Jaarverslag Jaarverslag 2011 vzw Basis 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2011. Jaarverslag 2011 vzw Basis 1"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 vzw Basis 1

2 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 5 Een terugblik op het ontstaan van vzw Basis... 5 Organisatie... 9 Visuele voorstelling Missie Visie Doelstelling Wie kan terecht bij vzw Basis Hoe gebeurt een aanmelding en een intake bij vzw Basis Trajecten en methodieken Meerbanenplan Algemene registratiegegevens vzw Basis Doelgroep en statuut Aantal Leeftijd Geslacht Burgelijke staat Herkomst Woonsituatie Onderwijsniveau Inkomsten Verloop Daginvulling en vrijetijd Externe partners Algemene Besluit Jaarverslag 2011 vzw Basis 2

3 Voorwoord vzw Basis Fietsbasis vzw Een jaarverslag biedt de mogelijkheid om even terug te blikken op het voorbije jaar was voor vzw Basis en vzw Fietsbasis ongetwijfeld (weer) een druk jaar. De modules activeren en wonen werden inhoudelijk verder uitgediept en Fietsbasis kreeg in Ham een prachtig uitgebouwd atelier bij. Op 6 juni 2011 gaf de Interministeriële conferentie aan Reling en Noolim een positieve beoordeling voor hun art. 107-project. Enkel Noolim zal nog even moeten wachten op de vereiste financiering. Het pad dat leidt naar vermaatschappelijking van zorg en naar zorgcircuits en netwerken is geëffend. Veel meer informatie over het voorbije jaar vind je ongetwijfeld terug in dit goed gedocumenteerd jaarverslag. In dit voorwoord wil ik mij echter vooral focussen op de toekomst. Wat zijn de sterkten en zwakten van onze vzw s en wat zijn kansen en bedreigingen? Het beschikken over drie goed uitgebouwde modules in een geïntegreerd geheel is zeker een sterkte: deze modules zijn aan elkaar complementair en vormen o.m. dankzij de goede leiding een mooi samenhangend geheel. Beide vzw s beschikken over goede medewerkers en over goede leidinggevenden. Ook dat is een troef. Onze vzw s zijn immers people processing organisations : zij werken niet alleen voor mensen, maar ook en vooral door mensen. De kwaliteit van hun zorg en dienstverlening is in belangrijke mate afhankelijk van de kwaliteit van de medewerkers. Het mag gezegd en herhaald worden: het beschikken over geëngageerde en bekwame medewerkers is één van onze troeven. Misschien staan wij er niet bij stil, maar ook de ligging in Hasselt is in feite een troef. Een centrale ligging in de provincie is niet alleen belangrijk als categorale voorziening (waardoor een vlotte bereikbaarheid, van waar dan ook, mogelijk is), maar ook en vooral voor de verdere uitbouw van onze antennes her en der in de provincie. Enige bescheidenheid siert ons: onze organisaties kennen ongetwijfeld ook hun zwaktes. De fusie in 2006 heeft voor schaalvergroting gezorgd, hetgeen de effectiviteit, maar ook en vooral de efficiëntie heeft doen toenemen. Ondanks de enorme groei, blijven onze organisaties relatief klein: de kleine groep beleidsverantwoordelijken hebben heel veel en zeer verscheiden, soms ingewikkelde, beleidsdomeinen aan te sturen. Onze categorale opstelling is ongetwijfeld een sterkte, maar tegelijkertijd ook een zwakte. Een categorale werking laat toe meer gespecialiseerd te werken, hetgeen zeker een positief effect heeft op de kwaliteit van onze zorg en dienstverlening. Tegelijkertijd maakt dit ons ook meer kwetsbaar: de overheid houdt met onze categorale werking niet steeds rekening en het focussen op een ruimere doelgroep zou een flexibelere werking toelaten. Alles heeft zijn prijs Jaarverslag 2011 vzw Basis 3

4 Tot de belangrijkste kansen behoort ongetwijfeld de groeiende markt van heel het fietsgebeuren. Fietsen is en blijft in. Onze vzw s kunnen op die groeiende markt vlot inspelen. Zij doen dit op een voortreffelijke wijze! Om dit waar te maken, moeten ze (durven) investeren. Toegegeven: hier loert ook een bedreiging. Maar toch menen wij dat de investeringen op een goed doordachte en zeer verantwoorde wijze gebeuren. De investeringen openen ook poorten voor de verdere uitbouw van de organisaties. De sterke nadruk, die de overheid legt op de vermaatschappelijking van zorg, is een andere kans. De vzw s zullen op een vlotte manier en in samenspraak met alle partners de volgende maanden creatief moeten nadenken welke rol zij hierin willen en kunnen vervullen. De goede samenwerking met onze partners is een troef. Wat geldt voor leden van een team, geldt ook voor organisaties: teamleden moeten niet alleen zorgen voor kwaliteit van zorg binnen de opdrachten van hun team, maar hebben ook de plicht met andere teamleden goed samen te werken. Organisaties hebben niet allen de verantwoordelijkheid om goede zorg te verlenen, maar moeten ook op een efficiënte en effectieve wijze met andere organisaties samen-werken. Dit veronderstelt: respect, openheid, transparantie en vooral (durven) streven naar een hoger gelegen doel: goede zorg voor de burger: zijn hulpvraag dient hierbij centraal te staan en niet de (belangen van) de organisatie. De grootste bedreiging ligt in de moeilijke financieel-economische situatie waarin ons land zich nu bevindt. De federale, Vlaamse, provinciale en lokale overheden zijn in belangrijke mate met besparingen bezig. Dit laat zich momenteel het sterkst gevoelen in de module activeren, die nu reeds erg financieel verlieslatend is. Het gebrek aan financiële middelen zal de druk naar een herverkaveling van de zorg doen vergroten. Ik eindig dit voorwoord met een grote DANK JE WEL: dank je wel medewerkers en directie, voor het prachtige werk dat jullie verrichten: in eerste instantie voor de bewoner/deelnemer/medewerker die je elke dag weer in de ogen kijkt, in tweede instantie voor de goede samenwerking, die nodig is om goede zorg te kunnen verrichten! Wij zijn blij en fier op jullie inzet en engagement! Jaak Poncelet Voorzitter Jaarverslag 2011 vzw Basis 4

5 Inleiding Een terugblik op het ontstaan van vzw Basis Om de fundamenten van Basis terug te vinden, keren we terug naar de beginjaren 80: 1984: vzw Schuilplaats Jos Abbate gaat op zoek naar hulp voor zijn verslaafde lotgenoten. Hij realiseert uiteindelijk een aanbod door het verbinden van zijn eigen ervaringsdeskundigheid, het huren van huizen in de stad Hasselt en de ondersteuning door de CAD (Centra voor Alcohol en andere Drugs). Samen met een groep vrijwilligers slaagt hij erin jarenlang een thuis-vervangend aanbod te doen aan verslaafden die om de een of andere reden niet meer terecht kunnen in het professionele hulpverleningscircuit. Zijn fundament: iedereen verdient eindeloos kansen om te werken aan groei. In het bijzonder de verslaafden. Uiteindelijk zorgt het uitblijven van een structurele erkenning ervoor dat het voortbestaan van zijn Schuilplaats bedreigd wordt. De CAD helpt hem aan een toegang tot het nieuwe KB beschut wonen (1/7/1990). Tussen 1990 en 2005 groeit de Schuilplaats uit tot erkend IBW (Initiatief Beschut Wonen) met 16 erkende, maar 26 beschikbare plaatsen, exclusief voor verslaafden en daarbij uniek in België. De bewoners worden bijgestaan door 4 begeleiders. KB Beschut wonen 1990 Eind jaren zestig en volop in de jaren zeventig kwam er binnen de Geestelijke Gezondheidszorg een hele beweging op gang inzake vermaatschappelijking van de zorg. Organisatorisch leidde dit in België tot een geleidelijke afbouw van bedden in psychiatrische ziekenhuizen en de ontwikkeling van alternatieve zorgvormen in de maatschappij. Zo werden meer dan 20 jaar geleden officieel de initiatieven beschut wonen opgericht. In de Europese en Belgische samenleving komt eind de jaren zestig een kritische golf op gang die uitmondt in de roerige meimaand van Met op de achtergrond de uitzichtloze oorlog in Vietnam stellen jongeren en vooraanstaande filosofen alle gezag in vraag. Het lot van de patiënten in de psychiatrische ziekenhuizen wordt op één lijn geplaatst met dat van de uitgebuite arbeiders in de fabrieken. In Italië publiceert Franco Basaglia in 1967 zijn manifest tegen het psychiatrisch ziekenhuis, een manifest dat tevens een pleidooi inhoudt voor de uitbouw van een geestelijke gezondheidszorg in de samenleving. Het duurt nog tot in 1976 dat in Vlaanderen het eerste ambulante Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg officieel wordt opgericht. Het is niet toevallig dat in 1985 de Vlaamse Vereniging Geestelijke Gezondheid (VVGG) in Gent een congres organiseert met als titel Alternatieven voor het psychiatrisch ziekenhuis. Die alternatieven komen er spoedig of bestonden reeds embryonaal. Jaarverslag 2011 vzw Basis 5

6 De formule beschut wonen vindt aanvankelijk de meeste weerklank, later aangevuld met initiatieven op het vlak van tewerkstelling en dagactiviteiten. In 1990 creëert de Belgische overheid een wettelijk kader voor de uitbouw van het beschut wonen. Deze regelgeving kadert in een reeks van KB s die de geestelijke gezondheidszorg in België grondig veranderen. De toen bestaande pioniersprojecten kregen de kans hun werking officieel verder uit te bouwen en te consolideren. De regelgeving bepaalt dat een initiatief beschut wonen kan worden opgericht als een samenwerkingsverband van minstens 1 psychiatrisch ziekenhuis of algemeen ziekenhuis met een psychiatrische afdeling en minstens 1 ambulant centrum voor geestelijke gezondheidszorg. Tevens werd de mogelijkheid gecreëerd om psychiatrische ziekenhuisbedden om te vormen naar plaatsen voor beschut wonen. Maximaal konden 0,5 plaatsen beschut wonen per duizend inwoners worden gecreëerd. In België wordt deze omvorming van ziekenhuisbedden aangeduid met de term reconversie. Na een eerste reconversie in de jaren , werden ter gelegenheid bijkomende plaatsen in beschut wonen gecreëerd. Beide reconversies resulteren in Vlaanderen in mogelijke plaatsen beschut wonen, waarvan er op 1 mei plaatsen reëel waren ingevuld en 109 plaatsen in oprichting waren. Vlaanderen telt nu 44 initiatieven voor beschut wonen (IBW s). 1991: vzw Dagopvang vzw De Wisselaar Op initiatief van verschillende personen en organisaties wordt in Hasselt vzw Dagopvang in het leven geroepen. Ze kan best omschreven worden als: Sociaal psychiatrische dienstverlening. Kenmerkend voor de sociaal psychiatrische dienstverlening is dat deze meerdere levensterreinen omvat: wonen, werken, sociale contacten en dagbesteding. Als initiatief voor activering en arbeidszorg in de geestelijke gezondheidszorg richt de Dagopvang zich tot zeker drie van de vier levensterreinen. Toegankelijk voor volwassenen of groepen met een (blijvende) psychosociale of psychiatrische problematiek of handicap, die nood hebben aan een voor hen zinvolle dagbesteding en/of werk en hiervoor (nog) weinig of geen aansluiting (meer) kunnen vinden bij initiatieven in de samenleving, omwille van hun problematiek of handicap. Ze beoogt in een netwerk met andere maatschappelijk voorzieningen een bijdrage te leveren aan de psychosociale rehabilitatie van haar cliënten. Meer concreet wil de Dagopvang werk- en dagbestedingsmogelijkheden bieden in een zo maatschappelijk mogelijke omgeving voor en in samenwerking met de cliënten. Het aanbod vindt plaats aan de Koningin Astridlaan, de lokalen van de universiteit: het fietsproject VEDO en in de Velodroom aan de Kempische Steenweg: het fietsatelier. Er werken 6 begeleiders. Samen bieden ze dagelijks een zinvol dagaanbod aan een 50- Jaarverslag 2011 vzw Basis 6

