Reglement inschrijving en voorbereiding voor bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement inschrijving en voorbereiding voor bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s"

Transcriptie

1 Reglement inschrijving en voorbereiding voor bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s Studiejaar Algemene & Bestuurlijke Zaken

2 Reglement inschrijving en voorbereiding voor bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s Studiejaar

3 Inleiding In dit Reglement inschrijving en voorbereiding voor bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s staan de belangrijkste regels over het inschrijven als student of extraneus bij Hogeschool Rotterdam voor het studiejaar Tevens zijn de toelatingseisen opgenomen waaraan de aanmelder (toekomstige student) moet voldoen om zich als student te kunnen inschrijven voor een bacheloropleiding of een associate-degreeprogramma aan Hogeschool Rotterdam. Dit zijn grotendeels de reguliere toelatingseisen die voor elke bacheloropleiding of associate-degreeprogramma gelden, maar voor sommige bacheloropleidingen en in sommige specifieke gevallen gelden aanvullende toelatingseisen. Ook de rechtspositie van aanmelders (toekomstige studenten) wordt in dit reglement beschreven. Het is bij vragen over inschrijvingsvoorwaarden voor en/of toelaatbaarheid tot een bacheloropleiding of een associatedegreeprogramma van groot belang om dit reglement goed door te lezen. De rechtspositie als student, is afzonderlijk geregeld in de hogeschoolgidsen van de instituten waartoe betreffende bacheloropleiding of associate-degreeprogramma toe behoort. De hogeschoolgidsen zijn te vinden op HINT. Dit reglement is op 5 oktober 2015 vastgesteld door het College van Bestuur en geldt voor inschrijving en voorbereiding collegejaar Dit reglement vervangt alle eerder vastgestelde Reglementen inschrijving en voorbereiding voor bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s van Hogeschool Rotterdam. Hogeschool Rotterdam, College van Bestuur 3

4 Inhoudsopgave Inleiding Artikel Algemene bepalingen Begripsbepalingen Hardheidsclausule Rechtsgeldigheid Eisen vooropleiding Diploma s Profiel- en vakkenpakketeisen Beheersing Nederlandse taal Inschrijven als student of extraneus Toelatingsonderzoek 21+, Onderzoek NT2 of Onderzoek deficiëntie Toelatingsonderzoek Toelatingsonderzoek 21+ bij Willem de Kooning Academie (WdKA) Onderzoek NT Onderzoek deficiëntie Procedure aanmelding: studiekeuzecheck en studiekeuzeadvies Studiekeuzecheck Aanmelden tot en met 1 mei of ná 1 mei 2016 met uiterste aanmelddatum 31 juli Selectieve bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s Procedurele bepalingen studiekeuzecheck Bijzondere groepen Toelatingscommissie Bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s met fixus of met aanvullende eisen Bacheloropleidingen met fixus Sluitingsdatum fixus opleidingen bij ministeriële regeling 36 5

5 1.5.2 Bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s met aanvullende eisen Inschrijven na een negatief studieadvies (BSA) met bindende afwijzing (intern en extern) bij en switchen van bacheloropleiding of associate-degreeprogramma Negatief studieadvies met bindende afwijzing bij Hogeschool Rotterdam (BSA-intern) Negatief studieadvies met bindende afwijzing bij een andere hogeschool (BSA-extern) dan Hogeschool Rotterdam Switchen van bacheloropleiding of associatedegreeprogramma Overige bepalingen 40 Artikel 2 College- en examengeld Algemene bepalingen college- en examengeld Wettelijk collegegeld Instellingscollegegeld Vermindering en vrijstelling collegegeld 47 Artikel 3 Regelingen ten aanzien van de rechtsbescherming Regelingen ten aanzien van de rechtsbescherming Bureau Klachten en Geschillen Klachten en geschillen op grond van of bij WHW Klachten en geschillen Geschillenadviescommissie (GAC) College van beroep voor de examens (CBE) College van beroep voor het hoger onderwijs Den Haag (CBHO) Termijn van indienen 52 Bijlagen Bijlage 1 Selectieve bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s, bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s met aanvullende eisen, bacheloropleidingen met (de)centrale selectie, studiejaar Bijlage 2 Reglement Klachten (publiek domein) 56 Bijlage 3 Reglement Toelatingscommissies op grond van artikel Reglement inschrijving en voorbereiding voor bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s 59 Bijlage 4 Reglement Geschillenadviescommissie (GAC, publiek domein) 61 Bijlage 5 Reglement College van beroep voor de examens (CBE) 64 Bijlage 6 Reglement Toetsing Onderzoek 21+, Onderzoek NT2 en Onderzoek deficiëntie 71 Bijlage 7 Huishoudelijk Reglement Commissie Toetsing Onderzoek 21+, NT2 en DV 81 Wegwijzer Wegwijzer procesgang switchers met eventueel BSA (intern/extern) 89 Wegwijzer aanmelding en studiekeuzecheck 90 Wegwijzer Toelatingscommissie 92 Wegwijzer deelname studiekeuzecheck verplicht ja/ n

6 Artikel 1 Artikel 1.1 Algemene bepalingen Dit reglement regelt de wijze van inschrijving en voorbereiding van studenten bij Hogeschool Rotterdam op basis van de artikelen 7.32 en verder van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (verder te noemen WHW). Het College van Bestuur heeft de bevoegdheden die de instelling uitoefent op basis van deze wettelijke bepalingen gemandateerd aan directeur Administratie, Informatievoorziening en Control (AIC). Artikel 7.31a WHW en verder regelt de rechten en plichten van de aankomende student bij aanmelding voorafgaand aan het desbetreffende studiejaar. Aankomende studenten worden in dit reglement na aanmelding aanmelders genoemd. De in artikel 7.31b e.v. WHW genoemde studiekeuzeactiviteiten worden bij Hogeschool Rotterdam studiekeuzecheck genoemd. Verder geldt: 1. Bij aanmelding voor het eerste jaar van een bacheloropleiding of associate-degreeprogramma uiterlijk op 1 mei is deelname aan de studiekeuzecheck verplicht. De bacheloropleiding of associate-degreeprogramma geeft aan de aanmelder een studiekeuzeadvies dat wordt aanbevolen, maar geen verdere gevolgen heeft voor de specifieke eis bij inschrijving. 2. Bij aanmelding voor het eerste jaar van een bacheloropleiding of associate-degreeprogramma vanaf 2 mei tot uiterste aanmelddatum 31 juli 2016 geldt, dat naast de verplichte studiekeuzecheck bij de zogenaamde selectieve opleidingen het studiekeuzeadvies positief moet zijn (zie verder artikel en en bijlage 1). Voor de overige bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s geldt alleen een verplichte deelname aan de studiekeuzecheck om te worden toegelaten. 9

7 Artikel 1 Artikel 1 3. Voor de in de artikel lid 3 vermelde groepen aanmelders gelden andere regels voor toelating. 4. De aanmelder moet vóór 1 september 2016 aan alle inschrijf- en betalingsvoorwaarden hebben voldaan. 5. Voor aanmelders voor master- en post-hbo opleidingen en cursussen geldt dit reglement niet. Voor deze specifieke opleidingen en cursussen is het Reglement inschrijving en voorbereiding voor bekostigde en onbekostigde (post-initiële) masteropleidingen en alle niet bij wet geregelde vormen van onderwijs en cursussen van Hogeschool Rotterdam opgesteld Begripsbepalingen Aanmelder Persoon, die zich voor de eerste keer heeft aangemeld voor een propedeutische fase van een bacheloropleiding of associate-degreeprogramma aan Hogeschool Rotterdam, maar nog niet als student is ingeschreven. Is er geen propedeutische fase ingesteld zoals bij een associate-degreeprogramma, dan geldt de eerste periode met een studielast van 60 studiepunten. Of een persoon, die als student staat ingeschreven en die van bacheloropleiding of associate-degreeprogramma of opleidingsvorm wil veranderen met ingang van het nieuwe studiejaar. Of een persoon, die in het verleden als student stond ingeschreven, maar die met ingang van het nieuwe studiejaar zijn eerder gestopte bacheloropleiding of associate-degreeprogramma wil vervolgen of zich voor een andere bacheloropeleiding of associate-degreeprogramma wil inschrijven Afwijzing (negatief studieadvies met bindende afwijzing) zie verder BSA. BSA Officiële schriftelijke mededeling aan een voltijdse, deeltijdse of duale student, dat de studie aan de opleiding niet kan worden voortgezet. De student heeft voor desbetreffende bacheloropleiding of associatedegreeprogramma geen inschrijvingsrecht meer bij Hogeschool Rotterdam (artikel 7.8b WHW. Vaak omschreven als negatief studieadvies met bindende afwijzing). Voor meer informatie: Hogeschoolgids, artikel 6.9. Buitenlands diploma/getuigschrift Een diploma/getuigschrift behaald bij een niet-nederlandse (Koninkrijk der Nederlanden) onderwijsinstelling, zoals bedoeld in onderdeel g van de bijlage bij de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW). Het instellingsbestuur verleent vrijstelling van de vooropleidingseis (artikel 7.24 WHW) aan de bezitter van een al dan niet in Nederland afgegeven diploma/getuigschrift, dat bij ministeriële regeling is aangemerkt als tenminste gelijkwaardig aan het betreffende diploma/ getuigschrift (artikel 7.28 lid 2 WHW). Bureau Klachten en geschillen van Hogeschool Rotterdam (BKG) Bureau, waarbij een klacht of geschil als bedoeld in dit reglement, dient te worden ingediend door student/ extraneus of door een aanmelder/ toekomstig extraneus. Centrale loting Aan de hand van lotingklassen, verloot DUO de door Hogeschool Rotterdam beschikbaar gestelde plaatsen onder de aanmelders. College van beroep voor de examens van Hogeschool Rotterdam (CBE) College van beroep voor de examens als bedoeld in artikel 7.60 WHW. College van beroep voor het hoger onderwijs (CBHO) College van beroep voor het hoger onderwijs als bedoeld in artikel 7.64 WHW

