Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek"

Transcriptie

1 Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek 1

2 1. Bepalingen Vooropleidingseisen Vooropleidingseisen Bachelor Humanistiek Vooropleidingseisen Premaster (schakelprogramma s) Vooropleidingseisen Master Humanistiek Vooropleidingseisen Master Zorgethiek en beleid Hardheidsclausule vooropleidingseisen master Humanistiek en Zorgethiek en Beleid Inschrijving Inschrijvingsvoorwaarden Startdatum, inschrijvingsduur, herinschrijving, tussentijdse inschrijving Status inschrijving Rechten inschrijving als (premaster)student Procedure Collegegeld Wettelijk collegegeld, instellingscollegegeld, contracttarief Premaster Overgangsregelingen Collegegeld bij meerdere inschrijvingen Collegegeld bij tussentijdse inschrijving en restitutie bij uitschrijving Procedure Beëindiging Inschrijving Uitschrijving op verzoek van de student Uitschrijving bij het niet nakomen van de betalingsverplichting Uitschrijving bij een bindend negatief studieadvies Uitschrijving bij fraude van de student Uitschrijving bij ongeschiktheid in relatie tot toekomstige beroepsuitoefening Overige bepalingen Procedure Vaststelling en wijziging

3 1. Bepalingen 1.1. Dit reglement bevat de regels en procedures voor aanmelding, toelating, inschrijving en uitschrijving als student aan de UvH, en de bepaling, betaling en restitutie van het collegegeld Deze regeling maakt deel uit van het Studentenstatuut UvH en heeft betrekking op de volgende opleidingen/onderwijsprogramma s: Bachelor Humanistiek, CROHO Code 56105; Premaster, schakelprogramma voor de masteropleiding Humanistiek en de masteropleiding Zorgethiek en beleid; Master Humanistiek, CROHO-code 66105; Master Zorgethiek en beleid, CROHO-code 60953; 1.3. Dit reglement verwijst naar artikelen uit de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) en de Onderwijs- en examenregelingen (OER) van de opleidingen. Waar tegenstrijdigheid ontstaat geldt de WHW, waar de WHW geen uitsluitsel biedt geldt deze regeling, waar deze regeling geen uitsluitsel biedt geldt de OER van het betreffende cohort Tegen beslissingen voortkomend uit dit reglement kan de student een bezwaar of beroep indienen bij het klachtenloket UvH. 2. Vooropleidingseisen 2.1. Vooropleidingseisen Bachelor Humanistiek Aan de vooropleidingseisen van de bacheloropleiding Humanistiek wordt voldaan volgens artikel 7.24 eerste lid van de WHW, te weten met een diploma Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO), zonder nadere vooropleidingseisen aan het profiel (artikel van de WHW) De UvH kan vrijstelling van bovenstaande eis verlenen op grond van andere behaalde binnenlandse of buitenlandse diploma s conform artikel van de WHW. Behoudens wettelijke voorbehouden en wijzigingen bepaalt het College van Bestuur dat o.a. vrijstelling kan worden verleend wanneer de student beschikt over: de graad Bachelor of de graad Master conform artikel 7.10a van de WHW, of een met goed gevolg afgelegd propedeutisch examen aan een erkende instelling voor hoger onderwijs, of een doctoraaldiploma afgegeven door een erkende Nederlandse universiteit, of een HBO-diploma afgegeven door een erkende Nederlandse hogeschool Indien vrijstelling van de vooropleidingseisen wordt verkregen volgens artikel van deze regeling met een niet in Nederland afgegeven diploma dient conform artikel 7.28, tweede lid, van de WHW ten bewijze van voldoende beheersing van de Nederlandse taal het diploma staatsexamen Nederlands als tweede taal II dan wel het Interuniversitair Toelatingsexamen Nederlands (ITN) te worden overlegd De UvH kan vrijstelling van artikel van deze regeling verlenen op grond van toelatingsonderzoek conform artikel 7.29 van de WHW. Het toelatingsonderzoek wordt bepaald en beoordeeld door de examencommissie van de UvH. Tot het toelatingsonderzoek worden alleen personen toegelaten die op het beoogde startmoment van de studie 21 jaar of ouder zijn. Het toelatingsonderzoek bestaat daaruit dat de examencommissie bepaalt of er sprake is van voldoende algemene ontwikkeling, geschiktheid voor het onderwijs en voldoende kennis van de Nederlandse taal. Daartoe dient de kandidaat maximaal drie examens op VWO-niveau af te leggen: Nederlands, Engels en Geschiedenis In andere gevallen dan hierboven vermeld, beslist het College van Bestuur op basis van artikel 7.28 van de WHW of op basis van ingewonnen advies van een ter zake deskundige persoon of instantie Vooropleidingseisen Premaster (schakelprogramma s) Aan de vooropleidingseisen van de Premaster wordt voldaan met: 3

4 een diploma Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO), zonder nadere vooropleidingseisen aan het profiel, indien tevens alle onderdelen behorende tot het eerste studiejaar van een bacheloropleiding aan een Nederlandse universiteit of hogeschool zijn voltooid, te bewijzen middels een propedeusediploma bachelor of een overgangsbewijs naar het tweede jaar van de betreffende opleiding, en alleen indien het een inschrijving op basis van tweede inschrijving betreft (zie 3.3), of de graad Bachelor of de graad Master zoals bedoeld in artikel 7.10a van de WHW, of een doctoraaldiploma afgegeven door een erkende Nederlandse universiteit, of een HBO-diploma afgegeven door een erkende Nederlandse hogeschool indien het een vierjarige HBO-opleiding betreft en het diploma is afgegeven na 1 augustus 1986, of een niet in Nederland afgegeven diploma dat wettelijk of door het CvB gelijkgesteld wordt aan een van bovenstaande diploma s, indien tevens blijk is gegeven van voldoende beheersing van de Nederlandse taal. Ten bewijze daarvan dient het diploma staatsexamen Nederlands als tweede taal II dan wel het Interuniversitair Toelatingsexamen Nederlands (ITN) te worden overlegd alvorens tot inschrijving kan worden overgegaan Bij vooropleidingen niet in dit artikel genoemd beslist het College van Bestuur op basis van de wet of op basis van ingewonnen advies van een ter zake deskundige partij Vooropleidingseisen Master Humanistiek Aan de vooropleidingseisen van de masteropleiding Humanistiek wordt voldaan volgens artikel 7.30a van de WHW, te weten: een bachelordiploma Humanistiek, of een bewijs van toelating als bedoeld in lid 3 van artikel 7.30a. van de WHW Het bewijs van toelating bestaat daaruit dat de persoon de onderdelen behorende tot het schakelprogramma Humanistiek van de Premaster aan de UvH met voldoende resultaat heeft voltooid en bovendien beschikt over een van de volgende diploma s: de graad Bachelor of de graad Master zoals bedoeld in artikel 7.10a van de WHW; een doctoraaldiploma afgegeven door een erkende Nederlandse universiteit; een HBO-diploma van een vierjarige HBO-opleiding, afgegeven na 1 augustus 1986 door een erkende Nederlandse hogeschool; een niet in Nederland afgegeven diploma dat wettelijk of door het CvB gelijkgesteld wordt aan een van bovenstaande diploma s, indien tevens blijk is gegeven van voldoende beheersing van de Nederlandse taal. Ten bewijze daarvan dient het diploma staatsexamen Nederlands als tweede taal II dan wel het Interuniversitair Toelatingsexamen Nederlands (ITN) te worden overlegd alvorens tot inschrijving kan worden overgegaan In gevallen niet in deze regeling genoemd beslist het College van Bestuur op basis van de wet of op basis van ingewonnen advies van een ter zake deskundige partij Vooropleidingseisen Master Zorgethiek en beleid Aan de vooropleidingseisen van de masteropleiding Zorgethiek en beleid wordt voldaan volgens artikel 7.30b van de WHW, namelijk een bewijs van toelating als bedoeld in lid 3 van artikel 7.30a van de WHW Het bewijs van toelating bestaat daaruit dat de persoon de onderdelen behorende tot het schakelprogramma Zorgethiek en beleid van de Premaster aan de UvH met voldoende resultaat heeft voltooid, of beschikt over één van de volgende universitaire diploma s: een bachelor- of masterdiploma (of doctoraal) beleidswetenschappen (richting gezondheidszorg en welzijnswerk); een bachelor- of masterdiploma geneeskunde; een bachelor- of masterdiploma gezondheidswetenschappen een bachelor- of masterdiploma humanistiek een bachelor- of masterdiploma medische psychologie; een bachelor- of masterdiploma religiewetenschappen; een bachelor- of masterdiploma sociologie; een bachelor- of masterdiploma theologie; 4

