Prinsjesdag 2016 Wat betekenen de kabinetsplannen voor u?

Save this PDF as:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Prinsjesdag 2016 Wat betekenen de kabinetsplannen voor u?"

Transcriptie

1 Prinsjesdag 2016 Wat betekenen de kabinetsplannen voor u?

2 Prinsjesdag 2016 Wat betekenen de kabinetsplannen voor u? Afgelopen dinsdag is de laatste miljoenennota van dit kabinet gepresenteerd. Daarin is ook het belastingplan 2017, met de nodige fiscale maatregelen bekendgemaakt. Er was al het nodige bekend, zoals bijvoorbeeld de afschaffing van het pensioen in eigen beheer, en de toekomstige verlaging van de vennootschapsbelasting. En met de aankomende verkiezingen in het vooruitzicht was dan ook de verwachting dat er geen grote wijzigingen zouden worden aangekondigd. Maar met de nieuwe maatregelen omtrent de vrijgestelde beleggingsinstelling, zaten er toch nog verrassingen in de miljoenennota. Hierbij vindt u het overzicht met de belangrijkste gepresenteerde maatregelen en daarbij een aantal tips. Heeft u vragen over deze wijzigingen? Neemt u dan gerust contact op met uw private banker voor extra toelichting. Inkomen In box 1 wordt het tarief voor de 2 e en 3 e schijf met 0,4% verhoogd naar 40,80%. De bovengrens van de 3 e schijf wordt verlengd naar Dit betekent dat het toptarief van 52% bij een inkomen vanaf van toepassing is. De box 1 tarieven zijn in 2017: Schijf Belastbaar inkomen Totaal tarief Totaal tarief AOW gerechtigde ,55% 18,65% * 40,80% 22,90% ,80% 40,80% en hoger 52% 52% Daarnaast worden op beperkte schaal heffingskortingen en toeslagen aangepast. * Voor belastingplichtigen geboren vóór 1 januari 1946 ligt het einde van schijf 2 bij Prinsjesdag

3 Pensioen Wetsvoorstel pensioen in eigen beheer Hoe ziet het wetsvoorstel voor 2017 eruit? 1. Geen pensioen in eigen beheer meer voor nieuwe situaties. Opbouw van pensioen over toekomstige dienstjaren is dan alleen mogelijk bij bijvoorbeeld een verzekeraar. 2. Voor bestaande situaties (pensioen in opbouw, stopgezet pensioen en ingegaan pensioen) komen er 4 mogelijkheden: a. Volledige afkoop van de fiscale waarde het pensioen, zonder dat er sprake is van strafheffing (revisierente). Voordat tot afkoop wordt overgegaan, mag de commerciële waarde belastingvrij worden afgestempeld tot de fiscale waarde. Er wordt vervolgens loonbelasting geheven over de afkoop van de fiscale waarde. Als er wordt afgekocht in 2017, 2018 of 2019, wordt er een korting verleend waardoor er minder loonbelasting verschuldigd is. In 2017 wordt er slechts loonbelasting geheven over 65,5% van de fiscale waarde, wat leidt tot een effectief belastingtarief van 34,06%. Als wordt gekozen voor een afkoop in 2018 zal over 75% van de waarde van de fiscale waarde loonbelasting moeten worden betaald, wat leidt tot een effectief tarief van 39%, en in 2019 over 80,5%, wat leidt tot een effectief tarief van 41,86%. b. De commerciële waarde mag worden afgestempeld tot de fiscale waarde, waardoor de dividendklem is opgelost. Vervolgens wordt de fiscale waarde van het pensioen omgezet in een eenvoudige oudedag spaarvoorziening. Dit pensioenkapitaal zal door de B.V. vanaf de AOWgerechtigde leeftijd in 20 jaar aan de DGA uitkeren, waarbij de uitkeringen belast zijn in box 1. c. De pensioenaanspraken worden alsnog ondergebracht bij een commerciële verzekeringsmaatschappij. Dit betekent wel dat de werkelijke (hoge) waarde moet worden afgestort. d. Het pensioen in eigen beheer wordt bevroren. Indien de DGA geen gebruik wil maken van afkoop, de oudedag spaarvoorziening of wil afstorten naar een verzekeraar, blijft het reeds opgebouwde pensioen in eigen beheer op de balans staan en blijven de huidige regels in de vennootschapsbelasting en loon- en inkomstenbelasting gelden. Aan de voorziening kan na 31 december 2016 niets meer worden toegevoegd, behalve als gevolg van een actuariële herrekening of indexatie van de voorziening. Bij het beëindigen van het pensioen in eigen beheer zal ook aandacht moeten worden besteed aan de positie van de partner die recht heeft op een partnerpensioen. Deze zal ook worden geconfronteerd met minder rechten uit de B.V. en zal dus uitdrukkelijk toestemming moeten verlenen voor de afkoop of omzetting. Verder wordt in het wetsvoorstel duidelijk dat indien de DGA/ pensioengerechtigde niet alle aandelen in de vennootschap houdt en het pensioen wordt afgekocht of in een oudedag spaarrekening wordt omgezet, er sprake is van een schenking aan de andere aandeelhouders. Als het pensioen gedeeltelijk is verzekerd, kan alleen nog in 2016 het verzekerde gedeelte naar de eigen B.V. worden overgeheveld. Door een korting te verlenen op de belastingheffing wordt de afkoop variant aantrekkelijk gepresenteerd. Iedere situatie moet echter afzonderlijk worden beoordeeld. Wij raden u aan een zorgvuldige afweging te maken, uw private banker helpt u hier graag bij. Vermogen Aanpassing box 3 heffing Op dit moment betaalt u effectief 1,20% over uw vermogen. Dit geldt alleen als uw vermogen boven een bepaalde grens uit komt. Deze grens wordt per 1 januari 2017 verhoogd naar per persoon. Voor (fiscaal) partners is dit samen Onder deze grens hoeft er dus geen belasting betaald te worden. Over een vermogen van tot wordt vanaf 2017 met een rendement van 2,91% gerekend. Dit percentage zal jaarlijks worden aangepast. Over deze 2,91% moet u nog steeds 30% belasting betalen. De effectieve box 3 heffing zakt hiermee in feite van 1,20% naar 0,87% over uw vermogen. Voor vermogens vanaf neemt de belastingdruk voor het deel boven de toe. Een vermogen tussen en is effectief belast tegen 1,41% over dit deel van het vermogen. En voor het deel van het vermogen boven de geldt zelfs een belastingdruk van 1,65%. Voor fiscale partners geldt een zelfde tariefstructuur maar worden deze bedragen verdubbeld. Toekomst van box 3 Met Prinsjesdag is de - eerder aan de Tweede Kamer toegezegde - voortgangsrapportage over de toekomst van de belastingheffing in box 3 van de inkomstenbelasting bekend gemaakt. Het betreft een eerste verkenning of een systeem mogelijk is waarbij geheven wordt over een werkelijk rendement op vermogen. Per vermogensbestanddeel is gekeken wat de beste manier is om dit te belasten en worden zowel de voor- als de nadelen geschetst. Er zijn 3 varianten genoemd, waarbij nog steeds sprake blijft van een forfaitaire vaststelling van het rendement voor vermogensbestanddelen waarvan de fiscus geen informatie heeft, zoals verhuurd vastgoed. Het plan is om in het voorjaar van 2018 een internetconsultatie te houden en een wetsvoorstel in te dienen in het najaar van Prinsjesdag Prinsjesdag

