Voorwaarden geldverstrekker lastenvrije, aanvullende familielening

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwaarden geldverstrekker lastenvrije, aanvullende familielening"

Transcriptie

1 Fiscaal consequenties lastenvrije familielening eigen woning Met de invoering van de nieuwe Gedragscode Hypothecaire Finan- ciering (GHF) is per 1 augustus 2011 geformaliseerd dat de leencapaciteit is ingeperkt. Kan uw klant onvoldoende lenen, dan kan wellicht de familie nog helpen. Echter, de eisen van de geldverstrekkers op basis van de GHF en/of de voorwaarden van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) ten aanzien van deze aanvullende lening van ouders aan kinderen zorgen voor soms conflicterende situaties op fiscaal terrein. Daarmee worden soms onnodig extra financiële lasten gecreëerd. Een verplicht onderdeel van het Wft-advies is een beschrijving van de fiscaliteit. Het is dan aan de hypotheekadviseur, om met deze fiscale kennis zoveel mogelijk recht te maken wat krom is. Voorwaarden geldverstrekker lastenvrije, aanvullende familielening Geldverstrekkers en NHG stellen voorwaarden aan aanvullende familieleningen. Deze voorwaarden zijn: De lening mag niet-direct opeisbaar zijn, en De lening moet renteloos of rentedragend in combinatie met een schenkingsakte zijn, en De lening moet aflossingsvrij zijn, en Er mogen geen andere opzeggingsgronden worden opgenomen in de voorwaarden. APRIL DE HYPOTHEEKADVISEUR

2 FISCALITEIT Familieberaad vooraf over de financiële consequenties bij vooroverlijden van de schuldeiser is zeer beslist noodzakelijk Met name de eerste, tweede en vierde eisen zorgen voor de nodige fiscale complicaties. De fiscale behandeling van de (niet-) direct opeisbare familielening Binnen de familielening zijn twee varianten met beide verschillende fiscale gevolgen te onderscheiden: de direct opeisbare lening en de niet-direct opeisbare lening, al dan niet met elkaar gecombineerd. De fiscale consequenties van een (renteloze of laagrentende) familielening zijn, al naar gelang de mate van opeisbaarheid, voor de Successiewet verschillend. Een familielening is direct opeisbaar Bij de behandeling van de wijzigingen van de Successiewet vanaf 1 januari 2010 (Kamerstukken II , , nr. 13, p. 23 en ook Kamerstukken II , , nr. 16, p. 10) heeft de staatssecretaris aangegeven, dat Fiscale consequenties renteloze direct opeisbare familielening De Successiewet veronderstelt een rente per jaar van 6% is De schenking bedraagt en valt binnen de (jaarlijkse) schenkingsvrijstelling. De schenkbelasting is dan nihil. 2. De inkomstenbelasting belast de renteloze lening bij de ouders in box 3 tegen een fictief rendement van 4% belast met 30% vermogensrendementsheffing. 3. Het kind betaalt geen rente. Het heeft dus geen recht op renteaftrek in box 1. onder direct opeisbaarheid moet worden verstaan iedere lening die rechtens of feitelijk, direct of indirect opeisbaar is met een termijn van korter dan één jaar. Voor deze categorie leningen (welke uitsluitend van toepassing is tussen natuurlijke personen) geldt vanaf 1 januari 2010 in de Successiewet een zogenaamde fictiebepaling voor wat betreft de hoogte van de rente. Deze houdt in dat de normrente van een dergelijke lening wordt geacht 6% te zijn. Voor deze leningen wordt jaarlijks het verschil tussen de normrente van 6% en de verschuldigde rente van de familielening (indien lager of hoger dan 6% of renteloos) als schenking beschouwd. Voor de uiteindelijke heffing van schenkbelasting is het van belang of deze rekensom de jaarlijkse schenkingsvrijstelling overschrijdt. Het bedrag dat de jaarlijkse schenkingvrijstelling overtreft, wordt dan jaarlijks belast. Een familielening is niet-direct opeisbaar Is een aanvullende lening noodzakelijk, omdat de bank onvoldoende wil financieren, dan wordt de lening per definitie beschouwt als niet-direct opeisbaar. Voor een niet-direct opeisbare lening geldt niet de hierboven vereiste normrente van 6%, maar een in de markt vergelijkbare zakelijke rente. Indien ouders geld uitlenen aan een kind en daarvoor een zakelijke rente van bijvoorbeeld 4,5% bedingen, is geen sprake van een schenking (Zie ook de staatssecretaris in Kamerstukken II , , nr. 13, p. 23). DE HYPOTHEEKADVISEUR 51 APRIL 2012

