Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Rentedragende lening Stichting Beheer en Exploitatie Orion.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Rentedragende lening Stichting Beheer en Exploitatie Orion."

Transcriptie

1 Openbaar Onderwerp Rentedragende lening Stichting Beheer en Exploitatie Orion Programma / Programmanummer Sport / 1052 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting De Stichting Beheer en Exploitatie Orion (SBEO) heeft ten behoeve van een verbouwing van het clubhuis van voetbalvereniging Orion een verzoek ingediend voor een rentedragende lening van ter financiering van twee kleedkamers en een opslagruimte. BW-nummer Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr. MO10, Austin van Gaal, 9848 Datum ambtelijk voorstel 12 juni 2013 Registratienummer Ter besluitvorming door het college 1. Een rentedragende lening van beschikbaar te stellen aan de Stichting Beheer en Exploitatie Orion voor de bouw van twee kleedkamers en een opslagruimte. 2. Met de Stichting Beheer en Exploitatie Orion een overeenkomst af te sluiten waarin de uitbetaling en de terugbetaling van de lening wordt geregeld en hiertoe volmacht te verlenen aan het hoofd van de afdeling Financiën. Concern B & V G. de Leeuw Paraaf akkoord Datum Programmamanager J. van Boxtel Programmadirecteur R. van Wuijtswinkel Alleen ter besluitvorming door het College Besluit B&W d.d. 2 juli 2013 nummer: 3.15 Conform advies Aanhouden Anders, nl. Bestuursagenda Paraaf akkoord Datum Gemeentesecretaris Portefeuillehouder

2 1 Probleemstelling De Stichting Beheer en Explotatie Orion (SBEO) beheert de sportaccommodatie van de vereniging S.V. Orion. Ten behoeve van de activiteiten van S.V. Orion is een uitbreiding van de kleedruimten noodzakelijk. De stichting vraagt daarvoor een lening aan de gemeente Nijmegen. S.V. Orion is de grootste voetbalvereniging van Nijmegen met ruim leden. Door een strakke planning kunnen de (kunstgras)velden op jeugdwedstrijddagen maximaal benut worden. De huidige benutting van de velden leidt echter met name op de zaterdag tot een structureel capaciteitsprobleem bij de kleedaccommodatie. Met de huidige 12 kleedkamers voldoet S.V. Orion, afgezet tegen de aantel beschikbare velden, precies aan de minimale NOC*NSF-norm. Dit is ook de norm die wij als gemeente hanteren. De groei van leden naar ruim in de laatste 2 jaar, de groei van damesvoetbal en oudere jeugdteams is voor de vereniging aanleiding het aantal kleedruimten, die in eigendom zijn van de vereniging, uit te breiden. De afgelopen jaren zijn er diverse maatregelen genomen: de jongste jeugdploegen worden geacht aangekleed te komen en na de wedstrijd thuis te douchen. Deze situatie is voor S.V. Orion, met de voortdurende ledengroei, niet langer wenselijk. S.V. Orion is een financieel gezonde vereniging en wil de uitbreiding van de kleedkamers/opslagruimte zelf bekostigen, maar kan het noodzakelijk bedrag voor deze investering niet in één keer volledig opbrengen of extern financieren. De accommodatie van S.V. Orion wordt beheerd door de Stichting Beheer en Exploitatie Orion (SBEO). Deze stichting heeft in het voorjaar van 2013 een verzoek ingediend voor een rentedragende lening van De stichting lost de lening in 5 jaar af. 2 Juridische aspecten Het beleidskader gemeentegaranties/verstrekkingen, welke door het college is vastgesteld 24 april 2012, is van toepassing. De aanvraag is getoetst aan dit kader en de aanvraag van SBEO voldoet hier, op één punt na, aan. In paragraaf 5 Financiën gaan wij hier op in. Het hoofd Financiën is gemachtigd de overeenkomst tot lening op te stellen, ondertekening namens de gemeente zal plaatsvinden door de gemeentesecretaris. 3 Doelstelling Doel is om door middel van het verstrekken van een gemeentelijke, rentedragende lening de vereniging in staat te stellen de noodzakelijke investeringen te plegen in de uitbreiding van kleedkamers en opslagruimte, die in eigendom zijn van de vereniging. 4 Argumenten Wens voor uitbreiding S.V. Orion is een grote, bloeiende vereniging met een zeer grote jeugdafdeling. De groei van leden naar ruim 1.300, de groei van damesvoetbal en het aantal oudere jeugdteams leidt tot een grote druk op de kleedkamers wat voor de vereniging aanleiding is het aantal kleedkamers uit te breiden. In lijn met Beleidsplan Sport en Bewegen De gemeente heeft een faciliterende rol ten aanzien van sport en bewegen. Sport- en beweegactiviteiten en organisaties beginnen immers vanuit het initiatief van mensen in onze stad, de gemeente is daarbij faciliterend. In het beleidsplan Sport en Bewegen wordt verwezen naar het vastgestelde beleidskader voor leningen aan maatschappelijke organisaties, waaronder sportverenigingen. Voor sportverenigingen betekent dit, dat de

