Onderwerp: Stichting Wijksport: versterken liquiditeitspositie en gemeentegarantie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwerp: Stichting Wijksport: versterken liquiditeitspositie en gemeentegarantie"

Transcriptie

1 Raadsvergadering, 8 september 2015 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Stichting Wijksport: versterken liquiditeitspositie en gemeentegarantie Onderdeel raadsprogramma: 2 Portefeuillehouder: Hans Marchal, Jan Burger Nr.: Agendapunt: RV Datum: 25 augustus 2015 Voorgesteld besluit 1. Ten behoeve van hierna genoemde leningen die Stichting Wijksport aangaat bij de Nederlandse Waterschapsbank N.V. stelt de gemeente Wijk bij Duurstede zich ten behoeve van de geldgeefster borg voor de juiste nakoming van de verplichting tot betaling van al hetgeen geldgeefster van Stichting Wijksport, danwel haar rechtsopvolgster onder algemene titel, uit hoofde van de onderhavige overeenkomsten van geldleningen te vorderen heeft of zal hebben: ,-, looptijd en rentevast periode 10 jaar lineair, ten behoeve van herfinanciering van zes leningen bij de Rabobank met een gezamenlijke restantsom van ca ,-; ,-, looptijd en rentevast periode van 40 jaar lineair, ten behoeve van de afronding van de renovatie en nieuwbouw van de sporthallen; ,-, looptijd en rentevast periode van 20 jaar lineair, ten behoeve van een verbouwing van de judo-/boulodromehal voor uitbreiding van de sportschool; ,-, looptijd en rentevastperiode van 8 jaar lineair, ten behoeve van de versterking van de liquiditeitspositie van de stichting (rekening courant, meerjarenonderhoudsprogramma en personeelszaken /-risico). 2. Aan het verstrekken van de gemeentegarantie wordt aan Stichting Wijksport de voorwaarde verbonden dat de besparing op de kapitaalslasten door herfinanciering van de Rabobankleningen, wordt aangewend ter dekking van de kapitaalslasten van de overige drie leningen waarvoor gemeentegarantie wordt verleend; 3. De portefeuillehouder financiën, dan wel zijn plaatsvervanger, wordt gemandateerd voor de verdere afhandeling van het verlenen van de gemeentegarantie en het door de stichting aangaan van de onder 1. genoemde leningen. Korte samenvatting Het bestuur van Stichting Wijksport heeft in een overleg met een afvaardiging van de Raad van Toezicht op 15 juli 2015 aangegeven dat de liquiditeitspositie van Stichting Wijksport onvoldoende is in relatie tot de uitvoering van een aantal investeringsprojecten en de reguliere bedrijfsvoering. Besloten is hiervoor een nieuwe lening aan te vragen en het college van B&W te verzoeken daarvoor een gemeentegarantie te verlenen. Het college heeft hierop in

