Reglement inschrijving en voorbereiding voor bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement inschrijving en voorbereiding voor bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s"

Transcriptie

1 Inschrijving 2015 Studiejaar Reglement inschrijving en voorbereiding voor bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s Reglement inschrijving en voorbereiding voor bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s Inschrijving 2015 Studiejaar Hogeschool Rotterdam

2 Reglement inschrijving en voorbereiding voor bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s Inschrijving 2015 Studiejaar

3 Inleiding In dit Reglement inschrijving en voorbereiding voor bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s staan de belangrijkste regels over het inschrijven als student of extraneus bij Hogeschool Rotterdam voor het studiejaar Tevens zijn de toelatingseisen opgenomen waaraan de aanmelder (toekomstige student) moet voldoen om zich als student te kunnen inschrijven voor een bacheloropleiding of een associate-degreeprogramma aan Hogeschool Rotterdam. Dit zijn grotendeels de reguliere toelatingseisen die voor elke bacheloropleiding of associate-degreeprogramma gelden, maar voor sommige bacheloropleidingen en in sommige specifieke gevallen gelden aanvullende toelatingseisen. Ook de rechtspositie van aanmelders (toekomstige studenten) wordt in dit Reglement inschrijving en voorbereiding voor bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s beschreven. Het is bij vragen over inschrijvingsvoorwaarden voor en/of toelaatbaarheid tot een bacheloropleiding of een associate-degreeprogramma van groot belang om dit reglement goed door te lezen. Vanaf 1 januari 2015 vindt een herschikking plaats van alle ondersteunende diensten en afdelingen van Hogeschool Rotterdam. Deze herschikking zorgt tevens voor een nieuwe naamgeving bij een groot aantal diensten en afdelingen. In afwachting op instemming van de CMR wordt in dit reglement de nieuwe naamgeving gehanteerd met voor de volledigheid tussen haakjes de huidige naam. Dit reglement is met instemming van de CMR van kracht per 18 november 2014 en vervangt alle eerder vastgestelde reglementen inschrijving en voorbereiding voor bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s van Hogeschool Rotterdam. Hogeschool Rotterdam, College van Bestuur Vastgesteld: 1 december

4 Inhoudsopgave Inleiding Artikel 1 Inschrijving Algemene bepalingen Hardheidsclausule Begripsbepalingen Rechtsgeldigheid Eisen vooropleiding Diploma s Profiel- en vakkenpakketeisen Beheersing Nederlandse taal Inschrijven als student of extraneus Toelatingsonderzoek 21+, Onderzoek NT2 of Deficiënties Toelatingsonderzoek Toelatingsonderzoek 21+ bij Willem de Kooning Academie (WdKA) Onderzoek NT Deficiënties Procedure aanmelding: studiekeuzecheck en studiekeuzeadvies Studiekeuzecheck Aanmelden tot en met 1 mei of ná 1 mei 2015 met uiterste aanmelddatum 31 juli Selectieve bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s Procedurele bepalingen studiekeuzecheck Bijzondere groepen Bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s met fixus of met aanvullende eisen Bacheloropleidingen met fixus Bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s met aanvullende eisen 35 5

5 1.6 Inschrijven na een negatief studieadvies (BSA) met bindende afwijzing (intern en extern) bij en switchen van bacheloropleiding of associate-degreeprogramma Negatief studieadvies met bindende afwijzing bij Hogeschool Rotterdam (BSA-intern) Negatief studieadvies met bindende afwijzing bij een andere hogeschool (BSA-extern) dan Hogeschool Rotterdam Overige bepalingen 38 Artikel 2 College- en examengeld Algemene bepalingen college- en examengeld Wettelijk collegegeld Instellingscollegegeld Vermindering en vrijstelling collegegeld 44 Artikel 3 Regelingen ten aanzien van de rechtsbescherming Regelingen ten aanzien van de rechtsbescherming Bureau Klachten en Geschillen Klachten en geschillen op grond van of bij WHW Klachten en geschillen Geschillenadviescommissie (GAC) College van beroep voor de examens (CBE) College van beroep voor het hoger onderwijs Den Haag (CBHO) Termijn van indienen 49 6

6 Bijlagen Bijlage 1 Selectieve bacheloropleidingen of associate-degreeprogramma s, Bacheloropleidingen met aanvullende eisen Bacheloropleidingen met (de)centrale selectie studiejaar Bijlage 2 Reglement Klachten (publiek domein) 53 Bijlage 3 Reglement Toelatingscommissies op grond van artikel Reglement inschrijving en voorbereiding voor bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s 56 Bijlage 4 Reglement Geschillenadviescommissie (GAC, publiek domein) 58 Bijlage 5 Reglement College van beroep voor de examens (CBE) 61 Bijlage 6 Reglement Toetsing Onderzoek 21+, Onderzoek NT2 en Deficiënties 68 Bijlage 7 Huishoudelijk Reglement Commissie Toetsing Onderzoek 21+, Onderzoek NT2 en Deficiënties 79 FAQ Veel gestelde vragen over studiekeuzecheck (1 mei-regeling) 86 Wegwijzers Wegwijzer Aanmelding en studiekeuzecheck 92 Wegwijzer Toelatingscommissie 94 Wegwijzer Procesgang switchers met eventueel BSA (intern/extern) 95 7

7

8 Artikel 1 Inschrijving Artikel 1.1 Algemene bepalingen Dit reglement regelt de wijze van inschrijving van studenten bij Hogeschool Rotterdam op basis van de artikelen 7.32 en verder van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (verder te noemen: WHW). Het College van Bestuur heeft de bevoegdheden die de instelling uitoefent op basis van deze wettelijke bepalingen gemandateerd aan directeur Administratie, Informatievoorziening en Control (AIC, v/h Financiën en Studentregistratie). Artikel 7.31a WHW en verder regelt de rechten en plichten van de aankomende student bij aanmelding voorafgaand aan het desbetreffende studiejaar. Aankomende studenten worden in dit reglement aanmelders genoemd. De in de WHW genoemde studiekeuzeactiviteiten worden bij Hogeschool Rotterdam studiekeuzecheck genoemd. De studiekeuzecheck is erop gericht dat de studiekeuze van de aanmelders goed doordacht is en, waar nodig, leidt tot tijdige deelname aan bijspijker- en/of andere ondersteuningsactiviteiten. De regeling rondom de studiekeuzecheck wordt verder uitgewerkt in artikel 1.4 van dit reglement. Verder geldt: 1. Bij aanmelding voor het eerste jaar van een bacheloropleiding of associate-degreeprogramma uiterlijk op 1 mei is deelname aan de studiekeuzecheck verplicht. De bacheloropleiding of associate-degreeprogramma geeft aan de aanmelder een studiekeuzeadvies dat wordt aanbevolen, maar geen verdere gevolgen heeft voor de specifieke eis bij inschrijving. Voor de in de artikel lid 3 vermelde groepen aanmelders gelden andere regels. 2. Bij aanmelding voor het eerste jaar van een bacheloropleiding of associate-degreeprogramma vanaf 2 mei tot uiterste aanmelddatum 31 juli 2015 geldt, dat naast de verplichte studiekeuzecheck bij de zogenaamde 9

9 Artikel 1 Inschrijving selectieve opleidingen het studiekeuzeadvies positief moet zijn (artikel en en bijlage 1). Voor de overige bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s geldt alleen een verplichte deelname aan de studiekeuzecheck om te worden toegelaten. 3. De aanmelder moet vóór 1 september 2015 aan alle inschrijfvoorwaarden hebben voldaan. Voor aanmelders voor master- en post-hbo opleidingen geldt dit reglement niet Hardheidsclausule Aanmelders die vanwege bijzondere omstandigheden niet ingeschreven worden, kunnen een heroverweging van dit besluit aanvragen bij directeur Administratie, Informatievoorziening en Control (AIC, v/h Financiën en Studentregistratie). Deze beslist daarover binnen 18 schoolwerkdagen. Onder bijzondere persoonlijke omstandigheden wordt verstaan: 1. ziekte of zwangerschap en bevalling van de betrokkene; 2. bijzondere zwaarwegende familieomstandigheden; 3. lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis van de betrokkene; 4. overige zwaarwegende persoonlijke omstandigheden, niet zijnde vakantie en/of verblijf in buitenland in verband met stage Begripsbepalingen Aanmelder Persoon, die zich heeft aangemeld voor een propedeutische fase van een bacheloropleiding of associate-degreeprogramma aan Hogeschool Rotterdam, maar nog niet als student is ingeschreven. Is er geen propedeutische fase ingesteld zoals bij een associate-degreeprogramma, dan geldt de eerste periode met een studielast van 60 studiepunten. Of een persoon, die als student staat ingeschreven en die van bachelor- 10

10 Artikel 1 Inschrijving opleiding of associate-degreeprogramma of opleidingsvorm wil veranderen met ingang van het nieuwe studiejaar. Of een persoon, die in het verleden als student stond ingeschreven, maar die met ingang van het nieuwe studiejaar zijn eerder gestopte bacheloropleiding of associate-degreeprogramma wil vervolgen of zich voor een andere bacheloropleiding of associate-degreeprogramma wil inschrijven. Afwijzing (negatief studieadvies met bindende afwijzing) zie verder BSA. BSA Officiële schriftelijke mededeling aan een voltijdse, deeltijdse of duale student, dat de studie aan de opleiding niet kan worden voortgezet. De student heeft voor desbetreffende bacheloropleiding of associatedegreeprogramma geen inschrijvingsrecht meer bij Hogeschool Rotterdam (artikel 7.8b WHW, vaak omschreven als negatief studieadvies met bindende afwijzing). Voor meer informatie: Hogeschoolgids Rotterdam, artikel 6.9. Bureau Klachten en geschillen van Hogeschool Rotterdam (BKG) Bureau waarbij een klacht of geschil als bedoeld in dit reglement, dient te worden ingediend door student/ extraneus of door een aanmelder/ toekomstig extraneus. Centrale selectie DUO verloot de door Hogeschool Rotterdam beschikbaar gestelde plaatsen onder de aanmelders aan de hand van lotingklassen. College van beroep voor de examens van Hogeschool Rotterdam (CBE) College van beroep voor de examens als bedoeld in artikel 7.60 WHW. College van beroep voor het hoger onderwijs (CBHO) College van beroep voor het hoger onderwijs als bedoeld in artikel 7.64 WHW. (Wettelijk) Collegegeld Het collegegeld dat betaald moet worden door een student die valt onder artikel 7.45a WHW. De hoogte van alle andere college- en examengelden wordt door het College van Bestuur van Hogeschool Rotterdam bepaald. 11