5 een bachelor- of masterdiploma verpleegwetenschappen; een bachelor- of masterdiploma wijsbegeerte een bewijs van toelating als bedoeld in lid 3 van artikel 7.30a. van de WHW. een niet in Nederland afgegeven diploma dat wettelijk of door het CvB gelijkgesteld wordt aan een van bovenstaande diploma s, indien tevens blijk is gegeven van voldoende beheersing van de Nederlandse taal. Ten bewijze daarvan dient het diploma staatsexamen Nederlands als tweede taal II dan wel het Interuniversitair Toelatingsexamen Nederlands (ITN) te worden overlegd alvorens tot inschrijving kan worden overgegaan In gevallen niet in deze regeling genoemd beslist het College van Bestuur op basis van de wet of op basis van ingewonnen advies van een ter zake deskundige partij Hardheidsclausule vooropleidingseisen master Humanistiek en Zorgethiek en Beleid Bij de vooropleidingseisen voor de masteropleidingen hanteert de UvH de zogenaamde harde knip. Dit betekent dat er conform de WHW geen deficiënties op de vooropleidingen mogelijk zijn: het diploma dient daadwerkelijk te zijn behaald Uitzondering daarop vormt deze hardheidsclausule. De hardheidsclausule is een artikel in de wet dat de universiteit de mogelijkheid geeft om beslissingen te nemen die afwijken van de wet. Er kunnen namelijk altijd situaties bestaan waarmee de wet geen rekening heeft kunnen houden Studenten kunnen toestemming krijgen voor deelname aan masteronderwijs wanneer de vooropleiding Bachelor Humanistiek of Premaster UvH nog niet voltooid is bij de volgende omstandigheden: ziekte; een lichamelijke, zintuiglijke of andere functiebeperking; zwangerschap en bevalling; bijzondere familieomstandigheden; een topsportstatus erkend door het CvB, op voordracht van de studieadviseur; lidmaatschap of voorzitterschap van de universiteitsraad of opleidingscommissie; een andere bestuursfunctie die qua zwaarte overeenkomt met de functies die hierboven zijn genoemd Voor alle bovengenoemde situaties geldt dat zij zich voordoen of moeten hebben voorgedaan ten hoogste zes maanden voor het moment waarop de student een masteropleiding aan de UvH wil beginnen Wanneer een student een beroep doet op de hardheidsclausule inzake de harde knip, beoordeelt de studieadviseur in eerste instantie of de student onder een van deze omstandigheden valt, en of er een causaal verband is tussen de omstandigheid en het feit dat de laatste tentamens niet tijdig kunnen worden gehaald om per de gewenste datum te kunnen instromen in de masteropleiding. De opleidingsdirecteur beslist over de toelating van de student op advies van de studieadviseur Voor de eerste vier omstandigheden bij geldt de normale meldingsplicht bij de studieadviseur; zo mogelijk bij aanvang van de studie en anders zo spoedig mogelijk nadat de bijzondere omstandigheid zich voordoet c.q. heeft voorgedaan. 3. Inschrijving 3.1. Inschrijvingsvoorwaarden De student kan pas worden ingeschreven aan de opleiding wanneer aan de volgende eisen is voldaan: identificatie: de persoonsgegevens van de student zijn geverifieerd; vooropleiding: de vooropleiding is sufficiënt (zie artikel 2) en de vooropleidinggegevens zijn geverifieerd; collegegeld: de student heeft voldaan aan de collegegeldverplichting (zie artikel 5. Collegegeld); er is geen sprake van een bindend negatief studieadvies (zie OER) De inschrijving vindt uitsluitend plaats op verzoek van de student. Een aanmelding door de student gedaan in Studielink geldt als een verzoek tot inschrijving door de student. 5

6 De student moet recente, goedgelijkende pasfoto s verstrekken ten behoeve van het studentendossier Startdatum, inschrijvingsduur, herinschrijving, tussentijdse inschrijving De student wordt ingeschreven voor de desbetreffende opleiding voor het volledige collegejaar (1 september tot 1 september van het volgende kalenderjaar) In afwijking van het bovenstaande kan het startmoment van een inschrijving in de master ook 1 februari zijn. De inschrijvingsduur betreft dan het resterende collegejaar (1 februari tot 1 september van hetzelfde kalenderjaar) De student dient indien hij zijn opleiding in het nieuwe collegejaar wil vervolgen jaarlijks een verzoek tot herinschrijving te doen. De student wordt heringeschreven voor de desbetreffende opleiding voor het volledige collegejaar (1 september tot 1 september van het volgende kalenderjaar) Een inschrijving met een andere startdatum is een tussentijdse inschrijving en kan alleen plaatsvinden op verzoek van de student en na toestemming van de opleidingsdirecteur. De inschrijvingsduur loopt altijd tot het einde van het collegejaar (1 september) Status inschrijving De student wordt ingeschreven voor de opleiding waarvoor hij zich heeft aangemeld: Als voltijd student in de zin der wet voor de opleiding Bachelor Humanistiek, CROHO-code 56105; Als premasterstudent op basis van contractonderwijs voor de Premaster (schakelprogramma Humanistiek of schakelprogramma Zorgethiek en beleid), of als premasterstudent op basis van een tweede inschrijving indien de student als student is ingeschreven aan een andere instelling voor hoger onderwijs en daar ten minste het wettelijk collegegeld betaalt. Als voltijd student in de zin der wet voor de masteropleiding Humanistiek, CROHO-code Als voltijd student in de zin der wet voor de masteropleiding Zorgethiek en beleid, CROHO-code Rechten inschrijving als (premaster)student Een inschrijving als (premaster)student geeft de rechten zoals omschreven in artikel 7.34 van de WHW, waaronder het recht om deel te nemen aan het onderwijs van de opleiding, tentamens en examens af te leggen, gebruik te maken van de studentenvoorzieningen, en het recht op studiebegeleiding Aan degene die is ingeschreven als student wordt, conform artikel 7.33, tweede lid, van de WHW, door het instellingsbestuur een bewijs van inschrijving verstrekt in de vorm van een collegekaart, en wordt de student het studentenstatuut verstrekt, waarin zijn rechten zijn omschreven Bij inschrijving in de Premaster is er geen sprake van een inschrijving als student in de zin der wet en geldt daarom het voorgaande lid niet en wordt geen recht op studiefinanciering verkregen Procedure De student dient zich aan te melden voor de opleiding van zijn keuze. De UvH schrijft geen studenten in die daartoe zelf geen verzoek hebben gedaan De aanmelding of het verzoek tot herinschrijving moet worden gedaan via Studielink, de landelijke inschrijfportal voor het Hoger Onderwijs, of voor de Premaster direct bij de UvH volgens de daartoe op de website aangegeven procedure De UvH behandelt de aanmelding en bepaalt of de student voldoet aan de vooropleidingseisen en de toelatingsvoorwaarden De UvH informeert de student voldoende zodat de student in de gelegenheid wordt gesteld te bewijzen dat hij voldoet aan de vooropleidingseisen en inschrijvingsvoorwaarden. Hierbij gebruikt de UvH mede (de voorzieningen van) Studielink. Belangrijke informatie is tevens voor de student beschikbaar op de website van de UvH. 6

