Een alternatief: financieren bij de eigen BV

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een alternatief: financieren bij de eigen BV"

Transcriptie

1 Wanneer is het interessant, wat zijn risico s en nadelen? Een alternatief: financieren bij de eigen BV In eerdere bijdragen is de eigen BV als financieringsbron al ter sprake gekomen. Heeft uw klant een eigen BV, dan biedt het lenen bij de eigen BV unieke mogelijkheden op, waarmee uw klant grote voordelen kan behalen. In dit artikel gaan we in op de vraag wanneer lenen van de eigen BV interessant is en welke financiële voordelen behaald kunnen worden. Daarnaast staan we stil staan bij de keerzijde, de nadelen en mogelijke risico s. Leenovereenkomst & Zekerheid Wanneer interessant? Uitgangspunt voor dit artikel is dat de BV (vaak een holding of pensioen/stamrecht BV) van uw klant over overtollige liquide middelen beschikt en dat het gebruiken van deze liquide middelen de continuïteit van de onderneming niet in gevaar brengt. Wanneer aan beide voorwaarden wordt voldaan, heeft de directeur aandeelhouder () verschillende opties. Holding Aflossen lening Bank Royement heekakte Ten eerste kan hij besluiten de liquiditeiten op een (slecht renderende) spaarrekening te zetten of deze te beleggen (hetzij in privé of in de BV). Hij kan er echter ook voor kiezen om de hypothecaire financiering van de in privé af te lossen. Hierbij kan gekozen worden voor aflossing van de hypotheek door dividend uit te keren of de hypotheek (gedeeltelijk) over te sluiten naar de eigen BV. In dat geval gaat de BV een leenovereenkomst aan met de privé persoon. Dit laatste is voor de defensief ingestelde s (vaak) interessanter dan sparen op een spaarrekening, aangezien op deze manier een veilig rendement wordt gemaakt en de eigenwoningschuld blijft behouden, inclusief de bijbehorende aftrek in de inkomstenbelasting. Hoe werkt het? Uw klant gaat een leningovereenkomst aan met de eigen BV. In deze overeenkomst worden de condities vastgelegd, zoals rentepercentage en aflossingschema. Voor de fiscale definitie van de eigenwoningschuld maakt het niet uit van wie wordt geleend. De hypotheekrente die betaald wordt aan de BV is in privé aftrekbaar van de inkomstenbelasting (box 1 vaak tegen 52%). Om het fiscaal voordeel zo groot mogelijk te maken, zal de rente zo hoog mogelijk worden vastgesteld. Voor de BV is de betaalde rente het rendement op de lening in plaats van rente over de spaargelden. De BV behaalt hierdoor een hoger rendement. Dit rendement wordt echter, net als rente op de spaarrekening, belast met vennootschapsbelasting (20% tot winst en 25% over het meerdere). De Algemene Vergadering van Aandeelhouders februari De Hypotheekadviseur