11 Artikel 1 Inschrijving Collegejaar Tijdvak dat aanvangt op 1 september en eindigt op 31 augustus van het daarop volgende kalenderjaar, ook wel genoemd cursusjaar of studiejaar. Decentrale selectie Bevoegdheid van het College van Bestuur om voor opleidingen met een decentrale selectie, voor een bepaald percentage van de plaatsen zelf studenten via een voorkeurslijst aan te leveren aan DUO, waarna DUO in het proces van selectie rekening houdt met deze lijst. Decentrale selectie is een onderdeel van centrale selectie Deficiëntie Een situatie waarin, vanwege het volgens het diploma gekozen vakkenpakket dan wel profiel, iemand niet toelaatbaar is tot de opleiding conform artikel 7.25 WHW. Veel deficiënties moeten opgeheven zijn vóór aanvang van de studie ( voor de poort ). Andere hoeven op basis van een ministeriële regeling op opleidingsniveau - pas opgeheven te zijn vóór het afleggen van het propedeutisch examen ( na de poort ). In beide gevallen is sprake van: formele deficiënties. Deficiëntiecursus Onderwijseenheid die door een student die één of meer deficiënties heeft, behaald moet worden vóór het propedeutisch examen, om een formele deficiëntie op te heffen. Een deficiëntiecursus kan al dan niet deel uitmaken van de hogeschool brede vrije keuzeruimte van het eerste jaar. Het is niet mogelijk een onvoldoende resultaat voor een deficiëntiecursus te compenseren met andere tentamenresultaten. DUO Dienst Uitvoering Onderwijs van het ministerie van OCW. Extraneus Persoon die staat ingeschreven aan de hogeschool uitsluitend om deel te nemen aan het propedeutische dan wel het afsluitende examen, dan wel aan gedeelten daarvan. Februari-instroom Instroom bij een bacheloropleiding of associate-degreeprogramma per 1 februari. 12

12 Artikel 1 Inschrijving Fixusopleiding Een opleiding waarvoor op grond van artikelen 7.53 of 7.56 WHW een beperkt aantal studenten kan worden ingeschreven. Geschil Een geschil wordt kenbaar gemaakt middels het indienen van een schriftelijk bezwaar c.q. indienen van een beroep door een student/ aanmelder of extraneus/ toekomstig extraneus tegen een beslissing genomen door een orgaan van Hogeschool Rotterdam, niet zijnde een besluit van algemene strekking of van privaatrechtelijke aard. Geschillenadviescommissie van Hogeschool Rotterdam (GAC) Geschillenadviescommissie als bedoeld in artikel 7.63a WHW. Herinschrijver Een persoon, die als student staat ingeschreven en die met ingang van het nieuwe studiejaar zijn huidige bacheloropleiding of associate-degreeprogramma (inclusief opleidingsvorm) wil voortzetten. Instellingscollegegeld Collegegeld, dat betaald moet worden door een student, die niet het wettelijk collegegeld betaald. Propedeuse Eerste deel van de bacheloropleiding, met een omvang van 60 studiepunten, dat in het onderwijs in één studiejaar wordt aangeboden. Bij een verkort programma kan de duur korter zijn. Schoolvakantiedag Dag die zodanig als een vakantiedag is opgenomen in het jaarrooster voor studenten. Schoolwerkdag Alle dagen, met uitzondering van zondag en de christelijke en nationale feestdagen, niet zijnde schoolvakantiedagen, zoals bedoeld in het studentenjaarrooster. Een kalenderweek kent 6 schoolwerkdagen; maandag tot en met zaterdag. Selectieve opleidingen Bacheloropleidingen of associate-degreeprogramma s die door Hogeschool Rotterdam in overeenstemming met artikel 7.31.d, lid 2 WHW zijn aan- 13

13 Artikel 1 Inschrijving gemerkt als opleiding waarbij een negatief studiekeuzeadvies met aanmelding na 1 mei met uiterste aanmelddatum 31 juli 2015 leidt tot afwijzing voor desbetreffende bacheloropleiding of associate-degreeprogramma. De aanmelder wordt door Studenten Service Center (SSC) voor betreffende bacheloropleiding of associate-degreeprogramma ook afgewezen in Studielink. De mogelijkheid tot inschrijving voor desbetreffende bachelor-opleiding of associate-degreeprogramma vervalt daarmee. Startmeter Een digitale vragenlijst, die door een bacheloropleiding of associatedegreeprogramma als studiekeuzeactiviteit ingezet kan worden en door de aanmelder ingevuld dient te worden voorafgaand aan het te voeren studiekeuzeadviesgesprek. Student Een persoon, die staat ingeschreven aan de hogeschool voor het volgen van onderwijs en het afleggen van tentamens en examens van een bachelor-opleiding of associate-degreeprogramma van de hogeschool. In de praktijk wordt bij inschrijving ook een opleidingsvorm opgegeven: voltijds, deeltijds of duaal. Studenten Service Center (SSC) Afdeling van dienst Administratie, Informatievoorziening en Control (AIC, v/h Financiën en Studentregistratie) die na aanmelding bij Studielink het proces van aanmelding tot en met inschrijving begeleidt, inclusief de financiële afhandeling. Studiejaar Het tijdvak dat aanvangt op 1 september en eindigt op 31 augustus van het daarop volgende jaar. Studiekeuzeadvies Studiekeuzeadvies, zoals bedoeld in artikel 7.31.b WHW. Studiekeuzeadviesgesprek Verplicht onderdeel van de studiekeuzecheck als onderdeel van aanmelding bij Hogeschool Rotterdam. In het gesprek komen in ieder geval de studiekeuzeactiviteiten aan bod die door de bacheloropleiding of associatedegreeprogramma zijn vastgesteld en van tevoren zijn bekendgemaakt op desbetreffende opleidingspagina van 14

14 Artikel 1 Inschrijving Studiekeuzecheck Studiekeuzeactiviteit als onderdeel van inschrijving, zoals bedoeld in artikel 7.31.b WHW bestaande bij Hogeschool Rotterdam uit een studiekeuzeadviesgesprek. Studielink De gemeenschappelijke aanmeld- en inschrijfapplicatie van de hogescholen, de universiteiten en de minister. Studievoorlichting Afdeling (Onderwijs & Student) van dienst Onderwijs en Ontwikkeling (OeO, v/h Communicatie & Externe Betrekkingen) die (studie)voorlichting verzorgt aan aankomende studenten. Switcher Een student die staat ingeschreven bij een bacheloropleiding of associatedegreeprogramma en zich inschrijft voor een andere bacheloropleiding of associate-degreeprogramma van Hogeschool Rotterdam of andere hogeschool is een aanmelder. Toelatingsexamens en Ondersteunend Onderwijs Afdeling van dienst Onderwijs en Ontwikkeling (OeO, v/h Communicatie & Externe Betrekkingen) Aanmelders die niet aan de toelatingseisen voldoen, krijgen van afdeling Studenten Service Center (SSC) automatisch bericht dat zij een toelatingsexamen moeten afleggen. Werkzaamheden van de afdeling Toelatingsexamens en Ondersteunend Onderwijs zijn bedoeld om aanmelder goed voor te bereiden en hen te toetsen om de juiste competenties te behalen voor het volgen van een bacheloropleiding of associate-degreeprogramma aan Hogeschool Rotterdam. Vooropleidingseisen Eisen als bedoeld in artikel 7.24 e.v. WHW. WHW Officiële afkorting van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. 15

15 Artikel 1 Inschrijving Rechtsgeldigheid De bepalingen van dit reglement zijn slechts rechtsgeldig indien en voor zover zij niet in strijd zijn met hogere regelgeving dan wel met de bekostigingsvoorwaarden. Alleen dan kunnen aan de betreffende bepalingen van het reglement rechten worden ontleend. Artikel 1.2 Eisen vooropleiding Diploma s Om ingeschreven te kunnen worden bij een bacheloropleiding of associatedegreeprogramma van Hogeschool Rotterdam moet de aanmelder minimaal in het bezit zijn van één van volgende diploma s: diploma middelbare school: HBS A; HBS B; MTS; MMS; gymnasium A oude stijl; gymnasium B oude stijl; vwo; havo; havo/(m)bo (diploma afgegeven voor een combinatie van havo en (m)bo); mbo niveau 4 (alle domeinen); oudere diploma s (oude stijl); hiervoor geldt dat er vakkenpakketeisen gesteld kunnen worden (artikel 1.2.2). Verdere informatie is te verkrijgen bij afdeling Studievoorlichting; overige diploma s: Europese school; propedeusediploma van hbo of universiteit; einddiploma van hbo of universiteit. 16

16 Artikel 1 Inschrijving Degene die niet in het bezit is van één van bovengenoemde diploma s kan onder bepaalde omstandigheden een toelatingsexamen afleggen, zie artikel 1.3 hierna. Voor toelating op grond van een buitenlands diploma is er een speciale diplomawaarderingsprocedure. Informatie daarover wordt verstrekt door afdeling Studenten Service Center (SSC) van de hogeschool. Aanmelders (studenten) zijn onder de voorwaarden van het verdrag betreffende de erkenning van kwalificaties betreffende hoger onderwijs in de Europese regio toelaatbaar, tenzij College van Bestuur van Hogeschool Rotterdam een aanzienlijk verschil heeft aangetoond tussen de algemene eisen betreffende de toegang op het grondgebied van het land waar de kwalificatie werd behaald en de algemene eisen bij of krachtens WHW Profiel- en vakkenpakketeisen Voor sommige bacheloropleidingen of associate-degreeprogramma s binnen de hogeschool geldt naast de vooropleidingseis van artikel een profiel- of vakkenpakketeis. Het havo- en/of vwo-diploma met oud profiel geeft géén rechtstreekse toelating meer tot alle bacheloropleidingen van het hbo. Het instellingsbestuur kan wel een toelatingsbeschikking afgeven. Voor alle bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s die Hogeschool Rotterdam aanbiedt, geldt per 1 september 2003 de regeling dat inschrijving mogelijk is als niet aan de profiel- en/of vakkenpakketeis is voldaan. Voorwaarde is daarbij altijd dat de aanmelder aantoont, tóch aan de nodige bekwaamheidseisen te voldoen. Aan deze eisen moet dan zijn voldaan vóór aanvang van bacheloropleiding of associate-degreeprogramma. Deze regeling is gebaseerd op artikel 7.25 lid 4 WHW. 17

