Eigen Woning. 1. Maatregelen Eigen Woning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eigen Woning. 1. Maatregelen Eigen Woning"

Transcriptie

1 Fotografie: Rob van Esch Op de tweehonderdste Prinsjesdag heeft het kabinet het Belastingplan 2015 aan de Tweede Kamer aangeboden. Het Belastingplan 2015 bevat weinig verrassende maatregelen. Opvallende maatregelen zijn de mogelijkheid om lijfrente bij arbeidsongeschiktheid af te kopen en de herleving van de 80%-regel bij levensloop. Al aangekondigd - en nu ook opgenomen in het Belastingplan zijn de introductie van nettopensioen en duidelijkheid over de sanctie bij schending nettolijfrente, en de aanpassing van de werkkostenregeling (inclusief verval van het keuzeregime). Ook zijn er diverse kleinere maatregelen op het gebied van eigen woning. Daarnaast heeft het kabinet toegezegd verder te werken aan de herziening van het belastingstelsel, maar zijn er nagenoeg geen concrete wijzigingen voorgesteld. De staatssecretaris van Financiën heeft aangegeven een stelsel-wijziging niet ineens door te voeren zoals bij de invoering van de Wet Inkomstenbelasting Deze week vinden de algemene beschouwingen plaats. De algemene politieke beschouwingen zijn het jaarlijkse debat over de begrotingsplannen van het kabinet voor het komende jaar. Dit kan nog leiden tot wijzigingen. Vervolgens zal het Belastingplan 2015 naar de Eerste Kamer gaan die de wetsvoorstellen kan aannemen of verwerpen. Gelet op de afstemming die vooraf heeft plaatsgevonden met de constructieve oppositie (D 66, CU en SGP) lijkt aanname van het wetsvoorstel geen probleem. Eind dit jaar weten we definitief welke voorstellen doorgang vinden. Eigen Woning 1. Maatregelen Eigen Woning Restschuld Een restschuld ontstaat als de verkoopprijs van de eigen woning lager is dan de eigenwoningschuld. De rente over deze restschuld is met ingang van 1 januari 2013 gedurende tien jaar aftrekbaar in box 1. Maar dan moet de restschuld wel ontstaan zijn in de periode van 29 oktober 2012 tot en met 31 december De faciliteit is ook van toepassing als er geen eigen woning meer is. Ook geldt er geen aflossingsvereiste voor de restschuld. Om ervoor te zorgen dat restschulden beter zijn te financieren, wordt de maximale periode voor de aftrek van rente op restschulden verlengd van tien naar vijftien jaar.

2 Tijdelijke verhuisregel en regeling bij tijdelijke verhuur De tijdelijke verlenging van de verhuisregeling hypotheekrenteaftrek, en het herleven van de hypotheekrenteaftrek na tijdelijke verhuur, zijn tijdelijke crisismaatregelen die gelden voor mensen met een eigen woning die zij niet verkocht krijgen. Een woningbezitter met dubbele woonlasten blijft dus drie jaar lang recht houden op hypotheekrenteaftrek over beide hypotheken, in plaats van de gebruikelijke twee jaar. Daarnaast mogen de financieringskosten voor deze woning weer afgetrokken worden, als de woning na een periode van verhuur binnen deze driejaarstermijn weer leegstaat. De verlenging van de termijn van twee naar drie jaar zou aanvankelijk beëindigd worden per 1 januari Het kabinet heeft nu besloten om deze regelingen blijvend te verlengen naar drie jaar. Beëindiging verruimde schenkvrijstelling in verband met de eigen woning In het belastingplan 2014 is de schenkvrijstelling ten behoeve van de eigen woning verruimd. In de periode tot en met 31 december 2014 is het mogelijk om te schenken zonder schenkingsrecht te betalen. Het bedrag moet de verkrijger dan wel aanwenden voor de eigen woning. Zowel de relatie tussen de schenker en verkrijger, als de leeftijd van de verkrijger, zijn hierbij niet relevant. Deze maatregel wordt volgens de huidige plannen niet verlengd. Dit betekent dus dat het nog tot het einde van dit jaar mogelijk is om een schenking te doen waarbij gebruik kan worden gemaakt van de verhoogde schenkvrijstelling. Verlaagd btw-tarief Met ingang van 1 maart 2013 is het btw-tarief op renovaties en verbouwingen tijdelijk verlaagd van 21% naar 6%. Deze maatregel zou lopen tot en met 31 december 2014, maar is nu verlengd tot 1 juli Voorwaarden zijn wel dat de dienst is afgerond vóór 1 juli 2015 en de renovatie of verbouwing meer dan twee jaar na eerste ingebruikneming van de woning heeft plaatsgevonden. De verlaging ziet op de geleverde arbeid en niet op de materialen. De onderstaande maatregelen waren al eerder aangenomen: Vervallen tijdelijke verlenging doorverkooptermijn overdrachtsbelasting De stimuleringsmaatregel van de doorverkooptermijn in de overdrachtsbelasting van zes maanden voor is tijdelijk verlengd tot 36 maanden. Dat geldt voor woningen en niet-woningen. Als een onroerende zaak in de periode van 1 september 2012 tot 1 januari 2015 wordt verkregen, is bij een opvolgende verkrijging van deze onroerende zaak door een ander binnen 36 maanden slechts over de meerwaarde overdrachtsbelasting verschuldigd. De verlengde doorverkooptermijn is dus niet meer van toepassing op verkrijgingen na Dan geldt weer de gebruikelijke zesmaandstermijn. Verhoging eigenwoningforfait dure woningen In 2015 wordt het eigenwoningforfait voor woningen boven een bepaalde WOZ-waarde (in 2014 is dat ) verhoogd van 1,80% naar 2,05% voor het deel dat die WOZ-waarde overstijgt. Uiteindelijk zal dit 2,35% zijn in Beperking renteaftrek eigenwoningschuld in hoogste schijf tot 51% Vanaf 2014 is het maximale percentage waartegen de rente over de eigenwoningschuld in de hoogste schijf kan worden afgetrokken met een half procent per jaar verlaagd. De renteaftrek voor de eigenwoningschuld bedraagt in 2015 dus maximaal 51%.

3 Ons commentaar Het is goed om in de toelichting op het Belastingplan 2015 te lezen dat de termijn voor renteaftrek van restschulden wordt verlengd van tien naar vijftien jaar. Een wettelijke basis is hier helaas niet voor terug te vinden in het belastingplan. Deze zal dus nog moeten volgen. Wij gaan er dan ook maar even vanuit dat de voorwaarden zoals die gelden voor de huidige faciliteit niet wijzigen en enkel de termijn wordt aangepast en verlengd van 10 naar 15 jaar. Op de woningmarkt lijkt licht het herstel te zijn ingezet. Langzaamaan worden er meer woningen verkocht. Ondanks dat zie je binnen Nederland regionaal toch nog behoorlijk wat verschillen ten aanzien van de verkoop van woningen. Wij kunnen de structurele aanpassing van de driejaarstermijn voor mensen met dubbele eigenwoninglasten in dat kader dan ook alleen maar aanmoedigen. Vanuit de praktijk was er de wens om de termijn voor schenkvrijstelling te verlengen. Er werd veel meer gebruik van gemaakt dan in eerste instantie werd verwacht. Het is de woningmarkt ten goede gekomen. Minister Dijsselbloem heeft echter al aangegeven dat de termijn niet zou worden verlengd. Dit blijkt nu ook. Om nog dit jaar gebruik te maken van de verhoogde schenkingsvrijstelling moet aan de voorwaarden worden voldaan. De schenking moet vóór 1 januari 2015 zijn gebruikt voor de eigen woning. Het enkel doen en ontvangen van de schenking is dus niet voldoende. Vraag is tot wanneer bank/verzekeraar de schenking nog tijdig voor 31 december 2014 kan verwerken. Dit zijn dingen om over na te denken en helder te communiceren met onze klanten. Oudedagsvoorzieningen 2. Nettolijfrente (derde pijler) en nettopensioen (tweede pijler) Met ingang van 1 januari 2015 wordt het fiscale kader waarbinnen pensioen kan worden opgebouwd verder beperkt en wordt het pensioengevend loon gemaximeerd op Onderdeel van deze wetgeving, beter bekend als Witteveen 2015, is de mogelijkheid om voor het inkomen boven in de derde pijler een oudedagsvoorziening op te bouwen in de vorm van een nettolijfrente. Deze nettolijfrente komt overeen met een jaarlijkse bruto pensioenopbouw van 1,875% middelloon. De waarde van de nettolijfrente is door een speciale vrijstelling vrijgesteld van vermogensrendementsheffing in box 3. In het Belastingplan 2015 staan voor de oudedagsvoorziening twee belangrijke wijzigingen: 1. de sanctie die staat op het schenden van de voorwaarden voor de nettolijfrente wordt gewijzigd; 2. het nettopensioen wordt in de fiscale wetgeving geïntroduceerd. Nettopensioen is de mogelijkheid om voor het inkomen boven de in de tweede pijler een oudedagsvoorziening op te bouwen die overeenkomt met een jaarlijkse bruto pensioenopbouw van 1,875% middelloon. Ook nettopensioen kent een speciale vrijstelling van vermogensrendementsheffing in box 3.

