Regeling Aanmelding, Studiekeuzecheck, Inschrijving en Beëindiging Inschrijving TU/e 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regeling Aanmelding, Studiekeuzecheck, Inschrijving en Beëindiging Inschrijving TU/e 2014"

Transcriptie

1 1 Regeling Aanmelding, Studiekeuzecheck, Inschrijving en Beëindiging Inschrijving TU/e 2014 Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e gelet op artikel 7.31b, 7.33, eerste lid, artikel 7.42, artikel 7.46, vijfde lid, en artikel 7.48, vierde lid, 7.57i van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek besluit vast te stellen de Regeling aanmelding, studiekeuzecheck, inschrijving en beëindiging inschrijving TU/e 2014, luidende als volgt: Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepaling In deze regeling wordt verstaan onder: - bewijs van toelating: een bewijs van toelating, dat op grond van de geldende Regeling toelating masteropleidingen kan worden afgegeven door het bestuur van de faculteit die de masteropleiding verzorgt; - Bron HO: Basisregister Onderwijs Hoger Onderwijs (in dit register is het voormalige Criho: Centraal register inschrijving hoger onderwijs, opgenomen); - OER: de onderwijs- en examenregeling van een opleiding; - STU: het Onderwijs en Studenten Service Centrum van de TU/e; - verzoeker: degene die als student of extraneus wenst te worden ingeschreven of die de inschrijving wenst te beëindigen; - wet: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; Hoofdstuk 2 Aanmelding en studiekeuzecheck bacheloropleidingen Artikel 2.1 Aanmelden uiterlijk 1 mei voor bacheloropleidingen 1. Een eerste inschrijving van een aspirant-student met een Nederlandse vooropleiding voor een bacheloropleiding is volgens de wet mogelijk indien een aspirant-student zich uiterlijk op 1 mei voorafgaand aan het studiejaar in Studielink heeft aangemeld voor de propedeutische fase van een bacheloropleiding. 2. Wanneer de aspirant-student zich voor meer dan één bacheloropleiding aanmeldt, geldt de verplichting om zich voor 1 mei aan te melden slechts voor één bacheloropleiding. 3. Wanneer de aspirant-student kan aantonen dat hij van bacheloropleiding wisselt als gevolg van een negatief bindend studieadvies dat na 1 mei is afgegeven, geldt de verplichting om zich voor 1 mei aan te melden niet.

2 2 3. Een eerste inschrijving, zoals bedoeld in het eerste lid, is aan de TU/e ook mogelijk bij een aanmelding na 1 mei. 4. Deze aanmeldtermijn geldt niet voor aspirant-studenten met een buitenlandse vooropleiding. Artikel 2.2 Verplichte deelname studiekeuzecheck 1. Een studiekeuzecheck bestaat uit studiekeuzeactiviteiten, uitmondend in een individueel schriftelijke studiekeuzeadvies. 2. Deelname aan de studiekeuzecheck is verplicht voor alle studenten die zich aanmelden voor de propedeutische fase van een bacheloropleiding, met uitzondering van studenten met een buitenlandse vooropleiding. 3. Indien een aspirant-student zich niet tijdig heeft aangemeld en/of niet heeft deelgenomen aan de verplichte studiekeuzecheck, wordt hij uitgenodigd voor een studiekeuzegesprek gedurende de INTRO. 4. Wanneer een aspirant-student niet deelneemt aan de studiekeuzecheck zijn hieraan geen consequenties verbonden. Artikel 2.3 Procedure, inhoud en tijdstippen studiekeuzeactiviteiten en studiekeuzecheck 1. STU stelt de faculteiten de tool ter beschikking waarmee zij het overzicht kunnen genereren van de aspirant-studenten met een Nederlandse vooropleiding die via Studielink hebben aangegeven ingeschreven te willen worden voor de propedeutische fase van de bacheloropleiding. 2. Faculteiten zijn verantwoordelijk voor de communicatie met aspirant-studenten die deelnemen aan de studiekeuzecheck. Na afloop van de studiekeuzecheck geven de faculteiten aan STU, op een door STU bepaalde wijze, door welke studenten hebben deelgenomen, alsmede de inhoud van het individuele studiekeuzeadvies. Deze gegevens worden vervolgens centraal bij STU geregistreerd. 3. De studiekeuzeactiviteiten bestaan uit tenminste het invullen van een vragenlijst, deelname aan een representatieve onderwijservaring (zoals het volgen van een proefcollege en/of het deelnemen aan een meeloopdag) én een studiekeuzegesprek. 4. Op is opgenomen wanneer de studiekeuzeactiviteiten per faculteit of (groep van opleiding(en) plaatsvinden. 5. Het studiekeuzeadvies wordt binnen vijf werkdagen na de laatste studiekeuzeactiviteit schriftelijk aan de aspirant-student uitgebracht. Er zijn drie verschillende categorieën van advisering voorgeschreven: - groen: er is sprake van een weloverwogen studiekeuze; - oranje: aspirant-student dient nog acties te ondernemen om tot een weloverwogen studiekeuze te komen; - rood: het is beter wanneer de aspirant-student zich heroriënteert op zijn studiekeuze. Hoofdstuk 3 Inschrijving Artikel 3.1 Voorwaarden voor inschrijving

3 3 1. Inschrijving aan een opleiding van de TU/e staat slechts open voor diegene die aan alle voorwaarden, genoemd in de wet en genoemd in deze regeling, heeft voldaan. 2. Die voorwaarden betreffen onder meer: a. nationaliteit: verzoeker bezit de Nederlandse nationaliteit, dan wel wordt hier te lande als Nederlander behandeld, dan wel beschikt over een bewijs van rechtmatig verblijf; b. vooropleiding: verzoeker beschikt over de in de wet en in de Regeling nadere vooropleidingseisen 2007, laatstelijk gewijzigd bij regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen van 23 februari 2009, van de minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen voorgeschreven vooropleiding; c. aanmelding: verzoeker heeft zich in voorkomende gevallen aangemeld bij de Dienst Uitvoering Onderwijs conform de Regeling aanmelding en selectie Hoger Onderwijs van de minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen; d. collegegeld: de aspirant-student heeft het verschuldigde collegegeld dan wel examengeld zoals voorgeschreven in deze regeling voldaan dan wel is vrijgesteld van het betalen van collegegeld zoals bedoeld in artikel 7.48, eerste lid, van de wet; e. vergoeding schakelprogramma: de aspirant-student heeft de verschuldigde vergoeding voor het volgens van een schakelprogramma uiterlijk 30 september voldaan f. bewijs van toelating: verzoeker beschikt in voorkomende gevallen over een bewijs van toelating, afgegeven door de desbetreffende faculteit; g. verzoek: verzoeker heeft het verzoek tot inschrijving ingediend overeenkomstig de in deze regeling gegeven voorschriften. h. voor studenten met een hbo-propedeuse gelden nadere eisen, zoals opgenomen in de Onderwijs en Examenregeling van die bacheloropleiding, waarvoor zij zich willen inschrijven. Artikel 3.2 Verzoek en besluit tot inschrijving 1. Het verzoek tot inschrijving van degene die als aspirant-student of als extraneus wenst te worden ingeschreven, wordt door de verzoeker ingediend uiterlijk 31 augustus via Studielink. Wanneer dit niet mogelijk is, dient inschrijving plaats te vinden via het door STU beschikbaar gestelde inschrijvingsformulier. Inschrijvingen na 31 augustus geschieden via OASE dan wel een bij het STU op te vragen inschrijfformulier. 2. Bij eerste inschrijving via Studielink ontvangt de verzoeker via STU bericht indien aanvullende documenten opgestuurd moeten worden die nodig zijn voor de beoordeling of verzoeker tot de door hem of haar gewenste opleiding kan worden ingeschreven. 4. Het besluit omtrent inschrijving wordt binnen vier weken na ontvangst genomen door het College van Bestuur. 5. Bij een besluit tot inschrijving wordt aan de aspirant-student zo spoedig als mogelijk een bewijs van inschrijving verstrekt conform het bepaalde in artikel Een afwijzing van een verzoek tot inschrijving is met redenen omkleed. Artikel 3.3 Termijnen indienen verzoek 1. Een verzoek tot inschrijving wordt ingediend: a. voor een bacheloropleiding: wanneer er sprake is van een eerste inschrijving, dan wel een herinschrijving aan een TU/e student: voor 1 september voorafgaand aan het studiejaar per 1 september;