17 Artikel 1 Inschrijving Met ingang van studiejaar geldt verder dat er bijzondere nadere vooropleidingseisen opleiding tot leraar basisonderwijs (artikel 7.25a WHW) zijn gesteld. Zie hiervoor de desbetreffende opleidingspagina op Beheersing Nederlandse taal Als een aanmelder is toegelaten op grond van een buitenlands diploma, dient de aanmelder een toets Nederlandse taal met goed gevolg af te leggen. Deze toets dient te zijn: Onderzoek NT2 van Hogeschool Rotterdam of; het staatsexamen NT2 programma II. Voor die bacheloropleiding of associate-degreeprogramma waarvan is vastgesteld dat deze in een andere taal dan het Nederlands wordt verzorgd, is deze eis niet van toepassing, zie artikel 7.2 WHW. In voorkomende gevallen staat dit vermeld in de hogeschoolgids van het instituut waar desbetreffende bacheloropleiding of associate-degreeprogramma toe behoort. De bacheloropleiding of associate-degreeprogramma stelt conform gedragscode internationale student (artikel 4.2 Gedragscode) vast aan welke minimale taaleisen de aanmelder voor Engelstalig onderwijs moet voldoen. In voorkomende gevallen staat dit vermeld in de hogeschoolgids van het instituut waar desbetreffende bacheloropleiding of associate-degreeprogramma toe behoort. Conform artikel 7.28 WHW wordt de inhoud van het Onderzoek NT2 van Hogeschool Rotterdam door het College van Bestuur vastgesteld. De inhoud van het Onderzoek NT2 wordt na overleg met de instituutsdirectie door directeur Onderwijs en Ontwikkeling (OeO, v/h Communicatie & Externe Betrekkingen) bepaald. De eisen worden opgenomen in de hogeschoolgids van het instituut waar desbetreffende opleiding toe behoort. Voor verdere informatie wordt verwezen naar artikel en bijlage 6. 18

18 Artikel 1 Inschrijving Inschrijven als student of extraneus Inschrijven is mogelijk indien student of extraneus: 1. de Nederlandse nationaliteit bezit of op grond van een wettelijke bepaling als Nederlander wordt behandeld; 2. een vreemdeling en jonger dan achttien jaar is op de eerste dag waarop de bacheloropleiding of associate-degreeprogramma begint waarvoor voor de eerste maal inschrijving wordt gewenst; 3. een vreemdeling en achttien jaar of ouder is op de eerste dag waarop de bacheloropleiding of associate-degreeprogramma begint waarvoor voor de eerste maal inschrijving wordt gewenst en op die dag rechtmatig in Nederland verblijft in de zin van artikel 8 Vreemdelingenwet 2000; 4. een vreemdeling is en buiten Nederland verblijf houdt op de eerste dag waarop de bacheloropleiding of associate-degreeprogramma begint waarvoor voor de eerste maal inschrijving wordt gewenst; 5. een vreemdeling is, niet meer voldoet aan een van de voorwaarden, gesteld onder 2, 3 of 4 en eerder in overeenstemming met een van die onderdelen is ingeschreven voor een bacheloropleiding of associatedegreeprogramma van een instelling, welke bacheloropleiding of associate-degreeprogramma nog steeds wordt gevolgd en nog niet is voltooid. Indien na inschrijving blijkt dat de inschrijving op welke grond dan ook niet in overeenstemming heeft plaatsgevonden met bovengenoemde voorwaarden, wordt de inschrijving van de student of extraneus onmiddellijk beëindigd. 19

19 Artikel 1 Inschrijving Artikel 1.3 Toelatingsonderzoek 21+, Onderzoek NT2 of Deficiënties Dit artikel is van toepassing op aanmelders die via het toelatingsonderzoek op grond van artikel 7.29 WHW vrijgesteld worden van de vooropleidingseisen (artikel 1.2) om zo tot een opleiding toegelaten te kunnen worden. Aanmelden voor het toelatingsonderzoek 21+, onderzoek NT2 of deficiënties geschiedt door aanmelding voor een bacheloropleiding of associate-degreeprogramma aan Hogeschool Rotterdam via Studielink en dient te gebeuren uiterlijk op 1 mei voorafgaand aan het desbetreffende studiejaar. Tevens moet de aanmelder zich inschrijven voor het toelatingsonderzoek 21+, het onderzoek NT2 of deficiënties bij afdeling Toelatingsexamens en Ondersteunend Onderwijs. De aanmelder die zich heeft ingeschreven kan zich voorbereiden op de toetsing. Er wordt onderwijs aangeboden als voorbereiding op onderzoek 21+, onderzoek NT2 en deficiënties. Als de aanmelder deelneemt aan het onderwijs is een financiële bijdrage verschuldigd. Het onderwijs bestaat uit cursussen. Verdere informatie over de inhoud van het onderzoek is te vinden in de informatiegids Toelatingsonderzoek 21+, Onderzoek NT2, Deficiënties van afdeling Toelatingsexamens en Ondersteunend Onderwijs Toelatingsonderzoek 21+ Het Toelatingsonderzoek 21+ bestaat uit een Aanlegtest en een onderzoek 21+. De aanmelder maakt eerst de Aanlegtest. De Aanlegtest gaat (eventueel) gepaard met een selectiegesprek. Bij een positief resultaat van de Aanlegtest wordt het toelatingsonderzoek 21+ voortgezet. De Aanlegtest is geldig voor het komende studiejaar en het studiejaar aansluitend. Het College van Bestuur stelt een commissie in om de geschiktheid van de aanmelder voor de desbetreffende bacheloropleiding of associate-degreeprogramma vast te stellen. Ook hierbij is kennis van de Nederlandse taal een vereiste. 20

20 Artikel 1 Inschrijving De beschikking wordt pas afgegeven, indien is aangetoond dat iemand over voldoende kennis van de Nederlandse taal beschikt om het onderwijs succesvol te kunnen volgen (artikel 7.29 lid 1 WHW). Deze bepaling geldt niet voor de Engelstalige opleidingen van Hogeschool Rotterdam. Om een toelatingsonderzoek 21+ te kunnen afleggen moet de aanmelder minstens 21 jaar oud zijn op 1 oktober van het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft. Voor een bezitter van een buitenlands diploma dat in eigen land toegang geeft tot een opleiding aan een instelling voor hoger onderwijs (artikel 7.29 lid 3 WHW), kan het College van Bestuur afwijken van deze leeftijdsgrens. Van deze leeftijdsgrens kan het College van Bestuur ook afwijken, indien in bijzondere gevallen geen diploma kan worden overgelegd. Conform artikel 7.29 WHW wordt de inhoud van het toelatingsonderzoek 21+ door het College van Bestuur vastgesteld. De bevoegdheid tot het vaststellen van de inhoud en het afnemen van het toelatingsonderzoek 21+ is door College van Bestuur gemandateerd aan directeur Onderwijs en Ontwikkeling (OeO, v/h Communicatie & Externe Betrekkingen). Deze stelt de inhoud vast na overleg met betrokken instituutsdirecteur. De eisen worden opgenomen in de hogeschoolgids van het instituut waar desbetreffende opleiding toe behoort. De lijst met examenvakken onderzoek 21+ wordt jaarlijks op gepubliceerd. Het toelatingsonderzoek 21+ kan slechts in vastgestelde perioden worden afgelegd. Er geldt een sluitingsdatum van uiterlijk 1mei voorafgaand aan het betreffende studiejaar voor aanmelden voor een bacheloropleiding of een associate-degreeprogramma én deelname aan het toelatingsonderzoek 21+. Als de aanmelder deelneemt aan het toelatingsonderzoek 21+ is een financiële bijdrage verschuldigd. De aanmelder die de Aanlegtest en de voorgeschreven vakken van het onderzoek 21+ behaalt, ontvangt een verklaring van toelatingsonderzoek 21+. De verklaring van toelatingsonderzoek 21+ geeft uitsluitend toegang tot de opleiding waarvoor de beschikking is afgegeven. De opleidingskeuze kan op verzoek van de aanmelder onder bepaalde 21

21 Artikel 1 Inschrijving omstandigheden na beslissing van de Commissie Toetsing Onderzoek 21+, Onderzoek NT2 en Deficiënties worden gewijzigd. De aanmelder met een deelcertificaat van het staatsexamen havo of vwo voor een vak van het onderzoek 21+ wordt voor dat vak vrijgesteld. Zie voor de aanvraag van een vrijstelling voor een vak van het onderzoek 21+ bijlage 6. De aanmelder moet echter wel altijd deelnemen aan de Aanlegtest. De aanmelder kan tegen een genomen besluit van het College van Bestuur op grond van het bepaalde bij of krachtens artikel 7.25 lid 4 WHW (toelatingsonderzoek 21+) in beroep gaan bij het College van beroep voor de examens (bijlage 5). De aanmelder kan binnen 12 schoolwerkdagen (2 kalenderweken) een heroverwegingsverzoek indienen bij Commissie Toetsing Onderzoek 21+, Onderzoek NT2 en Deficiënties alvorens de aanmelder in beroep kan gaan bij College van beroep voor de examens. Voor verdere informatie wordt verwezen naar bijlage 6 en Toelatingsonderzoek 21+ bij Willem de Kooning Academie (WdKA) De kunstopleidingen van Willem de Kooning Academie (WdKA) hebben een ander Toelatingsonderzoek 21+ dan de reguliere bacheloropleidingen of associate-degreeprogramma s van Hogeschool Rotterdam. Dit onderzoek bestaat uit het toetsen van artistieke en beeldende kwaliteiten en het maken van een uitgebreide Aanlegtest: WdKA-test 21+. De toegangsregeling bij Willem de Kooning Academie voor de kunstopleidingen staat los van het Toelatingsonderzoek 21+ van Hogeschool Rotterdam. Dit betekent dat met desbetreffende toegangsregeling de aanmelder niet toelaatbaar is voor een andere bacheloropleiding of associate-degreeprogramma binnen Hogeschool Rotterdam. Andersom geldt ook dat de aanmelder met het Toelatingsonderzoek 21+ van Hogeschool Rotterdam geen toegang heeft tot één van de kunstopleidingen aan Willem de Kooning Academie. 22

