Format samenvatting aanvraag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Format samenvatting aanvraag"

Transcriptie

1 Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het bureau van de CDHO. Het bureau zal dan na ontvangst van uw expliciete schriftelijke toestemming de gehele aanvraag op de website (www.cdho.nl) publiceren. Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Nevenvestiging bestaande opleiding Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Universiteit Maastricht Prof. Louis Boon Rogier Gerardu, LL.M Yvonne Gerhards, MSc Prof. Louis Boon Dean University College Venlo Universiteit Maastricht Faculty of Humanities and Sciences Deken van Oppensingel 23, 5911 AA, Venlo P.O. Box 8, 5900 AA, Venlo Rogier Gerardu, LL.M Project Manager Universiteit Maastricht Campus Venlo Deken van Oppensingel 23, 5911 AA, Venlo P.O. Box 8, 5900 AA, Venlo Yvonne Gerhards, MSc Beleidsmedewerker Onderwijs Universiteit Maastricht Academic Affairs Minderbroedersberg 4 6, 6211 LK Maastricht Postbus 616, 6200 MD Maastricht T Opleiding Naam (Nederlands en evt. Engels) Graad Liberal Arts and Sciences, specialisatie in de vorm van University College Venlo (UCV) Bachelor of Science of Bachelor of Arts De toegekende graad is afhankelijk van het zwaartepunt in een van beide hoofdgroepen disciplines, levenswetenschappen of sociale wetenschappen, analoog aan opleiding van UCM

2 Inhoud (korte beschrijving opleiding) 1. Inleiding In de Prestatieafspraken van de Universiteit Maastricht met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vormt het gezamenlijk in triple helix verband ontwikkelen van onderzoek, onderwijs en bedrijvigheid in de regio Venlo een van de speerpunten voor de komende jaren. De ontwikkeling van een brede bacheloropleiding, vorm gegeven als University College is één van de kernpunten uit dit document. In de regio Noord Limburg bestaat grote behoefte aan hoogopgeleiden op gebieden als agro food, voeding en gezondheid, logistiek/supply chain management en diensteninnovatie. De Universiteit Maastricht (UM) wil in samenwerking met overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen deze thematiek aanpakken door oprichting van een University College Venlo (UCV). Dit College gaat in Venlo een brede bacheloropleiding aanbieden (bijlage Prestatieafspraken pagina 9). Deze afspraken zijn op regionaal niveau nader vertaald in het initiatief Kennis As, waarin de Provincie Limburg, gemeentes, kennisinstellingen en bedrijfsleven prioriteiten hebben benoemd voor de regio. Deze prioriteiten resulteren in projecten waar in de komende jaren het brandpunt op zal liggen. De brede bacheloropleiding in Venlo neemt in dit Kennis As Limburg document een prominente plaats in. Dit alles vormt het bredere kader voor deze aanvraag doelmatigheid met betrekking tot een nevenvestiging van de bachelor Liberal Arts and Sciences van de Universiteit Maastricht. Een uitgebreidere omschrijving van deze bacheloropleiding, haar programma en eindtermen is als bijlage 1 bijgevoegd. De hedendaagse samenleving is een kennismaatschappij. Wij worden permanent omringd met producten, procedures en systemen die het resultaat zijn van de toepassing van kennis. Het begrip toepassing is hier van specifiek belang. Dat is een aspect van het begrip kennismaatschappij dat versterking verdient. Willen we op een optimale en doelmatige manier van kennis gebruik maken dan is het noodzakelijk om te leren kennis toe te passen. Het is juist op dit punt dat de wetenschap in haar onderwijs nog belangrijke slagen kan maken en het is dit aspect van de kennismaatschappij dat de Universiteit Maastricht met een nieuw studiepad in Venlo wil versterken. In dat kader is de Universiteit Maastricht voornemens om in Venlo een nevenvestiging te starten van haar zeer succesvolle Liberal Arts and Sciences opleiding die op het University College Maastricht (UCM) wordt verzorgd. In Venlo zal een specialisatie van deze opleiding van start gaan. Dit houdt in dat de grote lijnen en het karakter van het UCM worden overgenomen, maar dat er naast een zekere toespitsing van het cursusaanbod vooral veel aandacht zal worden besteed aan de gang van kennis naar toepassing en van onderzoek naar valorisatie en ondernemerschap. Om dat optimaal gestalte te geven in de regio Venlo zullen ook een aantal inhoudelijke/thematische accenten worden gelegd. Met de start van deze bacheloropleiding willen de UM, de gemeente Venlo en de Provincie Limburg het hoger onderwijs in de regio Venlo verder versterken om zo ook de regionale economie een vaster fundament te geven. Precies om die doelstelling te realiseren worden specifieke accenten gelegd en wordt een praktische, vooral ook op valorisatie, toepassing en bedrijvigheid