7 tal mensen op weekbasis. Na de verzelfstandiging tav. vzw De Springplank wijzigt de naam Dagopvang in vzw De Wisselaar. Het aanbod blijft hetzelfde. 2001: vzw De Wisselaar en vzw Schuilplaats ontmoeten mekaar vzw De Wisselaar en vzw Schuilplaats ontmoeten elkaar voor het eerst ifv. een vraag naar functionele samenwerking. Er volgen verscheidene gesprekken. Vervolg KB Beschut wonen Het Koninklijk Besluit van 23 juni 2003 maakt een permanente reconversie naar beschut wonen mogelijk door de omvorming van bedden uit de ziekenhuisdiensten T-, C-, D- en G. Met dit KB geeft de overheid aan dat een uitbreiding van het aantal plaatsen BW wenselijk is. Het genoemde KB van 1990 regelt verder de personeelsbezetting, de taak van de coördinerend geneesheer en bepaalt ook, zonder hier dieper op in te gaan, dat voor de bewoners 'aangepaste dagactiviteiten' moeten worden voorzien. De bewoners verblijven in woningen van minimaal 3 en maximaal 10 bewoners. Vanaf het jaar 2000 werd een verblijf in een individuele woonvorm van beschut wonen ook mogelijk, en dit binnen het bestaande programmatiecijfer, à rato van 0,1 plaatsen per duizend inwoners. 2003: vzw Schuilplaats biedt stabiliteit aan vzw De Wisselaar vzw Schuilplaats biedt, via haar erkend samenwerkingsverband, stabiliteit aan het DAC-project van vzw De Wisselaar. 4 VTE verdeeld over 6 personen worden ingeschreven als personeelsleden van vzw Schuilplaats. Hun standplaats blijft de werkvloer van De Wisselaar. Er is enkel samenwerking ifv. personeelsdetachering. De vraag naar verruiming van de samenwerking groeit. 2005: vzw De Wisselaar integreert in de Schuilplaats Na lange bezinning rond cruciale vragen zoals: 'Hebben onze doelgroepen gemeenschappelijke kenmerken en noden?' 'Kunnen beide organisaties deze noden beantwoorden?' 'Kunnen we samen meer bereiken dan een optelsom van aparte organisaties?' wordt het antwoord gevonden in een integratie-verhaal. Vzw De Wisselaar zal haar volledige werking integreren in die van de Schuilplaats. Waarom? Het gaat om twee verenigingen met verschillende zorgmodules voor één doelgroep, nl. de mensen met ernstige en/ of langdurige psychische en/ of psychiatrische problemen. Eén organisatie vergroot de complementariteit (integrale zorg). Het beter op mekaar afstemmen van zorgmodules en zorgcontinuïteit, geeft meer zorg op maat en verhoogt de optimale aanwending van de (beperkte) beschikbare middelen. Schaalvergroting vermindert de kwetsbaarheid eigen aan kleine voorzieningen: continuïteit van bestaffing, moeilijk evenwicht tussen logistieke functies en Jaarverslag 2011 vzw Basis 7

8 begeleidingsopdrachten, Gebundelde krachten geven meer impact en een breder draagvlak voor participatie aan zorgcircuits. De mogelijkheden voor het ontwikkelen van nieuwe projecten nemen ifv. van de gestegen draagkracht door krachtenbundeling eveneens toe. De goede samenwerking verhoogt niet alleen de kwaliteit van de geboden zorg, maar is tevens katalysator voor dynamiek in de nieuwe vereniging en in elke zorgmodule ervan. 2006: het ontstaan van vzw BASIS Juridisch-technisch betreft het de vereffening van vzw De Wisselaar met overdracht van personeel en activa naar vzw Schuilplaats. Op 1 januari 2006 maakt de Schuilplaats nieuwe statuten, integreert de bestuurders en leden van De Wisselaar in haar vzw en wijzigt haar naam in Basis. Jaarverslag 2011 vzw Basis 8

9 Organisatie Bestuur vzw Basis Samenstelling Algemene Vergadering Dhr. Jaak Poncelet, P.ZH. ASSTER, voorzitter Dhr. Jos Coelmont, Jessa ZH. Hasselt, zorggroep psychiatrie Dhr. Marcel Vanhex, vzw C.A.D. Limburg, Hasselt Dhr. Marcel Plessers, in persoonlijke naam Dhr. Frans Hendriks, in persoonlijke naam Dr. Jos Bollen, P.ZH. ASSTER Dhr. Roger Hamael, P.ZH. ASSTER Dhr. Bart Verhoeven, in persoonlijke naam Dhr. Louis Van Osta, Justitiehuis, Hasselt Dhr. Jos Aben, C.G.G./ LITP en vzw Aktief, Genk Mevr. Elke Panis, Z.O.L. Genk Dhr. Mark Smeyers, in persoonlijke naam Dr. Natalie Pannemans, M.C. St-Jozef, Munsterbilzen Mevr. Hilde Van Ransbeke, in persoonlijke naam Dhr. Vik Van Nuffel, C.G.G./ LITP Hasselt Mevr. Liesbet Paulussen, Z.O.L. Genk Dhr. Jos Geebelen, V.G.G.Z., Hasselt Dhr. Ward Lambrechts, vzw Katarsis, Genk Mevr. Sabine Buntinx, OPZ Daelwezeth, Rekem Dhr. Dirk Deferm, CAZ, Heusden Dr. Mesotten, M.C. St-Jozef, Munsterbilzen Dhr. Camille Libbrecht, in persoonlijke naam Dhr. Frank Vandenhoudt, O.C.M.W. Hasselt Dhr. Jan Cuyvers, in persoonlijke naam Dhr. Herman Reynders, in persoonlijke naam Dhr. Toon Hermans, in persoonlijke naam Dhr. Marc Decuypere, in persoonlijke naam Waarnemend lid: Sabine Baptist Jaarverslag 2011 vzw Basis 9

10 Samenstelling Raad van Bestuur Dhr. Jaak Poncelet, voorzitter Bestuurders: Dhr. Frans Hendriks Dhr. Marcel Vanhex Dhr. Marcel Plessers Dr. Jos Bollen Dhr. Roger Hamael Dhr. Jos Coelmont Dhr. Jos Aben Dhr. Camille Libbrecht Dhr. Bart Verhoeven Dhr. Louis Van Osta Mevr. Elke Panis Dhr. Mark Smeyers Waarnemend lid: Sabine Baptist Samenstelling Bestuurscomité zorg/fiets Dhr. Jaak Poncelet Dhr. Marcel Vanhex Dhr. Roger Hamael Dhr. Marcel Plessers Dhr. Jos Coelmont Dhr. Jos Aben Dhr. Camille Libbrecht Dhr. Bart Verhoeven Dhr. Louis Van Osta Mevr. Elke Panis, Dhr. Mark Smeyers Waarnemend lid: Sabine Baptist Jaarverslag 2011 vzw Basis 10

11 Visuele voorstelling vzw Basis Jaarverslag 2011 vzw Basis 11

12 Missie vzw Basis biedt kansen aan de meest kwetsbare doelgroepen in onze maatschappij, in het bijzonder voor verslaafden, (ex)psychiatrische patiënten en laaggeschoolde werkzoekenden. Hiervoor organiseren wij een aanbod op verschillende levensdomeinen: wonen, arbeid, vrije tijd en vorming. Wij willen toonaangevend zijn in een toegankelijke dienstverlening, waar wederzijds engagement centraal staat. Wij investeren in een hoge kwaliteit en professionaliteit van onze dienstverlening en producten als hefboom voor de verdere groei van de organisatie en al haar betrokkenen. Uiteraard is onze werking steeds in samenspraak met onze netwerkpartners. Toegankelijk Dankzij zeer laagdrempelige instapvoorwaarden bieden we blijvend nieuwe kansen. Engagement Het engagement dat elk individu nadrukkelijk wil opnemen om aanwezig te zijn en zich te houden aan wederzijdse afspraken, is de enige maar absolute randvoorwaarde die voor iedereen geldt. Toonaangevend Met het oog op de hoogste graad van kwaliteit en professionaliteit maken we heel bewuste keuzes. Hierdoor kiezen we consequent voor specifieke doelgroepen en specifieke kwaliteitsvolle producten en diensten. Zo ontwikkelen we ons als experts in elk vakgebied en sluiten onze producten en diensten volledig aan bij wat onze klanten nodig hebben. Groei Onze dienstverlening staat in teken van de persoonlijke groei en ontwikkeling van onze doelgroep en onze medewerkers. Een stabiele groei van onze organisatie, stelt ons in staat blijvend nieuwe uitdagingen aan te gaan die opnieuw kansen bieden voor onze doelgroepen. Jaarverslag 2011 vzw Basis 12

13 Visie Doorgedreven engagement gebaseerd op passie, wederzijds respect en specialisme maken van vzw Basis een uitmuntende, authentieke en waardevolle zorg- en dienstverleningspartner. Onze kernwaarden 1. Betrouwbaar 2. Engagement 3. Passie 4. Specialisme 5. Respectvol 6. Authentiek Doelstelling werking wonen - Door zijn specifieke aanbod heeft vzw Basis een duidelijke plaats verworven in de netwerken Reling en Noolim. Er is een gedifferentieerd aanbod aan woonvormen dat beantwoordt aan de diverse noden van onze bewoners en andere hulpverleners. In dit kader bieden we o.a. aan verslaafden een voortraject aan voor klassiek beschut wonen. Doelstelling werking activeren - Er is een ruim aanbod aan zingevende activiteiten die aansluiten bij behoeften en interesses van de deelnemer, en daar waar mogelijk, ruimte creëert voor groei. Doelstelling werking fietsen - Het fietsatelier biedt een activeringscontext gericht op fietsen waarvan ten minste 5 VTE ingevuld zijn door de meest kwetsbare doelgroep. - Wij hebben een overzicht van onze producten, onze diensten en onze klanten met hun specifieke vragen en afspraken zodat op elk moment alle informatie hierover beschikbaar en raadpleegbaar is. - Wij garanderen onze huidige kwaliteitstandaard in assemblage, ook in periodes van sterke groei, dankzij een verzekerde eindcontrole na elke assemblage. Doelstelling werking fietspunt - Er is een dagvullend fiets-gerelateerd werkprogramma waardoor elke medewerker op elk moment een zinvolle en motiverende bijdrage levert aan de werking van het fietspunt. Jaarverslag 2011 vzw Basis 13

14 Doelstelling ondersteunende diensten - Wij voeren een correcte en tijdige boekhouding. Hiermee kan de financiële gezondheid van vzw Basis constant worden opgevolgd en indien nodig worden bijgestuurd. - Wij zijn in regel met de wettelijke vzw-verplichtingen. - Iedereen wordt op correcte wijze onthaald. - Elke werknemer bevindt zich in het juiste en meest geschikte statuut. Alle rechten en verplichtingen van de verschillende statuten worden maximaal benut en uitgevoerd zodat vzw Basis optimaal gebruik kan maken van de mogelijke voordelen, alsook dat alle verplichtingen zijn toegepast. Alle informatie over de verschillende statuten zijn verwerkt tot een overzicht dat voor elke medewerker raadpleegbaar en verstaanbaar is. Doelstelling management - Er is een efficiënt tijdsregistratiesysteem waardoor maandelijks het correct aantal uren worden bezorgd aan het sociaal secretariaat met het oog op een correcte loonadministratie en loonverwerking. Het systeem beantwoordt aan de noden en verwachtingen zoals besproken met het management. - Er is een efficiënt softwareprogramma om alle ondersteunende processen in vzw Basis te stroomlijnen en monitoren, hiermee wordt de dagdagelijkse werking vereenvoudigd en gestandaardiseerd waar nodig. - De interne en externe communicatie verloopt optimaal, zowel persoonlijk als digitaal. Wie kan terecht bij vzw Basis Jaarverslag 2011 vzw Basis 14

