Contractmanagementnorm: Het prijskaartje van contractmanagement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Contractmanagementnorm: Het prijskaartje van contractmanagement"

Transcriptie

1 Contractmanagementnorm: Het prijskaartje van contractmanagement Studie van adviesbureau Aeves naar contractmanagement in de publieke sector Bussum, juni 2014 Wim Nieland MSc MBA Niels Alting Susan Schutjes MA

2 Contractmanagementnorm: het prijskaartje van contractmanagement Contractmanagement is een belangrijk thema in de publieke inkoopsector. Steeds meer overheidsorganisaties pakken het dan ook professioneel aan. Slim, want uit alle onderzoeken van de laatste jaren blijkt dat goed contractmanagement een positieve business case heeft. Wel lopen ze dan wel tegen de verantwoording van de benodigde contractmanagementcapaciteit aan. Immers, ook hier gaat de kost voor de baat uit. Wat is hiervoor een verantwoorde investering? Hoeveel extra FTE heeft een organisatie nodig, om meer te kunnen besparen of andere ambities te behalen? Dit onderzoeksartikel geeft meer inzicht in dit kip-en-ei probleem. Met honderdvijftig ingevulde vragenlijsten en veertien diepte-interviews achterhaalde Aeves de manier waarop de publieke sector momenteel met contractmanagement omgaat. De organisatie en uitvoering van contractmanagement kwamen aan de orde, evenals de registratie en indeling van de contracten. Vervolgens keken de onderzoekers naar overeenkomsten en verschillen in de werkwijzen tussen organisaties. Het onderzoek ging verder in op hoeveel werk contractmanagement vergt, en wat het in de praktijk oplevert. Op basis van de antwoorden op al deze onderdelen destilleerde Aeves een algemene capaciteitsnorm. Het is verwonderlijk dat iedereen contractbeheer en -management op een eigen manier uitvoert terwijl dezelfde generieke producten en diensten worden uitgeleverd. Dit zegt iets over de volwassenheid binnen de overheid en inkoopafdelingen. - Provincie Terminologie Contractmanagement is in dit onderzoek gedefinieerd als Het proces waarbij - op basis van verkregen input - afgesloten contracten en wijzigingen hierop eenduidig worden vastgelegd, beheerd en bewaakt. Het doel van contractmanagement is de volledige benutting van contracten te faciliteren. Naast contractmanagement spreekt het onderzoek ook over contractbeheer en leveranciersmanagement. Contractbeheer is het verzamelen van alle contracten om deze te verwerken in een databestand en is gericht op het bewaren, fysiek en administratief beheren en mutaties bijhouden. Leveranciersmanagement is het monitoren van de performance en het versterken van de relatie met de leverancier. Uit het onderzoek blijkt overigens dat binnen overheidsorganisaties verschillende definities leven van contractmanagement, contractbeheer en leveranciersmanagement. Zo spreken inkopers vaak van leveranciersmanagement waar zij contractmanagement bedoelen: wat verwachten we van de leverancier, op basis van het contract? En als inkopers de term contractmanagement gebruiken, hebben ze het eerder over contractbeheer: de administratieve handelingen. Contractmanagement is echter veel breder dan dat: ook risicobeperking is er bijvoorbeeld onderdeel van. Semantiek is dus belangrijk in dit thema. 2

3 Organisatie Inkoop, contractbeheer en contractmanagement in de publieke sector zijn op een van de volgende manieren georganiseerd: centraal, decentraal of gecoördineerd. Bij een centrale organisatie van inkoop bijvoorbeeld, verzorgt een afdeling de inkoop voor de hele organisatie. In een decentrale organisatie van inkoop voeren meerdere organisatieonderdelen zelf hun inkoop uit, ieder voor hun eigen onderdeel. Bij de gecoördineerde organisatievorm van inkoop wordt inkoop deels centraal en deels decentraal uitgevoerd. Inkoop heeft de afgelopen jaren een verschuiving van een decentrale naar een gecoördineerde organisatievorm doorgemaakt (zie Figuur 1). Inmiddels is de inkoopafdeling bij 52% van de respondenten op een gecoördineerde manier georganiseerd. Bij 16% is de organisatie volledig decentraal; bij 32% centraal. Contractbeheer is - als het al geregeld is - voornamelijk in centraal georganiseerde organisaties belegd (46%). De decentrale (26%) en gecoördineerde (22%) organisatievorm scoren veel lager op contractbeheer. De diepte-interviews bevestigen deze uitkomst. Hoewel de afdeling Inkoop steeds meer gecoördineerd wordt georganiseerd, blijkt dat centraal contractbeheer voor de geïnterviewden de basis is voor contractmanagement. Contractmanagement zelf is in de publieke sector vooral gecoördineerd of decentraal georganiseerd; 34% van de respondenten geeft decentraal aan. Verder is het bij 30% gecoördineerd georganiseerd, bij 23% centraal en geeft 14% aan (nog) niet met contractmanagement te werken (zie Figuur 1). Figuur 1: De organisatie van Inkoop, Contractbeheer en Contractmanagement in de publieke sector 3