4 Anti misbruik voorstel voor overgang van box 3 vermogen naar box 2 Als wordt gekozen voor het onderbrengen van box 3 vermogen in een vrijgestelde beleggingsinstelling, geldt dat dit vermogen tenminste 18 maanden in de VBI moet blijven ondergebracht. Is dat niet het geval dan wordt het vermogen ook in box 3 belast. Wel komt er een tegenbewijsregel zodat er geen dubbele belastingheffing plaatsvindt als de belastingplichtige aannemelijk kan maken dat er een zakelijke reden was om het vermogen binnen achttien maanden weer terug te halen naar box 3. Het percentage van het forfaitaire rendement uit een VBI wordt automatisch gekoppeld aan het voor dat jaar geldende percentage van de hoogste schijf in box 3 (op dit moment 5.5%). Het wetsvoorstel geldt met terugwerkende kracht tot 20 september uur. Opvallend is dat deze anti misbruik maatregel niet geldt voor een B.V. die regulier belastingplichtig is. Wetsvoorstel afgezonderd particulier vermogen (APV) Sinds 1 januari worden het vermogen en het inkomen van een APV, bijvoorbeeld een trust of een (buitenlandse) particuliere stichting, toegerekend aan de inbrenger van het vermogen (of bij zijn erfgenamen). Hierdoor wil de fiscus voorkomen dat er zogenaamd zwevend (nergens belast) vermogen ontstaat. In deze regeling is tevens een bepaling opgenomen om dubbele belastingheffing te voorkomen. Er is een wetsvoorstel ingediend om de reikwijdte hiervan verder te beperken. Deze voorkoming van dubbele belasting is alleen nog van toepassing bij actief ondernemerschap en wanneer sprake is van een reële belastingheffing over de resultaten van die onderneming. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, zal het ingaan met terugwerkende kracht tot 20 september uur. Teruggaaf dividendbelasting voor niet-ingezetenen en heffingsvrij vermogen voor buitenlands belastingplichtigen In dit voorstel wordt bestaand beleid omgezet in een echte wet. Een niet inwoner van Nederland met een aandelen portefeuille kan een verzoek tot teruggave van dividendbelasting indienen. Die teruggaaf kan ook daadwerkelijk plaatsvinden voor zover de dividendbelasting hoger is dan de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting die verschuldigd zou zijn indien men inwoner van Nederland zou zijn geweest. Bij niet kwalificerende belastingplichtigen met box 3 inkomen wordt het heffingsvrije vermogen in aanmerking genomen bij de vergelijking van de belastingdruk, voor zover daar nog geen rekening mee was gehouden in de inkomstenbelasting. Verruiming schenkingsvrijstelling Per 1 januari 2017 wordt de verruimde vrijstelling van in de schenkbelasting voor schenkingen opnieuw ingevoerd. Deze verruimde vrijstelling van wordt nu structureel in de wet opgenomen. Nu, anders dan onder de tijdelijke regeling van 2013 en 2014, moet de verkrijger tussen de 18 en 40 jaar zijn en mag de schenking onder voorwaarden over maximaal 3 kalenderjaren worden uitgespreid. Dit laatste Prinsjesdag

5 is handig ingeval van aflossing van een eigenwoning schuld en een eventuele boete rente die verschuldigd is. Om deze reden wordt de termijn waarop een aanslag schenkingsrecht wordt vastgesteld verlengd van 3 jaar naar 5 jaar. De schenking moet worden aangewend ten behoeve van de eigen woning. Het moet gaan om een schenking ten behoeve van de woning van de verkrijger. De schenking moet dus dienen voor de aankoop, het onderhoud of verbetering van de eigen woning, of het aflossen van een eigen woningschuld of restschuld. Van deze vrijstellingen kan eenmalig gebruik worden gemaakt. Heeft u al eerder gebruik gemaakt van een verruimde schenkingsvrijstelling, dan kan in sommige situaties deze eerder gedane schenking worden aangevuld, met name als de schenking heeft plaatsgevonden vóór 2010 of in 2015 of Wonen Beperking hypotheekrente aftrek Het maximale tarief waartegen de eigen woningrente kan worden verrekend met de inkomstenbelasting wordt in 2017 verlaagd met 0,5%. De maximale verrekening bedraagt voor % van de op het inkomen in mindering gebrachte rente. Vrijstelling bij afkoop kapitaalverzekering, spaar rekening of beleggingsrecht eigen woning Het voordeel uit een kapitaalverzekering eigen woning (KEW), spaarrekening eigen woning (SEW) of beleggingsrecht eigen woning (BEW) is alleen vrijgesteld indien tenminste 15 of 20 jaar premie/inleg is betaald. In een beleidsbesluit was al geregeld dat de KEW, SEW of BEW in bepaalde situaties vervroegd geheel of gedeeltelijk tot uitkering kon komen waarbij vrijstelling toch van toepassing was. Dit besluit wordt nu vastgelegd in de wet en de situaties worden verder uitgebreid. In de volgende gevallen mag een KEW, SEW of BEW belastingvrij worden afgekocht, voordat is voldaan aan de eis van minimaal 15 of 20 jaar premie/inleg: Bij beëindiging van fiscaal partnerschap (bijvoorbeeld echtscheiding of verbreken samenleving); Wanneer de belastingplichtige gebruik maakt van schuldhulpverlening; Wanneer de belastingplichtige een eigen woning heeft vervreemd en hem op het moment direct daarna nog steeds of opnieuw een eigen woning ter beschikking staat; Wanneer de belastingplichtige in algemene zin financiële problemen heeft en niet meer in staat is de lasten met betrekking tot de eigen woning te voldoen. Het maximaal te lenen bedrag bij verstrekking van een eigen woningschuld ten opzichte van de waarde van de woning zal in % bedragen. Prinsjesdag

