Reglement inschrijving en voorbereiding. Inleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement inschrijving en voorbereiding. Inleiding"

Transcriptie

1 Reglement inschrijving en voorbereiding Inleiding In het Reglement inschrijving en voorbereiding staan de belangrijkste regels omtrent het inschrijven als student of extraneus bij Hogeschool Rotterdam. Tevens zijn de toelatingseisen opgenomen waaraan de aanmelder moet voldoen om zich als student te kunnen inschrijven voor een opleiding aan Hogeschool Rotterdam. Dit zijn grotendeels de reguliere eisen die voor elke opleiding gelden, maar voor sommige opleidingen en in sommige gevallen gelden aanvullende toelatingseisen. Ook vindt men hierin gegevens over wanneer men niet kan worden ingeschreven als student. Het Reglement inschrijving en voorbereiding is van belang voor de rechtspositie van aanmelders. Het is raadzaam dit reglement door te lezen bij vragen over de inschrijvingsvoorwaarden voor en/of toelaatbaarheid tot een opleiding. Dit reglement is van kracht per 1 december 2013 en vervangt alle eerder vastgestelde reglementen inschrijving en voorbereiding. Hogeschool Rotterdam, College van Bestuur Vastgesteld: d.d. 17 december december

2 Inhoudsopgave Inleiding Artikel 1.1 Eisen vooropleiding 4 1. Diploma s 4 2. Profieleisen/vakkenpakketeisen 5 3. Nederlandse taalbeheersing 6 4. Toelatingsonderzoek Voorbereiding toelatingsonderzoek 21+, onderzoek NT2 en onderzoek deficiëntie 8 6. Inschrijving als student of extraneus 8 Artikel 1.2 Inschrijving na een afwijzing BSA 8 Artikel 1.3 Plaatsing bij fixus en selectieprocedure kunstopleidingen Fixus Specifieke toelatingsprocedures kunstopleidingen, Logopedie en Verloskunde 10 Artikel 1.4 Procedure aanmelding: studiekeuzecheck en studiekeuzeadvies Begripsbepalingen in het kader van de aanmelding Studiekeuzecheck Selectieve opleidingen Procedurele bepalingen Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek Bijzondere groepen Hardheidsclausule Klachten en geschillen 13 Artikel 1.5 Overige bepalingen 14 Artikel 2.1 Algemene bepaling collegegeld en examengeld 15 Artikel 2.2 Wettelijk collegegeld 16 Artikel 2.3 Instellingscollegegeld 17 Artikel 2.4 Vermindering vrijstelling en collegegeld 18 Artikel 3.1 Rechtsbescherming 18 Artikel 3.2 Bureau Klachten en Geschillen december

3 Artikel 3.3 Klachten en geschillen op grond van of bij de Wet Klachten Geschillenadviescommissie College van beroep voor de examens College van beroep voor het hoger onderwijs Den Haag Indieningstermijn 19 Bijlagen Reglement Geschillenadviescommissie (publiek domein) 20 Reglement Klachten (publiek domein) 23 Reglement College van beroep voor de examens 25 Reglement Toetsing Onderzoek 21+, NT2 en Deficiëntie 30 Bijlage Reglement Toelatingscommissies op grond van artikel van het Reglement inschrijving en voorbereiding 37 Bijlage Huishoudelijk Reglement Commissie Toetsing Onderzoek 21+, NT2 en DV december

4 Reglement inschrijving en voorbereiding 1. Bij aanmelding voor het eerste jaar van een bachelor opleiding uiterlijk op 1 mei is deelname aan de studiekeuzecheck verplicht. Ongeacht de uitkomst is men toelaatbaar. Voor sommige groepen aanmelders gelden andere regels. 2. Bij aanmelding voor het eerste jaar van een bachelor opleiding vanaf 2 mei tot 1 augustus geldt, dat naast de verplichte studiekeuzecheck bij de zogenaamde selectieve opleidingen, het studiekeuzeadvies positief moet zijn. Voor de overige opleidingen geldt alleen een verplichte deelname aan de studiekeuzecheck. 3. De aanmelder moet aan alle inschrijfvoorwaarden hebben voldaan vóór 1 september. Dit reglement regelt de wijze van inschrijving van studenten bij Hogeschool Rotterdam op basis van de artikelen 7.32 en verder van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek - WHW. Het College van Bestuur heeft de bevoegdheden die de instelling uitoefent op basis van deze wettelijke bepalingen gemandateerd aan de directeur Financiën en Studentzaken. Artikel 7.31a en verder van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek - WHW regelt de rechten en plichten van de aankomende student bij aanmelding voorafgaand aan het desbetreffende studiejaar. Aankomende studenten worden in dit reglement Aanmelders genoemd. De in de wet genoemde studiekeuzeactiviteiten worden bij Hogeschool Rotterdam studiekeuzecheck genoemd. De studiekeuzecheck is erop gericht dat de studiekeuze van de aanmelders goed doordacht is en, waar nodig, leidt tot tijdige deelname aan bijspijker- en/of andere ondersteuningsactiviteiten. De regeling rondom de studiekeuzecheck wordt verder uitgewerkt in artikel 1.4 van dit reglement. Voor aanmelders voor masteropleidingen geldt dit reglement niet. ARTIKEL 1.1 Eisen vooropleiding 1. Diploma s Om ingeschreven te kunnen worden bij een bachelor opleiding of Associate-degree programma van Hogeschool Rotterdam moet de aanmelder ten minste in het bezit zijn van één van de volgende diploma s: diploma middelbare school: HBS A; HBS B; MTS; MMS; gymnasium A oude stijl; gymnasium B oude stijl; vwo; havo; havo/(m)bo (diploma afgegeven voor een combinatie van havo en (m)bo); mbo niveau december

5 oudere diploma s (oude stijl); hiervoor geldt dat er vakkenpakketeisen gesteld kunnen worden (zie ook lid 2 hieronder); informatie hierover is te verkrijgen bij afdeling Studievoorlichting & Aansluiting. overige diploma s: Europese school; propedeusediploma van hbo of universiteit; einddiploma van hbo of universiteit. Degene die niet in het bezit is van één van bovengenoemde diploma s kan onder bepaalde omstandigheden een toelatingsexamen afleggen, zie artikel 1.1 lid 5 hierna. Voor toelating op grond van een buitenlands diploma is er een speciale diplomawaarderingsprocedure. Informatie daarover wordt verstrekt door de afdeling Studenten Service Center van de hogeschool. Aanmelders (studenten) zijn onder de voorwaarden van het verdrag betreffende de erkenning van kwalificaties betreffende hoger onderwijs in de Europese regio toelaatbaar, tenzij het College van Bestuur een aanzienlijk verschil heeft aangetoond tussen de algemene eisen betreffende de toegang op het grondgebied van het land waar de kwalificatie werd behaald en de algemene eisen bij of krachtens de Wet op het hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek - WHW. 2. Profieleisen/vakkenpakketeisen Voor sommige opleidingen binnen de hogeschool geldt naast de vooropleidingseis van artikel1.1 lid 1 een profieleis/vakkenpakketeis; Het havo-diploma met oud profiel geeft géén rechtstreekse toelating meer tot alle opleidingen van het hbo. Het instellingsbestuur kan wel een toelatingsbeschikking afgeven. Het vwo diploma met oud profiel geeft voor nog wel rechtstreekse toelating, maar met ingang van niet meer. Voor alle opleidingen die Hogeschool Rotterdam aanbiedt, geldt per 1 september 2003 de regeling dat inschrijving mogelijk is als niet aan de profieleis/vakkenpakketeis is voldaan. Voorwaarde is daarbij altijd dat de aanmelder aantoont, tóch aan de nodige bekwaamheidseisen te voldoen. Aan deze eisen moet dan zijn voldaan vóór aanvang van de opleiding. Deze regeling is gebaseerd op artikel 7.25 lid 4 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek - WHW. Iemand die een opleiding wil gaan volgen, maar beschikt over een havo-, vwo-, of mbo-langdiploma met een doorstroomprofiel of vakkenpakket waarmee men niet rechtstreeks toelaatbaar is, heeft één of meer zogenaamde vak deficiënties. Indien er vastgesteld wordt dat er vakkenpakketeisen gelden voor aanmelders met een mbo-diploma op niveau vier dan zijn deze ook van toepassing op aanmelders bij Hogeschool Rotterdam. Die deficiënties moeten opgeheven zijn voordat met de opleiding begonnen kan worden. Bij enkele, speciaal door de minister van OCW aangewezen opleidingen, is toelating mogelijk zonder aan de profieleis/vakkenpakketeis te voldoen. Deze aanmelders hebben dan een formele deficiëntie. In de hogeschoolgids van de betreffende opleidingen staat aangegeven aan welke verplichtingen de aanmelder moet voldoen om de deficiëntie op te heffen. De instituutsdirectie bepaalt welke deze verplichtingen zijn, binnen de wettelijke verplichtingen en hogeschoolkaders. Aan deze verplichtingen moet zijn voldaan vóór het propedeutisch examen. Op dit moment zijn er bij de hogeschool geen 17 december