3 2 gemeente Nijmegen investeringen van verenigingen mede mogelijk kan maken. Het uitgangspunt hierbij is dat de gemeente Nijmegen zich terughoudend opstelt bij het verstrekken van garantstellingen en leningen, en een afweging maakt op basis van het gemeentelijk risicoprofiel op het gebied van garantstellingen en geldleningen. Onder strikte voorwaarden kan een lening of garantstelling worden verstrekt. Dat doen wij omdat we verenigingen en instellingen met haalbare maatschappelijke doelstellingen, die bijdragen aan onze doelstellingen zoals beschreven in het Coalitieakkoord en/of de diverse beleidsprogramma s, willen ondersteunen. Dit temeer omdat wij in toenemende mate verantwoordelijkheden neerleggen bij deze organisaties. Maatschappelijke bijdrage, geen winstoogmerk S.V. Orion levert als grootste voetbalvereniging van Nijmegen, met ruim 880 jeugdleden, een belangrijke maatschappelijke bijdrage om jongeren voldoende, veilig en gezond te laten bewegen en sporten. S.V. Orion neemt op diverse terreinen het voortouw, onder meer door een initiërende rol bij de Fair Play-aanpak in het Nijmeegse voetbal. Toekenning externe borgstelling SBEO en S.V. Orion hebben voor de nu gevraagde lening bij Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) een verzoek tot borgstelling ingediend. Deze organisatie is gespecialiseerd in het beoordelen van de financiële positie van sportverenigingen en kan borgstellingen verlenen tot een maximum van 50%.. Naast een zelfstandige beoordeling van de financiële positie volgt en begeleidt deze Stichting verenigingen gedurende de looptijd van een borgstelling. SWS heeft positief geadviseerd op de aanvraag tot borgstelling en staat voor borg, zijnde 50% van het aan de SV Orion te lenen bedrag. Alternatieve financiering niet mogelijk SBEO en S.V. Orion willen de uitbreiding van het aantal kleedkamers financieren. Middels geldinzamelingsacties wil de club de komende jaren extra middelen genereren. Deze acties kunnen echter niet op korte termijn de totale noodzakelijke middelen opbrengen. Daarvoor heeft SBEO een lening nodig met een korte looptijd (5 jaar). SBEO is hiervoor, conform het beleidskader gemeentegaranties/verstrekkingen, eerst naar reguliere banken verwezen. Tot twee keer toe is een lening geweigerd, onder meer door de huisbankier van de vereniging. De redenen om niet tot leningverstrekking over te gaan zijn als volgt: - Er zijn reeds twee hypotheken op het clubhuis gevestigd, zodat een nieuwe zekerheidsstelling beperkt mogelijk is. - Het clubhuis en kleedkamers staan niet op eigen grond; de grond is eigendom van de gemeente (erfpacht). Dit beperkt de waarde (en de verkoopbaarheid) van het clubhuis en kleedkamers. - Een lening aan stichtingen en verenigingen wordt in principe niet verstrekt omdat, in geval van een faillissement, niemand aansprakelijk gesteld kan worden. 5 Financiën Kosten kleedkamers/opslagruimte De totale kosten voor de bouw van de twee extra kleedkamers/opslagruimte bedragen SBEO kan zelf inbrengen. Voor het restbedrag vraagt SBEO een rentedragende lening van aan.

