Univé weer nadrukkelijker aanwezig in de markt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Univé weer nadrukkelijker aanwezig in de markt"

Transcriptie

1 Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 2 N U M M E R 8 O K T O B E R IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Wijffels spreekt met onderlingen over kansen van de coöperatie Pagina 5 Regionale themabijeenkomsten over herverzekering Pagina 7 Assurantiebelasting naar 21 procent Pagina 7 DNB stuurt aan op duidelijkheid tijdpad Solvency II Pagina 8 Verschuiving van intermediaire distributie naar direct writing zet zich door Pagina 9 Sterke stijging toezichtkosten DNB Pagina 11 Unigarant en UVM in Hoogeveen We hebben zelfs de neiging om Solvency II leuk te gaan vinden Coöperatie Univé Univé weer nadrukkelijker aanwezig in de markt Na het ingewikkelde fusie- en defusieproces naar en vanuit UVIT is er binnen de centrale organisatie van Univé volop werk aan de winkel. Een gesprek hierover met Conrad Rombout, een van de twee bestuurders die operationeel leiding geven aan de vernieuwde coöperatie Univé. Het nieuwe bestuur van Univé is een zogenoemd one tier board. Dit model is een alternatief voor het duale Rijnlandse model, waarin de directie of de raad van bestuur van de onderneming en de toezichthoudende raad van commissarissen twee gescheiden organen zijn. In een one tier board zijn de uitvoerende bestuurders en de niet-uitvoerende, toezichthoudende bestuurders in één bestuur verenigd, waarbij moet worden aangetekend dat de taken van de niet-uitvoerende bestuurders breder zijn dan die van de commissarissen in het duale model. Het nieuwe bestuur van Univé bestaat uit de niet-uitvoerende bestuurders Cors Hage (voorzitter en oud-directievoorzitter bij Monuta), Aart van Wincoop (voorheen voorzitter van de raad van commissarissen van Univé Midden- Nederland) en Roel van Dijk (oud-groepsdirecteur actuariaat en risicomanagement bij Eureko) en de uitvoerende bestuurders Herman Hein Roozen (oud-directeur schadeverzekeringen Delta Lloyd) en Conrad Rombout. P L E Z I E R I G M O D E L Wij hebben bewust voor een one tier board gekozen, zegt Conrad Rombout. In het traditionele model staat de raad van commissarissen op betrekkelijke afstand van de onderneming, zij het in deze tijd minder dan in het verleden. De raad van commissarissen komt slechts een aantal keren per jaar bijeen, waarbij de raad van bestuur of de directie dan verantwoording over het gevoerde beleid aflegt. Bij een one tier board heb je echt één bestuur. Wij komen elke veertien dagen bij elkaar, in één vergadering, en mijn collega Herman Hein Roozen en ik hebben niet nog eens een aparte bestuursvergadering. Het voordeel van dit model is dat de nietuitvoerende bestuurders veel dichter op de operatie zitten, waardoor ze beter op de hoogte zijn en hun rol van toezichthouder beter kunnen vervullen. Een valkuil is natuurlijk dat zij, onvriendelijk gezegd, de uitvoerende bestuurders voor de voeten gaan lopen. Of dat gebeurt, hangt heel erg af van de karakters en de instelling van de personen in het bestuur. Conrad Rombout. De onderlinge 1

2 Zijn zij in staat om de operatie aan de uitvoerende bestuurders over te laten? Dit moet je gaandeweg met elkaar ontdekken en ik kan zeggen dat het bij ons heel goed gaat. We vinden het een plezierig model, zeker gezien de fase waarin Univé verkeert. G E E N B E L A S T V E R L E D E N Deze laatste toevoeging van Rombout vraagt om een toelichting. Hij zegt: Na een langdurig en behoorlijk complex fusie- en defusieproces staan we sinds 1 januari weer op eigen benen. Wel moeten we veel opnieuw opbouwen. We moeten onze IT-infrastructuur nog uit die van VGZ ontvlechten, om maar eens iets te noemen. We moeten ook de hele organisatie opnieuw inrichten, met nieuwe functies als de interne auditor en de compliance officer. Dat is een intensief proces. Er speelt veel bij Univé, er is enorm veel werk aan de winkel en dan is het fijn om dat in een one tier board te doen. We weten dat de niet-uitvoerende bestuurders er heel dicht op zitten, ons terzijde staan en ons voor missers behoeden. Sommige zaken zijn zo complex, dat het echt handig is om er niet in je eentje voor te staan. Volgens Conrad Rombout is het geen nadeel dat vier van de vijf bestuurders geen Univé-achtergrond hebben. Hij zegt: We zijn allemaal vers en kijken fris tegen Univé aan. Je zou kunnen vinden dat het lastig is om weinig van de geschiedenis van Univé te weten, maar aan de andere kant zijn we niet met het verleden belast. Dat lijkt ook z n voordeel te hebben. Ik vind dat we met elkaar, maar ook met de regionale Univé s zonder hen zou het zeker niet kunnen tot een goede samenwerking komen. G E Z A M E N L I J K B E L A N G Het is heel inspirerend om samen met de regionale Univé s het bedrijf weer op te bouwen, vervolgt Rombout. Het fusie- en defusieproces heeft veel energie gekost, maar de medewerkers van de centrale organisatie en de regionale Univé s zijn gewoon doorgegaan met onze klanten te bedienen. Bovendien hebben ze dat zodanig gedaan, dat we nog steeds een buitengewoon goede naam in de markt hebben en de ene klanttevredenheidsprijs na de andere weten te winnen. Dat komt met name door de lokale aanwezigheid van de regionale Univé s. Zij hebben een band met hun klanten en dat gevoel proberen we ook als centrale organisatie over te brengen. Conrad Rombout beaamt dat de regionale Univé s in de afgelopen jaren ook met minder ruggensteun van de centrale organisatie prima hebben gefunctioneerd, maar wel zijn er wat zaken losgeraakt, zegt hij. Er is weinig verbinding geweest en we hebben daardoor wat achterstand opgelopen, bijvoorbeeld in onze systemen, in de positionering van het merk en in de productontwikkeling. Dat betekent dat we een gezamenlijk belang hebben om ervoor te zorgen dat we er weer helemaal zijn. Die motivatie, die urgentie voelt iedereen en daarom wordt daar veel energie in gestoken, vanuit de centrale organisatie, maar zeker ook vanuit de regionale Univé s. S T R A T E G I E Conrad Rombout heeft een brede achtergrond in het verzekeringswezen. In de jaren negentig bekleedde hij diverse directiefuncties bij SNS Reaal Groep, waaronder directievoorzitter van Reaal Particulier. Vervolgens werd hij directeur Leven Particulier bij Interpolis en na de fusie van Achmea en Interpolis werd hij aangesteld als directievoorzitter van de divisie Intermediaire Distributie bij Avéro Achmea. Sinds zijn aanstelling bij Univé, in maart 2012, heeft hij zich vooral gefocust op de strategie van Univé in de komende jaren en dan vooral ook op de rol daarin van de centrale organisatie. Een belangrijke formele rol van de centrale organisatie, aldus Rombout, is het bewaken van het merk en de reputatie van Univé. Dat klinkt gemakkelijk, maar daar schuilt behoorlijk veel achter. Nog een belangrijk punt is dat we van huis uit altijd schadeverzekeraar zijn geweest, 2 De onderlinge oktober 2012

