voor hoger onderwijs op grond van artikel 7.48 WHW; toegelaten te kunnen worden tot een masteropleiding van de RU;

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "voor hoger onderwijs op grond van artikel 7.48 WHW; toegelaten te kunnen worden tot een masteropleiding van de RU;"

Transcriptie

1 Regeling Aanmelding en Inschrijving Regeling ter uitwerking van de wettelijke bepalingen inzake inschrijving en collegegeld in de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW), die op grond van artikel 12, tweede lid van de Structuurregeling van toepassing zijn op de Radboud Universiteit Nijmegen. Hoofdstuk 1: Algemeen Artikel 1. Begripsbepalingen 1. De in deze regeling voorkomende begrippen hebben de betekenis die de Structuurregeling, respectievelijk de krachtens de Structuurregeling geldende wettelijke bepalingen van de WHW daaraan geven. 2. Voorts wordt in deze regeling verstaan onder: a. Aanmelding: een verzoek tot inschrijving; b. BSA: bindend studieadvies als bedoeld in artikel 7.8b WHW; c. BBC: bewijs betaald wettelijk collegegeld, afgegeven door een Nederlandse instelling voor hoger onderwijs op grond van artikel 7.48 WHW; d. BRON HO: Het basisregister onderwijs hoger onderwijs, als bedoeld in artikel 24b van de wet op het onderwijstoezicht; e. DUO: Dienst uitvoering Onderwijs; f. GBA: gemeentelijke basisadministratie; g. herinschrijving: hernieuwde inschrijving voor een zelfde opleiding, direct aansluitend aan de eerdere inschrijving voor die opleiding; h. nominale studieduur: studieduur zoals die is vastgelegd in de desbetreffende onderwijs- en examenregeling; i. OER: onderwijs- en examenregeling; j. Premaster: een schakelprogramma, bestaande uit bachelorvakken bedoeld om toegelaten te kunnen worden tot een masteropleiding van de RU; k. RU: Radboud Universiteit Nijmegen, en l. Studielink: de webapplicatie ten behoeve van inschrijving aan Nederlandse universiteiten en hogescholen (www.studielink.nl). 3. Voor de berekening van de nominale studieduur wordt in deze regeling uitgegaan van 30 september als peildatum. 4. De bepalingen van deze regeling betreffende deeltijdstudenten zijn van overeenkomstige toepassing op duale studenten. Artikel 2. Aanmelding en inschrijving algemeen 1. Aan een inschrijving gaat een tijdige aanmelding vooraf. 2. Inschrijving is uitsluitend mogelijk indien voldaan is aan de toelatings- en toelaatbaarheideisen genoemd in artikel 5 en 6. Versie Regeling aanmelding en inschrijving

