Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid"

Transcriptie

1 Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid 1

2 Inhoudsopgave Paragraaf 1 Algemene bepalingen... 3 Paragraaf 2 De bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid... 3 Paragraaf 3 De masteropleidingen Nederlands Recht, Recht en Bestuur, Recht en ICT, Notarieel Recht en Fiscaal Recht en hun respectievelijke pre-masters... 5 Paragraaf 4 De duale masteropleidingen Togamaster Nederlands Recht, Praktijkmaster Notarieel Recht en Praktijkmaster Fiscaal Recht... 7 Paragraaf 5 De research masteropleiding Rechtswetenschappelijk onderzoek... 8 Paragraaf 6 Hardheidsclausule en slotbepalingen... 9 Bijlage 1 Benoemingen toelatingscommissies Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid 2

3 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel Toepasselijkheid van het reglement Dit reglement is van toepassing op de toelating tot de Nederlandstalige opleidingen van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Artikel Toelatingsbeslissing 1. Het Faculteitsbestuur van de Faculteit Rechtsgeleerdheid beslist over toelating tot haar opleidingen. 2. Het Faculteitsbestuur heeft de toelating voor de Nederlandstalige opleidingen gemandateerd aan de door haar benoemde Toelatingscommissies. 3. Leden van de Toelatingscommissies worden benoemd voor een periode van 2 jaren en kunnen worden herbenoemd. Artikel Taaleis bij buitenlandse vooropleiding 1. Van bezitters van een buitenlandse vooropleiding wordt naast andere toelatingseisen voldoende beheersing van de Nederlandse taal geëist. 2. Aan de eis inzake voldoende beheersing van de Nederlandse taal wordt voldaan door het overleggen van het diploma NT2. Paragraaf 2 De bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid Artikel Toelatingscommissie De Toelatingscommissie voor de opleiding Rechtsgeleerdheid bestaat uit de volgende leden: - de Directeur Onderwijs (voorzitter); - een docent van de opleiding (lid); - de studieadviseur van de opleiding (adviserend lid). Deze laatste is tevens secretaris van de Toelatingscommissie. Artikel Toelating tot de opleiding 1. Conform artikel 2.1 van de OER bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, algemeen deel, geeft een VWO-diploma (alle profielen) toegang tot de opleiding. 2. De opleiding is niet automatisch toegankelijk voor studenten zonder VWO-diploma. 3. Een uitzondering op het bepaalde in lid 2 voor de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid wordt gemaakt voor de bezitters van de HBO-propedeuses: HBO-Rechten, Sociaaljuridische Dienstverlening en Bedrijfskunde MER. Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid 3

4 4. De bezitter van een in lid 1 of lid 3 bedoeld diploma is gehouden tot deelname aan matchingsactiviteiten voor toelating tot de propedeutische fase. Niet deelnemen aan dergelijke activiteiten blokkeert inschrijving tot de propedeutische fase van de bachelor Rechtsgeleerdheid. 5. Een uitzondering op het bepaalde in lid 2 voor de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid wordt gemaakt voor de bezitters van een WO-propedeuse en studenten die de propedeutische fase van een WO-opleiding hebben afgerond. Deze aspirant-studenten zijn tevens vrijgesteld van deelname aan de matchingsactiveiten. Artikel 2.3 Matchingsactiviteiten 1. De matchingsactiviteiten voor de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid bestaan uit de volgende onderdelen: - invullen van de matchingsvragenlijst; - deelname aan een van de studiemiddagen van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. 2. De resultaten van de in lid 2 genoemde toets en onderdelen van de in lid 1 genoemde vragenlijst leiden tot een groen (positief) of oranje (heroverweging) studiekeuzeadvies voor de student. 3. Het niet deelnemen aan de activiteiten van lid 1 en 2 leidt tot een blokkade van de inschrijving tot de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid. 4. Deelname aan 1 Dag Rechten danwel 1 dag Juridische Bestuurskunde kan vrijstellen voor deelname aan een van de matchingsdagen als benoemd in lid Indien er is voldaan aan de matchingsverplichting, dan is het afgegeven studiekeuzeadvies genoemd in lid 3 of de afgegeven inhoudelijke terugkoppeling op basis van een vrijstelling zoals genoemd in lid 4, voor de twee daaropvolgende academische jaren geldig. Artikel Colloquium doctum 1. Degene die niet voldoet aan de vooropleidingseis als genoemd in artikel 2.2 kan deelnemen aan een toelatingsonderzoek (colloquium doctum), conform artikel 7.29 van de wet. 2. Degene die het colloquium doctum wil afleggen, dient de leeftijd van 21 jaar te hebben bereikt op de datum waarop het onderzoek zal plaatsvinden. Van deze eis kan worden afgezien, als betrokkene een diploma bezit dat buiten Nederland is afgegeven, en in het eigen land toegang geeft tot een universitaire opleiding. Van de leeftijdseis kan eveneens worden afgezien als betrokkene een vluchtelingenstatus bezit en zijn diploma om die reden niet kan tonen. 3. Een colloquium doctum afgelegd aan een andere juridische faculteit geeft geen automatische toegang tot de Bachelor Rechtsgeleerdheid. Toelating op basis van een dergelijk colloquium doctum zal beoordeeld worden door de Toelatingscommissie. Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid 4

