VERGADERDATUM STUKDATUM AFDELING NAAM STELLER. 9 april maart 2014 Innen T.A.G.Bouwmeester

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERGADERDATUM STUKDATUM AFDELING NAAM STELLER. 9 april maart 2014 Innen T.A.G.Bouwmeester"

Transcriptie

1 Algemeen bestuur VERGADERDATUM AFDELING NAAM STELLER Innen T.A.G.Bouwmeester AGENDAPUNT ONDERWERP Notitie analyse kwijtschelding en Oninbaarheid Voorstel Voorgesteld wordt om kennis te nemen van de notitie analyse kwijtschelding en oninbaar Aanleiding In de vergadering van het Algemeen bestuur van 25 november 2013 is gevraagd om een analyse uit te voeren op de thema s kwijtschelding en oninbaar voor de waterschappen Zuiderzeeland en Regge en Dinkel. In de analyse zouden de volgende punten meegenomen moeten worden: 1. Ontwikkelingen op gebied van beleid en landelijke trends / benchmarks; 2. Vergelijkingen 2013 met oudere jaren; 3. Eventuele oorzaken en welke prognoses gegeven kunnen worden; Bij het opstellen van deze notitie is ervoor gekozen om de analyse voor alle deelnemende waterschappen uit te voeren. Behandelen in vergadering d.d. 1. Analyse kwijtschelding 1.1 Kwijtschelding algemeen Voor de analyse kwijtschelding op het gebied van beleid, landelijke trends en benchmark is gekeken naar het Rapport Kwijtscheldingbeleid waterschappen (verder te noemen Unierapport) van de Unie van Waterschappen (UvW) van 2 april 2012 (kenmerk EL) en de Benchmark 2012 van de Landelijke Vereniging Lokale Belastingen (LVLB) van december Bij het verlenen van kwijtschelding moeten de lokale overheden zich houden aan de in de Uitvoeringsregeling gestelde regels (Invorderingswet 1990, artikel 26). Momenteel zijn drie ontwikkelingen actueel die van invloed zijn op een mogelijke verruiming van het kwijtscheldingsbeleid voor lokale overheden. Deze drie ontwikkelingen zijn: De mogelijkheid om kwijtschelding aan kleine ondernemers te verlenen; De mogelijkheid om de netto kosten van kinderopvang aan te merken als uitgaven van een huishouden; 1/13

2 De mogelijkheid om normbedragen kwijtschelding voor mensen met een AOW-uitkering te verhogen. Om van deze verruimingsmogelijkheden gebruik te kunnen maken is een besluit van het algemeen bestuur van het waterschap of de gemeenteraad noodzakelijk. Het gaat uitdrukkelijk om een discretionaire bevoegdheid van het waterschap of de gemeente en dus niet om een verplichting. GBLT voert dus de beleidkeuzes uit, die door haar deelnemers worden gemaakt bij de berekening of een huishouden voor kwijtschelding in aanmerking komt. Belangrijke conclusies en aanbevelingen die de werkgroep noemt in het Unierapport zijn o.a.: 1. De aanhoudende financieel-economische crisis zal naar verwachting tot een toename van de kosten van kwijtschelding leiden; 2. De werkgroep acht het verstandig dat de waterschappen terughoudend omgaan met het benutten van de verruimingsmogelijkheden; 3. De werkgroep meent dat de gezamenlijke waterschappen ook in de toekomst naar een zo uniform mogelijk kwijtscheldingsbeleid moeten streven. In het Unierapport wordt alleen ingegaan op het kwijtscheldingsbeleid en wordt geen inzicht gegeven in verschillen tussen percentages verleende kwijtscheldingen tussen de verschillende waterschappen. Het enige wat genoemd wordt is, dat in bepaalde steden gelegen het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Hollandse Delta, Delfland en Rijland inmiddels sprake is van een situatie waarin 25% van de huurders als gevolg van kwijtschelding in het geheel geen belasting meer betaald. Verdere verruiming van de kwijtscheldingsmogelijkheden zal de belastingdruk voor de overige belastingbetalers alleen maar doen toenemen. In de Benchmark 2012 van de LVLB wordt aangegeven dat de ontwikkelingen op het gebied van kwijtschelding van lokale belastingen snel gaan. Door de huidige economische situatie loopt het aantal kwijtscheldingsverzoeken bij belastingsorganisaties snel op. Aangezien het kwijtscheldingsproces een arbeidsintensief proces is, biedt het Inlichtingsbureau (IB) bij het geautomatiseerd afdoen van verzoeken om kwijtschelding uitkomst. Sinds 2008 kunnen gemeenten via het IB geautomatiseerd laten toetsen of de situatie van burgers die in een voorgaand heffingsjaar kwijtschelding hebben ontvangen is gewijzigd. Vanaf 2010 kunnen waterschappen ook gebruik maken van deze toets. Op die manier kunnen 50%-60% van de huishoudens, die het voorgaande jaar kwijtschelding hebben ontvangen, op geautomatiseerde wijze kwijtschelding ontvangen. Dit scheelt burgers en lokale overheden veel werk. Een huishouden heeft recht op kwijtschelding van lokale belastingen als het voldoet aan bepaalde wettelijke criteria. Een groot deel van de kwijtscheldingsgerechtigden blijkt jaar in jaar uit in aanmerking te komen voor kwijtschelding. Daarom voert het IB een toets uit door gegevens van deze huishoudens te vergelijken met gegevens die bekend zijn bij het UWV, de Belastingdienst, en de RDW over inkomsten en vermogen. Met deze gegevens maakt het IB een inschatting of de betalingscapaciteit van een huishouden is veranderd. Bij gelijkblijvende omstandigheden kan de lokale overheid ambtshalve (op geautomatiseerde wijze) kwijtschelding verlenen. In 2012 kon aan 53% van de getoetste huishoudens geautomatiseerd kwijtschelding worden verleend. GBLT maakt voor de waterschappen Rijn en IJssel, Zuiderzeeland en Vallei en Veluwe gebruik van het IB. Het percentage geautomatiseerde kwijtscheldingen bedraagt 60% in 2012 en Voor Waterschap Regge en Dinkel kon nog geen gebruik worden gemaakt van de diensten van het IB omdat het IB toetst op een kwijtscheldingsnorm van 100 %. Voor de waterschappen Groot Salland, Velt en Vecht en Reest en Wieden heeft GBLT samenwerkingsovereenkomsten met nagenoeg alle inliggende gemeenten afgesloten. Deze gemeenten toetsten bij het IB en geven de uitkomsten door aan GBLT. 2/13

3 1.2 Benchmark In het Benchmarkrapport 2012 is onderstaande grafiek opgenomen waarin het aantal kwijtscheldingen per gemeente als percentage van het aantal inwoners wordt weergegeven. Hierbij dient opgemerkt te worden dat bovenstaande grafiek inzicht geeft in het percentage kwijtscheldingen afgezet tegen het aantal inwoners. Dus niet tegen het aantal opgelegde belastingaanslagen. De grote gemeenten ontvangen relatief het grootst aantal kwijtscheldingsverzoeken. Opvallend is dat in veel studentensteden het kwijtscheldingspercentage, met uitzondering van Utrecht, hoog is. De sociale structuur van de gemeenten of het samenwerkingsverband speelt een belangrijke rol in het aantal kwijtscheldingen. 3/13