4 4 b. voor een masteropleiding: wanneer er sprake is van een eerste inschrijving van een externe dan wel een herinschrijving van een TU/e student: ten minste vijf weken voor de aanvang van het onderwijs van de opleiding per 1 september of 1 februari. c. voor een masteropleiding: wanneer er sprake is van een eerste inschrijving (doorstroom vanuit een TU/e bacheloropleiding) dan wel een schakelstudent: iedere eerste van de maand, mits er sprake is geweest van een aaneengesloten periode van inschrijving, de aspirant-student na 30 september aan alle voorwaarden voor het behalen van het bachelordiploma dan wel het schakelprogramma heeft voldaan én de aspirant-student toelaatbaar is voor een masteropleiding. d. voor een schakelprogramma: wanneer er sprake is van een eerste inschrijving voor een schakelprogramma: uiterlijk 1 juli aanmelden via Studielink voor een inschrijving per 1 september. Wanneer het mogelijk is dat een student zich ook per 1 februari kan inschrijven voor een schakelprogramma geldt een uiterlijke termijn van 1 december. 2. Wanneer een verzoek tot inschrijving na 1 september wordt ingediend, dient de verzoeker gemotiveerd aan te geven waarom hij zich niet per 1 september heeft kunnen inschrijven. 3. Een verzoek tot inschrijving, zoals bedoeld in het eerste lid, onder a, b of c, dat tussen 1 september en 1 oktober wordt ingediend heeft, indien overigens aan alle voorwaarden voor inschrijving wordt voldaan én het CvB heeft ingestemd, een inschrijving met ingang van 1 september van datzelfde studiejaar tot gevolg voor zowel de bachelor- als de masteropleiding. 4. Een verzoek tot inschrijving in het eerste lid, onder a, b of c, dat na 1 oktober wordt ingediend, heeft, indien overigens aan alle voorwaarden voor inschrijving wordt voldaan én het CvB heeft ingestemd, een later inschrijvingsmoment tot gevolg. Dit betekent voor het eerste lid, onder a en c, een inschrijving met ingang van de eerste van de maand waarin het verzoek is ingediend en voor het eerste lid, onder b: een inschrijving per 1 februari. Artikel 3.4 Bewijs van inschrijving, campuskaart 1. Het door het College van Bestuur uitgereikte bewijs van inschrijving vermeldt de opleiding, de datum van ingang van de inschrijving, de vorm van de inschrijving en de vorm van de opleiding. 2. Aan de aspirant-student die zich voor de eerste maal inschrijft voor een opleiding bij de TU/e wordt eenmalig door het College van Bestuur een campuskaart uitgereikt. 3. Op verzoek van de aspirant-student kan het College van Bestuur een duplicaat van het bewijs van inschrijving verstrekken. 4. In bijzondere gevallen kan het College van Bestuur op een gemotiveerd verzoek van de desbetreffende aspirant-student een duplicaat van de campuskaart verstekken. De aspirant-student kan de kaart ophalen bij de Dienst Interne Zaken, afdeling Beveiliging en is dan een bedrag van 30,-- verschuldigd. 5. Het bewijs van inschrijving samen met de campuskaart geldt als legitimatie van de aspirant-student aan de TU/e. Hoofdstuk 4 Collegegeld Artikel 4.1 Wettelijk collegegeld/vergoeding schakelprogramma

5 5 1. Het collegegeld voor de voltijdse studenten die voldoen aan de voorwaarden als genoemd in artikel 7.45, eerste lid, van de wet, wordt jaarlijks bij algemene maatregel van bestuur vastgesteld door de minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen (artikel 7:45, zevende lid, van de wet). 2. Studenten, die een schakelprogramma volgen, betalen een vergoeding voor de nog te behalen studiepunten. Artikel 4.2 Vaststelling instellingscollegegeld en examengeld Het College van Bestuur stelt jaarlijks voor 1 april voorafgaand aan het studiejaar de bedragen vast die in dat studiejaar zijn verschuldigd aan instellingscollegegelden en examengeld. Artikel 4.3 Betaling collegegeld, examengeld en vergoeding schakelprogramma 1. Het verschuldigde collegegeld dan wel examengeld, dan wel de vergoeding voor schakelprogramma s dient uiterlijk 30 september te worden voldaan door betaling ineens op rekening van de TU/e. 2. In afwijking van het vorige lid kan het College van Bestuur wat betreft het collegegeld een regeling tot gespreide betaling treffen. Daartoe geeft verzoeker aan de TU/e een machtiging tot incasso. De student is in dat geval een jaarlijks door het College van Bestuur vast te stellen bedrag aan administratiekosten verschuldigd. 3. Het treffen van een regeling tot gespreide betaling is alleen mogelijk indien verzoeker beschikt over een Nederlandse bank- of girorekening. 4. Het collegegeld wordt in dat geval geïnd in vijf gelijke termijnen, verspreid over het studiejaar, waarbij de eerste termijn vermeerderd is met de in het tweede lid genoemde administratiekosten. Artikel 4.4 Verzoek om vrijstelling of vermindering betaling collegegeld 1. Indien een aspirant-student voor het studiejaar waarvoor hij wenst te worden ingeschreven, reeds is ingeschreven aan een andere Nederlandse instelling voor hoger onderwijs waar hij collegegeld betaalt, kan hij het College van Bestuur verzoeken tot vermindering of vrijstelling van betaling van collegegeld dan wel de vergoeding voor schakelprogramma s. 2. Het daartoe strekkende verzoek dient te worden ingediend gelijktijdig met het verzoek om inschrijving, onder overlegging van het origineel van het bewijs betaald collegegeld van de andere instelling voor hoger onderwijs en onder vermelding van de hoogte van het door de aspirant-student aan de andere instelling betaalde collegegeld. 3. Het besluit omtrent vermindering of vrijstelling betaling collegegeld/vergoeding schakelprogramma s wordt binnen vier weken na ontvangst genomen door het College van Bestuur. Hoofdstuk 5 Wijziging en beëindiging inschrijving Artikel 5.1. Wijziging opleidings- of inschrijvingsvorm

6 6 1. Een aspirant-student die zijn of haar inschrijvingsvorm dan wel opleidingsvorm gedurende het studiejaar wil wijzigen dient een daartoe strekkend verzoek in gericht aan het college van bestuur. Het met redenen omklede verzoek dient te worden ingediend bij STU. 2. Het besluit omtrent wijziging van de opleidingsvorm of inschrijvingsvorm wordt binnen vier weken na ontvangst genomen door het College van Bestuur. Artikel 5.2 Beëindiging inschrijving en restitutie collegegeld 1. De student die zijn of haar inschrijving wenst te beëindigen richt een daartoe strekkend verzoek aan het College van Bestuur. Het verzoek wordt bij STU ingediend en bevat in voorkomende gevallen tevens het verzoek tot restitutie van het resterende collegegeld. 2. Bij het verzoek worden, behoudens in het geval van een verzoek tot beëindiging van de inschrijving op grond van afstuderen en gedurende het eerste jaar van de propedeutische fase het voor het desbetreffende studiejaar geldende bewijs van inschrijving en de campuskaart overlegd. 3. Het College van Bestuur beëindigt de inschrijving van de verzoeker met ingang van de volgende maand. In voorkomende gevallen neemt het College van Bestuur een besluit over welk gedeelte van het collegegeld wordt gerestitueerd. 4. Indien een termijn, zoals bedoeld in artikel 3.3, vierde lid, niet kan worden geïncasseerd, wordt de student, na daartoe te zijn herinnerd, afgesloten van de universitaire faciliteiten en wordt de inschrijving beëindigd met ingang van de tweede maand volgend op de eerste aanmaning. 5. Bij het alsnog uitblijven van de betaling, ontvangt de student vervolgens een bevestiging van het College van Bestuur van de beëindiging van de uitschrijving, zoals bedoeld in het vorig lid. De brief is tevens een sommatie met betrekking tot de betaling van het collegegeld over de periode van inschrijving voorafgaand aan de beëindiging. 6. Indien een inschrijving wordt beëindigd in een geval als bedoeld in artikel 7.8b, vijfde lid, artikel 7.12b, artikel 7.37, vijfde of zesde lid, artikel 7.42a of artikel 7.57h, eerste of tweede lid, beëindigt het College van Bestuur de inschrijving met ingang van de volgende maand. Het College van Bestuur gaat hier pas toe over nadat de student over het voornemen tot beëindiging van de inschrijving is gehoord. 7. Het College van Bestuur informeert de verzoeker en de Dienst Uitvoering Onderwijs over de beëindiging van de inschrijving. Artikel 5.3 Restitutie collegegeld Restitutie van het resterende wettelijk collegegeld dan wel instellingscollegegeld vindt plaats overeenkomstig de regels van artikel 7.48 van de wet. Hoofdstuk 6 Slotbepalingen Artikel 6.1 Bezwaar en beroep

7 7 Tegen een besluit van het College van Bestuur op grond van deze regeling kan verzoeker binnen zes weken na ontvangst bezwaar aantekenen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het College van Bestuur en te worden ingediend bij STU. Artikel 6.2 Inwerkingtreding Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 maart 2014 en vervangt de regeling als vastgesteld op 21 juni Aldus vastgesteld door het College van Bestuur in zijn vergadering d.d. 20 februari 2014.