3 georiënteerde richting uitgezet. Hieronder zal een en ander nader worden ingevuld. Op essentiële punten worden de karakteristieken van het UCM overgenomen. Dit betreft bijvoorbeeld de eindtermen van de opleiding. Bij de verdere omschrijving van de opleiding passeren ook een aantal gangbare karakteristieken van hedendaagse Liberal Arts and Sciences opleidingen de revue. University College Venlo Het UM College in Venlo (UCV) biedt een bacheloropleiding met een breed aanbod van cursussen. Het heeft brandpunten in de sociale wetenschappen, in zonderheid economie/bedrijfskunde, psychologie en rechten, aan de ene kant, en de levenswetenschappen aan de andere kant. De thematische focus zal liggen op vraagstukken rondom voedsel voeding gezondheid, met daarnaast logistiek en diensten als flankerende thema s. Deze keuze is mede geïnspireerd door het gegeven dat op het terrein van voeding en logistiek nu al masteropleidingen in Venlo worden verzorgd door de UM. Intentie is om in een later stadium ook op het terrein van diensten en met name smart services vervolgopleidingen aan te bieden. De bacheloropleiding zal zo worden opgezet, dat voor deze terreinen directe aansluiting in vervolgopleidingen bestaat, maar tegelijk zal de opleiding zo zijn ingericht dat studenten ook toelaatbaar zijn voor andere masteropleidingen, aan de Universiteit Maastricht of elders. De opleiding zal geheel in het Engels worden verzorgd en daardoor ook een substantieel aantal buitenlandse studenten trekken. UCV is een bacheloropleiding met een open curriculum, praktijk en onderzoek betrokken, gestoeld op het Probleemgestuurd Onderwijs (PGO), samenwerkend met hbo en regionale bedrijvigheid, en georganiseerd als een College met een internationale community. Deze combinatie geeft dit UCV een uniek karakter waar tevens belangrijke onderwijsvernieuwingen van meet af aan gestalte krijgen. 2 Kenmerken van het curriculum 2.1. Een open curriculum Traditioneel zijn universitaire curricula in Nederland gesloten. Dat houdt in dat de student een stapel cursussen krijgt aangeboden die opleiden voor vakgebonden eindtermen. In een open curriculum bestaat de opleiding uit een breed aanbod van cursussen, waaruit de student een keuze maakt. De ervaring met University Colleges leert dat studenten heel goed in staat zijn om uit een breed aanbod profielen samen te stellen die hen klaar maken voor vervolgonderwijs in (prestigieuze) masteropleidingen. Uiteraard vraagt een open curriculum om voldoende begeleiding van de studenten bij het maken van curriculum keuzes voor het creëren van een coherent curriculum. In het afgelopen 15 jaar zijn met de Liberal Arts and Sciences opleidingen in Nederland succesvolle experimenten gedaan met een open curriculum. Het UCV wil de inzichten en verworvenheden van het open curriculum nu in een nieuwe context in de praktijk brengen. Open curricula zijn vernieuwend, maken studeren voor de studenten aantrekkelijker, leveren hoge rendementen en zijn flexibel te hervormen. 2.2 Thematische accenten UCV