4 Voor de GBLT waterschappen is voor het heffingsjaar 2012 in onderstaande grafiek weergeven het aantal kwijtscheldingen per waterschap als percentage van het aantal inwoners. WSZZL WSValVel Waterschap WSRIJ WSRD WSVV WSRW WSGS 0,00% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% % kws t.o.v. aantal inwoners Voor de deelnemende gemeenten konden deze percentages niet worden weergegeven omdat de historische gegevens niet in bezit zijn van GBLT. Ten opzichte van het benchmarkrapport ligt het percentage kwijtschelding t.o.v. van het aantal inwoners een stuk lager dan de 4%. Het gewogen gemiddelde voor alle waterschappen bedraagt 1,34% (excl. WSRD vanwege de 95% kwijtscheldingsnorm). De belangrijkste oorzaak moet worden gezocht in het ruimer kwijtscheldingsbeleid dat gemeenten voeren ten opzichte van de waterschappen. Gemeenten staan dichter bij de burger en hebben een duidelijke rol op het gebied van het oplossen van financiële noodsituaties. Waterschappen zijn daarentegen functionele overheden zonder taken op sociaal-maatschappelijk gebied. 4/13

5 1.3 Prognose kwijtschelding Voor de waterschappen is in onderstaande grafiek ook de ontwikkeling c.q trend van het percentage verleende kwijtscheldingen ten opzichte van het aantal opgelegde aanslagregels watersysteemheffing ingezetenen (IH) weergegeven. % verleende kws t.o.v. aantal opgelegd IH % v e rle e n d e k w s t.o.v a a n s lag e n IH 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% Heffingsjaar WSGS WSRD WSRW WSRIJ WSVV WSVal&Vel WSZZL Wat opvalt zijn de grote verschillen tussen de waterschappen. Het percentage verleende kwijtschelding varieert tussen 1,7% - 5,6 % ten opzichte van het totaal aantal opgelegde aanslagen voor de belastingsoort IH. Algemeen is een stijgende trend van het aantal toegewezen kwijtscheldingen waar te nemen. Dit wordt met name verklaard door de slechtere economische situatie. In bijlage 1 Overzicht kwijtscheldingen wordt per waterschap het aantal eenheden verleende kwijtscheldingen voor de belastingsoorten zuiveringsheffing woonruimten, watersysteemheffing ingezetenen (IH), het aantal opgelegde aanslagen IH, het aantal v.e. verleende kwijtschelding per verleende IH en het percentage verleende kwijtscheldingen ten opzichte van het aantal opgelegde aanslagen IH. Een aantal verschillen tussen de waterschappen kunnen wel als volgt worden verklaard: 1. In 2010 stoppen meeliften met het Waterbedrijf WMD voor delen gelegen in de waterschappen Reest en Wieden en Velt en Vecht; 2. In 2009 voor waterschap Regge en Dinkel foutief overnemen van berekende kwijtscheldingen inliggende gemeenten ( 100% overnemen i.p.v. herberekenen naar 90% kwijtscheldingsnorm); 3. Samenwerking met nagenoeg alle inliggende gemeenten bij de waterschappen Reest en Wieden, Velt en Vecht en Groot Salland. Gemeenten geven toewijzingen kwijtschelding door aan GBLT en deze neemt over (Een Loket gedachte). Hierdoor is een hoger percentage kwijtschelding te verwachten; 4. Vanaf 2012 stoppen met meeliften Waterbedrijf Vitens waardoor voor de belastingschuldigen een beter inzicht ontstaat waarvoor en op welke wijze de aanslag betaald moet worden. Hierdoor is het aantal aanvragen kwijtschelding toegenomen. 5. Verschillen in sociale structuur van huishoudens tussen de waterschappen; 5/13

6 Op welke wijze het aantal verleende kwijtscheldingen zich gaat ontwikkelen in een meerjarenperspectief is afhankelijk van de economische ontwikkeling en gemaakte beleidskeuzes door het waterschap. Met behulp van de grafiek (% verleende kws t.o.v. aantal IH) kan een inschatting worden gemaakt van het percentage verleende kwijtscheldingen ten opzichte van het aantal opgelegde aanslagen IH. Het aantal eenheden (v.e.) verleende kwijtscheldingen voor de zuiveringsheffing woonruimten kan worden berekend door ingeschatte aantallen verleende kwijtscheldingen voor IH te vermenigvuldigen met een factor 2,0 2,2 (=verschillend per waterschap, zie bijlage 1) In onderstaande tabel wordt een prognose afgegeven van het aantal te verlenen kwijtscheldingen in 2014 in eenheden IH en ZH (v.e.). Prognose: Uitgangspunt Inschatting Aantal eenheden 2014 Aantal v.e. % verleende verleende kws 2014 Aantal IH per kws kws t.o.v. IH IH v.e. WSGS ,90 4,50% WSRW ,93 4,40% WSVV ,94 5,30% WSRD * ,23??? WSRIJ ,07 2,00% WSValVel ,02 3,10% WSZZL ,12 5,60% * WSRD en WSVV zijn per 1 januari 2014 gefuseerd in Waterschap Vechtstromen. Hiermee wordt de kwijtscheldingsnorm voor ingezetenen in het oude gebied van WSRD verhoogd van 95% naar 100%. Welk effect en in welk temp deze beleidswijziging heeft is nu nog niet in te schatten. 1.3 Kwijtscheldingsbeleid deelnemers GBLT De deelnemers van GBLT voeren vanaf 2014 een redelijk uniform kwijtscheldingsbeleid In onderstaande tabel wordt een overzicht weergegeven voor welke belastingsoorten kwijtschelding kan worden aangevraagd en op welke wijze wordt omgegaan met de mogelijkheden om het kwijtscheldingsbeleid te verruimen. Deelnemer GBLT Kwijtscheldingsnorm Alle 100% waterschappen Dronten 100% Nijkerk 100% Leusden 100% Zwolle 100% Belastingsoorten waarvoor kwijtschelding kan worden aangevraagd Alle Zuiveringsheffing Verontreinigings- Ingezetenenheffing waterschappen heffing Dronten Afvalstoffenheffing Rioolrecht Hondenbelasting (voor maximaal 1 hond) Nijkerk Afvalstoffenheffing (max. 120,00) Rioolheffing gebruik 6/13

7 Leusden Afvalstoffenheffing Rioolrecht Hondenbelasting (voor maximaal 1 hond) Zwolle Afvalstoffenheffing Rioolheffing eigenaren Kwijtschelding voor kleine ondernemers Beleid Kosten kinderopvang als uitgaven Onderhoudsrechten graf Vrijgesteld banktegoed Alle Nee Nee Wettelijk Regulier waterschappen Dronten Nee Nee Wettelijk Regulier Nijkerk Nee Nee Wettelijk Regulier Leusden Nee Nee Wettelijk Regulier Zwolle Ja* Nee Wettelijk Regulier * gaat om zeer beperkt aantal ondernemers (<10) Kwijtscheldingsnorm voor AOW-ers Onder de term regulier kwijtscheldingsnorm voor AOW-ers wordt bedoeld dat de deelnemers van GBLT er niet voor gekozen hebben de normbedragen voor kwijtschelding voor mensen met een AOW uitkering te verhogen. Deze mogelijkheid is opgenomen in de ministeriële regeling Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen en is bedoeld om te voorkomen dat mensen die uitsluitend van een AOW uitkering leven in mindere mate in aanmerking komen voor kwijtschelding van lokale belastingen. De AOW bedragen worden ieder half jaar aangepast, waardoor de verschillen tussen de bijstandsnormen en de AOW-normen steeds groter worden. Wanneer wordt gekeken naar het gevoerde kwijtscheldingsbeleid van diverse inliggende gemeenten dan valt op dat deze zeer divers is. Het merendeel van de gemeenten heeft besloten om de netto kosten van kinderopvang als uitgaven van het huishouden mee te berekenen en hebben ook de normbedragen kwijtschelding voor mensen met een AOW-uitkering verhoogd. Een kleiner deel van de gemeenten heeft besloten om ook aan kleine ondernemers de mogelijkheid te beiden om kwijtschelding aan te beiden en het vrijgesteld banktegoed is verhoogd. Dat de gemeenten over het algemeen een ruimer kwijtscheldingsbeleid voeren is verklaarbaar omdat gemeenten veel meer dan waterschappen een duidelijke rol op het gebied van het oplossen van financiële noodsituaties hebben. Waterschappen zijn daarentegen functionele overheden zonder taken op sociaal-maatschappelijk gebied. Hierdoor wordt het voor GBLT steeds moeilijker om samenwerkingsmogelijkheden uit te nutten met gemeenten daar het kwijtscheldingsbeleid voor bepaalde groepen altijd wel verschilt waardoor een herberekening van de kwijtschelding moet plaatsvinden. 7/13