3 maar daar hoeven we ons in de toekomst niet toe te beperken. In feite staat het Univé-merk voor het hele financiële domein in de volle breedte, zonder dat we daar nu al overal aanwezig zijn, maar dat is wel onze ambitie richting de toekomst. Maar we kunnen niet alles tegelijkertijd, dus we beginnen eerst met het schadebedrijf weer goed op de kaart te zetten. D I V E R S I T E I T Inmiddels heeft het bestuur van de Coöperatie Univé al diverse onderdelen van de nieuwe koers gerealiseerd. Besloten werd bijvoorbeeld dat Compander de dienstverlening aan derden moest afbouwen, waarna dit bedrijfsonderdeel onder de naam Univé Expertise Services verderging. Ook is besloten weer zeggenschap te krijgen over de herverzekeraars Univé Her en Univé Stormher, onlangs samengevoegd in N.V. Univé Her, en over de dochter Redutch. Vanzelfsprekend is in dit verband ook de relatie tot de regionale Univé s van belang. Een vraag is bijvoorbeeld hoe de centrale organisatie met de diversiteit in het landschap van regionale Univé s zal omgaan. Er zijn behoorlijke verschillen, beaamt Conrad Rombout. Die zijn voor een deel te verklaren uit de ontstaansgeschiedenis en uit de verschillen tussen de werkgebieden waarin ze werkzaam zijn. Op de een of andere manier heeft die diversiteit Univé geen windeieren gelegd, want qua naamsbekendheid en qua positionering in de markt staat het bedrijf er uitstekend voor. Toch ligt er een gezamenlijke ambitie om daar wel degelijk meer eenheid in te brengen, hoewel we tegelijkertijd het lokale ondernemerschap als cruciaal voor de continuïteit van het bedrijf zien. Dat lokale ondernemerschap brengt altijd diversiteit met zich mee en we moeten daarom naar een goede balans zoeken. We hebben daar ook al vergaande afspraken met elkaar over gemaakt, die we nu moeten concretiseren en van het papier af moeten zien te krijgen. Dat zijn zaken waar we nog wel een aantal jaren mee bezig zijn. O P N I E U W B E G O N N E N Wel ga ik ervanuit, zegt Conrad Rombout tot slot, dat we stap voor stap binnen één jaar nadrukkelijker met de markt bezig zullen zijn en met onze leden, onze klanten en onze proposities, die beter bij de behoeften van onze klanten moeten aansluiten. Dan zal de markt weer nadrukkelijker gaan merken dat er een club is die Univé heet. Ook hoop ik dat we in de nabije toekomst sneller nieuwe producten op de markt kunnen brengen. Dat gaat niet van de ene dag op de andere, maar daar werken we wel naar toe. Er zijn nog veel zaken die we aan moeten pakken, maar uiteindelijk zullen ook de mensen die al heel lang bij dit bedrijf werken, gaan ervaren dat we afgelopen januari toch een beetje opnieuw zijn begonnen. En ook de buitenwereld zal dat zeker gaan merken! De onderlinge oktober

4 FEDERATIE FOV helpt bij formuleren eed of belofte Naar verwachting zullen medewerkers, bestuurders en toezichthouders van financiële instellingen per januari 2013 verplicht worden om een eed/belofte af te leggen. In het vooruitzicht van deze nieuwe verplichting heeft de FOV een circulaire verspreid waarin wordt stilgestaan bij de inhoud van de voorgestelde regels en bij de implementatie daarvan. De circulaire bevatte ook een aantal formuleringen van de eed/belofte. Met de circulaire zijn de leden in staat om per januari 2013 invulling te geven aan de dan geldende regels ten aanzien van de zogenaamde bankierseed. 10 e Nyenrode-cursus succesvol afgesloten Tijdens de slotdag van de FOV-Nyenrode cursus op 1 oktober jl. in Breukelen hebben 23 deelnemers hun certificaat van deelname ontvangen. De cursus loopt inmiddels 8 jaar en is 10 keer gegeven. Wegens de grote belangstelling wordt het programma vanaf 2011 twee keer per jaar aangeboden. De volgende editie vindt begin 2013 plaats en is voor die periode nagenoeg volgeboekt. Daarom ziet het ernaar uit dat er ook in 2013 een tweede Terugkomdag Nyenrode-cursus Voor deelnemers aan de Nyenrode-cursussen die in het verleden zijn gegeven, vond op 10 oktober 2012 een terugkomdag plaats. 21 Deelnemers van diverse jaargangen werden over de meest recente ontwikkelingen bijgepraat en geïnstrueerd. leergang zal plaatsvinden. De programmadirectie is een samenwerking van FOV en Ineke Duit van het Nederlands Centrum voor Coöperatief Ondernemerschap (NICE). Bijeenkomst pensioenmantel 25 Leden van de FOV nemen deel aan een collectieve pensioenverzekering bij Centraal Beheer Achmea (CBA). Namens de deelnemers onderhoudt een kernteam het contact met CBA. Dat team zorgt ook voor de contractsonderhandelingen. Op 4 oktober vond in Hoevelaken een bijpraatbijeenkomst plaats waar 24 belangstellenden aan deelnamen. Aan de orde kwamen zaken als de contractsonderhandelingen met CBA voor 2013, de verlaging van de cao-franchise en een mogelijke doorwerking daarvan voor deelnemers aan de collectieve overeenkomst, en wijziging van de AOW- en pensioenleeftijd. Eerste PE-cursus Klantbelang centraal van start Op 5 oktober vond in Bunnik de eerste PE-leergang 2012/2013 plaats. De samenwerking tussen FOV, NIBE SVV en KD-advies is met deze cursus aan een volgend actueel thema begonnen (het eerste thema betrof Wft-actualiteiten en strategie). Gedurende een vol dagprogramma, dat strekte van 10 tot 20 uur, kregen de 21 deelnemers afwisselend informatie van Rob Schotsman (NIBE SVV) over de juridische aspecten van klantbelang centraal en de bedrijfseconomische gevolgen door Kees Dullemond (KDadvies) gepresenteerd. Vanwege de grote belangstelling zijn voorlopig tot februari 2013 nog 5 cursusdagen gepland. Wijffels spreekt met onderlingen over kansen van de coöperatie 10 Vertegenwoordigers van grote en middelgrote leden kwamen op 12 oktober 2012 in Bosch en Duin bij elkaar om met Herman Wijffels, onder andere voormalig topman van de Rabobank en initiatiefnemer van Herman Wijffels. het sustainable finance lab, van gedachten te wisselen over de toekomst 4 De onderlinge oktober 2012