6 Ondernemen Vennootschapsbelasting Als u een voor de vennootschapsbelasting belaste B.V. wenst om te vormen naar een vrijgestelde beleggingsinstelling dan is 25% aanmerkelijk belangheffing verschuldigd over de meerwaarde in de B.V.. Dit voorstel zal gelden met terugwerkende kracht tot 20 september uur. Er is een wetsvoorstel ingediend om de eerste schijf van 20% in de vennootschapsbelasting vanaf 2018 te verlengen tot , in 2020 naar en vanaf 2021 tot Voor een hogere winst blijft het tarief 25%. Op dit moment heeft de eerste schijf een lengte tot Reparatiewetgeving bedrijfsopvolgingsfaciliteit Er is een wetsvoorstel ingediend dat met terugwerkende kracht tot 1 juli 2016 zal gelden. De bedrijfsopvolgingsfaciliteit zal niet meer van toepassing zijn op aandelenbelangen in andere vennootschappen, mits deze kleiner zijn dan 5%. Auto Het aantal bijtelling categorieën gaat in de komende jaren van 4 naar 2. Voor plug in hybrids geldt een bijtelling in 2017 van 17% en in 2018 van 19%. Uiteindelijk gaat voor alle auto s een bijtelling gelden van 22% vanaf Auto s zonder CO 2 uitstoot krijgen een bijtelling van 4%, mits de cataloguswaarde lager is dan Disclaimer De door ING in deze verstrekte informatie is geen aanbod, advies of financiële dienst en heeft uitsluitend tot doel u concreet te informeren en te voorzien van praktische tips. Wij adviseren u te allen tijde een specialist te raadplegen als het gaat om uw financiële en/of vermogens planning. Bij het samenstellen van deze informatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Het kan echter voorkomen dat de informatie onjuistheden of onvolledigheden bevat. De ING is niet aansprakelijk voor enige schade (van welke aard dan ook) die voortvloeit uit het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Eventueel genoemde tarieven zijn indicatief en zijn niet bindend voor de ING. Alle rechten en wijzigingen voorbehouden. Dit is een uiting van ING Bank NV, statutair gevestigd te Amsterdam. September 2016, ING Private Banking. Prinsjesdag

7

Special Eindejaarstips Tips voor de bv en de dga

Special Eindejaarstips Tips voor de bv en de dga Tips voor de bv en de dga 39. Stop opbouw pensioen in eigen beheer vanaf 2017 Een dga kan net als een gewone werknemer pensioen opbouwen. Een gewone werknemer moet dat doen bij een professioneel pensioenfonds

Nadere informatie

Prinsjesdag: fiscale maatregelen 2017

Prinsjesdag: fiscale maatregelen 2017 Prinsjesdag: fiscale maatregelen 2017 Maatregelen tegen box 2-beleggen in VBI s De belastingdruk op box 2-vermogen kan worden beperkt door vermogen waarop een abclaim rust onder te brengen in een vrijgestelde

Nadere informatie

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu?

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Het pensioen in eigen beheer wordt per 1 januari 2017 afgeschaft. Tenminste als het Parlement voor die tijd het daartoe op Prinsjesdag 2016 ingediende

Nadere informatie

,15% 27,65% 40,80% ,80% 40,80% % 52% ,15% 9,75% 22,90% 6.

,15% 27,65% 40,80% ,80% 40,80% % 52% ,15% 9,75% 22,90% 6. Inleiding Onderstaand treft een overzicht van de belangrijkste tarieven of drempels voor het jaar 2017 en, daar waar nodig 2016. Het overzicht biedt overigens geen volledige weergave van alle voorgestelde

Nadere informatie

Belastingcijfers 2016

Belastingcijfers 2016 Belastingcijfers 2016 Box 1 - inkomen uit werk en woning Schijventarief voor personen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd: totaal tarief heffing over totaal - 19.922 8,40% 28,15% 36,55% 7.281 19.922

Nadere informatie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2016, 5 e jaargang, 12 e editie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2016, 5 e jaargang, 12 e editie Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2016, 5 e jaargang, 12 e editie Inhoud 1. Box 3 per 01-01-2017 2. Pensioen in eigen beheer vanaf 01-01-2017 3. Diverse overige wijzigingen 4. Eindejaarstips

Nadere informatie

Belastingplan en overige fiscale maatregelen 2017

Belastingplan en overige fiscale maatregelen 2017 Belastingplan en overige fiscale maatregelen 2017 Zoals elk jaar is op Prinsjesdag het Belastingplan 2017 ingediend bij de Tweede Kamer. Dit jaar zijn het zes wetsvoorstellen, namelijk het Belastingplan

Nadere informatie

Belastingcijfers 2017

Belastingcijfers 2017 Belastingcijfers 2017 Box 1 - inkomen uit werk en woning Schijventarief voor personen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd: totaal tarief heffing over totaal - 19.982 8,90% 27,65% 36,55% 7.303 19.982

Nadere informatie

Prinsjesdag 2015 Wat betekenen de kabinetsplannen voor u?

Prinsjesdag 2015 Wat betekenen de kabinetsplannen voor u? Prinsjesdag 2015 Wat betekenen de kabinetsplannen voor u? Prinsjesdag 2015 Wat betekenen de kabinetsplannen voor u? Dé grote belastingherziening is er niet gekomen zei minister Dijsselbloem in de Tweede

Nadere informatie

Nieuwsbrief Fiscaal Juridisch Adviesbureau Informatiebulletin over de eigen woning en inkomensvoorzieningen

Nieuwsbrief Fiscaal Juridisch Adviesbureau Informatiebulletin over de eigen woning en inkomensvoorzieningen Nieuwsbrief Fiscaal Juridisch Adviesbureau Informatiebulletin over de eigen woning en inkomensvoorzieningen Nummer 145a Prinsjesdag 2015 Inhoud Prinsjesdag 2015 Inleiding 1 Belastingplan 2016 Aanpassing

Nadere informatie

Het pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft. Wat nu?

Het pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft. Wat nu? Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Het pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft per 1 april 2017. Tenminste als het Parlement voor die datum de novelle en het wetsvoorstel daartoe aanneemt.

Nadere informatie

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu?