2 3. De bepalingen betreffende de aanmelding en inschrijving gelden voor iedere inschrijving en herinschrijving. 4. Een aanmelding geschiedt door het (geheel en correct) invullen van de webapplicatie Studielink (www.studielink.nl), met opgave van de Radboud Universiteit Nijmegen als instelling en onder vermelding van de naam van de desbetreffende opleiding. 5. Bij de aanmelding dienen alle gevraagde documenten te worden ingeleverd. 6. Een inschrijving is pas geëffectueerd als aan alle administratieve verplichtingen is voldaan en de verschuldigde bedragen zijn voldaan. Artikel 3. Studiekeuzecheck 1. Een aankomend student als bedoeld in artikel 7.31 WHW die zich voor een eerste maal voor de propedeutische fase van een bacheloropleiding wenst in te schrijven dient zich uiterlijk op 1 mei aan te melden, om recht te hebben op een studiekeuzeadvies op basis van de regeling Studiekeuzecheck. 2. De aanmeldprocedure bedoeld in artikel 2, vierde lid omvat voor de daarvoor in aanmerking komende studenten tevens de studiekeuzeactiviteit zoals vastgelegd in de Regeling Studiekeuzecheck. Artikel 4. Relevante data 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 3, eerste lid is aanmelden met het oog op inschrijving per 1 september 2014 mogelijk tot en met 31 augustus Inschrijven na 30 september 2014 is, met uitzondering van het bepaalde in het vierde lid, uitsluitend mogelijk wanneer de desbetreffende examencommissie desgevraagd verklaart dat er geen bezwaar bestaat tegen de latere inschrijving en dat inpassing in het onderwijs nog mogelijk is. 3. Voor iedere inschrijving geldt dat deze plaatsvindt met ingang van de maand volgend op de maand waarin aan alle voorwaarden voor inschrijving is voldaan. 4. Inschrijven voor een opleiding waarvoor een inschrijvingsbeperking (numerus fixus) geldt en waarvoor een bewijs van toelating van DUO is vereist, is mogelijk gedurende de termijn die bij dat bewijs is genoemd, doch uiterlijk tot en met 30 september In tegenstelling tot het bepaalde in het derde lid vindt in dit geval inschrijving plaats met terugwerkende kracht tot en met 1 september Indien op grond van het bepaalde in de OER een opleiding voor een student begint op 1 februari, kan een student die daarom verzoekt in afwijking van het bepaalde in het tweede lid ook na 1 september worden ingeschreven mits het verzoek daartoe via Studielink vóór 1 februari is ingediend. Artikel 5. Toelating en toelaatbaarheid 1. Toelaatbaar tot een bacheloropleiding van de Radboud Universiteit is degene die voldoet aan de vooropleidingseisen als bedoeld in de artikelen 7.23a tot en met 7.30 WHW, alsmede aan de eisen genoemd in de desbetreffende OER. 2. Onverminderd het bepaalde in het derde lid, geldt voor aankomend studenten die toelating wensen tot de propedeutische fase van een van de hierna te noemen numerus Versie Regeling aanmelding en inschrijving

3 fixus opleidingen dat inschrijving alleen mogelijk is op basis van een namens de minister door DUO afgegeven bewijs van toelating. Het betreft voor 2014 de opleidingen: a. Geneeskunde; b. Tandheelkunde; c. Biomedische wetenschappen; d. Psychologie en e. Bedrijfskunde. 3. Toelating tot de propedeutische fase van de bacheloropleidingen Geneeskunde en Biomedische wetenschappen geschiedt in zijn geheel, en voor de opleidingen Tandheelkunde, Psychologie en Bedrijfskunde deels, op basis van decentrale selectie als bedoeld in artikel 7.57e van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. 4. Toelaatbaar tot een masteropleiding van de RU is degene die voldoet aan de wettelijke eisen zoals bepaald in de artikelen 7.30b tot en met 7.30e van de WHW alsmede aan de eisen genoemd in de desbetreffende OER. Artikel 6. Toelating op grond van een buitenlands diploma 1. Toelating op grond van een buiten Nederland afgegeven diploma als bedoeld in artikel 7.28 WHW is uitsluitend mogelijk indien men in het bezit is van een toelatingsbeschikking afgegeven door het college van bestuur en betrokkene heeft bewezen de Nederlandse taal voldoende te beheersen voor het met vrucht kunnen volgen van het onderwijs, overeenkomstig het bepaalde in de procedure Toelating op grond van buitenlandse diploma s. Ook dan dient aan de aanvullende eisen genoemd in de desbetreffende OER te zijn voldaan. 2. Van de eis inzake beheersing van de Nederlandse taal bedoeld in het eerste lid is vrijgesteld de bezitter van een van de hierna te noemen diploma s of certificaten: a. het diploma van het Staatsexamen Nederlands als tweede taal, programma II (NT2-II) b. het RU-certifcaat Nederlands als tweede taal (RU-NT2); c. het Certificaat Nederlands als vreemde taal, profiel Academische Taalvaardigheid óf profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs; d. International Baccalaureate: Nederlands als Language A of Language B (Higher Level); e. Europees Baccalaureaat: Nederlands als tweede taal; f. Verenigd Koninkrijk: Nederlands op GCE A-level (vanaf 1998); g. International GCSE First Language; h. Duitsland: Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife met Nederlands als Leistungs- of Grundkurs; i. Suriname: Vwo-diploma, propedeuse Anton de Kom universiteit; j. België: Diploma van Secundair Onderwijs (ASO), of k. Overzeese gebiedsdelen: vwo-diploma met Nederlands als eindexamenvak dan wel een diploma hoger onderwijs. 3. De examencommissie kan de bezitter van enig ander diploma of certificaat vrijstellen van het onderzoek. De studentdecaan adviseert de examencommissie al dan niet gevraagd over de verlening van deze vrijstellingen. Versie Regeling aanmelding en inschrijving