6 opleidingen waarbij dit van toepassing is. Conform artikel 7.25 Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek - WHW wordt de inhoud van het onderzoek deficiëntie door het College van Bestuur vastgesteld. De inhoud van het onderzoek deficiëntie wordt na overleg met de instituutsdirectie door de directeur Communicatie & Externe Betrekkingen bepaald. De eisen worden opgenomen in de hogeschoolgids van de betreffende opleiding. De tabellen waarin de deficiëntievakken worden genoemd wordt jaarlijks gepubliceerd op de website van Hogeschool Rotterdam. Het onderzoek deficiëntie kan slechts in vastgestelde periodes worden afgelegd en voor ieder toetsmoment geldt een sluitingsdatum voor inschrijving. Als de aanmelder deelneemt aan het onderzoek deficiëntie is een financiële bijdrage verschuldigd. De aanmelder die het onderzoek deficiëntie behaalt, ontvangt een verklaring van onderzoek deficiëntie. Zie voor nadere regels voor het onderzoek deficiëntie bijlage Reglement Toetsing Onderzoek 21+, NT2 en DV. De aanmelder kan tegen een besluit van het College van Bestuur genomen op grond van het bepaalde bij of krachtens artikel 7.25 lid 4 Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek - WHW (aanvullend onderzoek) in beroep gaan bij het College van beroep voor de examens, zie bijlage Reglement College van beroep voor de examens. Alvorens de aanmelder in beroep gaat bij het College van beroep voor de examens moet bezwaar worden gemaakt bij de Commissie Toetsing Onderzoek 21+, NT2 en DV. 3. Nederlandse taalbeheersing Als een aanmelder is toegelaten op grond van een buitenlands diploma, dient de aanmelder een toets Nederlandse taal met goed gevolg af te leggen. Deze toets dient te zijn: onderzoek NT2 van Hogeschool Rotterdam of; het staatsexamen NT2 programma II. Voor die opleidingen waarvan is vastgesteld dat deze in een andere taal dan het Nederlands worden verzorgd, is deze eis niet van toepassing, zie artikel 7.2 Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek - WHW. In voorkomende gevallen staat dit vermeld in de onderwijs - en examenregeling van de desbetreffende opleiding. Conform artikel 7.28 Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek - WHW wordt de inhoud van het onderzoek NT2 van Hogeschool Rotterdam door het College van Bestuur vastgesteld. De inhoud van het onderzoek NT2 wordt na overleg met de instituutsdirectie door de directeur Communicatie & Externe Betrekkingen bepaald. De eisen worden opgenomen in de onderwijs- en examenregeling van de betreffende opleiding. Het onderzoek NT2 bestaat uit twee fasen waarvan de onderdelen voldoen aan niveau B1/B2 van het Europees Referentie Kader. De eerste fase omvat de lees- en schrijfvaardigheid en de tweede fase de spreek- en luistervaardigheid. Het onderzoek NT2 kan slechts in vastgestelde periodes worden afgelegd en voor ieder toets moment geldt een sluitingsdatum voor inschrijving. Als de aanmelder deelneemt aan het onderzoek NT2 is een financiële bijdrage verschuldigd. De aanmelder die het onderzoek NT2 behaalt, ontvangt een verklaring onderzoek NT2. Zie voor nadere regels voor het onderzoek NT2 bijlage Reglement Toetsing Onderzoek 21+, NT2 en DV. De aanmelder kan tegen een besluit van het College van Bestuur genomen op grond van het bepaalde bij of krachtens artikel 7:28 lid 2 Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek - WHW in beroep gaan bij het College van beroep voor de examens, zie bijlage Reglement College van beroep voor de examens. Alvorens de aanmelder in beroep gaat bij het College van beroep voor de examens moet bezwaar worden gemaakt bij de Commissie Toetsing Onderzoek 21+, NT2 en DV. 17 december

7 4. Toelatingsonderzoek 21+ Het Toelatingsonderzoek 21+ bestaat uit een Aanlegtest en een onderzoek 21+. De aanmelder maakt eerst de Aanlegtest. De Aanlegtest gaat (eventueel) gepaard met een selectiegesprek. Bij een positief resultaat van de Aanlegtest wordt het toelatingsonderzoek 21+ voortgezet. De Aanlegtest is geldig voor het komende studiejaar en het studiejaar daarop. Het College van Bestuur stelt een commissie in om de geschiktheid van de aanmelder om de betreffende opleiding vast te stellen. Ook hierbij is kennis van de Nederlandse taal een vereiste. De beschikking wordt pas afgegeven, indien is aangetoond dat iemand over voldoende kennis van de Nederlandse taal beschikt om het onderwijs met vrucht te kunnen volgen (artikel 7.29 lid 1 Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek - WHW). Deze bepaling geldt voor sommige opleidingen niet. Om een toelatingsonderzoek 21+ te kunnen afleggen moet de aanmelder minstens 21 jaar oud zijn op 1 oktober van het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft. Voor een bezitter van een buitenlands diploma dat in eigen land toegang geeft tot een opleiding aan een instelling voor hoger onderwijs (artikel 7.29 lid 3 Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek - WHW), kan het College van Bestuur afwijken van deze leeftijdsgrens. Van deze leeftijdsgrens kan het College van Bestuur ook afwijken, indien in bijzondere gevallen geen diploma kan worden overgelegd. Conform artikel 7.29 Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek - WHW wordt de inhoud van het toelatingsonderzoek 21+ door het College van Bestuur vastgesteld. De bevoegdheid tot het vaststellen van de inhoud en het afnemen van het toelatingsonderzoek 21+ is door het College van Bestuur gemandateerd aan de directeur Communicatie & Externe Betrekkingen. Deze stelt de inhoud vast na overleg met de betrokken instituutsdirecteur. De eisen worden opgenomen in de Hogeschoolgids van de betreffende opleiding. De lijst met examenvakken onderzoek 21+ wordt jaarlijks op de website van Hogeschool Rotterdam gepubliceerd. Het toelatingsonderzoek 21+ kan slechts in vastgestelde perioden worden afgelegd. Er geldt een sluitingsdatum voor aanmelden inschrijving, men dient zich aan te melden uiterlijk op 1 mei voorafgaand aan het desbetreffende studiejaar. Als de aanmelder deelneemt aan het toelatingsonderzoek 21+ is een financiële bijdrage verschuldigd. De aanmelder die de Aanlegtest en de voorgeschreven vakken van het onderzoek 21+ behaalt, ontvangt een verklaring van toelatingsonderzoek 21+. De verklaring van toelatingsonderzoek 21+ geeft uitsluitend toegang tot de opleiding waarvoor de beschikking is afgegeven. Zie voor nadere regels voor het toelatingsonderzoek 21+ bijlage Reglement Toetsing Onderzoek 21+, NT2 en DV. De opleidingskeuze kan op verzoek van de aanmelder onder bepaalde omstandigheden na beslissing van de Commissie Toetsing Onderzoek 21+, NT2 en DV worden gewijzigd. De aanmelder met een deelcertificaat van het staatsexamen havo of het vwo voor een vak van het onderzoek 21+ wordt voor dat vak vrijgesteld. Zie voor de aanvraag van een vrijstelling voor een vak van het onderzoek 21+ bijlage Reglement Toetsing Onderzoek 21+, NT2 en DV. Deze aanmelder moet echter wel altijd deelnemen aan de Aanlegtest. De aanmelder kan tegen een besluit van het College van Bestuur genomen op grond van het bepaalde bij of krachtens artikel 7.29 lid 1 Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek - WHW (toelatingsonderzoek 21+) in beroep gaan bij het College van beroep voor de examens, zie bijlage Reglement College van beroep voor de examens. Alvorens de aanmelder in beroep gaat bij het College van beroep voor de examens moet bezwaar worden gemaakt bij de Commissie Toetsing Onderzoek 21+, NT2 en DV. 17 december

8 5. Voorbereiding toelatingsonderzoek 21+, onderzoek NT2 en onderzoek deficiëntie Aanmelding voor het toelatingsonderzoek 21+, onderzoek NT2 en onderzoek deficiëntie geschiedt door aanmelding voor een opleiding aan Hogeschool Rotterdam via Studielink en dient te gebeuren uiterlijk op 1 mei voorafgaand aan het desbetreffende studiejaar. Daarna kan de aanmelder zich inschrijven voor het toelatingsonderzoek 21+, het onderzoek NT2 of het onderzoek deficiëntie bij de afdeling Toelatingsexamens en Ondersteunend Onderwijs. De aanmelder die zich heeft ingeschreven kan zich voorbereiden op de toetsing. Er wordt onderwijs geboden voor de voorbereiding op de het onderzoek 21+ onderzoek NT2 en het onderzoek deficiëntie. Als de aanmelder deelneemt aan het onderwijs is een financiële bijdrage verschuldigd. Het onderwijs bestaat uit cursussen. Informatie over de inhoud van het onderwijs wordt gegeven in de informatiegids van afdeling Toelatingsexamens en Ondersteunend Onderwijs. 6. Inschrijving als student of extraneus staat slechts open voor degene die: a. de Nederlandse nationaliteit bezit of op grond van een wettelijke bepaling als Nederlander wordt behandeld; b. vreemdeling is en jonger dan achttien jaar op de eerste dag waarop de opleiding begint waarvoor voor de eerste maal inschrijving wordt gewenst; c. vreemdeling is en achttien jaar of ouder op de eerste dag waarop de opleiding begint waarvoor voor de eerste maal inschrijving wordt gewenst en op die dag rechtmatig in Nederland verblijft in de zin van artikel 8 van de vreemdelingenwet 2000; d. vreemdeling is en buiten Nederland verblijf houdt op de eerste dag waarop de opleiding begint waarvoor voor de eerste maal inschrijving wordt gewenst; e. vreemdeling is, niet meer voldoet aan een van de voorwaarden, gesteld onder b, c of d en eerder in overeenstemming met een van die onderdelen is ingeschreven voor een opleiding van een instelling, welke opleiding nog steeds wordt gevolgd en nog niet is voltooid. Indien na inschrijving blijkt dat deze op welke grond dan ook niet in overeenstemming met bovengenoemde voorwaarden heeft plaatsgevonden, wordt de inschrijving van de student of extraneus onmiddellijk beëindigd. ARTIKEL 1.2 Inschrijving na een afwijzing BSA (Bindend Studieadvies) Een student die een studieadvies heeft ontvangen met daaraan verbonden een afwijzing, kan niet meer voor dezelfde opleiding of een Ad-programmaonderdeel van dezelfde opleiding bij de hogeschool worden ingeschreven als student of extraneus. Dit geldt zowel voor het voltijdse, het deeltijdse als het duale onderwijs. Deze student kan zich ook niet meer inschrijven als student of extraneus voor het voltijdse, deeltijdse of duale programma van opleidingen, dat de propedeuse gemeenschappelijk heeft met de opleiding, waarvoor de student een afwijzing heeft gekregen. In de onderwijs- en examenregeling van elke opleiding waarbij sprake is van een gemeenschappelijke propedeuse, staat dit vermeld. Ook wordt aangegeven wélke opleidingen eenzelfde propedeuse hebben. De student kan een jaar later een gemotiveerd verzoek richten aan de instituutsdirectie om opnieuw toegelaten te worden. De student kan zich wel inschrijven voor dezelfde opleiding aan een andere hogeschool. 17 december

