Jaarverslag van de Vereniging Geschiedenis Beeld en Geluid over het jaar 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag van de Vereniging Geschiedenis Beeld en Geluid over het jaar 2012"

Transcriptie

1 Jaarverslag van de Vereniging Geschiedenis Beeld en Geluid over het jaar 2012

2 Activiteiten Het organiseren van activiteiten heeft in 2012 helaas een beetje stilgelegen. Hiervoor zijn twee redenen aan te geven. Enerzijds is het bestuur druk doende geweest met het uitstippelen van de nieuwe rol van GBG, waarover later meer. Anderzijds strandde de organisatie van activiteiten telkens op het vinden van een geschikte locatie. De locaties waar we afgelopen jaren gebruik van konden maken, zoals Studio T van de Universiteit Utrecht waar we een aantal goed bezochte bijeenkomsten hebben georganiseerd, waren dit jaar niet beschikbaar en andere locaties bleken vaak zo prijzig, dat het bestuur besloot dit niet te doen. Aansluitend op de ALV op 24 mei 2012 hield Erwin Verbruggen, verbonden aan het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, een lezing over het EU-Screen project. EU-screen is een Europees online-project waarbij Europees audiovisueel erfgoed (televisie) wordt ontsloten. Vele Europese televisiearchieven nemen hieraan deel. Tijdens de lezing ging Verbruggen in op de het ontsluiten van het materiaal en de mogelijkheden van de website voor academici, professionals en andere geïnteresseerden. Leden en financiën Penningmeester Joost Broeren gaat uit van 194 leden op 31 december Het afgelopen jaar is een aantal leden afgehaakt, de toestroom van nieuwe leden is miniem. Het werven van nieuwe leden blijft een probleem, vooral onder jongeren lijkt er weinig animo. Nagedacht moet worden over actievere werving (bijvoorbeeld via universiteiten), dan wel andere vormen om jongeren enthousiaster te maken voor GBG, zeker nu GBG een nieuwe fase ingaat. Om deze reden is op de begroting van 2013 een iets ruimer budget voor promotie ingeruimd dan de afgelopen jaren. Bij het vormgeven van het digitale platform zal extra aandacht worden besteed aan hoe we jongeren kunnen bereiken. Voor een uitgebreid overzicht van de financiële staat van de vereniging verwijzen we u naar het bijgevoegde Financieel Jaaroverzicht. Contributie Na het loskoppelen van TMG van GBG, heeft het bestuur verschillende opties doorgenomen om het bedrag voor de contributie aan te passen aan de nieuwe situatie, zoals tijdens de voorgaande ALV is besproken. Uiteindelijk zijn drie opties voorgelegd aan de leden: het bedrag laten zoals het was, het idee van contributie loslaten en een bijdrage invoeren in de vorm van vrienden van GBG of een lagere contributie van 5 euro. Leden kunnen gratis naar alle verenigingsbijeenkomsten komen en het bestuur is met diverse partijen in gesprek over andere vormen van voordeeltjes, zoals korting op producten die te krijgen zijn bij aanverwante instituten. Deze opties zijn in een internetenquête voorgelegd, waarop door 59 leden is gereageerd. De uitslag is als volgt: Voorstel contributie 5 euro per jaar: ja 90% / nee 3 % Handhaving oude bedrag: ja 5% / nee 58% Ik word vriend en betaal minimaal 5 euro per jaar: ja 32% / nee 19 % / anders 29% Bestuurswisselingen Tijdens de ALV van 2012 heeft voorzitter David Barnouw officieel afscheid genomen na zijn tweede bestuurstermijn van drie jaar te hebben voltooid. Er is tot op heden nog geen vervanger voor hem gevonden.

3 CIA De CIA bestaat uit Eddy Appels, Gerda Jansen Hendriks, Edward Schenk, Chris Vos, Sonja de Leeuw, John Sijmonsbergen, Leen Engelen, Rommy Albers, Ruud Visschedijk, Bernadette Kester, Nico de Klerk, Robert Egeter van Kuyk, Hans van den Berg en Herman de Wit. De laatste keer dat de CIA bijeen is gekomen, is 27 februari 2012 in Utrecht. Na de ALV zal het bestuur een voorstel doen voor een nieuwe bijeenkomst van de CIA. GBG in de toekomst Het afgelopen jaar is er gekeken naar de rol van GBG in de toekomst. Het is een bewogen jaar geweest, waarin vele opties door het bestuur zijn besproken is is toegewerkt naar de rol die vorig jaar ook tijdens de ALV is besproken: GBG als een (digitaal) platform en bijbehorend netwerk waarop professionals en geïnteresseerden elkaar kunnen vinden. De website wordt hierop aangepast. Deze website geeft ook up to date informatie van projecten, bijeenkomsten, lezingen, tentoonstellingen en al wat met audiovisueel archief te maken heeft. Het bestuur streeft er naar deze uitbreiding van de website voor het eind van 2013 te voltooien. Vanuit Beeld en Geluid is er een overleg gestart tussen verschillende spelers binnen het audiovisuele archiefveld. Doel van dit overleg is om elkaar beter op de hoogte te kunnen brengen van de ontwikkelingen in de verschillende instituten en partijen en te kijken hoe de partners elkaar kunnen ondersteunen, aanvullen en scherp houden. Ook de rol van GBG hierin is besproken. De platformfunctie is hierbij het uitgangspunt. Verder is er gesproken over ondersteuning vanuit de verschillende partijen. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat GBG voor lezingen en bijeenkomsten meer gebruik kan maken van zowel het netwerk van de partners, als ook hun huisvesting, wat het organiseren van bijeenkomsten in de toekomst zal vergemakkelijken. Het grote probleem blijft het werven van leden. Er is geen urgentie om lid te worden van GBG. Het komende jaar wil het bestuur kijken in hoeverre de ingezette verandering en het streven het platform te worden waarop instituten, professionals, en wetenschap elkaar ontmoeten, haalbaar blijken te zijn.