5 4. Inhoud, geldigheid, instroom en uitvoering zijn geregeld in artikel 2.4 Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, algemeen deel. Artikel 2.5 Toelating tot de postpropedeutische fase 1. Toelaatbaar tot de postpropedeutische fase van de opleiding, is de bezitter van het propedeutisch getuigschrift van de opleiding danwel de student die de propedeutische fase van de opleiding succesvol heeft afgesloten. 2. Bezitters van een WO-propedeutisch getuigschrift of bewijs van een afgeronde propedeutische fase van een andere Nederlandse juridische faculteit zijn toelaatbaar tot de postpropedeutische fase van de opleiding. 3. In afwijking van het eerste lid is voorwaardelijk toelaatbaar de student die ten minste 45 ECTS in het eerste jaar van de propedeutische fase heeft behaald en/of in het bezit is van een positief studieadvies afgegeven door de Bindend Studieadvies Commissie. 4. Toelating tot de postpropedeutische fase zoals beschreven in lid 1, 2 en 3 geschiedt automatisch. Artikel 2.6 Toelatingstijdstippen 1. Toelating conform de artikelen 2.2, 2.3 en 2.4 geschiedt doorlopend met inachtneming van de aanmeld- en inschrijfmomenten van artikel 2.6 OER bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, algemeen deel. 2. Een studiekeuzeadvies danwel inhoudelijke terugkoppeling wordt verstrekt binnen drie weken na de bijgewoonde studiemiddag of na invulling van de vragenlijst in combinatie met deelname aan 1 Dag Rechten of 1 Dag juridische Bestuurskunde. Paragraaf 3 De masteropleidingen Nederlands Recht, Recht en Bestuur, Recht en ICT, Notarieel Recht en Fiscaal Recht en hun respectievelijke pre-masters Artikel 3.1 Toelatingscommissie De Toelatingscommissie voor de (pre-)masteropleidingen Nederlands Recht, Recht en Bestuur, Recht en ICT, Notarieel Recht en Fiscaal Recht bestaat uit de volgende leden: - de Directeur Onderwijs (voorzitter); - een docent van de opleiding (lid); - de studieadviseur van de opleiding (adviserend lid). Deze laatste is tevens secretaris van de Toelatingscommissie. Artikel Toelating tot de opleiding 1. Conform artikel 2.1 lid 1 van de OER Nederlandstalige masteropleidingen Rechtsgeleerdheid, geeft een jurdisch WO- bachelor- of doctoraaldiploma van de Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid 5

6 Groningse Faculteit Rechtsgeleerdheid onder inhoudelijke voorwaarden toegang tot de opleiding(en). De inhoudelijke voorwaarden zijn beschreven in lid 1, 3 en 4 van artikel 2.1 van de OER Nederlandstalige masteropleidingen Rechtsgeleerdheid. 2. Juridische WO-bachelor- of doctoraaldiploma s van de Groningse Faculteit Rechtsgeleerdheid zoals vermeld in artikel 2.1 lid 2, niet-groningse juridische WObachelor- of doctoraaldiploma s en niet-juridische WO-bachelor- of doctoraaldiploma s kunnen toegang verlenen tot de opleiding(en) onder de voorwaarde dat het door het Faculteitsbestuur vast te stellen pre-master programma met goed gevolg is afgelegd. Conform artikel 2.1 lid 1 onder b van de OER Nederlandstalige masteropleidingen Rechtsgeleerdheid, geeft een juridisch WO-bachelor- of doctoraaldiploma Notarieel Recht danwel de afstudeerrichting Notarieel Recht binnen de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid van de Groningse Faculteit Rechtsgeleerdheid toegang tot de masteropleiding Notarieel Recht. 3. Bezitters van specifiek, juridische HBO-bachelordiploma s zoals vermeld in artikel 2.1 lid 5 kunnen worden toegelaten tot de opleiding(en) onder de voorwaarde dat het door het Faculteitsbestuur vast te stellen pre-master programma met goed gevolg is afgelegd. 4. Bezitters van het diploma RB-Belastingadviseur behaald bij het College van Belastingadviseurs kan worden toegelaten tot de masteropleiding Fiscaal Recht onder de voorwaarde dat het door het Faculteitsbestuur vast te stellen pre-master programma met goed gevolg is afgelegd. Artikel 3.3 Toelating tot de pre-master 1. Toelating tot de pre-master programma s is gelimiteerd tot de diploma s genoemd in artikel 3.2 lid 2 t/m 4. De specifieke toelatingseisen per master programma zijn opgenomen in de artikelen 3.8, 3.11 en 3.14 OER Nederlandstalige masteropleidingen. 2. De toelatingscommissie van de opleiding in kwestie beslist over toelating tot de premaster. Artikel 3.4 Toelatingstijdstippen 1. Toelating conform de artikelen 3.2 en 3.3 geschiedt doorlopend met inachtneming van de instroommomenten in de masteropleidingen van artikel 2.1 lid 8 OER Nederlandstalige masteropleidingen Rechtsgeleerdheid. 2. De Toelatingscommissie beslist binnen de daarvoor gestelde termijnen in artikel 2.6 OER Nederlandstalige masteropleidingen Rechtsgeleerdheid. Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid 6

