Jaarverslag Dynamiek, transitie & verbinding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013. Dynamiek, transitie & verbinding"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013 Dynamiek, transitie & verbinding

2

3 Jaarverslag 2013 Dynamiek, transitie & verbinding Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Noordermaat. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikelen 16h t/m 16h Auteurswet 1912 j, het Besluit van 27 november 2007, Stb 575, dient men daarvoor contact op te nemen met Noordermaat voor het treffen van een regeling in de zin van art. 16l, vijfde lid, Auteurswet Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken, kan men zich wenden tot Noordermaat (Postbus 53, 9400 AB Assen, Ondanks al de aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan Noordermaat geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen voorkomen.

4 Noordermaat Jaarverslag 2013

5 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Wie is Noordermaat? 7 2 De organisatie 11 3 Overkoepelende thema s 17 4 Personeel 23 5 Gemeente Aa en Hunze 27 6 Gemeente Assen 33 7 Gemeente Midden-Drenthe 41 8 Gemeente Noordenveld 49 9 Gemeente Tynaarlo Gemeente Grootegast Gemeente Haren Gemeente Leek Gemeente Marum Gemeente Zuidhorn Totale resultaten in cijfers 115 Bijlage 1 Wat houden de decentralisaties in? 121 Bijlage 2 Staat van baten en lasten 123 Bijlage 3 Raad van Toezicht 125 Bijlage 4 Afkortingen en begrippen 127 Noordermaat Jaarverslag

6 Noordermaat Jaarverslag 2013

7 Voorwoord Als we terugkijken op 2013 dan kunnen we wel stellen dat het een hectisch en dynamisch jaar is geweest. Op vrijwel alle vlakken van onze werkzaamheden is verandering zichtbaar. De drie decentralisaties (AWBZ, Jeugdzorg en Participatiewet) komen steeds dichterbij. Ook het Passend Onderwijs zal zijn invloed doen gelden. Nieuwe manieren van werken worden uitgeprobeerd en grenzen worden verlegd. Samenwerking staat hierbij voorop, waarbij nieuwe relaties worden aangegaan en huidige relaties versterkt. Het is een jaar waarin pilots rond sociale buurt/wijkteams in een aantal gemeenten zijn ontwikkeld en van start zijn gegaan. In andere gemeenten zal dit naar verwachting in 2014 gaan gebeuren. De invulling van deze teams is sterk afhankelijk van de visie die de gemeente heeft op de decentralisaties, de organisatie van de Toegang en de gevolgen daarvan op het sociale domein. Voor Noordermaat is het besluit om een nieuwe welzijnsorganisatie in het leven te roepen van belang. Medewerkers van de huidige organisaties in Assen (Welzo, Noordermaat en het opbouw- en jongerenwerk van de gemeente zelf) die over de juiste houding en competenties beschikken zullen in principe mee kunnen naar deze organisatie. De gevolgen van dit besluit zijn voor Noordermaat ingrijpend, maar nog niet volledig te overzien. Noordermaat heeft de strategische koers aangepast waarbij ingezet wordt op twee sporen: een organisatorische en een inhoudelijke koers. In hoofdstuk 2 Wie is Noordermaat kunt u hierover meer lezen. De t-shaped professional heeft zijn intrede gedaan en staat model voor de sociaal werker die actief is in sociale buurt/wijkteams en opereert als specialist in het team en als generalist naar buiten. Door in 2014 flink in te zetten op scholing is het de bedoeling om aan deze ontwikkeling nog meer kracht mee te geven. De ontwikkelingen rond ICT en online hulpverlening zijn in 2013 in een stroomversnelling gekomen. Noordermaat heeft haar ICT volledig geoutsourced en heeft zelf geen ICT medewerker meer in dienst. De ervaringen hiermee zijn tot nu toe positief. Per 1 januari is Hulp Online Noord van start gegaan, een samenwerking tussen de Tintengroep, de MJD en Noordermaat. Gezamenlijk worden chatspreekuren gedraaid voor het werkgebied van de drie organisaties. Inmiddels heeft zich ook een aantal andere organisaties aangesloten. In september is landelijk de coöperatie I-Kracht opgericht met Noordermaat als mede-oprichter. Belangrijk uitgangspunt voor I-Kracht is dat de klant eigenaar is van zijn eigen dossier. Zoals voorspeld is 2013 een roerig jaar geweest. Voor 2014 lijkt het er op dat die dynamiek nog voort zal duren. Noordermaat probeert in te spelen op de actuele ontwikkelingen, mee te bewegen, maar wil ook een eigen koers blijven varen. Peter Elmont directeur-bestuurder Noordermaat Jaarverslag

8 6 Noordermaat Jaarverslag 2013

9 1) Wie is Noordermaat? Noordermaat is een onmisbare samenwerkingspartner op het brede terrein van wonen, zorg en welzijn. De statutaire naam van Noordermaat is Stichting Noordermaat. Noordermaat houdt zich niet alleen bezig met maatschappelijk werk, maar bouwt verder aan een welzijnsorganisatie die op meerdere gebieden werkzaam is. Het werkgebied van Noordermaat beslaat de gemeenten: Aa en Hunze Assen Grootegast Haren Leek Marum Midden-Drenthe Noordenveld Tynaarlo Zuidhorn Zuidhorn Grootegast Leek Marum Noordenveld Haren Tynaarlo Assen Aa en Hunze Midden-Drenthe Noordermaat Jaarverslag

10 Doelstelling Noordermaat heeft als doel het bieden, uitvoeren en bevorderen van welzijn en maatschappelijke dienstverlening in Noord Nederland. Participatie van de burger, maatwerk en samenwerking staan daarbij voorop. Missie Noordermaat is een welzijnsorganisatie die er op gericht is om mensen professioneel te ondersteunen bij het herstellen of versterken van de sociale zelfredzaamheid. Visie Noordermaat levert professionele diensten waarbij samenwerking leidend is. De missie en visie vormen het hart. Dit is steeds het vertrekpunt, het antwoord op de vraag Waarom doen we zoals we doen?. De vraag van de klant (o.a. de burger, gemeenten, nieuwe financiers, andere organisaties), de omgeving (waaronder de overheid en de maatschappij) en de interne organisatie (de organisatie en haar medewerkers) staan steeds in verbinding met elkaar en hebben ook invloed op elkaar. Het is de kunst om deze drie terreinen zodanig in balans te brengen dat het bijdraagt aan het bereiken van de missie/visie. Strategie Noordermaat is geconfronteerd met het feit dat de gemeente Assen een welzijnsorganisatie 2.0 wil gaan oprichten waarbij de werkers van Noordermaat in Assen, van Welzo en de gemeente zelf (opbouw/jongerenwerkers), voor zover zij beschikken over de juiste competenties en houding, kunnen meegaan. Deze operatie heeft verstrekkende financiële en personele gevolgen en heeft geleid tot de noodzaak van herijking van de strategische koers. Noordermaat moet zich bezinnen op de toekomst zonder Assen en zal een nieuwe strategische koers moeten uitzetten, zowel inhoudelijk als organisatorisch, waarbij de vraag aan de orde is in hoeverre Noordermaat als zelfstandige organisatie levensvatbaar is. De ontwikkelingen in het brede veld van zorg en welzijn blijven tegelijkertijd snel gaan, zijn hectisch en gaan de komende jaren onverminderd door. Noordermaat is hierin proactief en zoekt verdere verbinding met andere organisaties. Maatschappelijke opdracht Noordermaat ziet het als haar plicht om op te blijven komen voor de kwetsbare burgers van jong tot oud, die in de huidige zware economische tijden veelal te maken krijgen met de grootste klappen. Steeds meer mensen komen in financiële problemen, onder andere door het wegvallen van een inkomen, te hoge lasten of een combinatie van beide. Door dichtbij de burgers in de wijken en buurten te opereren in integrale (gebiedsgebonden) sociale wijk/buurtteams wil Noordermaat de burgers ondersteunen en stimuleren om vanuit eigen kracht, met behulp van de directe omgeving, zelf verder te kunnen in nauwe samenwerking met vrijwilligers. Er wordt gebruik gemaakt van online hulp- en dienstverlening en van sociale media om de hulp en ondersteuning zo laagdrempelig mogelijk en dicht bij de burger te brengen. 8 Noordermaat Jaarverslag 2013

