Prinsjesdag 2014: wijzigingen voor de loonheffingen, afdrachtvermindering en de keuzeregeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Prinsjesdag 2014: wijzigingen voor de loonheffingen, afdrachtvermindering en de keuzeregeling"

Transcriptie

1 Prinsjesdag 2014: wijzigingen voor de loonheffingen, afdrachtvermindering en de keuzeregeling Op Prinsjesdag, 16 september 2014, heeft het kabinet het Belastingplan 2015 ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel Wet invoering Beschikking geen loonheffingen verwachten wij op korte termijn. In dit memorandum gaan wij in op de belangrijkste voorgestelde wijzigingen voor de loonheffingen en de afdrachtvermindering. De voorstellen hebben een beoogde ingangsdatum van 1 januari 2015, tenzij expliciet een andere datum wordt vermeld. Ook zullen wij nog enkele andere relevante ontwikkelingen bespreken. Belastingtarieven uit het Belastingplan 2015 Het gecombineerde tarief (belasting en premies volksverzekeringen) zal in de eerste schijf met 0,25% stijgen en blijft in de tweede schijf gelijk ten opzichte van Tevens worden de tariefschijven verlengd. Als gevolg van de invoering van de Wet langdurige zorg worden weliswaar de belastingtarieven van de eerste en tweede schijf met 3% verhoogd, maar daar staat tegenover dat het premiepercentage met 3% daalt. De tarieven voor werknemers geboren na 1 januari 1946 zullen op 1 januari 2015 (waarbij al rekening is gehouden met de inflatiecorrectie) als volgt zijn: Bij een belastbaar loon van meer dan Maar niet meer dan Belastingtarief Premies volksverzekeringen ,35% 28,15% ,85% 28,15% % % - De algemene heffingskorting De maximale algemene heffingskorting wordt verhoogd tot De hoogte van de algemene heffingskorting is afhankelijk van het inkomen. Hoe hoger het inkomen hoe lager de algemene heffingskorting, waarbij de minimale algemene heffingskorting in bedraagt. De arbeidskorting De maximale arbeidskorting wordt verhoogd tot De hoogte van de arbeidskorting is afhankelijk van het inkomen. Hoe hoger het inkomen hoe lager de arbeidskorting, waarbij de minimale arbeidskorting in bedraagt.

2 Pagina 2 Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet verschuldigd door de werkgever zal met ingang van 1 januari 2015 worden verlaagd van 7,5% naar 6,95%. Tijdsevenredige toerekening belastingdeel heffingskortingen Om in aanmerking te kunnen komen voor het belastingdeel van heffingskortingen dient een belastingplichtige het gehele jaar binnenlands belastingplichtige te zijn of te kiezen voor behandeling als binnenlands belastingplichtige voor het gehele jaar. Met ingang van 1 januari 2015 komt de keuzeregeling voor binnenlandse belastingplicht te vervallen en zal daarvoor de regeling kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen in de plaats komen. Ook de heffingskorting zal met ingang van 1 januari 2015 worden aangepast. Doel is om het belastingdeel van de heffingskorting tijdsevenredig toe te kennen voor de periode waarin de belastingplichtige binnenlands of kwalificerend buitenlands belastingplichtige is. De invoering van de tijdsevenredige toepassing van de heffingskorting vergt aanpassing van het ICT-systeem van de Belastingdienst en zal daarom pas per 1 januari 2016 in werking treden. Voor het jaar 2015 wordt daarom voorgesteld om tijdelijk het volledige belastingdeel van de heffingskorting toe te kennen, ook als de belastingplichtige slechts een deel van het jaar belastingplichtig is. Dit is dus een verruiming ten opzichte van de huidige wetgeving. Verlaging toegestane marge gebruikelijk loon directeur-grootaandeelhouder De gebruikelijkloonregeling is van toepassing als iemand arbeid verricht voor een lichaam waarin hij of zijn partner een aanmerkelijk belang heeft. De regeling bepaalt op welk bedrag het loon van de directeur-grootaandeelhouder (dga) minimaal moet worden gesteld. Op basis van de nieuwe gebruikelijkloonregeling wordt niet meer gekeken naar een soortgelijke dienstbetrekking maar naar de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Tevens wordt de doelmatigheidsmarge gesteld op 25%. Dit bekent dat de hoogte van het loon dat in aanmerking moet worden genomen vanaf 2015 ten minste wordt gesteld op het hoogste van de volgende bedragen: 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking; het hoogste loon van de werknemers bij verbonden lichamen (zoals de werkmaatschappijen) en lichamen waaruit de vennootschap met toepassing van de deelnemingsvrijstelling voordelen kan genieten; Als uitzondering op deze hoofdregel zal de mogelijkheid van tegenbewijs bestaan. Als de inhoudingsplichtige aannemelijk maakt dat het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager

3 Pagina 3 is dan het uit de hoofdregel voortvloeiende bedrag, wordt toch 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking in aanmerking genomen (met een minimumbedrag van ). Overgangsrecht In veel gevallen zijn afspraken gemaakt met de Belastingdienst over het gebruikelijk loon van een dga. Omdat de Belastingdienst de tijd nodig heeft om nieuwe afspraken te maken, is overgangsrecht van toepassing voor het jaar In 2015 wordt het loon van de dga gesteld op 75/70 van het loon in 2013 als dit loon in 2013 hoger was dan , tenzij aannemelijk is dat het loon in 2015 op grond van de gebruikelijkloonregeling op een hoger of lager bedrag moet worden gesteld. Werkkostenregeling Met ingang van 1 januari 2011 is de werkkostenregeling (WKR) in werking getreden. De WKR vervangt het oude systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen, zoals dit tot en met 31 december 2010 gold. Op basis van een overgangsregeling konden werkgevers in 2011 tot en met 2014 jaarlijks kiezen tussen toepassing van het oude regime of de WKR. Met ingang van 1 januari 2015 komt een einde aan de overgangsregeling, zodat per die datum de WKR voor iedere werkgever verplicht is. In een brief van 3 juli 2014 aan de Tweede Kamer heeft het kabinet aangekondigd dat in het Belastingplan 2015 een aantal geconstateerde knelpunten in de WKR zal worden aangepast, waarmee ook de uitvoerbaarheid wordt vergroot. In het Belastingplan 2015 zijn de volgende wijzigingen opgenomen. Percentage vrije ruimte wordt verlaagd Om de wijzigingen in de WKR budgetneutraal te kunnen invoeren, zal met ingang van 1 januari 2015 de vrije ruimte worden verlaagd van 1,5% naar 1,2% van de fiscale loonsom (kolom 14-loon). Beperkte introductie noodzakelijkheidscriterium Met ingang van 1 januari 2015 zal het noodzakelijkheidscriterium als gerichte vrijstelling worden geïntroduceerd voor gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur. Het gaat hierbij niet alleen om het vergoeden of verstrekken van deze gereedschappen en ICT-middelen, maar ook om alle vergoedingen of verstrekkingen die daarmee verband houden, zoals een abonnement via een 4G-kaartje of een beschermhoes voor de telefoon. Het vertrekpunt is het oordeel van de werkgever over de noodzakelijkheid van de voorziening ( zonder meer nodig ). Indien de werkgever in redelijkheid van mening is dat een dergelijke voorziening noodzakelijk is voor de bedrijfsvoeringen, dan is deze gericht vrijgesteld. Als een werkgever bijvoorbeeld een groep werknemers voorziet van een mobiele telefoon maar bereid is op verzoek van enkele werknemers ook de kosten van een upgrade naar een smartphone voor zijn rekening te nemen, dan is de upgrade