3 Gevolg van contractuele verplichting is dat bij eenmaal vastgelegde schenkingsverplichting de som van alle schenkingen over de looptijd van de familielening in één keer worden belast Is de verschuldigde rente lager dan de zakelijke rente, dan is er sprake van een schenken en wordt er in dat geval geschonken: vanaf de ingangsdatum en fiscaal gezien in één keer, tegen de gekapitaliseerde waarde van de renteschenkingen over de periode, vanaf het moment dat de lening niet-direct opeisbaar is. Anders gezegd: het verschil tussen de nominale waarde van de lening en de contante waarde van deze renteloze lening op de einddatum. Fiscale consequenties renteloze niet-direct opeisbare familielening Stel, de zakelijke rente is 4,5% met een looptijd van de lening van 30 jaar. Ingangsdatum van de lening is De gekapitaliseerde waarde van de schenking (het verschil tussen nihil rente en 4,5% over de volle looptijd van de lening) bedraagt De eenmalige heffing in 2012 is als volgt: 1. Met toepassing van de jaarlijkse schenkingsvrijstelling: 10% ( ) = Of, indien het kind tussen 18 en 35 jaar oud is rekeninghoudend met de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling: 10% ( ) = Fiscaal alternatief Een beperking van de fiscale consequentie wordt bereikt door bij een niet-direct opeisbare lening een variabele rente op te voeren. In de familielening wordt dan bepaald dat de rente jaarlijks (aan het eind van het jaar) door de schuldeiser wordt vastgesteld. Wanneer deze rente vervolgens in een jaar wordt vastgesteld op nihil dan wel op een lagere, niet-zakelijke rente, wordt slechts het in dat jaar genoten voordeel in de heffing betrokken. En met de toepassing van de jaarlijkse schenkingsvrijstelling, wordt in de regel schenkbelasting voorkomen. Een gecombineerde opeisbare familielening Het kan zijn dat wellicht om persoonlijke redenen de leningsvoorwaarden bepalen dat de familielening, bijvoorbeeld de eerste tien jaren niet opeisbaar is en daarna rechtens of feitelijk wel (bijv. onder de voorwaarde dat het kind inmiddels voldoende inkomsten(stijging) heeft om een vervangende banciare lening voor dat bedrag te verkrijgen). De berekening van de schenking wordt als volgt bepaald: 1. Bij aanvang van de lening: de contante waarde van de te lage rente over de periode van de niet-opeisbaarheid (10 jaar), verminderd met de van toepassing zijnde schenkingsvrijstelling in dat jaar. 2. Vanaf het tiende jaar: jaarlijks het verschil tussen de normrente van 6% en de lagere rente, verminderd met de van toepassing zijnde schenkingsvrijstelling in dat jaar. Bij een eventueel carrièreperspectief van het kind kan schenkbelasting worden beperkt door een combinatie van eerst een tijdelijke nietdirect opeisbare lening en later (bij voldoende inkomsten kind) een direct opeisbare lening. Dit komt de flexibiliteit voor de ouders ten goede om desgewenst te zijner tijd het bedrag terug te kunnen vragen. APRIL DE HYPOTHEEKADVISEUR