2 vergadering van 23 juli jl. besloten deze garantie onder aanvullende voorwaarden te verlenen. De fractievoorzitters hebben unaniem dit mandaat aan het college gegeven (telefonisch en per mail), waarna aan de Nederlandse Waterschapsbank betreffende gemeentegarantie is afgegeven door toezending van het collegebesluit en een nadere specificatie (beide opgenomen in de bijlagen). Door het afgeven van de gemeentegarantie wordt het de stichting mogelijk gemaakt een viertal leningen aan te trekken, waardoor de liquiditeitspositie wordt versterkt ten behoeve van reguliere bedrijfsvoering en investeringsprojecten kunnen worden afgerond en gestart. Aanleiding Op 15 juli 2015 heeft een delegatie van het bestuur van Stichting Wijksport overleg gevoerd met een delegatie van de Raad van Toezicht van de stichting, die wordt ingevuld door het college van Burgemeester en Wethouders. In dit overleg is o.a. gesproken over de financiële positie van de stichting in relatie tot lopende en nieuwe investeringsprojecten, de reguliere bedrijfsvoering en de leenportefeuille van de stichting. Geconcludeerd werd dat de huidige liquiditeitspositie van de stichting onvoldoende is om investeringsprojecten af te ronden of op te starten en het sportpark goed te kunnen exploiteren. Oorzaak daarvan ligt onder meer in beslissingen uit het verleden om voor investeringen geen leningen aan te trekken, maar deze uit toen beschikbare liquide middelen te financieren (omvang ca. 700k). Daarnaast werd geconstateerd dat op de lopende leenportefeuille bij de Rabobank aanmerkelijk kan worden bespaard door herfinanciering bij de Nederlandse Waterschapsbank. Daarop is door het bestuur van Stichting Wijksport, daarin gesteund door de Raad van Toezicht, aan het college verzocht gemeentegarantie te verlenen, opdat er vier leningen kunnen worden aangetrokken voor respectievelijk herstructurering van de leenportefeuille, afronding nieuwbouw sporthallen, verbouw judo-/boulodromehal en versterking liquiditeitspositie (rekening courant, meerjarenonderhoudsprogramma en personeelszaken/- risico. Het college heeft bij besluit van 23 juli 2015 besloten deze gemeentegarantie onder voorwaarden te verlenen. Één van deze voorwaarden betrof het verstrekken van mandaat aan het college door (een meerderheid van) fractievoorzitters, vooruitlopend op latere goedkeuring door de gemeenteraad. Het collegebesluit is inclusief bijlagen opgenomen in de bijlagen van dit voorstel. Specifiek (beoogd doel) Met dit voorstel wordt beoogd het besluit van het college van 23 juli 2015, dat unaniem is goedgekeurd en mandaat voor is verleend door alle fractievoorzitters (telefonisch en per mail aan de portefeuillehouders Hans Marchal en Jan Burger), te formaliseren overeenkomstig de Financiële beheerverordening gemeente Wijk bij Duurstede In artikel 18 van deze verordening, die u tevens in de bijlagen aantreft, is gesteld dat de gemeenteraad in incidentele gevallen gemeentegaranties verleent, indien aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Deze voorwaarden betreffen: de voorziening dient het algemeen belang, komt zonder garantie niet van de grond, er zijn geen andere mogelijkheden binnen het beleid, uit offertes blijkt dat andere financiële instellingen niet bereid zijn en het risico aanvaardbaar is door zekerheidsrechten of bestuurlijke invloed. Aan al deze voorwaarden wordt in het onderhavige geval voldaan, met de kanttekening dat niet expliciet offertes zijn opgevraagd bij financiële instellingen. Uit ambtelijk contact met de Rabobank (huisbank van de stichting) is echter gebleken dat de Rabobank niet bereid is aanvullende leningen te verstrekken en dit ook in mailverkeer heeft aangegeven.