5 ONDERLINGEN van het onderlinge/coöperatieve verzekeringswezen. Tijdens de bespreking kwam een aanzienlijk aantal succesfactoren aan de orde die de specifieke FOV-achterban een voorsprong op de concurrentie kunnen geven en die ook goed aansluiten op het onderlinge/ coöperatieve bedrijfsmodel. Hierbij passeerden begrippen de revue als dienstbaarheid, vertrouwen, empathie, bereidheid tot samenwerking en het leveren van toegevoegde waarde. Bijeenkomsten in het teken van de toekomst van kleine onderlinge verzekeraars De FOV heeft deze zomer het beleidsdocument De kleine onderlinge na 1 januari 2014 gepresenteerd aan de leden. Daarin wordt een aantal ontwikkelingen geschetst waarmee de kleine onderlinge de komende jaren te maken krijgt. Op basis van een inventarisatie belegt de FOV de komende tijd een aantal themabijeenkomsten in het land om de leden te informeren over de recente ontwikkelingen in wet- en regelgeving en om met de leden te spreken over hun visie op de toekomst. De bijeenkomsten zijn bedoeld om een bijdrage te leveren aan de strategische keuzes waar de onderlingen de komende tijd voor staan en de manier waarop de FOV daarbij kan ondersteunen. Inmiddels heeft op woensdag 24 oktober 2012 de eerste bijeenkomst plaatsgevonden in Markelo. Op 16 november vindt in Zeist een tweede bijeenkomst plaats. Veel belangstelling voor jaarlijkse preventiedag Voor de preventiedag, die dit jaar in het teken staat van zonnepanelen, bestaat veel belangstelling: per eind oktober hebben zich meer dan 125 deelnemers voor verzekerden de functie Schademelden toegevoegd aan het online polisdossier Mijn Polissen. De maatschappij maakt het voor de klanten van samenwerkende verzekeringsadviseurs al langer mogelijk om hun verzekeringszaken 24 uur per dag, 7 dagen per week in Mijn Polissen in te zien, te volgen en desgewenst te downloaden. Schadeaangemeld, een recordaantal. De dag vindt plaats op 7 november in Baarn. Korting voor FOV-leden op trainingen over ORSA en reporting In de afgelopen zomer hebben leden van de FOV kunnen deelnemen aan een trainingsprogramma voor de parallelrun door het bureau InAudit, eigendom van Ronald Lammers (zelfstandig adviseur en voormalig DNB-toezichthouder) en Ronald van de Langenberg (registeraccountant en Solvency II-expert). Leden van de FOV kregen 25 procent korting op de cursusprijs. Hiervan is ruim gebruik gemaakt. InAudit heeft voor het najaar een nieuw programma opgesteld, dat zich richt op de Solvency-thema s ORSA en reporting. Leden van de FOV kunnen weer recht laten gelden op 25 procent korting op de cursusprijs, en vanaf 4 deelnemers zijn incompany-trainingen mogelijk. Inhoudelijke informatie is te vinden op de FOV-site. Regionale themabijeenkomsten over herverzekering Op 30 oktober, 8 november en 14 november 2012 vinden in Zeist, Nijkerk en Heerhugowaard regionale themabijeenkomsten plaats over herverzekering. Deze bijeenkomsten zijn voorzien aan het einde van een werkdag, van uur en onder meer bedoeld om op informele wijze kennis te nemen van actuele ontwikkelingen binnen het (gehele) vakgebied en gelegenheid te hebben om deze ontwikkelingen met collega s te bespreken. De FOV heeft drie herverzekeringsmakelaars bereid gevonden om na de internationale bijeenkomst in Baden Baden (van oktober) en in het zicht van de renewal in december 2012 een toelichting te geven op de stand van zaken op de herverzekeringsmarkt: Hoe is het schadeverloop over het afgelopen jaar, wat zijn de ontwikkelingen in het buitenland, hebben we te maken met een harde markt of een zachte markt, enz. Najaarsbijeenkomsten ingericht als mini-seminars Dit jaar organiseert de FOV op 29 november (Oudendijk), 11 en 18 december 2012 (resp. Odoorn en Zeist) de regionale najaarsbijeenkomsten. Deze bijeenkomsten krijgen het karakter van een mini-seminar over proportioneel risicomanagement en veranderingen in financieel gedragstoezicht (AFM). Daarnaast zal het in samenwerking met de FOV ontwikkelde online hulpprogramma ter voorbereiding van DNB-toetsing van bestuurders en RVC-leden worden geïntroduceerd. De najaarsbijeenkomsten worden zoals gebruikelijk met een diner afgesloten. Opgave voor de diverse bijeenkomsten is mogelijk via het FOV-bureau. O N D E R L I N G E N Klant kan online schade melden bij Noordhollandsche De Noordhollandsche van 1816 heeft De onderlinge oktober

6 melden via Mijn Polissen leidt niet tot een rechtstreekse communicatie tussen de klant en de Noordhollandsche. Het systeem is zo ingericht dat de adviesfunctie van de verzekeringsadviseur voor 100 procent gewaarborgd blijft, verzekert Het bijzondere van schade melden via Mijn Polissen is dat het systeem volledig is ingericht voor kantoren met een schaderegelingsbevoegdheid. Met die bevoegdheid kunnen verzekeringsadviseurs zelfstandig schades beoordelen, afhandelen en langs elektronische weg met de Noordhollandsche afrekenen. De schadevergoeding wordt dezelfde dag uitgekeerd. Omdat Mijn Polissen een integraal onderdeel is van de Verzekering- App die de Noordhollandsche kortgeleden introduceerde, is schademelden nu een geheel mobiele internetapplicatie geworden, zowel voor Apple- als voor Android-toestellen. Anker vernieuwt verzekering voor binnenvaart Rechtsbijstandverzekeraar Anker heeft haar polis voor de binnenvaart vernieuwd. De nieuwe verzekering speelt volgens Anker in op de gewijzigde financieel-economische omstandigheden waar veel binnenvaartschippers mee te maken hebben. De polis dekt ook aanvullende bedrijfsactiviteiten. Steeds meer binnenvaartschippers ontplooien volgens Anker nevenactiviteiten om hun inkomsten aan te vullen, bijvoorbeeld de exploitatie van een overslagstation of het bemiddelen in vrachten. Ook incassobijstand is bij de dekking inbegrepen en dat is volgens Anker in deze tijd voor de binnenvaart meer noodzaak dan luxe. Achmea koopt overheidsverzekeraar OVO Onderlinge overheidsverzekeraar OVO wordt per 1 januari overgenomen door Achmea, zo is het OVO-management overeengekomen met het concern. De raad van commissarissen is akkoord met het besluit en de ledenvergadering zal zich hierover op 15 november uitspreken. Bij de NMa is een melding van voorgenomen concentratie gedaan. De raad van commissarissen en het bestuur zijn gegeven de marktomstandigheden constant bezig geweest met het verkennen, onderzoeken en uitwerken van de mogelijkheden om de continuïteit van OVO ook voor de toekomst te waarborgen, zo schrijft algemeen directeur Ajit Khan aan de leden. Aanleidingen voor het zoeken naar een nieuwe aandeelhouder waren veranderende regelgeving en prijsdruk. De laatste jaren is sprake van een groeiende trend van collectieve aanbestedingen en andere samenwerkingsverbanden bij overheden. Als gevolg hiervan is de markt voor OVO krimpende en kan ieder jaar plots een groot deel van de aansprakelijkheidsleden wegvallen. Ook is een trend waarneembaar dat in aanbestedingen voor een relatief kleine speler als OVO onhaalbare eisen worden gesteld. Achmea bleek de enige serieuze kandidaat voor een overname. Na de overgang wordt het eigen vermogen plus de koopsom aan de leden uitgekeerd. De OVO-medewerkers gaan vanuit Leidschendam over naar de Achmeavestiging in Leiden. OVO maakte vorig jaar 1,9 (3,2) mln winst bij een omzet van 9,3 (9,1) mln. De onderlinge verzekert 623 gemeenten, waterschappen, instellingen en politieregio s tegen aansprakelijkheid en fraude. Goedkeuring voor aansluiting Noord Nederland bij TVM groep Schepenverzekeraar Noord Nederland uit Heerenveen gaat zich aansluiten bij de TVM Groep. De leden van deze onderlinge zijn onlangs unaniem akkoord gegaan met overname door TVM verzekeringen. Ook de NMa is akkoord gegaan met de overname. Het akkoord van DNB wordt op korte termijn verwacht. De Friese verzekeraar gaat per 1 januari 2013 verder als Noord Nederland schepenverzekering. Het bedrijf zal als zelfstandig merk vanuit Heerenveen blijven opereren met haar eigen directie en medewerkers. Noord Nederland werd in 1946 opgericht door een kleine groep binnenvaartschippers om zonder winstoogmerk op onderlinge basis elkaars risico s te dragen. In eerste instantie werden alleen binnenvaartschepen verzekerd en de eigenaren waren en zijn nog steeds lid c.q. deelgenoot van de vereniging. Later werd de onderafdeling pleziervaart in het leven geroepen en konden eveneens pleziervaartuigen, woonschepen en vaartuigen die niet aan de beroepsvaart deelnamen, worden verzekerd. Inmiddels is Noord Nederland uitgegroeid tot een modern verzekeringsbedrijf met rond de 850 aangesloten beroepsvaartuigen en 4000 pleziervaartuigen. De directies en besturen van beide maatschappijen menen dat een samenwerking veel voordelen zal bieden voor de aangesloten leden van de maatschappijen, onder andere door gezamenlijke inkoop van herverzekeringsproducten en besparing op de kosten van de administratie ten aanzien van de uitgebreide wet- en regelgeving, die een steeds grotere impact heeft. Het bundelen van de financiële reserves biedt daarnaast voor de leden een grote zekerheid in de komende decennia. Voor TVM verzekeringen speelt ook mee dat multimodaal vervoer steeds belangrijker wordt voor Nederlandse transportbedrijven. President-directeur Arjan Bos: Met Noord Nederland in onze groep zijn we in staat om nog beter in te spelen op toekomst- 6 De onderlinge oktober 2012

