Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "http://www.trimclubhartelust.nl"

Transcriptie

1 Revalidatietrimclub Hartelust Jaargang 37 Herfst 2014 Retour: Schimmelpennincklaan TT Arnhem

2 In dit nummer: 15 september 2014 Van de voorzitter 3 Notulen jaarvergadering mei Voorstel ledenlijst 7 Nieuwsbrief erfelijke aandoeningen 8 Bestuurscrisis 11 In memoriam Frans Paanakker 12 In memoriam Wim Vonke 13 In memoriam Bert van Walsem 14 Verjaardagen 15 Programma najaar Afspraken 18 Andere sportmogelijkheden binnen regio Arnhem 19 Colofon 20 Kopij voor de nieuwsbrief is altijd welkom bij George Rengers of Gerrit Luimes Sportcentrum Valkenhuizen, of donderdag 17:30-18:30 & 18:30-19:30 uur. Trimclub Hartelust staat voor prettig en verantwoord sporten, na revalidatie, voor hart- en hartfalenpatiënten. Onder leiding van gediplomeerde sportleiders, fysiotherapeuten, IC verpleegkundigen en EHBO'ers. Hartelust is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, (statuten in notariële akte) KvK / Erkend leerbedrijf voor Sport en Bewegingsleider OVDB Nr / Lid van de Hart&Vaatgroep nummer GE-04 2

3 Beste mensen, Helaas moet ik melden dat sinds het verschijnen van de laatste nieuwsbrief Frans Paanakker ( groep 1 d ), Wim Vonke ( groep 1 d ) en Bert van Walsem (groep 1 c ) zijn overleden. Van ieder vind je verderop in deze nieuwsbrief een kort in memoriam. Mogen zij rusten in vrede. Zoals al eerder gemeld is de bestuurscrisis opgelost. In grote trekken komt het er op neer dat Peter Willemsen als secretaris is teruggetreden. Hij blijft nog wel de presentielijsten van spelleiding en EHBOers bijhouden samen met Gerard Nijdeken. Leo Reens neemt overige taken als secretaris over. Gerrit Luimes verzorgt voortaan de nieuwsbrief met alles wat daar bij komt kijken. Onze website zal op korte termijn worden aangepast aan nieuwe inzichten, en regelmatig worden ververst. Sociale media zullen worden ingezet om onze naamsbekendheid te vergroten. Jan Oomen zal zich gaan bezig houden met de PR van de club. Peter Peters en ondergetekende blijven doen wat ze al deden, met dien verstande dat ik als algemeen aanspreekpunt zal fungeren, ook voor nieuwe leden. Nieuwe mensen, nieuw elan, we hebben er alle vertrouwen in. Intussen is het sportjaar al aan de gang, hopelijk wordt het een goed jaar. mede namens het bestuur, George Rengers 3

4 Notulen van de Jaarvergadering van Trimclub Hartelust 5 mei 2014 Aanwezig: Maarten de Jonge, Gerrit Luimes, Leo Reens, Rob Sanders, Henk van de Brink, Henny Phielix, Ad van Campen, Dick van der Meer, Ria Teunesen, David Willemsen, Peter Peters, George Rengers, Peter Willemsen. Afwezig met kennisgeving: Bert Smits. 1. Opening door George Rengers. In zijn woord van welkom brengt de voorzitter de onlangs gestorven leden in herinnering. Joost Lustig, Frans Paanakker en Wim Vonke. We gedenken hen in een moment van stilte. 2. Notulen vorige ALV. Er zijn geen op- of aanmerkingen op het verslag van de secretaris. De notulen worden integraal goedgekeurd en vastgesteld. 3. Verslag kascontrolecommissie. De kascontrole is op 17 april 2014 uitgevoerd door Wim Vonke en Jan Meijer. Bij afwezigheid van Wim en Jan wordt de verklaring voorgelezen, opgesteld door Jan Meijer, waarin de onderzoekscommissie verklaard de boeken en de kas van Trimclub Hartelust te hebben gecontroleerd en goed bevonden. De commissie stelt de ALV voor het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over het financiële boekjaar De vergadering volgt dit advies en verleend het bestuur decharge. 4. Financieel jaaroverzicht. De penningmeester geeft een toelichting op de jaarrekening 2013, het budget 2013 vs werkelijke uitgaven en de begroting