15 Werking wonen Mannen en vrouwen die minstens 18 jaar zijn met als psychiatrische hoofddiagnose afhankelijkheid: alcohol, drugs, medicatie, gokspelen en/of internet. Ze kiezen voor een middelenvrij leven gedurende de opname in beschut wonen. Bijkomende psychiatrische stoornissen zijn best gestabiliseerd. Werking activeren Mannen en vrouwen van 18 jaar tot 65 jaar met een psychiatrische en/of psychosociale problematiek al dan niet in combinatie met een afhankelijkheidsproblematiek. Ze hebben nood aan een voor hun zinvolle dagbesteding. Dit kan (tijdelijk) niet meer binnen een gewone werkcontext, het betaalde arbeidscircuit of een ander initiatief binnen onze samenleving. Werking fietsen Mannen en vrouwen van 15 jaar tot 65 jaar met een (tijdelijke) psychiatrische en/of psychosociale problematiek waarbij de arbeidsmogelijkheden al dan niet tijdelijk beperkt zijn. Alsook mensen die in aanmerking komen voor het statuut artikel 60 (in samenwerking met het O.C.M.W.). In de fietspunten komen ook mensen in aanmerking die beantwoorden aan de regels voor de inschakeling in lokale diensteneconomie. Hoe gebeurt een aanmelding en een intake bij vzw Basis Werking wonen De aanmelding gebeurt door de verwijzer of de kandidaat bewoner. Nadien wordt er een kennismaking- en/of intakegesprek gepland. Tijdens het kennismakingsgesprek wordt concreet de werking van vzw Basis, wonen, uitgelegd en eventuele vragen worden beantwoord. Wanneer de kandidaat bewoner geïnteresseerd is, volgt een intakegesprek. Op basis van dit gesprek wordt op de wekelijkse teamvergadering bekeken of de kandidaat bewoner tot onze doelgroep behoort. Wanneer de kandidaat bewoner aanvaard is, komt men op een wachtlijst terecht. Indien de kandidaat niet aanvaard wordt, zal de kandidaat geïnformeerd over al dan niet mogelijke oplossingen. Voor de opname vindt er een voorbereidingsgesprek plaats. In 2011 vond er voor 11 personen een kennismakingsgesprek plaats. Daarnaast werden er met 53 kandidaat-bewoners een intake gedaan. Van deze 53 kandidaat-bewoners werden er 26 opgenomen in ons project. Dit betekende dat 49% van de intakes tot een effectieve opname in ons project heeft geleid. Jaarverslag 2011 vzw Basis 15

16 Een intakegesprek en informatiegesprek neemt ongeveer 1,5 uur tot 2 uur tijd in beslag, een aanzienlijke tijdsinvestering die dus niet altijd resulteert in een opname. We proberen echter alle gesprekken, van informatie- en intakegesprek tot en met de effectieve begeleiding, te zien binnen het groter geheel van het traject dat iemand met een verslavingsprobleem aflegt op weg naar verandering. Wij (net als CAD/MSOC, ziekenhuizen of TG s, huisartsen.) hebben onze rol te spelen in het motivationele proces t.a.v. onze doelgroep in zijn algemeenheid maar ook t.a.v. iedere individuele kandidaat bewoner of bewoner die tegenover ons zit. Het aantal gesprekken die niet resulteren in een opname zijn vanuit dit standpunt dan ook geen verloren tijd maar een bewuste investering t.a.v. de doelgroep. Werking activeren De aanmelding gebeurt door de verwijzer of door de kandidaat zelf. Nadien wordt er een intakegesprek gepland. Tijdens het intakegesprek wordt concreet de werking activeren uitgelegd, gegevens worden verzameld en eventuele vragen worden beantwoord. Wanneer de kandidaat geïnteresseerd is, volgt een overleg met het team. Vervolgens wordt de kandidaat al dan niet aanvaard. Indien een kandidaat niet wordt weerhouden zoeken wij samen naar mogelijke alternatieven. De persoon wordt telefonisch gecontacteerd, ook de verwijzende instantie en/of de andere betrokken hulpverleners worden op de hoogte gehouden van het verdere verloop. Er wordt een tijdsschatting gemaakt van een eventuele startdatum, rekening houdend met de bestaande wachtlijst. De wachtlijst bedraagt nog steeds ongeveer één jaar omdat de werking activeren door de infrastructuur niet meer mensen kan opvangen. Het uitblijven van een structurele erkenning maakt het onmogelijk om in een noodzakelijke uitbreiding te investeren. In 2011 werden 84 deelnemers in de werking activeren opgevangen. Hiervan startten er 15 nieuwe deelnemers. Werking fietsen Bij de medewerkers die onbezoldigd werken (vrijwilligers) gebeurt de aanmelding meestal door GTB (gespecialiseerde traject begeleiding), ARTB: (arbeids-traject begeleiding) en verschillende voorzieningen voor mensen met een mentale of fysieke beperking. In 2011 waren er voor deze doelgroep 19 aanvragen waarvan er 7 medewerkers effectief startten, de overige personen haakten af of staan nog steeds op de wachtlijst. Personen die tewerk gesteld worden in kader van Art worden doorgaans aangemeld via het OCMW van Hasselt cel activering. In 2011 kwamen er 28 aanmeldingen waarvan er 24 medewerkers effectief startten. Jaarverslag 2011 vzw Basis 16

17 Jongeren die kaderen in het brugproject worden aangemeld via LODA vzw in samenwerking met KTA 2 Campus Zonhoven. In 2011 waren er twee personen actief vanuit dit brugproject. In 2011 organiseerde vzw Basis tweemaal een sollicitatie procedure voor de werving van fietsatelier-kandidaten. Hier kwamen in 35 mensen naar toe, meestal begeleid door VDAB, GTB of uit eigen beweging. In 2011 startten er 4 medewerkers vanuit deze sollicitaties. In 2011 waren er twee aanmeldingen van het justitiehuis voor personen die een werkstraf dienden uit te voeren, deze personen konden ook starten in De meeste personen worden telefonisch of per mail aangemeld. Na de aanmelding wordt er indien er zicht is op een plaats, een datum afgesproken voor een intakegesprek. Deze intakegesprekken worden steeds gedaan door de coördinator. Na het intakegesprek wordt er op de teamvergadering beslist of de persoon kan starten en wie hem zal begeleiden. Opstart peter- en meterschap Sinds mei 2011 werd het peter- en meterschap geïntroduceerd voor iedere nieuwe bewoner/deelnemer/medewerker. Een peter/meter heeft de taak ervoor te zorgen dat elke nieuwkomer zich veilig en goed onthaald voelt in de werking en een (blijvend) aanspreekpunt krijgt. In elk begeleidersteam en bij elke medewerkersgroep werden een peter/meter aangesteld (9 in totaal). Ze kregen hiertoe een professionele opleiding en worden uiteraard ondersteund door hun collega s. Jaarverslag 2011 vzw Basis 17

18 Trajecten en methodieken bij vzw Basis Werking wonen 1. Oriëntatiehuis Alle opnames starten steeds in het oriëntatiehuis (Hasselt) en vinden plaats op maandag. In het oriëntatiehuis starten we met een intensieve begeleiding om de overgang tussen de gespecialiseerde voorziening en beschut wonen te ondersteunen en om de nieuwe bewoner te leren kennen. Samen gaan we op zoek naar de individuele sterkten en kwetsbaarheden op de verschillende levensdomeinen en brengen die in kaart bij het opstellen van een begeleidingsplan. Hiermee is het fundament voor verandering/groei gelegd. Vanuit deze doelstelling is deelname aan de bewonersvergadering en individuele gesprekken verplicht. De dagactiviteit (die eveneens verplicht is) dient hierop aangepast te worden. De periode van verblijf in het oriëntatiehuis is afhankelijk van duur van de verkennende fase en het bereiken van voldoende stabilisatie. Dit betekent dat de verblijfsduur van het oriëntatiehuis individueel kan verschillen. 2. Groepshuis Wanneer de verkennende fase achter de rug is en er voldoende stabiliteit is opgebouwd, kan de bewoner overgaan naar het groepshuis. Deze groepshuizen bevinden zich in de zorgregio s Hasselt, St. Truiden en Genk. In het groepshuis bestaat de begeleiding uit twee bewonersvergaderingen per week, gecombineerd met een individueel contact. Deze begeleidingsmomenten zijn verplicht. Deze fase heeft als doelstelling de zelfstandigheid te vergroten en het verder uitdiepen van het individueel begeleidingsplan. De periode van verblijf in het groepshuis is afhankelijk van de bereikte mate van zelfstandigheid en de behaalde doelstellingen. 3. Studio-wonen Wanneer de bewoner zijn/haar doelstellingen gerealiseerd heeft, maar vindt dat hij/zij nog ondersteuning nodig heeft, kan de bewoner overgaan naar studio wonen. De studio s zijn gelegen in de zorgregio s Hasselt, St. Truiden en Genk. Wekelijks is er één bewonersvergadering, op maandag. Iedere bewoner wordt verwacht tijdens deze vergadering. De klemtoon verschuift van groepsgerichte momenten naar het wekelijkse individueel contact, met ondersteuning van het individueel begeleidingsplan. Na deze fase zijn er drie mogelijkheden: doorstroming naar de reguliere woonmarkt, doorstroming naar de reguliere woonmarkt met ondersteuning, blijvend verblijf binnen beschut wonen. Begeleidingsplan Het begeleidingsplan vormt de rode draad doorheen de begeleiding binnen beschut wonen en wordt samen met de bewoner opgemaakt a.d.h.v. zijn/haar noden in de verschillende zorg/levensdomeinen. Het begeleidingsplan wordt geactualiseerd in het bewonersdossier. Jaarverslag 2011 vzw Basis 18

19 Methodiek Een specialistische benadering in rehabilitatie- normalisatie- structuur- veiligheid in aangename, verzorgde woningen uit respect voor en geloof in onze doelgroep. Samen met de bewoner komen tot weloverwogen doelstellingen waarbij de begeleiding vertrekt vanuit een methodisch denkkader. Samen hebben we aandacht voor de blijvende motivatiebevordering, de veranderingsprocessen en terugvalpreventie. Tijdens het zorg-/begeleidingsproces gaan de begeleider steeds meer afstand nemen en loslaten opdat de bewoner maximaal ruimten en kansen krijgt om de eigen verantwoordelijkheden terug op te nemen en weer zo zelfstandig als mogelijk kan leven. Teamwerking Psychiatrisch team Samenstelling: Dr. Pannemans (M.C. St-Jozef, Munsterbilzen), coördinator en alle teamleden. Frequentie: maandelijks gedurende twee uur Inhoud: medicamenteuze opvolging, aanvraagbesprekingen, psychodiagnostiek evalueren, casusbesprekingen, uitwerken van methodieken rond verslaving, bespreking studiedagen, supervisie, verslaggeving aanvragen. Begeleidersteam Samenstelling: alle begeleiders, stagiaires en coördinator Frequentie: elke dinsdag van 9u tot 13u Inhoud: vanuit een gezamenlijk standpunten ondersteuning investeren in intakes, bewonersbesprekingen,, methodiekbesprekingen, kennisoverdracht van studiedagen, uur- en verlofregelingen, uitnodigen van gastsprekers of andere hulpverleners, Inhoudelijk team Samenstelling: alle begeleiders, Dr. Pannemans, coördinator en directeur Frequentie: één keer per maand op vrijdagnamiddag van 13u tot 16u Inhoud: doornemen van de volledige werking van de module beschut wonen De bedoeling is om inhoudelijke verdieping en zorgvernieuwing te creëren om de kwaliteit van onze begeleiding t.a.v. onze bewoners te blijven garanderen. Het fundament van kwaliteit is terug te vinden in een duidelijk en gemeenschappelijk gedragen visie. Dit wordt bereikt via een dynamisch proces waarbij het herbevestigen van basisafspraken, gebaseerd op een doorgedreven kennis van de doelgroep en het werkkader ons toelaat op koers te blijven in een steeds Jaarverslag 2011 vzw Basis 19

20 veranderende maatschappij. Het proces wordt veruitwendigd in een nieuw werkingskader.. Het groot C.A.D. - team Samenstelling: alle personeelsleden van de C.A.D. en vzw Basis, team beschut wonen Frequentie: 4x per jaar Inhoud: up-to-date brengen van provinciale en nationale werking in zake verslavingszorg, kennisoverdracht van nieuwe lectuur, informatiedagen, bijscholing en opleiding, toelichting van interne werking a.d.h.v. cijfers, uitnodigen van gastsprekers, werken rond één bepaald thema. Werking activeren 1. Activering Een psychiatrische ziekte zorgt niet zelden voor isolement. Een te gebrekkige ontmoeting/interactie met anderen versterkt het ziekteproces. Wij zien het dan ook als onze opdracht om mensen uit dat isolement te halen. Dit houdt in dat wij hen stapsgewijs een ander dag- of leefritme proberen aan te bieden. Wij proberen hun vicieuze cirkel te doorbreken en werken samen aan een leven dat meer voldoening en stabiliteit geeft. Door ons aanbod van eenvoudige en dagdagelijkse bezigheden werken wij aan de psychosociale rehabilitatie van onze deelnemers. Dit doen wij aan de hand van ons aanbod van arbeid op maat, vormingen, ontspannings- en vrije tijdsactiviteiten, ontmoeting, 2. Arbeidszorg Evenwicht tussen arbeid en zorg Iedereen die naar vzw Basis komt, krijgt begeleiding aangeboden op het vlak van arbeid en zorg. Het is bedoeld voor mensen die niet, nog niet of niet meer terecht kunnen in het normaal economisch arbeidscircuit. De verhouding tussen deze twee componenten ligt voor iedere persoon anders. De begeleiding maakt samen met de deelnemers de balans op van werkpunten, mogelijkheden en beperkingen. Voor de ene deelnemer zal het stukje arbeid op de voorgrond staan en bestaat de hulpverlening vooral uit arbeidstrajectbegeleiding, met het vooruitzicht op dat stapje verder. Men krijgt de kans om op eigen tempo vaardigheden te trainen op zowel werkattitude als persoonlijk vlak. Voor de andere deelnemers kan het stukje arbeid helemaal niet meer op de voorgrond staan en zal er meer aandacht besteed worden aan het zorgaspect. De begeleiding zal eerder bestaan uit opvolging van de sociale context, de persoon gemotiveerd krijgen om aanwezig te zijn, Ook hier blijft het aanbieden van werk het belangrijkste middel waarmee gewerkt wordt. Maar dit moet in een andere context bekeken worden. Jaarverslag 2011 vzw Basis 20