7 ACTUALITEITEN ontwikkelingen in de transport- en logistieke sector. Binnenvaart en transport over de weg zullen steeds intensiever met elkaar gaan samenwerken. Wij zijn ervan overtuigd dat dit multimodale vervoer een grote toekomst tegemoet gaat. VGZ introduceert no-claimkorting op zorgpolis Coöperatie VGZ lanceert onder het label Bewuzt een zorgpolis met no-claimkorting en losse zorgopties als fysiotherapie, tandheelkunde of zorg in het buitenland. Als de klant besluit om tijdens het jaar geen gebruik van deze zorgopties te maken, dan geldt hiervoor een no-claim korting op de premie voor het volgende jaar die kan oplopen tot 40 procent. Volgens Bewuzt is er een groep mensen die het gevoel hebben oververzekerd te zijn. Deze mensen geven aan geen belangstelling meer te hebben voor brede aanvullende pakketten met onderdelen waar ze geen gebruik van maken. Het zorgproduct van Bewuzt kent naast de verplichte basisverzekering geen aanvullende pakketten, maar zes extra opties voor de zorg die de klant echt nodig denkt te hebben. Bij een keuze voor meer opties geldt een stapelkorting. Een verzekerde die bijvoorbeeld kiest voor de optie fysiotherapie en dit gedurende het verzekeringsjaar nodig heeft, krijgt vooraf van de verzekeraar een overzicht van de kosten die aan deze behandeling zijn verbonden. Doordat op de polis een no-claim korting is ingebouwd die ieder jaar verder oploopt, is het aan de verzekerde om de kosten voor zijn behandeling te claimen op de polis of dit uit eigen middelen te bekostigen zodat de no-claim behouden blijft. Soms is het niet nodig een beroep te doen op de aanvullende verzekering en kan de klant de behandeling zelf betalen. De klant krijgt op deze wijze veel meer regie op z n verzekering en het verhoogt het kostenbewustzijn, aldus marketingdirecteur Jan- Luuk de Groot. Periodieke controles bij de tandarts tot een maximum van twee per jaar vallen buiten de no-claim regeling. Bewuzt heeft naast de zes zorgopties ook vijf opties eigen risico. A C T U A L I T E I T E N Assurantiebelasting naar 21 procent De assurantiebelasting wordt in 2013 verhoogd van 9,7 procent naar 21 procent. Dit hebben VVD en PvdA afgesproken in het regeerakkoord. Met de verhoging wordt onder meer het afschaffen van de forensentaks en de langstudeerboete gefinancierd. De ruime verdubbeling zou zo n 1,4 mld aan extra belastinginkomsten opleveren. Het wordt de derde verhoging van de assurantiebelasting in korte tijd: per 1 maart vorig jaar ging het tarief omhoog van 7,5 procent naar 9,7 procent; tot 1 maart 2008 bedroeg de assurantiebelasting 7 procent. De verhoging van de belasting naar het btw-tarief stond expliciet in het verkiezingsprogramma van de PvdA; ook bij CDA, D66, GroenLinks, SGP en SP was de verhoging onderdeel van het programma. Bedrijven en consumenten gaan gemiddeld meer dan 100 per jaar extra betalen. Vanuit de sector worden veel bezwaren tegen de verhoging van de assurantiebelasting geuit. Hierbij wordt gewezen op de negatieve effecten op de verzekerbaarheid van particulieren en bedrijven in het huidige economische tijdsgewricht, en op een verslechterende concurrentiepositie van Nederland in de open Europese economie. De FOV dringt erop aan dat agrarische calamiteitenverzekeraars worden ontzien. De pleidooien hebben vooralsnog niets opgeleverd. DNB stuurt aan op duidelijkheid tijdpad Solvency II De invoering van Solvency II op 1 januari 2014 is niet zeker. DNB-directielid Joanne Kellermann vindt de onduidelijkheid over de invoeringsdatum vervelend en vooral onwerkbaar. Wat betekent het mogelijke uitstel Joanne Kellermann. voor verzekeraars die al veel tijd hebben gestoken in de voorbereidingen op het Europese toezichtskader? De Europese toezichthouders, verenigd in de EIOPA, hebben eind vorige maand gesproken over de haalbaarheid van de geplande invoeringsdatum van Solvency II. Onzekerheid over de invoeringsdatum is voor alle betrokken partijen heel lastig. De verzekeraars en wij hebben met elkaar veel tijd gestoken in het tijdig voldoen aan de nieuwe regels, zegt Kellermann, bij DNB verantwoordelijk voor het toezicht op verzekeraars en pensioenfondsen. De oorzaak van de onzekerheid is dat de onderhandelingen in Brussel over de mitigering van de regels nog niet zijn afgerond. Kellermann: De Europese Commissie, het Europese Parlement en de Europese Raad willen voor ze de regels vaststellen, eerst de resultaten van een Long Term Guarantee Impact Assessment afwachten. In deze studie worden de gevolgen van de nieuwe regels doorgerekend in diverse scenario s. EIOPA is al vergevorderd met de voorbereidingen voor de impactstudie en wacht op groen licht De onderlinge oktober

