Notulen Jaarvergadering Vereniging Gepensioneerden SABIC Europe

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen Jaarvergadering 2009. Vereniging Gepensioneerden SABIC Europe"

Transcriptie

1 Notulen Jaarvergadering 2009 Vereniging Gepensioneerden SABIC Europe Opgemaakt door F. Janken, secretaris. NOTJV 2009, pagina 1 van 7

2 Inhoudsopgave van de notulen jaarvergadering Opening door voorzitter Jo Mastenbroek Vaststellen van de agenda Mededelingen door de secretaris Goedkeuring Jaarstukken Jaarverslag Financieel Verslag 2007/ Verslag kascontrolecommissie Benoeming nieuwe kascontrolecommissie Vaststellen contributie Uitslag enquête Planning activiteiten Rondvraag en sluiting... 6 NOTJV 2009, pagina 2 van 7

3 1. Opening door voorzitter Jo Mastenbroek De voorzitter heet iedereen welkom op de 1 e Algemene Leden Vergadering van de VGSE. Het is verheugend dat 86% van de leden gereageerd heeft op de uitnodiging voor deze vergadering en ook het enquêteformulier heeft ingevuld waarmee het bestuur en de Activiteitencommissie aan de slag kan. De voorzitter vervolgt zijn openingstoespraak met het voorstellen van de leden van het bestuur: Jo Mastenbroek, voorzitter, Fer Janken, secretaris en Jos Meulenberg, penningmeester. Aan de nieuwe leden wordt uitgelegd dat gekozen is voor een beperkt bestuur dat in zijn werkzaamheden ondersteund wordt door 4 commissies. Uit het financieel overzicht van de penningmeester blijkt dat SABIC Europe voor 2009 haar jaarbijdrage gehalveerd heeft. Tot nu toe was het een bepaald bedrag per lid maar, aangezien de financiële situatie bij SABIC Europe niet rooskleurig is, heeft SABIC Europe dit gehalveerd. In een brief naar SABIC Europe heeft het bestuur van de VGSE de onderneming veel wijsheid toegewenst en zij spreekt de hoop uit dat, als de financiële situatie weer verbeterd is de jaarbijdrage weer naar het oude niveau zal terugkeren. Verheugender is de sponsoring door de Hanenhof die de zaal gratis beschikbaar stelt. Verder sponsort de Rabobank de koffie, thee en de vlaai en het Notarishuys de lezing door notaris Rob Dreessen. Aan de hand van sheets leidt de voorzitter de leden door de vergadering. Hij gaat in op de doelen die de vereniging zich in 2008 bij de Gepensioneerdendag gesteld heeft, n.l. Betrokkenheid van de uittreders en (pre)gepensioneerden stimuleren; Uitbreiding van de Commissies met geïnteresseerden; Organiseren van vervolgactiviteiten; Harmonisering ZF-bijdrage voor werknemers/gepensioneerden; Opzetten en actueel houden van de website; Voorbereiding van de ALV in 2009; Beslissing over contributie in Als we de punten doornemen dan komen we tot de conclusie dat: De Activiteitencommissie uitgebreid moet worden met dames SABIC Europe heeft door een onafhankelijk bureau het ziektekostenpakket doorgelicht van verschillende aanbieders en is daarbij tot de slotsom gekomen dat het pakket van Zilveren Kruis/Achmea het beste onderhandelingsresultaat oplevert De Communicatiecommissie in korte tijd een goede website heeft gemaakt. 2. Vaststellen van de agenda NOTJV 2009, pagina 3 van 7

