Onderwijsmonitor 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwijsmonitor 2011"

Transcriptie

1 Onderwijsmonitor 211 Dordrecht De gemeente Dordrecht heeft behoefte aan informatie voor het voeren van hun onderwijsbeleid. Het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) voorziet via deze factsheet in die behoefte. Voor- en vroegschoolse educatie, speciaal onderwijs en voortijdig schoolverlaten passeren onder andere de revue. Aan het eind van deze monitor zetten we de huidige situatie af tegen de beleidsdoelstellingen. We plaatsen de uitkomsten waar mogelijk in een regionaal en landelijk perspectief en vergelijken met de vorige metingen. Inhoud: 1. Conclusies 2. Voorschoolse educatie 3. Primair onderwijs 4. Voortgezet onderwijs 5. Speciaal onderwijs 6. Middelbaar beroepsonderwijs 7. Hoger onderwijs 8. Opleidingsniveau 9. Beleidsdoelstellingen 1 Conclusies Deze Onderwijsmonitor brengt de volgende situatie en ontwikkeling in beeld: Het aantal gewichtenleerlingen in groep 1 en 2 van de basisschool daalt naar 412 maar ligt nog wel boven het landelijke gemiddelde en dat van de Drechtsteden. In totaal 347 gewichtenleerlingen (84% van de doelgroep) krijgen vroegschoolse educatie. Het totaal aantal leerlingen op Dordtse basisscholen daalt, maar het aandeel gewichtenleerlingen daalt nog sneller en ligt nu op 19%. Leerlingen uit Dordrecht op het voortgezet onderwijs gaan, vergeleken met de Drechtsteden en het landelijke gemiddelde, iets minder vaak naar de havo. Het aantal vmbo-leerlingen techniek in Dordrecht stabiliseert zich, terwijl het aantal vmbo-leerlingen verzorging sinds 29 een stijgende lijn laat zien. In het schooljaar 211/12 verzuimden 62 Dordtse leerlingen absoluut en 466 relatief. Het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters uit Dordrecht ligt op 413 leerlingen. Dit ligt boven de ambitie (336 leerlingen), maar wel lager dan voorgaande jaren. Het aantal Dordrechtse leerlingen op het mbo ligt al jaren rond de 4.2. Het aantal leerlingen dat een opleiding volgt binnen het domein techniek daalt iets, en stijgt iets binnen het domein zorg en welzijn. De verdeling van de jongeren uit Dordrecht over het mbo, hbo en wo is vergelijkbaar met die van de Drechtsteden. Het aantal studenten aan een hbo in Dordrecht is gedaald naar en daarmee weer terug op het niveau van 28. Het opleidingsniveau van de (beroeps)bevolking in Dordrecht is iets lager dan in de Drechtsteden en Nederland. 2 Voorschoolse educatie In deze paragraaf gaan we in op het aantal kinderen dat naar de kinderdagopvang gaat, het aantal geïndiceerde doelgroepkinderen en het aandeel kinderen dat voorschoolse educatie ontvangt. Korte leeswijzer: Wanneer we spreken over regio, dan bedoelen we de Drechtsteden. Veel cijfers uit het lopende onderwijsjaar zijn voorlopig. Dit geldt voor alle cijfers die zijn voorzien van een.* Deelname kinderdagverblijf Van alle Dordtse kinderen beneden de vier jaar gaat in % naar een kinderdagverblijf (figuur 1). In 21 ging 52% naar de kinderdagopvang. Het landelijke deelnamepercentage voor het kinderdagverblijf ligt met 55% iets hoger dan in Dordrecht, het regionale deelnamepercentage iets lager (46%). Het bereik van deelname aan peuterspeelzaal en gastouderopvang is niet gemeten. Figuur 1 deelname kinderopvang van 2- en 3-jarigen in Dordrecht per 1 oktober 6% 4% 51% 46% 55% % Dordrecht regio Nederland Bron: CBS 1

2 Aantal geschatte geïndiceerde doelgroepkinderen Kinderen met een (taal)achterstand komen in aanmerking voor voorschoolse educatie: speciale ontwikkelingsgerichte programma s op peuterspeelzalen en kinderdagverblijven die moeten voorkomen dat deze kinderen met een achterstand aan de basisschool beginnen. Het rijksbeleid stelt als doel dat alle doelgroepkinderen van twee en drie jaar in de kinderdagopvang en het peuterspeelzaalwerk voorschoolse educatie krijgen aangeboden. Het rijk heeft deze inspanningsverplichting aan gemeenten opgelegd. De schatting van het aantal geïndiceerde doelgroepkinderen baseren we op het aandeel vieren vijfjarigen dat in Dordt wordt aangemerkt als gewichtenleerling. Op basis hiervan verwachten we dat 16% van de twee- en drie jarigen in de gemeente tot de doelgroep behoort, oftewel 425 kinderen. Iedere gemeente bepaalt zelf op welke wijze kinderen worden geïndiceerd. Dordrecht bepaalt dit via de gewichtenregeling (oftewel het opleidingsniveau van de ouders, zie kader), de taal die thuis wordt gesproken en de indicaties van het Zorg Advies Team (ZAT) voor tot 4 jarigen. Naar schatting zijn er in Dordrecht 425 twee- en driejarige geïndiceerde doelgroepkinderen (zie kader). Deelname voorschoolse educatie Peuters met (taal)ontwikkelingsachterstanden op een kinderdagverblijf worden voor zover mogelijk opgevangen in een vve-groep. De gemeente moet de geïndiceerde peuters voorschoolse educatie aanbieden. 3 Primair onderwijs (po) We staan hier stil bij het aantal kinderen in het basisonderwijs, het aantal gewichtenleerlingen, het deel uit groep 1 en 2 dat vroegschoolse educatie krijgt aangeboden en het speciaal basisonderwijs. Basisonderwijs Sinds 25 neemt het aantal kinderen op een basisschool in Dordrecht langzaam af (figuur 2). In 211 namen kinderen deel. Figuur 2 Aantal leerlingen op een Dordtse basisschool, per 1 oktober Doelgroepkinderen hebben een gewicht van.3 of 1.2, afhankelijk van het opleidingsniveau van de ouders. Bij.3 hebben beide ouders een lage opleiding (niet hoger dan vmbo bk), bij 1.2 zijn beide ouders zeer laag opgeleid (maximaal basisschool) of één zeer laag en één laag opgeleid. Bron: DUO-CFI * Aantal gewichtenleerlingen op basisschool Scholen krijgen subsidie voor het tegengaan en voorkomen van achterstanden bij basisschoolleerlingen. Het hebben van een achterstand wordt bepaald op basis van het leerlinggewicht dat vanaf 28 uitsluitend wordt bepaald door het opleidingsniveau van de ouders. Er zijn twee type doelgroepkinderen: met gewicht.3 en gewicht 1.2. In 211 is nog 19% van de kinderen op een basisschool in Dordrecht een achterstandsleerling. Dit aandeel daalt wel, maar ligt nog boven het regionale (15%) en Nederlandse (12%) gemiddelde. De afname van het aantal gewichtenleerlingen zien we terug in de absolute cijfers (figuur 3). Sinds 29 is dit aantal met ruim 3 gedaald. Zowel het aantal.3 als aantal 1.2-gewichtenleerlingen nam met circa 15 leerlingen af. 2