5 Opvallende verschillen tussen begroot en werkelijk ontstaan door betalingen in 2013 die bij het jaar 2014 horen. Meevaller is de post subsidie van de gemeenten die ons ondersteunen. Bij de lasten komen we een meevaller tegen bij de zaalhuur. Er vallen wat clubavonden uit door herstelwerkzaamheden aan de zaal. Dit ondanks een verhoging van het basishuurbedrag. Een tegenvaller was de verhoging van de basisvergoeding voor EHBO-ondersteuning. Daarnaast zijn enkele vergoedingen door geschoven van 2012 naar Het resultaat over 2013 is ca. 1500,- negatief; dit is ca. 1800,- minder negatief dan begroot. De begroting voor 2014 geeft een stijgend tekort te zien van Voortschrijdende lasten,(huur, spelleiding en ondersteuning) tegenover dalende inkomsten (contributiegelden en sponsoren) geven en negatief beeld voor het nieuwe begrotingsjaar. In reactie op dit negatieve beeld, komt er het voorstel uit de vergadering om de contributie aan te passen. De financiële reserves van de club zijn zodanig dat we het tekort nog uit eigen middelen kunnen bekostigen. Het voorstel tot contributieverhoging wordt door de vergadering afgestemd. Wel wordt de afspraak gemaakt, de ontwikkelingen scherp in het oog te houden en dit onderwerp volgend jaar opnieuw op de agenda te plaatsen. Verheugend was de mededeling van de voorzitter dat er oudleden zijn die hun contributie blijven betalen ook al nemen zij geen deel meer aan onze activiteiten. Een prettige vorm van sponsoring. (Met dank aan Jan Meurs) 5. Verkiezing kascontrolecommissie. Als nieuwe commissie meldt zich aan Rob Sanders en Gerrit Luimes. 6. Verkiezing secretaris. Door het aftreden van de secretaris is een vacante positie van secretaris ontstaan. Ondanks naarstig speuren door het bestuur, oproepen in de nieuwsbrieven van Winter en Lentezomer, heeft zich geen kandidaat gemeld. Ook ter vergade- 5

6 ring dient zich geen kandidaat aan. Besloten wordt om de leden (schriftelijk) individueel te benaderen om de ontstane situatie indringend te belichten. Met als uiterste consequentie de liquidatie van Trimclub Hartelust. 7. Het experiment waarbij er meer vrijheid komt voor het bezoeken van de clubavond,zoals op 1mei is gestart, zal worden gecontinueerd. In een later stadium zal dit experiment geëvalueerd worden. 8. De suggestie om Henk Saro opnieuw lid te laten worden, wordt niet ontvankelijk verklaard. Voor lidmaatschap wendt men zich tot het bestuur. 9. De suggestie van David om alle leden te voorzien van een ledenlijst stuit op privacygevoelige overwegingen. In de zaal zal het voorstel ieder lid een ledenlijst te verstrekken als voorstel worden geannonceerd. Indien er na 5 weken geen protest is aangekend, zal de lijst verstuurd worden. Bij tegenstand van één lid zal het voorstel als niet aangenomen worden verworpen. 10. Tot slot nodigt George de leden uit voor een consumptie in de kantine. 6

7 Naar aanleiding van de ALV Het bestuur stelt voor om alle leden te voorzien van een ledenlijst met voornaam, naam, adres, telefoonnummer, e- mailadres en geboortedatum. Dit voorstel kan enkel uitgevoerd worden als alle leden hiermee instemmen. Bezwaar tegen dit voorstel moet voor 1 december aan het bestuur kenbaar worden gemaakt. Indien er geen bezwaren zijn zal de ledenlijst onder de leden verspreid worden. 7

8 Nieuwsbrief Erfelijke hartaandoeningen, mei 2014 Dit is de eerste nieuwsbrief van de diagnosegroep Erfelijke hartaandoeningen. Waarom een nieuwsbrief? Uit een inventarisatie kwam naar voren dat er behoefte is aan een digitale nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen. Nieuwsbrief vaker ontvangen? De eerste uitgave van de nieuwsbrief Erfelijke hartaandoeningen is eenmalig aan de leden van De Hart&Vaatgroep gestuurd. Wilt u deze nieuwsbrief vaker ontvangen? Meld u aan via het inschrijfformulier op de website. Reageren? Wilt u reageren op deze uitgave of heeft u een interessant bericht voor de volgende editie, stuur dan een naar Mensen met een erfelijke hartaandoening (of ouder/partner van) hebben vaak behoefte aan informatie en zoeken contact met hulpverleners en lotgenoten. Om deze mensen hierin te ondersteunen, heeft De Hart&Vaatgroep in januari 2014 de : Feike de Jong, Cindy Hoge, Henk Rieff en Helga Norrby. Zij of hun partner hebben allemaal een erfelijke hartaandoening en kudiagnosegroep Erfelijke hartaandoeningen opgericht. De groep bestaat uit vier ledennnen dus uit ervaring spreken. Wat doen we? Wij organiseren informatiebijeenkomsten, brengen een digitale nieuwsbrief uit en bieden mensen de mogelijkheid om (onder begeleiding) ervaringen uit de wisselen. 8

