Diensten en producten. van de Federatie van Onderlinge Verzekering maatschappijen in Nederland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Diensten en producten. van de Federatie van Onderlinge Verzekering maatschappijen in Nederland"

Transcriptie

1 Diensten en producten van de Federatie van Onderlinge Verzekering maatschappijen in Nederland

2 2 Branchevereniging FOV De FOV is de branchevereniging van onderlinge verzekeraars in Nederland. Het coöperatief verzekeren en de daarbij behorende bedrijfscultuur vormen het bindende element tussen de verzekeraars en hun klanten. De activiteiten van de FOV zijn gericht op het handhaven en verbeteren van de positie van onze leden in de markt. Wij behartigen de belangen van de leden bij de overheid en toezichthouders en ondersteunen de leden met diensten die het coöperatieve karakter en de kwaliteit van de organi saties versterken. In deze brochure vindt u een overzicht van de diensten en producten die de FOV aanbiedt.

3 3 Bijeenkomsten De FOV organiseert bijeenkomsten waar bestuurders, RvC- leden en management van aangesloten leden elkaar ontmoeten, kennis delen en ervaringen uitwisselen en waar actuele thema s worden gepresenteerd en besproken. De bijeenkomsten, die zich kenmerken door een informeel karakter en een open sfeer, staan in het teken van onderwerpen die betrekking hebben op het vakgebied en de ontwikkelingen daarin. De FOV heeft daarbij een nauw contact met de leden om op de wensen en vragen te kunnen inspelen. Ledenbezoeken Bestuursleden en medewerkers van de FOV bezoeken de leden op locatie. Het geeft partijen inzicht in de gewenste mogelijkheden en uitdagingen waar aan gewerkt kan en zal worden. Internationale samenwerking De FOV is aangesloten bij de internationale tak van de coöperatieve verzekeraars AMICE. Internationale belangenbehartiging en uitwisseling van kennis en informatie staan daarbij centraal. Voor- en najaarsbijeenkomsten regio s In het voorjaar en najaar worden in het land drie regio bijeenkomsten georganiseerd. Een groot aantal leden van de FOV maakt van de gelegenheid gebruik om elkaar te ontmoeten. Tijdens de bijeenkomsten worden aansprekende marktpartijen en medewerkers van AFM en DNB uitgenodigd om een toelichting te geven op actuele ontwikkelingen. Algemene ledenvergadering Tijdens de jaarlijkse Algemene leden vergadering van de FOV worden de resultaten en de plannen van de FOV gepresenteerd. Daarbij is er een programma waarin de actualiteit centraal staat.

4 4 Belangenbehartiging Als brancheorganisatie onderhoudt de FOV contacten met overheid, politiek en toezichthouders. De inzet hiervan is een passende regelgeving en toezicht en beheersbare kosten bij de leden. Belangenbehartiging vindt ook plaats in contacten met collega-brancheverenigingen zoals het Verbond van Verzekeraars. De FOV heeft uitstekende contacten met de toezichthouders DNB en AFM en het Ministerie van Financiën. Daardoor kunnen praktijksituaties met de toezichthouders in persoonlijk overleg worden afgestemd en is er inzicht en wederzijds begrip voor de belangen die er spelen. Regulier overleg Ministerie van Finan ciën, DNB en AFM De FOV heeft periodiek overleg met deze instanties. Deze contacten hebben als resultaat dat de belangen van de FOV-leden worden meegewogen bij de bepaling van beleid en het toezicht op verzekeraars. De FOV draagt bij aan de beeldvorming bij toezichthouders over de relevante risico s en maatregelen die de leden treffen om aan de wettelijke eisen te kunnen voldoen. Contacten met politieke partijen De FOV spreekt in voorkomende gevallen zoals bij consultaties van wetgeving en plannen voor nieuwe wetgeving, met de poli tiek om te zorgen voor een goede informatiekennis. Beleidsnotities over uiteenlopende, actuele onderwerpen