3 Figuur 3 Gewichtenleerlingen in Dordrecht en de regio aantal in Dordrecht aandeel Dordrecht, regio en Nederland 25 25% % 1 1% % *,3 1,2 % Dordrecht regio Nederland Bron: DUO-CFI Gewichtenleerlingen en deelname vroegschoolse educatie in groep 1 en 2 Het rijk wil dat de voorschoolse educatie op peuterspeelzalen en kinderdagverblijven wordt voortgezet als vroegschoolse educatie in groep 1 en 2 van de basisschool. De basisscholen zijn hiervoor verantwoordelijk. We zien dat in 211 het aandeel leerlingen met een gewicht in deze twee groepen (16%) duidelijk hoger ligt dan het landelijke aandeel (5%). In 211 kreeg 84% van de 412 gewichtenleerlingen (dus 347 leerlingen) op de basisschool vroegschoolse educatie (tabel 1). Tabel 1 Aantal gewichtenleerlingen in groep 1 en 2, per 1 oktober regio 211 Nederland 211 aantal 4- en 5-jarigen (per 1 januari) aantal gewichtleerlingen aandeel gewichtleerlingen 19% 18% 16% 13% 5% Bron: gemeente Dordrecht, DUO-CFI, structuurtelling Speciaal basisonderwijs De gemeente Dordrecht beschikt over scholen voor speciaal basisonderwijs (sbo) (zie kader). De scholen in de Drechtsteden vervullen vaak een regionale functie. Hoeveel leerlingen gaan er in de Drechtsteden naar het speciaal basisonderwijs en waar gaan de leerlingen uit Dordrecht naar school? De scholen voor het speciaal basisonderwijs staan in Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht. De scholen voor speciaal onderwijs bevinden zich in Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht. Kinderen met leerproblemen of leerstoornissen kunnen tijdelijk of blijvend naar het speciale basisonderwijs. Tabel 2 laat zien dat na de toename in 21 het aantal leerlingen op het speciale basisonderwijs in de Drechtsteden weer aan het dalen is, Dit zien we ook in Dordrecht. Ook landelijk is er na een toename in 21 weer sprake van een afname. Dit is overeenkomstig het beleid dat er op gericht is kinderen zoveel mogelijk te laten deelnemen aan het reguliere basisonderwijs. Vanuit Dordrecht kunnen sbo-leerlingen binnen de Drechtsteden naar Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht. Ze kiezen vooral voor de locaties in Dordrecht: 298 van de 327 leerlingen. Tabel 2 Aantal leerlingen speciaal basisonderwijs, per 1 oktober schoolgemeente * uit Dordrecht 211 totaal Dordrecht Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht elders 13 Nederland Bron: DUO-CFI, BLVS 3

4 4 Speciaal onderwijs In Dordrecht wordt er speciaal onderwijs aangeboden aan kinderen met beperkingen. Het aantal leerlingen dat in de Drechtsteden naar een dergelijke school gaat ligt al jaren rond de 85, waarvan het merendeel naar Dordrecht gaat (tabel 3). De meeste leerlingen uit Dordrecht gaan naar Dordrecht: 422 van de 617 leerlingen. In totaal 68 van de 667 leerlingen op een school in Dordrecht komen uit de Drechtsteden. De meesten komen uit Dordrecht zelf (422). Daarna volgen Zwijndrecht (73 leerlingen), Hendrik-Ido-Ambacht (36 leerlingen) en Papendrecht (28 leerlingen). Sliedrecht (26 leerlingen) en Alblasserdam (23 leerlingen) sluiten de rij. Het speciaal basisonderwijs is een speciale vorm van onderwijs voor kinderen met een leerprobleem of leerstoornis die het op een reguliere basisschool niet redden. Ze leren wel hetzelfde als kinderen op een gewone basisschool, maar mogen er langer over doen (tot 14 jaar). Tabel 3 Aantal leerlingen op het speciaal onderwijs, per 1 oktober schoolgemeente * uit Dordrecht 211 totaal regio Dordrecht Papendrecht Sliedrecht elders 143 Nederland a Bron: DUO-CFI, BLVS De leerlingen op het speciaal onderwijs worden onderverdeeld in vier clusters (zie kader): In de Drechtsteden is er geen schoollocatie voor cluster 1 (wordt in Nederland slechts op negen scholen aangeboden). Het aantal leerlingen in cluster 2 (alleen in Dordrecht) ligt al jaren rond de 1, maar stijgt in 211 naar 114 (figuur 4). Het aantal leerlingen in cluster 3 daalde in de voorgaande jaren, maar stijgt in 211 weer licht (wordt in Dordrecht en Sliedrecht aangeboden). Het aantal leerlingen in cluster 4 (wordt in Dordrecht en Papendrecht aangeboden) is weer terug op het niveau van 29 (356 leerlingen). Figuur 4 Aantal leerlingen op speciaal onderwijs in de Drechtsteden, naar cluster op 1 oktober Voor gehandicapte leerlingen is er het speciaal onderwijs. Er zijn vier clusters: visueel (cluster 1), auditief of communicatief (2) verstandelijk (3) en gedragsstoornis of psychiatrische problemen (4). Daarna kunnen ze tot hun 2ste naar het voortgezet speciaal onderwijs * cluster 2 cluster 3 cluster 4 Bron: DUO-CFI 4

5 Leerlingenvervoer De verordening leerlingenvervoer regelt wanneer en op welke wijze er leerlingenvervoer wordt ingezet voor leerlingen van basisscholen, speciale scholen voor basisonderwijs en scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Elke gemeente moet zo n verordening vaststellen. Ouders kunnen aanspraak maken op bekostiging van het vervoer van en naar school vanwege bijvoorbeeld een handicap van hun kind of vanwege levensovertuiging. Het vervoer dient altijd passend te zijn voor de leerlingen. Hoe vult de gemeente Dordrecht dit in? In Dordrecht hadden in het schooljaar 211/12 in totaal 545 leerlingen recht op een vergoeding. Hierbij gaat het in de meeste gevallen om leerlingen van het (voortgezet) speciaal onderwijs (59%), gevolgd door het speciaal basisonderwijs (28%). In 11% van de gevallen gaat het om de levensovertuiging. Drie op de vier leerlingen krijgen aangepast vervoer in de vorm van een taxi en bus. Daarnaast krijgen twee op de tien leerlingen een vergoeding voor het openbaar vervoer en 4% voor het eigen vervoer. 5 Voortgezet onderwijs (vo) We gaan hier in op het opleidingsniveau van de jongeren uit Dordrecht op het voortgezet onderwijs, het aantal leerlingen dat een vmbo-opleiding techniek of verzorging volgt, het schoolverzuim en het voortijdig schoolverlaten (vsv) en de deelname aan het vavo. We beginnen met de vraag waar ze het voortgezet onderwijs volgen. Gemeente van onderwijs De scholen voor het voortgezet onderwijs in Dordrecht bieden onderwijs aan op het niveau van vmbo, havo en vwo. Negen op de tien jongeren uit Dordrecht gaat in de eigen gemeente naar school. Dit aandeel neemt ieder jaar iets af, in 29 was dit nog 92% (figuur 5). Ook het absolute aantal daalt, van in 29 naar in 211. Het aantal leerlingen op de scholen in Dordrecht blijft de laatste jaren wel gelijk, op ruim 7.7. Figuur 5 Bestemming Dordtse leerlingen voortgezet onderwijs 1% 8% 9% 6% 4% % 3% 2% * 5% naar Dordrecht naar Papendrecht naar Zwijndrecht elders Opleidingsniveau vanaf het derde leerjaar De meeste leerlingen beginnen het vo in een brugklas. Pas in het derde leerjaar wordt duidelijk op welk onderwijsniveau ze examen gaan doen. Figuur 6 toont dat de leerlingen uit Dordrecht, vergeleken met alle Nederlandse scholieren, op ongeveer hetzelfde opleidingsniveau zitten. Dordtse jongeren gaan iets minder vaak naar de havo. Vergeleken met het schooljaar 29/1 is het aandeel Dordtse leerlingen dat naar de havo gaat wel toegenomen, terwijl de deelname aan het vwo weer wat is afgenomen. 5

