Reglement inschrijving en voorbereiding voor bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement inschrijving en voorbereiding voor bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s"

Transcriptie

1 Reglement inschrijving en voorbereiding voor bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s Inschrijving Algemene & Bestuurlijke Zaken

2

3 Reglement inschrijving en voorbereiding voor bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s Inschrijving

4

5 Inleiding In dit Reglement inschrijving en voorbereiding voor bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s staan de belangrijkste regels over het inschrijven als student of extraneus bij Hogeschool Rotterdam voor het studiejaar Tevens zijn de toelatingseisen opgenomen waaraan de aanmelder (toekomstige student) moet voldoen om zich als student te kunnen inschrijven voor een bacheloropleiding of een associate-degreeprogramma aan Hogeschool Rotterdam. Dit zijn grotendeels de reguliere toelatingseisen die voor elke bacheloropleiding of associate-degreeprogramma gelden, maar voor sommige bacheloropleidingen en in sommige specifieke gevallen gelden aanvullende toelatingseisen of is decentrale selectie van toepassing. Ook de rechtspositie van aanmelders (toekomstige studenten) wordt in dit reglement beschreven. Het is bij vragen over inschrijvingsvoorwaarden voor en/of toelaatbaarheid tot een bacheloropleiding of een associatedegreeprogramma van groot belang om dit reglement goed door te lezen. De rechtspositie als student is afzonderlijk geregeld in de hogeschoolgidsen van de instituten waartoe betreffende bacheloropleiding of associate-degreeprogramma behoort. De hogeschoolgidsen zijn te vinden op HINT. Dit reglement is op 4 juli 2016 vastgesteld door het College van Bestuur en geldt voor inschrijving en voorbereiding collegejaar Dit reglement vervangt alle eerder vastgestelde Reglementen inschrijving en voorbereiding voor bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s van Hogeschool Rotterdam. Hogeschool Rotterdam, College van Bestuur 3

6

7 Inhoudsopgave Inleiding Artikel 1 Inschrijving Algemene bepalingen Begripsbepalingen Hardheidsclausule Rechtsgeldigheid Eisen vooropleiding Diploma s Profiel- en vakkenpakketeisen Beheersing Nederlandse taal Toelatingsonderzoek 21+, Onderzoek NT2 of Onderzoek deficiëntie Toelatingsonderzoek Toelatingsonderzoek 21+ bij Willem de Kooning Academie (WdKA) Onderzoek NT Onderzoek deficiëntie Procedure aanmelding: studiekeuzecheck en studiekeuzeadvies Studiekeuzecheck Aanmelden tot en met 1 mei of ná 1 mei 2017 met uiterste aanmelddatum 31 juli Selectieve bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s Procedurele bepalingen studiekeuzecheck Bijzondere groepen Toelatingscommissie Bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s met decentrale selectie of met aanvullende eisen Bacheloropleidingen met decentrale selectie Bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s met aanvullende eisen 36 5

8 1.6 Inschrijven na een negatief studieadvies (BSA) met bindende afwijzing (intern en extern) en switchen van bacheloropleiding of associate-degreeprogramma Negatief studieadvies met bindende afwijzing bij Hogeschool Rotterdam (BSA-intern) Negatief studieadvies met bindende afwijzing bij een andere hogeschool of universiteit (BSA-extern) dan Hogeschool Rotterdam Switchen van bacheloropleiding of associatedegreeprogramma Overige bepalingen 40 Artikel 2 College- en examengeld Algemene bepalingen college- en examengeld Wettelijk collegegeld Instellingscollegegeld Vermindering en vrijstelling collegegeld 47 Artikel 3 Regelingen ten aanzien van de rechtsbescherming Regelingen ten aanzien van de rechtsbescherming Bureau Klachten en Geschillen Klachten en geschillen op grond van of bij WHW Klachten en geschillen Geschillenadviescommissie (GAC) College van beroep voor de examens (CBE) College van beroep voor het hoger onderwijs Den Haag (CBHO) Termijn van indienen 52 6

9 Bijlagen Bijlage 1 Selectieve bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s, bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s met aanvullende eisen, bacheloropleidingen met (de)centrale selectie, studiejaar Bijlage 2 Reglement Klachten (publiek domein) 56 Bijlage 3 Reglement Toelatingscommissie op grond van artikel en Reglement inschrijving en voorbereiding voor bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s 59 Bijlage 4 Reglement Geschillenadviescommissie (GAC, publiek domein) 61 Bijlage 5 Reglement College van beroep voor de examens (CBE) 64 Bijlage 6 Reglement Toetsing Onderzoek 21+, Onderzoek NT2 en Onderzoek deficiëntie 71 Bijlage 7 Huishoudelijk Reglement Commissie Toetsing Onderzoek 21+, Onderzoek NT2 en Onderzoek deficiëntie 81 Wegwijzer Wegwijzer procesgang switchers met eventueel BSA (intern/extern) 89 Wegwijzer aanmelding en studiekeuzecheck 90 Wegwijzer Toelatingscommissie 92 Wegwijzer deelname studiekeuzecheck verplicht ja/ neen 93 7

10

11 Artikel 1 Inschrijving Artikel 1.1 Algemene bepalingen Dit reglement regelt de wijze van inschrijving en voorbereiding van studenten bij Hogeschool Rotterdam op basis van de artikelen 7.32 en verder van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (verder te noemen WHW). Het College van Bestuur heeft de bevoegdheden die de instelling uitoefent op basis van deze wettelijke bepalingen gemandateerd aan directeur Administratie, Informatievoorziening en Control (AIC). Artikel 7.31a WHW en verder regelt de rechten en plichten van de aankomende student bij aanmelding voorafgaand aan het desbetreffende studiejaar. Aankomende studenten worden in dit reglement na aanmelding aanmelders genoemd. De in artikel 7.31b e.v. WHW genoemde studiekeuzeactiviteiten worden bij Hogeschool Rotterdam studiekeuzecheck genoemd. Verder geldt: 1. Bij aanmelding voor het eerste jaar van een bacheloropleiding of associate-degreeprogramma uiterlijk op 1 mei is deelname aan de studiekeuzecheck verplicht. De bacheloropleiding of associate-degreeprogramma geeft aan de aanmelder een studiekeuzeadvies dat wordt aanbevolen, maar geen verdere gevolgen heeft voor de specifieke eis bij inschrijving. 2. Bij aanmelding voor het eerste jaar van een bacheloropleiding of associate-degreeprogramma vanaf 2 mei tot uiterste aanmelddatum 31 juli 2017 geldt, dat naast de verplichte studiekeuzecheck bij de zogenaamde selectieve opleidingen het studiekeuzeadvies positief moet zijn (zie verder artikel en en bijlage 1). Voor de overige bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s geldt alleen een verplichte deelname aan de studiekeuzecheck om te worden toegelaten. 9

12 Artikel 1 Inschrijving 3. Voor de in de artikel lid 3 vermelde groepen aanmelders (buitenlandse vooropleiding) gelden andere regels voor toelating. 4. Voor opleidingen met aanvullende eisen en opleidingen met decentrale selectie gelden andere regels voor toelating (artikel 1.5). 5. De aanmelder moet uiterlijk op 31 augustus 2017 aan alle inschrijf- en betalingsvoorwaarden hebben voldaan. 6. Voor aanmelders voor master- en post-hbo opleidingen en cursussen geldt dit reglement niet. Voor deze specifieke opleidingen en cursussen is het Reglement inschrijving en voorbereiding voor bekostigde en onbekostigde (post-initiële) masteropleidingen en alle niet bij wet geregelde vormen van onderwijs en cursussen van Hogeschool Rotterdam opgesteld Begripsbepalingen Aanmelder Persoon, die zich voor de eerste keer heeft aangemeld voor een propedeutische fase van een bacheloropleiding of associate-degreeprogramma aan Hogeschool Rotterdam, maar nog niet als student is ingeschreven. Is er geen propedeutische fase ingesteld zoals bij een associate-degreeprogramma, dan geldt de eerste periode met een studielast van 60 studiepunten. Of een persoon, die als student staat ingeschreven en die van bacheloropleiding of associate-degreeprogramma of opleidingsvorm wil veranderen met ingang van het nieuwe studiejaar. Of een persoon, die in het verleden als student stond ingeschreven, maar die met ingang van het nieuwe studiejaar zijn eerder gestopte bacheloropleiding of associate-degreeprogramma wil vervolgen of zich voor een andere bacheloropleiding of associate-degreeprogramma wil inschrijven. Ad, associate degree Onderwijstype dat wordt afgesloten met een wettelijke graad, de Ad. Het Ad-programma kent een duur van twee jaar en is internationaal 10

13 Artikel 1 Inschrijving vergelijkbaar met het hoger onderwijsniveau 5 in de Europese en Nederlandse kwalificatiestructuur. Afwijzing (negatief studieadvies met bindende afwijzing) zie verder BSA. BSA Officiële schriftelijke mededeling aan een voltijdse, deeltijdse of duale student, dat de studie aan de opleiding niet kan worden voortgezet. Vaak omschreven als negatief studieadvies met bindende afwijzing ). De student heeft voor desbetreffende bacheloropleiding of associatedegreeprogramma geen inschrijvingsrecht meer bij Hogeschool Rotterdam (artikel 7.8b WHW. Vaak omschreven als negatief studieadvies met bindende afwijzing). Voor meer informatie: Hogeschoolgids, artikel 6.9. Buitenlands diploma/getuigschrift Een diploma/getuigschrift behaald bij een niet-nederlandse (Koninkrijk der Nederlanden) onderwijsinstelling. Het instellingsbestuur verleent vrijstelling van de vooropleidingseis (artikel 7.24 WHW) aan de bezitter van een al dan niet in Nederland afgegeven diploma/getuigschrift, dat bij ministeriële regeling is aangemerkt als tenminste gelijkwaardig aan het betreffende diploma/ getuigschrift (artikel 7.28 lid 2 WHW). Bureau Klachten en geschillen van Hogeschool Rotterdam (BKG) Bureau, waarbij een klacht of geschil als bedoeld in dit reglement, dient te worden ingediend door student/ extraneus of door een aanmelder/ toekomstig extraneus. Centrale loting Aan de hand van lotingklassen, verloot DUO de door Hogeschool Rotterdam beschikbaar gestelde plaatsen onder de aanmelders. College van beroep voor de examens van Hogeschool Rotterdam (CBE) College van beroep voor de examens als bedoeld in artikel 7.60 WHW. College van beroep voor het hoger onderwijs (CBHO) College van beroep voor het hoger onderwijs als bedoeld in artikel 7.64 WHW. 11

