Inhoud. VOORWOORD... v. AFKORTINGEN... xix

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. VOORWOORD... v. AFKORTINGEN... xix"

Transcriptie

1 VOORWOORD v AFKORTINGEN xix DEEL I. INLEIDING WAT IS SOCIAAL RECHT? Een eigen rechtstak? Onderscheid tussen arbeidsrecht en sociale zekerheid Zelfstandige arbeid De ambtenaren Publiekrechtelijk statuut Contractuelen Vastheid van betrekking Copernicus Cijfergegevens over de arbeidsmarkt in België DE HANDHAVING VAN HET SOCIAAL RECHT Moeilijke handhaving De arbeidsgerechten De arbeidsauditoraten De arbeidsinspectie Het sociaal strafrecht Informatisering en internationalisering DE BRONNEN VAN HET SOCIAAL RECHT Klassieke nationale bronnen Eigen rechtsvorming De eigen hiërarchie in de Wet van Complexe hiërarchie na De internationale arbeidsorganisatie vii

2 4. De Europese Unie Andere internationale bronnen HET TAALGEBRUIK IN ARBEIDSVERHOUDINGEN Het taaldecreet Wat regelt het decreet? DEEL II. DE AANWERVING EN HET SLUITEN VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST ENKELE VOORAFGAANDE BESCHOUWINGEN REGELS BIJ DE AANWERVING De precontractuele fase Reglementering werkaanbod Gelijkheid man-vrouw De Wet van 10 mei Handhaving Cao nr. 38/38bis/38ter Kosten van de sollicitatie Gedragsregels Sancties op precontractuele fouten De Antidiscriminatiewet TEWERKSTELLING VAN BUITENLANDSE ARBEIDSKRACHTEN Een fundamenteel onderscheid Werknemers uit niet-eer-landen De vereiste documenten Wanneer kan men een arbeidskaart krijgen? EER-werknemers Een Europees sociaal grondrecht Staatsbelang Tijdelijke tewerkstelling Sociale dumping of arbeidsmarktbescherming? Toepassing van buitenlands arbeidsrecht Detacheringsrichtlijn en detacheringswet viii

3 DE ARBEIDSOVEREENKOMST De bekwaamheid Bewijsregels Wat is ondergeschikt verband? Definitie De kwalificatie Wettelijke vermoedens Betwistingen in de praktijk De schijnzelfstandigen en schijnwerknemers Bijlage: De Unizo-formule De Arbeidsrelatieswet Fiscale inkomsten en sociale bijdragen Vergelijking van de socialezekerheidsbijdragen zelfstandigen-bedienden Sociale bijdragen zelfstandigen Sociale bijdragen bedienden HOOFDSTUK 5. SOORTEN ARBEIDSOVEREENKOMSTEN VOLGENS DE AARD VAN HET WERK Het onderscheid tussen werklieden en bedienden Het belang van het onderscheid Praktische moeilijkheden en kritiek op het onderscheid De arbeidsovereenkomst voor handels vertegen woordigers Definitie Cliënteel opsporen en bezoeken Onderhandelen en sluiten van overeenkomsten over zaken Voor rekening en in naam van Onder het gezag van Toepasselijke wetgeving De arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid Andere bijzondere overeenkomsten HOOFDSTUK 6. SOORTEN ARBEIDSOVEREENKOMSTEN VOLGENS DE DUUR VAN DE OVEREENKOMST Onbepaalde tijd Bepaalde tijd Begrip Opeenvolgende overeenkomsten Vormvereisten Einde van de overeenkomst ix

4 3. Duidelijk omschreven werk De arbeidsovereenkomst voor vervanging Begrip Vorm HOOFDSTUK 7. BIJZONDERE SCHRIFTELIJK VAST TE LEGGEN BEDINGEN Proefbeding Begrip Vormvereisten Duur van de proeftijd Schorsing van de proeftermijn Eenmaligheid van de proef Einde van de proef Concurrentiebeding Begrip Alleen bij bepaalde vormen van ontslag Alleen bij een hoog loon Inhoudelijke beperkingen Compenserende vergoeding Delcrederebeding Borgsom Verboden bedingen Het scheidsrechterlijk beding Het wijzigingsbeding De levenslange binding Ontbindende voorwaarden Betwiste bedingen Opzeggingstermijnen Schadebeding HOOFDSTUK 8. ARBEIDSMARKT EN FLEXIBILITEIT DEEL III. TEWERKSTELLEN PLICHTEN VAN DE WERKGEVER De essentiële elementen van de arbeidsovereenkomst Respect voor de werknemer Algemeen principe x