6 Figuur 6 Aandeel leerlingen per onderwijstype naar woongemeente Dordrecht 27/8 6% 23% 22% 29% Dordrecht 28/9 5% 19% 23% 22% 31% Dordrecht 29/1 5% 19% 21% 23% 32% Dordrecht 21/11* 5% 25% 3% Drechtsteden 21/11* 4% 19% 27% 3% Nederland 21/11* 5% 19% 19% 27% 3% Bron: CBS % 4% 6% 8% 1% praktijkonderwijs vmbo bk 3-4 vmbo t-gl 3-4 havo 3-5 vwo 3-6 Leerlingen vmbo techniek en verzorging Vanuit het regionale Meerjarenprogramma (rmjp) is er aandacht voor het aantal leerlingen met een opleiding techniek en verzorging. Figuur 7 maakt duidelijk dat het aantal leerlingen techniek in Dordrecht zich lijkt te stabiliseren, op 172. Vergeleken met de Drechtsteden en Nederland volgen de leerlingen op de Dordtse vmbo s minder vaak een technische opleiding, maar dit verschil wordt wel kleiner. Het aantal en aandeel leerlingen verzorging vertoont sinds 29 een stijgende lijn. Figuur 7 Aantal en aandeel VMBO leerlingen, naar schoollocatie aantal leerlingen techniek in Dordrecht aandeel techniek 3 6% 25 5% 2 4% 15 3% % * % * Dordrecht regio Nederland aantal leerlingen verzorging in Dordrecht aandeel verzorging 3 6% 25 5% % 3% 1 5 1% * % * Dordrecht regio Nederland Bron: DUO-CFI, CBS 6

7 Leerlingen havo/vwo techniek Het aantal leerlingen dat in Dordrecht op de havo en het vwo een opleiding techniek volgt, neemt na een aantal betere jaren weer iets af (figuur 8). Momenteel zijn er 11 techniek leerlingen op de havo, 411 op het vwo. Vooral het deelname aan techniek op het vwo ligt hoog, wat ook blijkt uit de vergelijking met de regio en Nederland. De techniekdeelname op de havo blijft in 211 juist iets achter bij deze gebieden. Figuur 8 Aantal en aandeel techniek leerlingen, naar schoollocatie aantal havo leerlingen techniek in Dordrecht aandeel techniek Absoluut verzuim: leerplichtige leerling zonder startkwalificatie staat niet ingeschreven bij een school. Relatief verzuim: jongere spijbelt, meldt zich (onterecht) ziek, verschijnt vaak niet op school of gaat zonder toestemming van school op vakantie % 4% 3% 1% * % * havo Dordrecht regio Nederland aantal vwo leerlingen techniek in Dordrecht aandeel techniek 5 5% % % % * % * Absoluut verzuim: leerplichtige leerling zonder startkwalificatie staat niet ingeschreven bij een school. Relatief verzuim: jongere spijbelt, meldt zich (onterecht) ziek, verschijnt vaak niet op school of gaat zonder toestemming van school op vakantie. vwo * leerlingen dat een opleiding volgt in de richting natuur en techniek Dordrecht regio Nederland Schoolverzuim Bij het schoolverzuim onderscheiden we twee soorten verzuim: absoluut (leerling staat niet ingeschreven) en relatief (leerling is afwezig, zie kader). Figuur 9 laat zien dat in het schooljaar 211/ Dordrechtse leerlingen absoluut verzuimden. Dit is meer dan voorgaande jaren. Ook bij het relatief verzuim zien we een aanzienlijke toename, van 281 in 29/1, via 359 in 21/11 naar 466 in 211/12. 7

8 Figuur 9 Aantal leerlingen uit Dordrecht op het vo, vso en mbo met schoolverzuim absoluut verzuim relatief verzuim /1 21/11 211/12 29/1 21/11 211/12 luxe relatief te laat ziekte overig Bron: Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten, bewerking OCD Voortijdig schoolverlaten Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft convenanten afgesloten met gemeenten en onderwijsinstellingen over het terugdringen van voortijdig schoolverlaten (vsv) in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Om de convenantafspraken te halen stelt OCW subsidies beschikbaar voor onderwijsprogramma s. Alle leerlingen die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten worden aangemerkt als vsv-er. Het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters in Dordrecht bedraagt in het schooljaar 21/ leerlingen, het laagste aantal tot op heden (figuur 1). Het ligt nog wel boven de gestelde ambitie van maximaal 336 nieuwe vsv-ers. De ambitie voor het voortgezet onderwijs (96 vsv-ers) wordt wel gehaald. Het aandeel vsv-ers uit Dordrecht (4,3%) ligt boven dat van de Drechtsteden (3,5%) en Nederland (2,9%). Figuur 1 Nieuwe voortijdig schoolverlaters aantal in Dordrecht aandeel Dordrecht (D) en regio 6 15% 5 12% 4 Leerlingen hebben een startkwalificatie wanneer zij een van de volgende diploma s behalen: havo, vwo of mboniveau 2 of hoger. Alléén een vmbo-diploma wordt dus niet gezien als een startkwalificatie '5/' '6/'7 '7/'8 '8/'9 '9/' '1/'11* 9% 6% 3% % '5/'6 '6/'7 '7/'8 '8/'9 '9/'1 '1/'11 vo mbo D vo D mbo regio vo regio mbo Bron: VSV-verkenner (ministerie van OC&W). De Overstap Voortijdig schoolverlaten komt relatief vaak voor bij de overgang van vmbo naar mbo. Om de uitval te beperken, verzorgt BLVS het project De Overstap om overstappers begeleiding aan te bieden. In 211 kregen 7 vmbo-leerlingen uit Dordrecht 8

9 begeleiding, tegenover 788 in 28. Bij 93 leerlingen heeft BLVS een nader onderzoek uitgevoerd: jongeren waarvan vóór de schoolvakantie nog niet bekend is wat ze gaan doen, of jongeren die niet in het bestand van het mbo voorkomen, worden door BLVS benaderd. Voortgezet algemeen volwassenen onderwijs (vavo) Het voortgezet algemeen volwassenen onderwijs (vavo) biedt leerlingen de kans alsnog een diploma te halen voor vwo, havo of vmbo theoretische leerweg als zij gezakt zijn voor één of twee vakken. In 211 volgden 149 Dordrechtse jongeren een vavo-opleiding (figuur 11). Dit is hetzelfde aantal als in voorgaande jaren. Wel neemt het aantal jongeren dat een vwo diploma probeert te behalen weer iets af. Op het niveau van de Drechtsteden zien we juist dat in 211 meer jongeren naar de vavo gaan, in totaal 25. Sinds 25 daalt het landelijke aandeel vsv-ers op het vo beduidend sneller dan op het mbo. Deze trend zien we ook in de Drechtsteden. De vo-scholen in de Drechtsteden halen hun doel. Figuur 11 Aantal deelnemers uit Dordrecht aan vavo, per 1 oktober Bron: Da Vinci College vwo havo vmbo 6 Middelbaar beroepsonderwijs (mbo) Mbo-ers kunnen in de Drechtsteden terecht op het Da Vinci College en het Wellant College (beide in Dordrecht). Het aantal deelnemers op het Da Vinci College ligt al jaren op ruim 6.5, op het Wellant rond de 6. Deze deelnameaantallen zijn in 211 gestegen: respectievelijk (Da Vinci College) en 665 leerlingen (Wellant). De Da Vinci-locatie in Zwijndrecht trekt 3 leerlingen (tegenover 31 een jaar eerder). Het mbo kent de beroepsgerichte opleidende leerweg (bol) en de beroeps begeleidende leerweg (bbl). De bbl-opleiding combineert leren met werken. Met een bblopleiding hebben leerlingen sneller een baan dan met een bol-opleiding (CBS 21). In totaal bezoeken ongeveer 4.2 jongeren uit Dordrecht een mbo in de Drechtsteden of daarbuiten. Over de door hen gekozen leerweg, domein en opleidingsniveau kunnen we het volgende zeggen (tabel 4, 5 en 6). Vergeleken met als de jongeren uit de Drechtsteden en Nederland: kiest de Dordtse jeugd iets minder vaak voor een bbl-opleiding; volgt de Dordtse jeugd de mbo-opleiding vaker op niveau 1 en wat vaker in de richting economie en minder vaak in de richting techniek. Tabel 4 Aantal deelnemers mbo naar leerweg, per 1 oktober leerweg uit Dordrecht uit Drechtsteden * aandeel 211* 211* aandeel 211* aandeel NL 211 bol % % 68% voltijd bol % 142 2% 2% deeltijd bbl % % 31% totaal * % 1% 9