8 Artikel 1 Artikel 1 (Wettelijk) Collegegeld Het collegegeld, dat betaald moet worden door een student die valt onder artikel 7.45a WHW. De hoogte van alle andere college- en examengelden wordt door het College van Bestuur van Hogeschool Rotterdam jaarlijks bepaald. Collegejaar Tijdvak dat aanvangt op 1 september en eindigt op 31 augustus van het daarop volgende kalenderjaar, ook wel genoemd cursusjaar of studiejaar. Decentrale selectie Bevoegdheid van het College van Bestuur om voor opleidingen met een numerus fixus, voor een bepaald percentage van de plaatsen, zelf studenten via een voorkeurslijst aan te leveren aan DUO, waarna DUO in het proces van plaatsing rekening houdt met deze lijst. Decentrale selectie is een onderdeel van de centrale loting. Deficiëntie Een situatie waarin, vanwege het volgens het diploma gekozen vakkenpakket dan wel profiel, iemand niet toelaatbaar is tot de opleiding conform artikel 7.25 WHW. Deficiënties moeten opgeheven zijn vóór aanvang van de studie ( voor de poort ). DUO Dienst Uitvoering Onderwijs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Extraneus Persoon, die staat ingeschreven aan de hogeschool, uitsluitend om deel te nemen aan het propedeutische dan wel het afsluitende examen, dan wel aan gedeelten daarvan. Februari-instroom Instroom bij een bacheloropleiding of associate-degreeprogramma per 1 februari. Fixusopleiding Een opleiding waarvoor op grond van artikelen 7.53 of 7.56 WHW een beperkt aantal studenten kan worden ingeschreven. Geschil Een geschil is een bezwaar tegen een beslissing genomen door een orgaan van Hogeschool Rotterdam, niet zijnde een besluit van algemene strekking of van privaatrechtelijke aard. Geschillenadviescommissie van Hogeschool Rotterdam (GAC) Geschillenadviescommissie als bedoeld in artikel 7.63a WHW. Herinschrijver Een persoon, die als student staat ingechreven en die met ingang van het nieuwe studiejaar zijn huidige bacheloropleiding of associatedegreeprogramma (inclusief opleidingsvorm) direct aansluitend wil voortzetten. Instelling voor hoger onderwijs, hogeschool Een hogeschool als bedoeld in onderdeel g van de bijlage bij de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek WHW). Instellingscollegegeld Collegegeld, dat betaald moet worden door een student, die niet het wettelijk collegegeld moet betalen. Ondersteunend onderwijs Onderwijseenheid, die door een student die één of meer deficiënties heeft, behaald moet worden vóór het propedeutisch examen, om een formele deficiëntie op te heffen. Een deficiëntiecursus kan al dan niet deel uitmaken van de hogeschool brede vrije keuzeruimte van het eerste jaar. Het is niet mogelijk een onvoldoende resultaat voor een deficiëntiecursus te compenseren met andere tentamenresultaten. Propedeuse Eerste deel van de bacheloropleiding, met een omvang van 60 studiepunten, dat in het onderwijs in één studiejaar wordt aangeboden. Bij een verkort programma kan de duur korter zijn. Schoolvakantiedag Dag die zodanig als een vakantiedag is opgenomen in het studentenjaarrooster

9 Artikel 1 Artikel 1 Schoolwerkdag Alle dagen, met uitzondering van zondag en de christelijke en nationale feestdagen, niet zijnde schoolvakantiedagen, zoals bedoeld in het studentenjaarrooster. Selectieve opleidingen Bacheloropleidingen of associate-degreeprogramma s die door Hogeschool Rotterdam in overeenstemming met artikel 7.31d lid 2 WHW zijn aangemerkt als opleiding, waarbij een negatief studiekeuzeadvies met aanmelding na 1 mei met uiterste aanmelddatum 31 juli 2016 leidt tot afwijzing voor desbetreffende bacheloropleiding of associate-degreeprogramma. Startmeter Een digitale vragenlijst, die door een bacheloropleiding of associatedegreeprogramma als studiekeuzeactiviteit ingezet kan worden en door de aanmelder ingevuld dient te worden voorafgaand aan het te voeren studiekeuzeadviesgesprek. Student Een persoon, die staat ingeschreven aan de hogeschool voor het volgen van onderwijs en het afleggen van tentamens en examens van een bacheloropleiding of associate-degreeprogramma van de hogeschool. In de praktijk wordt bij inschrijving ook een opleidingsvorm opgegeven: voltijds, deeltijds of duaal. Studenten Service Center (SSC) Afdeling van dienst Administratie, Informatievoorziening en Control (AIC) die na aanmelding bij Studielink het proces van aanmelding tot en met inschrijving, inclusief de financiële afhandeling, begeleidt. Studiejaar Het tijdvak dat aanvangt op 1 september en eindigt op 31 augustus van het daarop volgende jaar. Studiekeuzeadvies Studiekeuzeadvies, zoals bedoeld in artikel 7.31b lid 2 WHW. Studiekeuzeadviesgesprek Verplicht onderdeel van de studiekeuzecheck als onderdeel van inschrijving bij Hogeschool Rotterdam. In het gesprek komen in ieder geval 14 de studiekeuzeactiviteiten aan bod die door de bacheloropleiding of associate-degreeprogramma zijn vastgesteld en van tevoren zijn bekendgemaakt op desbetreffende opleidingspagina van Studiekeuzecheck Studiekeuzeactiviteit als onderdeel van inschrijving, zoals bedoeld in artikel 7.31b lid 1 e.v. WHW bestaande bij Hogeschool Rotterdam uit een studiekeuzeadviesgesprek en studiekeuzeactiviteiten Studielink De gemeenschappelijke aanmeld- en inschrijfapplicatie van de hogescholen, de universiteiten en de minister. Studievoorlichting Afdeling van de dienst Onderwijs en Ontwikkeling (OeO) die (studie) voorlichting verzorgt aan aankomende studenten. Switcher Een student, die staat ingeschreven bij een bacheloropleiding of associate-degreeprogramma en die zich gedurende het studiejaar inschrijft voor een andere bacheloropleiding of associate-degreeprogramma van Hogeschool Rotterdam of andere hogeschool. Toelatingsexamens en Ondersteunend Onderwijs Werkzaamheden van de afdeling Toelatingsexamens en Ondersteunend Onderwijs zijn bedoeld om aanmelder goed voor te bereiden en hen te toetsen om de juiste competenties te behalen voor het volgen van een bacheloropleiding of associate-degreeprogramma aan Hogeschool Rotterdam. Vooropleidingseisen, nadere vooropleidingseisen en bijzondere nadere vooropleidingseisen Eisen als bedoeld in respectievelijk de artikelen 7.24, 7.25 en 7.25a WHW. WHW Officiële afkorting van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. 15

10 Artikel 1 Artikel Hardheidsclausule Aanmelders die vanwege bijzondere omstandigheden niet ingeschreven worden, kunnen bezwaar aantekenen bij de directeur Administratie, Informatievoorziening en Control (AIC). Dit bezwaar dient uiterlijk zes weken na dagtekening van de beslissing te worden ingediend. Onder bijzondere persoonlijke omstandigheden (artikel 7.51 lid 2 WHW) wordt, onder andere, verstaan: 1. ziekte of zwangerschap en bevalling van de betrokkene; 2. bijzondere zwaarwegende familieomstandigheden; 3. lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis van de betrokkene; 4. overige zwaarwegende persoonlijke omstandigheden, niet zijnde vakantie en/of verblijf in buitenland in verband met stage Rechtsgeldigheid De bepalingen van dit reglement zijn slechts rechtsgeldig indien en voor zover zij niet in strijd zijn met hogere regelgeving dan wel met de bekostigingsvoorwaarden. Alleen dan kunnen aan de betreffende bepalingen van het reglement rechten worden ontleend. Artikel 1.2 Eisen vooropleiding Diploma s Om ingeschreven te kunnen worden bij een bacheloropleiding of associate-degreeprogramma van Hogeschool Rotterdam moet de aanmelder minimaal in het bezit zijn van één van volgende diploma s: diploma middelbare school; HBS A; HBS B; MTS; MMS; gymnasium A oude stijl; gymnasium B oude stijl; vwo; havo; havo/(m)bo (diploma afgegeven voor een combinatie van havo en (m)bo; mbo niveau 4 (alle domeinen); oudere diploma s (oude stijl); hiervoor geldt dat er vakkenpakketeisen gesteld kunnen worden (artikel 1.2.2). Verdere informatie is te verkrijgen bij afdeling Studievoorlichting; overige diploma s/getuigschriften: Europese school; Associate-degreeprogramma getuigschrift; propedeusediploma van hbo of universiteit; einddiploma van hbo of universiteit. Degene die niet in het bezit is van één van bovengenoemde diploma s kan onder bepaalde omstandigheden een toelatingsexamen afleggen. Voor meer informatie wordt verwezen naar artikel 1.3. Voor toelating op grond van een buitenlands diploma is er een speciale diplomawaarderingsprocedure. Informatie daarover wordt verstrekt door de afdeling Studenten Service Center (SSC) van Hogeschool Rotterdam. Aanmelders (studenten) zijn onder de voorwaarden van het verdrag betreffende de erkenning van kwalificaties betreffende hoger onderwijs in de Europese regio toelaatbaar, tenzij het College van Bestuur van Hogeschool Rotterdam een aanzienlijk verschil heeft aangetoond tussen de algemene eisen betreffende de toegang op het grondgebied van het land waar de kwalificatie werd behaald en de algemene eisen bij of krachtens de WHW

11 Artikel 1 Artikel Profiel- en vakkenpakketeisen Voor sommige bacheloropleidingen of associate-degreeprogramma s binnen de hogeschool geldt naast de vooropleidingseis van artikel een profiel- of vakkenpakketeis. Voor alle bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s die Hogeschool Rotterdam aanbiedt, geldt per 1 september 2003 de regeling dat inschrijving mogelijk is als niet aan de profiel- en/of vakkenpakketeis is voldaan. Voorwaarde is daarbij altijd, dat de aanmelder aantoont tóch aan de nodige bekwaamheidseisen te voldoen. Aan deze eisen moet dan zijn voldaan vóór aanvang van de bacheloropleiding of het associate-degreeprogramma (artikel 7.25 lid 5 WHW). Verder gelden bijzondere nadere vooropleidingseisen opleiding tot leraar basisonderwijs (artikel 7.25a WHW). Zie hiervoor de desbetreffende opleidingspagina op Voor verdere informatie wordt verwezen naar artikel Beheersing Nederlandse taal Als een aanmelder is toegelaten op grond van een buitenlands diploma, dient de aanmelder een toets Nederlandse taal met goed gevolg af te leggen. Deze toets dient te zijn: Onderzoek NT2 van Hogeschool Rotterdam of; het staatsexamen NT2 programma II. Voor die bacheloropleiding of associate-degreeprogramma waarvan is vastgesteld dat deze in een andere taal dan het Nederlands wordt verzorgd, is deze eis niet van toepassing (artikel 7.2 WHW). In voorkomende gevallen staat dit vermeld in de hogeschoolgids van het instituut waar desbetreffende bacheloropleiding of associate-degreeprogramma toe behoort. De bacheloropleiding of associate-degreeprogramma stelt conform gedragscode internationale student (artikel 4.2 Gedragscode) vast aan welke minimale taaleisen de aanmelder voor Engelstalig onderwijs moet voldoen. In voorkomende gevallen staat dit vermeld in de hogeschoolgids van het instituut waar desbetreffende bacheloropleiding of associatedegreeprogramma toe behoort. Voor verdere informatie wordt verwezen naar artikel en bijlage Inschrijven als student of extraneus Inschrijven is mogelijk indien de student of de extraneus (artikel 7.32 WHW): 1. de Nederlandse nationaliteit bezit of op grond van een wettelijke bepaling als Nederlander wordt behandeld; 2. een vreemdeling en jonger dan achttien jaar is, op de eerste dag waarop de bacheloropleiding of associate-degreeprogramma begint waarvoor voor de eerste maal inschrijving wordt gewenst; 3. een vreemdeling en achttien jaar of ouder is, op de eerste dag waarop de bacheloropleiding of associate-degreeprogramma begint waarvoor voor de eerste maal inschrijving wordt gewenst en op die dag rechtmatig in Nederland verblijft in de zin van artikel 8 Vreemdelingenwet 2000; 4. een vreemdeling is en buiten Nederland verblijf houdt, op de eerste dag waarop de bacheloropleiding of associate-degreeprogramma begint waarvoor voor de eerste maal inschrijving wordt gewenst; 5. een vreemdeling is, niet meer voldoet aan een van de voorwaarden, gesteld onder 2, 3 of 4 en eerder in overeenstemming met een van die onderdelen is ingeschreven voor een bacheloropleiding of associatedegreeprogramma van een instelling, welke bacheloropleiding of associate-degreeprogramma nog steeds wordt gevolgd en nog niet is voltooid