8 8 Toelichting Regeling aanmelding, studiekeuzecheck, inschrijving en beëindiging inschrijving van de Technische Universiteit Eindhoven 2014 Algemeen Op grond van het bepaalde in artikel 7.33, eerste lid, in artikel 7.42, artikel 7.46, vijfde lid en in artikel 7.48 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) dient het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) regels van procedurele aard vast te stellen aangaande de inschrijving en de beëindiging van de inschrijving voor een opleiding. Gelet op artikel 7.31b, vierde lid, van de WHW dienen ook regels te worden vastgelegd met betrekking tot aanmelding, de aard en inhoud van de studiekeuzeactiviteiten, de termijn waarbinnen die activiteiten plaatsvinden en binnen welke termijn en op welke wijze het studiekeuzeadvies wordt uitgebracht. Met de onderhavige regeling wordt aan genoemde artikelen uitvoering gegeven. Artikel 2.1 Het is van belang dat studenten zich vroegtijdig op een studiekeuze oriënteren. Het tijdstip van aanmelden voor een opleiding blijkt een rol te spelen bij uitval. Studenten die zich tijdig aanmelden, blijken de opleiding juist vaker af te ronden. Om die reden heeft de wetgever gekozen voor een uiterlijke aanmeldtermijn van 1 mei. Instellingen hebben wettelijk gezien de mogelijkheid consequenties te verbinden aan studenten die zich te laat aanmelden, namelijk dat zij het recht op inschrijving verliezen. De TU/e heeft ervoor gekozen om voor het studiejaar in ieder geval geen gebruik van deze mogelijkheid te maken. Artikel 2.2 De wet maakt het mogelijk om de studiekeuzecheck verplicht te stellen. Wanneer de instelling voor deze mogelijkheid kiest en de aspirant-student neemt niet deel aan de studiekeuzecheck, heeft de instelling de mogelijkheid om hieraan consequenties te verbinden. Ook hier geldt namelijk dat de aankomende studenten het recht op inschrijving kunnen verliezen. De TU/e heeft ervoor gekozen de studiekeuzecheck verplicht te stellen, doch zij verbindt er in het studiejaar nog geen consequenties aan, wanneer de aspirant-student zich daaraan onttrekt (tweede en vierde lid). Een studiekeuzecheck omvat het invullen van een vragenlijst, deelname aan een relevante onderwijsactiviteit en een studiekeuzegesprek, hetgeen uitmondt in een studiekeuzeadvies. Een studiekeuzeactiviteit beoogt aspirant-studenten meer zelfinzicht te geven. Daarnaast krijgen zij betere informatie over de opleiding en de factoren die bepalend zijn voor het succesvol doorlopen van de opleiding van hun keuze (eerste en tweede lid). Deze studiekeuzecheck geldt niet voor buitenlandse aspirant-studenten aangezien dit weinig meerwaarde biedt naast de toelatingsprocedure die zij dienen te doorlopen (tweede lid). Het studiekeuzeadvies is de uitkomst van de studiekeuzeactiviteiten die gericht zijn op een betere match tussen aspirant-student en bacheloropleiding. Het studiekeuzeadvies blijft een advies en is geen selectie-instrument.

9 9 Artikel 2.3 In dit artikel wordt aangegeven wat met een representatieve onderwijservaring wordt bedoeld. De instelling is wettelijk verplicht in de regeling op te nemen wat de aard en de inhoud van de studiekeuzeactiviteiten zijn, de termijn waarbinnen de studiekeuzeactiviteiten plaatsvinden, de termijn waarbinnen en de wijze waarop het studiekeuzeadvies wordt uitgebracht en wat de gevolgen zijn van het niet deelnemen aan de studiekeuzeactiviteiten. In het eerste en tweede lid is aangegeven dat een actieve rol is weggelegd voor de faculteiten. Zij zijn verantwoordelijk voor de communicatie met de aspirant-studenten, hetgeen betekent dat zij onder andere de studenten uitnodigen voor de studiekeuzeactiviteiten, maar ook dat zij het studieadvies uitbrengen. Bij STU wordt vervolgens geregistreerd of aspirant-studenten hebben deelgenomen aan de studiekeuzeactiviteiten en de inhoud van het uitgebrachte studiekeuzeadvies. Deze gegevens worden gebruikt om te bekijken of er in het volgende studiejaar wellicht wel consequenties dienen te worden verbonden aan te laten aanmelding of niet deelnemen aan studiekeuzeactiviteiten. Aan de TU/e is ervoor gekozen om de faculteiten, binnen de gestelde kaders van het tweede lid, zelf invulling te geven aan de studiekeuzeactiviteiten. In het verlengde daarvan bepaalt de faculteit dan ook zelf wanneer de studiekeuzeactiviteiten plaatsvinden (derde lid). Dit is terug te vinden op Het studiekeuzegesprek vindt bij voorkeur individueel plaats met een docentcoach. Het kan voorkomen dat dit gesprek in groepjes van maximaal vijf personen plaatsvindt. Het studiekeuzeadvies is altijd individueel. Zoals uit het vierde lid blijkt, is centraal afgesproken dat het studiekeuzeadvies binnen vijf werkdagen na het einde ervan wordt uitgebracht. Artikel 3.1 Voor de inschrijving voor een opleiding aan een universiteit moet volgens het systeem van de WHW, zijn voldaan aan een aantal voorwaarden. Dat zijn voorwaarden van administratieve aard, voorwaarden van financiële aard en voorwaarden van onderwijskundige aard. Alleen indien aan al deze voorwaarden is voldaan, mag het College van Bestuur tot inschrijving overgaan. Het tweede lid van artikel 3.1 bevat een aanduiding van de verschillende voorwaarden die in de wet en later in de onderhavige regeling worden gesteld voor inschrijving. Het gaat hier niet om een exacte omschrijving daarvan. De voorschriften ten aanzien van bijvoorbeeld leeftijd en nationaliteit zijn in de WHW nauwkeurig omschreven, maar voor de helderheid en de volledigheid zijn de voorwaarden hier in vereenvoudigde vorm opgenomen. Voor de exacte omschrijving van de verschillende voorwaarden wordt verwezen naar de WHW of naar de in de overige artikelen van de onderhavige regeling gegeven voorschriften. Met betrekking tot onderdeel h het volgende. In de Strategische Agenda is aangekondigd dat studenten met een hbo-propedeuse zonder vwo-vooropleiding in de toekomst geen toelatingsrecht tot een universitaire opleiding meer zullen hebben; de hoge studie-uitval van deze categorie studenten maakt een andere benadering wenselijk. Daarom is in de Wet Kwaliteit in Verscheidenheid voorgesteld dat universiteiten voortaan zelf eisen mogen stellen aan aspirant-studenten met een hbo-propedeuse die geen vwo-vooropleiding hebben (artikel 7.28, tweede lid). De maatregel beoogt uitdrukkelijk niet om de doorstroom van hbo naar wo te beperken; het gaat om een beperking van het automatische toelatingsrecht met een hbo-