7 Paragraaf 4 De duale masteropleidingen Togamaster Nederlands Recht, Praktijkmaster Notarieel Recht en Praktijkmaster Fiscaal Recht Artikel 4.1 Toelatingscommissie De Toelatingscommissie voor de duale masteropleidingen Togamaster Nederlands Recht, Praktijkmaster Notarieel Recht en Praktijkmaster Fiscaal Recht bestaat uit de volgende leden: - de coördinator van de respectievelijke opleidingen (voorzitter); - de Directeur Onderwijs (lid); - een docent van de opleiding (lid); - de beleidsmedewerker beroepenveld (adviserend lid). Deze laatste is tevens secretaris van de Toelatingscommissie. Artikel 4.2 Toelatingsbewijs 1. Tot de opleiding heeft toegang de student die in het bezit is van een toelatingsbewijs. 2. Een toelatingsbewijs wordt door de toelatingscommissie als bedoeld in artikel 2.1 OER duale masteropleidingen Rechtsgeleerdheid verstrekt aan de student die aan de toelatingseisen voldoet. 3. Aan het toelatingsbewijs kunnen nadere voorwaarden zijn verbonden. Aan die voorwaarden moet zijn voldaan voordat aan de opleiding wordt begonnen. Artikel Toelating tot de opleiding 1. Conform artikel 2.2 van de OER duale masteropleidingen Rechtsgeleerdheid, geeft een juridisch WO- bachelor- of doctoraaldiploma van de Groningse Faculteit Rechtsgeleerdheid danwel een pre-master opleiding Rechtsgeleerdheid danwel een verkort bachelorprogramma met civiel effect na HBO-Rechten toegang tot de opleiding Togamaster Nederlands Recht. 2. Conform artikel 2.2 van de OER duale masteropleidingen Rechtsgeleerdheid, geeft een jurdisch WO- bachelor- of doctoraaldiploma Notarieel Recht danwel de afstudeerrichting Notarieel Recht binnen de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid van de Groningse Faculteit Rechtsgeleerdheid toegang tot de opleiding Praktijkmaster Notarieel Recht. 3. Conform artikel 2.2 van de OER duale masteropleidingen Rechtsgeleerdheid, geeft een jurdisch WO- bachelor- of doctoraaldiploma Fiscaal Recht danwel de afstudeerrichting Fiscaal Recht binnen de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid van de Groningse Faculteit Rechtsgeleerdheid toegang tot de opleiding Praktijkmaster Fiscaal Recht. 4. De overige toelatingseisen voor de duale opleidingen zijn geregeld in artikel 2.2 OER duale masteropleidingen Rechtsgeleerdheid. 5. Studenten van andere faculteiten kunnen tot de Togamaster resp. de Praktijkmaster Notarieel Recht en Fiscaal Recht worden toegelaten indien zij voldoen aan de Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid 7

8 toelatingscriteria die vergelijkbaar zijn met de in deze Toelatingsregeling geformuleerde criteria en de Toelatingscommissie op een verzoek om toelating positief heeft beslist. Artikel 4.4 Toelatingsprocedure 1. Een student kan om toelating verzoeken door het inzenden van de in artikel 2.4 lid 1 OER duale masters Rechtsgeleerdheid genoemde documenten binnen de in lid 2 van dat artikel genoemde termijn. 2. De Toelatingscommissie bepaalt op basis van de schriftelijk aangeleverde materialen of een student wordt uitgenodigd voor een gesprek met de Toelatingscommissie. De Toelatingscommissie kan aanvullend schriftelijk materiaal opvragen. 3. Beslissingen tot niet-toelating worden gemotiveerd aan de student meegedeeld. Artikel 4.5 Toelating: plaatsing stagiaires De Toelatingscommissie beslist over plaatsing van de stagiaires bij de stageplaatsaanbieders conform de richtlijnen van artikel 2.5 OER duale masters Rechtsgeleerdheid. Artikel 4.6 Toelatingstijdstippen Toelating conform de artikelen 4.2 t/m 4.5 geschiedt één keer per jaar conform de termijnen genoemd in artikel 2.4 OER duale masteropleidingen Rechtsgeleerdheid. Paragraaf 5 De research masteropleiding Rechtswetenschappelijk onderzoek Artikel 5.1 Toelatingscommissie De Toelatingscommissie voor de research masteropleiding Rechtswetenschappelijk onderzoek bestaat uit de volgende leden: - de directeur van de Graduate School of Law (voorzitter); - de Directeur Onderwijs (lid); - een docent van de opleiding (lid); - de onderwijscoördinator van de research master (adviserend lid). Deze laatste is tevens secretaris van de Toelatingscommissie. Artikel 5.2 Toelatingsbewijs 1. Tot de opleiding heeft toegang de student die in het bezit is van een toelatingsbewijs. 2. Een toelatingsbewijs wordt door de toelatingscommissie als bedoeld in artikel 2.3 OER masteropleidingen Rechtsgeleerdheid: Research master Rechtswetenschappelijk onderzoek verstrekt aan de student die aan de toelatingseisen voldoet. 3. Aan het toelatingsbewijs kunnen nadere voorwaarden zijn verbonden. Aan die voorwaarden moet zijn voldaan voordat aan de opleiding wordt begonnen. Artikel Toelating tot de opleiding Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid 8