12 Artikel 1 Artikel 1 Indien na inschrijving blijkt dat de inschrijving op welke grond dan ook niet in overeenstemming heeft plaatsgevonden met bovengenoemde voorwaarden, wordt de inschrijving van de student of extraneus onmiddellijk beëindigd. Artikel 1.3 Toelatingsonderzoek 21+, Onderzoek NT2 of Onderzoek deficiëntie Aanmelden voor het Toelatingsonderzoek 21+, Onderzoek NT2 of Onderzoek deficiëntie geschiedt door aanmelding voor een bacheloropleiding of associate-degreeprogramma aan Hogeschool Rotterdam via Studielink en dient te gebeuren uiterlijk op 1 mei voorafgaand aan het desbetreffende studiejaar. Tevens geldt voor de aanmelder een uiterste inkoop- en inplanningsdatum voor het inschrijven voor het Toelatingsonderzoek 21+, het Onderzoek NT2 of Onderzoek deficiëntie bij de afdeling Toelatingsexamens en Ondersteunend Onderwijs. Deze data worden jaarlijks gepubliceerd op Voor deelname aan het Toelatingsonderzoek 21+, het Onderzoek NT2 en het Onderzoek Deficiëntie is een financiële bijdrage verschuldigd. De aanmelder die zich heeft ingeschreven kan zich voorbereiden op de toetsing. Er wordt onderwijs aangeboden ter voorbereiding op het Toelatingsonderzoek 21+, het Onderzoek NT2 en het Onderzoek deficiëntie. Het onderwijs bestaat uit cursussen. Verdere informatie over de inhoud van de onderzoeken en het onderwijs is te vinden in de informatiegids Toelatingsonderzoek 21+, Onderzoek NT2, Onderzoek Deficiënties van de afdeling Toelatingsexamens en Ondersteunend Onderwijs Toelatingsonderzoek 21+ Een aanmelder die geen toelaatbaar diploma/getuigschrift heeft en ten minste 21 jaar oud is op 1 oktober van het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft, dient het Toelatingsonderzoek 21+ van Hogeschool Rotterdam met goed gevolg af te leggen. De aanmelder met een deelcertificaat van het staatsexamen havo of vwo voor een vak van het Onderzoek 21+ wordt voor dat vak vrijgesteld. De aanmelder moet echter wel altijd deelnemen aan de Aanlegtest. Voor een bezitter van een buitenlands diploma dat in eigen land toegang geeft tot een opleiding aan een instelling voor hoger onderwijs (artikel 7.29 lid 3 WHW), kan het College van Bestuur afwijken van deze leeftijdsgrens. Van deze leeftijdsgrens kan het College van Bestuur ook afwijken, indien in bijzondere gevallen geen diploma kan worden overgelegd. Het Toelatingsonderzoek 21+ bestaat uit een Aanlegtest en een Onderzoek 21+. De aanmelder maakt eerst de Aanlegtest. Bij een positief resultaat van de Aanlegtest wordt het Toelatingsonderzoek 21+ voortgezet. Het College van Bestuur stelt een commissie in om de geschiktheid van de aanmelder voor de desbetreffende bacheloropleiding of associate-degreeprogramma vast te stellen; dit is de Commissie Toetsing Onderzoek 21+, Onderzoek NT2 en Onderzoek deficientie. De beschikking wordt pas afgegeven, indien is aangetoond dat iemand over voldoende kennis van de Nederlandse taal beschikt om het onderwijs succesvol te kunnen volgen (artikel 7.29 lid 1 WHW). Deze bepaling geldt niet voor de Engelstalige opleidingen van Hogeschool Rotterdam. Conform artikel 7.29 WHW wordt de inhoud van het Toelatingsonderzoek 21+ door het College van Bestuur vastgesteld. De bevoegdheid tot het vaststellen van de inhoud en het afnemen van het Toelatingsonderzoek 21+ is door het College van Bestuur gemandateerd aan directeur Onderwijs en Ontwikkeling (OeO). Deze stelt de inhoud vast, na overleg met betrokken instituutsdirecteur. De eisen worden opgenomen in de 20 21

13 Artikel 1 Artikel 1 hogeschoolgids van het instituut, waar desbetreffende opleiding toe behoort. De lijst met examenvakken voor het Toelatingsonderzoek 21+ wordt jaarlijks op gepubliceerd. De aanmelder die de Aanlegtest en de voorgeschreven vakken van het Toelatingsonderzoek 21+ behaalt, ontvangt een verklaring Toelatingsonderzoek 21+. De verklaring Toelatingsonderzoek 21+ geeft uitsluitend toegang tot de opleiding waarvoor de beschikking is afgegeven. De opleidingskeuze kan op verzoek van de aanmelder onder bepaalde omstandigheden na beslissing van de Commissie Toetsing Onderzoek 21+, Onderzoek NT2 en Onderzoek deficiëntie worden gewijzigd. De aanmelder kan tegen een genomen besluit binnen 12 schoolwerkdagen een heroverweging indienen bij de Commissie Toetsing Onderzoek 21+, Onderzoek NT2 en Onderzoek deficiëntie alvorens hij in beroep kan gaan bij het College van beroep voor de examens (artikel 7.61 lid 1 WHW). Voor verdere informatie wordt verwezen naar de bijlagen 6 en Toelatingsonderzoek 21+ bij Willem de Kooning Academie (WdKA) De kunstopleidingen van Willem de Kooning Academie (WdKA) hebben een ander Toelatingsonderzoek 21+ dan de reguliere bacheloropleidingen of associate-degreeprogramma s van Hogeschool Rotterdam, namelijk de WdKA-test 21+. De toegangsregeling bij Willem de Kooning Academie voor de kunstopleidingen staat los van het Toelatingsonderzoek 21+ van Hogeschool Rotterdam. Dit betekent dat met desbetreffende toegangsregeling de aanmelder niet toelaatbaar is voor een andere bacheloropleiding of associate-degreeprogramma binnen Hogeschool Rotterdam. Andersom geldt ook dat de aanmelder met het Toelatingsonderzoek 21+ van Hogeschool Rotterdam geen toegang heeft tot één van de kunstopleidingen aan Willem de Kooning Academie Onderzoek NT2 Het Onderzoek NT2 bestaat uit twee fasen waarvan de onderdelen voldoen aan niveau B1/B2 van het Europees Referentie Kader. De eerste fase omvat de lees- en schrijfvaardigheid en de tweede fase de spreek- en luistervaardigheid. De twee fasen vormen samen een toets. Conform artikel 7.28 WHW wordt de inhoud van het Onderzoek NT2 van Hogeschool Rotterdam door het College van Bestuur vastgesteld. De inhoud van het Onderzoek NT2 wordt na overleg met de instituutsdirectie door directeur Onderwijs en Ontwikkeling (OeO) bepaald. De eisen worden opgenomen in de hogeschoolgids van het instituut waar desbetreffende opleiding toe behoort. De aanmelder die het Onderzoek NT2 behaalt, ontvangt een verklaring Onderzoek NT2. De aanmelder kan tegen een genomen besluit binnen 12 schoolwerkdagen een heroverweging indienen bij de Commissie Toetsing Onderzoek 21+, Onderzoek NT2 en Onderzoek deficiëntie alvorens hij in beroep kan gaan bij het College van beroep voor de examens (artikel 7.61 lid 1 WHW). Voor verdere informatie wordt verwezen naar de bijlagen 6 en Onderzoek deficiëntie Een aanmelder die een bacheloropleiding of associate-degreeprogramma wil gaan volgen, maar beschikt over een havo-, vwo-, of mbo-lang-diploma met een doorstroomprofiel of vakkenpakket waarmee men niet rechtstreeks toelaatbaar is, heeft één of meer zogenaamde vakdeficiënties. Bij enkele, speciaal door de minister van OCW aangewezen bacheloropleidingen, is toelating mogelijk zonder aan de profiel- en/of vakkenpakketeis te voldoen. Deze aanmelders hebben dan een formele deficiëntie