4 Het University College Venlo (UCV) zal een open curriculum hebben dat studenten en docenten optimaal laat werken in een eigentijds onderwijsprogramma. Het behelst een open curriculum, net als de moederopleiding in Maastricht. Bij het UCV liggen er thematische accenten op de gebieden food nutrition health, logistiek en aanvoerketens en diensten en smart services. Dat zijn ook in het vervolgtraject hoofdaccenten en het onderwijs in de bachelorfase zal daarvoor optimaal voorbereiden. In de documenten Prestatieafspraken met de minister OCW en in de Kennis As Limburg wordt verdere onderbouwing gegeven voor de keuze van deze vestigingsplaats. In de beantwoording van artikel 6 criterium b lichten wij dit verder toe Praktijk betrokken Waar het vandaag de dag dan om gaat is een bacheloropleiding te bieden dat praktijkbetrokkenheid combineert met een universitair, academisch perspectief en bijpassende attitude. Hieraan een nieuwe en zeer intensieve draai te geven is een van de hoofddoelen van de specialisatie aan het UCV. Studenten zullen tijdens hun studie al in een vroeg stadium in contact worden gebracht met regionale bedrijvigheid. In het curriculum is parallel een vaardigheids en praktijkstroom voorzien. Daarnaast zijn er twee keer per jaar projectperioden, waarin studenten intensief (want voltijds) met bedrijven zullen samenwerken. Naast praktijk oriëntatie zullen deze parallelle stroom en de projectperiodes ook worden gebruikt voor onderzoek. Uiteraard is dat onderzoek juist uitermate geschikt om voor en met regionale bedrijven te verrichten. Studenten zullen in dit hele traject in kleine groepen werken. De huidige bedrijfs en onderzoekspraktijk is immers bijna steeds een sterk groep gestuurd proces. Bovendien leren studenten in interdisciplinair samengestelde groepen te werken met studenten die een andere achtergrond en expertise inbrengen. Onderzoek en bedrijfspraktijk lopen de gehele studie door het curriculum, maar worden in het laatste jaar sterk geïntensiveerd. In dat jaar werken studenten gedurende langere tijd aan een onderzoeks en praktijkproject, culminerend in een stage en een afstudeerwerkstuk, een Capstone, het integrerende sluitstuk van hun opleiding De onderwijsbenadering Vanaf de oprichting van de Universiteit Maastricht heeft deze zich door een consequente inzet van het Probleemgestuurd onderwijs onderscheiden van traditionele universiteiten. Inmiddels heeft de universiteit al bijna 40 jaar ervaring met deze student gerichte benadering. Het PGO stelt het leren van de student centraal en stimuleert zelfstandig leren en werken. Het is bij uitstek geschikt om praktijk en onderzoeksthema s pregnant in het leren naar voren te halen. Naast effectief en motiverend is het PGO ook een goede voedingsbodem voor collegiale samenwerking en het aanleren van andere groep gerelateerde vaardigheden De tweedeling doorbreken Het voorsorteerproces voor het hoger onderwijs begint in Nederland al erg vroeg. Al bij de keuze voor de middelbare school worden leerlingen verdeeld over één stroom die leidt naar het beroepsonderwijs, de hbo opleidingen en één naar het wetenschappelijk onderwijs, de universiteiten.