10 10 propedeuse naar een wo-bacheloropleiding gegeven de hoge studie-uitval. De eisen die de universiteiten kunnen stellen hebben uitsluitend betrekking op kennis en vaardigheden die de student heeft kunnen opdoen in een vooropleiding (voortgezet onderwijs en/of hbopropedeuse). De eisen die de instelling mag stellen, moeten ervoor zorgen dat een betere match ontstaat tussen de vooropleiding van de student en de wo-studie waarvoor hij zich inschrijft. De instelling beoordeelt door een onderzoek of de student aan die eisen voldoet. Voor transparantie naar de studenten is het van belang dat universiteiten tijdig adequate informatie verstrekken over de toegang tot een opleiding. De eventuele nadere eisen zijn terug te vinden in de OER van de opleiding. Artikel 3.2 Een verzoek om inschrijving moet worden gericht aan het College van Bestuur en worden ingediend bij het STU van de TU/e. Het verzoek kan worden ingediend via Studielink. Wanneer dit niet mogelijk is, dient inschrijving te gebeuren via het door STU beschikbaar gestelde inschrijvingsformulier. Door STU is aangegeven welke documenten bijgevoegd dienen te worden om het college in staat te stellen een beslissing te nemen op het verzoek. Het formulier dient ondertekend en vergezeld van alle voorgeschreven bijlagen te worden ingeleverd. Na de eerste inschrijving via Studielink zal de aspirantstudent van de TU/e bericht ontvangen welke bijlagen nog opgestuurd moeten worden. Het besluit omtrent de inschrijving wordt door het College van Bestuur genomen binnen vier weken nadat het verzoek tot inschrijving is ontvangen. Wanneer de aspirantstudent ingeschreven wordt, stuurt het College van Bestuur hiervan zo spoedig als mogelijk een bewijs van inschrijving. Meer over dit bewijs van inschrijving is opgenomen in artikel 3.4. Artikel 3.3 In het eerste lid van dit artikel worden verschillende termijnen genoemd waarbinnen het verzoek om inschrijving moet worden ingediend. Dat is het gevolg van de verschillende procedures die moeten worden doorlopen voordat tot inschrijving voor de verschillende in het eerste lid genoemde opleidingen kan worden overgegaan. Wordt het verzoek bij het College van Bestuur ingediend later dan in het eerste lid is voorgeschreven, dan dient verzoeker bij zijn verzoek helder aan te geven waarom het niet eerder kon worden ingediend. Voor verzoeken die na 1 september van het desbetreffende studiejaar worden ontvangen geldt als algemene regel dat zij slechts in uitzonderingsgevallen leiden tot een inschrijving, en dan met ingang van de eerste van de maand waarin verzoeker zijn verzoek heeft ingediend. Er moet dan wel sprake zijn van een duidelijk aantoonbare overmacht waarom de aspirant-student zich niet eerder kon inschrijven. Het is aan het College van Bestuur om te besluiten al dan niet tot inschrijving over te gaan. In het algemeen wordt binnen de TU/e de regel gehanteerd dat verzoeken die tussen 1 september en 1 oktober worden ingediend leiden tot een inschrijving per 1 september van het desbetreffende studiejaar. Voor inschrijvingen op of na 1 oktober geldt een inschrijving met ingang van de eerste van de maand waarin het verzoek is ingediend of een inschrijving per 1 februari. Artikel 3.4 Het bewijs van inschrijving vermeldt behalve de datum van ingang tevens de opleiding waarvoor de inschrijving geldt, de vorm van de opleiding (voltijd, deeltijd of duaal) en de vorm van de inschrijving( aspirant-student of extraneus).

11 11 Het College van Bestuur verstrekt verzoeker gelijktijdig met het bewijs van inschrijving een campuskaart. Deze campuskaart wordt eenmalig bij aanvang van de studie verstrekt. De aspirant-student kan op verzoek kosteloos een duplicaat verkrijgen van een bewijs van inschrijving. Op gemotiveerd verzoek van de aspirant-student kan het College van Bestuur besluiten een duplicaat van de campuskaart te verstrekken. Dit wordt echter niet eerder gedaan dan nadat de aspirant-student een bedrag van 30,-- heeft betaald. Samen met het bewijs van inschrijving dient de campuskaart als document om desgevraagd aan te tonen dat de aspirant-student het recht heeft van de onderwijsvoorzieningen van de TU/e gebruik te maken en aan tentamens en examens deel te nemen Artikel 4.1 en 4.2 Wat betreft het collegegeld wordt in de WHW een onderscheid gemaakt tussen het zogenaamde wettelijk collegegeld en het instellingscollegegeld. Het wettelijk collegegeld wordt jaarlijks door de minister van onderwijs bij ministeriële regeling vastgesteld voor een speciale categorie studenten en het instellingscollegegeld wordt jaarlijks door het college van bestuur vastgesteld voor de overige categorieën studenten. Ook het examengeld voor extraneï wordt door de instelling zelf vastgesteld. Het wettelijk collegegeld is verschuldigd door die studenten die voldoen aan de voorwaarden als gesteld in artikel 7.45, eerste lid, van de wet en zoals opgenomen in dit artikel. Het instellingscollegegeld wordt jaarlijks door het College van Bestuur voor 1 april voorafgaand aan het studiejaar vastgesteld en bekend gemaakt. Extraneï zijn geen collegegeld, maar examengeld verschuldigd en ook dat wordt jaarlijks door het College van Bestuur voor 1 april vastgesteld. Bij die vaststelling kan het College van Bestuur rekening houden met de herkomst van de studenten. Op grond van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte worden studenten uit de landen, die de overeenkomst mede hebben ondertekend, hier te lande als Nederlander behandeld en zijn zij, als ze aan de overige voorwaarden voldoen, het wettelijk collegegeld verschuldigd. Studenten met een nationaliteit van een land dat deze overeenkomst niet mede heeft ondertekend, zijn derhalve het instellingscollegegeld verschuldigd. Met ingang van 1 september 2013 geldt voor studenten die een schakelprogramma volgen een aangepast tarief. Zij betalen een vergoeding voor de nog te behalen studiepunten die nodig zijn om de deficiënties weg te werken. Per studiepunt wordt 1/60 deel van het wettelijk collegegeld betaald. Op basis van het door de faculteit voor de schakelstudent vastgestelde schakelprogramma in aantal studiepunten wordt derhalve de vergoeding berekend. Voor het volgen van onderwijseenheden die buiten het schakelprogramma worden gevolgd, wordt een extra vergoeding gevraagd. Artikel 4.3 Voldoening van het verschuldigde collegegeld geschiedt zulks geheel in overeenstemming met artikel 7.47 van de wet, - ofwel door betaling ineens of wel door het afsluiten van een betalingsregeling, die gespreide betaling over het studiejaar mogelijk maakt. De TU/e heeft gekozen voor een betalingsregeling in 5 termijnen. Bij een betalingsregeling dient de aspirant-student aan de TU/e een machtiging tot incasso te verstrekken, zodat tot automatische inning van de verschuldigde termijnen kan worden overgegaan. De administratiekosten, die de TU/e de aspirant-student daarvoor in rekening kan brengen zijn aan een door de wetgever vastgesteld maximum

12 12 gebonden. Deze administratiekosten worden jaarlijks samen met de instellingscollegegelden door het college van bestuur vastgesteld. De betaling van het examengeld en de vergoeding die betaald moet worden voor het volgen van een schakelprogramma dient in één keer voor 1 september te zijn betaald. Het derde lid van dit artikel geeft, wellicht ten overvloede, aan dat voor het treffen van een betalingsregeling de aspirant-student dient te beschikken over een Nederlandse bank- of girorekening. Artikel 4.4 De wetgever heeft bepaald dat een student voor het volgen van onderwijs gedurende een bepaald studiejaar aan een instelling van hoger onderwijs in Nederland, slechts één keer collegegeld behoeft te betalen. Een student die voor een bepaald studiejaar al is ingeschreven aan een instelling van hoger onderwijs in Nederland, anders dan de TU/e en daar collegegeld heeft betaald, kan dus bij zijn verzoek om inschrijving het College van Bestuur verzoeken om vrijstelling of vermindering van betaling van collegegeld of van betaling van de vergoeding voor het schakelprogramma. Dat verzoek moet gelijktijdig met het verzoek om inschrijving worden ingediend en daarbij moet het origineel van het zogenaamde bewijs betaald collegegeld, dat iedere instelling desgevraagd dient te verstrekken, te worden bijgevoegd. Daarbij dient de student er voor te zorgen dat het voor de TU/e duidelijk is welk bedrag aan collegegeld de student elders heeft voldaan. Dit in verband met toepassing van de wettelijke regels, opgenomen in artikel 7.48 van de wet, waarin de voorschriften zijn opgenomen voor berekening van de hoogte van de vermindering van het collegegeld voor studenten, die al aan een bepaalde categorie instelling zijn ingeschreven. Het derde lid van dit artikel bevat tenslotte de opdracht aan het College van Bestuur een besluit over vermindering dan wel vrijstelling van collegegeld te verlenen binnen vier weken nadat het verzoek daartoe is ingediend. Artikel 4.1 Het onderhavige artikel stelt iedere student in staat om gedurende het lopende studiejaar ofwel zijn inschrijvingsvorm (student of extraneus) ofwel zijn opleidingsvorm (voltijd, deeltijd, duaal) te wijzigen. De student moet zich daarvoor schriftelijk tot het College van Bestuur richten en het desbetreffende verzoek indienen bij STU. Het betreft dus een wijziging van de inschrijving, maar de opleiding waarvoor de student is ingeschreven blijft hierbij dezelfde. Dat betekent dat indien een student van opleiding wil veranderen, hij twee andersoortige verzoeken moet indienen. In de eerste plaats een verzoek om beëindiging van inschrijving wat betreft de opleiding waarvoor hij officieel staat ingeschreven, en in de tweede plaats een verzoek om inschrijving bij de andere opleiding, waarvan hij het onderwijs wil volgen en de tentamens en examens wil afleggen. De onderhavige regeling geeft aan hoe die verzoekenmoeten worden ingediend, zie artikel 4.2 en artikel 2.3 van deze regeling. Artikel 5.2 Indien de student zijn inschrijving wil beëindigen moet hij een daartoe strekkend verzoek richten aan het College van Bestuur. Ook dit verzoek dient bij STU te worden ingediend. Indien de student van oordeel is, dat hij op grond van de bestaande regelingen recht heeft op terugbetaling van (een deel van) zijn collegegeld, moet het