9 We geven informatie en voorlichting over onderzoek, behandelmethoden en relevante wetenschappelijke ontwikkelingen omgaan met de psychisch-sociale aspecten bij erfelijkheid zwangerschap en kinderwens praktische zaken rondom werk en verzekeringen Wilt u meer weten over de diagnosegroep en de leden? Kijk dan op de pagina van de diagnosegroep Erfelijke hartaandoeningen. 1. Een hartaandoening in de familie. Wat voor impact heeft dat? De aanleiding voor een genetisch onderzoek vloeit in de meeste gevallen voort uit het bekend worden van een erfelijke hartaandoening in het gezin of verderop in de familie. In sommige gevallen gebeurt dat met het plotselinge overlijden van een familie- of gezinslid dichtbij door bijvoorbeeld een hartstilstand. Dat betekent vaak een dubbele schok: allereerst het ziektegeval/sterfgeval en vervolgens het genetische onderzoek met spanning en onzekerheid en tenslotte de mededeling dat bijvoorbeeld de betrokkene of de partner en wellicht de kinderen drager van de aandoening kunnen zijn. Dit kan machteloosheid, angst en onzekerheid, soms ook een schuldgevoel veroorzaken vooral richting kinderen. De vraag is hoe je hiermee omgaat. De meeste mensen slagen er in om na enige tijd de aandoening een plek in hun leven te geven. 2. Wat zeg je tegen je kinderen? Ouders willen graag dat hun kinderen zorgeloos opgroeien en zij neigen er daarom vaak toe om de kinderen te beschermen voor de wetenschap dat zij aanleg hebben voor een hartaandoening. Dat is wel begrijpelijk, maar niet altijd verstandig. Ouders vinden kinderen vaak te jong om de nare boodschap te begrijpen en vervolgens geestelijk te verwerken. Er bestaat geen eenduidige aanpak bij de communicatie tussen ouder en kind, de meest wenselijke benadering is enige mate van openheid. 9

10 Hoe je dat doet, hangt onder meer af van de leeftijd en het karakter van het kind en de ouder. Bij kinderen onder de 12 jaar kun je meestal volstaan met beknopte informatie over wat er aan de hand is. Bij het bereiken van de puberleeftijd wordt het leven van de jongere complexer. Pubers worstelen met allerlei zaken zoals identiteit, onzekerheid en verwachtingen van de toekomst. Het is verstandig als ouders de tijd nemen om het gesprek met de jongere aan te gaan en een goede uitleg te geven waarbij alle aspecten van de aandoening aan de orde kunnen komen. Het is niet nodig meteen van het somberste scenario uit te gaan. De tijd en gunstige uitslagen bij het vervolgonderzoek kan evenwicht in het leven brengen. Medische informatie Ontwikkelingen op het gebied van DNA onderzoek DNA onderzoek was tot voor kort zeer tijdrovend. Tegenwoordig beschikken de meest genetische centra over apparatuur die next generation sequencing (NGS) mogelijk maakt, een nieuwe techniek voor DNA onderzoek die een aanzienlijke tijdwinst kan opleveren en dus voor de patiënt een kortere wachttijd betekent. Met deze techniek kunnen vele genen tegelijk worden geanalyseerd. Daardoor kan een DNA-monster in enkele maanden tijd worden getest op een hele reeks genen. Vroeger nam het opsporen van fouten in één enkel gen al twee maanden in beslag en duurde genetisch testen dan ook heel lang. Op dit moment zijn er al 50 genen voor erfelijke hartritmestoornissen bekend en 46 genen die een cardiomyopathie kunnen veroorzaken. Met next generation sequencing (NGS) kan in één keer worden getest op alle bekende genen voor die aandoeningen. Lees het volledige artikel op de website van De Hart&Vaatgroep 10

