Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "http://www.trimclubhartelust.nl"

Transcriptie

1 Revalidatietrimclub Hartelust Jaargang 37 Herfst 2014 Retour: Schimmelpennincklaan TT Arnhem

2 In dit nummer: 15 september 2014 Van de voorzitter 3 Notulen jaarvergadering mei Voorstel ledenlijst 7 Nieuwsbrief erfelijke aandoeningen 8 Bestuurscrisis 11 In memoriam Frans Paanakker 12 In memoriam Wim Vonke 13 In memoriam Bert van Walsem 14 Verjaardagen 15 Programma najaar Afspraken 18 Andere sportmogelijkheden binnen regio Arnhem 19 Colofon 20 Kopij voor de nieuwsbrief is altijd welkom bij George Rengers of Gerrit Luimes Sportcentrum Valkenhuizen, of donderdag 17:30-18:30 & 18:30-19:30 uur. Trimclub Hartelust staat voor prettig en verantwoord sporten, na revalidatie, voor hart- en hartfalenpatiënten. Onder leiding van gediplomeerde sportleiders, fysiotherapeuten, IC verpleegkundigen en EHBO'ers. Hartelust is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, (statuten in notariële akte) KvK / Erkend leerbedrijf voor Sport en Bewegingsleider OVDB Nr / Lid van de Hart&Vaatgroep nummer GE-04 2

3 Beste mensen, Helaas moet ik melden dat sinds het verschijnen van de laatste nieuwsbrief Frans Paanakker ( groep 1 d ), Wim Vonke ( groep 1 d ) en Bert van Walsem (groep 1 c ) zijn overleden. Van ieder vind je verderop in deze nieuwsbrief een kort in memoriam. Mogen zij rusten in vrede. Zoals al eerder gemeld is de bestuurscrisis opgelost. In grote trekken komt het er op neer dat Peter Willemsen als secretaris is teruggetreden. Hij blijft nog wel de presentielijsten van spelleiding en EHBOers bijhouden samen met Gerard Nijdeken. Leo Reens neemt overige taken als secretaris over. Gerrit Luimes verzorgt voortaan de nieuwsbrief met alles wat daar bij komt kijken. Onze website zal op korte termijn worden aangepast aan nieuwe inzichten, en regelmatig worden ververst. Sociale media zullen worden ingezet om onze naamsbekendheid te vergroten. Jan Oomen zal zich gaan bezig houden met de PR van de club. Peter Peters en ondergetekende blijven doen wat ze al deden, met dien verstande dat ik als algemeen aanspreekpunt zal fungeren, ook voor nieuwe leden. Nieuwe mensen, nieuw elan, we hebben er alle vertrouwen in. Intussen is het sportjaar al aan de gang, hopelijk wordt het een goed jaar. mede namens het bestuur, George Rengers 3

4 Notulen van de Jaarvergadering van Trimclub Hartelust 5 mei 2014 Aanwezig: Maarten de Jonge, Gerrit Luimes, Leo Reens, Rob Sanders, Henk van de Brink, Henny Phielix, Ad van Campen, Dick van der Meer, Ria Teunesen, David Willemsen, Peter Peters, George Rengers, Peter Willemsen. Afwezig met kennisgeving: Bert Smits. 1. Opening door George Rengers. In zijn woord van welkom brengt de voorzitter de onlangs gestorven leden in herinnering. Joost Lustig, Frans Paanakker en Wim Vonke. We gedenken hen in een moment van stilte. 2. Notulen vorige ALV. Er zijn geen op- of aanmerkingen op het verslag van de secretaris. De notulen worden integraal goedgekeurd en vastgesteld. 3. Verslag kascontrolecommissie. De kascontrole is op 17 april 2014 uitgevoerd door Wim Vonke en Jan Meijer. Bij afwezigheid van Wim en Jan wordt de verklaring voorgelezen, opgesteld door Jan Meijer, waarin de onderzoekscommissie verklaard de boeken en de kas van Trimclub Hartelust te hebben gecontroleerd en goed bevonden. De commissie stelt de ALV voor het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over het financiële boekjaar De vergadering volgt dit advies en verleend het bestuur decharge. 4. Financieel jaaroverzicht. De penningmeester geeft een toelichting op de jaarrekening 2013, het budget 2013 vs werkelijke uitgaven en de begroting

5 Opvallende verschillen tussen begroot en werkelijk ontstaan door betalingen in 2013 die bij het jaar 2014 horen. Meevaller is de post subsidie van de gemeenten die ons ondersteunen. Bij de lasten komen we een meevaller tegen bij de zaalhuur. Er vallen wat clubavonden uit door herstelwerkzaamheden aan de zaal. Dit ondanks een verhoging van het basishuurbedrag. Een tegenvaller was de verhoging van de basisvergoeding voor EHBO-ondersteuning. Daarnaast zijn enkele vergoedingen door geschoven van 2012 naar Het resultaat over 2013 is ca. 1500,- negatief; dit is ca. 1800,- minder negatief dan begroot. De begroting voor 2014 geeft een stijgend tekort te zien van Voortschrijdende lasten,(huur, spelleiding en ondersteuning) tegenover dalende inkomsten (contributiegelden en sponsoren) geven en negatief beeld voor het nieuwe begrotingsjaar. In reactie op dit negatieve beeld, komt er het voorstel uit de vergadering om de contributie aan te passen. De financiële reserves van de club zijn zodanig dat we het tekort nog uit eigen middelen kunnen bekostigen. Het voorstel tot contributieverhoging wordt door de vergadering afgestemd. Wel wordt de afspraak gemaakt, de ontwikkelingen scherp in het oog te houden en dit onderwerp volgend jaar opnieuw op de agenda te plaatsen. Verheugend was de mededeling van de voorzitter dat er oudleden zijn die hun contributie blijven betalen ook al nemen zij geen deel meer aan onze activiteiten. Een prettige vorm van sponsoring. (Met dank aan Jan Meurs) 5. Verkiezing kascontrolecommissie. Als nieuwe commissie meldt zich aan Rob Sanders en Gerrit Luimes. 6. Verkiezing secretaris. Door het aftreden van de secretaris is een vacante positie van secretaris ontstaan. Ondanks naarstig speuren door het bestuur, oproepen in de nieuwsbrieven van Winter en Lentezomer, heeft zich geen kandidaat gemeld. Ook ter vergade- 5