4 Financieel jaarverslag van de Vereniging Geschiedenis Beeld en Geluid over het jaar 2012 gevolgd door Begroting 2013 VOORLOPIGE VERSIE

5 Toelichting financieel jaarverslag 2012 In financieel opzicht was 2012 voor de vereniging GBG een kalm jaar, meer nog dan eerdere jaren, dankzij het uitblijven van de Voorjaars- en Najaarsactiviteit zoals in het inhoudelijk Jaarverslag wordt uitgelegd. Ook de begrote investering in de vernieuwing van de website heeft in 2012 nog niet plaatsgevonden. Het aantal leden daalde opnieuw gestaag, van 196 naar 194 bij het ingaan van boekjaar 2013, waarvan 166 gewone leden, 24 instellingen en 4 studentleden. Er werden in 2012 geen nieuwe leden geworven. Na een peiling onder de leden in december 2012 is vooruitlopend op officiële goedkeuring hiervan in de Algemene Ledenvergadering over het verenigingsjaar 2012 het contributiebedrag verlaagd naar 5,-. Het onderscheid tussen gewone leden, studentleden en instellingen verdwijnt hiermee. Daarnaast blijft een belangrijk punt van aandacht het innen van alle contributie. Waar de inning de afgelopen jaren steeds al op een zeer laat moment gebeurde, zijn de betalingsverzoeken over 2012 zelfs pas in mei 2013 verzonden. Om deze gang van zaken voor het komend jaar te voorkomen, is bij deze heffing direct ook verzocht om betaling van de contributie over Dat er toch een klein bedrag aan contributie over 2012 op de verenigingsrekening verscheen, was te danken aan een ondernemend lid dat het op eigen initiatief overmaakte. Groter zorgenkind is nog altijd de achterstallige contributie, die over de jaren inmiddels 5.694,- bedraagt. Bij de contributieheffing over 2012 en 2013 zijn wanbetalers over 2009, 2010 en 2011 opnieuw gemaand hun achterstallige contributies te voldoen. In vervolg hierop zal in juni en juli 2013 intensief contact gezocht worden met alle leden die dan nog een betalingsachterstand hebben, zodat de vereniging met een schone lei een nieuwe fase in kan gaan. Toelichting op de staat van baten en lasten Post 1a Over 2009 is geen achterstallige contributie ontvangen. Het bedrag dat nog moet worden geïnd ( 1.100,50) is zichtbaar in de balans op post 2a. Post 1b Over 2010 is 475,- aan achterstallige contributie ontvangen. Het bedrag dat nog moet worden geïnd ( 1.772,50) is zichtbaar op de balans op post 2b. Post 1c Over 2011 is 4.641,50 aan contributie ontvangen. Het bedrag dat nog moet worden geïnd ( 2.821,-) is zichtbaar op de balans op post 2c. Post 1d Dit bedrag is gebaseerd op 196 leden en, vooruitlopend op goedkeuring door de ALV, een contributiebedrag van 5,-. Er is in ,- ontvangen aan contributie over 2012, zoals hierboven uitgelegd. Het bedrag dat in 2013 nog mag worden verwacht ( 945,-) is zichtbaar op de balans op post 2d. Post 2 Betreft de factuur voor TMG 2/2011 (ontvangen in december 2011 maar begin 2012 voldaan), het laatste nummer van TMG waarvoor de overeenkomst met uitgever Boom van toepassing is. Post 3a Betreft een geschenk voor de spreker na afloop van de Algemene Ledenvergadering Post 4 De bestuurskosten betreffen een een bestuursdiner voorafgaand aan de ALV van 2012, een Kascommissie-diner en diverse reiskosten van bestuursleden t.b.v. vergaderingen. Post 5 Betreft het contract voor de postbus van de vereniging (dat in 2012 flink duurder werd) en bijdrage aan de Kamer van Koophandel. Post 7a Betreft het contract voor hosting van de verenigingswebsite. Opmerkingen bij de Begroting 2013 Post 1e Dit bedrag is gebaseerd op het ledental per 1 januari 2013 (194 leden) en het contributiebedrag van 5,- per lid, dat wordt gehanteerd vooruitlopend op goedkeuring ervan door de ALV. Post 6 Ter promotie van de platformfunctie van de vereniging inslaat is het budget voor Publiciteit eenmalig verhoogd. Post 7b Betreft de investeringskosten voor het vernieuwen van de verenigingswebsite. Gezien een groot deel van deze vernieuwing binnen de mogelijkheden van de huidige website door bestuursleden zelf kan worden doorgevoerd, is hiervoor geen groot bedrag gereserveerd.