5 2.2. Veiligheid en gezondheid beschermen Bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk Bescherming van de persoonlijke levenssfeer Parenthesis: privacy en Betalen van het loon Het begrip loon De Loonbeschermingswet De hoogte van het loon Veranderlijk loon en commissieloon Werknemersparticipatie De arbeidsduur Arbeidsduur en flexibiliteit Wat is arbeidstijd? Zondagsrust Nachtarbeid Wekelijkse arbeidsduur Deeltijdse arbeid Andere verplichtingen DE SCHORSING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST Wat is schorsing? Wat is de loonwaarborg? De wettelijke schorsingsgevallen Het gewaarborgd dagloon Ziekte of ongeval Bescherming tijdens zwangerschap en moederschap Gerechtvaardigde afwezigheden en verlof om dwingende redenen Jaarlijkse vakantie Feestdagen Andere wettelijke schorsingsgronden Niet wettelijk voorziene schorsingsgevallen DE PLICHTEN VAN DE WERKNEMER Arbeid verrichten Geen concurrentie aandoen Aansprakelijkheid De burgerlijke aansprakelijkheid van de werkgever De immuniteit van de werknemer xi

6 DE VERJARING IN HET ARBEIDSRECHT De verjaringstermijnen De procedureval DEEL IV. BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST ALGEMENE WIJZEN VAN BEËINDIGING Is algemeen ook gewoon? Beëindiging door wederzijdse toestemming De ontbindende voorwaarde Gerechtelijke ontbinding Overlijden Overmacht Wat is overmacht? Het praktische belang Geen overmacht Overgang van de onderneming DE OPZEGGING Wat is opzegging? Begrip opzegging Hoe lang moeten opzeggingstermijnen zijn? Opzegging en ontslag Opzegging en anciënniteit De vorm van opzegging De inhoud van de opzeggingsbrief Sanctie: nietigheid De opzeggingstermijnen voor werklieden Ingangsdatum Duur van de opzeggingstermijn Opzeggingstermijnen voor bedienden Ingangsdatum Hogere en lagere bedienden Opzeggingstermijnen voor de lagere bedienen Opzeggingstermijnen voor hogere bedienden De praktijk van de arbeidsrechtbanken Opzegging bij het bereiken van de pensioenleeftijd xii

7 6.7. Opzegging door de hogere bediende Tegenopzegging Schorsing van de opzegging Rechten en plichten gedurende de opzeggings periode Outplacement DE OPZEGGINGSVERGOEDING Forfaitair karakter van de opzeggingsvergoeding Basis van de opzeggingsvergoeding Verlies, verjaring en afstand van de opzeggingsvergoeding Verlies van de opzeggingsvergoeding Verjaring Afstand van de opzeggingsvergoeding Vergelijking opzegging en betaling opzeggingsvergoeding ONTSLAG WEGENS EEN DRINGENDE REDEN Wat is een dringende reden? De procedure Vormvereisten De termijnen De schadevergoeding Indien de dringende reden niet aanvaard wordt Indien de dringende reden aanvaard wordt HOOFDSTUK 5. IMPLICIET ONTSLAG Wat is impliciet ontslag? Toepassingen De sanctie HOOFDSTUK 6. BEPERKINGEN VAN HET ONTSLAGRECHT Algemeen Misbruik van ontslagrecht Willekeurig ontslag Bijzondere bescherming tegen ontslag Zwangerschap Ziekte of ongeval Politiek verlof xiii