11 Ter informatie de mededeling van het bestuur betreffende de crisissituatie na de ALV van 5 mei j.l. Dames en Heren, Het doet mij genoegen u te melden dat de bestuurscrisis met als mogelijk gevolg liquidatie van de club is afgewend. Oproepen in de laatste nieuwsbrieven en in de A.L.V..gevolgd in mei door de bekende brandbrief, hebben resultaat gehad. Het voortbestaan van Hartelust is daardoor voor de komende jaren gewaarborgd. Toegetreden tot het bestuur, resp. zich beschikbaar gesteld voor uitvoering van nader te preciseren taken, zie de colofon in de komende nieuwsbrief: Gerrit Luimes, Gerard Nijdeken, Jan Oomen, Daphne Reens, Leo Reens. Namens de club dank ik hen daarvoor. In functie blijven Peter Peters en ondergetekende. Peter Willemsen blijft als adviseur en achterwacht aan het bestuur verbonden. De aangekondigde A.L.V. van begin september komt gezien voornoemde positieve ontwikkelingen te vervallen. We beginnen op 21 augustus met nieuw elan aan een nieuw jaar. George Rengers. 11

12 In Memoriam Frans Paanakker Door zijn afnemende gezondheid kwam het overlijden van Frans in april j.l. niet geheel onverwacht. Frans was onze nestor van bijna 82 jaar, geen pensionado, maar nog steeds aan het werk. Lid van Hartelust sinds november 2006 en fanatiek sporter bij de groep "Hartfalen". De crematieplechtigheid werd bijgewoond door leden van Hartelust 12

13 In Memoriam Wim Vonke Met verbijstering ontvingen we het bericht over het totaal onverwachte overlijden van Wim op 24 april j.l. Ongeveer viereneenhalf jaar maakte Wim deel uit van de groep "Hartfalen" en was een trouwe bezoeker van de sportavonden. Wim stond altijd klaar om extra taken op zich te nemen, dit jaar maakte hij bijv. deel uit van de kascontrolecommissie. Veel leden van de groep Hartfalen waren aanwezig bij de crematie. Wim laat een grote leegte achter, hij is slechts 63 jaar geworden. 13

14 In Memoriam Bert van Walsem Ons bereikte het bericht van het overlijden van Bert in de eerste week van de vakantie. Bert was sinds 1 november 2002 lid van onze vereniging. Bert was een trouw lid dat eerst sportte in het tweede uur. De laatste tijd was hij actief in het eerste uur. Zijn kom op mannen! was een frequent gehoorde kreet. Bert is geboren op 6 april 1944 en gestorven op 1 juli Wij gedenken hem als een sportief en actief lid van onze vereniging. 14

15 Verjaardagen Proficiat! Miel Janssens 12-sep Gerrit Luimes 18-sep Henk van den Brink, 24-sep Hans de Blok 26-sep Angelo Antinori 3-okt Jan Meijer 28-okt Paul Kemperman 29-okt Peter Willemsen 8-nov Annemieke Scholten-Satter 18-nov Juust Spies 30-nov Leo Reens 2-dec Ton Freriks 16-dec Fried van de Wiel 2-jan Peter Kroon 2-jan Jimmy Hetharia 7-jan Ferrie van Veenendaal 11-jan Henk van de Lindt 16-jan Karel Krom 2-feb Ria Teunesen 2-feb Gerard Nijdeken 12-feb Richard Jansen 12-feb Doremieke Kuijsten 27-feb 15

16 21-aug volleybal volleybal racketspel schuifhockey 28-aug volleybal Dynamic tennis basketbal 4-sep volleybal volleybal racketspel flexvolleybal 11-sep volleybal basketbal dynamic tennis 18-sep volleybal volleybal racketspel frisbee 25-sep volleybal korfbal Badminton/dynabands 2-okt volleybal volleybal racketspel voetbal 9-okt volleybal Keuzecircuit miksituaties/ schotsbalspel 16-okt volleybal volleybal racketspel hockey 23-okt volleybal hockey dynamic tennis 30-okt volleybal volleybal racketspel frisbee 16

