Gouden Handdruk. Afscheid van gouden-handdruk-vrijstelling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gouden Handdruk. Afscheid van gouden-handdruk-vrijstelling"

Transcriptie

1 Afscheid van gouden-handdruk-vrijstelling Prinsjesdag 2013 staat opnieuw in het teken van bezuinigen. De meest in het oog springende maatregelen zijn het afschaffen van de fiscale regeling rond gouden handdrukken (ontslagvergoedingen), het verder beperken van de hypotheekrenteaftrek en de verruiming van de schenkingsvrijstelling. Zaken die, als ze doorgaan, financieel adviseurs flink zullen raken. Gouden Handdruk Afschaffing stamrechtvrijstelling In het belastingplan is voorgesteld de stamrechtvrijstelling af te schaffen. Alleen werknemers die dit jaar ontslagen worden, hebben nog de mogelijkheid om ervan gebruik te maken. De stamrechtvrijstelling biedt de mogelijkheid om een ontslagvergoeding niet direct te belasten, maar pas als de periodieke uitkeringen worden ontvangen. Uiterlijk op 31 december 2013 moet een stamrechtproduct bij een bank of verzekeraar zijn gesloten of een overeenkomst met een stamrechtbv zijn gesloten. Na deze datum wordt een ontslagvergoeding altijd direct belast. Banken, verzekeraars of stamrecht-bv s kunnen vanaf 1 januari 2014 geen nieuwe gouden handdrukovereenkomsten meer sluiten. Overgangsrecht Overeenkomsten die op 31 december 2013 bestaan, mogen volgens de huidige belastingwetgeving worden uitgevoerd. Een ontslagen werknemer met een gouden handdrukproduct kan nog steeds kiezen voor periodieke uitkeringen. Bij opname ineens na 1 januari 2014 vervalt het afkoopverbod en is geen revisierente meer verschuldigd. Voor het overgangsrecht is geen einddatum bepaald. Bestaande stamrechten kunnen (vooralsnog) voor lange tijd blijven bestaan. Volledige afkoop of opname in 2014 Als de werknemer kiest voor opname of afkoop in 2014 wordt 80% van het uit te keren bedrag belast. De bank of verzekeraar houdt loonheffing in over dit lagere bedrag. De klant hoeft dan over 20% van het ontvangen bedrag geen inkomstenbelasting in box 1 te betalen. Dit geldt alleen als het hele bedrag in één keer volledig wordt opgenomen. De klant is niet verplicht om voor opname in 2014 te kiezen. Echter bij opname na 2014 geldt de 80%-regel niet en wordt het opgenomen bedrag volledig belast. Revisierente Bij volledige opname ineens is geen revisierente meer verschuldigd. Het lijkt erop dat bij een gedeeltelijke opname wel revisierente is verschuldigd. Omdat voor stamrechten geldt dat gedeeltelijke

2 afkoop wordt beschouwd als afkoop van het gehele tegoed, zou dit betekenen dat revisierente over het totale tegoed verschuldigd is. 80%-regeling De Raad van State schrijft dat het budgettaire doel alleen wordt gerealiseerd als belanghebbenden er vrijwillig toe overgaan hun bestaande stamrecht in één keer uit te keren. De Raad twijfelt er echter aan of het fiscale voordeel van 20% van de waarde daarvoor voldoende is. Anders dan bij de levensloopregeling is er voor stamrechten geen verplichting om het tegoed op te nemen. Het overgangsrecht maakt ook geen onderscheid tussen grote- of kleine tegoeden. Is opname of afkoop in 2014 in alle gevallen voordelig? Dat is zo niet te zeggen. De uitkering van tegoeden kunnen tot in lengte van jaren worden uitgesteld in box 1. Dat levert een besparing van heffing in box 3 op. Bij levensverzekeringen kan eerder beëindigen betekenen dat relatief gunstige rendementen aan het einde van de looptijd worden misgelopen. En bancaire stamrechten hebben vaak een boetebepaling als een deposito vervroegd wordt beëindigd. Als het geld in een stamrecht-bv is gestort, is opname vaak ook niet mogelijk. De stamrecht-bv kan bijvoorbeeld de onderneming financieren Geen stamrecht meer voor nieuwe ontslagen Het Kabinet wil geen stamrechtvrijstelling meer voor nieuwe ontslagen. De scherpe kantjes van het verlies van deze regeling kunnen volgens de toelichting opgevangen worden met de al bestaande regeling voor middeling. Middeling is een regeling in de inkomstenbelasting die bedoeld is om progressienadeel tegen te gaan als het inkomen in een periode van drie jaar sterk wisselt. Belastingplichtigen kunnen belasting terugvragen als blijkt dat zij hierdoor belasting in hogere tariefschijven hebben moeten betalen. De regeling voorkomt echter niet dat direct belasting en premie over de volledige ontslagvergoeding moet worden betaald. Ons commentaar Het ontslagrecht staat al enige tijd ter discussie. Het viel te verwachten dat de stamrechtregeling onderdeel van die discussie zou zijn. Het stamrecht fungeert al jaren als een prima smeermiddel om ontslagen (wat) gemakkelijker te laten verlopen. De regeling vermindert de belastingdruk voor werknemers die hun baan verliezen en maakt het mogelijk om een op te lopen tekort in de oudedagsvoorziening te repareren, een WW-uitkering aan te vullen of een onderneming op te starten. Met deze wetswijziging veroorzaakt het kabinet onrust in de polder. De wetswijziging betekent een aanzienlijke lastenverzwaring voor ontslagen werknemers en hun werkgevers. Reorganisaties waarvoor al sociale plannen of vertrekvergoedingen zijn afgesproken, komen onder druk te staan. Een ontslagvergoeding gebruiken als bruggetje om voor jezelf te beginnen in een toch al moeilijke economie wordt verder bemoeilijkt. Kennelijk wordt de rekening voor het begrotingstekort gelegd bij de mensen die al het meeste last van de crisis hebben.