10 Tabel 5 Aantal deelnemers mbo naar domein, per 1 oktober domein uit Dordrecht uit Drechtsteden * aandeel 211* 211* aandeel 211* aandeel NL 211 combinatie % 376 4% 3% economie % % 32% groen % 424 5% 6% techniek % % 27% zorg & welzijn % % 32% totaal % % 1% De opleidingsniveaus op het mbo hebben de volgende betekenis: 1: assistent opleiding 2: basisberoepsopleiding 3: vakopleiding 4: hogere opleiding Tabel 6 Aantal deelnemers mbo naar niveau, per 1 oktober niveau uit Dordrecht uit Drechtsteden * aandeel 211* 211* aandeel 211* aandeel NL % 538 6% 5% % % 23% % % 28% % % 44% totaal % % 1% Bron: DUO-CFI Drechtstedenniveau Het beleidsdoel om meer jongeren de richting techniek te laten volgen wordt voorlopig gehaald. Het aantal mbo-leerlingen in de richting zorg en welzijn blijft constant. Binnen de Drechtsteden is er speciale aandacht voor het aantal mbo-leerlingen dat een opleiding techniek of zorg en welzijn volgt, aangezien hiervoor tekorten worden voorzien. Het aantal leerlingen dat een mbo-opleiding in de richting zorg en welzijn volgt, is voorzichtig toegenomen sinds 29 (figuur 12). Het aantal techniek leerlingen is, na een toename tot aan 21, weer wat afgenomen. Figuur 12 Aantal deelnemers uit de Drechtsteden op twee mbo-domeinen, per 1 oktober * techniek zorg en welzijn 7 Hoger onderwijs Het hoger beroepsonderwijs (hbo) en het wetenschappelijk onderwijs vormen samen het hoger onderwijs. Om een beeld te krijgen van het niveau waarop de leerlingen uit Dordrecht na het vo een opleiding volgen, zetten we in figuur 13 het aandeel dat naar een mbo, een hbo en het wo gaat tegen elkaar af. De leerlingen uit Dordrecht zitten in 21/211 op ongeveer hetzelfde opleidingsniveau als de leerlingen uit de Drechtsteden. Vergeleken met de Nederlandse cijfers gaan er relatief weinig leerlingen naar het wo en veel naar het mbo. Dit zal voor een belangrijk deel veroorzaakt worden doordat wo-studenten vaak dichtbij de plaats van studie gaan wonen. 1

11 Figuur 13 Aandeel leerlingen per onderwijstype, naar woongemeente Dordrecht 27/8 58% 31% 11% Dordrecht 28/9 57% 31% 12% Dordrecht 29/1 57% 31% 12% Dordrecht 21/11* 57% 32% 11% Drechtsteden 21/11* 55% 33% 12% Nederland 21/11* 45% 35% De gebruikte bronnen staan vermeld bij de tabellen en figuren. Daarnaast bekeken we de volgende webpagina s: Bron: CBS % 4% 6% 8% 1% mbo hbo wo Hbo in Dordrecht In Dordrecht bevinden zich nog zeven gesubsidieerde hbo-opleidingen, drie particuliere. Tabel 7 geeft de ontwikkeling van het aantal studenten weer. Het ligt nu op 1.358, waarmee het aantal studenten terug is op het niveau van 28. We zien een duidelijke afname bij de opleidingen van Da Vinci (psychologie), InHolland (Pabo) en de CHE (duale opleiding verpleegkunde, gestopt). Tabel 7 Aantal studenten hoger beroepsonderwijs in Dordrecht gesubsidieerde instelling, totaal Hogeschool Rotterdam, pabo InHolland, pabo Dordrecht Da Vinci College, Psychologie Da Vinci College, Economie Da Vinci College, Business and Innovation Da Vinci College, 2 de graads lerarenopleiding Christelijke Hogeschool Ede, Dordrecht, duaal verpleegkunde Christelijke Hogeschool Ede, Dordrecht, duaal SPH particuliere instelling, totaal ABC Hogeschool Dordrecht, Bedrijfsadministratie ABC Hogeschool Dordrecht, Accountant administratieconsulent ABC Hogeschool Dordrecht, Associate s degree totaal Bron: Hogeschool Rotterdam, InHolland, Da Vinci College, Christelijke Hogeschool Ede, ABC Hogeschool Dordrecht 8 Opleidingsniveau (beroeps)bevolking Het CBS meet het opleidingsniveau van de (beroeps)bevolking via de Enquête Beroepsbevolking. Figuur 14 toont dat iets meer dan zes op de tien Dordtenaren van 15 tot en met 64 jaar minimaal een middelbare opleiding heeft (figuur 14). Berekend over de beroepsbevolking ligt dit aandeel nog hoger, op ruim zeven van de tien (figuur 15). Het opleidingsniveau van de (beroeps)bevolking in Dordrecht is door de tijd vrij constant, en ligt iets lager dan in de Drechtsteden en Nederland. Hierbij moeten we wel een slag om de arm houden, aangezien de cijfers zijn gebaseerd op steekproefonderzoek (betrouwbaarheidsmarges). 11

12 Figuur 14 Bevolking met middelbaar en hoog opleidingsniveau (%) /25 24/26 25/27 26/28 27/29 28/21 29/211 Dordrecht Drechtsteden Nederland Figuur 15 Beroepsbevolking met middelbaar en hoog opleidingsniveau (%) /25 24/26 25/27 26/28 27/29 28/21 29/211 Dordrecht Drechtsteden Nederland 9 Beleidsdoelstellingen De gemeente Dordrecht heeft diverse doelstellingen op het terrein van onderwijs geformuleerd. Met behulp van deze Onderwijsmonitor kan de voortgang op deze doelstellingen worden gevolgd. Onderstaande tabel geeft de doelen en de huidige stand van zaken weer. dr. B.J.M. van der Aa drs. J.H. van Laarhoven W. van den Boogaard oktober 212 uitgangssituatie doelstelling huidige situatie deelname vroegschoolse educatie gewichtenleerlingen (4- en 5-jarigen) in het basisonderwijs 56% 95% 84% nieuwe voortijdig schoolverlaters (aantal) schoolverzuim - langdurig - relatief aantal techniek leerlingen in Dordrecht - vmbo (schoolgemeente) - mbo (woongemeente) aantal leerlingen in zorgonderwijs in Dordrecht - vmbo (schoolgemeente) - mbo (woongemeente) nb aantal studenten hbo in Dordrecht Postbus AP Dordrecht (78)

Onderwijsmonitor 2011

Onderwijsmonitor 2011 Onderwijsmonitor 211 Hendrik-Ido-Ambacht De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht heeft behoefte aan informatie voor het voeren van hun onderwijsbeleid. Het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) voorziet via deze

Nadere informatie

Onderwijsmonitor 2010 Hendrik-Ido-Ambacht

Onderwijsmonitor 2010 Hendrik-Ido-Ambacht Onderwijsmonitor Hendrik-Ido-Ambacht De zes Drechtstedengemeenten hebben voor het voeren van onderwijsbeleid behoefte aan beleidsondersteunende informatie. Hierbij gaat het om vragen als: hoeveel kinderen