17 6-nov volleybal voetbal flevolleybal 13-nov volleybal volleybal racketspel basketbal 20-nov volleybal frisbee korfbal 27-nov volleybal volleybal racketspel conditie+kracht circuit 4-dec volleybal tjoekbal ringhockey 11-dec volleybal volleybal racketspel badminton/dynabands 18-dec toernooi 8-jan volleybal volleybal racketspel Voetbal/ circuit 15-jan volleybal keuzecircuit badminton hockey 17

18 Uitgangspunten en afspraken Trimclub Hartelust heeft ten doel (ex)hartpatiënten gelegenheid te bieden tot sport, spel en onderling verkeer, met het oogmerk hun conditie gunstig te beïnvloeden. In de praktijk van de vereniging leidt dat tot het aanstellen van een sportleidster, die richting en inhoud geeft aan de clubavonden. Vanuit haar verantwoordelijkheid stelt zij een gevarieerd programma op dat in de nieuwsbrief gepubliceerd wordt. Organisatorische problemen bij het starten van de activiteiten. Groepen zijn kleiner dan verwacht en moeten door Margriet en Doremieke steeds opnieuw worden geformeerd. Alleen als de spelleiding je vraagt mee te doen,mag je inschuiven! De opbouw van de clubavond staat niet ter discussie. De spelleiding bepaalt het programma te weten: warming-up, sport en spel volgens programma en cooling-down. Afspraken. 1. Naar vermogen bezoeken de leden alle clubavonden. 2. Naar vermogen volgen de leden het volledige programma. 3. De leden houden zich aan de groepsindeling zoals bij aanmelding overeengekomen. (Alleen op verzoek inschuiven) 4. De spelleiding bepaalt de clubavond naar vorm en inhoud. 5. Warming-up en cooling-down zijn dringend gewenst! 6. Respect voor ieders onvolkomenheden. Kritiek lijdt niet tot beter spel. Ieder doet zijn best en streeft naar een gezellige en sportieve avond. 18

19 Naast Trimclub Hartelust zijn in de regio Arnhem nog aangesloten bij de Hart&vaatgroep (voorheen HIB): Gendt, Over-Betuwse Hartrecreatie vereniging Dhr. H.J. Meijer Dieren, Sport- en Spelgroep "De Rikketikkers" Dhr. A. Harmsen Arnhem, Physique Mw. K. Broere/Dhr. W. van Hal Arnhem, De Grote Koppel HIB-zwemgroep Edwin Kemperman ( Meer informatie over bewegingsmogelijkheden in uw omgeving bij de volgende organisaties: Sportbedrijf Arnhem biedt diverse bewegingsactiviteiten onder deskundige leiding onder Seniorensport Arnhem. Doelstellingen van Seniorensport is om alle 50-plussers in Arnhem te stimuleren om (weer) te gaan bewegen. Broerenstraat 53, Postbus 5283, 6802 EG Arnhem, (

20 Colofon Trimclub Hartelust staat voor prettig en verantwoord sporten na de revalidatie voor hart- en hartfalenpatiënten onder leiding van gediplomeerde sportleiders, IC verpleegkundigen en EHBO'ers. Voorzitter: George Rengers, Kraijesteijnlaan 17, 6891 EA Rozendaal, ( , (Onderhoud statuten, reglement, representatie, externe contacten, eerste aanspreekpunt nieuwe leden) Penningmeester: Peter Peters, Beverodelaan JH Dieren.( , Contributie: Trimclub Hartelust, rek. NL59 INGB , Dieren. Secretariaat, Leo Reens, Vriezekooppad KB Arnhem (secretariaat, externe contacten, website) PR Gerrit Luimes (nieuwsbrief, contact Rijnstate) Ledenadministratie. Gerard Nijdeken. ( : Commissaris materiaalbeheer. Bert Smits Webmaster. DaphneReens, Sportcentrum Valkenhuizen, donderdag 17:30-18:30 & 18:30-19:30 uur. OVDB Erkend leerbedrijf voor Sport en Bewegingsleider Nummer De Hart&vaatgroep heeft als doelstelling het stimuleren van verantwoord bewegen voor mensen met een hartaandoening. Lidnummer: GE-04 ASF Arnhemse Sport Federatie behartigt de belangen van Arnhemse amateursportverenigingen. Uitgever: Nolin Uitgevers / Binnenhof Projecten (Drukwerk) Postbus 204, 9600 AE Hoogezand, , 20