4 Pagina 4 niet noodzakelijk. De extra kosten van deze upgrade moeten dan ten laste van de vrije ruimte worden gebracht. Het oordeel van de werkgever is dus in beginsel bepalend of een voorziening noodzakelijk is. Daarbij gelden wel de volgende twee voorwaarden: 1. De werknemer is verplicht tot teruggaaf van de voorziening of tot vergoeding van de restwaarde indien naar het oordeel van de werkgever de voorziening niet langer noodzakelijk is voor de vervulling van de dienstbetrekking. 2. De werknemer verricht geen werkzaamheden in de functie van bestuurder of commissaris van de werkgever (antimisbruik). Voor de bestuurder of commissaris is een verzwaring van de bewijslast opgenomen. Gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur kunnen niet onder de gerichte vrijstelling worden gebracht, tenzij de werkgever aannemelijk kan maken dat deze voorziening voor de behoorlijke uitoefening van de dienstbetrekking door de bestuurder of commissaris een gebruikelijke voorziening is. Jaarlijkse afrekensystematiek Op dit moment kent de WKR drie methoden om te toetsen of de vrije ruimte wordt overschreden en of door de werkgever eindheffing is verschuldigd in het kader van de WKR. Met ingang van 1 januari 2015 kan de werkgever na afloop van het kalenderjaar in één keer toetsen of de vrije ruimte wordt overschreden. Bij overschrijding wordt de verschuldigde eindheffing bij de eerste aangifte over het eerste tijdvak van het volgende kalenderjaar aangegeven en afgedragen. Het staat de werkgever overigens vrij om de verschuldigde eindheffing eerder af te dragen dan na afloop van het kalenderjaar. Als de werkgever gedurende het kalenderjaar ophoudt inhoudingsplichtig te zijn, zal de verschuldigde eindheffing door de werkgever uiterlijk moeten worden aangegeven in de aangifte over het tijdvak waarin de inhoudingsplicht is geëindigd. Vergoedingen en verstrekkingen van op werkplek gebruikte voorzieningen worden gelijkgetrokken Oorspronkelijk vertrekpunt in de systematiek van de WKR is dat alle vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers ten laste van de vrije ruimte worden gebracht. Er hoeft dan op werknemersniveau geen afzonderlijke vastlegging te worden gemaakt in de administratie. Naast een uitzondering voor de gerichte vrijstellingen is uit oogpunt van uitvoerbaarheid een uitzondering gemaakt voor voorzieningen die mede op de werkplek worden gebruikt of verbruikt. In de praktijk blijkt het lastig om dergelijke voorzieningen te waarderen of het gebruik ervan vast te stellen. Om deze reden zijn nihilwaarderingen ingevoerd. Hierdoor is een onderscheid ontstaan tussen voorzieningen die op de werkplek ter beschikking worden gesteld en voorzieningen die op de werkplek worden vergoed of verstrekt.

5 Pagina 5 Met ingang van 1 januari 2015 zal een nieuwe gerichte vrijstelling worden ingevoerd voor een aantal werkplekgerelateerde voorzieningen waarvoor nu een nihilwaardering geldt. Bij ministeriële regeling wordt het mogelijk om bepaalde voorzieningen voor deze vrijstelling aan te wijzen. Personeelskorting Met ingang van 1 januari 2015 wordt voor korting op branche-eigen producten van de werkgever of van een met de werkgever verbonden vennootschap een gerichte vrijstelling in de WKR geïntroduceerd. De gerichte vrijstelling is van toepassing als aan de volgende twee voorwaarden wordt voldaan: Het voordeel (korting) bedraagt niet meer dan 20% van de waarde in het economische verkeer van de producten. Het voordeel bedraagt op jaarbasis niet meer dan 500. De voorwaarden voor een gericht vrijgestelde personeelskorting zijn niet gewijzigd ten opzichte van de overgangsregeling, met uitzondering van de mogelijkheid om het niet-gebruikte deel van de personeelskorting door te schuiven naar de volgende kalenderjaren. Doorschuiven van het nietgebruikte deel van de korting is met ingang van 1 januari 2015 niet meer mogelijk. Concernregeling Met ingang van 1 januari 2015 wordt de zogenoemde concernregeling geïntroduceerd. Dit betekent dat de vrije ruimten, de vergoedingen en de verstrekkingen binnen een concern worden getotaliseerd. Binnen concernverhoudingen hoeft niet langer een splitsing te worden gemaakt tussen vergoedingen en verstrekkingen die deels ten behoeve van werknemers van het ene concernonderdeel komen en deels ten behoeve van werknemers van een ander concernonderdeel. Bij overschrijding van de gezamenlijke vrije ruimte moet de belasting worden aangegeven en afgedragen door het concernonderdeel met de grootste loonsom waarover loonbelasting is geheven. Alle concernonderdelen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele door het concern verschuldigde belasting. Er is sprake van een concernverband als alle deelnemende inhoudingsplichtigen het gehele kalenderjaar opereren in concernverband, waarbij sprake is van een van de volgende situaties: De inhoudingsplichtige heeft voor ten minste 95% belang in die andere inhoudingsplichtige. De andere inhoudingsplichtige heeft voor ten minste 95% belang in de inhoudingsplichtige. Een derde heeft voor ten minste 95% belang in de inhoudingsplichtige, terwijl deze derde tevens voor ten minste 95% belang heeft in de andere inhoudingsplichtige. De inhoudingsplichtige kan uiterlijk op het afrekenmoment, bij de aangifte over het eerste tijdvak van het volgende kalenderjaar, kiezen om de concernregeling al dan niet toe te passen. Als wordt gekozen om de concernregeling toe te passen, dan geldt deze voor alle concernonderdelen die gedurende het gehele kalenderjaar voldoen aan de eigendomseis van 95%.

6 Pagina 6 Buitenlandse boeten kunnen niet als eindheffingsbestanddeel onder de WKR worden aangewezen Onder de WKR kunnen Nederlandse boeten niet onder de vrije ruimte worden gebracht. Met ingang van 1 januari 2015 gaat dit ook gelden voor buitenlandse boeten. Afschaffen nihilwaardering rentekorting personeelslening voor woning De regeling inzake onbelaste rentekorting op personeelsleningen voor woningen zal worden aangepast. In het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2015 zal op dit punt een voorstel worden gedaan. 80%-afkoopregeling levensloop Per 1 januari 2012 is de levensloopregeling afgeschaft. Wie op 31 december 2011 een levenslooptegoed had van of meer, had de keuze: (i) blijven deelnemen aan de regeling tot en met 2021, of (ii) volledig afkopen in Bij afkoop in 2013 werd het saldo per 31 december 2011 slechts voor 80% in de heffing betrokken. Wie geen gebruik heeft gemaakt van de 80%-regeling, krijgt in 2015 opnieuw de kans. De 80%-regeling geldt in 2015 tot maximaal het bedrag van het tegoed op 31 december Het meerdere wordt volledig in de belastingheffing betrokken. De regeling vervalt per 1 januari 2016 en geldt dus voor één jaar. Afdrachtvermindering S&O Momenteel komen kennisinstellingen die geen onderneming drijven in aanmerking voor S&Oafdrachtvermindering als zij speur- & ontwikkelingswerk (S&O) verrichten in opdracht en voor rekening van een (samenwerkingsverband van) onderneming(en). In dat geval is sprake van contractonderzoek. Het is de bedoeling dat een kennisinstelling die S&O-afdrachtvermindering ontvangt dit voordeel weer doorgeeft aan de opdrachtgever uit het bedrijfsleven. Gebleken is dat kennisinstellingen dit voordeel onvoldoende doorgeven. Daarom is besloten het contractonderzoek door publieke kennisinstellingen uit de S&O-afdrachtvermindering te halen. Bijtellingspercentages auto van de zaak De CO 2 -emissienormen (aangegeven in gram per kilometer) voor de bijtelling voor de auto van de zaak worden in 2015 aangescherpt: Benzine % bijtelling 0 0 7% bijtelling % bijtelling % bijtelling % bijtelling >117 >110