Nadere informatie

Onderwijsmonitor 2010 Alblasserdam

Onderwijsmonitor 2010 Alblasserdam Onderwijsmonitor Alblasserdam De zes Drechtstedengemeenten hebben voor het voeren van onderwijsbeleid behoefte aan beleidsondersteunende informatie. Hierbij gaat het om vragen als: hoeveel kinderen nemen

Nadere informatie

Onderwijsmonitor 2010 Sliedrecht

Onderwijsmonitor 2010 Sliedrecht Onderwijsmonitor Sliedrecht De zes Drechtstedengemeenten hebben voor het voeren van onderwijsbeleid behoefte aan beleidsondersteunende informatie. Hierbij gaat het om vragen als: hoeveel kinderen nemen

Nadere informatie

Onderwijsmonitor 2010 Dordrecht

Onderwijsmonitor 2010 Dordrecht Onderwijsmonitor Dordrecht Inhoud: 1. Conclusies 2. Voorschoolse educatie 3. Primair onderwijs 4. Voortgezet onderwijs 5. Speciaal onderwijs 6. Middelbaar beroepsonderwijs 7. Hoger onderwijs 8. Opleidingsniveau

Nadere informatie

Onderwijsmonitor 2010 Papendrecht

Onderwijsmonitor 2010 Papendrecht Onderwijsmonitor Papendrecht Inhoud: 1. Conclusies 2. Voorschoolse educatie 3. Primair onderwijs 4. Voortgezet onderwijs 5. Speciaal onderwijs 6. Middelbaar beroepsonderwijs 7. Hoger onderwijs 8. Opleidingsniveau

Nadere informatie

Onderwijsmonitor 2010 Zwijndrecht

Onderwijsmonitor 2010 Zwijndrecht Onderwijsmonitor Zwijndrecht De zes Drechtstedengemeenten hebben voor het voeren van onderwijsbeleid behoefte aan beleidsondersteunende informatie. Hierbij gaat het om vragen als: hoeveel kinderen nemen

Nadere informatie

Dordtse jeugd in cijfers

Dordtse jeugd in cijfers Dordtse jeugd in cijfers stand van zaken en ontwikkelingen kerncijfers Hoe staat het met de jeugd in? Hoeveel kinderen groeien op in een bijstandsgezin? Hoeveel jongeren zijn werkloos en welk aandeel heeft

Nadere informatie

Onderwijsmonitor Papendrecht 2009

Onderwijsmonitor Papendrecht 2009 Onderwijsmonitor Papendrecht 2009 Onderzoekcentrum Drechtsteden A. van der Linden W. van den Boogaard mei 2010 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie GR Drechtsteden Onderzoekcentrum Drechtsteden

Nadere informatie

Onderwijsmonitor Hendrik-Ido-Ambacht 2009

Onderwijsmonitor Hendrik-Ido-Ambacht 2009 Onderwijsmonitor Hendrik-Ido-Ambacht 2009 Onderzoekcentrum Drechtsteden A. van der Linden W. van den Boogaard mei 2010 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie GR Drechtsteden Onderzoekcentrum Drechtsteden

Nadere informatie

Onderwijsmonitor Dordrecht 2009

Onderwijsmonitor Dordrecht 2009 Onderwijsmonitor Dordrecht 2009 Onderzoekcentrum Drechtsteden A. van der Linden W. van den Boogaard mei 2010 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie GR Drechtsteden Onderzoekcentrum Drechtsteden

Nadere informatie

Onderwijs. Kerncijfers

Onderwijs. Kerncijfers Kerncijfers 205 Onderwijs. Kerncijfers.2 Voor- en vroegschoolse educatie.3 Primair onderwijs.4 Speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs.5 Voortgezet onderwijs. Middelbaar beroepsonderwijs.7 Verzuim,

Nadere informatie

Onderwijsmonitor Sliedrecht 2009

Onderwijsmonitor Sliedrecht 2009 Onderwijsmonitor Sliedrecht 2009 Onderzoekcentrum Drechtsteden A. van der Linden W. van den Boogaard mei 2010 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie GR Drechtsteden Onderzoekcentrum Drechtsteden

Nadere informatie

Onderwijsmonitor Zwijndrecht 2009

Onderwijsmonitor Zwijndrecht 2009 Onderwijsmonitor Zwijndrecht 2009 Onderzoekcentrum Drechtsteden A. van der Linden W. van den Boogaard mei 2010 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie GR Drechtsteden Onderzoekcentrum Drechtsteden

Nadere informatie

Aan. de gemeenteraad. Gemeentebestuur Spuiboulevard GR DORDRECHT. Retouradres: Postbus 8 330QAADORDRECHT. F (078) www, dordrecht.

Aan. de gemeenteraad. Gemeentebestuur Spuiboulevard GR DORDRECHT. Retouradres: Postbus 8 330QAADORDRECHT. F (078) www, dordrecht. Retouradres: Postbus 8 330QAADORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT F (078) 639 8080 www, dordrecht.nl Datum 27 augustus 2009 Begrotingsprogramma Werk en Scholing

Nadere informatie

Leerlingen en studenten naar onderwijssoort per 1-10 en woongemeente Lingewaard

Leerlingen en studenten naar onderwijssoort per 1-10 en woongemeente Lingewaard Leerlingen en studenten naar onderwijssoort per 1-10 en woongemeente Lingewaard 2010/'11 2011/'12* Onderwijssoorten Leeftijd Lingewaard Lingewaard Totaal voortgezet onderwijs Leeftijd totaal 2751 2853

Nadere informatie

Onderwijs. Kerncijfers 203

Onderwijs. Kerncijfers 203 Kerncijfers 203 Onderwijs. Kerncijfers.2 Voor- en vroegschoolse educatie.3 Primair onderwijs.4 Speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs.5 Voortgezet onderwijs. Middelbaar beroepsonderwijs.7 Schoolverzuim

Nadere informatie

Onderwijs. Hoofdstuk 10. 10.1 Inleiding

Onderwijs. Hoofdstuk 10. 10.1 Inleiding Hoofdstuk 10 Onderwijs 10.1 Inleiding Leiden kennisstad heeft een hoog opgeleide bevolking en herbergt binnen haar grenzen veel onderwijsinstellingen. In dit hoofdstuk gaat het zowel om de opleiding die

Nadere informatie

Onderwijsmonitor Alblasserdam 2009

Onderwijsmonitor Alblasserdam 2009 Onderwijsmonitor Alblasserdam 2009 Onderzoekcentrum Drechtsteden A. van der Linden W. van den Boogaard mei 2010 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie GR Drechtsteden Onderzoekcentrum Drechtsteden

Nadere informatie

Bijlage Raadsinformatiebrief Motie onderwijsniveau Valkenswaard

Bijlage Raadsinformatiebrief Motie onderwijsniveau Valkenswaard Bijlage Raadsinformatiebrief Motie onderwijsniveau Valkenswaard De tabellen geven een inzicht in de huidige situatie rondom 1) Het opleidingsniveau van de huidige leerlingen in Valkenswaard 2) Het opleidingsniveau

Nadere informatie

5. Onderwijs en schoolkleur

5. Onderwijs en schoolkleur 5. Onderwijs en schoolkleur Niet-westerse allochtonen verlaten het Nederlandse onderwijssysteem gemiddeld met een lager onderwijsniveau dan autochtone leerlingen. Al in het basisonderwijs lopen allochtone

Nadere informatie

,8% Jeugd en onderwijs -0,4% -0,1% -0,6% +2,7% -1,1% +6,5% +2,7% +6,5% +2,4% -2,5% +2,6% wo -2,1%

,8% Jeugd en onderwijs -0,4% -0,1% -0,6% +2,7% -1,1% +6,5% +2,7% +6,5% +2,4% -2,5% +2,6% wo -2,1% 2015 Jeugd en onderwijs JEUGDIGEN 0-17 jaar JEUGDIGEN 18-22 jaar 15.348 57.053 0-17 jaar 57.053-1,1% -0,1% -0,1% Het aantal jeugdigen daalt in de Drechtsteden. De groene druk, het percentage jeugd tot

Nadere informatie

Jeugd en onderwijs -0,4% +0,1% +0,9% 0,0% +1,5% +2,0% +2,4% +1,6% +1,5% -9,3% wo.