4 De reden voor het (nog) niet werken met contractmanagement is met name de onduidelijkheid van de uitvoering ervan. Wat is een professionele uitvoering van contractmanagement? Welke taken en verantwoordelijkheden horen daarbij? Hoe kan de vereiste capaciteit worden verantwoord op de begroting? Categorieën en contracten in beeld Van de respondenten deelt 90% de contracten in op basis van inkooppakketten. Volgens de enquête bestaan er bij de overheid globaal gezien vijf generieke inkooppakketten. Dit zijn: Facilitaire dienstverlening, ICT, HRM, GWW (Grond, Weg en Waterbouw) en Sociaal domein. De benaming verschilt per organisatie, maar de inhoud komt steeds op dezelfde productgroepen neer. Naast deze generieke inkooppakketten beschikken overheidsorganisaties over specialistische pakketten, die per organisatie verschillen. Uit de antwoorden blijkt verder dat gemiddeld 75% van de actieve contracten geregistreerd wordt (zie Figuur 2). De oorzaak van dit percentage is de versnippering van de contracten. Deze versnippering ontstaat omdat inkoopafdelingen en/of contractmanagers alleen ingeschakeld worden als er ingekocht wordt boven de aanbestedingsdrempel. Hierin is overigens een kentering gekomen met de nieuwe aanbestedingswet in Afdelingen erkennen nu meer de expertise van contractmanagers waardoor die sneller bij het inkoopproces betrokken worden. Dat komt de registratie van contracten ten goede. Figuur 2: Het percentage actieve geregistreerde contracten per categorie 4

5 Dé contractmanager bestaat niet Uit de wetenschappelijke literatuur komt een helder beeld van de taken die onder contractmanagement vallen (Knoester, 2009). Dit zijn met name: Ontwikkelen en onderhouden van leveranciersrelatie; Beïnvloeden van contractrisico s; Evalueren en managen van claims en performance; Beoordelen van contracten op onredelijke bedingen en valkuilen; Beoordelen van contracten op doelmatig- en rechtmatigheid; Opstellen van en onderhandelen over contracten; Maken van make-or-buy-beslissingen; Bewaken van de contractperformance; Produceren van managementrapportages; Optreden als intermediair tussen de organisatie en leverancier; Begeleiden van uitbestedingstrajecten. Contractmanagement als geheel is een functie (waarin de contractmanager benoemd wordt), een rol (een verzameling taken) of een taak (een activiteit). In de publieke sector voeren verschillende functionarissen contractmanagement uit. Bij 56% is de contractmanager de uitvoerende functionaris, met op de tweede plaats ex aequo de budgethouder en contractbeheerder (zie Figuur 3). De antwoorden in de diepteinterviews laten zien dat de uitvoerende functionaris verschilt, afhankelijk van hoe contractmanagement binnen de organisatie is georganiseerd. Figuur 3: De uitvoerende functionaris van contractmanagement in de publieke sector Het komt dus voor dat iemand de rol en taak van contractmanagement heeft, terwijl hij de functie van budgethouder bekleedt. De functie van contractmanager is momenteel veelal een gecoördineerde functie. De rol en taken zijn omdat contractmanagement nog niet formeel belegd is bij een persoon - nog verspreid over diversen lagen van de overheidsorganisaties. 5