9 1. Conform artikel 2.2 van de OER masteropleidingen Rechtsgeleerdheid: Research master Rechtswetenschappelijk onderzoek geeft een juridisch WO- bachelordiploma toegang tot de opleiding. 2. De overige toelatingseisen voor de duale opleidingen zijn geregeld in artikel 2.2 OER masteropleidingen Rechtsgeleerdheid: Research master Rechtswetenschappelijk onderzoek. 3. Een student die niet in het bezit is van een juridisch WO-bachelordiploma kan onder voorwaarden worden toegelaten tot de opleiding. Een van de voorwaarden kan zijn dat de student een voorbereidend programma met goed gevolg heeft afgerond. Artikel 5.4 Toelatingsprocedure 1. Een student kan om toelating verzoeken door het inzenden van de in artikel 2.4 lid 1 OER masteropleidingen Rechtsgeleerdheid: Research master Rechtswetenschappelijk onderzoek genoemde documenten binnen de in lid 2 van dat artikel genoemde termijn. 2. De Toelatingscommissie bepaalt op basis van de schriftelijk aangeleverde materialen of een student wordt uitgenodigd voor een gesprek met de Toelatingscommissie. De Toelatingscommissie kan aanvullend schriftelijk materiaal opvragen. 3. Beslissingen tot niet-toelating worden gemotiveerd aan de student meegedeeld. Artikel 5.5 Toelatingstijdstippen Toelating conform de artikelen 5.2 t/m 5.4 geschiedt één keer per jaar conform de termijnen genoemd in artikel 2.4 OER masteropleidingen Rechtsgeleerdheid: Research master Rechtswetenschappelijk onderzoek. Paragraaf 6 Hardheidsclausule en slotbepalingen Artikel Hardheidsclausule 1. In bijzondere omstandigheden van dwingende aard kan de Toelatingscommissie ten gunste van de student afwijken van hetgeen is bepaald in dit Toelatingsreglement, met uitzondering van artikel 2.2, 3.2, 4.2 en Tegen de beslissingen van de toelatingscommissie(s) kan beroep worden aangetekend bij het College van Beroep voor de Examens van de Rijksuniversiteit Groningen. Artikel Bekendmaking 1. Het Faculteitsbestuur draagt zorg voor een passende bekendmaking van dit reglement, alsmede van elke wijziging hiervan. Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid 9

10 2. Elke belangstellende kan op het Faculteitsbureau een exemplaar van dit reglement verkrijgen. De bedoelde stukken zijn digitaal toegankelijk op de facultaire website via Study Info op het Student Portal. Artikel Inwerkingtreding Dit reglement treedt in werking op 1 september Dit reglement is vastgesteld door het bestuur van de Faculteit Rechtsgeleerdheid op 31 augustus Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid 10

11 Bijlage 1 Benoemingen toelatingscommissies Toelatingscommissie onderzoeksmaster: prof. mr. F.M.J. Verstijlen mw. prof. dr. P.C. Westerman (vz.) mr. J.J. Dijkstra mr.drs J.J.J. Sillen (RU) (adviserend lid) mr. dr. L.D.A. Corrias (VU) (adviserend lid). mw. drs. L. Both (adviserend lid) Toelatingscommissie Nederlandstalige masterprogramma's: mr. J.J. Dijkstra mw. mr. J. Scheffer Toelatingscommissie duale opleidingen: mw. mr. A.M. Klingenberg (togamaster) mr. F.J. Vonck (praktijkmaster notarieel) mr. J.J. Dijkstra (vz.) mw. mr. J. van der Veen (adviserend lid) prof. mr. W.D. Kolkman (docent) prof. dr. J.N. Bouwman (praktijkmaster fiscaal) Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid 11

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.31 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek juncto

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Toelating tot de opleiding

Toelating tot de opleiding DEEL 3: Toelating tot de opleiding Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende opleiding

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 4-3 0 5

U I T S P R A A K 1 4-3 0 5 U I T S P R A A K 1 4-3 0 5 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellante tegen het Bestuur van de Faculteit Campus Den Haag, verweerder

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Datum: 23.04.2014 Ingevuld door: Yvonne Smeets Faculteit: BÈTA Betreft opleiding(en): Built Environment DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE MASTEROPLEIDING TAALWETENSCHAPPEN 90 EC PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2015-201 Deel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde

Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde Wat zijn de toelatingseisen voor Tandheelkunde? De volgende voortrajecten voldoen aan de toelatingseisen voor Tandheelkunde: VWO diploma met profiel (vanaf 2010)

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 3-0 87

U I T S P R A A K 1 3-0 87 U I T S P R A A K 1 3-0 87 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep XXX, appellant tegen het Bestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen, verweerder

Nadere informatie

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR. Bacheloropleiding Nederlands recht. Studiejaar 2008/2009

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR. Bacheloropleiding Nederlands recht. Studiejaar 2008/2009 Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR Bacheloropleiding Nederlands recht Studiejaar 2008/2009 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Standaardvrijstellingen bacheloropleiding Nederlands recht... 3 Algemeen...

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

Daarnaast bestaat de volledig Engelstalige bachelor International and European Law.