5 5 Cursusaanbod Wat kunnen wij voor u betekenen? PE-cursussen Governance De cursussen geven een compleet programma en handvatten voor een praktische toepassing van de Wft-eisen en de Governance Principes Verzekeraars. Strategie Een belangrijk element bij beheersing en innovatie is een goede werking van het strategieproces. De FOV-cursussen zijn praktisch van aard en gericht op de eisen die aan coöperatieve verzekeraars kunnen worden gesteld. Schadecorrespondentendag schepenverzekeraars Deze dag is bedoeld voor schepenverzekeraars en hun schade correspondenten. In een nauw contact met de schepen commissie organiseren we deze dag samen met een van de onderlinge schepenverzekeraars. Compliance en fraude Hoe om te gaan met fraude binnen de organisatie? Welke maatregelen en procedures zijn afdoende om interne fraude tegen te gaan? PE-cursus Solvency II voor medewerkers Solvency II komt voort uit het nieuwe toezichtraamwerk voor verzekeraars. De toenemende eisen zijn ook van grote invloed op de verantwoordelijkheden en werkzaamheden van de medewerkers. FOV Nyenrodecursus Directeuren, bestuurders en commissarissen zijn beleidsmatig betrokken bij de ontwikkelingen in de verzekeringsmarkt en leveren vanuit de coöperatieve grondslag een bijdrage aan de organisatie. De vierdaagse FOV Nyenrodecursus geeft een stevig kader om de doelstellingen te kunnen realiseren. Masterclasses en themabijeenkomsten De FOV organiseert interactieve, intensieve masterclasses waarbij ervaringen en kennis kunnen worden uitgewisseld en waarbij kan worden ingezoomd op specifieke situaties en ontwikkelingen. Preventiedag Bestemd voor bestuur, directie, management en preventiemedewerkers. Elk jaar wordt een thema gekozen. Regionale themabijeenkomsten over Solvency II Bijeenkomsten met diverse onderwerpen: risicomanagement; interne audit; compliance; rapportage eisen Solvency II; klantbelang etc. Personeelsprogramma Werken bij een coöperatieve verzekeraar Een coöperatie heeft geen winstoogmerk. De verzekerden zijn leden. Maar wat betekent het nu om werkzaam te zijn voor een coöperatieve verzekeraar? En wat betekent dit voor de dienstverlening en het belang van de klant? Dit programma wordt als open thema in company verzorgd en leent zich uitstekend voor personeelsbijeenkomsten. Cursus Refreshment coöperatief gedachtegoed voor beleidsbepalers Deze cursus is bedoeld voor beleidsbepalers die willen investeren in hun professionele ontwikkeling en affiniteit hebben met het coöperatieve gedachtegoed. Deze cursus is een inspirerende gelegenheid om nog eens in het gedachtegoed te duiken, ervaringen uit te wisselen en ideeën op te doen.

6 6 Services Met name voor kleine verzekeraars is het niet haalbaar of inefficiënt om een verplichte sleutelfunctie, zoals de interne audit, met eigen medewerkers uit te voeren. De FOV heeft in samenwerking met marktpartijen een aantal services ontwikkeld die het mogelijk maken om aan de wettelijke eisen te voldoen en tevens een goede kwaliteitsborging geven voor de organisatie. Het grote voordeel voor de leden is dat de services zijn aangepast aan de omvang en (beperkte) complexiteit van de organisaties. Tegelijkertijd kunnen voor de services tariefvoordelen worden bereikt. De FOV is in de meeste gevallen in staat om bij concrete vragen een passende oplossing te vinden. Wij bieden in samenwerking met een aantal marktpartijen onder meer de volgende services aan: Governance ORSA Interne beheersing P2 scan Sleutelfuncties Beleid Solvency II Pilaar 2 scan In samenwerking met Riskfeld is de P2 scan ontwikkeld. De scan wordt door Riskfeld uitgevoerd en geeft met een beperkte analyse en onderzoek een gericht advies. De scan zorgt voor meer inzicht in en kwaliteitsverbetering van de aantoonbaar werkende governance, risicomanagement en ORSA. Advies en begeleiding bij rapportagevereisten Solvency II Pilaar 3 De service wordt ontwikkeld in samenwerking met InAudit en helpt de verzekeraars met de inrichting en het voldoen aan de wettelijke rapportage eisen (extern en naar de toezichthouder). Interne Audit functie service De interne auditfunctie is volgens het huidige Besluit Prudentiële regels een onafhankelijke functie binnen de organisatie en daarom lastig binnen kleine organisaties in te richten. In samenwerking met VCO&T is een interne audit service ontwikkeld waarmee een op de organisatie afgestemde interne audit uitgevoerd kan worden. Met de service worden de operationele werkzaamheden uitbesteed en blijft de organisatie verantwoordelijk voor het goed functioneren van de interne auditfunctie. De FOV heeft de services op elkaar afgestemd zodat er geen overlap in de activiteiten is en daarmee onnodig kosten worden gemaakt. Uitbesteding Interne Audit Actuarieel Compliance Risicomanagement