6 In de diepte-interviews benadrukken de respondenten aan de ene kant dat contractmanagement een uniek vakgebied is. Aan de andere kant wordt het nu vooral uitgevoerd als taak. Het er even bij doen is een veelgehoorde opmerking. De competenties van de contractmanager zijn dan ook niet formeel gedefinieerd en verschillen daarmee per uitvoerende functionaris. De oorzaak hiervan ligt in de huidige organisatie van de overheidsorganisaties. In veel organisaties voeren verschillende afdelingen hun inkoop zelfstandig uit. Iedere verantwoordelijke heeft iets met de contracten te maken. In de huidige situatie is de contractmanager binnen de overheid dus niet overal aanwezig. Wel hebben de respondenten een idee van de competenties waar de ideale contractmanager in de toekomst aan moet voldoen. De contractmanager moet resultaatgericht, integer, betrokken, overtuigend, klantgerichtheid, analytisch vaardig, omgevingsbewust, flexibel, en besluitvaardig zijn. Als je een spaceshuttle aan het bouwen bent heb je een ander type contractmanager nodig dan bij de aanschaf van een generiek product of dienst. Nutsbedrijf Capaciteit en baten Aan welk soort contracten is de contractmanager de meeste tijd kwijt? De enquête geeft inzicht in de top drie contractvormen met de hoogste benodigde contractmanagementcapaciteit. Volgens de respondenten staan dienstencontracten op nummer één, Service Level Agreements op nummer twee en Huur-lease contracten op nummer drie. Dienstencontracten zijn veelal grote raamovereenkomsten met verschillende partijen. De communicatie met deze partijen vergt meer tijd dan bij contractvormen met slecht één opdrachtnemer. Uit de interviews blijkt ook dat hoe complexer een contract is, hoe meer capaciteit men hieraan besteedt. Tabel 1 geeft de uitkomst van de top 3 weer. Top 3 Contractvorm 1 e plaats Dienstencontracten (59%) Resultaatcontracten (41%) Afnamecontracten (33%) 2 e plaats Service level agreements (55%) Licenties (43%) Onderhoudscontracten (41%) 3 e plaats Huur-Leasecontracten (62%) Inspanningscontracten (46%) Licenties (43%) Tabel 1: De top 3 van contractvormen die de meeste contractmanagementcapaciteit vergen Het is niet mogelijk om de baten van contractmanagement zeer nauwkeurig te bepalen. Uit de enquête blijkt dat de respondenten de toegevoegde waarde van contractmanagement met name zien in het beperken van contractrisico s (74%) en 6

7 kwaliteitsbevordering (68%). De effecten van een contractmanager binnen de publieke sector zijn daarmee niet altijd direct in euro s te kwantificeren. Hij draagt echter wel bij aan de doelstellingen van de organisatie. Dit blijkt uit de reacties op een aantal stellingen dat hierover is opgenomen in de vragenlijst. De respondenten zetten vooral meer FTE in op contractmanagement om het politieke risico, het toeleveringsrisico en de impact op bedrijfsvoering te beheersen. Een klein financieel risico kan een grote politieke consequentie hebben. Gemeente Voor de financiële impact en prijsfluctuaties is men minder snel geneigd extra FTE in te zetten. Het volgende staafdiagram (zie Figuur 4) brengt deze resultaten in beeld. Figuur 4: Inzet contractmanagement voor beheersing van risico s Contractmanagementnorm Zoals hiervoor blijkt, vond Aeves in het onderzoek naar contractmanagement diverse overeenkomsten in werkwijze en taakverdeling tussen verschillende overheidsorganisaties. De verschillende aspecten van die werkwijze beïnvloeden ook hoeveel mensen er aan contractmanagement werken in de betrokken organisaties. Uit het onderzoek komen vijf variabelen naar voren, die hierop de meeste invloed hebben: - Hoe contractmanagement en contractbeheer georganiseerd zijn; - Hoeveel contracten geregistreerd staan; - Het soort overheidsorganisatie; - Wie contractmanagement uitvoert; - Waarom men contractmanagement waardevol vindt. Omdat de deelnemers indicaties gaven van de (gewenste) FTE inzet voor contractmanagement, heeft Aeves berekend wat de invloed is van de verschillende variabelen op de FTE inzet voor contractmanagement. De combinatie van deze cijfers zorgt er bovendien voor dat er een gemiddelde contractmanagementcapaciteitsnorm is berekend. 7