22 Artikel 1 Inschrijving Onderzoek NT2 Het onderzoek NT2 bestaat uit twee fasen waarvan de onderdelen voldoen aan niveau B1/B2 van het Europees Referentie Kader. De eerste fase omvat de lees- en schrijfvaardigheid en de tweede fase de spreek- en luistervaardigheid. De twee fasen vormen samen een toets. Het onderzoek NT2 kan slechts in vastgestelde perioden worden afgelegd en voor ieder toetsmoment geldt een sluitingsdatum voor inschrijving. Als de aanmelder deelneemt aan het onderzoek NT2 is een financiële bijdrage verschuldigd. De aanmelder die het onderzoek NT2 behaalt, ontvangt een verklaring onderzoek NT2. Zie voor nadere regels voor het onderzoek NT2 bijlage 6. De aanmelder kan tegen een genomen besluit van het College van Bestuur op grond van het bepaalde bij of krachtens artikel 7.28 lid 2 WHW in beroep gaan bij het College van beroep voor de examens (bijlage 5). De aanmelder kan binnen 12 schoolwerkdagen (2 kalenderweken) een heroverwegingsverzoek indienen bij Commissie Toetsing Onderzoek 21+, Onderzoek NT2 en Deficiënties alvorens de aanmelder in beroep gaat bij College van beroep voor de examens. Voor verdere informatie wordt verwezen naar bijlage 6 en Deficiënties Een aanmelder die een bacheloropleiding of associate-degreeprogramma wil gaan volgen, maar beschikt over een havo-, vwo-, of mbo-lang-diploma met een doorstroomprofiel of vakkenpakket waarmee men niet rechtstreeks toelaatbaar is, heeft één of meer zogenaamde vak deficiënties. Indien er vastgesteld wordt dat er vakkenpakketeisen gelden voor aanmelders met een mbo-diploma op niveau vier dan zijn deze ook van toepassing op aanmelders 23

23 Artikel 1 Inschrijving bij Hogeschool Rotterdam. Die deficiënties moeten opgeheven zijn voordat men met de bacheloropleiding of associate-degreeprogramma begint. Bij enkele, speciaal door de minister van OCW aangewezen bacheloropleidingen, is toelating mogelijk zonder aan de profiel- en/of vakkenpakketeis te voldoen. Deze aanmelders hebben dan een formele deficiëntie. In de hogeschoolgids van desbetreffende bacheloropleiding(en) staat aangegeven aan welke verplichtingen de aanmelder moet voldoen om de deficiëntie op te heffen. De instituutsdirectie bepaalt, binnen de wettelijke verplichtingen en hogeschoolkaders, welke verplichtingen dat zijn. Aan deze verplichtingen moet zijn voldaan vóór het propedeutisch examen. Op dit moment zijn er bij de hogeschool geen opleidingen waarbij dit van toepassing is. Conform artikel 7.25 WHW wordt de inhoud van het onderzoek deficiënties door het College van Bestuur vastgesteld. De inhoud van het onderzoek deficiënties wordt na overleg met de instituutsdirectie door directeur Onderwijs en Ontwikkeling (OeO, v/h Communicatie & Externe Betrekkingen) bepaald. De eisen worden opgenomen in de hogeschoolgids van desbetreffende bacheloropleiding of associate-degreeprogramma. De tabellen waarin de deficiëntievakken worden genoemd wordt jaarlijks op gepubliceerd. Voor verdere informatie wordt verwezen naar artikel 1.3 en naar de bijlagen 6 en 7. 24

24 Artikel 1 Inschrijving Artikel 1.4 Procedure aanmelding: studiekeuzecheck en studiekeuzeadvies Studiekeuzecheck De studiekeuzecheck beoogt inzicht te geven in de geschiktheid van de aanmelder voor de gekozen bacheloropleiding of associate-degreeprogramma, evenals in factoren die een succesvolle deelname aan de bacheloropleiding of associate-degreeprogramma in de weg zouden kunnen staan. Uit het studiekeuzeadviesgesprek volgt het studiekeuzeadvies. Het studiekeuzeadvies doet melding van de geschiktheid van de aanmelder voor de gekozen bachelor-opleiding of associate-degreeprogramma, eventueel aangevuld met een advies welke andere bacheloropleiding(en) of associate-degreeprogramma( s) beter in aanmerking kom(t)en voor de aanmelder. Indien het oordeel over de geschiktheid positief is, volgt er een positief studiekeuzeadvies; bij een negatief oordeel volgt een negatief studiekeuzeadvies. Het studiekeuzeadvies vermeldt voorts of het wenselijk is dat er wordt deelgenomen aan ondersteunings- of bijspijkeractiviteiten. De studiekeuzecheck is een verplicht onderdeel van inschrijving bij Hogeschool Rotterdam voor alle bacheloropleidingen of associate-degreeprogramma s voor zover deze niet een decentrale selectie toepassen (zie artikel 1.5). De studiekeuzecheck geldt voor aanmelders (voltijds, deeltijds en duaal) die zich voor de eerste keer aanmelden voor het eerste jaar van desbetreffende bacheloropleiding of associate-degreeprogramma. Niet deelnemen aan de studiekeuzecheck betekent dat de aanmelder geen recht heeft op inschrijving in overeenstemming met artikel 7.32 t/m 7.34 WHW voor de desbetreffende bacheloropleiding of associate-degreeprogramma. De studiekeuzecheck bestaat uit het studiekeuzeadviesgesprek en wordt gevoerd aan de hand van de per bacheloropleiding of associate-degreeprogramma vastgestelde studiekeuzeactiviteit(en). Indien er ter ondersteuning 25

25 Artikel 1 Inschrijving van het gesprek extra documenten en/of activiteiten gevraagd worden, dan wordt dit met de uitnodiging voor het studiekeuzeadviesgesprek bekend gemaakt en zijn van tevoren bekend gemaakt op desbetreffende opleidingspagina van Het studiekeuzeadviesgesprek wordt gevoerd met functionarissen van Hogeschool Rotterdam die daartoe zijn aangewezen Aanmelden tot en met 1 mei of ná 1 mei 2015 met uiterste aanmelddatum 31 juli 2015 Hogeschool Rotterdam past regels toe ten aanzien van de studiekeuzecheck bij aanmelding uiterlijk op of na 1 mei 2015 met uiterste aanmelddatum 31 juli Aanmelders die zich uiterlijk op 1 mei 2015 aanmelden voor een bacheloropleiding (voltijdse, duale, of deeltijdse variant) of associate-degreeprogramma ontvangen een studiekeuzeadvies dat als advies wordt gegeven. Het opvolgen van het advies wordt ten zeerste aanbevolen, maar heeft geen verdere gevolgen voor de verdere procedure rond inschrijving. Voor sommige groepen aanmelders gelden andere regels (zie artikel 1.5). 2. a. Aanmelden na 1 mei 2015 met uiterste aanmelddatum 31 juli 2015 bij een niet-selectieve opleiding (zie artikel 1.4.3). Voor aanmelders die zich na 1 mei met uiterste aanmelddatum 31 juli 2015 voor de eerste keer aanmelden bij Hogeschool Rotterdam voor een niet-selectieve bacheloropleiding of associate-degreeprogramma, geldt hetzelfde als bij aanmelding uiterlijk op 1 mei. b. Voor aanmelders die zich tussen 2 mei en uiterste aanmelddatum 31 juli voor de eerste keer aanmelden bij Hogeschool Rotterdam voor een selectieve bacheloropleiding of associate-degreeprogramma (zie artikel 1.4.3), geldt dat zij niet alleen verplicht zijn deel te nemen aan de studiekeuzecheck, maar geldt ook de eis dat deelname aan de studiekeuzecheck leidt tot een positief studiekeuzeadvies. Krijgt de aanmelder een negatief studiekeuzeadvies dan heeft hij geen recht op inschrijving in overeenstemming met artikel 7.32 t/m 7.34 WHW. 26

26 Artikel 1 Inschrijving 3. Voor degenen die zich uiterlijk op 1 mei hebben aangemeld bij Hogeschool Rotterdam voor een opleiding en na 1 mei besluiten de aanmelding om te zetten naar een selectieve bacheloropleiding of associate-degreeprogramma (zie artikel 1.4.3), geldt dat deelname aan een studiekeuzecheck voor de desbetreffende opleiding een vereiste is voor inschrijving. De eis dat er een positief studiekeuzeadvies nodig is, geldt in dit geval niet. 4. Voor aanmelders die zich bij een andere hogeschool hebben aangemeld en daar het inschrijvingsrecht hebben verworven en nadien besluiten zich aan te melden bij Hogeschool Rotterdam, is onder verwijzing van artikel 7.31.b WHW deelname aan de studiekeuzecheck verplicht om voor inschrijving in aanmerking te komen Selectieve bacheloropleidingen en bachelor-degreeprogramma s De lijst van selectieve bacheloropleidingen en bachelor-degreeprogramma s wordt jaarlijks door het College van Bestuur van Hogeschool Rotterdam vastgesteld en gepubliceerd op Bijlage 1, die onlosmakelijk deel uitmaakt van dit reglement, geeft voor studiejaar weer welke bacheloropleiding of associate-degreeprogramma selectief of niet-selectief is Procedurele bepalingen studiekeuzecheck De verplichte studiekeuzecheck, als onderdeel van de totale inschrijving, vindt plaats op uitnodiging van Hogeschool Rotterdam en bestaat uit het studiekeuzeadviesgesprek. Het studiekeuzeadviesgesprek wordt aan de hand van de per bacheloropleiding of associate-degreeprogramma vastgestelde studiekeuzeactiviteit(en) gehouden. Deze voor het gesprek ondersteunende activiteiten kunnen onder andere zijn het uitvoeren van de startmeter (digitale vragenlijst), het opstellen van een portfolio, het schrijven van een motivatiebrief, het meenemen van de meest recente cijferlijst(en), het bijwonen van een 27

27 Artikel 1 Inschrijving onderwijsactiviteit op een locatie van Hogeschool Rotterdam en het opstellen van een overzicht met elders verworven competenties (EVC s). De bacheloropleiding en/of het associate-degreeprogramma stelt de studiekeuzeactiviteiten vast, maakt deze bekend op desbetreffende opleidingspagina van en herhaalt dit bij de uitnodiging voor het studiekeuzeadviesgesprek. De verdere procedure rond de studiekeuzecheck is als volgt: 1. Aanmelden via Studielink Na aanmelding bij Studielink ontvangt de aanmelder een bevestiging van aanmelding van Hogeschool Rotterdam en een voorlopig studentinlogaccount voor het hogeschool intranet (HINT) met daaraan gekoppeld een student account. 2. Uitnodiging studiekeuzeadviesgesprek De aanmelder ontvangt, te beginnen na 1 februari 2015, van de bacheloropleiding of het associate-degreeprogramma een schriftelijke uitnodiging voor het studiekeuzeadviesgesprek. In deze uitnodiging staat met welk reserveringssysteem de aanmelder zich kan aanmelden voor het studiekeuzeadviesgesprek of op welke door de bacheloropleiding of associatedegreeprogramma vastgestelde dag en tijd de aanmelder zich dient te melden. In de uitnodiging staat tevens welke studiekeuzeactiviteiten vereist zijn ter voorbereiding op het studiekeuzeadviesgesprek. Bepalingen: a. Hogeschool Rotterdam past bij de uitvoering van de studiekeuzecheck voor wat betreft aanmelding tot en met 1 mei en aanmelding na 2 mei met uiterste aanmelddatum 31 juli een ander regime toe bij selectieve bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s ten aanzien van het studiekeuzeadvies als uitkomst van het studieadviesgesprek (zie artikel 1.4.2). Voor aanmelders die zich op/na 1 juli en met uiterste aanmelddatum 31 juli aanmelden geldt een andere termijn van uitnodiging voor het studiekeuzeadviesgesprek (zie artikel lid c). b. uitnodiging studiekeuzeadviesgesprek met aanmelding tot 1 juli 2015 Wordt de aanmelder via een reserveringssysteem van de bachelo- 28