7 De verificatie van persoonsgegevens en vooropleidingsgegevens vindt centraal plaats via Studielink, of decentraal bij de instelling zelf. In het laatste geval dient er voor de persoonsgegevens een recent uittreksel uit de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) aanwezig te zijn in het dossier of een kopie van een geldig paspoort, en voor de vooropleidingsgegevens een gewaarmerkte kopie van het diploma en cijferlijst of diplomasupplement Wanneer aan de vooropleidingseisen, inschrijvingsvoorwaarden en betalingsverplichting is voldaan schrijft de UvH de student in De student kan zijn aanmelding of (her)inschrijving tot aan de ingangsdatum van inschrijving annuleren via Studielink. 4. Collegegeld 4.1. Wettelijk collegegeld, instellingscollegegeld, contracttarief Premaster Conform artikel 7.45 van de WHW wordt de hoogte van het wettelijk collegegeld voltijd jaarlijks door het Ministerie van OCW bepaald. Het CvB stelt het instellingscollegegeld voltijd en het contracttarief Premaster in het voorafgaande collegejaar vast. De bedragen behorende bij de tarieven zoals hier beschreven zijn in een bijlage bij dit reglement opgenomen Het voltijd wettelijk collegegeld is, conform artikel 7.45a van de WHW, verschuldigd door voltijd bachelor- en masterstudenten die: blijkens het Centraal register inschrijvingen hoger onderwijs (CRIHO) voor een inschrijving aan de Bachelor Humanistiek nog niet eerder een bachelor- of vergelijkbaar diploma heeft behaald, of voor een inschrijving aan de master Humanistiek of master Zorgethiek en beleid nog niet eerder een master- of vergelijkbaar diploma heeft behaald, en woonachtig zijn in Nederland, België, Luxemburg of een van de deelstaten Noort-Rijnland-Westfalen, Nedersaksen en Bremen van de Bondsrepubliek Duitsland, en tot een van de groepen van personen, bedoeld in artikel 2.2 van de Wet studiefinanciering 2000, behoort of de Surinaamse nationaliteit bezit Bachelor- en masterstudenten die niet voldoen aan de voorwaarden gesteld in artikel zijn conform artikel 7.46 van de WHW het voltijd instellingscollegegeld verschuldigd Premasterstudenten die niet zijn ingeschreven aan een andere instelling voor wetenschappelijk onderwijs en daar ten minste het wettelijk collegegeld betalen zijn het contracttarief Premaster UvH verschuldigd Overgangsregelingen Studenten die het instellingscollegegeld verschuldigd zijn en die in het collegejaar waren ingeschreven voor de masteropleiding Humanistiek zijn zolang de inschrijving aan de master Humanistiek niet wordt onderbroken een instellingscollegegeld ter hoogte van het wettelijk collegegeld verschuldigd Masterstudenten die het instellingscollegegeld verschuldigd zijn en in het collegejaar waren ingeschreven voor de Premaster Humanistiek (schakelprogramma) zijn de eerste drie daaropvolgende jaren een instellingscollegegeld ter hoogte van het wettelijk collegegeld verschuldigd zolang de inschrijving niet wordt onderbroken Collegegeld bij meerdere inschrijvingen Indien een student voor meerdere opleidingen ingeschreven is en aan beide opleidingen het wettelijk collegegeld is verschuldigd kan vrijstelling van het collegegeld voor de tweede opleiding worden verkregen. Ten bewijze daarvan dient een Bewijs van Betaald Collegegeld overlegd te worden van de eerste opleiding waarop is aangegeven dat de student het wettelijk collegegeld is verschuldigd. 7

8 Indien het collegegeld voor de tweede opleiding hoger is dan het betaalde collegegeld van de eerste opleiding moet de student het collegegeld aanvullen tot het verschuldigde bedrag conform artikel 7.48 van de WHW Indien de opleiding van eerste inschrijving met goed gevolg wordt afgerond is de student, zolang de inschrijving niet wordt beëindigd, conform artikel 7.45a, zesde lid van de WHW het wettelijk collegegeld verschuldigd voor de resterende maanden van het studiejaar Collegegeld bij tussentijdse inschrijving en restitutie bij uitschrijving Bij tussentijdse inschrijving wordt het verschuldigde wettelijk- of instellingscollegegeld berekend naar rato van het aantal resterende maanden van het collegejaar conform artikel 7.48 derde lid van de WHW, met uitzondering van het contracttarief Premaster Bij uitschrijving heeft de student recht op restitutie van het collegegeld indien de student daar om verzoekt. Bij overlijden is er recht op restitutie van het collegegeld. De restitutie wordt berekend naar rato van het aantal resterende maanden van het collegejaar na de uitschrijfdatum of overlijdensdatum, conform artikel 7.49, vierde lid, van de WHW. Bij uitschrijving per juli of augustus heeft de student geen recht op restitutie van het collegegeld, bij een uitschrijving per juli of augustus vanwege overlijden van de student is er wel recht op restitutie. Bij een inschrijving als contractant is er in geen geval recht op restitutie van het collegegeld Een verzoek tot restitutie van betaald collegegeld moet worden gedaan via Studielink of schriftelijk per ondertekende brief Procedure De UvH bepaalt het collegegeld (wettelijk collegegeld, instellingscollegegeld) op basis van door de Dienst Uitvoering Onderwijs uit het CRIHO geleverde informatie over nationaliteit, woonplaats, studiefinancierings- en vooropleidingsgegevens, en geregistreerde studiejaren Conform artikel 7.47 van de WHW wordt het collegegeld door of namens de bachelor- of masterstudent voldaan: door het afgeven van een machtiging het verschuldigde collegegeld eenmalig af te schrijven van een door de student aan te geven bankrekening; door het afgeven van een machtiging het verschuldigde bedrag in vijf termijnen af te schrijven van een door de student aan te geven bankrekening. Hierbij worden administratiekosten in rekening gebracht conform het daarvoor bij algemene maatregel van bestuur vastgestelde maximale bedrag; Het contracttarief Premaster wordt door de premasterstudent betaald door middel van overschrijving per bank. De premasterstudent ontvangt daarvoor een factuur De machtiging dient zowel te worden ondertekend door de student als door de rekeninghouder Door (administratieve) omstandigheden kunnen de gegevens bedoeld in na inschrijving wijzigen. De student kan dan, in voorkomende gevallen met terugwerkende kracht, een ander collegegeld verschuldigd zijn, waarvoor een nieuwe of aanvullende machtiging ondertekend dient te worden. 5. Beëindiging Inschrijving 5.1. Uitschrijving op verzoek van de student Op verzoek van de student beëindigt het instellingsbestuur conform artikel 7.42 van de WHW, eerste lid, diens inschrijving met ingang van de volgende maand Uitschrijving bij het niet nakomen van de betalingsverplichting Indien degene die is ingeschreven voor een opleiding zijn verschuldigde collegegeld na aanmaning niet heeft voldaan, of de termijnbedragen bij betaling in termijnen niet tijdig voldoet, kan het 8

9 instellingsbestuur conform artikel 7.42 van de WHW, tweede lid, de inschrijving met ingang van de tweede maand volgende op de aanmaning beëindigen Uitschrijving bij een bindend negatief studieadvies Het instellingsbestuur kan de inschrijving van een student die conform de Onderwijs- en examenregeling een Negatief Bindend Studieadvies heeft ontvangen conform artikel 7.8b, derde lid, van de WHW beëindigen met ingang van de maand volgend op het advies Tevens bepaalt het instellingsbestuur conform de Onderwijs- en examenregeling dat een student aan wie een Bindend Studieadvies (BSA) is gegeven zich niet opnieuw kan inschrijven voor de betreffende opleiding gedurende de drie volgende collegejaren Uitschrijving bij fraude van de student Het instellingsbestuur kan bij ernstige fraude de inschrijving van een student conform artikel 7.12b, tweede lid, van de WHW beëindigen met ingang van de volgende maand volgens de daarvoor geldende bepalingen in de Onderwijs- en examenregeling Uitschrijving bij ongeschiktheid in relatie tot toekomstige beroepsuitoefening Het instellingsbestuur kan in bijzondere gevallen na advies van de examencommissie, en na zorgvuldige afweging van de betrokken belangen de inschrijving van een student beëindigen conform artikel 7.42a van de WHW met ingang van de volgende maand, dan wel weigeren, als die student door zijn gedragingen of uitlatingen blijk heeft gegeven van ongeschiktheid voor een of meer beroepen waartoe de opleiding hem opleidt, dan wel voor de praktische voorbereiding op de beroepsuitoefening Overige bepalingen Na uitschrijving wordt een (her)inschrijvingsverzoek met een inschrijfdatum die in hetzelfde collegejaar ligt afgewezen. De student kan zich opnieuw inschrijven voor het volgende collegejaar Bij uitschrijving is de student verplicht de aan hem verstrekte studentenkaart en bewijs of bewijzen van betaald collegegeld voor het betreffende collegejaar in te leveren bij de UvH Procedure De student moet zijn verzoek tot uitschrijving doen via Studielink De UvH informeert de student over zijn uitschrijving. Hierbij gebruikt de UvH (de voorzieningen van) Studielink. Belangrijke informatie is tevens voor de student beschikbaar op de website van de UvH. 6. Vaststelling en wijziging 6.1. Het College van Bestuur draagt zorg voor voldoende bekendmaking van dit reglement Deze regeling is vastgesteld door het College van Bestuur na advies van de U-Raad conform artikel 9.33a, tweede lid, van de WHW, op 18 januari 2013 en is van toepassing op inschrijvingen per 1 september 2013 of later, tot het CvB een nieuw reglement vaststelt Wijzigingen van dit reglement worden, na advies van de U-Raad conform artikel 9.33a van de WHW, vastgesteld door het College van Bestuur. 9

10 Bijlage: Bedragen collegegeld collegejaar Wettelijk collegegeld voltijd 1.835,- Instellingscollegegeld voltijd 6.898,- Contracttarief Premaster 1.376,- Contractonderwijs (PM) 160,- per EC 10

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek 1 1. Bepalingen... 3 2. Vooropleidingseisen... 3 2.1. Vooropleidingseisen Bachelor Humanistiek... 3 2.2. Vooropleidingseisen Premaster (schakelprogramma

Nadere informatie

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek 1 Inhoud 1. Bepalingen... 3 2. Vooropleidingseisen... 3 2.1. Vooropleidingseisen Bachelor Humanistiek... 3 2.2. Vooropleidingseisen premaster

Nadere informatie

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek 2016-2017 Inhoud 1. Bepalingen 3 2. Vooropleidingseisen 3 2.1. Vooropleidingseisen Bachelor Humanistiek 3 2.2. Vooropleidingseisen Premaster

Nadere informatie

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2013-2014

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2013-2014 Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2013-2014 Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte en begripsbepalingen 1. Deze regeling heeft betrekking op studenten en extraneï van reguliere (in

Nadere informatie

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld Vastgesteld door het College van Bestuur op 24 mei 2011

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld Vastgesteld door het College van Bestuur op 24 mei 2011 Vastgesteld door het College van Bestuur op 24 mei 2011 Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte en begripsbepalingen 1 Deze regeling heeft betrekking op studenten en extraneï van reguliere (in het

Nadere informatie

Regeling inschrijving en collegegeld 2013/2014

Regeling inschrijving en collegegeld 2013/2014 Regeling inschrijving en collegegeld 2013/2014 Deze regeling bevat een nadere uitwerking van hoofdstuk 7 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW), waarin de hoofdregels voor

Nadere informatie

de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2015-2016 Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte en begripsbepalingen 1. Deze regeling heeft betrekking op studenten en extranei van reguliere (in

Nadere informatie

Regeling Aanmelding, Toelating, Inschrijving, Uitschrijving en Collegegeld

Regeling Aanmelding, Toelating, Inschrijving, Uitschrijving en Collegegeld Regeling Aanmelding, Toelating, Inschrijving, Uitschrijving en Collegegeld Hoofdstuk 1: Aanmelding, toelating en inschrijving Artikel 1.1 Beslissing op verzoek tot inschrijving Bureau Studentenzaken (hierna:

Nadere informatie

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010 Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010 Vastgesteld door het College van Bestuur op 7 april 2009 Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte van deze regeling 1. Deze regeling heeft

Nadere informatie

DEEL 1 INSCHRIJVING. Artikel 1 Begripsbepalingen. In deze regeling wordt verstaan onder:

DEEL 1 INSCHRIJVING. Artikel 1 Begripsbepalingen. In deze regeling wordt verstaan onder: Regeling inschrijving en collegegeld 2015/2016 Deze regeling bevat een nadere uitwerking van hoofdstuk 7 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW), waarin de hoofdregels voor

Nadere informatie

[Geef tekst op] Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld

[Geef tekst op] Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte en begripsbepalingen 1. Deze regeling heeft betrekking op studenten en extranei van reguliere (in het CROHO opgenomen) opleidingen. 2. De hoofdstukken III

Nadere informatie

Masterclass nieuwe bekostiging en Regeling collegegelden 2010-2011

Masterclass nieuwe bekostiging en Regeling collegegelden 2010-2011 Masterclass nieuwe bekostiging en Regeling collegegelden 2010-2011 2011 Sander Annink - Teamleider Studentregistratie Saxion SISLINK 2010 Kom verder. Saxion. Waarom deze masterclass en wat gaan we doen?

Nadere informatie

Inschrijvingsbesluit 2002/2003. transnationale. Universiteit Limburg

Inschrijvingsbesluit 2002/2003. transnationale. Universiteit Limburg Inschrijvingsbesluit 2002/2003 transnationale Universiteit Limburg Dit inschrijvingsbesluit is niet van toepassing op de Vlaamse (en ermee gelijkgestelde) studenten die onder de regels van het Vlaams collegegeld

Nadere informatie

DEEL 1 INSCHRIJVING. Artikel 1 Begripsbepalingen. In deze regeling wordt verstaan onder:

DEEL 1 INSCHRIJVING. Artikel 1 Begripsbepalingen. In deze regeling wordt verstaan onder: Regeling inschrijving en collegegeld 2017/2018 Deze regeling bevat een nadere uitwerking van hoofdstuk 7 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW), waarin de hoofdregels voor

Nadere informatie

Toelating tot de opleiding

Toelating tot de opleiding DEEL 3: Toelating tot de opleiding Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende opleiding

Nadere informatie

voor hoger onderwijs op grond van artikel 7.48 WHW; toegelaten te kunnen worden tot een masteropleiding van de RU;

voor hoger onderwijs op grond van artikel 7.48 WHW; toegelaten te kunnen worden tot een masteropleiding van de RU; Regeling Aanmelding en Inschrijving 2014 2015 Regeling ter uitwerking van de wettelijke bepalingen inzake inschrijving en collegegeld in de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW),

Nadere informatie

Reglement (beëindiging) inschrijving studenten en extranei HZ. Stichting HZ Zeeland

Reglement (beëindiging) inschrijving studenten en extranei HZ. Stichting HZ Zeeland Reglement (beëindiging) inschrijving studenten en extranei HZ Stichting HZ Zeeland Het college van bestuur van de Stichting Hogeschool Zeeland; Gelet op het bepaalde in de artikelen 7.33 en 7.42 van de

Nadere informatie

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

Inschrijfbesluit Wageningen University 2015-2016

Inschrijfbesluit Wageningen University 2015-2016 Inschrijfbesluit Wageningen University 2015-2016 Corporate Education, Research & Innovation Regulier: student, extraneus en schakelstudent DATUM 28 mei 2015 AUTEUR Michèle Gimbrère STATUS defintief Wageningen

Nadere informatie

REGELING AANMELDING & INSCHRIJVING 2015-2016

REGELING AANMELDING & INSCHRIJVING 2015-2016 REGELING AANMELDING & INSCHRIJVING 2015-2016 Regeling ter uitwerking van de wettelijke bepalingen inzake inschrijving en collegegeld in de Wet op Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, die op grond

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

Inschrijfbesluit Wageningen University

Inschrijfbesluit Wageningen University Inschrijfbesluit Wageningen University 2016-2017 Corporate Education, Research & Innovation Regulier: student, extraneus en schakelstudent DATUM 7 juni 2016 AUTEUR Michèle Gimbrère STATUS definitief Wageningen

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 684 Paraaf: Onderwerp : Reglement Studiekeuzecheck Windesheim (Aanmelding, studiekeuzeactiviteiten en studiekeuzeadvies voor het studiejaar 2014-2015) Besluit : Het

Nadere informatie

Reglement Studiekeuzecheck Studiejaar Christelijke Hogeschool Windesheim

Reglement Studiekeuzecheck Studiejaar Christelijke Hogeschool Windesheim Reglement Studiekeuzecheck Studiejaar 2018-2019 Christelijke Hogeschool Windesheim Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 1: Begripsbepalingen... 3 Artikel 2: Relatie met de wet en overige

Nadere informatie

Toelichting bij (her)inschrijven 2013-2014

Toelichting bij (her)inschrijven 2013-2014 Toelichting bij (her)inschrijven 2013-2014 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 INSCHRIJVEN... 3 Verificatie persoonsgegevens... 3 Verificatie vooropleidingsgegevens... 3 Wijziging aanmelding of gegevens...

Nadere informatie

Toelichting bij (her)inschrijven 2014/2015

Toelichting bij (her)inschrijven 2014/2015 Toelichting bij (her)inschrijven 2014/2015 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 2 2 INSCHRIJVEN... 2 Verificatie persoonsgegevens... 2 Verificatie vooropleidingsgegevens... 2 Wijziging aanmelding of gegevens...

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Datum: 23.04.2014 Ingevuld door: Yvonne Smeets Faculteit: BÈTA Betreft opleiding(en): Built Environment DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

Regeling Bindend Studieadvies

Regeling Bindend Studieadvies Regeling Bindend Studieadvies 2015-2016 Deze regeling is een uitwerking van artikel 58 van de OER en beschrijft de procedures van het uitbrengen van het bindend studie advies tijdens het eerste studiejaar

Nadere informatie

Inschrijvingsvoorwaarden studiejaar wo bachelorprogrammering (Geldig van 1 september tot en met 31 augustus 2017)

Inschrijvingsvoorwaarden studiejaar wo bachelorprogrammering (Geldig van 1 september tot en met 31 augustus 2017) Pagina 1/5 U2016/197 Inschrijvingsvoorwaarden studiejaar 2016 2017 wo bachelorprogrammering (Geldig van 1 september 2016 1 tot en met 31 augustus 2017) Inschrijving als student aan de Open Universiteit

Nadere informatie

Regeling Financiële ondersteuning bij studievertraging door overmacht, RUG 2015-2016

Regeling Financiële ondersteuning bij studievertraging door overmacht, RUG 2015-2016 Regeling Financiële ondersteuning bij studievertraging door overmacht, RUG 2015-2016 Inleiding Paragraaf 2a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) betreft het Profileringsfonds

Nadere informatie

Inschrijvingsvoorwaarden studiejaar wo masterprogrammering (Geldig van 1 september tot en met 31 augustus 2017)

Inschrijvingsvoorwaarden studiejaar wo masterprogrammering (Geldig van 1 september tot en met 31 augustus 2017) Pagina 1/5 U2016/195 Inschrijvingsvoorwaarden studiejaar 2016 2017 wo masterprogrammering (Geldig van 1 september 2016 1 tot en met 31 augustus 2017) Inschrijving als student aan de Open Universiteit voor

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.30b, vierde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM Inhoud Preambule... 3 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 4 Hoofdstuk 2 Doelgroep... 5 Hoofdstuk 3 Rechten en plichten bij aanmelding... 5 Hoofdstuk 4 Studiekeuzecheck...

Nadere informatie

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2016

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2016 REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2016 Inhoud Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 1: Begripsbepalingen... 3 Artikel 2: Relatie met de wet en overige regelgeving...

Nadere informatie

Regeling Aanmelding, Studiekeuzecheck, Inschrijving en Beëindiging Inschrijving TU/e 2014

Regeling Aanmelding, Studiekeuzecheck, Inschrijving en Beëindiging Inschrijving TU/e 2014 1 Regeling Aanmelding, Studiekeuzecheck, Inschrijving en Beëindiging Inschrijving TU/e 2014 Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e gelet op artikel 7.31b, 7.33, eerste lid,

Nadere informatie

Regeling aanmelding en inschrijving Hogeschool Leiden 2015-2016

Regeling aanmelding en inschrijving Hogeschool Leiden 2015-2016 Regeling aanmelding en inschrijving Hogeschool Leiden 2015-2016 Toelichting Dit is de inschrijfregeling van Hogeschool Leiden. Hierin staan de belangrijkste regels omtrent het (her)inschrijven, uitschrijving

Nadere informatie

Regeling aanmelding en inschrijving Hogeschool Leiden 2014-2015

Regeling aanmelding en inschrijving Hogeschool Leiden 2014-2015 Regeling aanmelding en inschrijving Hogeschool Leiden 2014-2015 Toelichting Dit is de inschrijvingsregeling van Hogeschool Leiden. Hierin staan de belangrijkste regels omtrent het (her)inschrijven, uitschrijving

Nadere informatie

Bindend Studieadvies (BSA)

Bindend Studieadvies (BSA) BSA_4luik_0708.qxp:BSA folder recht 06-06-2007 18:18 Pagina 1 Bindend Studieadvies (BSA) Neem contact op met het Bureau Studiebegeleiding Om dispensatie te krijgen van het negatief BSA moet u uw persoonlijke

Nadere informatie

Regeling collegegeld

Regeling collegegeld Regeling collegegeld 2012-2013 Status: Vastgesteld door CvB met positief advies CMR d.d. 23 september 2011 over beleid ten aanzien van instellingscollegegeld. Wijzigingen als gevolg van wettelijke besluitvorming

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 763 Paraaf: Onderwerp : Reglement Studiekeuzecheck Windesheim (van toepassing voor de inschrijving voor het studiejaar 2016-2017) Besluit : Het College van Bestuur

Nadere informatie

Regeling Colloquium Doctum

Regeling Colloquium Doctum Regeling Colloquium Doctum Toelatingsonderzoek voor de bachelor Theologie 31-10-2012 1 31-10-2012 2 1: Algemeen 1.1 Het colloquium doctum is een toelatingsonderzoek naar de algemene ontwikkeling en de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 618 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enige andere wetten in verband met de invoering van een verhoogd

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase

Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Zwolle, 8 december 2008 Gewijzigd op 9 juli 2012 1 Titel I - Algemeen Artikel 1 - Doel 1. Het doel van het uitvoeringsreglement is te garanderen

Nadere informatie

Artikel 2.3 Instellingscollegegeld voor EER-studenten Artikel 2.4 Instellingscollegegeld voor niet-eer-studenten

Artikel 2.3 Instellingscollegegeld voor EER-studenten Artikel 2.4 Instellingscollegegeld voor niet-eer-studenten REGELING INSTELLINGSCOLLEGEGELD, WETTELIJK COLLEGEGELD DEELTIJDSE OPLEIDIN- GEN, VERHOOGD WETTELIJK COLLEGEGELD VOOR OPLEIDING MET KLEINSCHALIG EN IN- TENSIEF ONDERWIJS EN VERGOEDING PREMASTERS Artikel

Nadere informatie

Inschrijfbesluit Wageningen University

Inschrijfbesluit Wageningen University Inschrijfbesluit Wageningen University 2014-2015 Corporate Education, Research & Innovation Regulier: student, extraneus en schakelstudent DATUM 11 juni 2014 AUTEUR Michèle Gimbrère STATUS besluitvorming

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.31 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek juncto

Nadere informatie

Erasmus MC. Bindend Studieadvies. Geneeskunde

Erasmus MC. Bindend Studieadvies. Geneeskunde Erasmus MC Bindend Studieadvies Geneeskunde Bindend Studieadvies Geneeskunde De studie Geneeskunde aan het Erasmus MC kent een bindend studieadvies (BSa) voor studenten die studeren in Bachelorjaar-1.

Nadere informatie

Flexstuderen FAQ voor studenten

Flexstuderen FAQ voor studenten Flexstuderen FAQ voor studenten 1. Wat is flexstuderen? Het experiment flexstuderen geeft jou als voltijds student hoger onderwijs de mogelijkheid om alleen collegegeld te betalen voor de vakken die jij

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 741 Paraaf: Onderwerp : Herziening Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Besluit : Het College van Bestuur besluit tot herziening van het Uitvoeringsreglement

Nadere informatie

REGELING SELECTIE EN PLAATSING Universiteit Twente ten behoeve van de studenteninstroom

REGELING SELECTIE EN PLAATSING Universiteit Twente ten behoeve van de studenteninstroom REGELING SELECTIE EN PLAATSING Universiteit Twente ten behoeve van de studenteninstroom 2018-2019 PREAMBULE Op grond van artikel 7.53, derde lid, van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

REGELING PROFILERINGSFONDS

REGELING PROFILERINGSFONDS REGELING PROFILERINGSFONDS 2016-2017 Preambule. Het College van Bestuur heeft deze regeling getroffen op grond van artikel 7.51 van de Wet op Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW). 1. Het

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK 1 De inhoud van de Onderwijs- en Examenregelingen Hoofdstuk 1 ALGEMEEN 1.1 Algemene bepalingen 1 Avans Hogeschool kent, conform artikel 7.59. van

Nadere informatie

Regeling Toelating en Inschrijving Zuyd Hogeschool

Regeling Toelating en Inschrijving Zuyd Hogeschool Regeling Toelating en Inschrijving Zuyd Hogeschool 2017-2018 Regeling Toelating en Inschrijving Zuyd Hogeschool 2017-2018 pagina 1 van 27 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN... 4 Artikel 1.1

Nadere informatie

Regeling Aanmelding, Studiekeuzecheck, Inschrijving en Beëindiging Inschrijving TU/e 2015

Regeling Aanmelding, Studiekeuzecheck, Inschrijving en Beëindiging Inschrijving TU/e 2015 1 Regeling Aanmelding, Studiekeuzecheck, Inschrijving en Beëindiging Inschrijving TU/e 2015 Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e gelet op artikel 7.31b, 7.33, eerste lid,

Nadere informatie

3 oktober 2012 heeft plaatsgevonden, leidt niet tot een ander oordeel.

3 oktober 2012 heeft plaatsgevonden, leidt niet tot een ander oordeel. Zaaknummer : 2013/073 Rechter(s) : mrs. Loeb, Troostwijk, Van der Spoel Datum uitspraak : 7 oktober 2013 Partijen : Appellante tegen Rijksuniversiteit Groningen Trefwoorden : Aanmelding, afstudeertijdstip,

Nadere informatie

Inschrijfbesluit Wageningen Universiteit

Inschrijfbesluit Wageningen Universiteit Inschrijfbesluit Wageningen Universiteit 2012-2013 Corporate Education, Research & Innovation Regulier: student en extraneus DATUM 1 juni 2012 AUTEUR Michèle Gimbrère VERSIE 2.0 STATUS definitief Wageningen

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 620 Paraaf: Onderwerp : Uitvoeringsreglement in- en uitschrijving 2012-2013 Besluit : Het College van Bestuur besluit tot vaststelling van het Uitvoeringsreglement

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement in- en uitschrijving 2014-2015. Christelijke Hogeschool Windesheim

Uitvoeringsreglement in- en uitschrijving 2014-2015. Christelijke Hogeschool Windesheim Uitvoeringsreglement in- en uitschrijving 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim UITVOERINGSREGLEMENT IN- EN UITSCHRIJVING Christelijke Hogeschool Windesheim Studiejaar 2014-2015 Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Regeling Profileringsfonds Protestantse Theologische Universiteit

Regeling Profileringsfonds Protestantse Theologische Universiteit Regeling Profileringsfonds Protestantse Theologische Universiteit 1. Er is een fonds ingesteld voor financiële ondersteuning van de student die a. aan de Protestantse Theologische Universiteit is ingeschreven

Nadere informatie

TMH Regeling aanmelding, inschrijving en uitschrijving

TMH Regeling aanmelding, inschrijving en uitschrijving TMH Regeling aanmelding, inschrijving en uitschrijving 2017-2018 Toelichting Dit is de inschrijvingsregeling van Thomas More Hogeschool. Hierin staan de belangrijkste regels omtrent het (her)inschrijven

Nadere informatie

Profileringsfond Codarts versie 1.0. REGLEMENT PROFILERINGSFONDS Codarts Geldend vanaf 1 september 2011

Profileringsfond Codarts versie 1.0. REGLEMENT PROFILERINGSFONDS Codarts Geldend vanaf 1 september 2011 REGLEMENT PROFILERINGSFONDS Codarts Geldend vanaf 1 september 2011 1. Codarts heeft een voorziening ter financiële ondersteuning van studenten, het reglement profileringsfonds, conform artikel 7.51 WHW.

Nadere informatie

De Regels van procedurele aard betreffende inschrijving en

De Regels van procedurele aard betreffende inschrijving en Regels van procedurele aard betreffende inschrijving en collegegeld Citeertitel Datum inwerkingtreding 01-03-2017 Vastgesteld door College van Bestuur 14-02-2017 Instemming van Medezeggenschapsraad Rechtsgrondslag

Nadere informatie

Regels van procedurele aard met betrekking tot vaststelling, bekendmaking en betaling college- en examengeld

Regels van procedurele aard met betrekking tot vaststelling, bekendmaking en betaling college- en examengeld Regels van procedurele aard met betrekking tot vaststelling, bekendmaking en betaling college- en examengeld Citeertitel Datum inwerkingtreding 01-09-2015 Vastgesteld door College van Bestuur 01-04-2015

Nadere informatie

het college van bestuur van de Vrije Universiteit van Amsterdam, verweerder.

het college van bestuur van de Vrije Universiteit van Amsterdam, verweerder. Zaaknummer : 2013/010 Rechter(s) : mrs. Loeb, Olivier, Van der Spoel, Datum uitspraak : 25 juni 2013 Partijen : Appellant tegen Vrije Universiteit van Amsterdam Trefwoorden : [instellings-]collegegeld,

Nadere informatie

TOELICHTING COLLEGEGELD 2015 2016, HOGESCHOOL LEIDEN

TOELICHTING COLLEGEGELD 2015 2016, HOGESCHOOL LEIDEN TOELICHTING COLLEGEGELD 2015 2016, HOGESCHOOL LEIDEN Voor je inschrijving bij Hogeschool Leiden betaal je jaarlijks, dit is wettelijk verplicht. De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Aanvraag tot toelating tot pre-master Psychologie 2015-2016 Faculteit der Gedrags- en Maatschappij Wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen

Aanvraag tot toelating tot pre-master Psychologie 2015-2016 Faculteit der Gedrags- en Maatschappij Wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen Aanvraag tot toelating tot pre-master Psychologie 2015-2016 Faculteit der Gedrags- en Maatschappij Wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen Deze formulieren s.v.p. opsturen naar: Toelatingscommissie

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.31 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek juncto

Nadere informatie

REGLEMENT INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD

REGLEMENT INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD REGLEMENT INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD 2015-2016 ex art. 7.31b, 7.33, 7.42, 7.45 en 7.46 WHW vastgesteld door het college van bestuur op 18 november 2014 en nader gewijzigd op 8 juni 2015. Inhoud: REGLEMENT

Nadere informatie

UNIVERSITEITSRAAD. Onderwijsbeleid. n.v.t.

UNIVERSITEITSRAAD. Onderwijsbeleid. n.v.t. UNIVERSITEITSRAAD UR: Behandeling op: Agendapunt: 1260 02-12-11 5 Onderwerp: Aard: Dienst: Datum: Paraaf: Voorstel invoering harde knip Instemming CS/S&P 9 november 2011 Aan: Van: Beleidscontext: Budgettair

Nadere informatie

Bij beslissing van 14 april 2013 heeft het college van bestuur het daartegen door appellant gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.

Bij beslissing van 14 april 2013 heeft het college van bestuur het daartegen door appellant gemaakte bezwaar ongegrond verklaard. Zaaknummer : 2013/091 Rechter(s) : mrs. Nijenhof, Olivier, Borman Datum uitspraak : 9 oktober 2013 Partijen : Appellant tegen Universiteit van Amsterdam Trefwoorden : Bestuursakkoord collegegeld tweede

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

Versie 14/04/2014 Pagina 1

Versie 14/04/2014 Pagina 1 Toelichting bij de Regeling Aanmelding en Inschrijving 2014-2015 Deze toelichting bevat een uitleg en invulling van de Regeling Aanmelding en Inschrijving 2014-2015. Bedenk dat in alle gevallen de tekst

Nadere informatie

VRAGENLIJST HBO. Ingevuld door: Naam instelling: Adres instelling: Contactpersoon: Naam: Telefoon:

VRAGENLIJST HBO. Ingevuld door: Naam instelling: Adres instelling: Contactpersoon: Naam: Telefoon: VRAGENLIJST HBO Ingevuld door: Naam instelling: Adres instelling: Contactpersoon: Naam: Telefoon: E-mail: Vooraf: bij de beantwoording van de onderstaande vragen wordt verwacht dat u aangeeft of die situatie

Nadere informatie

INSCHRIJFREGELING HOGESCHOOL LEIDEN REGELING AANMELDING EN INSCHRIJVING HOGESCHOOL LEIDEN

INSCHRIJFREGELING HOGESCHOOL LEIDEN REGELING AANMELDING EN INSCHRIJVING HOGESCHOOL LEIDEN 161202/JZ/REM INSCHRIJFREGELING HOGESCHOOL LEIDEN REGELING AANMELDING EN INSCHRIJVING HOGESCHOOL LEIDEN 2017-2018 Deze regeling is op 1 februari 2017 vastgesteld door het College van Bestuur. De Studentenraad

Nadere informatie

Regeling Toelating en Inschrijving Zuyd Hogeschool

Regeling Toelating en Inschrijving Zuyd Hogeschool Regeling Toelating en Inschrijving Zuyd Hogeschool 2018-2019 pagina 1 van 25 INHOUDSOPGAVE... 1 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN... 4 Artikel 1.1 Grondslag regeling en reikwijdte... 4 HOOFDSTUK 2 EISEN

Nadere informatie

Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid

Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid 1 Inhoudsopgave Paragraaf 1 Algemene bepalingen...

Nadere informatie

Regeling Toelatingscommissie PThU

Regeling Toelatingscommissie PThU Regeling Toelatingscommissie PThU Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Commissie: de toelatingscommissie die door het college van bestuur wordt benoemd voor het uitvoeren

Nadere informatie

1. Begripsbepalingen In het kader van deze regeling worden de volgende begrippen gehanteerd: CROHO: Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs.

1. Begripsbepalingen In het kader van deze regeling worden de volgende begrippen gehanteerd: CROHO: Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs. Regeling financiële ondersteuning 2015 Deel 1: Overmacht 1. Begripsbepalingen In het kader van deze regeling worden de volgende begrippen gehanteerd: CvB: College van Bestuur Universiteit Leiden CROHO:

Nadere informatie

REGELING AANMELDING & INSCHRIJVING /

REGELING AANMELDING & INSCHRIJVING / REGELING AANMELDING & INSCHRIJVING 2 0 1 6 / 2 0 1 7 Regeling ter uitwerking van de wettelijke bepalingen inzake inschrijving en collegegeld in de Wet op Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek,

Nadere informatie

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE Vastgesteld bij besluit nr. 2015cb0178 van het College van Bestuur van 1 juni 2015 Inhoud 1. Toepassingsgebied 2. Algemeen 3. Samenstelling van de examencommissie

Nadere informatie

COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTY OF PSYCHOLOGY AND NEUROSCIENCE

COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTY OF PSYCHOLOGY AND NEUROSCIENCE COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTY OF PSYCHOLOGY AND NEUROSCIENCE 2017-2018 Regeling voor het toelatingsonderzoek ex art. 7.29 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) voor

Nadere informatie

Regeling in- en uitschrijving Christelijke Hogeschool Windesheim

Regeling in- en uitschrijving Christelijke Hogeschool Windesheim Regeling in- en uitschrijving 2017-2018 Christelijke Hogeschool Windesheim Vastgesteld door het College van Bestuur op 14 juni 2017 Inleiding De Regeling in- en uitschrijving 2017-2018 is een uitwerking

Nadere informatie

REGLEMENT SELECTIE BACHELOR DIERGENEESKUNDE Collegejaar Zoals vastgesteld door de decaan op 31 juli 2017

REGLEMENT SELECTIE BACHELOR DIERGENEESKUNDE Collegejaar Zoals vastgesteld door de decaan op 31 juli 2017 REGLEMENT SELECTIE BACHELOR DIERGENEESKUNDE Collegejaar 2018-2019 Zoals vastgesteld door de decaan op 31 juli 2017 Artikel 1. Algemene bepalingen 1. De bepalingen in dit reglement zijn aanvullend op de

Nadere informatie

Zaaknummer : CBHO 2015/089 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 18 augustus 2015 Partijen : Appellante en CBE Erasmus Universiteit Rotterdam

Zaaknummer : CBHO 2015/089 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 18 augustus 2015 Partijen : Appellante en CBE Erasmus Universiteit Rotterdam Zaaknummer : CBHO 2015/089 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 18 augustus 2015 Partijen : Appellante en CBE Erasmus Universiteit Rotterdam Trefwoorden : bindend negatief studieadvies compensatieregeling

Nadere informatie

Reglement ICLON. Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Reglement ICLON. Artikel 1. Begripsomschrijvingen Reglement ICLON HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1. In dit reglement wordt verstaan onder de wet: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). 2. De in dit reglement

Nadere informatie

Aanvraag tot voorwaardelijke toelating tot Master Opleiding Psychologie (schakelprogramma Psychologie)

Aanvraag tot voorwaardelijke toelating tot Master Opleiding Psychologie (schakelprogramma Psychologie) Aanvraag tot voorwaardelijke toelating tot Master Opleiding Psychologie (schakelprogramma Psychologie) Deze formulieren s.v.p. opsturen naar: Toelatingscommissie Psychologie t.a.v. mw A.I. Emmen Grote

Nadere informatie

Bijlage 1 Regeling Aanmelding en Inschrijving 2016/2017

Bijlage 1 Regeling Aanmelding en Inschrijving 2016/2017 Bijlage 1 Regeling Aanmelding en Inschrijving 2016/2017 HOOFDSTUK I ALGEMEEN Artikel 1. Begripsbepalingen 1. De in deze regeling voorkomende begrippen hebben, indien die begrippen ook voorkomen in de structuurregeling

Nadere informatie

Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid

Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid 1 Inhoudsopgave Paragraaf 1 Algemene bepalingen...

Nadere informatie

REGLEMENT SELECTIE VOOR NUMERUS FIXUS BACHELOROPLEIDINGEN

REGLEMENT SELECTIE VOOR NUMERUS FIXUS BACHELOROPLEIDINGEN REGLEMENT SELECTIE VOOR NUMERUS FIXUS BACHELOROPLEIDINGEN ex art. 7.53, 3 e lid en art. 6.7a, 1 e lid, WHW, vastgesteld door het College van Bestuur op 10 mei 2016 Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

INSCHRIJFREGELING HOGESCHOOL LEIDEN REGELING AANMELDING EN INSCHRIJVING HOGESCHOOL LEIDEN 2016-2017

INSCHRIJFREGELING HOGESCHOOL LEIDEN REGELING AANMELDING EN INSCHRIJVING HOGESCHOOL LEIDEN 2016-2017 INSCHRIJFREGELING HOGESCHOOL LEIDEN REGELING AANMELDING EN INSCHRIJVING HOGESCHOOL LEIDEN 2016-2017 Deze regeling is, overeenkomstig het besluit van de Studentenraad d.d. 04 maart 2016, door het College

Nadere informatie

GMW Onderwijs- en ExamenRegeling. Master-opleiding. voor het studiejaar 2014-2015

GMW Onderwijs- en ExamenRegeling. Master-opleiding. voor het studiejaar 2014-2015 GMW Onderwijs- en ExamenRegeling Master-opleiding voor het studiejaar 2014-2015 Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de opleiding 4. Toelating 5. Studiebegeleiding

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 823 Paraaf: Onderwerp : Regeling in- en uitschrijving 2017-2018 Besluit : Het College van Bestuur besluit tot vaststelling van de Regeling in- en uitschrijving 2017-2018.

Nadere informatie

REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT

REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT vastgesteld door het College van Bestuur met instemming van de Universiteitsraad op 12 mei 2015 en gewijzigd op 26 juni 2017. INLEIDING De artikelen

Nadere informatie

Regeling contractcursisten aanschuifonderwijs 2014-2015

Regeling contractcursisten aanschuifonderwijs 2014-2015 Regeling contractcursisten aanschuifonderwijs 2014-2015 Tilburg University (TiU) onderscheidt binnen het contractonderwijs twee varianten, te weten het aanschuifonderwijs en het overig contractonderwijs.

Nadere informatie

Inschrijfbesluit Wageningen University 2013-2014

Inschrijfbesluit Wageningen University 2013-2014 Inschrijfbesluit Wageningen University 2013-2014 Corporate Education, Research & Innovation Regulier: student en extraneus DATUM 8 augustus 2013 AUTEUR Michèle Gimbrère STATUS definitief Wageningen UR

Nadere informatie