7 7 Dienstverlening De FOV beschikt over een breed samen gesteld dienstenpakket. Het aanbod varieert van adviezen tot het organiseren van gerichte opleidingen. Met de diverse diensten ondersteunt de FOV haar leden op gebieden waar toezicht en klantbelang vorm gegeven moeten worden. Bestuurderstoetsing DNB De FOV heeft een aantal diensten die kunnen helpen bij de voorbereiding op een toetsingsgesprek bij DNB. Zo zijn er standaarddocumenten waarover een kandidaat kan beschikken; is er de mogelijkheid van een oefengesprek bij de FOV en is er op de website van de FOV een overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden te vinden (Q&A : questions and answers). Evaluatie Raad van Commissarissen De Governance Principes Verzekeraars schrijven onder meer voor dat elke drie jaar de Raad van Commissarissen onder onafhankelijke begeleiding een evaluatie uitvoert naar het functioneren. De FOV kan de organisatie op dit punt terzijde staan. Pensioenproject Leden kunnen deelnemen aan een collectief pensioencontract. De deelnemers profiteren van het schaalvoordeel en worden door de FOV begeleid. Schade- en frauderegisters (Protocol Incidentenregistratie Financiële Instellingen) Verzekeringsfraude en verzekeringscriminaliteit vormen een bedreiging voor de veiligheid, integriteit en continuïteit van een financiële instelling. Dit risico kan worden beperkt door het vastleggen van relevante gegevens over incidenten en door het creëren van mogelijkheden om deze gegevens markt breed uit te wisselen. Het vastleggen en uitwisselen van deze gegevens is voor de leden van de FOV mogelijk gemaakt. Solvency II De voorbereiding op de invoering van Solvency II is al enige tijd gaande. Toch zullen er nog heel wat zaken ingeregeld moeten worden. De FOV volgt de ontwikkelingen en biedt ondersteuning en modellen om aan de Solvency II eisen te kunnen voldoen. Samenwerking/Fusies/Strategie De samenwerking en fusies zijn een regelmatig terugkerend onderwerp. Onder druk van kostenbeheersing en kwaliteitsverbetering zal ook de komende jaren nog behoefte zijn aan ondersteuning op dit terrein. De FOV heeft een overzicht van de verschillende mogelijkheden en kan advies geven in deze trajecten. Verzekeringspakket bedrijfsrisico s Bij een goede beheersing van de bedrijfsrisico s past een goed verzekeringspakket voor de organisatie. De FOV maakt met marktpartijen afspraken over verzekeringspakketten die aansluiten bij de behoefte van de verzekeraar. In het verzekeringspakket zijn ondergebracht: interne fraude, beroepsaansprakelijkheid-, bedrijfsaansprakelijkheid, werkgeversaansprakelijkheid- en bestuurdersaansprakelijkheid. Deze verzekeringen zijn af te sluiten tegen aantrekkelijke tarieven al dan niet gecombineerd in een combinatiepolis. Model Governance Principes Verzekeraars De Governance Principes Verzekeraars schrijven voor dat verzekeraars per artikel uit de code een toelichting geven op de wijze waarop de principes worden nageleefd. Met name voor kleine organisaties die een van de code afwijkende governance structuur hebben is het lastig deze toelichting passend te maken. De FOV heeft voor de leden een aantal modellen opgesteld. Klantbelang Niet alleen goede producten en diensten zijn cruciaal voor een organisatie. Ook de manier van aansturing van organisatie en medewerkers is van belang. De producten en diensten die worden aangeboden moeten het klantbelang centraal stellen. Een richtlijn hierbij is dat deze kostenefficiënt, nuttig, veilig en begrijpelijk zijn. De FOV kan u hieromtrent adviseren. Ledenraad In samenhang met de toenemende omvang van organisaties als gevolg van fusies, ontstaat er in de praktijk een toenemende behoefte aan ledenraden. De ledenraad vormt een belangrijke schakel tussen de leden en het bestuur van de verzekeraar. De ledenraden hebben de mogelijkheid kennis op te doen en ervaringen uit te wisselen tijdens themabijeenkomsten die de FOV organiseert.