4 FISCALITEIT Rentedragende familielening in combinatie met een schenkingsakte De schenkingsakte of schenkingsbelofte Om deels aan bovengenoemde fiscale bezwaren tegemoet te komen, accepteren geldverstrekkers over het algemeen wel een rente op de aanvullende lening, zonder dat dit leidt tot een aanpassing van de leencapaciteit van de bancaire lening. Als aanvullende voorwaarden geldt dat in dat geval de ouders contractueel vastleggen dat de verschuldigde rente over de familielening jaarlijks binnen de schenkingsvrijstelling moet worden terug geschonken. Daarmee wordt alsnog voldaan aan de voorwaarde van een lastenvrije aanvullende familielening. Dit scenario is fiscaal gevaarlijk, omdat een schenking gedefinieerd is als (jaarlijks te beoordelen) vrijgevigheid. Een contractuele verplichting heeft tot gevolg dat bij een eenmaal vastgelegde schenkingsverplichting de som van alle schenkingen over de looptijd van de familielening in een keer worden belast. Fiscale consequenties renteloze combinatie direct en nietdirect opeisbare familielening Stel de zakelijke rente is 4,5% met een looptijd van de lening van 30 jaar, waarvan de eerste 10 jaar niet direct opeisbaar en vanaf het 11e jaar direct opeisbaar. Ingangsdatum lening is De gekapitaliseerde waarde van de schenking over de eerste periode van 10 jaar bedraagt Vanaf het 11e jaar is de schenking van jaar tot jaar met toepassing van de schenkingsvrijstelling belastingvrij. In jaar 1 is de schenkbelasting over de eerste 10 jaar: 1. Met toepassing van de jaarlijkse schenkingsvrijstelling: 10% ( ) = Of, indien kind tussen jaar: de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling = nihil. Daarnaast is er voor de inkomstenbelasting bij een dergelijke schenkingsakte geen recht meer op fiscale aftrek van de rente, omdat er een verband wordt gelegd met de verschuldigde rente en de terugbetaling daarvan. Daarmee vervalt een belangrijke voorwaarde voor de fiscale aftrekbaarheid van de rente, omdat dan de rente niet drukt op de belastingplichtige. Overigens is het de vraag wat het gevolg is van een dergelijke schenkingsakte, indien de ouders niet schenken. Zal de bank de jaarlijkse schenking volgen en naleving daarvan eisen bij de ouders, al dan niet op basis van een rechterlijk vonnis betekend door een deurwaarder? Kortom, een papieren tijger met uitsluitend fiscale nadelen en dus financiële consequenties, hetgeen juist niet wordt beoogd door partijen. Het terugbetalen van de ontvangen en betaalde rente Het terugbetalen van de ontvangen rente (al dan niet bruto zonder renteaftrek of netto met renteaftrek) mag niet door middel van een verrekening met de rentebetaling geschieden. Omwille van de fiscale renteaftrek volgens de inkomstenbelasting moet kunnen worden vastgesteld of de rente drukt op de belastingplichtige, het kind. Het advies over het separaat terugbetalen van de rente is ook om de bedragen (rente en schenking) ongelijk te houden om te voorkomen dat er door de belastingdienst een verband wordt gelegd tussen schenken en de betaalde rente. En omschrijf deze schenking bij een eventuele bancaire overschrijving ook niet als terugbetaalde rente. Dit om te voorkomen dat de belastingdienst ook hier zou kunnen vaststellen, dat de rentebetaling niet drukt, hetgeen een voorwaarde is voor de fiscale aftrekbaarheid volgens de inkomstenbelasting. DE HYPOTHEEKADVISEUR 53 APRIL 2012