8 van de onderhandelende partijen. Kellermann: Bij EIOPA heb ik het voorstel gedaan een brief naar Brussel te sturen en te vragen om duidelijkheid over de volgende stappen. Dat voorstel is overgenomen. Zodra we meer weten, informeren we de verzekeraars. Gelukkig zijn de inspanningen van verzekeraars om zich voor te bereiden niet voor niets geweest. Eventueel uitstel is geen reden om rustig achterover te gaan leunen. Het Solvency IIraamwerk bevat zo veel positieve elementen waaronder de invulling van ontbrekende schakels in het huidige verzekeringstoezicht. Invoeren blijft noodzakelijk. Dat onderdelen van Solvency II moeten worden ingevoerd desnoods in stappen, is helder, aldus Kellermann. AFM denkt mee over bedieningsconcepten Het zorgvuldig afbakenen van de doelgroep staat aan de basis van een succesvol bedieningsconcept bij financiële dienstverleners. Dit stelt de AFM in haar maandelijkse online nieuwsbrief. De toezichthouder ziet met name de mogelijkheden in online dienstverlening toenemen en ontwikkelt hiervoor een normenkader. De AFM stelt dat door in te spelen op de specifieke doelgroep uw onderneming toegevoegde waarde voor deze doelgroep kan bieden en zich kan onderscheiden. De toezichthouder geeft verder aan dat afhankelijk van de doelgroep voorbereidingen of zelfs de advisering (deels) online kan plaatsvinden. Ook kunnen klanten zelf een deel van het adviesproces voor hun rekening nemen. Hoe meer voorbereidingen de klant treft bijvoorbeeld door het klantprofiel grotendeels zelf in te vullen hoe efficiënter u kunt werken. Steeds meer financieel dienstverleners maken volgens de AFM gebruik van internet bij de dienstverlening. Onder meer het gebruik van sociale media is een gebruiksvriendelijke en leuke wijze om informatie met klanten te delen. Online dienstverlening kan volgens de AFM ook een scherpere prijs opleveren voor het gekozen bedieningsconcept. De toezichthouder ontwikkelt voor de dienstverlening via internet een apart normenkader. Eerder gaf de AFM al handvatten waarmee adviseurs en aanbieders kunnen bepalen in hoeverre de klant centraal staat in hun bedieningsconcept. Bron: AM Signalen Verschuiving van intermediaire distributie naar direct writing zet zich door De markt voor schadeverzekeringen zal volgend jaar circa 2 procent groeien. Baken Adviesgroep spreekt deze verwachting uit aan de hand van een cijfermatige analyse van de belangrijkste trends en ontwikkelingen in de markt. Het bureau verwacht dat de groei in het particuliere segment sterker zal zijn dan die in de zakelijke markt. De verschuiving van intermediaire distributie naar direct writers en vergelijkingssites zet zich bij bijna alle verzekeringen door. Baken Adviesgroep verwacht voor het lopende jaar een groei van circa 1 procent. In de markt voor particuliere schadeverzekeringen verwacht het bureau een stabiele groei, voornamelijk door premiestijging. De penetratiegraad van auto-, inboedel- en aansprakelijkheidsverzekeringen is namelijk al jaren bijna 100 procent. Vrijwel alle verzekeraars hebben dit jaar echter al hun tarieven voor auto- en opstalverzekeringen verhoogd in reactie op de toegenomen schadelast. Alleen voor rechtsbijstandverzekeringen verwacht Baken Adviesgroep in 2013 een grotere afzet van nieuwe polissen. De zakelijke markt zit dit jaar in een lichte krimp vanwege een daling van het aantal bedrijven als gevolg van de economische crisis. Vooral de markten voor brand- en bedrijfsautoverzekeringen hebben hier last van, al verwacht Baken Adviesgroep op dit onderdeel weer een lichte groei in Die groei wordt deels teniet gedaan door een premiedaling voor brand en aansprakelijkheid dit jaar en voor brand ook in Binnen het zakelijke segment maken de transportverzekeringen de meeste groei door. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een (verwachte) premiestijging dit en volgend jaar. Aanvullend onderzoek leert dat bijna 40 procent van de particulieren op dit moment jaarlijks switcht van autoverzekeraar. Bij de andere verzekeringen ligt het aantal overstappers tussen de 15 en 20 procent. Ook constateert Baken Adviesgroep bij schadeverzekeringen een verdere afname van distributie via het intermediair ten gunste van het directe kanaal en vergelijkingssites. Bij opstalverzekeringen houden tussenpersonen hun positie vast. De onderzoekers verklaren dit uit de rol die het intermediair heeft bij het bepalen van de herbouwwaarde. Advieskosten via renteopslag niet toegestaan Volgens mededeling van de AFM is het niet toegestaan dat consumenten de advieskosten van de onafhankelijke adviseur of bemiddelaar betalen via een opslag op de rente of premie van het product die door de aanbieder in rekening wordt gebracht. De toezichthouder stelt zich op het standpunt dat dit soort betalingsconstructies niet zijn toegestaan onder het provisieverbod. Volgens de nieuwe provisieregels zal de consument de financiële adviseur of bemiddelaar rechtstreeks moeten betalen voor zijn diensten. Indirecte beloningen, zoals via de aanbieder van het financiële product, 8 De onderlinge oktober 2012

9 passen dan ook niet onder het provisieverbod, aldus de AFM die zegt veel vragen te krijgen over de toelaatbaarheid van bepaalde constructies. Het provisieverbod beoogt een cultuuromslag van productgedreven verkoop naar klantgerichte advisering teweeg te brengen. Deze beweging vereist dat de intensieve (financiële) relatie tussen adviseurs of bemiddelaars en aanbieders wordt ontvlochten, zodat het risico op sturing in de adviesketen zoveel mogelijk wordt weggenomen. Sterke stijging toezichtkosten DNB Tijdens de Panelbijeenkomst op 22 oktober is de concept toezichtbegroting 2013 van DNB besproken. De nieuwe toezichtaanpak Focus!, de uitbreiding voor nieuwe en gewijzigde taken als gevolg van nieuwe wet- en regelgeving, en de prijscompensatie leiden tot een toename van de toezichtkosten in 2013 met maar liefst 15,8 mln naar 149,0 mln. De sector heeft zich hier zeer kritisch over uitgelaten. Het grootste deel van de forse stijging (11,6 mln) is echter het gevolg van het besluit van minister De Jager tot een capaciteitsuitbreiding bij DNB per 1 januari 2013 met 54 directe toezicht fte s. Omdat de overheidsbijdrage bij wettelijk forfait is gemaximeerd tot 18,8 mln, komt de stijging volledig voor rekening van de financiële sector. In 2013 betalen zorgverzekeraars volgens de concept begroting 6,1 mln; overige verzekeraars 31,2 mln. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de begroting van DNB de komende vier jaar niet verder stijgt, behoudens prijscompensatie. Alleen in geval van bijzondere omstandigheden met materiële impact kan hiervan worden afgeweken. AFM publiceert voorlopige plannen 2013 De AFM heeft de concept-agenda 2013 gepubliceerd. Daarin staan de voorlopige plannen voor het komende jaar. Op basis van een analyse van problemen en risico s komt de AFM voor 2013 tot negen toezichtthema s: 1 Productaanbieders gaan het belang van de klant centraal stellen 2 De kwaliteit van financiële dienstverlening wordt beter 3 Vermogensopbouwproducten en de advisering daarover worden verbeterd 4 Niet-retail klanten krijgen een passende dienstverlening van financiële ondernemingen 5 Pensioenen worden transparant en passend 6 Verhoging van de kwaliteit governance, verslaggeving en accountantscontrole 7 De effectenmarkten functioneren eerlijk en efficiënt en de infrastructuur blijft bestendig 8 Gedragstoezicht draagt bij aan stabiliteit van het financiële stelsel 9 Zware schendingen van integriteit worden doelgericht en snel aangepakt De meeste thema s stemmen overeen met de thema s van De plannen zijn aangepast naar aanleiding van marktontwikkelingen en ervaringen. Er zijn drie nieuwe thema s: De AFM liet eerder weten een analyse te maken van financiële dienstverlening aan niet-retail klanten. Publieke en andere professionele beleggers blijken bereid te zijn om in complexe financiële producten te stappen. Daarbij is het de vraag of zij in staat zijn de risico s daarvan te doorzien, terwijl de huidige regels ervan uitgaan dat zij professioneel en deskundig genoeg zijn. De AFM vindt dat de geconstateerde problemen verder moeten worden geanalyseerd en aangepakt. Het thema Verhoging kwaliteit governance, verslaggeving en accountantscontrole brengt meer breedte en diepgang in vraagstukken rond ondernemingsbestuur, accountancy en jaarverslaggeving. De AFM wil deze vraagstukken in samenhang bezien. De werking van de kapitaalmarkt is in hoge mate afhankelijk van informatie en gedrag; op basis hiervan nemen beleggers hun beslissingen. Via het thema Gedragstoezicht draagt bij aan stabiliteit van het financiële stelsel draagt de AFM er vanuit haar eigen perspectief aan bij dat de opbouw van systeemrelevant risico wordt beperkt. Dit thema draait om het eerlijk en transparant functioneren van de inter-professionele markt voor derivaten en gestructureerde producten, en de daaruit voortvloeiende risico s voor de stabiliteit van het financieel stelsel. De AFM werkt hier samen met DNB en het ministerie van Financiën. Wetgevingsbrief 2012 naar Tweede Kamer De minister van Financiën heeft de wetgevingsbrief 2012 aan de Tweede Kamer gestuurd. De wetgevingsbrieven van de AFM en DNB zijn meegezonden. In zijn brief schetst de minister een beeld van de initiatieven voor wet- en regelgeving op het terrein van de financiële markten. Ook geeft hij een reactie op de wetgevingswensen van de AFM en DNB. Daaruit blijkt dat hij de meeste wensen onderschrijft. Deze werkt hij uit in de komende wetgevingstrajecten in overleg met de AFM, DNB en/of het ministerie van Justitie. Over de andere punten blijft de AFM met het ministerie van Financiën in overleg. De minister gaat achtereenvolgens in op de volgende thema s: De onderlinge oktober

