Jaarverslag van de Vereniging Geschiedenis Beeld en Geluid over het jaar 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag van de Vereniging Geschiedenis Beeld en Geluid over het jaar 2012"

Transcriptie

1 Jaarverslag van de Vereniging Geschiedenis Beeld en Geluid over het jaar 2012

2 Activiteiten Het organiseren van activiteiten heeft in 2012 helaas een beetje stilgelegen. Hiervoor zijn twee redenen aan te geven. Enerzijds is het bestuur druk doende geweest met het uitstippelen van de nieuwe rol van GBG, waarover later meer. Anderzijds strandde de organisatie van activiteiten telkens op het vinden van een geschikte locatie. De locaties waar we afgelopen jaren gebruik van konden maken, zoals Studio T van de Universiteit Utrecht waar we een aantal goed bezochte bijeenkomsten hebben georganiseerd, waren dit jaar niet beschikbaar en andere locaties bleken vaak zo prijzig, dat het bestuur besloot dit niet te doen. Aansluitend op de ALV op 24 mei 2012 hield Erwin Verbruggen, verbonden aan het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, een lezing over het EU-Screen project. EU-screen is een Europees online-project waarbij Europees audiovisueel erfgoed (televisie) wordt ontsloten. Vele Europese televisiearchieven nemen hieraan deel. Tijdens de lezing ging Verbruggen in op de het ontsluiten van het materiaal en de mogelijkheden van de website voor academici, professionals en andere geïnteresseerden. Leden en financiën Penningmeester Joost Broeren gaat uit van 194 leden op 31 december Het afgelopen jaar is een aantal leden afgehaakt, de toestroom van nieuwe leden is miniem. Het werven van nieuwe leden blijft een probleem, vooral onder jongeren lijkt er weinig animo. Nagedacht moet worden over actievere werving (bijvoorbeeld via universiteiten), dan wel andere vormen om jongeren enthousiaster te maken voor GBG, zeker nu GBG een nieuwe fase ingaat. Om deze reden is op de begroting van 2013 een iets ruimer budget voor promotie ingeruimd dan de afgelopen jaren. Bij het vormgeven van het digitale platform zal extra aandacht worden besteed aan hoe we jongeren kunnen bereiken. Voor een uitgebreid overzicht van de financiële staat van de vereniging verwijzen we u naar het bijgevoegde Financieel Jaaroverzicht. Contributie Na het loskoppelen van TMG van GBG, heeft het bestuur verschillende opties doorgenomen om het bedrag voor de contributie aan te passen aan de nieuwe situatie, zoals tijdens de voorgaande ALV is besproken. Uiteindelijk zijn drie opties voorgelegd aan de leden: het bedrag laten zoals het was, het idee van contributie loslaten en een bijdrage invoeren in de vorm van vrienden van GBG of een lagere contributie van 5 euro. Leden kunnen gratis naar alle verenigingsbijeenkomsten komen en het bestuur is met diverse partijen in gesprek over andere vormen van voordeeltjes, zoals korting op producten die te krijgen zijn bij aanverwante instituten. Deze opties zijn in een internetenquête voorgelegd, waarop door 59 leden is gereageerd. De uitslag is als volgt: Voorstel contributie 5 euro per jaar: ja 90% / nee 3 % Handhaving oude bedrag: ja 5% / nee 58% Ik word vriend en betaal minimaal 5 euro per jaar: ja 32% / nee 19 % / anders 29% Bestuurswisselingen Tijdens de ALV van 2012 heeft voorzitter David Barnouw officieel afscheid genomen na zijn tweede bestuurstermijn van drie jaar te hebben voltooid. Er is tot op heden nog geen vervanger voor hem gevonden.

3 CIA De CIA bestaat uit Eddy Appels, Gerda Jansen Hendriks, Edward Schenk, Chris Vos, Sonja de Leeuw, John Sijmonsbergen, Leen Engelen, Rommy Albers, Ruud Visschedijk, Bernadette Kester, Nico de Klerk, Robert Egeter van Kuyk, Hans van den Berg en Herman de Wit. De laatste keer dat de CIA bijeen is gekomen, is 27 februari 2012 in Utrecht. Na de ALV zal het bestuur een voorstel doen voor een nieuwe bijeenkomst van de CIA. GBG in de toekomst Het afgelopen jaar is er gekeken naar de rol van GBG in de toekomst. Het is een bewogen jaar geweest, waarin vele opties door het bestuur zijn besproken is is toegewerkt naar de rol die vorig jaar ook tijdens de ALV is besproken: GBG als een (digitaal) platform en bijbehorend netwerk waarop professionals en geïnteresseerden elkaar kunnen vinden. De website wordt hierop aangepast. Deze website geeft ook up to date informatie van projecten, bijeenkomsten, lezingen, tentoonstellingen en al wat met audiovisueel archief te maken heeft. Het bestuur streeft er naar deze uitbreiding van de website voor het eind van 2013 te voltooien. Vanuit Beeld en Geluid is er een overleg gestart tussen verschillende spelers binnen het audiovisuele archiefveld. Doel van dit overleg is om elkaar beter op de hoogte te kunnen brengen van de ontwikkelingen in de verschillende instituten en partijen en te kijken hoe de partners elkaar kunnen ondersteunen, aanvullen en scherp houden. Ook de rol van GBG hierin is besproken. De platformfunctie is hierbij het uitgangspunt. Verder is er gesproken over ondersteuning vanuit de verschillende partijen. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat GBG voor lezingen en bijeenkomsten meer gebruik kan maken van zowel het netwerk van de partners, als ook hun huisvesting, wat het organiseren van bijeenkomsten in de toekomst zal vergemakkelijken. Het grote probleem blijft het werven van leden. Er is geen urgentie om lid te worden van GBG. Het komende jaar wil het bestuur kijken in hoeverre de ingezette verandering en het streven het platform te worden waarop instituten, professionals, en wetenschap elkaar ontmoeten, haalbaar blijken te zijn.

4 Financieel jaarverslag van de Vereniging Geschiedenis Beeld en Geluid over het jaar 2012 gevolgd door Begroting 2013 VOORLOPIGE VERSIE

5 Toelichting financieel jaarverslag 2012 In financieel opzicht was 2012 voor de vereniging GBG een kalm jaar, meer nog dan eerdere jaren, dankzij het uitblijven van de Voorjaars- en Najaarsactiviteit zoals in het inhoudelijk Jaarverslag wordt uitgelegd. Ook de begrote investering in de vernieuwing van de website heeft in 2012 nog niet plaatsgevonden. Het aantal leden daalde opnieuw gestaag, van 196 naar 194 bij het ingaan van boekjaar 2013, waarvan 166 gewone leden, 24 instellingen en 4 studentleden. Er werden in 2012 geen nieuwe leden geworven. Na een peiling onder de leden in december 2012 is vooruitlopend op officiële goedkeuring hiervan in de Algemene Ledenvergadering over het verenigingsjaar 2012 het contributiebedrag verlaagd naar 5,-. Het onderscheid tussen gewone leden, studentleden en instellingen verdwijnt hiermee. Daarnaast blijft een belangrijk punt van aandacht het innen van alle contributie. Waar de inning de afgelopen jaren steeds al op een zeer laat moment gebeurde, zijn de betalingsverzoeken over 2012 zelfs pas in mei 2013 verzonden. Om deze gang van zaken voor het komend jaar te voorkomen, is bij deze heffing direct ook verzocht om betaling van de contributie over Dat er toch een klein bedrag aan contributie over 2012 op de verenigingsrekening verscheen, was te danken aan een ondernemend lid dat het op eigen initiatief overmaakte. Groter zorgenkind is nog altijd de achterstallige contributie, die over de jaren inmiddels 5.694,- bedraagt. Bij de contributieheffing over 2012 en 2013 zijn wanbetalers over 2009, 2010 en 2011 opnieuw gemaand hun achterstallige contributies te voldoen. In vervolg hierop zal in juni en juli 2013 intensief contact gezocht worden met alle leden die dan nog een betalingsachterstand hebben, zodat de vereniging met een schone lei een nieuwe fase in kan gaan. Toelichting op de staat van baten en lasten Post 1a Over 2009 is geen achterstallige contributie ontvangen. Het bedrag dat nog moet worden geïnd ( 1.100,50) is zichtbaar in de balans op post 2a. Post 1b Over 2010 is 475,- aan achterstallige contributie ontvangen. Het bedrag dat nog moet worden geïnd ( 1.772,50) is zichtbaar op de balans op post 2b. Post 1c Over 2011 is 4.641,50 aan contributie ontvangen. Het bedrag dat nog moet worden geïnd ( 2.821,-) is zichtbaar op de balans op post 2c. Post 1d Dit bedrag is gebaseerd op 196 leden en, vooruitlopend op goedkeuring door de ALV, een contributiebedrag van 5,-. Er is in ,- ontvangen aan contributie over 2012, zoals hierboven uitgelegd. Het bedrag dat in 2013 nog mag worden verwacht ( 945,-) is zichtbaar op de balans op post 2d. Post 2 Betreft de factuur voor TMG 2/2011 (ontvangen in december 2011 maar begin 2012 voldaan), het laatste nummer van TMG waarvoor de overeenkomst met uitgever Boom van toepassing is. Post 3a Betreft een geschenk voor de spreker na afloop van de Algemene Ledenvergadering Post 4 De bestuurskosten betreffen een een bestuursdiner voorafgaand aan de ALV van 2012, een Kascommissie-diner en diverse reiskosten van bestuursleden t.b.v. vergaderingen. Post 5 Betreft het contract voor de postbus van de vereniging (dat in 2012 flink duurder werd) en bijdrage aan de Kamer van Koophandel. Post 7a Betreft het contract voor hosting van de verenigingswebsite. Opmerkingen bij de Begroting 2013 Post 1e Dit bedrag is gebaseerd op het ledental per 1 januari 2013 (194 leden) en het contributiebedrag van 5,- per lid, dat wordt gehanteerd vooruitlopend op goedkeuring ervan door de ALV. Post 6 Ter promotie van de platformfunctie van de vereniging inslaat is het budget voor Publiciteit eenmalig verhoogd. Post 7b Betreft de investeringskosten voor het vernieuwen van de verenigingswebsite. Gezien een groot deel van deze vernieuwing binnen de mogelijkheden van de huidige website door bestuursleden zelf kan worden doorgevoerd, is hiervoor geen groot bedrag gereserveerd.