5 Vaststellen zakelijke rente Volgens de jurisprudentie is voor de bepaling wat verstaan wordt onder een zakelijke rente nog steeds van toepassing dat de rente kan worden vastgesteld binnen de plus-of-min 25% marge ten opzichte van wat gebruikelijk is in de markt voor een soortgelijke lening met soortgelijke zekerheid. De rente mag naar boven (voor de ouders) of naar beneden (voor het kind) dus iets afwijken, zonder dat sprake zal zijn van schenkingsconsequenties. Familielening zonder andere opzeggingsgronden Reeds besproken is de eis van de niet-direct opeisbare lening. Er zijn situaties bekend waarbij de geldverstrekker naast de eis van een niet-direct opeisbare geldlening ook geen andere opzeggingsgronden accepteert in de familielening. Daarmee wordt de definitie van niet-direct opeisbaar onzakelijk uitgebreid met alle fiscale consequenties van dien. Normale en zakelijke opzeggingsgronden zijn bijvoorbeeld de opeisbaarheid bij surseance van betaling, faillissement, onder curatele stelling, overlijden en tenietgaan onderpand. Als deze opzeggingsgronden niet zijn opgenomen, is de kans groot dat de fiscus constateert dat er geen sprake is van een lening maar feitelijk van een schenking. Met alle consequenties voor de schenkbelasting van dien op dat moment. Overigens moet de familie als schuldeisers zich wel realiseren dat zij met een lening voor een lange tijd de beschikkingsmacht over hun beschikbare vermogen verliezen. Familieberaad vooraf over de financiële consequenties bij vooroverlijden van de schuldeiser(s) is eveneens zeer beslist noodzakelijk. Afhankelijk van de leningsvoorwaarden kan het namelijk gebeuren dat bij overlijden van de langstlevende ouder de schuld erfrechtelijk over gaat naar alle kinderen, zodat eventuele broers en zussen de medeschuldeisers worden. En daarmee kan ook een abrupt einde komen aan de jaarlijkse schenkingsgedachte, tenzij rechtens verdedigbaar zou zijn dat de in een akte gestelde schenkingsbelofte van de ouder ook overgaat op de erfgenamen. Maar dat heeft dan wel weer consequenties voor de bedragen van de schenkingsvrijstellingen. Top 10 fiscaal en juridische aspecten familielening 1. Omschrijf de familielening in een schriftelijke leningsovereenkomst. Een notariële akte met de juiste redactie voorkomt veel financiële narigheid. 2. Registreer eventueel de leningsovereenkomst bij de belastingdienst, afdeling Succesie en Registratie. Deze registratie zegt niets over de inhoud of de juistheid daarvan, maar bewijst wel het bestaan van de lening. En het voorkomt het alsnog achteraf en daardoor te snel redigeren van een leningovereenkomst met de kans op fiscale onvolkomenheden. De aanleiding van het onderzoek kan zijn dat het kind meer rente aftrekt voor de inkomstenbelasting dan de belastingdienst aan APRIL DE HYPOTHEEKADVISEUR