14 Artikel 1 Artikel 1 In de hogeschoolgids van desbetreffende bacheloropleiding(en) staat aangegeven aan welke verplichting(en) de aanmelder moet voldoen om de deficiëntie op te heffen. De instituutsdirectie bepaalt, binnen de wettelijke verplichtingen en hogeschoolkaders, welke verplichting(en) dat is/zijn. Aan deze verplichting(en) moet zijn voldaan vóór het propedeutisch examen. Op dit moment zijn er bij de hogeschool geen opleidingen waarbij dit van toepassing is. Conform artikel 7.25 WHW wordt de inhoud van het Onderzoek deficiëntie door het College van Bestuur vastgesteld. De eisen worden opgenomen in de hogeschoolgids van desbetreffende bacheloropleiding of associatedegreeprogramma. De tabellen waarin de deficiëntievakken worden genoemd wordt jaarlijks op gepubliceerd. De aanmelder die het Onderzoek deficiëntie behaalt, ontvangt een verklaring Onderzoek deficiëntie. De aanmelder kan tegen een genomen besluit binnen 12 schoolwerkdagen een heroverweging indienen bij de Commissie Toetsing Onderzoek 21+, Onderzoek NT2 en Onderzoek deficiëntie alvorens hij in beroep kan gaan bij het College van beroep voor de examens (artikel 7.61 lid 1 WHW). Voor verdere informatie wordt verwezen naar de bijlagen 6 en 7. Artikel 1.4 Procedure aanmelding: studiekeuzecheck en studiekeuzeadvies Studiekeuzecheck De studiekeuzecheck beoogt inzicht te geven in de geschiktheid van de aanmelder voor de gekozen bacheloropleiding of associate-degreeprogramma, evenals in factoren die een succesvolle deelname aan de bacheloropleiding of associate-degreeprogramma in de weg zouden kunnen staan. Uit het studiekeuzeadviesgesprek volgt het studiekeuzeadvies. Het studiekeuzeadvies doet melding van de geschiktheid van de aanmelder voor de gekozen bacheloropleiding of associatedegreeprogramma, eventueel aangevuld met een advies welke andere bacheloropleiding(en) of associate-degreeprogramma( s) beter in aanmerking kom(t)en voor de aanmelder. Indien het oordeel over de geschiktheid positief is, volgt er een positief studiekeuzeadvies; bij een negatief oordeel volgt een negatief studiekeuzeadvies. Het studiekeuzeadvies vermeldt voorts of het wenselijk is dat er wordt deelgenomen aan ondersteunings- of bijspijkeractiviteiten. De studiekeuzecheck is een verplicht onderdeel van inschrijving bij Hogeschool Rotterdam voor alle bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s. Deze verplichting geldt niet voor opleidingen met een fixus (centraal en decentraal) en opleidingen met aanvullende eisen, zoals Logopedie en de kunstopleidingen (zie artikel 1.5). De studiekeuzecheck geldt voor aanmelders (voltijds, deeltijds en duaal) die zich aanmelden voor het eerste jaar van desbetreffende bacheloropleiding of associate-degreeprogramma en die niet eerder ingeschreven hebben gestaan voor betreffende bacheloropleiding of associate-degreeprogramma. Niet deelnemen aan de studiekeuzecheck betekent dat de aanmelder geen recht heeft op inschrijving in overeenstemming met artikel 24 25

15 Artikel 1 Artikel t/m 7.34 WHW voor de desbetreffende bacheloropleiding of associatedegreeprogramma. De studiekeuzecheck bestaat uit het studiekeuzeadviesgesprek en wordt gevoerd aan de hand van de per bacheloropleiding of associate-degreeprogramma vastgestelde studiekeuzeactiviteit(en). Indien er ter ondersteuning van het gesprek extra documenten en/of activiteiten gevraagd worden, dan wordt dit met de uitnodiging voor het studiekeuzeadviesgesprek bekend gemaakt en zijn deze ook van tevoren bekend gemaakt op de desbetreffende opleidingspagina van Het studiekeuzeadviesgesprek wordt gevoerd met functionarissen van Hogeschool Rotterdam die daartoe zijn aangewezen Aanmelden tot en met 1 mei of ná 1 mei 2016 met uiterste aanmelddatum 31 juli 2016 Hogeschool Rotterdam past regels toe ten aanzien van de studiekeuzecheck bij aanmelding uiterlijk op of na 1 mei 2016 met uiterste aanmelddatum 31 juli Aanmelders die zich uiterlijk op 1 mei 2016 aanmelden voor een bacheloropleiding (voltijdse, duale, of deeltijdse variant) of associatedegreeprogramma ontvangen een studiekeuzeadvies dat als advies wordt gegeven. Het opvolgen van het advies wordt ten zeerste aanbevolen, maar heeft geen verdere gevolgen voor de verdere procedure rond de inschrijving. Voor sommige groepen aanmelders gelden andere regels (zie artikel 1.5). 2. a. Voor aanmelders die zich na 1 mei met uiterste aanmelddatum 31 juli 2016 voor de eerste keer aanmelden bij Hogeschool Rotterdam voor een niet-selectieve bacheloropleiding of associatedegreeprogramma, geldt hetzelfde als bij aanmelding uiterlijk op 1 mei (zie artikel 1.4.3). b. Voor aanmelders, die zich na 1 mei en met uiterste aanmelddatum 31 juli voor de eerste keer aanmelden bij Hogeschool Rotterdam voor een selectieve bacheloropleiding of associatedegreeprogramma (zie artikel 1.4.3), geldt dat zij niet alleen verplicht zijn deel te nemen aan de studiekeuzecheck, maar geldt ook de eis dat deelname aan de studiekeuzecheck leidt tot een positief studiekeuzeadvies. Krijgt de aanmelder een negatief studiekeuzeadvies dan heeft hij geen recht op inschrijving in overeenstemming met artikel 7.32 t/m 7.34 WHW. 3. Voor degenen die zich uiterlijk op 1 mei hebben aangemeld bij Hogeschool Rotterdam voor een opleiding en na 1 mei besluiten de aanmelding om te zetten naar een selectieve bacheloropleiding of associate-degreeprogramma (zie artikel 1.4.3), geldt dat deelname aan een studiekeuzecheck voor de desbetreffende opleiding een vereiste is voor inschrijving. De eis dat er een positief studiekeuzeadvies nodig is, geldt in dit geval niet. 4. Voor aanmelders die zich uiterlijk op 1 mei bij een andere hogeschool hebben aangemeld en daar het inschrijvingsrecht hebben verworven en nadien besluiten zich aan te melden bij Hogeschool Rotterdam, is onder verwijzing van artikel 7.31.b WHW deelname aan de studiekeuzecheck verplicht om voor inschrijving in aanmerking te komen. De eis dat deelname aan de studiekeuzecheck bij een selectieve bacheloropleiding of associate-degreeprogramma moet leiden tot een positief studiekeuzeadvies geldt hierbij niet Selectieve bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s De lijst van selectieve bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s wordt jaarlijks door het College van Bestuur van Hogeschool Rotterdam vastgesteld en gepubliceerd op Voor verdere informatie wordt verwezen naar bijlage

16 Artikel 1 Artikel Procedurele bepalingen studiekeuzecheck De verplichte studiekeuzecheck, als onderdeel van de totale inschrijving, vindt plaats op uitnodiging van Hogeschool Rotterdam en bestaat uit het studiekeuzeadviesgesprek. Het studiekeuzeadviesgesprek wordt aan de hand van de per bacheloropleiding of associate-degreeprogramma vastgestelde studiekeuzeactiviteit(en) gehouden. Deze voor het gesprek ondersteunende activiteiten kunnen onder andere zijn het uitvoeren van de startmeter (digitale vragenlijst), het opstellen van een portfolio, het schrijven van een motivatiebrief, het meenemen van de meest recente cijferlijst(en), het bijwonen van een onderwijsactiviteit op een locatie van Hogeschool Rotterdam en het opstellen van een overzicht met elders verworven competenties (EVC s). De bacheloropleiding en/of het associate-degreeprogramma stelt de studiekeuzeactiviteiten vast, maakt deze bekend op de desbetreffende opleidingspagina van en herhaalt dit bij de uitnodiging voor het studiekeuzeadviesgesprek. De verdere procedure rond de studiekeuzecheck is als volgt: 1. Aanmelden via Studielink Na aanmelding bij Studielink ontvangt de aanmelder een bevestiging van aanmelding van Hogeschool Rotterdam en een voorlopig studentinlog-account voor het hogeschool intranet (HINT), met daaraan gekoppeld een student account. 2. Uitnodiging studiekeuzeadviesgesprek De aanmelder ontvangt van de bacheloropleiding of het associatedegreeprogramma een schriftelijke uitnodiging voor het studiekeuzeadviesgesprek. In deze uitnodiging staat met welk reserveringssysteem de aanmelder zich kan aanmelden voor het studiekeuzeadviesgesprek of op welke door de bacheloropleiding of associate-degreeprogramma vastgestelde dag en tijd de aanmelder zich dient te melden. In de uitnodiging staat tevens welke studiekeuzeactiviteiten vereist zijn ter voorbereiding op het studiekeuzeadviesgesprek. Bepalingen: a. Hogeschool Rotterdam past bij de uitvoering van de studiekeuzecheck voor wat betreft aanmelding tot en met 1 mei of aanmelding na 1 mei met uiterste aanmelddatum 31 juli een ander regime toe bij selectieve bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s ten aanzien van het studiekeuzeadvies als uitkomst van het studieadviesgesprek (zie artikel 1.4.2). Voor aanmelders die zich op/na 1 juli en met uiterste aanmelddatum 31 juli aanmelden geldt een andere termijn van uitnodiging voor het studiekeuzeadviesgesprek (zie artikel lid c). b. uitnodiging studiekeuzeadviesgesprek met aanmelding tot 1 juli 2016 Wordt de aanmelder via een reserveringssysteem van de bacheloropleiding of associate-degreeprogramma in de gelegenheid gesteld zelfstandig dag en tijd te bepalen, dan dient deze te liggen binnen drie kalenderweken na de eerste uitnodiging. Wordt de aanmelder uitgenodigd met een door bacheloropleiding of associate-degreeprogramma vastgestelde dag en datum dan heeft hij, alleen met gegronde redenen, eenmalig de gelegenheid dag en tijdstip in overleg met bacheloropleiding of associatedegreeprogramma aan te passen. Geeft de aanmelder geen gehoor aan de uitnodiging en/of verschijnt hij niet (no-show) op het gereserveerde moment, dan ontvangt hij van de bacheloropleiding of het associate-degreeprogramma een tweede en tevens laatste mogelijkheid. De termijn van reservering voor de tweede mogelijkheid is beperkt tot twee kalenderweken. In bijzondere gevallen kan de instituutsdirectie beslissen een derde mogelijkheid aan te bieden. Maakt de aanmelder geen gebruik van deze tweede (eventueel derde) uitnodiging binnen de gestelde termijn en/of hij verschijnt wederom niet (no-show), dan wordt hij door Studenten Service Center (SSC) voor betreffende bacheloropleiding of associatedegreeprogramma afgewezen in Studielink. De mogelijkheid tot 28 29

17 Artikel 1 Artikel 1 inschrijving voor desbetreffende bacheloropleiding of associatedegreeprogramma vervalt daarmee. Tegen deze beslissing kan men bezwaar aantekenen bij de Geschilenadviescommissie en wel binnen zes weken na dagtekening van de afwijzing (zie bijlage 4). c. uitnodiging met aanmelding op/na 1 juli met uiterste aanmelddatum 31 juli 2016 Na aanmelding voor een bacheloropleiding of het associatedegreeprogramma gelegen op/na 1 juli met uiterste aanmelddatum 31 juli 2016 ontvangt de aanmelder een uitnodiging voor het studiekeuzeadviesgesprek in kalenderweek 32 of 33 (8-20 augustus 2016), tenzij de bacheloropleiding of associate-degreeprogramma buiten genoemde kalenderweken andere mogelijkheden aanbiedt. Maakt de aanmelder geen gebruik van de uitnodiging en/of verschijnt hij niet (no-show) op de dag en het tijdstip gelegen in kalenderweek 32 of 33 en/of voldoet hij niet aan de gestelde studiekeuzeactiviteiten, dan ontvangt de aanmelder van de bacheloropleiding of associate-degreeprogramma een tweede uitnodiging met een door bacheloropleiding of associatedegreeprogramma vastgestelde datum en tijdstip gelegen binnen 6 schoolwerkdagen na de eerste uitnodiging. Maakt hij geen gebruik van deze tweede uitnodiging binnen de gestelde termijn en/of hij verschijnt wederom niet (no-show) en/of voldoet hij niet aan de gestelde studiekeuzeactiviteiten dan wordt hij door Studenten Service Center voor betreffende bacheloropleiding of associate-degreeprogramma afgewezen in Studielink. De mogelijkheid tot inschrijving voor desbetreffende bacheloropleiding of associate-degreeprogramma vervalt daarmee. Tegen deze beslissing kan men bezwaar aantekenen bij de Geschilenadviescommissie en wel binnen zes weken na dagtekening van de afwijzing (zie bijlage 4). d. Het studiekeuzeadviesgesprek kan op alle schoolwerkdagen plaatsvinden. Als schoolwerkdag geldt de maandag tot en met de zaterdag. 3. Studiekeuzeactiviteiten ten behoeve van het studiekeuzeadviesgesprek Ter versterking en onderbouwing van het studiekeuzeadviesgesprek stelt de bacheloropleiding of associate-degreeprogramma van te voren een (aantal) studiekeuzeactiviteit(en) vast en maakt deze op desbetreffende opleidingspagina van ` bekend. In de uitnodiging voor het studiekeuzeadviesgesprek worden aan het studiekeuzegesprek verbonden studiekeuzeactiviteiten wederom bekend gemaakt aan de aanmelder. a. De studiekeuzeactiviteit(en) kan (kunnen) bestaan uit door de aanmelder zelfstandig uit te voeren activiteit(en) op een zelf te bepalen locatie of op een door de opleiding of associate-degreeprogramma vast te stellen locatie van Hogeschool Rotterdam. Bestaat de studiekeuzeactiviteit uit het maken van bijvoorbeeld een portfolio, motivatieschrijven of sollicitatiebrief dan worden de voorwaarden (condities) waar het schrijven aan moet voldoen duidelijk in de uitnodiging (zie artikel lid 2) vermeld. Wordt de aanmelder uitgenodigd de startmeter (digitale vragenlijst) in te vullen, dan ontvangt hij van desbetreffende bacheloropleiding of associate-degreeprogramma de link naar de startmeter en een handleiding (instructie). Het rapport dat volgt uit de startmeter komt direct na afronding van de digitale vragenlijst binnen op het voorlopig student account van de aanmelder. Vanwege de verwerkingstijd dient de aanmelder de startmeter uiterlijk drie schoolwerkdagen voor het studiekeuzeadviesgesprek volledig ingevuld te hebben. De aanmelder dient het rapport en/of alle benodigde bescheiden verbonden aan de studiekeuzeactiviteit(en) mee te nemen naar het studiekeuzeadviesgesprek

18 Artikel 1 Artikel 1 b. Deelname aan de studiekeuzeactiviteit(en) is verplicht. Zonder de studiekeuzeactiviteit(en) volledig en correct te hebben uitgevoerd is het niet mogelijk deel te nemen aan het studiekeuzeadviesgesprek van desbetreffende bacheloropleiding of associate-degreeprogramma. 4. Vervalt het studiekeuzeadviesgesprek vanwege het niet volledig en correct uitvoeren van de studiekeuzeactiviteit(en) dan geldt dat als afwezigheid (no-show). Indien de aanmelder ook bij de tweede uitnodiging niet volledig en correct de door de bacheloropleiding of associate-degreeprogramma verplicht gestelde studiekeuzeactiviteit(en) uitvoert dan wordt hij door Studenten Service Center (SSC) voor betreffende bacheloropleiding of associate-degreeprogramma afgewezen in Studielink. De mogelijkheid tot inschrijving voor desbetreffende bacheloropleiding of associatedegreeprogramma vervalt daarmee. Tegen deze beslissing kan men bezwaar aantekenen bij de Geschilenadviescommissie en wel binnen zes weken na dagtekening van de afwijzing (zie bijlage 4). 5. Aanmelden bij meer dan één bacheloropleiding of associatedegreeprogramma van Hogeschool Rotterdam a. Elke bacheloropleiding of associate-degreeprogramma van Hogeschool Rotterdam stelt zelfstandig de studiekeuzeactiviteit(en) en de inhoud daarvan vast. Het is mogelijk dat als de aanmelder bij meer dan één bacheloropleiding of associate-degreeprogramma een studiekeuzeadviesgesprek (ten hoogste drie) wil hebben er andere eis(en) word(t)en gesteld aan de studiekeuzeactiviteiten. Dit kan betekenen dat vanwege andere voor het toekomstig beroep noodzakelijk competenties de startmeter (digitale vragenlijst), motivatieschrijven, portfolio etc. opnieuw gemaakt dienen te worden. b. Indien een aanmelder zich heeft aangemeld voor meerdere bacheloropleidingen of associate-degreeprogramma s bij Hogeschool Rotterdam maakt deze de studiekeuzecheck bij de opleiding van eerste keuze. Tevens geeft hij aan de andere bacheloropleiding(en) of associate-degreeprogramma( s) zijn keuze door. c. Indien de aanmelder alsnog kiest voor een andere bacheloropleiding of associate-degreeprogramma waarvoor hij zich heeft aangemeld, legt hij de uitkomst van de eerste studiekeuzecheck voor aan de contactpersoon Studiesucces van desbetreffende bacheloropleiding of associate-degreeprogramma. De contactpersoon Studiesucces beziet of de informatie voldoende is om een valide studiekeuzeadvies voor desbetreffende bacheloropleiding of associate-degreeprogramma te geven. Zo niet, dan geeft de contactpersoon Studiesucces aan welke studiekeuzeactiviteiten alsnog verricht dienen te worden en wat het vervolgtraject zal zijn. 6. Studiekeuzeadvies Het studiekeuzeadvies wordt uiterlijk twaalf schoolwerkdagen na deelname aan de studiekeuzecheck schriftelijk aan de aanmelder bekend gemaakt. Voor het wel of niet bindend zijn van het studiekeuzeadvies (zie artikel 1.4.2) Bijzondere groepen 1. Aanmelders met een functie-beperking Bij een aanmelder met een beperking wordt, voor zover mogelijk, rekening gehouden met deze omstandigheid bij het afnemen en beoordelen van een studiekeuzecheck. De aanmelder dient een dergelijke omstandigheid twaalf schoolwerkdagen vóór aanvang van de studiekeuzecheck schriftelijk te melden. Deze brief moet vergezeld gaan van een medische verklaring. 2. Aanmelders afkomstig uit de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, onderscheidenlijk Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Voor aanmelders afkomstig uit de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, onderscheidenlijk Aruba, Curaçao en Sint Maarten geldt dat zij verplicht zijn deel te nemen aan de studiekeuzecheck, maar desgewenst voor de studiekeuzecheck niet op Hogeschool Rotterdam aanwezig hoeven te zijn en kunnen deelnemen door middel van digitale communicatiemiddelen

19 Artikel 1 Artikel 1 Controle van identificatie vindt plaats op de plaats van deelname door een door Hogeschool Rotterdam aangewezen of voor die taak erkende perso(o)n(en). 3. Aanmelders met een buitenlandse vooropleiding Aanmelders met een buitenlandse vooropleiding kunnen zich uiterlijk tot en met 31 juli 2016 aanmelden en dienen te voldoen aan de algemeen geldende voorwaarden om te kunnen studeren bij Hogeschool Rotterdam. Een studiekeuzecheck is niet verplicht, maar er wordt wel dringend geadviseerd om deel te nemen aan de studiekeuzecheck. Aanvullend aan de inschrijfvereisten dienen aanmelders, afkomstig van buiten de Europese Economische Ruimte, te beschikken over de in de wet vastgestelde verblijfsdocumenten. Zij dienen daarvoor zelf de termijn(en) te bewaken Toelatingscommissie Ontvangt een aanmelder bij een selectieve opleiding of associatedegreeprogramma met aanmelding na 1 mei 2016 een negatief bindend studiekeuzeadvies, dan bestaat de mogelijkheid om binnen 2 weken een verzoek tot heroverweging in te dienen bij de Toelatingscommissie. Voor verdere informatie wordt verwezen naar bijlage 3 en de Wegwijzer Toelatingscommissie. Artikel 1.5 Plaatsing bij bacheloropleidingen of associatedegreeprogramma s met fixus of met aanvullende eisen Bacheloropleidingen met fixus (centrale en decentrale selectie) 1. Er zijn drie situaties, waarin wordt geloot om vast te stellen welke aanmelders ingeschreven kunnen worden bij een bepaalde bacheloropleiding (lotingsopleidingen): a. het aantal aanmelders, dat zich heeft aangemeld bij een bepaalde bacheloropleiding van de hogeschool is groter dan de onderwijscapaciteit van die opleiding, die is geregistreerd bij DUO; b. het totaal aantal aanmelders, dat zich bij DUO heeft aangemeld voor een bepaalde bacheloropleiding is groter dan de landelijke capaciteit; c. het aantal afgestudeerden van een bepaalde bacheloropleiding is veel groter dan de behoefte van de arbeidsmarkt. Deze fixus wordt door de minister vastgesteld. 2. bij een bacheloropleiding waarvoor een fixus geldt, is alleen mogelijk onder overlegging van bewijs van toelating, welke door DUO wordt afgegeven aan degenen die zijn ingeloot. 3. Zowel in de voorlichtingsbrochures van de bacheloropleidingen, waarvoor geloot moet worden, als op en in dit artikel staat vermeld voor welke bacheloropleidingen een lotingsprocedure geldt. 4. Inschrijven voor een hoger jaar van een bacheloropleiding waarvoor een fixus geldt, kan worden geweigerd aan studenten, die niet eerder bij deze bacheloropleiding waren ingeschreven. De hogeschool kan de inschrijving in dat geval weigeren op grond van een tekort aan onderwijscapaciteit in de postpropedeutische fase

20 Artikel 1 Artikel 1 Voor aanmelders van lotingsopleidingen is de studiekeuzecheck, zoals beschreven in artikel 1.4, niet verplicht. Bepaalde opleidingen met fixus bieden wel een facultatieve studiekeuzecheck aan. De aanmelder wordt sterk aangeraden hieraan deel te nemen. Hogeschool Rotterdam kent voor het studiejaar de volgende bacheloropleidingen met fixus met daarbij vermeld of er decentrale of centrale selectie plaatsvindt: Naam Decentrale Voltijd (), Afkorting Uiterste bacheloropleiding selectie Deeltijd (dt), instituut aanmelddatum Duaal (du) Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek Ja, 100% Vt EAS 1 mei 2016 Chemie ja, 100% Vt EAS 1 mei 2016 Fysiotherapie ja, 100% Vt IVG 1 maart 2016 Fiscaal Recht en Economie ja, 100% Vt IFM 1 maart 2016 Human Resource Management ja, 100% Vt IBK 1 maart 2016 Industrieel Product Ontwerpen ja, 100% Vt EAS 1 mei 2016 Leisure Management (v/h Vrijetijdsmanagement) Ja, 100% Vt WdKA 1 mei 2016 Lerarenopleiding Engels ja, 100% Vt/Dt IVL 1 mei 2016 Lerarenopleiding Geschiedenis ja, 100% Vt IVL 1 mei 2016 Medische Hulpverlening ja, 100% Vt IVG 1 maart 2016 Verpleegkunde Nee, centraal Vt/Dt/Du IVG 15 mei Sluitingsdatum fixusopleidingen bij ministeriële regeling De sluitingsdatum voor aanmelding in het kader van artikel kan bij ministeriële regeling, worden verlengd tot 15 september van het betreffende studiejaar, indien het totaal aantal aanmeldingen onder het gestelde maximaal aantal aanmeldingen valt of als een aanmelder wordt uitgeloot Bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s met aanvullende eisen Voor bepaalde bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s worden aanvullende eisen gesteld aan kennis, vaardigheden of eigenschappen van de aanmelder (artikel 7.26 en 7.26a WHW). Dit geldt voor studiejaar voor de bacheloropleidingen Autonome Beeldende Kunst, Creative Media and Game Technologies, Docent Beeldende Kunst en Vormgeving, Logopedie, Management in de Zorg, Maritiem Officier, Verloskunde en Vormgeving en voor de associate-degreeprogramma s Arts & Crafts en Management in de Zorg. 1. Willem de Kooning Academie (kunstopleidingen) en Rotterdam Academy (associate-degreeprogramma s) hanteren een specifieke toelatingsregeling voor de kunstenopleidingen of lerarenopleiding op het gebied van de kunst (artikel 7.26 a WHW). De aanmelder dient aan te tonen dat hij over voldoende artistieke aanleg beschikt. 2. Specifieke toelatingsregelingen zijn er evens voor de opleidingen Creative Media and Game Technologies, Management in de Zorg (bachelor en associate-degreeprogramma), Maritiem Officier, Logopedie, en Verloskunde Zie voor deze regelingen 3. Voor de aanmelders als bedoeld in dit artikel is de studiekeuzecheck (zie artikel 1.4) niet verplicht. Bepaalde opleidingen met specifieke toelatingsprocedures bieden echter wel een facultatieve studiekeuzecheck aan. De aanmelder wordt sterk aangeraden hieraan deel te nemen. Van de genoemde specifieke toelatingsprocedures maakt het studiekeuzeadviesgesprek deel uit van de toelatingsprocedure

Reglement inschrijving en voorbereiding voor bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s

Reglement inschrijving en voorbereiding voor bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s Inschrijving 2015 Studiejaar 2015-2016 Reglement inschrijving en voorbereiding voor bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s Reglement inschrijving en voorbereiding voor bacheloropleidingen en

Nadere informatie

Reglement inschrijving en voorbereiding voor bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s

Reglement inschrijving en voorbereiding voor bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s Reglement inschrijving en voorbereiding voor bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s Inschrijving 2017-2018 Algemene & Bestuurlijke Zaken Reglement inschrijving en voorbereiding voor bacheloropleidingen

Nadere informatie

Reglement inschrijving en voorbereiding. Inleiding

Reglement inschrijving en voorbereiding. Inleiding Reglement inschrijving en voorbereiding Inleiding In het Reglement inschrijving en voorbereiding staan de belangrijkste regels omtrent het inschrijven als student of extraneus bij Hogeschool Rotterdam.

Nadere informatie

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM Inhoud Preambule... 3 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 4 Hoofdstuk 2 Doelgroep... 5 Hoofdstuk 3 Rechten en plichten bij aanmelding... 5 Hoofdstuk 4 Studiekeuzecheck...

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 684 Paraaf: Onderwerp : Reglement Studiekeuzecheck Windesheim (Aanmelding, studiekeuzeactiviteiten en studiekeuzeadvies voor het studiejaar 2014-2015) Besluit : Het

Nadere informatie

Reglement inschrijving en voorbereiding voor bekostigde en onbekostigde (post-initiële) masteropleidingen

Reglement inschrijving en voorbereiding voor bekostigde en onbekostigde (post-initiële) masteropleidingen Reglement inschrijving en voorbereiding voor bekostigde en onbekostigde (post-initiële) masteropleidingen en alle niet bij wet geregelde vormen van onderwijs en cursussen van Hogeschool Rotterdam Inschrijving

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 763 Paraaf: Onderwerp : Reglement Studiekeuzecheck Windesheim (van toepassing voor de inschrijving voor het studiejaar 2016-2017) Besluit : Het College van Bestuur

Nadere informatie

Studiekeuzecheck, studiekeuzeadvies en numerus fixus

Studiekeuzecheck, studiekeuzeadvies en numerus fixus Concept Regeling Studiekeuzecheck, studiekeuzeadvies en numerus fixus Eigenaar: Kwaliteitszorg Inleiding Dit is de Concept Regeling Studiekeuzecheck, studiekeuzeadvies en numerus fixus van de Gereformeerde

Nadere informatie

Regeling Studiekeuzecheck en studiekeuzeadvies

Regeling Studiekeuzecheck en studiekeuzeadvies Regeling Studiekeuzecheck en studiekeuzeadvies Eigenaar Studentenzaken Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 20 februari 2014 Instemming van de CMR d.d. 20 februari 2014 2014, Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Regeling Studiekeuzecheck en Numerus Fixus

Regeling Studiekeuzecheck en Numerus Fixus Inleiding Dit is de Regeling Studiekeuzecheck en numerus fixus van Hogeschool Viaa. Deze regeling heeft tot doel de inschrijvingsprocedure van de hogeschool te verduidelijken voor aspirant-studenten. Deze

Nadere informatie

Toelating tot de opleiding

Toelating tot de opleiding DEEL 3: Toelating tot de opleiding Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende opleiding

Nadere informatie

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2014

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2014 REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2014 Inhoud Inhoudsopgave Preambule... 3 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 4 Artikel 1: Begripsbepalingen... 4 Artikel 2: Relatie met de wet en overige regelgeving...

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Datum: 23.04.2014 Ingevuld door: Yvonne Smeets Faculteit: BÈTA Betreft opleiding(en): Built Environment DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen

Nadere informatie

editie augustus 2011 Reglement inschrijving en voorbereiding

editie augustus 2011 Reglement inschrijving en voorbereiding editie augustus 2011 Reglement inschrijving en voorbereiding reglement inschrijving en voorbereiding pagina 002 Inleiding Beste (toekomstige) student, Dit is het reglement inschrijving en voorbereiding.

Nadere informatie

Reglement inschrijving en voorbereiding voor bekostigde en onbekostigde (post-initiële) masteropleidingen

Reglement inschrijving en voorbereiding voor bekostigde en onbekostigde (post-initiële) masteropleidingen Reglement inschrijving en voorbereiding voor bekostigde en onbekostigde (post-initiële) masteropleidingen en alle niet bij wet geregelde vormen van onderwijs en cursussen van Hogeschool Rotterdam Inschrijving

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde

Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde Wat zijn de toelatingseisen voor Tandheelkunde? De volgende voortrajecten voldoen aan de toelatingseisen voor Tandheelkunde: VWO diploma met profiel (vanaf 2010)

Nadere informatie

Regeling Aanmelding, Studiekeuzecheck, Inschrijving en Beëindiging Inschrijving TU/e 2015

Regeling Aanmelding, Studiekeuzecheck, Inschrijving en Beëindiging Inschrijving TU/e 2015 1 Regeling Aanmelding, Studiekeuzecheck, Inschrijving en Beëindiging Inschrijving TU/e 2015 Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e gelet op artikel 7.31b, 7.33, eerste lid,

Nadere informatie

Deficiënties. bij de overstap van vwo naar universiteit voor de opleidingen Geneeskunde Tandheelkunde Diergeneeskunde.

Deficiënties. bij de overstap van vwo naar universiteit voor de opleidingen Geneeskunde Tandheelkunde Diergeneeskunde. 1 Deficiënties bij de overstap van vwo naar universiteit voor de opleidingen Geneeskunde Tandheelkunde Diergeneeskunde Januari 2005 Uitgave VSNU Informatiecentrum Aansluiting vwo-wo, in samenwerking met

Nadere informatie

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010 Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010 Vastgesteld door het College van Bestuur op 7 april 2009 Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte van deze regeling 1. Deze regeling heeft

Nadere informatie

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek 1 Inhoud 1. Bepalingen... 3 2. Vooropleidingseisen... 3 2.1. Vooropleidingseisen Bachelor Humanistiek... 3 2.2. Vooropleidingseisen premaster

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK 1 De inhoud van de Onderwijs- en Examenregelingen Hoofdstuk 1 ALGEMEEN 1.1 Algemene bepalingen 1 Avans Hogeschool kent, conform artikel 7.59. van

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement in- en uitschrijving 2014-2015. Christelijke Hogeschool Windesheim

Uitvoeringsreglement in- en uitschrijving 2014-2015. Christelijke Hogeschool Windesheim Uitvoeringsreglement in- en uitschrijving 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim UITVOERINGSREGLEMENT IN- EN UITSCHRIJVING Christelijke Hogeschool Windesheim Studiejaar 2014-2015 Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

het college van beroep voor de examens van de Saxion Hogeschool (hierna: CBE), verweerder.

het college van beroep voor de examens van de Saxion Hogeschool (hierna: CBE), verweerder. Zaaknummer : 2013/079 Rechter(s) : mrs. Loeb, De Rijke-Maas, Borman Datum uitspraak : 21 augustus 2013 Partijen : Appellante tegen CBE Saxion Hogeschool Trefwoorden : [tijdig]aanvoeren gronden, deficiëntie,

Nadere informatie

Regeling Aanmelding, Studiekeuzecheck, Inschrijving en Beëindiging Inschrijving TU/e 2014

Regeling Aanmelding, Studiekeuzecheck, Inschrijving en Beëindiging Inschrijving TU/e 2014 1 Regeling Aanmelding, Studiekeuzecheck, Inschrijving en Beëindiging Inschrijving TU/e 2014 Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e gelet op artikel 7.31b, 7.33, eerste lid,

Nadere informatie

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek 1 1. Bepalingen... 3 2. Vooropleidingseisen... 3 2.1. Vooropleidingseisen Bachelor Humanistiek... 3 2.2. Vooropleidingseisen Premaster (schakelprogramma

Nadere informatie

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2013-2014

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2013-2014 Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2013-2014 Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte en begripsbepalingen 1. Deze regeling heeft betrekking op studenten en extraneï van reguliere (in