7 Pagina 7 Diesel % bijtelling 0 0 7% bijtelling % bijtelling % bijtelling % bijtelling >111 >110 De 4%-bijtelling voor nulemissieauto s en de 7%-bijtelling voor auto s met een CO 2 -uitstoot hoger dan 0 gram per kilometer maar niet hoger dan 50 gram per kilometer geldt slechts voor auto s die voor het einde van 2015 worden aangeschaft. Pensioenwijzigingen De fiscaal gefaciliteerde pensioenopbouw van het werknemerspensioen (ook bekend als tweedepijlerpensioen of aanvullend pensioen) zal per 1 januari 2015 verder worden versoberd. Uitgaande van een pensioenrichtleeftijd van 67 jaar wordt het maximale opbouwpercentage voor een eindloonregeling 1,657% per dienstjaar en voor een middelloonregeling 1,875% per dienstjaar. De toegestane opbouwpercentages voor beschikbarepremieregelingen worden eveneens verlaagd. Tevens gaan er waarschijnlijk verschillende AOW-franchises gelden voor eindloonregelingen en middelloonregelingen. Daarnaast wordt vanaf 1 januari 2015 het maximale pensioengevend loon voor het werknemerspensioen begrensd op (nog te verminderen met de AOW-franchise). Het is van groot belang dat u als werkgever de pensioenregeling tijdig aanpast (voor 1 januari 2015). Niet-tijdige aanpassing heeft grote fiscale gevolgen. De pensioenpremies worden vanaf dat moment volledig belast (werknemerspremie niet aftrekbaar, werkgeverspremie belast). Bovendien worden de opgebouwde pensioenaanspraken onzuiver, wat kan leiden tot heffingen van 72% (inclusief 20% revisierente) over de marktwaarde van het pensioen. Nettolijfrente en nettopensioen Boven de grens van komt een nettospaarmogelijkheid. Vanuit het nettoloon of nettoinkomen kan worden gespaard, waarbij voor het gespaarde bedrag een vrijstelling in box 3 wordt geïntroduceerd. De uitkering wordt niet belast in box 1. Nettosparen kan in de vorm van een nettolijfrente en nettopensioen. Nettolijfrente Een nettolijfrente staat open voor zowel werknemers als niet-werknemers. Op basis van de voorgestelde wettekst zijn de uitkeringen niet belast in box 1 en is de waarde vrijgesteld van vermogensrendementsheffing in box 3. Bij afkoop zal de box 3-vrijstelling worden teruggenomen. Het bedrag dat tot de bezittingen in box 3 wordt gerekend is gelijk aan de helft van de waarde van de nettolijfrente aan het begin van het jaar voorafgaande aan de afkoop, vermenigvuldigd met het aantal jaren dat vanaf 2015 recht heeft bestaan op de vrijstelling in box 3, waarbij maximaal tien jaren in

8 Pagina 8 aanmerking worden genomen. Er is een tegenbewijsregeling opgenomen voor de situatie dat deze forfaitaire benadering onevenredig ruw uitwerkt. In het Belastingplan 2015 zijn bepalingen opgenomen op basis waarvan het in het geval van langdurige arbeidsongeschiktheid toch mogelijk is om (een deel van) de lijfrente eerder op te nemen zonder dat revisierente (20%) is verschuldigd. Nettopensioen Voor werknemers die een pensioengevend loon hebben van meer dan (zonder dat de begrenzing in aanmerking wordt genomen) is een werkgever verplicht om een nettopensioen aan te bieden indien de reguliere pensioenregeling verplicht is voor alle werknemers. In het Belastingplan 2015 zijn de wettelijke bepalingen voor het nettopensioen opgenomen. Over het algemeen gelden dezelfde regels als bij een nettolijfrente, maar bij een nettopensioen is in aanvulling daarop de Pensioenwet van toepassing. Dit betekent onder andere dat de kring van gerechtigden beperkter is en dat afkoop in principe niet mogelijk is. Een ander belangrijk verschil is dat een nettopensioen niet kan vererven, maar een nettolijfrente wel. Herziening keuzeregeling buitenlandse belastingplichtigen Met ingang van 1 januari 2015 zal de keuzeregeling voor buitenlandse belastingplichtigen komen te vervallen. Door deze bepaling kunnen buitenlandse belastingplichtigen aftrekposten claimen die normaal alleen voor binnenlandse belastingplichtigen openstaan (zoals hypotheekrenteaftrek en persoonsgebondenaftrek). De keuzeregeling bevat echter een aantal bepalingen waardoor Nederland de verleende aftrekposten in bepaalde gevallen geheel of gedeeltelijk terugneemt. Omdat deze beperkende maatregelen in bepaalde situaties in strijd kunnen zijn met Europees recht, is bij de behandeling van het Belastingplan 2014 al de nieuwe regeling kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen aangenomen. Op basis van deze regeling kunnen buitenlandse belastingplichtigen van wie 90% van het inkomen is onderworpen aan Nederlandse belastingheffing, Nederlandse aftrekposten claimen. De regeling staat alleen open voor belastingplichtigen die in een EU-lidstaat, een andere staat die partij is bij de EER, Zwitserland of op de BES-eilanden als inwoner in de belastingheffing worden betrokken. Belangrijk verschil ten opzichte van de huidige keuzeregeling is dat de belastingplichtige in beginsel recht heeft op bepaalde aftrekposten in plaats van dat een keuze kan worden gemaakt. Tevens bevat de regeling geen bepaling meer op basis waarvan verleende aftrekposten kunnen worden teruggenomen. KPMG Meijburg & Co september 2014 De in dit memorandum opgenomen informatie is van algemene aard en heeft geen betrekking op de specifieke omstandigheden van een bepaald individu of een bepaalde entiteit. Hoewel bij de totstandkoming van dit

9 Pagina 9 memorandum de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, kunnen wij niet garanderen dat de daarin opgenomen informatie op de datum van ontvangst juist en volledig is of dat in de toekomst zal blijven. Op grond van deze informatie dient geen actie ondernomen te worden zonder adequate professionele advisering na een grondig onderzoek van de specifiek van toepassing zijnde situatie.

Uit de Miljoenennota en het Belastingplan 2015 hebben wij de belangrijkste onderwerpen op het gebied van loonheffingen voor u op een rijtje gezet.

Uit de Miljoenennota en het Belastingplan 2015 hebben wij de belangrijkste onderwerpen op het gebied van loonheffingen voor u op een rijtje gezet. Miljoenennota 2015 Uit de Miljoenennota en het Belastingplan 2015 hebben wij de belangrijkste onderwerpen op het gebied van loonheffingen voor u op een rijtje gezet. Let op: de aangekondigde maatregelen

Nadere informatie

Prinsjesdag 2016: wijzigingen voor de loonheffingen, S&O-afdrachtvermindering en box 3-heffing buitenlandse belastingplichtigen

Prinsjesdag 2016: wijzigingen voor de loonheffingen, S&O-afdrachtvermindering en box 3-heffing buitenlandse belastingplichtigen Prinsjesdag 2016: wijzigingen voor de loonheffingen, S&O-afdrachtvermindering en box 3-heffing buitenlandse belastingplichtigen Op Prinsjesdag, 20 september 2016, heeft het kabinet het pakket voor het

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014 en het belastingplan 2015. Teruggaaf BTW op rekeningnummer derde. Per 1 januari 2015 vervalt de tenaamstellingsverplichting

Prinsjesdag 2014 en het belastingplan 2015. Teruggaaf BTW op rekeningnummer derde. Per 1 januari 2015 vervalt de tenaamstellingsverplichting TB Administratie administratie en advieskantoor Prinsjesdag 2014 en het belastingplan 2015 Overheidslichamen vpb-plichtig Per 1 januari 2015 zijn overheidslichamen met economische activiteiten in beginsel

Nadere informatie

Memorandum werkkostenregeling

Memorandum werkkostenregeling Memorandum werkkostenregeling De werkkostenregeling De werkkostenregeling (hierna: WKR) betekent een volledige verandering van de fiscale regels rondom het geven van vergoedingen en verstrekkingen aan

Nadere informatie

Belastingplan 2015; de effecten voor de loonheffingen in beeld Tien maatregelen waaronder aanpassingen WKR

Belastingplan 2015; de effecten voor de loonheffingen in beeld Tien maatregelen waaronder aanpassingen WKR Belastingplan 2015; de effecten voor de loonheffingen in beeld Tien maatregelen waaronder aanpassingen WKR Deze bijdrage belicht de maatregelen in het wetsvoorstel Belastingplan 2015 die de loonheffingen

Nadere informatie

De voorgestelde maatregelen zullen per 1 januari 2015 in werking treden, tenzij anders vermeld.