4 Hoofdstuk 2: Inschrijving Artikel 7. Inschrijvingsvoorwaarden 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 staat inschrijving voor een initiële opleiding aan de RU als student of extraneus open voor degene die voldoet aan het bepaalde in artikel 7.32 WHW. 2. Tot inschrijving wordt alleen dan overgegaan indien: a. de elektronische aanmelding via Studielink is afgerond en b. het verschuldigde college- of examengeld tijdig is of wordt voldaan, een en ander overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 3. Artikel 8. Premaster 1. Studenten als bedoeld in artikel 7.57i WHW die in het bezit zijn van een bachelordiploma, die met het oog op instroom in een masteropleiding van de RU een premasterprogramma willen volgen dienen in het bezit te zijn van een verklaring van de examencommissie waarin de omvang en inhoud van het te volgen schakelprogramma is vastgelegd. Het bepaalde in artikel 7, tweede lid is van overeenkomstige toepassing. 2. De hoogte van de te betalen vergoeding is gebaseerd op de omvang van het programma zoals vermeld in de verklaring. De student mag uitsluitend de onderwijsonderdelen volgen die in de verklaring zijn vastgelegd. 3. De student mag het desbetreffende onderwijs volgen gedurende twee ononderbroken studiejaren zonder dat opnieuw de vergoeding verschuldigd is. 4. De vergoeding wordt krachtens volmacht gedurende het eerste studiejaar in twee gelijke halfjaarlijkse termijnen in september en februari in rekening gebracht zonder dat daarvoor additionele administratiekosten zijn verschuldigd. Indien de inschrijving tijdens het eerste studiejaar vóór 1 februari via Studielink wordt beëindigd is betaling van de tweede termijn niet meer verschuldigd. 5. Het debiteurenprotocol is van overeenkomstige toepassing. 6. Indien de examencommissie zulks in de verklaring aangeeft bedraagt de termijn bedoeld in het derde lid voor studenten die zijn ingeschreven voor een deeltijd-premaster bij de faculteit der rechten in afwijking van het bepaalde in het derde lid drie jaar. 7. Het bepaalde in de artikelen 21, 22, 23, 24 en 25 is niet van toepassing op studenten die zijn ingeschreven voor een premasterprogramma. 8. De hoogte van de te betalen vergoeding wordt op basis van de omvang van het programma als bedoeld in het tweede lid en de tarieven bedoeld in artikel 18 vastgesteld. Artikel 9. Bindend Studieadvies (BSA) 1. Indien aan een student een negatief bindend studieadvies (BSA) is afgegeven, is inschrijving of herinschrijving voor de desbetreffende opleiding of voor het cluster van verwante opleidingen waartoe die opleiding behoort en zoals is vastgelegd in de desbetreffende OER, gedurende een periode van drie studiejaren na afgifte van dat advies niet mogelijk. Versie Regeling aanmelding en inschrijving