10 S L O T A R T I K E L een gezonde en beheersbare financiële sector een optimale consumentenbescherming adequaat toezicht De AFM gaat in haar wetgevingsbrief in op de knelpunten in wet- en regelgeving die de toezichthouder in de toezichtpraktijk tegenkomt. De wetgevingswensen van de AFM hebben betrekking op: financiële stabiliteit versterking toezicht financiële verslaggeving toezicht op het juist informeren van beleggers en consumenten vermogensscheiding slagvaardigheid van de AFM AFM-bestuursvoorzitter Ronald Gerritse: Pas op met het stapelen van regel op regel In het FD van 6 oktober waarschuwde topman Gerritse van de AFM voor het uitstorten van teveel regels op de financiële sector als reactie op de economische crisis. Hij ziet een reëel gevaar van doorschieten door te dreigen met duizenden pagina s met nieuwe regels. Het vertrouwen in de financiële sector moet worden hersteld, aldus Gerritse, maar de overheid moet de grenzen van de effectiviteit van haar optreden blijven erkennen. Het is cruciaal om een middenweg te vinden tussen het oude idee dat de markt zichzelf wel corrigeert en het geloof dat overheid en toezichthouders alle onzekerheden kunnen wegnemen. De financiële wereld moet haar verantwoordelijkheid nemen en de burger moet erop kunnen vertrouwen dat hem geen excessief riskante producten worden aangeboden. De toezichthouders moeten daar voortdurend alert op zijn. Tegelijkertijd moet iedereen zich realiseren dat de financiële wereld dagelijks complexer wordt. Die complexiteit moet met eenvoud worden bestreden. De overheid en de financiële instellingen moeten een goede governance garanderen. Perverse prikkels moeten worden uitgebannen. Dat vraagt om regels, niet om het stapelen van regels. Het gaat om duidelijkheid, eenvoud en goede maatvoering. Het is zaak om intelligent beleid te voeren dat in samenspraak met de sector wordt ontwikkeld. Tijdelijke beperking bijbetalingslasten kleine werkgever bij waardeoverdracht Bij individuele waardeoverdracht van pensioenen kunnen werkgevers worden geconfronteerd met soms forse bijbetalingslasten. Deze lasten kunnen met name voor kleine werkgevers zwaar zijn. Ter beperking van deze bijbetalingslasten wordt een tijdelijke maatregel ingesteld voor kleine werkgevers. Pensioenuitvoerders zijn op grond van een Besluit van 21 september 2012 niet meer verplicht mee te werken aan een individuele waardeoverdracht als dit leidt tot een bijbetaling door de kleine werkgever van meer dan euro en meer dan tien procent van de overdrachtswaarde. Er moet worden voldaan aan al deze voorwaarden. De maatregel treedt op 1 januari 2013 in werking en duurt naar verwachting tot 1 januari 2014, afhankelijk van de vraag of er dan een nieuwe systematiek van waardeoverdracht zal zijn. Minister Kamp heeft aan de Stichting van de Arbeid advies gevraagd over het huidige systeem van waardeoverdracht en te onderzoeken of het huidige systeem nog steeds toegevoegde waarde heeft. Vanuit de ANWB Toen het internationale vakantieverkeer in de jaren zestig een hoge vlucht nam, groeide bij ANWB-leden de behoefte aan een reisverzekering in het dienstenpakket van hun vereniging. Deze werd aanvankelijk in samenwerking met een rechtsvoorganger van London Verzekeringen aangeboden, waarbij medewerkers van de ANWB als bemiddelaar optraden. De portefeuille groeide snel en werd met andere producten uitgebreid, met name autoverzekeringen, caravanverzekeringen, fiets- en brommerverzekeringen en later zelfs woonverzekeringen, om ook daarmee aan de wensen van ANWBleden tegemoet te komen. In 1972 werd besloten er een apart bedrijf voor op te richten: UniGarant, nu Unigarant, dat eerst in Den Haag was gevestigd, vervolgens aan het Museumplein in Amsterdam en sinds de jaren zeventig in Hoogeveen. In het begin was Unigarant een gevolmachtigd agent van London Verzekeringen, maar in 1990 werd de verzekeraar UVM opgericht, eerst voor met name de reis- en recreatieproducten van Unigarant en daarna stap voor stap voor het hele assortiment. De autoverzekeringen gingen in 2005 als laatste over. UVM streeft ernaar in de komende jaren het eigenrisicodragerschap uit te breiden. 10 De onderlinge oktober 2012

11 Unigarant en UVM in Hoogeveen We hebben zelfs de neiging Solvency II leuk te gaan vinden Lidwien Suur is sinds 1 januari 2012 algemeen directeur van het volmachtbedrijf Unigarant en van UVM, de verzekeraar van met name vervoermiddelen en recreatieproducten. FOV-bestuurslid Gert Jan Westerman werkt al vijfentwintig jaar bij Unigarant en is directeur Verzekeringstechniek. Een gesprek met beiden over het reilen en zeilen van deze dochter van ANWB B.V., die eigendom is van de Vereniging ANWB. Indirect zijn Unigarant en UVM daarom eigendom van de circa 4 miljoen leden van de ANWB. Lidwien Suur werkte tot het begin van dit jaar bij Nationale-Nederlanden. Per 1 januari 2012 is zij Jan Hennekam opgevolgd, die gedurende vier jaar algemeen directeur van UVM en Unigarant was en in 2011 op jonge leeftijd hij was vijftig jaar kwam te overlijden. Hennekam was op zijn beurt de opvolger van Rob Kamphuis, die nu voorzitter van de FOV is en achttien jaar directievoorzitter van Unigarant was. V O O R L O P E R Bij UVM en Unigarant samen werken momenteel zo n 400 mensen en deze omvang is volgens Lidwien Suur groot genoeg om alle ontwikkelingen in de markt en op het gebied van wet- en regelgeving daadkrachtig op te pakken, en ook nog klein genoeg om dit pragmatisch, snel en wendbaar te doen. De maatschappij ligt dan ook heel goed op schema voor wat betreft de voorbereiding op Solvency II. Ze zegt: Met betrekking tot Solvency II hebben mijn voorgangers besloten dat het weliswaar een moeten is, het wordt ons immers vanuit wetgeving opgelegd, maar dat het ook mogelijk moet zijn er ons voordeel mee te doen. Daarom hebben we met volle overtuiging die insteek gekozen. We hebben ons als een voorloper in het kader van Solvency II opgeworpen onze risk manager is bijvoorbeeld voorzitter van de ORSAwerkgroep van De Nederlandsche Bank en we zijn er daarom al zeker anderhalf jaar heel actief mee bezig. We verwachten ruim voor 1 januari 2014 met alle voorbereidingen klaar te zijn, al is dat best spannend, omdat de regelgeving nog telkens wordt gewijzigd. Maar het is absoluut geen blok aan ons been en dat heeft veel te maken met die mindset : hoe kunnen we het risicomanagement en de verplichte functies zo invullen dat we er Lidwien Suur en Gert Jan Westerman. in onze bedrijfsvoering ook echt baat bij hebben. Omdat we het zo aanpakken, hebben we zelfs de neiging Solvency II nog een beetje leuk te gaan vinden ook. S T R A T E G I S C H E R I S I C O S In het kader van die voorbereiding op Solvency II hebben Lidwien Suur, Gert Jan Westerman en het overige management de ochtend voorafgaande aan het interview nog een stevige discussie over de strategische risico s van de onderneming gevoerd. Het uitblijven van groei in de komende jaren werd daarin als een van de grootste risico s genoemd. Lidwien Suur: We hebben in de afgelopen jaren een aantal saneringsslagen gemaakt om tot een beter rendement te komen. Dat is gelukt, het is financieel een heel gezond bedrijf. Door die saneringsslagen zijn we in volume een stukje achteruitgegaan, terwijl we hier natuurlijk wel een organisatie van ruim vierhonderd mensen hebben die we vanuit ons premievolume moeten zien te onderhouden. Een van de grootste strategische risico s is daarom dat we per euro premie te duur worden als we die achteruitgang in volume niet naar groei De onderlinge oktober