11 Eindbeeld In de kern ziet Noordermaat als eindbeeld dat haar werkers acteren als t-shaped professionals (generalisten) in breed samengestelde sociale buurt/wijkteams die met mandaat aan de slag gaan. Zij acteren als specialist in het team en als generalist naar buiten. Uitgangspunt daarbij is de Eigen kracht van de burger die eigenaar is van zijn eigen dossier. De sociaal werker/generalist Wat moet deze generalist aan kennis en competenties in huis hebben? Voor wat betreft de competenties hanteert Noordermaat als basis de 10 competenties zoals die in de eerste helft van 2013 door MOvisie zijn geformuleerd voor de sociaal werker maatschappelijke ondersteuning. De werker:»» verheldert vragen en behoeften;»» versterkt eigen kracht en zelfregie;»» is zichtbaar en gaat op mensen af;»» stimuleert verantwoordelijk gedrag;»» stuurt aan op betrokkenheid en participatie;»» verbind gezamenlijke en individuele aanpak;»» werkt samen en versterkt netwerken;»» beweegt zich in uiteenlopende systemen;»» doorziet verhoudingen en anticipeert op veranderingen;»» benut professionele ruimte en is ondernemend. Overgangssituatie De verschillen per gemeente zijn groot voor wat betreft de huidige stand van zaken qua voorbereiding en visie op de komende decentralisaties. Overal ontstaan geleidelijk aan wel pilots met sociale wijk/buurteams, maar met name taken en bevoegdheden en de personele invulling verschillen nogal. Noordermaat zal met deze verschillen per gemeente moeten meebewegen waarbij we ons eindbeeld niet uit het oog moeten verliezen en gemeenten gevraagd en ongevraagd van advies moeten voorzien. Noordermaat Jaarverslag

12 Kern strategische koers De koers richting de toekomst beweegt zich langs twee parallel lopende sporen: 1) Organisatorische koers Om minder afhankelijk te zijn van de gemeentelijke financiering wordt gezocht naar andere bekostiging door bijvoorbeeld het creëren van een pluspakket door zorgverzekeraars, maar bijvoorbeeld ook door het aangaan van allianties met grotere zorgorganisaties in bijvoorbeeld een onderaannemerconstructie. Kansen ziet Noordermaat in het Westerkwartier om samen met de welzijnsorganisaties in de vier gemeenten te komen tot een stevige welzijnsorganisatie in het licht van de toekomstige gemeente Westerkwartier die zeer waarschijnlijk zal ontstaan bij de gemeentelijke herindeling. 2) Inhoudelijke koers Er wordt toegewerkt naar de verdere verdieping van de t-shaped professionals (generalisten) die acteren in sociale buurt/wijkteams, waarbij Noordermaat in ieder geval zowel de buurtgeneralist als de jeugd/gezinsgeneralist levert. Het belang van scholing vanuit de beperkte financiële middelen is hierbij groot. Werkers zullen gereed moeten zijn voor de omslag naar het werken als generalist in samenwerking met anderen en als onderdeel van een groter organisatorisch samenwerkingsverband. Bij de scholing wordt ook zoveel als mogelijk aansluiting gezocht bij gezamenlijke trajecten van bijvoorbeeld de Tintengroep, de Hanzehogeschool, het NJI en andere organisaties. Team van t-shaped professionals Generalist Generalist Generalist Generalist A B C D Specialisme Specialisme Specialisme Specialisme 10 Noordermaat Jaarverslag 2013

13 2) De organisatie Dynamiek, transitie & verbinding Dynamiek, transitie & verbinding lijken de woorden voor 2013 te zijn. Een verrassing is dit niet; 2011 en 2012 waren voor Noordermaat ook al hectische jaren met een reorganisatie en bezuinigingen van verschillende gemeenten waarin Noordermaat werkzaam is barstte van de maatschappelijke ontwikkelingen. Werken op basis van Welzijn Nieuwe Stijl en de WMO-kanteling is nieuw voor de medewerkers en vraagt een omslag in denkwijze en handelen. De drie decentralisaties spelen een belangrijke rol in deze ontwikkelingen. Deze transitie is natuurlijk al in gang gezet en heeft zodanig grote gevolgen dat de veranderingen niet op stel en sprong gerealiseerd zijn. In 2013 liep dit onderwerp binnen Noordermaat als een rode draad door de dagelijkse gang van zaken. Ook in 2014 zal het de nodige aandacht en capaciteit vragen. Wederom is er in 2013 bezuinigd met als resultaat dat per 1 januari 2013 niet alle tijdelijke contracten konden worden verlengd. Door de bezuinigingen was het onvermijdelijk dat er geschoven moest worden met personeel om zoveel mogelijk de vaste formatie van medewerkers in stand te houden. Dat deze maatregelen voor de nodige onrust hebben gezorgd spreekt voor zich. Trends & Ontwikkelingen De decentralisaties Zowel organisaties als gemeenten hebben zich druk beziggehouden met de drie decentralisaties (AWBZ naar Wmo, de Participatiewet en de Jeugdwet). Er moet zowel bij Noordermaat, bij gemeenten, als bij samenwerkende organisaties veel worden bestudeerd, gecoördineerd en afgestemd. Dat betekent veel contacten en veel overleg. Het management en de medewerkers van Noordermaat zijn veel gevraagd voor brainstormsessies of voor het starten van diverse pilots. Veel instellingen zitten met vragen rond hun bestaanszekerheid: als men moet bezuinigen en efficiënter wil werken, gaat dit dan niet ten koste van de eigen organisatie en het personeel? Samenwerking Er zijn grote verschillen in de mate waarin gemeenten er tot nu toe in slagen sturing te geven aan het proces van de decentralisaties en de daarvoor noodzakelijke samenwerking met het veld. Er wordt gezocht naar nieuwe vormen van samenwerking tussen de betrokken partijen, inclusief de gespecialiseerde zorgaanbieders. Zowel gemeenten, zorgaanbieders en andere welzijnsorganisaties deden in 2013 een beroep op Noordermaat om de samenwerking anders te organiseren. De zorgaanbieders waren proactief in het leggen van contact met Noordermaat, hetgeen niet verwonderlijk is omdat Noordermaat als 1 e -lijns instelling directe toegang heeft tot de cliënten die de uiteindelijke zorg of hulp van de betreffende aanbieders zouden moeten krijgen. Noordermaat Jaarverslag

14 Noordermaat heeft, ondanks alles wat speelt rond de decentralisaties en nieuwe samenwerkingsvormen, de focus de gehouden op de groep kwetsbare burgers van jong tot oud zoals dat in haar maatschappelijke opdracht is beschreven. Financiële problematiek In bijna elke gemeente waarin Noordermaat werkzaam is staat financiële problematiek in de top drie van de meest voorkomende problemen; in de gemeente Haren staat dit probleem zelfs op de eerste plaats. Binnen de financiële problematiek is het aantal mensen met een bijna niet meer in te halen huurachterstand toegenomen. In deze gevallen is de dreiging van uitzetting reëel. Het is van belang goede afspraken met woningcorporaties te maken om uitzetting te voorkomen. Hier en daar is een stijging van de financiële problematiek te zien, maar over het algemeen lijkt het aantal gevallen met schulden stabiel te blijven. Er is in de verschillende gemeenten waarin geen stijging zichtbaar is gekeken naar een mogelijke oorzaak. Het blijkt dat dit te maken kan hebben met de aanwezigheid van Sociale Raadslieden (zoals bijvoorbeeld in Midden-Drenthe) óf met het aanbod van diverse andere organisaties die een deel van de financiële problematiek wegnemen. Dit betekent per definitie niet dat de financiële problematiek afneemt, maar dat de probleemgevallen niet bij Noordermaat terechtkomen. Een indicatie kan zijn dat in enkele gemeenten het aantal mensen dat een beroep doet op de voedselbank explosief gestegen is. Sociale teams In veel van de gemeenten waarin Noordermaat werkzaam is speelt de overgang naar het werken in sociale buurt/wijk teams. Deze teams zijn meer zichtbaar aanwezig, meer naar buiten toe gericht en makkelijk te benaderen. Het sociale buurtteam Pittelo-Lariks in Assen is hier een belangrijk voorbeeld van, maar ook in Tynaarlo, Midden-Drenthe, Noordenveld en Haren zijn vergelijkbare teams tot stand gekomen. De verschillen tussen deze teams zijn nog wel groot, met name wat betreft de mate van sturing vanuit de gemeente en de rol die ze al dan niet heeft of krijgt in de toegang tot het sociale domein. Het is al zichtbaar dat zowel de werkers als de cliënten in het buurtteam in Assen enthousiast zijn. De werkers hebben deze nieuwe manier van werken omarmd. Er ontstond al snel een enorme casuslijst. Een groot deel hiervan bestaat uit individuele casussen. Een volgende stap is dat Noordermaat deze individuele casussen gaat onderzoeken om inzichtelijk te krijgen of er problemen zijn die groepsgewijs 12 Noordermaat Jaarverslag 2013