6 Post 8 Post 12: Het bestuur wil voorstellen de contributieheffing voortaan digitaal te doen. Daarmee zouden de daarmee gepaard gaande verzendkosten vervallen. Vooruitloped op goedkeuring hiervan door de ALV is alvast een kleine bedrag aan verzendkosten opgenomen in de begroting voor Er is geen winst begroot.

7 Staat van baten en lasten 2012 Baten Lasten nr omschrijving begroot realisé nr omschrijving begroot realisé 1a Contributies ,50 0,00 1a Contributies ,50 0,00 1b Contributies ,50 475,00 1b Contributies ,50 475,00 1c Contributies , ,50 1c Contributies , ,50 1d Contributies ,00 980,00 2 Bijdrage TMG , ,80 2 Bijdrage TMG , ,80 3a Voorjaarsactiviteit 75,00 25,00 3b Najaarsactiviteit 75,00 0,00 4 Bestuurskosten 100,00 212,68 5 Administratiekosten 50,00 190,68 6 Publiciteit 60,00 0,00 7a Onderhoud website 100,00 96,13 7b Investering website 750,00 0,00 8 Verzendkosten 150,00 25,00 9 Rente Kapitaalrekening 90,00 88,00 9 Bankkosten 50,00 89,60 10 Onvoorzien 150,00 11 Oninbare vorderingen 12 Winst 0,00 428,91 Totaal , ,30 Totaal , ,30 Balans per 31 december 2012 Activa Passiva Liquide middelen Eigen vermogen 1a Postgiro 1964, ,35 3 Algemene reserve , ,37 1b Kapitaalrekening 8206, , , , , ,37 Debiteuren Crediteuren 2a Contributies , ,50 4 Bijdrage TMG ,80 2b Contributies , ,50 2c Contributies , ,00 2d Contributies , , , , ,37

8 Begroting 2013 Baten Lasten nr omschrijving realise ' nr omschrijving Realisé ' a Contributies , ,50 1a Contributies , ,50 1b Contributies , ,50 1b Contributies , ,50 1c Contributies , ,00 1c Contributies , ,00 1d Contributies ,00 945,00 1d Contributies ,00 1e Contributies ,00 2 Bijdrage TMG ,80 2 Bijdrage TMG ,80 3a Voorjaarsactiviteit 25,00 75,00 3b Najaarsactiviteit 0,00 75,00 4 Bestuurskosten 212,68 100,00 5 Administratiekosten 190,68 50,00 6 Publiciteit 100,00 7a Onderhoud website 96,13 100,00 7b Investering website 0,00 300,00 8 Verzendkosten 25,00 10,00 9 Rente op Kapitaalrekening 88,00 90,00 9 Bankkosten 89,60 100,00 10 Onvoorzien 150,00 11 Oninbare vorderingen 12 Winst 428,91 0,00 Totaal 9.768, ,00 Totaal 9.768, ,00