12 kunnen ombuigen. Uiteraard nemen we veel maatregelen om dat te voorkomen, maar juist omdat we zo goed aan het rendement hebben gewerkt en bovendien ons hele IT-systeem hebben vernieuwd, en we dus helemaal klaar zijn om te groeien, is het uitblijven daarvan een van onze grootste risico s. Volgens Suur hebben UVM en Unigarant vergeleken met andere marktpartijen een gunstige uitgangspositie in hun streven naar groei, in de vorm van kostenratio s die onder het gemiddelde liggen, maar dat betekent niet dat we daar tevreden mee zijn, zo zegt ze. We willen echt uitstekende producten kunnen aanbieden, voor een heel goede prijs. Maar elke euro die je aan kosten uitgeeft, kun je niet aan schade uitgeven, dus daarom is dat wel voortdurend een aandachtspunt voor ons. E I G E N C O M P E T E N T I E S Een verschil met andere partijen, zo vult C O L O F O N De onderlinge is een uitgave van de FOV (Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland) en verschijnt 10 keer per jaar in een oplage van exemplaren. Leden van de FOV zijn gratis geabonneerd op De onderlinge. Redactiecommissie: Chris van Toor Met medewerking van: Peter van Steen, Geldermalsen en Hester Heleen Fotografie, Amerongen Redactiesecretariaat: Productie en druk: Loes Malherbe Postbus AC Zeist T F E I Drukkerij De Eendracht, Schiedam Overname van (gedeelten van) artikelen is toegestaan mits de bron wordt vermeld. ISSN Gert Jan Westerman aan, is dat we relatief kleine producten aanbieden, in relatief kleine markten. We hebben ruim 2 miljoen klanten en een omzet van een kleine 300 mln, dus per polis hebben we maar een kleine premie. In veel markten zijn we marktleider, dus is het sowieso een uitdaging om dat te blijven of om tenminste in de top drie te blijven. Daarvoor is het nodig dat onze verwerking efficiënt en scherp is. Dit willen we bereiken door zo veel mogelijk te digitaliseren. Aan de voorkant is het acceptatieproces al redelijk geautomatiseerd, maar we zijn nu ook bezig om de schadeafwikkeling digitaal op te zetten, wat voor fietsverzekeringen en reisverzekeringen al is gerealiseerd. En dan zie je dat je het verschil kunt maken. Een geheel andere strategie om de verzekeringstechnische winst te verbeteren, is het stap voor stap vergroten van het eigenrisicodragerschap. Westerman: We hebben nu nog een behoorlijk deel van onze premie herverzekerd, maar gaan dat in stappen terugbrengen en veel meer zelf verzekeraar worden. We hebben in dit bedrijf, in feite vanuit de volmacht, langzaam maar zeker veel competenties opgebouwd. We kunnen bijvoorbeeld prima zelf de letselschadebehandeling bij onze aansprakelijkheidsproducten doen. Ook hebben we een goede actuariële afdeling en zijn we dus goed in staat om zelf de premies actuarieel vast te stellen. En zo hebben we nog meer mogelijkheden om het eigen risico dragen te verhogen. Als we dat goed doen, levert dat aan het einde van de dag meer verzekeringstechnische winst op en een sterkere balanssituatie naar de toekomst toe. Onze plek is uiteindelijk meer die van verzekeraar dan van gevolmachtigde, aldus Lidwien Suur. We willen als verzekeraar voor eigen rekening en risico ondernemen. We moeten vertrouwen hebben in ons eigen verzekeringstechnische kunnen en daarmee goede resultaten neerzetten. T W E E D E P I J L E R De verzekeringen van UVM worden via twee kanalen aan de man gebracht: het ANWB-merk vooral via internet en de telefoon aan ANWB-leden en het label Unigarant via tussenpersonen, reisbureaus, rijwielhandelaren enzovoort. In de komende jaren wil UVM vooral voor ANWB-leden nog meer onderscheidend zijn, bijvoorbeeld door de samenwerking met onderdelen van de ANWB (de Wegenwacht en het eigen bergingscentrum) en door de combinatie van verzekeringen en hulp bij pech, niet alleen voor automobilisten maar ook voor fietsers (met name op elektrische fietsen). Lidwien Suur: De ANWB heeft duidelijk in haar strategie staan dat zij sterker wil worden in het verkopen van verzekeringen. Na de hulpverlening door de Wegenwacht en de Alarmcentrale is verzekeren voor de ANWB de tweede pijler van het bedrijf. Daar blijkt dus op z n minst uit dat de ANWB veel vertrouwen in ons heeft en dat wij goed bij de ANWB passen. Niet voor niets hebben we niet alleen de vlag van Unigarant, maar ook die van de ANWB naast ons kantoor staan! 12 De onderlinge oktober 2012

Trots zijn en begrip tonen is goedkoper dan korting geven

Trots zijn en begrip tonen is goedkoper dan korting geven Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 1 N U M M E R 6 J U L I / A U G U S T U S 2 0 1 1 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 2 71 e Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Grootschalig organiseren, kleinschalig aanbieden

Grootschalig organiseren, kleinschalig aanbieden Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 2 N U M M E R 7 S E P T E M B E R 2 0 1 2 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Doorbraak in toegang fraude-

Nadere informatie

De drie P s van duurzaamheid: People, Planet, Preventiedag!

De drie P s van duurzaamheid: People, Planet, Preventiedag! Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 2 N U M M E R 9 N O V E M B E R 2 0 1 2 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Model profielschetsen gepubliceerd

Nadere informatie

Klanten zijn niet geïnteresseerd in integrale financiële plannen

Klanten zijn niet geïnteresseerd in integrale financiële plannen Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 1 N U M M E R 7 S E P T E M B E R 2 0 1 1 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Bestuursvergadering Persoonlijke

Nadere informatie

Wat je een grote verzekeraar vraagt, kun je niet van een kleine verwachten

Wat je een grote verzekeraar vraagt, kun je niet van een kleine verwachten Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 2 N U M M E R 2 F E B R U A R I 2 0 1 2 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 FOV verhuist naar Zeist Pagina

Nadere informatie

JAARGANG 16 NUMMER 5 MEI/JUNI 2006. Algemene Ledenvergadering

JAARGANG 16 NUMMER 5 MEI/JUNI 2006. Algemene Ledenvergadering FOV Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland JAARGANG 16 NUMMER 5 MEI/JUNI 2006 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Vergadering bestuur en districtsbestuur Pagina

Nadere informatie

Over waarden en voorwaarden en het stoppen van de inbreker

Over waarden en voorwaarden en het stoppen van de inbreker Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 1 N U M M E R 1 0 D E C E M B E R 2 0 1 1 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 FOV benadrukt proportionaliteit

Nadere informatie

Aon Nederland en Aon Global Risk Consulting. risicomanagement, employee benefits en verzekeringen,

Aon Nederland en Aon Global Risk Consulting. risicomanagement, employee benefits en verzekeringen, FOV Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 1 9 N U M M E R 9 N O V E M B E R 2 0 0 9 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Bestuursvergadering Aon