8 De volgende basisnorm is het resultaat van die berekening: Eén FTE contractmanager voor honderdtwintig beheerde contracten. Deze norm is een eenheid die organisaties ondersteunt bij de verantwoording van de benodigde contractmanagementcapaciteit, in relatie tot het actieve contractenbestand. Is de vereiste capaciteit nu gelijk voor iedere organisatie? Nee, het is een basis, die per organisatie aangepast wordt. De verschillende variabelen uit dit artikel zorgen ervoor dat de basisnorm ofwel naar boven, ofwel naar beneden wordt aangepast. Met de beslisboom in Bijlage 1, kunt u zelf de positieve of negatieve invloeden van uw variabelen bepalen. Daarmee komt u tot een norm op maat. Met die norm kunt u in uw overheidsorganisatie de benodigde contractmanagementcapaciteit onderbouwen. De contractmanagementnorm biedt een basis voor de verantwoording van de contractmanagementcapaciteit. - Niels Alting en Wim Nieland Invloedrijke variabelen Uit het onderzoek van Aeves blijkt duidelijk dat de hoeveelheid benodigde capaciteit voor contractmanagement dus afhangt van een aantal variabelen. Hieronder staan per belangrijkste variabele de invloed op de norm. De volgende vijf variabelen hebben veel invloed op de norm: 1. De organisatie van contractmanagement en contractbeheer: als contractmanagement of contractbeheer nog niet aanwezig is, kan 1 FTE contractmanagement gemiddeld 14 contracten minder managen. Een decentrale organisatie zorgt juist voor beter contractmanagement en dus meer contracten (gemiddeld 4). 2. Het aantal geregistreerde contracten: het valt op, dat de invloed van het aantal contracten niet positief lineair is. Het is dus niet zo, dat meer registratie leidt tot een hogere norm. Als 20% van de contracten geregistreerd staat, kunnen er liefst 17 contracten meer dan de norm gemanaged worden door 1 FTE. Bij 60% registratie is dit juist 10 contracten minder dan de norm. 3. Het type overheidsorganisatie: bij een nutsbedrijf is de norm gemiddeld 7 punten lager dan gemiddeld; bij een academisch ziekenhuis meer dan 8 punten hoger. Deelname aan een gemeenschappelijke regeling heeft de meeste invloed op de norm: er kunnen gemiddeld 10,5 contracten per FTE minder dan de norm gemanaged worden. 4. De uitvoerende functionaris: als een senior inkoper, inkoopbeleidsmaker, contractbeheerder of contractmanager zich momenteel met contractmanagement bezig houdt, heeft dit een positieve invloed op het aantal contracten per FTE (tussen 9 en 16 contracten extra). 8

9 Als een jurist zich bemoeit met contractmanagement, betekent dit dat er bijna 10 contracten per FTE gemiddeld minder gemanaged kunnen worden. 5. De toegevoegde waarde van contractmanagement: vooral als contractmanagement gezien wordt ter bevordering van rechtmatigheid en de financiële resultaten, kan men meer contracten door 1 FTE laten managen. Als het doel duurzaamheidsbevordering is, neemt de norm af met gemiddeld bijna 4 contracten per FTE. De grootste impact op de norm hebben de organisatie van contractmanagement en contractbeheer (vooral het ontbreken ervan) en de uitvoerende functionaris. Over de auteurs Niels Alting is op dit onderzoek naar de contractmanagementnorm afgestudeerd aan de Haagse Hogeschool. Wim Nieland MSc MBA is directeur en Susan Schutjes MA is projectmedewerker bij adviesbureau Aeves. Aeves adviseert, levert interim oplossingen en voert executive search diensten uit voor alle commerciële functies (inkoop, sales en marketing). Over Aeves Aeves adviseert sinds 2011 opdrachtgevers uit de overheid, industrie, commerciële dienstverlening en zorg. Aeves verbetert uw (commerciële) bedrijfsprocessen (inkoop, sales en marketing) door procesoptimalisatie, herinrichting, betere inzet van mensen, middelen en een optimale afstemming tussen interne en externe partijen (leveranciers en klanten). Samen met u identificeren en implementeren wij structureel verbeterende maatregelen. Aeves maakt niet alleen plannen, maar helpt daadwerkelijk bij de volledige uitvoering en blijft tot de maatregelen aantoonbaar resultaat opleveren. Aeves is opgericht door zeer ervaren consultants uit commerciële vakgebieden met een enorm netwerk die allen hun sporen verdiend hebben. Contactgegevens Aeves Brinklaan 34, Bussum Postbus 1195, 1400 BD Bussum Telefoon: Informatie: Website: 9