5 Het karakter van de Venlose opleiding, met een voortdurende betrokkenheid op de praktijk en bedrijvigheid vraagt om goede samenwerking met de regionale hbo opleidingen. Met de structuur van een open curriculum zal een overstap over en weer zo gemakkelijk mogelijk gemaakt worden. De open structuur van het curriculum maakt dit intrinsiek eenvoudig. Het UCV werkt momenteel al samen met de regionale hbo instituten, onder andere in het onderwijsplatform en via een onderwijsconvenant met betrekking tot afstemming en samenwerking dat de onderwijspartijen hebben afgesloten De organisatie als College Zoals die zich nu in Nederland hebben ontwikkeld hebben de Colleges een vorm van onderwijsorganisatie in relatief kleine eenheden van ongeveer zes tot achthonderd studenten. Tezamen vormen die één academische gemeenschap met de staf. Hoge rendementen en grote inzet van studenten om op tijd af te studeren komen voor een aanzienlijk deel op conto van deze kleinschalige manier om leerprocessen te organiseren. Inrichting van de opleiding (indicatie curriculum per jaar) 3. Het curriculum 3.1. De hoofdsporen van de bacheloropleiding Het UCV biedt op de Campus Venlo een specialisatie aan van de bachelor Liberal Arts and Sciences die in Maastricht door het UCM wordt aangeboden. De opleiding behelst enerzijds enige inperking van de Maastrichtse opleiding; anderzijds zullen een aantal aanvullende cursussen worden ontwikkeld die de speciale inhoudelijke accenten van de Venlose specialisatie extra gestalte geven. Het onderwijs volgt de cursus catalogus van UCM wat disciplinaire inhoud betreft, maar cursussen worden qua thematiek rond de velden foodnutrition health en logistics and global supply chain management ingekleurd. In de toekomst zal het thema diensten/smart services daar bij komen. Het feit dat al bijna een half decennium succesvolle masteropleidingen op deze eerste twee terreinen worden gegeven, maakt duidelijk dat er voor Venlo voldoende inhoudelijke expertise bij de UM is om deze accenten in het bacheloropleiding te verzorgen Opbouw/ jaarstructuur Het UCV volgt de structuur van het UCM: 6 onderwijsperioden per jaar, 4 van 8 weken en 2 van 4 weken. Twee cursussen per periode, 1 project in de kortere periode. Vaardigheden en andere projecten langs de cursussen. Voor de eerste 5 semesters geldt deze opbouw. Voor het laatste semester zal die anders zijn, met een sterk op de bedrijfs of onderzoekspraktijk geconcentreerde stage en een afsluitend onderzoeksverslag of Capstone De cursus catalogus Het cursusaanbod van het UCV volgt de cursus catalogus van het UCM, waarbij de levenswetenschappen en de sociale wetenschappen in brede zin centraal staan. Voor een gedetailleerd overzicht van het voorlopige cursusaanbod wordt verwezen naar bijlage Eindtermen

6 Net als het Maastrichtse curriculum, waarvan het UCV een specialisatie is, bouwen de ideeën achter College voort op de Amerikaanse traditie van Liberal Arts and Sciences. In Nederland heeft deze traditie sinds de late jaren 90 van de vorige eeuw een aantal volgers gehad, waarvan het University College Utrecht en het University College Maastricht de eersten waren. Zowel in de VS als in Nederland zijn er met betrekking tot de invulling grote verschillen wat betreft de specifieke inhoud van het curriculum, de aanwezigheid van een verplicht kerncurriculum, indelingen in hoofd en bijvakken, de mate van keuzevrijheid. Een aantal van de Nederlandse University Colleges vullen hun onderwijs in met een breed spectrum aan cursussen, lopend over bijna alle disciplines. Deze heterogeniteit in opleidingen heeft uiteraard ook gevolgen voor het invullen van de eindtermen. Het is dan immers niet mogelijk om zeer gedetailleerde eindtermen te formuleren, gezien de waaier van invullingen van het Liberal Arts and Sciences concept. Gegeven al die verschillen, kan men ook voor de Venlose specialisatie van UCM stellen dat dit zich vierkant plaatst in de traditie van Liberal Arts and Sciences en daarmee ook een gemeenschappelijke basis heeft in de beschrijving van de onderwijsuitkomsten van de American Association of Colleges and Universities (AACU). Daarbinnen volgt het UCV (uiteraard net als UCM) de specifieke traditie van het open curriculum voor wat betreft haar eindtermen. Studielast Vorm van de opleiding (voltijd, deeltijd, duaal) Eindtermen van het open curriculum Een goede formulering van de kernelementen in deze traditie is enkele jaren geleden geformuleerd door een groep van een achttal Liberal Arts and Sciences Colleges in de VS: The Values of the Open Curriculum: An Alternative Tradition in Liberal Education (Teagle Foundation, juni 2006). De volgende tabel geeft een overzicht: De onderwijsuitkomsten van het open curriculum zijn dat studenten: I. Become autonomous learners with intellectual self reliance. II. Become self starters who engage in self initiated work for which they feel ownership. III. Develop a love of learning and a habit of life long learning. IV. Acquire agility in the imaginative use of intellectual, critical, and creative resources. V. Develop a facility with a range of analytic vocabularies, textual styles, and modes of problem solving and an understanding of interdisciplinary approaches. VI. Achieve competence in understanding and negotiating the differences between cultures. VII. Acquire an ability to develop an independent, critical perspective on a problem or issue. VIII. Learn how to use and apply knowledge. IX. Develop ethical and social responsibility. 180 ECTS Voltijd

