Raadsvoorstel Agendanr. :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raadsvoorstel Agendanr. :"

Transcriptie

1 Raadsvoorstel Agendanr. : Reg.nr. : B&W verg. : 10 juni 2013 Commissie : Onderwerp: Gemeentelijke OV-visie Cie_verg. : 28 augustus 2013 Raadsverg. : 10 september 2013 ROB 1) Status Op grond van uw bevoegdheid kaders voor beleid op hoofdlijnen te stellen, bieden wij u ter vaststelling deze nota over de gemeentelijke OV-visie aan. 2) Samenvatting De gemeenteraad van s-hertogenbosch heeft in 2012 gevraagd om een openbaar-vervoervisie (OVvisie). De raad wil een OV-visie vaststellen als basis voor gemeentelijke advisering over OV aan de provincie Noord-Brabant. Dit is zeer actueel omdat de provincie op dit moment een nieuwe OVconcessie aanbesteedt voor de periode 2015 tot In deze nieuwe concessie wil de provincie diverse wijzigingen doorvoeren: de provincie verwacht flink te moeten bezuinigen, ze geeft de vervoerder veel verantwoordelijkheden. De OV-visie is een gemeente breed gedeeld beeld van de toekomst van het openbaar vervoer, dat perspectieven biedt over een periode van tenminste 10 tot 15 jaar. Kern van de OV-visie is een aantrekkelijker openbaar vervoer voor alle reizigers in s Hertogenbosch met als basisgedachte dat niemand verstoken mag blijven van een vorm van openbaar vervoer. De kernelementen in de OV-visie zijn: - het behoud van een vorm van openbaar vervoer in elke wijk; - transferiumbussen als voorwaarde voor een optimale bereikbaarheid van de binnenstad; - kleinschalig emissieloos vervoer binnen de binnenstadsring; - de ontwikkeling van vervoers knooppunten, toegankelijkheid en reisinformatie. In de OV-visie is tevens onderzocht hoe de ontwikkelingen die voortkomen uit de nieuwe concessie zich verhouden tot de gemeentelijke OV-ambitie, zoals die is neergelegd in de Koersnota (2009, 2013) en is uitgewerkt in het Uitwerkingsplan Doorstroming OV (2012). Het blijkt dat deze OV-ambitie in het geding is. Duidelijkheid hierover ontstaat naar verwachting in december aanstaande, als de provincie de aanbesteding afrondt. In de OV-visie worden uitgangspunten benoemd om de mogelijke bedreigingen het hoofd te bieden en kansen inzichtelijk te maken. Voorgesteld wordt de OV-visie vast te stellen en deze te hanteren voor de gemeentelijke advisering over OV aan de provincie. Begin 2014 volgt een verdere uitwerking van deze OV-visie op basis van de uitkomsten van de provinciale OVaanbesteding. 3) Voorstel Bijgaand concept raadsbesluit vaststellen waarin wordt gevraagd om te besluiten tot: 1. Instemmen met de OV-visie met daarbij de volgende uitgangspunten: a) Het behouden en optimaliseren van een samenhangend OV-netwerk, waarbij de gemeente haar verantwoordelijkheid blijft nemen op het gebied van de infrastructuur voor OV. b) Het behouden van een vorm van openbaar vervoerbediening in elke wijk in s-hertogenbosch. De gemeente wil hierbij maatwerkoplossingen onder regie van de provincie. Hierbij sluit de gemeente de buurtbus niet uit; 3

2 c) Binnen de onderhandelingen over de nieuwe samenwerkingsovereenkomst van de regiotaxi, krijgt de regiotaxi een belangrijkere rol als OV-voorziening ter ontsluiting van de Bossche woonwijken, met name in de avonduren en in het weekend; d) Samen met de provincie actief op zoek gaan naar maatwerkoplossingen en het opstarten van particuliere initiatieven onder regie van de provincie, waarbij niet mag of kan worden verwacht dat dergelijke initiatieven de taak van de provincie overnemen; e) Dit jaar een marktverkenning uitvoeren naar de juridische consequenties en mogelijke kosten van transferiumvervoer, op basis van besloten vervoer en aanbesteding in eigen beheer. f) Emissieloos binnenstadsvervoer als onderdeel van de concessie onder regie van de provincie, vanuit het besef dat het binnenstadsvervoer voorwaardenscheppend is voor het niet meer halteren binnen de ring. 2. Hanteren van de OV-visie als basis voor de onderhandelingen met de provincie over het toekomstige openbaar vervoer in en om s-hertogenbosch. 3. Maken van een verdere uitwerking van deze OV-visie op basis van de uitkomsten van de provinciale OV-aanbesteding en de resultaten aan de Raad voor te leggen. Steller : Berends Tel. : (073)

3 4) Aanleiding In uw vergadering d.d. 4 juni 2012 heeft uw raad gevraagd om een gemeentelijke OV-visie als basis voor de gemeentelijke advisering aan de provincie Noord-Brabant (in haar rol van concessieverlener OV). Er zijn diverse ontwikkelingen rond het openbaar stad- en streekvervoer: de provincie is gestart met de nieuwe aanbesteding en heeft aangekondigd te moeten snijden in het OV-aanbod. Een OV-werkgroep van uw raad heeft daarom in 2012 een debat georganiseerd over het OV en de verwachte ontwikkelingen. In het debat werd gefocust op de structuur van het busvervoer in en rond de stad. Uw raad is van mening dat er een hoofdstructuur van sterke buslijnen dient te zijn. Het OV op die lijnen moet snel en betrouwbaar zijn. Het debat ging nadrukkelijk in op de lijnen waar straks geen (of onvoldoende) bussen meer dreigen te komen. Hiervoor wilt u in de OV-visie bruikbare alternatieven zien. U hebt aangegeven dat een gemeentelijke OV-visie een visie dient te geven voor de toekomstige structuur van het openbaar (bus)vervoer in de gemeente waarbij: 1. het bestaande gemeentelijke verkeer- en vervoerbeleid in de vorm van de Koersnota Hoofdinfrastructuur en het Uitwerkingsplan Doorstroming OV het uitgangspunt is; 2. het behalen van de gemeentelijke OV-ambitie vanuit de Koersnota Hoofdinfrastructuur het doel is; 3. de kansen en bedreigingen voor de gemeente worden benoemd en uitgewerkt met betrekking tot de onderkant van de markt ; 4. bij deze uitwerking vormen realistische mogelijkheden voor maatwerkvervoer een belangrijk onderdeel; 5. hierbij moet duidelijk gemaakt worden in hoeverre de toekomstige gebruikers van deze maatwerkoplossingen deze systemen kunnen opzetten, beheren, gebruiken en betalen, en welke rol(len) de gemeente hier in moet hebben. Ons college heeft in een brief d.d. 26 juni 2012, kenmerk SO/ORV/5029, toegezegd zo n visie te laten opstellen en deze medio 2013 aan de raad ter besluitvorming te zullen voorleggen. Met dit raadsvoorstel leggen wij de OV-visie aan u voor en benoemen wij de belangrijkste punten. Begin 2014 volgt een verdere uitwerking van deze OV-visie op basis van de uitkomsten van de provinciale OV-aanbesteding. 5) Openbaar vervoer: een gedeelde verantwoordelijkheid De verantwoordelijkheden voor het OV worden gedeeld tussen de provincie en de gemeente. De provincie is verantwoordelijk voor de dienstregeling (lijnvoering, frequentie) en exploitatie van het openbaar vervoer, inclusief goede reisinformatie. De gemeente is verantwoordelijk voor de infrastructuur in de stad: de bus moet snel en betrouwbaar kunnen doorstromen. Deze gemeentelijke verantwoordelijkheid is onder andere uitgewerkt in het Uitwerkingsplan Doorstroming OV. De regiotaxi speelt een rol als vangnet voor reizigers als het reguliere OV niet toereikend is. Ook hier is sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid: de provincie financiert de OV-ritten die met de regiotaxi worden uitgevoerd (de zogenaamde vrije reizigers ), de gemeente s-hertogenbosch is, net als de andere deelnemende regiogemeenten, verantwoordelijk voor het Wmo-vervoer (Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning). Op dit moment zit de provincie midden in het aanbestedingsproces voor een nieuwe OV-concessie die zal gelden voor de periode 2015 tot In deze nieuwe concessie wil de provincie diverse wijzigingen doorvoeren: de provincie verwacht flink te moeten bezuinigen, ze geeft de vervoerder veel 5