6 Post 8 Post 12: Het bestuur wil voorstellen de contributieheffing voortaan digitaal te doen. Daarmee zouden de daarmee gepaard gaande verzendkosten vervallen. Vooruitloped op goedkeuring hiervan door de ALV is alvast een kleine bedrag aan verzendkosten opgenomen in de begroting voor Er is geen winst begroot.

7 Staat van baten en lasten 2012 Baten Lasten nr omschrijving begroot realisé nr omschrijving begroot realisé 1a Contributies ,50 0,00 1a Contributies ,50 0,00 1b Contributies ,50 475,00 1b Contributies ,50 475,00 1c Contributies , ,50 1c Contributies , ,50 1d Contributies ,00 980,00 2 Bijdrage TMG , ,80 2 Bijdrage TMG , ,80 3a Voorjaarsactiviteit 75,00 25,00 3b Najaarsactiviteit 75,00 0,00 4 Bestuurskosten 100,00 212,68 5 Administratiekosten 50,00 190,68 6 Publiciteit 60,00 0,00 7a Onderhoud website 100,00 96,13 7b Investering website 750,00 0,00 8 Verzendkosten 150,00 25,00 9 Rente Kapitaalrekening 90,00 88,00 9 Bankkosten 50,00 89,60 10 Onvoorzien 150,00 11 Oninbare vorderingen 12 Winst 0,00 428,91 Totaal , ,30 Totaal , ,30 Balans per 31 december 2012 Activa Passiva Liquide middelen Eigen vermogen 1a Postgiro 1964, ,35 3 Algemene reserve , ,37 1b Kapitaalrekening 8206, , , , , ,37 Debiteuren Crediteuren 2a Contributies , ,50 4 Bijdrage TMG ,80 2b Contributies , ,50 2c Contributies , ,00 2d Contributies , , , , ,37

8 Begroting 2013 Baten Lasten nr omschrijving realise ' nr omschrijving Realisé ' a Contributies , ,50 1a Contributies , ,50 1b Contributies , ,50 1b Contributies , ,50 1c Contributies , ,00 1c Contributies , ,00 1d Contributies ,00 945,00 1d Contributies ,00 1e Contributies ,00 2 Bijdrage TMG ,80 2 Bijdrage TMG ,80 3a Voorjaarsactiviteit 25,00 75,00 3b Najaarsactiviteit 0,00 75,00 4 Bestuurskosten 212,68 100,00 5 Administratiekosten 190,68 50,00 6 Publiciteit 100,00 7a Onderhoud website 96,13 100,00 7b Investering website 0,00 300,00 8 Verzendkosten 25,00 10,00 9 Rente op Kapitaalrekening 88,00 90,00 9 Bankkosten 89,60 100,00 10 Onvoorzien 150,00 11 Oninbare vorderingen 12 Winst 428,91 0,00 Totaal 9.768, ,00 Totaal 9.768, ,00

9 Financieel jaarverslag van de vereniging over het jaar 2010 gevolgd door Begroting 2011

10 Toelichting financieel jaaroverzicht 2011 In financieel opzicht was 2011 voor de vereniging GBG in veel opzichten een kalm jaar. De kosten voor de zomeractiviteit en de najaarsconferentie bleven ruimschoots binnen de perken, en ook de overige kosten vielen niet sterk anders uit dan begroot. De vereniging heeft dan ook een winst gemaakt van 788,94 (er was een winst van 67,50 begroot). Toch is er zeker niet alleen goed nieuws. Het aantal leden daalde opnieuw gestaag, van 218 naar 196 bij het ingaan van boekjaar 2012, waarvan 168 gewone leden, 24 instellingen en 4 studentleden. Er werd in 2011 slechts één nieuw lid geworven, tijdens de zomeractiviteit in samenwerking met Beeld & Geluid. Daarnaast blijft een belangrijk punt van aandacht het innen van alle contributie. Opnieuw moest een bedrag aan achterstallige contributies (over 2008) worden afgeschreven als oninbare vordering. Bij de contributieheffing over 2011 zijn wanbetalers over 2009 en 2010 opnieuw gemaand hun achterstallige contributies te voldoen, echter met (vooral voor de achterstallige betalingen over 2009) beperkt resultaat. Gezien de ingrijpende wijzigingen die aanstaande zijn voor de vereniging, zal nog voor de heffing van de contributies over 2012 gepoogd worden zo veel mogelijk achterstallige betalingen alsnog te innen, zodat de vereniging met een schone lei een nieuwe fase in kan gaan. Toelichting op de staat van baten en lasten Post 1a Over 2008 is geen achterstallige contributie ontvangen. Het resterende bedrag ( 210,-) mag als een oninbare vordering worden beschouwd; zie post 12. Post 1b Over 2009 is geen achterstallige contributie ontvangen. Het bedrag dat nog moet worden geïnd ( 1.100,50) is zichtbaar in de balans op post 2b. Post 1c Er is over ,50 ontvangen. Het bedrag dat nog moet worden geïnd ( 2.247,50) is zichtbaar op de balans op post 2c. Post 1d Er is in ,- ontvangen aan contributie over Dit bedrag is zo laag omdat de contributieverzoeken in 2010 (net als de twee voorgaande jaren) pas in december zijn verzonden. Het bedrag dat in 2011 nog mag worden verwacht ( 7.462,50,-) is zichtbaar op de balans op post 2d. Post 2b In 2011 werd een bedrag van 3.583,80 aan Boom betaald. Het resterende bedrag betreft de factuur voor TMG 2/2011 (ontvangen in december 2011 maar begin 2012 voldaan) en is zichtbaar op de balans op post 4b. Post 3a De kosten voor de Voorjaarsconferentie, georganiseerd in samenwerking met Beeld & Geluid, zijn in tegenstelling tot origineel begroot volledig door B&G gedragen. Post 3b De kosten voor de extra Zomeractiviteit bedroegen 97,47 en betroffen vergoedingen en geschenken voor de sprekers. Post 3b De kosten voor de Najaarsconferentie bedroegen 85,11 en betreffen inkoop van consumpties en geschenken voor de sprekers. Er werd 35,- terugverdiend in de vorm van barinkomsten. Post 4 De bestuurskosten betreffen een afscheidsdiner voor vertrekkend bestuurslid Thunnis van Oort en diverse reiskosten van bestuursleden t.b.v. vergaderingen. Post 5 Betreft het contract voor de postbus van de vereniging. Post 7a Betreft een correctie van sinds 2009 ten onrechte doorgeschoven kosten voor onderhoud van de website. Het bedrag in 2011 is zichtbaar op de balans op post 5. Post 7b De kosten voor onderhoud van de website zijn iets hoger dan begroot, aangezien een klein extra bedrag werd uitgegeven aan advisering t.b.v. het omzetten van de website naar een nieuw systeem.