9 Omgekeerd, als een student bij een andere hogeschool een afwijzing heeft gekregen, kan hij dezelfde studie opnieuw beginnen bij Hogeschool Rotterdam. Na een jaar studie krijgt deze student een studieadvies, waaraan een afwijzing kan worden verbonden. Na aanmelding voor een andere opleiding dan die waarvoor de student is afgewezen dient de aanmelder deel te nemen aan de studiekeuzecheck, zoals bedoeld in artikel 1.4. Gelet op het feit dat het advies met een afwijzing, dan wel de uitkomst van een beroepsprocedure dienaangaande niet voor 1 augustus bekend is, geldt in dat verband de uiterste aanmelddatum voor een opleiding, zoals bedoeld in artikel 1.5. niet. Aanmelders met een studieadvies met bindende afwijzing van een opleiding bij een andere hogeschool melden zich op de reguliere wijze aan; zij dienen deel te nemen aan de studiekeuzecheck, zoals bedoeld in artikel 1.4. ARTIKEL 1.3 Plaatsing bij fixus (artikel 7.53 of 7.56 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek - WHW) en selectieprocedure kunstopleidingen Willem de Kooning Academie, Logopedie en Verloskunde Fixus 1. Er zijn drie situaties, waarin wordt geloot om vast te stellen welke aanmelders ingeschreven kunnen worden bij een bepaalde bachelor opleiding: a. het aantal aanmelders, dat zich heeft aangemeld bij een bepaalde opleiding van de hogeschool is groter dan de onderwijscapaciteit van die opleiding, die is geregistreerd bij DUO; b. het totaal aantal aanmelders, dat zich bij DUO heeft aangemeld voor een bepaalde opleiding is groter dan de landelijke capaciteit; c. het aantal afgestudeerden van een bepaalde opleiding is veel groter dan de behoefte van de arbeidsmarkt; deze fixus wordt door de minister vastgesteld. 2. Inschrijving bij een opleiding waarvoor een fixus geldt, is alleen mogelijk onder overlegging van het bewijs van toelating, dat door DUO wordt afgegeven aan degenen die zijn ingeloot. 3. In de voorlichtingsbrochures van de opleidingen waarvoor geloot moet worden en op de website van de hogeschool staat vermeld voor welke opleidingen een lotingsprocedure geldt. 4. Inschrijven voor een hoger jaar van een opleiding waarvoor een fixus geldt, kan worden geweigerd aan studenten, die niet eerder bij deze opleiding waren ingeschreven. De hogeschool kan de inschrijving in dat geval weigeren op grond van een tekort aan onderwijscapaciteit in de postpropedeutische fase. Voor deze aanmelders is de studiekeuzecheck (zie artikel 1.4) niet verplicht. Bepaalde opleidingen met fixus bieden echter wel een facultatieve studiekeuzecheck aan. De aanmelder wordt sterk aangeraden hieraan deel te nemen. Wel is een gesprek met de opleiding, voorafgaande aan de aanmelding, verplicht. 17 december

10 1.3.2.Specifieke toelatingsprocedures kunstopleidingen Willem de Kooning Academie, Logopedie en Verloskunde Voor een aantal opleidingen geldt een specifieke toelatingsprocedure. Dit betreft: 1. Willem de Kooning Academie Willem de Kooning Academie hanteert een specifieke toelatingsregeling voor de kunstenopleidingen. De aanmelder dient aan te tonen dat hij over voldoende artistieke aanleg beschikt en maakt, als hij niet voldoet aan de diplomavoorwaarden van artikel én 21 jaar of ouder is, de 21+ WdKA-test van de afdeling Toelatingsexamens en ondersteunend Onderwijs. Voor een aantal opleidingen van de Willem de Kooning Academie geldt het onderzoek 21+ zoals beschreven in dit reglement artikel Dit zijn de opleiding Vrijetijdsmanagement en de opleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving. Voor de opleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving moet tevens aangetoond worden dat de aanmelder beschikt over artistieke aanleg. Toelating tot de kunstopleidingen van de Willem de Kooning Academie biedt geen toegang tot andere opleidingen aan Hogeschool Rotterdam en andersom. 2. Specifieke toelatingsregelingen zijn er eveneens voor de opleidingen Logopedie en Verloskunde, zie de website van Hogeschool Rotterdam ( 3. Voor de aanmelders bedoeld in artikel is de studiekeuzecheck (zie artikel 1.4) niet van verplicht. Bepaalde opleidingen met specifieke toelatingsprocedures bieden echter wel een facultatieve studiekeuzecheck aan. De aanmelder wordt sterk aangeraden hieraan deel te nemen. Van de genoemde specifieke toelatingsprocedures maakt een gesprek deel uit. ARTIKEL 1.4 Procedure aanmelding: studiekeuzecheck en studiekeuzeadvies (op grond van artikel 7.31.b Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek - WHW) Begripsbepalingen in het kader van de aanmelding Gesprek: onderdeel van de studiekeuzecheck. In het gesprek komen in elk geval de onderwerpen aan de orde waarover de uitkomst van Startmeter NOA / Matching informatie geeft. In het gesprek kunnen naast de uitkomsten van Startmeter NOA / Matching ook andere onderwerpen betreffende de studie aan de orde worden gesteld. Schoolwerkdagen: alle dagen, met uitzondering van zondag en de Christelijke en Nationale feestdagen, niet zijnde schoolvakantiedagen, zoals bedoeld in het studentenjaarrooster. Selectieve opleidingen: opleidingen die door Hogeschool Rotterdam overeenkomstig artikel 7.31.d, lid 2 Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek WHW zijn aangemerkt als opleiding waarbij een negatief studiekeuzeadvies met aanmelding na 1 mei leidt tot niet inschrijving van de desbetreffende opleiding. Startmeter NOA / Matching: twee meters, waarvan er één door de aanmelder digitaal wordt ingevuld voorafgaande aan het te voeren gesprek. Studiekeuzeadvies: studiekeuzeadvies, zoals bedoeld in artikel 7.31.b Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek WHW. Studiekeuzecheck: studiekeuzeactiviteiten, zoals bedoeld in artikel 7.31.b Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek - WHW. 17 december

11 Werkdagen: maandag t/m vrijdag Studiekeuzecheck De studiekeuzecheck beoogt inzicht te geven in de geschiktheid van de aanmelder voor de desbetreffende opleiding, alsmede in factoren die een succesvolle deelname aan de opleiding in de weg zouden kunnen staan. Het studiekeuzeadvies maakt melding van de geschiktheid van de aanmelder voor de desbetreffende opleiding, alsmede voor andere in aanmerking komende opleidingen. Indien het oordeel over de geschiktheid positief is, volgt er een positief advies; bij een negatief oordeel volgt een negatief advies. Het studiekeuzeadvies vermeldt voorts of het wenselijk is dat er wordt deelgenomen aan ondersteunings- of bijspijkeractiviteiten. De studiekeuzecheck bestaat voor de aanmelders voor instroom in het eerste jaar voor een voltijdse of duale bachelor opleiding of Associate-degree programma uit twee verplichte onderdelen te weten: een Startmeter NOA / Matching en een gesprek en mondt uit in een studiekeuzeadvies. Het gesprek wordt gevoerd aan de hand van de uitkomsten van de startmeter NOA / Matching. Ten behoeve van het gesprek kan de opleiding, naast de uitkomsten van de Startmeter NOA / Matching aanvullende punten aan de orde stellen. Deze aanvullende punten worden vooraf bekend gemaakt, zo mogelijk door publicatie op de website van Hogeschool Rotterdam ( Indien er ten behoeve van die aanvullende punten tijdens het gesprek documenten (bijvoorbeeld motivatiebrieven, cijferlijsten) beschikbaar dienen te zijn, wordt dit eveneens vooraf bekend gemaakt. Voor aanmelders voor instroom in het eerste jaar voor een deeltijdse bachelor opleiding- of Associate-degree programma bestaat de studiekeuzecheck uit in elk geval een gesprek en mondt uit in een studiekeuzeadvies. Het gesprek wordt gevoerd met functionarissen die daartoe door de hogeschool zijn aangewezen. Aanmelden uiterlijk op 1 mei Aanmelders zijn verplicht deel te nemen aan de studiekeuzecheck. Niet deelnemen aan de studiekeuzecheck betekent dat de aanmelder dan geen recht heeft op inschrijving overeenkomstig artikel 7.32 t/m 7.34 Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek - WHW. Aanmelden na 1 mei Voor aanmelders die zich tussen 2 mei en 1 augustus voor de eerste keer aanmelden bij Hogeschool Rotterdam voor een niet-selectieve opleiding, geldt hetzelfde als bij aanmelding uiterlijk op 1 mei. Voor aanmelders die zich tussen 2 mei en 1 augustus voor de eerste keer aanmelden bij Hogeschool Rotterdam voor een selectieve opleiding, geldt dat zij niet alleen verplicht zijn deel te nemen aan de studiekeuzecheck, maar ook de eis dat de deelname leidt tot een positief studiekeuzeadvies. Krijgt de aanmelder een negatief studiekeuzeadvies dan heeft deze geen recht op inschrijving overeenkomstig artikel 7.32 t/m 7.34 Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek - WHW. Voor degenen die zich uiterlijk op 1 mei hebben aangemeld bij Hogeschool Rotterdam voor een opleiding en na 1 mei besluiten de aanmelding om te zetten naar een selectieve 17 december

12 opleiding, geldt dat deelname aan een studiekeuzecheck voor de desbetreffende opleiding een vereiste is voor inschrijving. De eis dat er een positief studiekeuzeadvies nodig is, geldt in dit geval niet. Overige aanmelders Voor aanmelders die zich bij een andere hogeschool hebben aangemeld en daar het inschrijvingsrecht hebben verworven en nadien besluiten zich aan te melden bij Hogeschool Rotterdam, is onder verwijzing van artikel 7.31.b Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek - WHW deelname aan de studiekeuzecheck verplicht om voor inschrijving in aanmerking te komen Selectieve opleidingen De lijst van selectieve opleidingen wordt door het College van Bestuur vastgesteld en wordt jaarlijks op de website van de hogeschool gepubliceerd. Voor 2014/2015 betreft dit: Accountancy Ad Officemanagement Ad Ondernemen Bedrijfseconomie Bedrijfskunde MER CE; Sport Marketing & Management Commerciële Economie Communicatie Financial Services Management Fiscaal Recht en Economie Human Resource Management International Business and Languages International Business and Management Studies Lerarenopleiding Economie Lerarenopleiding Engels Lerarenopleiding Wiskunde Logistiek en Economie Small Business en Retail Management Trade Management gericht op Azië Vastgoed en Makelaardij Vrijetijdsmanagement (Leisure Management) Procedurele bepalingen op grond van artikel 7.31.a en verder van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek - WHW De studiekeuzecheck vindt plaats op uitnodiging van Hogeschool Rotterdam. Voorafgaand aan het gesprek wordt de startmeter ingevuld door de aanmelder. De tijdstippen waarop Hogeschool Rotterdam het gesprek als onderdeel van de studiekeuzecheck aanbiedt, zijn gelegen na 1 maart. Hogeschool Rotterdam bepaalt de plaats en de tijd waar het gesprek zal plaatsvinden. De aanmelder wordt daarbij in de gelegenheid gesteld om door middel van een reserveringssysteem een tijdstip te kiezen. Bij de tijdstippen waaruit gekozen kan worden zijn ten minste twee tijden die gelegen zijn uiterlijk dertig schoolwerkdagen na de aanmelding (te rekenen na 1 maart). Indien een aanmelder niet verschijnt bij het gesprek als onderdeel van de studiekeuzecheck, wordt geen studiekeuzeadvies uitgebracht en wordt er een tweede kans voor een gesprek aangeboden. Bij herhaling van het niet verschijnen volgt een (derde) laatste kans. Indien een aanmelder ook daar niet aanwezig is, kan de deelname aan de studiekeuzecheck niet meer 17 december