15 behandeld of voorkomen kunnen worden. De bedoeling is dat de mensen zelf hun problemen aanpakken en oplossen. Dit is tevens de belangrijkste werkwijze van het sociale buurtteam; de mensen in hun eigen kracht zetten en ze te ondersteunen bij het zelf oppakken en oplossen van hun problemen. Hierbij wordt ook gekeken naar hun eigen sociale netwerk; familie, vrienden, kennissen, buren en dergelijke. Als de problemen niet opgelost kunnen worden met het eigen sociale netwerk wordt er gekeken of zwaardere hulpverlening nodig is. De buurtteamwerkers opereren als generalist en regisseur binnen het gezin en schakelen bij zwaardere problematiek over naar gespecialiseerde hulpverlening, zoals bijvoorbeeld de VNN in het geval van verslavingsproblematiek. Verwijzingen van partners Noordermaat is een onmisbare samenwerkingspartner op het brede terrein van wonen, zorg en welzijn en opereert als generalist in de eerste lijn. Huisartsen spelen, samen met de wijkagent en politie, ook een belangrijke rol in de eerste lijn. Het aantal verwijzingen van deze partners is echter afgenomen. De verbinding met deze partners behoeft aandacht. Het is een uitdaging om meer aanwezig te zijn op vindplaatsen zoals sportverenigingen, peuterspeelzalen, scholen, belangenverenigingen, dorpshuizen, bibliotheken en dergelijke. De werkwijze in sociale buurt/wijkteams biedt ook nieuwe mogelijkheden om meer zichtbaar te zijn en meer contact met burgers te leggen. Ook moet er gekeken worden naar waar de vragen en problemen van de mensen liggen. De vindplaatsen en verwijzers spelen een belangrijke rol hierin. Sociale media zouden hier ook een rol in moeten gaan spelen. De huidige generatie werkt hier veel mee. Dit zijn belangrijke punten voor Noordermaat Jaarverslag

16 Jeugd In 2013 is extra aandacht gegeven aan het bespreekbaar maken, eerdere signalering en een eerdere aanpak van problemen. Problemen worden steeds beter in een vroeger stadium gesignaleerd. Daardoor worden de dilemma s en zorgen die scholieren hebben opengebroken en bespreekbaar gemaakt en wordt voorkomen dat daaruit problemen ontstaan. Dat is waar Noordermaat naartoe wil. Schoolmaatschappelijk werk en sociale buurtteams spelen hierbij een voorname rol. Schoolmaatschappelijk werk Bij de scholen wordt het schoolmaatschappelijk werk door zowel scholieren als leerkrachten algemeen gewaardeerd. De scholieren weten de schoolmaatschappelijk werker te vinden als zij ergens mee zitten. Doordat scholieren met de schoolmaatschappelijk werker over hun zorgen en problemen praten worden kleine zaken opgelost of eventuele problemen in een vroeg stadium gesignaleerd. Mentor4You In het verlengde van het schoolmaatschappelijk werk ligt in Assen het project Mentor4You. Hierbij wordt een mentor maximaal anderhalf jaar gekoppeld aan een scholier. Een mentor wordt niet ingezet voor bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding maar bespreekt problemen met onderwerpen als; ik kom niet aan leren toe, ik ben thuis heel erg druk met mantelzorg, ik heb geen vrienden en ben eenzaam of weet niet zo goed wat ik met mijn leven aan moet. Deze onderwerpen kunnen uiteindelijk zwaar worden en van invloed zijn op de leerprestaties. Tijdige signalering en het bespreekbaar maken kan zorgen dat zwaardere zorg voorkomen wordt. Positief opvoeden Drenthe (PoD) PoD wordt steeds belangrijker. Alle gemeenten in Drenthe hebben aangegeven dat de subsidie voor jeugd vanaf 2015 gekoppeld zal worden aan het gebruik van POD. Professionele leergroepen bij PoD zijn belangrijk omdat er kennis gedeeld kan worden. Er wordt gekeken wat men in andere regio s tegenkomt en hoe daarmee omgegaan wordt. De PoD methodiek moet onderhouden en gaandeweg aangepast worden aan de ervaring die er mee opgedaan wordt. 14 Noordermaat Jaarverslag 2013

17 ANBI Per 1 januari 2011 is Noordermaat door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Eind 2013 heeft Noordermaat voldaan aan de nieuwe regels die voor ANBI organisaties gelden vanaf 1 januari Via een ANBI link op de website van Noordermaat zijn de gegevens te vinden die voor de belastingdienst van belang zijn. Financiën Het boekjaar 2013 is afgesloten met een stevig negatief resultaat. Als verklaring hiervoor is o.a. het volgende aan te geven:»» lagere inkomsten uit projecten dan begroot;»» fors hogere premie verzekering ziektewet door het hoge ziektepercentage;»» de afschrijving automatisering moest vrijvallen door de volledige uitbesteding van de automatisering;»» in een aantal gemeenten is extra formatie ingezet uit de reserve;»» investering in de oprichting van de coöperatie i-kracht. Bijlage 2 bevat het overzicht van de staat van baten en lasten Voor meer informatie is de jaarrekening te raadplegen. Raad van Toezicht De Raad van Toezicht is in 2013 vijf maal voor regulier overleg bijeen geweest. Onderwerp van gesprek waren onder meer de goedkeuring van de jaarstukken 2012, de goedkeuring van de begroting 2014, bespreking van de managementletter van de accountant en bespreking van de viermaandsrapportages. Bovendien volgde en stimuleerde de Raad van Toezicht het kwaliteitsbeleid van Noordermaat in de vorm van een toekomstige HKZ-certificering. Daarnaast is ook in 2013 veelvuldig aandacht besteed aan de gevolgen voor Noordermaat van voorgenomen bezuinigingen en beleidswijzigingen door diverse gemeenten in de komende jaren. Met name de dienstverlening in de gemeenten Assen, Aa en Hunze, Haren, Noordenveld en de vier gemeenten in het Westerkwartier vergden veel aandacht. De toekomst van de dienstverlening door Noordermaat was dan ook een terugkerend thema in de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Hoe kan Noordermaat anticiperen op bezuinigingen en andere ontwikkelingen? Welke zijn de natuurlijke samenwerkingspartners voor Noordermaat? Zijn er nieuwe markten door Noordermaat aan te boren? Strategische verkenningen en discussies over de positionering van Noordermaat waren dan ook in elke vergadering van de Raad van Toezicht onderwerp van gesprek. Ook over de hiermee samenhangende organisatieontwikkeling en interne reorganisatie van Noordermaat werd de Raad van Toezicht regelmatig geïnformeerd door de directeur-bestuurder. Dit gold ook voor de financiële situatie van Noordermaat. De toekomstige positie van Noordermaat zal ongetwijfeld ook in de komende jaren een belangrijk aandachtspunt blijven. De Raad van Toezicht heeft haar functioneren in 2013 niet geëvalueerd. Deze evaluatie zal in het voorjaar van 2014 plaatsvinden. In de loop van 2013 heeft een delegatie van de Raad van Toezicht een functioneringsgesprek gevoerd met de directeur-bestuurder. Noordermaat Jaarverslag