21 3. Trajectbegeleiding Je eigen ontwikkelen Onze organisatie wil instaan voor een kwalitatief goede begeleiding op het vlak van trajectbegeleiding in de ruime zin van het woord. Dit houdt in dat wij kijken naar de ondersteuningsbehoeften van elke deelnemer op welk vlak dan ook. We baseren ons op de basisprincipes van een competentiebeleid. Ons streefdoel is om de mogelijkheid te creëren een brug te slaan tussen de doelstellingen van onze organisatie en de persoonlijke wensen en ambities van onze medewerkers/deelnemers die binnen onze dienst functioneren. Het wordt hun persoonlijk ontwikkelingsplan. Methodiek Om dit alles op een goede manier te kunnen begeleiden richten wij onze begeleiding op de ondersteuning van het herstelproces van de deelnemer. Binnen arbeidszorg staat niet het uitvoeren of presteren van arbeid centraal, maar wel de aanwezigheid en het kunnen uitvoeren van handelingen die door de maatschappij als nuttig beschouwd worden. Het leveren van arbeid behoord in onze maatschappij tot één van de basiselementen die bijdragen tot het vormen van iemands identiteit. Doordat onze deelnemers naar hier kunnen komen, hebben zij ook het gevoel naar het werk te gaan. Dit kan alleen maar een positieve invloed hebben op hun zelfbeeld en zelfwaardering. Competentiemanagement is een instrument of benaderingswijze om je organisatie én de mensen die er werken samen te kunnen laten ontwikkelen en verdere evolutie mogelijk te maken. Teamwerking Elke maandagvoormiddag van 9 uur tot 12 uur met alle teamleden en coördinator. Vaste items tijdens deze teamvergadering zijn: verslag vorig team dienstaspecten: beleid/verlof/weekplanning/praktische afspraken inhoudelijke werking: begeleidingsvisie, dag-structuur, aanbod van activiteiten bespreken, teamwerking,. bespreking deelnemers voorstelling intakes en planning nieuwe deelnemers Jaarverslag 2011 vzw Basis 21

22 Werking fietsen 1. Fietsateliers Hasselt en Ham Via allerhande fiets-gerelateerde activiteiten wordt een zinvolle op groei gerichte activiteit opgezet. De inschakeling van nieuwe medewerkers verloopt in stappen, waarbij de begeleiders de kans krijgen om de vaardigheden van elkeen in kaart te brengen. Bij de start krijgt elke kandidaat een rondleiding door het fietsatelier, hierdoor krijgt de nieuwe medewerker zicht wat er op de werkvloer gaande is. Wanneer er genoeg werk is aan de assemblagelijnen wordt de nieuwe medewerker naast ervaren medewerkers gezet die hun leert hoe de fietsen in de eindassemblage in elkaar gezet worden. Deze opleiding duurt meestal enkele dagen, afhankelijk van de mogelijkheden van de nieuwe medewerker. Na deze korte periode mag hij zelfstandig aan een fiets werken, hij kan terugvallen op de medewerkers rondom hem. Indien er niet genoeg werk is in de assemblagelijnen of indien de nieuwe medewerker hier nog niet klaar voor is, kan hij/zij fietsen demonteren voor recyclage. Of hij wordt opgeleid voor eenvoudige taken, meestal in de voormontage van de assemblage, bijvoorbeeld banden opleggen of achterlichtjes monteren. Na enkele maanden is er een stevige basis en dus de mogelijkheid om door te groeien naar de afdeling fietsonderhoud of men krijgt de verantwoordelijkheid over de voormontage van de balhoofden. Voor de medewerkers waar zorg meer aandacht verdient dan arbeid, worden opdrachten uitgevoerd zoals het wegbrengen van de afgewerkte fietsen naar het magazijn, begeleiden van de transporten van huurfietsen, koerierdiensten, sorteren van de gerecycleerde materialen en het proper houden van de omgeving en het gebouw. De mensen met een artikel 60-statuut volgen de laatste jaren een volledige opleiding tot fietshersteller, ook al staan ze constant aan dezelfde taak, bijvoorbeeld in de assemblage. 2. Fietspunten Vzw Basis beheert drie fietspunten: fietspunt Hasselt, Genk en Sint-Truiden. Volgende gegevens (definitie, doelstelling, werkkader) zijn te vinden op de website In deze fietspunten kunnen doorgegroeide medewerkers uit ons fietsatelier of via andere kanalen contractueel in dienst genomen worden. Een fundamentele stap in de arbeidsrehabilitatie van onze doelgroep. Het minimum-dienstenpakket van een fietspunt omvat: Jaarverslag 2011 vzw Basis 22

23 Toezicht op en onderhoud van (brom)fietsstallingen Met een equipe van vier fietspuntmedewerkers en één begeleider wordt er toezicht gehouden op de fietsen die geplaatst zijn in de stallingen in de stationsomgeving. Daarnaast is een actief weesfietsen- en wrakkenbeleid opgezet in samenwerking met de stads- en spoorwegpolitie. Er wordt eveneens werk gemaakt van de creatie van een bewaakte stalling. Fietsenverhuur Verhuurde toerismefietsen 2011 met of zonder dan B-dagtrip B-dagtrip 'trein + huurfiets' Pendelfietsen Vzw Basis geeft de mogelijkheid om in de fietspunten aan de stations van Hasselt, Genk en Sint-Truiden een pendelfiets te huren. Deze kwaliteitsfiets kan men huren voor een uur, een dag, een week, een maand of een jaar. In de huurprijs is het normale onderhoud en een afgesloten stalling inbegrepen. Contracten pendelfietsen in 2011 Jaarverslag 2011 vzw Basis 23

24 Blue-bike Is een initiatief van NMBS-holding en Fietsen-Werk (de koepel van sociale economie ondernemingen in de fietswereld). Met een abonnement leen je snel een fiets in 40 Belgische stations en kan je zo alle pendelafstanden duurzaam en gezond overbruggen. Meer info: Hersteldienst volgens het thuiskomprincipe Het fietspunt heeft als doel het fietsgebruik te stimuleren door een goede dienstverlening aan te bieden. Het voorthelpen van gestrande fietsers hoort daar uiteraard bij. Dat wil echter niet zeggen dat zomaar elke herstelling uitgevoerd wordt. Om een duidelijke afbakening te maken om welke herstellingen het gaat, werkt het fietspunt volgens het "thuiskomprincipe". Het thuiskomprincipe bepaalt voor welke herstellingen je gebruik kan maken van de dienstverlening. De hersteldienst is een service om gestrande fietsers voort te helpen. Het gaat om herstellingen die noodzakelijk zijn om veilig en reglementair je fietstraject te kunnen voortzetten. Het zijn dus vooral kleine herstellingen zoals het plakken van een fietsband, het herstellen van een licht of ketting,... Voor grote herstellingen verwijzen de medewerkers graag door naar een traditionele fietsenmaker. Herstellingen 2011 Jaarverslag 2011 vzw Basis 24

25 Extra activiteiten in de fietspunten Fietspunt Genk - Verhuur van elektronisch bewaakte fietsenstalling: er werden 26 contracten afgesloten in 2011, gaande van één dag tot één jaar. - Graveeracties: er werden van april tot oktober 2011 (in samenwerking met het veiligheidshuis ) 58 fietsen gegraveerd, goed voor 27 werkuren. Voor het uitzetten van het verkeerspark en het behendigheidsparcours werden er in het totaal 33 werkuren gepresteerd. - Thuiskomstgarantie: in 2011 werd de thuiskomstgarantie voor het personeel van de stad Genk georganiseerd. - Dagelijks reinigen van de stationsbuurt. - Fietsworkshops in de scholen Reinpad, Gelieren en VBO Bokrijk. - Preventieve fietscontroles in alle scholen van Genk, As, Opglabeek en Zutendaal in samenwerking met de politie GAOZ en de dienst mobiliteit van het stadsbestuur Genk. Voor Genk zijn er 65 uren gepresteerd door het fietspunt en voor As, Opglabeek en Zutendaal zijn er 29 uren gepresteerd door het fietspunt. Fietspunt Hasselt - Verhuur van bewaakte fietsenstalling: in 2011 werden alle 82 stallingen verhuurd. - Fietstaxi: in 2009 werd een 2 de taxifiets aangekocht om deze in het Hasseltse straatbeeld te introduceren. Op marktdagen (dinsdag en vrijdag), en op zaterdagen werd de taxifiets gratis ter beschikking gesteld voor het Hasseltse stadspubliek. De taxifietsen worden bestuurd door medewerkers uit het fietsatelier en fietspunt. Door de media aandacht op de Duitse regionale radio, TVL, TV-Hasselt, Vlaanderen Vakantieland, heeft Hasselt in het najaar van 2010 beslist om een 3 de taxifiets in de zetten en deze is dan ook aangekocht door Basis. Je kan de fiets ook inhuren voor bijzondere evenementen (huwelijk, pensionering, ): je krijgt er dan steeds een chauffeur bij! Fietspunt Sint-Truiden - Fietswash: voor het poetsen van fietsen. Er zijn verschillende formules van 5 tot 20. Fietstaxi. Op aanvraag is de fietstaxi met chauffeur te huur voor allerhande evenementen. ( 15 per uur). Jaarverslag 2011 vzw Basis 25

26 Bijkomende activiteiten in het fietsatelier en de fietspunten Revisie - Weesfietsen: alle fietsen gevonden door of gegeven aan de Hasseltse, Genkse of Truiense politie, worden na 6 maanden eigendom van de stad. Zij schenkt deze fietsen op haar beurt aan het fietsatelier. Ook zijn er particulieren die hun oude of kapotte fiets schenken. De fietsen opgehaald door de kringwinkel Okazi komen ook integraal in ons revisie-kanaal terecht. Hierbij trachten wij een gesloten ketting te organiseren waarin alle gevonden en/of verloren fietsen terecht komen. Van daaruit gaan we op zoek naar de rechtmatige eigenaar Indien er geen eigenaar wordt gevonden en het dus een weesfiets blijft, worden ze volledig gedemonteerd en met alle bruikbare stukken, soms ook met enkele nieuwe onderdelen, gerecycleerd tot een nieuwe fiets. Deze gereviseerde fietsen worden te koop aangeboden in de fietspunten en in de kringloopwinkels De Koop (Genk, Bilzen en Tongeren). Opleiding fietshersteller In 2011 werd de opleiding fietshersteller, die reeds enkele jaren liep in samenwerking met de VDAB en TIHH Hasselt zo omgevormd dat ze ingericht werd zonder VDAB, zodat alleen medewerkers die werkzaam waren voor vzw Basis of Fietsbasis, deze cursus konden volgen. Het waren voornamelijk artikel 60-ers, 11 in totaal en 1 vrijwilliger, dus 12 leerlingen. De cursus ging voornamelijk door in de lokalen van het fietsatelier op de Kempische Steenweg (uitgezonderd lassen en enkele lessen mechanica). Deze opleiding liep van begin maart 2011 tot februari 2012 en de leerlingen konden hiermee het getuigschrift fietshersteller behalen. Over deze periode werden tijdens de normale werkuren 420 lesuren gegeven, namelijk 2 modules van 120u fietsmechaniek, 1 module lassen, 1 module elektriciteit en 1 module mechanica van elk 60u. In 2011 startten er 13 personen, twee personen haakten af, twee personen vervolledigen de cursus in personen zijn geslaagd, waarvan twee doorstroomden naar het reguliere circuit en één doorstroomde naar lokale diensteneconomie. (Preventieve) fietscontroles Teams van het fietsatelier gaan op afspraak naar scholen en controleren of de fietsen voldoen aan de technische en wettelijke voorwaarden. Problemen aan de fiets kunnen ter plaatse (volgens afspraak) worden hersteld en andere worden genoteerd en meegegeven aan de leerlingen. Zo zijn de ouders op de hoogte en kunnen ze er eventueel mee naar een fietshersteller gaan. Jaarverslag 2011 vzw Basis 26