28 Artikel 1 Inschrijving ropleiding of associate-degreeprogramma in de gelegenheid gesteld zelfstandig dag en tijd te bepalen, dan dient deze te liggen binnen drie kalenderweken na de eerste uitnodiging. Wordt de aanmelder uitgenodigd met een door bacheloropleiding of associate-degreeprogramma vastgestelde dag en datum dan heeft hij, alleen met gegronde redenen, eenmalig de gelegenheid dag en tijdstip in overleg met bacheloropleiding of associate-degreeprogramma aan te passen. Geeft de aanmelder geen gehoor aan de uitnodiging en/of verschijnt hij niet (no-show) op het gereserveerde moment, dan ontvangt hij van de bacheloropleiding of het associate-degreeprogramma een tweede en tevens laatste mogelijkheid. De termijn van reservering voor de tweede mogelijkheid is beperkt tot twee kalenderweken. Maakt hij geen gebruik van deze tweede uitnodiging binnen de gestelde termijn en/of hij verschijnt wederom niet (no-show) dan wordt hij door Studenten Service Center (SSC) voor betreffende bacheloropleiding of associate-degreeprogramma afgewezen in Studielink. De mogelijkheid tot inschrijving voor desbetreffende bacheloropleiding of associate-degreeprogramma vervalt daarmee. c. uitnodiging met aanmelding op/na 1 juli met uiterste aanmelddatum 31 juli 2015 Na aanmelding voor een bacheloropleiding of het associate-degreeprogramma gelegen op/na 1 juli met uiterste aanmelddatum 31 juli 2015 ontvangt de aanmelder een uitnodiging voor het studiekeuzeadviesgesprek in kalenderweek 33 of 34 (10-22 augustus 2015), tenzij de bacheloropleiding of associate-degreeprogramma buiten genoemde kalenderweken andere mogelijkheden aanbiedt. Maakt de aanmelder geen gebruik van de uitnodiging en/of verschijnt hij niet (no-show) op de zelf gekozen dag en tijdstip gelegen in kalenderweek 33 of 34 dan ontvangt de aanmelder van de bacheloropleiding of associate-degreeprogramma een tweede uitnodiging met een door bacheloropleiding of associate-degreeprogramma vastgestelde datum en tijdstip gelegen binnen 6 schoolwerkdagen na de eerste 29

29 Artikel 1 Inschrijving uitnodiging. Maakt hij geen gebruik van deze tweede uitnodiging binnen de gestelde termijn en/of hij verschijnt wederom niet (no-show) dan wordt hij door Studenten Service Center voor betreffende bacheloropleiding of associate-degreeprogramma afgewezen in Studielink. De mogelijkheid tot inschrijving voor desbetreffende bacheloropleiding of associate-degreeprogramma vervalt daarmee. d. Het studiekeuzeadviesgesprek kan op alle schoolwerkdagen plaatsvinden. Als schoolwerkdag geldt maandag tot en met zaterdag. 3. Studiekeuzeactiviteiten ten behoeve van het studiekeuzeadviesgesprek Ter versterking en onderbouwing van het studiekeuzeadviesgesprek stelt de bacheloropleiding of associate-degreeprogramma van te voren een (aantal) studiekeuzeactiviteit(en) vast en maakt deze op desbetreffende opleidingspagina van bekend. In de uitnodiging voor het studiekeuzeadviesgesprek worden aan het studiekeuzegesprek verbonden studiekeuzeactiviteiten wederom bekend gemaakt aan de aanmelder. a. De studiekeuzeactiviteit(en) kan (kunnen) bestaan uit door de aanmelder zelfstandig uit te voeren activiteit(en) op een zelf te bepalen locatie of op een door de opleiding of associate-degreeprogramma vast te stellen locatie van Hogeschool Rotterdam. Bestaat de studiekeuzeactiviteit uit het maken van bijvoorbeeld een portfolio, motivatieschrijven of sollicitatiebrief dan worden de voorwaarden (condities) waar het schrijven aan moet voldoen duidelijk in de uitnodiging (zie artikel lid 2) vermeld. Wordt de aanmelder uitgenodigd de startmeter (digitale vragenlijst) in te vullen, dan ontvangt hij van desbetreffende bacheloropleiding of associate-degreeprogramma de link naar de startmeter en een handleiding (instructie). Het rapport dat volgt uit de startmeter komt direct na afronding van de digitale vragenlijst binnen op het voorlopig student account van de aanmelder. Vanwege de verwerkingstijd dient de aanmelder de startmeter uiterlijk drie schoolwerkdagen voor het studiekeuzeadviesgesprek volledig ingevuld te hebben. 30

30 Artikel 1 Inschrijving De aanmelder dient het rapport en/of alle benodigde bescheiden verbonden aan de studiekeuzeactiviteit(en) mee te nemen naar het studiekeuzeadviesgesprek. b. Deelname aan studiekeuzeactiviteit(en) is verplicht. Zonder de studiekeuzeactiviteit(en) volledig en correct te hebben uitgevoerd is het niet mogelijk deel te nemen aan het studiekeuzeadviesgesprek van desbetreffende bacheloropleiding of associate-degreeprogramma. 4. Vervalt het studiekeuzeadviesgesprek vanwege het niet volledig en correct uitvoeren van de studiekeuzeactiviteit(en) dan geldt dat als afwezigheid (no-show). Indien de aanmelder ook bij de tweede uitnodiging niet volledig en correct de door de bacheloropleiding of associate-degreeprogramma verplicht gestelde studiekeuzeactiviteit(en) uitvoert dan wordt hij door Studenten Service Center (SSC) voor betreffende bacheloropleiding of associate-degreeprogramma afgewezen in Studielink. De mogelijkheid tot inschrijving voor desbetreffende bacheloropleiding of associatedegreeprogramma vervalt daarmee. 5. Aanmelden bij meer dan één bacheloropleiding of associate-degreeprogramma van Hogeschool Rotterdam Elke bacheloropleiding of associate-degreeprogramma van Hogeschool Rotterdam stelt zelfstandig de studiekeuzeactiviteit(en) en de inhoud daarvan vast. Het is mogelijk dat als de aanmelder bij meer dan één bacheloropleiding of associate-degreeprogramma een studiekeuzegadviesgesprek (ten hoogste drie) wil hebben er andere eis(en) word(t)en gesteld aan de studiekeuzeactiviteiten. Dit kan betekenen dat vanwege andere voor het toekomstig beroep noodzakelijk competenties de startmeter (digitale vragenlijst), motivatieschrijven, portfolio etc. opnieuw gemaakt dienen te worden. Indien een aanmelder zich heeft aangemeld voor meerdere bacheloropleidingen of associate-degreeprogramma s bij Hogeschool Rotterdam maakt deze de studiekeuzecheck bij de opleiding van eerste keuze. Tevens geeft hij aan de andere bacheloropleiding(en) of associatedegreeprogramma( s) zijn keuze door. Indien de aanmelder alsnog kiest 31

31 Artikel 1 Inschrijving voor een andere bacheloropleiding of associate-degreeprogramma waarvoor hij zich heeft aangemeld, legt hij de uitkomst van de eerste studiekeuzecheck voor aan de contactpersoon Studiesucces van desbetreffende bacheloropleiding of associate-degreeprogramma. De contactpersoon Studiesucces beziet of de informatie voldoende is om een valide studiekeuzeadvies voor desbetreffende bacheloropleiding of associate-degreeprogramma te geven. Zo niet, dan geeft de contactpersoon Studiesucces aan welke studiekeuzeactiviteiten alsnog verricht dienen te worden en wat het vervolgtraject zal zijn. 6. Studiekeuzeadvies Het studiekeuzeadvies wordt uiterlijk twaalf schoolwerkdagen na deelname aan de studiekeuzecheck schriftelijk aan de aanmelder bekend gemaakt. Voor het wel of niet bindend zijn van het studiekeuzeadvies zie artikel Bijzondere groepen 1. Aanmelders met een functie-beperking Bij een aanmelder met een beperking wordt, voor zover mogelijk, rekening gehouden met deze omstandigheid bij het afnemen en beoordelen van een studiekeuzecheck. De aanmelder dient een dergelijke omstandigheid twaalf schoolwerkdagen vóór aanvang van de studiekeuzecheck schriftelijk te melden. Deze brief moet vergezeld gaan van een medische verklaring. 2. Aanmelders afkomstig uit de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, onderscheidenlijk Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Voor aanmelders afkomstig uit de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, onderscheidenlijk Aruba, Curaçao en Sint Maarten geldt dat zij verplicht zijn deel te nemen aan de studiekeuzecheck, maar desgewenst voor de studiekeuzecheck niet op Hogeschool Rotterdam aanwezig hoeven te zijn en kunnen deelnemen door middel van digitale communicatiemiddelen. 32

32 Artikel 1 Inschrijving Controle van identificatie vindt plaats op de plaats van deelname door een door Hogeschool Rotterdam aangewezen of voor die taak erkende perso(o)n(en). 3. Aanmelders met een buitenlandse vooropleiding kunnen zich uiterlijk tot en met 31 juli 2015 aanmelden en dienen te voldoen aan de algemeen geldende voorwaarden om te kunnen studeren bij Hogeschool Rotterdam. Een studiekeuzecheck is niet verplicht, maar er wordt wel dringend geadviseerd om deel te nemen aan de studiekeuzecheck. Aanvullend aan de inschrijfvereisten dienen aanmelders afkomstig van buiten de Europese Economische Ruimte te beschikken over de in de wet vastgestelde verblijfsdocumenten. Zij dienen daarvoor zelf de termijnen te bewaken. Artikel 1.5 Plaatsing bij bacheloropleidingen of associate-degreeprogramma s met fixus of met aanvullende eisen Bacheloropleidingen met fixus (centrale en decentrale selectie) 1. Er zijn drie situaties, waarin wordt geloot om vast te stellen welke aanmelders ingeschreven kunnen worden bij een bepaalde bacheloropleiding (lotingsopleidingen): a. het aantal aanmelders, dat zich heeft aangemeld bij een bepaalde bacheloropleiding van de hogeschool is groter dan de onderwijscapaciteit van die opleiding, die is geregistreerd bij DUO; b. het totaal aantal aanmelders, dat zich bij DUO heeft aangemeld voor een bepaalde bacheloropleiding is groter dan de landelijke capaciteit; c. het aantal afgestudeerden van een bepaalde bacheloropleiding is veel groter dan de behoefte van de arbeidsmarkt; deze fixus wordt door de minister vastgesteld. 33