Daarnaast bestaat de volledig Engelstalige bachelor International and European Law. Inleiding op de overgangsregeling overstappen naar de brede bachelor Rechtsgeleerdheid voor bachelor studenten. (Deze regeling is niet bedoeld voor pre-master studenten) In september 2013 is als gevolg

Nadere informatie

Nieuwe regelingen toegang en toelating masteropleidingen

Nieuwe regelingen toegang en toelating masteropleidingen Datum 27 mei 2014 Onderwerp Toegang en toelating masteropleidingen FdR 2014-2015, relevante artikelen uit de hoofdstukken 5 van de FdR Onderwijs- en Examenregelingen 2014-2015 van de desbetreffende master

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 763 Paraaf: Onderwerp : Reglement Studiekeuzecheck Windesheim (van toepassing voor de inschrijving voor het studiejaar 2016-2017) Besluit : Het College van Bestuur

Nadere informatie

Regeling Colloquium Doctum

Regeling Colloquium Doctum Regeling Colloquium Doctum Toelatingsonderzoek voor de bachelor Theologie 31-10-2012 1 31-10-2012 2 1: Algemeen 1.1 Het colloquium doctum is een toelatingsonderzoek naar de algemene ontwikkeling en de

Nadere informatie

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek 1 Inhoud 1. Bepalingen... 3 2. Vooropleidingseisen... 3 2.1. Vooropleidingseisen Bachelor Humanistiek... 3 2.2. Vooropleidingseisen premaster

Nadere informatie

Deficiënties. bij de overstap van vwo naar universiteit voor de opleidingen Geneeskunde Tandheelkunde Diergeneeskunde.

Deficiënties. bij de overstap van vwo naar universiteit voor de opleidingen Geneeskunde Tandheelkunde Diergeneeskunde. 1 Deficiënties bij de overstap van vwo naar universiteit voor de opleidingen Geneeskunde Tandheelkunde Diergeneeskunde Januari 2005 Uitgave VSNU Informatiecentrum Aansluiting vwo-wo, in samenwerking met

Nadere informatie

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR. Bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR. Bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR Bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid Studiejaar 2010/2011 Inhoudsopgave Voorwoord...- 2 - Standaardvrijstellingen bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid...-

Nadere informatie

1 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Informatica, 2007/2008

1 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Informatica, 2007/2008 1 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Informatica, 2007/2008 Paragraaf 1 - Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica Decentrale selectie Psychobiologie Procedure en selectiecriteria 2014-2015 Voor het studiejaar 2014-2015 zal de opleiding Psychobiologie 100%

Nadere informatie

Regeling Colloquium Doctum Tilburg School of Catholic Theology. Toelatingsonderzoek voor de opleiding: Bachelor Theologie

Regeling Colloquium Doctum Tilburg School of Catholic Theology. Toelatingsonderzoek voor de opleiding: Bachelor Theologie Regeling Colloquium Doctum Tilburg School of Catholic Theology Toelatingsonderzoek voor de opleiding: Bachelor Theologie Artikel 1: Algemeen 1.1 Het Colloquium Doctum is een toelatingsonderzoek naar de

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66809] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 5 1 0 5

U I T S P R A A K 1 5 1 0 5 U I T S P R A A K 1 5 1 0 5 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellant tegen de Bestuursraad van het ICLON, verweerder 1. Ontstaan en

Nadere informatie

GMW Onderwijs- en ExamenRegeling. Master-opleiding. voor het studiejaar 2014-2015

GMW Onderwijs- en ExamenRegeling. Master-opleiding. voor het studiejaar 2014-2015 GMW Onderwijs- en ExamenRegeling Master-opleiding voor het studiejaar 2014-2015 Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de opleiding 4. Toelating 5. Studiebegeleiding

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden &

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 3-0 1 9

U I T S P R A A K 1 3-0 1 9 U I T S P R A A K 1 3-0 1 9 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellante tegen het Bestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen, verweerder

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 684 Paraaf: Onderwerp : Reglement Studiekeuzecheck Windesheim (Aanmelding, studiekeuzeactiviteiten en studiekeuzeadvies voor het studiejaar 2014-2015) Besluit : Het

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5 U2012/00018 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2012 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2012-2013

Nadere informatie

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM Inhoud Preambule... 3 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 4 Hoofdstuk 2 Doelgroep... 5 Hoofdstuk 3 Rechten en plichten bij aanmelding... 5 Hoofdstuk 4 Studiekeuzecheck...

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Duale Masters (Togamaster en Praktijkmasters Notarieel en Fiscaal Recht)

Onderwijs- en Examenregeling Duale Masters (Togamaster en Praktijkmasters Notarieel en Fiscaal Recht) Onderwijs- en Examenregeling Duale Masters (Togamaster en Praktijkmasters Notarieel en Fiscaal Recht) 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op

Nadere informatie

Faculteit Rechtsgeleerdheid. Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, algemeen deel. voor het studiejaar

Faculteit Rechtsgeleerdheid. Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, algemeen deel. voor het studiejaar Faculteit Rechtsgeleerdheid Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, algemeen deel voor het studiejaar 2016-2017 studiejaar 2016-2017 1 Inhoudsopgave Paragraaf 1 Algemene

Nadere informatie

GMW Onderwijs- en ExamenRegeling. Bacheloropleiding. voor het studiejaar 2014-2015