5 2. Het bepaalde in het eerste lid is onverkort van toepassing gedurende de looptijd van een eventuele bezwaar- of beroepsprocedure betreffende het BSA of daaraan ten grondslag liggende besluiten. Hoofdstuk 3: Collegegeld Artikel 10. Soorten collegegeld Onderscheiden worden de volgende soorten collegegeld: a. het wettelijk collegegeld, zijnde het wettelijk collegegeld, als bedoeld in artikel 7.45 en 7.45a WHW; b. het instellingscollegegeld bedoeld in artikel 7.46 WHW ter hoogte van het wettelijk tarief, en c. het instellingscollegegeld bedoeld in artikel 7.46 WHW, ter hoogte van een gedifferentieerd tarief, zoals omschreven in artikel 17. Artikel 11. Wettelijk collegegeld - algemene voorwaarden Het wettelijk collegegeld is verschuldigd door een student die voldoet aan de voorwaarden genoemd in artikel 7.45a WHW. Artikel 12. Vrijstelling en vermindering van collegegeld 1. Het college van bestuur kan een student die wenst te worden ingeschreven aan de RU voor een opleiding waarvoor hij het wettelijk collegegeld dient te betalen en die voldoet aan het bepaalde in artikel 7.48, eerste lid WHW, geheel of gedeeltelijk vrijstellen van het betalen van collegegeld. 2. De verleende vrijstelling geldt slechts voor de duur dat aan de desbetreffende voorwaarden voor de vrijstelling is voldaan. Artikel 13. Het instellingscollegegeld ter hoogte van het wettelijk tarief 1. Het instellingscollegegeld ter hoogte van het wettelijk tarief is verschuldigd door de student die direct aansluitend aan het behalen van een graad aan de RU, derhalve zonder onderbreking, wordt ingeschreven voor een volgende opleiding ter verkrijging van een tweede bachelor- of mastergraad. 2. De student, die formeel is toegelaten tot het speciale programma voor de opleiding van kaakchirurgen, die de bachelor- en masteropleiding Geneeskunde aan de RU of aan een andere Nederlandse universiteit heeft afgerond, is het instellingscollegeld ter hoogte van het wettelijk tarief verschuldigd voor de nog te volgen opleiding Tandheelkunde gedurende de nominale studieduur plus één studiejaar, mits hij voldoet aan het nationaliteitsvereiste. 3. De student die formeel is toegelaten tot het speciale programma voor de opleiding van kaakchirurgen, die de bachelor- en masteropleiding Tandheelkunde aan de RU heeft afgerond, is het instellingscollegeld ter hoogte van het wettelijk tarief verschuldigd voor de nog te volgen opleiding Geneeskunde voor de nominale studieduur plus één studiejaar, mits hij voldoet aan het nationaliteitsvereiste. Versie Regeling aanmelding en inschrijving

6 Artikel 14. Het gedifferentieerde instellingscollegegeld In alle gevallen waarin artikel 9 tot en met 13 niet van toepassing zijn, is het gedifferentieerd instellingscollegegeld verschuldigd. Hoofdstuk 4. Tarieven en betaalwijze Artikel 15. Wettelijk collegegeld Het wettelijk collegegeld bij inschrijving voor een voltijdse of deeltijdse opleiding bedraagt 1.906,-. Artikel 16. Instellingscollegegeld ter hoogte van het wettelijk tarief Het tarief voor het instellingscollegegeld ter hoogte van het wettelijk tarief voor een voltijdse of deeltijdse opleiding bedraagt 1.906,-. Artikel 17. Gedifferentieerd instellingscollegegeld 1. De tarieven voor opleidingen bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid bedragen voor: a. Bacheloropleidingen voltijd 6.994,- b. Bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid deeltijd nieuw programma c. Overige deeltijdopleidingen 3.839, ,- d. Masteropleiding Nederlands Recht deeltijd nieuw programma e. Overige Masteropleidingen 4.786, ,- 2. De tarieven voor opleidingen bij de Faculteit der Letteren bedragen voor: a. Bacheloropleidingen 6.994,- b. Masteropleidingen 9.570,- 3. De tarieven voor opleidingen bij de Faculteit der Sociale wetenschappen bedragen voor: a. Bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie 9.570,- Versie Regeling aanmelding en inschrijving

7 b. Overige Bacheloropleidingen 6.994,- c. Masteropleiding Artificial Intelligence ,- d. Masteropleidingen Cognitive Neuroscience ,- e. Overige masteropleidingen 9.570,- 4. De tarieven voor opleidingen bij de Faculteit der Managementwetenschappen bedragen voor: a. Bacheloropleidingen 6.994,- b. Masteropleidingen 9.570,- 5. De tarieven voor opleidingen bij de Faculteit der Theologie, Religiewetenschappen en Filosofie bedragen voor: a. Bacheloropleiding Theologie Bachelor opleiding Religiestudies 1.906,- b. Overige Bacheloropleidingen 6.994,- c. Masteropleiding Theologie Masteropleiding Theologie en Religiewetenschappen 1.906,- d. Masteropleiding Theology 1.906,- e. Overige masteropleiding 9.570,- 6. De tarieven voor opleidingen bij de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica bedragen voor de a. Bacheloropleidingen 9.570,- b. Masteropleidingen ,- Versie Regeling aanmelding en inschrijving