7 Gemeente waar de opleiding wordt gevestigd Doelgroep van de opleiding Croho (sub)onderdeel en motivering Geplande startdatum opleiding Indien nadere vooropleidingseisen worden gesteld; voorstel daartoe; Indien capaciteitsbeperking wordt ingesteld; hoogte en motivering. Venlo Vwo scholieren studenten (alle profielen; Internationale studenten met gelijkwaardig diploma). Onderdeel: Sectoroverstijgend. Subonderdeel: Onderwijs/landbouw en natuurlijke omgeving/natuur/techniek/gezondheid. Het gaat als hierboven uiteengezet om een specialisatie van de Liberal Arts and Sciences opleiding die door het UCM in Maastricht wordt verzorgd. September 2014 Alle vwo profielen zijn in beginsel toelaatbaar. Liberal Arts and Sciences UCM heeft het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs. UCV zal als variant op UCM ook hiervan gebruik maken in haar selectie van kandidaat studenten. Niet van toepassing Overige aanvullende informatie

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

Gezamenlijke Visie Internationaal

Gezamenlijke Visie Internationaal Gezamenlijke Visie Internationaal Inhoudsopgave Voorwoord... 3 I. Inleiding... 4 II. Ontwikkelingen... 6 III. Branding van het Nederlands systeem voor hoger onderwijs en onderzoek... 11 IV. Versterking

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 Universiteit Maastricht

Jaarverslag 2008 Universiteit Maastricht Jaarverslag 2008 Universiteit Maastricht juni 2009 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2 1.1 Missie...2 1.2 Visie...3 1.3 Strategische doelen 2010...3 1.4 Governance...5 2. Onderwijs... 6 2.1 Een aantrekkelijk

Nadere informatie

1. Algemeen beeld... 5. 1.1 Inleiding...5. 1.2 Missie, visie en doelstellingen Universiteit Maastricht...5

1. Algemeen beeld... 5. 1.1 Inleiding...5. 1.2 Missie, visie en doelstellingen Universiteit Maastricht...5 Jaarverslag 2009 Inhoudsopgave 1. Algemeen beeld... 5 1.1 Inleiding...5 1.2 Missie, visie en doelstellingen Universiteit Maastricht...5 1.3 Realisatie Strategisch Programma 2007-2010 In het teken van

Nadere informatie

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

Bachelor of Science Business Administration Nyenrode Business University. maart 2015. NVAO Toets Nieuwe Opleiding

Bachelor of Science Business Administration Nyenrode Business University. maart 2015. NVAO Toets Nieuwe Opleiding Bachelor of Science Business Administration Nyenrode Business University maart 2015 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies Inhoud 1 Samenvattend advies 3 2 Werkwijze commissie 5 3 Beschrijving van de

Nadere informatie

S T U D I E G I D S BACHELOROPLEIDING. Natuurwetenschap & Innovatiemanagement. van de FACULTEIT GEOWETENSCHAPPEN. voor het. studiejaar 2013/2014

S T U D I E G I D S BACHELOROPLEIDING. Natuurwetenschap & Innovatiemanagement. van de FACULTEIT GEOWETENSCHAPPEN. voor het. studiejaar 2013/2014 S T U D I E G I D S BACHELOROPLEIDING Natuurwetenschap & Innovatiemanagement van de FACULTEIT GEOWETENSCHAPPEN voor het studiejaar 2013/2014 Willem C. van Unnikgebouw Heidelberglaan 2 Postbus 80.115 3508

Nadere informatie

Wo-ma Master of Science in Public Health for Professionals Universiteit Maastricht. NVAO Toets Nieuwe Opleiding

Wo-ma Master of Science in Public Health for Professionals Universiteit Maastricht. NVAO Toets Nieuwe Opleiding Wo-ma Master of Science in Public Health for Professionals Universiteit Maastricht 2007 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies Parkstraat 28 Postbus 85498 2508 CD Den Haag P.O. Box 85498 2508 CD The Hague