14 Artikel 1 Inschrijving (Wettelijk) Collegegeld Het collegegeld, dat betaald moet worden door een student die valt onder artikel 7.45a WHW. De hoogte van alle andere college- en examengelden wordt door het College van Bestuur van Hogeschool Rotterdam jaarlijks bepaald. Collegejaar Tijdvak dat aanvangt op 1 september en eindigt op 31 augustus van het daarop volgende kalenderjaar, ook wel genoemd cursusjaar of studiejaar. Decentrale selectie Bevoegdheid van het College van Bestuur om voor een opleiding een maximum aantal plaatsen (numerus fixus) vast te stellen (artikel 7.53 of 7.56 WHW). Voor deze opleiding geldt dat via een selectieprocedure de aanmelders worden geselecteerd die de opleiding mogen gaan volgen. Deficiëntie Een situatie waarin, vanwege het volgens het diploma gekozen vakkenpakket dan wel profiel, iemand niet toelaatbaar is tot de opleiding conform artikel 7.25 WHW. Deficiënties moeten opgeheven zijn vóór aanvang van de studie ( voor de poort ). DUO Dienst Uitvoering Onderwijs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Extraneus Persoon, die staat ingeschreven aan de hogeschool, uitsluitend om deel te nemen aan het propedeutische dan wel het afsluitende examen, dan wel aan gedeelten daarvan. Februari-instroom Instroom bij een bacheloropleiding of associate-degreeprogramma per 1 februari. Geschil Een geschil is een bezwaar tegen een beslissing genomen door een orgaan van Hogeschool Rotterdam, niet zijnde een besluit van algemene strekking of van privaatrechtelijke aard. 12

15 Artikel 1 Inschrijving Geschillenadviescommissie van Hogeschool Rotterdam (GAC) Geschillenadviescommissie als bedoeld in artikel 7.63a WHW. Herinschrijver Een persoon, die als student staat ingechreven en die met ingang van het nieuwe studiejaar zijn huidige bacheloropleiding of associatedegreeprogramma (inclusief opleidingsvorm) direct aansluitend wil voortzetten. Instelling voor hoger onderwijs, hogeschool Een hogeschool als bedoeld in onderdeel g van de bijlage bij de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek WHW). Instellingscollegegeld Collegegeld, dat betaald moet worden door een student, die niet het wettelijk collegegeld moet betalen. Internationale student Een student met een buitenlandse nationaliteit die voor zover het een verblijfsvergunningplichtige student betreft op basis van een daartoe afgegeven verblijfsvergunning onderwijs gaat volgen, volgt of heeft gevolgd aan een in Nederland gevestigde onderwijsinstelling. Ondersteunend onderwijs Onderwijseenheid, die door een student die één of meer deficiënties heeft, behaald moet worden vóór het propedeutisch examen, om een formele deficiëntie op te heffen. Een deficiëntiecursus kan al dan niet deel uitmaken van de hogeschool brede vrije keuzeruimte van het eerste jaar. Het is niet mogelijk een onvoldoende resultaat voor een deficiëntiecursus te compenseren met andere tentamenresultaten. Propedeuse Eerste deel van de bacheloropleiding, met een omvang van 60 studiepunten, dat in het onderwijs in één studiejaar wordt aangeboden. Bij een verkort programma kan de duur korter zijn. Schoolvakantiedag Dag die zodanig als een vakantiedag is opgenomen in het studentenjaarrooster. 13

16 Artikel 1 Inschrijving Schoolwerkdag Alle dagen, met uitzondering van zondag en de christelijke en nationale feestdagen, niet zijnde schoolvakantiedagen, zoals bedoeld in het studentenjaarrooster. Selectieve opleidingen Bacheloropleidingen of associate-degreeprogramma s die door Hogeschool Rotterdam in overeenstemming met artikel 7.31d lid 2 WHW zijn aangemerkt als opleiding, waarbij een negatief studiekeuzeadvies met aanmelding na 1 mei met uiterste aanmelddatum 31 juli 2017 leidt tot afwijzing voor desbetreffende bacheloropleiding of associate-degreeprogramma. Startmeter Een digitale vragenlijst, die door een bacheloropleiding of associatedegreeprogramma als studiekeuzeactiviteit ingezet kan worden en door de aanmelder ingevuld dient te worden voorafgaand aan het te voeren studiekeuzeadviesgesprek. Student Een persoon, die staat ingeschreven aan de hogeschool voor het volgen van onderwijs en het afleggen van tentamens en examens van een bacheloropleiding of associate-degreeprogramma van de hogeschool. In de praktijk wordt bij inschrijving ook een opleidingsvorm opgegeven: voltijds, deeltijds of duaal. Studenten Service Center (SSC) Afdeling van dienst Administratie, Informatievoorziening en Control (AIC) die na aanmelding bij Studielink het proces van aanmelding tot en met inschrijving, inclusief de financiële afhandeling, begeleidt. Studiejaar Het tijdvak dat aanvangt op 1 september en eindigt op 31 augustus van het daarop volgende jaar. Studiekeuzeadvies Studiekeuzeadvies, zoals bedoeld in artikel 7.31b lid 2 WHW. Studiekeuzeadviesgesprek Verplicht onderdeel van de studiekeuzecheck als onderdeel van inschrij- 14

17 Artikel 1 Inschrijving ving bij Hogeschool Rotterdam. In het gesprek komen in ieder geval de studiekeuzeactiviteiten aan bod die door de bacheloropleiding of associate-degreeprogramma zijn vastgesteld en van tevoren zijn bekendgemaakt op desbetreffende opleidingspagina van Studiekeuzecheck Studiekeuzeactiviteit als onderdeel van inschrijving, zoals bedoeld in artikel 7.31b lid 1 e.v. WHW bestaande bij Hogeschool Rotterdam uit een studiekeuzeadviesgesprek en studiekeuzeactiviteiten Studielink De gemeenschappelijke aanmeld- en inschrijfapplicatie van de hogescholen, de universiteiten en de minister. Studievoorlichting Afdeling van de dienst Onderwijs en Ontwikkeling (OeO) die (studie) voorlichting verzorgt aan aankomende studenten. Switcher Een student, die staat ingeschreven bij een bacheloropleiding of associate-degreeprogramma van een hoger onderwijsinstelling en die zich gedurende het studiejaar inschrijft voor een andere bacheloropleiding of associate-degree- programma van Hogeschool Rotterdam. Toelatingsexamens en Ondersteunend Onderwijs Commissie die toets of het toegekende negatief bindend studiekeuzeadvies bij selectieve opleidingen correct is toegekend. Vooropleidingseisen, nadere vooropleidingseisen en bijzondere nadere vooropleidingseisen Eisen als bedoeld in resp. de artikelen 7.24, 7.25 en 7.25a WHW. WHW Officiële afkorting van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. 15

18 Artikel 1 Inschrijving Hardheidsclausule De directeur Administratie, Informatievoorziening en Control (AIC) kan in bijzondere gevallen, gelet op het belang van de aanmelder of (her) inschrijver, artikelen van dit reglement buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard Rechtsgeldigheid De bepalingen van dit reglement zijn slechts rechtsgeldig indien en voor zover zij niet in strijd zijn met hogere regelgeving dan wel met de bekostigingsvoorwaarden. Alleen dan kunnen aan de betreffende bepalingen van het reglement rechten worden ontleend. Artikel 1.2 Eisen vooropleiding Diploma s Om ingeschreven te kunnen worden bij een bacheloropleiding of associate-degreeprogramma van Hogeschool Rotterdam moet de aanmelder minimaal in het bezit zijn van één van volgende diploma s: diploma middelbare school; HBS A; HBS B; MTS; MMS; gymnasium A oude stijl; gymnasium B oude stijl; vwo; havo; 16

19 Artikel 1 Inschrijving havo/(m)bo (diploma afgegeven voor een combinatie van havo en (m)bo; mbo niveau 4 (alle domeinen); oudere diploma s (oude stijl); hiervoor geldt dat er vakkenpakketeisen gesteld kunnen worden (artikel 1.2.2). Verdere informatie is te verkrijgen bij afdeling Studievoorlichting; overige diploma s/getuigschriften: Europese school; Associate-degreeprogramma getuigschrift; propedeusegetuigschrift van hbo of universiteit; getuigschrift van hbo of universiteit. Degene die niet in het bezit is van één van bovengenoemde diploma s kan onder bepaalde omstandigheden een toelatingsexamen afleggen. Voor meer informatie wordt verwezen naar artikel 1.3. Voor toelating op grond van een buitenlands diploma is er een speciale diplomawaarderingsprocedure. Informatie daarover wordt verstrekt door de afdeling Studenten Service Center (SSC) van Hogeschool Rotterdam. Aanmelders (studenten) zijn onder de voorwaarden van het verdrag betreffende de erkenning van kwalificaties betreffende hoger onderwijs in de Europese regio toelaatbaar, tenzij het College van Bestuur van Hogeschool Rotterdam een aanzienlijk verschil heeft aangetoond tussen de algemene eisen betreffende de toegang op het grondgebied van het land waar de kwalificatie werd behaald en de algemene eisen bij of krachtens de WHW Profiel- en vakkenpakketeisen Voor sommige bacheloropleidingen of associate-degreeprogramma s binnen de hogeschool geldt naast de vooropleidingseis van artikel een profiel- of vakkenpakketeis. 17

20 Artikel 1 Inschrijving Voor alle bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s die Hogeschool Rotterdam aanbiedt, geldt per 1 september 2003 de regeling dat inschrijving mogelijk is als niet aan de profiel- en/of vakkenpakketeis is voldaan. Voorwaarde is daarbij altijd, dat de aanmelder aantoont tóch aan de nodige bekwaamheidseisen te voldoen. Aan deze eisen moet dan zijn voldaan vóór aanvang van de bacheloropleiding of het associate-degreeprogramma (artikel 7.25 lid 5 WHW). Voor de lerarenopleiding Basisonderwijs (PABO) gelden bijzondere nadere vooropleidingseisen (artikel 7.25a WHW). Zie hiervoor de desbetreffende opleidingspagina op Voor verdere informatie wordt verwezen naar artikel Beheersing Nederlandse taal Als een aanmelder is toegelaten op grond van een buitenlands diploma, dient de aanmelder een toets Nederlandse taal met goed gevolg af te leggen. Deze toets dient te zijn: Onderzoek NT2 van Hogeschool Rotterdam of; het staatsexamen NT2 programma II. Voor die bacheloropleiding of associate-degreeprogramma waarvan is vastgesteld dat deze in een andere taal dan het Nederlands wordt verzorgd, is deze eis niet van toepassing (artikel 7.2 WHW). In voorkomende gevallen staat dit vermeld in de hogeschoolgids van het instituut waar desbetreffende bacheloropleiding of associate-degreeprogramma toe behoort. De bacheloropleiding of associate-degreeprogramma stelt conform gedragscode internationale student (artikel 4.2 Gedragscode) vast aan welke minimale taaleisen de aanmelder voor Engelstalig onderwijs moet voldoen. In voorkomende gevallen staat dit vermeld in de hogeschoolgids 18

21 Artikel 1 Inschrijving van het instituut waar desbetreffende bacheloropleiding of associatedegreeprogramma toe behoort. Voor verdere informatie wordt verwezen naar artikel en bijlage 6. Artikel 1.3 Toelatingsonderzoek 21+, Onderzoek NT2 of Onderzoek deficiëntie Aanmelden voor het Toelatingsonderzoek 21+, Onderzoek NT2 of Onderzoek deficiëntie geschiedt door aanmelding voor een bacheloropleiding of associate-degreeprogramma aan Hogeschool Rotterdam via Studielink en dient te gebeuren uiterlijk op 1 mei voorafgaand aan het desbetreffende studiejaar. Voor sommige aanmelders gelden andere regels voor de uiterste aanmelddatum (zie artikel 1.5). Tevens geldt voor de aanmelder een uiterste inkoop- en inplanningsdatum voor het inschrijven voor het Toelatingsonderzoek 21+, het Onderzoek NT2 of Onderzoek deficiëntie bij de afdeling Toelatingsexamens en Ondersteunend Onderwijs. Deze data worden jaarlijks gepubliceerd op Voor deelname aan het Toelatingsonderzoek 21+, het Onderzoek NT2 en het Onderzoek Deficiëntie is een financiële bijdrage verschuldigd. De aanmelder die zich heeft ingeschreven kan zich voorbereiden op de toetsing. Er wordt onderwijs aangeboden ter voorbereiding op het Toelatingsonderzoek 21+, het Onderzoek NT2 en het Onderzoek deficiëntie. Het onderwijs bestaat uit cursussen. Verdere informatie over de inhoud van de onderzoeken en het onderwijs is te vinden in de informatiegids Toelatingsonderzoek 21+, Onderzoek NT2, Onderzoek Deficiënties van de afdeling Toelatingsexamens en Ondersteunend Onderwijs en op hint.hr.nl. 19

22 Artikel 1 Inschrijving Toelatingsonderzoek 21+ Een aanmelder die geen toelaatbaar diploma/getuigschrift heeft en ten minste 21 jaar oud is op 1 oktober van het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft, dient het Toelatingsonderzoek 21+ van Hogeschool Rotterdam met goed gevolg af te leggen. De aanmelder met een deelcertificaat van het staats- en centraalexamen havo of vwo voor een vak van het Onderzoek 21+ wordt voor dat vak vrijgesteld. De aanmelder moet echter wel altijd deelnemen aan de Aanlegtest. Voor een bezitter van een buitenlands diploma dat in eigen land toegang geeft tot een opleiding aan een instelling voor hoger onderwijs (artikel 7.29 lid 3 WHW), kan het College van Bestuur afwijken van deze leeftijdsgrens. Van deze leeftijdsgrens kan het College van Bestuur ook afwijken, indien in bijzondere gevallen geen diploma kan worden overgelegd. Voor aanmelders met een vluchtelingen status geldt dat zij ten minste 17 jaar oud op 1 oktober van het jaar moeten zijn, waarop de aanvraag betrekking heeft om deel te kunnen nemen aan het Toelatingsonderzoek 21+. Aanmelders met een vluchtelingen status maken het examen Nederlands van het Onderzoek NT2 in plaats van het Nederlands van het Toelatingsonderzoek 21+. Het Toelatingsonderzoek 21+ bestaat uit een Aanlegtest en een Onderzoek 21+. De aanmelder maakt eerst de Aanlegtest. Bij een positief resultaat van de Aanlegtest wordt het Toelatingsonderzoek 21+ voortgezet. Het College van Bestuur stelt een commissie in om de geschiktheid van de aanmelder voor de desbetreffende bacheloropleiding of associate-degreeprogramma vast te stellen; dit is de Commissie Toetsing Onderzoek 21+, Onderzoek NT2 en Onderzoek deficiëntie. De beschikking wordt pas afgegeven, indien is aangetoond dat iemand over voldoende kennis van de Nederlandse taal beschikt om het onderwijs succesvol te kunnen volgen (artikel 7.29 lid 1 WHW). Deze bepaling geldt 20

23 Artikel 1 Inschrijving niet voor de Engelstalige opleidingen van Hogeschool Rotterdam (artikel 7.2 WHW). Conform artikel 7.29 WHW wordt de inhoud van het Toelatingsonderzoek 21+ door het College van Bestuur vastgesteld. De bevoegdheid tot het vaststellen van de inhoud en het afnemen van het Toelatingsonderzoek 21+ is door het College van Bestuur gemandateerd aan directeur Onderwijs en Ontwikkeling (OeO). Deze stelt de inhoud vast, na overleg met betrokken instituutsdirecteur. De eisen worden opgenomen in de informatiegids Toelatingsonderzoek 21+, Onderzoek NT2, Onderzoek deficiëntie van de afdeling Toelatingsexamens en Ondersteunend Onderwijs en in de hogeschoolgids van het instituut, waar desbetreffende opleiding toe behoort. De lijst met examenvakken voor het Toelatingsonderzoek 21+ wordt jaarlijks op gepubliceerd. De aanmelder die de Aanlegtest en de voorgeschreven vakken van het Toelatingsonderzoek 21+ behaalt, ontvangt een verklaring Toelatingsonderzoek 21+. De verklaring Toelatingsonderzoek 21+ geeft uitsluitend toegang tot de opleiding waarvoor de beschikking is afgegeven. De opleidingskeuze kan op verzoek van de aanmelder onder bepaalde omstandigheden na beslissing van de Commissie Toetsing Onderzoek 21+, Onderzoek NT2 en Onderzoek deficiëntie worden gewijzigd. De aanmelder kan tegen een genomen besluit binnen 12 schoolwerkdagen een verzoek tot heroverweging indienen bij de Commissie Toetsing Onderzoek 21+, Onderzoek NT2 en Onderzoek deficiëntie alvorens hij in beroep kan gaan bij het College van beroep voor de examens (artikel 7.61 lid 1 WHW). Voor verdere informatie wordt verwezen naar de bijlagen 6 en 7. 21

24 Artikel 1 Inschrijving Toelatingsonderzoek 21+ bij Willem de Kooning Academie (WdKA) De kunstopleidingen van Willem de Kooning Academie (WdKA) hebben een ander Toelatingsonderzoek 21+ dan de reguliere bacheloropleidingen of associate-degreeprogramma s van Hogeschool Rotterdam, namelijk de WdKA-test 21+. De toegangsregeling bij Willem de Kooning Academie voor de kunstopleidingen staat los van het Toelatingsonderzoek 21+ van Hogeschool Rotterdam. Dit betekent dat met desbetreffende toegangsregeling de aanmelder niet toelaatbaar is voor een andere bacheloropleiding of associate-degreeprogramma binnen Hogeschool Rotterdam. Andersom geldt ook dat de aanmelder met het Toelatingsonderzoek 21+ van Hogeschool Rotterdam geen toegang heeft tot één van de kunstopleidingen aan Willem de Kooning Academie. Voor de WdKA opleidingen Leisure Management en Docent Beeldende Kunst en Vormgeving geldt dat de aanmelder wél moet deelnemen aan het reguliere Toelatingsonderzoek 21+ van Hogeschool Rotterdam. Bij de opleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving wordt de aanmelder daarnaast getoetst op artistieke en beeldende waarden door Willem de Kooning Academie (WdKA) Onderzoek NT2 Het Onderzoek NT2 bestaat uit twee fasen waarvan de onderdelen voldoen aan niveau B1/B2 van het Europees Referentie Kader. De eerste fase omvat de lees- en schrijfvaardigheid en de tweede fase de spreek- en luistervaardigheid. De twee fasen vormen samen een toets. Conform artikel 7.28 WHW wordt de inhoud van het Onderzoek NT2 van Hogeschool Rotterdam door het College van Bestuur vastgesteld. De inhoud van het Onderzoek NT2 wordt na overleg met de instituutsdirectie door directeur Onderwijs en Ontwikkeling (OeO) bepaald. De eisen worden opgenomen in de informatiegids Toelatingsonderzoek 21+, 22

25 Artikel 1 Inschrijving Onderzoek NT2, Onderzoek deficiëntie van de afdeling Toelatingsexamens en Ondersteunend Onderwijs. en in de hogeschoolgids van het instituut waar desbetreffende opleiding toe behoort. De aanmelder die het Onderzoek NT2 behaalt, ontvangt een verklaring Onderzoek NT2. De aanmelder kan tegen een genomen besluit binnen 12 schoolwerkdagen een verzoek tot heroverweging indienen bij de Commissie Toetsing Onderzoek 21+, Onderzoek NT2 en Onderzoek deficiëntie alvorens hij in beroep kan gaan bij het College van beroep voor de examens (artikel 7.61 lid 1 WHW). Voor verdere informatie wordt verwezen naar de bijlagen 6 en Onderzoek deficiëntie Een aanmelder die een bacheloropleiding of associate-degreeprogramma wil gaan volgen, maar beschikt over een havo-, vwo-, of mbo-lang-diploma met een doorstroomprofiel of vakkenpakket waarmee men niet rechtstreeks toelaatbaar is, heeft één of meer zogenaamde vak deficiënties. Conform artikel 7.25 WHW wordt de inhoud van het Onderzoek deficiëntie door het College van Bestuur vastgesteld. De eisen worden opgenomen in de informatiegids Toelatingsonderzoek 21+, Onderzoek NT2, Onderzoek deficiëntie van de afdeling Toelatingsexamens en Ondersteunend Onderwijs. De tabellen waarin de deficiëntievakken worden genoemd wordt jaarlijks op gepubliceerd. De aanmelder die het Onderzoek deficiëntie behaalt, ontvangt een verklaring Onderzoek deficiëntie. De aanmelder kan tegen een genomen besluit binnen 12 schoolwerkdagen een verzoek tot heroverweging indienen bij de Commissie Toetsing 23

26 Artikel 1 Inschrijving Onderzoek 21+, Onderzoek NT2 en Onderzoek deficiëntie alvorens hij in beroep kan gaan bij het College van beroep voor de examens (artikel 7.61 lid 1 WHW). Voor verdere informatie wordt verwezen naar de bijlagen 6 en 7. Artikel 1.4 Procedure aanmelding: studiekeuzecheck en studiekeuzeadvies Studiekeuzecheck De studiekeuzecheck beoogt inzicht te geven in de geschiktheid van de aanmelder voor de gekozen bacheloropleiding of associate-degreeprogramma, evenals in factoren die een succesvolle deelname aan de bacheloropleiding of associate-degreeprogramma in de weg zouden kunnen staan. Uit het studiekeuzeadviesgesprek volgt het studiekeuzeadvies. Het studiekeuzeadvies doet melding van de geschiktheid van de aanmelder voor de gekozen bacheloropleiding of associate-degreeprogramma, eventueel aangevuld met een advies welke andere bacheloropleiding(en) of associate-degreeprogramma( s) beter in aanmerking kom(t)en voor de aanmelder. Indien het oordeel over de geschiktheid positief is, volgt er een positief studiekeuzeadvies; bij een negatief oordeel volgt een negatief studiekeuzeadvies. Het studiekeuzeadvies vermeldt voorts of het wenselijk is dat er wordt deelgenomen aan ondersteuningsof bijspijkeractiviteiten. De studiekeuzecheck is een verplicht onderdeel van inschrijving bij Hogeschool Rotterdam voor alle bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s. Deze verplichting geldt niet voor opleidingen met decentrale selectie en opleidingen met aanvullende eisen zoals Logopedie en de kunstopleidingen (zie artikel 1.5). 24

27 Artikel 1 Inschrijving De studiekeuzecheck geldt voor aanmelders (voltijds, deeltijds en duaal) die zich aanmelden voor het eerste jaar van desbetreffende bacheloropleiding of associate-degreeprogramma en die niet eerder ingeschreven hebben gestaan voor betreffende bacheloropleiding of associate-degreeprogramma. Niet deelnemen aan de studiekeuzecheck betekent dat de aanmelder geen recht heeft op inschrijving in overeenstemming met artikel 7.32 t/m 7.34 WHW voor de desbetreffende bacheloropleiding of associatedegreeprogramma. De studiekeuzecheck bestaat uit het studiekeuzeadviesgesprek en wordt gevoerd aan de hand van de per bacheloropleiding of associate-degreeprogramma vastgestelde studiekeuzeactiviteit(en). Indien er ter ondersteuning van het gesprek extra documenten en/of activiteiten gevraagd worden, dan wordt dit met de uitnodiging voor het studiekeuzeadviesgesprek bekend gemaakt en zijn deze ook van tevoren bekend gemaakt op de desbetreffende opleidingspagina van Het studiekeuzeadviesgesprek wordt gevoerd met functionarissen van Hogeschool Rotterdam die daartoe zijn aangewezen Aanmelden tot en met 1 mei of ná 1 mei 2017 met uiterste aanmelddatum 31 juli 2017 Hogeschool Rotterdam past regels toe ten aanzien van de studiekeuzecheck bij aanmelding uiterlijk op of na 1 mei 2017 met uiterste aanmelddatum 31 juli Aanmelders die zich uiterlijk op 1 mei 2017 aanmelden voor een bacheloropleiding (voltijdse, duale, of deeltijdse variant) of associatedegreeprogramma ontvangen een studiekeuzeadvies dat als advies wordt gegeven. Het opvolgen van het advies wordt zeer aanbevolen, maar heeft geen verdere gevolgen voor de verdere procedure rond de inschrijving. Voor sommige groepen aanmelders gelden andere regels (zie artikel 1.5). 25

28 Artikel 1 Inschrijving 2. a. Voor aanmelders die zich na 1 mei met uiterste aanmelddatum 31 juli 2017 voor de eerste keer aanmelden bij Hogeschool Rotterdam voor een niet-selectieve bacheloropleiding of associatedegreeprogramma, geldt hetzelfde als bij aanmelding uiterlijk op 1 mei 2017 (zie artikel 1.4.3). b. Voor aanmelders, die zich na 1 mei 2017 en met uiterste aanmelddatum 31 juli 2017 voor de eerste keer aanmelden bij Hogeschool Rotterdam voor een selectieve bacheloropleiding of associatedegreeprogramma (zie artikel 1.4.3), geldt dat zij niet alleen verplicht zijn deel te nemen aan de studiekeuzecheck, maar geldt ook de eis dat deelname aan de studiekeuzecheck leidt tot een positief studiekeuzeadvies. Krijgt de aanmelder een negatief studiekeuzeadvies dan heeft hij geen recht op inschrijving in overeenstemming met artikel 7.32 t/m 7.34 WHW. 3. Voor degenen die zich uiterlijk op 1 mei 2017 hebben aangemeld bij Hogeschool Rotterdam voor een opleiding en na 1 mei besluiten de aanmelding om te zetten naar een selectieve bacheloropleiding of associate-degreeprogramma (zie artikel 1.4.3), geldt dat deelname aan een studiekeuzecheck voor de desbetreffende opleiding een vereiste is voor inschrijving. De eis dat er een positief studiekeuzeadvies nodig is, geldt in dit geval niet. 4. Voor aanmelders die zich uiterlijk op 1 mei 2017bij een andere hogeschool hebben aangemeld en daar het inschrijvingsrecht hebben verworven en nadien besluiten zich aan te melden bij Hogeschool Rotterdam, is onder verwijzing van artikel 7.31.b WHW deelname aan de studiekeuzecheck verplicht om voor inschrijving in aanmerking te komen. De eis dat deelname aan de studiekeuzecheck bij een selectieve bacheloropleiding of associate-degreeprogramma moet leiden tot een positief studiekeuzeadvies geldt hierbij niet. 26

29 Artikel 1 Inschrijving Selectieve bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s De lijst van selectieve bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s wordt jaarlijks door het College van Bestuur van Hogeschool Rotterdam vastgesteld en gepubliceerd op Voor verdere informatie wordt verwezen naar bijlage Procedurele bepalingen studiekeuzecheck De verplichte studiekeuzecheck, als onderdeel van de totale inschrijving, vindt plaats op uitnodiging van Hogeschool Rotterdam en bestaat uit het studiekeuzeadviesgesprek. Het studiekeuzeadviesgesprek wordt aan de hand van de per bacheloropleiding of associate-degreeprogramma vastgestelde studiekeuzeactiviteit(en) gehouden. Deze voor het gesprek ondersteunende activiteiten kunnen onder andere zijn het uitvoeren van de startmeter (digitale vragenlijst), het opstellen van een portfolio, het schrijven van een motivatiebrief, het meenemen van de meest recente cijferlijst(en), het bijwonen van een onderwijsactiviteit op een locatie van Hogeschool Rotterdam en het opstellen van een overzicht met elders verworven competenties (EVC s). De bacheloropleiding en/of het associate-degreeprogramma stelt de studiekeuzeactiviteiten vast, maakt deze bekend op de desbetreffende opleidingspagina van en herhaalt dit bij de uitnodiging voor het studiekeuzeadviesgesprek. De verdere procedure rond de studiekeuzecheck is als volgt: 1. Aanmelden via Studielink Na aanmelding bij Studielink ontvangt de aanmelder een bevestiging van aanmelding van Hogeschool Rotterdam en een voorlopig studentinlog-account voor het hogeschool intranet (HINT), met daaraan gekoppeld een student account. 27

30 Artikel 1 Inschrijving 2. Uitnodiging studiekeuzeadviesgesprek De aanmelder ontvangt van de bacheloropleiding of het associatedegreeprogramma een schriftelijke uitnodiging voor het studiekeuzeadviesgesprek. In deze uitnodiging staat met welk reserveringssysteem de aanmelder zich kan aanmelden voor het studiekeuzeadviesgesprek of op welke door de bacheloropleiding of associate-degreeprogramma vastgestelde dag en tijd de aanmelder zich dient te melden. In de uitnodiging staat tevens welke studiekeuzeactiviteiten vereist zijn ter voorbereiding op het studiekeuzeadviesgesprek. Bepalingen: a. Hogeschool Rotterdam past bij de uitvoering van de studiekeuzecheck voor wat betreft aanmelding tot en met 1 mei of aanmelding na 1 mei met uiterste aanmelddatum 31 juli 2017 een ander regime toe bij selectieve bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s ten aanzien van het studiekeuzeadvies als uitkomst van het studieadviesgesprek (zie artikel 1.4.2). Voor aanmelders die zich op/na 1 juli en met uiterste aanmelddatum 31 juli 2017 aanmelden geldt een andere termijn van uitnodiging voor het studiekeuzeadviesgesprek (zie artikel lid c). b. uitnodiging studiekeuzeadviesgesprek met aanmelding tot 1 juli 2017 Wordt de aanmelder via een reserveringssysteem van de bacheloropleiding of associate-degreeprogramma in de gelegenheid gesteld zelfstandig dag en tijd te bepalen, dan dient deze te liggen binnen drie kalenderweken na de eerste uitnodiging. Wordt de aanmelder uitgenodigd met een door bacheloropleiding of associate-degreeprogramma vastgestelde dag en datum dan heeft hij, alleen met gegronde redenen, eenmalig de gelegenheid dag en tijdstip in overleg met bacheloropleiding of associatedegreeprogramma aan te passen. Geeft de aanmelder geen gehoor aan de uitnodiging en/of verschijnt hij niet (no-show) op het gereserveerde moment, dan ontvangt hij van de bacheloropleiding of het associate-degree- 28

31 Artikel 1 Inschrijving programma een tweede en tevens laatste mogelijkheid. De termijn van reservering voor de tweede mogelijkheid is beperkt tot twee kalenderweken. In bijzondere gevallen kan de instituutsdirectie beslissen een derde mogelijkheid aan te bieden. Maakt de aanmelder geen gebruik van deze tweede (eventueel derde) uitnodiging binnen de gestelde termijn en/of hij verschijnt wederom niet (no-show), dan wordt hij door Studenten Service Center (SSC) voor betreffende bacheloropleiding of associatedegreeprogramma afgewezen in Studielink. De mogelijkheid tot inschrijving voor desbetreffende bacheloropleiding of associatedegreeprogramma vervalt daarmee. Tegen deze beslissing kan men bezwaar aantekenen bij de Geschilenadviescommissie en wel binnen zes weken na dagtekening van de afwijzing (zie bijlage 4). c. uitnodiging met aanmelding op/na 1 juli met uiterste aanmelddatum 31 juli 2017 Na aanmelding voor een bacheloropleiding of het associatedegreeprogramma gelegen op/na 1 juli met uiterste aanmelddatum 31 juli 2017 ontvangt de aanmelder een uitnodiging voor het studiekeuzeadviesgesprek in kalenderweek 32 of 33 (7-18 augustus 2017), tenzij de bacheloropleiding of associate-degreeprogramma buiten genoemde kalenderweken andere mogelijkheden aanbiedt. Maakt de aanmelder geen gebruik van de uitnodiging en/of verschijnt hij niet (no-show) op de dag en het tijdstip gelegen in kalenderweek 32 of 33 en/of voldoet hij niet aan de gestelde studiekeuzeactiviteiten, dan ontvangt de aanmelder van de bacheloropleiding of associate-degreeprogramma een tweede uitnodiging met een door bacheloropleiding of associatedegreeprogramma vastgestelde datum en tijdstip gelegen binnen 6 schoolwerkdagen na de eerste uitnodiging. In bijzondere gevallen kan de instituutsdirectie beslissen een derde mogelijkheid aan te bieden. Maakt hij geen gebruik van deze tweede (eventueel derde) uitnodiging binnen de gestelde termijn en/of hij verschijnt 29

32 Artikel 1 Inschrijving wederom niet (no-show) en/of voldoet hij niet aan de gestelde studiekeuzeactiviteiten dan wordt hij door Studenten Service Center voor betreffende bacheloropleiding of associate-degreeprogramma afgewezen in Studielink. De mogelijkheid tot inschrijving voor desbetreffende bacheloropleiding of associate-degreeprogramma vervalt daarmee. Tegen deze beslissing kan men bezwaar aantekenen bij de Geschilenadviescommissie en wel binnen zes weken na dagtekening van de afwijzing (zie bijlage 4). d. Het studiekeuzeadviesgesprek kan op alle schoolwerkdagen plaatsvinden. Als schoolwerkdag geldt de maandag tot en met de zaterdag. 3. Studiekeuzeactiviteiten ten behoeve van het studiekeuzeadviesgesprek Ter versterking en onderbouwing van het studiekeuzeadviesgesprek stelt de bacheloropleiding of associate-degreeprogramma van te voren een (aantal) studiekeuzeactiviteit(en) vast en maakt deze op desbetreffende opleidingspagina van ` bekend. In de uitnodiging voor het studiekeuzeadviesgesprek worden aan het studiekeuzegesprek verbonden studiekeuzeactiviteiten wederom bekend gemaakt aan de aanmelder. a. De studiekeuzeactiviteit(en) kan (kunnen) bestaan uit door de aanmelder zelfstandig uit te voeren activiteit(en) op een zelf te bepalen locatie of op een door de opleiding of associate-degreeprogramma vast te stellen locatie van Hogeschool Rotterdam. Bestaat de studiekeuzeactiviteit uit het maken van bijvoorbeeld een portfolio, motivatieschrijven of sollicitatiebrief dan worden de voorwaarden (condities) waar het schrijven aan moet voldoen duidelijk in de uitnodiging (zie artikel lid 2) vermeld. Wordt de aanmelder uitgenodigd de startmeter (digitale vragenlijst) in te vullen, dan ontvangt hij van desbetreffende bacheloropleiding of associate-degreeprogramma via 30

33 Artikel 1 Inschrijving mijn.hr.nl de link naar de startmeter. Het rapport dat volgt uit de startmeter komt direct na afronding van de digitale vragenlijst binnen op het voorlopig student account van de aanmelder. Vanwege de verwerkingstijd dient de aanmelder de startmeter uiterlijk drie schoolwerkdagen voor het studiekeuzeadviesgesprek volledig ingevuld te hebben. De aanmelder dient het rapport en/of alle benodigde bescheiden verbonden aan de studiekeuzeactiviteit(en) mee te nemen naar het studiekeuzeadviesgesprek. Voldoet de aanmelder niet aan de studiekeuzeactiviteit(en), dan vervalt zijn recht op deelname aan het studiekeuzeadviesgesprek. Zie hiervoor punt 4. b. Deelname aan de studiekeuzeactiviteit(en) is verplicht. Zonder de studiekeuzeactiviteit(en) volledig en correct te hebben uitgevoerd is het niet mogelijk deel te nemen aan het studiekeuzeadviesgesprek van desbetreffende bacheloropleiding of associate-degreeprogramma. 4. Vervalt het studiekeuzeadviesgesprek vanwege het niet volledig en correct uitvoeren van de studiekeuzeactiviteit(en) dan geldt dat als afwezigheid (no-show). Indien de aanmelder ook bij de tweede uitnodiging niet volledig en correct de door de bacheloropleiding of associate-degreeprogramma verplicht gestelde studiekeuzeactiviteit(en) uitvoert dan wordt hij door Studenten Service Center (SSC) voor betreffende bacheloropleiding of associate-degreeprogramma afgewezen in Studielink. De mogelijkheid tot inschrijving voor desbetreffende bacheloropleiding of associatedegreeprogramma vervalt daarmee. Tegen deze beslissing kan men bezwaar aantekenen bij de Geschilenadviescommissie en wel binnen zes weken na dagtekening van de afwijzing (zie bijlage 4). 31

34 Artikel 1 Inschrijving 5. Aanmelden bij meer dan één bacheloropleiding of associatedegreeprogramma van Hogeschool Rotterdam a. Elke bacheloropleiding of associate-degreeprogramma van Hogeschool Rotterdam stelt zelfstandig de studiekeuzeactiviteit(en) en de inhoud daarvan vast. Het is mogelijk dat als de aanmelder bij meer dan één bacheloropleiding of associate-degreeprogramma een studiekeuzeadviesgesprek (ten hoogste drie) wil hebben er andere eis(en) word(t)en gesteld aan de studiekeuzeactiviteiten. Dit kan betekenen dat vanwege andere voor het toekomstig beroep noodzakelijk competenties de startmeter (digitale vragenlijst), motivatieschrijven, portfolio etc. opnieuw gemaakt dienen te worden. b. Indien een aanmelder zich heeft aangemeld voor meerdere bacheloropleidingen of associate-degreeprogramma s bij Hogeschool Rotterdam maakt deze de studiekeuzecheck bij de opleiding van eerste keuze. Tevens geeft hij aan de andere bacheloropleiding(en) of associate-degreeprogramma( s) zijn keuze door. c. Indien de aanmelder alsnog kiest voor een andere bacheloropleiding of associate-degreeprogramma waarvoor hij zich heeft aangemeld, legt hij de uitkomst van de eerste studiekeuzecheck voor aan de contactpersoon Studiesucces van desbetreffende bacheloropleiding of associate-degreeprogramma. De contactpersoon Studiesucces beziet of de informatie voldoende is om een valide studiekeuzeadvies voor desbetreffende bacheloropleiding of associate-degreeprogramma te geven. Zo niet, dan geeft de contactpersoon Studiesucces aan welke studiekeuzeactiviteiten alsnog verricht dienen te worden en wat het vervolgtraject zal zijn. 6. Studiekeuzeadvies Het studiekeuzeadvies wordt uiterlijk twaalf schoolwerkdagen na deelname aan de studiekeuzecheck schriftelijk aan de aanmelder bekend gemaakt. Voor het wel of niet bindend zijn van het studiekeuzeadvies (zie artikel 1.4.2). Voor het wel of niet bindend zijn van het studiekeuzeadvies wordt verwezen naar artikel

35 Artikel 1 Inschrijving Bijzondere groepen 1. Aanmelders met een functie-beperking Bij een aanmelder met een beperking wordt, voor zover mogelijk, rekening gehouden met deze omstandigheid bij het afnemen en beoordelen van een studiekeuzecheck. De aanmelder dient een dergelijke omstandigheid twaalf schoolwerkdagen vóór aanvang van de studiekeuzecheck schriftelijk te melden. Deze brief moet vergezeld gaan van een medische verklaring. 2. Aanmelders afkomstig uit de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, onderscheidenlijk Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Voor aanmelders afkomstig uit de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, onderscheidenlijk Aruba, Curaçao en Sint Maarten geldt dat zij verplicht zijn deel te nemen aan de studiekeuzecheck, maar desgewenst voor de studiekeuzecheck niet op Hogeschool Rotterdam aanwezig hoeven te zijn en kunnen deelnemen door middel van digitale communicatiemiddelen. Controle van identificatie vindt plaats op de plaats van deelname door een door Hogeschool Rotterdam aangewezen of voor die taak erkende perso(o)n(en). 3. Aanmelders met een buitenlandse vooropleiding Aanmelders met een buitenlandse vooropleiding kunnen zich uiterlijk tot en met 31 juli 2016 aanmelden en dienen te voldoen aan de algemeen geldende voorwaarden om te kunnen studeren bij Hogeschool Rotterdam. Een studiekeuzecheck is niet verplicht, maar er wordt wel dringend geadviseerd om deel te nemen aan de studiekeuzecheck. Aanvullend aan de inschrijfvereisten dienen aanmelders, afkomstig van buiten de Europese Economische Ruimte, te beschikken over de in de wet vastgestelde verblijfsdocumenten. Zij dienen daarvoor zelf de termijn(en) te bewaken. 33

36 Artikel 1 Inschrijving Toelatingscommissie Ontvangt een aanmelder bij een selectieve opleiding of associatedegreeprogramma met aanmelding na 1 mei 2016 een negatief bindend studiekeuzeadvies, dan bestaat de mogelijkheid om binnen 2 weken een verzoek tot heroverweging in te dienen bij de Toelatingscommissie. Voor verdere informatie wordt verwezen naar bijlage 3 en de Wegwijzer Toelatingscommissie. Artikel 1.5 Plaatsing bij bacheloropleidingen of associatedegreeprogramma s met decentrale selectie of met aanvullende eisen Bacheloropleidingen met decentrale selectie Vanaf 1 oktober 2016 zijn onderwijsinstellingen volledig verantwoordelijk voor het decentraal selecteren en toekennen van opleidingsplaatsen van studenten bij opleidingen met decentrale selectie. De onderwijsinstelling is daarmee zelf verantwoordelijk voor het inrichten en uitvoeren van het proces van decentrale selectie en plaatsing. Een bacheloropleiding kan alleen met instemming van het College van Bestuur overgaan tot decentrale selectie. Voor de bacheloropleidingen met decentrale selectie geldt, dat: 1. aanmelden mogelijk is tot uiterlijk 15 januari Aanmelden verloopt via Studielink; 2. de aanmelder zich maximaal voor twee bacheloropleidingen met decentrale selectie kan aanmelden met uitzondering van de opleiding Fysiotherapie. Voor deze opleiding geldt dan men zich landelijk maar voor één opleiding Fysiotherapie kan aanmelden. 34

37 Artikel 1 Inschrijving 3. de aanmelder verplicht is deel te nemen aan het volledige selectieprogramma. Alleen aan een volledige deelname kan een rangnummer wordt toegekend; 4. de data van de zogenaamde selectiedagen op de opleidingspagina van van te voren bekend zijn; 5. de selectiecriteria en procedure vermeld staan op de desbetreffende opleidingspagina van 6. de aanmelder op 15 april 2017 via Studielink wordt geïnformeerd over zijn rangnummer (plaatsingsnummer); 7. de aanmelder direct na 15 april 2017 door de opleiding per brief wordt geïnformeerd over zijn rangnummer en motivering van de plaats (hét rangnummer en hét bewijs van toelating); 8. de aanmelder verplicht is om binnen twee weken zijn plaats te accepteren in Studielink. Accepteert de aanmelder zijn plaats niet binnen de gestelde termijn, dan vervalt zijn plaats automatisch; 9. tot en met 1 augustus 2017 het mogelijk is om een plaats aangeboden te krijgen; 10. uiterlijk op 31 augustus 2017 voldaan moet zijn aan alle andere inschrijvingsvoorwaarden van Hogeschool Rotterdam. Tegen het besluit van het rangnummer en het bewijs van toelating kan bezwaar worden aangetekend bij de Geschillenadviescommissie. Voor verdere informatie wordt verwezen naar bijlage 4 Voor aanmelders van opleidingen met decentrale selectie is de studiekeuzecheck, zoals beschreven in artikel 1.4, niet verplicht. 35

Reglement inschrijving en voorbereiding voor bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s

Reglement inschrijving en voorbereiding voor bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s Reglement inschrijving en voorbereiding voor bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s Inschrijving 2018-2019 Algemene & Bestuurlijke Zaken Reglement inschrijving en voorbereiding voor bacheloropleidingen

Nadere informatie

Reglement inschrijving en voorbereiding voor bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s

Reglement inschrijving en voorbereiding voor bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s Reglement inschrijving en voorbereiding voor bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s 2015-2016 Studiejaar 2016-2017 Algemene & Bestuurlijke Zaken Reglement inschrijving en voorbereiding voor

Nadere informatie

Reglement inschrijving en voorbereiding voor bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s

Reglement inschrijving en voorbereiding voor bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s Inschrijving 2015 Studiejaar 2015-2016 Reglement inschrijving en voorbereiding voor bacheloropleidingen en associate-degreeprogramma s Reglement inschrijving en voorbereiding voor bacheloropleidingen en

Nadere informatie

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2016

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2016 REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2016 Inhoud Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 1: Begripsbepalingen... 3 Artikel 2: Relatie met de wet en overige regelgeving...

Nadere informatie

Reglement Studiekeuzecheck Studiejaar Christelijke Hogeschool Windesheim

Reglement Studiekeuzecheck Studiejaar Christelijke Hogeschool Windesheim Reglement Studiekeuzecheck Studiejaar 2018-2019 Christelijke Hogeschool Windesheim Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 1: Begripsbepalingen... 3 Artikel 2: Relatie met de wet en overige

Nadere informatie

Reglement inschrijving en voorbereiding. Inleiding

Reglement inschrijving en voorbereiding. Inleiding Reglement inschrijving en voorbereiding Inleiding In het Reglement inschrijving en voorbereiding staan de belangrijkste regels omtrent het inschrijven als student of extraneus bij Hogeschool Rotterdam.

Nadere informatie

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM Inhoud Preambule... 3 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 4 Hoofdstuk 2 Doelgroep... 5 Hoofdstuk 3 Rechten en plichten bij aanmelding... 5 Hoofdstuk 4 Studiekeuzecheck...

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 684 Paraaf: Onderwerp : Reglement Studiekeuzecheck Windesheim (Aanmelding, studiekeuzeactiviteiten en studiekeuzeadvies voor het studiejaar 2014-2015) Besluit : Het

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 763 Paraaf: Onderwerp : Reglement Studiekeuzecheck Windesheim (van toepassing voor de inschrijving voor het studiejaar 2016-2017) Besluit : Het College van Bestuur

Nadere informatie

REGLEMENT SELECTIE VOOR NUMERUS FIXUS BACHELOROPLEIDINGEN

REGLEMENT SELECTIE VOOR NUMERUS FIXUS BACHELOROPLEIDINGEN REGLEMENT SELECTIE VOOR NUMERUS FIXUS BACHELOROPLEIDINGEN ex art. 7.53, 3 e lid en art. 6.7a, 1 e lid, WHW, vastgesteld door het College van Bestuur op 10 mei 2016 Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

Reglement inschrijving en voorbereiding voor bekostigde en onbekostigde (post-initiële) masteropleidingen

Reglement inschrijving en voorbereiding voor bekostigde en onbekostigde (post-initiële) masteropleidingen Reglement inschrijving en voorbereiding voor bekostigde en onbekostigde (post-initiële) masteropleidingen en alle niet bij wet geregelde vormen van onderwijs en cursussen van Hogeschool Rotterdam Inschrijving

Nadere informatie

Regeling Studiekeuzecheck en studiekeuzeadvies

Regeling Studiekeuzecheck en studiekeuzeadvies Regeling Studiekeuzecheck en studiekeuzeadvies Eigenaar Studentenzaken Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 20 februari 2014 Instemming van de CMR d.d. 20 februari 2014 2014, Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Reglement inschrijving en voorbereiding voor bekostigde en onbekostigde (post-initiële) masteropleidingen

Reglement inschrijving en voorbereiding voor bekostigde en onbekostigde (post-initiële) masteropleidingen Reglement inschrijving en voorbereiding voor bekostigde en onbekostigde (post-initiële) masteropleidingen en alle niet bij wet geregelde vormen van onderwijs en cursussen van Hogeschool Rotterdam Inschrijving

Nadere informatie

Studiekeuzecheck, studiekeuzeadvies en numerus fixus

Studiekeuzecheck, studiekeuzeadvies en numerus fixus Concept Regeling Studiekeuzecheck, studiekeuzeadvies en numerus fixus Eigenaar: Kwaliteitszorg Inleiding Dit is de Concept Regeling Studiekeuzecheck, studiekeuzeadvies en numerus fixus van de Gereformeerde

Nadere informatie

Regeling Studiekeuzecheck en Numerus Fixus

Regeling Studiekeuzecheck en Numerus Fixus Inleiding Dit is de Regeling Studiekeuzecheck en numerus fixus van Hogeschool Viaa. Deze regeling heeft tot doel de inschrijvingsprocedure van de hogeschool te verduidelijken voor aspirant-studenten. Deze

Nadere informatie

Reglement inschrijving en voorbereiding voor bekostigde en onbekostigde (post-initiële) masteropleidingen

Reglement inschrijving en voorbereiding voor bekostigde en onbekostigde (post-initiële) masteropleidingen Reglement inschrijving en voorbereiding voor bekostigde en onbekostigde (post-initiële) masteropleidingen en alle niet bij wet geregelde vormen van onderwijs en cursussen van Hogeschool Rotterdam Inschrijving

Nadere informatie

Regeling onderzoek aanvullende eisen. Hotel Management: Nederlandstalige route

Regeling onderzoek aanvullende eisen. Hotel Management: Nederlandstalige route Regeling onderzoek aanvullende eisen Hotel Management: Nederlandstalige route Pagina 2 / 6 Inhoudsopgave 1 Begripsbepalingen... 3 2 Onderzoek aanvullende eisen... 3 3 Aanmelding... 4 4 Selectie en selectiecommissie...

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

REGELING SELECTIE EN PLAATSING Universiteit Twente ten behoeve van de studenteninstroom

REGELING SELECTIE EN PLAATSING Universiteit Twente ten behoeve van de studenteninstroom REGELING SELECTIE EN PLAATSING Universiteit Twente ten behoeve van de studenteninstroom 2018-2019 PREAMBULE Op grond van artikel 7.53, derde lid, van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2014

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2014 REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2014 Inhoud Inhoudsopgave Preambule... 3 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 4 Artikel 1: Begripsbepalingen... 4 Artikel 2: Relatie met de wet en overige regelgeving...

Nadere informatie

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

Toelating tot de opleiding

Toelating tot de opleiding DEEL 3: Toelating tot de opleiding Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende opleiding

Nadere informatie

REGLEMENT SELECTIE BACHELOR DIERGENEESKUNDE Collegejaar Zoals vastgesteld door de decaan op 31 juli 2017

REGLEMENT SELECTIE BACHELOR DIERGENEESKUNDE Collegejaar Zoals vastgesteld door de decaan op 31 juli 2017 REGLEMENT SELECTIE BACHELOR DIERGENEESKUNDE Collegejaar 2018-2019 Zoals vastgesteld door de decaan op 31 juli 2017 Artikel 1. Algemene bepalingen 1. De bepalingen in dit reglement zijn aanvullend op de

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Datum: 23.04.2014 Ingevuld door: Yvonne Smeets Faculteit: BÈTA Betreft opleiding(en): Built Environment DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.30b, vierde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Regeling decentrale selectieprocedure. Forensisch Onderzoek

Regeling decentrale selectieprocedure. Forensisch Onderzoek Regeling decentrale selectieprocedure Forensisch Onderzoek 2017-2018 Pagina 2 / 7 Inhoudsopgave 1 Begripsbepalingen... 3 2 Decentrale selectie... 3 3 Beperking... 3 4 Aanmelding... 4 5 Selectie... 4 6

Nadere informatie

Decentrale selectie studiejaar Veelgestelde vragen met antwoorden over decentrale selectie bij Hogeschool Rotterdam

Decentrale selectie studiejaar Veelgestelde vragen met antwoorden over decentrale selectie bij Hogeschool Rotterdam Decentrale selectie studiejaar 2017-2018 Veelgestelde vragen met antwoorden over decentrale selectie bij Hogeschool Rotterdam Veelgestelde vragen Wat is decentrale selectie? Decentrale selectie wordt bij

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek 1 Inhoud 1. Bepalingen... 3 2. Vooropleidingseisen... 3 2.1. Vooropleidingseisen Bachelor Humanistiek... 3 2.2. Vooropleidingseisen premaster

Nadere informatie

VRAGENLIJST HBO. Ingevuld door: Naam instelling: Adres instelling: Contactpersoon: Naam: Telefoon:

VRAGENLIJST HBO. Ingevuld door: Naam instelling: Adres instelling: Contactpersoon: Naam: Telefoon: VRAGENLIJST HBO Ingevuld door: Naam instelling: Adres instelling: Contactpersoon: Naam: Telefoon: E-mail: Vooraf: bij de beantwoording van de onderstaande vragen wordt verwacht dat u aangeeft of die situatie

Nadere informatie

Regeling Toelating en Inschrijving Zuyd Hogeschool

Regeling Toelating en Inschrijving Zuyd Hogeschool Regeling Toelating en Inschrijving Zuyd Hogeschool 2017-2018 Regeling Toelating en Inschrijving Zuyd Hogeschool 2017-2018 pagina 1 van 27 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN... 4 Artikel 1.1

Nadere informatie

De Regels van procedurele aard betreffende inschrijving en

De Regels van procedurele aard betreffende inschrijving en Regels van procedurele aard betreffende inschrijving en collegegeld Citeertitel Datum inwerkingtreding 01-03-2017 Vastgesteld door College van Bestuur 14-02-2017 Instemming van Medezeggenschapsraad Rechtsgrondslag

Nadere informatie

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010 Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010 Vastgesteld door het College van Bestuur op 7 april 2009 Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte van deze regeling 1. Deze regeling heeft

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Aanmelding en studiekeuzecheck bacheloropleidingen

Hoofdstuk 2 Aanmelding en studiekeuzecheck bacheloropleidingen 1 Regeling Aanmelding, Studiekeuzecheck, Inschrijving en Beëindiging Inschrijving TU/e 2017 Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e gelet op hoofdstuk 7, titel 3, art. 7.31a

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK 1 De inhoud van de Onderwijs- en Examenregelingen Hoofdstuk 1 ALGEMEEN 1.1 Algemene bepalingen 1 Avans Hogeschool kent, conform artikel 7.59. van

Nadere informatie

Regeling Aanmelding, Studiekeuzecheck, Inschrijving en Beëindiging Inschrijving TU/e 2015

Regeling Aanmelding, Studiekeuzecheck, Inschrijving en Beëindiging Inschrijving TU/e 2015 1 Regeling Aanmelding, Studiekeuzecheck, Inschrijving en Beëindiging Inschrijving TU/e 2015 Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e gelet op artikel 7.31b, 7.33, eerste lid,

Nadere informatie

Deficiënties. bij de overstap van vwo naar universiteit voor de opleidingen Geneeskunde Tandheelkunde Diergeneeskunde.

Deficiënties. bij de overstap van vwo naar universiteit voor de opleidingen Geneeskunde Tandheelkunde Diergeneeskunde. 1 Deficiënties bij de overstap van vwo naar universiteit voor de opleidingen Geneeskunde Tandheelkunde Diergeneeskunde Januari 2005 Uitgave VSNU Informatiecentrum Aansluiting vwo-wo, in samenwerking met

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 222 Wet van 28 april 2005, houdende tijdelijke regels betreffende experimenten in het hoger onderwijs op het gebied van vooropleidingseisen aan

Nadere informatie

Reglement toelating en inschrijving Zuyd Hogeschool 2016-2017. Inhoudsopgave...

Reglement toelating en inschrijving Zuyd Hogeschool 2016-2017. Inhoudsopgave... Reglement toelating en inschrijving Zuyd Hogeschool 2016-2017 Inhoudsopgave...... 1 Reglement toelating en inschrijving Zuyd Hogeschool 2016-2017... 1 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN... 3 Artikel 1.1

Nadere informatie

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica Decentrale selectie Psychobiologie Procedure en selectiecriteria 2014-2015 Voor het studiejaar 2014-2015 zal de opleiding Psychobiologie 100%

Nadere informatie

Regeling selectie en plaatsing fixusopleidingen Technische Universiteit Eindhoven TU/e

Regeling selectie en plaatsing fixusopleidingen Technische Universiteit Eindhoven TU/e Regeling selectie en plaatsing fixusopleidingen Technische Universiteit Eindhoven TU/e 2018-2019 Deze centrale regeling is opgesteld op grond van artikel 7.53, lid 3 van de Wet op het Hoger onderwijs en

Nadere informatie

MINISTERIE VAN ONDERWIJS WETENSCHAP EN CULTUUR No. Ag Paramaribo, 30 juni 2017 DE MINISTER VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR GEHOORD:

MINISTERIE VAN ONDERWIJS WETENSCHAP EN CULTUUR No. Ag Paramaribo, 30 juni 2017 DE MINISTER VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR GEHOORD: MINISTERIE VAN ONDERWIJS WETENSCHAP EN CULTUUR No. Ag. 4407 Paramaribo, 30 juni 2017 Onderwerp: Instellen van een Numerus Fixus Psychologie 2017 DE MINISTER VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR De Directeur

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.31 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek juncto

Nadere informatie

het college van beroep voor de examens van de Saxion Hogeschool (hierna: CBE), verweerder.

het college van beroep voor de examens van de Saxion Hogeschool (hierna: CBE), verweerder. Zaaknummer : 2013/079 Rechter(s) : mrs. Loeb, De Rijke-Maas, Borman Datum uitspraak : 21 augustus 2013 Partijen : Appellante tegen CBE Saxion Hogeschool Trefwoorden : [tijdig]aanvoeren gronden, deficiëntie,

Nadere informatie

Selectie en numerus fixus. Frank Peters, studentendecaan

Selectie en numerus fixus. Frank Peters, studentendecaan Selectie en numerus fixus Frank Peters, studentendecaan 9 november 2017 Achtergrond Matching Selectie Selectie en numerus fixus: o Biomedische Wetenschappen (175) o Diergeneeskunde (225) o Farmacie (270;

Nadere informatie

Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde

Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde Wat zijn de toelatingseisen voor Tandheelkunde? De volgende voortrajecten voldoen aan de toelatingseisen voor Tandheelkunde: VWO diploma met profiel (vanaf 2010)

Nadere informatie

MINISTERIE VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR No. Ag Paramaribo, 30 juni 2017 DE MINISTER VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR GEHOORD:

MINISTERIE VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR No. Ag Paramaribo, 30 juni 2017 DE MINISTER VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR GEHOORD: MINISTERIE VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR No. Ag. 4401 Paramaribo, 30 juni 2017 Onderwerp: Instellen van een Numerus Fixus Bedrijfskunde 2017 DE MINISTER VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR GEHOORD:

Nadere informatie

REGLEMENT DECENTRALE SELECTIE VOOR DE BACHELOROPLEIDING GENEESKUNDE VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN, STUDIEJAAR 2014-2015 (hierna: het reglement)

REGLEMENT DECENTRALE SELECTIE VOOR DE BACHELOROPLEIDING GENEESKUNDE VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN, STUDIEJAAR 2014-2015 (hierna: het reglement) REGLEMENT DECENTRALE SELECTIE VOOR DE BACHELOROPLEIDING GENEESKUNDE VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN, STUDIEJAAR 2014-2015 (hierna: het reglement) Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Afkortingen en begripsbepalingen

Nadere informatie

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2013-2014

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2013-2014 Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2013-2014 Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte en begripsbepalingen 1. Deze regeling heeft betrekking op studenten en extraneï van reguliere (in

Nadere informatie

editie augustus 2011 Reglement inschrijving en voorbereiding

editie augustus 2011 Reglement inschrijving en voorbereiding editie augustus 2011 Reglement inschrijving en voorbereiding reglement inschrijving en voorbereiding pagina 002 Inleiding Beste (toekomstige) student, Dit is het reglement inschrijving en voorbereiding.

Nadere informatie

Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e

Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN 2012 Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e gelet op artikel 7.31 van de Wet op het hoger onderwijs

Nadere informatie

Regeling Aanmelding, Toelating, Inschrijving, Uitschrijving en Collegegeld

Regeling Aanmelding, Toelating, Inschrijving, Uitschrijving en Collegegeld Regeling Aanmelding, Toelating, Inschrijving, Uitschrijving en Collegegeld Hoofdstuk 1: Aanmelding, toelating en inschrijving Artikel 1.1 Beslissing op verzoek tot inschrijving Bureau Studentenzaken (hierna:

Nadere informatie

Regeling Aanmelding, Studiekeuzecheck, Inschrijving en Beëindiging Inschrijving TU/e 2014

Regeling Aanmelding, Studiekeuzecheck, Inschrijving en Beëindiging Inschrijving TU/e 2014 1 Regeling Aanmelding, Studiekeuzecheck, Inschrijving en Beëindiging Inschrijving TU/e 2014 Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e gelet op artikel 7.31b, 7.33, eerste lid,

Nadere informatie

DECENTRALE SELECTIE VOOR DE BACHELOROPLEIDING GENEESKUNDE VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN VOOR HET STUDIEJAAR (hierna: het reglement)

DECENTRALE SELECTIE VOOR DE BACHELOROPLEIDING GENEESKUNDE VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN VOOR HET STUDIEJAAR (hierna: het reglement) DECENTRALE SELECTIE VOOR DE BACHELOROPLEIDING GENEESKUNDE VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN VOOR HET STUDIEJAAR 2016-2017 (hierna: het reglement) Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Afkortingen en begripsbepalingen

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 4 0 2 7 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellant tegen het Bestuur van de Faculteit der Geneeskunde, verweerder

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement in- en uitschrijving 2014-2015. Christelijke Hogeschool Windesheim

Uitvoeringsreglement in- en uitschrijving 2014-2015. Christelijke Hogeschool Windesheim Uitvoeringsreglement in- en uitschrijving 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim UITVOERINGSREGLEMENT IN- EN UITSCHRIJVING Christelijke Hogeschool Windesheim Studiejaar 2014-2015 Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.31 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek juncto

Nadere informatie

het College van Beroep voor de Examens van de HZ University of Applied Sciences, gevestigd te Vlissingen, verweerder.

het College van Beroep voor de Examens van de HZ University of Applied Sciences, gevestigd te Vlissingen, verweerder. Zaaknummer : 2014/232A en 232B Rechter[s] : mrs. Nijenhof, Van der Spoel, Hoogvliet Datum uitspraak : 25 maart 2015 Partijen : Appellant en CBE Hogeschool Zeeland Trefwoorden : Bindend negatief studieadvies

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2013 2014

Onderwijs- en examenregeling 2013 2014 Onderwijs- en examenregeling 2013 2014 Bacheloropleiding Logistiek en Economie voltijd, crohonummer 34436 Logistiek en Economie duaal, crohonummer 34436 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d.

Nadere informatie

Oriëntatiefases en zoekmogelijkheden

Oriëntatiefases en zoekmogelijkheden Inzoomen op: Oriëntatiefases en zoekmogelijkheden Hoger onderwijs in beweging Opleidingen en eisen Inschrijvingsprocedure Drie categoriën / drie stadia van oriëntatie Open dagen (algemene oriëntatie)

Nadere informatie

Regeling Colloquium Doctum

Regeling Colloquium Doctum Regeling Colloquium Doctum Toelatingsonderzoek voor de bachelor Theologie 31-10-2012 1 31-10-2012 2 1: Algemeen 1.1 Het colloquium doctum is een toelatingsonderzoek naar de algemene ontwikkeling en de

Nadere informatie

Regels van procedurele aard met betrekking tot vaststelling, bekendmaking en betaling college- en examengeld

Regels van procedurele aard met betrekking tot vaststelling, bekendmaking en betaling college- en examengeld Regels van procedurele aard met betrekking tot vaststelling, bekendmaking en betaling college- en examengeld Citeertitel Datum inwerkingtreding 01-09-2015 Vastgesteld door College van Bestuur 01-04-2015

Nadere informatie

REGELING AANMELDING & INSCHRIJVING 2015-2016

REGELING AANMELDING & INSCHRIJVING 2015-2016 REGELING AANMELDING & INSCHRIJVING 2015-2016 Regeling ter uitwerking van de wettelijke bepalingen inzake inschrijving en collegegeld in de Wet op Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, die op grond

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding tot Fysiotherapie. CROHO-nummer: 34570

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding tot Fysiotherapie. CROHO-nummer: 34570 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding tot Fysiotherapie CROHO-nummer: 34570 Graad: Bachelor of Physiotherapy De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Inschrijvings regeling HU 2016-2017. Auteur Juridische Zaken. Datum 1 september 2016. Hogeschool Utrecht, Utrecht, 2016

Inschrijvings regeling HU 2016-2017. Auteur Juridische Zaken. Datum 1 september 2016. Hogeschool Utrecht, Utrecht, 2016 Auteur Juridische Zaken Datum 1 september 2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 2016 Inschrijvings regeling HU 2016-2017 Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudigen voor eigen gebruik of intern gebruik is

Nadere informatie

de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2015-2016 Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte en begripsbepalingen 1. Deze regeling heeft betrekking op studenten en extranei van reguliere (in

Nadere informatie

Reglement Selectie Universiteit Leiden Bacheloropleiding Fiscaal Recht

Reglement Selectie Universiteit Leiden Bacheloropleiding Fiscaal Recht Reglement Selectie Universiteit Leiden Faculteitsbestuur, Faculteit der Rechtsgeleerdheid Op grond van artikel 7.53, derde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek dient tijdig

Nadere informatie

Regeling Selectie en Plaatsing

Regeling Selectie en Plaatsing Regeling Selectie en Plaatsing Algemeen Artikel 1 (begripsomschrijvingen) 1. De in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs begrippen

Nadere informatie

Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Rotterdam 2007-2008

Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Rotterdam 2007-2008 Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Rotterdam 2007-2008 De opleiding Media & Entertainment Management is een opleiding met een numerus fixus. Dit betekent dat er

Nadere informatie

MINISTERIE VAN ONDERWIJS WETENSCHAP EN CULTUUR No. Ag.4409 Paramaribo, 30 juni 2017 DE MINISTER VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR GEHOORD: GELEZEN:

MINISTERIE VAN ONDERWIJS WETENSCHAP EN CULTUUR No. Ag.4409 Paramaribo, 30 juni 2017 DE MINISTER VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR GEHOORD: GELEZEN: MINISTERIE VAN ONDERWIJS WETENSCHAP EN CULTUUR No. Ag.4409 Paramaribo, 30 juni 2017 Onderwerp: Instellen van een Numerus Fixus Geneeskunde en Fysiotherapie 2017 DE MINISTER VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2013 2014

Onderwijs- en examenregeling 2013 2014 Onderwijs- en examenregeling 2013 2014 Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs voltijd, chrohonummer 34808 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 17 juni 2013] [Instemming verleend door Centrale

Nadere informatie

Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid

Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid 1 Inhoudsopgave Paragraaf 1 Algemene bepalingen...

Nadere informatie

DECENTRALE SELECTIE VOOR DE BACHELOROPLEIDING GENEESKUNDE VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN VOOR HET STUDIEJAAR (hierna: het reglement)

DECENTRALE SELECTIE VOOR DE BACHELOROPLEIDING GENEESKUNDE VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN VOOR HET STUDIEJAAR (hierna: het reglement) DECENTRALE SELECTIE VOOR DE BACHELOROPLEIDING GENEESKUNDE VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN VOOR HET STUDIEJAAR 2015-2016 (hierna: het reglement) Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Afkortingen en begripsbepalingen

Nadere informatie

Regeling Selectie en Plaatsing opleidingsdeel Klinische Technologie

Regeling Selectie en Plaatsing opleidingsdeel Klinische Technologie opleidingsdeel 1. Algemeen 1.1. Een kandidaat mag ten hoogste tweemaal aan de selectieprocedure voor de opleiding meedoen. 1.2. De uitvoering van dit reglement is opgedragen aan de Commissie Selectie en

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Educatie A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student is

Nadere informatie

Toelating. Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing 2016

Toelating. Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing 2016 Toelating Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Toelatingsonderzoek... 3 Voor wie?... 3 Waar bestaat het onderzoek uit?... 3 Wettelijke regelingen toelating

Nadere informatie

Reglement Selectie Universiteit Leiden bacheloropleiding Geneeskunde

Reglement Selectie Universiteit Leiden bacheloropleiding Geneeskunde Reglement Selectie Universiteit Leiden bacheloropleiding Geneeskunde 2017 2018 Op grond van artikel 7.53, derde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek dient tijdig een reglement

Nadere informatie

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek 1 1. Bepalingen... 3 2. Vooropleidingseisen... 3 2.1. Vooropleidingseisen Bachelor Humanistiek... 3 2.2. Vooropleidingseisen Premaster (schakelprogramma

Nadere informatie

Ouderavond klas 6 vwo schooljaar

Ouderavond klas 6 vwo schooljaar Ouderavond klas 6 vwo schooljaar 2016-2017 Inhoud van de presentatie Inleiding: de weg tot nu toe Bachelor-Master structuur / BSA Aanmelding / Open Opleidingen Aanmelding/ Opleidingen met selectie Decentrale

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 5-147 Rapenburg 70 Postbus 9500 2300 RA Leiden T 071 527 81 18 van het College van beroep van de Universiteit Leiden inzake het beroep van de [naam], appellant tegen het Bestuur der

Nadere informatie

Creatieve Therapie. Onderwijs- en Examen Reglement 2013-2014. [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 13-06-2013]

Creatieve Therapie. Onderwijs- en Examen Reglement 2013-2014. [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 13-06-2013] Creatieve Therapie Onderwijs- en Examen Reglement 2013-2014 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 13-06-2013] [Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap, d.d. 03-07-2013] [Vastgesteld

Nadere informatie

Annelies Hak decaan HAVO

Annelies Hak decaan HAVO Voorlichting HAVO klas 5 schooljaar 2017-2018 Annelies Hak decaan HAVO hak@hetlyceumvos.nl Studie is geen last minute vakantie Wat kan ik na de HAVO doen? Studeren HBO, MBO Werken Uitstel van studie

Nadere informatie

voor hoger onderwijs op grond van artikel 7.48 WHW; toegelaten te kunnen worden tot een masteropleiding van de RU;

voor hoger onderwijs op grond van artikel 7.48 WHW; toegelaten te kunnen worden tot een masteropleiding van de RU; Regeling Aanmelding en Inschrijving 2014 2015 Regeling ter uitwerking van de wettelijke bepalingen inzake inschrijving en collegegeld in de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW),

Nadere informatie

TOELATINGSBELEID. : ROC van Amsterdam / ROC van Flevoland. : M. Leus, Organisatiebesturing : Toelatingsbeleid ROCvA-ROCvF DEF

TOELATINGSBELEID. : ROC van Amsterdam / ROC van Flevoland. : M. Leus, Organisatiebesturing : Toelatingsbeleid ROCvA-ROCvF DEF TOELATINGSBELEID ROC van Amsterdam ROC van Flevoland Uitgave Auteur Beschikbaar voor Platform OR ROCvA en OR ROCvF: ter informatie d.d. 29-09-2017 : ROC van Amsterdam / ROC van Flevoland : M. Leus, Organisatiebesturing

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2013 2014

Onderwijs- en examenregeling 2013 2014 Onderwijs- en examenregeling 2013 2014 Bacheloropleiding Informatica voltijd, crohonummer 34479 Associate Degree-opleiding ICT-Beheer voltijd, crohonummer 80071 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie,

Nadere informatie

Studiekeuzecheck 2014/2015. Presentatie voor decanen VO/MBO 6 februari 2014 Geja Kinds

Studiekeuzecheck 2014/2015. Presentatie voor decanen VO/MBO 6 februari 2014 Geja Kinds Studiekeuzecheck 2014/2015 Presentatie voor decanen VO/MBO 6 februari 2014 Geja Kinds 1-mei regeling en studiekeuzecheck KWALITEIT IN VERSCHEIDENHEID Studiekeuzecheck volgens OCW Studiekeuzecheck en vervroeging

Nadere informatie

Zaaknummer : CBHO 2013/233 Rechter(s) : mr. Lubberdink Datum uitspraak : 13 juni 2014 Partijen : Appellant tegen de Hogeschool Inholland Trefwoorden

Zaaknummer : CBHO 2013/233 Rechter(s) : mr. Lubberdink Datum uitspraak : 13 juni 2014 Partijen : Appellant tegen de Hogeschool Inholland Trefwoorden Zaaknummer : CBHO 2013/233 Rechter(s) : mr. Lubberdink Datum uitspraak : 13 juni 2014 Partijen : Appellant tegen de Hogeschool Inholland Trefwoorden : Afwijzing, bindend negatief studieadvies, BNSA, herkansing

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 024 Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de

Nadere informatie

Regeling aanmelding en inschrijving Hogeschool Leiden 2014-2015

Regeling aanmelding en inschrijving Hogeschool Leiden 2014-2015 Regeling aanmelding en inschrijving Hogeschool Leiden 2014-2015 Toelichting Dit is de inschrijvingsregeling van Hogeschool Leiden. Hierin staan de belangrijkste regels omtrent het (her)inschrijven, uitschrijving

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen REGELING DECENTRALE SELECTIE VOOR DE BACHELOROPLEIDING GENEESKUNDE VAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN TEN BEHOEVE VAN HET STUDIEJAAR 2016-2017 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Reglement (beëindiging) inschrijving studenten en extranei HZ. Stichting HZ Zeeland

Reglement (beëindiging) inschrijving studenten en extranei HZ. Stichting HZ Zeeland Reglement (beëindiging) inschrijving studenten en extranei HZ Stichting HZ Zeeland Het college van bestuur van de Stichting Hogeschool Zeeland; Gelet op het bepaalde in de artikelen 7.33 en 7.42 van de

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2010:BN4493

ECLI:NL:RBUTR:2010:BN4493 ECLI:NL:RBUTR:2010:BN4493 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 20-08-2010 Datum publicatie 20-08-2010 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie SBR 10/2513 (voorlopige voorziening)

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2013 2014. Bacheloropleiding Human Resource Management, crohonummer 34609

Onderwijs- en examenregeling 2013 2014. Bacheloropleiding Human Resource Management, crohonummer 34609 Onderwijs- en examenregeling 2013 2014 Bacheloropleiding Human Resource Management, crohonummer 34609 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 19 juni 2013 Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap,

Nadere informatie

Toelichting: tekst mag vervallen indien deze niet van toepassing is er moet een uitwerking worden opgenomen die specifiek is voor de opleiding

Toelichting: tekst mag vervallen indien deze niet van toepassing is er moet een uitwerking worden opgenomen die specifiek is voor de opleiding Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 van Bacheloropleiding(en).. CROHO-nummer(s). Graad: Bachelor of. De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding is onderdeel van het opleidingsspecifieke

Nadere informatie

Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid

Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid 1 Inhoudsopgave Paragraaf 1 Algemene bepalingen...

Nadere informatie