8 7. De tarieven voor opleidingen bij de Faculteit der Medische wetenschappen bedragen voor de a. Bacheloropleiding Biomedische wetenschappen 9.570,- b. Overige Bacheloropleidingen ,- c. Masteropleiding Biomedical Science ,- d. Masteropleiding Molecular Mechanisms of Disease ,- e. Overige Masteropleidingen ,- 8. De tarieven voor masteropleidingen bij de Radboud Docenten academie (RDA) bedragen 9.570,- Artikel 18. Hoogte vergoedingen premasters Omvang Prijs per ECTS Tot en met 30 ECTS 31,77 Vanaf 31 ECTS 63,54 Artikel 19. Tarieven joint programmes Voor speciale programma s die in samenwerking met andere instellingen voor hoger onderwijs worden verzorgd stelt het college van bestuur de verschuldigde bedragen afzonderlijk vast. Artikel 20. Examengeld Het examengeld voor extraneï bedraagt voor alle daarvoor in aanmerking komende opleidingen 1.906,-. Artikel 21. Betaalwijze 1. Het collegegeld wordt voldaan a. hetzij door betaling ineens, al dan niet bij volmacht, b. hetzij door middel van een onherroepelijke volmacht voor gespreide betalingen in maandelijkse termijnen. Bij inschrijving per 1 september wordt het bedrag geïnd in 12 gelijke termijnen, te beginnen in september Bij een gespreide betaling worden administratiekosten ad 24,- in rekening gebracht. Het volledige bedrag aan administratiekosten wordt tegelijkertijd met de eerste termijnbetaling geïnd. Versie Regeling aanmelding en inschrijving

9 3. Op de inning van collegegelden en examengelden is het debiteurenprotocol van de universiteit van toepassing. Hoofdstuk 5. Vermindering, vrijstelling en restitutie collegegeld Artikel 22. Vermindering collegegeld Een student is slechts een gedeelte van het collegegeld verschuldigd, indien de student zich gedurende het studiejaar inschrijft. In dat geval wordt het verschuldigde bedrag berekend naar rato van het aantal resterende maanden van het desbetreffende studiejaar. Artikel 23. Betaling collegegeld bij meer dan één gelijktijdige inschrijvingen. Onverminderd het bepaalde in artikel 7.48 WHW is een student, indien het uitsluitend een inschrijving voor meer dan één opleiding aan de Radboud Universiteit Nijmegen betreft, slechts éénmaal collegegeld verschuldigd, waarbij dan het hoogste voor hem geldende bedrag in rekening wordt gebracht. Artikel 24. Beëindiging inschrijving 1. Iedere inschrijving eindigt in ieder geval van rechtswege op de laatste dag van het studiejaar, te weten 31 augustus. 2. Indien een bewijs van betaald collegegeld (BBC) door de RU is verstrekt wordt de inschrijving niet eerder tussentijds beëindigd dan nadat het BBC is ingeleverd. 3. Het verzoek tot tussentijdse beëindiging van de inschrijving dient te worden ingediend via Studielink. Artikel 25. Restitutie collegegeld 1. Restitutie vindt uitsluitend plaats nadat een verzoek tot beëindiging van de inschrijving is ingediend via studielink. 2. Wat betreft restitutie van het wettelijke en het instellingscollegegeld is het bepaalde in artikel 7.48 WHW van overeenkomstige toepassing. Artikel 26. Restitutie examengeld Behoudens in het geval van overlijden van de extraneus vindt geen restitutie plaats van het examengeld. Het bepaalde in artikel 7.48 vierde lid WHW is in geval van overlijden van overeenkomstige toepassing. Artikel 27. Schadevergoeding 1. Degene die gebruik maakt van onderwijs- of examenvoorzieningen zonder rechtsgeldige inschrijving is naast het van toepassing zijnde collegegeld of vergoeding een schadevergoeding verschuldigd. 2. De hoogte van de schadevergoeding bedraagt een twaalfde deel van het toepasselijke gedifferentieerde instellingscollegegeld voor elke maand dat betrokkene onrechtmatig Versie Regeling aanmelding en inschrijving