10 Bijlage 1: Beslisboom Op basis van het onderzoek naar Contractmanagement in de publieke sector, komt Aeves tot een gemiddelde contractmanagementnorm van honderdtwintig beheerde contracten per FTE contractmanagement. Via onderstaande beslisboom kan iedere overheidsorganisatie de invloed van verschillende variabelen berekenen. Het resultaat is een contractmanagementnorm voor de eigen organisatie. Werkwijze De werkwijze is als volgt: ga uit van de basisnorm van 120 beheerde contracten per FTE contractmanagement. Zoek vervolgens in de onderstaande tabel (Tabel 2) per variabele, de juiste optie erbij. Per optie staat de impact op de norm aangegeven. Tel deze op of breng hem in mindering bij de norm. Als alle variabelen zijn meegenomen, komt hier een totale norm uit, die op uw organisatie van toepassing is. Onder de tabel staat een rekenvoorbeeld. Normbepaling Gebruik onderstaande tabel voor het bepalen van de contractmanagementnorm. Onderdeel Optie Impact Basis Norm 120,0 Organisatie Type overheidsorganisatie Rijksoverheidsorganisatie +0,2 Provincie -3,3 Gemeente -3,7 Waterschappen +0,2 ZBO +1,3 Nutsbedrijf -7,0 Onderwijsorganisatie +1,3 Academisch ziekenhuis +8,4 Gemeenschappelijke regeling -10,5 De organisatie van de inkoopafdeling Centraal -2,7 Decentraal +2,3 Gecoördineerd +1,1 De organisatie van contractbeheer Centraal +0,2 Decentraal -4,0 Gecoördineerd +0,7 Niet -13,8 10

11 Onderdeel Optie Impact De organisatie van Centraal +0,2 contractmanagement Decentraal -4,0 Gecoördineerd +0,7 Niet -13,8 Inkoopniveau Operationeel niveau -1,5 Tactisch niveau +0,7 Strategisch niveau +3,5 Beheer % van geregistreerde actieve contracten 0% -20,2 10% -6 20% +17,2 30% +5,7 40% +0,4 50% +7,6 60% -10,8 70% -3,9 80% +1 90% +1,6 100% +1,6 Gebruik van contractmanagementondersteunende Ja +1,9 tool Nee -2,1 Functionaris Uitvoerende functionaris Inkoopmanager/teamleider inkoop +2,8 Senior inkoper +10,5 Inkoopbeleidsmaker +11,3 Contractbeheerder +9,7 Categoriemanager +8,9 Budgethouder -0,1 Operationeel inkoper +3,5 Contractmanager +15,6 Jurist -9,6 Toegevoegde waarde van contractmanagement Het beperken van contractrisico s -0,6 Innovatie bevordering -1,7 Financiële resultaten +2,2 Kwaliteitsbevordering -1,7 Rechtmatigheidsbevordering +3,4 Duurzaamheidsbevordering -3,9 11

12 Onderdeel Optie Impact Contract Productcategorieën van contractbestand Facilitaire dienstverlening -0,3 ICT -0,3 HRM +0,8 GWW -0,5 Sociaal domein +0,2 Contractvormen van contractbestand Dienstencontracten +0,1 Onderhoudscontracten +0,3 Inspanningscontracten -1,3 Licenties -1,1 Service level agreements (SLA) +0,1 Afnamecontracten -1,4 Huur-leasecontracten -0,6 Resultaatcontract -0,1 Contractrisico's m.b.t. organisatiedoelstelling Financieel +0,4 Toeleveringsrisico -0,2 Politiek/imago +0,3 Bedrijfsvoering -0,1 Tabel 2: De impact van verschillende variabelen op de contractmanagementnorm Rekenvoorbeeld Stel, u werkt bij een gemeente, met de volgende kenmerken: 1. Inkoop is in uw gemeente centraal georganiseerd, contractbeheer centraal en contractmanagement gecoördineerd. 2. Inkoop vindt plaats op tactisch niveau. 3. Naar schatting 70% van alle 650 actieve contracten is geregistreerd. 4. Er is geen contractmanagement-ondersteunende tool beschikbaar. 5. De inkoopmanager voert contractmanagement uit. 6. Contractmanagement is in uw organisatie het meest belangrijk om contractrisico s te beperken. 7. De gemeente heeft met name GWW-contracten. 8. De meeste contracten zijn onderhoudscontracten. 9. Het belangrijkste risico dat u loopt, is het toeleveringsrisico. 12