4 verantwoordelijkheden. Dit blijkt duidelijk uit het in april 2013 door de provincie gepubliceerde Programma van Eisen voor een nieuwe OV-aanbesteding. Op basis van dit Programma van Eisen worden vervoerders gevraagd een aanbieding te doen. Deze nieuwe concessie gaat in op 14 december De gunning wordt verwacht in december Dan wordt duidelijk hoe de OVconcessie er vanaf 14 december 2014 uitziet en hoe dit zich verhoudt tot het gemeentelijke OV-beleid. Bij de nieuwe concessie, waarvoor de aanbestedingsprocedure in april 2013 is opgestart, kiest de provincie Noord-Brabant ervoor om de concessiehouder (de vervoerder) meer verantwoordelijkheden en mogelijkheden te geven. De vervoerder wordt opbrengstverantwoordelijk en krijgt ook een groot deel van de ontwikkelfunctie (die nu nog bij de provincie ligt). De provincie gaat, mede door de beperkte beschikbare financiële middelen, meer op afstand sturen en controleren. De provincie zet nadrukkelijk in op de financieel aantrekkelijke verbindende lijnen en snijdt daarom op de minder financieel rendabele lijnen. Dat zal er echter toe leiden dat grote delen van de stad buiten het loopbereik van deze (snelle) buslijnen vallen. Dit leidt tot verschraling van de ontsluiting van woonwijken. Dat kan weer leiden tot een afname van het OV-gebruik en dat is slecht voor de leefbaarheid en de bereikbaarheid van de stad. Daar komt bij dat de kosten van met name de regiotaxi (sterk) toenemen indien al deze reizigers zijn aangewezen op een vorm van vraagafhankelijk vervoer. De provincie heeft in de OV-concessie een kernnet benoemd met lijnen die in ieder geval in het eerste jaar door de nieuwe concessiehouder gereden moeten worden. Dit kernnet dekt de gemeentelijke OVdoorstroomassen. Of er naast het kernnet nog aanvullende OV-voorzieningen zullen komen, hangt af van de vraag of de provincie bij de gunning zogenoemde pluspakketten gunt. De provincie zal zulke aanvullingen op het kernnet alleen gunnen indien er voldoende geld over blijft. Overigens geldt dit kernnet alleen voor het eerste jaar van de nieuwe OV-concessie; in de volgende jaren zijn aanpassingen mogelijk. De provincie benoemt maatwerkoplossingen in die gebieden waar geen bussen (meer) komen. De omvang van maatwerkoplossing neemt toe om verdere verschraling van de ontsluiting van woonwijken tegen te gaan. De provincie beschouwt zulke maatregelen echter niet als OV en wil deze daarom buiten de OV-concessie houden. Het is waarschijnlijk dat de provincie geen (structurele) middelen beschikbaar stelt voor de exploitatie van zulke maatwerkoplossingen. De gemeente heeft als standpunt dat de provincie Noord Brabant in het gebied van de ov-concessie Oost Brabant de verantwoordelijkheid heeft voor de lijnvoering en exploitatie van het openbaar stad en streekvervoer. Die verantwoordelijkheid verdwijnt niet door in het gebied of in bepaalde tijdvakken geen bussen meer te laten rijden en de verantwoordelijkheid naar de gemeente door te schuiven. 6) De visie: aantrekkelijk openbaar vervoer voor alle reizigers in s Hertogenbosch Proces OV visie De input voor de OV-visie is in opdracht van de gemeente geschreven door adviesbureau XTNT. XTNT heeft al veel ervaring op het gebied van OV, is bekend met de recente ontwikkelingen en met maatwerkoplossingen. Ook is XTNT goed op de hoogte van de situatie in onze provincie. Het bureau heeft de beleidsuitgangspunten van de gemeente en de aanbestedingsdocumenten van de provincie meegenomen in het onderzoek. XTNT heeft de input voor de OV-visie gepresenteerd aan en besproken in de Externe 6

5 Begeleidingsgroep Koersnota waarin betrokken zijn de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging, de Kamer van Koophandel, de Blb, Centrummanagement/Hartje, Reizigersoverleg Brabant, Kring vrienden van s-hertogenbosch, de Bossche Milieugroep, het Gehandicaptenplatform en de Fietsersbond. XTNT heeft zo n presentatie ook gehouden voor de wijk- en bestuursraden. In beide bijeenkomsten bleek dat de aanwezigen zich konden vinden in de input voor de OV-visie. Als bijlagen zijn de ontvangen reacties opgenomen van enkele leden van de Externe Begeleidingsgroep Koersnota. Op basis van de rapportage van XTNT is de OV visie opgesteld. De gemeentelijke OV visie De OV-visie is een gemeente breed gedeeld beeld van de toekomst van het openbaar vervoer, dat perspectieven biedt over een periode van tenminste 10 tot 15 jaar. Kern van de OV-visie is een aantrekkelijker openbaar vervoer voor alle reizigers in s-hertogenbosch met als basisgedachte dat niemand verstoken mag blijven van een vorm van openbaar vervoer. De OV-visie gaat uit van het behalen van de OV-ambitie zoals geformuleerd in de Koersnota van 7% naar 10%. De gemeente werkt hier al hard aan door het geschikt maken van de gemeentelijke infrastructuur zoals aangegeven in de door uw raad in september 2012 vastgestelde Uitwerkingsplan Doorstroming OV. Hierin zijn concrete acties benoemd op infrastructureel vlak die moeten leiden tot een structureel snellere en betrouwbaarder doorstroming van het OV op de OV-doorstroomassen. Op deze recente raadsbesluiten wordt hier niet verder inhoudelijk ingegaan. De kern van de OV-visie, aantrekkelijker openbaar vervoer voor alle reizigers in s-hertogenbosch, sluit aan bij de ambities uit de provinciale openbaar vervoer visie (OV visie Brabant 2012), te weten: het OV is vraaggericht: het sluit aan bij de vraag van zo veel mogelijke doelgroepen; het OV is verbindend: het vormt de verbindende schakel tussen mensen, activiteiten, modaliteiten en ruimtelijke ontwikkelingen en versterkt het stedelijk netwerk; het OV is maatschappelijk verantwoord en heeft een positief effect op de leefbaarheid en duurzaamheid. Vanuit die gedachte gaan we voor de volgende punten: A. In elke wijk openbaar vervoer Uitgangspunt is een vorm van openbaar vervoerbediening in elke wijk in s-hertogenbosch. Dit vanuit de gedachte om aantrekkelijk openbaar vervoer te bieden en de OV ambitie te behalen. Het nu in de provinciale OV-aanbesteding opgenomen kernnetwerk is daarvoor onvoldoende. Dus kan maatwerk nodig zijn. Maatwerk gaat uit van de gedachte dat niemand verstoken blijft van een vorm van openbaar vervoer. De gemeente wil maatwerkoplossingen onder regie van de provincie. Hierbij sluit de gemeente de buurtbus en lokale particuliere initiatieven niet bij voorbaat uit. B. Transferiumbussen als voorwaarde voor een optimale bereikbaarheid van de binnenstad De transferia met de transferiumbussen zijn van groot belang voor de bereikbaarheid van de Bossche binnenstad. De transferia worden met name op bezoekpieken erg goed gebruikt (koopavond, koopzondag, zaterdag en tijdens evenementen). De transferiumlijnen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor 17% van het totale aantal OV-reizigers in de stad. Het bedieningsniveau van de transferiumbussen is van groot belang voor het gebruik van de transferia. Op dit moment is circa 1/3 van het aantal parkeerplaatsen voor bezoekers van de binnenstad op transferia gesitueerd. Vanuit de Koersnota wordt het aantal parkeerplaatsen op transferia in de toekomst uitgebreid, waarbij het aandeel van transferia groeit naar 1/2. Hierbij dient de inzet van transferiumbussen ook mee te groeien. 7