4 Nettolijfrente De nettolijfrente is onderdeel van Witteveen 2015 en is al aangenomen. De kenmerken van nettolijfrente zijn: De premie of inleg is niet aftrekbaar en wordt betaald uit een netto inkomens- of vermogensbestanddeel; De uitkeringen zijn niet belast in box 1; De waarde van de nettolijfrente is vrijgesteld van vermogensrendementsheffing in box 3; De uitkeringen moeten voldoen aan de bestaande fiscale voorwaarden voor een (tijdelijke) oudedagslijfrente; De nettolijfrente kan uitsluitend worden uitgevoerd door een verzekeraar (lijfrenteverzekering), bank (lijfrenterekening) of beleggingsinstelling (lijfrentebeleggingsrecht); De nettolijfrente is op dezelfde manier vrijgesteld van erfbelasting als de brutolijfrente. Sanctie nettolijfrente De sanctie bij schending van de voorwaarden van de nettolijfrente is onderdeel van het Belastingplan 2015 en is daarmee nog een wetsvoorstel. Als in enig jaar een schending van de voorwaarden plaatsvindt, wordt in het daaropvolgende jaar een bij forfaitaire benadering bepaald bedrag in box 3 in aanmerking genomen. Dit om de genoten box 3-vrijstelling terug te nemen. In het jaar ná het jaar waarin de schending heeft plaatsgevonden wordt 50% van de nettolijfrente aanspraak (waarde op 1 januari van het jaar van schending) vermenigvuldigd met het aantal deelnemingsjaren (met een maximum van tien) in de vermogensrendementsheffing betrokken. Deze sanctie kent een ingewikkelde tegenbewijsregeling. De sanctie wordt overigens niet toegepast bij emigratie. Nettopensioen Onlangs is al een ontwerpbesluit nettopensioen gepubliceerd. Met opname van het nettopensioen in het Belastingplan 2015 is het nu ook voorstel van wet De kenmerken van nettopensioen zijn: De omkeerregel is niet van toepassing; De uitkeringen zijn niet belast in box 1; De waarde van het nettopensioen wordt vrijgesteld van vermogensrendementsheffing in box 3; Het nettopensioen kan uitsluitend voorzien in een netto-ouderdomspensioen, nettopartnerpensioen en/of nettowezenpensioen; Het nettopensioen kan uitsluitend worden uitgevoerd door een pensioenfonds, verzekeraar of premiepensioeninstelling; Het nettopartnerpensioen is op dezelfde wijze vrijgesteld van erfbelasting als het (bruto) partnerpensioen. Sanctie nettopensioen De sanctiebepaling bij schending van de voorwaarden is hetzelfde als bij nettolijfrente. We behandelen daarom hier alleen de begrenzing van het nettopensioen en de vormen van nettopensioen. Begrenzing en vormen nettopensioen Voor het nettopensioen gelden de begrenzingen (vermenigvuldigd met de nettofactor) zoals deze voor (bruto) pensioenregelingen zijn opgenomen in de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB 1964). Alle vormen van nettopensioen moeten op basis van een beschikbare premieregeling tijdsevenredig worden opgebouwd. Hiervoor zullen premiestaffels worden gepubliceerd. Het netto-ouderdomspensioen mag na 40 jaren opbouw niet meer bedragen dan 75% van het gemiddelde bedrag boven (2015) vermenigvuldigd met 48% (2015) (en het nettopartnerpensioen en het nettowezenpensioen respectievelijk 52,5% en 10,5%).

5 Overzicht nettolijfrente en nettopensioen Witteveen 2015 (reeds aangenomen) Belastingplan 2015 (wetsvoorstel) Inkomensvoorzieningen: Aanbieder: Kring van gerechtigden nabestaandenvoorzieningen: Uitkeringsvormen: Nettopensioen (tweede pijler) Netto-ouderdoms-, nettopartneren/of nettowezenpensioen Pensioenfonds, verzekeraar of premiepensioeninstelling (PPI) Partnerpensioen: (gewezen) echtgenoot dan wel degene met wie (gewezen) werknemer gemeenschappelijk huishouding voert / voerde Wezenpensioen: (pleeg)kinderen tot 30 jaar Levenslange uitkering in geld (niet beleggingseenheden) die kan variëren binnen de marge 100:75 Nettolijfrente (derde pijler) Oudedagslijfrente, nabestaandelijfrente of tijdelijke oudedagslijfrente Verzekeraar, bank of beleggingsinstelling Nabestaandelijfrente: elke willekeurige natuurlijk persoon die verzekeringnemer (belastingplichtige) heeft aangewezen Levenslange of tijdelijke uitkering die vast en gelijkmatig is in geld of beleggingseenheden Vererven: Niet mogelijk Wel mogelijk (in geval van spaarrekening of beleggingsrecht) Afkoop: Afkoop langdurige arbeidsongeschiktheid: Afkoop wordt beheerst door PW. Wordt toch afgekocht: genoten box 3 vrijstelling wordt (forfaitair) teruggenomen. Zie uitwerking hiervoor. Niet mogelijk. Sanctie bij schending voorwaarden: genoten box 3 vrijstelling wordt (forfaitair) teruggenomen. Zie uitwerking hiervoor. Onder voorwaarden tot een bepaald maximum mogelijk. Ons commentaar Maar net twee weken geleden is het ontwerpbesluit nettopensioen door de staatssecretarissen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Financiën gepubliceerd. Jammer dat wederom fiscale en civielrechtelijke wetgeving niet op elkaar worden afgestemd. Om een voorbeeld te noemen: afkoop wordt beheerst door de Pensioenwet (PW, dus is afkoop niet mogelijk), nettopensioen is immers pensioen in de zin van de PW. Maar toch wordt fiscaal de afkoopmogelijkheid, hoewel met toepassing van een sanctie, geboden. Het lijkt ons goed dat er eens één fiscaal-civielrechtelijk beleid wordt gevormd ten aanzien van (netto)pensioen. Verder wordt in Belastingplan 2015 met geen woord gerept over de gevolgen van nettolijfrente en nettopensioen voor de uitvoerders ervan. Moeten nu bepaalde gegevens aan de Belastingdienst worden doorgegeven (gerenseigneerd)? En zo ja, welke gegevens? En hoe zit het met de aansprakelijkheid van de uitvoerder jegens de Belastingdienst?

6 Het is voor de werknemer mogelijk een veilige gedachte dat nettopensioen onder de beschermende werking van de Pensioenwet valt. Maar zullen de uitvoeringskosten in verband met de zwaardere informatieverplichtingen opwegen tegen de voordelen van de beschermende werking van de Pensioenwet? Het is te hopen dat de totale uitvoeringskosten minder bedragen dan de effectieve belastingheffing van 1,2% per jaar op een vergelijkbare gewone spaarrekening zou zijn geweest. Is dat niet zo, dan heeft de vrijstelling in box 3 per definitie zijn nut verloren. Bovendien is het de vraag of de box 3-vrijstelling opweegt tegen de beperkte beschikkingsvrijheid over het nettokapitaal. Het kapitaal moet immers voldoen aan de wettelijk voorgeschreven lijfrentevormen en de beperkte kring van begunstigden. De hoop bestond dat alles rondom nettolijfrente en nettopensioen na het Belastingplan 2015 duidelijk zou zijn. Helaas is dat (nog) niet het geval, terwijl de tijd nu toch echt begint te dringen 3. Afkoop lijfrente bij langdurige arbeidsongeschiktheid In het belastingplan is een nieuwe mogelijkheid opgenomen om lijfrente af te kopen. Het gaat om afkoop van een lijfrentevoorziening bij langdurige arbeidsongeschiktheid. De maatregel geldt vanaf 1 januari Om gebruik te kunnen maken van de afkoopregeling moet degene die de lijfrente (gedeeltelijk) wil afkopen aan drie voorwaarden voldoen: 1. de rechthebbende moet langdurig arbeidsongeschikt zijn; 2. de rechthebbende mag de AOW- leeftijd op het moment van afkoop nog niet hebben bereikt; én 3. het gezamenlijk bedrag van de afgekochte lijfrente mag in het kalenderjaar niet meer bedragen dan het hoogste van of de gemiddelde premiegrondslag in het jaar vóór het jaar van afkoop en het jaar wat daaraan vooraf ging. Bij de premiegrondslag wordt geen rekening gehouden met de franchise. De uitvoerder van de lijfrente kan op verzoek van de klant bij inhouding van loonheffing rekening houden met het feit dat het gaat om een (gedeeltelijke) afkoop van de lijfrente bij arbeidsongeschiktheid. De klant moet daarbij aan de uitvoerder aannemelijk maken dat hij voldoet aan de voorwaarden voor afkoop. Als hij voldoet aan de voorwaarden betaalt hij inkomstenbelasting over de afkoopwaarde, geen revisierente. Hetzelfde geldt ook voor de nettolijfrente. Als aan de voorwaarden wordt voldaan kan een nettolijfrente worden afgekocht zonder sancties in box Beperking lijfrente-inleg bij deelname nettopensioen Inleg of premie voor een netto pensioen zal in mindering moeten worden gebracht op de jaar- en reserveringsruimte. Omdat nettopensioen pas vanaf 2015 kan worden opgebouwd en bij jaar- en reserveringsruimte de gegevens van het voorafgaande kalenderjaar worden toegepast, heeft deze maatregel voor het eerst invloed op de jaarruimte van het jaar 2016.