Nadere informatie

JAARGANG 15 NUMMER 6 JULI/AUGUSTUS 2005

JAARGANG 15 NUMMER 6 JULI/AUGUSTUS 2005 FOV Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland JAARGANG 15 NUMMER 6 JULI/AUGUSTUS 2005 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Vergaderingen bestuur en districtsbestuur

Nadere informatie

Jaarverslag Univé Groep

Jaarverslag Univé Groep Jaarverslag Univé Groep 2013 Daar plukt ú de vruchten van! JAARVERSLAG 2013 UNIVÉ GROEP Univé Groep bestaat uit: Coöperatie Univé U.A. N.V. Univé Schade N.V. Univé Her Redutch B.V. Stichting Univé Rechtshulp

Nadere informatie

Zeventigjarige federatie is de tijd ver vooruit

Zeventigjarige federatie is de tijd ver vooruit Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 0 N U M M E R 5 M E I / J U N I 2 0 1 0 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 5 Preventiedag 2010 Zeventigste

Nadere informatie

de onderlinge BRIEF Aan de vooravond van de fusievergadering NIEUWS Er komt een Platform Coöperatieve en onderlinge verzekeraars

de onderlinge BRIEF Aan de vooravond van de fusievergadering NIEUWS Er komt een Platform Coöperatieve en onderlinge verzekeraars NIEUWS BRIEF JAARGANG 24 NUMMER 5 DECEMBER 2014 de onderlinge UITGAVE VAN DE FEDERATIE VAN ONDERLINGE VERZEKERING MAATSCHAPPIJEN IN NEDERLAND ONDERWERPEN PAG 3 NAJAARSBIJEENKOMSTEN VAN DE FOV PAG 4 CURSUS

Nadere informatie

Mediation: een onderlinge oplossing van conflicten

Mediation: een onderlinge oplossing van conflicten Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 0 N U M M E R 7 S E P T E M B E R 2 0 1 0 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Studiedag Arbeidsongeschiktheid,

Nadere informatie

Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland

Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland FOV Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 1 9 N U M M E R 1 0 D E C E M B E R 2 0 0 9 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Districtbestuursvergadering

Nadere informatie

VOORWOORD. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur

VOORWOORD. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur Jaarverslag 2012 2 VOORWOORD De financiële markten zijn continu in beweging. Die beweging is er sinds het uitbreken van de crisis niet minder om geworden. Het is van groot belang dat de financiële sector

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 ANWB BV. Den Haag, 24 februari 2015

Jaarrekening 2014 ANWB BV. Den Haag, 24 februari 2015 Jaarrekening 2014 ANWB BV Den Haag, 24 februari 2015 Inhoudsopgave 1.1.1.1 Wit regel 2 Jaarverslag 2 1 Bericht van de hoofddirecteur 3 2 Directieverslag 4 2.1 ANWB in het kort 4 2.1.1 Doelstelling ANWB

Nadere informatie

doen we MAAtschAppeliJk JAArverslAg 2008 1 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 2008

doen we MAAtschAppeliJk JAArverslAg 2008 1 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 2008 doen we Maatschappelijk Jaarverslag 28 1 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 28 inhoud VOORWOORD 5 1 ACHMEA IN DE SAMENLEVINg 7 1.1 Wie willen we zijn 7 2 thema 1 VERTROUWEN 15 2.1 Focus op lange termijn

Nadere informatie

JAARGANG 15 NUMMER 7 SEPTEMBER 2005. Goedkoop is geen duurkoop in juridische dienstverlening. gekeken, vertelt hij. Ik vond het als commercieel

JAARGANG 15 NUMMER 7 SEPTEMBER 2005. Goedkoop is geen duurkoop in juridische dienstverlening. gekeken, vertelt hij. Ik vond het als commercieel FOV Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland JAARGANG 15 NUMMER 7 SEPTEMBER 2005 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Bestuursvergadering Toegang tot recht Goedkoop

Nadere informatie

Achmea in vogelvlucht

Achmea in vogelvlucht Jaarverslag 2014 Introductie Achmea in vogelvlucht Aantal klanten per merk 3.575.342 3.575.197 1.460.430 1.224.912 853.204 745.034 724.228 689.199 566.655 276.500 135.100 101.000 94.691 50.415 333 Verdeling

Nadere informatie

Kenniscentrum Microverzekeren

Kenniscentrum Microverzekeren FOV Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 1 8 N U M M E R 8 O K T O B E R 2 0 0 8 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Najaarsbijeenkomsten in

Nadere informatie

Gedragscode Verzekeraars. Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk

Gedragscode Verzekeraars. Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk Gedragscode Verzekeraars Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk Voorwoord De gedragscode leeft We moeten duidelijk zijn over wat we kunnen bieden. Een verzekering is een middel en geen doel

Nadere informatie

Introductie Woord van de voorzitter 4 Profiel en kerncijfers 6

Introductie Woord van de voorzitter 4 Profiel en kerncijfers 6 Jaarverslag 2013 Inhoud Introductie Woord van de voorzitter 4 Profiel en kerncijfers 6 Verslag van de Raad van Bestuur Strategie 12 Onze klanten 23 Onze maatschappelijke resultaten 27 Onze medewerkers

Nadere informatie

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V.

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V. Postbus 7110 6503 GP Nijmegen Tel (024) 366 66 00 Vergunningsnummer 12000483 www.bovemijverzekeringsgroep.nl Bovemij Verzekeringsgroep N.V. BOVEMIJ JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE VOORWOORD Voorwoord Geconsolideerde

Nadere informatie

Eigen vermogen 185,2 176,5 166,0 173,1 160,1

Eigen vermogen 185,2 176,5 166,0 173,1 160,1 VvAA jaarverslag 2013 Kerncijfers 2013 2012 2011 2010 2009 Omzet Premie-inkomen schadeverzekeringen 1) 97,2 91,8 85,3 86,7 83,8 Premie-inkomen levensverzekeringen 1) 20,3 21,7 41,6 45,8 61,2 Opbrengst

Nadere informatie

A promise for life geldt ook na de pensionering

A promise for life geldt ook na de pensionering September 2014 Nieuwsbrief Pensioenfonds Abbott Nederland Voorzitter pensioenfonds Jonathan Negro: A promise for life geldt ook na de pensionering COLUMN Jonathan Negro Voorzitter Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Voorwoord. Hans Hoogervorst Voorzitter van het bestuur

Voorwoord. Hans Hoogervorst Voorzitter van het bestuur Autoriteit Financiële Markten Jaarverslag 2010 Voorwoord Voor u ligt het AFM jaarverslag over 2010. Hierin leest u hoe de AFM heeft gewerkt aan het bevorderen van eerlijke en transparante financiële markten.

Nadere informatie

Zorgverzekeraars houden vast aan grote financiële buffers

Zorgverzekeraars houden vast aan grote financiële buffers Uitkeringen levensverzekeraars een derde hoger dan omzet > 3 Ziekenhuizen op oorlogspad > 6 Nr. Jaargang 35 11 oktober 2013 Interview Bij Zwitserleven is duidelijkheid en eenvoud het devies, zegt directievoorzitter

Nadere informatie

alles stroomt MAAtschAppeliJk JAArverslAg 2007 1 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 2007

alles stroomt MAAtschAppeliJk JAArverslAg 2007 1 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 2007 alles stroomt Maatschappelijk Jaarverslag 2007 1 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 2007 inhoud Voorwoord 4 2 Rapportageprincipes 6 3 Profiel en kerngegevens 8 4 Missie, strategie en doelstellingen 16

Nadere informatie

Unigarant Magazine 2008

Unigarant Magazine 2008 Unigarant Magazine 2008 Zichtbaar en transparant Premie.nl unieke online verzekeringstool - Introductie digitale schadeafhandeling Snel uitsluitsel over dekking en uitkering - In dialoog met retail Unigarant

Nadere informatie