10 gebruik heeft gemaakt van onderwijs- en examenvoorzieningen van een of meerdere opleidingen van de universiteit. 3. Het collegegeld voor het gehele studiejaar alsmede het bedrag van de schadevergoeding zijn zonder nadere ingebrekestelling direct volledig invorderbaar. 4. De inschrijving wordt na betaling van de verschuldigde bedragen desgewenst alsnog gerealiseerd met ingang van de eerste van de maand waarin de betaling plaatsvond. Een inschrijving met verdergaande terugwerkende kracht is niet mogelijk. Hoofdstuk 6. Andere inschrijvingsvormen Artikel 28. Registratie als bijvakstudent De student die in het kader van een inschrijving voor een opleiding aan een andere universiteit één of meer onderwijsonderdelen wil volgen aan de RU, dient hiervoor een verzoek in bij het college van bestuur volgens de daarvoor geldende procedure. Het verzoek dient ten minste vergezeld te gaan van: a. een verklaring van de examencommissie van de opleiding waarvoor de student reeds aan een Nederlandse instelling voor hoger onderwijs elders is ingeschreven dat het vak in het kader van die opleiding gevolgd kan worden; b. een verklaring van de examencommissie van de opleiding aan de Radboud Universiteit Nijmegen dat tegen een registratie als bijvakstudent geen bezwaar bestaat, en c. een bewijs betaald wettelijk collegegeld (BBC) van de instelling van eerste inschrijving als het een Nederlandse instelling van hoger onderwijs betreft. Hoofdstuk 7. Overgangsbepalingen Artikel 29. Overgangsrecht voor deeltijdstudenten die sinds het studiejaar onafgebroken als deeltijdstudent staan ingeschreven voor dezelfde opleiding 1. Deeltijdstudenten, die ten minste sinds het studiejaar onafgebroken als deeltijdstudent staan ingeschreven voor dezelfde opleiding, die krachtens de wettelijke bepalingen het wettelijk collegegeld verschuldigd zijn betalen 1.210,.- in plaats van het wettelijke tarief bedoeld in artikel Het bepaalde in het eerste lid is van toepassing gedurende de nominale studieduur zoals die voor deeltijdstudenten is beschreven in de desbetreffende OER plus één studiejaar, te rekenen vanaf het eerste studiejaar van inschrijving. 3. Deeltijdstudenten, die ten minste sinds het studiejaar onafgebroken als deeltijdstudent staan ingeschreven voor dezelfde opleiding ter verkrijging van een tweede Versie Regeling aanmelding en inschrijving

11 bachelor- of mastergraad, zijn een instellingscollegegeld van 1.210,- verschuldigd gedurende de nominale studieduur zoals die voor deeltijdstudenten is beschreven in de desbetreffende OER plus één studiejaar, te rekenen vanaf het eerste studiejaar van inschrijving voor die tweede opleiding. Hoofdstuk 8. Slotbepalingen Artikel 30. Uitvoering De directeur van de Dienst Studentenzaken (DSZ) is namens het college van bestuur belast met de uitvoering van het bepaalde in deze regeling. Artikel 31. Hardheidsclausule Waar de toepassing van deze regeling tot onbillijkheden van overwegende aard leidt, kan het college van bestuur desgevraagd ten gunste van de student van deze regeling afwijken, onverminderd het bepaalde in artikel 7.48, vijfde lid van de WHW. Het gemotiveerde verzoek dient schriftelijk te worden ingediend. Artikel 32. Onvoorziene omstandigheden In alle gevallen waarin deze regeling niet of onvoldoende voorziet beslist het college van bestuur. Bij onduidelijkheid dan wel strijdigheid tussen deze regeling en wettelijke bepalingen op grond van Hoofdstuk 7, titel 1 tot en met 3 van de WHW, prevaleert de wettekst. Artikel 33. Inwerkingtreding Deze regeling treedt in werking per 1 september 2014 en geldt tot en met 31 augustus 2015, behoudens tussentijdse wetswijzigingen. Per 1 september 2014 is de Regeling Aanmelding en Inschrijving ingetrokken. Artikel 34. Bezwaar Tegen besluiten op grond van deze regeling kan binnen zes weken bezwaar gemaakt worden bij het college van bestuur. Artikel 35. Geldigheidsduur Deze regeling geldt van 1 september 2014 tot en met 31 augustus 2015, en vervangt voorgaande regelingen betreffende aanmelding en inschrijving. Vastgesteld door het college van bestuur in zijn vergadering van 17 maart 2014 Versie Regeling aanmelding en inschrijving