7 Ons commentaar Volgens goed Nederlands gebruik wordt de lijfrentefaciliteit ten minste ieder jaar aangepast. Gelukkig vallen de aanpassingen dit jaar mee. De gedachte achter de nieuwe afkoopmogelijkheid is het verschaffen van inkomen voor met name zzp ers bij arbeidsongeschiktheid. Over het bedrag dat zij opnemen of afkopen, betalen zij alleen inkomstenbelasting. Geen revisierente. Met deze maatregel kan mogelijk in de acute noden van de arbeidsongeschikte ondernemer worden voorzien. Wel roept de maatregel de vraag op welk beleid de overheid in gedachten heeft voor de oudedagsvoorziening van deze arbeidsongeschikten. Na afkoop heeft de ondernemer geen oudedagsvoorziening meer. En de vraag is hoe het begrip langdurig moet worden uitgelegd. Daarvoor volgt nog een ministeriële regeling. Het kabinet legt bovendien de last van de beoordeling van de vraag of aan de voorwaarden wordt voldaan in eerste instantie bij de uitvoerder neer, terwijl die aansprakelijk is voor een juiste inhouding. In voorkomende gevallen zal die uitvoerder vooraf instemming van de Belastingdienst met de afkoop verlangen. De vermindering van de jaar- en reserveringsruimte met het bedrag van de inleg voor nettopensioen verbaast ons. De lijfrente waarvoor aftrek mogelijk is, wordt berekend over inkomen tot Het nettopensioen (of de nettolijfrente) wordt berekend over het inkomen boven Gelet op dit gegeven lijkt het onlogisch om opbouw van nettopensioen van invloed te laten zijn op de opbouw tot Levensloop 5. Levensloop Per 1 januari 2012 is de levensloopregeling voor nieuwe gevallen afgeschaft. Voor tegoeden van meer dan geldt een overgangsregeling waarbij van de levensloopregeling gebruik kan worden gemaakt tot en met het jaar Bij opnames kan bestedingsvrij over het levenslooptegoed worden beschikt. Voor het jaar 2013 gold een regeling dat bij volledige opname van het levenslooptegoed slecht 80% hiervan in de belastingheffing werd betrokken. Deze regeling wordt nu in 2015 opnieuw aangeboden voor deelnemers die onder het overgangsrecht vallen. De 80%-regeling is beperkt tot ten hoogste de waarde van de levensloopaanspraak op 31 december Ook in 2015 geldt de 80%-regeling alleen voor opnames van het volledige levenslooptegoed. Ons commentaar Het is opvallend (en onverwacht) dat deelnemers aan de levensloopregeling voor de tweede keer de kans krijgen om hun levenslooptegoed volledig op te nemen, waarbij slechts 80% van de waarde (dit keer per 31 december 2013) wordt belast. De achtergrond van deze maatregel is niet toegelicht. Het is de vraag of deelnemers deze tweede kans aangrijpen of dat zij toch het saldo voor de langere termijn - zonder heffing in box 3 - willen behouden.

8 Werkkostenregeling 6. Werkkostenregeling In het belastingplan wordt de fiscale behandeling van vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers aangepast ( werkkostenregeling ). Werkgevers zijn vanaf 1 januari 2015 verplicht om deze werkkostenregeling toe te passen. Zij moeten aan het einde van het jaar bepalen wat de totale loonsom is. Van deze loonsom mag met ingang van 1 januari ,2% belastingvrij en ongetoetst aan werknemers worden vergoed. Nu bedraagt deze vrije ruimte nog 1,5% van de loonsom. Over de vergoedingen en verstrekkingen die uitkomen boven die vrije ruimte is een eindheffing van 80% verschuldigd. Tenzij een vrijstelling van toepassing is of de vergoeding of verstrekking noodzakelijk is (zie hierna). Na afloop van het kalenderjaar mag de op grond van de werkkostenregeling verschuldigde belasting worden berekend en afgedragen in de aangifte over het eerste tijdvak. Daarnaast is het ook mogelijk om al gedurende het jaar de verschuldigde eindheffing te berekenen en af te dragen. Noodzakelijkheidscriterium Naast de verplichtstelling van de werkkostenregeling wordt het zogenoemde noodzakelijkheidscriterium geïntroduceerd. Vergoedingen of verstrekkingen die de werkgever redelijkerwijs noodzakelijk voor de uitvoering van de dienstbetrekking vindt, mag de werkgever belastingvrij geven. In het belastingplan wordt gesproken over gereedschappen, computers, en mobiele communicatiemiddelen die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de dienstbetrekking. Daarbij wordt onder andere de voorwaarde gesteld dat de werknemer verplicht is tot teruggaaf of vergoeding van de restwaarde als de voorziening niet meer noodzakelijk is. Branche eigen producten Voor korting op producten van de eigen werkgever blijft een aparte vrijstelling van toepassing. De korting mag maximaal 20% van de waarde in het economisch verkeer bedragen en in totaal niet meer dan 500 per jaar zijn. Concernregeling In concernverband waarbij er sprake is van meerdere inhoudingsplichtigen kan jaarlijks de keuze gemaakt worden om als één werkgever te worden beschouwd. Daarbij geldt de voorwaarde dat gedurende het hele jaar sprake is van ondernemingen waarbij voor ten minste een belang van 95% in dochterondernemingen aanwezig is. Elke inhoudingsplichtige is hoofdelijk aansprakelijk voor de verschuldigde belasting van het concern. Personeelsleningen De fiscale behandeling van rentekorting op personeelsleningen zal in de Fiscale verzamelwet 2015 worden opgenomen. Deze wet zal in het voorjaar van 2015 worden behandeld. Ons commentaar Bij de invoering van de werkkostenregeling in 2011 konden werkgevers nog kiezen of zij van deze regeling gebruik wilden maken. Met ingang van volgend jaar vervalt de keuzemogelijkheid. Het merendeel van de werkgevers hanteert tot de dag van vandaag nog het oude regime. Onder het oude regime was het hebben van een privé- of beloningsvoordeel relevant. Nu moet gekeken worden of een

9 vergoeding noodzakelijk is. De invulling van dat begrip wordt (vooralsnog) aan werkgevers zelf overgelaten. Voor de genoemde voorzieningen wil de regering alvast wat ervaring opdoen in het gebruik van dit nieuwe criterium. En ook voor andere knelpunten in de regeling volgen te zijner tijd oplossingen. Wij zijn benieuwd hoe ondernemend Nederland als proefpersoon zal reageren op dit experimentele medicijn. Overige maatregelen 7. Eén bankrekeningnummer en gebruik BSN door banken Aan banken wordt met ingang van 1 januari 2015 de verplichting opgelegd om op verzoek van de Belastingdienst kosteloos gegevens te verstrekken over bankrekeningen. Het betreft de naw-gegevens en de geboortedatum van de rekeninghouder en eventueel het burgerservicenummer (BSN). De Belastingdienst bepaalt de termijn waarbinnen deze gegevens moeten worden verstrekt. Deze informatie heeft de Belastingdienst nodig voor een correcte uitbetaling van toeslagen en terugbetaling van inkomstenbelasting. Om ervoor te zorgen dat banken een juiste interne klantenadministratie hebben, krijgen zij de bevoegdheid om het BSN in hun eigen administratie te gaan gebruiken. Het gebruik is wel beperkt tot de uitvoering van de zogenoemde eenbankrekeningmaatregel. Dit is de maatregel dat de Belastingdienst teruggaven inkomstenbelasting en toeslagen uitbetaalt op één bankrekening die op naam staat van de rechthebbende zelf. Ons commentaar Om de toeslagenfraude terug te dringen wordt nu aan banken de verplichting opgelegd om op verzoek van de Belastingdienst informatie te verstrekken. En dan ook nog kosteloos en op elk moment dat de Belastingdienst dit wenst! Voor dit doel mogen de banken dan wel het BSN in hun administratie gaan gebruiken. Banken moeten dus opdraaien voor de fouten die de Belastingdienst maakt. 8. Tarieven en kortingen inkomstenbelasting Tarief eerste schijf box 1 omhoog Het tarief in de eerste schijf van het schijventarief in box 1 gaat omhoog. De verhoging in 2015 is minder dan was voorzien in het Belastingplan Het tarief in de eerste schijf stijgt van 36,25% naar 36,5%. Arbeidskorting omhoog In 2015 wordt het inkomen waarbij de arbeidskorting afgebouwd gaat worden (afbouwgrens) verhoogd met Het gevolg is dat de arbeidskorting in 2015 maximaal wordt verhoogd met 344.