3 Meetbaar Het effect van het besluit is dat de gemeente aan de Nederlandse Waterschapsbank garantie verleent voor het aantrekken van vier geldleningen, ter gezamenlijke grootte van 1,44 mln. De stichting wendt deze leningen aan voor de doeleinden als in het voorgesteld besluit omschreven. Uiteindelijk dienen de leningen het exploitabel maken van de sportvoorzieningen op Sportpark Mariënhoeve, waar enkele duizenden inwoners gebruik van maken. Acceptabel Het verlenen van gemeentegarantie is op grond van de financiële beheerverordening acceptabel en draagt bij aan het ontwikkelen en in stand houden van maatschappelijke voorzieningen. Het bestuur van Stichting Wijksport heeft om de gemeentegarantie verzocht, omdat daarmee een lopende leenportefeuille kan worden geherfinancierd tegen betere condities, waardoor ruimte ontstaat voor het aantrekken van nieuwe noodzakelijke leningen om investeringen te dekken en de liquiditeit te versterken. Overwegingen die leiden tot het besluit De overwegingen die leiden tot het besluit zijn verwoord in het besluit van het college van 23 juli 2015 dat in de bijlagen is bijgevoegd. De vier leningen betreffen de doeleinden die zijn verwoord in het voorgesteld besluit: herfinanciering lopende leningen (voordeel over looptijd ca ), aantrekken liquide middelen voor afbouw sporthallen ( ) en verbouw judo-/boulodromehal ( om onrendabele meters rendabel te maken) en tot slot versterking van de liquide positie (rekening courant, uitvoeren meerjarig onderhoud en afdekken personeelszaken/-risico). Zonder deze leningen zal voor de stichting op korte termijn faillissement dreigen, waarbij de gemeente als rechtsopvolger in beeld komt. De acute behoefte aan liquide middelen vloeit deels voort uit beslissingen uit het verleden om voor realisatie van vastgoedprojecten bestaande liquide middelen te gebruiken en geen leningen aan te gaan. Daarmee zijn rentekosten voorkomen, maar dient nu geld te worden aangetrokken. Milieu N.v.t. Draagvlak Met de realisatie en exploitatie van het sportpark zijn vele verenigingen en duizenden inwoners van de gemeente gebaat. Het draagt bij aan de beleidsdoelstellingen van de gemeente op het gebied van welzijn, sportbeoefening en sociale cohesie. Realistisch Het verstrekken van de gemeentegarantie legt geen direct beslag op financiële middelen van de gemeente, maar wordt wel bij de uiteenzetting van de financiële positie van de gemeente vermeld. Bij het nemen van het besluit is de financiële positie van de stichting in geanalyseerd en zijn de nieuwe kapitaalslasten afgezet tegen de huidige kapitaalslasten. Uit de analyse vloeit voort dat de extra jaarlast aan kapitaalslasten voor de stichting de eerste jaren ruim bedraagt gedurende 10 jaar. De jaren daarna bedraagt deze krap (afnemend) ten opzichte van de huidige situatie. Geconstateerd is dat dit een forse last is voor de stichting, waarover nog in 2015 nader wordt overlegd tussen stichting, verenigingen en gemeente.

4 Kanttekeningen bij het voorgestelde besluit De belangrijkste kanttekening bij het besluit is dat er na het aantrekken van de vier leningen, die elk zeer goed verdedigbaar zijn, er een forse extra kapitaalslast voor de stichting resteert. De liquiditeitsprognose van de reguliere activiteiten van de stichting (gehele exploitatie exclusief nieuwbouw van de sporthallen) laat een licht positief resultaat zien. De komende tijd moet de exploitatie van de nieuwbouw van de sporthallen, waarvoor eerder in januari 2014 een exploitatiemodel werd opgesteld en uw gemeenteraad werd aangeboden, duidelijk maken hoe de exploitatie van het sportpark er in 2016 en de jaren erna er uitziet. Het is aan het bestuur van de stichting om in afstemming met verenigingen en gemeente een oplossing te vinden voor de financiële opgave die er ligt. Alternatieven Een reëel alternatief is er op dit moment niet. Het niet afgeven van gemeentegarantie zou leiden tot het faillissement van de stichting. Daarmee zou het sportpark aan de rechtsopvolger vallen (gemeente) en forse kosten het gevolg kunnen zijn. Tijdgebonden De gemeentegarantie is inmiddels aan de Nederlandse Waterschapsbank afgegeven. Aanpak/uitvoering Eind augustus, begin september zijn de leenovereenkomsten getekend. Voor elk van de leningen worden stortingsdata overeen gekomen die zijn afgestemd op de behoeften, om de rentelast zo veel als mogelijk te beperken (treasury management). Communicatie De voorwaarden waaronder de gemeentegarantie wordt verleend, worden per brief aan de stichting kenbaar gemaakt en verder uitgewerkt. Dit betreft onder meer het aanwenden van het voordeel dat door herfinanciering van de lopende leningen ontstaat (moet worden gebruikt ter dekking van nieuwe leningen) en het vestigen van hypotheekrecht op opstallen van de stichting door de gemeente. Financiën De gemeentegarantie wordt in de gemeentelijke jaarrekening opgenomen onder de post gewaarborgde geldleningen. Bijlagen Collegebesluit van 23 juli jl., incl. bijlagen Burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede, Wilma van de Werken secretaris Tjapko Poppens burgemeester