6 ring dient zich geen kandidaat aan. Besloten wordt om de leden (schriftelijk) individueel te benaderen om de ontstane situatie indringend te belichten. Met als uiterste consequentie de liquidatie van Trimclub Hartelust. 7. Het experiment waarbij er meer vrijheid komt voor het bezoeken van de clubavond,zoals op 1mei is gestart, zal worden gecontinueerd. In een later stadium zal dit experiment geëvalueerd worden. 8. De suggestie om Henk Saro opnieuw lid te laten worden, wordt niet ontvankelijk verklaard. Voor lidmaatschap wendt men zich tot het bestuur. 9. De suggestie van David om alle leden te voorzien van een ledenlijst stuit op privacygevoelige overwegingen. In de zaal zal het voorstel ieder lid een ledenlijst te verstrekken als voorstel worden geannonceerd. Indien er na 5 weken geen protest is aangekend, zal de lijst verstuurd worden. Bij tegenstand van één lid zal het voorstel als niet aangenomen worden verworpen. 10. Tot slot nodigt George de leden uit voor een consumptie in de kantine. 6

7 Naar aanleiding van de ALV Het bestuur stelt voor om alle leden te voorzien van een ledenlijst met voornaam, naam, adres, telefoonnummer, e- mailadres en geboortedatum. Dit voorstel kan enkel uitgevoerd worden als alle leden hiermee instemmen. Bezwaar tegen dit voorstel moet voor 1 december aan het bestuur kenbaar worden gemaakt. Indien er geen bezwaren zijn zal de ledenlijst onder de leden verspreid worden. 7

8 Nieuwsbrief Erfelijke hartaandoeningen, mei 2014 Dit is de eerste nieuwsbrief van de diagnosegroep Erfelijke hartaandoeningen. Waarom een nieuwsbrief? Uit een inventarisatie kwam naar voren dat er behoefte is aan een digitale nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen. Nieuwsbrief vaker ontvangen? De eerste uitgave van de nieuwsbrief Erfelijke hartaandoeningen is eenmalig aan de leden van De Hart&Vaatgroep gestuurd. Wilt u deze nieuwsbrief vaker ontvangen? Meld u aan via het inschrijfformulier op de website. Reageren? Wilt u reageren op deze uitgave of heeft u een interessant bericht voor de volgende editie, stuur dan een naar Mensen met een erfelijke hartaandoening (of ouder/partner van) hebben vaak behoefte aan informatie en zoeken contact met hulpverleners en lotgenoten. Om deze mensen hierin te ondersteunen, heeft De Hart&Vaatgroep in januari 2014 de : Feike de Jong, Cindy Hoge, Henk Rieff en Helga Norrby. Zij of hun partner hebben allemaal een erfelijke hartaandoening en kudiagnosegroep Erfelijke hartaandoeningen opgericht. De groep bestaat uit vier ledennnen dus uit ervaring spreken. Wat doen we? Wij organiseren informatiebijeenkomsten, brengen een digitale nieuwsbrief uit en bieden mensen de mogelijkheid om (onder begeleiding) ervaringen uit de wisselen. 8

9 We geven informatie en voorlichting over onderzoek, behandelmethoden en relevante wetenschappelijke ontwikkelingen omgaan met de psychisch-sociale aspecten bij erfelijkheid zwangerschap en kinderwens praktische zaken rondom werk en verzekeringen Wilt u meer weten over de diagnosegroep en de leden? Kijk dan op de pagina van de diagnosegroep Erfelijke hartaandoeningen. 1. Een hartaandoening in de familie. Wat voor impact heeft dat? De aanleiding voor een genetisch onderzoek vloeit in de meeste gevallen voort uit het bekend worden van een erfelijke hartaandoening in het gezin of verderop in de familie. In sommige gevallen gebeurt dat met het plotselinge overlijden van een familie- of gezinslid dichtbij door bijvoorbeeld een hartstilstand. Dat betekent vaak een dubbele schok: allereerst het ziektegeval/sterfgeval en vervolgens het genetische onderzoek met spanning en onzekerheid en tenslotte de mededeling dat bijvoorbeeld de betrokkene of de partner en wellicht de kinderen drager van de aandoening kunnen zijn. Dit kan machteloosheid, angst en onzekerheid, soms ook een schuldgevoel veroorzaken vooral richting kinderen. De vraag is hoe je hiermee omgaat. De meeste mensen slagen er in om na enige tijd de aandoening een plek in hun leven te geven. 2. Wat zeg je tegen je kinderen? Ouders willen graag dat hun kinderen zorgeloos opgroeien en zij neigen er daarom vaak toe om de kinderen te beschermen voor de wetenschap dat zij aanleg hebben voor een hartaandoening. Dat is wel begrijpelijk, maar niet altijd verstandig. Ouders vinden kinderen vaak te jong om de nare boodschap te begrijpen en vervolgens geestelijk te verwerken. Er bestaat geen eenduidige aanpak bij de communicatie tussen ouder en kind, de meest wenselijke benadering is enige mate van openheid. 9

10 Hoe je dat doet, hangt onder meer af van de leeftijd en het karakter van het kind en de ouder. Bij kinderen onder de 12 jaar kun je meestal volstaan met beknopte informatie over wat er aan de hand is. Bij het bereiken van de puberleeftijd wordt het leven van de jongere complexer. Pubers worstelen met allerlei zaken zoals identiteit, onzekerheid en verwachtingen van de toekomst. Het is verstandig als ouders de tijd nemen om het gesprek met de jongere aan te gaan en een goede uitleg te geven waarbij alle aspecten van de aandoening aan de orde kunnen komen. Het is niet nodig meteen van het somberste scenario uit te gaan. De tijd en gunstige uitslagen bij het vervolgonderzoek kan evenwicht in het leven brengen. Medische informatie Ontwikkelingen op het gebied van DNA onderzoek DNA onderzoek was tot voor kort zeer tijdrovend. Tegenwoordig beschikken de meest genetische centra over apparatuur die next generation sequencing (NGS) mogelijk maakt, een nieuwe techniek voor DNA onderzoek die een aanzienlijke tijdwinst kan opleveren en dus voor de patiënt een kortere wachttijd betekent. Met deze techniek kunnen vele genen tegelijk worden geanalyseerd. Daardoor kan een DNA-monster in enkele maanden tijd worden getest op een hele reeks genen. Vroeger nam het opsporen van fouten in één enkel gen al twee maanden in beslag en duurde genetisch testen dan ook heel lang. Op dit moment zijn er al 50 genen voor erfelijke hartritmestoornissen bekend en 46 genen die een cardiomyopathie kunnen veroorzaken. Met next generation sequencing (NGS) kan in één keer worden getest op alle bekende genen voor die aandoeningen. Lees het volledige artikel op de website van De Hart&Vaatgroep 10