3 Eigen woning Maatregelen eigen woning In het Belastingplan 2014 wordt verwezen naar het wetsvoorstel Wet maatregelen woningmarkt 2014, een voorstel dat op Prinsjesdag nog niet is vrijgegeven. De Wet maatregelen woningmarkt 2014 zou tot doel hebben schulden van burgers te verlagen en de financierbaarheid van de hypotheekportefeuille te verbeteren. De Raad van State heeft haar advies ten aanzien van het betreffende wetsvoorstel inmiddels wel gepubliceerd. Vermindering aftrek hypotheekrente Het maximale tarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken, wordt vanaf 2014 jaarlijks met 0,5 procentpunt verlaagd. De opbrengst wordt volledig teruggegeven door het verlengen van de derde schijf in de inkomstenbelasting (verlaging van de inkomstenbelasting). Nationale Hypotheekgarantie (NHG) en restschulden Om te bevorderen dat huiseigenaren hun restschuld (verkoopopbrengst is lager dan eigenwoningschuld) kunnen meefinancieren, wil het kabinet dat het voor bestaande leningen met NHG mogelijk wordt om in specifieke gevallen en onder strikte voorwaarden de restschulden mee te financieren. Voor het kabinet geldt als uitgangspunt dat de totale hypothecaire lening inclusief de mee te financieren restschuld niet uitstijgt boven de actuele inkomenscriteria voor hypothecaire geldleningen en de actuele NHG-kostengrens (de Loan-to-value-ratio van de lening exclusief de restschuld bedraagt maximaal 100%). Daarnaast zal nader onderzocht worden in welke specifieke gevallen van deze regeling gebruik mag worden gemaakt. Overigens geldt dat het maximale bedrag waarvoor een lening met NHG kan worden afgesloten, stapsgewijs - steeds per 1 juli - wordt verlaagd naar (2014), (2015) en (2016). Daarna is het uitgangspunt de NHG te koppelen aan de gemiddelde woningprijs. Verhoging eigenwoningforfait Het eigenwoningforfait voor woningen boven een bepaalde waarde (in ) wordt per 1 januari 2014 verhoogd van 1,55% naar 1,80% voor het deel van de WOZ-waarde dat boven dit grensbedrag uitkomt. Uiteindelijk zal dit 2,35% zijn in Dit was al eerder in de wet vastgelegd. Energiebesparing Het kabinet stimuleert investeringen in de bouw die gericht zijn op onderhoud, energiebesparing en herontwikkeling van woningen en kantoren. Er komt een fonds voor energiebesparende investeringen. Voorwaarde is wel dat marktpartijen dit meefinancieren. Naar verwachting van het kabinet zullen in het najaar van 2013 bewoners en eigenaren van huizen een beroep op het fonds kunnen doen. Stapsgewijze verlaging Het kabinet wil prikkels voor het aangaan van hoge schulden en risico s verder verlagen. Om dit te bewerkstelligen wordt de verhouding tussen de lening en de waarde van de woning, de zogenaamde Loan-to-value-ratio, verlaagd: in 2014 met 1 procentpunt naar 104%. Vervolgens elk jaar met 1 procentpunt om in 2018 op 100% uit te komen. Verhuurderheffing Het kabinet vraagt ook in 2014 een financiële bijdrage van verhuurders van sociale huurwoningen in de vorm van de verhuurdersheffing. Dit om de nationale schuld te kunnen verminderen.

4 Einde aan verlaagd btw-tarief Het verlaagde btw-tarief (6%) op arbeidskosten voor renovatie en herstel van woningen dat per 1 maart 2013 was ingegaan, eindigt op 1 maart Deze maatregel om de bouw te stimuleren krijgt helaas geen verlenging. Ons commentaar De plannen ten aanzien van de NHG komen enigszins tegenstrijdig over. Aan de ene kant wil het kabinet kijken of het mogelijk is een restschuld mee te financieren bij het aangaan van een NHG-lening. Aan de andere kant is het kabinet voornemens het maximale bedrag van een NHG-lening de komende jaren fors te verlagen. Deze Prinsjesdagmaatregelen maken onderdeel uit van het wetsvoorstel Wet maatregelen woningmarkt 2014, een wet die helaas nog niet is gepubliceerd. Vooralsnog moeten we het doen met de brieven hierover aan de Tweede Kamer. De conclusie die we hieruit trekken is dat de maatregelen niet verrassend zullen zijn. Het verbaast ons wel dat we niets hebben teruggevonden over de kapitaalverzekering eigen woning, de spaarrekening eigen woning en het beleggingsrecht eigen woning. Terwijl in de wandelgangen werd gesproken over een versoepeling van de minimale looptijden voor een uitkeringsvrijstelling bij deze producten. Schenking Uitbreiding vrijstelling schenkbelasting in verband met de eigen woning Het Belastingplan 2014 bevat twee maatregelen ten aanzien van de extra verhoogde vrijstelling schenkbelasting. Enerzijds wordt een verruiming voorgesteld, anderzijds wordt een tijdelijke vrijstelling schenkbelasting van voorgesteld. Bij een schenking van ouder aan kind (tussen 18 en 40 jaar) voor de eigen woning van het kind geldt een eenmalig extra verhoogde vrijstelling van Met ingang van 1 oktober 2013 mag de schenking ook worden gebruikt voor het aflossen van een restschuld. Verder bevat het plan een tijdelijke vrijstelling schenkbelasting van wanneer de schenking door de verkrijger wordt gebruikt voor de eigen woning. Deze vrijstelling geldt van 1 oktober 2013 tot 1 januari Zowel de relatie tussen de schenker en de verkrijger, als de leeftijd van de verkrijger zijn hierbij niet relevant. Dit betekent dat iedereen van zowel een familielid als een derde belastingvrij een schenking van kan ontvangen, mits deze wordt aangewend voor de eigen woning. De doelen waarvoor deze schenking kan worden aangewend, zijn dezelfde als die van de eenmalig extra verhoogde vrijstelling van (voor zover het de eigen woning betreft). Doet een kind een beroep op deze vrijstelling bij een schenking door zijn ouders, moet hij er rekening mee houden dat de vrijstelling wordt verminderd met de eenmalig extra verhoogde vrijstelling van als hij daar in het verleden een beroep op heeft gedaan. Verder mag in de toekomst geen beroep meer worden gedaan op de eenmalig extra verhoogde vrijstelling van als een beroep is gedaan op de vrijstelling van bij een schenking door een ouder aan een kind.

5 Voor deze maatregelen geldt de gebruikelijke voorwaarde dat met schriftelijke stukken moet kunnen worden aangetoond dat de schenking voor de doelen van de betreffende vrijstelling is aangewend. Ons commentaar Een welkome aanvulling op de vrijstelling schenkbelasting van bij een schenking van de ouder aan een kind tussen 18 en 40 jaar. Zeker gezien de ongunstige omstandigheden waarin de woningmarkt zich op dit moment bevindt. Of veel gebruik zal worden gemaakt van de nieuwe vrijstelling schenkbelasting van valt nog te bezien. De deur wordt in ieder geval wel opengezet voor opa, oma s, ooms en tantes om met een warme hand een schenking te doen aan hun kleinkind, neef of nicht. Zelfs een schenking van de buurman of een goede vriend valt onder de vrijstelling. Als deze schenking maar gedaan wordt in het kader van de eigen woning. Let op! Wanneer de schenking wordt gebruikt voor de aflossing van de eigenwoningschuld of een restschuld moet de aflossing in één keer plaatsvinden. Het mag dus niet worden gespreid over meerdere jaren om een eventuele boete voor vervroegd aflossen te voorkomen. Pensioen en Lijfrente Oudedagsvoorzieningen Naast de reeds bekende maatregelen zijn er tijdens Prinsjesdag geen aanvullende maatregelen aangekondigd op het gebied van oudedagsvoorzieningen. De Tweede Kamer heeft voor de zomer ingestemd met de wetsvoorstellen voor verdere versobering pensioenopbouw en nettospaarfaciliteiten. Deze liggen nu in de Eerste Kamer. Volgens het ene wetsvoorstel wordt per 1 januari 2015 het maximaal fiscaal gefaciliteerde opbouwpercentage voor het ouderdomspensioen bij middelloonregelingen verlaagd tot 1,75% per dienstjaar en bij eindloonregelingen naar 1,55% per dienstjaar. Bovendien vervallen de fiscale faciliteiten voor pensioenopbouw bij inkomens boven In het andere wetsvoorstel worden ingewikkelde nettospaarfaciliteiten geïntroduceerd voor opbouw tot 1,85%. De lijfrentefaciliteit wordt overeenkomstig beperkt. De wetsvoorstellen worden naar verwachting op 8 oktober in de Eerste Kamer behandeld. De plannen stuiten op veel kritiek. Aangezien de coalitiepartijen VVD en PvdA geen meerderheid hebben in de Eerste Kamer is het de vraag of de wetsvoorstellen worden aangenomen. Eerder heeft het kabinet afspraken gemaakt over een versnelde verhoging van de AOW-leeftijd na 2015: naar 66 jaar in 2018 en 67 in Het wetsvoorstel waarin deze leeftijdsverhoging is uitgewerkt wordt naar verwachting in het voorjaar van 2014 bij de Tweede Kamer ingediend.