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Het pensioen in eigen beheer wordt per 1 januari 2017 afgeschaft. Tenminste als de Eerste kamer voor die tijd het daartoe op Prinsjesdag 2016 ingediende

Nadere informatie

Prinsjesdagontbijt U bent van harte welkom

Prinsjesdagontbijt U bent van harte welkom Prinsjesdagontbijt 2016 U bent van harte welkom 1 Update voor 2016 en 2017 Prinsjesdagontbijt 2016 Belastingplan 2017 cs Veel verschillende wetsvoorstellen Belastingplan 2017 Overige fiscale maatregelen

Nadere informatie

FISCALE CIJFERS 2014 SCFB adviseert het Fintool.nl abonnement

FISCALE CIJFERS 2014 SCFB adviseert het Fintool.nl abonnement Postbus 224 2700 AE Zoetermeer Tel. 085 111 88 88 Fax 085 111 88 80 E-mail info@scfb.nl Internet www.scfb.nl Bank ABN AMRO IBAN NL05ABNA0597042454 BIC ANBANL2A KvK Den Haag 27198895 FISCALE CIJFERS 2014

Nadere informatie

ACTIEPUNTEN. EIND 2018 voor de DGA TARIEVEN WONING BTWVERHOGING EIGEN KLAAR VOOR

ACTIEPUNTEN. EIND 2018 voor de DGA TARIEVEN WONING BTWVERHOGING EIGEN KLAAR VOOR ACTIEPUNTEN EIND 2018 voor de DGA KLAAR VOOR 2019 TARIEVEN BTWVERHOGING EIGEN WONING ACTIEPUNTEN VOOR DE DGA Inhoudsopgave 3 Maatregelen tegen veel lenen bij eigen bv 3 Tarieven in de vennootschapsbelasting

Nadere informatie

Pensioen in eigen beheer vanaf 1 april 2017

Pensioen in eigen beheer vanaf 1 april 2017 Pensioen in eigen beheer vanaf 1 april 2017 De laatste jaren was het pensioen dat de directeurgrootaandeelhouder (DGA) in zijn eigen B.V. opbouwt onderwerp van gesprek. Het liefst wilde het kabinet er

Nadere informatie

(Verwachte) fiscale wijzigingen Belastingplan 2018 en Regeerakkoord

(Verwachte) fiscale wijzigingen Belastingplan 2018 en Regeerakkoord UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING (Verwachte) fiscale wijzigingen Belastingplan 2018 en Regeerakkoord mr. B. (Bas) Opmeer Programma 2 Politieke werkelijkheid Tarieven en vrijstellingen Box 3 Schenkbelasting

Nadere informatie

Belastingcijfers 2015

Belastingcijfers 2015 Belastingcijfers 2015 Box 1 - inkomen uit werk en woning Schijventarief voor personen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd: Belastbaar inkomen doch niet belastingtarief tarief premie volksverzekeringen

Nadere informatie

Belasting-tarief Tarief premie volksverzekeringen

Belasting-tarief Tarief premie volksverzekeringen Prinsjesdag Special 2016 Prinsjesdag 2016 Door de fiscalisten van VIVAT De Miljoenennota lag traditiegetrouw de vrijdag vóór Prinsjesdag al weer op straat. Toch zijn er op fiscaal terrein niet al te veel

Nadere informatie

DGA-pensioen afgeschaft Opgepast! De fiscus geeft korting

DGA-pensioen afgeschaft Opgepast! De fiscus geeft korting UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING DGA-pensioen afgeschaft Opgepast! De fiscus geeft korting mr. Anthony van Venrooij Pensioen in eigen beheer (PEB) 2 Presentatie in twee delen: Deel 1 Historie pensioen in

Nadere informatie

Pensioen in eigen beheer vanaf 1 april 2017

Pensioen in eigen beheer vanaf 1 april 2017 Pensioen in eigen beheer vanaf 1 april 2017 De laatste jaren was het pensioen dat de directeurgrootaandeelhouder (DGA) in zijn eigen B.V. opbouwt onderwerp van gesprek. Het liefst wilde het kabinet er

Nadere informatie

Foederer. Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft: welke keuze maakt u? 2018

Foederer. Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft: welke keuze maakt u? 2018 Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft: welke keuze maakt u? 2018 Sinds 1 juli 2017 kunt u geen pensioen meer opbouwen in uw eigen bv. Het pensioen in eigen beheer is afgeschaft. Maar wat te

Nadere informatie

PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014

PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014 PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014 Inhoud 1 Veranderingen belastingtarieven en kortingen inkomstenbelasting... 3 a Belastingtarief eerste schijf verhoogd... 3

Nadere informatie

Prinsjesdag 2016 Belastingplan 2017

Prinsjesdag 2016 Belastingplan 2017 Prinsjesdag 2016 Belastingplan 2017 Bram Faber 21 september 2016 Inhoud: Ontwikkelingen in 2016? Wat zijn de voorstellen uit het Belastingplan? De ontwikkelingen 3 De ontwikkelingen 4 De ontwikkelingen

Nadere informatie

Prinsjesdagontbijt U bent van harte welkom

Prinsjesdagontbijt U bent van harte welkom Prinsjesdagontbijt 2016 U bent van harte welkom Introductie Prinsjesdagontbijt 2016 Miljoenennota en Belastingplan 2017 Hoofdpunten Miljoenennota 2017 Beleidspunten 2017 Maatschappelijke prioriteiten

Nadere informatie

Uitfasering pensioen in eigen beheer

Uitfasering pensioen in eigen beheer Uitfasering pensioen in eigen beheer Op Prinsjesdag is het wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen ingediend. De mogelijkheid om fiscaal gefaciliteerd pensioen

Nadere informatie

WELKOM Prinsjesdagavond Ontvangst Presentatie nieuwe website Presentatie Wil Vennix + Vragen 21.

WELKOM Prinsjesdagavond Ontvangst Presentatie nieuwe website Presentatie Wil Vennix + Vragen 21. WELKOM Prinsjesdagavond 19.30 Ontvangst 19.45 Presentatie nieuwe website 20.00 Presentatie Wil Vennix + Vragen 21.00 Hapje & Drankje Prinsjesdag en fiscale actualiteiten 2016 28-9-16, DE TOESTROOM WIL

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten 18 september 2014 Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten Op Prinsjesdag 2014 is het Belastingplan 2015 gepresenteerd. Het Belastingplan 2015 bevat voor specifiek de vastgoedsector weinig belangrijke

Nadere informatie

Foederer. Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft: welke keuze maakt u nu? Pension & Benefits Consultants Member Crowe Horwath International

Foederer. Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft: welke keuze maakt u nu? Pension & Benefits Consultants Member Crowe Horwath International Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft: welke keuze maakt u nu? Sinds 1 juli 2017 kunt u geen pensioen meer opbouwen in uw eigen bv. Het pensioen in eigen beheer is afgeschaft. Maar wat te doen

Nadere informatie

Fiscaal Actueel

Fiscaal Actueel Fiscaal Actueel 4 2016 Wat gaat u doen met 8.000? Met die vraag geeft een automerk nog even fijntjes aan wat uw voordeel kan zijn als u nog vóór 1 januari 2017 een van haar plug-in hybrides koopt of leaset.