11 Post 9a Het bedrag aan ontvangen rente op de kapitaalrekening is iets hoger dan begroot aangezien de vereniging op last van ING halverwege het jaar over is gestapt op een ander rekeningsoort, waardoor de bestaande rekening is beëindigd en het op dat moment openstaande bedrag aan rente reeds is ontvangen. Opmerkingen bij de begroting 2012 Post 1d Post 2b Post 7b Post 12: Dit bedrag is gebaseerd op het ledental per 1 januari 2012 (196 leden) en het contributiebedrag van 7,50 per lid, dat wordt gehanteerd vooruitlopend op goedkeuring ervan door een (bijzondere) ALV. Betreft betaling van TMG 2/2011. Dit betreft het laatste nummer van TMG voor de overgang van het tijdschrift naar Beeld & Geluid en de loskoppeling van de vereniging GBG. Voor 2012 zijn dan ook geen kosten voor TMG begroot. Betreft de geraamde investeringskosten voor het vernieuwen van de verenigingswebsite. Er is geen winst begroot.

12 Staat van baten en lasten 2010 Baten Lasten Nr. Omschrijving Begr Realisé Nr. Omschrijving Begr Realisé 1a Contributies ,25 30,00 1a Contributies ,25 30,00 1b Contributies ,50 482,50 1b Contributies ,50 482,50 1c Contributies , ,50 1c Contributies , ,50 1d Contributies , ,00 2a VJA ,00 0,00 2b NJA ,00 161,55 2c Activiteiten eerdere jaren 0,00 87,50 3a Bijdrage TMG , ,76 3a Bijdrage TMG , ,76 3b Bijdrage TMG , ,35 4 Administratie ,00 95,07 4 Administratie 300,00 334,66 5 Bestuurskosten 400,00 267,50 6 Contributie VGI / IAMHIST 18,00 0,00 7 Publiciteit 90,00 0,00 8 Onderhoud website 90,00 89,67 9 Verzenden Nieuwsbrief 150,00 0,00 10 Rente op Kapitaalrekening 90,00 90,69 10 Bankkosten 50,00 43,10 11 Onvoorzien 450,00 12 Oninbare vorderingen 446,25 13 Resultaat 107, , Totaal , ,52 Totaal , ,52 Liquide middelen Balans per 31 december 2010 Activa Passiva Eigen vermogen Postgiro 3.821, ,24 Algemene reserve , ,87 Kapitaalrekening 7.999, , , , , ,87 Debiteuren Crediteuren 1a Contributies ,25 0,00 2a Bijdrage TMG ,76 1b Contributies ,50 210,00 2b Bijdrage TMG ,49 1c Contributies , ,50 1d Contributies ,00 Administratiekosten 95,07 Onderhoud website 89,65 89, Totaal , ,01 Totaal , ,01

13 Begroting 2011 Baten Lasten nr Omschrijving Realisé ' ,00 Nr Omschrijving Realisé ' a Contributies ,00 1a Contributies ,00 1b Contributies ,50 210,00 1b Contributies ,50 210,00 1c Contributies , ,50 1c Contributies , ,50 1d Contributies , ,00 1d Contributies ,00 1e Contributies ,50 2a VJA , ,00 2b NJA ,55 100,00 2c Activiteiten eerdere jaren 87,50 3a Bijdrage TMG ,76 3a Bijdrage TMG ,76 3b Bijdrage TMG ,49 3b Bijdrage TMG , ,49 3c Bijdrage TMG ,00 4 Administratie ,07 4 Administratie 334,66 300,00 5 Bestuurskosten 267,50 300,00 6 Contributie VGI / IAMHIST 0,00 7 Publiciteit 0,00 100,00 8 Onderhoud website 89,67 90,00 9 Verzenden Nieuwsbrief 0,00 10 Rente op Kapitaalrekening 90,69 90,00 10 Bankkosten 43,10 50,00 11 Onvoorzien 400,00 12 Oninbare vorderingen 446,25 13 Resultaat 1008,18 67, Totaal 18687, ,49 Totaal 18687, ,49

14 Financieel jaarverslag van de vereniging over het jaar 2011 gevolgd door Begroting 2012

15 Toelichting financieel jaaroverzicht 2011 In financieel opzicht was 2011 voor de vereniging GBG in veel opzichten een kalm jaar. De kosten voor de zomeractiviteit en de najaarsconferentie bleven ruimschoots binnen de perken, en ook de overige kosten vielen niet sterk anders uit dan begroot. De vereniging heeft dan ook een winst gemaakt van 788,94 (er was een winst van 67,50 begroot). Toch is er zeker niet alleen goed nieuws. Het aantal leden daalde opnieuw gestaag, van 218 naar 196 bij het ingaan van boekjaar 2012, waarvan 168 gewone leden, 24 instellingen en 4 studentleden. Er werd in 2011 slechts één nieuw lid geworven, tijdens de zomeractiviteit in samenwerking met Beeld & Geluid. Daarnaast blijft een belangrijk punt van aandacht het innen van alle contributie. Opnieuw moest een bedrag aan achterstallige contributies (over 2008) worden afgeschreven als oninbare vordering. Bij de contributieheffing over 2011 zijn wanbetalers over 2009 en 2010 opnieuw gemaand hun achterstallige contributies te voldoen, echter met (vooral voor de achterstallige betalingen over 2009) beperkt resultaat. Gezien de ingrijpende wijzigingen die aanstaande zijn voor de vereniging, zal nog voor de heffing van de contributies over 2012 gepoogd worden zo veel mogelijk achterstallige betalingen alsnog te innen, zodat de vereniging met een schone lei een nieuwe fase in kan gaan. Toelichting op de staat van baten en lasten Post 1a Over 2008 is geen achterstallige contributie ontvangen. Het resterende bedrag ( 210,-) mag als een oninbare vordering worden beschouwd; zie post 12. Post 1b Over 2009 is geen achterstallige contributie ontvangen. Het bedrag dat nog moet worden geïnd ( 1.100,50) is zichtbaar in de balans op post 2b. Post 1c Er is over ,50 ontvangen. Het bedrag dat nog moet worden geïnd ( 2.247,50) is zichtbaar op de balans op post 2c. Post 1d Er is in ,- ontvangen aan contributie over Dit bedrag is zo laag omdat de contributieverzoeken in 2010 (net als de twee voorgaande jaren) pas in december zijn verzonden. Het bedrag dat in 2011 nog mag worden verwacht ( 7.462,50,-) is zichtbaar op de balans op post 2d. Post 2b In 2011 werd een bedrag van 3.583,80 aan Boom betaald. Het resterende bedrag betreft de factuur voor TMG 2/2011 (ontvangen in december 2011 maar begin 2012 voldaan) en is zichtbaar op de balans op post 4b. Post 3a De kosten voor de Voorjaarsconferentie, georganiseerd in samenwerking met Beeld & Geluid, zijn in tegenstelling tot origineel begroot volledig door B&G gedragen. Post 3b De kosten voor de extra Zomeractiviteit bedroegen 97,47 en betroffen vergoedingen en geschenken voor de sprekers. Post 3b De kosten voor de Najaarsconferentie bedroegen 85,11 en betreffen inkoop van consumpties en geschenken voor de sprekers. Er werd 35,- terugverdiend in de vorm van barinkomsten. Post 4 De bestuurskosten betreffen een afscheidsdiner voor vertrekkend bestuurslid Thunnis van Oort en diverse reiskosten van bestuursleden t.b.v. vergaderingen. Post 5 Betreft het contract voor de postbus van de vereniging. Post 7a Betreft een correctie van sinds 2009 ten onrechte doorgeschoven kosten voor onderhoud van de website. Het bedrag in 2011 is zichtbaar op de balans op post 5. Post 7b De kosten voor onderhoud van de website zijn iets hoger dan begroot, aangezien een klein extra bedrag werd uitgegeven aan advisering t.b.v. het omzetten van de website naar een nieuw systeem.

16 Post 9a Het bedrag aan ontvangen rente op de kapitaalrekening is iets hoger dan begroot aangezien de vereniging op last van ING halverwege het jaar over is gestapt op een ander rekeningsoort, waardoor de bestaande rekening is beëindigd en het op dat moment openstaande bedrag aan rente reeds is ontvangen. Opmerkingen bij de begroting 2012 Post 1d Post 2b Post 7b Post 12: Dit bedrag is gebaseerd op het ledental per 1 januari 2012 (196 leden) en het contributiebedrag van 7,50 per lid, dat wordt gehanteerd vooruitlopend op goedkeuring ervan door een (bijzondere) ALV. Betreft betaling van TMG 2/2011. Dit betreft het laatste nummer van TMG voor de overgang van het tijdschrift naar Beeld & Geluid en de loskoppeling van de vereniging GBG. Voor 2012 zijn dan ook geen kosten voor TMG begroot. Betreft de geraamde investeringskosten voor het vernieuwen van de verenigingswebsite. Er is geen winst begroot.