13 13 verzoek daartoe tegelijkertijd met het verzoek om beëindiging van de inschrijving worden ingediend. Het tweede lid van dit artikel geeft aan dat bij een dergelijk verzoek om beëindiging in voorkomende gevallen het bewijs van inschrijving en de eerder uitgereikte campuskaart moeten worden ingeleverd. Die verplichting geldt niet indien het een verzoek om beëindiging betreft op grond van afstuderen of gedurende het eerste jaar van inschrijving in de propedeutische fase van een opleiding. Tijdens de propedeuse heeft de student de mogelijkheid zich te oriënteren en daarbij hoort een ruime mogelijkheid van opleiding te veranderen of helemaal te stoppen met studeren. Met ingang van het studiejaar is de Garantie Incasso Collegegelden vervallen. Tot 1 september 2007 hadden hogescholen en universiteiten een garantie van de Nederlandse Vereniging van Banken, dat in het geval er een machtiging was afgegeven voor de (gespreide) inning van het collegegeld en er onvoldoende saldo op de bank- of girorekening stond, het collegegeld toch werd geïnd. Nu deze garantie is komen te vervallen moeten instellingen zelf zorg dragen voor de (tijdige) inning van collegegelden. Om die reden heeft de TU/e thans in haar inschrijvingsbepalingen een voorziening opgenomen voor het geval betaling van het collegegeld uitblijft. Indien inning van het collegegeld niet mogelijk is, wordt de student tot twee maal toe een termijn gesteld om het collegegeld alsnog te voldoen. Indien de student niet binnen die termijn het verschuldigde collegegeld voldoet, wordt zijn inschrijving als student beëindigd door de instelling. Over de duur van de inschrijving blijft wel collegegeld verschuldigd. Zie de leden vier tot en met zeven. Artikel 5.3 Dit artikel bevestigt dat bij die terugbetaling van het collegegeld de regels van artikel 7.48 in acht zullen worden genomen. De student heeft aanspraak op terugbetaling van het door hem verschuldigde wettelijke collegegeld voor elke maand dat het studiejaar na beëindiging van zijn inschrijving duurt, tenzij een betalingsregeling is getroffen, zoals bedoeld in artikel 4.3, tweede lid, van deze regeling. Bij beëindiging van de inschrijving met ingang van juli of augustus heeft de student geen aanspraak op beëindiging van de betaling in termijnen en op terugbetaling van de het voor die maanden betaalde collegegeld. Er vindt geen restitutie plaats van de betaalde vergoeding voor een schakelprogramma. Artikel 6.1 Tegen een besluit van het College van Bestuur op grond van deze regeling, en dat geldt dus voor alle besluiten van het college die in deze regeling zijn opgenomen, kan verzoeker binnen zes weken na ontvangst bezwaar aantekenen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het College van Bestuur en te worden ingediend bij STU. De behandeling van het bezwaarschrift geschiedt overeenkomstig de regels daarvoor van de Algemene wet bestuursrecht.

Regeling Aanmelding, Studiekeuzecheck, Inschrijving en Beëindiging Inschrijving TU/e 2015

Regeling Aanmelding, Studiekeuzecheck, Inschrijving en Beëindiging Inschrijving TU/e 2015 1 Regeling Aanmelding, Studiekeuzecheck, Inschrijving en Beëindiging Inschrijving TU/e 2015 Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e gelet op artikel 7.31b, 7.33, eerste lid,

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Aanmelding en studiekeuzecheck bacheloropleidingen

Hoofdstuk 2 Aanmelding en studiekeuzecheck bacheloropleidingen 1 Regeling Aanmelding, Studiekeuzecheck, Inschrijving en Beëindiging Inschrijving TU/e 2017 Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e gelet op hoofdstuk 7, titel 3, art. 7.31a

Nadere informatie

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010 Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010 Vastgesteld door het College van Bestuur op 7 april 2009 Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte van deze regeling 1. Deze regeling heeft

Nadere informatie

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2013-2014

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2013-2014 Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2013-2014 Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte en begripsbepalingen 1. Deze regeling heeft betrekking op studenten en extraneï van reguliere (in

Nadere informatie

de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2015-2016 Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte en begripsbepalingen 1. Deze regeling heeft betrekking op studenten en extranei van reguliere (in

Nadere informatie

Regels van procedurele aard met betrekking tot vaststelling, bekendmaking en betaling college- en examengeld

Regels van procedurele aard met betrekking tot vaststelling, bekendmaking en betaling college- en examengeld Regels van procedurele aard met betrekking tot vaststelling, bekendmaking en betaling college- en examengeld Citeertitel Datum inwerkingtreding 01-09-2015 Vastgesteld door College van Bestuur 01-04-2015

Nadere informatie

Reglement Studiekeuzecheck Studiejaar Christelijke Hogeschool Windesheim

Reglement Studiekeuzecheck Studiejaar Christelijke Hogeschool Windesheim Reglement Studiekeuzecheck Studiejaar 2018-2019 Christelijke Hogeschool Windesheim Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 1: Begripsbepalingen... 3 Artikel 2: Relatie met de wet en overige

Nadere informatie

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2016

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2016 REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2016 Inhoud Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 1: Begripsbepalingen... 3 Artikel 2: Relatie met de wet en overige regelgeving...

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.30b, vierde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 763 Paraaf: Onderwerp : Reglement Studiekeuzecheck Windesheim (van toepassing voor de inschrijving voor het studiejaar 2016-2017) Besluit : Het College van Bestuur

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 684 Paraaf: Onderwerp : Reglement Studiekeuzecheck Windesheim (Aanmelding, studiekeuzeactiviteiten en studiekeuzeadvies voor het studiejaar 2014-2015) Besluit : Het

Nadere informatie

Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e

Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN 2012 Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e gelet op artikel 7.31 van de Wet op het hoger onderwijs

Nadere informatie

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM Inhoud Preambule... 3 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 4 Hoofdstuk 2 Doelgroep... 5 Hoofdstuk 3 Rechten en plichten bij aanmelding... 5 Hoofdstuk 4 Studiekeuzecheck...

Nadere informatie

Inschrijvingsbesluit 2002/2003. transnationale. Universiteit Limburg

Inschrijvingsbesluit 2002/2003. transnationale. Universiteit Limburg Inschrijvingsbesluit 2002/2003 transnationale Universiteit Limburg Dit inschrijvingsbesluit is niet van toepassing op de Vlaamse (en ermee gelijkgestelde) studenten die onder de regels van het Vlaams collegegeld

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.31 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek juncto

Nadere informatie

Regeling Aanmelding, Toelating, Inschrijving, Uitschrijving en Collegegeld

Regeling Aanmelding, Toelating, Inschrijving, Uitschrijving en Collegegeld Regeling Aanmelding, Toelating, Inschrijving, Uitschrijving en Collegegeld Hoofdstuk 1: Aanmelding, toelating en inschrijving Artikel 1.1 Beslissing op verzoek tot inschrijving Bureau Studentenzaken (hierna:

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.31 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek juncto

Nadere informatie

[Geef tekst op] Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld

[Geef tekst op] Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte en begripsbepalingen 1. Deze regeling heeft betrekking op studenten en extranei van reguliere (in het CROHO opgenomen) opleidingen. 2. De hoofdstukken III

Nadere informatie

Regeling Studiekeuzecheck en studiekeuzeadvies

Regeling Studiekeuzecheck en studiekeuzeadvies Regeling Studiekeuzecheck en studiekeuzeadvies Eigenaar Studentenzaken Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 20 februari 2014 Instemming van de CMR d.d. 20 februari 2014 2014, Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek 1 Inhoud 1. Bepalingen... 3 2. Vooropleidingseisen... 3 2.1. Vooropleidingseisen Bachelor Humanistiek... 3 2.2. Vooropleidingseisen premaster