De voorgestelde maatregelen zullen per 1 januari 2015 in werking treden, tenzij anders vermeld. Prinsjesdag Op Prinsjesdag heeft het kabinet de belastingplannen voor 2015 gepresenteerd. In deze notitie worden de belangrijkste voorstellen beschreven. De maatregelen zijn onderverdeeld in de volgende

Nadere informatie

Totale vergoedingen en verstrekkingen inhoudingsplichtige. Belastbaar loon. -/- door inhoudingsplichtige aangewezen belastbaar loon werknemer

Totale vergoedingen en verstrekkingen inhoudingsplichtige. Belastbaar loon. -/- door inhoudingsplichtige aangewezen belastbaar loon werknemer voor cliënten De werkkostenregeling De werkkostenregeling (hierna: WKR) betekent een volledige verandering van de fiscale regels rondom het geven van vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Weet

Nadere informatie

PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014

PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014 PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014 Inhoud 1 Veranderingen belastingtarieven en kortingen inkomstenbelasting... 3 a Belastingtarief eerste schijf verhoogd... 3

Nadere informatie

Prinsjesdag 2015: wijzigingen voor de loonheffingen, S&O-afdrachtvermindering en box 3-heffing buitenlandse belastingplichtigen

Prinsjesdag 2015: wijzigingen voor de loonheffingen, S&O-afdrachtvermindering en box 3-heffing buitenlandse belastingplichtigen Prinsjesdag 2015: wijzigingen voor de loonheffingen, S&O-afdrachtvermindering en box 3-heffing buitenlandse belastingplichtigen Op Prinsjesdag, 15 september 2015, heeft het kabinet het Belastingplan 2016

Nadere informatie

o T 0777504592 F 0777504588 M 0621708052

o T 0777504592 F 0777504588 M 0621708052 f e i r b uws e Ni 4 dag201 s e j s n i Pr Wi l majuneman Kal denker ker weg20 5913AEVenl o T 0777504592 F 0777504588 M 0621708052 Inhoud Wijzigingen voor de ondernemer Overheidslichamen vpb-plichtig Teruggaaf

Nadere informatie

LOONHEFFINGEN. Loonheffingen...2

LOONHEFFINGEN. Loonheffingen...2 LOONHEFFINGEN Loonheffingen...2 - In 2015 meer arbeidskorting voor de hogere middeninkomens... 2 - Bent u klaar voor de werkkostenregeling?... 2 - Werkbonus vervalt... 3 - Nieuwe norm voor gebruikelijk

Nadere informatie

Prinsjesdagontbijt 17 september 2014

Prinsjesdagontbijt 17 september 2014 Prinsjesdagontbijt 17 september 2014 Programma Welkom door mr. Sjaak Lagerwerf (directielid Lansigt) Toelichting Miljoenennota Peter Kranendonk MSc LLM Visie van Senne Janssen (ING) Gelegenheid tot het

Nadere informatie

Prinsjesdag 2017: wijzigingen voor de loonheffingen en de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen

Prinsjesdag 2017: wijzigingen voor de loonheffingen en de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen Prinsjesdag 2017: wijzigingen voor de loonheffingen en de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen Op Prinsjesdag, 19 september 2017, heeft het demissionaire kabinet

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten 18 september 2014 Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten Op Prinsjesdag 2014 is het Belastingplan 2015 gepresenteerd. Het Belastingplan 2015 bevat voor specifiek de vastgoedsector weinig belangrijke

Nadere informatie

Addendum bij het rapport Knelpunten werkkostenregeling: inventarisatie en mogelijke alternatieven

Addendum bij het rapport Knelpunten werkkostenregeling: inventarisatie en mogelijke alternatieven Addendum bij het rapport Knelpunten werkkostenregeling: inventarisatie en mogelijke alternatieven Op 3 juli 2014 heeft staatssecretaris Wiebes in zijn brief aan de Tweede Kamer aangekondigd dat hij met

Nadere informatie

Programma. 1. Werkkostenregeling 2. 30%-regeling 3. Beschikking geen loonheffingen 4. Stand van zaken beroepsprocedures crisisheffing

Programma. 1. Werkkostenregeling 2. 30%-regeling 3. Beschikking geen loonheffingen 4. Stand van zaken beroepsprocedures crisisheffing Loonheffingen Programma 1. Werkkostenregeling 2. 30%-regeling 3. Beschikking geen loonheffingen 4. Stand van zaken beroepsprocedures crisisheffing 2 Werkkostenregeling - Verplicht sinds 1 januari 2015

Nadere informatie

De voorgestelde maatregelen zullen per 1 januari 2015 in werking treden, tenzij anders vermeld.

De voorgestelde maatregelen zullen per 1 januari 2015 in werking treden, tenzij anders vermeld. In deze Prinsjesdagspecial staan de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2015 en aanvullende wetsvoorstellen voor u op rij. De special is verdeeld in de volgende onderwerpen: maatregelen voor

Nadere informatie

Finc Advieswijzer Werkkostenregeling 2017: de hoofdpunten op een rij

Finc Advieswijzer Werkkostenregeling 2017: de hoofdpunten op een rij Finc Advieswijzer Werkkostenregeling 2017: de hoofdpunten op een rij In februari vindt de afrekening van de werkkostenregeling (WKR) voor 2016 plaats. De werkkostenregeling blijft voor velen nog lastige

Nadere informatie

KPMG Meijburg & Co ABCD. Wetsvoorstel Witteveen 2015

KPMG Meijburg & Co ABCD. Wetsvoorstel Witteveen 2015 Wetsvoorstel Witteveen 2015 Het wetsvoorstel Witteveen 2015 is op 15 april 2013 ingediend bij de Tweede Kamer. Het betreft de verlaging van de maximumopbouw- en premiepercentages voor pensioenen en de

Nadere informatie

Werkkosten- regeling. Hoofdstuk 2.7. Sociaal-economische en maatschappelijke ontwikkelingen

Werkkosten- regeling. Hoofdstuk 2.7. Sociaal-economische en maatschappelijke ontwikkelingen Werkkosten- regeling Hoofdstuk 2.7 Sociaal-economische en maatschappelijke ontwikkelingen Inleiding Kerstpakket, werkkleding en een fiets; het zijn voorbeelden van extra s die werkgevers aan hun personeel

Nadere informatie

PRINSJESDAGSPECIAL BELASTINGPLAN 2015 [1/8]

PRINSJESDAGSPECIAL BELASTINGPLAN 2015 [1/8] PRINSJESDAGSPECIAL BELASTINGPLAN 2015 [1/8] In deze Prinsjesdagspecial staan de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2015 en aanvullende wetsvoorstellen voor u op rij. De special is verdeeld

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR)

Werkkostenregeling (WKR) Werkkostenregeling (WKR) 22 oktober 2014 Werkkostenregeling Inleiding Systematiek Loon Nihilwaardering Gerichte vrijstelling Vrije ruimte Administratie Voorbeelden met kansen en bedreigingen Hoe verder?