17 Staat van baten en lasten 2011 Baten Lasten nr omschrijving begroot realisé nr omschrijving begroot realisé 1a Contributies ,00 0,00 1a Contributies ,00 0,00 1b Contributies ,50 0,00 1b Contributies ,50 0,00 1c Contributies , ,50 1c Contributies , ,50 1d Contributies , ,50 2a Bijdrage TMG , ,49 2a Bijdrage TMG , ,49 2b Bijdrage TMG , ,60 3a Voorjaarsactiviteit 1.000,00 3b Zomeractiviteit 97,47 3c Najaarsactiviteit 100,00 50,11 4 Bestuurskosten 300,00 89,98 5 Administratiekosten 300,00 154,70 6 Publiciteit 100,00 0,00 7a Correctiepost website 89,65 7b Onderhoud website 90,00 117,63 8 Verzendkosten 246,00 9a Rente Kapitaalrekening 90,00 115,75 9b Bankkosten 50,00 50,82 10 Reserveringen 11 Onvoorzien 400,00 12 Oninbare vorderingen 210,00 13 Verlies 0,00 0,00 13 Winst 67,50 878,59 Totaal , ,89 Totaal , ,89 Balans per 31 december 2011 Activa Passiva Liquide middelen Eigen vermogen 1a Postgiro 3.751, ,74 3 Algemene reserve , ,46 1b Kapitaalrekening 8.090, , , , , ,46 Debiteuren Crediteuren 2a Contributies ,00 0,00 4a Bijdrage TMG ,49 2b Contributies , ,50 4b Bijdrage TMG ,80 2c Contributies , ,50 5 Onderhoud website 89,65 2d Contributies , , , , ,26

18 Begroting 2012 Baten Lasten nr omschrijving realise ' nr omschrijving realisé ' a Contributies , ,50 1a Contributies ,50 1b Contributies , ,50 1b Contributies , ,50 1c Contributies , ,50 1c Contributies ,50 1d Contributies , ,00 2a Bijdrage TMG ,49 2a Bijdrage TMG ,49 2b Bijdrage TMG ,80 2b Bijdrage TMG , ,80 3a Voorjaarsactiviteit 97,47 75,00 3b Najaarsactiviteit 50,11 75,00 4 Bestuurskosten 89,98 100,00 5 Administratiekosten 154,70 50,00 6 Publiciteit 60,00 7a Correctiepost website 89,65 7a Onderhoud website 117,63 100,00 7b Invest. online platform 0,00 750,00 8 Verzendkosten 246,00 150,00 9 Rente op Kapitaalrekening 115,75 90,00 9 Bankkosten 50,82 50,00 10 Onvoorzien 150,00 11 Oninbare vorderingen 210,00 12 Winst 878,59 0,00 Totaal , ,30 Totaal , ,30

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Fietsgroep Stappenbelt Zwolle Financieel jaarverslag 5 december 2015 Versie 1.1 Financieel jaarverslag 1 Inleiding Voor u ligt het financieel jaarverslag van de Fietsgroep Stappenbelt Zwolle betreffende

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 Nijkerk, 16 april 2015 Versie 1.0 Balans NVBT Balans NVBT per 31-12-2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Passiva 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa 0 0 Eigen Vermogen

Nadere informatie

De kosten voor onze internetpagina bestonden alleen uit hostingskosten.

De kosten voor onze internetpagina bestonden alleen uit hostingskosten. Aan: Stufib-ledenvergadering Van: Penningmeester (Ronald Klein-Holte) Datum: 5 mei 2011 Betreft: Toelichting financiële stukken 2010 In bijlage ontvangt u: - Stufib Baten en Lasten 2010 - Stufib Balans

Nadere informatie

VEDIS. Jaarverslag 2012

VEDIS. Jaarverslag 2012 VEDIS Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Winst- en verliesrekening over 2012 en begroting 2013 4 3 Toelichting op de jaarrekening 2012 5 3.1 Toelichting van de penningmeester

Nadere informatie

Inkomsten en uitgaven Fotografica

Inkomsten en uitgaven Fotografica Inkomsten en uitgaven Fotografica 2013 Totaal jaar Totaal jaar Inkomsten Uitgaven Resultaat Begroting +/- 2012 2013 Begr 2014 Contributie binnenland leden 27.736 Contributie buitenland leden 3.946 Contributie

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014. Nederlandse Go Bond

Financieel jaarverslag 2014. Nederlandse Go Bond Financieel jaarverslag 2014 Nederlandse Go Bond Balans Na voorgestelde resultaatbestemming. Bedragen in euro. ACTIVA 31 december 2014 1 januari 2014 31 december 2013 na bestemming resultaat na bestemming

Nadere informatie

Financieel jaarverslag Platform voor Informatiebeveiliging

Financieel jaarverslag Platform voor Informatiebeveiliging Financieel jaarverslag Platform voor Informatiebeveiliging Inhoud 1. Bestuursverslag... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Samenstelling bestuur... 3 2. Financieel jaarverslag... 4 2.1 Balans per 31 december (in

Nadere informatie

Nederlandse Ornithologische Unie Jaarrekening 2016 Concept dd 14 januari 2017 tbv goedkeuring door bestuur.

Nederlandse Ornithologische Unie Jaarrekening 2016 Concept dd 14 januari 2017 tbv goedkeuring door bestuur. Nederlandse Ornithologische Unie Jaarrekening 2016 Concept dd 14 januari 2017 tbv goedkeuring door bestuur. BALANS per 31 december 2016 Activa Passiva Omschrijving 2016 2015 ter vergelijking Omschrijving

Nadere informatie

Balans Fotografica per 31 december 2014

Balans Fotografica per 31 december 2014 Balans Fotografica per 31 december 2014 ACTIVA Bankrekeningen 11.652 Spaarrekeningen 85.564 Kasgeld 0 Totaal liquiditeiten 97.217 Debiteuren 2.637 Te ontvangen bedragen 0 waarborgsom Post NL 314 Vooruitbetaalde

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Balans per 31 december 2015 2 Algemene resultatenrekening over 2015 en begroting over 2016 Samenvatting & toelichting 3 Algemene resultatenrekening over 2015 en

Nadere informatie

1 Liquide middelen 70.246 69.662 2 Vorderingen en vooruitbetaalde posten 290.351 212.804 360.597 282.466

1 Liquide middelen 70.246 69.662 2 Vorderingen en vooruitbetaalde posten 290.351 212.804 360.597 282.466 Balans (voor verdeling saldo baten en lasten) (in euro's) 31 december 2014 31 december 2013 Activa Vlottende activa 1 Liquide middelen 70.246 69.662 2 Vorderingen en vooruitbetaalde posten 290.351 212.804

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2014. van het. Koninklijk Wiskundig Genootschap

Financieel Jaarverslag 2014. van het. Koninklijk Wiskundig Genootschap Financieel Jaarverslag 2014 van het Koninklijk Wiskundig Genootschap Financieel verslag 2014 en begroting 2015 Woord vooraf Het jaarverslag over 2014 is op dezelfde manier tot stand gekomen als dat over

Nadere informatie

BALANS 2012. Activa 31-12-11 31-12-12 Passiva 31-12-11 31-12-12. Postbank 7.857,94 12.497,29 Eigen vermogen 65.648,64 71.298,59

BALANS 2012. Activa 31-12-11 31-12-12 Passiva 31-12-11 31-12-12. Postbank 7.857,94 12.497,29 Eigen vermogen 65.648,64 71.298,59 BALANS EN RESULTATENREKENING 2012 WERKGROEP 18e EEUW BALANS 2012 Activa 31-12-11 31-12-12 Passiva 31-12-11 31-12-12 Postbank 7.857,94 12.497,29 Eigen vermogen 65.648,64 71.298,59 Postcheque België 5.105,30

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2 0 1 3

J A A R V E R S L A G 2 0 1 3 J A A R V E R S L A G 2 0 1 3 Jaarverslag Vereniging Bewoners Belangen Dichterbij Verslagperiode 1 januari 2013-31 december 2013 Opgesteld door: Herman Goedman Gecontroleerd door Kascommissie: Balans specificatie

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging Voorburg

Jaarrekening 2013 Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging Voorburg Jaarrekening 2013 Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging Voorburg Het Algemeen bestuur van de Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging Spinozalaan 33 2273 XC Voorburg Voorburg, 4 maart 2014 Geacht

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014 Status: concept 2 Januari 2015

Financieel jaarverslag 2014 Status: concept 2 Januari 2015 Financieel jaarverslag 2014 Status: concept 2 Januari 2015 Balans per 31 december 2014 Activa 2014 2013 Debiteuren 600 1725 Betaalrekening 902 526 Spaarrekening 38242 48418 Kas 5 Totaal 39744 50674 Passiva

Nadere informatie

De bestuurskosten zijn iets lager dan begroot, en bestaan voornamelijk uit een bijdrage aan de bestuursexcursie.