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.31 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek juncto

Nadere informatie

Regeling aanmelding en inschrijving Hogeschool Leiden 2014-2015

Regeling aanmelding en inschrijving Hogeschool Leiden 2014-2015 Regeling aanmelding en inschrijving Hogeschool Leiden 2014-2015 Toelichting Dit is de inschrijvingsregeling van Hogeschool Leiden. Hierin staan de belangrijkste regels omtrent het (her)inschrijven, uitschrijving

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica Decentrale selectie Psychobiologie Procedure en selectiecriteria 2014-2015 Voor het studiejaar 2014-2015 zal de opleiding Psychobiologie 100%

Nadere informatie

Regeling Colloquium Doctum

Regeling Colloquium Doctum Regeling Colloquium Doctum Toelatingsonderzoek voor de bachelor Theologie 31-10-2012 1 31-10-2012 2 1: Algemeen 1.1 Het colloquium doctum is een toelatingsonderzoek naar de algemene ontwikkeling en de

Nadere informatie

Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Rotterdam 2007-2008

Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Rotterdam 2007-2008 Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Rotterdam 2007-2008 De opleiding Media & Entertainment Management is een opleiding met een numerus fixus. Dit betekent dat er

Nadere informatie

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek 1 1. Bepalingen... 3 2. Vooropleidingseisen... 3 2.1. Vooropleidingseisen Bachelor Humanistiek... 3 2.2. Vooropleidingseisen Premaster (schakelprogramma

Nadere informatie

Zaaknummer : CBHO 2015/254 Rechter(s) : mr. B.K. Olivier Datum uitspraak : 13 januari 2016 Partijen : appellante en CBE Hogeschool Inholland

Zaaknummer : CBHO 2015/254 Rechter(s) : mr. B.K. Olivier Datum uitspraak : 13 januari 2016 Partijen : appellante en CBE Hogeschool Inholland Zaaknummer : CBHO 2015/254 Rechter(s) : mr. B.K. Olivier Datum uitspraak : 13 januari 2016 Partijen : appellante en CBE Hogeschool Inholland Trefwoorden : bewijsmiddelen bindend negatief studieadvies BNSA

Nadere informatie

Regels van procedurele aard met betrekking tot vaststelling, bekendmaking en betaling college- en examengeld

Regels van procedurele aard met betrekking tot vaststelling, bekendmaking en betaling college- en examengeld Regels van procedurele aard met betrekking tot vaststelling, bekendmaking en betaling college- en examengeld Citeertitel Datum inwerkingtreding 01-09-2015 Vastgesteld door College van Bestuur 01-04-2015

Nadere informatie

Reglement toelating en inschrijving Zuyd Hogeschool 2016-2017. Inhoudsopgave...

Reglement toelating en inschrijving Zuyd Hogeschool 2016-2017. Inhoudsopgave... Reglement toelating en inschrijving Zuyd Hogeschool 2016-2017 Inhoudsopgave...... 1 Reglement toelating en inschrijving Zuyd Hogeschool 2016-2017... 1 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN... 3 Artikel 1.1

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde

Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde Toelating Hbo-ba Verpleegkunde vs.29.10.2015 Pagina 1 1. Toelatingsbeleid 1.1 Officiële toelatingseisen Als voorwaarde voor toelating tot de

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 222 Wet van 28 april 2005, houdende tijdelijke regels betreffende experimenten in het hoger onderwijs op het gebied van vooropleidingseisen aan

Nadere informatie

het College van Beroep voor de Examens van de HZ University of Applied Sciences, gevestigd te Vlissingen, verweerder.

het College van Beroep voor de Examens van de HZ University of Applied Sciences, gevestigd te Vlissingen, verweerder. Zaaknummer : 2014/232A en 232B Rechter[s] : mrs. Nijenhof, Van der Spoel, Hoogvliet Datum uitspraak : 25 maart 2015 Partijen : Appellant en CBE Hogeschool Zeeland Trefwoorden : Bindend negatief studieadvies

Nadere informatie

de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2015-2016 Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte en begripsbepalingen 1. Deze regeling heeft betrekking op studenten en extranei van reguliere (in

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 5 1 0 5

U I T S P R A A K 1 5 1 0 5 U I T S P R A A K 1 5 1 0 5 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellant tegen de Bestuursraad van het ICLON, verweerder 1. Ontstaan en

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: OER Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 1 Het bestuur van de faculteit

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Educatie A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student is

Nadere informatie

Regeling Aanmelding, Toelating, Inschrijving, Uitschrijving en Collegegeld

Regeling Aanmelding, Toelating, Inschrijving, Uitschrijving en Collegegeld Regeling Aanmelding, Toelating, Inschrijving, Uitschrijving en Collegegeld Hoofdstuk 1: Aanmelding, toelating en inschrijving Artikel 1.1 Beslissing op verzoek tot inschrijving Bureau Studentenzaken (hierna:

Nadere informatie

Inschrijvings regeling HU 2015-2016. Auteur Juridische Zaken. Datum 1 september 2015. Versie Werkdocument. Hogeschool Utrecht, Utrecht, 2015

Inschrijvings regeling HU 2015-2016. Auteur Juridische Zaken. Datum 1 september 2015. Versie Werkdocument. Hogeschool Utrecht, Utrecht, 2015 Auteur Juridische Zaken Datum 1 september 2015 Versie Werkdocument Hogeschool Utrecht, Utrecht, 2015 Inschrijvings regeling HU 2015-2016 Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudigen voor eigen gebruik

Nadere informatie

REGELING AANMELDING & INSCHRIJVING 2015-2016

REGELING AANMELDING & INSCHRIJVING 2015-2016 REGELING AANMELDING & INSCHRIJVING 2015-2016 Regeling ter uitwerking van de wettelijke bepalingen inzake inschrijving en collegegeld in de Wet op Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, die op grond

Nadere informatie

Inschrijvings regeling HU 2016-2017. Auteur Juridische Zaken. Datum 1 september 2016. Hogeschool Utrecht, Utrecht, 2016

Inschrijvings regeling HU 2016-2017. Auteur Juridische Zaken. Datum 1 september 2016. Hogeschool Utrecht, Utrecht, 2016 Auteur Juridische Zaken Datum 1 september 2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 2016 Inschrijvings regeling HU 2016-2017 Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudigen voor eigen gebruik of intern gebruik is

Nadere informatie

Studiekeuzecheck 2014/2015. Presentatie voor decanen VO/MBO 6 februari 2014 Geja Kinds

Studiekeuzecheck 2014/2015. Presentatie voor decanen VO/MBO 6 februari 2014 Geja Kinds Studiekeuzecheck 2014/2015 Presentatie voor decanen VO/MBO 6 februari 2014 Geja Kinds 1-mei regeling en studiekeuzecheck KWALITEIT IN VERSCHEIDENHEID Studiekeuzecheck volgens OCW Studiekeuzecheck en vervroeging

Nadere informatie

Zaaknummer : CBHO 2013/233 Rechter(s) : mr. Lubberdink Datum uitspraak : 13 juni 2014 Partijen : Appellant tegen de Hogeschool Inholland Trefwoorden

Zaaknummer : CBHO 2013/233 Rechter(s) : mr. Lubberdink Datum uitspraak : 13 juni 2014 Partijen : Appellant tegen de Hogeschool Inholland Trefwoorden Zaaknummer : CBHO 2013/233 Rechter(s) : mr. Lubberdink Datum uitspraak : 13 juni 2014 Partijen : Appellant tegen de Hogeschool Inholland Trefwoorden : Afwijzing, bindend negatief studieadvies, BNSA, herkansing

Nadere informatie

Zaaknummer : CBHO 2016/180.5 Rechter(s) : mr. Streefkerk Datum uitspraak : 2 november 2016 Partijen : appellant en CBE Hogeschool Inholland

Zaaknummer : CBHO 2016/180.5 Rechter(s) : mr. Streefkerk Datum uitspraak : 2 november 2016 Partijen : appellant en CBE Hogeschool Inholland Zaaknummer : CBHO 2016/180.5 Rechter(s) : mr. Streefkerk Datum uitspraak : 2 november 2016 Partijen : appellant en CBE Hogeschool Inholland Trefwoorden : Ad-programma bijzondere omstandigheden bindend

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 783 Paraaf: Onderwerp : Regeling in- en uitschrijving 2016-2017 Besluit : Het College van Bestuur besluit tot vaststelling van de Regeling in- en uitschrijving 2016-2017.

Nadere informatie

REGLEMENT DECENTRALE SELECTIE VOOR DE BACHELOROPLEIDING GENEESKUNDE VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN, STUDIEJAAR 2014-2015 (hierna: het reglement)

REGLEMENT DECENTRALE SELECTIE VOOR DE BACHELOROPLEIDING GENEESKUNDE VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN, STUDIEJAAR 2014-2015 (hierna: het reglement) REGLEMENT DECENTRALE SELECTIE VOOR DE BACHELOROPLEIDING GENEESKUNDE VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN, STUDIEJAAR 2014-2015 (hierna: het reglement) Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Afkortingen en begripsbepalingen

Nadere informatie

Reglement (beëindiging) inschrijving studenten en extranei HZ. Stichting HZ Zeeland

Reglement (beëindiging) inschrijving studenten en extranei HZ. Stichting HZ Zeeland Reglement (beëindiging) inschrijving studenten en extranei HZ Stichting HZ Zeeland Het college van bestuur van de Stichting Hogeschool Zeeland; Gelet op het bepaalde in de artikelen 7.33 en 7.42 van de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 024 Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2013 2014

Onderwijs- en examenregeling 2013 2014 Onderwijs- en examenregeling 2013 2014 Bacheloropleiding Logistiek en Economie voltijd, crohonummer 34436 Logistiek en Economie duaal, crohonummer 34436 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d.