6 C. Kleinschalig emissieloos OV binnen de binnenstadsring De gemeente wil emissieloos binnenstadsvervoer als onderdeel van de concessie onder regie van de provincie, vanuit het besef dat het binnenstadsvervoer voorwaardenscheppend is voor het niet meer halteren binnen de ring. Conform het raadsbesluit Bereikbaarheidsprogramma Koersnota 2013 gaan de reguliere buslijnen uit de binnenstad. Als aanvulling is een kleinschalig OV-systeem in de binnenstad nodig, zoals ook opgenomen in het Uitwerkingsplan Doorstroming OV. Vanwege de leefbaarheid in de binnenstad gaan we uit van emissieloos vervoer. D. Ontwikkeling knooppunten, toegankelijkheid en reisinformatie Er zijn fysieke maatregelen, met name infrastructureel, in de OV-Visie opgenomen die van belang zijn voor de gemeentelijke OV-ambitie. Deze maatregelen zijn onder andere opgenomen in de Koersnota Het betreft: de verdere ontwikkeling van de vervoerknooppunten waaronder de transferia en huidige en toekomstige stations, waarbij aansluiting op het OV van essentieel belang is. Voor de toekomstige stations wordt uitgegaan van de ontwikkeling van station Maaspoort; het aandoen van toegankelijke haltes; het verbeteren van reisinformatie zoals via DRIS-panelen, websites en app s. 7) Mogelijke bedreigingen vanuit provinciale OV-aanbesteding Onderzocht is hoe de ontwikkelingen die voortkomen uit de nieuwe concessie zich verhouden tot de gemeentelijke OV-ambitie, zoals die is neergelegd in de Koersnota (2009, 2013) en is uitgewerkt in het Uitwerkingsplan Doorstroming OV (2012). De belangrijkste aspecten rond de nieuwe OV-aanbesteding die invloed hebben op de gemeentelijke OV-ambitie en OV-visie zijn: - Transferiumbussen; - Openbaar versus besloten vervoer; - Kleinschalig emissieloos binnenstadsvervoer ; - Maatwerk (Buurtbussen, Regiotaxi, Particuliere lokale initiatieven); - Toegankelijk OV. In bijlage 1 zijn deze punten nader toegelicht. Conclusie is dat de nieuwe OV-aanbesteding een mogelijke negatieve invloed kan hebben waardoor de OV-ambitie in het geding is. Duidelijkheid hierover ontstaat naar verwachting in december aanstaande, als de provincie de aanbesteding afrond. In bijlage 1 (De belangrijkste aspecten rond de nieuwe OV aanbesteding) en bijlage 2 (rapportage XTNT) worden uitgangspunten benoemd om de mogelijke bedreigingen het hoofd te bieden en kansen inzichtelijk te maken. Daarna volgt een verdere uitwerking van deze OV-visie op basis van de uitkomsten van de provinciale OVaanbesteding. 8) Financiële paragraaf Het Programma van Eisen en de keuzes van de provinciale OV-aanbesteding hebben negatieve gevolgen voor het OV in s-hertogenbosch. Zo wil de provincie niet langer meebetalen aan de transferiumbussen en ze wil de busbediening in een groot aantal woonwijken stoppen of verminderen in daluren, avonden en weekends. Vervangende systemen wil de provincie niet structureel bekostigen (maatwerk in de woonwijken) of zijn nog onzeker (emissieloos binnenstadssysteem). Pas bij de gunning, verwacht in december 2013, zal de provincie openheid van zaken geven over de (financiële) consequenties voor het OV in s-hertogenbosch. 8

7 Na gunning van de concessie worden in een nieuw raadsvoorstel in de loop van 2014 de consequenties en mogelijke oplossingen in beeld gebracht. De eventuele financiële consequenties worden betrokken bij de integrale afweging van de dan op te stellen voorjaarsnota Burgemeester en wethouders van s-hertogenbosch, De secretaris, De burgemeester, mr. drs. I.A.M. Woestenberg mr. dr. A.G.J.M. Rombouts Bijlagen: 1. Provinciale OV-aanbesteding 2. Concept-OV-visie gemeente 's-hertogenbosch d.d. 1 mei Ontvangen reacties op concept-ov-visie Ter inzage: 1. Uitwerkingsplan doorstroming openbaar vervoer 9

8 De gemeenteraad van 's-hertogenbosch in zijn openbare vergadering van 10 september 2013; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 juni 2013, regnr ; gelet op de Gemeentewet; Besluit Bijgaand concept raadsbesluit vaststellen waarin wordt gevraagd om te besluiten tot: 1. Instemmen met de OV-visie met daarbij de volgende uitgangspunten: a) Het behouden en optimaliseren van een samenhangend OV-netwerk, waarbij de gemeente haar verantwoordelijkheid blijft nemen op het gebied van de infrastructuur voor OV. b) Het behouden van een vorm van openbaar vervoerbediening in elke wijk in s-hertogenbosch. De gemeente wil hierbij maatwerkoplossingen onder regie van de provincie. Hierbij sluit de gemeente de buurtbus niet uit. c) Binnen de onderhandelingen over de nieuwe samenwerkingsovereenkomst van de regiotaxi, krijgt de regiotaxi een belangrijkere rol als OV-voorziening ter ontsluiting van de Bossche woonwijken, met name in de avonduren en in het weekend. d) Samen met de provincie actief op zoek gaan naar maatwerkoplossingen en het opstarten van particuliere initiatieven onder regie van de provincie, waarbij niet mag of kan worden verwacht dat dergelijke initiatieven de taak van de provincie overnemen. e) Dit jaar een marktverkenning uitvoeren naar de juridische consequenties en mogelijke kosten van transferiumvervoer, op basis van besloten vervoer en aanbesteding in eigen beheer. f) Emissieloos binnenstadsvervoer als onderdeel van de concessie onder regie van de provincie, vanuit het besef dat het binnenstadsvervoer voorwaardenscheppend is voor het niet meer halteren binnen de ring. 2. Hanteren van de OV-visie als basis voor de onderhandelingen met de provincie over het toekomstige openbaar vervoer in en om s-hertogenbosch. 3. Maken van een verdere uitwerking van deze OV-visie op basis van de uitkomsten van de provinciale OV-aanbesteding en de resultaten aan de Raad voor te leggen. 's-hertogenbosch, De gemeenteraad voornoemd, De griffier, De voorzitter, drs. A. van der Jagt mr. dr. A.G.J.M. Rombouts 10

Raadsvoorstel. De Bijl Tel. : (073) :

Raadsvoorstel. De Bijl Tel. : (073) : *8r1e453ct13# Raadsvoorstel Steller De Bijl Tel. (073) 615 95 64 E-mail k.debijl@shertogenbosch.nl Portefeuille Hoskam Agenda nr. B&W 24 juni 2014 Reg.nr. 3845017 Openbaar Commissie FES Datum 25 augustus

Nadere informatie

Raadsvoorstel Agendanr. :

Raadsvoorstel Agendanr. : Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: voorbereidingskrediet nieuw theater en plan van aanpak Reg.nr. : 110880 B&W verg. : 15 januari 2013 Commissie : MO Cie_verg. : 6 februari 2013 Raadsverg. : 19 februari

Nadere informatie

Raadsvoorstel Agendanr. :

Raadsvoorstel Agendanr. : Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: Bijdrage aan verbetering Supportershome en het plein achter de Oosttribune van stadion de Vliert. Reg.nr. : 121090 B&W verg. : 5 Februari 2013 Commissie : M O Cie_verg.