33 Artikel 1 Inschrijving 2. Inschrijving bij een bacheloropleiding waarvoor een fixus geldt, is alleen mogelijk onder overlegging van bewijs van toelating, dat door DUO wordt afgegeven aan degenen die zijn ingeloot. 3. In de voorlichtingsbrochures van de bacheloropleidingen, waarvoor geloot moet worden, op en in dit artikel staat vermeld voor welke bacheloropleidingen een lotingsprocedure geldt. 4. Inschrijven voor een hoger jaar van een bacheloropleiding waarvoor een fixus geldt, kan worden geweigerd aan studenten, die niet eerder bij deze bacheloropleiding waren ingeschreven. De hogeschool kan de inschrijving in dat geval weigeren op grond van een tekort aan onderwijscapaciteit in de postpropedeutische fase. Voor aanmelders van lotingsopleidingen is de studiekeuzecheck zoals beschreven in artikel 1.4 niet verplicht. Bepaalde opleidingen met fixus bieden wel een facultatieve studiekeuzecheck aan. De aanmelder wordt sterk aangeraden hieraan deel te nemen. Hogeschool Rotterdam kent voor het studiejaar de volgende bacheloropleidingen met fixus met daarbij vermeld of er decentrale selectie plaatsvindt: Naam Decentrale Onderdeel van Afkorting Uiterste bacheloropleiding selectie instituut instituut aanmelddatum Biologie en Medisch ja, 100% Instituut voor Engineering EAS 1 mei 2015 Laboratoriumonderzoek en Applied Science Chemie ja, 100% Instituut voor Engineering EAS 1 mei 2015 en Applied Science Fysiotherapie ja, 100% Instituut voor IVG 15 januari 2015 Gezondheidszorg Industrieel Product ja, 100% Instituut voor Engineering EAS 1 mei 2015 Ontwerpen en Applied Science Medische Hulpverlening ja, 100% Instituut voor IVG 15 januari 2015 Gezondheidszorg Vrijetijdsmanagement Nee (centrale Willem de Kooning WdKA 15 mei 2015 (Leisuremanagement) selectie) Academie 34

Reglement inschrijving en voorbereiding voor bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s

Reglement inschrijving en voorbereiding voor bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s Reglement inschrijving en voorbereiding voor bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s 2015-2016 Studiejaar 2016-2017 Algemene & Bestuurlijke Zaken Reglement inschrijving en voorbereiding voor

Nadere informatie

Reglement inschrijving en voorbereiding voor bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s

Reglement inschrijving en voorbereiding voor bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s Reglement inschrijving en voorbereiding voor bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s Inschrijving 2017-2018 Algemene & Bestuurlijke Zaken Reglement inschrijving en voorbereiding voor bacheloropleidingen

Nadere informatie

Reglement inschrijving en voorbereiding voor bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s

Reglement inschrijving en voorbereiding voor bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s Reglement inschrijving en voorbereiding voor bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s Inschrijving 2018-2019 Algemene & Bestuurlijke Zaken Reglement inschrijving en voorbereiding voor bacheloropleidingen

Nadere informatie

Reglement inschrijving en voorbereiding. Inleiding

Reglement inschrijving en voorbereiding. Inleiding Reglement inschrijving en voorbereiding Inleiding In het Reglement inschrijving en voorbereiding staan de belangrijkste regels omtrent het inschrijven als student of extraneus bij Hogeschool Rotterdam.

Nadere informatie

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2016

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2016 REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2016 Inhoud Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 1: Begripsbepalingen... 3 Artikel 2: Relatie met de wet en overige regelgeving...

Nadere informatie

Reglement Studiekeuzecheck Studiejaar Christelijke Hogeschool Windesheim

Reglement Studiekeuzecheck Studiejaar Christelijke Hogeschool Windesheim Reglement Studiekeuzecheck Studiejaar 2018-2019 Christelijke Hogeschool Windesheim Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 1: Begripsbepalingen... 3 Artikel 2: Relatie met de wet en overige

Nadere informatie

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM Inhoud Preambule... 3 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 4 Hoofdstuk 2 Doelgroep... 5 Hoofdstuk 3 Rechten en plichten bij aanmelding... 5 Hoofdstuk 4 Studiekeuzecheck...

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 684 Paraaf: Onderwerp : Reglement Studiekeuzecheck Windesheim (Aanmelding, studiekeuzeactiviteiten en studiekeuzeadvies voor het studiejaar 2014-2015) Besluit : Het

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 763 Paraaf: Onderwerp : Reglement Studiekeuzecheck Windesheim (van toepassing voor de inschrijving voor het studiejaar 2016-2017) Besluit : Het College van Bestuur

Nadere informatie

Regeling Studiekeuzecheck en studiekeuzeadvies

Regeling Studiekeuzecheck en studiekeuzeadvies Regeling Studiekeuzecheck en studiekeuzeadvies Eigenaar Studentenzaken Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 20 februari 2014 Instemming van de CMR d.d. 20 februari 2014 2014, Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Studiekeuzecheck, studiekeuzeadvies en numerus fixus

Studiekeuzecheck, studiekeuzeadvies en numerus fixus Concept Regeling Studiekeuzecheck, studiekeuzeadvies en numerus fixus Eigenaar: Kwaliteitszorg Inleiding Dit is de Concept Regeling Studiekeuzecheck, studiekeuzeadvies en numerus fixus van de Gereformeerde

Nadere informatie

Reglement inschrijving en voorbereiding voor bekostigde en onbekostigde (post-initiële) masteropleidingen

Reglement inschrijving en voorbereiding voor bekostigde en onbekostigde (post-initiële) masteropleidingen Reglement inschrijving en voorbereiding voor bekostigde en onbekostigde (post-initiële) masteropleidingen en alle niet bij wet geregelde vormen van onderwijs en cursussen van Hogeschool Rotterdam Inschrijving

Nadere informatie

Regeling Studiekeuzecheck en Numerus Fixus

Regeling Studiekeuzecheck en Numerus Fixus Inleiding Dit is de Regeling Studiekeuzecheck en numerus fixus van Hogeschool Viaa. Deze regeling heeft tot doel de inschrijvingsprocedure van de hogeschool te verduidelijken voor aspirant-studenten. Deze

Nadere informatie

REGLEMENT SELECTIE VOOR NUMERUS FIXUS BACHELOROPLEIDINGEN

REGLEMENT SELECTIE VOOR NUMERUS FIXUS BACHELOROPLEIDINGEN REGLEMENT SELECTIE VOOR NUMERUS FIXUS BACHELOROPLEIDINGEN ex art. 7.53, 3 e lid en art. 6.7a, 1 e lid, WHW, vastgesteld door het College van Bestuur op 10 mei 2016 Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

Regeling onderzoek aanvullende eisen. Hotel Management: Nederlandstalige route

Regeling onderzoek aanvullende eisen. Hotel Management: Nederlandstalige route Regeling onderzoek aanvullende eisen Hotel Management: Nederlandstalige route Pagina 2 / 6 Inhoudsopgave 1 Begripsbepalingen... 3 2 Onderzoek aanvullende eisen... 3 3 Aanmelding... 4 4 Selectie en selectiecommissie...

Nadere informatie

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2014

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2014 REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2014 Inhoud Inhoudsopgave Preambule... 3 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 4 Artikel 1: Begripsbepalingen... 4 Artikel 2: Relatie met de wet en overige regelgeving...

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK 1 De inhoud van de Onderwijs- en Examenregelingen Hoofdstuk 1 ALGEMEEN 1.1 Algemene bepalingen 1 Avans Hogeschool kent, conform artikel 7.59. van

Nadere informatie

REGELING SELECTIE EN PLAATSING Universiteit Twente ten behoeve van de studenteninstroom

REGELING SELECTIE EN PLAATSING Universiteit Twente ten behoeve van de studenteninstroom REGELING SELECTIE EN PLAATSING Universiteit Twente ten behoeve van de studenteninstroom 2018-2019 PREAMBULE Op grond van artikel 7.53, derde lid, van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Reglement inschrijving en voorbereiding voor bekostigde en onbekostigde (post-initiële) masteropleidingen

Reglement inschrijving en voorbereiding voor bekostigde en onbekostigde (post-initiële) masteropleidingen Reglement inschrijving en voorbereiding voor bekostigde en onbekostigde (post-initiële) masteropleidingen en alle niet bij wet geregelde vormen van onderwijs en cursussen van Hogeschool Rotterdam Inschrijving

Nadere informatie

Reglement inschrijving en voorbereiding voor bekostigde en onbekostigde (post-initiële) masteropleidingen

Reglement inschrijving en voorbereiding voor bekostigde en onbekostigde (post-initiële) masteropleidingen Reglement inschrijving en voorbereiding voor bekostigde en onbekostigde (post-initiële) masteropleidingen en alle niet bij wet geregelde vormen van onderwijs en cursussen van Hogeschool Rotterdam Inschrijving

Nadere informatie

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek 1 Inhoud 1. Bepalingen... 3 2. Vooropleidingseisen... 3 2.1. Vooropleidingseisen Bachelor Humanistiek... 3 2.2. Vooropleidingseisen premaster

Nadere informatie

Toelating tot de opleiding

Toelating tot de opleiding DEEL 3: Toelating tot de opleiding Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende opleiding

Nadere informatie

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010 Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010 Vastgesteld door het College van Bestuur op 7 april 2009 Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte van deze regeling 1. Deze regeling heeft

Nadere informatie

Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde

Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde Wat zijn de toelatingseisen voor Tandheelkunde? De volgende voortrajecten voldoen aan de toelatingseisen voor Tandheelkunde: VWO diploma met profiel (vanaf 2010)

Nadere informatie

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

editie augustus 2011 Reglement inschrijving en voorbereiding

editie augustus 2011 Reglement inschrijving en voorbereiding editie augustus 2011 Reglement inschrijving en voorbereiding reglement inschrijving en voorbereiding pagina 002 Inleiding Beste (toekomstige) student, Dit is het reglement inschrijving en voorbereiding.