De bestuurskosten zijn iets lager dan begroot, en bestaan voornamelijk uit een bijdrage aan de bestuursexcursie. Aan: Stufib-ledenvergadering Van: Penningmeester (Ronald Klein-Holte) Datum: 24 april 2008 Betreft: Toelichting financiële stukken (aanpassing n.a.v. vaststelling jaarvergadering 24 april) In bijlage ontvangt

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Regio Noord Veluwe / Flevoland

Jaarrekening 2013 Regio Noord Veluwe / Flevoland Jaarrekening 2013 Regio Noord Veluwe / Flevoland Vastgesteld door het bestuur op: 22 mei 2014 Stichting Scouting Nederland District Noord Veluwe / Flevoland Postbus 296 8250 AG Dronten Jaarrekening 2013

Nadere informatie

Financiëel verslag 2013

Financiëel verslag 2013 Financiëel verslag 2013 Beuningen, 14 Jan 2014 J.H. Hoftijzer Voorzitter F.M.T. Coenen Penningmeester Stichting Leergeld 2stromenland 1 Jaarverslag 2013 Stichting Leergeld 2stromenland 2 Jaarverslag 2013

Nadere informatie

Financieel jaarverslag Platform voor Informatiebeveiliging

Financieel jaarverslag Platform voor Informatiebeveiliging Financieel jaarverslag Platform voor Informatiebeveiliging Inhoud 1. Bestuursverslag... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Samenstelling bestuur... 3 2. Financieel jaarverslag... 4 2.1 Balans per 31 december (in

Nadere informatie

VEDIS. Jaarverslag 2013

VEDIS. Jaarverslag 2013 VEDIS Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1 Balans per 31 december 2013 3 2 Winst- en verliesrekening over 2013 en begroting 2014 4 3 Toelichting op de jaarrekening 2013 5 3.1 Toelichting van de penningmeester

Nadere informatie

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland. Boeddhistische Unie Nederland

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland. Boeddhistische Unie Nederland B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland Vereniging van boeddhistische groeperingen in Nederland Boeddhistische Unie Nederland Postbus 17286 1001 JG Amsterdam Jaarcijfers 2013 Opgesteld d.d. 17 april 2014

Nadere informatie

Jaarlijkse Algemene Vergadering D.B.V. Arriba. Woensdag 22 Oktober 2014 19:00 uur Locatie: Utwente Campus Bastille Room 4. Errata

Jaarlijkse Algemene Vergadering D.B.V. Arriba. Woensdag 22 Oktober 2014 19:00 uur Locatie: Utwente Campus Bastille Room 4. Errata Jaarlijkse Algemene Vergadering D.B.V. Arriba Woensdag 22 Oktober 2014 19:00 uur Locatie: Utwente Campus Bastille Room 4 Errata Balans Beginbalans per 31-08-2013 Mutatie Eindbalans per 31-08-2014 Vlottende

Nadere informatie

Cooperatieve Vereniging Winkelcentrum Tolsteeg Hoograven U.A. Utrecht

Cooperatieve Vereniging Winkelcentrum Tolsteeg Hoograven U.A. Utrecht Cooperatieve Vereniging Winkelcentrum Tolsteeg Hoograven U.A. Utrecht Pagina 2 Toelichting 2012. Het financieel jaarverslag bestaat uit de Balans en de Exploitatierekening. De Balans geeft inzicht in de

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Algemene Ledenvergadering

Jaarverslag 2012. Algemene Ledenvergadering Jaarverslag 2012 Algemene Ledenvergadering 21 maart 2013 Agenda 1. Goedkeuring verslag ALV 2012 2. Jaarverslag 2012 3. Financiën ië 2012 4. Begroting 2011 5. Planning 2013 6. Samenstelling bestuur 7. Stumico

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2014

Financieel Jaarverslag 2014 Financieel Jaarverslag 2014 Samenvatting Het boekjaar 2014 werd afgesloten met een groot exploitatieresultaat. Enerzijds komt dat doordat de inkomsten groeiden vanwege een sterke toename in het aantal

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag en Begroting

Financieel Jaarverslag en Begroting Financieel Jaarverslag 2016-2017 en Begroting 2017-2018 Bijlage 4 1. Algemeen Het boekjaar 2016-2017 is financieel gunstig verlopen. De totale lasten zijn ruim onder het begrootte totaalbedrag van ca 18.000

Nadere informatie

Jaarrekening. Vereniging Basisinkomen

Jaarrekening. Vereniging Basisinkomen Jaarrekening 2015 9 maart 2016 J. van den Bosch Penningmeester 9 maart 2016 Pagina 1 Inhoud Balans per 31-december 2015 3 Toelichting op de balans 4 Resultatenrekening over 2015 5 Toelichting op de resultatenrekening

Nadere informatie

Financieel verslag 2013

Financieel verslag 2013 Financieel verslag 2013 In het financieel boekjaar 2013 is er een behoorlijke aanslag gedaan op de kasreserves, echter minder groot dan in de begroting werd voorzien. Het negatief saldo bedraagt 13.621.

Nadere informatie

FINANCIEEL HALFJAARVERSLAG. SamenwerkingsOverleg Faculteitsverenigingen maart 2013

FINANCIEEL HALFJAARVERSLAG. SamenwerkingsOverleg Faculteitsverenigingen maart 2013 FINANCIEEL HALFJAARVERSLAG SamenwerkingsOverleg Faculteitsverenigingen maart 2013 Voorwoord Voor u ligt het financiële halfjaarverslag van het XXIIe bestuur der SamenwerkingsOverleg Faculteitsverenigingen.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 van de penningmeester

Jaarverslag 2013 van de penningmeester Jaarverslag 2013 van de penningmeester Vereniging Gouden-Kruisdragers Vierdaagse Toelichting op werkelijke baten en lasten per 31 december 2013 Baten Contributies Contributies 2677 leden a 18,50 49.524,50

Nadere informatie

BVHilversum Seinstraat 22 1223DA Hilversum. KvK-nummer: 52912043 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014

BVHilversum Seinstraat 22 1223DA Hilversum. KvK-nummer: 52912043 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014 BVHilversum Seinstraat 22 1223DA Hilversum KvK-nummer: 5291243 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 214 Inhoud JAARSTUKKEN 214 JAARREKENING Balans Staat van baten en lasten Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 2014 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA materiële vaste activa inventaris winkel 20.242 13.511

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 2014 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA materiële vaste activa inventaris winkel 20.242 13.511 VERENIGING VRIENDEN VAN MUSEON EN OMNIVERSUM FINANCIEEL VERSLAG 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 2014 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA materiële vaste activa inventaris winkel 20.242 13.511 financiële vaste activa

Nadere informatie

Financieel jaarverslag. Vereniging Officieren Cavalerie. 4 april 2015

Financieel jaarverslag. Vereniging Officieren Cavalerie. 4 april 2015 Financieel jaarverslag Vereniging Officieren Cavalerie 2014 4 april 2015 1 Geachte leden van de Vereniging Officieren Cavalerie, Hierbij het financiële jaarverslag Vereniging Officieren Cavalerie, ter

Nadere informatie

JOVD Amsterdam e.o. Postbus 70268 1007KG AMSTERDAM. Financieel jaarverslag 2014/2015

JOVD Amsterdam e.o. Postbus 70268 1007KG AMSTERDAM. Financieel jaarverslag 2014/2015 JOVD Amsterdam e.o. Postbus 70268 1007KG AMSTERDAM Financieel jaarverslag 2014/2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Balans per 01/09/2015 en toelichting Hoofdstuk 3: Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

NVR financieel jaarverslag 2011

NVR financieel jaarverslag 2011 Pagina 1 NVR financieel jaarverslag 2011 Begrotingen 2012, 2013 en 2014 Mei 2012 (Alle genoemde bedragen zijn in EURO) Ir. J.A. Meijer Penningmeester NVR 1 Pagina 2 INHOUD 1 INLEIDING... 3 1.1 LEDEN...