10 Aanpassing afbouw algemene heffingskorting In 2015 wordt het afbouwpercentage van de algemene heffingskorting verhoogd met 0,32%, waardoor de heffingskorting uitkomt op 2,32%.Het inkomenstraject waarover wordt afgebouwd verandert hierbij niet. In 2015 loopt dat traject van circa tot circa Ouderenkorting omlaag en ouderentoeslag afgeschaft Per 1 januari 2016 wordt de ouderenkorting met 83 per jaar verlaagd en de ouderentoeslag (een verhoging van het heffingsvrije vermogen in box 3 voor ouderen met een laag inkomen) komt in zijn geheel te vervallen. Tijdsevenredige heffingskorting voor kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen Op basis van de tot en met 2014 geldende keuzeregeling voor buitenlandse belastingplichtigen kan iemand die een deel van het jaar binnenlandse belastingplichtige is (bijvoorbeeld door migratie), kiezen voor behandeling als binnenlandse belastingplichtige voor het gehele jaar. Daardoor kunnen deze (kwalificerende buitenlandse) belastingplichtigen aanspraak maken op de heffingskorting voor het hele jaar. Dit levert mogelijk strijdigheid met Europese regelgeving op. Om dit te voorkomen wordt per 1 januari 2016 de heffingskorting voor kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen naar evenredigheid toegepast. Ons commentaar Het Belastingplan 2015 is voornamelijk gericht op lastenverlichting op arbeid. Door de arbeidskorting fors te verhogen zorgt het kabinet ervoor dat werken volgend jaar fiscaal aantrekkelijker wordt. Deze stimulering komt bovenop een verhoging van de arbeidskorting die al was opgenomen in het Belastingplan In totaal kan het voordeel voor een werkende in 2015 oplopen tot ongeveer 500. Een deel van de rekening van deze lastenverlichting op arbeid wordt bij de ouderen neergelegd. Met name ouderen met een laag inkomen en een hoog vermogen gaan door het afschaffen van de ouderentoeslag in 2016 meer inkomstenbelasting betalen. 9. Gebruikelijkloonregeling gewijzigd In 2014 geldt dat als een zakelijk loon hoger is dan , een (doelmatigheids)marge mag worden toegepast. Hierbij mag het loon voor de DGA 30% lager gesteld worden, maar niet lager dan Deze doelmatigheidsmarge wordt per 1 januari 2015 verlaagd van 30% naar 25%. Met ingang van 1 januari 2015 moet het gebruikelijke loon kortweg tenminste gesteld worden op de hoogste van de volgende bedragen: 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking; het hoogste loon van enig werknemer in dezelfde of een verbonden vennootschap; Omdat veel DGA s afspraken met de Belastingdienst over het gebruikelijk loon hebben gemaakt, geldt voor het jaar 2015 een overgangsbepaling. In 2015 mag de DGA een loon in aanmerking nemen dat 75/70 van het in 2013 genoten loon bedraagt als dat hoger is dan Tenzij aannemelijk wordt gemaakt dat het loon in 2015 op een ander bedrag moet worden gesteld.

11 Ons commentaar In de gebruikelijkloonregeling vervangt het begrip meest vergelijkbare dienstbetrekking het begrip soortgelijke dienstbetrekking. Het blijkt vaak onmogelijk om een soortgelijke dienstbetrekking aan te wijzen. De DGA kan al dan niet terecht - stellen dat de door de inspecteur aangewezen soortgelijke dienstbetrekking verschillend is, omdat bijvoorbeeld de verantwoordelijkheden verschillen of de werkzaamheden in een andere regio of sector plaatsvinden. Ook komt het voor dat een soortgelijke dienstbetrekking geheel ontbreekt. Dit is bijvoorbeeld het geval bij orthodontisten, omdat deze (vrijwel) nooit in loondienst werkzaam zijn. Deze discussies tussen DGA s en de Belastingdienst worden door het nieuwe begrip meest vergelijkbare dienstbetrekking voorkomen. Een meest vergelijkbare dienstbetrekking bestaat immers altijd, zodat het loon in het vervolg in die situaties ook altijd op een gebruikelijk loon vastgesteld kan worden. Bij een orthodontist zou het gebruikelijk loon dan op het loon van een tandarts in loondienst kunnen worden gesteld. 10. Tier 1-kapitaal voor verzekeraars Het kabinet wil bevorderen dat banken hun kapitaalbuffers zo snel mogelijk op een verantwoorde manier verhogen en wil hiervoor eventuele fiscale belemmeringen wegnemen. In de Fiscale verzamelwet 2014 is een wijziging opgenomen waardoor aanvullend Tier 1-kapitaal dat is uitgegeven door banken fiscaal wordt behandeld als vreemd vermogen. De vergoedingen over dergelijke vermogensinstrumenten zijn daardoor fiscaal aftrekbaar. In Belastingplan 2015 is een soortgelijke maatregel opgenomen voor verzekeraars. Disclaimer Deze nieuwsbrief is een uitgave Reaal. De inhoud is met zorg samengesteld door fiscaal juristen van SNS REAAL en de redacteur van Reaal. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014

PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014 PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014 Inhoud 1 Veranderingen belastingtarieven en kortingen inkomstenbelasting... 3 a Belastingtarief eerste schijf verhoogd... 3

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten 18 september 2014 Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten Op Prinsjesdag 2014 is het Belastingplan 2015 gepresenteerd. Het Belastingplan 2015 bevat voor specifiek de vastgoedsector weinig belangrijke

Nadere informatie

Prinsjesdagontbijt 17 september 2014

Prinsjesdagontbijt 17 september 2014 Prinsjesdagontbijt 17 september 2014 Programma Welkom door mr. Sjaak Lagerwerf (directielid Lansigt) Toelichting Miljoenennota Peter Kranendonk MSc LLM Visie van Senne Janssen (ING) Gelegenheid tot het

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014 en het belastingplan 2015. Teruggaaf BTW op rekeningnummer derde. Per 1 januari 2015 vervalt de tenaamstellingsverplichting

Prinsjesdag 2014 en het belastingplan 2015. Teruggaaf BTW op rekeningnummer derde. Per 1 januari 2015 vervalt de tenaamstellingsverplichting TB Administratie administratie en advieskantoor Prinsjesdag 2014 en het belastingplan 2015 Overheidslichamen vpb-plichtig Per 1 januari 2015 zijn overheidslichamen met economische activiteiten in beginsel

Nadere informatie

AANPAK 100K+ COMPENSATIE PENSIOEN

AANPAK 100K+ COMPENSATIE PENSIOEN AANPAK 100K+ COMPENSATIE PENSIOEN De aftopping van het pensioengevend inkomen heeft naar verwachting voor ongeveer 125.000 werknemers in Nederland gevolgen. Dit is weliswaar een relatief kleine groep,

Nadere informatie

Uit de Miljoenennota en het Belastingplan 2015 hebben wij de belangrijkste onderwerpen op het gebied van loonheffingen voor u op een rijtje gezet.

Uit de Miljoenennota en het Belastingplan 2015 hebben wij de belangrijkste onderwerpen op het gebied van loonheffingen voor u op een rijtje gezet. Miljoenennota 2015 Uit de Miljoenennota en het Belastingplan 2015 hebben wij de belangrijkste onderwerpen op het gebied van loonheffingen voor u op een rijtje gezet. Let op: de aangekondigde maatregelen

Nadere informatie

Fiscale wetsvoorstellen. Voor 2014 en volgende jaren

Fiscale wetsvoorstellen. Voor 2014 en volgende jaren Fiscale wetsvoorstellen Voor 2014 en volgende jaren Wetsvoorstellen In deze presentatie Belastingplan 2014 Overige fiscale maatregelen 2014 Wet wijziging percentages belasting- en invorderingsrente Wet

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014: wijzigingen voor de loonheffingen, afdrachtvermindering en de keuzeregeling

Prinsjesdag 2014: wijzigingen voor de loonheffingen, afdrachtvermindering en de keuzeregeling Prinsjesdag 2014: wijzigingen voor de loonheffingen, afdrachtvermindering en de keuzeregeling Op Prinsjesdag, 16 september 2014, heeft het kabinet het Belastingplan 2015 ingediend bij de Tweede Kamer.