18 In 2013 heeft de Raad van Toezicht informeel overleg gevoerd met het Managementteam. Afgesproken is dat de Raad van Toezicht, de directeur-bestuurder, het Managementteam en de Ondernemingsraad elkaar één keer per jaar in een informeel overleg ontmoeten. Dit heeft voor het eerst in december 2013 plaatsgevonden. Een delegatie van de Raad van Toezicht heeft in 2013 tweemaal een Overlegvergadering van de directeur-bestuurder met de Ondernemingsraad bijgewoond. Het jaarlijkse werkbezoek van de Raad van Toezicht aan een onderdeel van Noordermaat vond in 2013 plaats op het hoofdkantoor van Noordermaat. Daar werden onder meer presentaties gegeven over online-hulpverlening en de pilot Lariks/Pittelo in Assen. De statutaire zittingstermijn van twee leden van de Raad van Toezicht liep af op 31 december De Raad van Toezicht heeft mevrouw Koopmans-Kornelius en de heer Van Vessem herbenoemd als lid per 1 januari 2014 voor een termijn van vier jaar. 16 Noordermaat Jaarverslag 2013

19 3) Overkoepelende thema s Samenwerking Op 18 december 2013 is de samenwerkingsovereenkomst tussen de MJD, Stiel en Noordermaat ondertekend door de drie directeuren Anja Aaldering (MJD), Peter Broer (Stiel) en Peter Elmont (Noordermaat). In deze overeenkomst spreken de organisaties met elkaar af te willen gaan samenwerken op de thema s innovatie en bedrijfsvoering. Begin 2014 zal er een werkplan voor 2014 worden opgesteld. Bijzonder hierbij is dat de MJD en Stiel per 1 januari 2014 gaan fuseren. Het afgelopen jaar heeft de directeur van Stiel nog een actieve bijdrage aan de totstandkoming van de samenwerkingsovereenkomst geleverd. We zien zijn medeondertekening dan ook als een mooie afsluiting van zijn functie als directeur van Stiel. ulponline-noord.nl Hulp Online Noord Per 1 januari 2013 is Hulp Online Noord (www.hulponline-noord.nl) van start gegaan als samenwerking tussen de MJD, de Tintengroep en Noordermaat. Toegang Hulp Online Het tot eerste online Noord jaar Noord is succesvol is Nederland. er verlopen, waarbij 474 ondersteuningxxxx mensen met een hulpvraag zijn geholpen voor waarvan alle 96 bewoners uit het werkgebied van van Noordermaat. Dit is de plek waar jij online in contact De verwachting is dat dit aantal langzaam Noord door zal Nederland. groeien. Hulp Online Noord kan Hulp komen Online met ondersteuners Noord op een is er Voor 2014 zet Noordermaat daarbij in op een groei van de zogenaamde blended hulpverlening. Hierbij Chatten kan komen met ondersteuners Stel je vraag gaat Toegang het om een combinatie tot online op een voor alle bewoners van face to face en online-hulpverlening. Noord Hulp van Online Nederland. Kern bij Noord Hulp Online is er eenvoudige en eventueel anonieme manier. het chatspreekuur. Noord is dat ondersteuningxxxx de klant eigenaar is van zijn eigen dossier. Noord Nederland. voor alle bewoners van Hulp Online Noord Chatten ook anoniem Stel je vraag Maandag t/m zaterdag Hulp bij Crisis Casusstroom Hulp Online Noord per gemeente, chatspreekuren in Gemeente Aantal casussen Aa en Hunze 26 Assen 35 Grootegast 2 Haren 6 Leek 5 Midden-Drenthe 11 Noordenveld 4 Tynaarlo 7 Zuidhorn 3 Gemeenten buiten het werkgebied van Noordermaat 375 Totaal 474 Maandag t/m zaterdag chatspreekuren Hulp Online Noord is er voor alle bewoners van ook anoniem Hulp Online Noord is er Dit kan d via de we het chats Dit kan door het versturen van een via de website of door een aanmeld het chatspreekuur. Profe Dit kan Dit kan d eenvoudige en eventueel anonieme manier. via de we Dit Hulp is de plek Online waar jij online Noord via de we voor in contact is alle er Professionele bewoners Dit van kan door het versturen van een het chats via de website ondersteuners of door een het aanmeld chats Dit kan d helpen via je de we v Dit is de plek waar jij online in contact Profe Dit is de plek waar jij online in contact het chats kan komen met ondersteuners op een kan Noord komen met Nederland. Dit Hulp is de plek Online waar jij online Noord in contact is er Professionele ondersteuners op een eenvoudige en eventueel anonieme Dit manier. kan door het versturen van een kan komen met ondersteuners eenvoudige op een en eventueel anonieme manier. Welkom bij Hulp Online via de Noord. website ondersteuners Mijn of door een Profe aanmeld voor alle bewoners Dit is de plek van waar jij online in contact eenvoudige en eventueel anonieme manier. naam is Karin, wat is het je vraag? chatspreekuur. Hallo, ik ben H Hulp Noord bij Nederland. Crisiskan komen met ondersteuners op een helpen je v en zie even ge Welkom bij eenvoudige Hulp Online Noord. en eventueel Mijn anonieme manier. naam is Karin, wat is je vraag? Professionele Dit is de plek waar jij online in contact Hallo, ik ben Henk. Ik heb schulden en zie even geen uitweg meer. Mijn administr kan komen met ondersteuners op een ondersteuners daardoor zie i Dat is vervelend. Ik denk dat het bos niet meer eenvoudige en eventueel anonieme manier. belangrijk Welkom bij is Hulp dat je Online eerst alles Noord. even Mijn Welkom bij Hulp Online Noord. Mijn helpen je v goed naam op is Karin, een rij wat zet. is je vraag? naam is Karin, wat Mijn is je administratie vraag? is een puinhoop, Hallo, ik ben Hallo, ik ben H Dat Welkom is vervelend. bij Hulp Online Ik denk Noord. dat het Mijn daardoor zie ik door de bomen het en zie even ge en zie even ge belangrijk naam is Karin, is dat wat je eerst is je vraag? bos niet meer. alles even Hallo, ik ben Henk. Ik heb schulden goed op een rij zet. Ik Welkom kan je bij een Hulp aantal en Online zie online even Noord. opdrachten naam sturen is Karin, die je wat administratie is je vraag? weer geen Mijn uitweg meer. Hallo, Mijn administr ik ben H overzichtelijk maken. Mijn administr daardoor zie Dat is vervelend. Ik denk dat het en zie even ge daardoor zie i Dat is vervelend. Ik denk dat het Ik kan je een aantal online opdrachten sturen die je administratie weer goed op een rij zet. Dat Welkom is vervelend. bij Hulp Online Ik denk Noord. dat het Mijn bos niet meer belangrijk is dat je Mijn eerst administratie alles even is een puinhoop, Graag. bos niet meer belangrijk is dat je eerst alles even daardoor zie ik door de bomen het goed op een rij zet. overzichtelijk maken. Als je dat gedaan hebt kunnen we belangrijk naam is Karin, is dat wat je eerst is je vraag? bos niet meer. alles even Mijn administr kijken naar mogelijkheden Hallo, ik ben hoe Henk. jij je Ik heb schulden goed op een rij zet. daardoor Dat is mooi zie wi schulden Dat is vervelend. weg kan Graag. en Ik werken. denk zie even dat geen het uitweg meer. bos binnenkort niet meer de Ik belangrijk kan je een is dat aantal je eerst online alles opdrachten goed sturen op een die rij je zet. administratie weer ten sturen die je administratie weer even Ik kan je een aantal online opdrach- Als je dat gedaan hebt kunnen we deur staan. kijken naar mogelijkheden hoe jij overzichtelijk je maken. Ik kan je een aantal online opdrachten sturen die je administratie weer binnenkort daardoor zie deurwaarders ik door bomen voor de het overzichtelijk maken. Dat Mijn is administratie mooi want ik is ben een bang puinhoop, dat er schulden weg kan werken. Dat is vervelend. Ik denk dat het Graag. overzichtelijk maken. Ik kan je een aantal deur bos online niet staan. meer. opdrachten je sturen dat gedaan die je administratie hebt kunnen weer Als je dat gedaan Graag. hebt kunnen we Graag. belangrijk is dat je eerst alles even goed op een rij zet. Als kijken overzichtelijk naar mogelijkheden maken. hoe jij je kijken naar mogelijkheden hoe jij je Dat is mooi schulden weg kan werken. Dat is mooi w Als je dat gedaan hebt kunnen we schulden weg kan werken. Graag. binnenkort de binnenkort de kijken naar mogelijkheden hoe jij je deur staan. Ik kan je een aantal online opdrachten sturen die je administratie weer Als je dat gedaan binnenkort hebt kunnen deurwaarders we voor de Dat is mooi want ik ben bang dat deur er staan. schulden weg kan werken. overzichtelijk maken. kijken naar mogelijkheden deur staan. hoe jij je Dat is mooi w schulden weg kan werken. binnenkort de Graag. deur staan. Als je dat gedaan hebt kunnen we kijken naar mogelijkheden hoe jij je schulden weg kan werken. Dat is mooi want ik ben bang dat er binnenkort deurwaarders voor de deur staan. Noordermaat Jaarverslag