4 3 Borgstelling Conform het beleidskader gemeentegaranties/verstrekkingen heeft SBEO voor de helft van de rentedragende lening, , een borgstelling aangevraagd bij Stichting Waarborgfonds Sport (SWS). Deze heeft hier positief op geadviseerd. Aflossing S.V. Orion is een bloeiende vereniging met een groeiend ledenbestand. De huidige financiële positie van de club en het huidige ledenbestand biedt een liquiditeitsprognose waaruit blijkt dat zij in staat is de lening af te lossen en de rente te betalen. Vanwege de sterke financiële positie op de korte termijn en de wens om toekomstige financiële risico s te minimaliseren lost SBEO Orion de rentedragende lening in vijf jaar af. Beleidskader Het van toepassing zijnde beleidskader gemeentegaranties/verstrekkingen vereist dat bij het verstrekken van ( ) leningen het van belang is dat de risico s voor de gemeente van een acceptabel niveau zijn en de instelling gelet op haar financiële positie in staat moet zijn de rente en aflossing op te brengen. SBEO voldoet aan beide vereisten. Op één onderdeel wijken wij af van het beleidskader: wij eisen geen zekerheidstelling. Reden hiervoor is als volgt: vanwege de sterke groei in ledenaantal is in het voorjaar van 2012 het complex van S.V. Orion met één veld uitgebreid. Op verzoek van S.V. Orion is, in plaats van een natuurgrasveld, een kunstgrasveld neergelegd. S.V. Orion bekostigt zelf de meerkosten van het kunstgrasveld middels een hogere huur ( per jaar) voor een looptijd van 10 jaar. Aan de gemeente Nijmegen is, als zekerheid voor nakoming van de betalingsverplichting, een recht van tweede hypotheek verleend voor een bedrag van op het clubgebouw van S.V. Orion. Gezien de beperkte omvang en korte looptijd van deze nieuwe lening, de borgstelling van het waarborgfonds, de goede liquiditeitspositie en de kosten van het vestigen van een extra hypotheek zien wij af van het vestigen van een derde hypotheek op het clubhuis. 6 Communicatie Vooraf zijn de condities, waaronder de lening wordt verstrekt, met SBEO afgestemd. Na het collegebesluit zal de afdeling Financiën met de vereniging een contract opstellen waarin deze condities worden verwerkt. Voorts zal SWS een getekende verklaring in het kader van de borgstellings-procedure toegestuurd worden. Naar de vereniging zal ook worden gecommuniceerd dat de lening zal worden verstrekt na ondertekening van het contract. 7 Uitvoering en evaluatie Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) kan bij sportgerelateerde investeringen (clubhuis, kleedkamers, speelveld) borg staan. Zij beoordelen vooraf, bij de verstrekking van de lening, de financiële haalbaarheid en de levensvatbaarheid van de vereniging. Bij het toekennen van de borgstelling door SWS toetsen zij jaarlijks de begroting en de verantwoording van de vereniging en bespreken dit met de vereniging en de gemeente.

5 4 8 Risico Door de groeiende ledenaantallen, de liquiditeitsprognose, de hoogte van de lening, de beoordeling en borgstelling van SWS, de jaarlijkse toetsing door SWS en de korte looptijd van de lening kan gesteld worden dat financiële risico s tot een minimum beperkt zijn. Indien SBEO niet aan haar terugbetalingsverplichting kan voldoen, zal een eventuele afboeking of dotatie aan een voorziening voor oninbaarheid ten laste van het programma Sport worden gebracht. Bijlage: Borgstelling Stichting Waarborgfonds Sport

Richtlijn Rentepercentage leningen aan derden

Richtlijn Rentepercentage leningen aan derden Openbaar Onderwerp Richtlijn Rentepercentage leningen aan derden Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting De gemeente Nijmegen kan besluiten

Nadere informatie

Openbaar. Jongerenaccommodatie Nijmegen Noord

Openbaar. Jongerenaccommodatie Nijmegen Noord Openbaar Onderwerp Jongerenaccommodatie Nijmegen Noord Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Nijmegen-Noord is een groeiend stadsdeel met steeds meer

Nadere informatie

Openbaar. Herziening financieringsconstructies energiebesparing. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad

Openbaar. Herziening financieringsconstructies energiebesparing. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Openbaar Onderwerp Herziening financieringsconstructies energiebesparing Programma Duurzaamheid BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In het coalitieakkoord is de wens opgenomen om financieringsconstructies

Nadere informatie

"Gemeentelijke garanties en. geldleningen"

Gemeentelijke garanties en. geldleningen "Gemeentelijke garanties en geldleningen" Inhoudopgave 1. Inleiding 2 2. Het gemeentelijke beleidskader 2.1 Wettelijke kaders 3 2.2 Gemeentelijke kaders 4 2.3 De procedurele toets 5 2.4 De financiële toets

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Technische aanpassingen verordening Wmo. BW-nummer

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Technische aanpassingen verordening Wmo. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Technische aanpassingen verordening Wmo Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Vorig jaar heeft de raad

Nadere informatie

Borgstelling geldlening SPPiLL tbv aankoop langgevelboerderij Barrierweg 4.