8 8 Resultaten Wat vinden onze leden? Een brancheorganisatie zoals de FOV ontleent haar bestaansrecht aan de toegevoegde waarde die zij haar leden levert. Die toegevoegde waarde komt tot uiting in een levendig netwerk, een vertegenwoordiging die zijn vruchten afwerpt en een grote afname van diensten. Betrokken en dichtbij. Robert Beets voorzitter Raad van Bestuur Noord Nederlandsche P&I Club (NNPC), Haren De NNPC heeft de afgelopen jaren intensief met de FOV samengewerkt op het gebied van het opleiden van de leden van Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen als gevolg van de veranderde wet- en regelgeving. De cursussen die zijn gevolgd sluiten aan bij de behoefte van de NNPC en met name de pragmatische benadering van theorie en praktijk spreekt mij bijzonder aan. In het bijzonder de FOV Nyenrodecursus met docent Ineke Duit heeft er toe bijgedragen dat ik een bredere kijk op Solvency II en in het bijzonder op Corporate Governance heb ontwikkeld. Ik ben er van overtuigd dat de cursussen hebben bijgedragen tot een nieuwe bewustwording binnen het bestuur van de NNPC die er zonder de FOV minder snel zou zijn gekomen. Naast het bieden van cursussen ben ik erg te spreken over de laagdrempeligheid van de FOV. Op het moment dat er een issue speelt binnen onze club dan staat de FOV klaar om er met ons over te communiceren. De FOV denkt mee over de belangen van een lid en is een goede belangenbehartiger van de onderlinge verzekeraars. Arjan Noorlander directeur O.V.M. SOM, De Meern De PE-trainingen voor bestuurders en commissarissen gegeven door Rob Schotsman en Kees Dullemond worden heel goed gewaardeerd. De bevlogenheid waarmee beide heren ingaan op de gekozen onderwerpen zorgt ervoor dat een lange trainingsdag als het ware voorbij vliegt. Onze gehele Raad van Commissarissen en de directie nemen deel aan deze trainingen. Prima initiatief en ga hiermee door! Jan F. Th. Boogaard directeur O.W.M. Centramed, Voorburg Bij de FOV denk ik aan: Ledenbelang centraal Proportionaliteit in realiteit Betrokken en kort op de bal Relevante en actieve stakeholder voor de onderlingen in Nederland Meer informatie? Adres Sparrenheuvel JE Zeist Postbus AC Zeist Telefoon Fax web

Branchevereniging FOV. De FOV is de branchevereniging van onderlinge verzekeraars in Nederland.