9 Financieel jaarverslag van de vereniging over het jaar 2010 gevolgd door Begroting 2011

10 Toelichting financieel jaaroverzicht 2011 In financieel opzicht was 2011 voor de vereniging GBG in veel opzichten een kalm jaar. De kosten voor de zomeractiviteit en de najaarsconferentie bleven ruimschoots binnen de perken, en ook de overige kosten vielen niet sterk anders uit dan begroot. De vereniging heeft dan ook een winst gemaakt van 788,94 (er was een winst van 67,50 begroot). Toch is er zeker niet alleen goed nieuws. Het aantal leden daalde opnieuw gestaag, van 218 naar 196 bij het ingaan van boekjaar 2012, waarvan 168 gewone leden, 24 instellingen en 4 studentleden. Er werd in 2011 slechts één nieuw lid geworven, tijdens de zomeractiviteit in samenwerking met Beeld & Geluid. Daarnaast blijft een belangrijk punt van aandacht het innen van alle contributie. Opnieuw moest een bedrag aan achterstallige contributies (over 2008) worden afgeschreven als oninbare vordering. Bij de contributieheffing over 2011 zijn wanbetalers over 2009 en 2010 opnieuw gemaand hun achterstallige contributies te voldoen, echter met (vooral voor de achterstallige betalingen over 2009) beperkt resultaat. Gezien de ingrijpende wijzigingen die aanstaande zijn voor de vereniging, zal nog voor de heffing van de contributies over 2012 gepoogd worden zo veel mogelijk achterstallige betalingen alsnog te innen, zodat de vereniging met een schone lei een nieuwe fase in kan gaan. Toelichting op de staat van baten en lasten Post 1a Over 2008 is geen achterstallige contributie ontvangen. Het resterende bedrag ( 210,-) mag als een oninbare vordering worden beschouwd; zie post 12. Post 1b Over 2009 is geen achterstallige contributie ontvangen. Het bedrag dat nog moet worden geïnd ( 1.100,50) is zichtbaar in de balans op post 2b. Post 1c Er is over ,50 ontvangen. Het bedrag dat nog moet worden geïnd ( 2.247,50) is zichtbaar op de balans op post 2c. Post 1d Er is in ,- ontvangen aan contributie over Dit bedrag is zo laag omdat de contributieverzoeken in 2010 (net als de twee voorgaande jaren) pas in december zijn verzonden. Het bedrag dat in 2011 nog mag worden verwacht ( 7.462,50,-) is zichtbaar op de balans op post 2d. Post 2b In 2011 werd een bedrag van 3.583,80 aan Boom betaald. Het resterende bedrag betreft de factuur voor TMG 2/2011 (ontvangen in december 2011 maar begin 2012 voldaan) en is zichtbaar op de balans op post 4b. Post 3a De kosten voor de Voorjaarsconferentie, georganiseerd in samenwerking met Beeld & Geluid, zijn in tegenstelling tot origineel begroot volledig door B&G gedragen. Post 3b De kosten voor de extra Zomeractiviteit bedroegen 97,47 en betroffen vergoedingen en geschenken voor de sprekers. Post 3b De kosten voor de Najaarsconferentie bedroegen 85,11 en betreffen inkoop van consumpties en geschenken voor de sprekers. Er werd 35,- terugverdiend in de vorm van barinkomsten. Post 4 De bestuurskosten betreffen een afscheidsdiner voor vertrekkend bestuurslid Thunnis van Oort en diverse reiskosten van bestuursleden t.b.v. vergaderingen. Post 5 Betreft het contract voor de postbus van de vereniging. Post 7a Betreft een correctie van sinds 2009 ten onrechte doorgeschoven kosten voor onderhoud van de website. Het bedrag in 2011 is zichtbaar op de balans op post 5. Post 7b De kosten voor onderhoud van de website zijn iets hoger dan begroot, aangezien een klein extra bedrag werd uitgegeven aan advisering t.b.v. het omzetten van de website naar een nieuw systeem.

11 Post 9a Het bedrag aan ontvangen rente op de kapitaalrekening is iets hoger dan begroot aangezien de vereniging op last van ING halverwege het jaar over is gestapt op een ander rekeningsoort, waardoor de bestaande rekening is beëindigd en het op dat moment openstaande bedrag aan rente reeds is ontvangen. Opmerkingen bij de begroting 2012 Post 1d Post 2b Post 7b Post 12: Dit bedrag is gebaseerd op het ledental per 1 januari 2012 (196 leden) en het contributiebedrag van 7,50 per lid, dat wordt gehanteerd vooruitlopend op goedkeuring ervan door een (bijzondere) ALV. Betreft betaling van TMG 2/2011. Dit betreft het laatste nummer van TMG voor de overgang van het tijdschrift naar Beeld & Geluid en de loskoppeling van de vereniging GBG. Voor 2012 zijn dan ook geen kosten voor TMG begroot. Betreft de geraamde investeringskosten voor het vernieuwen van de verenigingswebsite. Er is geen winst begroot.

12 Staat van baten en lasten 2010 Baten Lasten Nr. Omschrijving Begr Realisé Nr. Omschrijving Begr Realisé 1a Contributies ,25 30,00 1a Contributies ,25 30,00 1b Contributies ,50 482,50 1b Contributies ,50 482,50 1c Contributies , ,50 1c Contributies , ,50 1d Contributies , ,00 2a VJA ,00 0,00 2b NJA ,00 161,55 2c Activiteiten eerdere jaren 0,00 87,50 3a Bijdrage TMG , ,76 3a Bijdrage TMG , ,76 3b Bijdrage TMG , ,35 4 Administratie ,00 95,07 4 Administratie 300,00 334,66 5 Bestuurskosten 400,00 267,50 6 Contributie VGI / IAMHIST 18,00 0,00 7 Publiciteit 90,00 0,00 8 Onderhoud website 90,00 89,67 9 Verzenden Nieuwsbrief 150,00 0,00 10 Rente op Kapitaalrekening 90,00 90,69 10 Bankkosten 50,00 43,10 11 Onvoorzien 450,00 12 Oninbare vorderingen 446,25 13 Resultaat 107, , Totaal , ,52 Totaal , ,52 Liquide middelen Balans per 31 december 2010 Activa Passiva Eigen vermogen Postgiro 3.821, ,24 Algemene reserve , ,87 Kapitaalrekening 7.999, , , , , ,87 Debiteuren Crediteuren 1a Contributies ,25 0,00 2a Bijdrage TMG ,76 1b Contributies ,50 210,00 2b Bijdrage TMG ,49 1c Contributies , ,50 1d Contributies ,00 Administratiekosten 95,07 Onderhoud website 89,65 89, Totaal , ,01 Totaal , ,01