Nadere informatie

Fiscale actualiteiten

Fiscale actualiteiten Vergezichten Programma: 19:30 uur Ontvangst 20:00 uur Fiscale actualiteiten door Birgitta van Antwerpen en Vincent Verburg 20:45 uur Hoe financiert u uw onderneming anno 2015? door Pieter van den Berg

Nadere informatie

BM-Advisering & Accountancy: Prinsjesdagspecial Belastingplan 2015 [1/6]

BM-Advisering & Accountancy: Prinsjesdagspecial Belastingplan 2015 [1/6] Prinsjesdagspecial Belastingplan 2015 [1/6] In deze Prinsjesdagspecial staan de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2015 en aanvullende wetsvoorstellen voor u op rij. De special is verdeeld

Nadere informatie

PRINSJESDAGSPECIAL BELASTINGPLAN 2015

PRINSJESDAGSPECIAL BELASTINGPLAN 2015 PRINSJESDAGSPECIAL BELASTINGPLAN 2015 In deze Prinsjesdagspecial staan de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2015 en aanvullende wetsvoorstellen voor u op rij. De special is verdeeld in de

Nadere informatie

Werkkostenregeling De hoofdpunten op een rij. advieswijzer

Werkkostenregeling De hoofdpunten op een rij. advieswijzer Werkkostenregeling 2017 De hoofdpunten op een rij 04.08.16 advieswijzer In deze advieswijzer: In februari vindt de afrekening van de werkkostenregeling (WKR) voor 2016 plaats. De werkkostenregeling blijft

Nadere informatie

PRINSJESDAGSPECIAL BELASTINGPLAN 2015

PRINSJESDAGSPECIAL BELASTINGPLAN 2015 In deze Prinsjesdagspecial staan de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2015 en aanvullende wetsvoorstellen voor u op rij. De special is verdeeld in de volgende onderwerpen: - maatregelen voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2011

Nieuwsbrief september 2011 Nieuwsbrief september 2011 In dit nummer: Vast bedrag voor zelfstandigenaftrek vanaf 2012 Wetsvoorstel personenvennootschappen wordt ingetrokken Onroerende zaken en privégebruik na 2011 Afschaffing levensloopregeling

Nadere informatie

FISCALE SIGNALEN [1/6] Special Prinsjesdag: belastingpakket 2015. Ondernemen

FISCALE SIGNALEN [1/6] Special Prinsjesdag: belastingpakket 2015. Ondernemen FISCALE SIGNALEN [1/6] Jaargang 2014, nummer 1 Special Prinsjesdag: belastingpakket 2015 Op Prinsjesdag is naast de Miljoenennota ook het belastingpakket 2015 gepresenteerd. Dit bestond in voorgaande jaren

Nadere informatie

OVERZICHT MAATREGELEN BELASTINGPLAN 2015

OVERZICHT MAATREGELEN BELASTINGPLAN 2015 OVERZICHT MAATREGELEN BELASTINGPLAN 2015 Op Prinsjesdag 2014 (dinsdag 16 september 2014) is het wetsvoorstel Belastingplan 2015 (34.002) aangeboden aan de Tweede Kamer. In 2015 is het Belastingplan beperkt

Nadere informatie

! S&O-inhoudingsplichtigen die minder S&O-uren realiseren dan was opgegeven, hebben

! S&O-inhoudingsplichtigen die minder S&O-uren realiseren dan was opgegeven, hebben Loonbelasting - eindejaarstips Aanpassingen in S&O-afdrachtvermindering Werkgevers met werknemers die zich bezighouden met speur- en ontwikkelingswerk (S&O), kunnen in aanmerking komen voor de S&O-afdrachtvermindering.

Nadere informatie

PRINSJESDAGSPECIAL BELASTINGPLAN 2015 [1/7]

PRINSJESDAGSPECIAL BELASTINGPLAN 2015 [1/7] PRINSJESDAGSPECIAL BELASTINGPLAN [1/7] In deze Prinsjesdagspecial staan de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan en aanvullende wetsvoorstellen voor u op rij. De special is verdeeld in de volgende

Nadere informatie

Prinsjesdag 2013: wijzigingen voor de loonheffingen, afdrachtverminderingen en sociale zekerheid

Prinsjesdag 2013: wijzigingen voor de loonheffingen, afdrachtverminderingen en sociale zekerheid Prinsjesdag 2013: wijzigingen voor de loonheffingen, afdrachtverminderingen en sociale zekerheid Op Prinsjesdag, 17 september 2013, heeft het kabinet vier wetsvoorstellen ingediend bij de Tweede Kamer,

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Onderwerpen. Fiscaal. aan het werk met de werkkostenregeling

Werkkostenregeling. Onderwerpen. Fiscaal. aan het werk met de werkkostenregeling Werkkostenregeling aan het werk met de werkkostenregeling Oudshoorn & Schoe/Huisman & Partners Woerden, 19 november 2014 mr. Sandra Twigt-Endema RB Dia 1 Onderwerpen De WKR vergt een multidisciplinaire

Nadere informatie

Het Belastingplan 2015 is op Prinsjesdag naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze nieuwsbrief (die is opgesteld door Bureau Vaktechniek Fiscaal van RSM

Het Belastingplan 2015 is op Prinsjesdag naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze nieuwsbrief (die is opgesteld door Bureau Vaktechniek Fiscaal van RSM Het Belastingplan 2015 is op Prinsjesdag naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze nieuwsbrief (die is opgesteld door Bureau Vaktechniek Fiscaal van RSM Nederland) informeren wij u op hoofdlijnen over de

Nadere informatie

Kabinet presenteert op Prinsjesdag de fiscale maatregelen voor 2015

Kabinet presenteert op Prinsjesdag de fiscale maatregelen voor 2015 Kabinet presenteert op Prinsjesdag de fiscale maatregelen voor 2015 Op Prinsjesdag, 16 september 2014, heeft het kabinet het Belastingplan 2015 aangeboden aan de Tweede Kamer. Dit jaar staan de voorgestelde

Nadere informatie

Belastingplan 2015 [gepresenteerd op 16 september 2014]

Belastingplan 2015 [gepresenteerd op 16 september 2014] Indien niet anders is vermeld, is de beoogde ingangsdatum van de wijzigingen 1 januari 2015. WONEN EN LEVEN 1. Heffingskortingen: a. De maximale algemene heffingskorting wordt aangepast. Deze wordt minimaal

Nadere informatie

RB Prinsjesdagspecial 2014

RB Prinsjesdagspecial 2014 BELASTINGPLAN 2015 Het pakket Belastingplan dat andere jaren soms uit vier of meer wetsvoorstellen bestond is dit jaar beperkt tot uitsluitend het wetsvoorstel Belastingplan 2015. In het Belastingplan

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR)

Werkkostenregeling (WKR) Werkkostenregeling (WKR) Met ingang van 1 januari 2015 wordt de werkkostenregeling definitief ingevoerd: een nieuw systeem voor alle vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. De WKR heeft voor werkgevers

Nadere informatie

Prinsjesdagspecial belastingplan 2015

Prinsjesdagspecial belastingplan 2015 In deze Prinsjesdagspecial staan de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2015 en aanvullende wetsvoorstellen voor u op een rij. De special is verdeeld in de volgende onderwerpen: + maatregelen

Nadere informatie

Fiscale wetsvoorstellen. Voor 2014 en volgende jaren

Fiscale wetsvoorstellen. Voor 2014 en volgende jaren Fiscale wetsvoorstellen Voor 2014 en volgende jaren Wetsvoorstellen In deze presentatie Belastingplan 2014 Overige fiscale maatregelen 2014 Wet wijziging percentages belasting- en invorderingsrente Wet

Nadere informatie

Miljoenennota-ontbijt Almere 17 September 2014. Mr. A. (André) Verduijn RB Countus accountants + adviseurs

Miljoenennota-ontbijt Almere 17 September 2014. Mr. A. (André) Verduijn RB Countus accountants + adviseurs Miljoenennota-ontbijt Almere 17 September 2014 Mr. A. (André) Verduijn RB Countus accountants + adviseurs Belastingplan 2015 Inkomensbeleid Tarief 1e schijf inkomstenbelasting minder verhoging: van 36,25%

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Presentatie gemaakt door: Leijtens & Partners B.V. 1-1-2015

Werkkostenregeling. Presentatie gemaakt door: Leijtens & Partners B.V. 1-1-2015 Werkkostenregeling Presentatie gemaakt door: Leijtens & Partners B.V. 1-1-2015 1 Introductie De werkkostenregeling is op 1 januari 2011 ingegaan en vervangt het systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen.