Inhoud. Colofon. De Hartenjager Info 2014-2015

Inhoud. Colofon. De Hartenjager Info 2014-2015 Inhoud De Hartenjager Info 2014-2015 2 Voor wie is dit blad? 3 Hartenjagen, recreatiesport 4 De doelstelling Verzameld werk Truus Eelman (Vrijwilliger) 5 Hoe ziet zo n sportavond eruit 6 Andere activiteiten

Nadere informatie

Voor wie is dit blad? Inhoud. Colofon. De Hartenjager Info 2012

Voor wie is dit blad? Inhoud. Colofon. De Hartenjager Info 2012 Inhoud 1 De Hartenjager Info 2012 2 Voor wie is dit blad? 3 Hartenjagen, recreatiesport 5 De doelstelling 6 Hoe ziet zo n sportavond eruit 7 Andere activiteiten Wandelen Volleybal Proef 9 Toestemming Contact

Nadere informatie

VERENIGING VAN GEPENSIONEERDEN DOUWE EGBERTS EXTRA NIEUWSBRIEF. Jaargang 6 nr.1 Februari 2010

VERENIGING VAN GEPENSIONEERDEN DOUWE EGBERTS EXTRA NIEUWSBRIEF. Jaargang 6 nr.1 Februari 2010 VERENIGING VAN GEPENSIONEERDEN DOUWE EGBERTS EXTRA NIEUWSBRIEF Jaargang 6 nr.1 Februari 2010 1. Voorwoord van de Redactie EEN GOED BEGIN Het jaar is goed begonnen. We weten weer wat een winter is! We hebben

Nadere informatie

1384 3800 BJ AMERSFOORT

1384 3800 BJ AMERSFOORT passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spooren tramwegwezen www.nvbs.com Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT jaarverslag financieel verslag 2014 Inhoudsopgave Jaarverslag NVBS

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Digitaal contactorgaan voor huisomroepen aangesloten bij de Vereniging Huisomroepen Nederland. Inhoud

Digitaal contactorgaan voor huisomroepen aangesloten bij de Vereniging Huisomroepen Nederland. Inhoud VAN HUIS UIT Digitaal contactorgaan voor huisomroepen aangesloten bij de Vereniging Huisomroepen Nederland 30 e jaargang nummer 2 - zomer 2014 Inhoud Van de redactie HIP Contactgroep Bericht van de voorzitter

Nadere informatie

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S.

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. EVBV-Octopus Uitnodiging ALV Geachte leden, Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. OM 19:30 UUR IN MARTINIHAL

Nadere informatie

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Pinpost Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Ja hooooooor daar is ie weer. (Dik voor mekaar show) de laatste Pinpost van dit seizoen. Boordevol informatie over

Nadere informatie

Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten. Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder

Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten. Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder Beste verenigingsbestuurder, Voor u ligt het inwerkprogramma voor de nieuwe sportbestuurder. Dit betekent dat u sinds

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Juli 2006 Pagina 1

Inhoudsopgave. Juli 2006 Pagina 1 Inhoudsopgave Bestuursleden...2 Contactpersonen...2 Voorwoord...4 Regiocontactgroep NFVN Noord Nederland...4 Verslag van de ALV op 1 april in het NBC...5 Lezing door Dr. Y. Elgersma...8 Lezing door Drs.

Nadere informatie

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING In verenigingen doen soms één of enkele vrijwilligers bijna alles. Soms kan dat, want de betreffende man of vrouw heeft tijd genoeg, maar het is een gevaarlijke situatie. Als

Nadere informatie

Rotterdamse Scheidsrechters Vereniging. Jaarvergadering 2010. Agenda Notulen Verslagen

Rotterdamse Scheidsrechters Vereniging. Jaarvergadering 2010. Agenda Notulen Verslagen Rotterdamse Scheidsrechters Vereniging Agenda Notulen Verslagen 2 Agenda Agenda, notulen en verslagen voor de 86e Jaarlijkse Algemene Vergadering van de Rotterdamse Scheidsrechters Vereniging (R.S.V.).

Nadere informatie

Heeft of krijgt u een nieuwe mail adres, geef het door aan: secretariaat@vtv-huizen.nl

Heeft of krijgt u een nieuwe mail adres, geef het door aan: secretariaat@vtv-huizen.nl Jaargang 34 nummer 1 Februari 2015 1 Beste leden, Dit exemplaar van het infoblad staat volledig in het teken van de komende ledenvergadering op 19 maart aanstaande in de Meentkerk aan de Bovenmaatweg.