13 Begroting 2011 Baten Lasten nr Omschrijving Realisé ' ,00 Nr Omschrijving Realisé ' a Contributies ,00 1a Contributies ,00 1b Contributies ,50 210,00 1b Contributies ,50 210,00 1c Contributies , ,50 1c Contributies , ,50 1d Contributies , ,00 1d Contributies ,00 1e Contributies ,50 2a VJA , ,00 2b NJA ,55 100,00 2c Activiteiten eerdere jaren 87,50 3a Bijdrage TMG ,76 3a Bijdrage TMG ,76 3b Bijdrage TMG ,49 3b Bijdrage TMG , ,49 3c Bijdrage TMG ,00 4 Administratie ,07 4 Administratie 334,66 300,00 5 Bestuurskosten 267,50 300,00 6 Contributie VGI / IAMHIST 0,00 7 Publiciteit 0,00 100,00 8 Onderhoud website 89,67 90,00 9 Verzenden Nieuwsbrief 0,00 10 Rente op Kapitaalrekening 90,69 90,00 10 Bankkosten 43,10 50,00 11 Onvoorzien 400,00 12 Oninbare vorderingen 446,25 13 Resultaat 1008,18 67, Totaal 18687, ,49 Totaal 18687, ,49

14 Financieel jaarverslag van de vereniging over het jaar 2011 gevolgd door Begroting 2012

15 Toelichting financieel jaaroverzicht 2011 In financieel opzicht was 2011 voor de vereniging GBG in veel opzichten een kalm jaar. De kosten voor de zomeractiviteit en de najaarsconferentie bleven ruimschoots binnen de perken, en ook de overige kosten vielen niet sterk anders uit dan begroot. De vereniging heeft dan ook een winst gemaakt van 788,94 (er was een winst van 67,50 begroot). Toch is er zeker niet alleen goed nieuws. Het aantal leden daalde opnieuw gestaag, van 218 naar 196 bij het ingaan van boekjaar 2012, waarvan 168 gewone leden, 24 instellingen en 4 studentleden. Er werd in 2011 slechts één nieuw lid geworven, tijdens de zomeractiviteit in samenwerking met Beeld & Geluid. Daarnaast blijft een belangrijk punt van aandacht het innen van alle contributie. Opnieuw moest een bedrag aan achterstallige contributies (over 2008) worden afgeschreven als oninbare vordering. Bij de contributieheffing over 2011 zijn wanbetalers over 2009 en 2010 opnieuw gemaand hun achterstallige contributies te voldoen, echter met (vooral voor de achterstallige betalingen over 2009) beperkt resultaat. Gezien de ingrijpende wijzigingen die aanstaande zijn voor de vereniging, zal nog voor de heffing van de contributies over 2012 gepoogd worden zo veel mogelijk achterstallige betalingen alsnog te innen, zodat de vereniging met een schone lei een nieuwe fase in kan gaan. Toelichting op de staat van baten en lasten Post 1a Over 2008 is geen achterstallige contributie ontvangen. Het resterende bedrag ( 210,-) mag als een oninbare vordering worden beschouwd; zie post 12. Post 1b Over 2009 is geen achterstallige contributie ontvangen. Het bedrag dat nog moet worden geïnd ( 1.100,50) is zichtbaar in de balans op post 2b. Post 1c Er is over ,50 ontvangen. Het bedrag dat nog moet worden geïnd ( 2.247,50) is zichtbaar op de balans op post 2c. Post 1d Er is in ,- ontvangen aan contributie over Dit bedrag is zo laag omdat de contributieverzoeken in 2010 (net als de twee voorgaande jaren) pas in december zijn verzonden. Het bedrag dat in 2011 nog mag worden verwacht ( 7.462,50,-) is zichtbaar op de balans op post 2d. Post 2b In 2011 werd een bedrag van 3.583,80 aan Boom betaald. Het resterende bedrag betreft de factuur voor TMG 2/2011 (ontvangen in december 2011 maar begin 2012 voldaan) en is zichtbaar op de balans op post 4b. Post 3a De kosten voor de Voorjaarsconferentie, georganiseerd in samenwerking met Beeld & Geluid, zijn in tegenstelling tot origineel begroot volledig door B&G gedragen. Post 3b De kosten voor de extra Zomeractiviteit bedroegen 97,47 en betroffen vergoedingen en geschenken voor de sprekers. Post 3b De kosten voor de Najaarsconferentie bedroegen 85,11 en betreffen inkoop van consumpties en geschenken voor de sprekers. Er werd 35,- terugverdiend in de vorm van barinkomsten. Post 4 De bestuurskosten betreffen een afscheidsdiner voor vertrekkend bestuurslid Thunnis van Oort en diverse reiskosten van bestuursleden t.b.v. vergaderingen. Post 5 Betreft het contract voor de postbus van de vereniging. Post 7a Betreft een correctie van sinds 2009 ten onrechte doorgeschoven kosten voor onderhoud van de website. Het bedrag in 2011 is zichtbaar op de balans op post 5. Post 7b De kosten voor onderhoud van de website zijn iets hoger dan begroot, aangezien een klein extra bedrag werd uitgegeven aan advisering t.b.v. het omzetten van de website naar een nieuw systeem.