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. Vereniging Nederlandse Gemeenten. Mr. Stan Rethans Mr. Ivon van der Linden Kennisgroep CAO. Utrecht, 14 oktober 2014

WERKKOSTENREGELING. Vereniging Nederlandse Gemeenten. Mr. Stan Rethans Mr. Ivon van der Linden Kennisgroep CAO. Utrecht, 14 oktober 2014 WERKKOSTENREGELING Vereniging Nederlandse Gemeenten Mr. Stan Rethans Mr. Ivon van der Linden Kennisgroep CAO Utrecht, 14 oktober 2014 1 Wat passeert de revue..? Let op: nog steeds voorgenomen wetgeving...

Nadere informatie

People Services. De werkkostenregeling ABCD. KPMG Meijburg & Co

People Services. De werkkostenregeling ABCD. KPMG Meijburg & Co People Services De werkkostenregeling In dit memo gaan wij in op de gevolgen van de werkkostenregeling die met ingang van 1 januari 2011 in werking is getreden, en het overgangsrecht waarmee werkgevers

Nadere informatie

HR Salarisservice Juli 2014

HR Salarisservice Juli 2014 HR Salarisservice Juli 2014 Inhoud Wettelijk minimumloon per 1 juli 2014... 3 Werkkostenregeling: Per 1 januari 2015 definitief van toepassing... 4 Premiekorting jongere werknemer... 6 Vakantiemedewerker

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 08/2014. Met ingang van 2015 is de werkkostenregeling voor iedere werkgever verplicht!

NIEUWSBRIEF 08/2014. Met ingang van 2015 is de werkkostenregeling voor iedere werkgever verplicht! NIEUWSBRIEF 08/2014 Werkgever 1. Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail De werkkostenregeling is per 1 januari 2015 verplicht. Inmiddels zijn meer details bekend over het noodzakelijkheidscriterium,

Nadere informatie

Met ingang van 2015 is de werkkostenregeling voor iedere werkgever verplicht!

Met ingang van 2015 is de werkkostenregeling voor iedere werkgever verplicht! Blad 1 van 8 Het einde van het jaar nadert alweer met rasse schreden en alle bijzonderheden van Prinsjesdag worden doorgevoerd in de wetgeving en daar ziet u een deel van terug in deze nieuwsbrief. Zo

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. De wijzigingen in de werkkostenregeling per 1 januari 2015

NIEUWSBRIEF. De wijzigingen in de werkkostenregeling per 1 januari 2015 Accountants Belastingadviseurs NIEUWSBRIEF De wijzigingen in de werkkostenregeling per 1 januari 2015 s-hertogenbosch, oktober 2014 Geachte relatie, Medio juli zonden wij u een e-mail met informatie over

Nadere informatie

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2014

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2014 Nieuwsbrief Prinsjesdag 2014 Inleiding In deze Prinsjesdag nieuwsbrief staan de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2015 en aanvullende wetsvoorstellen voor u op rij. Wij vragen hierin uw aandacht

Nadere informatie

SRA-Praktijkhandreiking

SRA-Praktijkhandreiking SRA-Praktijkhandreiking Levensloopregeling: nieuw overgangsrecht met ingang van 2013 Versie: 30 januari 2013 SRA-Vaktechniek Postbus 335 3430 AH NIEUWEGEIN T 030 656 60 60 F 030 656 60 66 E vaktechniek@sra.nl

Nadere informatie

Nieuwsbrief Miljoenennota 2015 (deel 1)

Nieuwsbrief Miljoenennota 2015 (deel 1) Nieuwsbrief Miljoenennota 2015 (deel 1) Prinsjesdag 2014 (deel 1) In deze nieuwsbrief staan de belangrijkste gevolgen van Prinsjesdag 2014 beschreven. Let wel, deze aangekondigde maatregelen moeten nog

Nadere informatie

Checklist Werken met de werkkostenregeling

Checklist Werken met de werkkostenregeling Checklist Werken met de werkkostenregeling 1. Verdiep u in de werkkostenregeling Op 1 januari 2011 trad de werkkostenregeling in werking. Op grond van deze regeling mag de inhoudingsplichtige maximaal

Nadere informatie

1. Arbeidskorting nog verder omhoog in 2015 Het kabinet heeft in totaal 500 miljoen uitgetrokken om de arbeidskorting verder te kunnen verhogen.

1. Arbeidskorting nog verder omhoog in 2015 Het kabinet heeft in totaal 500 miljoen uitgetrokken om de arbeidskorting verder te kunnen verhogen. Kubus Prinsjesdag Special 2014 Via deze speciale Prinsjesdag nieuwsbrief houdt Kubus u op de hoogte van Prinsjesdag 2014. Hierna treft u de hoofdlijnen van de Miljoenennota 2015 en het Belastingplan 2015.

Nadere informatie

Veranderende wetgeving voor de salarisadministrateur. Deel 2: einde nihilwaardering personeelslening eigen woning

Veranderende wetgeving voor de salarisadministrateur. Deel 2: einde nihilwaardering personeelslening eigen woning Veranderende wetgeving voor de salarisadministrateur Deel 2: einde nihilwaardering personeelslening eigen woning Veranderende wetgeving voor de salarisadministrateur In eerdere whitepapers informeerden

Nadere informatie

De gevolgen van de keuzes en vastleggingen in de administratie komen tot uiting in de loonaangifte.

De gevolgen van de keuzes en vastleggingen in de administratie komen tot uiting in de loonaangifte. Loonheffingen Werkkostenregeling Voor wie geldt de werkkostenregeling? De werkkostenregeling kan door de inhoudingsplichtige (hierna: werkgever) worden toegepast voor de werknemers. Het gaat daarbij dus

Nadere informatie

Werkkostenregeling: 10 tips voor een goede implementatie

Werkkostenregeling: 10 tips voor een goede implementatie Werkkostenregeling: 10 tips voor een goede implementatie Tip 1: Inventariseer uw personeelsverstrekkingen Bij de implementatie van de werkkostenregeling (WKR) is het essentieel, dat u weet welke vergoedingen

Nadere informatie

Eigen Woning. 1. Maatregelen Eigen Woning

Eigen Woning. 1. Maatregelen Eigen Woning Fotografie: Rob van Esch Op de tweehonderdste Prinsjesdag heeft het kabinet het Belastingplan 2015 aan de Tweede Kamer aangeboden. Het Belastingplan 2015 bevat weinig verrassende maatregelen. Opvallende

Nadere informatie

Werkkostenregeling; waar moet u op letten bij de overgang?