Nadere informatie

FINANCIELE JAARSTUKKEN 2013

FINANCIELE JAARSTUKKEN 2013 FINANCIELE JAARSTUKKEN 2013 van Vereniging Toonkunst Nederland te Amsterdam mei 2014 1 INHOUDSOPGAVE Pagina Bestuursverslag 1. Doelstelling 3 2. Samenstelling bestuur 3 3. Voorwoord penningmeester 4 Jaarrekening

Nadere informatie

Fotografica. Financieel jaar overzicht 2015. Begroting 2016

Fotografica. Financieel jaar overzicht 2015. Begroting 2016 Fotografica Financieel jaar overzicht 2015 Begroting 2016 Balans Fotografica per 31 december 2015 ACTIVA Bankrekeningen 13.628 Spaarrekeningen 74.723 Totaal liquiditeiten 88.351 Debiteuren 6.137 Te ontvangen

Nadere informatie

HV Stationsplein Leiden Jaarverslag 2013

HV Stationsplein Leiden Jaarverslag 2013 HV Stationsplein Leiden Jaarverslag 2013 Leden van het bestuur Voorzitter: vacant Secretaris: Kees Dil Penningmeester: Paul Ellerbeck Bestuurslid: Harold Fonk Het aantal leden op 31 december 2013 bedroeg

Nadere informatie

7 november 2015 Floor Wijnands, penningmeester NVOR

7 november 2015 Floor Wijnands, penningmeester NVOR Voorlopige balans per 29 oktober 2015, balans per 31-12-2014 Kolommenstaat: begroting 2014, exploitatie 2014 begroting 2015, voorlopige exploitatie 2015 per 29 oktober 2015 en begroting 2016 Toelichtingen

Nadere informatie

Stichting Bredewegfestival te Amsterdam

Stichting Bredewegfestival te Amsterdam Stichting Bredewegfestival Bredeweg 8 1098 BP Amsterdam Telefoon: 020-6654923 IBAN: NL88 INGB 0000 842627 KvK: 41206436 info@bredewegfestival.nl www.bredewegfestival.nl Stichting Bredewegfestival te Amsterdam

Nadere informatie

Financieel jaarverslag over het verenigingsjaar

Financieel jaarverslag over het verenigingsjaar Financieel jaarverslag over het verenigingsjaar 1 oktober 2014-30 september 2015 Secretariaat Rozengracht 3 t 0575 516878 www.vriendenmuseazutphen.nl 7201 JL Zutphen e museazutphen@zutphen.nl resultatenrekening

Nadere informatie

Waterpolo, wedstrijdzwemmen, synchroonzwemmen en elementairzwemmen. FINANCIEEL VERSLAG 2014

Waterpolo, wedstrijdzwemmen, synchroonzwemmen en elementairzwemmen. FINANCIEEL VERSLAG 2014 Waterpolo, wedstrijdzwemmen, synchroonzwemmen en elementairzwemmen. FINANCIEEL VERSLAG 2014 Aan de leden van zwemvereniging de watertrappers Haarlem, 14 april 2015 Geachte leden, Bijgaand vindt u het financieel

Nadere informatie

Amici Sub Aquatici. Financiëel jaarverslag

Amici Sub Aquatici. Financiëel jaarverslag Amici Sub Aquatici Financiëel jaarverslag Inhoud Balans en verlies- en winstrekening 2012...3 Balans 2012...3 Winst- en verliesrekening 2012...4 Toelichting op de jaarcijfers:...5 Vooruitblik 2013 en 2014...6

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2011

Financieel Jaarverslag 2011 Financieel Jaarverslag 2011 JOVD Amsterdam e.o. Postbus 70268 1007 KG AMSTERDAM Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Hoofdstuk 2: Hoofdstuk 3: Hoofdstuk 4: Inleiding financieel jaarverslag Balans per 31-12-2011

Nadere informatie

Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde

Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Jaarrekening 2014 Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Balans per 31 december 2014 Activa Vaste Activa 2014 Materiële vaste activa Herenwaard 23 1 Vlottende

Nadere informatie

Financieel verslag Deelnemersvereniging Pensioenfonds Dierenartsen. Utrecht

Financieel verslag Deelnemersvereniging Pensioenfonds Dierenartsen. Utrecht Financieel verslag 2008 Deelnemersvereniging Pensioenfonds Dierenartsen Utrecht Jaarrekening Balans per 31 december 2008 Activa 31 december 2008 31 december 2007 Ref. Vaste activa Materiële vaste activa

Nadere informatie

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland. Boeddhistische Unie Nederland

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland. Boeddhistische Unie Nederland B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland Vereniging van boeddhistische groeperingen in Nederland Boeddhistische Unie Nederland Postbus 17286 1001 JG Jaarcijfers 2014 Opgesteld d.d. 6 maart 2015 Door Anne Blankendaal

Nadere informatie

AFDELING GELDERLAND VAN DE VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN

AFDELING GELDERLAND VAN DE VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN AFDELING GELDERLAND VAN DE VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN JAARREKENING 2013 1-1-2013 T/M 31-12-2013 LASTEN EN BATEN 2013 Baten Omschrijving Begroting 2013 Rekening 2013 Contributie 88.800,00 89.321,00

Nadere informatie

Begroting 2016 bijgestelde begroting 2015

Begroting 2016 bijgestelde begroting 2015 Begroting 2016 en bijgestelde begroting 2015 4 april 2015 1 Geachte leden van de Vereniging Officieren Cavalerie Hierbij: de begroting 2016 en de bijgestelde begroting 2015. Om een goed beeld te krijgen

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 ALV 15 april 2016 Agendapunt 6

Jaarrekening 2015 ALV 15 april 2016 Agendapunt 6 Jaarrekening 2015 ALV 15 april 2016 Agendapunt 6 Contact Secretariaat Bogaardplein 15 Postbus 5305 2280 HH Rijswijk 070-3261816 vzhg@rijswijk.nl www.vzhg.nl AAN: Algemene vergadering Bijgaand ontvangt

Nadere informatie

Jaarrekening 2009 Zoals goedgekeurd op de ALV 13 maart 2010

Jaarrekening 2009 Zoals goedgekeurd op de ALV 13 maart 2010 Jaarrekening 2009 Zoals goedgekeurd op de ALV 13 maart 2010 Toelichting staat van baten en lasten 2009 Contributies Het aantal leden is in 2009 niet zo hard gestegen als verwacht. Als gevolg hebben we

Nadere informatie

Jaarverslag Communicatieplatform Flevoland 2009

Jaarverslag Communicatieplatform Flevoland 2009 p/a Postbus 229 8200 AE Lelystad Jaarverslag Communicatieplatform Flevoland 2009 Lelystad, september 2010 Communicatieplatform Flevoland p/a Lindelaan 20 8224 KT Lelystad inschrijvingsnummer KvK 32130276

Nadere informatie

16 oktober 2015 Floor Wijnands, penningmeester NVOR

16 oktober 2015 Floor Wijnands, penningmeester NVOR Voorlopige balans per 15 oktober 2015, balans per 31-12-2015 Kolommenstaat: begroting 2015, exploitatie 2015 begroting 2016, voorlopige exploitatie 2016 per 15 oktober 2016 en begroting 2017 Toelichtingen

Nadere informatie

Boslaan CH Zeist Jaarrekening 2016

Boslaan CH Zeist  Jaarrekening 2016 Boslaan 15 3701 CH Zeist www.antroposana.nl Jaarrekening 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Algemene toelichting 4 Waarderingsgrondslagen 4 Algemeen 4 Grondslagen van resultaatbepaling 4 Algemeen 4 Afschrijvingen

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering 7 mei 2014. Jaarrekening 2013. Begroting 2015

Algemene ledenvergadering 7 mei 2014. Jaarrekening 2013. Begroting 2015 Algemene ledenvergadering 7 mei 2014 Jaarrekening 2013 en Begroting 2015 Algemeen 2013 is in financieel opzicht een goed jaar geweest voor de NOSBO. Het exploitatieoverzicht sluit met een positief saldo

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2016

Financieel Jaarverslag 2016 Financieel Jaarverslag 2016 Een zeer sterke financiële basis, maar een onzekere toekomst Inhoudsopgave I. Inleiding op exploitatierekening: uitzonderlijk hoog resultaat 2 II. Exploitatierekening 3 III.