16 Post 9a Het bedrag aan ontvangen rente op de kapitaalrekening is iets hoger dan begroot aangezien de vereniging op last van ING halverwege het jaar over is gestapt op een ander rekeningsoort, waardoor de bestaande rekening is beëindigd en het op dat moment openstaande bedrag aan rente reeds is ontvangen. Opmerkingen bij de begroting 2012 Post 1d Post 2b Post 7b Post 12: Dit bedrag is gebaseerd op het ledental per 1 januari 2012 (196 leden) en het contributiebedrag van 7,50 per lid, dat wordt gehanteerd vooruitlopend op goedkeuring ervan door een (bijzondere) ALV. Betreft betaling van TMG 2/2011. Dit betreft het laatste nummer van TMG voor de overgang van het tijdschrift naar Beeld & Geluid en de loskoppeling van de vereniging GBG. Voor 2012 zijn dan ook geen kosten voor TMG begroot. Betreft de geraamde investeringskosten voor het vernieuwen van de verenigingswebsite. Er is geen winst begroot.

17 Staat van baten en lasten 2011 Baten Lasten nr omschrijving begroot realisé nr omschrijving begroot realisé 1a Contributies ,00 0,00 1a Contributies ,00 0,00 1b Contributies ,50 0,00 1b Contributies ,50 0,00 1c Contributies , ,50 1c Contributies , ,50 1d Contributies , ,50 2a Bijdrage TMG , ,49 2a Bijdrage TMG , ,49 2b Bijdrage TMG , ,60 3a Voorjaarsactiviteit 1.000,00 3b Zomeractiviteit 97,47 3c Najaarsactiviteit 100,00 50,11 4 Bestuurskosten 300,00 89,98 5 Administratiekosten 300,00 154,70 6 Publiciteit 100,00 0,00 7a Correctiepost website 89,65 7b Onderhoud website 90,00 117,63 8 Verzendkosten 246,00 9a Rente Kapitaalrekening 90,00 115,75 9b Bankkosten 50,00 50,82 10 Reserveringen 11 Onvoorzien 400,00 12 Oninbare vorderingen 210,00 13 Verlies 0,00 0,00 13 Winst 67,50 878,59 Totaal , ,89 Totaal , ,89 Balans per 31 december 2011 Activa Passiva Liquide middelen Eigen vermogen 1a Postgiro 3.751, ,74 3 Algemene reserve , ,46 1b Kapitaalrekening 8.090, , , , , ,46 Debiteuren Crediteuren 2a Contributies ,00 0,00 4a Bijdrage TMG ,49 2b Contributies , ,50 4b Bijdrage TMG ,80 2c Contributies , ,50 5 Onderhoud website 89,65 2d Contributies , , , , ,26

18 Begroting 2012 Baten Lasten nr omschrijving realise ' nr omschrijving realisé ' a Contributies , ,50 1a Contributies ,50 1b Contributies , ,50 1b Contributies , ,50 1c Contributies , ,50 1c Contributies ,50 1d Contributies , ,00 2a Bijdrage TMG ,49 2a Bijdrage TMG ,49 2b Bijdrage TMG ,80 2b Bijdrage TMG , ,80 3a Voorjaarsactiviteit 97,47 75,00 3b Najaarsactiviteit 50,11 75,00 4 Bestuurskosten 89,98 100,00 5 Administratiekosten 154,70 50,00 6 Publiciteit 60,00 7a Correctiepost website 89,65 7a Onderhoud website 117,63 100,00 7b Invest. online platform 0,00 750,00 8 Verzendkosten 246,00 150,00 9 Rente op Kapitaalrekening 115,75 90,00 9 Bankkosten 50,82 50,00 10 Onvoorzien 150,00 11 Oninbare vorderingen 210,00 12 Winst 878,59 0,00 Totaal , ,30 Totaal , ,30

JAARRAPPORT 2013. Nederlandse 420 Klasse Organisatie. Oude Langendijk 5 2611 GK Delft

JAARRAPPORT 2013. Nederlandse 420 Klasse Organisatie. Oude Langendijk 5 2611 GK Delft JAARRAPPORT 2013 van de Nederlandse 420 Klasse Organisatie Oude Langendijk 5 2611 GK Delft 1 Inhoudsopgave Bladzijde Bestuursverslag 1. Inleiding; 3 2. De vereniging; 3 3. De financiële situatie. 4 Jaarstukken

Nadere informatie

Vereniging Deelnemersbelang Plantages Ghana - VDPG

Vereniging Deelnemersbelang Plantages Ghana - VDPG website: www.plantages-ghana.nl - mail: info@plantages-ghana.nl post: secretariaat VDPG - Postbus 30-4325 ZG Renesse - telefoon: 06.51582411 KvK: 17208456 - Bankrekening: 67.57.95.044 Vereniging Deelnemersbelang