Nadere informatie

Wetsvoorstel einde pensioen eigen beheer. Reden: Dividendklem. DGA kan bij huidige lage marktrente vaak geen dividend meer uitkeren.

Wetsvoorstel einde pensioen eigen beheer. Reden: Dividendklem. DGA kan bij huidige lage marktrente vaak geen dividend meer uitkeren. 21-11-2016 Wetsvoorstel einde pensioen eigen beheer Reden: Dividendklem DGA kan bij huidige lage marktrente vaak geen dividend meer uitkeren. Wetsvoorstel pensioen eigen beheer in 2016: April: Brief Wiebes,

Nadere informatie

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013?

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Voor alle op 31 december 2012 bestaande hypotheken blijven de oude hypotheekregels van kracht. Oversluiten van een bestaande schuld

Nadere informatie

Welke lijfrenten vallen onder het wetsvoorstel? Het wetsvoorstel ziet slechts op pensioen en niet op lijfrente- en stamrechtverplichtingen.

Welke lijfrenten vallen onder het wetsvoorstel? Het wetsvoorstel ziet slechts op pensioen en niet op lijfrente- en stamrechtverplichtingen. Ontwikkelingen pensioen in eigen beheer voor de dga: de meest gestelde vragen Uitfasering pensioen Welke lijfrenten vallen onder het wetsvoorstel? Het wetsvoorstel ziet slechts op pensioen en niet op lijfrente-

Nadere informatie

Kapitaalverzekeringen en de eigen woning

Kapitaalverzekeringen en de eigen woning Kapitaalverzekeringen en de eigen woning De Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW), Spaarrekening Eigen Woning (SEW) en Beleggingsrecht Eigen Woning (BEW) Met een KEW, SEW en BEW kunt u onder bepaalde

Nadere informatie

Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft. Welke keuze maakt u?

Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft. Welke keuze maakt u? Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft Welke keuze maakt u? Bron: SRA- Publicatiedatum:29-08-2017 Sinds 1 juli 2017 kunt u geen pensioen meer opbouwen in uw eigen bv. Het pensioen in eigen beheer

Nadere informatie

Vanaf 1 juli 2017 kunt u als DGA niet langer pensioen opbouwen binnen uw eigen onderneming. Wat zijn de alternatieven?

Vanaf 1 juli 2017 kunt u als DGA niet langer pensioen opbouwen binnen uw eigen onderneming. Wat zijn de alternatieven? Vanaf 1 juli 2017 kunt u als DGA niet langer pensioen opbouwen binnen uw eigen onderneming Wat zijn de alternatieven? 4 alternatieven Belicht vanuit verschillende invalshoeken 1 2 3 4 Korte omschrijving

Nadere informatie

Prinsjesdag 2015 - fiscale actualiteiten

Prinsjesdag 2015 - fiscale actualiteiten 21 september 2015 Prinsjesdag 2015 - fiscale actualiteiten Op Prinsjesdag 2015 is het Belastingplan 2016 gepresenteerd. Dit plan bevat helaas niet de eerder door velen gehoopte radicale aanpassing van

Nadere informatie

Foederer. Advieswijzer Pensioen in eigen beheer! Wat nu? Pension & Benefits Consultants Member Crowe Horwath International

Foederer. Advieswijzer Pensioen in eigen beheer! Wat nu? Pension & Benefits Consultants Member Crowe Horwath International Advieswijzer Pensioen in eigen beheer! Wat nu? Bent u directeur-grootaandeelhouder (dga) en bouwt u pensioen op in uw bv? Het kabinet is van plan het pensioen in eigen beheer per 1 januari 2017 af te schaffen.

Nadere informatie

OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF

OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF Algemeen Verzekeringscontrole Het was een ramp in Zuid-Oost Brabant na de storm die hier gewoed heeft. Er waren mensen niet goed of helemaal niet verzekerd voor deze schade.

Nadere informatie

Eshuis Advieswijzer. Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Lid van: Update Keuzemogelijkheden. Knelpunten

Eshuis Advieswijzer. Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Lid van: Update Keuzemogelijkheden. Knelpunten Lid van: Update 2017 Bent u directeur-grootaandeelhouder en bouwt u pensioen op in uw bv? Dat kan per 1 april 2017 niet meer. Daarmee is de Eerste Kamer op 7 maart 2017 akkoord gegaan. Wat betekent dit

Nadere informatie

Eindejaarstips Let op! De eenmalige verhoging van ten behoeve van de eigen woning geldt ook voor andere personen dan de eigen kinderen.

Eindejaarstips Let op! De eenmalige verhoging van ten behoeve van de eigen woning geldt ook voor andere personen dan de eigen kinderen. Eindejaarstips 2017 In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen is echter nog niet definitief, omdat ze nog

Nadere informatie

Let op! Vóór 1 juli moet u de eerste acties hebben ondernomen om de nodige zaken te regelen. Welke acties dat zijn, leest u verderop.

Let op! Vóór 1 juli moet u de eerste acties hebben ondernomen om de nodige zaken te regelen. Welke acties dat zijn, leest u verderop. Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Update 2017 Bron: SRA - Publicatiedatum: 07-03-2017 Bent u directeur-grootaandeelhouder en bouwt u pensioen op in uw bv? Dat kan per 1 april 2017

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

Informatieblad 03-10-14. Uw positie als dga

Informatieblad 03-10-14. Uw positie als dga Informatieblad 03-10-14 Uw positie als dga Als dga heeft u verschillende petten op. U bent bestuurder en aandeelhouder, maar ook werknemer en mogelijk stelt u ook nog vermogensbestanddelen ter beschikking

Nadere informatie

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014?

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Eerste schijf inkomstenbelasting omlaag In het belastingplan 2014 staat dat het tarief van de eerste schijf in de loon- en inkomstenbelasting stapsgewijs

Nadere informatie

Wat moet ik doen met mijn pensioen?