Branchevereniging FOV. De FOV is de branchevereniging van onderlinge verzekeraars in Nederland. 2 ENSTEN N PRODUCTEN n de Federatie van Onderlinge erzekeringmaatschappijen in Nederland Branchevereniging FOV De FOV is de branchevereniging van onderlinge verzekeraars in Nederland. Het coöperatief verzekeren

Nadere informatie

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Rapportage Governance Principes Verzekeraars December 2011 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Inleiding... 4 2. Indeling rapportage... 4 3. De Governance

Nadere informatie

Verslag Governance Principes 2013

Verslag Governance Principes 2013 Verslag Governance Principes 2013 1. Inleiding Door de financiële en maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren is de aandacht voor Corporate Governance bij financiële instellingen en toezichthouders

Nadere informatie

Governance Principes 2014

Governance Principes 2014 Governance Principes 2014 Governance principes Verantwoording Governance Principes voor Verzekeraars over 2014 Conform de Governance Principes voor Verzekeraars (hierna de Code ) dient een verzekeraar

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Coöperatie TVM U.A. Jaarverslag 2014 - TVM verzekeringen

Jaarverslag 2014. Coöperatie TVM U.A. Jaarverslag 2014 - TVM verzekeringen Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Coöperatie TVM U.A. Jaarverslag 2014 - TVM verzekeringen 3 Inhoud Jaarverslag 2014 Personalia 6 Kerncijfers 7 Corporate Governance 12 Samenstelling van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Toepassing Governance Principes. 23 maart 2015

Toepassing Governance Principes. 23 maart 2015 Toepassing Governance Principes 23 maart 2015 Inleiding In deze publicatie doet Delta Lloyd verslag van de wijze waarop de beginselen uit de Governance Principes en de Code Banken toegepast worden binnen

Nadere informatie

Over PGGM. Risicomanagement

Over PGGM. Risicomanagement Over PGGM Risicomanagement Bij risicomanagement maken we onderscheid in risico s die onze institutionele klanten rechtstreeks lopen op hun eigen beleggingen en risico s voor onze organisatie. Dit hoofdstuk

Nadere informatie

Towers Watson Academy

Towers Watson Academy Towers Watson Academy De meest efficiënte weg naar kennis Towers Watson Academy De meest efficiënte weg naar kennis Inhoud Voorwoord 03 Professionals uit de praktijk 04 Opleidingsaanbod 05 Deskundigheidsopleidingen

Nadere informatie

Onderlinge Waarborg Maatschappij Achterhoek U.A.

Onderlinge Waarborg Maatschappij Achterhoek U.A. CORPORATE GOVERNANCE 1. Inleiding Met ingang van 1 januari 2011 dienen verzekeraars te voldoen aan de door het Verbond van Verzekeraars vastgestelde Governance Principes Verzekeraars (hierna: Code Verzekeraars

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

B E L E I D S P L A N 2 0 1 5

B E L E I D S P L A N 2 0 1 5 B E L E I D S P L A N 2 0 1 5 I. Inleiding II. Vereniging de Pensioenfederatie: middelen voor ons doel 1. Verenigingsmanagement 2. Lidmaatschap en bestuursinrichting 3. Ledencommunicatie 4. Reputatiemanagement

Nadere informatie

Onderlinge Verzekering Maatschappij Twente U.A. Wierden GOVERNANCEVERSLAG

Onderlinge Verzekering Maatschappij Twente U.A. Wierden GOVERNANCEVERSLAG GOVERNANCEVERSLAG 1. Inleiding Met ingang van 1 januari 2011 dienen verzekeraars te voldoen aan de door het Verbond van Verzekeraars vastgestelde Governance Principes Verzekeraars (hierna: Code Verzekeraars

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Coöperatief leren doe je samen

Coöperatief leren doe je samen Coöperatief leren doe je samen 2015 1 2 www.cooperatieacademie.nl Voorwoord NCR Coöperatie Academie: investeren in bestuurlijke kwaliteit is investeren in de coöperatie De omgeving waarin coöperaties zich

Nadere informatie

Opleidingen Primair Onderwijs. Ruimte voor onderwijs

Opleidingen Primair Onderwijs. Ruimte voor onderwijs Opleidingen Primair Onderwijs Ruimte voor onderwijs Inhoudsopgave Rovict helpt u ruimte voor Onderwijs te scheppen! 4 ESIS webbased: goed gereedschap behoeft deskundig gebruik 6 Workshops voor bestuur

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door OBM Montfoort, versie 26 februari 2014

Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door OBM Montfoort, versie 26 februari 2014 Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door OBM Montfoort, versie 26 februari 2014 1. Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars De (internationale) politiek heeft de afgelopen

Nadere informatie

Trots zijn en begrip tonen is goedkoper dan korting geven

Trots zijn en begrip tonen is goedkoper dan korting geven Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 1 N U M M E R 6 J U L I / A U G U S T U S 2 0 1 1 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 2 71 e Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Nieuwe wegen, optimale dienstverlening. Jaarverslag 2013 BNP Paribas Cardif B.V.