11 Ter informatie de mededeling van het bestuur betreffende de crisissituatie na de ALV van 5 mei j.l. Dames en Heren, Het doet mij genoegen u te melden dat de bestuurscrisis met als mogelijk gevolg liquidatie van de club is afgewend. Oproepen in de laatste nieuwsbrieven en in de A.L.V..gevolgd in mei door de bekende brandbrief, hebben resultaat gehad. Het voortbestaan van Hartelust is daardoor voor de komende jaren gewaarborgd. Toegetreden tot het bestuur, resp. zich beschikbaar gesteld voor uitvoering van nader te preciseren taken, zie de colofon in de komende nieuwsbrief: Gerrit Luimes, Gerard Nijdeken, Jan Oomen, Daphne Reens, Leo Reens. Namens de club dank ik hen daarvoor. In functie blijven Peter Peters en ondergetekende. Peter Willemsen blijft als adviseur en achterwacht aan het bestuur verbonden. De aangekondigde A.L.V. van begin september komt gezien voornoemde positieve ontwikkelingen te vervallen. We beginnen op 21 augustus met nieuw elan aan een nieuw jaar. George Rengers. 11

12 In Memoriam Frans Paanakker Door zijn afnemende gezondheid kwam het overlijden van Frans in april j.l. niet geheel onverwacht. Frans was onze nestor van bijna 82 jaar, geen pensionado, maar nog steeds aan het werk. Lid van Hartelust sinds november 2006 en fanatiek sporter bij de groep "Hartfalen". De crematieplechtigheid werd bijgewoond door leden van Hartelust 12

13 In Memoriam Wim Vonke Met verbijstering ontvingen we het bericht over het totaal onverwachte overlijden van Wim op 24 april j.l. Ongeveer viereneenhalf jaar maakte Wim deel uit van de groep "Hartfalen" en was een trouwe bezoeker van de sportavonden. Wim stond altijd klaar om extra taken op zich te nemen, dit jaar maakte hij bijv. deel uit van de kascontrolecommissie. Veel leden van de groep Hartfalen waren aanwezig bij de crematie. Wim laat een grote leegte achter, hij is slechts 63 jaar geworden. 13

14 In Memoriam Bert van Walsem Ons bereikte het bericht van het overlijden van Bert in de eerste week van de vakantie. Bert was sinds 1 november 2002 lid van onze vereniging. Bert was een trouw lid dat eerst sportte in het tweede uur. De laatste tijd was hij actief in het eerste uur. Zijn kom op mannen! was een frequent gehoorde kreet. Bert is geboren op 6 april 1944 en gestorven op 1 juli Wij gedenken hem als een sportief en actief lid van onze vereniging. 14

15 Verjaardagen Proficiat! Miel Janssens 12-sep Gerrit Luimes 18-sep Henk van den Brink, 24-sep Hans de Blok 26-sep Angelo Antinori 3-okt Jan Meijer 28-okt Paul Kemperman 29-okt Peter Willemsen 8-nov Annemieke Scholten-Satter 18-nov Juust Spies 30-nov Leo Reens 2-dec Ton Freriks 16-dec Fried van de Wiel 2-jan Peter Kroon 2-jan Jimmy Hetharia 7-jan Ferrie van Veenendaal 11-jan Henk van de Lindt 16-jan Karel Krom 2-feb Ria Teunesen 2-feb Gerard Nijdeken 12-feb Richard Jansen 12-feb Doremieke Kuijsten 27-feb 15

16 21-aug volleybal volleybal racketspel schuifhockey 28-aug volleybal Dynamic tennis basketbal 4-sep volleybal volleybal racketspel flexvolleybal 11-sep volleybal basketbal dynamic tennis 18-sep volleybal volleybal racketspel frisbee 25-sep volleybal korfbal Badminton/dynabands 2-okt volleybal volleybal racketspel voetbal 9-okt volleybal Keuzecircuit miksituaties/ schotsbalspel 16-okt volleybal volleybal racketspel hockey 23-okt volleybal hockey dynamic tennis 30-okt volleybal volleybal racketspel frisbee 16

17 6-nov volleybal voetbal flevolleybal 13-nov volleybal volleybal racketspel basketbal 20-nov volleybal frisbee korfbal 27-nov volleybal volleybal racketspel conditie+kracht circuit 4-dec volleybal tjoekbal ringhockey 11-dec volleybal volleybal racketspel badminton/dynabands 18-dec toernooi 8-jan volleybal volleybal racketspel Voetbal/ circuit 15-jan volleybal keuzecircuit badminton hockey 17

18 Uitgangspunten en afspraken Trimclub Hartelust heeft ten doel (ex)hartpatiënten gelegenheid te bieden tot sport, spel en onderling verkeer, met het oogmerk hun conditie gunstig te beïnvloeden. In de praktijk van de vereniging leidt dat tot het aanstellen van een sportleidster, die richting en inhoud geeft aan de clubavonden. Vanuit haar verantwoordelijkheid stelt zij een gevarieerd programma op dat in de nieuwsbrief gepubliceerd wordt. Organisatorische problemen bij het starten van de activiteiten. Groepen zijn kleiner dan verwacht en moeten door Margriet en Doremieke steeds opnieuw worden geformeerd. Alleen als de spelleiding je vraagt mee te doen,mag je inschuiven! De opbouw van de clubavond staat niet ter discussie. De spelleiding bepaalt het programma te weten: warming-up, sport en spel volgens programma en cooling-down. Afspraken. 1. Naar vermogen bezoeken de leden alle clubavonden. 2. Naar vermogen volgen de leden het volledige programma. 3. De leden houden zich aan de groepsindeling zoals bij aanmelding overeengekomen. (Alleen op verzoek inschuiven) 4. De spelleiding bepaalt de clubavond naar vorm en inhoud. 5. Warming-up en cooling-down zijn dringend gewenst! 6. Respect voor ieders onvolkomenheden. Kritiek lijdt niet tot beter spel. Ieder doet zijn best en streeft naar een gezellige en sportieve avond. 18

19 Naast Trimclub Hartelust zijn in de regio Arnhem nog aangesloten bij de Hart&vaatgroep (voorheen HIB): Gendt, Over-Betuwse Hartrecreatie vereniging Dhr. H.J. Meijer Dieren, Sport- en Spelgroep "De Rikketikkers" Dhr. A. Harmsen Arnhem, Physique Mw. K. Broere/Dhr. W. van Hal Arnhem, De Grote Koppel HIB-zwemgroep Edwin Kemperman ( Meer informatie over bewegingsmogelijkheden in uw omgeving bij de volgende organisaties: Sportbedrijf Arnhem biedt diverse bewegingsactiviteiten onder deskundige leiding onder Seniorensport Arnhem. Doelstellingen van Seniorensport is om alle 50-plussers in Arnhem te stimuleren om (weer) te gaan bewegen. Broerenstraat 53, Postbus 5283, 6802 EG Arnhem, (