Nadere informatie

Belastingplan 2015 [gepresenteerd op 16 september 2014]

Belastingplan 2015 [gepresenteerd op 16 september 2014] Indien niet anders is vermeld, is de beoogde ingangsdatum van de wijzigingen 1 januari 2015. WONEN EN LEVEN 1. Heffingskortingen: a. De maximale algemene heffingskorting wordt aangepast. Deze wordt minimaal

Nadere informatie

Nieuwsbrief kwartaal 4 Prinsjesdag Bron: Dukers & Baelemans Pagina 1. U als particulier: Algemene heffingskorting en de arbeidskorting

Nieuwsbrief kwartaal 4 Prinsjesdag Bron: Dukers & Baelemans Pagina 1. U als particulier: Algemene heffingskorting en de arbeidskorting U als particulier: Algemene heffingskorting en de arbeidskorting In het belastingplan 2014 was reeds aangekondigd dat het afbouwpercentage in de algemene heffingskorting geleidelijk wordt verhoogd en de

Nadere informatie

De voorgestelde maatregelen zullen per 1 januari 2015 in werking treden, tenzij anders vermeld.

De voorgestelde maatregelen zullen per 1 januari 2015 in werking treden, tenzij anders vermeld. Prinsjesdag Op Prinsjesdag heeft het kabinet de belastingplannen voor 2015 gepresenteerd. In deze notitie worden de belangrijkste voorstellen beschreven. De maatregelen zijn onderverdeeld in de volgende

Nadere informatie

FISCALE CIJFERS 2014 SCFB adviseert het Fintool.nl abonnement

FISCALE CIJFERS 2014 SCFB adviseert het Fintool.nl abonnement Postbus 224 2700 AE Zoetermeer Tel. 085 111 88 88 Fax 085 111 88 80 E-mail info@scfb.nl Internet www.scfb.nl Bank ABN AMRO IBAN NL05ABNA0597042454 BIC ANBANL2A KvK Den Haag 27198895 FISCALE CIJFERS 2014

Nadere informatie

Belastingplan 2015. Zoals aangeboden aan de 2 e Kamer op 16 september 2014. Krijn Doornekamp

Belastingplan 2015. Zoals aangeboden aan de 2 e Kamer op 16 september 2014. Krijn Doornekamp Belastingplan 2015 Zoals aangeboden aan de 2 e Kamer op 16 september 2014 Krijn Doornekamp Wat komt aan de orde Inkomstenbelasting tarieven 2015 Wijzigingen in heffingskortingen Woningmarkt DGA/Zelfstandigen

Nadere informatie

Vervallen tijdelijke verlenging doorleveringstermijn overdrachtsbelasting.

Vervallen tijdelijke verlenging doorleveringstermijn overdrachtsbelasting. 11 november 2014 Eindejaarstips 2014 Deze nieuwsbrief staat in het teken van fiscale eindejaarstips. Hieronder treft u eerst een aantal actiepunten aan. Vervolgens zijn deze actiepunten verderop in deze

Nadere informatie

Belastingcijfers 2015

Belastingcijfers 2015 Belastingcijfers 2015 Box 1 - inkomen uit werk en woning Schijventarief voor personen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd: Belastbaar inkomen doch niet belastingtarief tarief premie volksverzekeringen

Nadere informatie

Prinsjesdagspecial 2014. De pensioennota. Samenvatting

Prinsjesdagspecial 2014. De pensioennota. Samenvatting Prinsjesdagspecial 2014 De pensioennota Samenvatting 1 2 Inhoudsopgave Prinsjesdagspecial de Pensioennota 1 Pensioen 3 1.1 Aangepast Witteveenkader 3 1.2 Verlaging maximum opbouw- en premiepercentages

Nadere informatie

Belastingcijfers 2017

Belastingcijfers 2017 Belastingcijfers 2017 Box 1 - inkomen uit werk en woning Schijventarief voor personen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd: totaal tarief heffing over totaal - 19.982 8,90% 27,65% 36,55% 7.303 19.982

Nadere informatie

Belastingcijfers 2016

Belastingcijfers 2016 Belastingcijfers 2016 Box 1 - inkomen uit werk en woning Schijventarief voor personen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd: totaal tarief heffing over totaal - 19.922 8,40% 28,15% 36,55% 7.281 19.922

Nadere informatie

Miljoenennota-ontbijt Almere 17 September 2014. Mr. A. (André) Verduijn RB Countus accountants + adviseurs

Miljoenennota-ontbijt Almere 17 September 2014. Mr. A. (André) Verduijn RB Countus accountants + adviseurs Miljoenennota-ontbijt Almere 17 September 2014 Mr. A. (André) Verduijn RB Countus accountants + adviseurs Belastingplan 2015 Inkomensbeleid Tarief 1e schijf inkomstenbelasting minder verhoging: van 36,25%

Nadere informatie

o T 0777504592 F 0777504588 M 0621708052

o T 0777504592 F 0777504588 M 0621708052 f e i r b uws e Ni 4 dag201 s e j s n i Pr Wi l majuneman Kal denker ker weg20 5913AEVenl o T 0777504592 F 0777504588 M 0621708052 Inhoud Wijzigingen voor de ondernemer Overheidslichamen vpb-plichtig Teruggaaf

Nadere informatie

1. Arbeidskorting nog verder omhoog in 2015 Het kabinet heeft in totaal 500 miljoen uitgetrokken om de arbeidskorting verder te kunnen verhogen.

1. Arbeidskorting nog verder omhoog in 2015 Het kabinet heeft in totaal 500 miljoen uitgetrokken om de arbeidskorting verder te kunnen verhogen. Kubus Prinsjesdag Special 2014 Via deze speciale Prinsjesdag nieuwsbrief houdt Kubus u op de hoogte van Prinsjesdag 2014. Hierna treft u de hoofdlijnen van de Miljoenennota 2015 en het Belastingplan 2015.

Nadere informatie

Cijfers 2016. Algemeen. Schijventarief box 1 jonger dan AOW-leeftijd Belastbaar inkomen meer dan. maar niet meer dan. belastingtarief tarief premie

Cijfers 2016. Algemeen. Schijventarief box 1 jonger dan AOW-leeftijd Belastbaar inkomen meer dan. maar niet meer dan. belastingtarief tarief premie Cijfers 2016 31-12-2015 Door de redactie In dit overzicht geven we de belangrijkste fiscale en sociale cijfers voor 2016 weer. Daarbij geven we uitsluitend de officieel gepubliceerde cijfers weer. Ook

Nadere informatie

Fiscale hervorming pensioenopbouw 2015

Fiscale hervorming pensioenopbouw 2015 Fiscale hervorming pensioenopbouw 2015 De parlementaire behandeling van de fiscale hervorming van de pensioenen is afgerond. Op dinsdag 27 mei is de Eerste Kamer in meerderheid akkoord gegaan met de plannen

Nadere informatie

FISCALE SIGNALEN [1/6] Special Prinsjesdag: belastingpakket 2015. Ondernemen

FISCALE SIGNALEN [1/6] Special Prinsjesdag: belastingpakket 2015. Ondernemen FISCALE SIGNALEN [1/6] Jaargang 2014, nummer 1 Special Prinsjesdag: belastingpakket 2015 Op Prinsjesdag is naast de Miljoenennota ook het belastingpakket 2015 gepresenteerd. Dit bestond in voorgaande jaren

Nadere informatie

OVERZICHT MAATREGELEN BELASTINGPLAN 2015

OVERZICHT MAATREGELEN BELASTINGPLAN 2015 OVERZICHT MAATREGELEN BELASTINGPLAN 2015 Op Prinsjesdag 2014 (dinsdag 16 september 2014) is het wetsvoorstel Belastingplan 2015 (34.002) aangeboden aan de Tweede Kamer. In 2015 is het Belastingplan beperkt

Nadere informatie

Kerncijfers 2013. 1. Levensverzekering - kapitaalverzekering. 2. Levensverzekering - lijfrente. Kapitaalverzekering Brede Herwaardering

Kerncijfers 2013. 1. Levensverzekering - kapitaalverzekering. 2. Levensverzekering - lijfrente. Kapitaalverzekering Brede Herwaardering Kerncijfers 2013 1. Levensverzekering kapitaalverzekering Kapitaalverzekering eigen woning Premiebetaling Lifetime vrijstelling Minimaal 20 jaar 157.000 Minimaal 15 jaar 35.700 Kapitaalverzekering Brede

Nadere informatie

LOONHEFFINGEN. Loonheffingen...2

LOONHEFFINGEN. Loonheffingen...2 LOONHEFFINGEN Loonheffingen...2 - In 2015 meer arbeidskorting voor de hogere middeninkomens... 2 - Bent u klaar voor de werkkostenregeling?... 2 - Werkbonus vervalt... 3 - Nieuwe norm voor gebruikelijk

Nadere informatie

Het Belastingplan 2015 is op Prinsjesdag naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze nieuwsbrief (die is opgesteld door Bureau Vaktechniek Fiscaal van RSM

Het Belastingplan 2015 is op Prinsjesdag naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze nieuwsbrief (die is opgesteld door Bureau Vaktechniek Fiscaal van RSM Het Belastingplan 2015 is op Prinsjesdag naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze nieuwsbrief (die is opgesteld door Bureau Vaktechniek Fiscaal van RSM Nederland) informeren wij u op hoofdlijnen over de

Nadere informatie

Nieuwsbrief Fiscaal Juridisch Adviesbureau Informatiebulletin over de eigen woning en inkomensvoorzieningen