27 Cambio Vzw Basis denkt globaal en werkt actief mee aan mobiliteitsproblemen en vraagstukken. Vandaar een samenwerkingsverband met Cambio. Meer info zie Er zijn 8 Cambio-wagens op verschillende plaatsen ter beschikking van de Hasseltse bevolking. Vzw Basis staat sinds 2008 met zijn medewerkers in voor het onderhoud van deze wagens. Dit gaat van een grondige tweewekelijkse poetsbeurt en controle op schade tot het uitvoeren van dringende interventies bij autopech. Met deze samenwerking vullen vzw Basis en Cambio elkaar aan en zorgen ze voor een bewuster autogebruik in en rond Hasselt. Methodiek fietsen Wanneer er een nieuwe medewerker start vindt er in de eerste twee weken een kennismakingsgesprek plaats tussen de individuele begeleider en de medewerker. Na drie maanden vindt de eerste evaluatie plaats, de tweede evaluatie is er zes maanden later (na negen maanden inschakeling). Vanaf dan zijn de evaluaties om de zes maanden tenzij een eerdere evaluatie zich opdringt. De belangrijkste taak van het begeleiden op de werkvloer is het constant schipperen tussen enerzijds het aanleren van vaktechnische competenties, anderzijds het aanscherpen en ontwikkelen van niet vaktechnische competenties, veelal arbeidsattitudes. Deze evaluaties kaderen in de methodiek van het competentie-management. In 2011 gingen we dan ook van start met het uitwerken van POP, het Persoonlijk Ontwikkeling Plan. Dit zal in 2012 bij elke medewerker geïntegreerd zijn in onze werking. Doorheen de werkwijzen van arbeidszorg, arbeidstraining en effectieve aanwerving (arbeid), zal de begeleider de medewerkers observeren om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de kwaliteiten van de medewerker. Teamwerking Om de 14 dagen is er teamvergadering met de begeleiders van de fietspunten en de coördinator (woensdag van 9u tot 10u45). Om de 14 dagen is er teamvergadering met de begeleiders van het fietsatelier van Hasselt en Ham met de coördinator (woensdag van 10u45 tot 12u30) Om de 2 maanden is er een vergadering met de coördinator en de begeleiders van de fietspunten en fietsateliers tezamen. Meerbanenplan activeren/fietsen Jaarverslag 2011 vzw Basis 27

28 Op 16 januari 2006 lanceerde de Vlaamse regering het meerbanenplan : samen voor meer banen. Het doel was om samen met de sociale partners meer mensen aan het werk te krijgen, vooral uit groepen die het niet goed doen op de arbeidsmarkt. Dat een aangepaste benadering van deze 'harde kern' zich opdrong, bleek bij de VDAB-uitvoering van de sluitende aanpak (gestart april 2004), waarbij ook de werkzoekenden die langer dan 2 jaar werkloos zijn, opgeroepen werden. Het plan bestaat uit de versterking van een reeks bestaande maatregelen, samen met een aantal nieuwe of reeds aangekondigde initiatieven. Er worden budgetten vrijgemaakt om deze "harde kern" van zeer moeilijk bemiddelbare werklozen op een aangepaste manier te kunnen begeleiden. In totaal wordt 2,7 miljoen euro extra uitgetrokken om bijkomend te investeren in intensieve trajecten op maat en 1,7 miljoen euro voor een experiment in arbeidszorg. Over dit laatste onderdeel gaat onze samenwerking en valt onder de noemer meerbanenplan. Doelgroep De harde kern van zeer moeilijk bemiddelbare werklozen behartigt mensen die problemen hebben die niet direct te maken hebben met de arbeidsmarkt, vb. verslaving, medische of psychische problemen, sociale problemen. Men spreekt van een MMPP-doelgroep: medische, mentale, psychische en/ of psychiatrische problemen. Aanpak Voor deze groep van mensen stellen zich twee problemen. Ten eerste is het voor de VDAB moeilijk om in te schatten of de mensen die willen werken ook werkelijk in staat zijn om mee te draaien op het werk. Om het antwoord op die vraag te vinden moeten er aangepaste screenings ingevoerd worden. Ten tweede zijn de betrokkenen die willen werken, vaak nog niet toe aan een klassiek traject naar werk, maar is vooraf een extra periode van activering en zorg nodig. Het meerbanenplan wil dan ook investeren in activeringstrajecten. Screenings Wat de screening betreft, is het dikwijls zo dat de VDAB zelf niet over voldoende informatie beschikt om de capaciteiten van de werkzoekende te beoordelen. Daarom maakt het MBP het mogelijk dat de VDAB deze gespecialiseerde screenings kan uitbesteden aan organisaties die voldoende ervaring hebben met het beoordelen van de inzetbaarheid en arbeidsvaardigheden van de werkzoekenden die kampen met niet-arbeidsmarkt-gerelateerde problemen en de bijhorende ondersteuningsnoden. In Limburg werden deze toegewezen aan DGO en Didior. Het resultaat van deze gespecialiseerde screening kan zijn dat de werkzoekende doorverwezen wordt naar arbeidszorg of dat voor hem of voor haar een activeringstraject wordt uitgestippeld. Jaarverslag 2011 vzw Basis 28

29 Mogelijk leidt deze screening toch ook naar (een traject naar) gewoon werk, naar een job in de sociale economie. In het ongunstigste geval kan uit deze screening blijken dat de werkzoekende nooit (ook niet op langere termijn dus) zal beschikken over voldoende arbeidscapaciteiten. In die gevallen zullen in overleg met de RVA en het RIZIV de nodige afspraken gemaakt moeten worden. Activeringstrajecten De tweede actie uit het meerbanenplan voor deze doelgroep, zijn de activeringstrajecten. Ook zij zullen door de VDAB kunnen uitbesteed worden. Activeringstrajecten zijn trajecten beperkt in duur die minimaal een individuele begeleiding behelzen door een gespecialiseerde dienstverlener. Onder meer persoonlijke vorming, het stimuleren van probleemoplossend handelen en het remediëren van belemmeringen komen aan bod tijdens de activeringstrajecten. De zorg staat hier centraal maar steeds met het oog op werk of verdere trajectstappen naar werk. In het verleden werden deze trajecten uitbesteed aan partnerschappen waarvan zowel een organisatie met ervaring in het begeleiden naar werk van moeilijk bemiddelbare werkzoekenden deel uitmaakt als een organisatie uit de zorg en een arbeidszorg-initiatief. Via deze partnerschappen wil men een brug slaan tussen werk en zorg, waarbij het vinden van geschikt werk altijd in het vizier blijft, en met andere woorden niet louter naar zorg wordt doorverwezen. Sinds eind 2009 worden deze trajecten opgevolgd door GTB. Naast het aanbrengen van personen met het advies Arbeidszorg doen zij nu ook de toeleiding en opvolging voor personen met een advies activeringsstage. Zij begeleiden de persoon op vlak van zorg en op vlak van arbeid. De praktijk Vzw Basis engageerde zich om in een partnerschap met Bewel Diepenbeek, vzw De Ploeg en t Heft in te staan voor de observatie- en activeringsstages voor de regio Midden-Zuid-Limburg. Hiernaast krijgen wij ook aanmeldingen van personen die het advies Arbeidszorg verkregen hebben nadat zij het voorgenoemde traject hebben doorlopen. Het begeleiden van deze stages en trajecten worden uitgevoerd in de werking fietsen en de werking activeren. Wij hebben afgesproken dat wij per jaar uur vrijmaken om deze doelgroepmedewerkers op te vangen, te begeleiden en deel uit te maken van een juist advies voor in de toekomst. 20% (of 813 u) moet hiervan vrijgehouden worden voor observatie- en activeringsstages. 80% van deze uren (of u) zijn bestemd voor medewerkers met het advies Arbeidszorg. Per gepresteerd uur van een deelnemer krijgen wij een subsidie van 3,50. Een halve dag werken binnen onze organisatie wordt geregistreerd met drie gepresteerde uren, een ganse dag zijn zes gepresteerde uren. Jaarverslag 2011 vzw Basis 29

30 In 2011 zijn er bij de werking activeren 4 personen gestart met een ticket Arbeidszorg binnen het meerbanenplan. In de werking fietsen was dit 1 persoon. In de werking activeren hebben er 7 observatiestages plaats gevonden en geen activeringsstage. De persoon die in de werking fietsen gestart is binnen het meerbanenplan heeft eerst een observatiestage doorlopen in de werking activeren. Daarnaast heeft er zich geen observatie- of activeringsstage aangediend in de werking fietsen. Doorheen het jaar zijn er ook 2 personen gestopt binnen het meerbanenplan. Eén door het onvoldoende beheren van de Nederlandse taal, waardoor hij het vakjargon niet begreep. De andere is gestopt door doorstroming naar het volgen van een opleiding tot tewerkstelling. Samen met de aanwezige personen binnen dit project komt dit neer op een aantal van gepresteerde uren van medewerkers met het advies Arbeidszorg en 135 u gepresteerde uren voor het begeleiden van stages. Het gaat hier dan over alle deelnemers binnen het meerbanenplan binnen de werking activeren en werking fietsen. Dit is een totaal van uren. Hiermee is duidelijk dat het aantal vooropgestelde uren dit jaar wel werd behaald en dit met een serieuze stijging ten opzichte van het jaar We hebben in 2011 een positieve evolutie gezien. Ook hebben we opgemerkt dat de toeleiding en de doorstromingen optimaler verlopen. Algemene registratiegegevens van vzw Basis Jaarverslag 2011 vzw Basis 30

31 Doelgroep en statuut Wonen De hoofddiagnose ligt bij de bewoners op as I of as II. Bijkomende diagnose op As II, persoonlijkheidsstoornissen: cluster A: paranoïde en schizoïde persoonlijkheidsstoornissen en de schizotypische persoonlijkheid. Jaarverslag 2011 vzw Basis 31

32 cluster B: antisociale, theatrale, borderline en narcistische persoonlijkheidsstoornis. cluster C: ontwijkende, afhankelijke en obsessieve-compulsieve persoonlijkheidsstoornis. GAF-score GAF staat voor Global Assessment of Functioning Scale, m.a.w. een schaal die een algemene beoordeling van het functioneren tracht te geven. Het beoordeelt het psychisch, sociaal en beroepsmatig functioneren volgens een hypothetisch continuüm van geestelijke gezondheid naar psychische stoornis. Hoe lager het getal, hoe dichter bij een psychische stoornis. De functioneringsbeperkingen t.g.v. lichamelijke factoren worden niet meegeteld. 100= uitstekend functioneren bij een groot aantal activiteiten, levensproblemen lijken nooit uit de hand te lopen. Geen symptomen. 60= matige symptomen OF matige problemen in het sociaal of beroepsmatig functioneren of op school, bv. weinig vrienden, conflicten met leeftijdgenoten of collega s. 10=voortdurend ernstig gevaar voor zichzelf of voor anderen (bv. terugkerende gewelddadigheid) of voortdurend niet in staat zijn tot een minimale persoonlijke hygiëne of ernstige suïcidepoging met de duidelijke verwachting dood te zullen gaan. Van de 71 bewoners zijn er 14% onder justitiële voorwaarden, 7% geïnterneerd en 3% hebben een gedwongen statuut. Activeren De deelnemers hebben een psychiatrische en/of psychosociale problematiek al dan niet in combinatie met een afhankelijkheidsproblematiek. Jaarverslag 2011 vzw Basis 32

33 Fietsen De medewerkers hebben een (tijdelijke) psychiatrische en/of psychosociale problematiek waarbij de arbeidsmogelijkheden al dan niet tijdelijk beperkt zijn. De meerderheid van de medewerkers hebben geen psychiatrische en/of psychosociale problemen. Jaarverslag 2011 vzw Basis 33

vzw beschut wonen DE OVERWEG ONZEOPDRACHT

vzw beschut wonen DE OVERWEG ONZEOPDRACHT vzw beschut wonen DE OVERWEG ONZEOPDRACHT vzw beschut wonen DE OVERWEG bewoners De vzw Beschut Wonen De Overweg richt zich tot volwassenen die omwille van hun psychiatrische problematiek en/of psychosociale