5 Raadsbesluit De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 augustus 2015, nr RV gelet op Gemeentewet en de Financiële beheerverordening gemeente Wijk bij Duurstede 2006 besluit: 1. Ten behoeve van hierna genoemde leningen die Stichting Wijksport aangaat bij de Nederlandse Waterschapsbank N.V. stelt de gemeente Wijk bij Duurstede zich ten behoeve van de geldgeefster borg voor de juiste nakoming van de verplichting tot betaling van al hetgeen geldgeefster van Stichting Wijksport, danwel haar rechtsopvolgster onder algemene titel, uit hoofde van de onderhavige overeenkomsten van geldleningen te vorderen heeft of zal hebben: ,-, looptijd en rentevast periode 10 jaar lineair, ten behoeve van herfinanciering van zes leningen bij de Rabobank met een gezamenlijke restantsom van ca ,-; ,-, looptijd en rentevast periode van 40 jaar lineair, ten behoeve van de afronding van de renovatie en nieuwbouw van de sporthallen; ,-, looptijd en rentevast periode van 20 jaar lineair, ten behoeve van een verbouwing van de judo-/boulodromehal voor uitbreiding van de sportschool; ,-, looptijd en rentevastperiode van 8 jaar lineair, ten behoeve van de versterking van de liquiditeitspositie van de stichting (rekening courant, meerjarenonderhoudsprogramma en personeelszaken /-risico). 2. Aan het verstrekken van de gemeentegarantie wordt aan Stichting Wijksport de voorwaarde verbonden dat de besparing op de kapitaalslasten door herfinanciering van de Rabobankleningen, wordt aangewend ter dekking van de kapitaalslasten van de overige drie leningen waarvoor gemeentegarantie wordt verleend; 3. De portefeuillehouder financiën, dan wel zijn plaatsvervanger, wordt gemandateerd voor de verdere afhandeling van het verlenen van de gemeentegarantie en het door de stichting aangaan van de onder 1. genoemde leningen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van dinsdag 8 september 2015 De raad voornoemd, griffier, voorzitter,

Raadsvergadering, 26 mei 2015. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Overname aandelen BIGA Groep BV

Raadsvergadering, 26 mei 2015. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Overname aandelen BIGA Groep BV Raadsvergadering, 26 mei 2015 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Overname aandelen BIGA Groep BV Nr.: 20150526 8 RV Agendapunt: 8 Datum: 3 maart 2015 Onderdeel raadsprogramma: 3 Portefeuillehouder: Jan Burger

Nadere informatie

Onderwerp : Verzoek geldlening Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam

Onderwerp : Verzoek geldlening Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam RAADSINFORMATIEDOCUMENT GEMEENTE WATERLAND Nummer : 109-27 Onderwerp : Verzoek geldlening Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam Portefeuillehouder : Tj. Hoekstra & P. Kools Contactpersoon : F. Schreutelkamp

Nadere informatie

Onderwerp: Notitie Mastergrondexploitatie 2015 als onderdeel van de jaarrekening 2014

Onderwerp: Notitie Mastergrondexploitatie 2015 als onderdeel van de jaarrekening 2014 Raadsvergadering, 26 mei 2015 Voorstel aan de Raad Nr.: Agendapunt: 7 20140515 7 RV Datum: 17 maart 2015 Onderwerp: Notitie Mastergrondexploitatie 2015 als onderdeel van de jaarrekening 2014 Onderdeel

Nadere informatie

Gemeente Noordoostpolder. Nota geldleningen en garantstellingen. Emmeloord, 1 juli 2014 No.