8 1.4 Ontwikkelingen bij het Inlichtingenbureau Het IB kan alleen bevraagd worden in de maanden oktober, november en december om te laten toetsen of aan een huishouden geautomatiseerd kwijtschelding kan worden verleend. Eind 2013 is een pilot afgerond waarin onderzocht is om de toets breder in te zetten. Het belangrijkste punt in de pilot is te onderzoeken of de toets ook maandelijks voor nieuwe aanvragen is in te zetten. De werking van de toets blijft in grote lijnen gelijk. Ten opzichte van de huidige toets wil het IB onder andere extra informatie leveren over bankproducten met per rekening het saldo, aanvullende informatie over het soort inkomsten, gegevens over voorlopige teruggaaf heffingskortingen van de Belastingdienst en gegevens van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) over inschrijving als student. Daarnaast wil het IB proberen op basis van enkel het Burgerservicenummer (BSN) te toetsen. Gemeenten en waterschappen hoeven dan niet langer zelf het huishoudtype te bepalen. Dat doet het IB aan de hand van een uitvraag bij de gemeentelijke basisadministratie (Verstrekkingsvoorziening GBA-V). Het gebruik van de GBA-V door het IB namens gemeenten en waterschappen moet echter wel eerst wettelijk worden geregeld. 8/13

9 2. Analyse Oninbaar 2.1 Oninbaar algemeen Tijdens het invorderingsproces kan op ieder moment blijken dat door uiteenlopende oorzaken het niet mogelijk is om de verschuldigde belasting of het restant hiervan te innen. De voornaamste redenen voor het oninbaar verklaren zijn: De belastingschuldige is vertrokken onbekend waarheen zonder achterlating van voor beslag vastbare zaken; De belastingschuldige is overleden en de erfgenamen zijn niet te achterhalen of hebben de erfenis verworpen; Als de belastingschuldige na rechtelijke uitspraak in de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) terecht komt; Als het faillissement van de belastingschuldige is uitgesproken of het faillissement is opgeheven wegens gebrek aan baten; Indien akkoord is gegaan met een schuldsaneringsvoorstel tegen finale kwijting van de vordering; Uit onderzoek is gebleken dat de belastingschuldige geen verhaal biedt. Dat betekend dat de belastingschuldige onvoldoende inkomen heeft en de bezittingen een minimale waarde hebben en hier geen verandering in wordt verwacht; De invordering niet rendabel is. De kosten die gemaakt moeten worden om (het restant van ) de aanslag in te vorderen staan in geen verhouding tot de opbrengst. Het DB van GBLT kan op voorstel van de ambtenaar belast met de invordering een openstaande belastingaanslag geheel of gedeeltelijk oninbaar verklaren. Het daartoe strekkende besluit ontheft de ambtenaar belast met de invordering van de verplichting verdere pogingen tot invordering te doen. 2.2 Benchmark In het rapport Benchmark 2012 van de LVLB wordt onderstaande grafiek weergegeven. Hierin is opgenomen het percentage oninbaar heffingsjaar 2008 in /13

10 Uitgangspunt voor de opbouw van de grafiek is het oninbaar verklaarde bedrag over het heffingsjaar 2008 afgezet tegen het bedrag dat aan belastingaanslagen over het heffingsjaar 2008 is opgelegd. Hierbij zijn ook de openstaande vorderingen in 2012 over het heffingsjaar 2008 als oninbaar aangemerkt, vanuit de gedachte dat deze vorderingen na verloop van de jaren nauwelijks of niet meer in te vorderen zijn. Voor de GBLT waterschappen is dezelfde grafiek samengesteld. In deze grafiek is het percentage oninbaar heffingsjaar 2010 in 2013 opgenomen. Het heffingsjaar 2010 is het oudste jaar dat in het financieel pakket Exact van GBLT nog de volledige gegevens bevat ten aanzien van het netto opgelegde aanslagen en totaal oninbaar voor dat heffingsjaar. Percentage oninbaar heffingsjaar 2010 in 2013 WSZZL WSValVel Waterschap WSRIJ WSRD WSVV WSRW WSGS 0,00% 0,05% 0,10% 0,15% 0,20% 0,25% 0,30% 0,35% 0,40% 0,45% Percentage Voor de deelnemende gemeenten konden deze percentages niet worden weergegeven omdat de historische gegevens niet in bezit zijn van GBLT. Wat opvalt wanneer beide grafieken met elkaar worden vergeleken is dat: 1. Het gemiddelde percentage oninbaar bij de gemeenten bedraagt circa 0,6 % voor 2008 in Dit percentage is berekend na het verstrijken van de verjaringstermijn van 5 jaar. In de grafiek voor de waterschappen is de verjaringstermijn nog niet verstreken. De verjaring start vanaf het tijdstip na de laatste invorderactie; 2. Ook moet rekening worden gehouden met aanslagen voor een heffingsjaar die later worden opgelegd. De aanslag moet binnen drie jaar na het ontstaan de belastingplicht zijn opgelegd. Hierdoor is het mogelijk, dat een aanslag voor het heffingsjaar 2010 in 2013 (voor tijdvakbelastingen) wordt opgelegd. De verjaringstermijn loopt dan door tot en met 2018; 3. De percentages oninbaar heffingsjaar 2010 voor de waterschappen worden hoger in 2014 omdat in 2015 de verjaringstermijn pas verloopt (afhankelijk van dagtekening aanslag). 10/13

11 Het oninbaarheidspercentage kan beïnvloed worden door: - De sociale structuur van het waterschap; - Soort belasting die geheven wordt (eigenaren of gebruikersbelasting); - Faillissementen van grote bedrijven in een bepaald heffingsjaar; - Snelheid waarmee het invorderingsproces wordt opgestart; - Sturing op de invordering van grote bedragen. Bij GBLT zijn in het kader van het project gespreid en gecombineerd aanslagoplegging alle runnen voor aanmaningen en dwangbevelen ingepland zodat het invorderingsproces binnen 1 á 2 maanden na de vervaldatum wordt opgestart. Sturing op de invordering van grote bedragen vindt plaats door bewaking van storno s bij de automatische incasso s op grote bedragen en betekening van de hernieuwde bevelen voor grote bedragen in de volgorde groter dan 5.000, daarna groter dan en daarna groter dan 500 door eigen deurwaarders van GBLT. 2.3 Prognose oninbaar Gezien de huidige economische situatie moet rekening gehouden worden met een toename van het percentage oninbaar. In de DVO met de deelnemers van GBLT is (nu nog) een percentage oninbaar opgenomen van kleiner dan 0,35%. Gezien de cijfers in de benchmark voor de gemeenten en het huidig gerealiseerde percentage oninbaar voor het heffingsjaar 2010 in 2013 (0,17 % tot 0,41%) voor de waterschappen is de inschatting dat in 2015 uitgekomen wordt op een percentage van 0,5 0,6 % voor het heffingsjaar Ieder jaar wordt in januari een ouderdomsanalyse uitgevoerd op de openstaande nog openstaande debiteurenposten van het voorgaande jaar en ouder voor de deelnemers van GBLT. In deze ouderdomsanalyse wordt op basis van de ouderdom van het totaal aan openstaande vordering een inschatting gemaakt welk bedrag mogelijk aan het einde van het jaar op oninbaar komt te staan. De procentuele ontwikkelingen voor het percentage oninbaar worden nauwgezet gevolgd en gerapporteerd in de periodieke bestuursrapportages. Bijlagen Bijlage 1: Overzicht kwijtscheldingen per waterschap 11/13