Nadere informatie

Advies Commissie Ruim baan voor talent

Advies Commissie Ruim baan voor talent Advies Commissie Ruim baan voor talent Den Haag, november 2004 1 Voorwoord Dit is de verslaglegging van de commissie Ruim baan voor talent naar aanleiding van de voorstellen die universiteiten en hogescholen

Nadere informatie

De Propedeuse: meer dan een eerste jaar

De Propedeuse: meer dan een eerste jaar De Propedeuse: meer dan een eerste jaar Henk Plessius, Hans van der Meer Hogeschool Utrecht, Instituut voor ICT, {henk.plessius, hans.vandermeer}@hu.nl, Samenvatting. Binnen het HBO is er discussie over

Nadere informatie

Beperkte opleidingsbeoordeling

Beperkte opleidingsbeoordeling BEOORDELINGSRAPPORT Beperkte opleidingsbeoordeling hbo-bacheloropleiding Bio-informatica voltijd Hogeschool Leiden Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

INVOERING BACHELOR-MASTER SYSTEEM IN HET HOGER ONDERWIJS

INVOERING BACHELOR-MASTER SYSTEEM IN HET HOGER ONDERWIJS INVOERING BACHELOR-MASTER SYSTEEM IN HET HOGER ONDERWIJS De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, ingesteld bij wet van 15 mei 1997 (de Wet op de Onderwijsraad). De Raad adviseert, gevraagd

Nadere informatie

PROGRAMMA UNIVERSITY CAMPUS FRYSLÂN 2010 2015. Leeuwarden, oktober 2010

PROGRAMMA UNIVERSITY CAMPUS FRYSLÂN 2010 2015. Leeuwarden, oktober 2010 PROGRAMMA UNIVERSITY CAMPUS FRYSLÂN 2010 2015 Leeuwarden, oktober 2010 Inhoud Voorwoord 4 1Investeren in kennis: duurzame basis voor regionale vitaliteit 5 1.1. Strategische context 5 1.2. Economische

Nadere informatie

De UCF International Graduate and Research School. Vernieuwend wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in Fryslân

De UCF International Graduate and Research School. Vernieuwend wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in Fryslân De UCF International Graduate and Research School Vernieuwend wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in Fryslân Leeuwarden, september 2010 Colofon: deze notitie is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Ontwerp Profiel 2016 De houtskoolschets

Ontwerp Profiel 2016 De houtskoolschets Faculteit der Geesteswetenschappen Ontwerp Profiel 2016 De houtskoolschets Datum 2 februari 2015 Status Vertrouwelijk, ter bespreking in raden en met OR en FSR Opsteller Dagelijks Bestuur van de faculteit

Nadere informatie

Honoursprogramma s in het HBO

Honoursprogramma s in het HBO Honoursprogramma s in het HBO Inventarisatie 2007 (deel I) met een nadere verkenning (deel II) Deelproject in het kader van het project Talentontwikkeling in Honoursprogramma s en de meerwaarde die dat

Nadere informatie

Erasmus Universiteit Rotterdam. Thuis in de wereld. Profileringsdocument EUR 2012

Erasmus Universiteit Rotterdam. Thuis in de wereld. Profileringsdocument EUR 2012 Erasmus Universiteit Rotterdam Thuis in de wereld Profileringsdocument EUR 2012 Thuis in de wereld Profileringsdocument Erasmus Universiteit Rotterdam Mei 2012 Colofon Erasmus Universiteit Rotterdam Burgemeester

Nadere informatie

Joint-degree wo-master Entrepreneurship. Vrije Universiteit/Universiteit van Amsterdam. 26 november 2013. NVAO beperkte Toets nieuwe opleiding

Joint-degree wo-master Entrepreneurship. Vrije Universiteit/Universiteit van Amsterdam. 26 november 2013. NVAO beperkte Toets nieuwe opleiding Joint-degree wo-master Entrepreneurship Vrije Universiteit/Universiteit van Amsterdam 26 november 2013 NVAO beperkte Toets nieuwe opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Werkwijze panel 6 3 Beschrijving

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Facility Management voltijd. Hogeschool INHolland