Nadere informatie

Nieuw arbeidscentrum voor psychiatrisch ziekenhuis. 10 jaar succesvolle arbeidstherapie in Sint-Truiden Pag. 18

Nieuw arbeidscentrum voor psychiatrisch ziekenhuis. 10 jaar succesvolle arbeidstherapie in Sint-Truiden Pag. 18 Limburg Nieuw arbeidscentrum voor psychiatrisch ziekenhuis 18-11-2011 Pag. 18 Het psychiatrisch centrum Asster in Sint-Truiden neemt een gloednieuw arbeidscentrum in gebruik. "Arbeid zou er voor moeten

Nadere informatie

decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014

decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014 decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014 Basis = participatieladder Kader: Trede 5 = maatwerkdecreet Trede 3 en 4= decreet Werk- en zorgtrajecten Trede

Nadere informatie

ORGANISATIE GTB-West-Vlaanderen (gespecialiseerde trajectbegeleiding en bepaling voor mensen met arbeidshandicap)

ORGANISATIE GTB-West-Vlaanderen (gespecialiseerde trajectbegeleiding en bepaling voor mensen met arbeidshandicap) GTB-West-Vlaanderen (gespecialiseerde trajectbegeleiding en bepaling voor mensen met arbeidshandicap) Mensen (werkzoekenden) met arbeidsbeperking, op: - medisch - fysiek - psychisch - mentaal - Trajectbegeleiding

Nadere informatie

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID Functie 1 Activiteiten op het vlak van preventie; geestelijke gezondheidszorgpromotie; vroegdetectie, -interventie en -diagnosestelling

Nadere informatie

TEAM ACTIVERING. Ontmoetingscentrum Activiteitencentrum Arbeidscentrum Herstelwijzer. Team Activering

TEAM ACTIVERING. Ontmoetingscentrum Activiteitencentrum Arbeidscentrum Herstelwijzer. Team Activering TEAM ACTIVERING Ontmoetingscentrum Activiteitencentrum Arbeidscentrum Herstelwijzer Team Activering WIE ZIJN WIJ? Het Team Activering van VZW Hestia ( Alexianen Zorggroep Tienen) is al sinds 1994 actief

Nadere informatie

OC St. FERDINAND A R B E I D S Z O R G C E N T R U M D E O O G S T. B O U W S T E N E N t o t W E L Z I J N. BOUWSTENEN tot WELZIJN

OC St. FERDINAND A R B E I D S Z O R G C E N T R U M D E O O G S T. B O U W S T E N E N t o t W E L Z I J N. BOUWSTENEN tot WELZIJN OC St. FERDINAND A R B E I D S Z O R G C E N T R U M D E O O G S T B O U W S T E N E N t o t W E L Z I J N Heel wat personen krijgen niet altijd de mogelijkheid om te participeren aan de verschillende

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarverslag 2011 vzw Fietsbasis 1

Jaarverslag Jaarverslag 2011 vzw Fietsbasis 1 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 vzw Fietsbasis 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 5 Een terugblik op het ontstaan van Fietsbasis vzw... 5 Organisatie... 8 Visuele voorstelling... 9 Missie...

Nadere informatie

Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes

Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes Heb je al gehoord van de 107? Niet 101 of 102 of 105 maar 107? gebaseerd op het nummer van het artikel in het KB over de ziekenhuizen die de

Nadere informatie

FREDERIK DECLERCQ ARBEIDSCOACH MIRABELLO

FREDERIK DECLERCQ ARBEIDSCOACH MIRABELLO FREDERIK DECLERCQ ARBEIDSCOACH MIRABELLO Arbeidscoaching in een vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg ART 107 Psycho-sociaal revalidatiecentrum Mirabello Arbeidscoaching Art 107 Ziekenhuizen

Nadere informatie

OP-STAP. Een oriëntatie- en activeringsmodule naar werk op de reguliere arbeidsmarkt voor personen met een psychosociale kwetsbaarheid

OP-STAP. Een oriëntatie- en activeringsmodule naar werk op de reguliere arbeidsmarkt voor personen met een psychosociale kwetsbaarheid OP-STAP Een oriëntatie- en activeringsmodule naar werk op de reguliere arbeidsmarkt voor personen met een psychosociale kwetsbaarheid Christel WITGEERS 1 Jobcentrum vzw is een centrum voor gespecialiseerde

Nadere informatie

Begeleid Werken HET ROER

Begeleid Werken HET ROER Begeleid Werken HET ROER Begeleid Werken is een droomjob voor volwassenen met een verstandelijke beperking van Het Roer. Dagcentra, woonvormen, ambulante begeleiding Het Roer Unit Het Roer biedt zorg en

Nadere informatie

Mensen met arbeidsbeperking of gezondheidsproblemen - Trajectbepaling en - begeleiding

Mensen met arbeidsbeperking of gezondheidsproblemen - Trajectbepaling en - begeleiding SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 649 van SABINE VERMEULEN datum: 14 juni 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Mensen met arbeidsbeperking of gezondheidsproblemen - Trajectbepaling

Nadere informatie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie Opdrachtsverklaring Missie - Visie 1. Missie Sint-Lodewijk biedt aangepast onderwijs en/of begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische beperking. Ook het gezin en breder

Nadere informatie

SOCIALE ECONOMIE Cijfergegevens Zuid-West-Vlaanderen. Ilse Van Houtteghem 20/11/2014

SOCIALE ECONOMIE Cijfergegevens Zuid-West-Vlaanderen. Ilse Van Houtteghem 20/11/2014 SOCIALE ECONOMIE Cijfergegevens Zuid-West-Vlaanderen Ilse Van Houtteghem 20/11/2014 Inhoud - Aantal niet-werkende werkzoekenden - Tewerkstelling (koppen) binnen zes werkvormen sociale economie - Beschutte

Nadere informatie

Op-Stap Een oriëntatie- en activeringsmodule voor personen met een psychische kwetsbaarheid

Op-Stap Een oriëntatie- en activeringsmodule voor personen met een psychische kwetsbaarheid Op-Stap Een oriëntatie- en activeringsmodule voor personen met een psychische kwetsbaarheid Ontstaan Doorheen de jaren een stijging van het aantal aanmeldingen van personen met een psychische kwetsbaarheid.

Nadere informatie

vzw OpWeg Infobrochure rechtstreeks toegankelijke hulp

vzw OpWeg Infobrochure rechtstreeks toegankelijke hulp vzw OpWeg Infobrochure rechtstreeks toegankelijke hulp 1 WIE ZIJN WIJ vzw OpWeg is een ambulante dienst voor volwassenen met een beperking, erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen

Nadere informatie

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3 17 SOCIALE ECONOMIE 18 Sociale economie Iedereen heeft recht op een job, ook de mensen die steeds weer door de mazen van het net vallen. De groep werkzoekenden die vaak om persoonlijke en/of maatschappelijke

Nadere informatie

Bijlage 11: Stellingen voor focusgroepen activering. Thema s voor de focusgroepen activering

Bijlage 11: Stellingen voor focusgroepen activering. Thema s voor de focusgroepen activering Bijlage 11: Stellingen voor focusgroepen activering Thema s voor de focusgroepen activering Tekst door inleider : De thema s waarover in de focusgroep gediscussieerd wordt, zijn weergegeven in een overzicht.

Nadere informatie

Kwaliteitsvoorwaarden aanbod 'Arbeidsmatige activiteiten /arbeidszorg'

Kwaliteitsvoorwaarden aanbod 'Arbeidsmatige activiteiten /arbeidszorg' Kwaliteitsvoorwaarden aanbod 'Arbeidsmatige activiteiten /arbeidszorg' Voorstel vanuit de Ronde Tafel Arbeidszorg 1 Achtergrond Het decreet 'Werk- en zorgtrajecten' van 23 april 2014 wil een structureel

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

Begeleid Werken OPEN KANS

Begeleid Werken OPEN KANS Begeleid Werken OPEN KANS Begeleid werken is een droomjob voor volwassenen met een verstandelijke handicap van Open Kans. Dagcentra, woonvormen, ambulante begeleiding OPEN KANS Unit Open Kans biedt zorg

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: Geestelijke Gezondheidszorg (ambulant en thuis) Spreker: Kurt Lievens (PopovGGZ) Missie De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) biedt behandeling en begeleiding aan mensen met

Nadere informatie

(Aanzet tot) een nieuw decretaal beleidskader voor de samenwerking tussen werk en zorg

(Aanzet tot) een nieuw decretaal beleidskader voor de samenwerking tussen werk en zorg (Aanzet tot) een nieuw decretaal beleidskader voor de samenwerking tussen werk en zorg Studiedag Werk Werkt 27 maart 2014 Een momentopname Tussen een zoekende voorgeschiedenis... Decreet Werk en Zorg als

Nadere informatie

Historiek en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg

Historiek en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg Historiek en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg Info avond SEL Waasland 24 mei 2012 Sint-Niklaas Stefaan Baeten Directeur psychiatrisch centrum Sint-Hiëronymus Historische context

Nadere informatie

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Juridische werkgever

Nadere informatie

(Net)werking van een PAAZ

(Net)werking van een PAAZ (Net)werking van een PAAZ Frederic Ulburghs (hoofverpleegkundige) en Henrik Palmans (psychiatrisch verpleegkundige) Voorstelling PAAZ Enkele cijfers: +/- 13 FTE verpleegkundigen +/- 3 FTE psychologen +/-

Nadere informatie

SOCIALE ECONOMIE BEHOEFTE ONDERZOEK

SOCIALE ECONOMIE BEHOEFTE ONDERZOEK SOCIALE ECONOMIE BEHOEFTE ONDERZOEK 1. BEVRAGING Behoefte onderzoek 'Sociale Economie' In 2014 mochten we van de Vlaamse regering een goedkeuring krijgen betreffende de 'regierol ter stimulering van de

Nadere informatie

CONSULTATIEBUREAU DE VEST. Deelwerking vzw Centrum Ambulante Diensten

CONSULTATIEBUREAU DE VEST. Deelwerking vzw Centrum Ambulante Diensten CONSULTATIEBUREAU DE VEST Deelwerking vzw Centrum Ambulante Diensten OPBOUW PRESENTATIE 1. Wat is het consultatiebureau De Vest? 2. Gespecialiseerde arbeidsonderzoeksdienst (GA): Werkvragen Aanbod GA 3.

Nadere informatie

Voorstelling arbeidscoaching SaRA en het ZoWeZo-team

Voorstelling arbeidscoaching SaRA en het ZoWeZo-team Voorstelling arbeidscoaching SaRA en het ZoWeZo-team Kader Veel vraag naar samenwerking tussen gezondheidszorg en VDAB/GTB Past binnen functie 3: rehabilitatieteams die werken rond herstel en sociale inclusie,

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

Onderwerp: projectoproep 2 april 2015 Subsidies voor sociale economie projecten in de provincie Antwerpen

Onderwerp: projectoproep 2 april 2015 Subsidies voor sociale economie projecten in de provincie Antwerpen NOTA Datum: 2 april 2015 Van: Dienst Economie en Internationale Samenwerking Team Sociale Economie Onderwerp: projectoproep 2 april 2015 Subsidies voor sociale economie projecten in de provincie Antwerpen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. ML 3 TK 3 LH 7 GV 5 VL 6 TH 6 EW 6 ZK 5 Individueel Beschut Wonen 7 Totaal 48

Jaarverslag 2014. ML 3 TK 3 LH 7 GV 5 VL 6 TH 6 EW 6 ZK 5 Individueel Beschut Wonen 7 Totaal 48 Maatschappelijke zetel: Krijkelberg 1, 336 Bierbeek Aanloopadres: Vital Decosterstraat 86, 3 Leuven Tel: 16 24 8 www.vzwwalden.be In dit verslag vindt u een overzicht voor het jaar 14 van de werking van

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Functie: Zorgcoördinator. A. Functiebeschrijving. 1. Doel van de functie

FUNCTIEPROFIEL. Functie: Zorgcoördinator. A. Functiebeschrijving. 1. Doel van de functie FUNCTIEPROFIEL Functie: Zorgcoördinator A. Functiebeschrijving 1. Doel van de functie Hij/zij staat, samen met de leefgroepencoördinator, in voor de aansturing van een woonbuurt bestaande uit een aantal

Nadere informatie

DRAAIBOEK SAMENWERKING TUSSEN WERKWINKEL EN AMBULANTE ZORGSETTING

DRAAIBOEK SAMENWERKING TUSSEN WERKWINKEL EN AMBULANTE ZORGSETTING DRAAIBOEK SAMENWERKING TUSSEN WERKWINKEL EN AMBULANTE ZORGSETTING BEGELEIDER VOORBEREIDING OP DE VERWIJZING NAAR DE WERKWINKEL De begeleider gaat in gesprek met de klant om te horen waar hij werkt(e).