Nadere informatie

Openbaar Vervoer in Brabant Vraaggericht, Verbindend en Verantwoord

Openbaar Vervoer in Brabant Vraaggericht, Verbindend en Verantwoord Openbaar Vervoer in Brabant Vraaggericht, Verbindend en Verantwoord Ruud van Heugten Gedeputeerde Mobiliteit & Financiën Presentatie Land van Cuijk 18 september 2013 Vormen van OV in Brabant Rol en Taakverdeling

Nadere informatie

Raadsvoorstel Agendanr. :

Raadsvoorstel Agendanr. : Raadsvoorstel Agendanr. : 12.0243 Onderwerp: Oprichten rechtspersoon ten behoeve van verzelfstandiging van het Stedelijk Museum s- Hertogenbosch (SM s) Reg.nr. : B&W verg.. : 24 april 2012 Commissie :

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 24 maart 2014 datum/agendapunt B&Wvergadering: 010414/A07 afdeling: Stedelijice Ontwikkeling Onderwerp:

Nadere informatie

OV-visie gemeente s-hertogenbosch

OV-visie gemeente s-hertogenbosch Uitwerking keuzes OV-visie OV-visie gemeente s-hertogenbosch Definitief Utrecht, 2 mei 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 2. Beleidsuitgangspunten 7 2.1 Gemeente s-hertogenbosch 7 2.2 Provincie Noord-Brabant

Nadere informatie

Raadsvoorstel Agendanr. :

Raadsvoorstel Agendanr. : Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: Keuze bureau voor opstellen visiedocument Zuid-Willemsvaart Reg.nr. : 5886440 B&W verg. : 15 juni 2016 Commissie : ROB Cie_verg. : 6 september 2016 Raadsverg. : 21

Nadere informatie

Raadsvoorstel Agendanr. :

Raadsvoorstel Agendanr. : Raadsvoorstel Agendanr. : Reg.nr. : 5219265 B&W verg. : 4 november 2015 Commissie : ROB Onderwerp: Voorbereidingsbesluit Graafseweg 354-358 Cie_verg. : 1 december 2015 Raadsverg. : 15 december 2015 1)

Nadere informatie

Raadsvoorstel Agendanr. :

Raadsvoorstel Agendanr. : Raadsvoorstel Agendanr. : Reg.nr. : 12.07.06 B&W verg.. : 26 juni 2012 Commissie : commissie MO Onderwerp: Afweging hostel 3, 4 en 5 Cie_verg. : 29 augustus 2012 Raadsverg.. : 11 september 2012 1) Status

Nadere informatie

Raadsvoorstel Agendanr. :

Raadsvoorstel Agendanr. : Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan "1e herziening Kanaalpark" Reg.nr. : 3402669 B&W verg. : 29 oktober 2013 Commissie : ROB Cie_verg. : 26 november 2013 Raadsverg. : 10 december

Nadere informatie

Raadsvoorstel Agendanr. :

Raadsvoorstel Agendanr. : Raadsvoorstel Agendanr. : Reg.nr. : 12.0076 B&W verg. : 17 januari 2012 Commissie : Onderwerp: invoering afvalservicepas Cie_verg. : 06 februari 2012 Raadsverg. : 28 februari 2012 FES 1) Status Op grond

Nadere informatie

Krachten bundelen voor een toekomstvast doelgroepenvervoer en OV

Krachten bundelen voor een toekomstvast doelgroepenvervoer en OV Krachten bundelen voor een toekomstvast doelgroepenvervoer en OV Prof. dr. Henk Meurs MuConsult / Radboud Universiteit Nijmegen 20 juni 2013 - s Hertogenbosch Agenda Ontwikkelingen doelgroepenvervoer 2030

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Concept kadernota 2017 GR Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Brabant Noordoost (Regiotaxi)

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Concept kadernota 2017 GR Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Brabant Noordoost (Regiotaxi) GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 16 februari 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Concept kadernota 2017 GR Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Brabant Noordoost

Nadere informatie

Raadsvoorstel Agendanr. :

Raadsvoorstel Agendanr. : Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: Aanpassen van de ' Verordening op de heffing en de invordering van reinigingsheffingen in de gemeente s-hertogenbosch 2013' Reg.nr. : 144625 B&W verg. : 19 maart 2013

Nadere informatie

Openbaar vervoer en gemeenten

Openbaar vervoer en gemeenten Openbaar vervoer en gemeenten Inhoud Het functioneren van het OV-systeem Rol en verantwoordelijkheid Provincie gemeenten/regio Recente ontwikkelingen in het busvervoer Twee functies OV Sociale functie

Nadere informatie

Raadsvoorstel Agendanr. :

Raadsvoorstel Agendanr. : Raadsvoorstel Agendanr. : Reg.nr. : 5487760 B&W verg. : 27 januari 2016 Commissie : ROB Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan Molengat Cie_verg. : 16 februari 2016 Raadsverg. : 1 maart 2016 1) Status

Nadere informatie

Raadsvoorstel Agendanr. :

Raadsvoorstel Agendanr. : Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: Revolving fund sportverenigingen - Evaluatie en Vervolg Reg.nr. : 3803259 B&W verg. : 20 mei 2014 Commissie : Cie_verg. : Raadsverg. : 24 juni 2014 1) Status Op grond

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum B&W-besluit : 29 maart 2016 Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Raadsvergadering : 26 mei 2016 Behandeld : R.v.Vorstenbosch door Agendapunt : E-mail : r.vorstenbosch@scherpenzeel.nl

Nadere informatie

Raadsvoorstel Agendanr. :

Raadsvoorstel Agendanr. : Raadsvoorstel Agendanr. : Reg.nr. : 12.0442 B&W verg. : 24 april 2012 Commissie : ROB Onderwerp: Gemeentelijke inspraakreactie PIP N279 Cie_verg. : 22 mei 2012 1) Status Paraaf steller : Paraaf directeur

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord Reg.nr. : B&W verg.. : Cie_verg. : Raadsverg.. : 1) Status Ter uitvoering van het bepaalde

Nadere informatie

Raadsvoorstel Agendanr. :

Raadsvoorstel Agendanr. : Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan Herziening Coppensdijk 10 Vinkel Reg.nr. : 5459860 B&W verg. : 20 januari 2016 Commissie : ROB Cie_verg. : 16 februari 2016 Raadsverg.