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Facility Management voltijd. Hogeschool INHolland Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Facility Management voltijd Hogeschool INHolland Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

wo-master LLM in Finance and Law Duisenberg school of finance augustus 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding

wo-master LLM in Finance and Law Duisenberg school of finance augustus 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding wo-master LLM in Finance and Law Duisenberg school of finance augustus 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies Inhoud Inhoud 2 1 Samenvattend advies 3 2 Inleiding en verantwoording 6 2.1 Werkwijze

Nadere informatie

Rapportage van de verkenningscommissie Wiskundeonderwijs Amsterdam

Rapportage van de verkenningscommissie Wiskundeonderwijs Amsterdam Rapportage van de verkenningscommissie Wiskundeonderwijs Amsterdam Definitieve versie rapport 1 oktober 2014 Inhoud Samenvatting... 2 Inleiding... 4 Opleidingsaanbod... 6 Bachelorcurriculum op hoofdlijnen...

Nadere informatie

QANU maart 2007. Technische Bedrijfskunde Rijksuniversiteit Groningen

QANU maart 2007. Technische Bedrijfskunde Rijksuniversiteit Groningen QANU maart 2007 Technische Bedrijfskunde Rijksuniversiteit Groningen Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht Telefoon: 030 230 3100 Fax:

Nadere informatie

Competentie Gericht Onderwijs bij het ROC van Amsterdam. De kracht van toewijding. Een zoektocht naar adequate ICT-ondersteuning

Competentie Gericht Onderwijs bij het ROC van Amsterdam. De kracht van toewijding. Een zoektocht naar adequate ICT-ondersteuning Het herontwerp MBO biedt grote uitdagingen. De invoering van de nieuwe competentiegerichte kwalificatiestructuur, de flexibilisering van het onderwijs met zijn mogelijkheden voor individuele leerwegen en

Nadere informatie

Inventarisatie van Nederlandse en buitenlandse honoursprogramma s in de masterfase

Inventarisatie van Nederlandse en buitenlandse honoursprogramma s in de masterfase Honours in de master Inventarisatie van Nederlandse en buitenlandse honoursprogramma s in de masterfase Stan van Ginkel (IVLOS) Pierre van Eijl (IVLOS) Mededeling nr. 94 van het IVLOS Interfacultair Instituut

Nadere informatie

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Mei 2007 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035

Nadere informatie

Wiskundeonderwijs aan de Nederlandse Universiteiten in 2013. State of the Art rapport

Wiskundeonderwijs aan de Nederlandse Universiteiten in 2013. State of the Art rapport Wiskundeonderwijs aan de Nederlandse Universiteiten in 2013 State of the Art rapport Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht The Netherlands Telefoon:

Nadere informatie

Actieplan Masterlanguage Finale Versie, 3 februari 2013. Disciplineoverleg Letteren en Geschiedenis (DLG)

Actieplan Masterlanguage Finale Versie, 3 februari 2013. Disciplineoverleg Letteren en Geschiedenis (DLG) GW/BES/AW/013/040 Actieplan Masterlanguage Finale Versie, 3 februari 2013 Disciplineoverleg Letteren en Geschiedenis (DLG) 1 Inleiding De geesteswetenschappen spelen een fundamentele rol in onze samenleving.

Nadere informatie

Beperkte opleidingsbeoordeling. & aanvraag Bijzonder kenmerk Topsportgerichtheid. Hogeschool van Amsterdam

Beperkte opleidingsbeoordeling. & aanvraag Bijzonder kenmerk Topsportgerichtheid. Hogeschool van Amsterdam BEOORDELINGSRAPPORT Beperkte opleidingsbeoordeling hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie voltijd/deeltijd/duaal & aanvraag Bijzonder kenmerk Topsportgerichtheid Hogeschool van Amsterdam Lange Voorhout

Nadere informatie

Deuren open! Advies internationale scholen

Deuren open! Advies internationale scholen Deuren open! Advies internationale Inhoudsopgave Voorwoord 4 Management samenvatting 6 Waarom dit advies? 6 Internationaal onderwijs in Nederland 7 Drie belangrijke knelpunten 7 Drie acties 7 Aanleiding

Nadere informatie