2 hypothecaire planning Aan het oversluiten van de hypotheek van bank naar BV zijn weinig extra kosten verbonden. Leenovereenkomst & Zekerheid Hypotheekrente (AVA) (in de praktijk is dit meestal de zelf) kan vervolgens beslissen wat de onderneming met de overblijvende winst doet. Zo kan zij besluiten de winst toe te voegen aan de algemene winstreserve (zodat het later kan worden uitgeleend of uitgekeerd, dan wel dat het een waardevermeerdering van de aandelen met zich meebrengt). De AVA kan ook besluiten aan de aandeelhouders een dividenduitkering te doen. De kan met deze uitkering de Royement (hogere) rentelasten compenseren. heekakte Een dividenduitkering wordt in box 2 belast met 25% inkomstenbelasting (aanmerkelijk belangheffing). Door het verschil in belastingdruk tussen de vennootschapsbelasting gecombineerd met de aanmerkelijk Holding belangheffing Bankten opzichte van de inkomstenbelasting in box 1, ontstaat er een netto voordeel. Het optimum wordt bereikt wanneer het verschil tussen de netto kosten en netto opbrengsten zo hoog mogelijk is. Aan het oversluiten van de hypotheek van bank Aflossen lening naar BV zijn weinig extra kosten verbonden. Een Holding Werkmaatschappij Dividend notariële akte is niet verplicht en een taxatierapport ook niet. Eisen Deze constructie wordt door de fiscus alleen geaccepteerd wanneer er sprake is van een zakelijke leenovereenkomst. Dit betekent dat er zowel vanuit de kant van de BV (om niet te kwalificeren als verkapt dividend) als vanuit de kant van de (om te kwalificeren als eigenwoningschuld) wordt gekeken of de condities zakelijk te noemen zijn. De belangrijkste aspecten zijn dan natuurlijk de hoogte van het rentepercentage, de zekerheden, het aflossingsschema en de looptijd. Optimaliseren Slechtere voorwaarden voor de BV rechtvaardigen een hogere rente. Denk aan een lange rentevasteperiode, een positieve-/negatieve hypotheekverklaring in plaats van hypothecaire inschrijving, 100% boetevrij aflossen en een hoge financiering ten opzichte van het onderpand. Een rente die 20% hoger ligt dan bij een reguliere financiering is daardoor vaak acceptabel. Daarnaast is het verstandig afsluitprovisie te rekenen aangezien hier hetzelfde voor geldt (tot 1,5% van de financiering met een maximum van per belastingplichtige) als bij een reguliere lening. Met afsluitprovisie kan zo nog een eenmalig extra voordeel worden behaald. De mogelijkheid tot boetevrij aflossen kan een hogere rente rechtvaardigen. Het opnemen van een boeteregeling bij vervroegd aflossen kan echter in het laatste jaar voor aflossen een aanzienlijk ander voordeel opleveren. Wanneer de hypotheek wordt afgelost tijdens de rentevastperiode De Hypotheekadviseur 27 februari 2011

3 uitgangspunten Financiering rente bank 5.40% rente Bv 6.40% spaarrente bank 2.30% Belastingtarief ib 52% Belastingtarief vpb 20% eigenwoningforfait lenen bij een bank rente aan bank: aftrek: Netto lasten: Bruto inkomsten in Bv: Netto inkomsten in Bv: Netto inkomsten uit Bv in privé: totaal: lenen bij de eigen Bv rente aan Bv: aftrek: Netto lasten: Bruto inkomsten in Bv: Netto inkomsten in Bv: Netto inkomsten uit Bv in privé: totaal: verschil: 9.900! (door eigen middelen of herfinanciering bij een bank) zal de BV een boeterente in rekening brengen. Dit zorgt wederom voor een extra voordeel vanwege het verschil in belastingdruk. Dit kan bijvoorbeeld raadzaam zijn eind Na het (grotendeels) vervallen van de renteaftrek is een hoge rente niet langer gewenst en dient de hypotheek daarvoor dus overgesloten te worden naar een lagere rente en/of dient totale aflossing plaats te vinden door eigen middelen c.q. een dividenduitkering. In het laatste jaar waarin aftrek genoten kan worden, kan dan een extra bedrag worden afgetrokken aan boeterente. Een boeterente van levert dan al snel een voordeel op van netto Herfinancierbaarheid Heeft uw klant een BV met overtollige liquide middelen dan levert lenen bij de BV snel voordeel op. Alvorens uw klant hiervoor kiest dient wel te worden stilgestaan bij de keerzijde van deze constructie. Zoals reeds gesteld moet er sprake zijn van overtollige liquide middelen, die nu (en in de toekomst) niet nodig zijn voor de bedrijfsvoering. Wanneer de BV in de toekomst het geld toch nodig heeft, zal de (gedeeltelijk) moeten herfinancieren om de lening af te kunnen lossen aan de BV. Er zijn scenario s denkbaar waarbij dit niet of slechts tegen slechte condities mogelijk is. Denk hierbij aan een die meer leent dan volgens de gedragscode is toegestaan, tegenvallende resultaten in de BV waardoor de maximale leencapaciteit verder wordt gedrukt, hogere leeftijd van de (> 56 jaar) waardoor rekening gehouden dient te worden met (veel lager) pensioeninkomen en een hoge onderpandbelasting door fiscale maximalisering (hoe meer er geleend wordt, hoe groter het voordeel is). Daarnaast is het mogelijk dat op het moment van herfinancieren de rente erg hoog is. Bovenal zal de, als herfinanciering al mogelijk is, een grote terugval zien in zijn netto besteedbaar inkomen. Het kasrondje dat hij maakte en het voordeel dat hij daarmee behaalde, gaat niet langer op en zijn netto voordeel zal omslaan in werkelijke lasten. Het is niet ondenkbaar dat de middelen vaak nodig zijn vanwege slechtere resultaten in de BV. Hierdoor voelt de dubbel pijn. Andere momenten waarop de middelen nodig kunnen zijn, zijn de pensioendatum of de overlijdensdatum van de wanneer er bijvoorbeeld een ouderdoms- en/of nabestaandenpensioen in eigen beheer is toegezegd. Ook wanneer er een arbeidsongeschiktheidspensioen of premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid is toegezegd, zorgt arbeidsongeschiktheid voor een liquiditeitsbehoefte. februari De HypotH eekad viseur