Nieuwe wegen, optimale dienstverlening. Jaarverslag 2013 BNP Paribas Cardif B.V. Nieuwe wegen, optimale dienstverlening Jaarverslag 2013 BNP Paribas Cardif B.V. Index Key figures BNP Paribas Cardif Schadeverzekeringen N.V. 4 Key figures BNP Paribas Cardif Levensverzekeringen N.V. 5

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag 2013 DAS Holding N.V. Ondernemersdesk: Eén persoonlijk aanspreekpunt voor ondernemers Hanan Drieënhuizen, manager Ondernemersdesk: Ondernemers willen snel en eenvoudig hun weg vinden

Nadere informatie

De Goudse. Code verzekeraars 2014

De Goudse. Code verzekeraars 2014 2014 Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd ingericht als kantoorruimte en de eerste polissen werden op de fiets rondgebracht. Sindsdien is ons bedrijf

Nadere informatie

Vergroot de meerwaarde van de (c)mr en de deelraden

Vergroot de meerwaarde van de (c)mr en de deelraden Cursussen, conferenties en advies Vergroot de meerwaarde van de (c)mr en de deelraden Cursusaanbod voor (c)mr en in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs 2009/2010 Volg een cursus bij AOb scholing Professionele

Nadere informatie

BDO NIEUWSMAGAZINE WONINGCORPORATIES. Rendement en risicobeheersing; een keuze of een match?

BDO NIEUWSMAGAZINE WONINGCORPORATIES. Rendement en risicobeheersing; een keuze of een match? BDO NIEUWSMAGAZINE WONINGCORPORATIES Rendement en risicobeheersing; een keuze of een match? APRIL 2012 COLOFON Dit nieuwsmagazine is een uitgave van BDO. Contactgegevens BDO Branchegroep Woningcorporaties

Nadere informatie

NOAB CONCEPT- BELEIDSPLAN 2016-2018

NOAB CONCEPT- BELEIDSPLAN 2016-2018 NOAB CONCEPT- BELEIDSPLAN 2016-2018 WIE A ZEGT, MOET OOK B ZEGGEN OVER BEWUSTE KEUZES MAKEN, COMMITMENT EN DOORPAKKEN INHOUD Inleiding 1 Bestaansrecht en doelgroep 2 Omgevingsbeeld en visie 2.1 De centrale

Nadere informatie

Vergroot de meerwaarde van de (g)mr

Vergroot de meerwaarde van de (g)mr Vergroot de meerwaarde van de (g)mr Cursusaanbod voor medezeggenschapsraden in het primair onderwijs 2009/2010 Volg een cursus bij AOb scholing Cursuslocaties Groningen Themacursus basis medezeggenschap

Nadere informatie

Voorwoord. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur

Voorwoord. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur Jaarverslag 1 2011 2 Voorwoord In dit (digitale) jaarverslag 2011 blikken we terug op een wederom roerig jaar op de financiële markten. De marktontwikkelingen en gesignaleerde risico s maken eens te meer

Nadere informatie

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING In december 2010 publiceerde het Nederlandse Verbond van Verzekeraars de Governance Principes, hierna de Code Verzekeraars. Hierin worden voor Nederlandse Verzekeringsmaatschappijen

Nadere informatie

Brochure Confiad College

Brochure Confiad College Brochure Confiad College Opleidingen en Cursussen voor Bestuurders, Medewerkers van trustkantoren en gerelateerde professionals Jaargang 2013 www.confiadcollege.nl Confiad College, uw partner in opleidingen

Nadere informatie