6 FISCALITEIT informatie ontvangt van de bank(lening). 3. Leg de essentiële onderdelen van de familielening vast, zoals het rentepercentage en de duur van de rentevastperiode, het aflossingstijdstip, de leensom, de bestemming eigenwoninglening, de reguliere opzeggingsgronden, wanneer de renteverschuldigd is (maandelijks vooraf/achteraf/jaarlijks en/of bij vooruit betaling). 4. In geval van een niet-direct opeisbare lening dient (als hoofdregel) het rentetarief gekoppeld te zijn aan de zakelijke marktrente. Verzamel en leg de rentetarieven van met leningsvoorwaarden vergelijkbare geldverstrekkers vast. 5. De zakelijk vergelijkbare rente kan binnen een marge van de plus-of-min 25% zonder schenkingsconsequenties plaatsvinden. Deze afwijking en de keuze daarin is afhankelijk van de financiële positie van het kind en van de ouders. Voor de ouders kan het interessant zijn om meer rendement te krijgen door een hogere (voor het kind aftrekbare) rente te vragen. Maar is de rente onzakelijk hoog, dan kan het bovenmatige deel als een schenking (van het kind aan de ouder) worden aangemerkt. Voor dit deel zou dan kunnen worden verdedigd door de belastingdienst dat dit feitelijk geen vergoeding is voor het schuldig blijven van de hoofdsom. Gevolg is dat de lening fiscaal moet worden gesplitst. 6. Is de lening direct-opeisbaar, dan geldt een fiscale normrente van 6%. 7. Fiscaal maakt het niet uit of de lening onderhands is of hypothecair is ingeschreven. Financieel maakt het onderscheid wel uit. Bij omvangrijke leningsbedragen heeft het de voorkeur om deze hypothecair in te schrijven. Dat maakt de financiële rechtspositie van de familie als schuldeiser sterker ten opzichte van andere schuldeisers bij een financiële malaise van het kind. In geval van inschrijving dient de eerste hypotheeknemer toestemming te geven voor hypothecaire inschrijving. 8. Het rentepercentage bij een niet-direct opeisbare familielening wordt mede bepaald door de (on)zekerheid met betrekking tot het terugbetalen van de lening. Is de familielening onderhands, dan is voor de schuldeiser dit risico groter dan bij een hypothecaire ingeschreven lening. Dat beïnvloedt de hoogte van de prijs. De rente als vergoeding voor het ter beschikking stellen van de hoofdsom kan om die reden hoger zijn bij een onderhandse lening in vergelijking met een hypothecaire lening. 9. 'Terugschenken' van de betaalde rente mag geen onderdeel van de leningsovereenkomst zijn en niet afdwingbaar; dus per definitie formele vrijheid voor de ouders. En terugontvangen rente vormt geen box 1-inkomen voor het kind. 10. In box 3 wijzigt voor de ouders niets. Immers, het bestaande vermogen in box 3 is omgezet in een lening/vordering op het kind. Onder 'overige vorderingen' wordt hiervan jaarlijks aangifte gedaan, waarbij het fictieve rendement van 4% telt en niet de daadwerkelijk ontvangen rente. Indien de familielening is gefinancierd op basis van de overwaarde van de eigen woning in box 1 van de ouders (zonder aftrekbare rente en met eventueel het herleven van het eigenwoningforfait), ontstaat er wel nieuw box-3 vermogen voor de ouders. R.J.J.J. Bakker FB De Hypotheker DE HYPOTHEEKADVISEUR 55 APRIL 2012

SCHENKEN AAN KINDEREN

SCHENKEN AAN KINDEREN Hengelosestraat 571 Postbus 126 7500 AC Enschede Tel : 053 484 00 84 SCHENKEN AAN KINDEREN Voordat een ouder aan een kind iets schenkt, moet worden nagegaan of dit zinvol is (kind studeert, kind komt via

Nadere informatie

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013?

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Voor alle op 31 december 2012 bestaande hypotheken blijven de oude hypotheekregels van kracht. Oversluiten van een bestaande schuld

Nadere informatie

HYPOTHEKEN WEGWIJZER NUTTIGE INFORMATIE BIJ UW OFFERTE

HYPOTHEKEN WEGWIJZER NUTTIGE INFORMATIE BIJ UW OFFERTE HYPOTHEKEN WEGWIJZER NUTTIGE INFORMATIE BIJ UW OFFERTE Het afsluiten van een hypotheek is een belangrijke keuze waarbij wij u graag goed willen informeren. Vandaar deze wegwijzer, waarin een aantal belangrijke

Nadere informatie

Wat u moet weten over AEGON Hypotheken

Wat u moet weten over AEGON Hypotheken Wat u moet weten over AEGON Hypotheken AEGON Hypotheken Inhoudsopgave Uw AEGON Hypotheekofferte 3 Geheel of gedeeltelijk extra aflossen 6 AEGON Annuïteiten Hypotheek 7 AEGON Bankspaarhypotheek 7 AEGON

Nadere informatie

Compendium van de nieuwe eigenwoningregeling

Compendium van de nieuwe eigenwoningregeling Compendium van de nieuwe eigenwoningregeling De wijzigingen in de eigenwoningregeling per 2013 artikelsgewijs toegelicht Fotografie en samenstelling: mr. Ruben Stam Herziene versie (2013.1) Reproductie

Nadere informatie

De Goudse Ondernemershypotheek Algemene voorwaarden

De Goudse Ondernemershypotheek Algemene voorwaarden Correspondentieadres De Goudse n.v. Postbus 9 2800 ma Gouda Nederland T (0182) 544 544 F (0182) 544 899 De Goudse Ondernemershypotheek Algemene voorwaarden inhoudsopgave Deel A - leningsvoorwaarden voor

Nadere informatie

De Leningvoorwaarden van CMIS Nederland worden uitgegeven door CMIS Nederland B.V.