13 Met deze informatie loopt u door Tabel 2 heen. De berekening van uw norm ziet er nu als volgt uit: Onderdeel Optie Impact Basis Norm 120,0 Type overheidsorganisatie Gemeente -3,7 De organisatie van de inkoopafdeling Centraal -2,7 De organisatie van contractbeheer Centraal +0,2 De organisatie van contractmanagement Gecoördineerd +0,7 Inkoopniveau Tactisch niveau +0,7 % van geregistreerde actieve contracten 70% -3,9 Gebruik van contractmanagementondersteunende Nee -2,1 tool Uitvoerende functionaris Inkoopmanager +2,8 Toegevoegde waarde van contractmanagement Het beperken van -0,6 contractrisico s Productcategorieën van contractbestand GWW -0,5 Contractvormen van contractbestand Onderhoudscontracten +0,3 Contractrisico's m.b.t. organisatiedoelstelling Toeleveringsrisico -0,2 Totaaltelling 111,0 Tabel 3: De berekening van de contractmanagementnorm voor het rekenvoorbeeld Op basis van de verschillende variabelen, komt u uit op 111 contracten per FTE. Omdat uw organisatie 650 contracten actief heeft geregistreerd, heeft u 5,9 (650 contracten / 111 contracten per FTE) FTE aan contractmanagement nodig, om uw contracten succesvol te managen. 13

14 Bijlage 2: Onderzoeksverantwoording Doelstelling In februari 2014 voerde Niels Alting in het kader van zijn afstudeeronderzoek in opdracht van Aeves een onderzoek uit naar de huidige manier van werken met contractmanagement in de publieke sector. Het doel van het onderzoek was het achterhalen van gelijkenissen in werken, het bepalen van de cohesie is binnen de publieke sector op het gebied van contractmanagement en of hier een algemeen geaccepteerde norm uit te halen zou zijn. Vormgeving en verspreiding De eenentwintig vragen waren vooral in multiple choice-vorm, met daarin een aantal voorgestelde antwoorden. De hele vragenlijst is in bijlage 3 weergegeven. Via diverse online mediakanalen als LinkedIn, Facebook en Twitter heeft Aeves inkopers uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen. De vragenlijst is ook via NEVI, PIANOo, Inkoperscafé, gemeente.nu en Facto Magazine bij hen onder de aandacht gebracht. Respondenten Honderdvijftig overheidsrespondenten deden mee aan een uitgebreide enquête. Daarnaast voerden Alting en Nieland veertien diepte-interviews met publieke inkoopfunctionarissen die direct te maken hebben met contractmanagement. In het onderzoek zijn zoveel mogelijk verschillende typen overheidsorganisaties benaderd om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van contractmanagement in de publieke sector. Bij de benadering is geen onderscheid gemaakt in grootte of inkoopvolume van de overheidsorganisatie. Vanwege de representativiteit is er voor gekozen om alle sectoren in de centrale en decentrale overheid mee te nemen. In Figuur 5 staat de verdeling van de honderdvijftig respondenten over de verschillende organisaties weergegeven. De top drie van de deelnemende overheidscategorieën is: 37% gemeente, 19% rijksoverheid en 13% onderwijsinstellingen. 14

15 Figuur 5: Verdeling van respondenten over verschillende organisaties De vragenlijst heeft bovendien een diverse doelgroep bereikt (zie Figuur 6): 21% is zelf Contractmanager, 18% is Inkoopmanager/teamleider inkoop, 16% Senior inkoper en 10% Contractbeheerder. Figuur 6: Verdeling van respondenten over verschillende functiegroepen Analyse Uit de interviews en de cijfermatige analyse blijkt dat het aantal FTE voor contractmanagement niet direct kan worden gekoppeld aan financiële prestaties van de organisatie. Daarom kiest Aeves ervoor, om de norm te baseren op de hoeveelheid beheerde contracten. 15