13 plaatsvinden en vervalt daarmede de mogelijkheid tot inschrijving voor de desbetreffende opleiding. Bij deelname aan de studiekeuzecheck vindt identificatie plaats met behulp van wettelijke bewijsmiddelen. Controle vindt plaats door een door Hogeschool Rotterdam aangewezen functionaris. Het studiekeuzeadvies wordt uiterlijk tien werkdagen na deelname aan de studiekeuzecheck aan de aanmelder op schrift toegezonden. In geval een aanmelder zich voor meer dan één opleiding aanmeldt, dient de aanmelder voor de studiekeuzecheck een keuze te maken voor één de opleiding Bijzondere groepen 1. Aanmelders met een functie-beperking Bij een aanmelder met een beperking wordt, voor zover mogelijk, rekening gehouden met deze omstandigheid bij het afnemen en beoordelen van een studiekeuzecheck. De aanmelder dient een dergelijke omstandigheid vijftien werkdagen vóór aanvang van de studiekeuzecheck schriftelijk te melden. Deze brief moet vergezeld gaan van een medische verklaring. 2. Aanmelders afkomstig uit de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, onderscheidenlijk Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Voor aanmelders afkomstig uit de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, onderscheidenlijk Aruba, Curaçao en Sint Maarten geldt dat zij verplicht zijn deel te nemen aan de studiekeuzecheck, maar desgewenst voor de studiekeuzecheck niet op de hogeschool aanwezig hoeven te zijn en kunnen deelnemen door middel van digitale communicatiemiddelen. Controle van de identificatie vindt plaats op de plaats van deelname door een door Hogeschool Rotterdam aangewezen of voor die taak erkende persoon. 3. Aanmelders met een buitenlandse vooropleiding dienen te voldoen aan de algemeen geldende voorwaarden om te kunnen studeren bij Hogeschool Rotterdam. Deze aanmelders wordt geadviseerd deel te nemen aan de studiekeuzecheck. Aanvullend aan de inschrijfvereisten dienen aanmelders afkomstig van buiten de Europese Economische Ruimte te beschikken over verblijfsdocumenten. Zij dienen daarvoor zelf de termijnen te bewaken Hardheidsclausule Aanmelders die vanwege bijzondere omstandigheden niet hebben kunnen deelnemen aan de studiekeuzecheck en niet ingeschreven worden, kunnen een heroverweging van dit besluit aanvragen bij de directeur Financiën en Studentregistratie. Deze beslist daarover binnen uiterlijk 14 schoolwerkdagen. Onder bijzondere persoonlijke omstandigheden wordt verstaan: a. ziekte of zwangerschap en bevalling van de betrokkene; b. bijzondere zwaarwegende familieomstandigheden; c. lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis van de betrokkene; d. overige zwaarwegende persoonlijke omstandigheden, niet zijnde vakantie en/of verblijf in buitenland in verband met stage Klachten en geschillen a. Ingeval een aanmelder niet wordt toegelaten, kan deze een verzoek tot heroverweging indienen. Dit verzoek moet binnen veertien werkdagen na afwijzing worden ingediend. 17 december

14 Verzoeken tot heroverweging bij een negatief studiekeuzeadvies na 1 mei bij een selectieve opleiding worden behandeld door de toelatingscommissie van desbetreffende opleiding. De toelatingscommissie verricht haar werkzaamheden overeenkomstig het Reglement toelatingscommissie dat als bijlage aan dit document is gevoegd. b. Overige verzoeken worden behandeld door de directeur Financiën en Studentregistratie. 1. Indien de heroverwegingsprocedure leidt tot een negatief oordeel, kan de aanmelder bezwaar indienen bij de Geschillenadviescommissie. De Geschillenadviescommissieprocedure is terug te vinden in het Reglement Geschillenadviescommissie. 2. Gedurende de procedure van heroverweging en de bezwaarprocedure wordt de aanmelder niet ingeschreven. De aanmelder kan wel via het aanvragen van een voorlopige voorziening in de gelegenheid gesteld worden deel te nemen aan het onderwijs. Deze voorlopige voorziening kan worden afgegeven door de directie van de opleiding waar men zich voor heeft aangemeld. ARTIKEL 1.5 Overige bepalingen 1. Vóór 1 september moet aan alle toelatingsvoorwaarden voldaan zijn. Om aan alle voorwaarden te kunnen voldoen, dient de aanmelder zich vóór 1 augustus aangemeld te hebben. Voor de bijzondere categorieën, waarbij de 1 augustusdatum niet automatisch van toepassing is, wordt verwezen naar de desbetreffende bepalingen van dit reglement artikel 1.3. (studieadvies binnen de hogeschool), artikel 1.3. (fixus en kunstopleidingen, Logopedie en Verloskunde), artikel lid 2 (Aanmelders afkomstig uit de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, onderscheidenlijk Aruba, Curaçao en Sint Maarten), artikel lid 3 (aanmelders met een buitenlands diploma) en artikel (hardheidsclausule). 2. Relevante werkzaamheden Als een opleiding (deeltijdvariant) als eis voor inschrijving stelt het verrichten van relevante werkzaamheden, staat in de onderwijs- en examenregeling van de opleiding vermeldt aan welke eisen de werkzaamheden moeten voldoen, welke onderwijseenheden het werk omvat en hoe groot de studielast is. Als het mogelijk is om vrijgesteld te worden van de verplichting tot relevante werkzaamheden door het verrichten van alternatieve taken, dient in de hogeschoolgids van de betreffende opleiding vermeld te zijn onder welke voorwaarden dat mogelijk is. 3. Inschrijven gedurende het collegejaar is in drie gevallen mogelijk. a. De opleiding heeft een regulier instroommoment in februari. In dit geval is de regeling met betrekking tot de studiekeuzecheck van toepassing (met aangepaste termijnen). b. De student heeft al een actieve inschrijving bij Hogeschool Rotterdam in dat collegejaar en wil van opleiding of opleidingsvorm veranderen (overstappen). De instituutsdirectie van de betrokken opleiding dient daar toestemming voor te verlenen. Verzoeken tot overstappen kunnen tot 1 juni van het collegejaar worden ingediend bij het Studenten Service Center. c. De student heeft al een actieve inschrijving bij een andere instelling voor hoger onderwijs voor dat collegejaar en wil overstappen naar een opleiding van Hogeschool Rotterdam. De instituutsdirectie van de betrokken opleiding dient daar toestemming 17 december

15 voor te verlenen. Verzoeken tot overstappen vanuit een andere onderwijsinstellingen kunnen tot 1 oktober van het collegejaar worden ingediend bij het Studenten Service Center. 4. De hogeschool kent regels van procedurele aard voor de inschrijving. Deze regels worden aan aanmelders schriftelijk bekend gemaakt in de opleidingsbrochures. 5. De student die is ingeschreven, ontvangt van de hogeschool een bewijs van inschrijving (collegekaart). Op het bewijs van inschrijving wordt verklaard, dat de Hogeschoolgids van toepassing is op de rechtsverhouding tussen de student en de hogeschool. 6 a. Tot inschrijving wordt pas overgegaan, nadat het bewijs is overgelegd dat het collegegeld dan wel het examengeld is voldaan binnen de gestelde termijn. Dit geldt ook bij een tweede inschrijving. De inschrijving wordt niet afhankelijk gesteld van enige andere geldelijke bijdrage. b. Bij ontstaan van schulden binnen Hogeschool Rotterdam is het beleid dat deze schuld binnen het studiejaar afgelost moet worden. Aanmelders kunnen niet ingeschreven worden indien een openstaande schuld niet is voldaan. 7. Inschrijving als extraneus is slechts mogelijk indien naar het oordeel van het College van Bestuur de aard of het belang van het onderwijs zich daartegen niet verzet. 8. Een aanmelder die zich voor de eerste maal inschrijft voor de propedeuse, dient zich in te schrijven via Studielink. Bij bepaalde opleidingen dienen aanmelders voorafgaande aan de inschrijving een toelatingsexamen met goed gevolg af te leggen. 9. Voor iedereen die in een studiejaar als student staat ingeschreven bij Hogeschool Rotterdam en zijn inschrijving in het direct daarop volgende (nieuwe) studiejaar voort wil zetten, gelden de volgende regels: a. de student dient het verzoek tot herinschrijving in via Studielink b. de student ontvangt via Studielink bericht over de betaling van het collegegeld; c. student betaalt het collegegeld middels de digitale machtiging in Studielink (door hemzelf, zijn ouders/verzorgers of een derde te bevestigen), een garantieverklaring van de werkgever of een bewijs betaald collegegeld; d. student blijft altijd hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het collegegeld, ook in het geval dat er een garantieverklaring door de werkgever is afgegeven; e. bij ontstaan van schulden binnen Hogeschool Rotterdam is het beleid dat deze schuld binnen het studiejaar afgelost moet worden; student kan niet ingeschreven worden voor het nieuwe studiejaar indien openstaande schuld niet is voldaan; f. de student wordt ingeschreven nadat het verschuldigde collegegeld volledig is betaald of een bewijs betaald collegegeld van een andere instelling voor hoger onderwijs is overlegd; g. de hogeschool meldt de inschrijving aan DUO in Groningen; h. de student ontvangt een bewijs van inschrijving (collegekaart) van Hogeschool Rotterdam. i. aanmelding geschiedt via Studielink en dient te gebeuren voor 1 augustus als men zich voor de eerste keer voor een bachelor opleiding aanmeldt. Herinschrijving kan tot 1 september. Betaling van collegegeld dient vóór 1 september in orde te zijn. ARTIKEL 2.1 Algemene bepaling collegegeld en examengeld 17 december