Wat moet ik doen met mijn pensioen? Het Dilemma van de DGA: Wat moet ik doen met mijn pensioen? Disclaimer Deze uitgave is ontwikkeld om u te voorzien van competente en betrouwbare informatie omtrent het onderwerp dat behandeld wordt. Echter,

Nadere informatie

M K IT COUNT INKOMSTENBELASTING

M K IT COUNT INKOMSTENBELASTING INKOMSTENBELASTING Heffingskortingen en tarieven inkomstenbelasting Zoals ieder jaar zijn ook voor het jaar 2017 de heffingskortingen en de tariefschijven gewijzigd, waarbij kan worden opgemerkt dat de

Nadere informatie

Kapitaalverzekeringen en de eigen woning

Kapitaalverzekeringen en de eigen woning Kapitaalverzekeringen en de eigen woning De Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW), Spaarrekening Eigen Woning (SEW) en Beleggingsrecht Eigen Woning (BEW) Met een KEW, SEW en BEW kunt u onder bepaalde

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5 EINDEJAARSTIPS 2015 Particulieren...2 Vermogenstoets voor zorgtoeslag en kindgebonden budget... 2 Verlaag uw box 3 grondslag... 2 Hypotheekrente vooruit betalen... 2 Let op lagere hypotheekrente in hoogste

Nadere informatie

Update Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu?

Update Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Update Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Bron: SRA - Publicatiedatum: 29-11-2016 Bent u directeur-grootaandeelhouder (dga) en bouwt u pensioen op in uw bv? Het kabinet is van plan

Nadere informatie

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014)

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Box 1: Belastbaar inkomen uit werk en woning (2013) Box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning : Inkomen uit werk en woning bestaat uit inkomsten

Nadere informatie

Prinsjesdagontbijt 17 september 2014

Prinsjesdagontbijt 17 september 2014 Prinsjesdagontbijt 17 september 2014 Programma Welkom door mr. Sjaak Lagerwerf (directielid Lansigt) Toelichting Miljoenennota Peter Kranendonk MSc LLM Visie van Senne Janssen (ING) Gelegenheid tot het

Nadere informatie

Nieuwsbrief van 23 september 2016

Nieuwsbrief van 23 september 2016 Nieuwsbrief van 23 september 2016 Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief: Belastingplan 2017 Subsidieregeling SDE+ Wettelijke rente verlaagd Uitbreiding wetgeving eigen risicodragerschap WGA Belastingplan

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Fiscaal Juridisch Adviesbureau

Nieuwsbrief. Fiscaal Juridisch Adviesbureau Nieuwsbrief Fiscaal Juridisch Adviesbureau M a a n d e l i j k s i n f o r m a t i e b u l l e t i n v o o r v e r z e k e r i n g s a d v i s e u r s Nummer 64a september 2008 Inhoud Special Prinsjesdag

Nadere informatie

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001 Onderwerpen: Korte uitleg heffingssysteem inkomstenbelasting Korte uitleg heffingssysteem vennootschapsbelasting Vrijstellingen en heffingskortingen Aflossen eigenwoningschuld Familielening eigen woning

Nadere informatie

Fiscaal Actueel

Fiscaal Actueel Fiscaal Actueel 4-2017 Belangrijke wijziging huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018 Tot 1 januari 2018 worden huwelijken nog standaard gesloten in algehele gemeenschap van goederen. Daarna is de standaard

Nadere informatie

Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu?

Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Bent u directeur-grootaandeelhouder (dga) en bouwt u pensioen op in uw bv? Het kabinet is van plan het pensioen in eigen beheer per 1 januari 2017

Nadere informatie

MEMO PENSIOEN EIGEN BEHEER (PEB) M.I.V. 2017

MEMO PENSIOEN EIGEN BEHEER (PEB) M.I.V. 2017 MEMO PENSIOEN EIGEN BEHEER (PEB) M.I.V. 2017 Op Prinsjesdag heeft de regering aangekondigd met ingang van 1 januari 2017 de mogelijkheid tot het opbouwen van pensioenaanspraken in eigen beheer af te schaffen.

Nadere informatie

Let op! Het is aan u welke mogelijkheid u kiest. Laat u hierover goed adviseren, want alle drie de mogelijkheden kennen zo hun eigen voor- en nadelen.

Let op! Het is aan u welke mogelijkheid u kiest. Laat u hierover goed adviseren, want alle drie de mogelijkheden kennen zo hun eigen voor- en nadelen. Sinds 1 juli 2017 is de mogelijkheid om pensioen in eigen beheer op te bouwen, voor u als dga afgeschaft. Maar wat te doen met uw bestaande pensioenvoorziening in eigen beheer? U kunt kiezen uit drie mogelijkheden:

Nadere informatie

MEMO PENSIOEN EIGEN BEHEER (PEB) M.I.V. 2017

MEMO PENSIOEN EIGEN BEHEER (PEB) M.I.V. 2017 MEMO PENSIOEN EIGEN BEHEER (PEB) M.I.V. 2017 De wetgever heeft besloten dat het opbouwen van pensioenaanspraken in eigen beheer met ingang van 1 april 2017 niet langer mogelijk is. Staatssecretaris Wiebes

Nadere informatie

Prinsjesdag fiscale actualiteiten

Prinsjesdag fiscale actualiteiten 22 september 2016 Prinsjesdag 2016 - fiscale actualiteiten Op Prinsjesdag 2016 zijn de belastingplannen voor 2017 gepresenteerd. Deze plannen bevatten dit jaar geen radicale aanpassingen van het Nederlandse

Nadere informatie

Advieswijzer: Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Update 2017

Advieswijzer: Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Update 2017 Advieswijzer: Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Update 2017 Bent u directeur-grootaandeelhouder en bouwt u pensioen op in uw bv? Vanaf 1 juli 2017 kan dit niet meer. Dan stopt definitief de

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs De eigen bijdrage in de AWBZ: Vermogensbescherming zonder te schenken Maurice De Clercq & Harjit Singh Juni 2013 Programma Inleiding Belastingdruk bij eigen bijdrage

Nadere informatie

EXTRA NIEUWSBRIEF APRIL 2017

EXTRA NIEUWSBRIEF APRIL 2017 EXTRA NIEUWSBRIEF APRIL 2017 Voor u ligt een extra nieuwsbrief welke geheel gewijd is aan de nieuwe pensioenregels voor DGA S in ondernemingen. Een nieuwe regel welke grote vormen gaat aannemen voor aandeelhouders

Nadere informatie

Mark van der Pol. Programma. Welkom en programma

Mark van der Pol. Programma. Welkom en programma WELKOM Nellie Mesman-Leenders drs Martijn van Hulten RB FFP mr Michiel van den Nieuwelaar RB FFP mr Mark van der Pol RB mr Marc van Vugt RB Anouk Pijnacker Mark van der Pol Welkom en programma Programma

Nadere informatie

Pensioen in Eigen Beheer Acties?