16 De FTE inzet per variabele vormt de basis voor de norm. In Figuur 7 staat bijvoorbeeld het aantal FTE per categorie. Dit aantal is afgezet tegen het aantal contracten van de organisatie. Vervolgens is het aantal FTE teruggerekend naar FTE per 100 contracten. Het aantal FTE per variabele is vervolgens gemiddeld. Door de gemiddelde FTE inzet per variabele om te zetten naar 1 volledige FTE, komt Aeves uit op 120 contracten. Figuur 7: Verdeling van respondenten over verschillende functiegroepen Status van de norm In het onderzoek wordt als definitie van norm die van NEN gehanteerd: een norm is een specificatie met erkende algemeen geaccepteerde criteria. Normen zijn geen wetten, maar best practices. Iedereen kan - op vrijwillige basis - hier zijn voordeel mee doen. 16

17 Bijlage 3: Vragenlijst Voordat u start met de enquête, vindt u hieronder de definities van contract-management, contractbeheer en leveranciersmanagement: 'Contractbeheer is het verzamelen van alle contracten om deze te verwerken in een databestand en is gericht op het bewaren, fysiek en administratief beheren Contractmanagement is het proces waarbij contracten en contractwijzigingen op een eenduidige manier worden bewaakt en verbeterd. Het doel is gericht op het bewaken en verbeteren van contractbenutting, opzegtermijnen, indexeringen, looptijd en nieuwe tenders. Leveranciersmanagement is het monitoren van de performance en het versterken van de relatie met de leverancier. 1. Tot welke overheidscategorie behoort de organisatie waar u werkzaam bent? Rijksoverheidsorganisatie Provincie Gemeente Waterschappen ZBO Nutsbedrijf Onderwijsinstelling Academisch ziekenhuis Anders, namelijk 2. Wat is uw functie binnen de afdeling waar u werkzaam bent? Inkoopmanager / Teamleider inkoop Senior inkoper Inkoopbeleidsmaker Contractbeheerder Contractmanager Operationeel inkoper Categoriemanager Jurist Anders, namelijk 17

18 3. Hoe groot is het jaarlijkse inkoopvolume van de gehele organisatie? < 2 miljoen 2 miljoen 5 miljoen 5 miljoen 10 miljoen 10 miljoen 20 miljoen 20 miljoen 50 miljoen 50 miljoen 100 miljoen 100 miljoen 200 miljoen 200 miljoen 300 miljoen > 300 miljoen 4. Hoe groot is het jaarlijkse inkoopvolume van de afdeling waar u werkzaam bent? < 2 miljoen 2 miljoen 5 miljoen 5 miljoen 10 miljoen 10 miljoen 20 miljoen 20 miljoen 50 miljoen 50 miljoen 100 miljoen 100 miljoen 200 miljoen 200 miljoen 300 miljoen > 300 miljoen 5. Vul aan, binnen mijn organisatie zit inkoop op operationeel niveau (de daadwerkelijke bestelfunctie, planning en voorraadbeheer van producten en/of diensten) tactisch niveau (het scheppen van de voorwaarden voor een goede uitvoering van inkoopactiviteiten) strategisch niveau (het maken van inkoopbeleid en strategie) 6. Op welke wijze draagt inkoop bij aan het behalen van de organisatiedoelstellingen? Effectiviteitsbevordering Rechtmatigheidsbevordering Risicobeperking Interne klanttevredenheidsbevordering Duurzaamheid Doelmatigheidsbevordering Ontwikkeling en innovatie Anders, namelijk 18

19 7. Hoe is inkoop in uw organisatie georganiseerd? Centraal (1 plek) Decentraal (meerdere plekken) Gecoördineerd (combinatie van bovenstaand) 8. Hoe is contractbeheer binnen uw organisatie georganiseerd? Centraal (1 plek) Decentraal (meerdere plekken) Gecoördineerd (combinatie bovenstaand) Niet, er wordt geen contractbeheer gevoerd 9. Hoe is contractmanagement binnen uw organisatie georganiseerd? Centraal (1 plek) Decentraal (meerdere plekken) Gecoördineerd (combinatie bovenstaand) Niet, er wordt geen contractmanagement gevoerd 10. Welke functionaris voert bij uw organisatie contractmanagement uit? Inkoopmanager / Teamleider inkoop Senior inkoper Inkoopbeleidsmaker Contractbeheerder Contractmanager Budgethouder Operationeel inkoper Categoriemanager Jurist Anders, namelijk 11. Vul in, de toegevoegde waarde van contractmanagement wordt uitgedrukt in het beperken van contractrisico's innovatie bevordering financiële resultaten (besparingen) kwaliteitsbevordering rechtmatigheidsbevordering duurzaamheidsbevordering 12. Hoeveel actieve contracten heeft uw organisatie? (open) 13. Hoeveel procent hiervan is er geregistreerd? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 19