6 Ons commentaar De wetsvoorstellen zijn omstreden. In de Tweede Kamer stemden alleen de regeringspartijen VVD en PvdA voor. De hele oppositie was tegen, waardoor de plannen in de Eerste Kamer, waar het kabinet geen meerderheid heeft, dreigen te sneuvelen. CDA en D66 hebben aangegeven dat zij alleen akkoord kunnen gaan met de versobering van de pensioenopbouw als dit samengaat met een daling van de pensioenpremies. Wellicht dat het pensioenakkoord dat begin deze week met de ambtenaren is gesloten, de haalbaarheid van de pensioenplannen dichterbij brengt. Hierin is afgesproken dat de pensioenpremies omlaag kunnen doordat de pensioenaanspraken vanaf volgend jaar verminderen als gevolg van de verhoging van de pensioenleeftijd. Als meer van dergelijke akkoorden volgen, zou wellicht een groot struikelblok kunnen worden weggenomen en de wetsvoorstellen meer kans hebben om aangenomen te worden. Inkomsten- en loonbelasting Tarieven en kortingen Geen indexatie van belastingschijven en heffingskortingen In 2014 blijft indexatie van de belastingschijven en heffingskortingen achterwege. Hierdoor zal het inkomen eerder in een hogere belastingschijf vallen. Algemene heffingskorting De algemene heffingskorting stijgt de komende jaren. Tegelijkertijd wordt de algemene heffingskorting voor de midden- en hogere inkomens afgebouwd. Het gevolg van deze maatregelen is, dat de algemene heffingskorting in 2014 voor de hoogste inkomens nog bedraagt. In 2015 bedraagt de algemene heffingskorting nihil bij een inkomen van ongeveer per jaar. In 2016 is dit het geval bij een inkomen van circa per jaar. Vervolgens wordt de inkomensgrens voor de algemene heffingskorting steeds lager. Arbeidskorting De arbeidskorting wordt de komende vier jaren verhoogd en inkomensafhankelijk gemaakt. Voor hoge inkomens wordt de arbeidskorting verder afgebouwd. Vanaf 2017 is de arbeidskorting nihil voor inkomens vanaf ca Tarief Het tarief van de eerste schijf in de loon- en inkomstenbelasting blijft in 2014 gelijk en daalt daarna tot 2017 licht. De inflatiecorrectie in de loon- en inkomstenbelasting blijft net als in 2013 ook in 2014 achterwege.

7 Ons commentaar Veel van deze maatregelen vloeien voort uit het Regeerakkoord en uit eerder gemaakte afspraken om koopkrachtverlies bij bepaalde groepen te voorkomen of te compenseren. Dat is een andere manier om nivellering met belastingvrije bedragen uit te leggen. Wanneer de diverse maatregelen gestapeld worden, merken werkenden met een laag inkomen daar het minst van. Niet-werkenden met een hoog inkomen zijn het slechtst af. De grootste groep daarvan wordt gevormd door AOW-ers met een aanvullend pensioen. Zo betaalt deze groep geen AOW-premie en om die reden bestaat ook geen recht op het AOW-deel van de algemene heffingskorting. Voor gehuwde AOW-ers geldt dat zij door een wijziging van de AOW ook nog het risico lopen om de partnertoeslag op de AOW (gedeeltelijk) te verliezen. Overige maatregelen Toestaan onderhandse akte bij periodieke giften Ideële instellingen die de fiscale status van algemeen nut beogende instelling (ANBI) hebben, zijn geen schenkbelasting verschuldigd over een (periodieke) gift die zij ontvangen. Voor een periodieke gift geldt dat dit in notariële akte moet zijn vastgelegd. Hiervoor moet de schenker kosten maken bij de notaris. De schenker kan deze periodieke gift dan, zonder dat er een drempel van toepassing is, volledig in aftrek brengen in zijn aangifte inkomstenbelasting. Het kabinet stelt nu een wetswijziging voor waardoor partijen ook kunnen volstaan met een onderhandse akte voor een periodieke gift om voor aftrek in aanmerking te komen. Deze mogelijkheid biedt meer flexibiliteit voor partijen en zal leiden tot kostenbesparingen en minder administratieve lasten. Om misbruik en oneigenlijk gebruik van de giftenaftrek te voorkomen, zal de onderhandse akte van schenking aan een aantal voorwaarden moeten voldoen. De Belastingdienst gaat hiervoor een model publiceren. Herziening keuzeregeling buitenlandse belastingplichtigen Met ingang van 1 januari 2015 zal de herziening keuzeregeling buitenlandse belastingplichtigen in werking treden. In deze nieuwe regeling worden kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen onder bepaalde voorwaarden, voor wat betreft hun fiscale behandeling, hetzelfde behandeld als binnenlandse belastingplichtigen. Daardoor vervallen er een aantal regelingen van de huidige keuzeregeling. Dit maakt de regeling aanzienlijk eenvoudiger. De nieuwe regeling geeft kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen recht op dezelfde aftrekposten, zoals de hypotheekrenteaftrek en heffingskortingen, als binnenlandse belastingplichtigen. Verlengen looptijd crisisheffing De zogenoemde crisisheffing wordt met één jaar verlengd. De werkgever betaalt een eindheffing van 16% over het loon van een werknemer voor zover het loon een bedrag van (in het voorgaande belastingjaar) overstijgt. Uitstel werkkostenregeling De verplichte overgang van het regime van vrije vergoedingen en verstrekkingen naar de werkkostenregeling wordt met één jaar uitgesteld.

8 Ons commentaar Als het gaat om de crisisheffing denken wij aan een gezegde dat in de fiscale wereld rondgaat: er is niets zo permanent als een tijdelijke maatregel. De crisisheffing is vorige jaar geïntroduceerd door het Kabinet. Vorig jaar was bezworen dat de crisisheffing een éénmalig karakter zou hebben. En toch wordt deze maatregel nu met één jaar verlengd. Het levert namelijk een aanzienlijk bedrag op voor de schatkist. De crisisheffing is zeer omstreden en er zijn in 2013 door werkgevers massaal bezwaarschriften ingediend bij de Belastingdienst. De kern van die bezwaren is dat de crisisheffing niet drukt op de werknemer (burger) met het hoge inkomen. Het treft de werkgever die het als extra financiële last moet dragen. Disclaimer Deze nieuwsbrief is een uitgave REAAL. De inhoud is met zorg samengesteld door fiscaal juristen van SNS REAAL en de redacteur van REAAL. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Wat verandert er in 2014?

Wat verandert er in 2014? Wat verandert er in 2014? In 2014 veranderen een aantal belastingregels en zijn er veranderingen voor toeslagen. Zo kunt u nog maar 1 rekeningnummer gebruiken voor de meeste belastingteruggaven en toeslagen.