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.30b, vierde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

Regeling decentrale selectieprocedure. Forensisch Onderzoek

Regeling decentrale selectieprocedure. Forensisch Onderzoek Regeling decentrale selectieprocedure Forensisch Onderzoek 2017-2018 Pagina 2 / 7 Inhoudsopgave 1 Begripsbepalingen... 3 2 Decentrale selectie... 3 3 Beperking... 3 4 Aanmelding... 4 5 Selectie... 4 6

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Aanmelding en studiekeuzecheck bacheloropleidingen

Hoofdstuk 2 Aanmelding en studiekeuzecheck bacheloropleidingen 1 Regeling Aanmelding, Studiekeuzecheck, Inschrijving en Beëindiging Inschrijving TU/e 2017 Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e gelet op hoofdstuk 7, titel 3, art. 7.31a

Nadere informatie

Regeling Aanmelding, Studiekeuzecheck, Inschrijving en Beëindiging Inschrijving TU/e 2015

Regeling Aanmelding, Studiekeuzecheck, Inschrijving en Beëindiging Inschrijving TU/e 2015 1 Regeling Aanmelding, Studiekeuzecheck, Inschrijving en Beëindiging Inschrijving TU/e 2015 Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e gelet op artikel 7.31b, 7.33, eerste lid,

Nadere informatie

Deficiënties. bij de overstap van vwo naar universiteit voor de opleidingen Geneeskunde Tandheelkunde Diergeneeskunde.

Deficiënties. bij de overstap van vwo naar universiteit voor de opleidingen Geneeskunde Tandheelkunde Diergeneeskunde. 1 Deficiënties bij de overstap van vwo naar universiteit voor de opleidingen Geneeskunde Tandheelkunde Diergeneeskunde Januari 2005 Uitgave VSNU Informatiecentrum Aansluiting vwo-wo, in samenwerking met

Nadere informatie

VRAGENLIJST HBO. Ingevuld door: Naam instelling: Adres instelling: Contactpersoon: Naam: Telefoon:

VRAGENLIJST HBO. Ingevuld door: Naam instelling: Adres instelling: Contactpersoon: Naam: Telefoon: VRAGENLIJST HBO Ingevuld door: Naam instelling: Adres instelling: Contactpersoon: Naam: Telefoon: E-mail: Vooraf: bij de beantwoording van de onderstaande vragen wordt verwacht dat u aangeeft of die situatie

Nadere informatie

het college van beroep voor de examens van de Saxion Hogeschool (hierna: CBE), verweerder.

het college van beroep voor de examens van de Saxion Hogeschool (hierna: CBE), verweerder. Zaaknummer : 2013/079 Rechter(s) : mrs. Loeb, De Rijke-Maas, Borman Datum uitspraak : 21 augustus 2013 Partijen : Appellante tegen CBE Saxion Hogeschool Trefwoorden : [tijdig]aanvoeren gronden, deficiëntie,

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Datum: 23.04.2014 Ingevuld door: Yvonne Smeets Faculteit: BÈTA Betreft opleiding(en): Built Environment DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen

Nadere informatie

Regeling Colloquium Doctum

Regeling Colloquium Doctum Regeling Colloquium Doctum Toelatingsonderzoek voor de bachelor Theologie 31-10-2012 1 31-10-2012 2 1: Algemeen 1.1 Het colloquium doctum is een toelatingsonderzoek naar de algemene ontwikkeling en de

Nadere informatie

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek 1 1. Bepalingen... 3 2. Vooropleidingseisen... 3 2.1. Vooropleidingseisen Bachelor Humanistiek... 3 2.2. Vooropleidingseisen Premaster (schakelprogramma

Nadere informatie

REGLEMENT SELECTIE BACHELOR DIERGENEESKUNDE Collegejaar Zoals vastgesteld door de decaan op 31 juli 2017

REGLEMENT SELECTIE BACHELOR DIERGENEESKUNDE Collegejaar Zoals vastgesteld door de decaan op 31 juli 2017 REGLEMENT SELECTIE BACHELOR DIERGENEESKUNDE Collegejaar 2018-2019 Zoals vastgesteld door de decaan op 31 juli 2017 Artikel 1. Algemene bepalingen 1. De bepalingen in dit reglement zijn aanvullend op de

Nadere informatie

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica Decentrale selectie Psychobiologie Procedure en selectiecriteria 2014-2015 Voor het studiejaar 2014-2015 zal de opleiding Psychobiologie 100%

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 4 0 2 7 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellant tegen het Bestuur van de Faculteit der Geneeskunde, verweerder

Nadere informatie

Regeling Aanmelding, Studiekeuzecheck, Inschrijving en Beëindiging Inschrijving TU/e 2014

Regeling Aanmelding, Studiekeuzecheck, Inschrijving en Beëindiging Inschrijving TU/e 2014 1 Regeling Aanmelding, Studiekeuzecheck, Inschrijving en Beëindiging Inschrijving TU/e 2014 Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e gelet op artikel 7.31b, 7.33, eerste lid,

Nadere informatie

De Regels van procedurele aard betreffende inschrijving en

De Regels van procedurele aard betreffende inschrijving en Regels van procedurele aard betreffende inschrijving en collegegeld Citeertitel Datum inwerkingtreding 01-03-2017 Vastgesteld door College van Bestuur 14-02-2017 Instemming van Medezeggenschapsraad Rechtsgrondslag

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: OER Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 1 Het bestuur van de faculteit

Nadere informatie

Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e

Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN 2012 Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e gelet op artikel 7.31 van de Wet op het hoger onderwijs

Nadere informatie

Regeling Toelating en Inschrijving Zuyd Hogeschool

Regeling Toelating en Inschrijving Zuyd Hogeschool Regeling Toelating en Inschrijving Zuyd Hogeschool 2017-2018 Regeling Toelating en Inschrijving Zuyd Hogeschool 2017-2018 pagina 1 van 27 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN... 4 Artikel 1.1

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.31 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek juncto

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement in- en uitschrijving 2014-2015. Christelijke Hogeschool Windesheim

Uitvoeringsreglement in- en uitschrijving 2014-2015. Christelijke Hogeschool Windesheim Uitvoeringsreglement in- en uitschrijving 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim UITVOERINGSREGLEMENT IN- EN UITSCHRIJVING Christelijke Hogeschool Windesheim Studiejaar 2014-2015 Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Studiekeuzecheck 2014/2015. Presentatie voor decanen VO/MBO 6 februari 2014 Geja Kinds

Studiekeuzecheck 2014/2015. Presentatie voor decanen VO/MBO 6 februari 2014 Geja Kinds Studiekeuzecheck 2014/2015 Presentatie voor decanen VO/MBO 6 februari 2014 Geja Kinds 1-mei regeling en studiekeuzecheck KWALITEIT IN VERSCHEIDENHEID Studiekeuzecheck volgens OCW Studiekeuzecheck en vervroeging

Nadere informatie

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2013-2014

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2013-2014 Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2013-2014 Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte en begripsbepalingen 1. Deze regeling heeft betrekking op studenten en extraneï van reguliere (in

Nadere informatie

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek 1 1. Bepalingen... 3 2. Vooropleidingseisen... 3 2.1. Vooropleidingseisen Bachelor Humanistiek... 3 2.2. Vooropleidingseisen Premaster (schakelprogramma

Nadere informatie

Regeling Aanmelding, Toelating, Inschrijving, Uitschrijving en Collegegeld

Regeling Aanmelding, Toelating, Inschrijving, Uitschrijving en Collegegeld Regeling Aanmelding, Toelating, Inschrijving, Uitschrijving en Collegegeld Hoofdstuk 1: Aanmelding, toelating en inschrijving Artikel 1.1 Beslissing op verzoek tot inschrijving Bureau Studentenzaken (hierna:

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 5 1 0 5

U I T S P R A A K 1 5 1 0 5 U I T S P R A A K 1 5 1 0 5 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellant tegen de Bestuursraad van het ICLON, verweerder 1. Ontstaan en

Nadere informatie

Regeling aanmelding en inschrijving Hogeschool Leiden 2014-2015

Regeling aanmelding en inschrijving Hogeschool Leiden 2014-2015 Regeling aanmelding en inschrijving Hogeschool Leiden 2014-2015 Toelichting Dit is de inschrijvingsregeling van Hogeschool Leiden. Hierin staan de belangrijkste regels omtrent het (her)inschrijven, uitschrijving

Nadere informatie

het College van Beroep voor de Examens van de HZ University of Applied Sciences, gevestigd te Vlissingen, verweerder.

het College van Beroep voor de Examens van de HZ University of Applied Sciences, gevestigd te Vlissingen, verweerder. Zaaknummer : 2014/232A en 232B Rechter[s] : mrs. Nijenhof, Van der Spoel, Hoogvliet Datum uitspraak : 25 maart 2015 Partijen : Appellant en CBE Hogeschool Zeeland Trefwoorden : Bindend negatief studieadvies

Nadere informatie

Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde

Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde Toelating Hbo-ba Verpleegkunde vs.29.10.2015 Pagina 1 1. Toelatingsbeleid 1.1 Officiële toelatingseisen Als voorwaarde voor toelating tot de

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding tot Fysiotherapie. CROHO-nummer: 34570

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding tot Fysiotherapie. CROHO-nummer: 34570 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding tot Fysiotherapie CROHO-nummer: 34570 Graad: Bachelor of Physiotherapy De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase

Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Zwolle, 8 december 2008 Gewijzigd op 9 juli 2012 1 Titel I - Algemeen Artikel 1 - Doel 1. Het doel van het uitvoeringsreglement is te garanderen

Nadere informatie

Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid

Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid 1 Inhoudsopgave Paragraaf 1 Algemene bepalingen...

Nadere informatie

REGELING AANMELDING & INSCHRIJVING 2015-2016

REGELING AANMELDING & INSCHRIJVING 2015-2016 REGELING AANMELDING & INSCHRIJVING 2015-2016 Regeling ter uitwerking van de wettelijke bepalingen inzake inschrijving en collegegeld in de Wet op Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, die op grond

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2004:AR4275

ECLI:NL:RVS:2004:AR4275 ECLI:NL:RVS:2004:AR4275 Instantie Raad van State Datum uitspraak 13-10-2004 Datum publicatie 20-10-2004 Zaaknummer 200407821/1 en 200407821/2 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht

Nadere informatie

DECENTRALE SELECTIE VOOR DE BACHELOROPLEIDING GENEESKUNDE VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN VOOR HET STUDIEJAAR (hierna: het reglement)

DECENTRALE SELECTIE VOOR DE BACHELOROPLEIDING GENEESKUNDE VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN VOOR HET STUDIEJAAR (hierna: het reglement) DECENTRALE SELECTIE VOOR DE BACHELOROPLEIDING GENEESKUNDE VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN VOOR HET STUDIEJAAR 2016-2017 (hierna: het reglement) Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Afkortingen en begripsbepalingen

Nadere informatie

Regeling selectie en plaatsing fixusopleidingen Technische Universiteit Eindhoven TU/e

Regeling selectie en plaatsing fixusopleidingen Technische Universiteit Eindhoven TU/e Regeling selectie en plaatsing fixusopleidingen Technische Universiteit Eindhoven TU/e 2018-2019 Deze centrale regeling is opgesteld op grond van artikel 7.53, lid 3 van de Wet op het Hoger onderwijs en

Nadere informatie

Reglement toelating en inschrijving Zuyd Hogeschool 2016-2017. Inhoudsopgave...