8 4.4. Nieuwe technologie Tijdskrediet Betaald educatief verlof Preventieadviseurs Werknemers in nachtarbeid Leden-werknemers van ondernemingsraad en CPBW De vakbondsafvaardiging Klagers tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag Klagers inzake gelijke behandeling man/vrouw Klagers op grond van Antidiscriminatiewet De uitwinningsvergoeding Wat is de uitwinningsvergoeding? Voorwaarden Bedrag DEEL V. HET COLLECTIEF ARBEIDSRECHT DE SPELERS: DE SOCIAALECONOMISCHE PARTNERS Algemeen De representatieve organisaties van werknemers Welke zijn die organisaties? Het begrip representatief Het probleem van het juridisch statuut De bevoegdheden van de representatieve organisaties Voordelen voor gesyndiceerden De representatieve organisaties van werkgevers DE VERHOUDINGEN VAN WERKGEVERS EN WERKNEMERS OP HET VLAK VAN DE ONDERNEMING Algemeen De vakbondsafvaardiging Geen wettelijke basis Oprichting en samenstelling Bevoegdheden Statuut van de afgevaardigden De ondernemingsraad De oprichting Samenstelling xiv

9 3.3. Sociale verkiezingen De bevoegdheden Het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk De ontslagbescherming van de werknemers vertegenwoordigers Algemeen Duur van de bescherming Ontslag om technische of economische redenen Ontslag wegens dringende reden De pijnlijke rekening DE VERHOUDING TUSSEN WERKNEMERS- EN WERKGEVERS ORGANISATIES OP HOGER VLAK De paritaire comités Oprichting Bevoegdheid Samenstelling De Nationale Arbeidsraad Oprichting en samenstelling Bevoegdheid DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Het belang van de cao Het sluiten van een cao Werkingssfeer Inhoud van de cao Algemeenverbindendverklaring HOOFDSTUK 5. STAKING EN LOCK-OUT De staking Definitie Types van stakingen Staking en bemiddeling Gevolgen van de staking De bedrijfsbezetting Eenzijdige verzoekschriften en dwangsommen Staking in cijfers Lock-out ENKELE INTERESSANTE WEBSITES EN LINKS xv

ARBEIDSMARKTRECHT. Arbeidsbemiddeling en terbeschikkingstelling van werknemers

ARBEIDSMARKTRECHT. Arbeidsbemiddeling en terbeschikkingstelling van werknemers INTERUNIVERSITAIR CENTRUM VOOR ARBEIDSRECHT I.CA.-reeks ARBEIDSMARKTRECHT Arbeidsbemiddeling en terbeschikkingstelling van werknemers Headhunting - Outplacement - Plaatsing - Selectie - Uitzendarbeid -

Nadere informatie

Voorwoord... 5. 1. Arbeidsovereenkomst... 7

Voorwoord... 5. 1. Arbeidsovereenkomst... 7 Inhoudstafel Voorwoord........................................ 5 1. Arbeidsovereenkomst...................... 7 PRINCIPES.................................... 9 RECHTEN EN PLICHTEN........................

Nadere informatie

Sectorale Sociale Gids Horeca

Sectorale Sociale Gids Horeca Sectorale Sociale Gids Horeca Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden gekopieerd, opgeslagen in een elektronische database of openbaar gemaakt worden, op welke manier ook, zonder

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 109 -----------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 109 ----------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 109 ----------------------------------------------------------------------- Zitting van woensdag 12 februari 2014 ----------------------------------------------------

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 108 VAN 16 JULI 2013 BETREFFENDE DE TIJ- DELIJKE ARBEID EN DE UITZENDARBEID --------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 108 VAN 16 JULI 2013 BETREFFENDE DE TIJ- DELIJKE ARBEID EN DE UITZENDARBEID -------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 108 VAN 16 JULI 2013 BETREFFENDE DE TIJ- DELIJKE ARBEID EN DE UITZENDARBEID -------------------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 72 VAN 30 MAART 1999 BETREFFENDE HET BELEID TER VOORKOMING VAN STRESS DOOR HET WERK -------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 72 VAN 30 MAART 1999 BETREFFENDE HET BELEID TER VOORKOMING VAN STRESS DOOR HET WERK ------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 72 VAN 30 MAART 1999 BETREFFENDE HET BELEID TER VOORKOMING VAN STRESS DOOR HET WERK ------------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve

Nadere informatie

Europees Sociaal Handvest. (herzien)

Europees Sociaal Handvest. (herzien) Europees Sociaal Handvest (herzien) Europees Sociaal Handvest (herzien) Straatsburg, 3 mei 1996 Preambule De ondertekenende Regeringen, Leden van de Raad van Europa, Overwegende dat het doel van de Raad

Nadere informatie

Wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen uitgeoefend door werknemers in loondienst. TITEL I. - Toepassingsgebied

Wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen uitgeoefend door werknemers in loondienst. TITEL I. - Toepassingsgebied Wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen uitgeoefend door werknemers in loondienst (B.S. 31.08.1983) Gewijzigd bij (1) wet van 24 juli 1987 (B.S. 28.08.1987; erratum 11.03.1989) (2) wet van 20 juli 1992

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 VAN 28 JUNI 1973 BETREFFENDE HET TOEKENNEN VAN EEN GEWAARBORGD MAANDLOON AAN

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 10 VAN 8 MEI 1973 BETREFFENDE HET COLLECTIEF ONTSLAG, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREEN-

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 10 VAN 8 MEI 1973 BETREFFENDE HET COLLECTIEF ONTSLAG, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREEN- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 10 VAN 8 MEI 1973 BETREFFENDE HET COLLECTIEF ONTSLAG, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREEN- KOMSTEN NR. 10 BIS VAN 2 OKTOBER 1975, NR. 24 VAN 2 OKTOBER 1975,

Nadere informatie

VOORWOORD DEEL I. HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT. Wetboek van Koophandel. Distributiecontracten. Mededingingsrecht

VOORWOORD DEEL I. HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT. Wetboek van Koophandel. Distributiecontracten. Mededingingsrecht VOORWOORD DEEL I. HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT Wetboek van Koophandel Wetboek van Koophandel (Uittreksel).... 3 Boek I. Koophandel in het algemeen.............. 3 Wet houdende Titels I tot IV van het Wetboek

Nadere informatie

NEDERLANDSE GRENSARBEIDERS in BELGIË

NEDERLANDSE GRENSARBEIDERS in BELGIË SECRETARIAAT-GENERAAL SECRÉTARIAT GÉNÉRAL Voorlichtingsbrochure ten behoeve van NEDERLANDSE GRENSARBEIDERS in BELGIË Uitgave 2012 Een nieuwe website voor Belgische en Nederlandse grensarbeiders Uw gids

Nadere informatie

Wegwijs in... DE STUDENTENARBEID. Mei 2006. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Wegwijs in... DE STUDENTENARBEID. Mei 2006. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Wegwijs in... DE STUDENTENARBEID Mei 2006 FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het nummer 02 233 42 11 Door rechtstreekse bestelling op de

Nadere informatie

Wegwijs in... DE STUDENTENARBEID. Mei 2009. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Wegwijs in... DE STUDENTENARBEID. Mei 2009. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Wegwijs in... DE STUDENTENARBEID Mei 2009 FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het nummer 02 233 42 11 Door rechtstreekse bestelling op de

Nadere informatie

BRUGPENSIOENEN ONDER DE LOEP

BRUGPENSIOENEN ONDER DE LOEP focus De intersectorale thematische publicatie van de BBTK april 2008 #1 BRUGPENSIOENEN ONDER DE LOEP inhoud Edito 5 BRUGPENSIOEN... 6 Brugpensioen: wat is dat?... 6 Wat zijn de voorwaarden om met brugpensioen

Nadere informatie

Scenario 1: volledige werkloosheid

Scenario 1: volledige werkloosheid Scenario 1: volledige werkloosheid Inleiding In toepassing van artikel 137 van het KB van 25.11.1991 bent u verplicht bij de beëindiging van een arbeidsovereenkomst, ongeacht van wie het initiatief uitgaat,

Nadere informatie

-------------------- TOELICHTING BIJ DE GECOÖRDINEERDE TEKST --------------------------------------------------------------------------

-------------------- TOELICHTING BIJ DE GECOÖRDINEERDE TEKST -------------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 VAN 19 DECEMBER 1974 TOT INVOERING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING TEN GUNSTE VAN SOMMIGE BEJAARDE WERKNEMERS INDIEN ZIJ WORDEN ONTSLAGEN, GEWIJZIGD DOOR

Nadere informatie

Nieuwe discriminatieregels in arbeidszaken

Nieuwe discriminatieregels in arbeidszaken Nieuwe discriminatieregels in arbeidszaken Ann WITTERS/Inger V ERHELST Advocaten Claeys & Engels Antwerpen I. Inleiding Diverse Europese richtlijnen vormen de basis inzake gelijke behandeling van personen