Gemeente Noordoostpolder. Nota geldleningen en garantstellingen. Emmeloord, 1 juli 2014 No. Gemeente Noordoostpolder Nota geldleningen en garantstellingen Emmeloord, 1 juli 2014 No. 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Huidige situatie... 3 1.3 Landelijke ontwikkelingen...

Nadere informatie

Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1

Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 278484 Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1 Onderwerp: Verkoop aandelen Intergas Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M. Koevoets SAMENVATTING De afgelopen

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 01-02-2012. Agendapuntnummer: 6. Raadsvergadering 22 maart 2012. Registratienummer: Casenr: Onderwerp: Biesbosch Marina Drimmelen

Aan de Raad. Made, 01-02-2012. Agendapuntnummer: 6. Raadsvergadering 22 maart 2012. Registratienummer: Casenr: Onderwerp: Biesbosch Marina Drimmelen Aan de Raad Made, 01-02-2012 Agendapuntnummer: 6 Raadsvergadering 22 maart 2012 Registratienummer: Casenr: Onderwerp: Biesbosch Marina Drimmelen Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: J.A. van Meggelen

Nadere informatie

TOETSINGSKADERS GEMEENTEGARANTIES EN GELDLENINGEN

TOETSINGSKADERS GEMEENTEGARANTIES EN GELDLENINGEN TOETSINGSKADERS GEMEENTEGARANTIES EN GELDLENINGEN Besluit college d.d.: 01-06-2007 Raadsmededeling d.d. 08-06-2007 Presidium d.d: 15-08-2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Wettelijk kader en bevoegdheden

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Nota Garanties en leningen Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Mevr. M Mol Telefoon 0235113053 E-mail: MMol@haarlem.nl CS/Concerncontrol Reg.nr. 2013/34361 Te kopiëren: B & W-vergadering

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Stichting WK Wielrennen Limburg 2012. 31 mei 2013

Onderzoeksrapport. Stichting WK Wielrennen Limburg 2012. 31 mei 2013 Stichting WK Wielrennen Limburg 31 mei 2013 Stichting WK Wielrennen Limburg pagina 2 van 86 INHOUD 1 SAMENVATTING...3 2 AANLEIDING...9 3 CASUSBESCHRIJVING...9 3.1 Karakterisering casus...9 4 AFBAKENING

Nadere informatie

Borgstelling geldlening SPPiLL tbv aankoop langgevelboerderij Barrierweg 4.

Borgstelling geldlening SPPiLL tbv aankoop langgevelboerderij Barrierweg 4. Onderwerp Borgstelling geldlening SPPiLL tbv aankoop langgevelboerderij Barrierweg 4. Samenvatting De aankoop en restauratie van de langgevelboerderij is een belangrijk onderdeel van het deelproject "Versterking

Nadere informatie

gfedcb gfedc OR Besluitenlijst d.d. d.d. gfedcb gem.secr.

gfedcb gfedc OR Besluitenlijst d.d. d.d. gfedcb gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team BV_PC Financiering Circulus 1- Notagegevens Notanummer 362030 Datum 23-6-2010 Programma: 05. Milieu Portefeuillehouder Weth. Ahne Weth.

Nadere informatie

Gelet op artikel 160 lid 1 sub e en artikel 169 lid 4 van de Gemeentewet; Gelet op artikel 2 van de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido),

Gelet op artikel 160 lid 1 sub e en artikel 169 lid 4 van de Gemeentewet; Gelet op artikel 2 van de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido), Regeling leningen en garantievoorwaarden 2011 De Raad van de gemeente Katwijk; Gelet op artikel 160 lid 1 sub e en artikel 169 lid 4 van de Gemeentewet; Gelet op artikel 2 van de Wet financiering decentrale

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Punt 6. : Vaststellen nieuw G6ITI66nt6 Treasurystatuut

Hellendoorn. Aan de raad. Punt 6. : Vaststellen nieuw G6ITI66nt6 Treasurystatuut Punt 6. : Vaststellen nieuw G6ITI66nt6 Treasurystatuut Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: Het treasurybeleid van gemeenten - het aantrekken en uitzetten van gelden op korte en langere termijn - was

Nadere informatie

Onderwerp Uitvoering Samenwerkingsovereenkomst Emmeloord-Centrum: verkoop grond De Deel, grond Poldertoren en Poldertoren aan Emmeloord Centrum C.V..