4 Er zijn geen extra punten voor de agenda zodat deze definitief is vastgesteld. 3. Mededelingen door de secretaris Aantal leden: 149 leden Aanwezig: 86 leden met partner Aangemeld: 98 leden Afwezig met kennisgeving: 30 leden Afwezig zonder kennisgeving: 21 leden 4. Goedkeuring Jaarstukken 4.1 Jaarverslag 2008 Alle leden hebben alle benodigde stukken, waaronder het Jaarverslag 2008 of via de mail of per post ontvangen. Er was slechts een opmerking van Ed van Lamoen. Hij had graag opgenomen in het jaarverslag dat de VGSE lid is van de NVOG (Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden en daar erg actief in is (een lid in het bestuur - Ed van Lamoen en een lid in de Pensioencommissie - Bert Op t Eijnde). Verder waren er geen op- of aanmerkingen en werd het Jaarverslag 2008 goedgekeurd. 4.2 Financieel Verslag 2007/2008 De Exploitatierekening 2007/2008 lag samen met het Budget 2009 voor de vergadering ter inzage op de verschillende tafels. Aan de hand van een tweetal sheets werd door de penningmeester uitleg gegeven van alle posten op de Exploitatierekening 2007/2008 en van het Budget Ook hier waren er geen op- of aanmerkingen en werden de Exploitatie-rekening 2007/2008 en het Budget 2009 goedgekeurd. 5. Verslag kascontrolecommissie 2008 Omdat er nog geen ALV heeft plaatsgevonden heeft het bestuur 2 leden gevraagd om de kas te controleren. De heren Bronsaer en Kremers zijn bereid gevonden om dat dit jaar te doen. Nic Bronsaer brengt, mede namens Ger Kremers, verslag uit van de kascontrole bij de penningmeester. Behoudens enkele kleine tekstuele onvolkomenheden wordt aan de leden gevraagd de penningmeester en het bestuur te dechargeren voor het gevoerde financiële beleid. Er waren geen tegenstemmers. 5.1 Benoeming nieuwe kascontrolecommissie 2009 NOTJV 2009, pagina 4 van 7

5 Het is gebruikelijk dat één van de leden van de voorgaande kascontrolecommissie zitting neemt in de nieuw te benoemen kascontrolecommissie. Ger Kremers heeft aangeboden om te blijven zitten. Aan de leden wordt gevraagd wie zich geroepen voelt om dit samen met Ger te doen. Jan Janssens meldt zich aan zodat de kascontrolecommissie 2009 compleet is. 6. Vaststellen contributie 2009 Voorstel 2009 Géén bijdrage van de leden Ondanks halvering bijdrage SABIC Europe Bestuur heeft low cost filosofie, n.l. alleen uitgeven wat onvermijdbaar is en de te organiseren activiteiten moeten kostendekkend zijn. Voorstel 2010 Eigen bijdrage van 15 per jaar/lid Kassaldo einde jaar ~ budget van een jaar Jan Janssens vraagt wat de bijdrage van het SABIC Pensioenfonds (SPF) is aan de VGSE. De voorzitter antwoordt dat de SPF de contributie van de VGSE aan de NVOG voor haar rekening neemt. Deze bedraagt op dit moment 3,90 per lid. Het voorstel van het bestuur wordt met algemene stemmen aangenomen. 7. Uitslag enquête Op het aanmeldingsformulier voor deze ALV stonden een drietal vragen die van belang zijn voor de Activiteitencommissie en voor het bestuur, n.l.: 1. Eigen bijdrage voor een te organiseren activiteit 2. Bent u (nog) lid van een vakbond? 3. Hoe heeft u het exitgesprek ervaren als voorbereiding voor uw PPS? Uit de uitslag van de enquête kan de volgende conclusie worden getrokken: Ad. 1. De eigen bijdrage ligt tussen de 20 en 30/p.p. Ad ,3 % van de leden is nog lid van een vakbond. Het bestuur heeft dit gevraagd om dat zij binnenkort met de vakbonden in gesprek willen gaan over de komende CAO besprekingen en over een nieuwe Pensioenovereenkomst die per moet worden afgesloten tussen de sociale partners. In de onderhandelingen worden de belangen van de ( pré)gepensioneerden behartigd door de vakbondsvertegenwoordigers. Ad. 3. Over het algemeen (56,0%) wordt het exitgesprek als goed tot zeer goed ervaren. Veel leden hebben aangegeven waar verbeteringen kunnen worden aangebracht. Dit wordt besproken met HRM van SABIC Europe. NOTJV 2009, pagina 5 van 7