Nieuwsbrief Fiscaal Juridisch Adviesbureau Informatiebulletin over de eigen woning en inkomensvoorzieningen Nieuwsbrief Fiscaal Juridisch Adviesbureau Informatiebulletin over de eigen woning en inkomensvoorzieningen Nummer 145a Prinsjesdag 2015 Inhoud Prinsjesdag 2015 Inleiding 1 Belastingplan 2016 Aanpassing

Nadere informatie

Nieuwsbrief Miljoenennota 2015 (deel 1)

Nieuwsbrief Miljoenennota 2015 (deel 1) Nieuwsbrief Miljoenennota 2015 (deel 1) Prinsjesdag 2014 (deel 1) In deze nieuwsbrief staan de belangrijkste gevolgen van Prinsjesdag 2014 beschreven. Let wel, deze aangekondigde maatregelen moeten nog

Nadere informatie

Cijfers Algemeen. Schijventarief box 1 jonger dan AOW-leeftijd Belastbaar inkomen meer dan. maar niet meer dan. belastingtarief tarief premie

Cijfers Algemeen. Schijventarief box 1 jonger dan AOW-leeftijd Belastbaar inkomen meer dan. maar niet meer dan. belastingtarief tarief premie Cijfers 2017 28-12-2015 Door de redactie In dit overzicht geven we de belangrijkste fiscale en sociale cijfers voor 2017 weer. Daarbij geven we uitsluitend de officieel gepubliceerde cijfers weer. Ook

Nadere informatie

Administratiekantoor Koch & Zn. - Fiscale tips Aftrek lijfrentepremie in 2014: betaal ook in 2014! Als u in uw aangifte inkomstenbelasting 2014 premies voor lijfrente als aftrekpost op wilt nemen, moet

Nadere informatie

Cijfers Algemeen. Schijventarief box 1 jonger dan AOW-leeftijd Belastbaar inkomen meer dan. maar niet meer dan. belastingtarief tarief premie

Cijfers Algemeen. Schijventarief box 1 jonger dan AOW-leeftijd Belastbaar inkomen meer dan. maar niet meer dan. belastingtarief tarief premie Cijfers 2018 22-12-2017 Door de redactie In dit overzicht geven we de belangrijkste fiscale en sociale cijfers voor 2018 weer. Daarbij geven we uitsluitend de officieel gepubliceerde cijfers weer. Ook

Nadere informatie

De voorgestelde maatregelen zullen per 1 januari 2015 in werking treden, tenzij anders vermeld.

De voorgestelde maatregelen zullen per 1 januari 2015 in werking treden, tenzij anders vermeld. In deze Prinsjesdagspecial staan de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2015 en aanvullende wetsvoorstellen voor u op rij. De special is verdeeld in de volgende onderwerpen: maatregelen voor

Nadere informatie

BM-Advisering & Accountancy: Prinsjesdagspecial Belastingplan 2015 [1/6]

BM-Advisering & Accountancy: Prinsjesdagspecial Belastingplan 2015 [1/6] Prinsjesdagspecial Belastingplan 2015 [1/6] In deze Prinsjesdagspecial staan de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2015 en aanvullende wetsvoorstellen voor u op rij. De special is verdeeld

Nadere informatie

Fiscale actualiteiten

Fiscale actualiteiten Vergezichten Programma: 19:30 uur Ontvangst 20:00 uur Fiscale actualiteiten door Birgitta van Antwerpen en Vincent Verburg 20:45 uur Hoe financiert u uw onderneming anno 2015? door Pieter van den Berg

Nadere informatie

RB Prinsjesdagspecial 2014

RB Prinsjesdagspecial 2014 BELASTINGPLAN 2015 Het pakket Belastingplan dat andere jaren soms uit vier of meer wetsvoorstellen bestond is dit jaar beperkt tot uitsluitend het wetsvoorstel Belastingplan 2015. In het Belastingplan

Nadere informatie

PRINSJESDAGSPECIAL BELASTINGPLAN 2015 [1/8]

PRINSJESDAGSPECIAL BELASTINGPLAN 2015 [1/8] PRINSJESDAGSPECIAL BELASTINGPLAN 2015 [1/8] In deze Prinsjesdagspecial staan de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2015 en aanvullende wetsvoorstellen voor u op rij. De special is verdeeld

Nadere informatie

PRINSJESDAGSPECIAL BELASTINGPLAN 2015

PRINSJESDAGSPECIAL BELASTINGPLAN 2015 In deze Prinsjesdagspecial staan de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2015 en aanvullende wetsvoorstellen voor u op rij. De special is verdeeld in de volgende onderwerpen: - maatregelen voor

Nadere informatie

PRINSJESDAGSPECIAL BELASTINGPLAN 2015

PRINSJESDAGSPECIAL BELASTINGPLAN 2015 PRINSJESDAGSPECIAL BELASTINGPLAN 2015 In deze Prinsjesdagspecial staan de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2015 en aanvullende wetsvoorstellen voor u op rij. De special is verdeeld in de

Nadere informatie

Addendum bij het rapport Knelpunten werkkostenregeling: inventarisatie en mogelijke alternatieven

Addendum bij het rapport Knelpunten werkkostenregeling: inventarisatie en mogelijke alternatieven Addendum bij het rapport Knelpunten werkkostenregeling: inventarisatie en mogelijke alternatieven Op 3 juli 2014 heeft staatssecretaris Wiebes in zijn brief aan de Tweede Kamer aangekondigd dat hij met

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Fiscaal Juridisch Adviesbureau

Nieuwsbrief. Fiscaal Juridisch Adviesbureau Nieuwsbrief Fiscaal Juridisch Adviesbureau M a a n d e l i j k s i n f o r m a t i e b u l l e t i n v o o r v e r z e k e r i n g s a d v i s e u r s Nummer 64a september 2008 Inhoud Special Prinsjesdag

Nadere informatie

Belastingplan 2015; de effecten voor de loonheffingen in beeld Tien maatregelen waaronder aanpassingen WKR

Belastingplan 2015; de effecten voor de loonheffingen in beeld Tien maatregelen waaronder aanpassingen WKR Belastingplan 2015; de effecten voor de loonheffingen in beeld Tien maatregelen waaronder aanpassingen WKR Deze bijdrage belicht de maatregelen in het wetsvoorstel Belastingplan 2015 die de loonheffingen

Nadere informatie

Kabinet presenteert op Prinsjesdag de fiscale maatregelen voor 2015

Kabinet presenteert op Prinsjesdag de fiscale maatregelen voor 2015 Kabinet presenteert op Prinsjesdag de fiscale maatregelen voor 2015 Op Prinsjesdag, 16 september 2014, heeft het kabinet het Belastingplan 2015 aangeboden aan de Tweede Kamer. Dit jaar staan de voorgestelde

Nadere informatie

Belastbaar inkomen Maar niet Tarief premie Heffing over totaal meer dan meer dan Belastingtarief volksverzekering Totaal tarief van de schijven

Belastbaar inkomen Maar niet Tarief premie Heffing over totaal meer dan meer dan Belastingtarief volksverzekering Totaal tarief van de schijven Kerncijfers 2008 voor de adviespraktijk Algemeen Schijventarief box 1 Belastbaar inkomen Maar niet Tarief premie Heffing over totaal meer dan meer dan Belastingtarief volksverzekering Totaal tarief van

Nadere informatie

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Werk en inkomen Wettelijk minimumloon en uitkeringsbedragen De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Werk en inkomen Wettelijk minimumloon en uitkeringsbedragen De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2011

Nieuwsbrief september 2011 Nieuwsbrief september 2011 In dit nummer: Vast bedrag voor zelfstandigenaftrek vanaf 2012 Wetsvoorstel personenvennootschappen wordt ingetrokken Onroerende zaken en privégebruik na 2011 Afschaffing levensloopregeling

Nadere informatie

Prinsjesdag 2016 Wat betekenen de kabinetsplannen voor u?

Prinsjesdag 2016 Wat betekenen de kabinetsplannen voor u? Prinsjesdag 2016 Wat betekenen de kabinetsplannen voor u? Prinsjesdag 2016 Wat betekenen de kabinetsplannen voor u? Afgelopen dinsdag is de laatste miljoenennota van dit kabinet gepresenteerd. Daarin is

Nadere informatie

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier.

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Inhoudsopgave: Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen pensioen en lijfrente Werkkostenregeling

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014 De fiscale maatregelen van Prinsjesdag 2014 Heffingskortingen en tarieven inkomstenbelasting Kindgebonden budget

Prinsjesdag 2014 De fiscale maatregelen van Prinsjesdag 2014 Heffingskortingen en tarieven inkomstenbelasting Kindgebonden budget Prinsjesdag 2014 Uit de schaduw van de crisis dat is de titel van de Miljoenennota die op Prinsjesdag 2014 bekend gemaakt is. Hoe pakt het kabinet het aan? Wat betekenen de plannen van Prinsjesdag 2014

Nadere informatie

Versobering van de fiscale pensioenopbouw

Versobering van de fiscale pensioenopbouw Versobering van de fiscale pensioenopbouw 1. Hoofdlijnen van het wetsvoorstel Als het aan het kabinet ligt, dan wordt het Witteveenkader op drie manieren aangepast: verhoging van de pensioenrichtleeftijd,

Nadere informatie

Fiscale wetgeving beauty or the beast?