Onderwerp Uitvoering Samenwerkingsovereenkomst Emmeloord-Centrum: verkoop grond De Deel, grond Poldertoren en Poldertoren aan Emmeloord Centrum C.V.. No. 251619-1 Emmeloord, 20 juni 2014. Onderwerp Uitvoering Samenwerkingsovereenkomst Emmeloord-Centrum: verkoop grond De Deel, grond Poldertoren en Poldertoren aan Emmeloord Centrum C.V.. Voorgenomen besluit

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Technische aanpassingen verordening Wmo. BW-nummer

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Technische aanpassingen verordening Wmo. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Technische aanpassingen verordening Wmo Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Vorig jaar heeft de raad

Nadere informatie

Raadsvoorstel 24 mei 2012 AB12.00428 RV2012.038

Raadsvoorstel 24 mei 2012 AB12.00428 RV2012.038 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 24 mei 2012 AB12.00428 RV2012.038 Gemeente Bussum Wijzigen meerjaren afspraken tussen N.V. Sportfondsen Bussum en gemeente Bussum en het

Nadere informatie

Rechtmatigheid op koers*

Rechtmatigheid op koers* Rechtmatigheid op koers* C O N C EP T Rapport van Bevindingen 2006 voor de Gemeenteraad van Gemeente Oostzaan 12 juni 2007 *Connectedthinking Aan de Gemeenteraad van Gemeente Oostzaan T.a.v. Mevrouw A.

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen rekenkamercommissie Van Blue Print naar Re Print Een review van de rekenkamercommissie Heerhugowaard over het project Blue Print Datum: 12 december 2012 Inleiding Naar aanleiding

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015

Raadsvoorstel. Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015 Raadsvoorstel Agendapunt: 08 Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015 Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 30 december 2011 31 januari 2012 Beleidsplan Openbare Verlichting

Nadere informatie

WORDT GEVOLGD 2010 ZES ONDERZOEKEN VAN DE REKENKAMER DEEL II: ONDERZOEKSRAPPORTAGES UIT DE PERIODE 2006-2009 GETOETST OP RESULTAAT

WORDT GEVOLGD 2010 ZES ONDERZOEKEN VAN DE REKENKAMER DEEL II: ONDERZOEKSRAPPORTAGES UIT DE PERIODE 2006-2009 GETOETST OP RESULTAAT WORDT GEVOLGD 2010 ZES ONDERZOEKEN VAN DE REKENKAMER UIT DE PERIODE 2006-2009 GETOETST OP RESULTAAT DEEL II: ONDERZOEKSRAPPORTAGES INHOUDSOPGAVE 1 Vervolgonderzoek Uitgezette gelden (treasury)...4 1.1

Nadere informatie

GEMEENTE STICHTSE VECHT TREASURYSTATUUT 2014

GEMEENTE STICHTSE VECHT TREASURYSTATUUT 2014 GEMEENTE STICHTSE VECHT TREASURYSTATUUT 2014 1 2 Pagina Inleiding 5 TREASURYSTATUUT Wettelijk kader 6 Treasuryfunctie 8 Kasbeheer 9 Geldstromen Saldo- en liquiditeitenbeheer Beleggen en Financieren 10

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Overdracht eigenarenonderhoud Cultuurpodia Reg.nummer: STZ/MGT Reg.nr. 371423. 1. Inleiding