Nadere informatie

PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014

PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014 PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014 Inhoud 1 Veranderingen belastingtarieven en kortingen inkomstenbelasting... 3 a Belastingtarief eerste schijf verhoogd... 3

Nadere informatie

special MILJOENENNOTA 2014 uitgaven 267,0 miljard inkomsten 249,1 miljard De miljoenennota en uw portemonnee.

special MILJOENENNOTA 2014 uitgaven 267,0 miljard inkomsten 249,1 miljard De miljoenennota en uw portemonnee. MILJOENENNOTA 2014 special De miljoenennota en uw portemonnee. inkomsten 249,1 miljard uitgaven 267,0 miljard Het kabinet heeft op Prinsjesdag bekend gemaakt hoe de begroting, met daarin het bezuinigingspakket

Nadere informatie

FISCALE CIJFERS 2014 SCFB adviseert het Fintool.nl abonnement

FISCALE CIJFERS 2014 SCFB adviseert het Fintool.nl abonnement Postbus 224 2700 AE Zoetermeer Tel. 085 111 88 88 Fax 085 111 88 80 E-mail info@scfb.nl Internet www.scfb.nl Bank ABN AMRO IBAN NL05ABNA0597042454 BIC ANBANL2A KvK Den Haag 27198895 FISCALE CIJFERS 2014

Nadere informatie

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014?

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Eerste schijf inkomstenbelasting omlaag In het belastingplan 2014 staat dat het tarief van de eerste schijf in de loon- en inkomstenbelasting stapsgewijs

Nadere informatie

Nieuwsbrief Fiscaal Juridisch Adviesbureau Informatiebulletin over de eigen woning en inkomensvoorzieningen

Nieuwsbrief Fiscaal Juridisch Adviesbureau Informatiebulletin over de eigen woning en inkomensvoorzieningen Nieuwsbrief Fiscaal Juridisch Adviesbureau Informatiebulletin over de eigen woning en inkomensvoorzieningen Nummer 145a Prinsjesdag 2015 Inhoud Prinsjesdag 2015 Inleiding 1 Belastingplan 2016 Aanpassing

Nadere informatie

Fiscale wetsvoorstellen. Voor 2014 en volgende jaren

Fiscale wetsvoorstellen. Voor 2014 en volgende jaren Fiscale wetsvoorstellen Voor 2014 en volgende jaren Wetsvoorstellen In deze presentatie Belastingplan 2014 Overige fiscale maatregelen 2014 Wet wijziging percentages belasting- en invorderingsrente Wet

Nadere informatie

Prinsjesdag 2013: Fiscale en juridische gevolgen : WWJATB 360. Prinsjesdag 2013: Fiscale en juridische gevolgen Woensdag 18 september 2013

Prinsjesdag 2013: Fiscale en juridische gevolgen : WWJATB 360. Prinsjesdag 2013: Fiscale en juridische gevolgen Woensdag 18 september 2013 pagina 1 van 6 WWJATB 360 Nieuwsbrief Start een discussie Zoeken Alles Wetgeving De ondernemer Personeel De onderneming Prinsjesdag 2013: Fiscale en juridische gevolgen Woensdag 18 september 2013 Elk jaar

Nadere informatie

Administratiekantoor Koch & Zn. - Fiscale tips Aftrek lijfrentepremie in 2014: betaal ook in 2014! Als u in uw aangifte inkomstenbelasting 2014 premies voor lijfrente als aftrekpost op wilt nemen, moet

Nadere informatie

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013?

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Voor alle op 31 december 2012 bestaande hypotheken blijven de oude hypotheekregels van kracht. Oversluiten van een bestaande schuld

Nadere informatie

Nieuwsbrief kwartaal 4 Prinsjesdag Bron: Dukers & Baelemans Pagina 1. U als particulier: Algemene heffingskorting en de arbeidskorting

Nieuwsbrief kwartaal 4 Prinsjesdag Bron: Dukers & Baelemans Pagina 1. U als particulier: Algemene heffingskorting en de arbeidskorting U als particulier: Algemene heffingskorting en de arbeidskorting In het belastingplan 2014 was reeds aangekondigd dat het afbouwpercentage in de algemene heffingskorting geleidelijk wordt verhoogd en de

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten 18 september 2014 Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten Op Prinsjesdag 2014 is het Belastingplan 2015 gepresenteerd. Het Belastingplan 2015 bevat voor specifiek de vastgoedsector weinig belangrijke

Nadere informatie

Aan cliënten en relaties van onze kantoren. Datum 3 december 2012 Onderwerp Belastingplannen 2013. L.s.,

Aan cliënten en relaties van onze kantoren. Datum 3 december 2012 Onderwerp Belastingplannen 2013. L.s., Aan cliënten en relaties van onze kantoren Datum 3 december 2012 Onderwerp Belastingplannen 2013 L.s., Op Prinsjesdag zijn de belastingplannen voor 2013 bekend gemaakt. Nederland moet fors bezuinigen en

Nadere informatie

Belastingplannen 2013

Belastingplannen 2013 1/ 7 Belastingplannen 2013 Op Prinsjesdag zijn de belastingplannen voor 2013 bekend gemaakt. Nederland moet fors bezuinigen en de maatregelen liegen er niet om. Inmiddels heeft het nieuwe kabinet Rutte

Nadere informatie

Belastingplan 2015. Zoals aangeboden aan de 2 e Kamer op 16 september 2014. Krijn Doornekamp

Belastingplan 2015. Zoals aangeboden aan de 2 e Kamer op 16 september 2014. Krijn Doornekamp Belastingplan 2015 Zoals aangeboden aan de 2 e Kamer op 16 september 2014 Krijn Doornekamp Wat komt aan de orde Inkomstenbelasting tarieven 2015 Wijzigingen in heffingskortingen Woningmarkt DGA/Zelfstandigen

Nadere informatie

Tarief Box 2 tijdelijk 3% lager in 2014

Tarief Box 2 tijdelijk 3% lager in 2014 Tarief Box 2 tijdelijk 3% lager in 2014 Het aanmerkelijkbelang-tarief (box 2) gaat per 1 januari 2014 met 3% omlaag, van 25% naar 22%. De tariefsverlaging geldt uitsluitend voor 2014, tot een maximum dividenduitkering

Nadere informatie

Claudia Duijndam en Ferd Beukers

Claudia Duijndam en Ferd Beukers Wetswijzigingen ontslagvergoeding en de rol van banken en verzekeraars bij het informeren en begeleiden van klanten in geval van veranderende wetgeving Claudia Duijndam en Ferd Beukers Programma Achtergrond

Nadere informatie

Prinsjesdag 2016 Wat betekenen de kabinetsplannen voor u?