Borgstelling geldlening SPPiLL tbv aankoop langgevelboerderij Barrierweg 4. Onderwerp Borgstelling geldlening SPPiLL tbv aankoop langgevelboerderij Barrierweg 4. Samenvatting De aankoop en restauratie van de langgevelboerderij is een belangrijk onderdeel van het deelproject "Versterking

Nadere informatie

Onderwerp : Verzoek geldlening Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam

Onderwerp : Verzoek geldlening Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam RAADSINFORMATIEDOCUMENT GEMEENTE WATERLAND Nummer : 109-27 Onderwerp : Verzoek geldlening Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam Portefeuillehouder : Tj. Hoekstra & P. Kools Contactpersoon : F. Schreutelkamp

Nadere informatie

TOETSINGSKADERS GEMEENTEGARANTIES EN GELDLENINGEN

TOETSINGSKADERS GEMEENTEGARANTIES EN GELDLENINGEN TOETSINGSKADERS GEMEENTEGARANTIES EN GELDLENINGEN Besluit college d.d.: 01-06-2007 Raadsmededeling d.d. 08-06-2007 Presidium d.d: 15-08-2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Wettelijk kader en bevoegdheden

Nadere informatie

Toetsingskader garanties, borgstellingen en verstrekking van geldleningen. Gemeente Velsen

Toetsingskader garanties, borgstellingen en verstrekking van geldleningen. Gemeente Velsen Toetsingskader garanties, borgstellingen en verstrekking van geldleningen Gemeente Velsen Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Kader... 4 Bijlage 1: Beleidsregels... 5 Bijlage 2 Achtergrondinformatie... 7 B.

Nadere informatie

Onderzoek verstrekking geldleningen aan derden door de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede

Onderzoek verstrekking geldleningen aan derden door de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede Onderzoek verstrekking geldleningen aan derden door de gemeente Ede Rekenkamercommissie Ede 2 Rekenkamercommissie Ede 3 Onderzoek verstrekking geldleningen aan derden door de gemeente Ede Onderzoek verstrekking

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Nota Garanties en leningen Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Mevr. M Mol Telefoon 0235113053 E-mail: MMol@haarlem.nl CS/Concerncontrol Reg.nr. 2013/34361 Te kopiëren: B & W-vergadering

Nadere informatie

Ag. nr.: Reg. nr.: Datum:

Ag. nr.: Reg. nr.: Datum: Datum: 25-6-13 Onderwerp Herinvoering van de verstrekking van startersleningen Status Besluitvormend Voorstel 1. Aanvullende middelen beschikbaar te stellen van in totaal 265.510,52 via begrotingswijziging

Nadere informatie

Onderwerp Collectieve inkoop zonnesystemen Stadsregio Arnhem-Nijmegen

Onderwerp Collectieve inkoop zonnesystemen Stadsregio Arnhem-Nijmegen Embargo (tot een week na besluitvorming) Onderwerp Collectieve inkoop zonnesystemen Stadsregio Arnhem-Nijmegen Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der

Nadere informatie

Financieringsconstructies en duurzaamheid

Financieringsconstructies en duurzaamheid Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Financieringsconstructies en duurzaamheid Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In het coalitieakkoord

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen rekenkamercommissie Van Blue Print naar Re Print Een review van de rekenkamercommissie Heerhugowaard over het project Blue Print Datum: 12 december 2012 Inleiding Naar aanleiding

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen SP conform artikel 39 - Wmo-voorzieningen Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting De raadsfractie

Nadere informatie

Gelet op artikel 160 lid 1 sub e en artikel 169 lid 4 van de Gemeentewet; Gelet op artikel 2 van de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido),

Gelet op artikel 160 lid 1 sub e en artikel 169 lid 4 van de Gemeentewet; Gelet op artikel 2 van de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido), Regeling leningen en garantievoorwaarden 2011 De Raad van de gemeente Katwijk; Gelet op artikel 160 lid 1 sub e en artikel 169 lid 4 van de Gemeentewet; Gelet op artikel 2 van de Wet financiering decentrale