Jeugd en onderwijs -0,4% +0,1% +0,9% 0,0% +1,5% +2,0% +2,4% +1,6% +1,5% -9,3% wo. 2016 Jeugd en onderwijs JEUGDIGEN 0-17 jaar JEUGDIGEN 18-22 jaar 15.485 57.085 0-17 jaar +0,9% 57.085 Het aantal jeugdigen daalt in de Drechtsteden. De groene druk, het percentage jeugd tot 18 jaar ten

Nadere informatie

De grijze golf. Demografische ontwikkeling Drechtsteden tot Figuur 1 Bevolking Drechtsteden , totaal

De grijze golf. Demografische ontwikkeling Drechtsteden tot Figuur 1 Bevolking Drechtsteden , totaal De grijze golf Demografische ontwikkeling Drechtsteden tot 23 In deze factsheet rapporteren we over de uitkomsten van de bevolkings- en huishoudensprognose en de gevolgen ervan voor de Drechtsteden. De

Nadere informatie

FACTSHEET VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN 2013-2014 RMC-REGIO 026 ZUID-HOLLAND NOORD

FACTSHEET VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN 2013-2014 RMC-REGIO 026 ZUID-HOLLAND NOORD FACTSHEET VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN 0-04 ONTWIKKELING AANTAL VSV ERS Van de.9 onderwijsdeelnemers in de RMC-regio Zuid-Holland-Noord op oktober 0, stonden er 59 jongeren op oktober 04 niet ingeschreven

Nadere informatie

Onderwijs in cijfers 2016

Onderwijs in cijfers 2016 Onderwijs in cijfers 2016 BELEIDSONDERZOEK Gemeente Leiden info@leidenincijfers.nl www.leidenincijfers.nl serie statistiek 2016 / 11 Omslag: Schema onderwijssysteem in Nederland (bron: Wikimedia commons)

Nadere informatie

Feitenkaart VVE-monitor Rotterdam 2012 Onderzoek peuterspeelzalen en kinderdagverblijven

Feitenkaart VVE-monitor Rotterdam 2012 Onderzoek peuterspeelzalen en kinderdagverblijven Feitenkaart VVE-monitor Rotterdam 2012 Onderzoek peuterspeelzalen en kinderdagverblijven 1 Onderzoek en Business Intelligence Deze feitenkaart bevat de resultaten van de jaarlijkse Oktobertelling onder

Nadere informatie

Voortijdig schoolverlaters: een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt

Voortijdig schoolverlaters: een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt : een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt Harry Bierings en Robert de Vries Direct nadat zij school hadden verlaten, maar ook nog vier jaar daarna, hebben voortijdig naar verhouding vaak geen baan. Als

Nadere informatie

LOKAAL JEUGDRAPPORT - Houten

LOKAAL JEUGDRAPPORT - Houten LOKAAL JEUGDRAPPORT - Houten Jongeren en gezin Ontwikkeling van het aantal jongeren (2000-2011, index: 2000=100) Bron:CBS bevolkingsstatistiek, bewerking ABF Research In Houten is het aantal jongeren in

Nadere informatie

Feitenkaart VVE-monitor Rotterdam 2013

Feitenkaart VVE-monitor Rotterdam 2013 Maart 2014 Feitenkaart VVE-monitor Rotterdam 2013 Onderzoek peuterspeelzalen en kinderdagverblijven Deze feitenkaart bevat de resultaten van de jaarlijkse Oktobertelling onder alle Rotterdamse peuterspeelzalen

Nadere informatie

Leerplicht en kwalificatieplicht

Leerplicht en kwalificatieplicht Leerplicht Alle kinderen moeten naar school Leerplicht en kwalificatieplicht Onderwijs is ontzettend belangrijk om in de maatschappij je plek te kunnen vinden. Met een goede opleiding en een diploma op

Nadere informatie

Samenvatting Leidse Monitor

Samenvatting Leidse Monitor Samenvatting Leidse Monitor 2007-2008 December 2009 Dr. Jaap van Lakerveld Drs. Ingrid Gussen Dr. Kees de Brabander Drs. Theresa Steeman PLATO Platform Opleiding, Onderwijs en Organisatie BV Universiteit

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Assen Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_Assen-DEF.indd 1 18-05-16 11:13 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de

Nadere informatie

Erratum Jaarboek onderwijs 2008

Erratum Jaarboek onderwijs 2008 Centraal Bureau voor de Statistiek Erratum 13 december 2007 Erratum Jaarboek onderwijs 2008 Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, is een aantal zaken niet juist vermeld. Onze

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 28AZ Windesheim Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers 28AZ - Windesheim Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Windesheim.

Nadere informatie

factsheet februari 2014

factsheet februari 2014 factsheet februari Sliedrecht De factsheet Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS) geeft inzicht in het schoolverzuim van leerlingen in de totale regio Zuid-Holland Zuid en afzonderlijke gemeenten.

Nadere informatie

Stromen door het onderwijs

Stromen door het onderwijs Stromen door het onderwijs Vanuit het derde leerjaar van het vo 2003/2004 Erik Fleur DUO/IP Juni 2013 1. Inleiding In schooljaar 2003/2004 zaten bijna 200 duizend leerlingen in het derde leerjaar van het

Nadere informatie

Opleidingsniveau stijgt

Opleidingsniveau stijgt Opleidingsniveau stijgt Grote doorstroom naar hogere niveaus Meer leerlingen vanuit vmbo naar havo Grote groep mbo ers naar het hbo 10 Jongens groeien gedurende hun onderwijsloopbaan Jongens na een diploma

Nadere informatie

Middelbaar beroepsonderwijs regio Arnhem

Middelbaar beroepsonderwijs regio Arnhem Deze factsheet toont de ontwikkeling van het aantal studenten in het middelbaar beroepsonderwijs in de regio Arnhem. De cijfers geven inzicht in de ontwikkelingen per sector, niveau en leerweg. Daarnaast

Nadere informatie

Voortijdig schoolverlaters 0c van misdrijf in Nederland, naar woongemeente ente (G4) en schoolsoort

Voortijdig schoolverlaters 0c van misdrijf in Nederland, naar woongemeente ente (G4) en schoolsoort 08 Voortijdig schoolverlaters 0c olverlaters verdacht van misdrijf in Nederland, naar woongemeente ente (G4) en schoolsoort Toelichting bij geleverde everde maatwerktabellen De maatwerktabel bevat gegevens

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_-DEF.indd 1 18-05-16 11:13 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de editie van

Nadere informatie

Factsheets. Voortijdig Schoolverlaten

Factsheets. Voortijdig Schoolverlaten Factsheets Voortijdig Schoolverlaten Februari 2007 Inleiding Deze factsheets behoren bij de brief kenmerk BVE/INI/2007/3891 en presenteren een weergave van de nu bekende feiten en getallen over de groep

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Midden- Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_Midden--DEF.indd 1 18-05-16 11:16 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van

Nadere informatie

37% 43% Kerncijfers. Drechtsteden partner voor beleid

37% 43% Kerncijfers. Drechtsteden partner voor beleid 37% 43% Kerncijfers Drechtsteden 2014 partner voor beleid Alblasserdam Hendrik-Ido-Ambacht Papendrecht Zwijndrecht 28,52 mm Sliedrecht Dordrecht 0 2 KM Toelichting De gemeentenamen zijn als volgt afgekort:

Nadere informatie

Factsheet ontwikkelingen zorgleerlingen. Algemene Onderwijsbond juni 2011

Factsheet ontwikkelingen zorgleerlingen. Algemene Onderwijsbond juni 2011 Factsheet ontwikkelingen zorgleerlingen Algemene Onderwijsbond juni 2011 Basisonderwijs verwijst steeds minder, bij voortgezet onderwijs groeit uitsluitend zware zorg Passend onderwijs is op de goede weg.