Prinsjesdag 2016 Wat betekenen de kabinetsplannen voor u? Prinsjesdag 2016 Wat betekenen de kabinetsplannen voor u? Prinsjesdag 2016 Wat betekenen de kabinetsplannen voor u? Afgelopen dinsdag is de laatste miljoenennota van dit kabinet gepresenteerd. Daarin is

Nadere informatie

WELKOM CNV Senioren. Agenda ODP voorlichtingsmiddag

WELKOM CNV Senioren. Agenda ODP voorlichtingsmiddag WELKOM CNV Senioren Agenda ODP voorlichtingsmiddag 1. Opening door dagvoorzitter 2. Toelichting belasting aangifte 2014 3. Over pensioenen, wat er zoal speelt op dit moment 4. De Zorg Verandert 5. Sluiting

Nadere informatie

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Werk en inkomen Wettelijk minimumloon en uitkeringsbedragen De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

FISCALE SIGNALEN [1/6] Special Prinsjesdag: belastingpakket 2014. Ondernemen

FISCALE SIGNALEN [1/6] Special Prinsjesdag: belastingpakket 2014. Ondernemen FISCALE SIGNALEN [1/6] Jaargang 2013, nummer 1 Special Prinsjesdag: belastingpakket 2014 Op Prinsjesdag is naast de Miljoenennota ook het belastingpakket 2014 gepresenteerd. Het belastingpakket bestaat

Nadere informatie

1 Belastingplannen 2016

1 Belastingplannen 2016 1 Belastingplannen 2016 1.1 Inkomstenbelasting 1.1.1 Belastingverlaging in de tweede en derde belastingschijf Het tarief in de tweede en derde belastingschijf in de inkomstenbelasting/ premie volksverzekeringen

Nadere informatie

Miljoenen belastingplichtigen moeten belasting nabetalen over 2014

Miljoenen belastingplichtigen moeten belasting nabetalen over 2014 s kennis en inzicht gerichte adviezen helder resultaat 04 voor Nieuwsbrief met actuele praktische artikelen, speciaal klanten van BPV Miljoenen belastingplichtigen moeten belasting nabetalen over 2014

Nadere informatie

Prinsjesdag. Special 2015. Algemeen. Prinsjesdag 2015. 1 Tarieven belastingschijven en maatregelen heffingskortingen

Prinsjesdag. Special 2015. Algemeen. Prinsjesdag 2015. 1 Tarieven belastingschijven en maatregelen heffingskortingen Prinsjesdag Special 2015 Algemeen 1 Tarieven belastingschijven en maatregelen heffingskortingen Het kabinet wil de lasten voor werkenden verlagen en zo de werkgelegenheid en economische groei bevorderen.

Nadere informatie

! De belastingrente gaat vanaf 1 april 2014 omhoog. Voor de inkomstenbelasting bedraagt de

! De belastingrente gaat vanaf 1 april 2014 omhoog. Voor de inkomstenbelasting bedraagt de Inkomstenbelasting - eindejaarstips Voorlopige aanslag kan in rekening brengen belastingrente voorkomen Wie verwacht (meer) belasting te moeten betalen over 2013, kan verzoeken om een voorlopige aanslag

Nadere informatie

Belastingcijfers 2015

Belastingcijfers 2015 Belastingcijfers 2015 Box 1 - inkomen uit werk en woning Schijventarief voor personen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd: Belastbaar inkomen doch niet belastingtarief tarief premie volksverzekeringen

Nadere informatie

Prinsjesdagontbijt 17 september 2014

Prinsjesdagontbijt 17 september 2014 Prinsjesdagontbijt 17 september 2014 Programma Welkom door mr. Sjaak Lagerwerf (directielid Lansigt) Toelichting Miljoenennota Peter Kranendonk MSc LLM Visie van Senne Janssen (ING) Gelegenheid tot het

Nadere informatie

Prinsjesdag 2013: wijzigingen voor de loonheffingen, afdrachtverminderingen en sociale zekerheid

Prinsjesdag 2013: wijzigingen voor de loonheffingen, afdrachtverminderingen en sociale zekerheid Prinsjesdag 2013: wijzigingen voor de loonheffingen, afdrachtverminderingen en sociale zekerheid Op Prinsjesdag, 17 september 2013, heeft het kabinet vier wetsvoorstellen ingediend bij de Tweede Kamer,

Nadere informatie

Het Belastingplan 2015 is op Prinsjesdag naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze nieuwsbrief (die is opgesteld door Bureau Vaktechniek Fiscaal van RSM

Het Belastingplan 2015 is op Prinsjesdag naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze nieuwsbrief (die is opgesteld door Bureau Vaktechniek Fiscaal van RSM Het Belastingplan 2015 is op Prinsjesdag naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze nieuwsbrief (die is opgesteld door Bureau Vaktechniek Fiscaal van RSM Nederland) informeren wij u op hoofdlijnen over de

Nadere informatie

Kerncijfers 2013. 1. Levensverzekering - kapitaalverzekering. 2. Levensverzekering - lijfrente. Kapitaalverzekering Brede Herwaardering

Kerncijfers 2013. 1. Levensverzekering - kapitaalverzekering. 2. Levensverzekering - lijfrente. Kapitaalverzekering Brede Herwaardering Kerncijfers 2013 1. Levensverzekering kapitaalverzekering Kapitaalverzekering eigen woning Premiebetaling Lifetime vrijstelling Minimaal 20 jaar 157.000 Minimaal 15 jaar 35.700 Kapitaalverzekering Brede

Nadere informatie

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Werk en inkomen Wettelijk minimumloon en uitkeringsbedragen De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

Belastingplan 2014: gas geven of afremmen?

Belastingplan 2014: gas geven of afremmen? Belastingplan 2014: gas geven of afremmen? Businessclub Bij de Tijd 29 oktober 2013 Ondernemende Accountants Deze presentatie betreft de plannen zoals die op 29 oktober 2013 bekend zijn. Indien u wilt

Nadere informatie

(Verwachte) fiscale wijzigingen Belastingplan 2018 en Regeerakkoord

(Verwachte) fiscale wijzigingen Belastingplan 2018 en Regeerakkoord UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING (Verwachte) fiscale wijzigingen Belastingplan 2018 en Regeerakkoord mr. B. (Bas) Opmeer Programma 2 Politieke werkelijkheid Tarieven en vrijstellingen Box 3 Schenkbelasting

Nadere informatie

Eindejaarstips December 2017

Eindejaarstips December 2017 Eindejaarstips December 2017 Geachte relatie, Het nieuwe jaar komt alweer in zicht en daarmee wordt het weer tijd voor onze eindejaarstips. Zoals u van ons gewend bent hebben wij ook dit jaar weer een

Nadere informatie

Lastenverlichting maar geen herziening

Lastenverlichting maar geen herziening Lastenverlichting maar geen herziening 16-09-2015 Door Hans van den Berg, Jasper Commandeur, Kees van Oostwaard, Martijn Ras en Nancy Struve, werkzaam bij Fiscale Zaken VIVAT Verzekeringen Ook in 2015

Nadere informatie

Vervallen tijdelijke verlenging doorleveringstermijn overdrachtsbelasting.

Vervallen tijdelijke verlenging doorleveringstermijn overdrachtsbelasting. 11 november 2014 Eindejaarstips 2014 Deze nieuwsbrief staat in het teken van fiscale eindejaarstips. Hieronder treft u eerst een aantal actiepunten aan. Vervolgens zijn deze actiepunten verderop in deze

Nadere informatie

De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN

De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN AOW De AOW-leeftijd stijgt verder. Wordt u vóór 1 oktober 2015 65 jaar, dan gaat uw AOW drie maanden na uw 65 e verjaardag in. 65

Nadere informatie

PE+ Actualiteiten 2015 Wft Basis

PE+ Actualiteiten 2015 Wft Basis PE+ Actualiteiten 2015 Wft Basis Onderdeel van Wft PE+ modules zijn actualiteiten. Dat zijn de meest recente ontwikkeling in het betreffende vakgebied. De minister heeft deze actualiteiten op 6 oktober

Nadere informatie

Slim Schenken en nalaten

Slim Schenken en nalaten Slim Schenken en nalaten U wilt geld schenken aan bijvoorbeeld uw kind, kleinkind, een willekeurig persoon of een goed doel. Op die manier kunt u hen financieel ondersteunen. Afhankelijk van aan wie u

Nadere informatie

Belastingcijfers 2016

Belastingcijfers 2016 Belastingcijfers 2016 Box 1 - inkomen uit werk en woning Schijventarief voor personen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd: totaal tarief heffing over totaal - 19.922 8,40% 28,15% 36,55% 7.281 19.922

Nadere informatie

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2015 NIEUWSBRIEF. over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2015 NIEUWSBRIEF. over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid NIEUWSBRIEF over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid Via deze speciale Prinsjesdag-nieuwsbrief brengen wij u volledig op de hoogte van Prinsjesdag 2015 die relevant zijn voor werkgevers.