16 1. Een student is voor elk studiejaar, dat hij door het College van Bestuur voor een opleiding is ingeschreven, aan de hogeschool wettelijk collegegeld of instellingscollegegeld verschuldigd. De student kan het collegegeld in termijnen betalen, overeenkomstig een door de hogeschool te treffen betalingsregeling. Het bedrag aan administratiekosten dat hiervoor maximaal in rekening gebracht kan worden, is bij wet bepaald. 2. Een extraneus is, voor elk studiejaar dat hij door het College van Bestuur voor een opleiding is ingeschreven, aan de hogeschool examengeld verschuldigd. Het College van Bestuur stelt de hoogte van het examengeld vast. Dit examengeld kan alleen door betaling ineens worden voldaan. 3. De hoogte van het wettelijke collegegeld en de door het College van Bestuur vast te stellen instellingscollege- en examengelden worden jaarlijks vóór 1 april aan de toekomstige studenten bekend gemaakt via de website van de hogeschool. Behoudens dwingende regelgeving door de overheid die na deze datum wordt vastgelegd en bekend is gemaakt. 4. De hoogte van het volledige wettelijke collegegeld wordt bij algemene maatregel van bestuur vastgesteld. De hoogte van het gedeeltelijke wettelijke collegegeld wordt door het College van Bestuur vastgesteld en is gelegen tussen een minimum- en maximumbedrag. Deze bedragen worden bij of krachtens algemene maatregel van bestuur vastgesteld (artikel 7.45 Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek - WHW. 5. Het College van Bestuur stelt regels van procedurele aard vast om te kunnen bepalen welke studenten het wettelijke collegegeld verschuldigd zijn en welke studenten het nader vast te stellen collegegeld. Het College van Bestuur stelt ook regels van procedurele aard vast om vast te kunnen stellen welk examengeld extranei verschuldigd zijn. Voor bepaalde categorieën buitenlandse studenten kunnen speciale bepalingen gelden ten aanzien van het te betalen collegegeld, vast te stellen door het College van Bestuur. ARTIKEL 2.2 Wettelijk collegegeld 1. Een student, die zich inschrijft als student voor een opleiding is het wettelijk collegegeld verschuldigd op basis van artikel 7.45a Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek - WHW. Dit wil zeggen dat het wettelijk collegegeld verschuldigd is door een student die: a. blijkens het Centraal Register Inschrijving Hoger Onderwijs (CRIHO), bedoeld in artikel 7.52 Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek - WHW, sinds 1 september 1991 voor een inschrijving aan een bachelor opleiding niet eerder een bachelor graad heeft behaald of voor een inschrijving aan een masteropleiding niet eerder een mastergraad heeft behaald, b. woonachtig is in Nederland, België, Luxemburg of een van de deelstaten Noord-Rijnland- Westfalen, Nedersaksen en Bremen van de Bondsrepubliek Duitsland, en c. tot één van de groepen van personen, bedoeld in artikel 2.2 van de Wet studiefinanciering 2000, behoort of de Surinaamse nationaliteit bezit. De voorwaarde, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, geldt niet voor een student die voor de eerste maal een opleiding op het gebied van onderwijs of gezondheidszorg volgt. 2. Een student die aan de hierboven genoemde voorwaarden voldoet en die is ingeschreven voor een voltijdse opleiding is het volledige wettelijke collegegeld, bedoeld in artikel 7.45 Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek - WHW, eerste lid, 17 december

17 verschuldigd. 3. Een student die aan de hierboven genoemde voorwaarden voldoet en die is ingeschreven voor een deeltijdse of duale opleiding, is een door het College van Bestuur te bepalen deel van het wettelijk collegegeld verschuldigd, dat ligt tussen een bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur te bepalen bedrag en het volledig wettelijk collegegeld. 4. Indien een student als bedoeld in het eerste lid meer dan één opleiding volgt en de opleiding waarvoor hij het eerst is ingeschreven met goed gevolg afrondt, is deze student het wettelijk collegegeld verschuldigd voor het resterende deel van het studiejaar. Het verschuldigde bedrag wordt in dat geval berekend naar rato van het aantal resterende maanden van het desbetreffende studiejaar. 5. Met bachelor graad en mastergraad als bedoeld in het eerste lid, worden gelijkgesteld op grond van artikel 7.20 Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek - WHW behaalde titels. 6. Voor de voorwaarde, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, wordt met een student die een bachelor graad heeft behaald gelijkgesteld: a. een student die met goed gevolg het afsluitend examen heeft afgelegd van een hoger beroepsopleiding met en studielast van 240 studiepunten, volgens de wet zoals die luidde op 31 augustus 2002; b. een student die met goed gevolg het kandidaatsexamen heeft afgelegd van een opleiding in het wetenschappelijk onderwijs als bedoeld in artikel 7.8 Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek - WHW, zoals dat artikel luidde op 31 augustus Voor de voorwaarde, bedoelt in het eerste lid, onderdeel a, wordt met een student die en mastergraad heeft behaald, gelijkgesteld: a. een student die met goed gevolg het afsluitend examen heeft afgelegd van een opleiding in het wetenschappelijk onderwijs als bedoeld in artikel 7.3 Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek - WHW, zoals dat artikel luidde op 31 augustus 2002; b. een student die op grond van artikel Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek - WHW met goed gevolg het afsluitend examen heeft afgelegd van een opleiding in het wetenschappelijk onderwijs; c. een student die op grond van artikel Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek - WHW met goed gevolg het afsluitend examen heeft afgelegd van een opleiding in het wetenschappelijk onderwijs. ARTIKEL 2.3 Instellingscollegegeld 1. De student die zich inschrijft voor een bachelor opleiding is het door het College van Bestuur vast te stellen instellingscollegegeld, dat ten minste gelijk is aan het wettelijke collegegeld, verschuldigd, indien deze student niet voldoet aan de voorwaarden als vermeld in artikel 2.2 van dit reglement. 2. Het College van Bestuur kan per opleiding of groep van opleidingen of per groep of groepen studenten een verschillend instellingscollegegeld vaststellen. 3. Het College van Bestuur stelt regels vast met betrekking tot de toepassing van dit artikel. Indien de student, bedoeld in het eerste lid gedurende een studiejaar alsnog voldoet aan de voorwaarden, bedoeld in artikel 2.2 eerste lid van dit reglement of artikel 7.45 tweede 17 december

18 lid Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek - WHW: a. is hij voor het resterende deel van het studiejaar op zijn verzoek het wettelijk collegegeld verschuldigd; b. betaalt het College van Bestuur hem het voor het restant van het studiejaar reeds betaalde instellingscollegegeld terug. ARTIKEL 2.4 Vermindering en vrijstelling collegegeld 1. Indien een student als bedoeld in artikel 2.2 bij een instelling is ingeschreven voor een opleiding en aan dezelfde of een andere bekostigde instelling, met uitzondering van de Open Universiteit, een tweede inschrijving wenst, is hij voor de tweede inschrijving vrijgesteld van het betalen van collegegeld, tenzij het betaalde dan wel te betalen bedrag voor de eerste inschrijving lager is dan het wettelijk collegegeld. In dat geval is het verschil verschuldigd. 2. Degene die voor het volgen van uit de openbare kas bekostigd onderwijs les- of cursusgeld verschuldigd is op grond van de Les- en cursusgeldwet, en die in plaats daarvan, dan wel daarnaast in hetzelfde studiejaar wenst te worden ingeschreven en daarvoor het wettelijk collegegeld is verschuldigd, is voor de inschrijving voor een opleiding aan een bekostigde instelling, met uitzondering van de Open Universiteit, een collegegeld verschuldigd, dat het verschil bedraagt tussen de reeds voldane bijdrage en het bedoelde, hogere collegegeld. Indien hij een collegegeld verschuldigd is dat lager is dan het reeds voldane bedrag wordt hij van het betalen van collegegeld vrijgesteld. 3. Een student is slechts een gedeelte van het door hem verschuldigde wettelijk collegegeld verschuldigd, indien de student zich gedurende het studiejaar inschrijft. In dat geval wordt het verschuldigde bedrag berekend naar rato van het aantal resterende maanden van het desbetreffende studiejaar. ARTIKEL 3.1. Rechtsbescherming Dit artikel behandelt klacht- en geschilmogelijkheden voor studenten/extranei, aanmelders en cursisten. Tegen beslissingen met betrekking tot nadere vooropleidingseisen en met betrekking tot het toelatingsexamen kan beroep aangetekend worden bij het College van Beroep voor de Examens. Met betrekking tot andere beslissingen die bij of op grond van dit Reglement inschrijving en voorbereiding worden genomen kan een geschil aanhangig worden gemaakt. In overige gevallen kan men een klacht indienen. ARTIKEL 3.2 Bureau Klachten en Geschillen Er is een Bureau Klachten en Geschillen. Bij dit bureau komen alle klachten en geschillen binnen via een klaagschrift waaronder te verstaan een brief of een klachtenformulier dat digitaal ingediend wordt. Ook kan men hier mondeling informatie vragen betreffende het indienen van klachten. Het bureau stuurt een ontvangstbevestiging naar de indiener van de klacht of het geschil en meldt hierin aan wie de klacht is doorgestuurd ter afhandeling. Alle klachten en geschillen worden na afhandeling gearchiveerd door het Bureau Klachten en Geschillen, zodat jaarlijks verslag kan worden gedaan. Dit klachtenjaarverslag is onderdeel van het jaarverslag dat de Hogeschool Rotterdam uitgeeft. 17 december

19 ARTIKEL 3.3. Klachten en geschillen op grond van of bij de Wet De hogeschool kent de volgende klachten- en geschillenregelingen. Onder een klacht wordt verstaan: een klacht, zoals bedoeld in artikel 7.59b Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek - WHW, is een uiting van ontevredenheid door een student/ aanmelder of extraneus/toekomstige extraneus over een gedraging van een persoon of orgaan verbonden aan Hogeschool Rotterdam of over de kwaliteit van voorzieningen en die in het voortraject niet tot genoegen van de klager is afgehandeld. De klacht is erop gericht te komen tot een oordeel of uitspraak van de hogeschool. Een geschil wordt kenbaar gemaakt middels het maken van schriftelijk bezwaar c.q. indienen van een beroep door een student/ aanmelder of extraneus/toekomstige extraneus tegen een beslissing genomen door een orgaan van Hogeschool Rotterdam, niet zijnde een besluit van algemene strekking of van privaatrechtelijke aard. 1. Klachten Er geldt een algemeen recht om een klacht in te dienen. De klacht zal gewoonlijk primair behandeld worden door de directie in het voortraject. Mocht blijken dat de directie de klacht niet tot genoegen heeft afgehandeld kan de student of de groep studenten zich schriftelijk wenden tot het College van Bestuur, via het Bureau Klachten en Geschillen. De behandeling van de klachten vindt plaats op een manier die overeenkomt met de wijze waarop de behandeling van klachten in titel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht geregeld is, zie bijlage Reglement klachten. 2. Geschillenadviescommissie De Geschillenadviescommissie is een op basis van de Wet ingestelde onafhankelijke adviescommissie. Zij geeft advies aan het College van Bestuur over alle overige geschillen die niet door het College van beroep voor de examens worden behandeld. Er is een Reglement Geschillenadviescommissie en degene die een geschil aanhangig maakt, is gehouden aan de procedures zoals die in het Reglement Geschillenadviescommissie zijn voorzien, zie bijlage Reglement Geschillenadviescommissie. 3. College van beroep voor de examens Het College van beroep voor de examens is een op basis van de wet ingesteld onafhankelijk college. Het College van beroep voor de examens oordeelt bij uitsluiting over het beroep ingesteld door studenten of extranei tegen onder andere: a. beslissingen tot afwijzing op basis van een bindend studieadvies (artikel 7.8b en 7.9 van Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek - WHW); b. beslissingen van examencommissie en examinatoren. Voor de volledige opsomming van gevallen waartegen beroep ingesteld kan worden, wordt verwezen naar de bijlage Reglement College van beroep voor de examens. Degene die het beroep instelt (appellant) is gehouden aan de procedures zoals die in het procedurereglement voor de rechtsgang bij het College van beroep voor de examens zijn voorzien, zie bijlage Reglement College van beroep voor de examens. 4. College van beroep voor het hoger onderwijs Den Haag De student kan beroep instellen bij het College van beroep voor het hoger onderwijs tegen een beslissing bij uitspraak inzake een geschil. Tegen uitspraken van het College van beroep voor het hoger onderwijs staat geen hoger beroep open. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken na bekendmaking bestreden beslissing. 17 december

20 5. Indieningtermijn De termijn voor het indienen van een bezwaar- of beroepschrift bedraagt zes weken. Bij de berekening van deze termijn blijft buiten beschouwing de duur van de studentenvakanties zoals aangegeven in het vastgestelde hogeschooljaarrooster. De termijn gaat in op de dag na de bekendmaking van de beslissing. 17 december

Reglement inschrijving en voorbereiding voor bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s

Reglement inschrijving en voorbereiding voor bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s Inschrijving 2015 Studiejaar 2015-2016 Reglement inschrijving en voorbereiding voor bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s Reglement inschrijving en voorbereiding voor bacheloropleidingen en

Nadere informatie

Reglement inschrijving en voorbereiding voor bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s

Reglement inschrijving en voorbereiding voor bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s Reglement inschrijving en voorbereiding voor bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s 2015-2016 Studiejaar 2016-2017 Algemene & Bestuurlijke Zaken Reglement inschrijving en voorbereiding voor

Nadere informatie

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2016

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2016 REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2016 Inhoud Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 1: Begripsbepalingen... 3 Artikel 2: Relatie met de wet en overige regelgeving...

Nadere informatie

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM Inhoud Preambule... 3 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 4 Hoofdstuk 2 Doelgroep... 5 Hoofdstuk 3 Rechten en plichten bij aanmelding... 5 Hoofdstuk 4 Studiekeuzecheck...

Nadere informatie

Reglement inschrijving en voorbereiding voor bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s

Reglement inschrijving en voorbereiding voor bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s Reglement inschrijving en voorbereiding voor bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s Inschrijving 2017-2018 Algemene & Bestuurlijke Zaken Reglement inschrijving en voorbereiding voor bacheloropleidingen

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 684 Paraaf: Onderwerp : Reglement Studiekeuzecheck Windesheim (Aanmelding, studiekeuzeactiviteiten en studiekeuzeadvies voor het studiejaar 2014-2015) Besluit : Het

Nadere informatie

Reglement Studiekeuzecheck Studiejaar Christelijke Hogeschool Windesheim

Reglement Studiekeuzecheck Studiejaar Christelijke Hogeschool Windesheim Reglement Studiekeuzecheck Studiejaar 2018-2019 Christelijke Hogeschool Windesheim Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 1: Begripsbepalingen... 3 Artikel 2: Relatie met de wet en overige

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 763 Paraaf: Onderwerp : Reglement Studiekeuzecheck Windesheim (van toepassing voor de inschrijving voor het studiejaar 2016-2017) Besluit : Het College van Bestuur

Nadere informatie

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek 1 Inhoud 1. Bepalingen... 3 2. Vooropleidingseisen... 3 2.1. Vooropleidingseisen Bachelor Humanistiek... 3 2.2. Vooropleidingseisen premaster

Nadere informatie

editie augustus 2011 Reglement inschrijving en voorbereiding

editie augustus 2011 Reglement inschrijving en voorbereiding editie augustus 2011 Reglement inschrijving en voorbereiding reglement inschrijving en voorbereiding pagina 002 Inleiding Beste (toekomstige) student, Dit is het reglement inschrijving en voorbereiding.

Nadere informatie

Regeling Studiekeuzecheck en studiekeuzeadvies

Regeling Studiekeuzecheck en studiekeuzeadvies Regeling Studiekeuzecheck en studiekeuzeadvies Eigenaar Studentenzaken Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 20 februari 2014 Instemming van de CMR d.d. 20 februari 2014 2014, Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Reglement inschrijving en voorbereiding voor bekostigde en onbekostigde (post-initiële) masteropleidingen

Reglement inschrijving en voorbereiding voor bekostigde en onbekostigde (post-initiële) masteropleidingen Reglement inschrijving en voorbereiding voor bekostigde en onbekostigde (post-initiële) masteropleidingen en alle niet bij wet geregelde vormen van onderwijs en cursussen van Hogeschool Rotterdam Inschrijving

Nadere informatie

Reglement inschrijving en voorbereiding voor bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s

Reglement inschrijving en voorbereiding voor bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s Reglement inschrijving en voorbereiding voor bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s Inschrijving 2018-2019 Algemene & Bestuurlijke Zaken Reglement inschrijving en voorbereiding voor bacheloropleidingen

Nadere informatie

Studiekeuzecheck, studiekeuzeadvies en numerus fixus

Studiekeuzecheck, studiekeuzeadvies en numerus fixus Concept Regeling Studiekeuzecheck, studiekeuzeadvies en numerus fixus Eigenaar: Kwaliteitszorg Inleiding Dit is de Concept Regeling Studiekeuzecheck, studiekeuzeadvies en numerus fixus van de Gereformeerde

Nadere informatie

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek 1 1. Bepalingen... 3 2. Vooropleidingseisen... 3 2.1. Vooropleidingseisen Bachelor Humanistiek... 3 2.2. Vooropleidingseisen Premaster (schakelprogramma

Nadere informatie

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2013-2014

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2013-2014 Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2013-2014 Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte en begripsbepalingen 1. Deze regeling heeft betrekking op studenten en extraneï van reguliere (in

Nadere informatie

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010 Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010 Vastgesteld door het College van Bestuur op 7 april 2009 Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte van deze regeling 1. Deze regeling heeft

Nadere informatie

Regeling onderzoek aanvullende eisen. Hotel Management: Nederlandstalige route

Regeling onderzoek aanvullende eisen. Hotel Management: Nederlandstalige route Regeling onderzoek aanvullende eisen Hotel Management: Nederlandstalige route Pagina 2 / 6 Inhoudsopgave 1 Begripsbepalingen... 3 2 Onderzoek aanvullende eisen... 3 3 Aanmelding... 4 4 Selectie en selectiecommissie...

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.31 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek juncto

Nadere informatie

Regeling Studiekeuzecheck en Numerus Fixus

Regeling Studiekeuzecheck en Numerus Fixus Inleiding Dit is de Regeling Studiekeuzecheck en numerus fixus van Hogeschool Viaa. Deze regeling heeft tot doel de inschrijvingsprocedure van de hogeschool te verduidelijken voor aspirant-studenten. Deze

Nadere informatie

REGLEMENT SELECTIE VOOR NUMERUS FIXUS BACHELOROPLEIDINGEN

REGLEMENT SELECTIE VOOR NUMERUS FIXUS BACHELOROPLEIDINGEN REGLEMENT SELECTIE VOOR NUMERUS FIXUS BACHELOROPLEIDINGEN ex art. 7.53, 3 e lid en art. 6.7a, 1 e lid, WHW, vastgesteld door het College van Bestuur op 10 mei 2016 Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2014

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2014 REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2014 Inhoud Inhoudsopgave Preambule... 3 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 4 Artikel 1: Begripsbepalingen... 4 Artikel 2: Relatie met de wet en overige regelgeving...

Nadere informatie

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek 1 1. Bepalingen... 3 2. Vooropleidingseisen... 3 2.1. Vooropleidingseisen Bachelor Humanistiek... 3 2.2. Vooropleidingseisen Premaster (schakelprogramma

Nadere informatie

Regeling Aanmelding, Toelating, Inschrijving, Uitschrijving en Collegegeld

Regeling Aanmelding, Toelating, Inschrijving, Uitschrijving en Collegegeld Regeling Aanmelding, Toelating, Inschrijving, Uitschrijving en Collegegeld Hoofdstuk 1: Aanmelding, toelating en inschrijving Artikel 1.1 Beslissing op verzoek tot inschrijving Bureau Studentenzaken (hierna:

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement in- en uitschrijving 2014-2015. Christelijke Hogeschool Windesheim

Uitvoeringsreglement in- en uitschrijving 2014-2015. Christelijke Hogeschool Windesheim Uitvoeringsreglement in- en uitschrijving 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim UITVOERINGSREGLEMENT IN- EN UITSCHRIJVING Christelijke Hogeschool Windesheim Studiejaar 2014-2015 Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Regeling aanmelding en inschrijving Hogeschool Leiden 2014-2015

Regeling aanmelding en inschrijving Hogeschool Leiden 2014-2015 Regeling aanmelding en inschrijving Hogeschool Leiden 2014-2015 Toelichting Dit is de inschrijvingsregeling van Hogeschool Leiden. Hierin staan de belangrijkste regels omtrent het (her)inschrijven, uitschrijving

Nadere informatie

Reglement inschrijving en voorbereiding voor bekostigde en onbekostigde (post-initiële) masteropleidingen

Reglement inschrijving en voorbereiding voor bekostigde en onbekostigde (post-initiële) masteropleidingen Reglement inschrijving en voorbereiding voor bekostigde en onbekostigde (post-initiële) masteropleidingen en alle niet bij wet geregelde vormen van onderwijs en cursussen van Hogeschool Rotterdam Inschrijving

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 618 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enige andere wetten in verband met de invoering van een verhoogd

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.30b, vierde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

De Regels van procedurele aard betreffende inschrijving en

De Regels van procedurele aard betreffende inschrijving en Regels van procedurele aard betreffende inschrijving en collegegeld Citeertitel Datum inwerkingtreding 01-03-2017 Vastgesteld door College van Bestuur 14-02-2017 Instemming van Medezeggenschapsraad Rechtsgrondslag

Nadere informatie

Regeling Aanmelding, Studiekeuzecheck, Inschrijving en Beëindiging Inschrijving TU/e 2014

Regeling Aanmelding, Studiekeuzecheck, Inschrijving en Beëindiging Inschrijving TU/e 2014 1 Regeling Aanmelding, Studiekeuzecheck, Inschrijving en Beëindiging Inschrijving TU/e 2014 Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e gelet op artikel 7.31b, 7.33, eerste lid,

Nadere informatie

de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2015-2016 Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte en begripsbepalingen 1. Deze regeling heeft betrekking op studenten en extranei van reguliere (in

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.31 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek juncto

Nadere informatie

Regels van procedurele aard met betrekking tot vaststelling, bekendmaking en betaling college- en examengeld

Regels van procedurele aard met betrekking tot vaststelling, bekendmaking en betaling college- en examengeld Regels van procedurele aard met betrekking tot vaststelling, bekendmaking en betaling college- en examengeld Citeertitel Datum inwerkingtreding 01-09-2015 Vastgesteld door College van Bestuur 01-04-2015

Nadere informatie

Reglement inschrijving en voorbereiding voor bekostigde en onbekostigde (post-initiële) masteropleidingen

Reglement inschrijving en voorbereiding voor bekostigde en onbekostigde (post-initiële) masteropleidingen Reglement inschrijving en voorbereiding voor bekostigde en onbekostigde (post-initiële) masteropleidingen en alle niet bij wet geregelde vormen van onderwijs en cursussen van Hogeschool Rotterdam Inschrijving

Nadere informatie

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld Vastgesteld door het College van Bestuur op 24 mei 2011

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld Vastgesteld door het College van Bestuur op 24 mei 2011 Vastgesteld door het College van Bestuur op 24 mei 2011 Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte en begripsbepalingen 1 Deze regeling heeft betrekking op studenten en extraneï van reguliere (in het

Nadere informatie

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

Regeling collegegeld

Regeling collegegeld Regeling collegegeld 2012-2013 Status: Vastgesteld door CvB met positief advies CMR d.d. 23 september 2011 over beleid ten aanzien van instellingscollegegeld. Wijzigingen als gevolg van wettelijke besluitvorming

Nadere informatie

Toelating tot de opleiding

Toelating tot de opleiding DEEL 3: Toelating tot de opleiding Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende opleiding

Nadere informatie

Regeling Aanmelding, Studiekeuzecheck, Inschrijving en Beëindiging Inschrijving TU/e 2015

Regeling Aanmelding, Studiekeuzecheck, Inschrijving en Beëindiging Inschrijving TU/e 2015 1 Regeling Aanmelding, Studiekeuzecheck, Inschrijving en Beëindiging Inschrijving TU/e 2015 Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e gelet op artikel 7.31b, 7.33, eerste lid,

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

Wetsartikelen ter toelichting van de OER

Wetsartikelen ter toelichting van de OER Wetsartikelen ter toelichting van de OER 2010-2011 Erasmus MC, Rotterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of

Nadere informatie

Wetsartikelen ter toelichting van de OER

Wetsartikelen ter toelichting van de OER Wetsartikelen ter toelichting van de OER 2008-2009 Erasmus MC, Rotterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of

Nadere informatie

het college van beroep voor de examens van de Saxion Hogeschool (hierna: CBE), verweerder.

het college van beroep voor de examens van de Saxion Hogeschool (hierna: CBE), verweerder. Zaaknummer : 2013/079 Rechter(s) : mrs. Loeb, De Rijke-Maas, Borman Datum uitspraak : 21 augustus 2013 Partijen : Appellante tegen CBE Saxion Hogeschool Trefwoorden : [tijdig]aanvoeren gronden, deficiëntie,

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Datum: 23.04.2014 Ingevuld door: Yvonne Smeets Faculteit: BÈTA Betreft opleiding(en): Built Environment DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen

Nadere informatie

Regeling aanmelding en inschrijving Hogeschool Leiden 2015-2016

Regeling aanmelding en inschrijving Hogeschool Leiden 2015-2016 Regeling aanmelding en inschrijving Hogeschool Leiden 2015-2016 Toelichting Dit is de inschrijfregeling van Hogeschool Leiden. Hierin staan de belangrijkste regels omtrent het (her)inschrijven, uitschrijving

Nadere informatie

Regeling Toelating en Inschrijving Zuyd Hogeschool

Regeling Toelating en Inschrijving Zuyd Hogeschool Regeling Toelating en Inschrijving Zuyd Hogeschool 2017-2018 Regeling Toelating en Inschrijving Zuyd Hogeschool 2017-2018 pagina 1 van 27 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN... 4 Artikel 1.1

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

VRAGENLIJST HBO. Ingevuld door: Naam instelling: Adres instelling: Contactpersoon: Naam: Telefoon:

VRAGENLIJST HBO. Ingevuld door: Naam instelling: Adres instelling: Contactpersoon: Naam: Telefoon: VRAGENLIJST HBO Ingevuld door: Naam instelling: Adres instelling: Contactpersoon: Naam: Telefoon: E-mail: Vooraf: bij de beantwoording van de onderstaande vragen wordt verwacht dat u aangeeft of die situatie

Nadere informatie

Reglement (beëindiging) inschrijving studenten en extranei HZ. Stichting HZ Zeeland

Reglement (beëindiging) inschrijving studenten en extranei HZ. Stichting HZ Zeeland Reglement (beëindiging) inschrijving studenten en extranei HZ Stichting HZ Zeeland Het college van bestuur van de Stichting Hogeschool Zeeland; Gelet op het bepaalde in de artikelen 7.33 en 7.42 van de

Nadere informatie

Regeling Profileringsfonds Protestantse Theologische Universiteit

Regeling Profileringsfonds Protestantse Theologische Universiteit Regeling Profileringsfonds Protestantse Theologische Universiteit 1. Er is een fonds ingesteld voor financiële ondersteuning van de student die a. aan de Protestantse Theologische Universiteit is ingeschreven

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: OER Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 1 Het bestuur van de faculteit

Nadere informatie

3 oktober 2012 heeft plaatsgevonden, leidt niet tot een ander oordeel.

3 oktober 2012 heeft plaatsgevonden, leidt niet tot een ander oordeel. Zaaknummer : 2013/073 Rechter(s) : mrs. Loeb, Troostwijk, Van der Spoel Datum uitspraak : 7 oktober 2013 Partijen : Appellante tegen Rijksuniversiteit Groningen Trefwoorden : Aanmelding, afstudeertijdstip,

Nadere informatie

INSCHRIJFREGELING HOGESCHOOL LEIDEN REGELING AANMELDING EN INSCHRIJVING HOGESCHOOL LEIDEN

INSCHRIJFREGELING HOGESCHOOL LEIDEN REGELING AANMELDING EN INSCHRIJVING HOGESCHOOL LEIDEN 161202/JZ/REM INSCHRIJFREGELING HOGESCHOOL LEIDEN REGELING AANMELDING EN INSCHRIJVING HOGESCHOOL LEIDEN 2017-2018 Deze regeling is op 1 februari 2017 vastgesteld door het College van Bestuur. De Studentenraad

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2004:AR4275

ECLI:NL:RVS:2004:AR4275 ECLI:NL:RVS:2004:AR4275 Instantie Raad van State Datum uitspraak 13-10-2004 Datum publicatie 20-10-2004 Zaaknummer 200407821/1 en 200407821/2 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht

Nadere informatie

Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e

Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN 2012 Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e gelet op artikel 7.31 van de Wet op het hoger onderwijs

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 4 0 2 7 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellant tegen het Bestuur van de Faculteit der Geneeskunde, verweerder

Nadere informatie

Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde

Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde Wat zijn de toelatingseisen voor Tandheelkunde? De volgende voortrajecten voldoen aan de toelatingseisen voor Tandheelkunde: VWO diploma met profiel (vanaf 2010)

Nadere informatie

[Geef tekst op] Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld

[Geef tekst op] Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte en begripsbepalingen 1. Deze regeling heeft betrekking op studenten en extranei van reguliere (in het CROHO opgenomen) opleidingen. 2. De hoofdstukken III

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Aanmelding en studiekeuzecheck bacheloropleidingen

Hoofdstuk 2 Aanmelding en studiekeuzecheck bacheloropleidingen 1 Regeling Aanmelding, Studiekeuzecheck, Inschrijving en Beëindiging Inschrijving TU/e 2017 Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e gelet op hoofdstuk 7, titel 3, art. 7.31a

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

Masterclass nieuwe bekostiging en Regeling collegegelden 2010-2011

Masterclass nieuwe bekostiging en Regeling collegegelden 2010-2011 Masterclass nieuwe bekostiging en Regeling collegegelden 2010-2011 2011 Sander Annink - Teamleider Studentregistratie Saxion SISLINK 2010 Kom verder. Saxion. Waarom deze masterclass en wat gaan we doen?

Nadere informatie

REGELING PROFILERINGSFONDS

REGELING PROFILERINGSFONDS REGELING PROFILERINGSFONDS 2016-2017 Preambule. Het College van Bestuur heeft deze regeling getroffen op grond van artikel 7.51 van de Wet op Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW). 1. Het

Nadere informatie

REGELING SELECTIE EN PLAATSING Universiteit Twente ten behoeve van de studenteninstroom

REGELING SELECTIE EN PLAATSING Universiteit Twente ten behoeve van de studenteninstroom REGELING SELECTIE EN PLAATSING Universiteit Twente ten behoeve van de studenteninstroom 2018-2019 PREAMBULE Op grond van artikel 7.53, derde lid, van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Regeling in- en uitschrijving Christelijke Hogeschool Windesheim

Regeling in- en uitschrijving Christelijke Hogeschool Windesheim Regeling in- en uitschrijving 2017-2018 Christelijke Hogeschool Windesheim Vastgesteld door het College van Bestuur op 14 juni 2017 Inleiding De Regeling in- en uitschrijving 2017-2018 is een uitwerking

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

MINISTERIE VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR No. Ag Paramaribo, 30 juni 2017 DE MINISTER VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR GEHOORD:

MINISTERIE VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR No. Ag Paramaribo, 30 juni 2017 DE MINISTER VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR GEHOORD: MINISTERIE VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR No. Ag. 4401 Paramaribo, 30 juni 2017 Onderwerp: Instellen van een Numerus Fixus Bedrijfskunde 2017 DE MINISTER VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR GEHOORD:

Nadere informatie

Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid

Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid 1 Inhoudsopgave Paragraaf 1 Algemene bepalingen...

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 3 2 0 7 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen het Bestuur van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, verweerder

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 783 Paraaf: Onderwerp : Regeling in- en uitschrijving 2016-2017 Besluit : Het College van Bestuur besluit tot vaststelling van de Regeling in- en uitschrijving 2016-2017.

Nadere informatie

TMH Regeling aanmelding, inschrijving en uitschrijving

TMH Regeling aanmelding, inschrijving en uitschrijving TMH Regeling aanmelding, inschrijving en uitschrijving 2017-2018 Toelichting Dit is de inschrijvingsregeling van Thomas More Hogeschool. Hierin staan de belangrijkste regels omtrent het (her)inschrijven

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK 1 De inhoud van de Onderwijs- en Examenregelingen Hoofdstuk 1 ALGEMEEN 1.1 Algemene bepalingen 1 Avans Hogeschool kent, conform artikel 7.59. van

Nadere informatie

REGLEMENT INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD

REGLEMENT INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD REGLEMENT INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD 2015-2016 ex art. 7.31b, 7.33, 7.42, 7.45 en 7.46 WHW vastgesteld door het college van bestuur op 18 november 2014 en nader gewijzigd op 8 juni 2015. Inhoud: REGLEMENT

Nadere informatie

Deficiënties. bij de overstap van vwo naar universiteit voor de opleidingen Geneeskunde Tandheelkunde Diergeneeskunde.

Deficiënties. bij de overstap van vwo naar universiteit voor de opleidingen Geneeskunde Tandheelkunde Diergeneeskunde. 1 Deficiënties bij de overstap van vwo naar universiteit voor de opleidingen Geneeskunde Tandheelkunde Diergeneeskunde Januari 2005 Uitgave VSNU Informatiecentrum Aansluiting vwo-wo, in samenwerking met

Nadere informatie

REGELING AANMELDING & INSCHRIJVING 2015-2016

REGELING AANMELDING & INSCHRIJVING 2015-2016 REGELING AANMELDING & INSCHRIJVING 2015-2016 Regeling ter uitwerking van de wettelijke bepalingen inzake inschrijving en collegegeld in de Wet op Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, die op grond

Nadere informatie

Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid

Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid 1 Inhoudsopgave Paragraaf 1 Algemene bepalingen...

Nadere informatie

Artikel 2.3 Instellingscollegegeld voor EER-studenten Artikel 2.4 Instellingscollegegeld voor niet-eer-studenten

Artikel 2.3 Instellingscollegegeld voor EER-studenten Artikel 2.4 Instellingscollegegeld voor niet-eer-studenten REGELING INSTELLINGSCOLLEGEGELD, WETTELIJK COLLEGEGELD DEELTIJDSE OPLEIDIN- GEN, VERHOOGD WETTELIJK COLLEGEGELD VOOR OPLEIDING MET KLEINSCHALIG EN IN- TENSIEF ONDERWIJS EN VERGOEDING PREMASTERS Artikel

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 823 Paraaf: Onderwerp : Regeling in- en uitschrijving 2017-2018 Besluit : Het College van Bestuur besluit tot vaststelling van de Regeling in- en uitschrijving 2017-2018.

Nadere informatie

Regeling decentrale selectieprocedure. Forensisch Onderzoek

Regeling decentrale selectieprocedure. Forensisch Onderzoek Regeling decentrale selectieprocedure Forensisch Onderzoek 2017-2018 Pagina 2 / 7 Inhoudsopgave 1 Begripsbepalingen... 3 2 Decentrale selectie... 3 3 Beperking... 3 4 Aanmelding... 4 5 Selectie... 4 6

Nadere informatie

Ministersplaatsen Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport Dienst Examens

Ministersplaatsen Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport Dienst Examens Richtlijnen voor het toewijzen van Ministersplaatsen Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport Dienst Examens 1 Deze brochure is een uitgave van: Dienst Examens van het Ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

Reglement toelating en inschrijving Zuyd Hogeschool 2016-2017. Inhoudsopgave...

Reglement toelating en inschrijving Zuyd Hogeschool 2016-2017. Inhoudsopgave... Reglement toelating en inschrijving Zuyd Hogeschool 2016-2017 Inhoudsopgave...... 1 Reglement toelating en inschrijving Zuyd Hogeschool 2016-2017... 1 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN... 3 Artikel 1.1

Nadere informatie

Reglement rechtsbescherming studenten en extranei HZ. Stichting Hogeschool Zeeland

Reglement rechtsbescherming studenten en extranei HZ. Stichting Hogeschool Zeeland Reglement rechtsbescherming studenten en extranei HZ Stichting Hogeschool Zeeland Het college van bestuur van de Stichting Hogeschool Zeeland; Gelet op het bepaalde in artikel 7.59a van de wet op het hoger

Nadere informatie

MINISTERIE VAN ONDERWIJS WETENSCHAP EN CULTUUR No. Ag Paramaribo, 30 juni 2017 DE MINISTER VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR GEHOORD:

MINISTERIE VAN ONDERWIJS WETENSCHAP EN CULTUUR No. Ag Paramaribo, 30 juni 2017 DE MINISTER VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR GEHOORD: MINISTERIE VAN ONDERWIJS WETENSCHAP EN CULTUUR No. Ag. 4407 Paramaribo, 30 juni 2017 Onderwerp: Instellen van een Numerus Fixus Psychologie 2017 DE MINISTER VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR De Directeur

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 3 1 5 4

U I T S P R A A K 1 3 1 5 4 U I T S P R A A K 1 3 1 5 4 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellant tegen het Bestuur van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, verweerder

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 620 Paraaf: Onderwerp : Uitvoeringsreglement in- en uitschrijving 2012-2013 Besluit : Het College van Bestuur besluit tot vaststelling van het Uitvoeringsreglement

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 024 Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de

Nadere informatie

het College van Beroep voor de Examens van de HZ University of Applied Sciences, gevestigd te Vlissingen, verweerder.

het College van Beroep voor de Examens van de HZ University of Applied Sciences, gevestigd te Vlissingen, verweerder. Zaaknummer : 2014/232A en 232B Rechter[s] : mrs. Nijenhof, Van der Spoel, Hoogvliet Datum uitspraak : 25 maart 2015 Partijen : Appellant en CBE Hogeschool Zeeland Trefwoorden : Bindend negatief studieadvies

Nadere informatie

Reglement van orde van het College van Beroep voor de examens

Reglement van orde van het College van Beroep voor de examens Reglement van orde van het College van Beroep voor de examens Artikel 1 - Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. de wet: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

voor hoger onderwijs op grond van artikel 7.48 WHW; toegelaten te kunnen worden tot een masteropleiding van de RU;

voor hoger onderwijs op grond van artikel 7.48 WHW; toegelaten te kunnen worden tot een masteropleiding van de RU; Regeling Aanmelding en Inschrijving 2014 2015 Regeling ter uitwerking van de wettelijke bepalingen inzake inschrijving en collegegeld in de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW),

Nadere informatie

TOELICHTING COLLEGEGELD 2015 2016, HOGESCHOOL LEIDEN

TOELICHTING COLLEGEGELD 2015 2016, HOGESCHOOL LEIDEN TOELICHTING COLLEGEGELD 2015 2016, HOGESCHOOL LEIDEN Voor je inschrijving bij Hogeschool Leiden betaal je jaarlijks, dit is wettelijk verplicht. De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Zaaknummer : CBHO 2015/033 Rechter(s) : mrs. Olivier, Lubberdink en Troostwijk Datum uitspraak : 7 augustus 2015 Partijen : Appellant en

Zaaknummer : CBHO 2015/033 Rechter(s) : mrs. Olivier, Lubberdink en Troostwijk Datum uitspraak : 7 augustus 2015 Partijen : Appellant en Zaaknummer : CBHO 2015/033 Rechter(s) : mrs. Olivier, Lubberdink en Troostwijk Datum uitspraak : 7 augustus 2015 Partijen : Appellant en Rijksuniversiteit Groningen Trefwoorden : EU/EER nationaliteit gelijkheidsbeginsel

Nadere informatie

Inschrijvingsbesluit 2002/2003. transnationale. Universiteit Limburg

Inschrijvingsbesluit 2002/2003. transnationale. Universiteit Limburg Inschrijvingsbesluit 2002/2003 transnationale Universiteit Limburg Dit inschrijvingsbesluit is niet van toepassing op de Vlaamse (en ermee gelijkgestelde) studenten die onder de regels van het Vlaams collegegeld

Nadere informatie

REGLEMENT IN- EN UITSCHRIJVING BACHELOROPLEIDINGEN 2016-2017

REGLEMENT IN- EN UITSCHRIJVING BACHELOROPLEIDINGEN 2016-2017 REGLEMENT IN- EN UITSCHRIJVING BACHELOROPLEIDINGEN 2016-2017 Hoofdstuk 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 7.33 WHW Artikel 1.1 Grondslag reglement Dit reglement geeft een uitwerking van de wettelijke regels

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 2 1 2 2 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen het Bestuur van de Faculteit Sociale Wetenschappen, verweerder

Nadere informatie

Regeling Colloquium Doctum

Regeling Colloquium Doctum Regeling Colloquium Doctum Toelatingsonderzoek voor de bachelor Theologie 31-10-2012 1 31-10-2012 2 1: Algemeen 1.1 Het colloquium doctum is een toelatingsonderzoek naar de algemene ontwikkeling en de

Nadere informatie

Regeling in- en uitschrijving Studiejaar Christelijke Hogeschool Windesheim

Regeling in- en uitschrijving Studiejaar Christelijke Hogeschool Windesheim Regeling in- en uitschrijving Studiejaar 2018-2019 Christelijke Hogeschool Windesheim Vastgesteld door het College van Bestuur op 14 november 2017 Inleiding De Regeling in- en uitschrijving 2018-2019 is

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 368 Wet van 8 juli 2011 tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enige andere wetten in verband met de

Nadere informatie