Fiscale wetgeving beauty or the beast? Ben Schuurman Fiscale wetgeving beauty or the beast? Vooruitdenken is waar Pensioensignalering begint Een historisch overzicht van de fiscale wetgeving Eeeeeeuh, Historisch voordenken?? Ben Schuurman opt.

Nadere informatie

PRINSJESDAGSPECIAL BELASTINGPLAN 2015 [1/7]

PRINSJESDAGSPECIAL BELASTINGPLAN 2015 [1/7] PRINSJESDAGSPECIAL BELASTINGPLAN [1/7] In deze Prinsjesdagspecial staan de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan en aanvullende wetsvoorstellen voor u op rij. De special is verdeeld in de volgende

Nadere informatie

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014?

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Eerste schijf inkomstenbelasting omlaag In het belastingplan 2014 staat dat het tarief van de eerste schijf in de loon- en inkomstenbelasting stapsgewijs

Nadere informatie

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2014

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2014 Nieuwsbrief Prinsjesdag 2014 Inhoudsopgave 1 Maatregelen voor de particulier 1.1 Algemene heffingskorting en de arbeidskorting 2 1.1.1 Algemene heffingskorting 2 1.1.2 Arbeidskorting 2 1.2 Fiscale inkorting

Nadere informatie

Fiscale cijfers 2008

Fiscale cijfers 2008 ? KAPITAALVERZEKERING EIGEN WONING (KEW, BEW, SEW) 2008 2007 Vrijstelling KEW Premie betalingsduur 15 jaar 32.900 32.500 (niet cumulatief) Premie betalingsduur 20 jaar 145.000 143.000? EIGENWONINGFORFAIT

Nadere informatie

De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN

De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN AOW De AOW-leeftijd stijgt verder. Wordt u vóór 1 oktober 2015 65 jaar, dan gaat uw AOW drie maanden na uw 65 e verjaardag in. 65

Nadere informatie

Wat verandert er in 2014?

Wat verandert er in 2014? Wat verandert er in 2014? In 2014 veranderen een aantal belastingregels en zijn er veranderingen voor toeslagen. Zo kunt u nog maar 1 rekeningnummer gebruiken voor de meeste belastingteruggaven en toeslagen.

Nadere informatie

belastingtarief tarief premie volksverzekeringen

belastingtarief tarief premie volksverzekeringen Titel: Auteur: Fiscale cijfers 2007 Mr. G.A.C. Jerry Aarts MFP Inleiding In Fin-Mail 06 43 hebben wij de nieuwe premiebedragen en uitkeringen sociale zekerheid aan u doorgegeven. Nu zijn ook de fiscale

Nadere informatie

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2014

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2014 Nieuwsbrief Prinsjesdag 2014 Inleiding In deze Prinsjesdag nieuwsbrief staan de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2015 en aanvullende wetsvoorstellen voor u op rij. Wij vragen hierin uw aandacht

Nadere informatie

ASR Kerncijfers 2013

ASR Kerncijfers 2013 ASR Kerncijfers 2013 Inhoud 1. Levensverzekering - kapitaalverzekering 2. Levensverzekering - lijfrente 3. Levensverzekering - gouden handdruk 4. Afkoop kleine lijfrente 5. Eigen woning 6. Inkomstenbelasting

Nadere informatie

Wijzigingen per 1 januari Wijzigingen per 1 januari 2017

Wijzigingen per 1 januari Wijzigingen per 1 januari 2017 Wijzigingen per 1 januari 2017 Wijzigingen per 1 januari 2017 Op 1 januari 2017 zijn enkele wetten aangepast, die van invloed zijn op het geven van een passend financieel advies. In dit bericht geven we,

Nadere informatie

Benut mogelijkheid van extra uitstel van betaling

Benut mogelijkheid van extra uitstel van betaling PAG 2 LET OP BIJ BTW- TARIEF VERBOUWINGEN PAG 3 TIPS BIJ HET AAN VRAGEN VAN EEN VERKLARING ARBEIDSRELATIE (VAR) PAG 4 2015: ARBEIDS- KORTING OMHOOG VOOR LAGERE INKOMENS EN OMLAAG VOOR HOGERE INKOMENS PAG

Nadere informatie

Prinsjesdagontbijt Visser & Visser in samenwerking met MeerBusiness 24 september 2014. Marcel Fierens Vestigingsleider Visser & Visser Gorinchem

Prinsjesdagontbijt Visser & Visser in samenwerking met MeerBusiness 24 september 2014. Marcel Fierens Vestigingsleider Visser & Visser Gorinchem Welkom Prinsjesdagontbijt Visser & Visser in samenwerking met MeerBusiness 24 september 2014 Marcel Fierens Vestigingsleider Visser & Visser Gorinchem http://www.youtube.com/watch?v=8xc5pky0i3o Welkom

Nadere informatie

Miljoenen belastingplichtigen moeten belasting nabetalen over 2014

Miljoenen belastingplichtigen moeten belasting nabetalen over 2014 s kennis en inzicht gerichte adviezen helder resultaat 04 voor Nieuwsbrief met actuele praktische artikelen, speciaal klanten van BPV Miljoenen belastingplichtigen moeten belasting nabetalen over 2014

Nadere informatie

Invoering van pensioen- en lijfrente-excedentregelingen (Wet pensioenaanvullingsregelingen) VOORSTEL VAN WET

Invoering van pensioen- en lijfrente-excedentregelingen (Wet pensioenaanvullingsregelingen) VOORSTEL VAN WET Invoering van pensioen- en lijfrente-excedentregelingen (Wet pensioenaanvullingsregelingen) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen

Nadere informatie

SRA-Praktijkhandreiking

SRA-Praktijkhandreiking SRA-Praktijkhandreiking Levensloopregeling: nieuw overgangsrecht met ingang van 2013 Versie: 30 januari 2013 SRA-Vaktechniek Postbus 335 3430 AH NIEUWEGEIN T 030 656 60 60 F 030 656 60 66 E vaktechniek@sra.nl

Nadere informatie

Enkele fiscale wijzigingen per 1 januari 2013 nader belicht

Enkele fiscale wijzigingen per 1 januari 2013 nader belicht 22 november 2012 DGA Nieuwsbrief Enkele fiscale wijzigingen per 1 januari 2013 nader belicht In dit memo worden enkele wijzigingen in de fiscale wetgeving per 1 januari 2013 besproken die mogelijk ook

Nadere informatie

(Verwachte) fiscale wijzigingen Belastingplan 2018 en Regeerakkoord

(Verwachte) fiscale wijzigingen Belastingplan 2018 en Regeerakkoord UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING (Verwachte) fiscale wijzigingen Belastingplan 2018 en Regeerakkoord mr. B. (Bas) Opmeer Programma 2 Politieke werkelijkheid Tarieven en vrijstellingen Box 3 Schenkbelasting

Nadere informatie

Prinsjesdagspecial belastingplan 2015

Prinsjesdagspecial belastingplan 2015 In deze Prinsjesdagspecial staan de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2015 en aanvullende wetsvoorstellen voor u op een rij. De special is verdeeld in de volgende onderwerpen: + maatregelen

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden FitVoorLater Fiscaal beleggen. Januari 2015

Aanvullende Voorwaarden FitVoorLater Fiscaal beleggen. Januari 2015 Aanvullende Voorwaarden FitVoorLater Fiscaal beleggen Januari 2015 1 Aanvullende Voorwaarden FitVoorLater Fiscaal Beleggen Deze Aanvullende Voorwaarden vormen een aanvulling op de FitVermogen Overeenkomst

Nadere informatie

Belastingplan en overige fiscale maatregelen 2017

Belastingplan en overige fiscale maatregelen 2017 Belastingplan en overige fiscale maatregelen 2017 Zoals elk jaar is op Prinsjesdag het Belastingplan 2017 ingediend bij de Tweede Kamer. Dit jaar zijn het zes wetsvoorstellen, namelijk het Belastingplan

Nadere informatie

Belastingplan 2016; De highlights voor de dga en vermogend particulier

Belastingplan 2016; De highlights voor de dga en vermogend particulier 15 september 2015 Belastingplan 2016; De highlights voor de dga en vermogend particulier Op 15 september 2015 is het Belastingplan 2016 aangeboden aan de Tweede Kamer. De voor dga en particuliere vermogensbezitter

Nadere informatie

Wat zie je? Slides Video Chat Onderwerpen. Hoe bouw jij pensioen op? Slimme tips Financieel overzicht Voordeel voor jou als ondernemer Enquête

Wat zie je? Slides Video Chat Onderwerpen. Hoe bouw jij pensioen op? Slimme tips Financieel overzicht Voordeel voor jou als ondernemer Enquête 2014 Wat zie je? Slides Video Chat Onderwerpen Hoe bouw jij pensioen op? Slimme tips Financieel overzicht Voordeel voor jou als ondernemer Enquête Poll 1 Wat zie jij als jouw pensioen? Hoe bouw jij pensioen

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 847 Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014

Nadere informatie

,15% 27,65% 40,80% ,80% 40,80% % 52% ,15% 9,75% 22,90% 6.