12 Bijlage 1 : Overzicht kwijtscheldingen Groot Salland zuiveringsheffing watersysteemheffing ingezetenen Aanslagen opgelegd IH Aantal v.e kws / IH 2,20 2,15 2,13 2,00 1,91 % verleende kws t.o.v. IH 3,52% 3,53% 3,65% 4,36% 4,47% Regge en Dinkel zuiveringsheffing watersysteemheffing ingezetenen Aanslagen opgelegd IH Aantal v.e kws / IH 1,18 2,24 2,25 2,17 2,25 % verleende kws t.o.v. IH 3,60% 0,90% 0,93% 1,50% 1,82% Reest en Wieden zuiveringsheffing watersysteemheffing ingezetenen Aanslagen opgelegd IH Aantal v.e kws / IH 1,92 2,01 2,01 1,97 1,94 % verleende kws t.o.v. IH 4,00% 4,33% 4,11% 4,38% 4,35% Rijn en IJssel zuiveringsheffing watersysteemheffing ingezetenen Aanslagen opgelegd IH Aantal v.e kws / IH 3,57 2,23 2,22 2,16 2,08 % verleende kws t.o.v. IH 0,14% 0,41% 0,48% 1,36% 1,68% Velt en Vecht zuiveringsheffing watersysteemheffing ingezetenen Aanslagen opgelegd IH Aantal v.e kws / IH 2,17 2,05 2,02 2,03 1,95 % verleende kws t.o.v. IH 3,96% 4,70% 4,89% 5,19% 5,27% 12/13

13 Vallei en Veluwe WVE + WSVEL zuiveringsheffing watersysteemheffing ingezetenen Aanslagen opgelegd IH WVE WVEL Totaal IH opgelegd Aantal v.e kws / IH 2,03 2,08 2,11 2,08 2,04 % verleende kws t.o.v. IH 1,48% 1,71% 2,42% 2,85% 2,96% Zuiderzeeland zuiveringsheffing watersysteemheffing ingezetenen Aanslagen opgelegd IH Aantal v.e kws / IH 1,99 2,18 2,19 2,16 2,13 % verleende kws t.o.v. IH 4,38% 4,60% 5,45% 5,59% 4,95% 13/13

ALGEMEEN BESTUUR. Bespreken in het AB d.d. 10 juli 2013

ALGEMEEN BESTUUR. Bespreken in het AB d.d. 10 juli 2013 VERGADERDATUM AFDELING -7-213 Projectbureau STUKDATUM NAAM STELLERS 18-6-213 Bert Olieman Tom van t Zand ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 8 ONDERWERP Onderzoek gecombineerd en gespreid aanslag opleggen. PARAAF

Nadere informatie

Raadsbesluit Raadsvergadering: 30 oktober 2014

Raadsbesluit Raadsvergadering: 30 oktober 2014 ONDERWERP Herijking en harmonisatie kwijtscheldingsbeleid gemeentelijke belastingen Heemstede 2015. SAMENVATTING Als een belastingplichtige niet in staat is een belastingaanslag te voldoen, kan hiervoor

Nadere informatie

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen VOORSTEL AAN DE RAAD vergadering van: 30 januari 2014 volgnummer: 69527 onderwerp: Kwijtschelding gemeentelijke belastingen voorstel van: College van Burgemeester en Wethouders portefeuillehouder: J.M.van

Nadere informatie

Kwijtscheldingsbeleid in Waterschap Vallei en Veluwe

Kwijtscheldingsbeleid in Waterschap Vallei en Veluwe Kwijtscheldingsbeleid in Waterschap Vallei en Veluwe dr. C. Hoeben K. Kwakkel MSc Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden

Nadere informatie

Toelichting bij Regeling kwijtschelding gemeente Gennep

Toelichting bij Regeling kwijtschelding gemeente Gennep Toelichting bij Regeling kwijtschelding gemeente Gennep 1. Algemeen 1.1 Wet- en regelgeving gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid 1.1.1 Vindplaatsen wet- en regelgeving Bij de kwijtschelding van gemeentelijke

Nadere informatie

Oninbaar voorstel 2009

Oninbaar voorstel 2009 Oninbaar voorstel 2009 Portefeuillehouder: A.G Wiegman Vergaderdatum: 16 maart 2010 Agendapunt: Beleidsveld: Belastingen - Invordering Kenmerk D&H: 842143 Aard voorstel: Besluitvormend Kenmerk VV: Steller:

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Op 21 januari is door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude de navolgende Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen vastgesteld: MID 14/003 Regeling

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT CURMERENO RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1039428 Behorend bij het BcWV-advies met registratienummer 1039427 Behandeling in de raadsvergadering van de gemeente Purmerend d.d Datum:

Nadere informatie

Stoppen meeliften Vitens. De volgende stap naar. Toonaangevend

Stoppen meeliften Vitens. De volgende stap naar. Toonaangevend Stoppen meeliften Vitens De volgende stap naar Toonaangevend Een bestuurlijke notitie ten behoeve van de besluitvorming in de waterschappen Groot Salland, Velt en Vecht, Reest en Wieden, Rijn en Ijssel,

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1055110 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 1055109 Behandeling in de raadsvergadering van de gemeente Purmerend d.d. 20 december 2012

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 september 2014;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 september 2014; Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Behoort bij raadsbesluit De arij j)er van) Heemstede De raad van de gemeente Heemstede; VHri I I ^I^CaP gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Wassenaar 2015

Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Wassenaar 2015 CVDR Officiële uitgave van Wassenaar. Nr. CVDR365857_1 15 november 2016 Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Wassenaar 2015 De gemeenteraad van Wassenaar, gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen. 9 december Commissie Water & Wegen. Datum vergadering CHI. 16 december 2015

Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen. 9 december Commissie Water & Wegen. Datum vergadering CHI. 16 december 2015 Voorstel CHI (college van hoofdingelanden) Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen 9 december 2015 Datum behandeling D&H Commissie Water & Wegen Portefeuillehouder J.D. Kramer Datum vergadering CHI 16

Nadere informatie

GEMEENTELIJK KWIJTSCHELDINGSBELEID (versie geldig vanaf 1-1-2013)

GEMEENTELIJK KWIJTSCHELDINGSBELEID (versie geldig vanaf 1-1-2013) GEMEENTELIJK KWIJTSCHELDINGSBELEID (versie geldig vanaf 1-1-2013) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Dalfsen Officiële naam van de regeling Verordening kwijtscheldingsbeleid

Nadere informatie

Onderwerp: Beleidskeuzes kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2013

Onderwerp: Beleidskeuzes kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2013 GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM 22 april 2013 Nummer: 201301937 Afdeling: EDV Veendam, 12 februari 2013 Onderwerp: Beleidskeuzes kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2013 Voorstel 1. Overgaan tot het vaststellen

Nadere informatie

REGELING KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN

REGELING KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN MID 14/003 REGELING KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Als een belastingplichtige niet in staat is een belastingaanslag te voldoen, kan hiervoor kwijtschelding

Nadere informatie

Raadsvoorstel 11 december 2012 AB12.01147 RV2012.116

Raadsvoorstel 11 december 2012 AB12.01147 RV2012.116 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 11 december 2012 AB12.01147 RV2012.116 Gemeente Bussum Vaststellen 'Kwijtscheldingsregeling 2013' Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum

Nadere informatie

Verantwoording Belastingen opbrengsten 2010... Tricijn belastingen Westeinde 23 3844 DD Harderwijk www.tricijn.nl

Verantwoording Belastingen opbrengsten 2010... Tricijn belastingen Westeinde 23 3844 DD Harderwijk www.tricijn.nl Verantwoording Belastingen opbrengsten 2010......... Tricijn belastingen Westeinde 23 3844 DD Harderwijk www.tricijn.nl Inhoudsopgave Belastingverantwoording 2010 INLEIDING...4 1. BELASTINGINKOMSTEN PER