Nadere informatie

HISTORISCHE KRING "TUSSEN RIJN EN LEK"

HISTORISCHE KRING TUSSEN RIJN EN LEK FINANCIEEL VERSLAG 2016 Inhoud: Balans Staat van baten en lasten Toelichtingen op de balans en de staat van baten en lasten Begroting 2017 Houten, januari 2017 Namens het bestuur: W.C.G. van Zijl Penningmeester

Nadere informatie

TER INZAGE. Concept. 1 Jaarrekening 2007/2008 2 Toelichting op de Balans en de Staat van Baten en Lasten van het boekjaar 2007/2008

TER INZAGE. Concept. 1 Jaarrekening 2007/2008 2 Toelichting op de Balans en de Staat van Baten en Lasten van het boekjaar 2007/2008 TER INZAGE Concept 1 Jaarrekening 2007/2008 2 Toelichting op de Balans en de Staat van Baten en Lasten van het boekjaar 2007/2008 3 Begroting 2008/2009 BALANS per 30 juni 2008 Pers. Computer Ten behoeve

Nadere informatie

Vereniging voor Bouwrecht. te 's-gravenhage. Financiële verantwoording over het jaar 2013

Vereniging voor Bouwrecht. te 's-gravenhage. Financiële verantwoording over het jaar 2013 Vereniging voor Bouwrecht te 's-gravenhage Financiële verantwoording over het jaar 2013 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2013 2 Staat van baten en lasten over 2013 4 Specificatie

Nadere informatie

Bijgaand treft u de jaarrekening van 2013 en de begroting van 2014 aan. Een aantal onderdelen verdient een toelichting.

Bijgaand treft u de jaarrekening van 2013 en de begroting van 2014 aan. Een aantal onderdelen verdient een toelichting. [CONCEPT] Jaarrekening 2013 en begroting 2014 Aan: Leden van het Netwerk Land & Water Van: Rob Ruijtenberg (penningmeester) Datum: 14 april 2014 Betreft: Toelichting op de jaarrekening 2013 en begroting

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 inclusief Begroting 2015. VOAG (Vereniging Ondersteuning Antroposofische Geneeskunde)

Jaarverslag 2014 inclusief Begroting 2015. VOAG (Vereniging Ondersteuning Antroposofische Geneeskunde) Jaarverslag 2014 inclusief Begroting 2015 VOAG (Vereniging Ondersteuning Antroposofische Geneeskunde) februari 2015 Inhoudsopgave 1. Verslag van het bestuur... 2 2. Financiën... 4 2.1. Inleiding... 4 2.2.

Nadere informatie

Traction Avant Nederland. Verenigingsjaar 2010. De financiën

Traction Avant Nederland. Verenigingsjaar 2010. De financiën Traction Avant Nederland Verenigingsjaar 2010 De financiën Balans 2010 Vereniging Traction Avant Nederland Debet 2010 2009 Credit 2010 2009 Kantoorinventaris 0,00 0,00 Eigen vermogen 83.399,39 93.130,40

Nadere informatie

Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten

Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten Vergadering : AV 17-04-2015 Agendapunt : 4 Aan : Algemene Vergadering Kenmerk : AV 15041704 Datum : 7 april 2015 Bijlage : ONDERWERP : Jaarrekening 2014 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Huurdersvereniging Meppel Ondertekening Jaarrekening 2014

Huurdersvereniging Meppel Ondertekening Jaarrekening 2014 Huurdersvereniging Meppel Ondertekening Jaarrekening 2014 Ondertekening jaarrekening 2014 van de huurdersvereniging Meppel: Zie volgende bladzijden voor de balans plus staat van baten en lasten, welke

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014

FINANCIEEL VERSLAG 2014 FINANCIEEL VERSLAG 2014 De financiële positie van het Museum Voorschoten sluit in het boekjaar 2014 met een lager resultaat dan in 2013. Ten opzichte van de begroting voor 2014 is wel een beter resultaat

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2012 Afdeling Flevoland

Financieel jaarverslag 2012 Afdeling Flevoland Financieel jaarverslag 2012 Afdeling Flevoland Balans 3 Toelichting op de balans 4 Activa 4 Passiva 4 Exploitatierekening 5 Toelichting op de Exploitatierekening 6 Lasten 6 Baten 8 2 Balans Activa Omschrijving

Nadere informatie

Jaarrekening over de periode 1 januari 2011 t/m 31 december 2011

Jaarrekening over de periode 1 januari 2011 t/m 31 december 2011 Bedrijvenvereniging Harenkarspel T.a.v. de leden p/a 't Skuitje 69 1747 TN TUITJENHORN Jaarrekening over de periode 1 januari 2011 t/m 31 december 2011 Ooms belastingadviesbureau Ampèrestraat 9 1817 DE

Nadere informatie

BALANS RESULTATENREKENING 2011 RESP. 2010 BEGROTING. 2012, 2013 en 2014

BALANS RESULTATENREKENING 2011 RESP. 2010 BEGROTING. 2012, 2013 en 2014 BALANS & RESULTATENREKENING 2011 RESP. 2010 & BEGROTING 2012, 2013 en 2014 Boekhoudbureau H. van Bockel Blad 2 Toelichting bij de jaarrekening over 2011. De ALV van 2011 vond plaats in het Zuiderzeemuseum

Nadere informatie

CONCEPT Jaarrekening 2015

CONCEPT Jaarrekening 2015 Vereniging Synchroon Veghel CONCEPT Jaarrekening 2015 Status: ter goedkeuring Kascommissie 29-feb-16 INHOUD FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 BLZ. 1.1. Doelstelling van de organisatie 3 1.2 Samenstelling van

Nadere informatie

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening Aldus vastgesteld in de vergadering

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening Aldus vastgesteld in de vergadering Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2011 Aldus vastgesteld in de vergadering de secretaris de voorzitter Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 16 maart 2016 Balans per 31 december 2015 Activa 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Balans. Activa 31-jul-14 31-jul-13 31-jul-12 Passiva 31-jul-14 31-jul-13 31-jul-12

Balans. Activa 31-jul-14 31-jul-13 31-jul-12 Passiva 31-jul-14 31-jul-13 31-jul-12 Balans Activa 31-jul-14 31-jul-13 31-jul-12 Passiva 31-jul-14 31-jul-13 31-jul-12 Vorderingen Nog te ontvangen bedragen 0,00 0,00 772,26 Algemene reserve 4.508,71 3.301,49 3.570,48 Vooruitbetaalde kosten

Nadere informatie

Balans en resultaat 2012, begroting 2013, Infolijn-AG

Balans en resultaat 2012, begroting 2013, Infolijn-AG JAARREKENING 2012 ALGEMEEN Voor onze Stichting Telefonische Informatie Alternatieve Geneeswijzen waren de inkomsten in 2012 als gevolg van de economische crisis wederom aanzienlijk lager dan in de afgelopen

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2012. Versie 27 augustus 2013, definitief

Financieel Jaarverslag 2012. Versie 27 augustus 2013, definitief Financieel Jaarverslag 2012 Versie 27 augustus 2013, definitief Inhoud VOORWOORD BALANS TOELICHTING OP DE BALANS RESULTATEN TOELICHTING RESULTATEN BESTUURSVERKLARING 3 4 5 6 7 8 Pagina 2 van 8 Voorwoord

Nadere informatie

Stichting Handy- Car(e)

Stichting Handy- Car(e) Stichting Handy- Car(e) J a a r v e r s l a g 2 0 1 3 1 INHOUDSOPGAVE STICHTING HANDY- CAR(E), GEGEVENS... 3 VOORWOORD VOORZITTER... 4 VERSLAG COÖRDINATOR... 5 ACTIVITEITEN... 6 FINANCIEEL VERSLAG 2013...

Nadere informatie

AFDELING GELDERLAND VAN DE VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN

AFDELING GELDERLAND VAN DE VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN AFDELING GELDERLAND VAN DE VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN JAARREKENING 2014 1-1-2014 T/M 31-12-2014 LASTEN EN BATEN 2014 Baten Omschrijving Begroting 2014 Rekening 2014 Contributie 89.100,00 89.331,00

Nadere informatie

FINANCIEEL OVERZICHT 2013 HISTORISCHE VERENIGING WORMERVEER

FINANCIEEL OVERZICHT 2013 HISTORISCHE VERENIGING WORMERVEER FINANCIEEL OVERZICHT 2013 HISTORISCHE VERENIGING WORMERVEER UITGAVEN: INKOMSTEN: 2013 2013 2013 2013 GB Omschrijving RESULTAAT BEGROOT GB Omschrijving RESULTAAT BEGROOT 4110 huur Zaanweg 4 2.475 3.600

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Stichting VEVAM Fonds, Jaarverslag 2013 2

Inhoudsopgave. Stichting VEVAM Fonds, Jaarverslag 2013 2 Stichting VEVAM Fonds SVF Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming)... 3 Staat van baten en lasten over 2013... 4 Algemene toelichting op de balans en staat van

Nadere informatie

Concept Financieel jaarverslag van de De Stam Oudervereniging van de Aloysiusschool te Amersfoort. Schooljaar