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014 De fiscale maatregelen van Prinsjesdag 2014 Heffingskortingen en tarieven inkomstenbelasting Kindgebonden budget

Prinsjesdag 2014 De fiscale maatregelen van Prinsjesdag 2014 Heffingskortingen en tarieven inkomstenbelasting Kindgebonden budget Prinsjesdag 2014 Uit de schaduw van de crisis dat is de titel van de Miljoenennota die op Prinsjesdag 2014 bekend gemaakt is. Hoe pakt het kabinet het aan? Wat betekenen de plannen van Prinsjesdag 2014

Nadere informatie

Prinsjesdag 2015 Wat betekenen de kabinetsplannen voor u?

Prinsjesdag 2015 Wat betekenen de kabinetsplannen voor u? Prinsjesdag 2015 Wat betekenen de kabinetsplannen voor u? Prinsjesdag 2015 Wat betekenen de kabinetsplannen voor u? Dé grote belastingherziening is er niet gekomen zei minister Dijsselbloem in de Tweede

Nadere informatie

de 13 van 2013 eindejaarssuggesties Algemeen 1. Schenken aan kinderen, kleinkinderen en anderen

de 13 van 2013 eindejaarssuggesties Algemeen 1. Schenken aan kinderen, kleinkinderen en anderen de 13 van 2013 eindejaarssuggesties Algemeen 1 1. Schenken aan kinderen, kleinkinderen en anderen 1 2. Goede doelen financieel steunen 2 3. Privébetalingen en aankopen doen 3 4. Beleggen in groenfondsen

Nadere informatie

Wat brengt 2015 voor huizenbezitters en huurders?

Wat brengt 2015 voor huizenbezitters en huurders? Wat brengt 2015 voor huizenbezitters en huurders? De rente op een restschuld wordt langer aftrekbaar, de maximale hypotheekrente-aftrek gaat verder omlaag en elke huizenbezitter krijgt een energielabel.

Nadere informatie

De overheid verandert de regels voor hypotheken, zodat minder woningbezitters in financiële problemen komen.

De overheid verandert de regels voor hypotheken, zodat minder woningbezitters in financiële problemen komen. Hypotheekregels 2015 Hypotheekregels 2015 De overheid verandert de regels voor hypotheken, zodat minder woningbezitters in financiële problemen komen. Wijziging hypotheekrenteaftrek 4e schijf De maximale

Nadere informatie

Belastingplan en overige fiscale maatregelen 2017

Belastingplan en overige fiscale maatregelen 2017 Belastingplan en overige fiscale maatregelen 2017 Zoals elk jaar is op Prinsjesdag het Belastingplan 2017 ingediend bij de Tweede Kamer. Dit jaar zijn het zes wetsvoorstellen, namelijk het Belastingplan

Nadere informatie

WETSVOORSTEL BELASTINGPLAN 2004 GEPRESENTEERD

WETSVOORSTEL BELASTINGPLAN 2004 GEPRESENTEERD WETSVOORSTEL BELASTINGPLAN 2004 GEPRESENTEERD De staatssecretaris van Financiën heeft op Prinsjesdag (16 september 2003) het Belastingplan 2004 bij de Tweede Kamer ingediend. Dit wetsvoorstel maakt onderdeel

Nadere informatie

FISCAAL NIEUWS EINDEJAARSTIPS EN FISCAAL NIEUWS 2014/2015. Afschaffen bijdrage in kosten kinderen

FISCAAL NIEUWS EINDEJAARSTIPS EN FISCAAL NIEUWS 2014/2015. Afschaffen bijdrage in kosten kinderen EINDEJAARSTIPS EN FISCAAL NIEUWS 2014/2015 FISCAAL NIEUWS Afschaffen bijdrage in kosten kinderen Vanaf 2015 zijn de volgende bijdragen in de kosten van kinderen afgeschaft: de aftrek voor levensonderhoud

Nadere informatie

Fiscale actualiteiten

Fiscale actualiteiten Vergezichten Programma: 19:30 uur Ontvangst 20:00 uur Fiscale actualiteiten door Birgitta van Antwerpen en Vincent Verburg 20:45 uur Hoe financiert u uw onderneming anno 2015? door Pieter van den Berg

Nadere informatie

Sociaal akkoord aow en Witteveenkader Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Sociaal akkoord aow en Witteveenkader Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid CPB Notitie 10 juni 2011 Sociaal akkoord aow en Witteveenkader Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. CPB Notitie Aan: Ministerie van SZW Centraal Planbureau Van Stolkweg

Nadere informatie

Belastingplan 2014: fraudebestendigheid en solide inkomsten centraal

Belastingplan 2014: fraudebestendigheid en solide inkomsten centraal Belastingplan 2014: fraudebestendigheid en solide inkomsten centraal Brondatum: 17-09-2013 Het fiscale pakket Belastingplan 2014 bestaat uit vier wetsvoorstellen: het Belastingplan 2014. In het Belastingplan

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2011

Nieuwsbrief september 2011 Nieuwsbrief september 2011 In dit nummer: Vast bedrag voor zelfstandigenaftrek vanaf 2012 Wetsvoorstel personenvennootschappen wordt ingetrokken Onroerende zaken en privégebruik na 2011 Afschaffing levensloopregeling

Nadere informatie

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Schaap & Van Dijk wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Fiscale hervorming pensioenopbouw 2015

Fiscale hervorming pensioenopbouw 2015 Fiscale hervorming pensioenopbouw 2015 De parlementaire behandeling van de fiscale hervorming van de pensioenen is afgerond. Op dinsdag 27 mei is de Eerste Kamer in meerderheid akkoord gegaan met de plannen

Nadere informatie

Belastingcijfers 2017

Belastingcijfers 2017 Belastingcijfers 2017 Box 1 - inkomen uit werk en woning Schijventarief voor personen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd: totaal tarief heffing over totaal - 19.982 8,90% 27,65% 36,55% 7.303 19.982

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken aan de erfgenamen kan een aanzienlijke besparing van

Nadere informatie

Bijlage WFt Opleidingen

Bijlage WFt Opleidingen Bijlage WFt Opleidingen 1. Fiscale cijfers lijfrente en pensioen Pagina 2 2. Vennootschapsbelasting Pagina 2 3. Inkomstenbelasting Pagina 2 4. Eigenwoning Pagina 3 5. Heffingskortingen Pagina 4 6. Persoonsgebonden

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF OKTOBER Wat verandert er voor u?

NIEUWSBRIEF OKTOBER Wat verandert er voor u? NIEUWSBRIEF OKTOBER 2017 Wat verandert er voor u? De derde dinsdag in september 2017 was een bijzondere Prinsjesdag: een demissionair kabinet, nog geen nieuw regeerakkoord, en toch een paar nieuwe maatregelen.