GMW Onderwijs- en ExamenRegeling. Bacheloropleiding. voor het studiejaar 2014-2015 GMW Onderwijs- en ExamenRegeling Bacheloropleiding voor het studiejaar 2014-2015 FGMW-14-F198 Inhoud: 1 Algemene bepalingen 2 Vooropleiding 3 Inhoud en inrichting van de opleiding 4 De propedeutische fase

Nadere informatie

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Onderwijs- en examenregeling 2003 van de Masteropleiding Computer Science Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66804] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek 1 1. Bepalingen... 3 2. Vooropleidingseisen... 3 2.1. Vooropleidingseisen Bachelor Humanistiek... 3 2.2. Vooropleidingseisen Premaster (schakelprogramma

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: OER Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 1 Het bestuur van de faculteit

Nadere informatie

U I T S P R A A K en 2 1 9

U I T S P R A A K en 2 1 9 U I T S P R A A K 1 3 2 1 5 2 1 9 van het College van beroep voor de exams van de Universiteit Leid inzake de beroep van XXX, appellant teg de Raad van Bestuur van het LUMC, verweerder 1. Ontstaan loop

Nadere informatie

COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID 2016

COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID 2016 COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID 2016 Regeling voor het toelatingsonderzoek ex art. 7.29 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) voor de opleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60739] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde U2014/02468 De uitvoeringsregeling treedt in werking

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60628] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

REGELING AANMELDING & INSCHRIJVING 2015-2016

REGELING AANMELDING & INSCHRIJVING 2015-2016 REGELING AANMELDING & INSCHRIJVING 2015-2016 Regeling ter uitwerking van de wettelijke bepalingen inzake inschrijving en collegegeld in de Wet op Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, die op grond

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft 1 van de Bacheloropleidingen Life Science & Technology

Nadere informatie

Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Voor toelating tot de opleiding Mediastudies komt in aanmerking de bezitter van

Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Voor toelating tot de opleiding Mediastudies komt in aanmerking de bezitter van Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 Opleiding / programma: Mediastudies/ Film- en televisiewetenschap; New Media and Digital Culture (voorheen Nieuwe media en digitale cultuur, see English EER) Artikel

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5 U2013/01230 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2013 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2013-2014

Nadere informatie

Algemene toelichting op de model Onderwijs- en Examenregeling (OER) voor de bacheloropleiding voor het studiejaar 2015-2016

Algemene toelichting op de model Onderwijs- en Examenregeling (OER) voor de bacheloropleiding voor het studiejaar 2015-2016 Algemene toelichting op de model Onderwijs- en Examenregeling (OER) voor de bacheloropleiding voor het studiejaar 2015-2016 Medezeggenschap: De faculteitsraad heeft instemmingsrecht ten aanzien van de

Nadere informatie

Overgangsregelingen Nederlands recht, Fiscaal recht en Criminologie 2002

Overgangsregelingen Nederlands recht, Fiscaal recht en Criminologie 2002 Overgangsregelingen Nederlands recht, Fiscaal recht en Criminologie 2002 Inhoud 1. Uitgangspunten overgangsregelingen 2. Invoering nieuwe structuur 3. Studiepunten en ECTS-credits 4. Samenhang diploma

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde U2012/00009 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2012 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2012-2013 voor de bacheloropleiding Bedrijfskunde. A.

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregelingen 2010-2011

Onderwijs- en Examenregelingen 2010-2011 Onderwijs- en Examenregelingen 2010-2011 Faculteit Economie en Bedrijfskunde Rijksuniversiteit Groningen Onderwijs- en Examenregelingen Regels en Richtlijnen Overige regelingen Studentenstatuut Onderwijs-

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60285] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 3 0 5 5

U I T S P R A A K 1 3 0 5 5 U I T S P R A A K 1 3 0 5 5 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen het Bestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen, verweerder

Nadere informatie

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek 1 1. Bepalingen... 3 2. Vooropleidingseisen... 3 2.1. Vooropleidingseisen Bachelor Humanistiek... 3 2.2. Vooropleidingseisen Premaster (schakelprogramma

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Duale Masters (Togamaster en Praktijkmasters Notarieel en Fiscaal Recht) 2012-2013

Onderwijs- en Examenregeling Duale Masters (Togamaster en Praktijkmasters Notarieel en Fiscaal Recht) 2012-2013 Onderwijs- en Examenregeling Duale Masters (Togamaster en Praktijkmasters Notarieel en Fiscaal Recht) 2012-2013 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Reglement ICLON. Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Reglement ICLON. Artikel 1. Begripsomschrijvingen Reglement ICLON HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1. In dit reglement wordt verstaan onder de wet: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). 2. De in dit reglement

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde U2013/01220 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2013 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2013-2014 voor de bacheloropleiding Bedrijfskunde. A.