20 Colofon Trimclub Hartelust staat voor prettig en verantwoord sporten na de revalidatie voor hart- en hartfalenpatiënten onder leiding van gediplomeerde sportleiders, IC verpleegkundigen en EHBO'ers. Voorzitter: George Rengers, Kraijesteijnlaan 17, 6891 EA Rozendaal, ( , (Onderhoud statuten, reglement, representatie, externe contacten, eerste aanspreekpunt nieuwe leden) Penningmeester: Peter Peters, Beverodelaan JH Dieren.( , Contributie: Trimclub Hartelust, rek. NL59 INGB , Dieren. Secretariaat, Leo Reens, Vriezekooppad KB Arnhem (secretariaat, externe contacten, website) PR Gerrit Luimes (nieuwsbrief, contact Rijnstate) Ledenadministratie. Gerard Nijdeken. ( : Commissaris materiaalbeheer. Bert Smits Webmaster. DaphneReens, Sportcentrum Valkenhuizen, donderdag 17:30-18:30 & 18:30-19:30 uur. OVDB Erkend leerbedrijf voor Sport en Bewegingsleider Nummer De Hart&vaatgroep heeft als doelstelling het stimuleren van verantwoord bewegen voor mensen met een hartaandoening. Lidnummer: GE-04 ASF Arnhemse Sport Federatie behartigt de belangen van Arnhemse amateursportverenigingen. Uitgever: Nolin Uitgevers / Binnenhof Projecten (Drukwerk) Postbus 204, 9600 AE Hoogezand, , 20

Revalidatietrimclub Hartelust Jaargang 38 Voorjaar 2015

Revalidatietrimclub Hartelust Jaargang 38 Voorjaar 2015 Revalidatietrimclub Hartelust Jaargang 38 Voorjaar 2015 Retour: Schimmelpennincklaan 13 6871 TT Renkum http://www.trimclubhartelust.nl In dit nummer: 21 januari 2015 Van de voorzitter 3 Goed nieuws voor

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF)

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Datum: Donderdag 22 mei 2014 Locatie: Verenigingsgebouw CJVV 1. Opening en vaststellen agenda De voorzitter opent de vergadering om 20.08

Nadere informatie

Artikel 7 Einde lidmaatschap 1. Het lidmaatschap eindigt: a. door overlijden van het lid, in welk geval het lidmaatschap niet vererft;

Artikel 7 Einde lidmaatschap 1. Het lidmaatschap eindigt: a. door overlijden van het lid, in welk geval het lidmaatschap niet vererft; Aanpassing Statuten oktober 2015 Artikel 6 4c. Een opgelegde straf wordt aan de leden bekend gemaakt. Artikel 7 Einde lidmaatschap 1. Het lidmaatschap eindigt: a. door overlijden van het lid, in welk geval

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito

Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito October 30, 2013 Begripsbepaling: De Vereniging - de Studievereniging der Kennistechnologie Incognito te Maastricht De Statuten

Nadere informatie

Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren

Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren 1. Opening De voorzitter heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering. Wat er afgelopen seizoen is gepasseerd is te lezen in het jaarverslag, welke we

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Auteur: Casper van de Pol Aanwezig: Casper van de Pol Rudi van Winsum Cees van Winsum Gerard van der Velde Wil Schoonderbeek Bert van de Poll Erik

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering

Verslag Algemene Ledenvergadering Verslag Algemene Ledenvergadering Maandag 28 november 2016, 19:00 uur, vergaderruimte zwembad Otterveurdt 1. Opening door de voorzitter De voorzitter, Marcel de Raat, opent om 19:10 de vergadering en heet

Nadere informatie

14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009

14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009 VERENIGING VAN OUD FOKKER EMPLOYÉS 14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009 INDIEN ONBESTELBAAR S.V.P. RETOUR: Kootwijkstraat 135 / 2573 XM Den Haag ===============================================================

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016

Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016 Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016 Volgens de presentielijst waren er 22 leden aanwezigen 1. Opening, en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. De voorzitter

Nadere informatie

UITNODIGING. voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN

UITNODIGING. voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN LOGGED OUT Jaargang #10; nummer #1; februari 2015 UITNODIGING voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN op woensdag

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Opening Ger lijnders opent de vergadering en heet de aanwezige leden, 52 in getal, van harte welkom. Ondanks de dag en het tijdstip een mooie opkomst. Het dames

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: Afwezig bestuur: Notulen opgemaakt door: 50 stemgerechtigde

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering. Vereniging De Negen Nessen. 26 maart 2009, Clubgebouw TC Bergen

Verslag Algemene Ledenvergadering. Vereniging De Negen Nessen. 26 maart 2009, Clubgebouw TC Bergen Verslag Algemene Ledenvergadering 26 maart 2009, Clubgebouw TC Bergen Bestuur: Mw. J Doucet, Dhr. J. de Boer, penningmeester, Dhr. T. Jonker, secretaris, Mw. S. Hopman en Dhr. J. Schmeitz 1. Opening De

Nadere informatie

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu.

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Artikel 1; Naam De vereniging draagt de naam Biljartvereniging De Vette Keu en is opgericht op 1 juni 2017 te Asten voor onbepaalde

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Artikel 1 Het Bestuur 1. De algemene dagelijkse leiding berust bij het bestuur. 2. Bij tussentijdse aftreding van een bestuurslid blijft deze in functie, tot in de vacature is voorzien, tenzij overmacht

Nadere informatie

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016 Nummer 18, Nov 2016 Beste VKZ leden, In deze speciale kolibrief vinden jullie de uitnodiging voor de jaarvergadering van 2016. We hopen jullie allemaal te zien op zondag 27 november. Namens het bestuur,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Grondslag Artikel 1 Respect voor alle leden vormt de grondslag van de vereniging. Naam en zetel Artikel 2 De vereniging draagt de naam V.C. t Aogje. Zij is gevestigd te Breda. Dagelijks

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering. Dinsdag 12 april uur

Algemene Ledenvergadering. Dinsdag 12 april uur Algemene Ledenvergadering Dinsdag 12 april 2016 19.30 uur AGENDA 1. Opening door de (vice-)voorzitter 2. Bestuursmededelingen en ingekomen stukken 3. Vaststellen notulen ALV 2015 4. Behandeling jaarverslag

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Leden Vergadering NBB district Groningen op 25 september 2015 te Winsum