4 HYPOTHECAIRE PLANNING De hypotheekadviseur wordt vaak niet gevraagd mee te denken Inkomensrisico s Behalve het herfinancieringsrisico spelen er ook risico s in de inkomstensfeer. Denk hierbij aan overlijden of arbeidsongeschiktheid. Wat betekenen deze gebeurtenissen voor de liquiditeitsbehoefte van de BV? En wat is het impact op het netto besteedbaar inkomen van de, de betaalbaarheid van de hypotheek en de maximale leencapaciteit? Meestal wordt deze constructie geïnitieerd door de accountant of notaris. Vanuit hun expertise wordt vaak alleen gekeken naar de financiële en fiscale voordelen en veel minder naar de andere aspecten (de financiële planning/huishouding van de in privé). De hypotheekadviseur wordt vaak niet gevraagd mee te denken in deze constructie, waardoor de inkomensrisico s onderbelicht blijven. Daarnaast zijn de producten die deze risico s afdekken geen verplichting zoals bij professionele geldverstrekkers wel het geval is (bijvoorbeeld bij financieringen boven de executiewaarde). Uit oogpunt van besparing geeft de accountant al snel het advies hier geen voorziening voor te treffen. Echter door het wegvallen van inkomen door overlijden of arbeidsongeschiktheid van de zal in veel gevallen de winstgevendheid van de werkmaatschappij en daarmee de financiële positie van de holding onder druk komen te staan. Er ontstaat een liquiditeitsbehoefte in de holding om deze problemen het hoofd te bieden. Herfinancieren van de eigenwoningschuld bij een professionele bank is dan noodzakelijk. De vraag die ontstaat is of herfinanciering dan mogelijk is door het verminderde (gezins)inkomen. Wanneer het antwoord hierop negatief is, zal een gedwongen verhuizing het gevolg zijn, waarbij het de vraag is of verhuizen een oplossing biedt, aangezien de schuld vaak gelijk is aan of hoger dan de waarde van de woning. Bedrijfsrisico s De continuïteit van de onderneming (werkmaatschappij) kan door vele oorzaken in gevaar komen. Denk hierbij onder andere aan het wegvallen van de vraag, concurrentie (waardoor de marge onder druk komt te staan) of hogere kosten van grondstoffen. Ook het niet betalen door debiteuren, het opschorten van de betalingstermijn door (handels)crediteuren en leegstaan van verhuurd vastgoed kunnen voor financieel zwaar weer zorgen. Wanneer de holding geen of minder inkomsten krijgt, zal de holding de middelen die zijn uitgeleend, onverwachts nodig hebben. Daarnaast is er het aansprakelijkheidsrisico (o.a. ten aanzien van milieu, bestuur, onrechtmatige daad, wanprestatie en product) dat altijd in bepaalde mate aanwezig is. Wanneer de BV als fi- DE HYPOTHEEKADVISEUR 29 FEBRUARI 2011