Nadere informatie

Minder jongeren zonder startkwalificatie van school

Minder jongeren zonder startkwalificatie van school Minder jongeren zonder startkwalificatie van school 09 Aantal voortijdig schoolverlaters gedaald Lissabondoelstelling om voortijdig schoolverlaten terug te dringen bijna gehaald Meer mannen dan vrouwen

Nadere informatie

Factsheet ontwikkelingen zorgleerlingen

Factsheet ontwikkelingen zorgleerlingen Factsheet ontwikkelingen zorgleerlingen Algemene Onderwijsbond juni 2011 Basisonderwijs verwijst steeds minder, bij voortgezet onderwijs groeit uitsluitend zware zorg Passend onderwijs is op de goede weg.

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_-DEF.indd 1 18-05-16 11:15 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de editie van

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Emmen Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_Emmen-DEF.indd 1 18-05-16 11:15 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_-DEF.indd 1 18-05-16 11:14 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de editie van

Nadere informatie

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S 2. ONDERWIJSOPBRENGSTEN EN DEELNEMERSONTWIKKELING RENDEMENTEN EN DIPLOMA S DIPLOMA S VMBO 2-24 De rendementen vmbo zijn gebaseerd op de opbrengsten oordelen van de onderwijsinspectie. Als een leerling

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_-DEF.indd 1 18-05-16 11:16 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de editie van

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_-DEF.indd 1 18-05-16 11:16 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de editie van

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Gemeente Midden- Kerncijfers uit de periode 2009-2014 Drentse Onderwijsmonitor 2014 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 9 de editie van de Drentse Onderwijsmonitor.

Nadere informatie

Voortijdig Schoolverlaters 2005 Toelichting bij de tabellen

Voortijdig Schoolverlaters 2005 Toelichting bij de tabellen Voortijdig Schoolverlaters 2005 Toelichting bij de tabellen Definitie: Voortijdig schoolverlaters zijn gedefinieerd als leerlingen die het (bekostigd) onderwijs verlaten zonder dat zij een startkwalificatie

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007 LelyStadsGeluiden De mening van de jongeren gepeild School en werk 007 In 007 hebben.37 jongeren meegewerkt aan de jongerenenquête. Het onderzoek had als doel om in kaart te brengen wat jongeren doen,

Nadere informatie

Samenvatting Leidse Monitor 2010-2011

Samenvatting Leidse Monitor 2010-2011 Samenvatting Leidse Monitor 2010-2011 De Leidse Monitor verzamelt informatie over de ontwikkeling van Leidse kinderen vanaf het moment dat zij en/of hun ouders deelnemen aan een voor- en vroegschools programma

Nadere informatie

Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt

Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt Ingrid Beckers en Tanja Traag Van alle jongeren die in 24 niet meer op school zaten, had 6 procent een startkwalificatie, wat inhoudt dat ze minimaal

Nadere informatie

Factsheet Passend Onderwijs

Factsheet Passend Onderwijs Factsheet Passend Onderwijs November 2010 Inleiding Deze factsheet geeft feiten en cijfers over het passend onderwijs in Nederland. De factsheet is een vervolg op de Factsheet Passend onderwijs van januari

Nadere informatie

Feitenkaart vve-monitor Rotterdam 2015

Feitenkaart vve-monitor Rotterdam 2015 April 2016 Feitenkaart vve-monitor Rotterdam 2015 Onderzoek peuterspeelzalen en kinderdagverblijven 1 Deze feitenkaart bevat de resultaten van de jaarlijkse oktobertelling onder alle Rotterdamse peuterspeelzalen

Nadere informatie

Aandeel meisjes in de bètatechniek VMBO

Aandeel meisjes in de bètatechniek VMBO Vrouwen in de bètatechniek Traditioneel kiezen veel meer mannen dan vrouwen voor een bètatechnische opleiding. Toch lijkt hier de afgelopen jaren langzaam verandering in te komen. Deze factsheet geeft

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Gemeente Emmen Kerncijfers uit de periode 2008-2013 Drentse Onderwijsmonitor 2013 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 8ste editie van de Drentse Onderwijsmonitor.

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_Aa_Hunze-DEF.indd 1 18-05-16 11:1 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de editie

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 28AX Hogeschool Zeeland Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Hogeschool Zeeland.

Nadere informatie

NEDERLAND. Pre-basis onderwijs

NEDERLAND. Pre-basis onderwijs NEDERLAND Pre-basis onderwijs Leeftijd 2-4 Verschillend per kind, voor de leeftijd van 4 niet leerplichtig Omschrijving Peuterspeelzaal, dagopvang etc Tijd Dagelijks van 9:30 15:30 (verschilt pers school)

Nadere informatie

De Leerplichtwet. Inhoud

De Leerplichtwet. Inhoud Gemeente Hof van Twente Postbus 54 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl De Leerplichtwet Inhoud 1. Doel en inhoud van de Leerplichtwet

Nadere informatie

Voortijdig schoolverlaters en Citotoets-gegevens,

Voortijdig schoolverlaters en Citotoets-gegevens, , Toelichting bij geleverde maatwerktabellen 2006/2007 en 2007/2008* Levering: 17 februari 2010 De maatwerktabel over voortijdig schoolverlaters 2006/2007 bevat gegevens over het voortgezet onderwijs (vo)

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Kerncijfers uit de periode 2011-201 Feitenblad Onlangs verscheen de 11 de editie van de Drentse Onderwijsmonitor. Dit rapport brengt de onderwijspositie en -prestaties

Nadere informatie

RMC EN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN

RMC EN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN RMC EN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN Iedere jongere tussen de 12 en 23 jaar die het onderwijs verlaat zonder een startkwalificatie wordt aangemerkt als een Voortijdige Schoolverlater.

Nadere informatie

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Aanmelding voor opleidingen tot vo docent steeds vroeger, pabo trekt steeds minder late aanmelders juni 2009 Inleiding Om de (toekomstige) leraartekorten

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Kerncijfers uit de periode - Drentse Onderwijsmonitor Feitenblad Onlangs verscheen de de editie van de Drentse Onderwijsmonitor. Dit rapport brengt de onderwijspositie

Nadere informatie

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D17 (PA 4 september 2013) Beleidsontwikkeling. Datum uw brief

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D17 (PA 4 september 2013) Beleidsontwikkeling. Datum uw brief Ingekomen stuk D17 (PA 4 september 2013) Aan de Gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Gemeente Kerncijfers uit de periode 2009-2014 Drentse Onderwijsmonitor 2014 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 9 de editie van de Drentse Onderwijsmonitor. Dit

Nadere informatie

VSV-cijfers. Aanval op schooluitval. RMC regio 1 Oost-Groningen. Convenantjaar Voorlopige cijfers

VSV-cijfers.  Aanval op schooluitval. RMC regio 1 Oost-Groningen. Convenantjaar Voorlopige cijfers g ) Eemsmond 46 ( 3,1 ) ) Ten Boer 22 ( 3,1 ) Loppersum 21 ( 2,1 ) Appingedam 35 ( 3,8 ) Delfzijl 71 ( 3,1 ) Haren 2 ( 1,9 ) 3 Slochteren 28 ( 2,1 ) Hoogezand-Sappemeer 94 ( 3,5 ) Menterwolde 29 ( 2,7

Nadere informatie

Statistisch Jaarboek 2006

Statistisch Jaarboek 2006 67 5 68 Onderwijs Rooms-katholiek basis groeit verder Op 1 oktober 2005 telde Hengelo 27 basisscholen, bestaande uit 9 openbare, 10 rooms-katholieke, 5 protestants-christelijke, 1 gereformeerde en 2 bijzonder

Nadere informatie

Welke routes doorlopen leerlingen in het onderwijs?