Notulen van de Algemene Leden Vergadering NBB district Groningen op 25 september 2015 te Winsum Notulen van de Algemene Leden Vergadering NBB district Groningen op 25 september 2015 te Winsum Aanwezig van het districtsbestuur: Paul Wesselius, voorzitter Joyce Haarman, secretaris (aanwezig vanaf 19.45,

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Aanwezig: volgens presentielijst 23 leden 1. OPENING De voorzitter opent om 19:30u in sporthal De Phoenix de Algemene Leden Vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

ALV Geesterens Belang. WELKOM 27 november 2014

ALV Geesterens Belang. WELKOM 27 november 2014 ALV Geesterens Belang WELKOM 27 november 2014 Agenda Deel 1. Huishoudelijk 20:00 20:45 uur PAUZE 20:45 21:00 uur Deel 2. Thematisch deel 21:00 ca 22:15 uur Napraten 4-1-2015 2 Huishoudelijk deel 1. Ingekomen

Nadere informatie

Bijgaand treft u de jaarrekening van 2013 en de begroting van 2014 aan. Een aantal onderdelen verdient een toelichting.

Bijgaand treft u de jaarrekening van 2013 en de begroting van 2014 aan. Een aantal onderdelen verdient een toelichting. [CONCEPT] Jaarrekening 2013 en begroting 2014 Aan: Leden van het Netwerk Land & Water Van: Rob Ruijtenberg (penningmeester) Datum: 14 april 2014 Betreft: Toelichting op de jaarrekening 2013 en begroting

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Noord- Scharwoude, 26 november 2014 Verslag/notulen 1 Opening Voorzitter opent de vergadering en meldt de personen die zich hebben afgemeld.

Nadere informatie

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur 1 Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur Aanwezige bestuursleden : Jos Winnink (voorzitter) Jan Harm Bakhuys (secretaris) André Nieuwenhout

Nadere informatie

Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten.

Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten. Huishoudelijk Reglement Aqua Duiktechniek Weert Algemeen Artikel 1. Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten.

Nadere informatie

Trimclub Hartelust Jaargang 29

Trimclub Hartelust Jaargang 29 Trimclub Hartelust Jaargang 29 Retour : Delfzijlstraat 35, 6835 CL Arnhem http://www.trimclubhartelust.nl In dit nummer: Van de voorzitter 3 Kleedkamernieuws, Daar zijn hartsportclubs voor 4 Super Oma

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland, gehouden op dinsdag, 25 maart 2014 in Zalencentrum Restaurant Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Doel van de vereniging: Het doel van de vereniging is om eenieder die dat wil, deel te laten nemen aan fietstoertochten in groepsverband in de omgeving van Putte en daarbuiten,

Nadere informatie

Structurele activiteitensubsidie

Structurele activiteitensubsidie Structurele activiteitensubsidie Om voor het jaar 2017 in aanmerking te komen voor een structurele activiteitensubsidie van de gemeente Vlissingen moet aan een aantal formele voorwaarden worden voldaan.

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering november 2014 Geachte leden, Namens het bestuur van svdio nodig ik jullie uit voor een Algemene Ledenvergadering op woensdag 17 december 2014 om 20.30 uur in Grand Café Rest. De Burgemeester op de Markt,

Nadere informatie

Notulen Jaarvergadering 2009. Vereniging Gepensioneerden SABIC Europe

Notulen Jaarvergadering 2009. Vereniging Gepensioneerden SABIC Europe Notulen Jaarvergadering 2009 Vereniging Gepensioneerden SABIC Europe Opgemaakt door F. Janken, secretaris. NOTJV 2009, pagina 1 van 7 Inhoudsopgave van de notulen jaarvergadering 2009 1. Opening door voorzitter

Nadere informatie

Club van 50. Informatieboekje

Club van 50. Informatieboekje Inhoud Onderwerp Bladzijde De Club van 50 3 Inschrijfformulier Club van 50 5 Reglement Club van 50 7 2 Club van 50 Wat is de Club van 50 en wat doet de Club van 50? Voor veel mensen die V.V. Stellendam

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING BASKETBALLVERENIGING THE CHALLENGERS

ALGEMENE LEDENVERGADERING BASKETBALLVERENIGING THE CHALLENGERS ALGEMENE LEDENVERGADERING BASKETBALLVERENIGING THE CHALLENGERS Datum: dinsdag 21 april 2015 Aanvang: 19.30 uur Locatie: De Wissel AGENDA 1. Opening 2. Bestuur mededelingen 3. Notulen ALV 8 april 2015 4.

Nadere informatie

De Viskoerier. Uitnodiging jaarvergadering. Jaargang 34 Nummer2 jan. 2014. Vrijdag 24 januari 2014 20.00 uur A Gen Ing Provincialeweg 1 Reijmerstok

De Viskoerier. Uitnodiging jaarvergadering. Jaargang 34 Nummer2 jan. 2014. Vrijdag 24 januari 2014 20.00 uur A Gen Ing Provincialeweg 1 Reijmerstok TC De Viskoerier Jaargang 34 Nummer2 jan. 2014 Uitnodiging jaarvergadering Vrijdag 24 januari 2014 20.00 uur A Gen Ing Provincialeweg 1 Reijmerstok Agenda: 1 Opening. 2 Verslag jaarvergadering 2013. (bij

Nadere informatie

www.ehbomiddelburg.nl

www.ehbomiddelburg.nl KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN Programma Herhalingslessen Seizoen 2014 2015 www.ehbomiddelburg.nl EHBO afdeling Middelburg Secretariaat: Bianca Wiessner Nieuwe Vlissingseweg

Nadere informatie

Subsidieaanvraag 2016. Aanvraagformulier Waarderingssubsidie (<= 5.000)

Subsidieaanvraag 2016. Aanvraagformulier Waarderingssubsidie (<= 5.000) Subsidieaanvraag 2016 Aanvraagformulier Waarderingssubsidie (

Nadere informatie

Jaarverslag Communicatieplatform Flevoland 2013

Jaarverslag Communicatieplatform Flevoland 2013 Jaarverslag Communicatieplatform Flevoland 2013 Lelystad, mei 2014 Communicatieplatform Flevoland p/a Postbus 229 8200 AE Lelystad inschrijvingsnummer KvK 32130276 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Jubileum

Nadere informatie

Brief van de kascontrolecommissie. Deze zal bij agendapunt 7, verslag kascontrolecommissie 2004, worden behandeld.