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Onderwerp: Risicomanagement Reg.nr. : 12.0693 B&W verg. : 19 juni 2012 : 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand van zaken met betrekking

Nadere informatie

Renswoude, 5 april 2016 Nr.: Behandeld door: J. van Dijk Onderwerp: instellingsbesluit bestuurscommissie basismobiliteit Regio FoodValley

Renswoude, 5 april 2016 Nr.: Behandeld door: J. van Dijk Onderwerp: instellingsbesluit bestuurscommissie basismobiliteit Regio FoodValley Agendapuntnr.: Renswoude, 5 april 2016 Nr.: 154375 Behandeld door: J. van Dijk Onderwerp: instellingsbesluit bestuurscommissie basismobiliteit Regio FoodValley Geachte raad, Aan de gemeenteraad Samenvatting:

Nadere informatie

Raadsvoorstel Agendanr. :

Raadsvoorstel Agendanr. : Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: vaststelling bestemmingsplan 'Aquasingel De Groote Wielen' Reg.nr. : 104622 B&W verg. : 4 december 2012 Commissie : ROB Cie_verg. : 8 januari 2013 Raadsverg. : 22 januari

Nadere informatie

mermeer Aan de leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Ruimtelijke Ontwikkeling W. Thon

mermeer Aan de leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Ruimtelijke Ontwikkeling W. Thon mermeer Aan de leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon Telefoon

Nadere informatie

Bijlage D.9 Opties Huidige Dienstregeling en Pluspakket

Bijlage D.9 Opties Huidige Dienstregeling en Pluspakket Bijlage D.9 Opties Huidige Dienstregeling en Pluspakket In deze bijlage worden de volgende opties beschreven: Optie Huidige Dienstregeling; Opties Pluspakket. Optie Huidige Dienstregeling De inschrijver

Nadere informatie

Bijeenkomst 9 januari 2014. (H)OV-verbinding s- Hertogenbosch Rosmalen De Groote Wielen

Bijeenkomst 9 januari 2014. (H)OV-verbinding s- Hertogenbosch Rosmalen De Groote Wielen Bijeenkomst 9 januari 2014 (H)OV-verbinding s- Hertogenbosch Rosmalen De Groote Wielen Programma 1. Standpunten en wensen uit bijeenkomst 7 november 2. Huidige openbaar vervoer verbindingen 3. Ontwikkeling

Nadere informatie

Raadsvoorstel Agendanr. :

Raadsvoorstel Agendanr. : Raadsvoorstel Agendanr. : Reg.nr. : 3171241 B&W verg. : 3 december 2013 Commissie : Onderwerp: WiFi (heraanbieding nav commissie FES) Cie_verg. : 25 november 2013 Raadsverg. : 10 december 2013 FES 1) Status

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 5262212 B&W verg. : 21 oktober 2015 Onderwerp: Locatiekeuze AZC 1) Status Zoals afgesproken in het raadsvoorstel Proces en locatiecriteria asielzoekerscentrum s- Hertogenbosch

Nadere informatie

mi ALTIJD NIJMEGEN Onafhankelijke Nijmeegse Partij Zwanenveld 65-03 6538 RV Nijmegen KvK 09181463

mi ALTIJD NIJMEGEN Onafhankelijke Nijmeegse Partij Zwanenveld 65-03 6538 RV Nijmegen KvK 09181463 Onafhankelijke Nijmeegse Partij Zwanenveld 65-03 6538 RV Nijmegen KvK 09181463 W: www.onafhankelljkenijmeegsepartij.nl E: info@onafhankelijkenijmeeg$epartij.nl T: @ONP_Nljmegen Nijmegen, maandag 28 ol

Nadere informatie

Kaders nieuwe OV concessie hoofdlijnen Limburgnet. 24 februari 2014

Kaders nieuwe OV concessie hoofdlijnen Limburgnet. 24 februari 2014 Kaders nieuwe OV concessie hoofdlijnen Limburgnet 24 februari 2014 Bij de formulering van de kaders voor de nieuwe concessie met name gekeken naar: ervaringen huidige concessie à sterke en zwakke punten

Nadere informatie

17R7254 Inboeknummer 17bst00643 B&W beslisdatum 09 mei 2017 Dossiernummer

17R7254 Inboeknummer 17bst00643 B&W beslisdatum 09 mei 2017 Dossiernummer gemeente Eindhoven Raadsnummer 17R7254 Inboeknummer 17bst00643 B&W beslisdatum 09 mei 2017 Dossiernummer 17.19.401 Raads informatiebrief Onderwerp: Evaluatie pilot late nachtnetbussen Brabant. Inleiding

Nadere informatie

Basisvoorzieningenniveau Openbaar Vervoer

Basisvoorzieningenniveau Openbaar Vervoer Basisvoorzieningenniveau Openbaar Vervoer Behorend bij Statenvoorstel 02/09 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Eenduidig en transparant beleid is wenselijk...3 1.2 Basisvoorzieningenniveau en toetsingskader...3

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: herbenoeming burgemeester Rv herbenoeming Bgm 2014 dd ) Status

Raadsvoorstel. Onderwerp: herbenoeming burgemeester Rv herbenoeming Bgm 2014 dd ) Status Rv herbenoeming Bgm 2014 dd 250713 Raadsvoorstel Onderwerp: herbenoeming burgemeester 2014 Agendanr. Reg.nr. Presidium Cie_verg. Raadsverg.. 10 september 2013 1) Status Op grond van de gemeentewet moet

Nadere informatie

MEMO Ontwerp Programma van Eisen Concessie Zuidoost Brabant

MEMO Ontwerp Programma van Eisen Concessie Zuidoost Brabant MEMO Voor : Gemeenteraad Someren Van : Richard de Ruiter Kopie : College van burgemeester en wethouders Afdeling : RBO Betreft : Aanbesteding Openbaar Vervoer Zuidoost Brabant Datum : 02 april 2015 Ontwerp

Nadere informatie

Bijlage D.4.1. Nota van Reacties Concept PvEW samenvatting op hoofdlijnen

Bijlage D.4.1. Nota van Reacties Concept PvEW samenvatting op hoofdlijnen Bijlage D.4.1 Nota van Reacties Concept PvE - samenvatting hoofdlijnen - 26 maart 2013 Bijlage D.4.1. Nota van Reacties Concept PvEW samenvatting op hoofdlijnen Notitie Onderwerp Samenvatting op hoofdlijnen

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen SP over nieuwe dienstregeling Breng

Beantwoording schriftelijke vragen SP over nieuwe dienstregeling Breng Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen SP over nieuwe dienstregeling Breng Programma Mobiliteit BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting De heer Van Hunnik van

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. raadsvergadering: 21 september 2011 Aanbesteding Masterplan Anna's Hoeve. datum: 12 september 2011 gemeenteblad I nr.: 68 agenda nr.