Instituut voor Bedrijfskunde

Instituut voor Bedrijfskunde Hogeschoolgids Instituut voor Bedrijfskunde Bacheloropleidingen editie augustus 2013 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus een goede studietijd

Nadere informatie

Toelichting bij (her)inschrijven 2014/2015

Toelichting bij (her)inschrijven 2014/2015 Toelichting bij (her)inschrijven 2014/2015 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 2 2 INSCHRIJVEN... 2 Verificatie persoonsgegevens... 2 Verificatie vooropleidingsgegevens... 2 Wijziging aanmelding of gegevens...

Nadere informatie

OER Civiele Techniek

OER Civiele Techniek OER Civiele Techniek Woord vooraf Dit document is het Studentenstatuut CiT, verder te noemen SS-CiT en bestaat uit: Studiehandleiding Civiele techniek Onderwijs- en Examenregeling UT (OER: artikel 1 t/m

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015

Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015 Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015 Inhoudsopgave Pagina PARAGRAAF 1 - ALGEMENE BEPALINGEN 2 Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling 2 Artikel 2 Begripsomschrijving 3 Artikel

Nadere informatie

ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME

ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME BACHELOR EXAMENREGLEMENT 2004 (Geldend vanaf 1 oktober 2004) ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME B A C H E L O R EXAMENREGLEMENT 2004 (Geldend vanaf 1 oktober

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 1 Contents Deel 1A: Onderwijs aan de HAN... 6 Inleiding... 6 Algemene bepalingen... 6 Lesdagen en vakanties... 7 Uitgangspunten

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015 Contents Deel 1A: Onderwijs aan de HAN... 5 Inleiding... 5 Algemene bepalingen... 5 Lesdagen en vakanties... 6 Uitgangspunten

Nadere informatie

ONDERWIJSOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS OOK ALGEMENE VOORWAARDEN

ONDERWIJSOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS OOK ALGEMENE VOORWAARDEN ONDERWIJSOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS OOK ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 deze OOK is afgesloten op 15 oktober 2011; deze OOK is afgesloten gelet op: - artikel 8.1.3. van de Wet educatie en het beroepsonderwijs

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl Algemene voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden Drinkwater Vitens per 2012 zijn in lijn met het model dat de Vewin in maart 2012 in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen examencommissie Geneeskunde Masteropleiding Geneeskunde Curius + en Tweede fase ongedeelde opleiding Geneeskunde Curius

Regels en Richtlijnen examencommissie Geneeskunde Masteropleiding Geneeskunde Curius + en Tweede fase ongedeelde opleiding Geneeskunde Curius Regels en Richtlijnen examencommissie Geneeskunde Masteropleiding Geneeskunde Curius + en Tweede fase ongedeelde opleiding Geneeskunde Curius Vastgesteld op 6 februari 2015, ingangsdatum 15 februari 2015

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Bij deze

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Regels & Richtlijnen van de Examencommissie

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Regels & Richtlijnen van de Examencommissie Onderwijs- en Exaenregeling (OER) Regels & Richtlijnen van de Exaencoissie O E I R v 2008-2009 Bacheloropleiding Industrieel Ontwerpen www.io.tudelft.nl Industrieel Ontwerpen Faculteit Industrieel Ontwerpen

Nadere informatie

Artikel 4 1. Het proefschrift kan door één persoon dan wel door twee personen tezamen worden geschreven.

Artikel 4 1. Het proefschrift kan door één persoon dan wel door twee personen tezamen worden geschreven. Promotiereglement van de Open Universiteit Nederland Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: Wet : de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Artikel 3 Duur en beëindiging opdracht Ten aanzien van de duur en eventuele beëindiging van een Opdracht geldt het volgende: 1. Indien voor de duur

Artikel 3 Duur en beëindiging opdracht Ten aanzien van de duur en eventuele beëindiging van een Opdracht geldt het volgende: 1. Indien voor de duur ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Pollux: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Pollux Personeelsdiensten B.V., gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs

Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs Dit is een uitgave van het onderzoeksbureau van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar:

Nadere informatie

SpaarHypotheekVerzekering behorende bij de Spaarhypotheek van Bank of Scotland

SpaarHypotheekVerzekering behorende bij de Spaarhypotheek van Bank of Scotland SpaarHypotheekVerzekering behorende bij de Spaarhypotheek van Bank of Scotland Algemene voorwaarden SHBSO-36406-1109 1 Begripsomschrijvingen Aanvullende dekking De dekking waarbij de verzekerde gebeurtenis

Nadere informatie

VERORDENINGEN. 16.6.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 152/1

VERORDENINGEN. 16.6.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 152/1 16.6.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 152/1 I (Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is) VERORDENINGEN VERORDENING (EG) Nr. 469/2009 VAN HET EUROPEES

Nadere informatie

Faculteit Wijsbegeerte

Faculteit Wijsbegeerte Faculteit Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Wijsbegeerte Oude Boteringestraat 52 9712 GL Groningen telefoon 31 (0)50 3636161 fax 31 (0)50 3636160 www.rug.nl/filosofie/ Openingstijden voor

Nadere informatie

(Examenreglement voor luchtvarenden

(Examenreglement voor luchtvarenden VW Examenreglement voor luchtvarenden 2004 Regeling tot vaststelling van een nieuw examenreglement met betrekking tot bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart (Examenreglement voor luchtvarenden 2004)

Nadere informatie

De Nieuwe Regeling 2011 Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur DNR 2011 BNA NL INGENIEURS

De Nieuwe Regeling 2011 Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur DNR 2011 BNA NL INGENIEURS De Nieuwe Regeling 011 Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur DNR 011 BNA NL INGENIEURS De Nieuwe Regeling 011 Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur

Nadere informatie

CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014. versie augustus 2012

CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014. versie augustus 2012 CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014 versie augustus 2012 Vakbonden en de CAO Over de afspraken in deze CAO onderhandelen werkgeversorganisaties en vakbonden met elkaar. Uitzendkrachten kunnen ook invloed

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Pilatusdam Mens & Organisatie

Algemene Voorwaarden. Pilatusdam Mens & Organisatie Algemene Voorwaarden Pilatusdam Mens & Organisatie Pilatusdam Mens & Organisatie is een maatschap en houdt kantoor aan het Verbreepark 6a te (2731 BR) Benthuizen. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V.

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. D.O.e.N. BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid D.O.e.N. B.V. gevestigd

Nadere informatie

Wet milieubeheer Hoofdstuk 11

Wet milieubeheer Hoofdstuk 11 Wet milieubeheer Hoofdstuk 11 HOOFDSTUK 11 GELUID TITEL 11.1 ALGEMEEN Artikel 11.1 1. In dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: beheerder: beheerder van de weg of spoorweg;

Nadere informatie

N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken. Gids aanvullende WAO-verzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2004

N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken. Gids aanvullende WAO-verzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2004 N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Gids aanvullende WAO-verzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2004 WAO-gat in de metaal en techniek De aanvullende WAO-verzekering voor

Nadere informatie

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 Leenvoorwaarden Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN............................................. 3 2 TOTSTANDKOMING LEENOVEREENKOMST................................

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versie 1

Algemene voorwaarden Versie 1 Versie 1 Inleiding De uitzendverhouding De uitzendverhouding kent drie partijen: de opdrachtgever, de uitzendkracht en de uitzendonderneming. Voor een goed begrip van de verhouding tussen de bij een uitzending

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Banden- Wielenbranche

Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Banden- Wielenbranche Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Banden- Wielenbranche Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Werkgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich uitsluitend, in

Nadere informatie

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015 Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015 Artikel 1 Toepassing Dit reglement is van toepassing op aanmeldingen die na 1 april 2015 zijn ontvangen

Nadere informatie