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding tot Fysiotherapie. CROHO-nummer: 34570

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding tot Fysiotherapie. CROHO-nummer: 34570 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding tot Fysiotherapie CROHO-nummer: 34570 Graad: Bachelor of Physiotherapy De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Ministersplaatsen Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport Dienst Examens

Ministersplaatsen Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport Dienst Examens Richtlijnen voor het toewijzen van Ministersplaatsen Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport Dienst Examens 1 Deze brochure is een uitgave van: Dienst Examens van het Ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2013 2014. Bacheloropleiding Human Resource Management, crohonummer 34609

Onderwijs- en examenregeling 2013 2014. Bacheloropleiding Human Resource Management, crohonummer 34609 Onderwijs- en examenregeling 2013 2014 Bacheloropleiding Human Resource Management, crohonummer 34609 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 19 juni 2013 Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap,

Nadere informatie

Toelichting: tekst mag vervallen indien deze niet van toepassing is er moet een uitwerking worden opgenomen die specifiek is voor de opleiding

Toelichting: tekst mag vervallen indien deze niet van toepassing is er moet een uitwerking worden opgenomen die specifiek is voor de opleiding Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 van Bacheloropleiding(en).. CROHO-nummer(s). Graad: Bachelor of. De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding is onderdeel van het opleidingsspecifieke

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling opleiding Bedrijfskunde en Agribusiness Locatie Leeuwarden 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling opleiding Bedrijfskunde en Agribusiness Locatie Leeuwarden 2014-2015 Decoskenmerk: 2014/848 Onderwijs- en examenregeling opleiding Bedrijfskunde en Agribusiness Locatie Leeuwarden 2014-2015 Citeertitel Datum inwerkingtreding 1 september 2014 Instemming MR 2 juli 2014 Vaststelling

Nadere informatie

Regeling aanmelding en inschrijving Hogeschool Leiden 2015-2016

Regeling aanmelding en inschrijving Hogeschool Leiden 2015-2016 Regeling aanmelding en inschrijving Hogeschool Leiden 2015-2016 Toelichting Dit is de inschrijfregeling van Hogeschool Leiden. Hierin staan de belangrijkste regels omtrent het (her)inschrijven, uitschrijving

Nadere informatie

DECENTRALE SELECTIE VOOR DE BACHELOROPLEIDING GENEESKUNDE VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN VOOR HET STUDIEJAAR (hierna: het reglement)

DECENTRALE SELECTIE VOOR DE BACHELOROPLEIDING GENEESKUNDE VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN VOOR HET STUDIEJAAR (hierna: het reglement) DECENTRALE SELECTIE VOOR DE BACHELOROPLEIDING GENEESKUNDE VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN VOOR HET STUDIEJAAR 2016-2017 (hierna: het reglement) Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Afkortingen en begripsbepalingen

Nadere informatie

Straks studeren. 1. Inleiding. 2. Na de HAVO. 3. Hoe moet ik kiezen? 4. Aanmelden vervolgopleiding. 5. Studiefinanciering. 6.

Straks studeren. 1. Inleiding. 2. Na de HAVO. 3. Hoe moet ik kiezen? 4. Aanmelden vervolgopleiding. 5. Studiefinanciering. 6. Straks studeren 1. Inleiding 2. Na de HAVO 3. Hoe moet ik kiezen? 4. Aanmelden vervolgopleiding 5. Studiefinanciering 6. Websites 2. Na de HAVO HBO MBO Particuliere opleiding (Even) iets anders VWO VAVO

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 3 1 3 3 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellant tegen het Bestuur van de Faculteit Sociale Wetenschappen, verweerder

Nadere informatie

Leisure Management. Onderwijs- en examenregeling 2013 2014. Stenden Hogeschool Rengerlaan 8 Postbus 1298 8900 CG Leeuwarden

Leisure Management. Onderwijs- en examenregeling 2013 2014. Stenden Hogeschool Rengerlaan 8 Postbus 1298 8900 CG Leeuwarden Leisure Management Onderwijs- en examenregeling 2013 2014 Stenden Hogeschool Rengerlaan 8 Postbus 1298 8900 CG Leeuwarden Algemeen T (058) 2441441 info@stenden.com Opleiding T (058) 2441253 1 Onderwijs-

Nadere informatie

Regeling Toelatingscommissie PThU

Regeling Toelatingscommissie PThU Regeling Toelatingscommissie PThU Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Commissie: de toelatingscommissie die door het college van bestuur wordt benoemd voor het uitvoeren

Nadere informatie

voor hoger onderwijs op grond van artikel 7.48 WHW; toegelaten te kunnen worden tot een masteropleiding van de RU;

voor hoger onderwijs op grond van artikel 7.48 WHW; toegelaten te kunnen worden tot een masteropleiding van de RU; Regeling Aanmelding en Inschrijving 2014 2015 Regeling ter uitwerking van de wettelijke bepalingen inzake inschrijving en collegegeld in de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW),

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2013 2014

Onderwijs- en examenregeling 2013 2014 Onderwijs- en examenregeling 2013 2014 Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs voltijd, chrohonummer 34808 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 17 juni 2013] [Instemming verleend door Centrale

Nadere informatie

Oriëntatiefases en zoekmogelijkheden

Oriëntatiefases en zoekmogelijkheden Inzoomen op: Oriëntatiefases en zoekmogelijkheden Hoger onderwijs in beweging Opleidingen en eisen Inschrijvingsprocedure Drie categoriën / drie stadia van oriëntatie Open dagen (algemene oriëntatie)

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

Zaaknummer : CBHO 2015/089 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 18 augustus 2015 Partijen : Appellante en CBE Erasmus Universiteit Rotterdam

Zaaknummer : CBHO 2015/089 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 18 augustus 2015 Partijen : Appellante en CBE Erasmus Universiteit Rotterdam Zaaknummer : CBHO 2015/089 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 18 augustus 2015 Partijen : Appellante en CBE Erasmus Universiteit Rotterdam Trefwoorden : bindend negatief studieadvies compensatieregeling

Nadere informatie

REGLEMENT IN- EN UITSCHRIJVING BACHELOROPLEIDINGEN 2016-2017

REGLEMENT IN- EN UITSCHRIJVING BACHELOROPLEIDINGEN 2016-2017 REGLEMENT IN- EN UITSCHRIJVING BACHELOROPLEIDINGEN 2016-2017 Hoofdstuk 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 7.33 WHW Artikel 1.1 Grondslag reglement Dit reglement geeft een uitwerking van de wettelijke regels

Nadere informatie

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013.

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Artikel 1. Begripsbepaling. In deze regeling wordt verstaan

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding tot verpleegkundige. CROHO-nummer: 34560. Graad: Bachelor of Nursing

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding tot verpleegkundige. CROHO-nummer: 34560. Graad: Bachelor of Nursing Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding tot verpleegkundige CROHO-nummer: 34560 Graad: Bachelor of Nursing De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Haarlem

Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Haarlem Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Haarlem De opleiding Media & Entertainment Management is een opleiding met een numerus fixus. Dit betekent dat er een maximum

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie CROHO-nummer: 34402 Graad: Bachelor of Communication De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

DECENTRALE SELECTIE VOOR DE BACHELOROPLEIDING GENEESKUNDE VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN VOOR HET STUDIEJAAR (hierna: het reglement)

DECENTRALE SELECTIE VOOR DE BACHELOROPLEIDING GENEESKUNDE VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN VOOR HET STUDIEJAAR (hierna: het reglement) DECENTRALE SELECTIE VOOR DE BACHELOROPLEIDING GENEESKUNDE VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN VOOR HET STUDIEJAAR 2015-2016 (hierna: het reglement) Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Afkortingen en begripsbepalingen

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie. CROHO-nummer 34405

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie. CROHO-nummer 34405 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie CROHO-nummer 34405 Graad: Bachelor of Business Administration De Onderwijs- en examenregeling (OER) van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2013 2014

Onderwijs- en examenregeling 2013 2014 Onderwijs- en examenregeling 2013 2014 Bacheloropleiding Informatica voltijd, crohonummer 34479 Associate Degree-opleiding ICT-Beheer voltijd, crohonummer 80071 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie,

Nadere informatie

Inschrijvingsbesluit 2002/2003. transnationale. Universiteit Limburg

Inschrijvingsbesluit 2002/2003. transnationale. Universiteit Limburg Inschrijvingsbesluit 2002/2003 transnationale Universiteit Limburg Dit inschrijvingsbesluit is niet van toepassing op de Vlaamse (en ermee gelijkgestelde) studenten die onder de regels van het Vlaams collegegeld

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Human Resource Management. CROHO-nummer: 34609

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Human Resource Management. CROHO-nummer: 34609 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding CROHO-nummer: 34609 Graad: Bachelor of Human Resource De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding is onderdeel

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over Matching

Veelgestelde vragen over Matching Veelgestelde vragen over Matching Voor de meest actuele versie zie www.uu.nl/matching 1. Waarom voert de Universiteit Utrecht matching in? Om jou als aankomend student te laten beginnen aan een opleiding

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: III FACULTEIT GEZONDHEIDSZORG A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 23 Studieadvies in de propedeutische fase 5.2 Voor het afgeven van een positief

Nadere informatie

Creatieve Therapie. Onderwijs- en Examen Reglement 2013-2014. [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 13-06-2013]

Creatieve Therapie. Onderwijs- en Examen Reglement 2013-2014. [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 13-06-2013] Creatieve Therapie Onderwijs- en Examen Reglement 2013-2014 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 13-06-2013] [Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap, d.d. 03-07-2013] [Vastgesteld

Nadere informatie

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2015

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2015 REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2015 Inhoud Inhoudsopgave Preambule... 3 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 4 Artikel 1: Begripsbepalingen... 4 Artikel 2: Relatie met de wet en overige regelgeving...

Nadere informatie

Wet Kwaliteit in verscheidenheid

Wet Kwaliteit in verscheidenheid Wet Kwaliteit in verscheidenheid Betekenis voor de doorstroom vo-hbo en mbo-hbo Presentatie VvSL-congres 7 november 2013 Pierre Poell voorzitter LICA Onderwerpen Achtergrond Wet Kwaliteit in verscheidenheid

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 746 Paraaf: Onderwerp : Uitvoeringsreglement in- en uitschrijving 2015-2016 Besluit : Het College van Bestuur besluit tot vaststelling van het Uitvoeringsreglement

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding: Toegepaste Psychologie voltijd. CROHO-nummer: 34507

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding: Toegepaste Psychologie voltijd. CROHO-nummer: 34507 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding: Toegepaste Psychologie voltijd CROHO-nummer: 34507 Graad: Bachelor of Applied Psychology De Onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 4 1 6 3

U I T S P R A A K 1 4 1 6 3 U I T S P R A A K 1 4 1 6 3 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellant tegen het Bestuur van de Faculteit Geesteswetenschappen, verweerder

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 2 0 8 2 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellant tegen het Bestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen, verweerder

Nadere informatie

Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Sociaal Pedagogische Hulpverlening Sociaal Pedagogische Hulpverlening Onderwijs- en Examen Reglement 203-204 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 3-06-203] [Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap, d.d. 03-07-203]

Nadere informatie

Decentrale selectie studiejaar Veelgestelde vragen met antwoorden over decentrale selectie bij Hogeschool Rotterdam

Decentrale selectie studiejaar Veelgestelde vragen met antwoorden over decentrale selectie bij Hogeschool Rotterdam Decentrale selectie studiejaar 2017-2018 Veelgestelde vragen met antwoorden over decentrale selectie bij Hogeschool Rotterdam Veelgestelde vragen Wat is decentrale selectie? Decentrale selectie wordt bij

Nadere informatie

Regeling Selectie en Plaatsing

Regeling Selectie en Plaatsing Regeling Selectie en Plaatsing Algemeen Artikel 1 (begripsomschrijvingen) 1. De in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs begrippen

Nadere informatie