Nadere informatie

voor hoger onderwijs op grond van artikel 7.48 WHW; toegelaten te kunnen worden tot een masteropleiding van de RU;

voor hoger onderwijs op grond van artikel 7.48 WHW; toegelaten te kunnen worden tot een masteropleiding van de RU; Regeling Aanmelding en Inschrijving 2014 2015 Regeling ter uitwerking van de wettelijke bepalingen inzake inschrijving en collegegeld in de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW),

Nadere informatie

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld Vastgesteld door het College van Bestuur op 24 mei 2011

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld Vastgesteld door het College van Bestuur op 24 mei 2011 Vastgesteld door het College van Bestuur op 24 mei 2011 Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte en begripsbepalingen 1 Deze regeling heeft betrekking op studenten en extraneï van reguliere (in het

Nadere informatie

De Regels van procedurele aard betreffende inschrijving en

De Regels van procedurele aard betreffende inschrijving en Regels van procedurele aard betreffende inschrijving en collegegeld Citeertitel Datum inwerkingtreding 01-03-2017 Vastgesteld door College van Bestuur 14-02-2017 Instemming van Medezeggenschapsraad Rechtsgrondslag

Nadere informatie

Studiekeuzecheck, studiekeuzeadvies en numerus fixus

Studiekeuzecheck, studiekeuzeadvies en numerus fixus Concept Regeling Studiekeuzecheck, studiekeuzeadvies en numerus fixus Eigenaar: Kwaliteitszorg Inleiding Dit is de Concept Regeling Studiekeuzecheck, studiekeuzeadvies en numerus fixus van de Gereformeerde

Nadere informatie

DEEL 1 INSCHRIJVING. Artikel 1 Begripsbepalingen. In deze regeling wordt verstaan onder:

DEEL 1 INSCHRIJVING. Artikel 1 Begripsbepalingen. In deze regeling wordt verstaan onder: Regeling inschrijving en collegegeld 2015/2016 Deze regeling bevat een nadere uitwerking van hoofdstuk 7 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW), waarin de hoofdregels voor

Nadere informatie

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek 2016-2017 Inhoud 1. Bepalingen 3 2. Vooropleidingseisen 3 2.1. Vooropleidingseisen Bachelor Humanistiek 3 2.2. Vooropleidingseisen Premaster

Nadere informatie

Artikel I Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Artikel I Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek Voorstel van Wet tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met een verbeterde regeling voor het gezamenlijk verzorgen van hoger onderwijs door Nederlandse

Nadere informatie

Regeling inschrijving en collegegeld 2013/2014

Regeling inschrijving en collegegeld 2013/2014 Regeling inschrijving en collegegeld 2013/2014 Deze regeling bevat een nadere uitwerking van hoofdstuk 7 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW), waarin de hoofdregels voor

Nadere informatie

REGELING AANMELDING & INSCHRIJVING 2015-2016

REGELING AANMELDING & INSCHRIJVING 2015-2016 REGELING AANMELDING & INSCHRIJVING 2015-2016 Regeling ter uitwerking van de wettelijke bepalingen inzake inschrijving en collegegeld in de Wet op Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, die op grond

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 222 Wet van 28 april 2005, houdende tijdelijke regels betreffende experimenten in het hoger onderwijs op het gebied van vooropleidingseisen aan

Nadere informatie

REGLEMENT SELECTIE VOOR NUMERUS FIXUS BACHELOROPLEIDINGEN

REGLEMENT SELECTIE VOOR NUMERUS FIXUS BACHELOROPLEIDINGEN REGLEMENT SELECTIE VOOR NUMERUS FIXUS BACHELOROPLEIDINGEN ex art. 7.53, 3 e lid en art. 6.7a, 1 e lid, WHW, vastgesteld door het College van Bestuur op 10 mei 2016 Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

Regeling Studiekeuzecheck en Numerus Fixus

Regeling Studiekeuzecheck en Numerus Fixus Inleiding Dit is de Regeling Studiekeuzecheck en numerus fixus van Hogeschool Viaa. Deze regeling heeft tot doel de inschrijvingsprocedure van de hogeschool te verduidelijken voor aspirant-studenten. Deze

Nadere informatie

Inschrijfbesluit Wageningen University

Inschrijfbesluit Wageningen University Inschrijfbesluit Wageningen University 2016-2017 Corporate Education, Research & Innovation Regulier: student, extraneus en schakelstudent DATUM 7 juni 2016 AUTEUR Michèle Gimbrère STATUS definitief Wageningen

Nadere informatie

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2014

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2014 REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2014 Inhoud Inhoudsopgave Preambule... 3 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 4 Artikel 1: Begripsbepalingen... 4 Artikel 2: Relatie met de wet en overige regelgeving...

Nadere informatie

Regeling Bindend Studieadvies

Regeling Bindend Studieadvies Regeling Bindend Studieadvies 2015-2016 Deze regeling is een uitwerking van artikel 58 van de OER en beschrijft de procedures van het uitbrengen van het bindend studie advies tijdens het eerste studiejaar

Nadere informatie

Regeling aanmelding en inschrijving Hogeschool Leiden 2014-2015

Regeling aanmelding en inschrijving Hogeschool Leiden 2014-2015 Regeling aanmelding en inschrijving Hogeschool Leiden 2014-2015 Toelichting Dit is de inschrijvingsregeling van Hogeschool Leiden. Hierin staan de belangrijkste regels omtrent het (her)inschrijven, uitschrijving

Nadere informatie

Inschrijfbesluit Wageningen University 2015-2016

Inschrijfbesluit Wageningen University 2015-2016 Inschrijfbesluit Wageningen University 2015-2016 Corporate Education, Research & Innovation Regulier: student, extraneus en schakelstudent DATUM 28 mei 2015 AUTEUR Michèle Gimbrère STATUS defintief Wageningen

Nadere informatie

DEEL 1 INSCHRIJVING. Artikel 1 Begripsbepalingen. In deze regeling wordt verstaan onder:

DEEL 1 INSCHRIJVING. Artikel 1 Begripsbepalingen. In deze regeling wordt verstaan onder: Regeling inschrijving en collegegeld 2017/2018 Deze regeling bevat een nadere uitwerking van hoofdstuk 7 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW), waarin de hoofdregels voor

Nadere informatie

Regeling aanmelding en inschrijving Hogeschool Leiden 2015-2016

Regeling aanmelding en inschrijving Hogeschool Leiden 2015-2016 Regeling aanmelding en inschrijving Hogeschool Leiden 2015-2016 Toelichting Dit is de inschrijfregeling van Hogeschool Leiden. Hierin staan de belangrijkste regels omtrent het (her)inschrijven, uitschrijving

Nadere informatie

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

Zaaknummer : 2014/038 Rechter(s) : mr. Kleijn Datum uitspraak : 28 juli 2014 Partijen : Appellant tegen het CvB van Hogeschool van Amsterdam

Zaaknummer : 2014/038 Rechter(s) : mr. Kleijn Datum uitspraak : 28 juli 2014 Partijen : Appellant tegen het CvB van Hogeschool van Amsterdam Zaaknummer : 2014/038 Rechter(s) : mr. Kleijn Datum uitspraak : 28 juli 2014 Partijen : Appellant tegen het CvB van Hogeschool van Amsterdam Trefwoorden : Afstuderen, beëindiging inschrijving, bericht

Nadere informatie

Regeling contractonderwijs 2015-2016 webversie 13 februari 2015

Regeling contractonderwijs 2015-2016 webversie 13 februari 2015 Regeling contractonderwijs 2015-2016 webversie 13 februari 2015 Tilburg University (TiU) verzorgt naast het onderwijs van initiële opleidingen contractonderwijs. Deze regeling bevat een explicitering van

Nadere informatie

TOELICHTING COLLEGEGELD 2015 2016, HOGESCHOOL LEIDEN

TOELICHTING COLLEGEGELD 2015 2016, HOGESCHOOL LEIDEN TOELICHTING COLLEGEGELD 2015 2016, HOGESCHOOL LEIDEN Voor je inschrijving bij Hogeschool Leiden betaal je jaarlijks, dit is wettelijk verplicht. De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase

Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Zwolle, 8 december 2008 Gewijzigd op 9 juli 2012 1 Titel I - Algemeen Artikel 1 - Doel 1. Het doel van het uitvoeringsreglement is te garanderen

Nadere informatie

Masterclass nieuwe bekostiging en Regeling collegegelden 2010-2011

Masterclass nieuwe bekostiging en Regeling collegegelden 2010-2011 Masterclass nieuwe bekostiging en Regeling collegegelden 2010-2011 2011 Sander Annink - Teamleider Studentregistratie Saxion SISLINK 2010 Kom verder. Saxion. Waarom deze masterclass en wat gaan we doen?