,15% 27,65% 40,80% ,80% 40,80% % 52% ,15% 9,75% 22,90% 6. Inleiding Onderstaand treft een overzicht van de belangrijkste tarieven of drempels voor het jaar 2017 en, daar waar nodig 2016. Het overzicht biedt overigens geen volledige weergave van alle voorgestelde

Nadere informatie

147.500 145.000 143.000 140.500 139.500 137.500. geen max. 12% van de winst max. dotatie oudedagsreserve 11.590 11.396 11.227 11.050 10.951 10.

147.500 145.000 143.000 140.500 139.500 137.500. geen max. 12% van de winst max. dotatie oudedagsreserve 11.590 11.396 11.227 11.050 10.951 10. Overzicht fiscale/sociale cijfers 2009 Overzicht fiscale/sociale cijfers 2009 omschrijving (bedrag in euro s) 2009 2008 2007 2006 2005 2004 kapitaalverzekering eigen woning uitkeringsvrijstelling kapitaalverzekering

Nadere informatie

Tolbert, 17 december 2014. Betreft: Informatiebrief 2014/2015. Beste klant,

Tolbert, 17 december 2014. Betreft: Informatiebrief 2014/2015. Beste klant, ` Brandsma & Klijn Postbus 184 9350 AD Leek T: 0594-642566 F: 0594-549675 info@brandsma-klijn.nl www.brandsma-klijn.nl Tolbert, 17 december 2014 Betreft: Informatiebrief 2014/2015 Beste klant, Allereerst

Nadere informatie

Wat kunt ú doen voor uw eigen pensioen. Ruben Stam

Wat kunt ú doen voor uw eigen pensioen. Ruben Stam Wat kunt ú doen voor uw eigen pensioen Ruben Stam Programma Er was eens. - ons huidige pensioenstelsel nader belicht Roerige tijden - het pensioenstelsel onder hoogspanning Wat ú kunt doen! - Úw keuzes

Nadere informatie

De regeling nettopartnerpensioen is een product van Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW).

De regeling nettopartnerpensioen is een product van Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Kenmerken en voorwaarden regeling nettopartnerpensioen De regeling nettopartnerpensioen is een product van Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Over deze kenmerken en voorwaarden Het doel van

Nadere informatie

Whitepaper Pensioen Continu Plan

Whitepaper Pensioen Continu Plan INPUT WHITEPAPER PENSIOEN CONTINU PLAN Whitepaper Pensioen Continu Plan Achtergrondinformatie over de fiscale regelgeving Fiscale aspecten bij oplossingen voor reparatie pensioen bij salaris boven 100.000,-

Nadere informatie

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014)

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Box 1: Belastbaar inkomen uit werk en woning (2013) Box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning : Inkomen uit werk en woning bestaat uit inkomsten

Nadere informatie

Gouden Handdruk. Afscheid van gouden-handdruk-vrijstelling

Gouden Handdruk. Afscheid van gouden-handdruk-vrijstelling Afscheid van gouden-handdruk-vrijstelling Prinsjesdag 2013 staat opnieuw in het teken van bezuinigen. De meest in het oog springende maatregelen zijn het afschaffen van de fiscale regeling rond gouden

Nadere informatie

ONDERDEEL Leven Zakelijk

ONDERDEEL Leven Zakelijk delta Iloyd ONDERWERP Delta Lloyd Levensverzekering NV ONDERDEEL Leven Zakelijk DATUM 27 mei 2014 UW REFERENTIE 34072 Honig en Honig T.a.v. W. Honig Postbus 336 1800 AH ALKMAAR Geachte heer / mevrouw Honig,

Nadere informatie

Witteveen 2015. 1. Algemeen

Witteveen 2015. 1. Algemeen Witteveen 2015 1. Algemeen Eind vorig jaar zijn tussen de regeringsfracties van de VVD en de PvdA enerzijds en de oppositiepartijen D66, de SGP en de CU anderzijds pensioenafspraken gemaakt. Een groot

Nadere informatie

Dit jaar let de Belastingdienst extra op de kosten van de ondernemer en wordt ook het aantal

Dit jaar let de Belastingdienst extra op de kosten van de ondernemer en wordt ook het aantal Nieuw jaar = nieuwe regels Het jaar 2014 is al weer een aantal weken oud. Een nieuw jaar zorgt ook weer voor nieuwe regels. In deze nieuwsflits een aantal belangrijke opmerkingen / wijzigingen voor 2014.

Nadere informatie

OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF

OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF Algemeen Verzekeringscontrole Het was een ramp in Zuid-Oost Brabant na de storm die hier gewoed heeft. Er waren mensen niet goed of helemaal niet verzekerd voor deze schade.

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

Oplossingsrichtingen Pensioen in eigen beheer

Oplossingsrichtingen Pensioen in eigen beheer Oplossingsrichtingen Pensioen in eigen beheer Op 01 juli 2015 heeft de Staatssecretaris van Financiën, Eric Wiebes, de Tweede Kamer geïnformeerd over de mogelijke oplossingsrichtingen pensioen in eigen

Nadere informatie

1. Correcties in laatste BTW-aangifte 2012

1. Correcties in laatste BTW-aangifte 2012 1. Correcties in laatste BTW-aangifte 2012 Het is weer tijd voor de laatste BTW-aangifte over het jaar 2012. Deze moet uiterlijk op 31 januari 2013 ingeleverd en betaald zijn aan de Belastingdienst. In

Nadere informatie

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012 Je hypotheek en de belasting in 2012 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2012 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

70 De Pensioenwereld in 2015

70 De Pensioenwereld in 2015 07 70 De Pensioenwereld in 2015 Fiscaliteiten & grensoverschrijding 71 Effect van pensioenwijzigingen 2015 op de loonbelasting Auteurs: Ivar Sintemaartensdijk en Jan Stigter Pensioenen genieten nog steeds

Nadere informatie

Memorandum werkkostenregeling

Memorandum werkkostenregeling Memorandum werkkostenregeling De werkkostenregeling De werkkostenregeling (hierna: WKR) betekent een volledige verandering van de fiscale regels rondom het geven van vergoedingen en verstrekkingen aan

Nadere informatie

Beleidsregels Middelentoets voor pensioenvermogens in de 3 de pijler

Beleidsregels Middelentoets voor pensioenvermogens in de 3 de pijler Beleidsregels Middelentoets voor pensioenvermogens in de 3 de pijler Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemeen 2 Hoofdstuk II Pensioenvermogen 2 Hoofdstuk III Slotbepalingen 3 Toelichting 4 I-SZ/2015/2582: Beleidsregels

Nadere informatie

Loonheffingen Nationaal. Datum: januari/februari 2013

Loonheffingen Nationaal. Datum: januari/februari 2013 Loonheffingen Nationaal Datum: januari/februari 2013 Overzicht wetswijzigingen 2013 Belastingplan 2013 Wet fiscale behandeling eigenwoning Wet fiscale behandeling woon-werkverkeer Fiscale verzamelwet Wet

Nadere informatie

Kapitaalverzekeringen en de eigen woning

Kapitaalverzekeringen en de eigen woning Kapitaalverzekeringen en de eigen woning De Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW), Spaarrekening Eigen Woning (SEW) en Beleggingsrecht Eigen Woning (BEW) Met een KEW, SEW en BEW kunt u onder bepaalde

Nadere informatie

Rij tot 2017 goedkoop en zonder bijtelling

Rij tot 2017 goedkoop en zonder bijtelling PAG 2 VRAAG DIGITAAL UW VOORLOPIGE AANSLAG AAN PAG 5 LAAT DIT JAAR NOG DIVIDEND UITKEREN UIT UW BV PAG 3 VERANDERINGEN VOOR PENSIOENREGELINGEN PAG 6 BENUT LANGERE BETALINGSTERMIJN VOOR BELASTINGAANSLAG

Nadere informatie

Special Eindejaarstips Tips voor de. woningeigenaar

Special Eindejaarstips Tips voor de. woningeigenaar Tips voor de woningeigenaar 62. Wacht met schenken voor de eigen woning tot 2017 Per 1 januari 2017 wordt de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning verhoogd naar 100.000. Wacht daarom nog even als

Nadere informatie

1 Belastingplannen 2016

1 Belastingplannen 2016 1 Belastingplannen 2016 1.1 Inkomstenbelasting 1.1.1 Belastingverlaging in de tweede en derde belastingschijf Het tarief in de tweede en derde belastingschijf in de inkomstenbelasting/ premie volksverzekeringen

Nadere informatie