Concept Financieel jaarverslag van de De Stam Oudervereniging van de Aloysiusschool te Amersfoort. Schooljaar Concept Financieel jaarverslag van de De Stam Oudervereniging van de Aloysiusschool te Amersfoort Schooljaar 2011-2012 1 Balans 1 aug 2011 1 aug 2012 1 aug 2012 1 aug 2013 Bezittingen Kas Stam Giro Stam

Nadere informatie

NVR financieel jaarverslag 2012

NVR financieel jaarverslag 2012 NVR financieel jaarverslag 2012 Begrotingen 2013, 2014 en 2015 Mei 2013 (Alle genoemde bedragen zijn in EURO) Ir. J.A. Meijer Penningmeester NVR Pagina 2 INHOUD 1 INLEIDING... 3 1.1 LEDEN... 3 1.2 LOSSE

Nadere informatie

Stichting Danstheater VOS Jaarrekening 2013

Stichting Danstheater VOS Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 INHOUD Goedkeuring en décharge 2 Balans per 31 december 2013 3 Staat van baten en lasten over 2013 5 Waarderingsgrondslagen 6 Toelichting op de balans 7 Toelichting

Nadere informatie

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 Vereniging BWT Nederland p/a Galvanistraat 1 6716 AE Ede Doetinchem, 09 juni 2011 Geachte bestuursleden, Ingevolge uw opdracht is de de jaarrekening

Nadere informatie

Workshop penningmeesterschap. 11 oktober 2012 Thorgerd van Veldhuijzen

Workshop penningmeesterschap. 11 oktober 2012 Thorgerd van Veldhuijzen Workshop penningmeesterschap 11 oktober 2012 Thorgerd van Veldhuijzen 1 Inhoud workshop Inleiding penningmeesterschap Eigenschappen van de penningmeester Aansprakelijkheid van de penningmeester Taken van

Nadere informatie

Stichting VEVAM Fonds SVF

Stichting VEVAM Fonds SVF Stichting VEVAM Fonds SVF Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming)... 3 Staat van baten en lasten over 2012... 4 Algemene toelichting op de balans en staat van

Nadere informatie

Landelijke Vereniging van Onderwijsadviseurs. Jaarrekening 2016

Landelijke Vereniging van Onderwijsadviseurs. Jaarrekening 2016 Landelijke Vereniging van Onderwijsadviseurs Jaarrekening 2016 Inhoudsopgave Verslag van de penningmeester 3 Jaarrekening 2016 Balans op 31 december 2016 4 Exploitatierekening over 2016 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014 Gierzwaluwenbescherming Nederland

Financieel jaarverslag 2014 Gierzwaluwenbescherming Nederland Financieel jaarverslag 2014 Gierzwaluwenbescherming Nederland Inleiding De vereniging Gierzwaluwbescherming Nederland heeft als doel: a) het beschermen van gierzwaluwen en hun nestgelegenheid in Nederland;

Nadere informatie

stichtmg Cultureel en Vrijetijdscentrum Azotod De Meern

stichtmg Cultureel en Vrijetijdscentrum Azotod De Meern stichtmg Cultureel en Vrijetijdscentrum Azotod De Meern Jaarrekening 2013 TNHOUDSOPGAVE Pagina 1 1. ALGEMEEN 2/3 2. BALANS PER 31 DECEMBER 2013 4 3. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013 5/9 4. TOELICHTING

Nadere informatie

3. Financieel jaarverslag

3. Financieel jaarverslag 3. Financieel jaarverslag 3.1. Algemeen Zoals zich al liet aankondigen is er in het afgelopen jaar een verlies gemaakt. Het resultaat over afgelopen boekjaar is - 1.614,14,-. Dit bedrag is gecorrigeerd

Nadere informatie

Eigen vermogen Eigen vermogen 11.380,75 Eigen vermogen totaal 11.380,75 Verlies 8.755,55 TOTAAL 51.951,02 51.951,02

Eigen vermogen Eigen vermogen 11.380,75 Eigen vermogen totaal 11.380,75 Verlies 8.755,55 TOTAAL 51.951,02 51.951,02 Balans Vereniging 17-12-2011 Omschrijving Debet Credit Liquide middelen Kas 126,11 ING Girorekening 1.528,90 ING Plusrekening 14.075,00 Liquide middelen totaal 15.730,01 Vorderingen Debiteuren 2.571,00

Nadere informatie

Staat van Baten en Lasten 2016

Staat van Baten en Lasten 2016 Boekhouding IVN 2016.xlsx - Staat van Baten en Lasten Rubrieken Begroot Actueel Verschil Inkomsten Staat van Baten en Lasten 2016 8 Omzetrekeningen / Verkoop 801 Ledenbijdragen Volwassenen 6.721,00 6.406,50-314,50

Nadere informatie

Nadere toelichting op het exploitatie- overzicht Flevostar Dronten 2014.

Nadere toelichting op het exploitatie- overzicht Flevostar Dronten 2014. Exploitatie overzicht Flevostar Dronten 2014 Omschrijving Begroting Uitkomst Uitkomst 2014 2014 2013 Inkomsten Contributies 6.400,00 6.747,50 5.912,50 Rente 150,00 95,03 140,95 Donaties 400,00 1.507,77

Nadere informatie

Aan het bestuur van Vereniging ICOM-Nederland te AMSTERDAM

Aan het bestuur van Vereniging ICOM-Nederland te AMSTERDAM Aan het bestuur van Vereniging ICOM-Nederland te AMSTERDAM Aan het bestuur van de Vereniging ICOM-Nederland te Amsterdam Amsterdam, 25 april 2014 Referentie: 77391/21116 Geachte bestuur, Hierbij bieden

Nadere informatie

BALANS, WINST- EN VERLIESREKENING VAN DUURZAME ENERGIECOOPERATIE ZOETERMEER U.A. OVER HET JAAR 2016

BALANS, WINST- EN VERLIESREKENING VAN DUURZAME ENERGIECOOPERATIE ZOETERMEER U.A. OVER HET JAAR 2016 BALANS, WINST- EN VERLIESREKENING VAN DUURZAME ENERGIECOOPERATIE ZOETERMEER U.A. OVER HET JAAR 2016 Rottestroom 39 2721 CX Zoetermeer KvK 61246107 INHOUD Blad Balans 1 Winst- en verliesrekening 2 Toelichtingen

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 VERENIGING TOT BEVORDERING VAN KENNIS VAN HEBREEUWS te AMSTERDAM Inhoudsopgave 1. Balans per 31 december 2014 1 2. Algemene resultatenrekening over 2014 en 2. begroting 2015

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Noordkaap

JAARREKENING 2014. Stichting Noordkaap JAARREKENING 2014 Stichting Noordkaap 25 maart 2015 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 2 Jaarrekening 2014 2.1 Balans per 31 december 2014 2.2 Staat van baten en lasten over 2014 2.3 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

Stichting tot exploitatie en instandhouding van Diefsteeg 10-12 te Leiden. Stichting tot exploitatie en instandhouding van Diefsteeg 10-12 te Leiden

Stichting tot exploitatie en instandhouding van Diefsteeg 10-12 te Leiden. Stichting tot exploitatie en instandhouding van Diefsteeg 10-12 te Leiden Stichting tot exploitatie en instandhouding van Diefsteeg 10-12 te Leiden JAARREKENING 2011 1 INHOUD Blz. Jaarverslag 2011 Bestuursverslag 3 Jaarrekening 2011 Grondslagen voor de financiële verslaglegging

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2015

Financieel jaarverslag 2015 Financieel jaarverslag 2015 Inhoud: pagina: Balans per 31 december 2015 1 Winst- en Verliesrekening 2015 2 Toelichting op de balans 3 Uitgebreide Winst- en Verliesrekening 4/5 Bestemmingsreserves 5 Afschrijvingsstaat

Nadere informatie

Jaarverslag 2012/2013

Jaarverslag 2012/2013 Jaarverslag 2012/2013 het bestuur Vereniging Vrienden van De Nederlandse Opera, Amsterdam Inhoudsopgave Algemeen 1 Algemene opmerkingen 2 2 Vaststelling jaarrekening voorgaand boekjaar 2 Bijlagen Jaarrekening

Nadere informatie

Oudervereniging Stedelijk Gymnasium Schiedam

Oudervereniging Stedelijk Gymnasium Schiedam Algemene inleiding op de financiële verslaglegging van de Oudervereniging over het schooljaar 2012/2013 en het budget voor het schooljaar 2013/2014. Het schooljaar 2012-2013 is voor de Oudervereniging

Nadere informatie