5 nancier gaat optreden zal dit risico geminimaliseerd, geaccepteerd of verzekerd moeten worden. Ook zijn er risico s op het gebied van werknemers. Ziekte/overlijden van werknemers kan zorgen voor extra kosten en minder opbrengsten. Zeker wanneer het een sleutelfiguur betreft. Een zogenaamde keyman-polis kan het financiële risico dat volgt uit een arbeidsongeschiktheid of overlijden (gedeeltelijk) afdekken. Aandeelhouders Tot slot kunnen op het niveau van de werkmaatschappij problemen ontstaan indien er meerde (groot)aandeelhouders zijn, door verdeling van stemrecht of bepalingen in statuten en/of aandeelhoudersovereenkomsten. Bepalingen over uitbreiding van de statutaire aanbiedingsregeling (zogenaamde drag along -of tag along regelingen) en over de verdere financiering van de vennootschap (bijvoorbeeld een verplichte bijdrage van de aandeelhouders) kunnen de vermogenspositie van de holding direct en ingrijpend raken. Daarnaast kan het overlijden van een andere (groot)aandeelhouder zorgen voor een ongewenste zakenpartner (hetzij de erfgenamen, hetzij een derde die deze aandelen van hen gekocht heeft). Bepalingen in de statuten en/of aandeelhoudersovereenkomst kunnen hier verbintenisrechtelijk soelaas bieden. Er dient echter wel bedacht te worden dat de waarde van de aandelen (hier kunnen nadere afspraken over gemaakt zijn/worden) vergoed dient te worden. De financiële middelen zullen daarvoor liquide gemaakt moeten kunnen worden. Mocht dit niet mogelijk/wenselijk zijn dan kan een compagnonverzekering aangeraden worden. Toekomstige ontwikkelingen? Naar de toekomst is het denkbaar dat een dergelijk fiscaal interessante constructie door aanpassingen in fiscale wetgeving onmogelijk wordt of de voordelen (gedeeltelijk) tenietgaan. Ook dan zal er herfinanciering plaats moeten vinden. Zo is één van de nevenvoordelen van deze constructie in het vorige belastingplan gesneuveld. Door een aanpassing van artikel lid 5 sub a Wet IB 2001 wordt misbruik van de Wet Hillen (3.123a Wet IB 2001) tegengegaan. Een renteloze lening als alternatief Sinds het besluit van het Ministerie van Financien in 2007 is het ook mogelijk om als renteloos van de BV te lenen. Zoals hiervoor geïllustreerd, is dit vaak niet interessant tenzij de een lage aftrek heeft (en de BV een hoge heffing) en/of wanneer de rentelasten niet of slechts voor een klein gedeelte aftrekbaar zijn wegens de bijtelling van het eigenwoningforfait. Om gebruik te kunnen maken van de mogelijkheid om renteloos te lenen, gelden de volgende voorwaarden: 1. De verklaart schriftelijk aan de BV, onder vermelding van het bestedingsdoel en onder bijvoeging van afschriften van aankoopbewijzen en kostennota s e.d. dat en in hoeverre de lening voor de inkomstenbelasting kan worden aangemerkt als een lening waarvan de rente en de kosten aftrekbare kosten zijn in de zin van de artikelen tot en met van de Wet IB De BV bewaart de schriftelijke verklaring van de bij de loonadministratie. Daarvan kan de BV afwijken met overeenkomstige toepassing van artikel 68, tweede lid, van de URLB. 3. De BV vermeldt de toepassing van deze goedkeuring in de aangifte loonheffingen. Het grootste voordeel van deze constructie is dat de bijtelling van het eigenwoningforfait komt te vervallen conform Wet Hillen, terwijl er wel sprake blijft van een eigenwoningschuld. Hierdoor kan in de toekomst nog wel fiscaalvriendelijk geleend worden. Fiscaal vriendelijk vermogen opbouwen Door het houden van een eigenwoningschuld is het tevens mogelijk om fiscaal vriendelijk vermogen op te bouwen in een kapitaalverzekering-, spaarrekening-, of beleggingsrecht eigen woning. Er zijn echter nauwelijks aanbieders die een spaar- februari De HypotH eekad viseur

6 HYPOTHECAIRE PLANNING Is uw klant, neem de financieringsmogelijkheden vanuit de BV mee in het hypotheekadvies rekening eigen woning aanbieden zonder dat ook de financiering bij hen wordt ondergebracht. Wel zijn er aanbieders die een kapitaalverzekering eigen woning aanbieden, op basis van een variabele rente of beleggingen (al dan niet met hoofdsomgarantie). en BV zijn onlosmakelijk verbonden Is uw klant, neem de financieringsmogelijkheden vanuit de BV mee in het hypotheekadvies. Niet alleen om het rekeninkomen te bepalen voor een hypotheek via een bank, maar vooral ook om te bezien of financieren met de eigen BV nu of in de nabije toekomst mogelijk is. Wanneer dit laatste het geval is, kan hiermee reeds rekening gehouden worden in de advisering. Bijvoorbeeld door te kiezen voor een korte rentevastperiode of variabele rente en zo alvast voor te sorteren voor de volgende afslag; het oversluiten naar de eigen BV. Het bekijken van de constructie kan zeker lonen. De zal u dankbaar zijn! Wesley van t Hof Hoffelijk Financieel Erkend Hypotheekadviseur van het Jaar 2010

Kies de hypotheek die bij u past. NnL

Kies de hypotheek die bij u past. NnL Kies de hypotheek die bij u past NnL Persoonlijk advies Ieder mens is uniek. U verlangt dus een advies dat bij u past. Daarom werkt Nationale-Nederlanden met verzekerings- en hypotheekadviseurs. Die hebben

Nadere informatie

Wat vindt u in deze brochure?

Wat vindt u in deze brochure? Wat vindt u in deze brochure? Een huis kopen doet u niet van de ene op de andere dag. Daarvoor komt er te veel bij kijken. Vaak is het een complex proces waarin u veel keuzes en afwegingen maakt. Misschien

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks 1. Waarom deze informatie? Een eigen woning geldt voor veel mensen als een ideaal. Aan koopwoningen zitten dan ook aantrekkelijke kanten. Zo kunt u uw eigen woning

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2010

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2010 Een betaalbare hypotheek: nu en straks Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2010 Een betaalbare hypotheek: nu en straks CHF en Nibud, 2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga)

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Inleiding Als directeur-grootaandeelhouder (dga) van een BV heeft u een bijzondere positie. U bent grootaandeelhouder en dus machthebber over de vennootschap.

Nadere informatie

Hypotheken Wijzer. Inhoud. Algemene informatie over Van Lanschothypotheken

Hypotheken Wijzer. Inhoud. Algemene informatie over Van Lanschothypotheken Hypotheken Wijzer De financiering van uw eigen woning maakt deel uit van uw totale inkomens- en vermogenssituatie. Onbezorgd woongenot staat of valt bij een hypotheeklening die aansluit bij uw persoonlijke

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE

EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen 1 Betaal uw lijfrentepremie 2013 uiterlijk 31 december a.s. 2 Klassiekervrijstelling MRB van de baan 3 Investeer nog

Nadere informatie

Hypotheekvormen. De annuïteitenhypotheek

Hypotheekvormen. De annuïteitenhypotheek Hypotheekvormen De annuïteitenhypotheek Starten met lage aflossing Bij een annuïteitenhypotheek wordt gedurende de looptijd - bij gelijkblijvende rente - een vast bedrag aan rente en aflossing (annuïteit)

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2013 november 2013 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012 Een betaalbare hypotheek: nu en straks Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012 Een betaalbare hypotheek: nu en straks CHF en Nibud, 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen.

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen. WELKOM IN DE BV Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Deze publicatie is tot stand gekomen met medewerking van BDO Legal B.V. Ondernemingsrecht. Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid, maar is in algemene

Nadere informatie

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ADVIES MET HET LUYTEN ADVIESGROEP betrouwbaar beter Bredaseweg 65 Kantoorgebouw de Havik 4872 LA ETTEN-LEUR Tel. (076) 5021087 Fax (076) 5021604 Email info@luyten.nl Internet

Nadere informatie

Een hypotheek die past bij uw leven

Een hypotheek die past bij uw leven AEGON Hypotheken Een hypotheek die past bij uw leven Inhoudsopgave Een eigen huis, een eigen hypotheek 4 AEGON Bankspaarhypotheek 7 AEGON SpaarHypotheek 8 AEGON LevenHypotheek 10 AEGON Levensloop Hypotheek

Nadere informatie

Toelichting Gedragscode Hypothecaire Financieringen

Toelichting Gedragscode Hypothecaire Financieringen Toelichting Gedragscode Hypothecaire Financieringen 1. Begrippen De Gedragscode Hypothecaire Financieringen geldt voor financieringen met als zekerheid hypotheek op een woning in één van de landen van

Nadere informatie

Toelichting Gedragscode Hypothecaire Financieringen

Toelichting Gedragscode Hypothecaire Financieringen Toelichting Gedragscode Hypothecaire Financieringen 1 1. Begrippen De Gedragscode Hypothecaire Financieringen geldt voor financieringen met als zekerheid hypotheek op een woning in één van de landen van

Nadere informatie

PERSOONLIJK HYPOTHEEKADVIES

PERSOONLIJK HYPOTHEEKADVIES PERSOONLIJK HYPOTHEEKADVIES Datum: 1-6-21 Bestemd voor: de heer Voorbeeld en mevrouw Voorbeeld Uw hypotheekadviseur B.C.W.M. Keijser Stationsweg 42, 6711 PS, Ede 318-694577 info@keijser-partners.nl 1.

Nadere informatie

Toelichting Gedragscode Hypothecaire Financieringen

Toelichting Gedragscode Hypothecaire Financieringen Toelichting Gedragscode Hypothecaire Financieringen 1. Begrippen De Gedragscode Hypothecaire Financieringen geldt voor financieringen met als zekerheid hypotheek op een woning in één van de landen van

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2014 december 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

HYPOTHEKEN WEGWIJZER NUTTIGE INFORMATIE BIJ UW OFFERTE

HYPOTHEKEN WEGWIJZER NUTTIGE INFORMATIE BIJ UW OFFERTE HYPOTHEKEN WEGWIJZER NUTTIGE INFORMATIE BIJ UW OFFERTE Het afsluiten van een hypotheek is een belangrijke keuze waarbij wij u graag goed willen informeren. Vandaar deze wegwijzer, waarin een aantal belangrijke

Nadere informatie

Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen

Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen Loop uw verzekeringsportefeuille na Per 1 januari 2013 betaalt u als particulier en als ondernemer 21% assurantiebelasting over uw premie en over de

Nadere informatie

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF Misschien denkt u er als ondernemer helemaal nog niet aan, maar er komt een moment dat u zult stoppen. U wilt misschien uw bedrijf tegen die tijd verkopen aan een derde, of wellicht

Nadere informatie

DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: Lenen binnen de familie voor de financiering van de woning

DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: Lenen binnen de familie voor de financiering van de woning DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: Lenen binnen de familie voor de financiering van de woning 1 U kiest zelf waar u een hypotheek afsluit. Wanneer u denkt aan een hypotheek dan denkt

Nadere informatie

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek Bijlage: Toelichtingen en tips Toelichting Tip 1 - Verloop en tijdsduur 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek af te sluiten? Het afsluiten

Nadere informatie

1. Professionele adviseurs die de tijd voor u nemen... 3. 2. De verschillende hypotheekvormen... 4. 3. Rente... 7

1. Professionele adviseurs die de tijd voor u nemen... 3. 2. De verschillende hypotheekvormen... 4. 3. Rente... 7 Hypotheekbrochure Inhoudsopgave 1. Professionele adviseurs die de tijd voor u nemen... 3 2. De verschillende hypotheekvormen... 4 3. Rente... 7 6. Belastingstelsel Wet IB 2001... 9 7. Hypotheekrente blijft

Nadere informatie

Voorwoord... 1. Hoofdstuk 1 - Besloten vennootschappen bieden belastingvoordelen. 1.1. Living apart together in uw eigen personal holding!...

Voorwoord... 1. Hoofdstuk 1 - Besloten vennootschappen bieden belastingvoordelen. 1.1. Living apart together in uw eigen personal holding!... Inhoudsopgave Voorwoord... 1 Hoofdstuk 1 - Besloten vennootschappen bieden belastingvoordelen 1.1. Living apart together in uw eigen personal holding!.... 5 Fiscaal bestaat het gezegde: één BV is géén

Nadere informatie

Algemene informatie over de verschillende hypotheekvormen

Algemene informatie over de verschillende hypotheekvormen Algemene informatie over de verschillende hypotheekvormen Aflossingsvrije hypotheek De naam zegt het al: bij de aflossingsvrije hypotheek los je niets af. Je betaalt iedere maand alleen rente over het

Nadere informatie

FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW

FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW Zoals uw huis de basis is voor uw privéleven, zo is uw hypotheek de basis voor

Nadere informatie

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE Addendum WFt Basis Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht van de

Nadere informatie

DGAWijzer. Vermogensopbouw. Inhoud

DGAWijzer. Vermogensopbouw. Inhoud DGAWijzer Vermogensopbouw Inhoud Vermogensopbouw door de DGA 1 Beleggen in de BV 2 Beleggen in de BV via stapelaars 2 Beleggen in privé na dividenduitkering 2 Lenen van de BV 3 De vrijgestelde beleggingsinstelling

Nadere informatie