Brief van de kascontrolecommissie. Deze zal bij agendapunt 7, verslag kascontrolecommissie 2004, worden behandeld. Algemene leden vergadering 3 maart 2005 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 20.10 uur. Hij heet een ieder van harte welkom en verzoekt de vergadering vervolgens op te staan en een moment stilte

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Ouderraad De Achtbaan

Huishoudelijk reglement Ouderraad De Achtbaan Huishoudelijk reglement Ouderraad De Achtbaan Definities Artikel 1 De Achtbaan: Dalton Openbare Basisschool de Achtbaan; Locatie: een van de 4 locaties van De Achtbaan te weten: 1. De Achtbaan locatie

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Artikel 1: Doel en activiteiten van de Fotoclub 1.1 Doel Het doel van de fotoclub is het bevorderen van het hobbymatig fotograferen. De club tracht dit doel onder meer te bereiken

Nadere informatie

Ten aanzien van dit reglement gelden de definities, zoals omschreven in die statuten.

Ten aanzien van dit reglement gelden de definities, zoals omschreven in die statuten. HUISHOUDELIJK REGLEMENT T.C. ETTEN. Artikel 1: Algemeen Dit huishoudelijk reglement beoogt een nadere uitwerking te zijn van het bepaalde in de statuten, zoals die zijn vastgesteld door de algemene vergadering

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vereniging

Huishoudelijk reglement vereniging Huishoudelijk reglement vereniging EHBO vereniging Sint Christophorus Heemskerk Naam en plaats De vereniging draagt de naam: E.H.B.O. vereniging Sint Christophorus, opgericht 18 februari 1954 te Heemskerk

Nadere informatie

Ton opent de vergadering en geeft alvorens te beginnen aan dat er vlaai is.

Ton opent de vergadering en geeft alvorens te beginnen aan dat er vlaai is. 1 / 5 Notulen ledenvergadering (9 juli 2009) 1 Opening voorzitter 2 Op of aanmerkingen verslag vorige vergadering 3 Inkomende/uitgaande post 4 Financieel verslag - Verslag kascontrolecommissie - Benoeming

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland, gehouden op dinsdag, 4 april 2017 in Zalencentrum Restaurant Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge

Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder A. bevoegd gezag : de directeur of zijn/haar vervanger B. School :

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VOORJAARSVERGADERING VAN DE EINDHOVENSE SPORTRAAD. Datum: Dinsdag 2 juni 2015

NOTULEN VAN DE VOORJAARSVERGADERING VAN DE EINDHOVENSE SPORTRAAD. Datum: Dinsdag 2 juni 2015 NOTULEN VAN DE VOORJAARSVERGADERING VAN DE EINDHOVENSE SPORTRAAD Datum: Dinsdag 2 juni 2015 Aanvang: ± 19.30 uur Einde: ± 21.30 uur Locatie: Grote vergaderruimte Sportbedrijf de Karpen, JC Dirkxpad 7,

Nadere informatie

Na de ALV (ca. 20 minuten) en de pauze volgt de lezing: Olympisch Amsterdam door de heer Martin Ribbens. Agenda Algemene Leden Vergadering. 1.

Na de ALV (ca. 20 minuten) en de pauze volgt de lezing: Olympisch Amsterdam door de heer Martin Ribbens. Agenda Algemene Leden Vergadering. 1. Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de Algemene Leden vergadering (ALV) van de ACHV die zal worden gehouden op dinsdag 10 maart 2015, in Huize Antonius Kamperfoelieweg 207 Amsterdam. Aanvang 20.00

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Leden Aanwezig: Bestuur Aanwezig: Afwezig 21 leden (incl. bestuur) Joost Tinbergen (voorzitter) Peter Milders

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement behoort bij de statuten van de te Oud-Ade (gemeente Kaag en Braassem) gevestigde vereniging Dorpsgemeenschap

Nadere informatie

Inhoudsopgave jaarverslagen 2014 en begroting 2015

Inhoudsopgave jaarverslagen 2014 en begroting 2015 Inhoudsopgave jaarverslagen 2014 en begroting 2015 1. Agenda Algemene Leden Vergadering 30 maart 2015 2. Verslag Algemene Leden Vergadering 24 maart 2014 5-8 Jaarverslag penningmeester 2014 Agenda van

Nadere informatie

Nieuwsbrief Koning Willem-Alexanderschool Locatie Peter Zuidlaan

Nieuwsbrief Koning Willem-Alexanderschool Locatie Peter Zuidlaan Agenda: 24-11-2015 Nieuwsbrief Koning Willem-Alexanderschool Locatie Peter Zuidlaan Nieuws vanuit de directie Beste ouders en verzorgers, *24 november tweede sint-filmpje 26 november schoen zetten *1 december

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. van

Huishoudelijk Reglement. van Huishoudelijk Reglement van Versie: 1.1 Vastgesteld door bestuur d.d.: 29 december 2013 Inhoudsopgave A. STICHTING EMETOFOBIE BESTUURLIJK... 3 I. ALGEMEEN... 3 II. DOELSTELLING VAN STICHTING EMETOFOBIE:...

Nadere informatie

Dorpsraad Vessem. Jaarvergadering 21 april 2015 Aanvang: 20.00 uur. in d n Boogerd. Welkom allemaal bij de Dorpsraad

Dorpsraad Vessem. Jaarvergadering 21 april 2015 Aanvang: 20.00 uur. in d n Boogerd. Welkom allemaal bij de Dorpsraad Jaarvergadering 21 april 2015 Aanvang: 20.00 uur Welkom allemaal bij de Dorpsraad in d n Boogerd 1 1. Opening en welkom Gerry M. Dorrestein 2. Vaststellen agenda 3. Mededelingen 4. Notulen jaarvergadering

Nadere informatie

3. Muziekgebouw Eindhoven Wim Vringer Meldt over de programmering en de financiën het volgende: Programmering/ programma ontwikkeling

3. Muziekgebouw Eindhoven Wim Vringer Meldt over de programmering en de financiën het volgende: Programmering/ programma ontwikkeling Notulen jaarvergadering Vrienden Muziekgebouw Eindhoven Datum : woensdag 4 juni 2014 Locatie : tweede foyer Muziekgebouw Eindhoven Aanvang : 18.45 uur Aanwezig : circa 100 Leden van de Vereniging Muziekgebouw

Nadere informatie

Jaarvergadering 17 november 2014

Jaarvergadering 17 november 2014 Z.O.N./Sport & Spel Heerlen Jaarvergadering 17 november 2014 Periode: september 2013 - augustus 2014 Agenda Jaarvergadering 2014-2015 Secretariaat algemeen Leszwemmen en snorkelen Onderwaterhockey Waterpolo

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Doel en middelen: Artikel 1. De Organisatie van cursussen en de voortgezette opleiding ligt in handen van het bestuur. Het bestuur volgt bij de organisatie en de

Nadere informatie

ALV HC Nuenen. 22 Juni 2015

ALV HC Nuenen. 22 Juni 2015 ALV HC Nuenen 22 Juni 2015 Agenda Opening en vaststelling agenda Ingekomen stukken Notulen voorgaande ALV Terugblik op het afgelopen seizoen Vooruitblik naar komend seizoen Verkiezing nieuwe voorzitter

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen - 0 - Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen Inhoud Blz. 1 Algemeen 1 2 Lidmaatschap 1 3 Geldmiddelen 1 4 Bestuur 2,3 5 Ledenvergadering 3 6 Onderafdelingen 4 7 Beheerders schap 5

Nadere informatie

Badmintonclub SCARABEE huishoudelijk reglement

Badmintonclub SCARABEE huishoudelijk reglement Badmintonclub SCARABEE huishoudelijk reglement ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 1. De Badmintonclub Scarabee, hierna te noemen: B.C. Scarabee heeft ten doel het bevorderen en beoefenen van de badmintonsport.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013.

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Artikel 1. Algemeen. 1.1 Op iedere plaats in dit reglement dient men voor hij te lezen hij/zij en voor zijn zijn/haar. Artikel

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5 Nieuwsbrief nr. 68 jaargang 7 januari 2011 Hallo allemaal, Om te beginnen wil de redactie van de nieuwsbrief jullie een goed, gezond en sportief 2011 wensen. We hopen dat alle goede voornemens uit gaan

Nadere informatie

Verslag Algemene Leden Vergadering van de Renkumse Tennisvereniging Bakkershaag d.d. 12 november 2013

Verslag Algemene Leden Vergadering van de Renkumse Tennisvereniging Bakkershaag d.d. 12 november 2013 Verslag Algemene Leden Vergadering van de Renkumse Tennisvereniging Bakkershaag d.d. 12 november 2013 Aanwezig: 40 leden Afwezig m.k.: Margriet Hensema, Monique Lanjouw 1. Opening De voorzitter opent de

Nadere informatie

REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING

REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING Artikel 1. Het verkrijgen van het lidmaatschap 1. Het lidmaatschap kan uitsluitend worden verkregen door invulling en ondertekening van een daartoe bestemd

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Recreatie Sportvereniging voor (Ex-) Hartpatiënten Deventer en omstreken, afgekort RSH Deventer. Artikel 1. In het huishoudelijk reglement en de daarbij behorende reglementen is

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering,VAV. 19 mei 2010

Notulen Algemene Ledenvergadering,VAV. 19 mei 2010 Notulen Algemene Ledenvergadering,VAV. 19 mei 2010 Op woensdag 19 mei 2010 heeft de Algemene Ledenvergadering VAV over het verenigingsjaar 2009 plaatsgevonden in het clubgebouw VAV. 1. Opening en mededelingen:

Nadere informatie

HHR VV Have Fun november 2014 Pagina: 1 van 5

HHR VV Have Fun november 2014 Pagina: 1 van 5 Vastgesteld in de Ledenvergadering van 18 november 2014. 1. Algemeen 1.1. Ieder lid wordt geacht de Statuten, het Huishoudelijk Reglement (HHR) en overige rechtsgeldige bepalingen te kennen en zich er

Nadere informatie

Groei & Bloei Afdeling Zwolle. 10 april uur ledenvergadering uur Lezing Piet Steltman de invloed van groen op onze leefomgeving

Groei & Bloei Afdeling Zwolle. 10 april uur ledenvergadering uur Lezing Piet Steltman de invloed van groen op onze leefomgeving Groei & Bloei Afdeling Zwolle 10 april 2017 19.30 uur ledenvergadering 20.00 uur Lezing Piet Steltman de invloed van groen op onze leefomgeving Locatie: Het Anker Voorsterweg 36 Zwolle Zaal open 19.15

Nadere informatie

Deze notulen worden enkel per verzonden

Deze notulen worden enkel per  verzonden Aan: - Leden van de algemene Ledenvergadering (Groepsraad) van Scouting van Maasdijk: leden groepsbestuur praktijkbegeleider leidinggevenden speleenheden afgevaardigde jongerentak wettelijke vertegenwoordiger

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

SGO zal komend sportseizoen het beleidsplan actualiseren en is voornemens een aanvraag in te dienen voor het project Sportdorp Grolloo.

SGO zal komend sportseizoen het beleidsplan actualiseren en is voornemens een aanvraag in te dienen voor het project Sportdorp Grolloo. De voorzitter opent de vergadering en vraagt de aanwezigen de presentielijst in te vullen. De koffie wordt aangeboden door de supportersvereniging en na afloop biedt SGO nog een borrel aan. De agenda wordt

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS DIES NATALIS Artikel 1 De Dies Natalis van Lacrosse Groningen Gladiators is 24 juni 2003. ALGEMEEN Artikel 2 Volgens artikel 19 van de statuten van

Nadere informatie

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11:

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11: REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Artikel 11: Algemene bepalingen Aanmelding

Nadere informatie

Concept van de notulen van de algemene ledenvergadering van de voetbalvereniging Kapelle op maandag 12 november 2007.

Concept van de notulen van de algemene ledenvergadering van de voetbalvereniging Kapelle op maandag 12 november 2007. Concept van de notulen van de algemene ledenvergadering van de voetbalvereniging Kapelle op maandag 12 november 2007. Aanwezig: 37 stemgerechtigde leden, incl. bestuursleden, die de presentielijst getekend

Nadere informatie

3. ORGANISATIE. 3.1 BESTUUR: Trekker: Bestuur. 3.2 ORGANISATIE Trekker: Bestuur

3. ORGANISATIE. 3.1 BESTUUR: Trekker: Bestuur. 3.2 ORGANISATIE Trekker: Bestuur Werkplan & Begroting 2011 1. VISIE Energie U is een duurzaam lokaal energie bedrijf gebaseerd op een vereniging zonder winstoogmerk. Wij willen de Utrechters helpen om in hun eigen omgeving hun eigen duurzame

Nadere informatie

SV Abbenes: Huishoudelijk Reglement

SV Abbenes: Huishoudelijk Reglement SV Abbenes: Huishoudelijk Reglement Artikel 1 Algemene bepalingen 1. De vereniging Sport Vereniging Abbenes, hierna te noemen de vereniging is bij notariële akte opgericht (laatst aangepast op 26 januari

Nadere informatie

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN.

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. NAAM EN ZETEL Artikel 1. De Ouderraad draagt de naam Ouderraad van basisschool St. Antonius. De Ouderraad is gevestigd op Pastoor Arnoldstraat

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING DONDERDAG 22 APRIL 2010 20.00 UUR LOKATIE: CLUBGEBOUW HERMES. Status verslag: definitief

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING DONDERDAG 22 APRIL 2010 20.00 UUR LOKATIE: CLUBGEBOUW HERMES. Status verslag: definitief VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING DONDERDAG 22 APRIL 2010 20.00 UUR LOKATIE: CLUBGEBOUW HERMES Status verslag: definitief Aanwezig: dhr J. Rietveld (Voorzitter), mw. I. Molijn- van Hoepen (Penningmeester),

Nadere informatie

Statuten Ouderraad Openbare School Isandra IJzendoorn.

Statuten Ouderraad Openbare School Isandra IJzendoorn. Statuten Ouderraad Openbare School Isandra IJzendoorn. Artikel 1. Begrippen. 1. Deze statuten verstaan onder: a. School: Openbare school (OBS) Isandra, J.R. Zeemanstraat 10, 4053 JN IJzendoorn b. Ouderraad:

Nadere informatie

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Aanwezigen van het bestuur: Dhr J. Tonkes, voorzitter Mw. L. Abbo, penningmeester Mw. I. De la Vieter, secretaris Dhr. M. Rozemeijer, namens

Nadere informatie

In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures.

In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures. In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures 1 Voorwoord: Hier is al weer de derde nieuwsbrief van het seizoen 2017-2018.

Nadere informatie

Agenda. 1. Welkom. 2. Financiën. 3. Ontwikkelingen n.a.v. ALV Rondvraag. 5. Afsluiting

Agenda. 1. Welkom. 2. Financiën. 3. Ontwikkelingen n.a.v. ALV Rondvraag. 5. Afsluiting a Onderwerp Algemene Ledenvergadering Pollux Datum 04-11-2015, 19:30 Locatie Paal 12 Aanwezig Bestuur: Henk Hazewinkel, George Steenbekke, Rob Schepers Leden, ouders, e.d.: 19 personen Afmeldingen: Henri

Nadere informatie

Reglement ouderraad. Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010

Reglement ouderraad. Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010 Reglement ouderraad Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010 Basisschool Sint Jozef Grotestraat 142 5931 CZ Tegelen Inhoudsopgave: Blz. 1. Begripsbepaling 3

Nadere informatie

Revalidatie training voor ex-hartpatiënten Sport- en spelgroepen

Revalidatie training voor ex-hartpatiënten Sport- en spelgroepen Revalidatie training voor ex-hartpatiënten Sport- en spelgroepen Inleiding Zonder enige twijfel kunnen we vaststellen dat een hartinfarct of hartaandoening het ó zo gewone leven erg verandert. Echter u

Nadere informatie

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 Versie 12 maart 2015 1 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 1. Financieel gezond en betaalbaar 2. Gezelligheid 3. Sportieve ambitie 4. Voldoende zaalcapaciteit

Nadere informatie

Concept Agenda Algemene Ledenvergadering 19 april 2015 in De Bilt

Concept Agenda Algemene Ledenvergadering 19 april 2015 in De Bilt Concept Agenda Algemene Ledenvergadering 19 april 2015 in De Bilt 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Notulen Algemene Ledenvergadering 29 juni 2014 te De Bilt *)1 4. Verslag secretariaat

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering

Algemene Leden Vergadering Algemene Leden Vergadering Ajax Sportman Combinatie Datum : maandag 2 juni 2014 Plaats : clubhuis ASC Duivenvoordestraat 1, Oegstgeest Aanvang: aanvang 22.15 uur Ajax Sportman Combinatie opgericht op 1

Nadere informatie

Reglement der Nijmeegse Studenten Honoursvereniging

Reglement der Nijmeegse Studenten Honoursvereniging Reglement der Nijmeegse Studenten Honoursvereniging Vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering van 1 februari 2011. Gewijzigd tijdens de algemene ledenvergadering van 6 februari 2012. Documentnr:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS Vastgesteld in de ledenvergadering van 2 februari 2015 Artikel 1. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Artikel 2. Lidmaatschap

Nadere informatie

a. Zie artikel 4 der Statuten. b. Het bestuur van de vereniging kan bij beëindiging van een lidmaatschap dit omzetten in een bijzonder lidmaatschap.

a. Zie artikel 4 der Statuten. b. Het bestuur van de vereniging kan bij beëindiging van een lidmaatschap dit omzetten in een bijzonder lidmaatschap. HUISHOUDELIJK REGLEMENT CENTRALE HUURDERSRAAD WOB ZWOLLE. Artikel 1. NAAM EN ZETEL. a. Zie artikel 1 der Statuten. b. In dit huishoudelijk reglement wordt met Vereniging Centrale Huurdersraad van de Woningstichting

Nadere informatie

ALV januari Bestuur 040energie

ALV januari Bestuur 040energie ALV januari 2016 Bestuur 040energie 1 Agenda Orde van de vergadering: Opening, Agenda, Notulist Tellen aanwezige stemrechtige deelnemers + machtigingen Notulen vorige ALV jan. 2015 Bestuursverslag 2015

Nadere informatie

STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL

STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL DEFINITIE Artikel 1 - Oudervereniging De Kraal: De vereniging van ouders van de school. Opgericht 01-11-2005 en ingeschreven bij de KvK onder nummer 34237720 als een vereniging

Nadere informatie

Algemene 'ledenvergadering'

Algemene 'ledenvergadering' Algemene 'ledenvergadering' Beheervereniging de Bomenweide 03-09-2013 Agenda Welkom Status update. Financiële situatie en vaststellen hoogte en ingangstijdstip onderhouds bijdrage / stemmen. Doornemen

Nadere informatie

Reglement Ouderraad Stellingwerf College te Oosterwolde

Reglement Ouderraad Stellingwerf College te Oosterwolde Reglement Ouderraad Stellingwerf College te Oosterwolde Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder: Ouders: Ouderraad: MR: De Wet: School: Schoolbestuur: Schoolleiding: Personeel: Ouders, voogden en

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Rooms Katholieke Basisschool De Bolster is een aanvulling op de statuten zoals

Nadere informatie

Wijkrekreatie Sportvereniging Hasseler Es

Wijkrekreatie Sportvereniging Hasseler Es Informatie voor commissieleden www.wrsh.nl Wijkrekreatie Sportvereniging Hasseler Es Postbus 8014, 7550 KA Hengelo Geacht commissielid, Informatie voor commissieleden Wij heten je van harte welkom bij

Nadere informatie