Reglement toelating en inschrijving Zuyd Hogeschool 2016-2017. Inhoudsopgave... Reglement toelating en inschrijving Zuyd Hogeschool 2016-2017 Inhoudsopgave...... 1 Reglement toelating en inschrijving Zuyd Hogeschool 2016-2017... 1 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN... 3 Artikel 1.1

Nadere informatie

TOELATINGSBELEID. : ROC van Amsterdam / ROC van Flevoland. : M. Leus, Organisatiebesturing : Toelatingsbeleid ROCvA-ROCvF DEF

TOELATINGSBELEID. : ROC van Amsterdam / ROC van Flevoland. : M. Leus, Organisatiebesturing : Toelatingsbeleid ROCvA-ROCvF DEF TOELATINGSBELEID ROC van Amsterdam ROC van Flevoland Uitgave Auteur Beschikbaar voor Platform OR ROCvA en OR ROCvF: ter informatie d.d. 29-09-2017 : ROC van Amsterdam / ROC van Flevoland : M. Leus, Organisatiebesturing

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 783 Paraaf: Onderwerp : Regeling in- en uitschrijving 2016-2017 Besluit : Het College van Bestuur besluit tot vaststelling van de Regeling in- en uitschrijving 2016-2017.

Nadere informatie

Ministersplaatsen Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport Dienst Examens

Ministersplaatsen Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport Dienst Examens Richtlijnen voor het toewijzen van Ministersplaatsen Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport Dienst Examens 1 Deze brochure is een uitgave van: Dienst Examens van het Ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 3 1 3 3 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellant tegen het Bestuur van de Faculteit Sociale Wetenschappen, verweerder

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling opleiding Bedrijfskunde en Agribusiness Locatie Leeuwarden 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling opleiding Bedrijfskunde en Agribusiness Locatie Leeuwarden 2014-2015 Decoskenmerk: 2014/848 Onderwijs- en examenregeling opleiding Bedrijfskunde en Agribusiness Locatie Leeuwarden 2014-2015 Citeertitel Datum inwerkingtreding 1 september 2014 Instemming MR 2 juli 2014 Vaststelling

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.31 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek juncto

Nadere informatie

REGLEMENT DECENTRALE SELECTIE VOOR DE BACHELOROPLEIDING GENEESKUNDE VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN, STUDIEJAAR 2014-2015 (hierna: het reglement)

REGLEMENT DECENTRALE SELECTIE VOOR DE BACHELOROPLEIDING GENEESKUNDE VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN, STUDIEJAAR 2014-2015 (hierna: het reglement) REGLEMENT DECENTRALE SELECTIE VOOR DE BACHELOROPLEIDING GENEESKUNDE VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN, STUDIEJAAR 2014-2015 (hierna: het reglement) Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Afkortingen en begripsbepalingen

Nadere informatie

Regeling in- en uitschrijving Christelijke Hogeschool Windesheim

Regeling in- en uitschrijving Christelijke Hogeschool Windesheim Regeling in- en uitschrijving 2017-2018 Christelijke Hogeschool Windesheim Vastgesteld door het College van Bestuur op 14 juni 2017 Inleiding De Regeling in- en uitschrijving 2017-2018 is een uitwerking

Nadere informatie

Zaaknummer : CBHO 2016/180.5 Rechter(s) : mr. Streefkerk Datum uitspraak : 2 november 2016 Partijen : appellant en CBE Hogeschool Inholland

Zaaknummer : CBHO 2016/180.5 Rechter(s) : mr. Streefkerk Datum uitspraak : 2 november 2016 Partijen : appellant en CBE Hogeschool Inholland Zaaknummer : CBHO 2016/180.5 Rechter(s) : mr. Streefkerk Datum uitspraak : 2 november 2016 Partijen : appellant en CBE Hogeschool Inholland Trefwoorden : Ad-programma bijzondere omstandigheden bindend

Nadere informatie

de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2015-2016 Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte en begripsbepalingen 1. Deze regeling heeft betrekking op studenten en extranei van reguliere (in

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 3 2 0 7 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen het Bestuur van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, verweerder

Nadere informatie

Regels van procedurele aard met betrekking tot vaststelling, bekendmaking en betaling college- en examengeld

Regels van procedurele aard met betrekking tot vaststelling, bekendmaking en betaling college- en examengeld Regels van procedurele aard met betrekking tot vaststelling, bekendmaking en betaling college- en examengeld Citeertitel Datum inwerkingtreding 01-09-2015 Vastgesteld door College van Bestuur 01-04-2015

Nadere informatie

Regeling Selectie en Plaatsing opleidingsdeel Klinische Technologie

Regeling Selectie en Plaatsing opleidingsdeel Klinische Technologie opleidingsdeel 1. Algemeen 1.1. Een kandidaat mag ten hoogste tweemaal aan de selectieprocedure voor de opleiding meedoen. 1.2. De uitvoering van dit reglement is opgedragen aan de Commissie Selectie en

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 823 Paraaf: Onderwerp : Regeling in- en uitschrijving 2017-2018 Besluit : Het College van Bestuur besluit tot vaststelling van de Regeling in- en uitschrijving 2017-2018.

Nadere informatie

Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid

Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid 1 Inhoudsopgave Paragraaf 1 Algemene bepalingen...

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

Inschrijvingsbesluit 2002/2003. transnationale. Universiteit Limburg

Inschrijvingsbesluit 2002/2003. transnationale. Universiteit Limburg Inschrijvingsbesluit 2002/2003 transnationale Universiteit Limburg Dit inschrijvingsbesluit is niet van toepassing op de Vlaamse (en ermee gelijkgestelde) studenten die onder de regels van het Vlaams collegegeld

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 5-147 Rapenburg 70 Postbus 9500 2300 RA Leiden T 071 527 81 18 van het College van beroep van de Universiteit Leiden inzake het beroep van de [naam], appellant tegen het Bestuur der

Nadere informatie

Toelichting: tekst mag vervallen indien deze niet van toepassing is er moet een uitwerking worden opgenomen die specifiek is voor de opleiding

Toelichting: tekst mag vervallen indien deze niet van toepassing is er moet een uitwerking worden opgenomen die specifiek is voor de opleiding Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 van Bacheloropleiding(en).. CROHO-nummer(s). Graad: Bachelor of. De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding is onderdeel van het opleidingsspecifieke

Nadere informatie

Inschrijvings regeling HU 2016-2017. Auteur Juridische Zaken. Datum 1 september 2016. Hogeschool Utrecht, Utrecht, 2016

Inschrijvings regeling HU 2016-2017. Auteur Juridische Zaken. Datum 1 september 2016. Hogeschool Utrecht, Utrecht, 2016 Auteur Juridische Zaken Datum 1 september 2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 2016 Inschrijvings regeling HU 2016-2017 Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudigen voor eigen gebruik of intern gebruik is

Nadere informatie

Regeling in- en uitschrijving Studiejaar Christelijke Hogeschool Windesheim

Regeling in- en uitschrijving Studiejaar Christelijke Hogeschool Windesheim Regeling in- en uitschrijving Studiejaar 2018-2019 Christelijke Hogeschool Windesheim Vastgesteld door het College van Bestuur op 14 november 2017 Inleiding De Regeling in- en uitschrijving 2018-2019 is

Nadere informatie

Regeling Bindend Studieadvies

Regeling Bindend Studieadvies Regeling Bindend Studieadvies 2015-2016 Deze regeling is een uitwerking van artikel 58 van de OER en beschrijft de procedures van het uitbrengen van het bindend studie advies tijdens het eerste studiejaar

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 2 1 2 2 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen het Bestuur van de Faculteit Sociale Wetenschappen, verweerder

Nadere informatie

Zaaknummer : CBHO 2013/233 Rechter(s) : mr. Lubberdink Datum uitspraak : 13 juni 2014 Partijen : Appellant tegen de Hogeschool Inholland Trefwoorden

Zaaknummer : CBHO 2013/233 Rechter(s) : mr. Lubberdink Datum uitspraak : 13 juni 2014 Partijen : Appellant tegen de Hogeschool Inholland Trefwoorden Zaaknummer : CBHO 2013/233 Rechter(s) : mr. Lubberdink Datum uitspraak : 13 juni 2014 Partijen : Appellant tegen de Hogeschool Inholland Trefwoorden : Afwijzing, bindend negatief studieadvies, BNSA, herkansing

Nadere informatie

Regeling Selectie en Plaatsing opleidingsdeel Klinische Technologie

Regeling Selectie en Plaatsing opleidingsdeel Klinische Technologie opleidingsdeel 1. Algemeen 1.1. Een kandidaat mag ten hoogste tweemaal aan de selectieprocedure voor de opleiding meedoen. 1.2. Een kandidaat kan enkel deelnemen aan de selectieprocedure indien deze een

Nadere informatie

Regeling aanmelding en inschrijving Hogeschool Leiden 2015-2016

Regeling aanmelding en inschrijving Hogeschool Leiden 2015-2016 Regeling aanmelding en inschrijving Hogeschool Leiden 2015-2016 Toelichting Dit is de inschrijfregeling van Hogeschool Leiden. Hierin staan de belangrijkste regels omtrent het (her)inschrijven, uitschrijving

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

voor hoger onderwijs op grond van artikel 7.48 WHW; toegelaten te kunnen worden tot een masteropleiding van de RU;

voor hoger onderwijs op grond van artikel 7.48 WHW; toegelaten te kunnen worden tot een masteropleiding van de RU; Regeling Aanmelding en Inschrijving 2014 2015 Regeling ter uitwerking van de wettelijke bepalingen inzake inschrijving en collegegeld in de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW),

Nadere informatie

Zaaknummer : CBHO 2015/089 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 18 augustus 2015 Partijen : Appellante en CBE Erasmus Universiteit Rotterdam

Zaaknummer : CBHO 2015/089 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 18 augustus 2015 Partijen : Appellante en CBE Erasmus Universiteit Rotterdam Zaaknummer : CBHO 2015/089 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 18 augustus 2015 Partijen : Appellante en CBE Erasmus Universiteit Rotterdam Trefwoorden : bindend negatief studieadvies compensatieregeling

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie CROHO-nummer: 34402 Graad: Bachelor of Communication De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie