voor hoger onderwijs op grond van artikel 7.48 WHW; toegelaten te kunnen worden tot een masteropleiding van de RU;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "voor hoger onderwijs op grond van artikel 7.48 WHW; toegelaten te kunnen worden tot een masteropleiding van de RU;"

Transcriptie

1 Regeling Aanmelding en Inschrijving Regeling ter uitwerking van de wettelijke bepalingen inzake inschrijving en collegegeld in de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW), die op grond van artikel 12, tweede lid van de Structuurregeling van toepassing zijn op de Radboud Universiteit Nijmegen. Hoofdstuk 1: Algemeen Artikel 1. Begripsbepalingen 1. De in deze regeling voorkomende begrippen hebben de betekenis die de Structuurregeling, respectievelijk de krachtens de Structuurregeling geldende wettelijke bepalingen van de WHW daaraan geven. 2. Voorts wordt in deze regeling verstaan onder: a. Aanmelding: een verzoek tot inschrijving; b. BSA: bindend studieadvies als bedoeld in artikel 7.8b WHW; c. BBC: bewijs betaald wettelijk collegegeld, afgegeven door een Nederlandse instelling voor hoger onderwijs op grond van artikel 7.48 WHW; d. BRON HO: Het basisregister onderwijs hoger onderwijs, als bedoeld in artikel 24b van de wet op het onderwijstoezicht; e. DUO: Dienst uitvoering Onderwijs; f. GBA: gemeentelijke basisadministratie; g. herinschrijving: hernieuwde inschrijving voor een zelfde opleiding, direct aansluitend aan de eerdere inschrijving voor die opleiding; h. nominale studieduur: studieduur zoals die is vastgelegd in de desbetreffende onderwijs- en examenregeling; i. OER: onderwijs- en examenregeling; j. Premaster: een schakelprogramma, bestaande uit bachelorvakken bedoeld om toegelaten te kunnen worden tot een masteropleiding van de RU; k. RU: Radboud Universiteit Nijmegen, en l. Studielink: de webapplicatie ten behoeve van inschrijving aan Nederlandse universiteiten en hogescholen ( 3. Voor de berekening van de nominale studieduur wordt in deze regeling uitgegaan van 30 september als peildatum. 4. De bepalingen van deze regeling betreffende deeltijdstudenten zijn van overeenkomstige toepassing op duale studenten. Artikel 2. Aanmelding en inschrijving algemeen 1. Aan een inschrijving gaat een tijdige aanmelding vooraf. 2. Inschrijving is uitsluitend mogelijk indien voldaan is aan de toelatings- en toelaatbaarheideisen genoemd in artikel 5 en 6. Versie Regeling aanmelding en inschrijving

2 3. De bepalingen betreffende de aanmelding en inschrijving gelden voor iedere inschrijving en herinschrijving. 4. Een aanmelding geschiedt door het (geheel en correct) invullen van de webapplicatie Studielink ( met opgave van de Radboud Universiteit Nijmegen als instelling en onder vermelding van de naam van de desbetreffende opleiding. 5. Bij de aanmelding dienen alle gevraagde documenten te worden ingeleverd. 6. Een inschrijving is pas geëffectueerd als aan alle administratieve verplichtingen is voldaan en de verschuldigde bedragen zijn voldaan. Artikel 3. Studiekeuzecheck 1. Een aankomend student als bedoeld in artikel 7.31 WHW die zich voor een eerste maal voor de propedeutische fase van een bacheloropleiding wenst in te schrijven dient zich uiterlijk op 1 mei aan te melden, om recht te hebben op een studiekeuzeadvies op basis van de regeling Studiekeuzecheck. 2. De aanmeldprocedure bedoeld in artikel 2, vierde lid omvat voor de daarvoor in aanmerking komende studenten tevens de studiekeuzeactiviteit zoals vastgelegd in de Regeling Studiekeuzecheck. Artikel 4. Relevante data 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 3, eerste lid is aanmelden met het oog op inschrijving per 1 september 2014 mogelijk tot en met 31 augustus Inschrijven na 30 september 2014 is, met uitzondering van het bepaalde in het vierde lid, uitsluitend mogelijk wanneer de desbetreffende examencommissie desgevraagd verklaart dat er geen bezwaar bestaat tegen de latere inschrijving en dat inpassing in het onderwijs nog mogelijk is. 3. Voor iedere inschrijving geldt dat deze plaatsvindt met ingang van de maand volgend op de maand waarin aan alle voorwaarden voor inschrijving is voldaan. 4. Inschrijven voor een opleiding waarvoor een inschrijvingsbeperking (numerus fixus) geldt en waarvoor een bewijs van toelating van DUO is vereist, is mogelijk gedurende de termijn die bij dat bewijs is genoemd, doch uiterlijk tot en met 30 september In tegenstelling tot het bepaalde in het derde lid vindt in dit geval inschrijving plaats met terugwerkende kracht tot en met 1 september Indien op grond van het bepaalde in de OER een opleiding voor een student begint op 1 februari, kan een student die daarom verzoekt in afwijking van het bepaalde in het tweede lid ook na 1 september worden ingeschreven mits het verzoek daartoe via Studielink vóór 1 februari is ingediend. Artikel 5. Toelating en toelaatbaarheid 1. Toelaatbaar tot een bacheloropleiding van de Radboud Universiteit is degene die voldoet aan de vooropleidingseisen als bedoeld in de artikelen 7.23a tot en met 7.30 WHW, alsmede aan de eisen genoemd in de desbetreffende OER. 2. Onverminderd het bepaalde in het derde lid, geldt voor aankomend studenten die toelating wensen tot de propedeutische fase van een van de hierna te noemen numerus Versie Regeling aanmelding en inschrijving

3 fixus opleidingen dat inschrijving alleen mogelijk is op basis van een namens de minister door DUO afgegeven bewijs van toelating. Het betreft voor 2014 de opleidingen: a. Geneeskunde; b. Tandheelkunde; c. Biomedische wetenschappen; d. Psychologie en e. Bedrijfskunde. 3. Toelating tot de propedeutische fase van de bacheloropleidingen Geneeskunde en Biomedische wetenschappen geschiedt in zijn geheel, en voor de opleidingen Tandheelkunde, Psychologie en Bedrijfskunde deels, op basis van decentrale selectie als bedoeld in artikel 7.57e van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. 4. Toelaatbaar tot een masteropleiding van de RU is degene die voldoet aan de wettelijke eisen zoals bepaald in de artikelen 7.30b tot en met 7.30e van de WHW alsmede aan de eisen genoemd in de desbetreffende OER. Artikel 6. Toelating op grond van een buitenlands diploma 1. Toelating op grond van een buiten Nederland afgegeven diploma als bedoeld in artikel 7.28 WHW is uitsluitend mogelijk indien men in het bezit is van een toelatingsbeschikking afgegeven door het college van bestuur en betrokkene heeft bewezen de Nederlandse taal voldoende te beheersen voor het met vrucht kunnen volgen van het onderwijs, overeenkomstig het bepaalde in de procedure Toelating op grond van buitenlandse diploma s. Ook dan dient aan de aanvullende eisen genoemd in de desbetreffende OER te zijn voldaan. 2. Van de eis inzake beheersing van de Nederlandse taal bedoeld in het eerste lid is vrijgesteld de bezitter van een van de hierna te noemen diploma s of certificaten: a. het diploma van het Staatsexamen Nederlands als tweede taal, programma II (NT2-II) b. het RU-certifcaat Nederlands als tweede taal (RU-NT2); c. het Certificaat Nederlands als vreemde taal, profiel Academische Taalvaardigheid óf profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs; d. International Baccalaureate: Nederlands als Language A of Language B (Higher Level); e. Europees Baccalaureaat: Nederlands als tweede taal; f. Verenigd Koninkrijk: Nederlands op GCE A-level (vanaf 1998); g. International GCSE First Language; h. Duitsland: Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife met Nederlands als Leistungs- of Grundkurs; i. Suriname: Vwo-diploma, propedeuse Anton de Kom universiteit; j. België: Diploma van Secundair Onderwijs (ASO), of k. Overzeese gebiedsdelen: vwo-diploma met Nederlands als eindexamenvak dan wel een diploma hoger onderwijs. 3. De examencommissie kan de bezitter van enig ander diploma of certificaat vrijstellen van het onderzoek. De studentdecaan adviseert de examencommissie al dan niet gevraagd over de verlening van deze vrijstellingen. Versie Regeling aanmelding en inschrijving

4 Hoofdstuk 2: Inschrijving Artikel 7. Inschrijvingsvoorwaarden 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 staat inschrijving voor een initiële opleiding aan de RU als student of extraneus open voor degene die voldoet aan het bepaalde in artikel 7.32 WHW. 2. Tot inschrijving wordt alleen dan overgegaan indien: a. de elektronische aanmelding via Studielink is afgerond en b. het verschuldigde college- of examengeld tijdig is of wordt voldaan, een en ander overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 3. Artikel 8. Premaster 1. Studenten als bedoeld in artikel 7.57i WHW die in het bezit zijn van een bachelordiploma, die met het oog op instroom in een masteropleiding van de RU een premasterprogramma willen volgen dienen in het bezit te zijn van een verklaring van de examencommissie waarin de omvang en inhoud van het te volgen schakelprogramma is vastgelegd. Het bepaalde in artikel 7, tweede lid is van overeenkomstige toepassing. 2. De hoogte van de te betalen vergoeding is gebaseerd op de omvang van het programma zoals vermeld in de verklaring. De student mag uitsluitend de onderwijsonderdelen volgen die in de verklaring zijn vastgelegd. 3. De student mag het desbetreffende onderwijs volgen gedurende twee ononderbroken studiejaren zonder dat opnieuw de vergoeding verschuldigd is. 4. De vergoeding wordt krachtens volmacht gedurende het eerste studiejaar in twee gelijke halfjaarlijkse termijnen in september en februari in rekening gebracht zonder dat daarvoor additionele administratiekosten zijn verschuldigd. Indien de inschrijving tijdens het eerste studiejaar vóór 1 februari via Studielink wordt beëindigd is betaling van de tweede termijn niet meer verschuldigd. 5. Het debiteurenprotocol is van overeenkomstige toepassing. 6. Indien de examencommissie zulks in de verklaring aangeeft bedraagt de termijn bedoeld in het derde lid voor studenten die zijn ingeschreven voor een deeltijd-premaster bij de faculteit der rechten in afwijking van het bepaalde in het derde lid drie jaar. 7. Het bepaalde in de artikelen 21, 22, 23, 24 en 25 is niet van toepassing op studenten die zijn ingeschreven voor een premasterprogramma. 8. De hoogte van de te betalen vergoeding wordt op basis van de omvang van het programma als bedoeld in het tweede lid en de tarieven bedoeld in artikel 18 vastgesteld. Artikel 9. Bindend Studieadvies (BSA) 1. Indien aan een student een negatief bindend studieadvies (BSA) is afgegeven, is inschrijving of herinschrijving voor de desbetreffende opleiding of voor het cluster van verwante opleidingen waartoe die opleiding behoort en zoals is vastgelegd in de desbetreffende OER, gedurende een periode van drie studiejaren na afgifte van dat advies niet mogelijk. Versie Regeling aanmelding en inschrijving

5 2. Het bepaalde in het eerste lid is onverkort van toepassing gedurende de looptijd van een eventuele bezwaar- of beroepsprocedure betreffende het BSA of daaraan ten grondslag liggende besluiten. Hoofdstuk 3: Collegegeld Artikel 10. Soorten collegegeld Onderscheiden worden de volgende soorten collegegeld: a. het wettelijk collegegeld, zijnde het wettelijk collegegeld, als bedoeld in artikel 7.45 en 7.45a WHW; b. het instellingscollegegeld bedoeld in artikel 7.46 WHW ter hoogte van het wettelijk tarief, en c. het instellingscollegegeld bedoeld in artikel 7.46 WHW, ter hoogte van een gedifferentieerd tarief, zoals omschreven in artikel 17. Artikel 11. Wettelijk collegegeld - algemene voorwaarden Het wettelijk collegegeld is verschuldigd door een student die voldoet aan de voorwaarden genoemd in artikel 7.45a WHW. Artikel 12. Vrijstelling en vermindering van collegegeld 1. Het college van bestuur kan een student die wenst te worden ingeschreven aan de RU voor een opleiding waarvoor hij het wettelijk collegegeld dient te betalen en die voldoet aan het bepaalde in artikel 7.48, eerste lid WHW, geheel of gedeeltelijk vrijstellen van het betalen van collegegeld. 2. De verleende vrijstelling geldt slechts voor de duur dat aan de desbetreffende voorwaarden voor de vrijstelling is voldaan. Artikel 13. Het instellingscollegegeld ter hoogte van het wettelijk tarief 1. Het instellingscollegegeld ter hoogte van het wettelijk tarief is verschuldigd door de student die direct aansluitend aan het behalen van een graad aan de RU, derhalve zonder onderbreking, wordt ingeschreven voor een volgende opleiding ter verkrijging van een tweede bachelor- of mastergraad. 2. De student, die formeel is toegelaten tot het speciale programma voor de opleiding van kaakchirurgen, die de bachelor- en masteropleiding Geneeskunde aan de RU of aan een andere Nederlandse universiteit heeft afgerond, is het instellingscollegeld ter hoogte van het wettelijk tarief verschuldigd voor de nog te volgen opleiding Tandheelkunde gedurende de nominale studieduur plus één studiejaar, mits hij voldoet aan het nationaliteitsvereiste. 3. De student die formeel is toegelaten tot het speciale programma voor de opleiding van kaakchirurgen, die de bachelor- en masteropleiding Tandheelkunde aan de RU heeft afgerond, is het instellingscollegeld ter hoogte van het wettelijk tarief verschuldigd voor de nog te volgen opleiding Geneeskunde voor de nominale studieduur plus één studiejaar, mits hij voldoet aan het nationaliteitsvereiste. Versie Regeling aanmelding en inschrijving

6 Artikel 14. Het gedifferentieerde instellingscollegegeld In alle gevallen waarin artikel 9 tot en met 13 niet van toepassing zijn, is het gedifferentieerd instellingscollegegeld verschuldigd. Hoofdstuk 4. Tarieven en betaalwijze Artikel 15. Wettelijk collegegeld Het wettelijk collegegeld bij inschrijving voor een voltijdse of deeltijdse opleiding bedraagt 1.906,-. Artikel 16. Instellingscollegegeld ter hoogte van het wettelijk tarief Het tarief voor het instellingscollegegeld ter hoogte van het wettelijk tarief voor een voltijdse of deeltijdse opleiding bedraagt 1.906,-. Artikel 17. Gedifferentieerd instellingscollegegeld 1. De tarieven voor opleidingen bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid bedragen voor: a. Bacheloropleidingen voltijd 6.994,- b. Bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid deeltijd nieuw programma c. Overige deeltijdopleidingen 3.839, ,- d. Masteropleiding Nederlands Recht deeltijd nieuw programma e. Overige Masteropleidingen 4.786, ,- 2. De tarieven voor opleidingen bij de Faculteit der Letteren bedragen voor: a. Bacheloropleidingen 6.994,- b. Masteropleidingen 9.570,- 3. De tarieven voor opleidingen bij de Faculteit der Sociale wetenschappen bedragen voor: a. Bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie 9.570,- Versie Regeling aanmelding en inschrijving

7 b. Overige Bacheloropleidingen 6.994,- c. Masteropleiding Artificial Intelligence ,- d. Masteropleidingen Cognitive Neuroscience ,- e. Overige masteropleidingen 9.570,- 4. De tarieven voor opleidingen bij de Faculteit der Managementwetenschappen bedragen voor: a. Bacheloropleidingen 6.994,- b. Masteropleidingen 9.570,- 5. De tarieven voor opleidingen bij de Faculteit der Theologie, Religiewetenschappen en Filosofie bedragen voor: a. Bacheloropleiding Theologie Bachelor opleiding Religiestudies 1.906,- b. Overige Bacheloropleidingen 6.994,- c. Masteropleiding Theologie Masteropleiding Theologie en Religiewetenschappen 1.906,- d. Masteropleiding Theology 1.906,- e. Overige masteropleiding 9.570,- 6. De tarieven voor opleidingen bij de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica bedragen voor de a. Bacheloropleidingen 9.570,- b. Masteropleidingen ,- Versie Regeling aanmelding en inschrijving

8 7. De tarieven voor opleidingen bij de Faculteit der Medische wetenschappen bedragen voor de a. Bacheloropleiding Biomedische wetenschappen 9.570,- b. Overige Bacheloropleidingen ,- c. Masteropleiding Biomedical Science ,- d. Masteropleiding Molecular Mechanisms of Disease ,- e. Overige Masteropleidingen ,- 8. De tarieven voor masteropleidingen bij de Radboud Docenten academie (RDA) bedragen 9.570,- Artikel 18. Hoogte vergoedingen premasters Omvang Prijs per ECTS Tot en met 30 ECTS 31,77 Vanaf 31 ECTS 63,54 Artikel 19. Tarieven joint programmes Voor speciale programma s die in samenwerking met andere instellingen voor hoger onderwijs worden verzorgd stelt het college van bestuur de verschuldigde bedragen afzonderlijk vast. Artikel 20. Examengeld Het examengeld voor extraneï bedraagt voor alle daarvoor in aanmerking komende opleidingen 1.906,-. Artikel 21. Betaalwijze 1. Het collegegeld wordt voldaan a. hetzij door betaling ineens, al dan niet bij volmacht, b. hetzij door middel van een onherroepelijke volmacht voor gespreide betalingen in maandelijkse termijnen. Bij inschrijving per 1 september wordt het bedrag geïnd in 12 gelijke termijnen, te beginnen in september Bij een gespreide betaling worden administratiekosten ad 24,- in rekening gebracht. Het volledige bedrag aan administratiekosten wordt tegelijkertijd met de eerste termijnbetaling geïnd. Versie Regeling aanmelding en inschrijving

9 3. Op de inning van collegegelden en examengelden is het debiteurenprotocol van de universiteit van toepassing. Hoofdstuk 5. Vermindering, vrijstelling en restitutie collegegeld Artikel 22. Vermindering collegegeld Een student is slechts een gedeelte van het collegegeld verschuldigd, indien de student zich gedurende het studiejaar inschrijft. In dat geval wordt het verschuldigde bedrag berekend naar rato van het aantal resterende maanden van het desbetreffende studiejaar. Artikel 23. Betaling collegegeld bij meer dan één gelijktijdige inschrijvingen. Onverminderd het bepaalde in artikel 7.48 WHW is een student, indien het uitsluitend een inschrijving voor meer dan één opleiding aan de Radboud Universiteit Nijmegen betreft, slechts éénmaal collegegeld verschuldigd, waarbij dan het hoogste voor hem geldende bedrag in rekening wordt gebracht. Artikel 24. Beëindiging inschrijving 1. Iedere inschrijving eindigt in ieder geval van rechtswege op de laatste dag van het studiejaar, te weten 31 augustus. 2. Indien een bewijs van betaald collegegeld (BBC) door de RU is verstrekt wordt de inschrijving niet eerder tussentijds beëindigd dan nadat het BBC is ingeleverd. 3. Het verzoek tot tussentijdse beëindiging van de inschrijving dient te worden ingediend via Studielink. Artikel 25. Restitutie collegegeld 1. Restitutie vindt uitsluitend plaats nadat een verzoek tot beëindiging van de inschrijving is ingediend via studielink. 2. Wat betreft restitutie van het wettelijke en het instellingscollegegeld is het bepaalde in artikel 7.48 WHW van overeenkomstige toepassing. Artikel 26. Restitutie examengeld Behoudens in het geval van overlijden van de extraneus vindt geen restitutie plaats van het examengeld. Het bepaalde in artikel 7.48 vierde lid WHW is in geval van overlijden van overeenkomstige toepassing. Artikel 27. Schadevergoeding 1. Degene die gebruik maakt van onderwijs- of examenvoorzieningen zonder rechtsgeldige inschrijving is naast het van toepassing zijnde collegegeld of vergoeding een schadevergoeding verschuldigd. 2. De hoogte van de schadevergoeding bedraagt een twaalfde deel van het toepasselijke gedifferentieerde instellingscollegegeld voor elke maand dat betrokkene onrechtmatig Versie Regeling aanmelding en inschrijving

10 gebruik heeft gemaakt van onderwijs- en examenvoorzieningen van een of meerdere opleidingen van de universiteit. 3. Het collegegeld voor het gehele studiejaar alsmede het bedrag van de schadevergoeding zijn zonder nadere ingebrekestelling direct volledig invorderbaar. 4. De inschrijving wordt na betaling van de verschuldigde bedragen desgewenst alsnog gerealiseerd met ingang van de eerste van de maand waarin de betaling plaatsvond. Een inschrijving met verdergaande terugwerkende kracht is niet mogelijk. Hoofdstuk 6. Andere inschrijvingsvormen Artikel 28. Registratie als bijvakstudent De student die in het kader van een inschrijving voor een opleiding aan een andere universiteit één of meer onderwijsonderdelen wil volgen aan de RU, dient hiervoor een verzoek in bij het college van bestuur volgens de daarvoor geldende procedure. Het verzoek dient ten minste vergezeld te gaan van: a. een verklaring van de examencommissie van de opleiding waarvoor de student reeds aan een Nederlandse instelling voor hoger onderwijs elders is ingeschreven dat het vak in het kader van die opleiding gevolgd kan worden; b. een verklaring van de examencommissie van de opleiding aan de Radboud Universiteit Nijmegen dat tegen een registratie als bijvakstudent geen bezwaar bestaat, en c. een bewijs betaald wettelijk collegegeld (BBC) van de instelling van eerste inschrijving als het een Nederlandse instelling van hoger onderwijs betreft. Hoofdstuk 7. Overgangsbepalingen Artikel 29. Overgangsrecht voor deeltijdstudenten die sinds het studiejaar onafgebroken als deeltijdstudent staan ingeschreven voor dezelfde opleiding 1. Deeltijdstudenten, die ten minste sinds het studiejaar onafgebroken als deeltijdstudent staan ingeschreven voor dezelfde opleiding, die krachtens de wettelijke bepalingen het wettelijk collegegeld verschuldigd zijn betalen 1.210,.- in plaats van het wettelijke tarief bedoeld in artikel Het bepaalde in het eerste lid is van toepassing gedurende de nominale studieduur zoals die voor deeltijdstudenten is beschreven in de desbetreffende OER plus één studiejaar, te rekenen vanaf het eerste studiejaar van inschrijving. 3. Deeltijdstudenten, die ten minste sinds het studiejaar onafgebroken als deeltijdstudent staan ingeschreven voor dezelfde opleiding ter verkrijging van een tweede Versie Regeling aanmelding en inschrijving

11 bachelor- of mastergraad, zijn een instellingscollegegeld van 1.210,- verschuldigd gedurende de nominale studieduur zoals die voor deeltijdstudenten is beschreven in de desbetreffende OER plus één studiejaar, te rekenen vanaf het eerste studiejaar van inschrijving voor die tweede opleiding. Hoofdstuk 8. Slotbepalingen Artikel 30. Uitvoering De directeur van de Dienst Studentenzaken (DSZ) is namens het college van bestuur belast met de uitvoering van het bepaalde in deze regeling. Artikel 31. Hardheidsclausule Waar de toepassing van deze regeling tot onbillijkheden van overwegende aard leidt, kan het college van bestuur desgevraagd ten gunste van de student van deze regeling afwijken, onverminderd het bepaalde in artikel 7.48, vijfde lid van de WHW. Het gemotiveerde verzoek dient schriftelijk te worden ingediend. Artikel 32. Onvoorziene omstandigheden In alle gevallen waarin deze regeling niet of onvoldoende voorziet beslist het college van bestuur. Bij onduidelijkheid dan wel strijdigheid tussen deze regeling en wettelijke bepalingen op grond van Hoofdstuk 7, titel 1 tot en met 3 van de WHW, prevaleert de wettekst. Artikel 33. Inwerkingtreding Deze regeling treedt in werking per 1 september 2014 en geldt tot en met 31 augustus 2015, behoudens tussentijdse wetswijzigingen. Per 1 september 2014 is de Regeling Aanmelding en Inschrijving ingetrokken. Artikel 34. Bezwaar Tegen besluiten op grond van deze regeling kan binnen zes weken bezwaar gemaakt worden bij het college van bestuur. Artikel 35. Geldigheidsduur Deze regeling geldt van 1 september 2014 tot en met 31 augustus 2015, en vervangt voorgaande regelingen betreffende aanmelding en inschrijving. Vastgesteld door het college van bestuur in zijn vergadering van 17 maart 2014 Versie Regeling aanmelding en inschrijving

REGELING AANMELDING & INSCHRIJVING 2015-2016

REGELING AANMELDING & INSCHRIJVING 2015-2016 REGELING AANMELDING & INSCHRIJVING 2015-2016 Regeling ter uitwerking van de wettelijke bepalingen inzake inschrijving en collegegeld in de Wet op Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, die op grond

Nadere informatie

Bijlage 1 Regeling Aanmelding en Inschrijving 2016/2017

Bijlage 1 Regeling Aanmelding en Inschrijving 2016/2017 Bijlage 1 Regeling Aanmelding en Inschrijving 2016/2017 HOOFDSTUK I ALGEMEEN Artikel 1. Begripsbepalingen 1. De in deze regeling voorkomende begrippen hebben, indien die begrippen ook voorkomen in de structuurregeling

Nadere informatie

REGELING AANMELDING & INSCHRIJVING /

REGELING AANMELDING & INSCHRIJVING / REGELING AANMELDING & INSCHRIJVING 2 0 1 6 / 2 0 1 7 Regeling ter uitwerking van de wettelijke bepalingen inzake inschrijving en collegegeld in de Wet op Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek,

Nadere informatie

REGELING AANMELDING & INSCHRIJVING

REGELING AANMELDING & INSCHRIJVING REGELING AANMELDING & INSCHRIJVING V O O R H E T S T U D I E J A A R 2 0 1 7-2 0 1 8 pagina 1 van 20 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I ALGEMEEN... 3 HOOFDSTUK II INSCHRIJVING... 5 HOOFDSTUK III COLLEGEGELD...

Nadere informatie

Versie 14/04/2014 Pagina 1

Versie 14/04/2014 Pagina 1 Toelichting bij de Regeling Aanmelding en Inschrijving 2014-2015 Deze toelichting bevat een uitleg en invulling van de Regeling Aanmelding en Inschrijving 2014-2015. Bedenk dat in alle gevallen de tekst

Nadere informatie

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010 Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010 Vastgesteld door het College van Bestuur op 7 april 2009 Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte van deze regeling 1. Deze regeling heeft

Nadere informatie

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2013-2014

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2013-2014 Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2013-2014 Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte en begripsbepalingen 1. Deze regeling heeft betrekking op studenten en extraneï van reguliere (in

Nadere informatie

de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2015-2016 Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte en begripsbepalingen 1. Deze regeling heeft betrekking op studenten en extranei van reguliere (in

Nadere informatie

Regeling Aanmelding, Toelating, Inschrijving, Uitschrijving en Collegegeld

Regeling Aanmelding, Toelating, Inschrijving, Uitschrijving en Collegegeld Regeling Aanmelding, Toelating, Inschrijving, Uitschrijving en Collegegeld Hoofdstuk 1: Aanmelding, toelating en inschrijving Artikel 1.1 Beslissing op verzoek tot inschrijving Bureau Studentenzaken (hierna:

Nadere informatie

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek 1 Inhoud 1. Bepalingen... 3 2. Vooropleidingseisen... 3 2.1. Vooropleidingseisen Bachelor Humanistiek... 3 2.2. Vooropleidingseisen premaster

Nadere informatie

Regeling inschrijving en collegegeld 2013/2014

Regeling inschrijving en collegegeld 2013/2014 Regeling inschrijving en collegegeld 2013/2014 Deze regeling bevat een nadere uitwerking van hoofdstuk 7 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW), waarin de hoofdregels voor

Nadere informatie

DEEL 1 INSCHRIJVING. Artikel 1 Begripsbepalingen. In deze regeling wordt verstaan onder:

DEEL 1 INSCHRIJVING. Artikel 1 Begripsbepalingen. In deze regeling wordt verstaan onder: Regeling inschrijving en collegegeld 2015/2016 Deze regeling bevat een nadere uitwerking van hoofdstuk 7 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW), waarin de hoofdregels voor

Nadere informatie

Regels van procedurele aard met betrekking tot vaststelling, bekendmaking en betaling college- en examengeld

Regels van procedurele aard met betrekking tot vaststelling, bekendmaking en betaling college- en examengeld Regels van procedurele aard met betrekking tot vaststelling, bekendmaking en betaling college- en examengeld Citeertitel Datum inwerkingtreding 01-09-2015 Vastgesteld door College van Bestuur 01-04-2015

Nadere informatie

Regeling Aanmelding, Studiekeuzecheck, Inschrijving en Beëindiging Inschrijving TU/e 2014

Regeling Aanmelding, Studiekeuzecheck, Inschrijving en Beëindiging Inschrijving TU/e 2014 1 Regeling Aanmelding, Studiekeuzecheck, Inschrijving en Beëindiging Inschrijving TU/e 2014 Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e gelet op artikel 7.31b, 7.33, eerste lid,

Nadere informatie

Reglement Studiekeuzecheck Studiejaar Christelijke Hogeschool Windesheim

Reglement Studiekeuzecheck Studiejaar Christelijke Hogeschool Windesheim Reglement Studiekeuzecheck Studiejaar 2018-2019 Christelijke Hogeschool Windesheim Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 1: Begripsbepalingen... 3 Artikel 2: Relatie met de wet en overige

Nadere informatie

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld Vastgesteld door het College van Bestuur op 24 mei 2011

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld Vastgesteld door het College van Bestuur op 24 mei 2011 Vastgesteld door het College van Bestuur op 24 mei 2011 Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte en begripsbepalingen 1 Deze regeling heeft betrekking op studenten en extraneï van reguliere (in het

Nadere informatie

Inschrijvingsbesluit 2002/2003. transnationale. Universiteit Limburg

Inschrijvingsbesluit 2002/2003. transnationale. Universiteit Limburg Inschrijvingsbesluit 2002/2003 transnationale Universiteit Limburg Dit inschrijvingsbesluit is niet van toepassing op de Vlaamse (en ermee gelijkgestelde) studenten die onder de regels van het Vlaams collegegeld

Nadere informatie

[Geef tekst op] Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld

[Geef tekst op] Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte en begripsbepalingen 1. Deze regeling heeft betrekking op studenten en extranei van reguliere (in het CROHO opgenomen) opleidingen. 2. De hoofdstukken III

Nadere informatie

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2016

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2016 REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2016 Inhoud Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 1: Begripsbepalingen... 3 Artikel 2: Relatie met de wet en overige regelgeving...

Nadere informatie

Artikel 2.3 Instellingscollegegeld voor EER-studenten Artikel 2.4 Instellingscollegegeld voor niet-eer-studenten

Artikel 2.3 Instellingscollegegeld voor EER-studenten Artikel 2.4 Instellingscollegegeld voor niet-eer-studenten REGELING INSTELLINGSCOLLEGEGELD, WETTELIJK COLLEGEGELD DEELTIJDSE OPLEIDIN- GEN, VERHOOGD WETTELIJK COLLEGEGELD VOOR OPLEIDING MET KLEINSCHALIG EN IN- TENSIEF ONDERWIJS EN VERGOEDING PREMASTERS Artikel

Nadere informatie

Regeling Aanmelding, Studiekeuzecheck, Inschrijving en Beëindiging Inschrijving TU/e 2015

Regeling Aanmelding, Studiekeuzecheck, Inschrijving en Beëindiging Inschrijving TU/e 2015 1 Regeling Aanmelding, Studiekeuzecheck, Inschrijving en Beëindiging Inschrijving TU/e 2015 Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e gelet op artikel 7.31b, 7.33, eerste lid,

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 763 Paraaf: Onderwerp : Reglement Studiekeuzecheck Windesheim (van toepassing voor de inschrijving voor het studiejaar 2016-2017) Besluit : Het College van Bestuur

Nadere informatie

Regeling aanmelding en inschrijving Hogeschool Leiden 2015-2016

Regeling aanmelding en inschrijving Hogeschool Leiden 2015-2016 Regeling aanmelding en inschrijving Hogeschool Leiden 2015-2016 Toelichting Dit is de inschrijfregeling van Hogeschool Leiden. Hierin staan de belangrijkste regels omtrent het (her)inschrijven, uitschrijving

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Aanmelding en studiekeuzecheck bacheloropleidingen

Hoofdstuk 2 Aanmelding en studiekeuzecheck bacheloropleidingen 1 Regeling Aanmelding, Studiekeuzecheck, Inschrijving en Beëindiging Inschrijving TU/e 2017 Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e gelet op hoofdstuk 7, titel 3, art. 7.31a

Nadere informatie

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek 1 1. Bepalingen... 3 2. Vooropleidingseisen... 3 2.1. Vooropleidingseisen Bachelor Humanistiek... 3 2.2. Vooropleidingseisen Premaster (schakelprogramma

Nadere informatie

DEEL 1 INSCHRIJVING. Artikel 1 Begripsbepalingen. In deze regeling wordt verstaan onder:

DEEL 1 INSCHRIJVING. Artikel 1 Begripsbepalingen. In deze regeling wordt verstaan onder: Regeling inschrijving en collegegeld 2017/2018 Deze regeling bevat een nadere uitwerking van hoofdstuk 7 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW), waarin de hoofdregels voor

Nadere informatie

Inschrijfbesluit Wageningen University

Inschrijfbesluit Wageningen University Inschrijfbesluit Wageningen University 2016-2017 Corporate Education, Research & Innovation Regulier: student, extraneus en schakelstudent DATUM 7 juni 2016 AUTEUR Michèle Gimbrère STATUS definitief Wageningen

Nadere informatie

Regeling contractonderwijs 2015-2016 webversie 13 februari 2015

Regeling contractonderwijs 2015-2016 webversie 13 februari 2015 Regeling contractonderwijs 2015-2016 webversie 13 februari 2015 Tilburg University (TiU) verzorgt naast het onderwijs van initiële opleidingen contractonderwijs. Deze regeling bevat een explicitering van

Nadere informatie

Regeling aanmelding en inschrijving Hogeschool Leiden 2014-2015

Regeling aanmelding en inschrijving Hogeschool Leiden 2014-2015 Regeling aanmelding en inschrijving Hogeschool Leiden 2014-2015 Toelichting Dit is de inschrijvingsregeling van Hogeschool Leiden. Hierin staan de belangrijkste regels omtrent het (her)inschrijven, uitschrijving

Nadere informatie

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM Inhoud Preambule... 3 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 4 Hoofdstuk 2 Doelgroep... 5 Hoofdstuk 3 Rechten en plichten bij aanmelding... 5 Hoofdstuk 4 Studiekeuzecheck...

Nadere informatie

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek 1 1. Bepalingen... 3 2. Vooropleidingseisen... 3 2.1. Vooropleidingseisen Bachelor Humanistiek... 3 2.2. Vooropleidingseisen Premaster (schakelprogramma

Nadere informatie

Masterclass nieuwe bekostiging en Regeling collegegelden 2010-2011

Masterclass nieuwe bekostiging en Regeling collegegelden 2010-2011 Masterclass nieuwe bekostiging en Regeling collegegelden 2010-2011 2011 Sander Annink - Teamleider Studentregistratie Saxion SISLINK 2010 Kom verder. Saxion. Waarom deze masterclass en wat gaan we doen?

Nadere informatie

Inschrijfbesluit Wageningen University 2015-2016

Inschrijfbesluit Wageningen University 2015-2016 Inschrijfbesluit Wageningen University 2015-2016 Corporate Education, Research & Innovation Regulier: student, extraneus en schakelstudent DATUM 28 mei 2015 AUTEUR Michèle Gimbrère STATUS defintief Wageningen

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement in- en uitschrijving 2014-2015. Christelijke Hogeschool Windesheim

Uitvoeringsreglement in- en uitschrijving 2014-2015. Christelijke Hogeschool Windesheim Uitvoeringsreglement in- en uitschrijving 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim UITVOERINGSREGLEMENT IN- EN UITSCHRIJVING Christelijke Hogeschool Windesheim Studiejaar 2014-2015 Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 684 Paraaf: Onderwerp : Reglement Studiekeuzecheck Windesheim (Aanmelding, studiekeuzeactiviteiten en studiekeuzeadvies voor het studiejaar 2014-2015) Besluit : Het

Nadere informatie

INSCHRIJFREGELING HOGESCHOOL LEIDEN REGELING AANMELDING EN INSCHRIJVING HOGESCHOOL LEIDEN

INSCHRIJFREGELING HOGESCHOOL LEIDEN REGELING AANMELDING EN INSCHRIJVING HOGESCHOOL LEIDEN 161202/JZ/REM INSCHRIJFREGELING HOGESCHOOL LEIDEN REGELING AANMELDING EN INSCHRIJVING HOGESCHOOL LEIDEN 2017-2018 Deze regeling is op 1 februari 2017 vastgesteld door het College van Bestuur. De Studentenraad

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.31 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek juncto

Nadere informatie

het college van bestuur van de Vrije Universiteit van Amsterdam, verweerder.

het college van bestuur van de Vrije Universiteit van Amsterdam, verweerder. Zaaknummer : 2013/010 Rechter(s) : mrs. Loeb, Olivier, Van der Spoel, Datum uitspraak : 25 juni 2013 Partijen : Appellant tegen Vrije Universiteit van Amsterdam Trefwoorden : [instellings-]collegegeld,

Nadere informatie

Regeling contractcursisten aanschuifonderwijs 2014-2015

Regeling contractcursisten aanschuifonderwijs 2014-2015 Regeling contractcursisten aanschuifonderwijs 2014-2015 Tilburg University (TiU) onderscheidt binnen het contractonderwijs twee varianten, te weten het aanschuifonderwijs en het overig contractonderwijs.

Nadere informatie

De Regels van procedurele aard betreffende inschrijving en

De Regels van procedurele aard betreffende inschrijving en Regels van procedurele aard betreffende inschrijving en collegegeld Citeertitel Datum inwerkingtreding 01-03-2017 Vastgesteld door College van Bestuur 14-02-2017 Instemming van Medezeggenschapsraad Rechtsgrondslag

Nadere informatie

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek 2016-2017 Inhoud 1. Bepalingen 3 2. Vooropleidingseisen 3 2.1. Vooropleidingseisen Bachelor Humanistiek 3 2.2. Vooropleidingseisen Premaster

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.30b, vierde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

TMH Regeling aanmelding, inschrijving en uitschrijving

TMH Regeling aanmelding, inschrijving en uitschrijving TMH Regeling aanmelding, inschrijving en uitschrijving 2017-2018 Toelichting Dit is de inschrijvingsregeling van Thomas More Hogeschool. Hierin staan de belangrijkste regels omtrent het (her)inschrijven

Nadere informatie

Regeling Toelating en Inschrijving Zuyd Hogeschool

Regeling Toelating en Inschrijving Zuyd Hogeschool Regeling Toelating en Inschrijving Zuyd Hogeschool 2017-2018 Regeling Toelating en Inschrijving Zuyd Hogeschool 2017-2018 pagina 1 van 27 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN... 4 Artikel 1.1

Nadere informatie

Regeling Studiekeuzecheck en studiekeuzeadvies

Regeling Studiekeuzecheck en studiekeuzeadvies Regeling Studiekeuzecheck en studiekeuzeadvies Eigenaar Studentenzaken Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 20 februari 2014 Instemming van de CMR d.d. 20 februari 2014 2014, Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

REGLEMENT INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD

REGLEMENT INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD REGLEMENT INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD 2015-2016 ex art. 7.31b, 7.33, 7.42, 7.45 en 7.46 WHW vastgesteld door het college van bestuur op 18 november 2014 en nader gewijzigd op 8 juni 2015. Inhoud: REGLEMENT

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.31 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek juncto

Nadere informatie

INSCHRIJFREGELING HOGESCHOOL LEIDEN REGELING AANMELDING EN INSCHRIJVING HOGESCHOOL LEIDEN 2016-2017

INSCHRIJFREGELING HOGESCHOOL LEIDEN REGELING AANMELDING EN INSCHRIJVING HOGESCHOOL LEIDEN 2016-2017 INSCHRIJFREGELING HOGESCHOOL LEIDEN REGELING AANMELDING EN INSCHRIJVING HOGESCHOOL LEIDEN 2016-2017 Deze regeling is, overeenkomstig het besluit van de Studentenraad d.d. 04 maart 2016, door het College

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

REGELING INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN STUDIEJAAR 2014-2015

REGELING INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN STUDIEJAAR 2014-2015 REGELING INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN STUDIEJAAR 2014-2015 De Regeling Inschrijving en Collegegeld van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is gebaseerd op de artikelen 7.31a

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

Inschrijfbesluit Wageningen University

Inschrijfbesluit Wageningen University Inschrijfbesluit Wageningen University 2014-2015 Corporate Education, Research & Innovation Regulier: student, extraneus en schakelstudent DATUM 11 juni 2014 AUTEUR Michèle Gimbrère STATUS besluitvorming

Nadere informatie

REGELING INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN STUDIEJAAR 2015-2016

REGELING INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN STUDIEJAAR 2015-2016 REGELING INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN STUDIEJAAR 2015-2016 De Regeling Inschrijving en Collegegeld van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is gebaseerd op de artikelen 7.31a

Nadere informatie

Regeling in- en uitschrijving Christelijke Hogeschool Windesheim

Regeling in- en uitschrijving Christelijke Hogeschool Windesheim Regeling in- en uitschrijving 2017-2018 Christelijke Hogeschool Windesheim Vastgesteld door het College van Bestuur op 14 juni 2017 Inleiding De Regeling in- en uitschrijving 2017-2018 is een uitwerking

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 618 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enige andere wetten in verband met de invoering van een verhoogd

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase

Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Zwolle, 8 december 2008 Gewijzigd op 9 juli 2012 1 Titel I - Algemeen Artikel 1 - Doel 1. Het doel van het uitvoeringsreglement is te garanderen

Nadere informatie

Reglement (beëindiging) inschrijving studenten en extranei HZ. Stichting HZ Zeeland

Reglement (beëindiging) inschrijving studenten en extranei HZ. Stichting HZ Zeeland Reglement (beëindiging) inschrijving studenten en extranei HZ Stichting HZ Zeeland Het college van bestuur van de Stichting Hogeschool Zeeland; Gelet op het bepaalde in de artikelen 7.33 en 7.42 van de

Nadere informatie

Bij beslissing van 14 april 2013 heeft het college van bestuur het daartegen door appellant gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.

Bij beslissing van 14 april 2013 heeft het college van bestuur het daartegen door appellant gemaakte bezwaar ongegrond verklaard. Zaaknummer : 2013/091 Rechter(s) : mrs. Nijenhof, Olivier, Borman Datum uitspraak : 9 oktober 2013 Partijen : Appellant tegen Universiteit van Amsterdam Trefwoorden : Bestuursakkoord collegegeld tweede

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

REGELING INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN 2013-2014

REGELING INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN 2013-2014 REGELING INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN 2013-2014 De Regeling Inschrijving en Collegegeld van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is gebaseerd op de artikelen 7.32 tot en met

Nadere informatie

REGELING INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN STUDIEJAAR 2014-2015

REGELING INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN STUDIEJAAR 2014-2015 REGELING INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN STUDIEJAAR 2014-2015 De Regeling Inschrijving en Collegegeld van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is gebaseerd op de artikelen 7.31a

Nadere informatie

Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid

Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid 1 Inhoudsopgave Paragraaf 1 Algemene bepalingen...

Nadere informatie

Reglement toelating en inschrijving Zuyd Hogeschool 2016-2017. Inhoudsopgave...

Reglement toelating en inschrijving Zuyd Hogeschool 2016-2017. Inhoudsopgave... Reglement toelating en inschrijving Zuyd Hogeschool 2016-2017 Inhoudsopgave...... 1 Reglement toelating en inschrijving Zuyd Hogeschool 2016-2017... 1 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN... 3 Artikel 1.1

Nadere informatie

Inschrijvingsbesluit Universiteit Maastricht

Inschrijvingsbesluit Universiteit Maastricht Inschrijvingsbesluit Universiteit Maastricht 2017-2018 2 Het Inschrijvingsbesluit van de Universiteit Maastricht is gebaseerd op de artikelen 7.23a tot en met 7.57g van de Wet op het Hoger Onderwijs en

Nadere informatie

3 oktober 2012 heeft plaatsgevonden, leidt niet tot een ander oordeel.

3 oktober 2012 heeft plaatsgevonden, leidt niet tot een ander oordeel. Zaaknummer : 2013/073 Rechter(s) : mrs. Loeb, Troostwijk, Van der Spoel Datum uitspraak : 7 oktober 2013 Partijen : Appellante tegen Rijksuniversiteit Groningen Trefwoorden : Aanmelding, afstudeertijdstip,

Nadere informatie

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSBESLUIT UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM 2012-2013

INSCHRIJVINGSBESLUIT UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM 2012-2013 INSCHRIJVINGSBESLUIT UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM 2012-2013 Vastgesteld door het College van Bestuur bij besluit d.d. 19 januari 2012, nr. I REGELS VAN PROCEDURELE AARD Artikel 1 INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie () Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september 2016.

Nadere informatie

Regeling in- en uitschrijving Studiejaar Christelijke Hogeschool Windesheim

Regeling in- en uitschrijving Studiejaar Christelijke Hogeschool Windesheim Regeling in- en uitschrijving Studiejaar 2018-2019 Christelijke Hogeschool Windesheim Vastgesteld door het College van Bestuur op 14 november 2017 Inleiding De Regeling in- en uitschrijving 2018-2019 is

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 783 Paraaf: Onderwerp : Regeling in- en uitschrijving 2016-2017 Besluit : Het College van Bestuur besluit tot vaststelling van de Regeling in- en uitschrijving 2016-2017.

Nadere informatie

Studiejaar Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor)

Studiejaar Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor) Studiejaar 2017-2018 Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor) De model-oer is een hulpmiddel voor faculteiten bij het opstellen van de onderwijs- en examenregelingen. Ter bevordering van (het bewaken

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 823 Paraaf: Onderwerp : Regeling in- en uitschrijving 2017-2018 Besluit : Het College van Bestuur besluit tot vaststelling van de Regeling in- en uitschrijving 2017-2018.

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Datum: 23.04.2014 Ingevuld door: Yvonne Smeets Faculteit: BÈTA Betreft opleiding(en): Built Environment DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen

Nadere informatie

Ministerie van Onderwijs, Cultuuren Wetenschap

Ministerie van Onderwijs, Cultuuren Wetenschap Ministerie van Onderwijs, Cultuuren Wetenschap > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Colleges van Bestuur van universiteiten en hogescholen cc HBO-raad en VSNU Rijnstraat

Nadere informatie

Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid

Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid 1 Inhoudsopgave Paragraaf 1 Algemene bepalingen...