De Leningvoorwaarden van CMIS Nederland worden uitgegeven door CMIS Nederland B.V. Leningvoorwaarden van CMIS Nederland CMIS COMFORT CMIS Nederland B.V. De Leningvoorwaarden van CMIS Nederland worden uitgegeven door CMIS Nederland B.V. CMIS Nederland B.V. handelt in Nederland onder de

Nadere informatie

Eindejaartips 2013 voor Pariculieren

Eindejaartips 2013 voor Pariculieren Eindejaartips 2013 voor Pariculieren BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Kapitaalverzekeringen

Kapitaalverzekeringen Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 3 3.1 Algemeen 3.2 Overgangsrecht bestaande kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning of beleggingsrecht eigen woning (KEW/ SEW/BEW) 3.3 Oude

Nadere informatie

Voor vragen of opmerkingen over deze uitgave kunt u zich wenden tot de samensteller: ruben.stam@chello.nl.

Voor vragen of opmerkingen over deze uitgave kunt u zich wenden tot de samensteller: ruben.stam@chello.nl. Reproductie toegestaan Deze uitgave mag in zijn geheel worden vermenigvuldigd, worden verspreid via e-mail of internet, dit laatste bijvoorbeeld door plaatsing op een (eigen) internetsite. Voor vragen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36172 17 december 2014 Inkomstenbelasting. Kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning, beleggingsrecht

Nadere informatie

Eindejaartips 2011 voor Particulieren

Eindejaartips 2011 voor Particulieren Eindejaartips 2011 voor Particulieren BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Leningsvoorwaarden. Allianz Comfort Hypotheek. September 2009

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Leningsvoorwaarden. Allianz Comfort Hypotheek. September 2009 Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Leningsvoorwaarden Allianz Comfort Hypotheek September 2009 Deel A Leningsvoorwaarden voor een Allianz Comfort Hypotheek 11. Saldo-opgave 11.1 Reageren op de saldo-opgave

Nadere informatie

Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek

Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek Florius is de grootste gespecialiseerde hypotheekverstrekker van Nederland. Ons aanbod bestaat uit moderne en flexibele woninghypotheken met zeer goede voorwaarden.

Nadere informatie

per 22 april 2008 LENINGSVOORWAARDEN VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1 DE OFFERTE VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK

per 22 april 2008 LENINGSVOORWAARDEN VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1 DE OFFERTE VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK Leningsvoorwaarden Budget Plus Hypotheek per 22 april 2008 DEEL A LENINGSVOORWAARDEN VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1 DE OFFERTE VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1.1 De inhoud van de offerte Uw offerte bestaat

Nadere informatie

Bankspaarhypotheek. Omdat u een stevig fundament zoekt, ook voor uw hypotheek

Bankspaarhypotheek. Omdat u een stevig fundament zoekt, ook voor uw hypotheek Bankspaarhypotheek Omdat u een stevig fundament zoekt, ook voor uw hypotheek Bankspaarhypotheek U heeft een Bankspaarhypotheek aangevraagd bij de ING. In deze brochure staat informatie over de Bankspaarhypotheek.

Nadere informatie

Bank. Wonen. Algemene informatie Delta Lloyd Hypotheken. Februari 2007

Bank. Wonen. Algemene informatie Delta Lloyd Hypotheken. Februari 2007 Bank Februari 2007 Wonen Algemene informatie Wonen Bank Algemene informatie 1. Financiële consequenties en kosten 2 2. Fiscale gevolgen 2 3. Overheidsregelingen 3 4. Financieringsvormen 3 5. Rentesoorten

Nadere informatie

Hypotheken Wijzer. Inhoud. Algemene informatie over Van Lanschothypotheken

Hypotheken Wijzer. Inhoud. Algemene informatie over Van Lanschothypotheken Hypotheken Wijzer De financiering van uw eigen woning maakt deel uit van uw totale inkomens- en vermogenssituatie. Onbezorgd woongenot staat of valt bij een hypotheeklening die aansluit bij uw persoonlijke

Nadere informatie

Wat vindt u in deze brochure?