20 I-Kracht In september 2013 is Noordermaat medeoprichter geworden van de landelijke coöperatie IKracht, (www.ikracht.nl) samen met de noordelijke partners MJD, Kwadraad uit Zuid-Holland en de Lumensgroep uit Eindhoven. IKracht ziet zichzelf als ontwikkelaar, beheerder en inkoper van zowel hulponline-applicaties als andere applicaties en innovaties. I-Kracht implementeert de digitale diensten bij haar leden, ontwikkelt educatieprogramma s en geeft trainingen. Vrijwilligers In 2013 is als doel geformuleerd om meer met vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties te werken. Vooral in Assen zijn hier slagen gemaakt (o.a. groei van de Formulierenbrigade en Mentor4You). Opvallend is dat er in toenemende mate jonge mensen, die niet thuis stil willen zitten, ingezet worden. De samenwerking tussen vrijwilliger en professional is goed op gang gekomen, gevraagd en ongevraagd. Vooral in de diverse pilots in de verschillende gemeenten zal het een speerpunt moeten worden en blijven hoe vrijwilligers kunnen worden betrokken dan wel ingezet. Gezinscoaching De gezinscoaches van Noordermaat zijn in 2013 in de gemeenten Midden-Drenthe, Zuidhorn en Aa en Hunze weer effectief en coachend aan het werk geweest met hun multiprobleemgezinnen. Tevens is volop overleg geweest met een scala van hulpverlenende organisaties zoals het Bureau Jeugdzorg, voogden, Accare, Keerkring, en dergelijke. Door schoolmaatschappelijk werk, sociale buurtteams en de samenwerking in het CJG worden gezinnen steeds eerder aangemeld. Dat is een goede zaak, want hoe sneller er hulp wordt geboden hoe minder groot de consequenties zijn. De aanwezigheid van kinderen is hierbij leidend. De gezinscoaches hebben in het afgelopen jaar deelgenomen aan een regionale intervisie onder deskundige leiding van een coryfee in de gezinscoachingsmethodiek, mevr. G. Aarnink. Tevens hebben de gezinscoaches deelgenomen aan een landelijk congres inzake multiprobleemgezinnen. Op dit congres is naar voren gekomen dat de methodiek gezinscoaching eigenlijk in elk CJG geïmplementeerd zou moeten worden. De decentralisatie van de jeugdzorg en de versterking van het voorliggende veld staan hiermee in verband, samen met de aangetoonde meerwaarde van de gezinscoachingsmethodiek. Noordermaat treedt in alle gemeenten waarin Noordermaat werkzaam is in overleg aangaande de inzet van gezinscoaches in het CJG. Gezinscoaching in 2013 ten opzichte van Mutatie Uit vorig jaar % Nieuw in deze periode % Productie % Afgesloten in deze periode % Naar volgende periode % Gemiddelde doorlooptijd % Aantal actieve cliënten % Conclusie: Er is sprake van een lichte daling in het aantal cliënten dat door de gezinscoach van Noordermaat wordt geholpen. De dossiers worden eerder afgesloten waardoor mensen eerder in hun eigen kracht verder kunnen. 18 Noordermaat Jaarverslag 2013

Jaarrapportage Marum 2015

Jaarrapportage Marum 2015 Jaarrapportage Marum 2015 Inhoud Jaarrapportage Noordermaat Marum totaal... 2 AMW... 6 JHV... 10 Protocollair werken... 13 1 Jaarrapportage Noordermaat Marum 2015 Jaarrapportage Noordermaat Marum totaal

Nadere informatie

Jaarrapportage totaal 2015

Jaarrapportage totaal 2015 Jaarrapportage totaal 2015 Inhoud Jaarrapportage Noordermaat 2015 totaal... 2 Hoofdproblematiek bij aanmelding... 3 Hoofdproblematiek bij intake... 5 Samenlevingsverband... 6 Bron van inkomsten... 7 Leeftijdsverdeling...

Nadere informatie

Jaarverslag. Positief, loyaal & hardwerkendx

Jaarverslag. Positief, loyaal & hardwerkendx Jaarverslag 2014 Positief, loyaal & hardwerkendx Jaarverslag 2014 Positief, loyaal & hardwerkendx Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

BEGROTING 2014 STG. MAATSCHAPPELIJK WERK NOORDERMAAT

BEGROTING 2014 STG. MAATSCHAPPELIJK WERK NOORDERMAAT BEGROTING 2014 STG. MAATSCHAPPELIJK WERK NOORDERMAAT INHOUDSOPGAVE PAGINA Instellingsgegevens 1 Toelichting 2-5 Begrotingsoverzicht 6 Toelichting begrotingsoverzicht Personeel/Overhead 7 Huisvesting/Organisatie/Activiteiten

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

BEGROTING 2015 STG. MAATSCHAPPELIJK WERK NOORDERMAAT

BEGROTING 2015 STG. MAATSCHAPPELIJK WERK NOORDERMAAT BEDR FINAN RESU MUTA MUTA BEGROTING 2015 STG. MAATSCHAPPELIJK WERK NOORDERMAAT BEST 7 INHOUDSOPGAVE PAGINA Instellingsgegevens 1 Toelichting 2-4 Begrotingsoverzicht 5 Toelichting begrotingsoverzicht Personeel/Overhead

Nadere informatie

STAND VAN ZAKEN ONTWIKKELING SOCIALE WIJKTEAMS GEMEENTEN IN DRENTHE

STAND VAN ZAKEN ONTWIKKELING SOCIALE WIJKTEAMS GEMEENTEN IN DRENTHE STAND VAN ZAKEN ONTWIKKELING SOCIALE WIJKTEAMS GEMEENTEN IN DRENTHE Gemeente Naam Soort Inrichtingsvariant Ontwikkelingsfase Toelichting Aa en Hunze wijkteam Assen Buurtteams Ontwikkeling sociaal team

Nadere informatie

Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota

Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota 2 Samenvatting van de concept kadernota - Heel het Kind Heel het Kind Op 18 februari 2014 heeft de Eerste Kamer de nieuwe Jeugdwet aangenomen. Daarmee

Nadere informatie

Werkplan. Versie 30 september 2015

Werkplan. Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 mfc t Marheem Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

Nadere informatie

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan hier voor de webversie. Klik hier voor een PDF van de nieuwsbrief. Socius januari 2014 Zoektocht Op de drempel van 2014 kijk ik nog eens naar wat ons het

Nadere informatie

Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg?

Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg? Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg? Zo regelt Heerlen de toegang tot de Wmo, jeugdhulp en participatie Bent u professional in de zorg of heeft u in uw (vrijwilligers)werk met de zorg te maken? Wilt

Nadere informatie

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7 SAMEN STA JE STERK SUPPORT FRYSLÂN BELEIDSPLAN 2015-2017 INLEIDING Maatjesproject Support Fryslân startte in 2001 als onderdeel van Solidair Fryslân. Per 1 januari 2014 is Support Fryslân een zelfstandige

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Belangrijk nieuws. voor alle inwoners van Leiden

Belangrijk nieuws. voor alle inwoners van Leiden Belangrijk nieuws voor alle inwoners van Leiden ONDERSTEUNING - ZORG - JEUGDHULP - WERK IN 2015 Meedoen en zelf aan zet Nieuwe taken voor de gemeente Iedereen doet mee Mensen gaan naar school, zijn aan

Nadere informatie

Inhoudelijke registratiegegevens

Inhoudelijke registratiegegevens Inhoudelijke registratiegegevens Problematiek (in %) Geslacht (in %) Leeftijd (in %) Onbekend Man Vrouw 20 40 60 80 Etniciteit (in %) Westers allochtoon! Turks Surinaams Overig niet westerse allochtonen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 3

Inhoudsopgave. Voorwoord... 3 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1 Wie is Noordermaat?... 4 2 De organisatie... 6 3 Overkoepelende thema s uit het werk... 10 4 Personeel... 13 5 Gemeente Aa en Hunze... 17 6 Gemeente Assen... 25 7 Gemeente

Nadere informatie

Gluren bij de 3D buren Een kijkje in het huis van sociaal werk

Gluren bij de 3D buren Een kijkje in het huis van sociaal werk Gluren bij de 3D buren Een kijkje in het huis van sociaal werk 5/13/2016 Wie ben ik? Wat was ook al weer de bedoeling van 3D? Het echte gluren: wie, wat en hoe doen ze het? Aantal dilemma s Discussie Wie

Nadere informatie

ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL SPEERPUNTEN. Voor een leven in balans

ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL SPEERPUNTEN. Voor een leven in balans Jaar verslag 2013 ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL LEVANTO is ontstaan in een turbulente periode van verandering in het maatschappelijk veld. Vanuit de overtuiging dat zelfredzaamheid, herstel, participatie

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

Ik heb een vraag over:

Ik heb een vraag over: Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Tussenevaluatie. Pilot Schuldhulpverlening Driebergen. Tussenevaluatie pilot schuldhulpverlening pagina 1 van 7

Tussenevaluatie. Pilot Schuldhulpverlening Driebergen. Tussenevaluatie pilot schuldhulpverlening pagina 1 van 7 Tussenevaluatie Pilot Schuldhulpverlening Driebergen Tussenevaluatie pilot schuldhulpverlening pagina 1 van 7 Projectnaam: Projectleider: Ambtelijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtgever: Pilot Schuldhulpverlening

Nadere informatie

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE OPEN INSCHRIJVING IN UTRECHT WAT IS MISSION POSSIBLE? Bent u geïnteresseerd te ontdekken waar de motivatie van jongeren ligt om hun problemen zelf

Nadere informatie

Opleidingsprogramma De Wmo-professional

Opleidingsprogramma De Wmo-professional Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma De Wmo-professional Gekanteld werken Leren gekanteld werken Het werk van de professional in de frontlinie van zorg en welzijn verandert ingrijpend. Niet helpen

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

BEGROTING 2016 STG. MAATSCHAPPELIJK WERK NOORDERMAAT

BEGROTING 2016 STG. MAATSCHAPPELIJK WERK NOORDERMAAT BEDR FINAN RESU MUTA MUTA BEGROTING 2016 STG. MAATSCHAPPELIJK WERK NOORDERMAAT SOM BEST INHOUDSOPGAVE PAGINA Instellingsgegevens 1 Toelichting 2-4 Begrotingsoverzicht 5 Toelichting begrotingsoverzicht

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Sociale Wijkteams Zaanstad

Sociale Wijkteams Zaanstad Sociale Wijkteams Zaanstad Simone Veenema Afdelingshoofd Werk & Inkomen Gemeente Zaanstad Hoe past SWT in decentralisatie Pijlers 3 decentralisaties Preventie Eigen verantwoordelijkheid Integrale benadering

Nadere informatie

Datum: 7 november 2014 Auteur: Managementteam Status: Definitief. Strategisch beleidsplan 2015-2018

Datum: 7 november 2014 Auteur: Managementteam Status: Definitief. Strategisch beleidsplan 2015-2018 Datum: 7 november 2014 Auteur: Managementteam Status: Definitief Strategisch beleidsplan 2015-2018 Inhoud I Inleiding... 3 Leeswijzer... 3 II Wie zijn wij... 4 Welzijn Nieuwe Stijl... 4 Gebiedsteams...

Nadere informatie

HET Loket in TEN BOER. Van bureau naar keukentafel

HET Loket in TEN BOER. Van bureau naar keukentafel HET Loket in TEN BOER Van bureau naar keukentafel Maatschappelijke veranderingen Van verzorgingstaat naar participatiesamenleving Van politiek naar sociaal burgerschap WMO; participeren en eigen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Zorgpact Teylingen

Zorgpact Teylingen Zorgpact Teylingen 2015-2016 In 2013 zijn de verschillende partijen gestart met het uitvoeren van het Zorgpact. In het Zorgpact werken de gemeente Teylingen, de huisartsen, Woonstichting Vooruitgang, Warmunda,

Nadere informatie

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum CMWW Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding Blz. 3 2. Uitvoering Blz. 3 3. Aanpak Blz. 4 4. Ontwikkelingen van het JPP Blz. 5 5. Conclusies en Aanbevelingen Blz. 6

Nadere informatie

1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Missie en visie SPiNN... 2 2.1 Missie... 2 2.2 Visie... 2 2.3 Strategie... 3 3 (Maatschappelijke) ontwikkelingen... 4 3.1 Gemeentelijke herindeling Groningen... 4 3.2

Nadere informatie

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013 Klaar om te wenden Jaarbericht 2013 De zeilterm klaar om te wenden wordt gebruikt om een overstag aan te kondigen, zodat de bemanning voorbereidingen kan treffen. Bij een overstag draait de voorsteven

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 NA INSPRAAK Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen.

Nadere informatie

RIBW werkt in & met sociale wijkteams

RIBW werkt in & met sociale wijkteams RIBW werkt in & met sociale wijkteams Inspiratiedagen RIBW 1 & 8 september 2015 Movisie Anneke van der Ven 9/9/2015 In wat voor tijd leven we eigenlijk? 1 1. Van AWBZ naar Wet Maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Wmo-werkplaats Twente. Scholingshandleiding voor cursist en trainer. Samenwerken met vrijwilligers

Wmo-werkplaats Twente. Scholingshandleiding voor cursist en trainer. Samenwerken met vrijwilligers Wmo-werkplaats Twente Scholingshandleiding voor cursist en trainer Samenwerken met vrijwilligers De vrijwilliger als vanzelfsprekende partner in zorg en welzijnswerk juli 2011 Saxion. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Wat elke professional over de oggz moet weten

Wat elke professional over de oggz moet weten Wat elke professional over de oggz moet weten Wat elke professional over de oggz moet weten Houten 2012 ISBN 978-90-313-9940-6 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2012 Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Werkplan 2014 Werkplan 2014 Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Het werkveld maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Daarvoor gaat u naar Minters

Daarvoor gaat u naar Minters Opvoeden & Opgroeien Eigen functioneren & Relaties Een leefbare buurt Daarvoor gaat u naar Minters U weet zelf vaak het beste wat goed is voor uzelf of uw gezin. En u gaat voor goede raad of praktische

Nadere informatie

Jaarbericht. Samen staan we sterker!

Jaarbericht. Samen staan we sterker! Jaarbericht 2012 Samen staan we sterker! Zuidhorn Grootegast Leek Marum Haren Noordenveld Tynaarlo Assen Aa en Hunze Midden-Drenthe Werkgebied Noordermaat Aangenaam Dit is het eerste jaarbericht van Noordermaat

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijk. Zorg voor. zorgen dat

Kennis van de Overheid. Maatschappelijk. Zorg voor. zorgen dat Kennis van de Overheid Maatschappelijk Zorg voor zorgen dat De decentralisaties voor elkaar In het maatschappelijk domein krijgt de gemeente forse extra verantwoordelijkheden voor jeugd, mensen met een

Nadere informatie

in 2013 Kompaan en De Bocht

in 2013 Kompaan en De Bocht Kompaan en De Bocht in 2013 In het maatschappelijk jaardocument van 2013 staat een uitgebreider (financieel) jaarverslag over Kompaan en De Bocht. U kunt dit vinden op www.jaarverslagenzorg.nl Steeds sterker

Nadere informatie

Workshop decentralisaties sociaal domein. 30 september 2013

Workshop decentralisaties sociaal domein. 30 september 2013 Workshop decentralisaties sociaal domein 30 september 2013 Inhoud Stimulansz Even voorstellen De 3 decentralisaties Wat kan de meerwaarde van sport zijn? Aan de slag met het kaartspel Stimulansz We zijn

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen 23 juni 2014 1 Inhoud INLEIDING... 3 MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD... 3 CRITERIA

Nadere informatie

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur)

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur) Agenda voor de vergadering van het Platform Zelfredzaam Datum: Locatie: 12 januari 2015 van 16:00 uur tot uiterlijk 19:00 uur (voor een eenvoudige maaltijd wordt gezorgd) Kulturhus Lienden Koningin Beatrixplein

Nadere informatie

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen De Wmo heeft de afgelopen jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt. De eerste jaren bestonden uit het neerzetten van goede structuren voor hulp en ondersteuning. De

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Inleiding Met de transities in het sociale domein in 2015 zijn de voorwaarden en criteria voor het verkrijgen van huishoudelijke hulp

Nadere informatie

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Netwerk Informele Zorg en Netwerk Mantelzorg Eindhoven Contact adres secretariaat: Mw. Marijke van der Zanden tel: 040-238 27 97 m.vd.zanden@eindhoven.nl

Nadere informatie

NASCHOLINGSCENTRUM MAATSCHAPPELIJK WERK

NASCHOLINGSCENTRUM MAATSCHAPPELIJK WERK TEAMNASCHOLING SCHOOLGERICHT MAATSCHAPPELIJK WERK 1 SCHOOLGERICHT MAATSCHAPPELIJK WERK DOEL VAN DE NASCHOLING De training heeft tot doel om de taak van de schoolmaatschappelijk werker te professionaliseren,

Nadere informatie

Beleidsplan minimabeleid 2014-2017

Beleidsplan minimabeleid 2014-2017 Beleidsplan minimabeleid 2014-2017 Pagina 1 Inleiding: Armoede is een complex fenomeen waarin de dimensies van inkomen, gezondheid, opleiding, zelfredzaamheid en mogelijkheden tot participatie een belangrijke

Nadere informatie

WMO Raad Duiven Postbus AD Duiven JAARVERSLAG Participeren is gewoon meedoen

WMO Raad Duiven Postbus AD Duiven JAARVERSLAG Participeren is gewoon meedoen JAARVERSLAG 2014 Participeren is gewoon meedoen Duiven, maart 2015 VOORWOORD Grote veranderingen wierpen in 2014 hun schaduw vooruit. De kranten stonden er vol van; de grootste politiek-bestuurlijke verbouwing

Nadere informatie

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de leden van de gemeenteraad. Onderwerp: Afronding project economische crisis

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de leden van de gemeenteraad. Onderwerp: Afronding project economische crisis Aan de leden van de gemeenteraad ambtenaar : Hr. Jan Willem Steeman uw brief d.d. : doorkiesnr : 0180 451 362 uw kenmerk : fax : ons kenmerk : RU11/00946/SPO/jws email : J.W.Steeman@ridderkerk.nl bijlage(n)

Nadere informatie

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: BJZ Flevoland

Nadere informatie

Veranderingen in delangdurige zorg, toegespitst op de begeleiding

Veranderingen in delangdurige zorg, toegespitst op de begeleiding Veranderingen in delangdurige zorg, toegespitst op de begeleiding Astrid Buis Stijgende kosten zorg Vergrijzing Vereenzaming Professionalisering Individualisering Bureaucratisering Wet- en regelgeving

Nadere informatie

Bijlage Rapportage monitor en resultaten eerste meting juni 2014 pilot Huishoudelijke Verzorging

Bijlage Rapportage monitor en resultaten eerste meting juni 2014 pilot Huishoudelijke Verzorging Bijlage Rapportage monitor en resultaten eerste meting juni 2014 pilot Huishoudelijke Verzorging Opzet van de monitor Huishoudelijke Verzorging De nieuwe manier van werken heeft 3 hoofdrolspelers namelijk

Nadere informatie

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG Plan voor een scholings CJG: in en vanuit het CJG Uitgaan van de eigen kracht van ouders en kinderen, die eigen kracht samen versterken en daar waar nodig er op af en ondersteunen Het scholingsplan CJG

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Partijen Het Zorgkantoor Nijmegen,( Coöperatie VGZ. hierna te noemen het Zorgkantoor, De Coöperatie VGZ Hierna te noemen VGZ, en het

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid. Mantelzorgbeleid De Gouden Leeuw Groep - mei

Mantelzorgbeleid. Mantelzorgbeleid De Gouden Leeuw Groep - mei Mantelzorgbeleid Mantelzorgbeleid De Gouden Leeuw Groep - mei 2016-1 Inleiding De Gouden Leeuw Groep hecht veel waarde aan een goede relatie tussen de cliënt, de mantelzorger en de medewerker(s) van De

Nadere informatie

ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN

ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN gemeente Den Haag September 2015 Conceptversie 2.0 1 Inleiding In november jl. is door de Haagse gemeenteraad Motie 86 Geïsoleerde Vrouwen aangenomen. Om uitvoering te geven

Nadere informatie

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING Jaarverslag 2014 Namens de Stuurgroep Samenwerkingsverband Autisme Zuidoost Brabant, Marianne Jacobs, coördinator Samenwerkingsverband Autisme november 2014 www.autismezuidoostbrabant.nl mjacobs@meezuidoostbrabant.nl

Nadere informatie

Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde

Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde Inleiding Met de invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening zijn de minnelijke schuldsanering en de wettelijke

Nadere informatie

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Inhoudsopgave Welkomstwoord Missie en visie Organisatiestructuur Dienstverlening en aanbod Informatie voor vrijwilligers

Nadere informatie

vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen

vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen Uw opgave is ons uitgangspunt: doelgericht, met de focus op zelfredzaamheid en de eigen kracht van mensen met een

Nadere informatie

Aanpak: CJG-aanpak. Beschrijving

Aanpak: CJG-aanpak. Beschrijving Aanpak: CJG-aanpak De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: CJG Icare Deze

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 2. TERUGBLIK OP HET JAAR 2014 2.1 INTERNE BESTUURLIJKE ORGANISATIE 2.1.1 BESTUUR 2.1.2 COORDINATIE 2.2

Nadere informatie

Welke kansen geeft decentralisatie van de Jeugdzorg voor Welzijn? Voorjaarsworkshop Verdiwel 7 april 2011 Inleiding Wiel Janssen

Welke kansen geeft decentralisatie van de Jeugdzorg voor Welzijn? Voorjaarsworkshop Verdiwel 7 april 2011 Inleiding Wiel Janssen www.pwc.com Welke kansen geeft decentralisatie van de Jeugdzorg voor Welzijn? Voorjaarsworkshop Verdiwel Inleiding Wiel Janssen Curriculum Wiel janssen: 35 jaar ervaring aan de voorkant van de Jeugdzorg

Nadere informatie

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo.

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Overzicht volgens beleidsdoelen uit kadernota Wmo 2008-2012 Mee(r)doen in Dalfsen* 2009 Thema Wmo-loket Informatie geven over wonen, welzijn en zorg Wmo-loket

Nadere informatie

De KrimpenWijzer is er voor al uw vragen en ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg, opvoeden en opgroeien.

De KrimpenWijzer is er voor al uw vragen en ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg, opvoeden en opgroeien. De KrimpenWijzer is er voor al uw vragen en ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg, opvoeden en opgroeien. Zit u niet lekker in uw vel en wilt u hier wat aan veranderen? Vindt u het moeilijk om

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 1 Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 Preambule Vrijwillig medewerkers in zorg en welzijn verrichten onbetaald en vrijwillig werkzaamheden in georganiseerd verband. Zij doen

Nadere informatie

Hulp voor jonge ouders. Informatie voor professionals

Hulp voor jonge ouders. Informatie voor professionals Hulp voor jonge ouders Informatie voor professionals Zorg voor kwetsbare meiden Meiden tussen de 16 en 27 jaar die zwanger zijn, of een kind hebben gekregen, kunnen terecht bij Vitree. Het gaat om kwetsbare

Nadere informatie

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert!

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert! Zozijn en de Stelselwijzigingen Zozijn participeert! Doel van deze bijeenkomst Informeren over belangrijke veranderingen De impact hiervan op de dienstverlening en cliënten De aanpak van Zozijn Vragen

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen. Dit komt

Nadere informatie

Jaarverslag Activiteiten Detentie Nazorg. Humanitas Haagland. Projectnaam Een Nieuwe Kans (ENK) / Buiten Re-integratiecentrum (RIC)

Jaarverslag Activiteiten Detentie Nazorg. Humanitas Haagland. Projectnaam Een Nieuwe Kans (ENK) / Buiten Re-integratiecentrum (RIC) Jaarverslag 2015 Activiteiten Detentie Nazorg Humanitas Haagland Projectnaam Een Nieuwe Kans (ENK) / Buiten Re-integratiecentrum (RIC) Coördinator Frederiek van Hulst Tijdsinvestering coördinator 1 januari

Nadere informatie

Centrum Jeugd & Gezin Maasland

Centrum Jeugd & Gezin Maasland 1 Centrum Jeugd & Gezin Maasland Presentatie BJZ Centrum Jeugd & Gezin Maasland "Meer dan een gebouw alleen" 5 juni 2012 2 Het Centrum Jeugd & Gezin Maasland voor Kinderen en jongeren (0-23 jaar) Ouders

Nadere informatie

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt.

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. VRAGENLIJST Quickscan voorbereiding decentralisatie begeleiding Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. Vraag

Nadere informatie

Noorden veldwerker. Zorg. De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg. Brochure Noorderveldwerker.indd :26

Noorden veldwerker. Zorg. De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg. Brochure Noorderveldwerker.indd :26 Welzijn Noorden veldwerker Wonen Zorg De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg Brochure Noorderveldwerker.indd 1 04-05-12 13:26 1 Inleiding De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het.

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. ONTMOET HUMANITAS Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. Zonder uitzondering. Lukt het je niet alleen,

Nadere informatie

Ondersteuning en hulp. in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015

Ondersteuning en hulp. in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015 Ondersteuning en hulp in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015 Voorwoord Dichtbij, bereikbaar en aanspreekbaar Het klinkt zo vanzelfsprekend en simpel: biedt mensen ondersteuning en hulp dichtbij, in

Nadere informatie

Programma van Eisen Subsidieverlening. Juvans maatschappelijk werk en dienstverlening

Programma van Eisen Subsidieverlening. Juvans maatschappelijk werk en dienstverlening Programma van Eisen Subsidieverlening 2015 Juvans maatschappelijk werk en dienstverlening Bijlage bij adviesnota subsidieverlening 2015 Juvans 16 december 2014 Dossiernr.: 1. Inleiding 1.1. Doel van het

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting De Boei. Sociaal Werk Bunschoten

Jaarverslag Stichting De Boei. Sociaal Werk Bunschoten Jaarverslag 2016 Stichting De Boei Sociaal Werk Bunschoten Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. De missie en visie van De Boei... 3 2. Bestuurssamenstelling... 3 3. Personele zaken... 3 4. Kerntaken van De

Nadere informatie

Anders doen. Carolien de Jong, 21 januari 2012

Anders doen. Carolien de Jong, 21 januari 2012 Anders doen Carolien de Jong, 21 januari 2012 Aanleiding De organisatorische opgave in tijden van crisis, bezuinigingen en decentralisatie: meer met minder in het sociaal domein van Amsterdam Doel een

Nadere informatie

Integraal samenwerken in de wijk: wat betekent dit voor toezicht?

Integraal samenwerken in de wijk: wat betekent dit voor toezicht? NVTZ Lokaliteit en toezicht houden Integraal samenwerken in de wijk: wat betekent dit voor toezicht? Rian van de Schoot -Vilans Programma Hervorming Langdurende Zorg en de opkomst van wijkteams Wat weten

Nadere informatie

Zorg- en logeerboerderij Achterstewold Boerderijnummer: 1258

Zorg- en logeerboerderij Achterstewold Boerderijnummer: 1258 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Zorg- en logeerboerderij Achterstewold Boerderijnummer: 1258 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze

Nadere informatie

Aan: de leden van de Commissie Welzijn ten behoeve van de vergadering van 23 januari 2012 Onderwerp: Voedselbank Teylingen

Aan: de leden van de Commissie Welzijn ten behoeve van de vergadering van 23 januari 2012 Onderwerp: Voedselbank Teylingen MEMO Aan: de leden van de Commissie Welzijn ten behoeve van de vergadering van 23 januari 2012 Onderwerp: Voedselbank Teylingen Geachte leden van de Commissie Welzijn, Bij de behandeling van de programmabegroting

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Opleidingsprogramma het keukentafelgesprek

Opleidingsprogramma het keukentafelgesprek Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma het keukentafelgesprek Zorg voor Zorgen dat! Leren gekanteld werken Het werk van de professional in de frontlinie van zorg en welzijn verandert ingrijpend. Niet

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

Hoe staan we ervoor? Transformatie in wording. Inge Bakker Kennispunt Twente

Hoe staan we ervoor? Transformatie in wording. Inge Bakker Kennispunt Twente Hoe staan we ervoor? Transformatie in wording Inge Bakker Kennispunt Twente 1 Met Respect Versterken eigen kracht Zorg op maat Eén gezin, één plan Behoud het goede Ontwikkelen van werkwijze eigen kracht

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage Programma Veilig Thuis de basis op orde

Derde voortgangsrapportage Programma Veilig Thuis de basis op orde Derde voortgangsrapportage Programma Veilig Thuis de basis op orde 9 januari 2017 Inleiding In dit document wordt gerapporteerd over de bevindingen en resultaten van het Programma Veilig Thuis de basis

Nadere informatie

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Wendy Hermans Monique Speelman Karin Stevens Inhoudsopgave 1 Meedoen in Alblasserdam... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Ontwikkelingen... 3 1.3

Nadere informatie

Kansen en bedreigingen, sterktes en zwaktes. Dit is een bijlage bij het Humanitas Jaarverslag 2011, www.humanitasjaarverslag.nl

Kansen en bedreigingen, sterktes en zwaktes. Dit is een bijlage bij het Humanitas Jaarverslag 2011, www.humanitasjaarverslag.nl Kansen en bedreigingen, sterktes en zwaktes Dit is een bijlage bij het Humanitas Jaarverslag 2011, www.humanitasjaarverslag.nl Om haar koers voor de komende jaren te kunnen bepalen, heeft Humanitas vastgesteld

Nadere informatie

Integraal en ontschot werken; kan het? Divosacongres 17 november 2016

Integraal en ontschot werken; kan het? Divosacongres 17 november 2016 Integraal en ontschot werken; kan het? Divosacongres 17 november 2016 11/21/2016 Programma Voorstellen, wie zijn wij? Schaalwandelen Landelijk beeld, hoe ontschot zijn we werkelijk? Eindhoven vertelt Samen

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

VOORWOORD 3 HULPVERLENING VAN HET ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK 4

VOORWOORD 3 HULPVERLENING VAN HET ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK 4 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 3 HULPVERLENING VAN HET ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK 4 Aantal dossiers* algemeen maatschappelijk werk (AMW) 4 Aantal korte kontakten* AMW 4 Bereik van AMW 5 De hulpverleningscijfers

Nadere informatie