Nadere informatie

Prospectus Obligatielening Clubhuis v.v. PVCV. Beste leden, supporters en sponsoren van PVCV, Prospectus Obligatie lening PVCV 1

Prospectus Obligatielening Clubhuis v.v. PVCV. Beste leden, supporters en sponsoren van PVCV, Prospectus Obligatie lening PVCV 1 Prospectus Obligatielening Clubhuis v.v. PVCV Beste leden, supporters en sponsoren van PVCV, Prospectus Obligatie lening PVCV 1 Onze voetbalvereniging, bijna 1.000 leden en 80 jaar historie, timmert voortdurend

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Garantstelling Stichting ETO

Nota van B&W. onderwerp Garantstelling Stichting ETO gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Garantstelling Stichting ETO Portefeuillehouder J.J. Nobel Collegevergadering 4 februari 2014 inlichtingen H.E.J. Deuling (023 567 6733) Registratienummer

Nadere informatie

Beleidsregels Participatiewet 2015

Beleidsregels Participatiewet 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beleidsregels Participatiewet 2015 Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Per 1 januari 2015 is de Wet Werk en Bijstand (WWB)

Nadere informatie

Van idee naar werkelijkheid

Van idee naar werkelijkheid Handleiding voor de realisatie van een nieuw sportcomplex Colofon Tekst: Piet Eversdijk (v.v. De Meern) Peter Kieft (v.v. De Meern) Joeke de Jong (KNVB) Bijdragen: Peter van Kuijk Maaike van Meerten André

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het vaststellen van de verordening lening opstartkosten CPO-projecten

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het vaststellen van de verordening lening opstartkosten CPO-projecten gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5106 Inboeknummer 12bst01972 Beslisdatum B&W 13 november 2012 Dossiernummer 12.46.251 Raadsvoorstel tot het vaststellen van de verordening lening opstartkosten CPO-projecten

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Uitgangspunten Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) binnen de MARN-regio

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Uitgangspunten Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) binnen de MARN-regio Openbaar Onderwerp Uitgangspunten Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) binnen de MARN-regio Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting Naar

Nadere informatie

Treasury Statu ut. Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg

Treasury Statu ut. Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg Treasury Statu ut Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg INHOUD 1. INLEIDING pagina3 2. DOELSTELLING TREASURYFUNCTIE pagina 3-6 3. INTERNE ORGANISATIE TREASURYFUNCTIE pagina 6-7 4. TREASURYPARAGRAAF

Nadere informatie

Basisregistratie personen - fraude

Basisregistratie personen - fraude Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Basisregistratie personen - fraude Programma / Programmanummer Dienstverlening & Burgerzaken / 1011 Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting De Wet Basisregistratie

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. TITEL Verstrekking werkkapitaal aan Kredietbank Nederland

RAADSVOORSTEL. TITEL Verstrekking werkkapitaal aan Kredietbank Nederland RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4355488 Aan : Gemeenteraad Datum : 11 november 2013 Portefeuillehouder : Wethouder C.J.M. van Eijk Agendapunt : B&W-vergadering : De Ronde : Agenda

Nadere informatie

TREASURYSTATUUT 2014. Treasurystatuut 2014 stadsregio Rotterdam 1

TREASURYSTATUUT 2014. Treasurystatuut 2014 stadsregio Rotterdam 1 TREASURYSTATUUT 2014 Treasurystatuut 2014 stadsregio Rotterdam 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Wettelijke kaders... 3 1.3 Stadsregionale kaders... 3 2 UITGANGSPUNTEN... 4 2.1 Doelstelling...

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 17-10-2012) Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 17-10-2012) Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitvoering motie 'Goedkopere energie voor lage inkomens' Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061, Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer N.v.t. Portefeuillehouder

Nadere informatie

NEE. wethouder Duindam. Van: B.J. Zondag Tel.nr. : Datum: 24 juni 2014. Nummer: 14A.00504

NEE. wethouder Duindam. Van: B.J. Zondag Tel.nr. : Datum: 24 juni 2014. Nummer: 14A.00504 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: B.J. Zondag Tel.nr. : Datum: 24 juni 2014 8416 Team: Financiën Tekenstukken: Nee Bijlagen: 1 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.): nvt R. Smits, F. vd Berg.

Nadere informatie

Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1

Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 278484 Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1 Onderwerp: Verkoop aandelen Intergas Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M. Koevoets SAMENVATTING De afgelopen

Nadere informatie