Nadere informatie

INTAKE- EN OPNAMEPROCEDURE Informatie voor de aanmelder

INTAKE- EN OPNAMEPROCEDURE Informatie voor de aanmelder INTAKE- EN OPNAMEPROCEDURE Informatie voor de aanmelder A. PROCEDURE 1. Aanmelding De kandidaat patiënt of een verwijzer kan zichzelf of een andere persoon aanmelden zowel telefonisch, per mail/brief of

Nadere informatie

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 Koen Clijsters Algemeen diensthoofd OCMW Heusden-Zolder Tel. 011/45.61.50 koen.clijsters@ocmwheusdenzolder.be Heusden- Zolder Provincie Limburg 31.500

Nadere informatie

Opvang van ouderen met een psychiatrische problematiek binnen de WZC.

Opvang van ouderen met een psychiatrische problematiek binnen de WZC. LimeService - Your online survey service - Opvang van ouderen met een psychiatrische p... Page 1 of 15 Opvang van ouderen met een psychiatrische problematiek binnen de WZC. Het Vlaams Onderzoeks en Kenniscentrum

Nadere informatie

Werken, leren en activiteiten

Werken, leren en activiteiten Werken, leren en activiteiten Het beste uit het leven halen Meedoen in de samenleving. Voor sommige mensen is dat niet vanzelfsprekend. Ze hebben door psychische of psychosociale problematiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

Fokus op Emancipatie

Fokus op Emancipatie Fokus op Emancipatie Dromen zijn (geen) bedrog, over het toeleiden van personen met een beperking naar gepaste ondersteuning op alle levensdomeinen. Fara Van Maele & Bertina Houben Een nieuw concept van

Nadere informatie

Tijdelijke Werkervaring (TWE)

Tijdelijke Werkervaring (TWE) Tijdelijke Werkervaring (TWE) 31-10-2017 Even kort kaderen HOE IS TWE TOT STAND GEKOMEN? 6 e Staatshervorming: uitbreiding bevoegdheden Gewesten. Alles start met het Vlaams Regeerakkoord van 23 juli 2014

Nadere informatie

Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015

Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015 Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015 1 Omgevingsanalyse 1. Werkzaamheid 2. Werkloosheid 3. Werkvormen in de sociale economie 4. Uitstroom Inhoud Strategische en operationele doelstellingen 1. SD1: Iedereen

Nadere informatie

Referentiekader Initiatieven beschut wonen (IBW)

Referentiekader Initiatieven beschut wonen (IBW) Referentiekader Initiatieven beschut wonen (IBW) Algemeen (NC) Het initiatief van beschut wonen heeft een samenwerkingsverband afgesloten met een CGG én met een psychiatrisch ziekenhuis of een algemeen

Nadere informatie

Maatwerk en W². 2 decreten in de maak

Maatwerk en W². 2 decreten in de maak Maatwerk en W² 2 decreten in de maak 3 2 decreten in de maak Maatwerk: voorontwerp decreet goedgekeurd door de Vlaamse regering W²: werkdocument: wordt binnenkort voorgelegd op de Vlaamse regering wordt

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie

Omgerekend staan de volgende verplichtingen ten aanzien van de volgende subsidiebedragen:

Omgerekend staan de volgende verplichtingen ten aanzien van de volgende subsidiebedragen: Toelichting bij provinciale subsidies aan arbeidszorginitiatieven in Vlaams-Brabant BIJLAGE 1. Voorwaarden met betrekking de niet-categoriale werking De provinciale subsidies kunnen aangevraagd worden

Nadere informatie

De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken

De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken 1 De Onthaalouderacademie Wat is de Onthaalouderacademie? De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken De sector van de kinderopvang is in beweging. Er worden heel wat initiatieven genomen om de

Nadere informatie

Samenwerkingsverband GGZ De Vlaamse Ardennen

Samenwerkingsverband GGZ De Vlaamse Ardennen Initiatief Beschut Wonen Samenwerkingsverband GGZ De Vlaamse Ardennen Samenwerkingsverband GGZ De Vlaamse Ardennen MISSIE Herstelgeoriënteerde begeleiding en ondersteuning aan personen met psychosociale

Nadere informatie

Anker kracht. Verankering in de maatschappij door intensieve multi-disciplinaire begeleiding

Anker kracht. Verankering in de maatschappij door intensieve multi-disciplinaire begeleiding Anker kracht Verankering in de maatschappij door intensieve multi-disciplinaire begeleiding Inleiding In januari 2014 startte OCMW Gent het project 'Ankerkracht'. Dit project bundelt de krachten en visie

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Club 107. voor een vernieuwde GGZ in de regio Mechelen Rupelstreek. een initiatief van GGALIMERO

Club 107. voor een vernieuwde GGZ in de regio Mechelen Rupelstreek. een initiatief van GGALIMERO Club 107 voor een vernieuwde GGZ in de regio Mechelen Rupelstreek een initiatief van GGALIMERO PC Duffel woensdag 23 mei 2012 1. Welkom 2. GGALIMERO 3. GGZ-vernieuwing 4. Experimenten 5. En onze regio?

Nadere informatie

Gespecialiseerde TrajectBepaling -en begeleiding naar werk (GTB)

Gespecialiseerde TrajectBepaling -en begeleiding naar werk (GTB) 1 GTB Gespecialiseerde TrajectBepaling -en begeleiding naar werk (GTB) Opdracht: werkzoekenden met een arbeidsbeperking begeleiden in hun participatie aan de arbeidsmarkt. Twee disciplines in huis: trajectbegeleiding

Nadere informatie

Opvolging hefboomproject 2 Streekpact 2013-2018 Zuid-West-Vlaanderen Zuid-West ontwikkelt en werft talent

Opvolging hefboomproject 2 Streekpact 2013-2018 Zuid-West-Vlaanderen Zuid-West ontwikkelt en werft talent Opvolging hefboomproject 2 Streekpact 2013-2018 Zuid-West-Vlaanderen Zuid-West ontwikkelt en werft talent 16 maart 2015 Inleiding Luc Decavel Voorzitter SERR Zuid-West-Vlaanderen Rapportering Streekpact

Nadere informatie

Eén gezin één plan. Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp

Eén gezin één plan. Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Eén gezin één plan Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Inhoud De oproep Context en beleidskeuzes Finaliteit van de oproep: één gezin, één plan Samenstelling en uitbouw

Nadere informatie

Activering. Dagactiviteitencentrum Kameleon. re-actief. Buurthuis de Honk. Buurthuis/Dagactiviteitencentrum. Spelotheek Dobbeltje.

Activering. Dagactiviteitencentrum Kameleon. re-actief. Buurthuis de Honk. Buurthuis/Dagactiviteitencentrum. Spelotheek Dobbeltje. t SAS SOCIAAL ACTIEF SAMENWERKEN Activering Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN Dagactiviteitencentrum Kameleon re-actief

Nadere informatie

Op weg naar een nieuw MAATWERKDECREET

Op weg naar een nieuw MAATWERKDECREET Op weg naar een nieuw MAATWERKDECREET Kader - situering Vlaams Regeerakkoord Sociale Economie => 2 pijlers: Lokale Diensteneconomie Maatwerk Beschutte werkplaatsen Sociale werkplaatsen Invoegmaatregel

Nadere informatie

ACTIVERING SAS (Sociaal - Actief - Samenwerken)

ACTIVERING SAS (Sociaal - Actief - Samenwerken) ACTIVERING SAS (Sociaal - Actief - Samenwerken) Psychiatrisch Centrum Bethanië Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pcbethanie@emmaus.be www.pcbethanie.be Binnen en buiten met aandacht

Nadere informatie

Studentenbrochure Mobiel Crisisteam Noolim

Studentenbrochure Mobiel Crisisteam Noolim Studentenbrochure Mobiel Crisisteam Noolim INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN MOBIEL CRISISTEAM NOOLIM 1 VOORSTELLING VAN MOBIEL CRISISTEAM 1.1 Noolim Noolim - het netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Oost-Limburg

Nadere informatie

EERSTELIJN EN DE MIDDELENGEBRUIK: DE ROL VAN EEN HUISARTS IN EEN REGIONAAL NETWERK

EERSTELIJN EN DE MIDDELENGEBRUIK: DE ROL VAN EEN HUISARTS IN EEN REGIONAAL NETWERK EERSTELIJN EN DE MIDDELENGEBRUIK: DE ROL VAN EEN HUISARTS IN EEN REGIONAAL NETWERK Van een kijk als solist naar interdisciplinair samenwerken Rita Verrando, huisarts Brussel, 14 november 2014 De rol van

Nadere informatie

GTB afdeling Limburg Welzijnscampus 23 bus Genk (Tel) 089/

GTB afdeling Limburg Welzijnscampus 23 bus Genk (Tel) 089/ GTB afdeling Limburg Welzijnscampus 23 bus 41 3600 Genk (Tel) 089/32 10 50 Info.lim@gtb-vlaanderen.be www.gtb-vlaanderen.be 1. Wat is de opdracht van GTB? De opdracht van GTB is opgedeeld is drie luiken:

Nadere informatie

Functieprofiel projectmedewerker

Functieprofiel projectmedewerker Functieprofiel projectmedewerker Situering L4-volwassenenonderwijs vzw is het netwerk van de centra voor volwassenenonderwijs en het centrum voor basiseducatie in de regio Leuven-Hageland-Tervuren. Door

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: Geestelijke Gezondheidszorg (residentieel) Spreker: Koen Lefevre (Psychiatrisch Centrum Sint-Jan) Geestelijke gezondheidszorg (GGZ): 6 officiële voorzieningensoorten Psychiatrische

Nadere informatie

Sport en tewerkstelling van jongeren. Marc Theeboom / Joris Philips

Sport en tewerkstelling van jongeren. Marc Theeboom / Joris Philips Sport en tewerkstelling van jongeren Marc Theeboom / Joris Philips studie Kan sport bijdragen tot competentie-ontwikkeling voor kortgeschoolde jongeren, waardoor hun tewerkstellingskansen toenemen? initiatieven

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

Introductiedag: Aan de slag met een handicap 1 december 2011

Introductiedag: Aan de slag met een handicap 1 december 2011 Introductiedag: Aan de slag met een handicap 1 december 2011 Voorstelling De Werklijn Samenwerking met Actiris Samenwerking met GTB Bijzondere Tewerkstellings-Ondersteunende Maatregelen (BTOM) Voorkomende

Nadere informatie

Activering. Dagactiviteitencentrum Kameleon. re-actief. Buurthuis de Honk. Buurthuis/Dagactiviteitencentrum. t SAS SOCIAAL ACTIEF SAMENWERKEN

Activering. Dagactiviteitencentrum Kameleon. re-actief. Buurthuis de Honk. Buurthuis/Dagactiviteitencentrum. t SAS SOCIAAL ACTIEF SAMENWERKEN t SAS SOCIAAL ACTIEF SAMENWERKEN Activering Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN Dagactiviteitencentrum Kameleon re-actief

Nadere informatie

- De doelgroep wordt omschreven als zijnde werkzoekenden die geconfronteerd worden met een niet arbeidsmarktgerelateerde problematiek.