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM. Onderwerp: Beleidskeuzes kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2013

GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM. Onderwerp: Beleidskeuzes kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2013 GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM Nummer: Afdeling: EDV Veendam, 12 februari 2013 Onderwerp: Beleidskeuzes kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2013 Voorstel 1. Overgaan tot het vaststellen van de verordening

Nadere informatie

ECGF/U201200226 Lbr. 12/037

ECGF/U201200226 Lbr. 12/037 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ontwikkelingen kwijtschelding gemeentelijke belastingen uw kenmerk ons kenmerk ECGF/U201200226 Lbr. 12/037

Nadere informatie

GEMEENTE NOORDENVELD. Onderwerp Aanpassing beleid kwijtschelding heffingen/belastingen aan nieuwe landelijke regels

GEMEENTE NOORDENVELD. Onderwerp Aanpassing beleid kwijtschelding heffingen/belastingen aan nieuwe landelijke regels GEMEENTE NOORDENVELD Aan de gemeenteraad Roden, * Agendapunt Documentnr.: RV12.0 Onderwerp Aanpassing beleid kwijtschelding heffingen/belastingen aan nieuwe landelijke regels Onderdeel Algemene dekkingsmiddelen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 oktober 2012;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 oktober 2012; De raad van de gemeente Cuijk; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 oktober 2012; gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990 en

Nadere informatie

WATERSCHAPSBLAD 2012, NUMMER 23 BIJL.: 1 Agendapunt: 6

WATERSCHAPSBLAD 2012, NUMMER 23 BIJL.: 1 Agendapunt: 6 AB 25-09-2012 WATERSCHAPSBLAD 2012, NUMMER 23 BIJL.: 1 Agendapunt: 6 Sittard, 11 september 2012 AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Heroverweging kwijtscheldingsbeleid Voorstel 1. het huidige kwijtscheldingsbeleid

Nadere informatie

Voorstel aan : Gemeenteraad van 26 januari Door tussenkomst van : Raadscommissie van 19 januari Nummer : 4

Voorstel aan : Gemeenteraad van 26 januari Door tussenkomst van : Raadscommissie van 19 januari Nummer : 4 Voorstel aan : Gemeenteraad van 26 januari 2015 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 19 januari 2015 Nummer : 4 Onderwerp : Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2015. Bijlage(n) : 1. Overzicht

Nadere informatie

Haiko van Erp 3519 Haiko.van.erp@valkenswaard.nl. 12raad00309. 1. Wijzigingen in artikel 28 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990

Haiko van Erp 3519 Haiko.van.erp@valkenswaard.nl. 12raad00309. 1. Wijzigingen in artikel 28 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Haiko van Erp 3519 Haiko.van.erp@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 12raad00309 Wijziging beleid kwijtschelding gemeentelijke

Nadere informatie

Deze rapportage is opgedeeld in een rapportage over de opbrengsten van de voorgaande jaren en de opbrengst in het huidige belastingjaar.

Deze rapportage is opgedeeld in een rapportage over de opbrengsten van de voorgaande jaren en de opbrengst in het huidige belastingjaar. Rapportage 2013 HEA 1. Algemeen Deze rapportage is opgedeeld in een rapportage over de opbrengsten van de voorgaande jaren en de opbrengst in het huidige belastingjaar. In de tabellen worden de netto belastingopbrengsten

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1066159 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 1066158 Behandeling in de raadsvergadering van de gemeente Purmerend d.d. 30 mei 2013 Datum:

Nadere informatie

Voorgesteld besluit Vaststellen van de Kwijtscheldingsregeling 2013 geldend voor door BSR geheven belastingen.

Voorgesteld besluit Vaststellen van de Kwijtscheldingsregeling 2013 geldend voor door BSR geheven belastingen. Raadsvergadering, 18 december 2012 Voorstel aan de Raad Nr: Agendapunt: Datum: 20121218 12RV 12 13 november 2012 Onderwerp: Kwijtscheldingsbeleid Onderdeel raadsprogramma: n.v.t. Portefeuillehouder: Jan

Nadere informatie

Raadsvoorstel Vergadering 28 mei 2013 Voorstelnummer Registratienummer Portefeuillehouder W. Hompe Afdeling BBO/Financiën Bijlage(n)

Raadsvoorstel Vergadering 28 mei 2013 Voorstelnummer Registratienummer Portefeuillehouder W. Hompe Afdeling BBO/Financiën Bijlage(n) Raadsvoorstel Vergadering : 28 mei 2013 Voorstelnummer : 05.13 Registratienummer : 13.004571 Portefeuillehouder : W. Hompe Afdeling : BBO/Financiën Bijlage(n) : 1 B&W-datum/nummer : 19 maart 2013, nummer

Nadere informatie

Lococensus-Tricijn Gemeenschappelijk Belastingkantoor

Lococensus-Tricijn Gemeenschappelijk Belastingkantoor DATUM 5 april 2011 BEHANDELD DOOR B.S.C. Groeneveld DIRECT NUMMER 0341-474010 / 038-8515910 Lococensus-Tricijn Gemeenschappelijk Belastingkantoor Waterschap Zuiderzeeland Het College van Dijkgraaf en Heemraden

Nadere informatie

Vaststellen beleidskeuzes voor wijziging in de Leidraad invordering - onderdeel kwijtschelding

Vaststellen beleidskeuzes voor wijziging in de Leidraad invordering - onderdeel kwijtschelding Datum Agendapunt Nummer R04S007 Onderwerp Vaststellen beleidskeuzes Voorstel Zeewolde Beoogd effect Invulling geven aan het voorkomen van armoedeval door de beleidskeuzes voor kwijtschelding meer af te

Nadere informatie

KWIJTSCHELDING Aan deze informatie kunt u geen rechten ontlenen.

KWIJTSCHELDING Aan deze informatie kunt u geen rechten ontlenen. KWIJTSCHELDING 2017 Voorwoord Het kan de moeite waard zijn om een verzoek om kwijtschelding in te dienen als: u een inkomen op bijstandsniveau heeft; u geen vermogen heeft; u een startende ondernemer en/of

Nadere informatie

Raadsvoorstel Aanpassing voorwaarden kwijtschelding gemeentelijke heffingen

Raadsvoorstel Aanpassing voorwaarden kwijtschelding gemeentelijke heffingen gemeente Haarlemmermeer Onderwerp Raadsvoorstel2012.0050439 Aanpassing voorwaarden kwijtschelding gemeentelijke heffingen Portefeuillehouder J.J. Nobel 1 S. Bak steiler M. Jak Collegevergadering 18 september

Nadere informatie

KWIJTSCHELDING Aan deze informatie kunt u geen rechten ontlenen.

KWIJTSCHELDING Aan deze informatie kunt u geen rechten ontlenen. KWIJTSCHELDING 2016 Voorwoord Het kan het de moeite waard zijn om een verzoek om kwijtschelding in te dienen als: u een inkomen op bijstandsniveau heeft; u geen vermogen heeft; u een startende ondernemer

Nadere informatie

Evaluatie kwijtschelding

Evaluatie kwijtschelding Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Auteur C. Stam Versie 1.0 Status Definitief Afdeling Financiën, Control & Belastingen Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Ontstaan en uitvoering kwijtscheldingsbeleid

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1079889 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 1066158 Behandeling in de raadsvergadering van de gemeente Purmerend d.d. 30 mei 2013 Datum:

Nadere informatie

Aankondiging binnentreden Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam

Aankondiging binnentreden Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Rapport Gemeentelijke Ombudsman Aankondiging binnentreden Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam 20 oktober 2010 RA1057578 Samenvatting Een man heeft een WAO-uitkering van zo n 1.200

Nadere informatie

Op en b aar r ap p o r t

Op en b aar r ap p o r t Op en b aar r ap p o r t rapportnummer: 2008/113 datum: 1 juli 2008 Verzoekschrift van mevrouw W. te Den Haag, met een klacht over een gedraging van het hoogheemraadschap van Delfland te Delft. Bestuursorgaan:

Nadere informatie

Voorstel aan : Gemeenteraad van 16 december Door tussenkomst van : Raadscommissie van 3 december Nummer : 52

Voorstel aan : Gemeenteraad van 16 december Door tussenkomst van : Raadscommissie van 3 december Nummer : 52 Voorstel aan : Gemeenteraad van 16 december 2013 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 3 december 2013 Nummer : 52 Onderwerp : Vaststellen Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Bijlage(n)

Nadere informatie

Verruiming kwijtscheldingsbeleid. Datum 10 juni 2015 Opgemaakt door afdeling Bedrijfskundige Ondersteuning Kenmerk

Verruiming kwijtscheldingsbeleid. Datum 10 juni 2015 Opgemaakt door afdeling Bedrijfskundige Ondersteuning Kenmerk Verruiming kwijtscheldingsbeleid Datum 10 juni 2015 Opgemaakt door afdeling Bedrijfskundige Ondersteuning Kenmerk Pagina 2 van 12 INHOUDSOPGAVE 1. Aanleiding... 3 2. Kwijtscheldingsbeleid... 3 2.1. Bevoegdheid...

Nadere informatie

Geautomatiseerd kwijtschelden van gemeentelijke belastingen door bestandsvergelijking

Geautomatiseerd kwijtschelden van gemeentelijke belastingen door bestandsvergelijking DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 3.4.1.32 vervallen: het (vrijwel) gelijknamige bericht, datumnr 0807-778 Geautomatiseerd kwijtschelden van gemeentelijke belastingen door bestandsvergelijking bronnen

Nadere informatie

Rapport. 2014/111 de Nationale ombudsman 1/7

Rapport. 2014/111 de Nationale ombudsman 1/7 Rapport Een onderzoek naar de afwijzende beslissing van het waterschap De Dommel te Boxtel op een verzoek om kwijtschelding. Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klacht over

Nadere informatie

Beleidsregels kwijtschelding gemeentelijke belastingen. 1. Op het gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid is artikel 26 (zijnde de artikelen 26.

Beleidsregels kwijtschelding gemeentelijke belastingen. 1. Op het gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid is artikel 26 (zijnde de artikelen 26. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Twenterand. Nr. 121442 5 september 2016 Beleidsregels kwijtschelding gemeentelijke belastingen I. Algemeen Toepassing Leidraad Invordering 1. Op het gemeentelijk

Nadere informatie

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Versiedatum: 3 december 2015 Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen De raad van de gemeente Montferland, Gelezen het voorstel van het

Nadere informatie

Aanvraagformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Aanvraagformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen Aanvraagformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen 1. Gegevens van de aanvrager Burgerservicenummer (bsn) Achternaam en voorletters Adres Postcode en woonplaats Geboortedatum Telefoonnummer E-mail

Nadere informatie

Anton Schellekens raad00654

Anton Schellekens raad00654 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Anton Schellekens 040 2083475 asc@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 12raad00654 Motie 3 Partij van de Arbeid: Wijziging

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 november 2012;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 november 2012; Besluit behorende bij het voorstel 7 De raad van de gemeente Mill en Sint Hubert; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 november 2012; gehoord de commissie Samenlevingszaken

Nadere informatie

BIJLAGE 1. adviesscenario. Inleiding

BIJLAGE 1. adviesscenario. Inleiding BIJLAGE 1. adviesscenario Inleiding Het adviesscenario bestaat uit een onderdeel A, een onderdeel B en als laatste een onderdeel C. In onderdeel A is onderzoek gedaan naar de effecten die betrekking hebben

Nadere informatie

Kwijtscheldingsbeleid Hoogheemraadschap van Delfland

Kwijtscheldingsbeleid Hoogheemraadschap van Delfland Kwijtscheldingsbeleid Hoogheemraadschap van Delfland dr. C. Hoeben Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Kwijtscheldingsbeleid Hoogheemraadschap van Delfland Corine Hoeben Centrum

Nadere informatie

Managementrapportage. Volledigheidsonderzoek aanslagoplegging. Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT)

Managementrapportage. Volledigheidsonderzoek aanslagoplegging. Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT) Managementrapportage Volledigheidsonderzoek aanslagoplegging Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT) Colofon Titel: Managementrapportage volledigheidsonderzoek aanslagoplegging Organisatie:

Nadere informatie

Aan. V. Doorn. Portefeuillehouder

Aan. V. Doorn. Portefeuillehouder Voorstel Steenbokstraat 10 Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn [T] (055) 527 29 11 [F] (055) 527 27 04 [E] waterschap@veluwe.nl [I] www.veluwe.nl Aan Portefeuillehouder algemeen bestuur 25 november 2009 V.

Nadere informatie

KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2016

KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2016 KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2016 Kwijtschelding aanvragen voor: - afvalstoffenheffing; - rioolheffing. eenheid Publieksdienstverlening, team Belasting en Inning Inleiding Voor wie is deze

Nadere informatie

bijlage] GEWIJZIGD Pieter Palm/ Erika Spil Bert van Asselen 291629

bijlage] GEWIJZIGD Pieter Palm/ Erika Spil Bert van Asselen 291629 Raadsvoorstel bijlage] AAN AGENDAPUNT NUMMER RAADSVERGADERING COMMISSIE ORGANISATIEONDERDEEL PORTEFEUILLEHOUDER BEHANDELEND AMBTENAAR TOESTELNUMMER de gemeenteraad 7 00048/00 17 opktober 2013 Pieter Palm/

Nadere informatie

Kwijtscheldingsbeleid (incl. aanpassing Kwijtscheldingsregeling Delfland 2012)

Kwijtscheldingsbeleid (incl. aanpassing Kwijtscheldingsregeling Delfland 2012) Kwijtscheldingsbeleid (incl. aanpassing Kwijtscheldingsregeling Delfland 2012) Hoogheemraadschap van Delfland Kenmerk VV: 998641 Vergaderdatum: 29 november 2012 Beleidsveld: Ondersteunend organisatie Agendapunt:

Nadere informatie

Onderwerp Voorstel tot aanpassing voorwaarden kwijtschelding gemeentelijke heffingen

Onderwerp Voorstel tot aanpassing voorwaarden kwijtschelding gemeentelijke heffingen Ag nr.: 9 Onderwerp Voorstel tot aanpassing voorwaarden kwijtschelding gemeentelijke heffingen Status besluitvormend Voorstel De Kwijtscheldingsregeling 2012 vast te stellen. Inleiding Als een belastingplichtige

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 71/2013 Datum : B&W datum : 4 juni 2013 Portefeuillehouder : J. Teeuwsen Onderwerp : Beantwoording vragen PP over kwijtschelding overhevelen van minimabeleid naar minderopbrengst

Nadere informatie

Beslispunten De regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen vast te stellen.

Beslispunten De regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen vast te stellen. Raadsvoorstel Onderwerp Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Raadsvergadering 24 september 2013 Agendapunt Portefeuillehouder Afdeling Ambtenaar G.A.J. Adams Bedrijfsvoering A.J.L. van Bergen

Nadere informatie

Kwijtschelding nieuwe stijl

Kwijtschelding nieuwe stijl Kwijtschelding nieuwe stijl Programma Aanleiding nieuwe toets Wijzigingen Het proces De rapportage pag 2 Aanleiding nieuwe toets Wensen gebruikers Automatiseren initiële aanvraag Huishoudsituatie vaststellen

Nadere informatie

Behandeld in Raadscommissie en Raad. Telefoonnummer

Behandeld in Raadscommissie en Raad. Telefoonnummer Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen *GR16.00110* GR16.00110 Behandeld in Raadscommissie en Raad Datum Commissie 7 september 2016 Agendanummer 8 Datum Raad 21 september 2016 Agendanummer 7 Opsteller

Nadere informatie

Rapportage 2 e kwartaal 2016 Wetterskip Fryslân

Rapportage 2 e kwartaal 2016 Wetterskip Fryslân Rapportage 2 e kwartaal 2016 Wetterskip Fryslân 1. Inleiding In deze rapportage leest u de voortgang van de heffing en inning van de belastingen voor uw waterschap, over het tweede kwartaal van 2016. De

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de invorderingsambtenaar en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dongeradeel.