Wat vindt u in deze brochure? Wat vindt u in deze brochure? Een huis kopen doet u niet van de ene op de andere dag. Daarvoor komt er te veel bij kijken. Vaak is het een complex proces waarin u veel keuzes en afwegingen maakt. Misschien

Nadere informatie

Kies de hypotheek die bij u past. NnL

Kies de hypotheek die bij u past. NnL Kies de hypotheek die bij u past NnL Persoonlijk advies Ieder mens is uniek. U verlangt dus een advies dat bij u past. Daarom werkt Nationale-Nederlanden met verzekerings- en hypotheekadviseurs. Die hebben

Nadere informatie

Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen

Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen Loop uw verzekeringsportefeuille na Per 1 januari 2013 betaalt u als particulier en als ondernemer 21% assurantiebelasting over uw premie en over de

Nadere informatie

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF Misschien denkt u er als ondernemer helemaal nog niet aan, maar er komt een moment dat u zult stoppen. U wilt misschien uw bedrijf tegen die tijd verkopen aan een derde, of wellicht

Nadere informatie

HYPOTHEEK, LEVENSVERZEKERING EN PARTNERVERKLARING HYPOTHEEK EN LEVENSVERZEKERING

HYPOTHEEK, LEVENSVERZEKERING EN PARTNERVERKLARING HYPOTHEEK EN LEVENSVERZEKERING HYPOTHEEK, LEVENSVERZEKERING EN PARTNERVERKLARING HYPOTHEEK EN LEVENSVERZEKERING Wanneer u voor de financiering van een huis een hypothecaire lening afsluit, verlangt uw financier vaak dat tevens een levensverzekering

Nadere informatie

Memorie van toelichting. Inhoudsopgave

Memorie van toelichting. Inhoudsopgave Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met de herziening van de fiscale behandeling van de eigen woning (Wet herziening fiscale behandeling eigen woning) Memorie

Nadere informatie

Eindejaartips 2012 voor Particulieren

Eindejaartips 2012 voor Particulieren Eindejaartips 2012 voor Particulieren BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

4. Wat moet ik als lid doen om een lijfrenteschenking te verstrekken?

4. Wat moet ik als lid doen om een lijfrenteschenking te verstrekken? VEELGESTELDE VRAGEN OVER DE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN DOOR LEDEN 1. Zijn er methoden waarbij een lening of schenking voor ons leden fiscaal aantrekkelijk gemaakt kan worden? Ja er zijn enkele financieringsmogelijkheden

Nadere informatie

Een alternatief: financieren bij de eigen BV

Een alternatief: financieren bij de eigen BV Wanneer is het interessant, wat zijn risico s en nadelen? Een alternatief: financieren bij de eigen BV In eerdere bijdragen is de eigen BV als financieringsbron al ter sprake gekomen. Heeft uw klant een

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE

EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen 1 Betaal uw lijfrentepremie 2013 uiterlijk 31 december a.s. 2 Klassiekervrijstelling MRB van de baan 3 Investeer nog

Nadere informatie

Beleidsregels vaststellen vermogen en vaststellen vermogen in eigen woning Participatiewet Leidschendam-Voorburg 2015

Beleidsregels vaststellen vermogen en vaststellen vermogen in eigen woning Participatiewet Leidschendam-Voorburg 2015 Beleidsregels vaststellen vermogen en vaststellen vermogen in eigen woning Participatiewet Leidschendam-Voorburg 2015 Het college van de gemeente Leidschendam-Voorburg, gezien het collegevoorstel Beleidsregels,

Nadere informatie

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen.

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen. WELKOM IN DE BV Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Deze publicatie is tot stand gekomen met medewerking van BDO Legal B.V. Ondernemingsrecht. Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid, maar is in algemene

Nadere informatie