Pensioen in Eigen Beheer Acties? 16 mei 2017 Pensioen in Eigen Beheer Acties? Vanaf 1 juli 2017 is het niet langer mogelijk voor directeuren-grootaandeelhouders (dga s) om een pensioen op te bouwen in de eigen BV, ofwel Pensioen in Eigen

Nadere informatie

1 Belastingplannen 2016

1 Belastingplannen 2016 1 Belastingplannen 2016 1.1 Inkomstenbelasting 1.1.1 Belastingverlaging in de tweede en derde belastingschijf Het tarief in de tweede en derde belastingschijf in de inkomstenbelasting/ premie volksverzekeringen

Nadere informatie

Kerncijfers 2013. 1. Levensverzekering - kapitaalverzekering. 2. Levensverzekering - lijfrente. Kapitaalverzekering Brede Herwaardering

Kerncijfers 2013. 1. Levensverzekering - kapitaalverzekering. 2. Levensverzekering - lijfrente. Kapitaalverzekering Brede Herwaardering Kerncijfers 2013 1. Levensverzekering kapitaalverzekering Kapitaalverzekering eigen woning Premiebetaling Lifetime vrijstelling Minimaal 20 jaar 157.000 Minimaal 15 jaar 35.700 Kapitaalverzekering Brede

Nadere informatie

Eshuis Advieswijzer. Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Update Lid van:

Eshuis Advieswijzer. Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Update Lid van: Lid van: Bent u directeur-grootaandeelhouder en bouwt u pensioen op in uw bv? Vanaf 1 juli 2017 kan dit niet meer. Dan stopt definitief de pensioenopbouw in eigen beheer. Wat dit voor u betekent, leest

Nadere informatie

Prinsjesdag 2016 / Miljoenennota:

Prinsjesdag 2016 / Miljoenennota: Kantoor Dinkla & Dinkla Bedrijfsadviseurs B.V. / Nieuwsbrief 29 e jaargang 2016 Prinsjesdag Special Prinsjesdag 2016 / Miljoenennota: Voorwoord: Als er over Prinsjesdag wordt gesproken en geschreven, dan

Nadere informatie

Overgangsrecht Wet inkomstenbelasting 2001

Overgangsrecht Wet inkomstenbelasting 2001 hcersgnagreovewt nitsalebnetsmoknit 102g Overgangsrecht inhaal pensioentekorten (Besluit van 20 december 2000, Stb. 2000, 640, zoals laatstelijk gewijzigd bij besluit van 13 december 2002, Stb. 2002, 635)

Nadere informatie

Geld geleend van de eigen vennootschap? Mogelijk dubbele heffing door nieuwe wetgeving! CROP.NL

Geld geleend van de eigen vennootschap? Mogelijk dubbele heffing door nieuwe wetgeving! CROP.NL Geld geleend van de eigen vennootschap? Mogelijk dubbele heffing door nieuwe wetgeving! Belastingdienst gaat bovenmatig lenen bij eigen vennootschap aanpakken. Inleiding De Belastingdienst stelt de laatste

Nadere informatie

Pensioen Periodiek. Omnia tempus habent Alles heeft zijn tijd

Pensioen Periodiek. Omnia tempus habent Alles heeft zijn tijd Pensioen Periodiek Omnia tempus habent Alles heeft zijn tijd Wat betreft het ingediende Wetsvoorstel Uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen is bovenstaande wel een

Nadere informatie

De voorgestelde maatregelen zullen per 1 januari 2016 in werking treden, tenzij anders vermeld.

De voorgestelde maatregelen zullen per 1 januari 2016 in werking treden, tenzij anders vermeld. Zantboer & Partners B.V. Westersingel 106 Postbus 23516 3001 KM Rotterdam T 010-4400700 info@zantboer.nl www.zantboer.nl memo Datum : 16 september 2015 Aan : Relaties Zantboer & Partners Van : Christan

Nadere informatie

Het kabinet was verder voornemens om de tariefopstap van te verhogen naar Dit voornemen is echter niet doorgevoerd.

Het kabinet was verder voornemens om de tariefopstap van te verhogen naar Dit voornemen is echter niet doorgevoerd. Eindejaarstips 2018 Algemeen: Ondernemers en rechtspersonen 1. Verhoging BTW- tarief Per 1 januari 2019 gaat het lage BTW- tarief van 6% omhoog naar 9%. Deze verhoging heeft betrekking op onder meer de

Nadere informatie

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs WEA Deltaland Accountants & Adviseurs Welkom in de wondere wereld van fiscalisten Algemeen / Particulier Ondernemer DGA Eigen woning Los een klein (rest) hypotheek af Haal het maximale uit uw hypotheek

Nadere informatie

Prinsjesdagspecial 2016

Prinsjesdagspecial 2016 Prinsjesdagspecial 2016 Met deze Prinsjesdagspecial informeren wij u over de belangrijkste belastingmaatregelen die het kabinet heeft aangekondigd. Daarbij hebben we een selectie gemaakt van onderwerpen

Nadere informatie

Wijzigingen op privégebied

Wijzigingen op privégebied Wijzigingen op privégebied Wijzigingen op privégebied Deze whitepaper bevat een samenvatting van de belangrijkste voorgestelde wijzigingen op privégebied. De informatie in dit onderdeel heeft betrekking

Nadere informatie

Prinsjesdag 2018: belastingplan 2019

Prinsjesdag 2018: belastingplan 2019 Prinsjesdag 2018: belastingplan 2019 Veranderingen zijn dus nog mogelijk. De regering heeft op Prinsjesdag 18 september 2018 haar plannen voor 2019 bekendgemaakt. Hieronder een kort overzicht van een aantal

Nadere informatie

Belastingplan 2016; De highlights voor de dga en vermogend particulier

Belastingplan 2016; De highlights voor de dga en vermogend particulier 15 september 2015 Belastingplan 2016; De highlights voor de dga en vermogend particulier Op 15 september 2015 is het Belastingplan 2016 aangeboden aan de Tweede Kamer. De voor dga en particuliere vermogensbezitter

Nadere informatie

SPF 4 ever. 18 november 2009

SPF 4 ever. 18 november 2009 SPF 4 ever 18 november 2009 Onderwerpen Inleiding Doelvermogens ANBI & SBBI Afgezonderd particulier vermogen Stichting particulier fonds & voorbeelden Bruikbaarheid doelvermogen na 2009 Wijzigingen Successiewet

Nadere informatie

Uitfasering pensioen in eigen beheer. Bertine van Hoorn & Manuel Hayes

Uitfasering pensioen in eigen beheer. Bertine van Hoorn & Manuel Hayes Bertine van Hoorn & Manuel Hayes 28 maart 2017 Agenda Wat is Pensioen in eigen beheer? Waar ging het fout? Hoofdlijnen wet - afkoop - omzetting oudedagsverplichting - niets doen - tijdspad Wat te doen?