Nadere informatie

Inschrijfvoorwaarden NHL. Studiejaar 2015-2016

Inschrijfvoorwaarden NHL. Studiejaar 2015-2016 Inschrijfvoorwaarden NHL Artikel 1 Begripsbepalingen In deze inschrijfvoorwaarden wordt verstaan onder: a NHL: de Stichting NHL en de NHL Hogeschool die door de Stichting NHL in stand wordt gehouden; b

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 741 Paraaf: Onderwerp : Herziening Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Besluit : Het College van Bestuur besluit tot herziening van het Uitvoeringsreglement

Nadere informatie

Toelating tot de opleiding

Toelating tot de opleiding DEEL 3: Toelating tot de opleiding Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende opleiding

Nadere informatie

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek 1 1. Bepalingen... 3 2. Vooropleidingseisen... 3 2.1. Vooropleidingseisen Bachelor Humanistiek... 3 2.2. Vooropleidingseisen Premaster (schakelprogramma

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement in- en uitschrijving 2014-2015. Christelijke Hogeschool Windesheim

Uitvoeringsreglement in- en uitschrijving 2014-2015. Christelijke Hogeschool Windesheim Uitvoeringsreglement in- en uitschrijving 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim UITVOERINGSREGLEMENT IN- EN UITSCHRIJVING Christelijke Hogeschool Windesheim Studiejaar 2014-2015 Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK 1 De inhoud van de Onderwijs- en Examenregelingen Hoofdstuk 1 ALGEMEEN 1.1 Algemene bepalingen 1 Avans Hogeschool kent, conform artikel 7.59. van

Nadere informatie

THIM Hogeschool voor Fysiotherapie Newtonbaan 6-8, 3439 NK NIEUWEGEIN

THIM Hogeschool voor Fysiotherapie Newtonbaan 6-8, 3439 NK NIEUWEGEIN THIM Hogeschool voor Fysiotherapie Newtonbaan 6-8, 3439 NK NIEUWEGEIN Artikel 1 Begrippen... 3 Artikel 2 Toepasselijkheid... 3 Artikel 3 Reglementen... 3 Artikel 4 Aanmelding en inschrijving... 3 Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD

REGLEMENT INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD REGLEMENT INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD 2015-2016 ex art. 7.31b, 7.33, 7.42, 7.45 en 7.46 WHW vastgesteld door het college van bestuur op 18 november 2014 en nader gewijzigd op 8 juni 2015. Inhoud: REGLEMENT

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 618 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enige andere wetten in verband met de invoering van een verhoogd

Nadere informatie

TMH Regeling aanmelding, inschrijving en uitschrijving

TMH Regeling aanmelding, inschrijving en uitschrijving TMH Regeling aanmelding, inschrijving en uitschrijving 2017-2018 Toelichting Dit is de inschrijvingsregeling van Thomas More Hogeschool. Hierin staan de belangrijkste regels omtrent het (her)inschrijven

Nadere informatie

INSCHRIJFREGELING HOGESCHOOL LEIDEN REGELING AANMELDING EN INSCHRIJVING HOGESCHOOL LEIDEN

INSCHRIJFREGELING HOGESCHOOL LEIDEN REGELING AANMELDING EN INSCHRIJVING HOGESCHOOL LEIDEN 161202/JZ/REM INSCHRIJFREGELING HOGESCHOOL LEIDEN REGELING AANMELDING EN INSCHRIJVING HOGESCHOOL LEIDEN 2017-2018 Deze regeling is op 1 februari 2017 vastgesteld door het College van Bestuur. De Studentenraad

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2001 2002 Nr. 396 28 067 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek onder meer ter uitvoering van in de nota «Zicht op kwaliteit»

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: OER Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 1 Het bestuur van de faculteit

Nadere informatie

REGELING AANMELDING & INSCHRIJVING /

REGELING AANMELDING & INSCHRIJVING / REGELING AANMELDING & INSCHRIJVING 2 0 1 6 / 2 0 1 7 Regeling ter uitwerking van de wettelijke bepalingen inzake inschrijving en collegegeld in de Wet op Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek,

Nadere informatie

Reglement van Toelating

Reglement van Toelating Reglement van Toelating Begripsbepalingen Artikel 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: de Orde: de Nederlandse Orde van Register EDP-Auditors; het Bestuur: het bestuur van de Nederlandse

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 2 1 2 2 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen het Bestuur van de Faculteit Sociale Wetenschappen, verweerder

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1998 1999 Nr. 212 26 339 Voorschriften van tijdelijke aard, waaronder wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, in verband

Nadere informatie

Bij beslissing van 28 augustus 2013 heeft de examencommissie van de opleiding Informatica appellant een negatief bindend studieadvies gegeven.

Bij beslissing van 28 augustus 2013 heeft de examencommissie van de opleiding Informatica appellant een negatief bindend studieadvies gegeven. Zaaknummer : CBHO 2014/045 Rechter(s) : mr. Borman Datum uitspraak : 23 juni 2014 Partijen : Appellant tegen Hogeschool Leiden Trefwoorden : Bijzondere omstandigheden, duale opleiding NBSA, negatief bindend

Nadere informatie

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek 1 1. Bepalingen... 3 2. Vooropleidingseisen... 3 2.1. Vooropleidingseisen Bachelor Humanistiek... 3 2.2. Vooropleidingseisen Premaster (schakelprogramma

Nadere informatie

Bijlage 1 Regeling Aanmelding en Inschrijving 2016/2017

Bijlage 1 Regeling Aanmelding en Inschrijving 2016/2017 Bijlage 1 Regeling Aanmelding en Inschrijving 2016/2017 HOOFDSTUK I ALGEMEEN Artikel 1. Begripsbepalingen 1. De in deze regeling voorkomende begrippen hebben, indien die begrippen ook voorkomen in de structuurregeling

Nadere informatie

Regeling contractcursisten aanschuifonderwijs 2014-2015

Regeling contractcursisten aanschuifonderwijs 2014-2015 Regeling contractcursisten aanschuifonderwijs 2014-2015 Tilburg University (TiU) onderscheidt binnen het contractonderwijs twee varianten, te weten het aanschuifonderwijs en het overig contractonderwijs.

Nadere informatie

Studiekeuzecheck 2014/2015. Presentatie voor decanen VO/MBO 6 februari 2014 Geja Kinds

Studiekeuzecheck 2014/2015. Presentatie voor decanen VO/MBO 6 februari 2014 Geja Kinds Studiekeuzecheck 2014/2015 Presentatie voor decanen VO/MBO 6 februari 2014 Geja Kinds 1-mei regeling en studiekeuzecheck KWALITEIT IN VERSCHEIDENHEID Studiekeuzecheck volgens OCW Studiekeuzecheck en vervroeging

Nadere informatie

X wonende te Y, appellant, tegen het college van bestuur van de Hogeschool van Beeldende Kunsten, Muziek en Dans verweerder,

X wonende te Y, appellant, tegen het college van bestuur van de Hogeschool van Beeldende Kunsten, Muziek en Dans verweerder, Zaaknummer: 1995/155 Rechter(s): mr. Olivier Datum uitspraak: 21 december 1995 Partijen: X tegen het college van bestuur van de Hogeschool van Beeldende Kunsten, Muziek en Dans Trefwoorden: Auditor, inschrijving,

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 4 1 6 3

U I T S P R A A K 1 4 1 6 3 U I T S P R A A K 1 4 1 6 3 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellant tegen het Bestuur van de Faculteit Geesteswetenschappen, verweerder

Nadere informatie

Regeling Toelating en Inschrijving Zuyd Hogeschool

Regeling Toelating en Inschrijving Zuyd Hogeschool Regeling Toelating en Inschrijving Zuyd Hogeschool 2017-2018 Regeling Toelating en Inschrijving Zuyd Hogeschool 2017-2018 pagina 1 van 27 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN... 4 Artikel 1.1

Nadere informatie

Flexstuderen FAQ voor studenten

Flexstuderen FAQ voor studenten Flexstuderen FAQ voor studenten 1. Wat is flexstuderen? Het experiment flexstuderen geeft jou als voltijds student hoger onderwijs de mogelijkheid om alleen collegegeld te betalen voor de vakken die jij

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2004:AR4275

ECLI:NL:RVS:2004:AR4275 ECLI:NL:RVS:2004:AR4275 Instantie Raad van State Datum uitspraak 13-10-2004 Datum publicatie 20-10-2004 Zaaknummer 200407821/1 en 200407821/2 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht

Nadere informatie

Regeling onderzoek aanvullende eisen. Hotel Management: Nederlandstalige route

Regeling onderzoek aanvullende eisen. Hotel Management: Nederlandstalige route Regeling onderzoek aanvullende eisen Hotel Management: Nederlandstalige route Pagina 2 / 6 Inhoudsopgave 1 Begripsbepalingen... 3 2 Onderzoek aanvullende eisen... 3 3 Aanmelding... 4 4 Selectie en selectiecommissie...