RAADSVOORSTEL. raadsvergadering: 21 september 2011 Aanbesteding Masterplan Anna's Hoeve. datum: 12 september 2011 gemeenteblad I nr.: 68 agenda nr. RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 21 september 2011 onderwerp: Aanbesteding Masterplan Anna's Hoeve bijlage: ontwerp-besluit datum: 12 september 2011 gemeenteblad I nr.: 68 agenda nr.: 9 Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Verbeteren toegankelijkheid bushaltes

Verbeteren toegankelijkheid bushaltes Agendanr. Voorstelnr. Onderwerp 13 2008-031 Verbeteren toegankelijkheid bushaltes Aan de Raad, Heerhugowaard, 19februari2008 Beknopt voorstel 1. Instemmen met het beschikbaar stellen van kredieten tot

Nadere informatie

Raadsvoorstel Agendanr. :

Raadsvoorstel Agendanr. : Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: Vaststelling gebiedsvisies 'Kruisstraat Oost' en 'Hooge Heide Noord Sprokkelbosch' Reg.nr. : 136942 B&W verg. : 21 mei 2013 Commissie : ROB Cie_verg. : 11 juni 2013

Nadere informatie

Aanbesteding OV-concessies Flevoland, Gelderland en Overijssel. Concept Nota van Uitgangspunten

Aanbesteding OV-concessies Flevoland, Gelderland en Overijssel. Concept Nota van Uitgangspunten Aanbesteding OV-concessies Flevoland, Gelderland en Overijssel Concept Nota van Uitgangspunten Doelstellingen nieuwe concessies Op basis van OV-visies volgende doelstellingen voor de nieuwe concessies

Nadere informatie

hierna te noemen QWHOVNO (Quick-Wins Hoogwaardig Openbaar Vervoer Noordoost-Brabant)

hierna te noemen QWHOVNO (Quick-Wins Hoogwaardig Openbaar Vervoer Noordoost-Brabant) BESTUURSOVEREENKOMST TUSSEN DE PROVINCIE NOORD-BRABANT EN DE GEMEENTEN BERNHEZE, EINDHOVEN, OSS, S HERTOGENBOSCH, SCHIJNDEL, UDEN EN VEGHEL MET BETREKKING TOT HET REALISEREN VAN QUICK-WINS VOOR HET HOV

Nadere informatie

Voorstelnummer RAAD/ Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Postreg.nr. Behandelend ambtenaar B. Hoenen. Tel.nr

Voorstelnummer RAAD/ Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Postreg.nr. Behandelend ambtenaar B. Hoenen. Tel.nr Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/11-00405 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Postreg.nr. Behandelend ambtenaar B. Hoenen Datum: 25 oktober 2011 Afdeling Tel.nr Ruimtelijke en Maatschappelijke

Nadere informatie

Raadsvoorstel Agendanr. :

Raadsvoorstel Agendanr. : Raadsvoorstel Agendanr. : Reg.nr. : 112152 B&W verg. : 5 februari 2013 Commissie : Onderwerp: Herontwikkeling Wijkplein Helftheuvel Cie_verg. : 6 maart 2013 Raadsverg. : 19 maart 2013 MO 1) Status Op grond

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen SP over Breng Flex

Beantwoording schriftelijke vragen SP over Breng Flex Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen SP over Breng Flex Programma Mobiliteit BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting De fractie van SP heeft ons college schriftelijke

Nadere informatie

Reactienota OV-visie Flevoland

Reactienota OV-visie Flevoland Reactienota OV-visie Flevoland 1630855 Ingekomen reacties 1.1 Dorpsbelangen Swifterbant Dorpsbelangen is positief over het proces waarbij belanghebbenden hebben mogen meedenken over het openbaar vervoer

Nadere informatie

Presentatie intermodale aanbesteding concessie Rivierenland. Provincie Gelderland Stadsregio Arnhem / Nijmegen

Presentatie intermodale aanbesteding concessie Rivierenland. Provincie Gelderland Stadsregio Arnhem / Nijmegen Presentatie intermodale aanbesteding concessie Rivierenland Provincie Gelderland Stadsregio Arnhem / Nijmegen Vervoerkundige presentatie Toelichting Programma van Eisen Plaats van het PvE in totale proces

Nadere informatie

*BW3* Raadsinformatiebrief. : Project Aanpak Fietsknelpunten

*BW3* Raadsinformatiebrief. : Project Aanpak Fietsknelpunten Raadsinformatiebrief *BW3* Steller : Jan Sier Tel. : (073) 615 51 84 Portefeuille : Hoskam e-mail. : j.sier@s-hertogenbosch.nl B&W : 13 mei 2014 Agenda nr. : Raad : 24 juni 2014 Reg.nr. : Openbaar : Ja

Nadere informatie

Plan van aanpak Monitoring OV-visie Holland Rijnland

Plan van aanpak Monitoring OV-visie Holland Rijnland Plan van aanpak Projectnaam/ onderwerp: Status: vastgesteld, DB 12 december 2013 Naam auteur(s): Claudia de Kort en Iris de Bruyne 1. Inleiding/ aanleiding Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland heeft

Nadere informatie

OPINIERONDE 7 maart 2013. Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek Kafi en Rekenkamerrapport "Lage Zwaluwe West"

OPINIERONDE 7 maart 2013. Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek Kafi en Rekenkamerrapport Lage Zwaluwe West Aan de Raad Made, 29 januari 2013 OPINIERONDE 7 maart 2013 Agendapuntnummer: 6 Raadsvergadering 21 maart 2013 Registratienummer: 13int00406 Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek

Nadere informatie

\ raadsvoorstel. Voerendaal, d.d. 16 mei Nummer: 2011/6/6. Portefeuillehouder: S.M.F. Lipsch. Afdeling: Beheer. Programma: Openbare Ruimte

\ raadsvoorstel. Voerendaal, d.d. 16 mei Nummer: 2011/6/6. Portefeuillehouder: S.M.F. Lipsch. Afdeling: Beheer. Programma: Openbare Ruimte \ raadsvoorstel, d.d. 16 mei 2011 Nummer: 2011/6/6 Portefeuillehouder: S.M.F. Lipsch Afdeling: Beheer Programma: Openbare Ruimte Product: Station Onderwerp: Definitief ontwerp Aan de Raad. \ Voorstel Het

Nadere informatie

Radenbijeenkomst Alblasserwaard Vijfheerenlanden 18 mei 2016

Radenbijeenkomst Alblasserwaard Vijfheerenlanden 18 mei 2016 Radenbijeenkomst Alblasserwaard Vijfheerenlanden 18 mei 2016 Programma 1 e sessie: 19.30 20.30 Opening wethouder Hans Freije, (regionaal portefeuillehouder Verkeer & Vervoer) Openbaar Vervoer in de Alblasserwaard-

Nadere informatie

Brief aan GS over aanbesteding busconcessie Zuid-Holland Noord

Brief aan GS over aanbesteding busconcessie Zuid-Holland Noord B&W.nr. 11.0689, d.d. 28-6-2011 Onderwerp Brief aan GS over aanbesteding busconcessie Zuid-Holland Noord Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. de brief vast te stellen aan Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 5241196 B&W verg. : 14 oktober 2015 Onderwerp: Ontwerpbestemmingsplan Molengat 1) Status Het voorliggende bestemmingsplan Molengat betreft een ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Basismobiliteit: van visie naar nieuwe samenwerking. Otto Cazemier & Anne Garretsen

Basismobiliteit: van visie naar nieuwe samenwerking. Otto Cazemier & Anne Garretsen Basismobiliteit: van visie naar nieuwe samenwerking Otto Cazemier & Anne Garretsen 21 oktober 2015 Basismobiliteit - Basismobiliteit = OV vangnet gecombineerd met gemeentelijk doelgroepenvervoer d.m.v.

Nadere informatie

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas provincie :: Utrecht Plan van aanpak Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas In samenwerking tussen Veenendaal: 23 oktober 2017 Versie: 0.1 Opgesteld door: Maurice Kassing Gemeente

Nadere informatie

Kennisnemen van Het rapport Bussen in Brabant. Trends in het regionaal openbaar vervoer

Kennisnemen van Het rapport Bussen in Brabant. Trends in het regionaal openbaar vervoer Statenmededeling Onderwerp Bussen in Brabant, Trendmonitor OV 2012-2016 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van Het rapport Bussen in Brabant. Trends in het regionaal openbaar vervoer

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 4 oktober 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 081013/305 afdeling: Stedelijke Ontwikkeling Onderwerp:

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 7 Onderwerp: Aanpassing huishoudelijke hulp Datum: 11 november 2014 Portefeuillehouder: Jhr. M.R.H.M. von Martels Decosnummer: 277

Nadere informatie

Op 31 januari 2017 heeft uw raad een aantal moties aangenomen. Met deze brief berichten wij u over de wijze waarop de afhandeling plaats zal vinden.