Nadere informatie

Samenvatting Miljoenennota & Belastingplan 2019 In Beeld

Samenvatting Miljoenennota & Belastingplan 2019 In Beeld Samenvatting Miljoenennota & Belastingplan 2019 In Beeld 2 3 4 5 6 7 8 9 Economisch en budgettaire beeld 10 11 12 13 14 15 16 Uitgaven en inkomsten 2019 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Maatregelen voor ondernemers

Nadere informatie

informatiebrief over uitfaseren pensioen in eigen beheer

informatiebrief over uitfaseren pensioen in eigen beheer Rondweg 103 5406 NK Uden 0486 820 203 info@boekzo.nl www.boekzo.nl beconnummer 580.788 bank NL52RABO 0156 9798 45 BTW NL8221.75.307.B01 Kenmerk Behandeld door Datum Uitfaseren PEB mr. Paul L.J. Nielen

Nadere informatie

3 Privé. RB Eindejaarstips en aandachtspunten 2016/ pagina 23

3 Privé. RB Eindejaarstips en aandachtspunten 2016/ pagina 23 3 Privé RB Eindejaarstips en aandachtspunten 2016/2017 - pagina 23 3.1 Schommelende inkomsten? Vraag belasting terug via middeling Heeft u in opeenvolgende jaren te maken met wisselende inkomsten in box

Nadere informatie

UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING. Belastingplan mr. B. (Bas) Opmeer

UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING. Belastingplan mr. B. (Bas) Opmeer UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING Belastingplan 2019 mr. B. (Bas) Opmeer Programma 2 Politieke werkelijkheid Tarieven en vrijstellingen Box 2 en VpB tarieven Vergroening en milieu Eigen woning Mobiliteit Overige

Nadere informatie

Prinsjesdag 2016 Hartelijk welkom!

Prinsjesdag 2016 Hartelijk welkom! Prinsjesdag 2016 Hartelijk welkom! Lijst 16 2 PvFP Partijprogramma Een Financieel Plan wordt verplicht voor iedereen. Dit zal worden gefinancierd door de overheid. De FFP wordt wettelijk gelijkgesteld

Nadere informatie

Notitie inzake uitfasering pensioen in eigen beheer per

Notitie inzake uitfasering pensioen in eigen beheer per Notitie inzake uitfasering pensioen in eigen beheer per 1-4-2017 Inleiding Het oorspronkelijke wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer is in het najaar van 2016 aangenomen door de Tweede Kamer.

Nadere informatie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2018, 7 e jaargang, 13 e editie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2018, 7 e jaargang, 13 e editie Nieuwsbrief 2018, 7 e jaargang, 13 e editie Inhoud 1. Verhoging lage BTW-tarief van 6% naar 9% 2. Veranderingen vennootschapsbelasting en dividendbelasting box 2 3. Overige wijzigingen 4. Eindejaarstips

Nadere informatie

Nieuwsbrief van 30 juni 2016

Nieuwsbrief van 30 juni 2016 Nieuwsbrief van 30 juni 2016 Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief: Minimumloon per 1 juli 2016 Subsidieregeling praktijkleren Identificatieplicht Eénmalige verhoogde schenking spreiden vanaf 2017

Nadere informatie

De hoogtepunten in het. Belastingplan 2016. 7 oktober 2015. Frank Kerkhof Directielid en fiscalist bij Alfa Accountants en Adviseurs Bennekom

De hoogtepunten in het. Belastingplan 2016. 7 oktober 2015. Frank Kerkhof Directielid en fiscalist bij Alfa Accountants en Adviseurs Bennekom De hoogtepunten in het Belastingplan 2016 7 oktober 2015 Frank Kerkhof Directielid en fiscalist bij Alfa Accountants en Adviseurs Bennekom Wat is het Belastingplan 2016 niet? Het is niet de ingrijpende

Nadere informatie

BIJLAGE 1: Vergelijking Nettopensioen ABP en Nettolijfrente Loyalis

BIJLAGE 1: Vergelijking Nettopensioen ABP en Nettolijfrente Loyalis Loyalis Netto lijfrente (3 e pijler) Naam Netto pensioenregeling Loyalis Top ouderdoms lijfrente Loyalis Top nabestaanden lijfrente werknemer Productvorm / modules Soort product Opbouw pakket (OP) Risicopakket

Nadere informatie

Toelichting jaaropgave hypotheken

Toelichting jaaropgave hypotheken Toelichting jaaropgave hypotheken U heeft de jaaropgave(n) van uw hypotheek over 2014 ontvangen. Maar welke informatie vindt u eigenlijk op deze jaaropgave? En hoe zit het met de aftrek van de hypotheekrente?

Nadere informatie

Prinsjesdagontbijt: Business as usual? Elbert Dijkgraaf

Prinsjesdagontbijt: Business as usual? Elbert Dijkgraaf Prinsjesdagontbijt: Business as usual? Elbert Dijkgraaf Conclusies vorige keer staan Overheid financieel op orde Lasten te hoog, zeker op arbeid Investeren in veiligheid nodig Internationaal veel onzekerheden

Nadere informatie

Eigen beheer vanaf 2017

Eigen beheer vanaf 2017 Eigen beheer vanaf 2017 Drs. M.J.W. (Maarten) Foppen RA Mr. O.M. (Olga) Huig Pagina: 1 Even voorstellen Onze gecertificeerde pensioenadviseurs drs. M.J.W. (Maarten) Foppen RA mr. O.M. (Olga) Huig - Pensioenadvisering

Nadere informatie

MFP Alumni. Uitfasering Pensioen Eigen Beheer. Coen van den Bedem Kenniscentrum Van Lanschot

MFP Alumni. Uitfasering Pensioen Eigen Beheer. Coen van den Bedem Kenniscentrum Van Lanschot MFP Alumni Uitfasering Pensioen Eigen Beheer Coen van den Bedem Kenniscentrum Van Lanschot Rotterdam, 9 November 2017 Uitfasering Pensioen eigen beheer, actualiteiten Pensioen en stamrecht, onderdekking

Nadere informatie

Belastingplan 2015. Zoals aangeboden aan de 2 e Kamer op 16 september 2014. Krijn Doornekamp

Belastingplan 2015. Zoals aangeboden aan de 2 e Kamer op 16 september 2014. Krijn Doornekamp Belastingplan 2015 Zoals aangeboden aan de 2 e Kamer op 16 september 2014 Krijn Doornekamp Wat komt aan de orde Inkomstenbelasting tarieven 2015 Wijzigingen in heffingskortingen Woningmarkt DGA/Zelfstandigen

Nadere informatie