Nadere informatie

NVRB Jaarverslag 2014 maart 2015

NVRB Jaarverslag 2014 maart 2015 Jaarverslag 2014 1. Inleiding Dit jaarverslag geeft in het kort weer welke activiteiten en gebeurtenissen in 2014 hebben plaatsgevonden. Er wordt een relatie gelegd met de plannen die begin 2014 gedurende

Nadere informatie

Beste leden, Het bestuur, Hans Botman, Arjan van den Hoogen en Saskia Kluit

Beste leden, Het bestuur, Hans Botman, Arjan van den Hoogen en Saskia Kluit Jaarverslag 2011 Beste leden, Wat kunnen we met zijn allen trots zijn op wat we afgelopen jaar allemaal hebben gedaan! Dankzij jullie inzet heeft Energie-U heel veel bereikt in het eerste jaar van haar

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi JAARVERSLAG 2009 Stichting Kind in Malawi Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Organisatie... 4 1.1 Bestuur... 4 1.2 Vergaderingen... 4 1.3 Contact Malawi... 4 2. Resultaten in 2009... 5 2.1 Algemeen beeld...

Nadere informatie

Colofon (per 01-01-2015)

Colofon (per 01-01-2015) Jaarverslag 2014 & Werkplan 2015 2015 Vereniging Aangeboren Heupafwijkingen. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd, gedrukt of op andere wijze vermenigvuldigd en verspreid zonder voorafgaande toestemming

Nadere informatie

Resultatenrekening 2011. jaarrekening Realisatie Begroot Realisatie. Totale baten 142.767,97 145.558,00 126.660,00. Financieel Jaarverslag 2011

Resultatenrekening 2011. jaarrekening Realisatie Begroot Realisatie. Totale baten 142.767,97 145.558,00 126.660,00. Financieel Jaarverslag 2011 Financieel Jaarverslag 2011 Resultatenrekening 2011 2 detail (grootboekniveau) Baten jaarrekening Realisatie Begroot Realisatie 31-12-2011 2011 2010 8000 Inkomsten lidmaatschap 0 128.403,81 - - 8010 Opbrengsten

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 CONCEPT!!! NLUUG-bestuur

Jaarverslag 2012 CONCEPT!!! NLUUG-bestuur Jaarverslag 2012 CONCEPT!!! NLUUG-bestuur 23 mei 2013 2 B Vereniging NLUUG p.a. Organisatie en Congresbureau interactie Horapark 9, 6717 LZ Ede Postbus 8189, 6710 AD Ede T 0318 69 44 16 k 0318 69 44 17

Nadere informatie

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs. passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.com jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Jaarverslag NVBS 2012 Voorwoord

Nadere informatie

VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010

VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010 VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010 Deze jaarrekening is in de week van 25 juni 2011door het Partijbestuur vastgesteld en door de Toezichtsraad goedgekeurd. Postadres Postbus 8008 3500 RA Bezoekadres

Nadere informatie

JAARVERSLAG ALUMNIVERENIGING OPEN UNIVERSITEIT 2014

JAARVERSLAG ALUMNIVERENIGING OPEN UNIVERSITEIT 2014 JAARVERSLAG ALUMNIVERENIGING OPEN UNIVERSITEIT 2014 INHOUDSOPGAVE: VOORWOORD... 1 2014: HET JAAR VAN INZETTEN OP VERANDERING... 1 BESTUURSVERSLAG... 2 ALGEMEEN... 2 BESTUUR EN BESTUURSVERGADERINGEN...

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Vereniging de Alternatieve Garage t Eendeëi.

Jaarverslag 2013 Vereniging de Alternatieve Garage t Eendeëi. Jaarverslag 2013 Vereniging de Alternatieve Garage t Eendeëi. Korperpad 25a 3084 NB Rotterdam Tijdens de cluburen bereikbaar op: 06-280 490 50 t Ei gaat verhuizen naar: Van Helmontstraat 11-13, 3029 AA

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting Luz Alba

Jaarverslag 2012 Stichting Luz Alba Jaarverslag 2012 Stichting Luz Alba Voorwoord Beste lezers, Eindelijk is het dan zover. Eindelijk kan ik jullie een mooi jaarverslag presenteren. Eindelijk kan ik echt laten zien wat ik nu allemaal met

Nadere informatie

Voorwoord... 3 1. Verslag van de secretaris... 4 1.1. Financiële hulp... 4. 2. Jaarrekening... 8 2.1. Balans per 31-12-2014... 8

Voorwoord... 3 1. Verslag van de secretaris... 4 1.1. Financiële hulp... 4. 2. Jaarrekening... 8 2.1. Balans per 31-12-2014... 8 Inhoud Voorwoord... 3 1. Verslag van de secretaris... 4 1.1. Financiële hulp... 4 1.2. Aanvragen voor bijstand... 4 1.3. Het bedrijfsmaatschappelijk werk... 5 1.4. Kerstattenties... 6 1.5. Contribuanten...