Op 31 januari 2017 heeft uw raad een aantal moties aangenomen. Met deze brief berichten wij u over de wijze waarop de afhandeling plaats zal vinden. De gemeenteraad van 's-hertogenbosch Uw brief van : Ref. : J. Pawiroredjo Uw kenmerk : - Tel. : (073) 615 5675 Ons kenmerk : BAZ/BO Fax : Datum : 22 februari 2017 E-mail : j.pawiroredjo@s-hertogenbosch.nl

Nadere informatie

Kennisnemen van stand van zaken ophef stadsregiotaxi en doorstart met doelgroepenvervoer

Kennisnemen van stand van zaken ophef stadsregiotaxi en doorstart met doelgroepenvervoer INFORMATIENOTA M14 Zaaknummer: Z-15-23871 Documentnummer: VB/Raad/15/00089 Onderwerp: Ophef stadsregiotaxi en doorstart samen met doelgroepenvervoer Vergadering B&W: 26 mei 2015 Raadsvergadering: 25 juni

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst BrabantStad NS Groep N.V.

Samenwerkingsovereenkomst BrabantStad NS Groep N.V. Samenwerkingsovereenkomst BrabantStad NS Groep N.V. 7 oktober 2005 Samenwerkingsovereenkomst BrabantStad - NS Groep N.V. De hieronder aangegeven partijen De Provincie Noord-Brabant in haar hoedanigheid

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009 Aan de Raad Made, 20 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: Ontwerp begroting GROGZ 2009 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook Ambtelijke coördinatie:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. drs A.J. Ditewig 26 januari november De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Raadsvoorstel. drs A.J. Ditewig 26 januari november De raad wordt voorgesteld te besluiten: Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 26 januari 2012 Datum voorstel 08 november 2011 Agendapunt Onderwerp Toekomst Zuiderkapel te Bilthoven De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand van zaken met betrekking tot de beleidsuitvoering.

In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand van zaken met betrekking tot de beleidsuitvoering. Raadsinformatiebrief Reg.nr. : 6214793 B&W verg. : 8 februari 2017 Onderwerp: Voorontwerp bestemmingsplan Kom Vinkel 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand

Nadere informatie

Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland

Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Projectnaam/ onderwerp: Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Status: concept Datum en versienr.: 14 november 2011, versie 1.1 Naam auteur(s):

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 7 Onderwerp: Meerjarenprogramma Duurzaamheid 2014-2015 Datum: 12 november 2013 Portefeuillehouder: dhr. N.L. Agricola Decosnummer:

Nadere informatie

Holland Rijnland, PHO Sociale Agenda en Verkeer & Vervoer. 7 maart 2014, Erik van der Kooij

Holland Rijnland, PHO Sociale Agenda en Verkeer & Vervoer. 7 maart 2014, Erik van der Kooij Holland Rijnland, PHO Sociale Agenda en Verkeer & Vervoer 7 maart 2014, Erik van der Kooij Programma vandaag 1. Visie Ruimte en Mobiliteit & Ontwerpprogramma Mobiliteit 2. Proces Hoeksche Waard / Goeree-Overflakkee

Nadere informatie

Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen

Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen Vervoervisie Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen Het aantal huishoudens in de regio Amsterdam neemt tot 2040 met circa 270.000 toe. Hiermee neemt ook de economische bedrijvigheid en de

Nadere informatie

ALt. * Akkoord conform het voorstel. B&W voorstel. Datum vergadering 1 7 Hij~l Z015. Beslissing. Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit

ALt. * Akkoord conform het voorstel. B&W voorstel. Datum vergadering 1 7 Hij~l Z015. Beslissing. Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit B&W voorstel Agendapunt Nummer Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit Ambtenaar Afdeling Telefoonnummer E.J.A. Groen in 't Wout Maatschappelijke Ondersteuning (0318) 538778 Paraaf afdelingsmanager

Nadere informatie

BESLUIT OPSCHRIFT. Vergadering van 11 juni Onderwerp Raadsmededelingen: toegankelijkheid OV ouderen - Besluitvormend

BESLUIT OPSCHRIFT. Vergadering van 11 juni Onderwerp Raadsmededelingen: toegankelijkheid OV ouderen - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 11 juni 2013 nummer: 2013_BW_00359 Onderwerp Raadsmededelingen: toegankelijkheid OV ouderen - vormend Beknopte samenvatting Zie onderwerp Bevoegd portefeuillehouder: Karin

Nadere informatie

Stijn Smeulders / september 2017

Stijn Smeulders / september 2017 Agendapunt commissie: 5.4 steller telefoonnummer email Stijn Smeulders 06-14164246 stijn.smeulders@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 280559/287224 21 september 2017 portefeuillehouder

Nadere informatie

1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende begroting 2013.

1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende begroting 2013. RAADSVOORSTEL Besluitvormend Aan de Raad Instemmen met reactie provincie op programmabegroting 2013. Agenda nr.6 1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende

Nadere informatie

B&W-voorstel. Onderwerp: Vaststelling wijzigingsplan 'Veedijk 34' 1) Status

B&W-voorstel. Onderwerp: Vaststelling wijzigingsplan 'Veedijk 34' 1) Status B&W-voorstel Onderwerp: Vaststelling wijzigingsplan 'Veedijk 34' 1) Status Op grond van uw bevoegdheid om wijzigingsplannen vast te stellen, treft u hierbij aan het voorstel tot vaststelling van het wijzigingsplan

Nadere informatie

Lange termijn spooragenda

Lange termijn spooragenda BEDRIJFSVERTROUWELIJK CONCEPT Lange termijn spooragenda VHS bijeenkomst 25 februari 2014 1 Aanleiding Masterplan NS en ProRail 03-02-2012 : nieuwe, zware winterdag op het spoor 16-02-2012 : Commissie Kuiken

Nadere informatie

De verbouw en uitbreiding van het pand Baroniestraat 54 mogelijk te maken voor vestiging van een kleinschalige zorginstelling met dienstwoning.

De verbouw en uitbreiding van het pand Baroniestraat 54 mogelijk te maken voor vestiging van een kleinschalige zorginstelling met dienstwoning. Datum: Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan waarbij de bestemming van het kantoor Baroniestraat 54 zodanig gewijzigd wordt dat het pand verbouwd en gebruikt kan worden voor een kleinschalige zorginstelling

Nadere informatie

INHOUD. Kerncijfers en startpunt. Twentse visie op vervoer. Uitdagingen en oplossingen. Uitkomsten aanbesteding maatwerk vervoer

INHOUD. Kerncijfers en startpunt. Twentse visie op vervoer. Uitdagingen en oplossingen. Uitkomsten aanbesteding maatwerk vervoer INHOUD Kerncijfers en startpunt Wat is de omvang van het vervoer en wat is de null-situatie Twentse visie op vervoer Welke uitgangspunten zijn gedefinieerd voor het vervolg Uitdagingen en oplossingen Waar

Nadere informatie

(N.B. De rubrieken 1 t/m 5 altijd in deze volgorde uitwerken)

(N.B. De rubrieken 1 t/m 5 altijd in deze volgorde uitwerken) Nota GS Datum besluit Nummer 1999-13309 Vergaderdatum 7 september 1999 Portefeuille voor Wegen, verkeer en vervoer Portefeuille*houder H.S. de Boer Vervanger J.H.J. Verburg Onderwerp Beantwoording schriftelijke

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergadering : 20 november Agendapunt : 9 : Besluitvormend Programma : (6) Welzijn Portefeuillehouder : D. Fokkema. Aan de Raad.