Rapport. Rapport over een klacht over de invorderingsambtenaar en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dongeradeel. Rapport Rapport over een klacht over de invorderingsambtenaar en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dongeradeel. Datum: 31 mei 2011 Rapportnummer: 2011/166 2 Klacht Mevrouw A. klaagt

Nadere informatie

s UNIÏ: VAN WATÜRSCHAPPÜN f M :\

s UNIÏ: VAN WATÜRSCHAPPÜN f M :\ s UNIÏ: VAN WATÜRSCHAPPÜN f M :\ Konmeskade 40 2596 AA Den Haag Postadres Postbus 93218 2509 AE Den Haag Tekfoon 070 351 97 51 Fax 070 354 46 42 De leden-waterschappen datum 7 april 2011 ons kenmerk 58871/IP

Nadere informatie

KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN. Kwijtschelding aanvragen voor: - afvalstoffenheffing; - rioolheffing.

KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN. Kwijtschelding aanvragen voor: - afvalstoffenheffing; - rioolheffing. KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2015 Kwijtschelding aanvragen voor: - afvalstoffenheffing; - rioolheffing. eenheid Publieksdienstverlening, team Belasting en Inning Inleiding Voor wie is deze

Nadere informatie

GBLT Toonaangevend in belastingen

GBLT Toonaangevend in belastingen GBLT Toonaangevend in belastingen Het gebied waarvoor GBLT heft en int, inclusief de gemeenten waarvoor ook de WOZ waardering wordt uitgevoerd. Reest en Wieden Zwolle Groot Salland Dronten Zuiderzeeland

Nadere informatie

Kwijtschelding voor ondernemers Dienst Belastingen

Kwijtschelding voor ondernemers Dienst Belastingen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Kwijtschelding voor ondernemers Dienst Belastingen 8 mei 2006 RA0611562 Samenvatting Met enige regelmaat wenden ondernemers met financiële problemen zich tot de ombudsman.

Nadere informatie

Opinienota Kwijtscheldingsbeleid BSOB

Opinienota Kwijtscheldingsbeleid BSOB Bijlage 1 Opinienota Kwijtscheldingsbeleid BSOB 1. Inleiding Sinds 1 januari 2012 behandelt Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) de kwijtscheldingsverzoeken van de aangesloten gemeenten. Om tot een

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad.

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. Raadsvoorstel raadsvergadering 18-12-2012 agendapunt nummer 12int01838 onderwerp Belastingtarieven 2013 Aan de gemeenteraad. Samenvatting voorstel Door uw raad worden jaarlijks de belastingverordeningen

Nadere informatie

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Deze brochure is informatief. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Deze brochure is informatief. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Deze brochure is informatief. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Pagina 1 Pagina 1 Voor wie is deze brochure? - 3-1.1 Wanneer is deze brochure niet

Nadere informatie

Vergadering d.d. : 25 januari 2012 Agendapunt: 6 Onderwerp

Vergadering d.d. : 25 januari 2012 Agendapunt: 6 Onderwerp A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 25 januari 2012 Agendapunt: 6 Onderwerp : Kwijtscheldingsbeleid KORTE SAMENVATTING: De mogelijkheden om kwijtschelding te verlenen zijn verruimd. Om deze

Nadere informatie

Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord te gaan met het wijzigen van de belastingverordeningen voor 2014.

Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord te gaan met het wijzigen van de belastingverordeningen voor 2014. Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendanummer : 09 Datum : 23 september 2013 Onderwerp Belastingverordeningen 2014 Aan de leden van de raad, Voorgesteld besluit Wij stellen u voor

Nadere informatie

Wijziging kwijtscheldingsbeleid gemeentelijke belastingen en heffingen

Wijziging kwijtscheldingsbeleid gemeentelijke belastingen en heffingen Aan de raad, Onderwerp: Wijziging kwijtscheldingsbeleid gemeentelijke belastingen en heffingen Voorstel: De verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2012 vaststellen 1 SAMENVATTING

Nadere informatie

Kwijtschelding Gemeentelijke. Belastingen

Kwijtschelding Gemeentelijke. Belastingen Kwijtschelding 2017 Gemeentelijke Belastingen Uitgave februari 2017 Deze brochure is informatief. U kunt er geen rechten aan ontlenen. INHOUD 1. Voor wie is deze brochure? 1 2. Welke plaatselijke belastingen

Nadere informatie

KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2018

KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2018 KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2018 Kwijtschelding kunt u aanvragen voor: - Afvalstoffenheffing (vast recht en diftar); - rioolheffing. eenheid Publieksdienstverlening, team Belasting en Inning

Nadere informatie

Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte. Onderwerp : Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2016

Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte. Onderwerp : Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2016 Zaaknummer : 156182 Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Onderwerp : Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2016 Collegevergadering : 10 november

Nadere informatie

Rapport. Rapport over de gemeente Haarlemmermeer. Datum: 23 september 2013. Rapportnummer: 2013/0129

Rapport. Rapport over de gemeente Haarlemmermeer. Datum: 23 september 2013. Rapportnummer: 2013/0129 Rapport Rapport over de gemeente Haarlemmermeer Datum: 23 september 2013 Rapportnummer: 2013/0129 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de gemeente Haarlemmermeer aan het verlenen van kwijtschelding aan

Nadere informatie

gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg

gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg min i in ii ii mi mi BM1300497 Raadsvergadering 25 april 2013 Agendanummer Onderwerp Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Nadere informatie

Toelichting. Kwijtschelding lokale belastingen

Toelichting. Kwijtschelding lokale belastingen Toelichting Kwijtschelding lokale belastingen 2016 U krijgt dit formulier omdat u kwijtschelding wilt aanvragen. Sabewa Zeeland heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de gemeente Noord-Beveland

Nadere informatie

Raadsvoorstel - 1 - Besluit kwijtschelding gemeentelijke belastingen. Kaderstellen Controleren Budget autoriseren Consulteren

Raadsvoorstel - 1 - Besluit kwijtschelding gemeentelijke belastingen. Kaderstellen Controleren Budget autoriseren Consulteren - 1 - Raadsvoorstel ALGEMENE GEGEVENS Agendapunt 12. Registratienummer 2010-000635/r Portefeuillehouder CT Griffier 0561-691201 BIJLAGEN (in te vullen door griffier) Voorstel X Concept besluit X Begrotingswijziging

Nadere informatie

Leidraad invordering gemeentelijke belastingen Hoogeveen 2012

Leidraad invordering gemeentelijke belastingen Hoogeveen 2012 Gemeente Hoogeveen Leidraad invordering gemeentelijke belastingen Hoogeveen 2012 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie: Gemeente Hoogeveen Officiële naam regeling: Leidraad

Nadere informatie

Contra-expertise lastenontwikkeling door Project Gebonden Aandeel waterschappen aan het Hoogwater Beschermingsprogramma

Contra-expertise lastenontwikkeling door Project Gebonden Aandeel waterschappen aan het Hoogwater Beschermingsprogramma Contra-expertise lastenontwikkeling door Project Gebonden Aandeel waterschappen aan het Hoogwater Beschermingsprogramma dr. C. Hoeben prof. dr. M.A. Allers Centrum voor Onderzoek van de Economie van de

Nadere informatie

REGIONALE BELASTING GROEP - RAPPORTAGE PRESTATIECONTRACT 4E KWARTAAL 2013

REGIONALE BELASTING GROEP - RAPPORTAGE PRESTATIECONTRACT 4E KWARTAAL 2013 agendapunt 4.3 1099376 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden REGIONALE BELASTING GROEP - RAPPORTAGE PRESTATIECONTRACT 4E KWARTAAL 2013 Portefeuillehouder Wiegman, A.G. Datum 18 maart 2014 Aard bespreking