6 Ed van Lamoen vraagt hoeveel leden hebben gereageerd. De secretaris deelt mede dat ongeveer 86% van de leden de enquête hebben ingevuld, zodat de uitslag als representatief beschouwd mag worden. 8. Planning activiteiten 2009 Namens de Activiteitencommissie neemt Henk de Langen het woord en aan de hand van een tweetal sheets worden de plannen voor 2009 uit de doeken gedaan. In een vorige enquête is er gevraagd naar voorstellen en toen is Jeu des Boules aangedragen. Op dit moment weet niemand van de commissieleden meer wie dit heeft aangedragen. Als er mensen zijn die nog andere ideeën heeft kan dit bij de leden van de Activiteitencommissie kenbaar maken. Verder bestaat er altijd nog behoefte aan uitbreiding van de Ambassadeurs-commissie. De mensen die zich bij de secretaris aanmelden krijgen van SABIC Europe een korte opleiding. Op 10 september plant de Activiteitencommissie op een excursie naar een wijnberg in Wahlwiller. Wim Gloerich, lid van de Activiteitencommissie en een verwoed wijnboer, legt aan de hand van enkele sheets uit wat precies de bedoeling is, n.l. ontvangst met koffie en vlaai in eetcafé De Verwondering, bezichtiging Kerk Wahlwiller met gids (schilderingen van Ad de Haas), wandeling door de wijnbergen met uitleg over de Limburgse wijnbouw, proeven van 2 lokale wijnen met alcoholische verrassing en tenslotte een wijnplukkersmaaltijd in het restaurant Klauwes en dat voor een bedrag van 34/p.p. alles inbegrepen. Kosten zonder wijnplukkersmaaltijd 12,50/p.p. Opgeven kan na de ALV. Maximaal kunnen 120 personen deelnemen. Indien dit aantal overschreden wordt kan er nog uitgeweken worden naar 15 en 17 september. Overschrijving van het bedrag is boeking. Frits Kerkhoff wat de uiterste inschrijvingsdatum is. Uiterste inschrijvingsdatum is 15 augustus. 9. Rondvraag en sluiting Alvorens de voorzitter de leden uitnodigt voor de rondvraag legt hij eerst uit wat de doelen zijn voor het 2 e verenigingsjaar. 1. Dialoog met de sociale partners vakbonden en oud-werkgever 2. Voorstel voor aanpassing in nieuwe Pensioenovereenkomst per Gepensioneerdendag 2010 / ALV 2 4. Expositie Kunstenaars VGSE (Uitwerken organisatie en expositieruimte, inventarisatie van deelnemers, exposanten namen doorgeven aan secretaris NOTJV 2009, pagina 6 van 7

7 Slechts een tweetal leden maken gebruik van de rondvraag. Frits Kerkhoff vraagt aan de leden om het pensioenoverzicht van SPF, dat ze onlangs gekregen hebben, kritisch na te kijken naar staffeling van de uitkering. Hij heeft te veel pensioen gekregen en nu moet hij dit bedrag in 5 termijnen terugbetalen. Hij vindt dat de service van SPF te wensen overlaat. Gelukkig zit Jan van de Berg, de voorzitter van de Raad van Bestuur van SPF, in de zaal zodat deze in zijn lezing na pauze Frits meteen antwoord kan geven. Bert Dané vraagt wat de toegevoegde waarde is van het lidmaatschap van de NVOG. Hij is huiverig voor al die overlegorganen. Ed van Lamoen, bestuurslid van de NVOG, legt uit wat de meerwaarde is van het lidmaatschap en hoe de VGSE functioneert binnen de NVOG. Vijf minuten later dan gepland sluit de voorzitter de 1 e ALV. Goedgekeurd tijdens de jaarvergadering van 15 april 2010, J. Mastenbroek J. Meulenberg F. Janken Voorzitter Penningmeester Secretaris NOTJV 2009, pagina 7 van 7

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING In verenigingen doen soms één of enkele vrijwilligers bijna alles. Soms kan dat, want de betreffende man of vrouw heeft tijd genoeg, maar het is een gevaarlijke situatie. Als

Nadere informatie

1. Opening. Henk bedankt de vergadering voor deze waardering. ALV Fanf 3.6.2014 Page 1 of 6

1. Opening. Henk bedankt de vergadering voor deze waardering. ALV Fanf 3.6.2014 Page 1 of 6 Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Federatie van Nederlandse Verenigingen in Frankrijk gehouden op de residentie van de ambassadeur op1 maart 2014 Aanwezigen: Afgevaardigden van: Aneas, ANM,