Nadere informatie

Tips voor alle belastingplichtigen

Tips voor alle belastingplichtigen www.stolk-accountants.nl Tips voor alle belastingplichtigen Wat moet u écht nog dit najaar doen, óf juist niet, om iscaal voordeel te behalen? In de tips voor alle belastingplichtigen vindt u volop informatie.

Nadere informatie

Wijzigingen per 1 januari Wijzigingen per 1 januari 2017

Wijzigingen per 1 januari Wijzigingen per 1 januari 2017 Wijzigingen per 1 januari 2017 Wijzigingen per 1 januari 2017 Op 1 januari 2017 zijn enkele wetten aangepast, die van invloed zijn op het geven van een passend financieel advies. In dit bericht geven we,

Nadere informatie

Belastingplan 2015 [gepresenteerd op 16 september 2014]

Belastingplan 2015 [gepresenteerd op 16 september 2014] Indien niet anders is vermeld, is de beoogde ingangsdatum van de wijzigingen 1 januari 2015. WONEN EN LEVEN 1. Heffingskortingen: a. De maximale algemene heffingskorting wordt aangepast. Deze wordt minimaal

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5 EINDEJAARSTIPS 2015 Particulieren...2 Vermogenstoets voor zorgtoeslag en kindgebonden budget... 2 Verlaag uw box 3 grondslag... 2 Hypotheekrente vooruit betalen... 2 Let op lagere hypotheekrente in hoogste

Nadere informatie

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014)

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Box 1: Belastbaar inkomen uit werk en woning (2013) Box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning : Inkomen uit werk en woning bestaat uit inkomsten

Nadere informatie

DGA Nieuwsbrief: Belastingplan 2014 c.a.

DGA Nieuwsbrief: Belastingplan 2014 c.a. 17 september 2013 DGA Nieuwsbrief: Belastingplan 2014 c.a. In het kader van en vooruitlopend op Prinsjesdag heeft de regering verschillende wetsvoorstellen bij de Tweede Kamer ingediend. De voor u mogelijk

Nadere informatie

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012 Je hypotheek en de belasting in 2012 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2012 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Erf- en schenkbelasting Erf- en schenkbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken

Nadere informatie

Bijlage Lindenhaeghe Examens 2013 Wft Hypothecair Krediet Wft Levensverzekeringen

Bijlage Lindenhaeghe Examens 2013 Wft Hypothecair Krediet Wft Levensverzekeringen Bijlage Lindenhaeghe Examens 2013 Wft Hypothecair Krediet Wft Levensverzekeringen 1. Fiscale cijfers lijfrente en pensioen Pagina 2 2. Vennootschaps- en inkomstenbelasting Pagina 3 3. Heffingskortingen

Nadere informatie

PRINSJESDAG Roelof van Marrum

PRINSJESDAG Roelof van Marrum Welkom bij PRINSJESDAG Roelof van Marrum INHOUD Fiscaal Arbeidsrecht Sociale verzekeringen Pensioen Page 2 Visma op Reis! 19.09.2013 Even voorstellen Roelof van Marrum, wonende in Franeker (Friesland)

Nadere informatie

Miljoenennota-ontbijt Almere 17 September 2014. Mr. A. (André) Verduijn RB Countus accountants + adviseurs

Miljoenennota-ontbijt Almere 17 September 2014. Mr. A. (André) Verduijn RB Countus accountants + adviseurs Miljoenennota-ontbijt Almere 17 September 2014 Mr. A. (André) Verduijn RB Countus accountants + adviseurs Belastingplan 2015 Inkomensbeleid Tarief 1e schijf inkomstenbelasting minder verhoging: van 36,25%

Nadere informatie

Dit jaar let de Belastingdienst extra op de kosten van de ondernemer en wordt ook het aantal

Dit jaar let de Belastingdienst extra op de kosten van de ondernemer en wordt ook het aantal Nieuw jaar = nieuwe regels Het jaar 2014 is al weer een aantal weken oud. Een nieuw jaar zorgt ook weer voor nieuwe regels. In deze nieuwsflits een aantal belangrijke opmerkingen / wijzigingen voor 2014.

Nadere informatie

CPB Notitie. Samenvatting. Aan: Ministerie van SZW

CPB Notitie. Samenvatting. Aan: Ministerie van SZW CPB Notitie Aan: Ministerie van SZW Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510 2508 GM Den Haag T (070) 3383 380 I www.cpb.nl Contactpersoon M.H.C. Lever Datum: 10 juni 2011 Betreft: Sociaal akkoord

Nadere informatie

Enkele fiscale wijzigingen per 1 januari 2013 nader belicht

Enkele fiscale wijzigingen per 1 januari 2013 nader belicht 22 november 2012 DGA Nieuwsbrief Enkele fiscale wijzigingen per 1 januari 2013 nader belicht In dit memo worden enkele wijzigingen in de fiscale wetgeving per 1 januari 2013 besproken die mogelijk ook

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014: wijzigingen voor de loonheffingen, afdrachtvermindering en de keuzeregeling

Prinsjesdag 2014: wijzigingen voor de loonheffingen, afdrachtvermindering en de keuzeregeling Prinsjesdag 2014: wijzigingen voor de loonheffingen, afdrachtvermindering en de keuzeregeling Op Prinsjesdag, 16 september 2014, heeft het kabinet het Belastingplan 2015 ingediend bij de Tweede Kamer.

Nadere informatie

LOONHEFFINGEN. Loonheffingen...2

LOONHEFFINGEN. Loonheffingen...2 LOONHEFFINGEN Loonheffingen...2 - In 2015 meer arbeidskorting voor de hogere middeninkomens... 2 - Bent u klaar voor de werkkostenregeling?... 2 - Werkbonus vervalt... 3 - Nieuwe norm voor gebruikelijk

Nadere informatie

NIEUWSOVERZICHT KABINETSPLANNEN DECEMBER 2012

NIEUWSOVERZICHT KABINETSPLANNEN DECEMBER 2012 NIEUWSOVERZICHT KABINETSPLANNEN DECEMBER 2012 Dat er een nieuwe regering is zal niemand zijn ontgaan. En dat de voorstellen verstrekkende gevolgen hebben ook niet. Het vervelende is dat we nu in een periode

Nadere informatie

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier.

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Inhoudsopgave: Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen pensioen en lijfrente Werkkostenregeling

Nadere informatie

Belastingplan 2016 in teken van lagere lasten op arbeid

Belastingplan 2016 in teken van lagere lasten op arbeid PAG 2 HOGER HEFFINGSVRIJ VERMOGEN IN BOX 3 PAG 3 WIJZIGING AANMERKELIJK BELANG EN EMIGRATIE PAG 4 AANPASSING AUTOBELASTINGEN PAG 5 VERLAGING TWEEDE EN DERDE SCHIJF EN VERLENGING DERDE SCHIJF PAG 6 SNELLERE

Nadere informatie

18 slimme belastingtips. om dit jaar nog je voordeel mee te doen

18 slimme belastingtips. om dit jaar nog je voordeel mee te doen om dit jaar nog je voordeel mee te doen Inhoud Tip 1: Betaal je zorgverzekering in één keer... 2 Tip 2: Levensloopregeling voordelig afkopen... 2 Tip 3: Eigenwoninglening registreren bij fiscus... 2 Tip

Nadere informatie

Uw ontslagvergoeding flexibel geregeld

Uw ontslagvergoeding flexibel geregeld Uw ontslagvergoeding flexibel geregeld Mogelijkheden bij een ontslagvergoeding Via nn.nl 2 Uw ontslagvergoeding flexibel geregeld Ontslag. Het kan iedereen overkomen. Uw wereld verandert. Maar voor iedereen