Nadere informatie

Regeling Profileringsfonds RUG

Regeling Profileringsfonds RUG Regeling Profileringsfonds RUG 2017-2018 Deel B - Financiële ondersteuning internationale studenten bij studievertraging door bijzondere omstandigheden. Inleiding Paragraaf 2a van de Wet op het hoger onderwijs

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

TOELATINGSBELEID. : ROC van Amsterdam / ROC van Flevoland. : M. Leus, Organisatiebesturing : Toelatingsbeleid ROCvA-ROCvF DEF

TOELATINGSBELEID. : ROC van Amsterdam / ROC van Flevoland. : M. Leus, Organisatiebesturing : Toelatingsbeleid ROCvA-ROCvF DEF TOELATINGSBELEID ROC van Amsterdam ROC van Flevoland Uitgave Auteur Beschikbaar voor Platform OR ROCvA en OR ROCvF: ter informatie d.d. 29-09-2017 : ROC van Amsterdam / ROC van Flevoland : M. Leus, Organisatiebesturing

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

Zaaknummer : 2013/136

Zaaknummer : 2013/136 Zaaknummer : 2013/136 Rechter[s] : mr. van der Spoel Datum : 28 november 2013 Partijen : Appellant tegen Universiteit van Tilburg Trefwoorden : Afdoening buiten zitting, begeleiding, [instellings] collegegeld,

Nadere informatie

Inschrijfbesluit Wageningen University

Inschrijfbesluit Wageningen University Inschrijfbesluit Wageningen University 2014-2015 Corporate Education, Research & Innovation Regulier: student, extraneus en schakelstudent DATUM 11 juni 2014 AUTEUR Michèle Gimbrère STATUS besluitvorming

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 024 Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Algemene bepalingen behandeling bezwaarschriften

Hoofdstuk 2. Algemene bepalingen behandeling bezwaarschriften Besluit van het algemeen bestuur van Aqualysis houdende de vaststelling van regels inzake het behandelen van bezwaarschriften(regeling behandeling bezwaarschriften Aqualysis 2014) Het algemeen bestuur

Nadere informatie

Artikel 2.3 Instellingscollegegeld voor EER-studenten Artikel 2.4 Instellingscollegegeld voor niet-eer-studenten

Artikel 2.3 Instellingscollegegeld voor EER-studenten Artikel 2.4 Instellingscollegegeld voor niet-eer-studenten REGELING INSTELLINGSCOLLEGEGELD, WETTELIJK COLLEGEGELD DEELTIJDSE OPLEIDIN- GEN, VERHOOGD WETTELIJK COLLEGEGELD VOOR OPLEIDING MET KLEINSCHALIG EN IN- TENSIEF ONDERWIJS EN VERGOEDING PREMASTERS Artikel

Nadere informatie

Zaaknummer : CBHO 2013/233 Rechter(s) : mr. Lubberdink Datum uitspraak : 13 juni 2014 Partijen : Appellant tegen de Hogeschool Inholland Trefwoorden

Zaaknummer : CBHO 2013/233 Rechter(s) : mr. Lubberdink Datum uitspraak : 13 juni 2014 Partijen : Appellant tegen de Hogeschool Inholland Trefwoorden Zaaknummer : CBHO 2013/233 Rechter(s) : mr. Lubberdink Datum uitspraak : 13 juni 2014 Partijen : Appellant tegen de Hogeschool Inholland Trefwoorden : Afwijzing, bindend negatief studieadvies, BNSA, herkansing

Nadere informatie

Algemene inschrijvingsvoorwaarden Kenniscenter de Kempel

Algemene inschrijvingsvoorwaarden Kenniscenter de Kempel Algemene inschrijvingsvoorwaarden Kenniscenter de Kempel Deze regeling Is vastgesteld door de directie van Kenniscenter de Kempel (KCDK) op 27 maart 2017 en is als bijlage te vinden op de website van Kenniscenter

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 4 2 0 3 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellante tegen het Bestuur van de Faculteit der Sociale Wetenschappen,

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDING EMBEDDED SYSTEMS

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDING EMBEDDED SYSTEMS REGELING TOELATING MASTEROPLEIDING EMBEDDED SYSTEMS TECHNISCHE UNlVERSlTElT DELFT TECHNISCHE UNlVERSlTElT EINDHOVEN UNIVERSITEIT TWENTE De college van besturen van de 3 TU1s, gelet op artikel 7.31 van

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

Regeling in- en uitschrijving Studiejaar Christelijke Hogeschool Windesheim

Regeling in- en uitschrijving Studiejaar Christelijke Hogeschool Windesheim Regeling in- en uitschrijving Studiejaar 2018-2019 Christelijke Hogeschool Windesheim Vastgesteld door het College van Bestuur op 14 november 2017 Inleiding De Regeling in- en uitschrijving 2018-2019 is

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs ALGEMENE VOORWAARDEN NATIONALE BEROEPSOPLEIDING ZWEMONDERWIJS Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen REGELING DECENTRALE SELECTIE VOOR DE BACHELOROPLEIDING GENEESKUNDE VAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN TEN BEHOEVE VAN HET STUDIEJAAR 2016-2017 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

het College van Beroep voor de Examens van de HZ University of Applied Sciences, gevestigd te Vlissingen, verweerder.

het College van Beroep voor de Examens van de HZ University of Applied Sciences, gevestigd te Vlissingen, verweerder. Zaaknummer : 2014/232A en 232B Rechter[s] : mrs. Nijenhof, Van der Spoel, Hoogvliet Datum uitspraak : 25 maart 2015 Partijen : Appellant en CBE Hogeschool Zeeland Trefwoorden : Bindend negatief studieadvies

Nadere informatie

DECENTRALE SELECTIE VOOR DE BACHELOROPLEIDING GENEESKUNDE VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN VOOR HET STUDIEJAAR (hierna: het reglement)

DECENTRALE SELECTIE VOOR DE BACHELOROPLEIDING GENEESKUNDE VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN VOOR HET STUDIEJAAR (hierna: het reglement) DECENTRALE SELECTIE VOOR DE BACHELOROPLEIDING GENEESKUNDE VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN VOOR HET STUDIEJAAR 2016-2017 (hierna: het reglement) Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Afkortingen en begripsbepalingen

Nadere informatie

m UNIVERSITEIT VAN.AMSTERDAM

m UNIVERSITEIT VAN.AMSTERDAM m UNIVERSITEIT VAN.AMSTERDAM College van Bestuur Spui 21 1012 WX Amsterdam Postbus 19268 1000 GG Amsterdam www.uva.nl Aan de voorzitter van de Centrale Studentenraad Nieuwe Achtergracht 170 1018 WV AMSTERDAM

Nadere informatie

REGELING SELECTIE EN PLAATSING Universiteit Twente ten behoeve van de studenteninstroom

REGELING SELECTIE EN PLAATSING Universiteit Twente ten behoeve van de studenteninstroom REGELING SELECTIE EN PLAATSING Universiteit Twente ten behoeve van de studenteninstroom 2018-2019 PREAMBULE Op grond van artikel 7.53, derde lid, van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

REGLEMENT DECENTRALE SELECTIE VOOR DE BACHELOROPLEIDING GENEESKUNDE VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN, STUDIEJAAR 2014-2015 (hierna: het reglement)

REGLEMENT DECENTRALE SELECTIE VOOR DE BACHELOROPLEIDING GENEESKUNDE VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN, STUDIEJAAR 2014-2015 (hierna: het reglement) REGLEMENT DECENTRALE SELECTIE VOOR DE BACHELOROPLEIDING GENEESKUNDE VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN, STUDIEJAAR 2014-2015 (hierna: het reglement) Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Afkortingen en begripsbepalingen

Nadere informatie

Zaaknummer : 2014/001/CBE en 2014/001.1

Zaaknummer : 2014/001/CBE en 2014/001.1 Zaaknummer : 2014/001/CBE en 2014/001.1 Rechter(s) : mr. Nijenhof Datum uitspraak : 27 februari 2014 Partijen : Verzoeker tegen CBE Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Trefwoorden : [duur] Bindend negatief

Nadere informatie

REGELING PROFILERINGSFONDS

REGELING PROFILERINGSFONDS REGELING PROFILERINGSFONDS 2016-2017 Preambule. Het College van Bestuur heeft deze regeling getroffen op grond van artikel 7.51 van de Wet op Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW). 1. Het

Nadere informatie