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Huishoudelijk reglement Fcc de Spartanen te Zevenhuizen (Gn.) Algemeen 1. De fietscross vereniging Fcc de Spartanen is een sportvereniging, aangesloten bij de N.F.F. en handelend als eigen vereniging te

Nadere informatie

no.40 oktober 2009 Inhoud Notulen Algemene Ledenvergadering 2009 Verslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2008

no.40 oktober 2009 Inhoud Notulen Algemene Ledenvergadering 2009 Verslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2008 no.40 oktober 2009 Inhoud Notulen Algemene Ledenvergadering 2009 Verslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2008 Verslag van de penningmeester over het verenigingsjaar 2008 Medewonen=Medeleven

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Hoe en waarom van een or

Hoe en waarom van een or Hoe en waarom van een or Inhoud Voorwoord...........................................................3 Wat is een or?.........................................................4 Positie van de ondernemingsraad..............................................4

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen Gemeenteraadsverkiezingen Meest gestelde vragen en antwoorden februari 2013 De voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 zijn begonnen! Een uitdagend proces voor u als afdelingsbestuurder.

Nadere informatie

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Pesten in het basisonderwijs... 3 2. Organisatie van de ouderavond... 4 2.1 Wat is een goed moment?... 4

Nadere informatie

BoZ! Bewoners op Zuid

BoZ! Bewoners op Zuid BoZ! Bewoners op Zuid Wie zijn wij? Noem ons de ambassadeurs of verbinders op Zuid. We zijn actieve bewoners en ondernemers die zich met plezier en naar eigen vermogen inzetten voor de gebieden IJsselmonde,

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

MIJN KIND HEEFT EEN HANDICAP. Wat betekent Passend Onderwijs voor ons?

MIJN KIND HEEFT EEN HANDICAP. Wat betekent Passend Onderwijs voor ons? MIJN KIND HEEFT EEN HANDICAP Wat betekent Passend Onderwijs voor ons? Wat is er aan de hand? Elk kind in Nederland heeft recht op goed onderwijs. Voor kinderen met een lichamelijke of meervoudige handicap

Nadere informatie

Het functioneren van het bestuur

Het functioneren van het bestuur HUISHOUDELIJK REGLEMENT t STIK HEDEL Ten geleide Het huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van de statuten. Dit huishoudelijk reglement is laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in de ledenvergadering

Nadere informatie

Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars

Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars Hoe richt je een stichting op. Handboek voor beginnende wereldverbeteraars. Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende

Nadere informatie

De milieuadviesraad rekent op een nauwe samenwerking met het schepencollege, echter met behoud van haar eigen autonomie.

De milieuadviesraad rekent op een nauwe samenwerking met het schepencollege, echter met behoud van haar eigen autonomie. STATUTEN MILIEUADVIESRAAD (MAR) HERENT 1. DOELSTELLINGEN EN VISIE 1.1 Doelstellingen De milieuadviesraad beoogt het behoud, de verbetering en het herstel van het leefmilieu in Herent. De adviezen van de

Nadere informatie

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert.

Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. Pagina 1 van 3 Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon (stichting

Nadere informatie

Vergeet niet te genieten van de kleine dingen elke dag! PMV

Vergeet niet te genieten van de kleine dingen elke dag! PMV Meditatie Stil Na de grote feesten van Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren wordt het stil. Voor de kerk een rust- periode na de hectiek van voorbereiden, uitvoeren, en beleven. Er is weer tijd om even

Nadere informatie

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Artikel 1 Naam en zetel 1.1. De naam van de vereniging is Den Haag Roller Derby League The Parliament of Pain. 1.2. De vereniging is gevestigd in de

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Aan de slag met social return. De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel

Aan de slag met social return. De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

Bouwstenen voor een goed gesprek

Bouwstenen voor een goed gesprek Bouwstenen voor een goed gesprek Handreiking participatie binnen de prestatievelden 7, 8 en 9 van de Wmo colofon Colofon Dit is een uitgave van Panteia in samenwerking met de Werkplaats Maatschappelijke

Nadere informatie

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren.

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren. Pagina 1 van 5 Model Statuten Vrijwilligers Ondernemingsraad (VOR) Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Uw huis gebruikt u iedere dag. U woont en leeft er. Dat uw huis van een goede kwaliteit is, vindt u daarom vanzelfsprekend. Maar

Nadere informatie