Nadere informatie

35e jaargang nr 6 oktober 2011. *De najaarsvergadering 12 november. *Baggeren *Watermeter

35e jaargang nr 6 oktober 2011. *De najaarsvergadering 12 november. *Baggeren *Watermeter vantuinpark Offi cieel orgaan Buikslotermeer 35e jaargang nr 6 oktober 2011 *De najaarsvergadering 12 november *Baggeren *Watermeter *Beleidsplan 2012 ADVERTENTIE INHOUD Van het bestuur pag 5 Van de redactie

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Met elkaar Voor elkaar 1 / 11 Afdeling Houten

Nieuwsbrief. Met elkaar Voor elkaar 1 / 11 Afdeling Houten Nieuwsbrief Afdeling Houten November 2012 ANBO INTERN (vervolg) ANBO Anders, maar niet zó! Op 22 maart en 21 juni 2012 zijn in de Verenigingsraad (VR) van ANBO besluiten genomen zonder dat VR-afgevaardigden,

Nadere informatie

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs. passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.com jaarverslag 2013 financieel verslag 2013 beleidsplan 2014-2018

Nadere informatie

ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014

ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014 ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014 Secretariaat: E-mail: secretariaat@avwijchen.nl Postbus 332, 6600 AH Wijchen Kamer van Koophandel nummer: 40145771 Telefoon: 024 645 18 03 ABN-AMRO: NL

Nadere informatie

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie!

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie! Windenergie! De TNT Post Port betaald Afz. CVB, Rietkraag 95 2144 KB Beinsdorp Belangstelling? Bel: 023-5581158 Bolleboos april 2008 De CVB op Internet http://www.decvb.nl NiVeSoft Uw dealer voor o.a.

Nadere informatie

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING Het bestuur van LBC nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Leiderdorpse Bridgeclub. De ALV wordt gehouden op maandag 23 september 2013

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur

Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur Speciale editie van de W E I D E P R A A T Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur tevens Nieuwjaarsreceptie Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2013,

Nadere informatie

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel.

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. Nummer 285 september 2011 Kontakten Tafeltennisvereniging Smash R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. 0174-242 395 Kontakten 285 september 2011 Kontakten is een uitgave van Tafeltennisvereniging

Nadere informatie

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI-2250-17501146R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties - 7 - Samen werken aan een sociaal en cultureel sterk Brabant. Daar is het beleid van de provincie

Nadere informatie

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN NUMMER 1 / Februari 2015 bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 2 bre201404 (3).qxd 24-2-2015 21:36 Pagina 1 NUMMER 1 / Februari

Nadere informatie

EindhovenActueel! Vereniging voor senioren Eindhoven

EindhovenActueel! Vereniging voor senioren Eindhoven EindhovenActueel! Vereniging voor senioren Eindhoven Impressie van het interessante PVGE-evenement 'verkeersregels' : wat is er zoal veranderd? (lees verder) Worden we als senior nog wel serieus genomen

Nadere informatie

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden.

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. Sociologisch Epicentrum - beleidsplan - 2013-2014 Beleidsplan studievereniging SEC 2014/2015 In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. 1 Beste

Nadere informatie

November 2014 INHOUD. Voorwoord

November 2014 INHOUD. Voorwoord November 2014 INHOUD Voorwoord Dit gebeurt er ook Parlementaire Enquête Woningcorporaties De nieuwe Woningwet en de Novelle Landelijke Huurdersdag in Ede Werkgroepen Ede Een geluid uit de Werkgroep Middelhoogbouw

Nadere informatie

Tweemaandelijks cluborgaan van Schaakcombinatie HTV

Tweemaandelijks cluborgaan van Schaakcombinatie HTV 9e jaargang nummer 4 4 september 2014 Snmengevnt Jaarverslag Fris kroeglopertoernooi in Leiden Stukken die geblokkeerd staan Tweemaandelijks cluborgaan van Schaakcombinatie HTV 3 Titelpagina: Snookerhal

Nadere informatie

HANDBOEK VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES WAALWIJK

HANDBOEK VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES WAALWIJK HANDBOEK VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES WAALWIJK 3 COLOFON Redactie OndersteuningsPunt Sport en Welzijn Illustraties Marc Camps Vormgeving en drukwerk Raster40 Oplage 500 exemplaren Uitgave Gemeente Waalwijk,

Nadere informatie