Raadsstuk. Onderwerp: Overdracht eigenarenonderhoud Cultuurpodia Reg.nummer: STZ/MGT Reg.nr. 371423. 1. Inleiding Raadsstuk Onderwerp: Overdracht eigenarenonderhoud Cultuurpodia Reg.nummer: STZ/MGT Reg.nr. 371423 1. Inleiding In het coalitieakkoord Het oog op morgen staat dat de coalitie in deze collegeperiode kansen

Nadere informatie

Nota van B&W. Inleiding

Nota van B&W. Inleiding Nota van B&W Onderwerp Fiber to the home: vervolg aanleg glasvezel naar alle woningen in Haarlemmermeer Portefeuillehouder mr. A.Th.H. van Dijk l S. Bak Collegevergadering 10 juli 201 2 Inlichtingen Ron

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Papendrecht. Geacht raadslid,

De leden van de raad van de gemeente Papendrecht. Geacht raadslid, De leden van de raad van de gemeente Papendrecht. datum 15 januari 2007 behandeld door Griffier ons kenmerk -- doorkiesnummer 078-6418322 faxnummer 078-6418316 onderwerp Uitnodiging voor de openbare raadsvergadering

Nadere informatie

Toelichting: De jaarrekening is gecontroleerd door de accountant en voorzien van een goedkeurende controleverklaring.

Toelichting: De jaarrekening is gecontroleerd door de accountant en voorzien van een goedkeurende controleverklaring. Besluit Algemeen Bestuur Bleizo juli 2015 Onderwerp: Jaarrekening 2014 Bijlage(n): a) Jaarrekening 2014 b) Controleverklaring (Accountantsverslag 2014) c) Advies Rekeningcommissie Toelichting: De jaarrekening

Nadere informatie

Herstructurering geldleningenportefeuille Vechtstromen Agendapunt 6 Kenmerk. Nee

Herstructurering geldleningenportefeuille Vechtstromen Agendapunt 6 Kenmerk. Nee Voorstel voor Algemeen bestuur Vergaderdatum 15 april 2015 Onderwerp Herstructurering geldleningenportefeuille Vechtstromen Agendapunt 6 Kenmerk B2015/u488 Portefeuillehouder W. Stegeman Opsteller/indiener

Nadere informatie

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN RAAD MET RESERVES Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN Colofon De rekenkamercommissie van Heerenveen bestaat uit twee raadsleden en drie externe leden en wordt ondersteund

Nadere informatie

2013-578. Gemeenschappelijke regeling RUD Drenthe

2013-578. Gemeenschappelijke regeling RUD Drenthe 2013-578 Gemeenschappelijke regeling RUD Drenthe Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Bestuur en Financiën op 19 juni 2013 - provinciale staten op 26 juni 2013 - fatale beslisdatum: 26 juni 2013

Nadere informatie

III: III II. / ^SnDERVWERR ' ^ \ [ "-V^'ii'^p-' r ;!lcl: Y,-,; J Investering 501.975 NOOR D E N V E L D. ParaaS secretaris ^ffloi/^x

III: III II. / ^SnDERVWERR ' ^ \ [ -V^'ii'^p-' r ;!lcl: Y,-,; J Investering 501.975 NOOR D E N V E L D. ParaaS secretaris ^ffloi/^x G E M E E N T E NOOR D E N V E L D ParaaS secretaris ^ffloi/^x Paraaf direct leidinggev 2na^y3ïlfNA t jadvies VAN $ 0 / 2 Datum Afdeling 30 november 2012 R&S/OW&A III: III II Opsteller Telefoon 279/329

Nadere informatie

Antwoorden op vragen aan het college

Antwoorden op vragen aan het college Antwoorden op vragen aan het college Reg. nr.: 2015-28 Datum waarop de vragen zijn gesteld: (na raadsvergadering) 21 april 2015 Stellers vragen: Aart van Veen (D66), Wietze Smit (BBNu) en Gerrit Taute

Nadere informatie