Nadere informatie

Concurrentie en afwerving in de relatie werkgever en werknemer

Concurrentie en afwerving in de relatie werkgever en werknemer Concurrentie en afwerving in de relatie werkgever en werknemer In het huidige economische klimaat worden de onderlinge verhoudingen tussen ondernemingen meer nog dan anders op de proef gesteld. Ook tussen

Nadere informatie

Het interprofessioneel akkoord verder in uitvoering

Het interprofessioneel akkoord verder in uitvoering Rob Stevens Het interprofessioneel akkoord verder in uitvoering Bijlage bij Vakbeweging nr. 672 25 december 2007 Vakbeweging verschijnt tweemaal per maand Uitgegeven door het ACV, Haachtsesteenweg 579,

Nadere informatie

e-doc A B ABVV M E T A A M E M E T A A L ARBEIDERS- BEDIENDEN M E M E M E ALLES OVER HET EENHEIDSSTATUUT 01/2015

e-doc A B ABVV M E T A A M E M E T A A L ARBEIDERS- BEDIENDEN M E M E M E ALLES OVER HET EENHEIDSSTATUUT 01/2015 e-doc A BVV A B A BVV ARBIDRS- BDINDN AS OVR HT NHIDSSTATUUT 01/2015 2 Geen discriminatie meer tussen arbeiders en bedienden! A BVV 3 Deel 1 WT VAN 26 DCBR 2013 betreffende de invoering van een NHIDSSTATUUT

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.851 ------------------------------ Zitting van dinsdag 28 mei 2013 --------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.851 ------------------------------ Zitting van dinsdag 28 mei 2013 -------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.851 ------------------------------ Zitting van dinsdag 28 mei 2013 -------------------------------------------- Preventie van psychosociale belasting (waaronder pesterijen en ongewenst

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 12 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 12 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 12 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 12 VAN 28 JUNI 1973 BETREFFENDE HET TOEKENNEN VAN EEN GEWAARBORGD MAANDLOON AAN

Nadere informatie

EXTRA EDITIE. In deze. Bezoek onze website: www.admb.be

EXTRA EDITIE. In deze. Bezoek onze website: www.admb.be In deze EXTRA EDITIE IPA 2007-2008 - Krijtlijnen voor het komende sectoroverleg PAGINA 02 Schijnzelfstandigen en schijnwerknemers PAGINA 04 De tewerkstellingsmaatregel herstructurering vernieuwd PAGINA

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN --------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende

Nadere informatie

Ondernemen in België www.lydian.be

Ondernemen in België www.lydian.be Ondernemen in België www.lydian.be LEGAL INSIGHT. BUSINESS INSTINCT. INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Wat is de meest geschikte vennootschapsvorm?... 4 2. Fiscaal perspectief... 6 3. Belgische vennootschapsbelasting...

Nadere informatie

2 Sociale Gids Autobus Autocar

2 Sociale Gids Autobus Autocar Verschillende soorten busdiensten... 3 A. ARBEIDSDUUR... 4 I. OPENBARE AUTOBUSDIENSTEN... 4 II. ONGEREGELD VERVOER (autocar)... 8 B. LONEN EN PREMIES... 15 I. OPENBARE AUTOBUSDIENSTEN... 15 II. BIJZONDER

Nadere informatie

Arbeidsrecht (5): Arbeidsmarktrecht

Arbeidsrecht (5): Arbeidsmarktrecht Arbeidsrecht (5): Arbeidsmarktrecht 1. HET RECHT OP ARBEID: WERKGELEGENHEIDSBEVORDERING... 2 A. INLEIDING... 2 B. BIJZONDERE ARBEIDSCIRCUITS... 2 1 Gesubsidieerde tewerkstelling... 2 2 Verplichte tewerkstelling...

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ----------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ---------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ---------------------------------------------------------------------- Zitting van 27 juni 2012 --------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

Nadere informatie

Eerste trap: maximum 2 jaar anciënniteit, te rekenen per trimester

Eerste trap: maximum 2 jaar anciënniteit, te rekenen per trimester Ter zake Naar aan leiding van het ultimatum van 8 juli 2013 van het Grondwettelijk Hof, moest de regering tegen 1 januari 2014 de discriminaties tussen arbeiders en bedienden afschaffen op het vlak van

Nadere informatie