Raadsvoorstel. Vergadering : 20 november Agendapunt : 9 : Besluitvormend Programma : (6) Welzijn Portefeuillehouder : D. Fokkema. Aan de Raad. Raadsvoorstel Vergadering : 20 november 2014 Agendapunt : 9 Status : Besluitvormend Programma : (6) Welzijn Portefeuillehouder : D. Fokkema Behandelend ambt. : Gerda Baan E-mail : gbaan@t-diel.nl Telefoonnummer

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie

Agendapunt commissie: 8. W.Bischoff O6raad00804

Agendapunt commissie: 8. W.Bischoff O6raad00804 Agendapunt commissie: 8 steller Telefoonnummer email W.Bischoff 040-2083417 wim.bischoff@valkenswaard.nl agendapunt Kenmerk datum raadsvergadering Onderwerp O6raad00804 Kader ten behoeve van het sociaal-economisch

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Regionaal beleidskader transitie jeugd Zuidoost Utrecht en Lokaal beleidsplan jeugdhulp

Raadsvergadering. Onderwerp Regionaal beleidskader transitie jeugd Zuidoost Utrecht en Lokaal beleidsplan jeugdhulp RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 13 maart 2014 14-013 Onderwerp Regionaal beleidskader transitie jeugd Zuidoost Utrecht 2014-2018 en Lokaal beleidsplan jeugdhulp Aan de raad, Onderwerp Regionaal beleidskader

Nadere informatie

Openbaar Vervoer in Limburg Zorgeloos reizen van deur tot deur

Openbaar Vervoer in Limburg Zorgeloos reizen van deur tot deur Openbaar Vervoer in Limburg Zorgeloos reizen van deur tot deur Zorgeloos reizen van deur tot deur Woon je in de stad of in een kleine kern, ga je naar je werk, of reis je in je vrije tijd; het Limburgs

Nadere informatie

2. Motivering In deze beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen wordt de beleidsnota van 2009 geactualiseerd

2. Motivering In deze beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen wordt de beleidsnota van 2009 geactualiseerd Raadsvoorstel Aan : Raad van Geertruidenberg Raadsvergadering : 28 januari 2016 Agendanummer : 08 Datum collegebesluit : 8 december 2015 Onderwerp : Beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen 0.

Nadere informatie

Voor iedereen maar met nadruk op Wmogeïndiceerden

Voor iedereen maar met nadruk op Wmogeïndiceerden Raadsvergadering: 24 september 2007 Onderwerp: Tarief voor 65+ Regiotaxi Doel van agendering Besluitvorming Voorstel / Advies Maak een keuze tussen conceptbesluit A en B. 1. Invoeren aangepast tarief Regiotaxi

Nadere informatie

Agendapunt: Meppel, Onderwerp: Vaststellen Grondexploitatie Winkelcentrum Oosterboer

Agendapunt: Meppel, Onderwerp: Vaststellen Grondexploitatie Winkelcentrum Oosterboer Agendapunt: Meppel, Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. Onderwerp: Vaststellen Grondexploitatie Winkelcentrum Oosterboer Voorgesteld besluit 1.) De grondexploitatie Winkelcentrum Oosterboer (conform

Nadere informatie

Gewijzigde vaststelling '4e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Plattelandswoningen'.

Gewijzigde vaststelling '4e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Plattelandswoningen'. Raadsvoorstel Status: Besluitvormend Agendapunt: 12 Onderwerp: Gewijzigde vaststelling '4e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Plattelandswoningen'. Datum: 22 juli 2014 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland De heer J. Remkes Postbus MD Haarlem

Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland De heer J. Remkes Postbus MD Haarlem Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland De heer J. Remkes Postbus 123 2000 MD Haarlem Haarlem, 2 mei 2016. Onderwerp: Regionaal openbaar vervoer & inter-concessie stroomlijnen Geachte

Nadere informatie

Aanbesteding accountant

Aanbesteding accountant Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering 4 maart 2004 Aan de Raad Agendapunt 15 Made, 17 februari 2004 Onderwerp Voorstel Financiële gevolgen Aanbesteding accountant In te stemmen

Nadere informatie

VOORGESCHIEDENIS / WAT IS ER AAN DE HAND?

VOORGESCHIEDENIS / WAT IS ER AAN DE HAND? Aan de Raad Made, 13 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 14 Onderwerp: Modernisering Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: M. Vos - Kroeze Ambtelijke

Nadere informatie

Gewijzigd voorstel van het college inzake Zienswijze op de ontwerp kadernota Openbaar Vervoer MRDH

Gewijzigd voorstel van het college inzake Zienswijze op de ontwerp kadernota Openbaar Vervoer MRDH Datum 18 september 2017 Registratienummer RIS297417 Gewijzigd voorstel van het college inzake Zienswijze op de ontwerp kadernota Openbaar Vervoer MRDH Op 17 mei 2017 heeft de MRDH het ontwerp van de Kadernota

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 12.0001 B&W verg. : 28 februari 2012 Onderwerp: Integratieplan stichting WAO/WSW en Bureau Sociaal Raadslieden (BSR) 1) Status Deze brief, die gaat over de integratie

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvoorstel Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvergadering 17 december 2009 Agendapunt Portefeuillehouder G.J. Bos Afdeling Ambtenaar Ruimte en Wonen C. Rijnen

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Intrekking besluit vestiging AZC Registratienummer: 00589421 Op voorstel B&W d.d.: 19 juli 2016 Datum vergadering: 19 juli 2016 Portefeuillehouder: H. Mak Rol gemeenteraad:

Nadere informatie

Datum: 02 juli 2013 Portefeuillehouder: De heer R. Windhouwer

Datum: 02 juli 2013 Portefeuillehouder: De heer R. Windhouwer Raadsvoorstel Raadsnummer: 2013-057 Registratiekenmerk: Onderwerp: Haalbaarheidsonderzoek Voorzieningen Nijkerkerveen - fase 2 Korte inhoud: De gemeente heeft een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren

Nadere informatie

Gebruik Arriva buslijnen Brabantse Wal Gemiddeld aantal personen in de bus (januari 2015) Zaterdag 22-01

Gebruik Arriva buslijnen Brabantse Wal Gemiddeld aantal personen in de bus (januari 2015) Zaterdag 22-01 Weekdag 06-09u Weekdag 09-15u Weekdag 15-18u Lijnnummer richting 22 Bravis Ziekenhuis 4 5 10 3-3 1-2 4 - Station BoZ 9 7 5 1-3 1-4 1-23 Noordgeest 3 3 6 1-2 2-2 2 - Station BoZ 7 4 3 0-2 2-4 0-25 Bergseplaat

Nadere informatie

OV-visie. Vraaggericht verbindend verantwoord

OV-visie. Vraaggericht verbindend verantwoord OV-visie Brabant Vraaggericht verbindend verantwoord Inhoud Inhoud Samenvatting 3 1 Inleiding 6 1.1 op weg naar een gezamenlijke OV-visie van Brabant en Sre 6 1.2 Proces 6 1.3 Leeswijzer 7 4 Verbindend

Nadere informatie

Raadsvoorstel Agendanr. :

Raadsvoorstel Agendanr. : Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: Handboek Binnenstadsring 's-hertogenbosch Reg.nr. : 165484 B&W verg. : 25 juni 2013 Commissie : ROB Cie_verg. : 27 augustus 2013 Raadsverg. : 10 september 2013 1) Status

Nadere informatie