Nadere informatie

Uitnodiging ALV Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Donderdag 4 juni 2015 1

Uitnodiging ALV Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Donderdag 4 juni 2015 1 Uitnodiging ALV Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Donderdag 4 juni 2015 1 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Haarwensen Boekjaar 2012

Jaarverslag Stichting Haarwensen Boekjaar 2012 Jaarverslag Stichting Haarwensen Boekjaar Inhoudsopgave Inleiding 3 Algemene informatie Stichting Haarwensen 4 Doelstelling 4 Historie 4 Bestuurssamenstelling 5 Activiteiten Stichting Haarwensen 6 Fondswerving

Nadere informatie

1 Inleiding 4. 2 Algemeen 5

1 Inleiding 4. 2 Algemeen 5 Sportvereniging en financiën Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Algemeen 5 2.1 Inleiding 5 2.2 De sportvereniging 5 2.3 De structuur van een sportvereniging 6 2.3.1 De algemene ledenvergadering 6 2.3.2 Het

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. De eerste stap op weg naar een energieneutrale Heuvelrug gemeente

Jaarverslag 2014. De eerste stap op weg naar een energieneutrale Heuvelrug gemeente De eerste stap op weg naar een energieneutrale Heuvelrug gemeente Jaarverslag 2014 De eerste stap op weg naar een energieneutrale Heuvelrug Heuvelrug Energie Versie 1.0, d.d. 20 mei 2015 vastgesteld door

Nadere informatie

Jaarverslag Hestia 2013

Jaarverslag Hestia 2013 Jaarverslag Hestia 2013 Bewonersvereniging Hestia Van Randwijcklaan 33 3814 AB Amersfoort april 2014 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Organisatie van Hestia... 2 2.1 Bestuur... 2 2.2

Nadere informatie

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort Inhoudsopgave Pagina BESTUURSVERKLARING... 3 ACCOUNTANTSRAPPORT... 5 Samenstellingsverklaring...6 BESTUURSVERSLAG... 7 Algemeen... 88 Afgekondigde

Nadere informatie

CONCEPT. Verslag. over het. verenigingsjaar 2013. 8e verenigingsjaar Vereniging van Vermogensbeheerders en -Adviseurs

CONCEPT. Verslag. over het. verenigingsjaar 2013. 8e verenigingsjaar Vereniging van Vermogensbeheerders en -Adviseurs CONCEPT Verslag over het verenigingsjaar 2013 8e verenigingsjaar Vereniging van Vermogensbeheerders en -Adviseurs Inhoudsopgave De vereniging... 3 Achtergrondinformatie over de vereniging... 4 Formele

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 PV Radboud

Jaarverslag 2012 PV Radboud Jaarverslag 2012 PV Radboud Vastgesteld door de Verenigingsraad van de PV Radboud op 30 mei 2013. 1 Inhoud 1 Voorwoord... 3 2 Ontwikkeling activiteiten PV Radboud in 2012... 5 2.1 Algemene gegevens en

Nadere informatie

Jaarrekeningen. Gelieerde Organen en Organisaties

Jaarrekeningen. Gelieerde Organen en Organisaties Jaarrekeningen Gelieerde Organen en Organisaties 2013 JAARREKENINGEN 2013 CDA, GELIEERDE ORGANEN EN ORGANISATIES 1 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN - Brief landelijk penningmeester 3 JAARREKENINGEN - Stichting Secretariaat

Nadere informatie

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor Moeders, 2010 Alle rechten voorbehouden. Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Notulen Extra ALV Datum: 25 april 2012 Locatie: Carré Tijd: 14.00. Aanwezig. 1 Opening en vaststellen agenda

Notulen Extra ALV Datum: 25 april 2012 Locatie: Carré Tijd: 14.00. Aanwezig. 1 Opening en vaststellen agenda Notulen Extra ALV Datum: april Locatie: Carré Tijd:.00 Aanwezig Arianne Colenbrander (Bestuur) Wendy Duurland (Bestuur) Elizabeth Izaks (Bestuur ) Sophia Steuter (Bestuur) Marlot Buschmann (Bestuur) Jarmo

Nadere informatie

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden.

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. Sociologisch Epicentrum - beleidsplan - 2013-2014 Beleidsplan studievereniging SEC 2014/2015 In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. 1 Beste

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

Concept Plein H jaarplan 2014 december 2013. Jaarplan 2014

Concept Plein H jaarplan 2014 december 2013. Jaarplan 2014 Concept Plein H jaarplan 2014 december 2013 Jaarplan 2014 Utrecht, december 2013 Inhoudsopgave Woord vooraf...3 1 Inhoudelijk...4 1.1 Profilering Plein H... 4 1.1.1 Communicatie... 4 1.1.2 Relatiebeheer...

Nadere informatie

Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010

Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010 Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010 COLOFON Tekst: Realisatie: Drukwerk: Eindredactie: NPV Muntz Apeldoorn Zalsman Kampen b.v. dr. R. Seldenrijk, directeur NPV Inhoudsopgave De NPV in het land pagina 4

Nadere informatie