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2013

Nieuwsbrief januari 2013 Nieuwsbrief januari 2013 / U en uw eigen woning (veranderingen 2013) / U en uw pensioenopbouw / U en Kema van den Berk (onze nieuwe werkwijze) / U en uw verzekeringen / U en uw onderneming / Schenkbelasting

Nadere informatie

Cijfers 2016. Algemeen. Schijventarief box 1 jonger dan AOW-leeftijd Belastbaar inkomen meer dan. maar niet meer dan. belastingtarief tarief premie

Cijfers 2016. Algemeen. Schijventarief box 1 jonger dan AOW-leeftijd Belastbaar inkomen meer dan. maar niet meer dan. belastingtarief tarief premie Cijfers 2016 31-12-2015 Door de redactie In dit overzicht geven we de belangrijkste fiscale en sociale cijfers voor 2016 weer. Daarbij geven we uitsluitend de officieel gepubliceerde cijfers weer. Ook

Nadere informatie

1. Arbeidskorting nog verder omhoog in 2015 Het kabinet heeft in totaal 500 miljoen uitgetrokken om de arbeidskorting verder te kunnen verhogen.

1. Arbeidskorting nog verder omhoog in 2015 Het kabinet heeft in totaal 500 miljoen uitgetrokken om de arbeidskorting verder te kunnen verhogen. Kubus Prinsjesdag Special 2014 Via deze speciale Prinsjesdag nieuwsbrief houdt Kubus u op de hoogte van Prinsjesdag 2014. Hierna treft u de hoofdlijnen van de Miljoenennota 2015 en het Belastingplan 2015.

Nadere informatie

Prinsjesdag 2013. 18 september 2013

Prinsjesdag 2013. 18 september 2013 18 september 2013 Prinsjesdag 2013 Voorwoord Op Prinsjesdag 2013 is het belastingpakket 2014 gepresenteerd. Dit pakket omvat vier wetsvoorstellen: het Belastingplan 2014, de Wet aanpak fraude toeslagen

Nadere informatie

Een blik op 2013. Convenant Horizontaal Toezicht. december 2012. bpvnl.com. Inhoudsopgave:

Een blik op 2013. Convenant Horizontaal Toezicht. december 2012. bpvnl.com. Inhoudsopgave: december 2012 kennis en inzicht gerichte adviezen helder resultaat Een blik op 2013 Inhoudsopgave: In tegenstelling tot eerdere nieuwsbrieven vindt u deze keer de inhoudsopgave op pagina 2 Convenant Horizontaal

Nadere informatie

Prinsjesdagontbijt U bent van harte welkom

Prinsjesdagontbijt U bent van harte welkom Prinsjesdagontbijt 2016 U bent van harte welkom 1 Update voor 2016 en 2017 Prinsjesdagontbijt 2016 Belastingplan 2017 cs Veel verschillende wetsvoorstellen Belastingplan 2017 Overige fiscale maatregelen

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

,15% 27,65% 40,80% ,80% 40,80% % 52% ,15% 9,75% 22,90% 6.

,15% 27,65% 40,80% ,80% 40,80% % 52% ,15% 9,75% 22,90% 6. Inleiding Onderstaand treft een overzicht van de belangrijkste tarieven of drempels voor het jaar 2017 en, daar waar nodig 2016. Het overzicht biedt overigens geen volledige weergave van alle voorgestelde

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015 Belastingdienst 15 2015 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015 IB 331-1B51PL Deze aanvullende toelichting hoort bij de M aangifte 2015. In het Overzicht inkomsten

Nadere informatie

ASR Kerncijfers 2013

ASR Kerncijfers 2013 ASR Kerncijfers 2013 Inhoud 1. Levensverzekering - kapitaalverzekering 2. Levensverzekering - lijfrente 3. Levensverzekering - gouden handdruk 4. Afkoop kleine lijfrente 5. Eigen woning 6. Inkomstenbelasting

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet maatregelen woningmarkt 2014 18 september 2013

Nieuwsbrief Wet maatregelen woningmarkt 2014 18 september 2013 Nieuwsbrief Wet maatregelen woningmarkt 014 18 september 013 Wetsvoorstel Wet maatregelen woningmarkt 014 Het wetsvoorstel met maatregelen voor de woningmarkt 014 maakt geen onderdeel uit van het Belastingpakket

Nadere informatie

Belastbaar inkomen Maar niet Tarief premie Heffing over totaal meer dan meer dan Belastingtarief volksverzekering Totaal tarief van de schijven

Belastbaar inkomen Maar niet Tarief premie Heffing over totaal meer dan meer dan Belastingtarief volksverzekering Totaal tarief van de schijven Kerncijfers 2008 voor de adviespraktijk Algemeen Schijventarief box 1 Belastbaar inkomen Maar niet Tarief premie Heffing over totaal meer dan meer dan Belastingtarief volksverzekering Totaal tarief van

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief aandacht voor:

In deze nieuwsbrief aandacht voor: In deze nieuwsbrief aandacht voor: Forse bezuinigingen op komst. Versoepeling aflossingseis eigenwoningschuld. Einde fiscaal voordeel ontslagvergoedingen. Verandering op komst in de deelnemingsvrijstelling.

Nadere informatie

MKB-NIEUWSBRIEF 08/2013

MKB-NIEUWSBRIEF 08/2013 MKB-NIEUWSBRIEF 08/2013 1. Forse bezuinigingen op komst ONDERNEMER BV WERKGEVER Het blijft spannend hoe het koopkrachtplaatje er volgend jaar uitziet. Het kabinet heeft net met de oppositiepartijen D66,

Nadere informatie

! S&O-inhoudingsplichtigen die minder S&O-uren realiseren dan was opgegeven, hebben

! S&O-inhoudingsplichtigen die minder S&O-uren realiseren dan was opgegeven, hebben Loonbelasting - eindejaarstips Aanpassingen in S&O-afdrachtvermindering Werkgevers met werknemers die zich bezighouden met speur- en ontwikkelingswerk (S&O), kunnen in aanmerking komen voor de S&O-afdrachtvermindering.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2015

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2015 NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2015 Prinsjesdag 2015: belastingen gaan eindelijk omlaag! Het belastingplan 2016 staat in het "teken" van belastingverlaging. Deze verlaging komt vooral werknemers en werkgevers ten

Nadere informatie

Fiscaal Actueel

Fiscaal Actueel Fiscaal Actueel 4-2017 Belangrijke wijziging huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018 Tot 1 januari 2018 worden huwelijken nog standaard gesloten in algehele gemeenschap van goederen. Daarna is de standaard

Nadere informatie

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012 Erf- en schenkbelasting - eindejaarstips Tijdelijk ruimere vrijstelling schenking voor eigen woning Vanaf 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 geldt een verruimde schenkingsvrijstelling van 100.000 als het

Nadere informatie

Verzonden: Aangifte inkomstenbelasting 2014

Verzonden: Aangifte inkomstenbelasting 2014 Eigen kopie, niet opsturen Aangifte Inkomstenbelasting 2014 Formulierenversie IB 651-2Z51OLAV Afgedrukt op 12-4-2015 Verzonden: Aangifte inkomstenbelasting 2014 Burgerservicenummer 133136097 Ondertekening

Nadere informatie