Nadere informatie

Regeling collegegeld

Regeling collegegeld Regeling collegegeld 2012-2013 Status: Vastgesteld door CvB met positief advies CMR d.d. 23 september 2011 over beleid ten aanzien van instellingscollegegeld. Wijzigingen als gevolg van wettelijke besluitvorming

Nadere informatie

Toelating tot de opleiding

Toelating tot de opleiding DEEL 3: Toelating tot de opleiding Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende opleiding

Nadere informatie

TOELICHTING COLLEGEGELD 2015 2016, HOGESCHOOL LEIDEN

TOELICHTING COLLEGEGELD 2015 2016, HOGESCHOOL LEIDEN TOELICHTING COLLEGEGELD 2015 2016, HOGESCHOOL LEIDEN Voor je inschrijving bij Hogeschool Leiden betaal je jaarlijks, dit is wettelijk verplicht. De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

REGLEMENT DECENTRALE SELECTIE VOOR DE BACHELOROPLEIDING GENEESKUNDE VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN, STUDIEJAAR 2014-2015 (hierna: het reglement)

REGLEMENT DECENTRALE SELECTIE VOOR DE BACHELOROPLEIDING GENEESKUNDE VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN, STUDIEJAAR 2014-2015 (hierna: het reglement) REGLEMENT DECENTRALE SELECTIE VOOR DE BACHELOROPLEIDING GENEESKUNDE VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN, STUDIEJAAR 2014-2015 (hierna: het reglement) Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Afkortingen en begripsbepalingen

Nadere informatie

REGLEMENT SELECTIE VOOR NUMERUS FIXUS BACHELOROPLEIDINGEN

REGLEMENT SELECTIE VOOR NUMERUS FIXUS BACHELOROPLEIDINGEN REGLEMENT SELECTIE VOOR NUMERUS FIXUS BACHELOROPLEIDINGEN ex art. 7.53, 3 e lid en art. 6.7a, 1 e lid, WHW, vastgesteld door het College van Bestuur op 10 mei 2016 Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 741 Paraaf: Onderwerp : Herziening Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Besluit : Het College van Bestuur besluit tot herziening van het Uitvoeringsreglement

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie (120 EC) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

Studiekeuzecheck, studiekeuzeadvies en numerus fixus

Studiekeuzecheck, studiekeuzeadvies en numerus fixus Concept Regeling Studiekeuzecheck, studiekeuzeadvies en numerus fixus Eigenaar: Kwaliteitszorg Inleiding Dit is de Concept Regeling Studiekeuzecheck, studiekeuzeadvies en numerus fixus van de Gereformeerde

Nadere informatie

Voor zover appellant aldus beoogt te betogen dat de bachelor- en masteropleiding Geneeskunde als één opleiding

Voor zover appellant aldus beoogt te betogen dat de bachelor- en masteropleiding Geneeskunde als één opleiding Zaaknummer : 2013/216 Rechter[s] : mrs. Loeb, Nijenhof, Van der Spoel Datum uitspraak : 20 maart 2014 Partijen : Naam en Universiteit van Amsterdam Trefwoorden : BaMa-structuur, [instellings-] collegegeld,

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Regeling inschrijving en collegegeld studiejaar 2014-2015

Regeling inschrijving en collegegeld studiejaar 2014-2015 Regeling inschrijving en collegegeld studiejaar 2014-2015 Dienst Finance and Control 08-07-2014 Versie 2014.02 Dienst Finance and Control/Regeling inschrijving en collegegeld studiejaar 2014-2015/versie

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 222 Wet van 28 april 2005, houdende tijdelijke regels betreffende experimenten in het hoger onderwijs op het gebied van vooropleidingseisen aan

Nadere informatie

REGLEMENT INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD

REGLEMENT INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD REGLEMENT INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD 2016-2017 ex art. 7.31b, 7.33, 7.42, 7.45 en 7.46 WHW vastgesteld door het college van bestuur op 17 november 2015. 1. AANMELDING EN MATCHING BACHELOROPLEIDING Artikel

Nadere informatie

MINISTERIE VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR No. Ag Paramaribo, 30 juni 2017 DE MINISTER VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR GEHOORD:

MINISTERIE VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR No. Ag Paramaribo, 30 juni 2017 DE MINISTER VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR GEHOORD: MINISTERIE VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR No. Ag. 4401 Paramaribo, 30 juni 2017 Onderwerp: Instellen van een Numerus Fixus Bedrijfskunde 2017 DE MINISTER VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR GEHOORD:

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 5 1 5 9 van het College van beroep van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellante tegen het Bestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen, verweerder 1. Ontstaan

Nadere informatie

DECENTRALE SELECTIE VOOR DE BACHELOROPLEIDING GENEESKUNDE VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN VOOR HET STUDIEJAAR (hierna: het reglement)

DECENTRALE SELECTIE VOOR DE BACHELOROPLEIDING GENEESKUNDE VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN VOOR HET STUDIEJAAR (hierna: het reglement) DECENTRALE SELECTIE VOOR DE BACHELOROPLEIDING GENEESKUNDE VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN VOOR HET STUDIEJAAR 2016-2017 (hierna: het reglement) Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Afkortingen en begripsbepalingen

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

REGLEMENT INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD

REGLEMENT INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD REGLEMENT INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD 2017-2018 ex art. 7.31b, 7.33, 7.42, 7.45 en 7.46 WHW vastgesteld door het college van bestuur op 15 november 2016. Inhoud 1. AANMELDING EN MATCHING BACHELOROPLEIDING...

Nadere informatie

Artikel I Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Artikel I Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek Voorstel van Wet tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met een verbeterde regeling voor het gezamenlijk verzorgen van hoger onderwijs door Nederlandse

Nadere informatie

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2014

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2014 REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2014 Inhoud Inhoudsopgave Preambule... 3 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 4 Artikel 1: Begripsbepalingen... 4 Artikel 2: Relatie met de wet en overige regelgeving...

Nadere informatie

THIM Hogeschool voor Fysiotherapie Newtonbaan 6-8, 3439 NK NIEUWEGEIN

THIM Hogeschool voor Fysiotherapie Newtonbaan 6-8, 3439 NK NIEUWEGEIN THIM Hogeschool voor Fysiotherapie Newtonbaan 6-8, 3439 NK NIEUWEGEIN Artikel 1 Begrippen... 3 Artikel 2 Toepasselijkheid... 3 Artikel 3 Reglementen... 3 Artikel 4 Aanmelding en inschrijving... 3 Artikel

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 2 1 2 2 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen het Bestuur van de Faculteit Sociale Wetenschappen, verweerder

Nadere informatie

Inschrijvingsbesluit Universiteit Maastricht

Inschrijvingsbesluit Universiteit Maastricht Inschrijvingsbesluit Universiteit Maastricht 2015-2016 2 Het Inschrijvingsbesluit van de Universiteit Maastricht is gebaseerd op de artikelen 7.32 tot en met 7.50 en 7.52 tot en met 7.57g van de Wet op

Nadere informatie