Werkkostenregeling; waar moet u op letten bij de overgang? Kennisdocument Werkkostenregeling; waar moet u op letten bij de overgang? Per 1 januari 2011 heeft de werkkostenregeling ingevoerd. Met ingang van 2015 is de toepassing van de werkkostenregeling (WKR)

Nadere informatie

Tips voor werkgevers PRAKTISCH DENKEN, VOORTVAREND DOEN. www.stolk-accountants.nl

Tips voor werkgevers PRAKTISCH DENKEN, VOORTVAREND DOEN. www.stolk-accountants.nl www.stolk-accountants.nl Tips voor werkgevers Bent u al klaar voor de werkkostenregeling? Er is geen ontkomen meer aan. Daarnaast wordt de jaarlijkse pensioenopbouw verder aangescherpt en gaan er veranderingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2014

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2014 Nieuwsbrief Prinsjesdag 2014 Inleiding In deze Prinsjesdag nieuwsbrief staan de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2015 en aanvullende wetsvoorstellen voor u op rij. Wij vragen hierin uw aandacht

Nadere informatie

Vervallen tijdelijke verlenging doorleveringstermijn overdrachtsbelasting.

Vervallen tijdelijke verlenging doorleveringstermijn overdrachtsbelasting. 11 november 2014 Eindejaarstips 2014 Deze nieuwsbrief staat in het teken van fiscale eindejaarstips. Hieronder treft u eerst een aantal actiepunten aan. Vervolgens zijn deze actiepunten verderop in deze

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F. In deze nieuwsbrief van oktober 2014 (nr. 2014/4) komen de volgende onderwerpen aan de orde:

N I E U W S B R I E F. In deze nieuwsbrief van oktober 2014 (nr. 2014/4) komen de volgende onderwerpen aan de orde: N I E U W S B R I E F In deze nieuwsbrief van oktober 2014 (nr. 2014/4) komen de volgende onderwerpen aan de orde: 1. Overgangsrecht stamrechtaanspraken 2. Pensioenovereenkomsten wijzigen voor 1 januari

Nadere informatie

negentig NIEUWS In dit nummer: Vereenvoudigingen werkkosten regeling in detail Ingrijpende wijzigingen gebruikelijk loon per 2015

negentig NIEUWS In dit nummer: Vereenvoudigingen werkkosten regeling in detail Ingrijpende wijzigingen gebruikelijk loon per 2015 Nieuwsnegentig is een uitgave van noord negentig en komt 8 keer per jaar uit zeventiende jaargang november 2014 NIEUWS 4 negentig In dit nummer: Vereenvoudigingen werkkosten regeling in detail Ingrijpende

Nadere informatie

In deze Nieuwjaarsbrief Nederlandse Payroll 2014 gaan wij in op een aantal aandachtspunten en wijzigingen met betrekking tot de loonheffingen 2014.

In deze Nieuwjaarsbrief Nederlandse Payroll 2014 gaan wij in op een aantal aandachtspunten en wijzigingen met betrekking tot de loonheffingen 2014. NIEUWJAARSBRIEF NEDERLANDSE PAYROLL 2014 Postbus 504 2300 AM Leiden t +31 71 750 68 00 w www.limes-int.com e info@limes-int.com Beconnummer 500495 In deze Nieuwjaarsbrief Nederlandse Payroll 2014 gaan

Nadere informatie

Kostenvergoedingen Training on the job

Kostenvergoedingen Training on the job Kostenvergoedingen Training on the job Programma Werkkostenregeling Jaarlijks afrekensysteem Aanwijzen Eisen administratie Werkkostenregeling Werkkostenregeling: indeling loon Geen loon Geen belast loon

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2015

Werkkostenregeling 2015 Werkkostenregeling 2015 Op 1 januari 2015 wordt de werkkostenregeling definitief. Begin tijdig aan de voorbereidingen voor de overgang naar de werkkostenregeling! Zo voorkomt u dat de werkkostenregeling

Nadere informatie

Belastingplan en overige fiscale maatregelen 2017

Belastingplan en overige fiscale maatregelen 2017 Belastingplan en overige fiscale maatregelen 2017 Zoals elk jaar is op Prinsjesdag het Belastingplan 2017 ingediend bij de Tweede Kamer. Dit jaar zijn het zes wetsvoorstellen, namelijk het Belastingplan

Nadere informatie

MKB Nieuwsbrief Oktober 2014

MKB Nieuwsbrief Oktober 2014 MKB Nieuwsbrief Oktober 2014 1. De werkkostenregeling wordt per 2015 aangepast en vereenvoudigd Hierbij sturen wij u onze MKB Nieuwsbrief. In deze uitgave besteden wij aandacht aan: 1. De werkkostenregeling

Nadere informatie

Prinsjesdagspecial 2014. De pensioennota. Samenvatting

Prinsjesdagspecial 2014. De pensioennota. Samenvatting Prinsjesdagspecial 2014 De pensioennota Samenvatting 1 2 Inhoudsopgave Prinsjesdagspecial de Pensioennota 1 Pensioen 3 1.1 Aangepast Witteveenkader 3 1.2 Verlaging maximum opbouw- en premiepercentages

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2015

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2015 NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2015 Prinsjesdag 2015: belastingen gaan eindelijk omlaag! Het belastingplan 2016 staat in het "teken" van belastingverlaging. Deze verlaging komt vooral werknemers en werkgevers ten

Nadere informatie

Informatieblad 03-10-14. Uw positie als dga

Informatieblad 03-10-14. Uw positie als dga Informatieblad 03-10-14 Uw positie als dga Als dga heeft u verschillende petten op. U bent bestuurder en aandeelhouder, maar ook werknemer en mogelijk stelt u ook nog vermogensbestanddelen ter beschikking

Nadere informatie

FKR studieochtend 24 september 2014. Werkkostenregeling

FKR studieochtend 24 september 2014. Werkkostenregeling FKR studieochtend 24 september 2014 Werkkostenregeling 1 Werkkostenregeling Geïntroduceerd op 1 januari 2011 Tot en met 2014 toepassing werkkostenregeling facultatief Met ingang van 1 januari 2015 voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Fiscaal Juridisch Adviesbureau

Nieuwsbrief. Fiscaal Juridisch Adviesbureau Nieuwsbrief Fiscaal Juridisch Adviesbureau M a a n d e l i j k s i n f o r m a t i e b u l l e t i n v o o r v e r z e k e r i n g s a d v i s e u r s Nummer 64a september 2008 Inhoud Special Prinsjesdag

Nadere informatie

Dit besluit is per 1 januari 2015 vervangen door het besluit van 23 september 2014, nr. BLKB2014/1702M) Het vervallen besluit is hierna opgenomen.

Dit besluit is per 1 januari 2015 vervangen door het besluit van 23 september 2014, nr. BLKB2014/1702M) Het vervallen besluit is hierna opgenomen. Dit besluit is per 1 januari 2015 vervangen door het besluit van 23 september 2014, nr. BLKB2014/1702M) Het vervallen besluit is hierna opgenomen. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der

Nadere informatie

Invoering van de werkkostenregeling

Invoering van de werkkostenregeling Invoering van de werkkostenregeling Vanaf 1 januari 2014 is het regime van de werkkostenregeling verplicht van toepassing. Er kan dan dus niet meer voor geopteerd worden om de oude regels (van vóór 2011)

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Nr. 82014

Nieuwsbrief. Nr. 82014 Nieuwsbrief Nr. 82014 Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, alsmede voor de gevolgen van activiteiten die

Nadere informatie

Miljoenen belastingplichtigen moeten belasting nabetalen over 2014

Miljoenen belastingplichtigen moeten belasting nabetalen over 2014 s kennis en inzicht gerichte adviezen helder resultaat 04 voor Nieuwsbrief met actuele praktische artikelen, speciaal klanten van BPV Miljoenen belastingplichtigen moeten belasting nabetalen over 2014

Nadere informatie

De Werkkosten regeling Handleiding voor UBplus

De Werkkosten regeling Handleiding voor UBplus De Werkkosten regeling Handleiding voor UBplus Versie: 6.5 Versiedatum: 26-04-2016 Vanaf 1 januari 2015 is de werkkostenregeling (WKR) verplicht. Door deze regeling kan maximaal 1.2% (2015) van het totale

Nadere informatie

Cliëntennieuwsbrief AF&T Special Werkkostenregeling (WKR) December 2014. In dit nummer:

Cliëntennieuwsbrief AF&T Special Werkkostenregeling (WKR) December 2014. In dit nummer: Cliëntennieuwsbrief AF&T Special Werkkostenregeling (WKR) December 2014 In dit nummer: - Wijzigingen Werkkostenregeling 2015 - Gerichte vrijstellingen werkkostenregeling 2015 - Nihil-waarderingen werkkostenregeling

Nadere informatie

Allereerst. Bibi Gelaudie Salarisadministratie. Anne van Haga Salarisadministratie Fiscaal

Allereerst. Bibi Gelaudie Salarisadministratie. Anne van Haga Salarisadministratie Fiscaal Wegwijs in de WKR 17 november 2014 Allereerst Bibi Gelaudie Salarisadministratie Anne van Haga Salarisadministratie Fiscaal Programma Wat is de WKR? Soorten vergoedingen Fiets en de WKR Arbeidsovereenkomsten

Nadere informatie

Uitwerking examentraining BKL Loonheffingen 2016/2017

Uitwerking examentraining BKL Loonheffingen 2016/2017 Examenopgave 1 1. De heer Van der Ham is dga. Een dga is in het algemeen niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Daarom hoeven voor hem geen premies werknemersverzekeringen te worden afgedragen.

Nadere informatie

Checklist - Grensoverschrijdende arbeid

Checklist - Grensoverschrijdende arbeid Checklist - Grensoverschrijdende arbeid Grensoverschrijdende arbeid neemt steeds meer toe en heeft allerlei gevolgen voor de werknemer, zijn de gezinsleden en zijn werkgever(s). Bij het bepalen van de

Nadere informatie

De Werkkosten regeling vanaf 2015 Handleiding voor UBplus

De Werkkosten regeling vanaf 2015 Handleiding voor UBplus De Werkkosten regeling vanaf 2015 Handleiding voor UBplus Versie: 6.4 Versiedatum: 30-11-2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is de werkkostenregeling (WKR) verplicht. Door deze regeling kan maximaal 1.2%

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 330 Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 en van enige andere wetten (Wet aanvullend overgangsrecht fiscale behandeling pensioen) Nr.

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR) 9 december 2014 Gijs van der Voet

Werkkostenregeling (WKR) 9 december 2014 Gijs van der Voet Werkkostenregeling (WKR) 9 december 2014 Gijs van der Voet Programma Achtergrond en historie WKR WKR in hoofdlijnen WKR in de praktijk WKR stappenplan voor invoering Tips en advies Achtergrond en historie

Nadere informatie

Kosten verlagen transitievergoeding in nieuw ontslagrecht

Kosten verlagen transitievergoeding in nieuw ontslagrecht Ingrijpende wijzigingen gebruikelijk loon per 2015 Als dga valt u verplicht onder de gebruikelijkloonregeling. U hoort een salaris te krijgen dat gebruikelijk is voor het niveau en de duur van uw arbeid.

Nadere informatie

Werkkostenregeling. De vrije ruimte bedraagt 1,2% van de fiscale loonsom.

Werkkostenregeling. De vrije ruimte bedraagt 1,2% van de fiscale loonsom. Werkkostenregeling Sinds 1 januari 2015 is de werkkostenregeling definitief en daardoor verplicht voor alle werkgevers. Hieronder een korte uitleg over de werkkostenregeling én tips voor de juiste toepassing

Nadere informatie

Belastingplan 2015 Heffingskortingen Gebruikelijk loon Levensloopregeling Tarieven IB en LB Maatregelen eigen woning Werkkostenregeling Kindgebonden

Belastingplan 2015 Heffingskortingen Gebruikelijk loon Levensloopregeling Tarieven IB en LB Maatregelen eigen woning Werkkostenregeling Kindgebonden accountants adviseurs oktober 2014 Belastingplan 2015 Heffingskortingen Gebruikelijk loon Levensloopregeling Tarieven IB en LB Maatregelen eigen woning Werkkostenregeling Kindgebonden budget Buitenlandse

Nadere informatie

Wet uniformering loonbegrip

Wet uniformering loonbegrip Wet uniformering loonbegrip De Wet uniformering loonbegrip (WUL) gaat per 1 januari 2013 in. Dit brengt veranderingen met zich mee die u als werkgever wel op uw netvlies moet hebben staan. Het zogenoemde

Nadere informatie

RB Prinsjesdagspecial 2014

RB Prinsjesdagspecial 2014 RB Prinsjesdagspecial 2014 Brondocument: Register Belastingadviseurs www.rb.nl BELASTINGPLAN 2015 Het pakket Belastingplan dat andere jaren soms uit vier of meer wetsvoorstellen bestond is dit jaar beperkt

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol.

Werkkostenregeling. Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol. Werkkostenregeling Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol. Werkgevers kunnen al vanaf 1 januari 2011 gebruikmaken van de werkkostenregeling (WKR). Toch hebben nog maar weinig werkgevers de overstap

Nadere informatie

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 8-2014

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 8-2014 INHOUD 2 3 4 5 Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail Ingrijpende wijzigingen gebruikelijk loon per 2015 Kosten verlagen transitievergoeding in nieuw ontslagrecht Einde VAR in zicht 6 & 7 TIPS

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. Schematisch ziet het systeem er als volgt uit: Nieuwsbrief. werkkostenregeling per 1 januari 2015.

WERKKOSTENREGELING. Schematisch ziet het systeem er als volgt uit: Nieuwsbrief. werkkostenregeling per 1 januari 2015. WERKKOSTENREGELING Vanaf 1 januari 2015 komt er een nieuw systeem voor de fiscale behandeling van vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikking gestelde voorzieningen aan uw personeel (kortom: werkkosten).

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage. Datum 3 juli 2014 Betreft Verder met de werkkostenregeling

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage. Datum 3 juli 2014 Betreft Verder met de werkkostenregeling > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage Directie Algemene fiscale politiek Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag

Nadere informatie

MEMO INZAKE DE WERKKOSTENREGELING VERPLICHT PER 1 JANUARI 2015. Geachte relatie,

MEMO INZAKE DE WERKKOSTENREGELING VERPLICHT PER 1 JANUARI 2015. Geachte relatie, MEMO INZAKE DE WERKKOSTENREGELING VERPLICHT PER 1 JANUARI 2015 Geachte relatie, Op Prinsjesdag 2014 is bekend geworden dat de Werkkostenregeling vanaf 2015 verplicht is voor alle werkgevers. Ten opzichte

Nadere informatie

Bestuur Nederlandse Associatie voor Examinering Er is geen specifieke vooropleiding vereist

Bestuur Nederlandse Associatie voor Examinering Er is geen specifieke vooropleiding vereist Diplomalijn Loonadministratie Examen Loonheffingen deel 1 Niveau Vergelijkbaar met mbo 4 Versie 1.0 Geldig vanaf 01-01-2015 Vastgesteld op februari 2014 Vastgesteld door Veronderstelde voorkennis Bestuur

Nadere informatie

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2015

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 Belastingdienst Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 Uitgave 1 11 november 2014 Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 U vindt in deze nieuwsbrief informatie over de nieuwe regels per 1 januari 2015 voor het inhouden

Nadere informatie

Versobering van de fiscale pensioenopbouw

Versobering van de fiscale pensioenopbouw Versobering van de fiscale pensioenopbouw 1. Hoofdlijnen van het wetsvoorstel Als het aan het kabinet ligt, dan wordt het Witteveenkader op drie manieren aangepast: verhoging van de pensioenrichtleeftijd,

Nadere informatie

De werkkostenregeling internationaal belicht.

De werkkostenregeling internationaal belicht. De werkkostenregeling internationaal belicht. Over de werkkostenregeling (hierna: WKR) is al veel geschreven en gesproken. De internationale aspecten van de werkkostenregeling zijn echter onderbelicht

Nadere informatie