Welke routes doorlopen leerlingen in het onderwijs? Welke routes doorlopen leerlingen in het onderwijs? Wendy Jenje-Heijdel Na het examen in het voortgezet onderwijs staan leerlingen voor de keuze voor vervolgonderwijs. De meest gangbare routes lopen van

Nadere informatie

Aanval op Schooluitval: Regiobijeenkomst vervolgaanpak VSV

Aanval op Schooluitval: Regiobijeenkomst vervolgaanpak VSV Aanval op Schooluitval: Regiobijeenkomst vervolgaanpak VSV Monaïm Benrida Ministerie van OCW directie Mbo 1 25 november 2015 Programma 10.00-10.20 Terugblik op VSV-aanpak tot nu toe 10.20-11.00 Presentatie

Nadere informatie

Navigatie techniekpact

Navigatie techniekpact Navigatie techniekpact Beleidsthema s en - doelen Beleid in cijfers Beleidsinstrumentarium EZ 1 Versie oktober 2015 Beleidsthema s en doelen techniekpact Zorgen voor voldoende gekwalificeerde technici

Nadere informatie

index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant

index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant Inhoudsopgave 1. Mbo Techniek... 3 1.1 Deelnemers mbo techniek... 3 1.1.1 Onderwijsinstellingen... 3 1.1.2

Nadere informatie

jeugdwerkloosheid 64% werklozen volgt opleiding 800 jongeren geregistreerd als werkloze

jeugdwerkloosheid 64% werklozen volgt opleiding 800 jongeren geregistreerd als werkloze 1 Jeugdwerkloosheid Fact sheet augustus 2014 Er zijn in ruim 15.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2014). Veel jongeren volgen een opleiding of hebben een baan. De laatste jaren zijn

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Midden- Kerncijfers uit de periode - Feitenblad Midden- Leerlingen op de basisscholen in de gemeente Midden- De gemeente Midden heeft basisscholen. In waren er nog

Nadere informatie

Drentse Onderwijs monitor

Drentse Onderwijs monitor Drentse Onderwijs monitor Feitenbladen Gemeente Kern cijfers uit de periode 2010-2015 OM_-DEF.indd 1 18-05-16 11:16 Drentse Onderwijsmonitor 2015 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 10 de editie van

Nadere informatie

Jongeren op de arbeidsmarkt

Jongeren op de arbeidsmarkt Jongeren op de arbeidsmarkt Tanja Traag In 23 was 11 procent van alle jongeren werkloos. Jongeren die geen onderwijs meer volgen, hebben een andere positie op de arbeidsmarkt dan jongeren die wel een opleiding

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: D De E O Overstap V E R S T A P Overgang van PO naar VO Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven.

Nadere informatie

PROTOCOL MELDING EN REGISTRATIE VOORTIJDIG SCHOOLVERLATERS REGIO ZUID-HOLLAND ZUID

PROTOCOL MELDING EN REGISTRATIE VOORTIJDIG SCHOOLVERLATERS REGIO ZUID-HOLLAND ZUID PROTOCOL MELDING EN REGISTRATIE VOORTIJDIG SCHOOLVERLATERS REGIO ZUID-HOLLAND ZUID Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Hoofdstuk 1 Inleiding. 3 Hoofdstuk 2 Melding en registratie. 5 Bijlage 1 Stroomschema

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Oktober 2010 (cijfers t/m augustus 2010) Inhoud: 1. Werkloosheid (algemeen) 2. Werkloosheid naar leeftijd (jongeren en ouderen) 3. Vacatures, bedrijven en leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan

Nadere informatie

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014 Nummer 6 juni 2014 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014 Factsheet Ondanks eerste tekenen dat de economie weer aantrekt blijft de werkloosheid. Negen procent van de Amsterdamse beroepsbevolking is werkloos

Nadere informatie

VSV-cijfers. Aanval op schooluitval. RMC regio 13 Achterhoek. Convenantjaar Voorlopige cijfers

VSV-cijfers.  Aanval op schooluitval. RMC regio 13 Achterhoek. Convenantjaar Voorlopige cijfers olle 3,5 ) 54 ( 2,1 ) Twenterand 66 ( 2,3 ) Tubberge 24 ( 1,1 Olst-Wijhe 25 ( 1,6 ) Raalte 82 ( 2,3 ) Hellendoorn 61 ( 2,0 ) Wierden 53 ( 2,4 ) Almelo 207 ( 3,6 ) 1 Deventer 311 ( 4,2 ) Rijssen-Holten

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van

Nadere informatie

Potentiële Voortijdig Schoolverlaters in Nederland Toelichting bij de tabellen

Potentiële Voortijdig Schoolverlaters in Nederland Toelichting bij de tabellen Potentiële Voortijdig Schoolverlaters in Nederland Toelichting bij de tabellen Definitie Voortijdig schoolverlaters zijn leerlingen tot 23 jaar die het (door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Statistisch Jaarboek 2008

Statistisch Jaarboek 2008 67 5 68 Onderwijs Meer rooms-katholiek basis, minder openbaar basis Het aantal basisscholen is de laatste jaren ongewijzigd gebleven. Op 1 oktober 2007 telde Hengelo 27 basisscholen, bestaande uit 9 openbare,

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Gemeente Kerncijfers uit de periode 2008-2013 Drentse Onderwijsmonitor 2013 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 8ste editie van de Drentse Onderwijsmonitor. Dit

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor 2014

Drentse Onderwijsmonitor 2014 Drentse Onderwijsmonitor 2014 9 de editie Imke Oosting CMO Groningen Wat is de Drentse onderwijsmonitor? In beeld brengen van onderwijspositie en prestaties van Drentse leerlingen Van basisschool tot en

Nadere informatie

Van mbo en havo naar hbo

Van mbo en havo naar hbo Van mbo en havo naar hbo Dick Takkenberg en Rob Kapel Studenten die naar het hbo gaan, komen vooral van het mbo en de havo. In het algemeen blijven mbo ers die een opleiding in een bepaald vak- of studiegebied

Nadere informatie

Gestruikeld voor de start

Gestruikeld voor de start Bijlagen Gestruikeld voor de start De school verlaten zonder startkwalificatie Lex Herweijer Bijlage A... 2 Bijlage bij hoofdstuk 4... 3 Bijlage bij hoofdstuk 5... 4 Sociaal en Cultureel Planbureau Den

Nadere informatie

Opmerkelijke cijfers en interpretaties versie 7 maart 2013

Opmerkelijke cijfers en interpretaties versie 7 maart 2013 Samenwerkingsverband VSV regio IJssel-Vecht Opmerkelijke cijfers en interpretaties versie 7 maart 2013 Vooraf Het onderstaande overzicht is gemaakt op basis van diverse cijferproducten van DUO. De gegevens

Nadere informatie

18 maart 2008 VSV/DIR/2008/9403

18 maart 2008 VSV/DIR/2008/9403 De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk 18 maart 2008 VSV/DIR/2008/9403 Onderwerp Cijfers 2006-2007 Voortijdig Schoolverlaten Inleiding

Nadere informatie

Jaarverslag Leerlingzaken

Jaarverslag Leerlingzaken Jaarverslag Leerlingzaken 2014 2015 Inhoud Voorwoord > Tabel: Aantal Leerlingen in Utrecht > Visie en uitgangspunten > Tabel: Verzuimcijfers > De Wet > Tabel: Vrijstellingen > Tabel: Controle in het mbo

Nadere informatie