- De doelgroep wordt omschreven als zijnde werkzoekenden die geconfronteerd worden met een niet arbeidsmarktgerelateerde problematiek. 1 SST Nota betreffende invulling meerbanenplan arbeidszorg en trajecten. 1. Algemene visie arbeidszorg SST SST is de koepel voor sociale werkplaatsen en Arbeidszorginitiatieven in Vlaanderen en staat voor

Nadere informatie

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Begeleid Wonen www.st-neos.nl Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld De stichting Neos is een organisatie voor maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld. De organisatie richt zich

Nadere informatie

VRIJETIJDSTRAJECTBEGELEIDING

VRIJETIJDSTRAJECTBEGELEIDING VRIJETIJDSTRAJECTBEGELEIDING MISSIE Binnen het kader van functie 3 (psychosociale rehabilitatie, destigmatisering, sociale inclusie) van het GGZ-netwerk SaRA (samenwerkingsverband voor gemeenschapsgerichte

Nadere informatie

In te vullen door de behandelend geneesheer (bij voorkeur psychiater) en. terug te zenden t.a.v. de coördinerend psychiater van vzw Pro Mente:

In te vullen door de behandelend geneesheer (bij voorkeur psychiater) en. terug te zenden t.a.v. de coördinerend psychiater van vzw Pro Mente: vzw PRO MENTE Beschut Wonen in de geestelijke gezondheidszorg AANMELDINGSFORMULIER Tel: +32(0)3 766 67 09 Fax: +32(0)3 766 10 59 team@promente.be www.promente.be Hazewindstraat 41 9100 Sint-Niklaas vzw

Nadere informatie

Ambulante begeleidingsdienst ZigZag

Ambulante begeleidingsdienst ZigZag Ambulante begeleidingsdienst ZigZag Gestichtstraat 4 9000 Gent 09/2401325 Ambulante begeleidingsdienst ZigZag Binnen ambulante begeleidingsdienst ZigZag onderscheiden wij twee types van ondersteuning in

Nadere informatie

SOCIALE ECONOMIE: LOKALE DIENSTENECONOMIE

SOCIALE ECONOMIE: LOKALE DIENSTENECONOMIE SOCIALE ECONOMIE: LOKALE DIENSTENECONOMIE lokale sociale economie Steden en gemeenten kunnen een belangrijke rol spelen in lokale sociale economie LDE: initiëren van uitbouw aanvullende diensten die beantwoorden

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

De Meander is er voor mensen die een vraag hebben naar informatie, ondersteuning of begeleiding rond

De Meander is er voor mensen die een vraag hebben naar informatie, ondersteuning of begeleiding rond De Meander is er voor mensen die een vraag hebben naar informatie, ondersteuning of begeleiding rond alcohol, illegale drugs, medicatie en gokken. Doelgroep Meander: Iedereen met problemen in verband met

Nadere informatie

Teamcoördinator ALERT-team

Teamcoördinator ALERT-team Functie- en competentieprofiel Teamcoördinator ALERT-team Datum Organisatie CAW Antwerpen Medewerker Deelwerking ALERT-team Plaats in de organisatie Teamcoördinator Waarom deze functie Deze functie draagt

Nadere informatie

Structuur van de palliatieve zorg in Vlaanderen.

Structuur van de palliatieve zorg in Vlaanderen. Structuur van de palliatieve zorg in Vlaanderen. Dr. Y. Lievens 1,2, Dr. J. Menten 1, I. Bossuyt 1, M. Depril 1. 1 Palliatief-supportteam Dienst Gezwelziekten Universitaire Ziekenhuizen K.U.Leuven 2 Correspondentieadres

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER. 1. Functienaam Maatschappelijk werker maatzorg Graadbenaming: Maatschappelijk werker

FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER. 1. Functienaam Maatschappelijk werker maatzorg Graadbenaming: Maatschappelijk werker FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER 1. Functienaam 1.1. Maatschappelijk werker maatzorg 1.2. Graadbenaming: Maatschappelijk werker 1.3. Weddeschaal: B1 B3 2. Plaats in de organisatie Afdeling: Sociale

Nadere informatie

Als acuut residentieel dient te. (Net)werking van een PAAZ

Als acuut residentieel dient te. (Net)werking van een PAAZ Als acuut residentieel dient te worden (Net)werking van een PAAZ Frederic Ulburghs (hoofverpleegkundige) Voorstelling PAAZ Enkele cijfers: +/- 13 FTE verpleegkundigen +/- 3 FTE psychologen +/- 1,5 FTE

Nadere informatie

ACTIVERING Sas (Sociaal - Actief - Samenwerken)

ACTIVERING Sas (Sociaal - Actief - Samenwerken) ACTIVERING Sas (Sociaal - Actief - Samenwerken) Psychiatrisch Centrum Bethanië Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pcbethanie@emmaus.be www.pcbethanie.be Deze voorziening maakt deel

Nadere informatie

Omzendbrief 10 december 2012

Omzendbrief 10 december 2012 Omzendbrief 10 december 2012 Gericht aan de directies van de Résidentiële voorzieningen voor Opvang, Behandeling en Begeleiding van Personen met een Handicap Vragen naar: Sven Pans Telefoon: 02 225 85

Nadere informatie

Het thuisbegeleidingsaanbod vanuit Dienst Ambulante Begeleiding gebeurt vanuit verschillende teams, ieder met hun eigen handicap specifieke kennis:

Het thuisbegeleidingsaanbod vanuit Dienst Ambulante Begeleiding gebeurt vanuit verschillende teams, ieder met hun eigen handicap specifieke kennis: Donkweg 9, 3520 Zonhoven, 0/55 99 60 dab@wegwijs.stijn.be - www.dab.stijn.be Als thuisbegeleidingsdienst bevinden we ons in een zich wijzigend en evoluerend landschap waarvan de grote contouren getrokken

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Bedrijfseconomisch Deskundige (m/v) Doelstelling van de functie Als bedrijfseconomisch deskundige geeft u mee dagelijkse leiding

Nadere informatie

Zonder de aanwezigheid van een groep trekkers, kan een proces zoals competentiemanagement niet slagen.

Zonder de aanwezigheid van een groep trekkers, kan een proces zoals competentiemanagement niet slagen. Thuishulp vzw Sector: Gezinszorg + kinderzorg Aantal werknemers: 4500 werknemers Contact: Liesbeth Stevens Senior stafmedewerker Sint-Jansstraat 32-38 1000 Brussel 02/515 06 16 lies.stevens@socmut.be Thuishulp

Nadere informatie

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Combo Emonomy Combo Emonomy heeft een lange historie en traditie in methodiekontwikkeling, onderzoek, opleiding, coaching en advies op het gebied van arbeidsontwikkeling,

Nadere informatie

deeltijdbehandeling voor jongeren met ASS van 12 jaar en ouder verder met autisme dr. leo kannerhuis locatie Nijmegen

deeltijdbehandeling voor jongeren met ASS van 12 jaar en ouder verder met autisme dr. leo kannerhuis locatie Nijmegen deeltijdbehandeling voor jongeren met ASS van 12 jaar en ouder locatie Nijmegen informatie voor jongeren, ouders en verwijzers september 2013 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met autisme

Nadere informatie

Opendeur bij SSeGA. opendeur bij SSeGA

Opendeur bij SSeGA. opendeur bij SSeGA Opendeur bij SSeGA Overzicht SHM Introductie Vaststelling Nood SSeGA-project Opzet Aanpak Cijfers Ervaringen SSeGA Partners Sociaal Wonen Geestelijke Gezondheidszorg Financiering 3,2 vte en 3u psychiater

Nadere informatie

WELKOM OP DE DAGKLINIEK REHABILITATIE BOOMGAARD

WELKOM OP DE DAGKLINIEK REHABILITATIE BOOMGAARD WELKOM OP DE DAGKLINIEK REHABILITATIE BOOMGAARD Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en

Nadere informatie

nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Activering 50-plussers - Stand van zaken

nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Activering 50-plussers - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Activering 50-plussers - Stand van zaken Het inschakelen

Nadere informatie

BIJLAGE 2 WEDERZIJDSE AFSPRAKEN TUSSEN LOGO ANTWERPEN GEMEENTE IN HET KADER VAN GEZONDE GEMEENTE

BIJLAGE 2 WEDERZIJDSE AFSPRAKEN TUSSEN LOGO ANTWERPEN GEMEENTE IN HET KADER VAN GEZONDE GEMEENTE BIJLAGE 2 WEDERZIJDSE AFSPRAKEN TUSSEN LOGO ANTWERPEN GEMEENTE IN HET KADER VAN GEZONDE GEMEENTE SITUERING Deze afsprakennota kadert binnen de ruimere samenwerking tussen de gemeente en Logo Antwerpen

Nadere informatie

brugfiguren 5 praktische aanbevelingen voor organisaties die een beroep doen op

brugfiguren 5 praktische aanbevelingen voor organisaties die een beroep doen op 5 praktische aanbevelingen voor organisaties die een beroep doen op brugfiguren Jouw organisatie wil een brugfiguur inzetten. Met welke factoren moet je rekening houden? Hier vind je vijf essentiële voorwaarden

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT VAKGROEP ORTHOPEDAGOGIEK. Bijzondere orthopedagogiek van personen met een mentale, psychische, fysieke of sensoriële handicap II

UNIVERSITEIT GENT VAKGROEP ORTHOPEDAGOGIEK. Bijzondere orthopedagogiek van personen met een mentale, psychische, fysieke of sensoriële handicap II UNIVERSITEIT GENT VAKGROEP ORTHOPEDAGOGIEK Bijzondere orthopedagogiek van personen met een mentale, psychische, fysieke of sensoriële handicap II 2DE LICENTIE ORTHOPEDAGOGIEK ACADEMIEJAAR 2001-2002 1.

Nadere informatie

Met de zesde staatshervorming is de bevoegdheid voor de moeder-kindeenheden naar Vlaanderen overgeheveld.

Met de zesde staatshervorming is de bevoegdheid voor de moeder-kindeenheden naar Vlaanderen overgeheveld. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 502 van KATRIEN SCHRYVERS datum: 23 maart 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Moeder-kindeenheden - Stand van zaken Voor de meeste vrouwen

Nadere informatie

OP WEG NAAR WERK: opportuniteiten en valkuilen. 29-11-2012 Seminarie VLOR - Brussel 1

OP WEG NAAR WERK: opportuniteiten en valkuilen. 29-11-2012 Seminarie VLOR - Brussel 1 OP WEG NAAR WERK: opportuniteiten en valkuilen 1 2 OVERZICHT GTB Algemeen Personen met een Arbeidshandicap (PmAH) Begeleiding naar werk Bijzondere TewerkstellingsOndersteunende Maatregelen (BTOM) Doven

Nadere informatie

Anker kracht. Verankering in de maatschappij door intensieve multi-disciplinaire begeleiding

Anker kracht. Verankering in de maatschappij door intensieve multi-disciplinaire begeleiding Anker kracht Verankering in de maatschappij door intensieve multi-disciplinaire begeleiding Inleiding In januari 2014 startte OCMW Gent het project 'Ankerkracht'. Dit project bundelt de krachten en visie

Nadere informatie

I N C R E A S I N G S O C I A L I N C L U S I O N BY E N G A G I N G E X P E R T S B Y E X P E R I E N C E

I N C R E A S I N G S O C I A L I N C L U S I O N BY E N G A G I N G E X P E R T S B Y E X P E R I E N C E I N C R E A S I N G S O C I A L I N C L U S I O N BY E N G A G I N G E X P E R T S B Y E X P E R I E N C E The Missing Link, Het verhogen van de sociale inclusie door de inschakeling van ervaringsdeskundigen

Nadere informatie

Met een GOB naar werk

Met een GOB naar werk Met een GOB naar werk Katherine Smith Universitair Centrum voor Begeleiding en Opleiding (UCBO) 2009 www.ucbo.be GOB Dienst voor Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling doelgroep: personen

Nadere informatie

groepswerker/ begeleider (m/v) 24-30 uur. Voor onze locatie de Schuilplaats, 24-uurs zorg, zijn wij op zoek naar een:

groepswerker/ begeleider (m/v) 24-30 uur. Voor onze locatie de Schuilplaats, 24-uurs zorg, zijn wij op zoek naar een: Breng jij ons team op sterkte met je ervaring in de psychiatrie? (of: Werk je als professional in de psychiatrie en zou je wel meer met je geloof willen?) Voor onze locatie de Schuilplaats, 24-uurs zorg,

Nadere informatie

Productbeschrijving Wmo contract 2016

Productbeschrijving Wmo contract 2016 Productbeschrijving Wmo contract 2016 In dit document worden de ingekochte producten beschreven. Het is bedoeld als handreiking bij de beoordeling van de in te zetten ondersteuning. Geen vaste criteria

Nadere informatie

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 1. Inleiding De Stichting KombijMij is op 20 februari 2012 opgericht en geïnitieerd door Kees en Liesbeth van Bolhuis. De directie, Kees en Liesbeth van Bolhuis en het bestuur

Nadere informatie

DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS

DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS Een school die een efficiënt diversiteitsbeleid voert heeft oog voor de capaciteiten en de verscheidenheid van elk personeelslid/leerling. Nu zijn er heel wat scholen

Nadere informatie