Nadere informatie

agendapunt 04.B.05 Aan Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering ONTWERP VERORDENING KWIJTSCHELDINGSREGELING DELFLAND 2016

agendapunt 04.B.05 Aan Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering ONTWERP VERORDENING KWIJTSCHELDINGSREGELING DELFLAND 2016 agendapunt 04.B.05 1202719 Aan Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering ONTWERP VERORDENING KWIJTSCHELDINGSREGELING DELFLAND 2016 Voorstel Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering 03-11-2015

Nadere informatie

EMU-saldo vanuit het perspectief van de waterschappen

EMU-saldo vanuit het perspectief van de waterschappen Bijlage 2 Bijlage EMU-saldo vanuit het perspectief van de waterschappen 1. Aanleiding Gegeven de huidige situatie van de overheidsfinanciën en het EMU-tekort van Nederland krijgt het EMU-saldo van de waterschappen

Nadere informatie

Dienstverleningshandvest GBLT

Dienstverleningshandvest GBLT Dienstverleningshandvest GBLT Wij willen u graag van dienst zijn GBLT streeft er naar de afhandelingstermijnen zo kort mogelijk te houden. In de tabel hieronder vindt u een overzicht van de maximale afhandelingstermijnen

Nadere informatie

Kwijtschelding belastingen en heffingen aanvragen

Kwijtschelding belastingen en heffingen aanvragen Kwijtschelding belastingen en heffingen aanvragen Dit formulier moet u binnen twee maanden na dagtekening van de belastingaanslagen indienen bij de gemeente. Lees voordat u dit formulier invult de toelichting

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 315 Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Waterschapswet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de raad, provinciale

Nadere informatie

4. Lokale Heffingen. Kader. Algemeen. Tarievenbeleid Onroerende zaakbelastingen

4. Lokale Heffingen. Kader. Algemeen. Tarievenbeleid Onroerende zaakbelastingen 4. Lokale Heffingen Kader De lokale heffingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente en zijn daarom een integraal onderdeel van het gemeentelijke beleid. Ze raken de burgers heel

Nadere informatie

Raadsvergadering van 13 december 2012 Agendanummer: Onderwerp: Verordening kwijtschelding heffingen gemeente Moerdijk

Raadsvergadering van 13 december 2012 Agendanummer: Onderwerp: Verordening kwijtschelding heffingen gemeente Moerdijk RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 372021 Raadsvergadering van 13 december 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Verordening kwijtschelding heffingen gemeente Moerdijk Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs.

Nadere informatie

In verband hiermee kan het college nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de gemeentelijke belastingen.

In verband hiermee kan het college nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de gemeentelijke belastingen. Op grond van artikel 231 van de Gemeentewet zijn bij de heffing en de invordering van gemeentelijke belastingen onder meer de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) en de Invorderingswet 1990 van toepassing.

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT) te Zwolle.

Rapport. Rapport over een klacht over het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT) te Zwolle. Rapport Rapport over een klacht over het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT) te Zwolle. Datum: 18 mei 2016 Rapportnummer: 2016/047 2 Wat is de klacht? Verzoekster klaagt er, via

Nadere informatie

Gemeente Woerden. besluit: Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2014

Gemeente Woerden. besluit: Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2014 RAADSBESLUIT 13R. 00389 Gemeente Woerden 13R.00389 ^^^^^^ 3b gemeente WOERDEN Agendapunt: 7. H-2.3 Onderwerp: Verordening hondenbelasting 2014 De raad van de gemeente Woerden; gelezen het voorstel d.d.

Nadere informatie

Routing Paraaf Besluitvormingstraject Besluit. 28 juni en 12 juli september september 2016

Routing Paraaf Besluitvormingstraject Besluit. 28 juni en 12 juli september september 2016 Onderwerp Kwijtscheldingsbeleid HHNK 2017 Voorstel Aan het CHI voor te stellen: 1. Te kiezen voor optie 1: Kwijtschelding voor ondernemers met een Bbzuitkering mogelijk te maken; 2. De Kwijtscheldingsregeling

Nadere informatie

INFORMATIEFOLDER KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN

INFORMATIEFOLDER KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2017 INFORMATIEFOLDER KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN GEMEENTELIJKE BELASTINGEN U ontvangt jaarlijks per huishouden een aanslagbiljet gemeentelijke heffingen voor de afvalstoffenheffing en onroerendezaakbelastingen

Nadere informatie

Raadsvergadering. 18 april 2013 13-026. Onderwerp Verruiming mogelijkheid tot kwijtschelding gemeentelijke belastingen per 1 januari 2013

Raadsvergadering. 18 april 2013 13-026. Onderwerp Verruiming mogelijkheid tot kwijtschelding gemeentelijke belastingen per 1 januari 2013 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 18 april 2013 13-026 Onderwerp Verruiming mogelijkheid tot kwijtschelding gemeentelijke belastingen per 1 januari 2013 Aan de raad, Onderwerp Verruiming mogelijkheid

Nadere informatie

Wethouder Financiën, ruimtelijke ordening en gemeentelijke organisatie 2.6 Voor de Lelystedeling

Wethouder Financiën, ruimtelijke ordening en gemeentelijke organisatie 2.6 Voor de Lelystedeling Voorstel aan de raad Nummer: Z12-237491 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: L.V. Carli Afdeling: RDB Geo-informatie en Belastingen Telefoon: 0320-278358 E-mail: lv.carli@lelystad.nl

Nadere informatie

VERGADERDATUM STUKDATUM AFDELING NAAM STELLER EIGENAAR. 1 oktober 2015 15 september 2015 Bedrijfsbureau S.Stiphout R. v. Hussel

VERGADERDATUM STUKDATUM AFDELING NAAM STELLER EIGENAAR. 1 oktober 2015 15 september 2015 Bedrijfsbureau S.Stiphout R. v. Hussel Algemeen bestuur VERGADER STUK AFDELING NAAM STELLER EIGENAAR 15 september 2015 Bedrijfsbureau S.Stiphout R. v. Hussel AGENDAPUNT Nagezonden per mail ONDERWERP Voorstel Besluitvormend De leden van het

Nadere informatie

Gemeentelijke heffingen Kwijtschelding. Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket

Gemeentelijke heffingen Kwijtschelding. Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket Gemeentelijke heffingen 2017 Kwijtschelding Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket Juli 2017 Als u weinig te besteden heeft, bijvoorbeeld omdat u een uitkering ontvangt of alleen AOW, dan krijgt

Nadere informatie

Gemeentelijke heffingen 2015. Kwijtschelding. Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket

Gemeentelijke heffingen 2015. Kwijtschelding. Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket Gemeentelijke heffingen 2015 Kwijtschelding Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket Januari 2015 Mensen die weinig te besteden hebben, zoals veel mensen met een (bijstands)uitkering of alleen AOW,

Nadere informatie

4.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk)

4.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk) Procentueel aandeel per belastingsoort op totale belastingopbrengsten 2006 Burgerzaken 3% Parkeren 11% Rioolrecht 14% Havengelden 6% Bouwleges 4% Begraaf- en crematierechten 4% Overige baten 2% OZB 33%

Nadere informatie

Op bladzijde 2 wordt gesproken over extra tariefsverhogingen. Kunnen we een overzicht hiervan krijgen?

Op bladzijde 2 wordt gesproken over extra tariefsverhogingen. Kunnen we een overzicht hiervan krijgen? Nr. Ingediend door: Agendapunt (nr + titel) Vraag Antwoord 1. PvdA 6. Kadernota begroting 2017 Op bladzijde 2 wordt gesproken over extra tariefsverhogingen. Kunnen we een overzicht hiervan krijgen? Met

Nadere informatie