Reglement inschrijving en voorbereiding voor bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement inschrijving en voorbereiding voor bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s"

Transcriptie

1 Reglement inschrijving en voorbereiding voor bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s Inschrijving Algemene & Bestuurlijke Zaken

2

3 Reglement inschrijving en voorbereiding voor bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s Inschrijving

4

5 Inleiding In dit Reglement inschrijving en voorbereiding voor bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s (*) staan de belangrijkste regels over het inschrijven als student of extraneus bij Hogeschool Rotterdam voor het studiear Tevens zijn de toelatingseisen opgenomen waaraan de aanmelder (toekomstige student) moet voldoen om zich als student te kunnen inschrijven voor een bacheloropleiding of een associate-degreeprogramma aan Hogeschool Rotterdam. Dit zijn grotendeels de reguliere toelatingseisen die voor elke bacheloropleiding of associate-degreeprogramma gelden, maar voor sommige bacheloropleidingen en in sommige specifieke gevallen gelden aanvullende toelatingseisen of is numerus fixus van toepassing. Ook de rechtspositie van aanmelders (toekomstige studenten) wordt in dit reglement beschreven. Het is bij vragen over inschrijvingsvoorwaarden voor en/of toelaatbaarheid tot een bacheloropleiding of een associatedegreeprogramma van groot belang om dit reglement goed door te lezen. De rechtspositie als student is afzonderlijk geregeld in de hogeschoolgidsen van de instituten waartoe betreffende bacheloropleiding of associate-degreeprogramma behoort. De hogeschoolgidsen zijn te vinden op HINT. Dit reglement is op 3 juli 2017 vastgesteld door het College van Bestuur en geldt voor inschrijving en voorbereiding collegear Dit reglement vervangt alle eerder vastgestelde Reglementen inschrijving en voorbereiding voor bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s van Hogeschool Rotterdam. Hogeschool Rotterdam, College van Bestuur (*) Indien de wet invoering Associate degree-opleiding (omvormen van het associate-degreeprogramma tot zelfstandige opleiding) gedurende de periode van inschrijving en voorbereiding voor studiear , van kracht wordt dan worden de eventuele aanpassingen als erratum opgenomen bij dit reglement met publicatie op HINT. 3

6 4

7 Inhoudsopgave Inleiding Artikel 1 Inschrijving Algemene bepalingen Begripsbepalingen Hardheidsclausule Rechtsgeldigheid Eisen vooropleiding Diploma s Profiel- en vakkenpakketeisen Beheersing Nederlandse taal Toelatingsonderzoek 21+, Onderzoek NT2 of Onderzoek deficiëntie Toelatingsonderzoek Toelatingsonderzoek 21+ bij Willem de Kooning Academie (WdKA) Onderzoek NT Onderzoek deficiëntie Procedure aanmelding: en studiekeuzeadvies Studiekeuzecheck Aanmelden tot en met of ná 2018 met uiterste aanmelddatum 31 juli Selectieve bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s Procedurele bepalingen Bijzondere groepen Toelatingscommissie Bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s met numerus fixus of met aanvullende eisen Bacheloropleidingen met decentrale selectie Bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s met aanvullende eisen 37 5

8 1.6 Inschrijven na een negatief studieadvies (BSA) met bindende afwijzing (intern en extern) en switchen van bacheloropleiding of associate-degreeprogramma Negatief studieadvies met bindende afwijzing bij Hogeschool Rotterdam (BSA-intern) Negatief studieadvies met bindende afwijzing bij een andere hogeschool of universiteit (BSA-extern) dan Hogeschool Rotterdam Switchen van bacheloropleiding of associatedegreeprogramma Overige bepalingen 42 Artikel 2 College- en examengeld Algemene bepalingen college- en examengeld Wettelijk collegegeld Instellingscollegegeld Vermindering en vrijstelling collegegeld 49 Artikel 3 Regelingen ten aanzien van de rechtsbescherming Regelingen ten aanzien van de rechtsbescherming Bureau Klachten en Geschillen Klachten en geschillen op grond van of bij WHW Klachten en geschillen Geschillenadviescommissie (gac) College van beroep voor de examens (cbe) College van beroep voor het hoger onderwijs Den Haag (cbho) Termijn van indienen 54 6

9 Bijlagen Bijlage 1 Selectieve bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s, bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s met aanvullende eisen, bacheloropleidingen met (de)centrale selectie, studiear Bijlage 2 Reglement Klachten (publiek domein) 58 Bijlage 3 Reglement Toelatingscommissie op grond van artikel en Reglement inschrijving en voorbereiding voor bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s 61 Bijlage 4 Reglement Geschillenadviescommissie (GAC, publiek domein) 63 Bijlage 5 Reglement College van beroep voor de examens (CBE) 66 Bijlage 6 Reglement Toetsing Onderzoek 21+, Onderzoek NT2 en Onderzoek deficiëntie 73 Bijlage 7 Huishoudelijk Reglement Commissie Toetsing Onderzoek 21+, Onderzoek NT2 en Onderzoek deficiëntie 83 Wegwijzer Wegwijzer procesgang switchers met eventueel BSA (intern/extern) 91 Wegwijzer aanmelding en 92 Wegwijzer Toelatingscommissie 94 Wegwijzer deelname verplicht / neen 95 7

10

11 Artikel 1 Inschrijving Artikel 1.1 Algemene bepalingen Dit reglement regelt de wijze van inschrijving en voorbereiding van studenten bij Hogeschool Rotterdam op basis van de artikelen 7.32 en verder van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (verder te noemen WHW). Het College van Bestuur heeft de bevoegdheden die de instelling uitoefent op basis van deze wettelijke bepalingen gemandateerd aan de directeur Administratie, Informatievoorziening en Control (AIC). Artikel 7.31a WHW en verder regelt de rechten en plichten van de aankomende student bij aanmelding voorafgaand aan het desbetreffende studiear. Aankomende studenten worden in dit reglement na aanmelding aanmelders genoemd. De in artikel 7.31b e.v. WHW genoemde studiekeuzeactiviteiten worden bij Hogeschool Rotterdam genoemd. Verder geldt: 1. Bij aanmelding voor het eerste ar van een bacheloropleiding of associate-degreeprogramma uiterlijk op is deelname aan de verplicht. De bacheloropleiding of het associatedegreeprogramma geeft aan de aanmelder een studiekeuzeadvies dat wordt aanbevolen, maar geen verdere gevolgen heeft voor de specifieke eis van een positief studiekeuzeadvies bij inschrijving. 2. Bij aanmelding voor het eerste ar van een bacheloropleiding of het associate-degreeprogramma vanaf 2 mei tot uiterste aanmelddatum 31 juli 2018 geldt, dat naast de verplichte bij de zogenaamde selectieve opleidingen het studiekeuzeadvies positief moet zijn (zie verder artikel en en bijlage 1). Voor de overige bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s geldt alleen een verplichte deelname aan de om te worden toegelaten. 9

12 Artikel 1 Inschrijving 3. Voor de in de artikel lid 3 vermelde groep aanmelders met een buitenlandse vooropleiding geldt een andere regel voor toelating (*). 4. Voor opleidingen met aanvullende eisen en opleidingen met numerus fixus gelden andere regels voor toelating (artikel 1.5). 5. De aanmelder moet uiterlijk op 31 augustus 2018 aan alle inschrijf- en betalingsvoorwaarden hebben voldaan. 6. Voor aanmelders voor master- en post-hbo opleidingen en cursussen geldt dit reglement niet. Voor deze specifieke opleidingen en cursussen is het Reglement inschrijving en voorbereiding voor bekostigde en onbekostigde (post-initiële) masteropleidingen en alle niet bij wet geregelde vormen van onderwijs en cursussen van Hogeschool Rotterdam opgesteld. (*) Indien het wetsvoorstel bevordering van de internationalisering hogeronderwijs en wetenschappelijk onderzoek wet wordt, dan verplicht de wet dat iedere aanmelder met een buitenlandse vooropleiding kan deelnemen aan de. De wet regelt verder dat als de afstand tussen verblijfplaats aanmelder en de instelling tot overwegende bezwaren kan leiden de instelling zodanige voorzieningen dient te treffen dat de aanmelder aan de studiekeuzeactiviteiten kan deelnemen zonder dat diens fysieke aanwezigheid vereist is Begripsbepalingen Aanmelder Persoon, die zich voor de eerste keer heeft aangemeld voor een propedeutische fase van een bacheloropleiding of het associatedegreeprogramma aan Hogeschool Rotterdam, maar nog niet als student is ingeschreven. Is er geen propedeutische fase ingesteld zoals bij een associate-degreeprogramma, dan geldt de eerste periode met een studielast van 60 studiepunten. Of een persoon, die als student staat ingeschreven en die van 10

13 Artikel 1 Inschrijving bacheloropleiding of associate-degreeprogramma of opleidingsvorm wil veranderen met ingang van het nieuwe studiear. Of een persoon, die in het verleden als student stond ingeschreven, maar die met ingang van het nieuwe studiear zijn eerder gestopte bacheloropleiding of associate-degreeprogramma wil vervolgen of zich voor een andere bacheloropleiding of associate-degreeprogramma wil inschrijven. Ad, associate degree Onderwijstype dat wordt afgesloten met een wettelijke graad, de Ad. Het Ad-programma kent een duur van twee ar en is internationaal vergelijkbaar met het hoger onderwijsniveau 5 in de Europese en Nederlandse kwalificatiestructuur. Afwijzing (negatief studieadvies met bindende afwijzing) Bindend studieadvies: zie studieadvies Buitenlands diploma/getuigschrift Een diploma/getuigschrift behaald bij een geaccrediteerde niet- Nederlandse (Koninkrijk der Nederlanden) onderwijsinstelling. Het instellingsbestuur verleent vrijstelling van de vooropleidingseis (artikel 7.24 WHW) aan de bezitter van een al dan niet in Nederland afgegeven diploma/getuigschrift, dat bij ministeriële regeling is aangemerkt als tenminste gelijkwaardig aan het betreffende diploma/ getuigschrift (artikel 7.28 lid 2 WHW). Bureau Klachten en geschillen van Hogeschool Rotterdam (bkg) Bureau, waarbij een klacht of geschil als bedoeld in dit reglement, dient te worden ingediend door student/ extraneus of door een aanmelder/ toekomstig extraneus. College van beroep voor de examens van Hogeschool Rotterdam (CBE) College van beroep voor de examens als bedoeld in artikel 7.60 WHW. College van beroep voor het hoger onderwijs (cbho) College van beroep voor het hoger onderwijs als bedoeld in artikel 7.64 WHW. 11

14 Artikel 1 Inschrijving (Wettelijk) Collegegeld Het collegegeld, dat betaald moet worden door een student die valt onder artikel 7.45a WHW. De hoogte van alle andere college- en examengelden wordt door het College van Bestuur van Hogeschool Rotterdam arlijks bepaald. Collegear Tijdvak dat aanvangt op 1 september en eindigt op 31 augustus van het daarop volgende kalenderar, ook wel genoemd cursusar of studiear. Deficiëntie Een situatie waarin, vanwege het blijkens het diploma gekozen vakkenpakket dan wel profiel, iemand niet toelaatbaar is tot de opleiding, zie artikel 7.25 van de Wet. Veel deficiënties moeten opgeheven zijn vóór aanvang van de studie. Andere hoeven - op basis van een ministeriële regeling op opleidingsniveau - pas opgeheven te zijn vóór het afleggen van het propedeutisch examen. In beide gevallen is sprake van: formele deficiënties. DUO Dienst Uitvoering Onderwijs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Extraneus Een persoon die staat ingeschreven aan de hogeschool uitsluitend om tentamens af te leggen van de onderwijseenheden behorend tot de opleiding, alsmede de examens af te leggen van die opleiding. Februari-instroom Instroom bij een bacheloropleiding of associate-degreeprogramma per 1 februari. Geschil Een geschil wordt kenbaar gemaakt middels het indienen van een schriftelijk bezwaar c.q. indienen van een beroep door een student/ aanmelder of extraneus/ toekomstige extraneus tegen een beslissing genomen door een orgaan van Hogeschool Rotterdam, niet zijnde een besluit van algemene strekking of van privaatrechtelijke aard. 12

15 Artikel 1 Inschrijving Geschillenadviescommissie van Hogeschool Rotterdam (gac) Geschillenadviescommissie als bedoeld in artikel 7.63a WHW. Herinschrijver Een persoon, die als student staat ingechreven en die met ingang van het nieuwe studiear zijn huidige bacheloropleiding of associatedegreeprogramma (inclusief opleidingsvorm) direct aansluitend wil voortzetten. Instelling voor hoger onderwijs, hogeschool Een hogeschool als bedoeld in onderdeel g van de bijlage bij de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek WHW). Instellingscollegegeld Collegegeld, dat betaald moet worden door een student, die niet het wettelijk collegegeld moet betalen. Instellingsbestuur College van Bestuur (CvB); dat belast is met het bestuur van de hogeschool op grond van artikel 10.8 WHW en de statuten van Stichting Hogeschool Rotterdam. Instituut Een organisatieonderdeel binnen de hogeschool dat een of meer verwante opleidingen verzorgt. Instituutsdirectie De personeelsleden die namens het College van Bestuur zijn belast met de dagelijkse leiding van het instituut en met de vaststelling en uitvoering van het beleid van het instituut. Internationale student Een student met een buitenlandse nationaliteit die voor zover het een verblijfsvergunningplichtige student betreft op basis van een daartoe afgegeven verblijfsvergunning onderwijs gaat volgen, volgt of heeft gevolgd aan een in Nederland gevestigde onderwijsinstelling. Numerus fixus Bevoegdheid van het College van Bestuur om voor een opleiding een maximum aantal plaatsen (numerus fixus) vast te stellen (artikel 7.53 of 7.56 WHW). Voor deze opleiding geldt dat via een selectieprocedure 13

16 Artikel 1 Inschrijving de aanmelders worden geselecteerd die de opleiding mogen gaan volgen. Propedeuse Eerste deel van de bacheloropleiding, met een omvang van 60 studiepunten, dat in het onderwijs in één studiear wordt aangeboden. Bij een verkort programma kan de duur korter zijn. Schoolvakantiedag Dag die zodanig als een vakantiedag is opgenomen in het studentenarrooster. Schoolwerkdag Dag, niet zijnde een zondag of erkende Christelijke of Nationale feestdag en niet zijnde schoolvakantiedag. Zie de definitie van niet-werkdag in de CAO-HBO. Selectieve opleidingen Bacheloropleidingen of associate-degreeprogramma s die door Hogeschool Rotterdam in overeenstemming met artikel 7.31d lid 2 WHW zijn aangemerkt als opleiding, waarbij een negatief studiekeuzeadvies met aanmelding na met uiterste aanmelddatum 31 juli 2018 leidt tot afwijzing voor desbetreffende bacheloropleiding of associate-degreeprogramma. Startmeter Een digitale vragenlijst, die door een bacheloropleiding of associatedegreeprogramma als studiekeuzeactiviteit ingezet kan worden en door de aanmelder ingevuld dient te worden voorafgaand aan het te voeren studiekeuzeadviesgesprek. Student Een persoon, die staat ingeschreven aan de hogeschool voor het volgen van onderwijs en het afleggen van tentamens en examens van een bacheloropleiding of associate-degreeprogramma van de hogeschool. In de praktijk wordt bij inschrijving ook een opleidingsvorm opgegeven: voltijds, deeltijds of duaal. 14

17 Artikel 1 Inschrijving Studiekeuzeadvies Een schriftelijk advies over voortzetting van de studie, uitgebracht aan het einde van het eerste ar van inschrijving voor de propedeutische fase van elke bacheloropleiding. Aan het advies kan een afwijzing worden verbonden, als bedoeld in artikel 7.8b van de WHW. Studenten Service Center (SSC) Afdeling van dienst Administratie, Informatievoorziening en Control (AIC) die na aanmelding bij Studielink het proces van aanmelding tot en met inschrijving, inclusief de financiële afhandeling, begeleidt. Studiear Deel van het onderwijsprogramma van een opleiding, dat in één cursusar wordt aangeboden en dat bij een bacheloropleiding 60 studiepunten omvat, zie cursusar en collegear. Studiekeuzeadviesgesprek Verplicht onderdeel van de als onderdeel van inschrijving bij Hogeschool Rotterdam. In het gesprek komen in ieder geval de studiekeuzeactiviteiten aan bod die door de bacheloropleiding of het associate-degreeprogramma zijn vastgesteld en van tevoren zijn bekendgemaakt op desbetreffende opleidingspagina van Studiekeuzecheck Studiekeuzeactiviteit als onderdeel van inschrijving, zoals bedoeld in artikel 7.31b lid 1 e.v. WHW bestaande bij Hogeschool Rotterdam uit een studiekeuzeadviesgesprek en studiekeuzeactiviteiten Studielink De gemeenschappelijke aanmeld- en inschrijfapplicatie van de hogescholen, de universiteiten en de minister. Studievoorlichting Afdeling van de dienst Onderwijs en Ontwikkeling (OeO) die (studie) voorlichting verzorgt aan aankomende studenten. Switcher Een student, die staat ingeschreven bij een bacheloropleiding of associate-degreeprogramma van een hoger onderwijsinstelling en die zich gedurende het studiear inschrijft voor een andere 15

18 Artikel 1 Inschrijving bacheloropleiding of associate-degreeprogramma van Hogeschool Rotterdam. Toelatingscommissie Commissie die toetst of het toegekende negatief bindend studiekeuzeadvies bij selectieve opleidingen correct is toegekend. Toelatingsexamens en Ondersteunend Onderwijs Werkzaamheden van de afdeling Toelatingsexamens en Ondersteunend Onderwijs die zijn bedoeld om aanmelders goed voor te bereiden en hen te toetsen om de juiste competenties te behalen voor het volgen van een bacheloropleiding of een associate-degreeprogramma aan Hogeschool Rotterdam. Vooropleidingseisen, nadere vooropleidingseisen en bijzondere nadere vooropleidingseisen Eisen als bedoeld in resp. de artikelen 7.24, 7.25 en 7.25a WHW. WHW Officiële afkorting van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek Hardheidsclausule In onvoorziene gevallen en in gevallen waarin toepassing van dit reglement leidt tot duidelijke onrechtvaardigheden, beslist de directeur Administratie, Informatievoorziening en Control (AIC) Rechtsgeldigheid De bepalingen van dit reglement zijn slechts rechtsgeldig indien en voor zover zij niet in strijd zijn met hogere regelgeving dan wel met de bekostigingsvoorwaarden. Alleen dan kunnen aan de betreffende bepalingen van het reglement rechten worden ontleend. 16

19 Artikel 1 Inschrijving Artikel 1.2 Eisen vooropleiding Diploma s Om ingeschreven te kunnen worden bij een bacheloropleiding of associate-degreeprogramma van Hogeschool Rotterdam moet de aanmelder minimaal in het bezit zijn van één van volgende diploma s: diploma middelbare school; HBS A; HBS B; MTS; MMS; gymnasium A oude stijl; gymnasium B oude stijl; vwo; havo; havo/(m)bo (diploma afgegeven voor een combinatie van havo en (m)bo; mbo niveau 4 (alle domeinen); oudere diploma s (oude stijl); hiervoor geldt dat er vakkenpakketeisen gesteld kunnen worden (artikel 1.2.2). Verdere informatie is te verkrijgen bij afdeling Studievoorlichting; overige diploma s/getuigschriften: Europese school; Associate-degreeprogramma getuigschrift; propedeusegetuigschrift van hbo of universiteit; getuigschrift van hbo of universiteit. Degene die niet in het bezit is van één van bovengenoemde diploma s kan onder bepaalde omstandigheden een toelatingsexamen afleggen. Voor meer informatie wordt verwezen naar artikel

20 Artikel 1 Inschrijving Voor toelating op grond van een buitenlands diploma is er een speciale diplomawaarderingsprocedure. Informatie daarover wordt verstrekt door de afdeling Studenten Service Center (SSC) in samenwerking met andere organisatieonderdelen (Informatiepunt Vluchtelingen, Studievoorlichting, CoIA, en experts opleidingen) van Hogeschool Rotterdam. Aankomende studenten zijn onder de voorwaarden van het verdrag van Lissabon inzake de erkenning van getuigschriften betreffende hoger onderwijs in de Europese regio (Lissabon, 11 april 1997) in de Europese regio toelaatbaar, tenzij het College van Bestuur van Hogeschool Rotterdam een aanzienlijk verschil heeft aangetoond tussen de algemene eisen betreffende de toegang op het grondgebied van het land waar de kwalificatie werd behaald en de algemene eisen bij of krachtens de WHW Profiel- en vakkenpakketeisen Voor sommige bacheloropleidingen of associate-degreeprogramma s binnen de hogeschool geldt naast de vooropleidingseis van artikel een profiel- of vakkenpakketeis. Voor alle bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s die Hogeschool Rotterdam aanbiedt, geldt de regeling dat inschrijving mogelijk is als niet aan de profiel- en/of vakkenpakketeis is voldaan. Voorwaarde is daarbij altijd, dat de aanmelder aantoont tóch aan de nodige bekwaamheidseisen te voldoen. Aan deze eisen moet dan zijn voldaan vóór aanvang van de bacheloropleiding of het associate-degreeprogramma (artikel 7.25 lid 5 WHW). Voor de lerarenopleiding Basisonderwijs (PABO) gelden bijzondere nadere vooropleidingseisen (artikel 7.25a WHW). Zie hiervoor de desbetreffende opleidingspagina op Voor verdere informatie wordt verwezen naar artikel

21 Artikel 1 Inschrijving Beheersing Nederlandse taal Als een aanmelder is toegelaten op grond van een buitenlands diploma, dient de aanmelder een toets Nederlandse taal met goed gevolg af te leggen. Deze toets dient te zijn: Onderzoek NT2 van Hogeschool Rotterdam of; het staatsexamen NT2 programma II. Voor die bacheloropleiding of associate-degreeprogramma waarvan is vastgesteld dat deze in een andere taal dan het Nederlands wordt verzorgd, is deze eis niet van toepassing (artikel 7.2 WHW). In voorkomende gevallen staat dit vermeld in de hogeschoolgids van het instituut waar desbetreffende bacheloropleiding of associate-degreeprogramma toe behoort. De bacheloropleiding of het associate-degreeprogramma stelt conform gedragscode internationale student (artikel 4.2 Gedragscode) vast aan welke minimale taaleisen de aanmelder voor Engelstalig onderwijs moet voldoen. In voorkomende gevallen staat dit vermeld in de hogeschoolgids van het instituut waar desbetreffende bacheloropleiding of associatedegreeprogramma toe behoort. Voor verdere informatie wordt verwezen naar artikel en bijlage 6. Artikel 1.3 Toelatingsonderzoek 21+, Onderzoek NT2 of Onderzoek deficiëntie De aanmelding voor het Toelatingsonderzoek 21+, Onderzoek NT2 of Onderzoek deficiëntie is alleen mogelijk als er een inschrijfverzoek is ingediend voor een bacheloropleiding of Associate-degreeprogramma aan Hogeschool Rotterdam via Studielink. 19

22 Artikel 1 Inschrijving Aanmelden en betaling bij de afdeling Toelatingsexamens en Ondersteunend Onderwijs voor het Toelatingsonderzoek 21+, het Onderzoek NT2 of het Onderzoek deficiëntie dient uiterlijk op 30 juni te gebeuren voorafgaand aan het desbetreffende studiear. Voor sommige aanmelders gelden andere regels voor de uiterste aanmelddatum (zie artikel 1.5). Voor deelname aan het Toelatingsonderzoek 21+, het Onderzoek NT2 en het Onderzoek deficiëntie is een financiële bijdrage verschuldigd. De aanmelder die zich heeft ingeschreven kan zich voorbereiden op de toetsing. Data worden arlijks gepubliceerd op nl/toelating. Er wordt onderwijs aangeboden ter voorbereiding op het Toelatingsonderzoek 21+, het Onderzoek NT2 en het Onderzoek deficiëntie. Het onderwijs bestaat uit cursussen. Verdere informatie over de inhoud van de onderzoeken en het onderwijs is te vinden in de informatiegids Toelatingsonderzoek 21+, Onderzoek NT2, Onderzoek Deficiënties van de afdeling Toelatingsexamens en Ondersteunend Onderwijs en op hint.hr.nl/toelatingstraject Toelatingsonderzoek 21+ Een aanmelder die geen toelaatbaar diploma/getuigschrift heeft en ten minste 21 ar oud is op 1 oktober van het ar waarop de aanvraag betrekking heeft, dient het Toelatingsonderzoek 21+ van Hogeschool Rotterdam met goed gevolg af te leggen. De aanmelder met een deelcertificaat van het staats- en centraalexamen havo of vwo voor een vak van het Onderzoek 21+ wordt voor dat vak vrijgesteld. De aanmelder moet echter wel altijd deelnemen aan de Aanlegtest. 20

23 Artikel 1 Inschrijving Voor een bezitter van een buitenlands diploma dat in eigen land toegang geeft tot een opleiding aan een instelling voor hoger onderwijs (artikel 7.29 lid 3 WHW), kan het College van Bestuur afwijken van deze leeftijdsgrens. Van deze leeftijdsgrens kan het College van Bestuur ook afwijken, indien in bijzondere gevallen geen diploma kan worden overgelegd. Voor aanmelders met een vluchtelingenstatus geldt dat zij ten minste 17 ar oud op 1 oktober van het ar moeten zijn, waarop de aanvraag betrekking heeft om deel te kunnen nemen aan het Toelatingsonderzoek 21+. Aanmelders met een vluchtelingenstatus maken het examen Nederlands van het Onderzoek NT2 in plaats van het Nederlands van het Toelatingsonderzoek 21+. Het Toelatingsonderzoek 21+ bestaat uit een Aanlegtest en een Onderzoek 21+. De aanmelder maakt eerst de Aanlegtest. Bij een positief resultaat van de Aanlegtest wordt het Toelatingsonderzoek 21+ voortgezet. Het College van Bestuur stelt een commissie in om de geschiktheid van de aanmelder voor de desbetreffende bacheloropleiding of het associatedegreeprogramma vast te stellen; dit is de Commissie Toetsing Onderzoek 21+, Onderzoek NT2 en Onderzoek deficiëntie. De beschikking wordt pas afgegeven, indien is aangetoond dat iemand over voldoende kennis van de Nederlandse taal beschikt om het onderwijs succesvol te kunnen volgen (artikel 7.29 lid 1 WHW). Deze bepaling geldt niet voor de Engelstalige opleidingen van Hogeschool Rotterdam (artikel 7.2 WHW). Conform artikel 7.29 WHW wordt de inhoud van het Toelatingsonderzoek 21+ door het College van Bestuur vastgesteld. De bevoegdheid tot het vaststellen van de inhoud en het afnemen van het Toelatingsonderzoek 21+ is door het College van Bestuur gemandateerd aan directeur Onderwijs en Ontwikkeling (OeO). Deze stelt de inhoud vast na overleg met betrokken instituutsdirecteur. De eisen worden opgenomen in de informatiegids Toelatingsonderzoek 21+, Onderzoek NT2, 21

24 Artikel 1 Inschrijving Onderzoek deficiëntie van de afdeling Toelatingsexamens en Ondersteunend Onderwijs en in de hogeschoolgids van het instituut, waar desbetreffende opleiding toe behoort. De lijst met examenvakken voor het Toelatingsonderzoek 21+ wordt arlijks op nl gepubliceerd. De aanmelder die de Aanlegtest en de voorgeschreven vakken van het Toelatingsonderzoek 21+ behaalt, ontvangt een verklaring Toelatingsonderzoek 21+. De verklaring Toelatingsonderzoek 21+ geeft uitsluitend toegang tot de opleiding waarvoor de beschikking is afgegeven. De opleidingskeuze kan op verzoek van de aanmelder onder bepaalde omstandigheden na beslissing van de Commissie Toetsing Onderzoek 21+, Onderzoek NT2 en Onderzoek deficiëntie worden gewijzigd. De aanmelder kan tegen een genomen besluit binnen 12 schoolwerkdagen een verzoek tot heroverweging indienen bij de Commissie Toetsing Onderzoek 21+, Onderzoek NT2 en Onderzoek deficiëntie alvorens hij in beroep kan gaan bij het College van beroep voor de examens (artikel 7.61 lid 1 WHW). Voor verdere informatie wordt verwezen naar de bijlagen 6 en Toelatingsonderzoek 21+ bij Willem de Kooning Academie (WdKA) De kunstopleidingen van Willem de Kooning Academie (WdKA) hebben een ander Toelatingsonderzoek 21+ dan de reguliere bacheloropleidingen of associate-degreeprogramma s van Hogeschool Rotterdam, namelijk de WdKA-test 21+. De toegangsregeling bij Willem de Kooning Academie voor de kunstopleidingen staat los van het Toelatingsonderzoek 21+ van Hogeschool Rotterdam. Dit betekent dat met desbetreffende toegangsregeling de 22

25 Artikel 1 Inschrijving aanmelder niet toelaatbaar is voor een andere bacheloropleiding of associate-degreeprogramma binnen Hogeschool Rotterdam. Andersom geldt ook dat de aanmelder met het Toelatingsonderzoek 21+ van Hogeschool Rotterdam geen toegang heeft tot één van de kunstopleidingen aan Willem de Kooning Academie. Voor de WdKA-opleidingen Leisure & Events Management en Docent Beeldende Kunst en Vormgeving geldt dat de aanmelder wél moet deelnemen aan het reguliere Toelatingsonderzoek 21+ van Hogeschool Rotterdam. Bij de opleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving wordt de aanmelder daarnaast getoetst op artistieke en beeldende waarden door Willem de Kooning Academie (WdKA) Onderzoek NT2 Het Onderzoek NT2 bestaat uit twee fasen waarvan de onderdelen voldoen aan niveau B1/B2 van het Europees Referentie Kader. De eerste fase omvat de lees- en schrijfvaardigheid en de tweede fase de spreek- en luistervaardigheid. De twee fasen vormen samen een toets. Conform artikel 7.28 WHW wordt de inhoud van het Onderzoek NT2 van Hogeschool Rotterdam door het College van Bestuur vastgesteld. De inhoud van het Onderzoek NT2 wordt na overleg met de instituutsdirectie door directeur Onderwijs en Ontwikkeling (OeO) bepaald. De eisen worden opgenomen in de informatiegids Toelatingsonderzoek 21+, Onderzoek NT2, Onderzoek deficiëntie van de afdeling Toelatingsexamens en Ondersteunend Onderwijs. en in de hogeschoolgids van het instituut waar desbetreffende opleiding toe behoort. De aanmelder die het Onderzoek NT2 behaalt, ontvangt een verklaring Onderzoek NT2. De aanmelder kan tegen een genomen besluit binnen 12 schoolwerkdagen een verzoek tot heroverweging indienen bij de Commissie Toetsing 23

26 Artikel 1 Inschrijving Onderzoek 21+, Onderzoek NT2 en Onderzoek deficiëntie alvorens hij in beroep kan gaan bij het College van beroep voor de examens (artikel 7.61 lid 1 WHW). Voor verdere informatie wordt verwezen naar de bijlagen 6 en Onderzoek deficiëntie Een aanmelder die een bacheloropleiding of associate-degreeprogramma wil gaan volgen, maar beschikt over een havo-, vwo-, of mbo-langdiploma met een doorstroomprofiel of vakkenpakket waarmee men niet rechtstreeks toelaatbaar is, heeft één of meer zogenaamde vakdeficiënties. Conform artikel 7.25 WHW wordt de inhoud van het Onderzoek deficiëntie door het College van Bestuur vastgesteld. De eisen worden opgenomen in de informatiegids Toelatingsonderzoek 21+, Onderzoek NT2, Onderzoek deficiëntie van de afdeling Toelatingsexamens en Ondersteunend Onderwijs. De tabellen waarin de deficiëntievakken worden genoemd wordt arlijks op gepubliceerd. De aanmelder die het Onderzoek deficiëntie behaalt, ontvangt een verklaring Onderzoek deficiëntie. De aanmelder kan tegen een genomen besluit binnen 12 schoolwerkdagen een verzoek tot heroverweging indienen bij de Commissie Toetsing Onderzoek 21+, Onderzoek NT2 en Onderzoek deficiëntie alvorens hij in beroep kan gaan bij het College van beroep voor de examens (artikel 7.61 lid 1 WHW). Voor verdere informatie wordt verwezen naar de bijlagen 6 en 7. 24

27 Artikel 1 Inschrijving Artikel 1.4 Procedure aanmelding: en studiekeuzeadvies Studiekeuzecheck De beoogt inzicht te geven in de geschiktheid van de aanmelder voor de gekozen bacheloropleiding of associate-degreeprogramma, evenals in factoren die een succesvolle deelname aan de bacheloropleiding of het associate-degreeprogramma in de weg zouden kunnen staan. Uit het studiekeuzeadviesgesprek volgt het studiekeuzeadvies. Het studiekeuzeadvies doet melding van de geschiktheid van de aanmelder voor de gekozen bacheloropleiding of associate-degreeprogramma, eventueel aangevuld met een advies welke andere bacheloropleiding(en) of associate-degreeprogramma( s) beter in aanmerking kom(t)en voor de aanmelder. Indien het oordeel over de geschiktheid positief is, volgt er een positief studiekeuzeadvies; bij twijfel een positief advies met aandach en bij een negatief studiekeuzeadvies volgt een negatief advies. Het studiekeuzeadvies vermeldt voorts of het wenselijk is dat er wordt deelgenomen aan ondersteunings- of bijspijkeractiviteiten. De is een verplicht onderdeel van inschrijving bij Hogeschool Rotterdam voor alle bacheloropleidingen en associatedegreeprogramma s. Deze verplichting geldt niet voor opleidingen met numerus fixus en opleidingen met aanvullende eisen zoals Logopedie en de kunstopleidingen (zie artikel 1.5). De geldt voor aanmelders (voltijds, deeltijds en duaal) die zich aanmelden voor het eerste ar van desbetreffende bacheloropleiding of associate-degreeprogramma en die niet eerder ingeschreven hebben gestaan voor betreffende bacheloropleiding of associatedegreeprogramma. Niet deelnemen aan de betekent dat de aanmelder geen recht heeft op inschrijving in overeenstemming met artikel 7.32 t/m 7.34 WHW voor de desbetreffende bacheloropleiding of het betreffende associate-degreeprogramma. 25

28 Artikel 1 Inschrijving De bestaat uit het studiekeuzeadviesgesprek en wordt gevoerd aan de hand van de per bacheloropleiding of associate-degreeprogramma vastgestelde studiekeuzeactiviteit(en). Indien er ter ondersteuning van het gesprek extra documenten en/of activiteiten gevraagd worden, dan wordt dit met de uitnodiging voor het studiekeuzeadviesgesprek bekend gemaakt en zijn deze ook van tevoren bekend gemaakt op de desbetreffende opleidingspagina van Het studiekeuzeadviesgesprek wordt gevoerd met functionarissen van Hogeschool Rotterdam die daartoe zijn aangewezen Aanmelden tot en met of ná 2018 met uiterste aanmelddatum 31 juli 2018 Hogeschool Rotterdam past regels toe ten aanzien van de bij aanmelding uiterlijk op of na 2018 met uiterste aanmelddatum 31 juli Aanmelders die zich uiterlijk op 2018 aanmelden voor een bacheloropleiding (voltijdse, duale, of deeltijdse variant) of associatedegreeprogramma ontvangen een studiekeuzeadvies dat als advies wordt gegeven. Het opvolgen van het advies wordt zeer aanbevolen, maar heeft geen verdere gevolgen voor de verdere procedure rond de inschrijving. Voor sommige groepen aanmelders gelden andere regels (zie artikel 1.5). 2. a. Voor aanmelders die zich na met uiterste aanmelddatum 31 juli 2019 voor de eerste keer aanmelden bij Hogeschool Rotterdam voor een niet-selectieve bacheloropleiding of associatedegreeprogramma, geldt hetzelfde als bij aanmelding uiterlijk op 2018 (zie artikel 1.4.3). b. Voor aanmelders, die zich na 2018 en met uiterste aanmelddatum 31 juli 2018 voor de eerste keer aanmelden bij Hogeschool Rotterdam voor een selectieve bacheloropleiding of associate- 26

29 Artikel 1 Inschrijving degreeprogramma (zie artikel 1.4.3), geldt dat zij niet alleen verplicht zijn deel te nemen aan de, maar geldt ook de eis dat deelname aan de leidt tot een positief studiekeuzeadvies. Krijgt de aanmelder een negatief studiekeuzeadvies dan heeft hij geen recht op inschrijving in overeenstemming met artikel 7.32 t/m 7.34 WHW. 3. Voor degenen die zich uiterlijk op 2018 hebben aangemeld bij Hogeschool Rotterdam voor een opleiding en na besluiten de aanmelding om te zetten naar een selectieve bacheloropleiding of associate-degreeprogramma (zie artikel 1.4.3), geldt dat deelname aan een voor de desbetreffende opleiding een vereiste is voor inschrijving. De eis dat er een positief studiekeuzeadvies nodig is, geldt in dit geval niet. 4. Voor aanmelders die zich uiterlijk op 2018 bij een andere hogeschool hebben aangemeld en daar het inschrijvingsrecht hebben verworven en nadien besluiten zich aan te melden bij Hogeschool Rotterdam, is onder verwijzing van artikel 7.31.b WHW deelname aan de verplicht om voor inschrijving in aanmerking te komen. De eis dat deelname aan de bij een selectieve bacheloropleiding of associate-degreeprogramma moet leiden tot een positief studiekeuzeadvies geldt hierbij niet Selectieve bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s De lijst van selectieve bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s wordt arlijks door het College van Bestuur van Hogeschool Rotterdam vastgesteld en gepubliceerd op Voor verdere informatie wordt verwezen naar bijlage 1. 27

30 Artikel 1 Inschrijving Procedurele bepalingen De verplichte, als onderdeel van de totale inschrijving, vindt plaats op uitnodiging van Hogeschool Rotterdam en bestaat uit het studiekeuzeadviesgesprek. Het studiekeuzeadviesgesprek wordt aan de hand van de per bacheloropleiding of het associate-degreeprogramma vastgestelde studiekeuzeactiviteit(en) gehouden. Deze voor het gesprek ondersteunende activiteiten kunnen onder andere zijn het uitvoeren van de startmeter (digitale vragenlijst), het opstellen van een portfolio, het schrijven van een motivatiebrief, het meenemen van de meest recente cijferlijst(en), het uitvoeren van een case-study, het geven van een presentatie, het bijwonen van een onderwijsactiviteit op een locatie van Hogeschool Rotterdam en het opstellen van een overzicht met elders verworven competenties (EVC s). De bacheloropleiding en/of het associate-degreeprogramma stelt de studiekeuzeactiviteiten vast, maakt deze bekend op de desbetreffende opleidingspagina van en herhaalt dit bij de uitnodiging voor het studiekeuzeadviesgesprek. De verdere procedure rond de is als volgt: 1. Aanmelden via Studielink Na aanmelding bij Studielink ontvangt de aanmelder een bevestiging van aanmelding van Hogeschool Rotterdam en een voorlopig studentinlog-account voor het hogeschool intranet (HINT), met daaraan gekoppeld een student account. 2. Uitnodiging studiekeuzeadviesgesprek De aanmelder ontvangt van de bacheloropleiding of het associatedegreeprogramma een schriftelijke of een digitale uitnodiging voor het studiekeuzeadviesgesprek. In deze uitnodiging staat met welk reserveringssysteem de aanmelder zich kan aanmelden voor het studiekeuzeadviesgesprek of op welke door de bacheloropleiding of het associate-degreeprogramma vastgestelde dag en tijd de aanmelder zich dient te melden. In de uitnodiging staat tevens 28

31 Artikel 1 Inschrijving welke studiekeuzeactiviteiten vereist zijn ter voorbereiding op het studiekeuzeadviesgesprek. Bepalingen: a. Hogeschool Rotterdam past bij de uitvoering van de voor wat betreft aanmelding tot en met of aanmelding na met uiterste aanmelddatum 31 juli 2018 een ander regime toe bij selectieve bacheloropleidingen en associatedegreeprogramma s ten aanzien van het studiekeuzeadvies als uitkomst van het studieadviesgesprek (zie artikel 1.4.2). Voor aanmelders die zich op/na 1 juli en met uiterste aanmelddatum 31 juli 2018 aanmelden geldt een andere termijn van uitnodiging voor het studiekeuzeadviesgesprek (zie artikel lid c). b. uitnodiging studiekeuzeadviesgesprek met aanmelding tot 1 juli 2018 Wordt de aanmelder via een reserveringssysteem van de bacheloropleiding of het associate-degreeprogramma in de gelegenheid gesteld zelfstandig dag en tijd te bepalen, dan dient deze te liggen binnen drie kalenderweken na de eerste uitnodiging. Wordt de aanmelder uitgenodigd met een door de bacheloropleiding of het associate-degreeprogramma vastgestelde dag en datum dan heeft hij, alleen met gegronde redenen, eenmalig de gelegenheid dag en tijdstip in overleg met de bacheloropleiding of het associate-degreeprogramma aan te passen. Geeft de aanmelder geen gehoor aan de uitnodiging en/of verschijnt hij niet (no-show) op het gereserveerde moment en/ of voldoet hij niet aan de gestelde studiekeuzeactiviteiten, dan ontvangt hij van de bacheloropleiding of het associate-degreeprogramma een tweede en tevens laatste mogelijkheid. De termijn van reservering voor de tweede mogelijkheid is beperkt tot twee kalenderweken. In bijzondere gevallen kan de instituuts- 29

32 Artikel 1 Inschrijving directie beslissen een derde mogelijkheid aan te bieden. Maakt de aanmelder geen gebruik van deze tweede (eventueel derde) uitnodiging binnen de gestelde termijn en/of hij verschijnt wederom niet (no-show) en/of voldoet hij weer niet aan de gestelde studiekeuzeactiviteiten, dan wordt hij door Studenten Service Center (SSC) voor de betreffende bacheloropleiding of het betreffende associate-degreeprogramma afgewezen in Studielink. De mogelijkheid tot inschrijving voor dedesbetreffende bacheloropleiding of het desbetreffende associatedegreeprogramma vervalt daarmee. Tegen deze beslissing kan men bezwaar aantekenen bij de Geschilenadviescommissie en wel binnen zes weken na dagtekening van de afwijzing (zie bijlage 4). c. uitnodiging met aanmelding op/na 1 juli met uiterste aanmelddatum 31 juli 2018 Na aanmelding voor een bacheloropleiding of het associatedegreeprogramma gelegen op/na 1 juli met uiterste aanmelddatum 31 juli 2018 ontvangt de aanmelder een uitnodiging voor het studiekeuzeadviesgesprek in kalenderweek 32 of 33 (6-17 augustus 2018), tenzij de bacheloropleiding of associate-degreeprogramma buiten genoemde kalenderweken andere mogelijkheden aanbiedt. Maakt de aanmelder geen gebruik van de uitnodiging en/of verschijnt hij niet (no-show) op de dag en het tijdstip gelegen in kalenderweek 32 of 33 en/of voldoet hij niet aan de gestelde studiekeuzeactiviteiten, dan ontvangt de aanmelder van de bacheloropleiding of het associate-degreeprogramma een tweede uitnodiging met een door bacheloropleiding of associate-degreeprogramma vastgestelde datum en tijdstip gelegen binnen 6 schoolwerkdagen na de eerste uitnodiging. In bijzondere gevallen kan de instituutsdirectie beslissen een derde mogelijkheid aan te bieden. Maakt hij geen gebruik van deze tweede (eventueel derde) uitnodiging binnen de gestelde termijn en/of hij verschijnt wederom niet (no-show) en/of voldoet 30

33 Artikel 1 Inschrijving hij niet aan de gestelde studiekeuzeactiviteiten dan wordt hij door Studenten Service Center voor betreffende bacheloropleiding of associate-degreeprogramma afgewezen in Studielink. De mogelijkheid tot inschrijving voor de desbetreffende bacheloropleiding of het desbetreffende associatedegreeprogramma vervalt daarmee. Tegen deze beslissing kan men bezwaar aantekenen bij de Geschilenadviescommissie en wel binnen zes weken na dagtekening van de afwijzing (zie bijlage 4). d. Het studiekeuzeadviesgesprek kan op alle schoolwerkdagen plaatsvinden. Als schoolwerkdag geldt de maandag tot en met de zaterdag. 3. Studiekeuzeactiviteiten ten behoeve van het studiekeuzeadviesgesprek Ter versterking en onderbouwing van het studiekeuzeadviesgesprek stelt de bacheloropleiding of het associate-degreeprogramma van te voren een (aantal) studiekeuzeactiviteit(en) vast en maakt deze op desbetreffende opleidingspagina van bekend. In de uitnodiging voor het studiekeuzeadviesgesprek worden aan het studiekeuzegesprek verbonden studiekeuzeactiviteiten wederom bekend gemaakt aan de aanmelder. a. De studiekeuzeactiviteit(en) kan (kunnen) bestaan uit door de aanmelder zelfstandig uit te voeren activiteit(en) op een zelf te bepalen locatie of op een door de opleiding of het associatedegreeprogramma vast te stellen locatie van Hogeschool Rotterdam. Bestaat de studiekeuzeactiviteit uit het maken van bijvoorbeeld een portfolio, motivatieschrijven, LOB-cv of sollicitatiebrief dan worden de voorwaarden (condities) waar het schrijven en/of de aanlevering aan moet voldoen duidelijk in de uitnodiging (zie artikel lid 2) vermeld. Wordt de aanmelder uitgenodigd de startmeter (digitale vragenlijst) in te vullen, dan ontvangt hij van desbetreffende 31

34 Artikel 1 Inschrijving bacheloropleiding of associate-degreeprogramma via mijn. hr.nl de link naar de startmeter. Het rapport dat volgt uit de startmeter komt direct na afronding van de digitale vragenlijst binnen op het voorlopig student account van de aanmelder. Vanwege de verwerkingstijd dient de aanmelder de startmeter uiterlijk drie schoolwerkdagen voor het studiekeuzeadviesgesprek volledig ingevuld te hebben. De aanmelder dient het rapport en/of alle benodigde bescheiden verbonden aan de studiekeuzeactiviteit(en) mee te nemen naar het studiekeuzeadviesgesprek. Voldoet de aanmelder niet aan de studiekeuzeactiviteit(en), dan vervalt zijn recht op deelname aan het studiekeuzeadviesgesprek. Zie hiervoor punt 4. b. Deelname aan de studiekeuzeactiviteit(en) is verplicht. Zonder de studiekeuzeactiviteit(en) volledig en correct te hebben uitgevoerd is het niet mogelijk deel te nemen aan het studiekeuzeadviesgesprek van desbetreffende bacheloropleiding of associate-degreeprogramma. 4. Vervalt het studiekeuzeadviesgesprek vanwege het niet volledig en correct uitvoeren van de studiekeuzeactiviteit(en) dan geldt dat als afwezigheid (no-show). Indien de aanmelder ook bij de tweede (eventueel derde) uitnodiging niet volledig en correct de door de bacheloropleiding of het associatedegreeprogramma verplicht gestelde studiekeuzeactiviteit(en) uitvoert dan wordt hij door Studenten Service Center (SSC) voor betreffende bacheloropleiding of associate-degreeprogramma afgewezen in Studielink. De mogelijkheid tot inschrijving voor de desbetreffende bacheloropleiding of het desbetreffende associate-degreeprogramma vervalt daarmee. Tegen deze beslissing kan men bezwaar aantekenen bij de Geschilenadviescommissie en wel binnen zes weken na dagtekening van de afwijzing (zie bijlage 4). 32

35 Artikel 1 Inschrijving 5. Aanmelden bij meer dan één bacheloropleiding of associatedegreeprogramma van Hogeschool Rotterdam a. Elke bacheloropleiding of associate-degreeprogramma van Hogeschool Rotterdam stelt zelfstandig de studiekeuzeactiviteit(en) en de inhoud daarvan vast. Het is mogelijk dat als de aanmelder bij meer dan één bacheloropleiding of associate-degreeprogramma een studiekeuzeadviesgesprek wil hebben er andere eis(en) word(t) en gesteld aan de studiekeuzeactiviteiten. Dit kan betekenen dat vanwege andere voor het toekomstig beroep noodzakelijk competenties de startmeter (digitale vragenlijst), motivatieschrijven, portfolio etc. opnieuw gemaakt dienen te worden. b. Indien een aanmelder zich heeft aangemeld voor meerdere bacheloropleidingen of associate-degreeprogramma s bij Hogeschool Rotterdam maakt deze de bij de opleiding van eerste keuze. Tevens geeft hij aan andere bacheloropleiding(en) of associate-degreeprogramma( s) zijn keuze door. c. Indien de aanmelder alsnog kiest voor een andere bacheloropleiding of een ander associate-degreeprogrammanwaarvoor hij zich heeft aangemeld, legt hij de uitkomst van de eerste voor aan de contactpersoon Studieskeuzecheck van de desbetreffende bacheloropleiding of het desbetreffende associate-degreeprogramma. De contactpersoon Studiekeuzecheck beziet of de informatie voldoende is om een valide studiekeuzeadvies voor desbetreffende bacheloropleiding of associatedegreeprogramma te geven. Zo niet, dan geeft de contactpersoon Studiekeuzecheck aan welke studiekeuzeactiviteiten alsnog verricht dienen te worden en wat het vervolgtraject zal zijn. 6. Studiekeuzeadvies Het studiekeuzeadvies wordt uiterlijk twaalf schoolwerkdagen na deelname aan de aan de aanmelder bekend gemaakt via het student registratie systeem Osiris of schriftelijk. Voor het wel of niet bindend zijn van het studiekeuzeadvies wordt verwezen naar artikel

36 Artikel 1 Inschrijving Bijzondere groepen 1. Aanmelders met een functie-beperking Bij een aanmelder met een beperking wordt, voor zover mogelijk, rekening gehouden met deze omstandigheid bij het afnemen en beoordelen van een. De aanmelder dient een dergelijke omstandigheid twaalf schoolwerkdagen vóór aanvang van de schriftelijk te melden. Deze brief moet vergezeld gaan van een medische verklaring. 2. Aanmelders afkomstig uit de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, onderscheidenlijk Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Voor aanmelders afkomstig uit de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, onderscheidenlijk Aruba, Curaçao en Sint Maarten geldt dat zij verplicht zijn deel te nemen aan de, maar desgewenst voor de niet op Hogeschool Rotterdam aanwezig hoeven te zijn en kunnen deelnemen door middel van digitale communicatiemiddelen. Controle van identificatie vindt plaats op de plaats van deelname door een door Hogeschool Rotterdam aangewezen of voor die taak erkende perso(o)n(en). 3. Aanmelders met een buitenlandse vooropleiding (*) Aanmelders met een buitenlandse vooropleiding kunnen zich uiterlijk tot en met 31 juli 2018 aanmelden en dienen te voldoen aan de (*) Indien het wetsvoorstel bevordering van de internationalisering hogeronderwijs en wetenschappelijk onderzoek wet wordt, dan verplicht de wet dat iedere aanmelder met een buitenlandse vooropleiding kan deelnemen aan de. De wet regelt verder dat als de afstand tussen verblijfplaats aanmelder en de instelling tot overwegende bezwaren kan leiden de instelling zodanige voorzieningen dient te treffen dat de aanmelder aan de studiekeuzeactiviteiten kan deelnemen zonder dat diens fysieke aanwezigheid vereist is. 34

37 Artikel 1 Inschrijving algemeen geldende voorwaarden om te kunnen studeren bij Hogeschool Rotterdam. Een is niet verplicht, maar er wordt wel dringend geadviseerd om deel te nemen aan de. Aanvullend aan de inschrijfvereisten dienen aanmelders, afkomstig van buiten de Europese Economische Ruimte, te beschikken over de in de wet vastgestelde verblijfsdocumenten. Zij dienen daarvoor zelf de termijn(en) te bewaken Toelatingscommissie Ontvangt een aanmelder bij een selectieve opleiding of bij het associatedegreeprogramma met aanmelding na 2018 een negatief bindend studiekeuzeadvies, dan bestaat de mogelijkheid om binnen 2 weken een verzoek tot heroverweging in te dienen bij de Toelatingscommissie. Voor verdere informatie wordt verwezen naar bijlage 3 en de Wegwijzer Toelatingscommissie. Artikel 1.5 Plaatsing bij bacheloropleidingen of associatedegreeprogramma s met numerus fixus of met aanvullende eisen Bacheloropleidingen met numerus fixus Onderwijsinstellingen met numerus fixus zijn volledig verantwoordelijk voor het selecteren en toekennen van opleidingsplaatsen van studenten bij opleidingen met numerus fixus. De onderwijsinstelling is daarmee zelf verantwoordelijk voor het inrichten en uitvoeren van het proces van selectie en plaatsing. Een bacheloropleiding kan alleen met instemming van het College van 35

38 Artikel 1 Inschrijving Bestuur overgaan tot numerus fixus. Voor de bacheloropleidingen met numerus fixus geldt, dat: 1. aanmelden mogelijk is tot uiterlijk 15 nuari Aanmelden verloopt via Studielink; 2. de aanmelder zich maximaal voor twee bacheloropleidingen met numerus fixus kan aanmelden met uitzondering van de opleiding Fysiotherapie. Voor deze opleiding geldt dat men zich landelijk maar voor één opleiding Fysiotherapie kan aanmelden. 3. de aanmelder verplicht is deel te nemen aan het volledige selectieprogramma. Alleen aan een volledige deelname kan een rangnummer wordt toegekend; 4. de data van de zogenaamde selectiedagen op de opleidingspagina van van te voren bekend zijn; 5. de selectiecriteria en procedure vermeld staan op de desbetreffende opleidingspagina van 6. als de aanmelder ook bij de tweede uitnodiging niet volledig en/of correct het door de opleiding verplicht gestelde selectieprogramma uitvoert (2x no-show) hij door Studenten Service Center (SSC) voor betreffende opleiding wordt afgewezen; 7. de resultaten van de selectie van toepassing zijn op de plaatsing; 8. de aanmelder op 15 april 2018 via Studielink wordt geïnformeerd over zijn rangnummer (plaatsingsnummer); 9. de aanmelder direct na 15 april 2018 door de opleiding per brief wordt geïnformeerd over zijn rangnummer en motivering van de plaats (hét rangnummer en hét bewijs van toelating); 10. de aanmelder verplicht is om binnen twee weken zijn plaats te accepteren in Studielink. Accepteert de aanmelder zijn plaats bij Studielink niet binnen de gestelde termijn, dan vervalt zijn plaats automatisch; 11. tot en met 1 augustus 2018 het mogelijk is om een plaats aangeboden te krijgen; 12. uiterlijk op 31 augustus 2018 voldaan moet zijn aan alle andere inschrijvingsvoorwaarden van Hogeschool Rotterdam; 13. inschrijven voor een hoger ar van een bacheloropleiding waarvoor 36

Reglement inschrijving en voorbereiding voor bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s

Reglement inschrijving en voorbereiding voor bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s Reglement inschrijving en voorbereiding voor bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s Inschrijving 2017-2018 Algemene & Bestuurlijke Zaken Reglement inschrijving en voorbereiding voor bacheloropleidingen

Nadere informatie

Reglement inschrijving en voorbereiding voor bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s

Reglement inschrijving en voorbereiding voor bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s Reglement inschrijving en voorbereiding voor bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s 2015-2016 Studiejaar 2016-2017 Algemene & Bestuurlijke Zaken Reglement inschrijving en voorbereiding voor

Nadere informatie

Reglement inschrijving en voorbereiding voor bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s

Reglement inschrijving en voorbereiding voor bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s Inschrijving 2015 Studiejaar 2015-2016 Reglement inschrijving en voorbereiding voor bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s Reglement inschrijving en voorbereiding voor bacheloropleidingen en

Nadere informatie

Reglement inschrijving en voorbereiding. Inleiding

Reglement inschrijving en voorbereiding. Inleiding Reglement inschrijving en voorbereiding Inleiding In het Reglement inschrijving en voorbereiding staan de belangrijkste regels omtrent het inschrijven als student of extraneus bij Hogeschool Rotterdam.

Nadere informatie

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM Inhoud Preambule... 3 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 4 Hoofdstuk 2 Doelgroep... 5 Hoofdstuk 3 Rechten en plichten bij aanmelding... 5 Hoofdstuk 4 Studiekeuzecheck...

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 684 Paraaf: Onderwerp : Reglement Studiekeuzecheck Windesheim (Aanmelding, studiekeuzeactiviteiten en studiekeuzeadvies voor het studiejaar 2014-2015) Besluit : Het

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 763 Paraaf: Onderwerp : Reglement Studiekeuzecheck Windesheim (van toepassing voor de inschrijving voor het studiejaar 2016-2017) Besluit : Het College van Bestuur

Nadere informatie

Studiekeuzecheck, studiekeuzeadvies en numerus fixus

Studiekeuzecheck, studiekeuzeadvies en numerus fixus Concept Regeling Studiekeuzecheck, studiekeuzeadvies en numerus fixus Eigenaar: Kwaliteitszorg Inleiding Dit is de Concept Regeling Studiekeuzecheck, studiekeuzeadvies en numerus fixus van de Gereformeerde

Nadere informatie

Reglement inschrijving en voorbereiding voor bekostigde en onbekostigde (post-initiële) masteropleidingen

Reglement inschrijving en voorbereiding voor bekostigde en onbekostigde (post-initiële) masteropleidingen Reglement inschrijving en voorbereiding voor bekostigde en onbekostigde (post-initiële) masteropleidingen en alle niet bij wet geregelde vormen van onderwijs en cursussen van Hogeschool Rotterdam Inschrijving

Nadere informatie

Regeling Studiekeuzecheck en studiekeuzeadvies

Regeling Studiekeuzecheck en studiekeuzeadvies Regeling Studiekeuzecheck en studiekeuzeadvies Eigenaar Studentenzaken Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 20 februari 2014 Instemming van de CMR d.d. 20 februari 2014 2014, Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Regeling Studiekeuzecheck en Numerus Fixus

Regeling Studiekeuzecheck en Numerus Fixus Inleiding Dit is de Regeling Studiekeuzecheck en numerus fixus van Hogeschool Viaa. Deze regeling heeft tot doel de inschrijvingsprocedure van de hogeschool te verduidelijken voor aspirant-studenten. Deze

Nadere informatie

Reglement inschrijving en voorbereiding voor bekostigde en onbekostigde (post-initiële) masteropleidingen

Reglement inschrijving en voorbereiding voor bekostigde en onbekostigde (post-initiële) masteropleidingen Reglement inschrijving en voorbereiding voor bekostigde en onbekostigde (post-initiële) masteropleidingen en alle niet bij wet geregelde vormen van onderwijs en cursussen van Hogeschool Rotterdam Inschrijving

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2014

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2014 REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2014 Inhoud Inhoudsopgave Preambule... 3 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 4 Artikel 1: Begripsbepalingen... 4 Artikel 2: Relatie met de wet en overige regelgeving...

Nadere informatie

Toelating tot de opleiding

Toelating tot de opleiding DEEL 3: Toelating tot de opleiding Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende opleiding

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Datum: 23.04.2014 Ingevuld door: Yvonne Smeets Faculteit: BÈTA Betreft opleiding(en): Built Environment DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

Regeling Aanmelding, Studiekeuzecheck, Inschrijving en Beëindiging Inschrijving TU/e 2015

Regeling Aanmelding, Studiekeuzecheck, Inschrijving en Beëindiging Inschrijving TU/e 2015 1 Regeling Aanmelding, Studiekeuzecheck, Inschrijving en Beëindiging Inschrijving TU/e 2015 Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e gelet op artikel 7.31b, 7.33, eerste lid,

Nadere informatie

Decentrale selectie studiejaar Veelgestelde vragen met antwoorden over decentrale selectie bij Hogeschool Rotterdam

Decentrale selectie studiejaar Veelgestelde vragen met antwoorden over decentrale selectie bij Hogeschool Rotterdam Decentrale selectie studiejaar 2017-2018 Veelgestelde vragen met antwoorden over decentrale selectie bij Hogeschool Rotterdam Veelgestelde vragen Wat is decentrale selectie? Decentrale selectie wordt bij

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK 1 De inhoud van de Onderwijs- en Examenregelingen Hoofdstuk 1 ALGEMEEN 1.1 Algemene bepalingen 1 Avans Hogeschool kent, conform artikel 7.59. van

Nadere informatie

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek 1 Inhoud 1. Bepalingen... 3 2. Vooropleidingseisen... 3 2.1. Vooropleidingseisen Bachelor Humanistiek... 3 2.2. Vooropleidingseisen premaster

Nadere informatie

Deficiënties. bij de overstap van vwo naar universiteit voor de opleidingen Geneeskunde Tandheelkunde Diergeneeskunde.

Deficiënties. bij de overstap van vwo naar universiteit voor de opleidingen Geneeskunde Tandheelkunde Diergeneeskunde. 1 Deficiënties bij de overstap van vwo naar universiteit voor de opleidingen Geneeskunde Tandheelkunde Diergeneeskunde Januari 2005 Uitgave VSNU Informatiecentrum Aansluiting vwo-wo, in samenwerking met

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 222 Wet van 28 april 2005, houdende tijdelijke regels betreffende experimenten in het hoger onderwijs op het gebied van vooropleidingseisen aan

Nadere informatie

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010 Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010 Vastgesteld door het College van Bestuur op 7 april 2009 Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte van deze regeling 1. Deze regeling heeft

Nadere informatie

Regeling Aanmelding, Studiekeuzecheck, Inschrijving en Beëindiging Inschrijving TU/e 2014

Regeling Aanmelding, Studiekeuzecheck, Inschrijving en Beëindiging Inschrijving TU/e 2014 1 Regeling Aanmelding, Studiekeuzecheck, Inschrijving en Beëindiging Inschrijving TU/e 2014 Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e gelet op artikel 7.31b, 7.33, eerste lid,

Nadere informatie

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2013-2014

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2013-2014 Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2013-2014 Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte en begripsbepalingen 1. Deze regeling heeft betrekking op studenten en extraneï van reguliere (in

Nadere informatie

Reglement toelating en inschrijving Zuyd Hogeschool 2016-2017. Inhoudsopgave...

Reglement toelating en inschrijving Zuyd Hogeschool 2016-2017. Inhoudsopgave... Reglement toelating en inschrijving Zuyd Hogeschool 2016-2017 Inhoudsopgave...... 1 Reglement toelating en inschrijving Zuyd Hogeschool 2016-2017... 1 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN... 3 Artikel 1.1

Nadere informatie

editie augustus 2011 Reglement inschrijving en voorbereiding

editie augustus 2011 Reglement inschrijving en voorbereiding editie augustus 2011 Reglement inschrijving en voorbereiding reglement inschrijving en voorbereiding pagina 002 Inleiding Beste (toekomstige) student, Dit is het reglement inschrijving en voorbereiding.

Nadere informatie

Artikel I Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Artikel I Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek Voorstel van Wet tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met een verbeterde regeling voor het gezamenlijk verzorgen van hoger onderwijs door Nederlandse

Nadere informatie

de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2015-2016 Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte en begripsbepalingen 1. Deze regeling heeft betrekking op studenten en extranei van reguliere (in

Nadere informatie

Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde

Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde Wat zijn de toelatingseisen voor Tandheelkunde? De volgende voortrajecten voldoen aan de toelatingseisen voor Tandheelkunde: VWO diploma met profiel (vanaf 2010)

Nadere informatie

Regeling Aanmelding, Toelating, Inschrijving, Uitschrijving en Collegegeld

Regeling Aanmelding, Toelating, Inschrijving, Uitschrijving en Collegegeld Regeling Aanmelding, Toelating, Inschrijving, Uitschrijving en Collegegeld Hoofdstuk 1: Aanmelding, toelating en inschrijving Artikel 1.1 Beslissing op verzoek tot inschrijving Bureau Studentenzaken (hierna:

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding tot Fysiotherapie. CROHO-nummer: 34570

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding tot Fysiotherapie. CROHO-nummer: 34570 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding tot Fysiotherapie CROHO-nummer: 34570 Graad: Bachelor of Physiotherapy De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement in- en uitschrijving 2014-2015. Christelijke Hogeschool Windesheim

Uitvoeringsreglement in- en uitschrijving 2014-2015. Christelijke Hogeschool Windesheim Uitvoeringsreglement in- en uitschrijving 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim UITVOERINGSREGLEMENT IN- EN UITSCHRIJVING Christelijke Hogeschool Windesheim Studiejaar 2014-2015 Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

het College van Beroep voor de Examens van de HZ University of Applied Sciences, gevestigd te Vlissingen, verweerder.

het College van Beroep voor de Examens van de HZ University of Applied Sciences, gevestigd te Vlissingen, verweerder. Zaaknummer : 2014/232A en 232B Rechter[s] : mrs. Nijenhof, Van der Spoel, Hoogvliet Datum uitspraak : 25 maart 2015 Partijen : Appellant en CBE Hogeschool Zeeland Trefwoorden : Bindend negatief studieadvies

Nadere informatie

het college van beroep voor de examens van de Saxion Hogeschool (hierna: CBE), verweerder.

het college van beroep voor de examens van de Saxion Hogeschool (hierna: CBE), verweerder. Zaaknummer : 2013/079 Rechter(s) : mrs. Loeb, De Rijke-Maas, Borman Datum uitspraak : 21 augustus 2013 Partijen : Appellante tegen CBE Saxion Hogeschool Trefwoorden : [tijdig]aanvoeren gronden, deficiëntie,

Nadere informatie

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica Decentrale selectie Psychobiologie Procedure en selectiecriteria 2014-2015 Voor het studiejaar 2014-2015 zal de opleiding Psychobiologie 100%

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

Regeling Colloquium Doctum

Regeling Colloquium Doctum Regeling Colloquium Doctum Toelatingsonderzoek voor de bachelor Theologie 31-10-2012 1 31-10-2012 2 1: Algemeen 1.1 Het colloquium doctum is een toelatingsonderzoek naar de algemene ontwikkeling en de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 024 Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2013 2014

Onderwijs- en examenregeling 2013 2014 Onderwijs- en examenregeling 2013 2014 Bacheloropleiding Logistiek en Economie voltijd, crohonummer 34436 Logistiek en Economie duaal, crohonummer 34436 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d.

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Regels van procedurele aard met betrekking tot vaststelling, bekendmaking en betaling college- en examengeld

Regels van procedurele aard met betrekking tot vaststelling, bekendmaking en betaling college- en examengeld Regels van procedurele aard met betrekking tot vaststelling, bekendmaking en betaling college- en examengeld Citeertitel Datum inwerkingtreding 01-09-2015 Vastgesteld door College van Bestuur 01-04-2015

Nadere informatie

Toelichting: tekst mag vervallen indien deze niet van toepassing is er moet een uitwerking worden opgenomen die specifiek is voor de opleiding

Toelichting: tekst mag vervallen indien deze niet van toepassing is er moet een uitwerking worden opgenomen die specifiek is voor de opleiding Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 van Bacheloropleiding(en).. CROHO-nummer(s). Graad: Bachelor of. De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding is onderdeel van het opleidingsspecifieke

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.31 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek juncto

Nadere informatie

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013.

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Artikel 1. Begripsbepaling. In deze regeling wordt verstaan

Nadere informatie

DECENTRALE SELECTIE VOOR DE BACHELOROPLEIDING GENEESKUNDE VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN VOOR HET STUDIEJAAR (hierna: het reglement)

DECENTRALE SELECTIE VOOR DE BACHELOROPLEIDING GENEESKUNDE VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN VOOR HET STUDIEJAAR (hierna: het reglement) DECENTRALE SELECTIE VOOR DE BACHELOROPLEIDING GENEESKUNDE VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN VOOR HET STUDIEJAAR 2016-2017 (hierna: het reglement) Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Afkortingen en begripsbepalingen

Nadere informatie

REGLEMENT DECENTRALE SELECTIE VOOR DE BACHELOROPLEIDING GENEESKUNDE VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN, STUDIEJAAR 2014-2015 (hierna: het reglement)

REGLEMENT DECENTRALE SELECTIE VOOR DE BACHELOROPLEIDING GENEESKUNDE VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN, STUDIEJAAR 2014-2015 (hierna: het reglement) REGLEMENT DECENTRALE SELECTIE VOOR DE BACHELOROPLEIDING GENEESKUNDE VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN, STUDIEJAAR 2014-2015 (hierna: het reglement) Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Afkortingen en begripsbepalingen

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: OER Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 1 Het bestuur van de faculteit

Nadere informatie

REGELING AANMELDING & INSCHRIJVING 2015-2016

REGELING AANMELDING & INSCHRIJVING 2015-2016 REGELING AANMELDING & INSCHRIJVING 2015-2016 Regeling ter uitwerking van de wettelijke bepalingen inzake inschrijving en collegegeld in de Wet op Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, die op grond

Nadere informatie

Toelating. Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing 2016

Toelating. Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing 2016 Toelating Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Toelatingsonderzoek... 3 Voor wie?... 3 Waar bestaat het onderzoek uit?... 3 Wettelijke regelingen toelating

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie CROHO-nummer: 34402 Graad: Bachelor of Communication De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek 1 1. Bepalingen... 3 2. Vooropleidingseisen... 3 2.1. Vooropleidingseisen Bachelor Humanistiek... 3 2.2. Vooropleidingseisen Premaster (schakelprogramma

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding tot Fysiotherapeut. CROHO-nummer: 34570

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding tot Fysiotherapeut. CROHO-nummer: 34570 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 van Bacheloropleiding tot Fysiotherapeut CROHO-nummer: 34570 Graad: Bachelor of Physiotherapy De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling opleiding Bedrijfskunde en Agribusiness Locatie Leeuwarden 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling opleiding Bedrijfskunde en Agribusiness Locatie Leeuwarden 2014-2015 Decoskenmerk: 2014/848 Onderwijs- en examenregeling opleiding Bedrijfskunde en Agribusiness Locatie Leeuwarden 2014-2015 Citeertitel Datum inwerkingtreding 1 september 2014 Instemming MR 2 juli 2014 Vaststelling

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie. CROHO-nummer 34405

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie. CROHO-nummer 34405 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie CROHO-nummer 34405 Graad: Bachelor of Business Administration De Onderwijs- en examenregeling (OER) van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2013 2014

Onderwijs- en examenregeling 2013 2014 Onderwijs- en examenregeling 2013 2014 Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs voltijd, chrohonummer 34808 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 17 juni 2013] [Instemming verleend door Centrale

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2013 2014

Onderwijs- en examenregeling 2013 2014 Onderwijs- en examenregeling 2013 2014 Bacheloropleiding Informatica voltijd, crohonummer 34479 Associate Degree-opleiding ICT-Beheer voltijd, crohonummer 80071 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie,

Nadere informatie

Creatieve Therapie. Onderwijs- en Examen Reglement 2013-2014. [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 13-06-2013]

Creatieve Therapie. Onderwijs- en Examen Reglement 2013-2014. [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 13-06-2013] Creatieve Therapie Onderwijs- en Examen Reglement 2013-2014 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 13-06-2013] [Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap, d.d. 03-07-2013] [Vastgesteld

Nadere informatie

Regeling aanmelding en inschrijving Hogeschool Leiden 2014-2015

Regeling aanmelding en inschrijving Hogeschool Leiden 2014-2015 Regeling aanmelding en inschrijving Hogeschool Leiden 2014-2015 Toelichting Dit is de inschrijvingsregeling van Hogeschool Leiden. Hierin staan de belangrijkste regels omtrent het (her)inschrijven, uitschrijving

Nadere informatie

Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde

Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde Toelating Hbo-ba Verpleegkunde vs.29.10.2015 Pagina 1 1. Toelatingsbeleid 1.1 Officiële toelatingseisen Als voorwaarde voor toelating tot de

Nadere informatie

Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Rotterdam 2007-2008

Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Rotterdam 2007-2008 Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Rotterdam 2007-2008 De opleiding Media & Entertainment Management is een opleiding met een numerus fixus. Dit betekent dat er

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen REGELING DECENTRALE SELECTIE VOOR DE BACHELOROPLEIDING GENEESKUNDE VAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN TEN BEHOEVE VAN HET STUDIEJAAR 2016-2017 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding tot verpleegkundige. CROHO-nummer: 34560. Graad: Bachelor of Nursing

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding tot verpleegkundige. CROHO-nummer: 34560. Graad: Bachelor of Nursing Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding tot verpleegkundige CROHO-nummer: 34560 Graad: Bachelor of Nursing De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

DECENTRALE SELECTIE VOOR DE BACHELOROPLEIDING GENEESKUNDE VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN VOOR HET STUDIEJAAR (hierna: het reglement)

DECENTRALE SELECTIE VOOR DE BACHELOROPLEIDING GENEESKUNDE VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN VOOR HET STUDIEJAAR (hierna: het reglement) DECENTRALE SELECTIE VOOR DE BACHELOROPLEIDING GENEESKUNDE VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN VOOR HET STUDIEJAAR 2015-2016 (hierna: het reglement) Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Afkortingen en begripsbepalingen

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding: Toegepaste Psychologie voltijd. CROHO-nummer: 34507

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding: Toegepaste Psychologie voltijd. CROHO-nummer: 34507 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding: Toegepaste Psychologie voltijd CROHO-nummer: 34507 Graad: Bachelor of Applied Psychology De Onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 5 1 0 5

U I T S P R A A K 1 5 1 0 5 U I T S P R A A K 1 5 1 0 5 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellant tegen de Bestuursraad van het ICLON, verweerder 1. Ontstaan en

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2013 2014. Bacheloropleiding Human Resource Management, crohonummer 34609

Onderwijs- en examenregeling 2013 2014. Bacheloropleiding Human Resource Management, crohonummer 34609 Onderwijs- en examenregeling 2013 2014 Bacheloropleiding Human Resource Management, crohonummer 34609 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 19 juni 2013 Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap,

Nadere informatie

Inschrijvings regeling HU 2016-2017. Auteur Juridische Zaken. Datum 1 september 2016. Hogeschool Utrecht, Utrecht, 2016

Inschrijvings regeling HU 2016-2017. Auteur Juridische Zaken. Datum 1 september 2016. Hogeschool Utrecht, Utrecht, 2016 Auteur Juridische Zaken Datum 1 september 2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 2016 Inschrijvings regeling HU 2016-2017 Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudigen voor eigen gebruik of intern gebruik is

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Human Resource Management. CROHO-nummer: 34609

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Human Resource Management. CROHO-nummer: 34609 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding CROHO-nummer: 34609 Graad: Bachelor of Human Resource De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding is onderdeel

Nadere informatie

ArtEZ hogeschool voor de kunsten

ArtEZ hogeschool voor de kunsten ArtEZ hogeschool voor de kunsten Studentenstatuut 2015 2016 KADERREGELING Augustus 2015 ArtEZ hogeschool voor de kunsten Studentenstatuut 2015-2016 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN pag. 3 HOOFDSTUK 2

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase

Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Zwolle, 8 december 2008 Gewijzigd op 9 juli 2012 1 Titel I - Algemeen Artikel 1 - Doel 1. Het doel van het uitvoeringsreglement is te garanderen

Nadere informatie

Ouderavond klas 6 vwo schooljaar

Ouderavond klas 6 vwo schooljaar Ouderavond klas 6 vwo schooljaar 2016-2017 Inhoud van de presentatie Inleiding: de weg tot nu toe Bachelor-Master structuur / BSA Aanmelding / Open Opleidingen Aanmelding/ Opleidingen met selectie Decentrale

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer(s) 35288 en 35421. Graad: Bachelor of Education

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer(s) 35288 en 35421. Graad: Bachelor of Education Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Tweedegraads Lerarenopleiding Gezondheidszorg & Welzijn en Tweedegraads Lerarenopleiding Omgangskunde CROHO-nummer(s) 35288

Nadere informatie

Oriëntatiefases en zoekmogelijkheden

Oriëntatiefases en zoekmogelijkheden Inzoomen op: Oriëntatiefases en zoekmogelijkheden Hoger onderwijs in beweging Opleidingen en eisen Inschrijvingsprocedure Drie categoriën / drie stadia van oriëntatie Open dagen (algemene oriëntatie)

Nadere informatie

Wetsartikelen ter toelichting van de OER

Wetsartikelen ter toelichting van de OER Wetsartikelen ter toelichting van de OER 2010-2011 Erasmus MC, Rotterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 741 Paraaf: Onderwerp : Herziening Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Besluit : Het College van Bestuur besluit tot herziening van het Uitvoeringsreglement

Nadere informatie

Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Sociaal Pedagogische Hulpverlening Sociaal Pedagogische Hulpverlening Onderwijs- en Examen Reglement 203-204 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 3-06-203] [Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap, d.d. 03-07-203]

Nadere informatie

Regeling Selectie en Plaatsing

Regeling Selectie en Plaatsing Regeling Selectie en Plaatsing Algemeen Artikel 1 (begripsomschrijvingen) 1. De in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs begrippen

Nadere informatie

Zaaknummer : CBHO 2013/233 Rechter(s) : mr. Lubberdink Datum uitspraak : 13 juni 2014 Partijen : Appellant tegen de Hogeschool Inholland Trefwoorden

Zaaknummer : CBHO 2013/233 Rechter(s) : mr. Lubberdink Datum uitspraak : 13 juni 2014 Partijen : Appellant tegen de Hogeschool Inholland Trefwoorden Zaaknummer : CBHO 2013/233 Rechter(s) : mr. Lubberdink Datum uitspraak : 13 juni 2014 Partijen : Appellant tegen de Hogeschool Inholland Trefwoorden : Afwijzing, bindend negatief studieadvies, BNSA, herkansing

Nadere informatie

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek 1 1. Bepalingen... 3 2. Vooropleidingseisen... 3 2.1. Vooropleidingseisen Bachelor Humanistiek... 3 2.2. Vooropleidingseisen Premaster (schakelprogramma

Nadere informatie

Leisure Management. Onderwijs- en examenregeling 2013 2014. Stenden Hogeschool Rengerlaan 8 Postbus 1298 8900 CG Leeuwarden

Leisure Management. Onderwijs- en examenregeling 2013 2014. Stenden Hogeschool Rengerlaan 8 Postbus 1298 8900 CG Leeuwarden Leisure Management Onderwijs- en examenregeling 2013 2014 Stenden Hogeschool Rengerlaan 8 Postbus 1298 8900 CG Leeuwarden Algemeen T (058) 2441441 info@stenden.com Opleiding T (058) 2441253 1 Onderwijs-

Nadere informatie

Zaaknummer : 2013/129

Zaaknummer : 2013/129 Zaaknummer : 2013/129 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 13 november 2013 Partijen : Appellante tegen CBE Hogeschool van Amsterdam Trefwoorden : Bindend negatief studieadvies, finale geschillenbeslechting,

Nadere informatie

Ministersplaatsen Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport Dienst Examens

Ministersplaatsen Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport Dienst Examens Richtlijnen voor het toewijzen van Ministersplaatsen Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport Dienst Examens 1 Deze brochure is een uitgave van: Dienst Examens van het Ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

Regeling Toelatingscommissie PThU

Regeling Toelatingscommissie PThU Regeling Toelatingscommissie PThU Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Commissie: de toelatingscommissie die door het college van bestuur wordt benoemd voor het uitvoeren

Nadere informatie

Studiekeuzecheck 2014/2015. Presentatie voor decanen VO/MBO 6 februari 2014 Geja Kinds

Studiekeuzecheck 2014/2015. Presentatie voor decanen VO/MBO 6 februari 2014 Geja Kinds Studiekeuzecheck 2014/2015 Presentatie voor decanen VO/MBO 6 februari 2014 Geja Kinds 1-mei regeling en studiekeuzecheck KWALITEIT IN VERSCHEIDENHEID Studiekeuzecheck volgens OCW Studiekeuzecheck en vervroeging

Nadere informatie

Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)

Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK) Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK) Het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving bevat normen waaraan goed beleid of goede regelgeving

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Educatie A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student is

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 3 1 3 3 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellant tegen het Bestuur van de Faculteit Sociale Wetenschappen, verweerder

Nadere informatie

Zaaknummer : CBHO 2015/254 Rechter(s) : mr. B.K. Olivier Datum uitspraak : 13 januari 2016 Partijen : appellante en CBE Hogeschool Inholland

Zaaknummer : CBHO 2015/254 Rechter(s) : mr. B.K. Olivier Datum uitspraak : 13 januari 2016 Partijen : appellante en CBE Hogeschool Inholland Zaaknummer : CBHO 2015/254 Rechter(s) : mr. B.K. Olivier Datum uitspraak : 13 januari 2016 Partijen : appellante en CBE Hogeschool Inholland Trefwoorden : bewijsmiddelen bindend negatief studieadvies BNSA

Nadere informatie

Wetsartikelen ter toelichting van de OER

Wetsartikelen ter toelichting van de OER Wetsartikelen ter toelichting van de OER 2008-2009 Erasmus MC, Rotterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of

Nadere informatie

Reglement Selectie Universiteit Leiden bacheloropleiding Geneeskunde

Reglement Selectie Universiteit Leiden bacheloropleiding Geneeskunde Reglement Selectie Universiteit Leiden bacheloropleiding Geneeskunde 2017 2018 Op grond van artikel 7.53, derde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek dient tijdig een reglement

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Informatica. CROHO-nummer: 34479. Graad: Bachelor of ICT

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Informatica. CROHO-nummer: 34479. Graad: Bachelor of ICT Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Informatica CROHO-nummer: 34479 Graad: Bachelor of ICT De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding is onderdeel

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding Toegepaste Psychologie duaal. CROHO-nummer 34507

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding Toegepaste Psychologie duaal. CROHO-nummer 34507 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Toegepaste Psychologie CROHO-nummer 34507 Graad: Bachelor of Applied Psychology De Onderwijs- en examenregeling (OER) van

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 van Bacheloropleiding tot Fysiotherapeut. CROHO-nummer 34570. Graad: Bachelor of Science

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 van Bacheloropleiding tot Fysiotherapeut. CROHO-nummer 34570. Graad: Bachelor of Science Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 van Bacheloropleiding tot Fysiotherapeut CROHO-nummer 34570 Graad: Bachelor of Science De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding is

Nadere informatie

Wet Kwaliteit in verscheidenheid

Wet Kwaliteit in verscheidenheid Wet Kwaliteit in verscheidenheid Betekenis voor de doorstroom vo-hbo en mbo-hbo Presentatie VvSL-congres 7 november 2013 Pierre Poell voorzitter LICA Onderwerpen Achtergrond Wet Kwaliteit in verscheidenheid

Nadere informatie

voor hoger onderwijs op grond van artikel 7.48 WHW; toegelaten te kunnen worden tot een masteropleiding van de RU;

voor hoger onderwijs op grond van artikel 7.48 WHW; toegelaten te kunnen worden tot een masteropleiding van de RU; Regeling Aanmelding en Inschrijving 2014 2015 Regeling ter uitwerking van de wettelijke bepalingen inzake inschrijving en collegegeld in de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW),

Nadere informatie