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: III FACULTEIT GEZONDHEIDSZORG A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 23 Studieadvies in de propedeutische fase 5.2 Voor het afgeven van een positief

Nadere informatie

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 2 0 8 2 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellant tegen het Bestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen, verweerder

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Bedrijfskunde U2010/00104 Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Bedrijfskunde De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2010 en heeft een zelfde werkingsduur

Nadere informatie

Aan: FR Van: FB Betreft: Wijzigingen GMW OER-en 2015-2016. Algemeen:

Aan: FR Van: FB Betreft: Wijzigingen GMW OER-en 2015-2016. Algemeen: Aan: FR Van: FB Betreft: Wijzigingen GMW OER-en 2015-2016 Algemeen: Sinds een aantal jaren wordt een onderscheid gemaakt tussen de algemene GMW-OER-en en opleidingsspecifieke OER-en. De opleidingsspecifieke

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bacheloropleiding Nederlandse Taal en Cultuur. Studiejaar

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bacheloropleiding Nederlandse Taal en Cultuur. Studiejaar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bacheloropleiding Nederlandse Taal en Cultuur Studiejaar 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Letteren 1. Algemene bepalingen Artikel 1 Toepassingsgebied

Nadere informatie

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Onderwijs- en Examenregelingen 2011-2012. Regels en Richtlijnen. Overige regelingen.

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Onderwijs- en Examenregelingen 2011-2012. Regels en Richtlijnen. Overige regelingen. Onderwijs- en Examenregelingen 2011-2012 Regels en Richtlijnen Overige regelingen Studentenstatuut Colofon De CD-rom met de onderwijs- en examenregelingen is gepubliceerd door de Faculteit Economie en

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 0 9 1 0 6 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen de Examencommissie propedeuse Rechtsgeleerdheid, verweerster

Nadere informatie

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013.

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Artikel 1. Begripsbepaling. In deze regeling wordt verstaan

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (ibmg) Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (ibmg) Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (ibmg) Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) Toelatingsreglement van de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen BMG; Master Health Economics, Policy & Law;

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING MEDIA EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING MEDIA EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING MEDIA EN CULTUUR 05-06 Deel B: opleidingsspecifiek deel. Algemene bepalingen Artikel. Begripsbepalingen Artikel. Gegevens opleiding Artikel.3

Nadere informatie

Vrijstellingen Erasmus School of Law EUR. Bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en criminologie Studiejaar 2011/2011

Vrijstellingen Erasmus School of Law EUR. Bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en criminologie Studiejaar 2011/2011 Vrijstellingen Erasmus School of Law EUR Bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en criminologie Studiejaar 2011/2011 Voorwoord... 2 Algemeen... 3 Geldigheidsduur vrijstellingen... 3 Standaardvrijstellingen

Nadere informatie

voor hoger onderwijs op grond van artikel 7.48 WHW; toegelaten te kunnen worden tot een masteropleiding van de RU;

voor hoger onderwijs op grond van artikel 7.48 WHW; toegelaten te kunnen worden tot een masteropleiding van de RU; Regeling Aanmelding en Inschrijving 2014 2015 Regeling ter uitwerking van de wettelijke bepalingen inzake inschrijving en collegegeld in de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW),

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2015-2016: algemeen deel Inhoud

Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2015-2016: algemeen deel Inhoud Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2015-2016: algemeen deel Inhoud Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2015-2016: algemeen deel... 1 1 Algemeen... 3 Artikel 1 Toepasselijkheid

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Bacheloropleiding

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Bacheloropleiding Onderwijs- en examenregeling Inhoud: Paragraaf 1 Algemene bepalingen Paragraaf 2 Opbouw van de opleiding Paragraaf 3 Onderwijs Paragraaf 4 Tentamens Paragraaf 5 Vooropleiding Paragraaf 6 Studiebegeleiding

Nadere informatie

de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2015-2016 Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte en begripsbepalingen 1. Deze regeling heeft betrekking op studenten en extranei van reguliere (in

Nadere informatie

C. Regeling schakelprogramma 2011 voor HBO-afgestudeerden voor de aansluitende masteropleidingen Human-Technology Interaction en Innovation Sciences

C. Regeling schakelprogramma 2011 voor HBO-afgestudeerden voor de aansluitende masteropleidingen Human-Technology Interaction en Innovation Sciences Bijlage 2 bij artikel 1.1.2, tweede lid, van de Onderwijs- en Examenregeling 2011 van de bacheloropleidingen Technische Bedrijfskunde en Technische Innovatiewetenschappen C. Regeling schakelprogramma 2011

Nadere informatie

Aanvraag tot toelating tot pre-master Psychologie 2015-2016 Faculteit der Gedrags- en Maatschappij Wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen

Aanvraag tot toelating tot pre-master Psychologie 2015-2016 Faculteit der Gedrags- en Maatschappij Wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen Aanvraag tot toelating tot pre-master Psychologie 2015-2016 Faculteit der Gedrags- en Maatschappij Wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen Deze formulieren s.v.p. opsturen naar: Toelatingscommissie

Nadere informatie

Toelichting model bachelor-oer voor het studiejaar 2014-2015

Toelichting model bachelor-oer voor het studiejaar 2014-2015 bureau van de universiteit algemeen bestuurlijke en juridische zaken Toelichting model bachelor-oer voor het studiejaar 2014-2015 De model-onderwijs en Examenregeling voor de bacheloropleiding is ingrijpend

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

Erratum Onderwijs en Examenregeling (OER) Bacheloropleidingen

Erratum Onderwijs en Examenregeling (OER) Bacheloropleidingen Erratum Onderwijs en Examenregeling (OER) Bacheloropleidingen 2013-2014 Datum Blz Omschrijving 12-06-2013 15 art. 5.9 termijn beoordeling Het moet zijn: 1. Het resultaat van de mondelinge toets wordt binnen

Nadere informatie

Deel B: Bacheloropleiding Nederlandse Taal en Cultuur voor het studiejaar 2015-2016 Inhoud:

Deel B: Bacheloropleiding Nederlandse Taal en Cultuur voor het studiejaar 2015-2016 Inhoud: FACULTEIT DER LETTEREN ONDERWIJS- EN EAMENREGELING (OER) Deel B: Bacheloropleiding Nederlandse Taal en Cultuur voor het studiejaar 2015-2016 Inhoud: 1 Algemene bepalingen 2 Vooropleiding 3 Inhoud en inrichting

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling WO masteropleiding Rechtsgeleerdheid

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling WO masteropleiding Rechtsgeleerdheid U2011/00107 Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO masteropleiding Rechtsgeleerdheid De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2011 en heeft een zelfde werkingsduur

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE RESEARCH MASTER FILOSOFIE FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE RESEARCH MASTER FILOSOFIE FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE RESEARCH MASTER FILOSOFIE FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2015-2016 Deel B: Opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2013-2014

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2013-2014 Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2013-2014 Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte en begripsbepalingen 1. Deze regeling heeft betrekking op studenten en extraneï van reguliere (in

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid. Masteropleiding

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid. Masteropleiding 1 Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid Masteropleiding U2014/02482 De uitvoeringsregeling treedt

Nadere informatie

Algemeen Definitie Voor wie? Toets data Colloquium Doctum Uiterlijke inschrijfdatum 15 april 2017 Inschrijfgeld

Algemeen Definitie Voor wie? Toets data Colloquium Doctum Uiterlijke inschrijfdatum 15 april 2017 Inschrijfgeld Algemeen Definitie Het Colloquium Doctum is het onderzoek als bedoeld in artikel 7.29 van de Wet op het Hoger Onderwijs en het Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) dat toelating geeft tot een van de door de

Nadere informatie

Faculteit der Letteren. Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis

Faculteit der Letteren. Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis Faculteit der Letteren Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis artikel 1 - toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 27 januari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op..2014 A. Nadere facultaire invulling

Nadere informatie

Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg. Erasmus Universiteit Rotterdam

Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg. Erasmus Universiteit Rotterdam Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg Erasmus Universiteit Rotterdam Toelatingsreglement van de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen BMG; Master Health Economics, Policy & Law; Master Health

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 1-0 2 6 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van xxx, appellante tegen de Examencommissie Instituut Bestuurskunde, verweerder 1. Ontstaan

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Master Functionaliteit van het Recht 2014-2015 Inhoud

Onderwijs- en Examenregeling Master Functionaliteit van het Recht 2014-2015 Inhoud Onderwijs- en Examenregeling Master Functionaliteit van het Recht 2014-2015 Inhoud Onderwijs- en Examenregeling Master Functionaliteit van het Recht 2014-2015... 1 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T en MST (Bacheloropleiding) 2009-2010

Onderwijs- en Examenregeling LS&T en MST (Bacheloropleiding) 2009-2010 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleidingen

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Duale Masters (Togamaster en Praktijkmasters Notarieel en Fiscaal Recht) 2013-2014

Onderwijs- en Examenregeling Duale Masters (Togamaster en Praktijkmasters Notarieel en Fiscaal Recht) 2013-2014 Onderwijs- en Examenregeling Duale Masters (Togamaster en Praktijkmasters Notarieel en Fiscaal Recht) 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling... 3

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Technische

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Algemeen deel (deel 1) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september 2015.

Nadere informatie

Deel B: Bacheloropleiding Nederlandse Taal en Cultuur voor het studiejaar Inhoud:

Deel B: Bacheloropleiding Nederlandse Taal en Cultuur voor het studiejaar Inhoud: FACULTEIT DER LETTEREN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) Deel B: Bacheloropleiding Nederlandse Taal en Cultuur voor het studiejaar 2016-2017 Inhoud: 1 Algemene bepalingen 2 Vooropleiding 3 Inhoud en inrichting

Nadere informatie

Faculteit Medische Wetenschappen. Bacheloropleiding Geneeskunde. Onderwijs- en ExamenRegeling 2014-2015. Curriculum G2020

Faculteit Medische Wetenschappen. Bacheloropleiding Geneeskunde. Onderwijs- en ExamenRegeling 2014-2015. Curriculum G2020 Faculteit Medische Wetenschappen Bacheloropleiding Geneeskunde Onderwijs- en ExamenRegeling 2014-2015 Curriculum G2020 OER Bacheloropleiding Geneeskunde G2020 studiejaar 2014-2015 1 INHOUDSOPGAVE Paragraaf

Nadere informatie

4. De bezitter van het diploma van de bacheloropleiding Liberal Arts & Sciences van de

4. De bezitter van het diploma van de bacheloropleiding Liberal Arts & Sciences van de Opleidingsspecifieke deel OER, 2015-2016 Opleiding / programma: Mediastudies/ Film- en televisiewetenschap; Nieuwe media en digitale cultuur Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Alle studenten die

Nadere informatie

Toelating. Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing 2016

Toelating. Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing 2016 Toelating Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Toelatingsonderzoek... 3 Voor wie?... 3 Waar bestaat het onderzoek uit?... 3 Wettelijke regelingen toelating

Nadere informatie