20 14. Geef per categorie een procentuele schatting van de hoeveelheid geregistreerde contracten. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 15. Geef per categorie een procentuele schatting van de hoeveelheid gemanagede contracten. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Facilitaire dienstverlening ICT HRM Grond, wegen, waterbouw (GWW) Sociaal domein Overige categorie, namelijk Anders, namelijk 16. Hoeveel FTE houdt zich per categorie met contractmanagement bezig? (rond af op 1 decimaal achter de komma) Facilitaire dienstverlening ICT HRM Grond, wegen, waterbouw (GWW) Sociaal domein Overige categorie, namelijk De totale inzet binnen de organisatie is Dit is niet per categorie geregeld, de totale contractmanagement inzet is Anders, namelijk 17. In welke mate bent u het (on)eens met de volgende stellingen betrekking op het aantal FTE contractmanagers? Volledig mee oneens Oneens Neutraal Eens Volledig mee eens Hoe groter de financiële impact een contract heeft, hoe meer FTE inzet. Hoe groter het toeleveringsrisico een contract heeft, hoe meer FTE inzet. Hoe groter het politiek risico/ imagoschade een contract heeft, hoe meer FTE inzet. Hoe groter de impact op bedrijfsvoering een contract heeft, hoe meer FTE inzet. Hoe groter de prijsfluctuaties een contract heeft, hoe meer FTE inzet. 20

21 18. Wat is uw top 3 van contractvormen die de meeste contractmanagementcapaciteit bezitten? Onderhoudscontracten Inspanningscontracten Dienstencontracten Licenties Service level agreements Afnamecontracten Huurleasecontracten Resultaatcontracten 19. Maakt u gebruik van een gespecialiseerde tool om het contractmanagementproces te ondersteunen? Ja Nee 20. Hanteert u een formule voor de inzet van contractmanagementproces? (bijvoorbeeld 1 contractmanager ten opzichte x hoeveelheid spend, aantal contracten of % besparing) Ja Nee 21. Zo ja, wat is de gehanteerde contractmanagementformule? 22. Hartelijk dank voor het beantwoorden van de enquête, wilt u de onderzoeksresultaten direct ontvangen? Vul uw naam en contactgegevens in en ik zal u zo snel mogelijk contacten! 21

Integriteit bij overheidsinkopen stijgt

Integriteit bij overheidsinkopen stijgt Integriteit bij overheidsinkopen stijgt Enquête van adviesbureau Aeves naar integriteit bij inkopen in de publieke sector Bussum, november 2014 Wim Nieland 0 Integriteit bij overheidsinkopen laatste jaren

Nadere informatie

PIANOo Congres 26 mei 2011 Mr. Pauline Bos tel. 070-3819724 E-mail bos@pro10.nl. Pro 10

PIANOo Congres 26 mei 2011 Mr. Pauline Bos tel. 070-3819724 E-mail bos@pro10.nl. Pro 10 Focus op contractbeheer PIANOo Congres 26 mei 2011 Mr. Pauline Bos tel. 070-3819724 E-mail bos@pro10.nl Pro 10 Partners in Procurement & Tendering Carolina van Nassaustraat 27 2595 TK Den Haag Nederland

Nadere informatie

Contractmanagement in Nederland anno 2011

Contractmanagement in Nederland anno 2011 Contractmanagement in Nederland anno 2011 Samenvatting Mitopics Theo Bosselaers NEVI René van den Hoven Februari 2012 1 Periodiek onderzoekt Mitopics de professionaliteit waarmee Nederlandse organisaties

Nadere informatie

Hoe volwassen is uw inkooporganisatie in de keten?

Hoe volwassen is uw inkooporganisatie in de keten? Hoe volwassen is uw inkooporganisatie in de keten? Ken de keten Ken jezelf Nikki Bruggeling & Remco Kramers Nevi Inkoopdag, 24 juni 2014 1 Ken jezelf Hoe volwassen is uw inkooporganisatie? Knowing yourself

Nadere informatie

Welkom bij de workshop Contractmanagement (CM) Rolf Zwart Kwaliteitszorgmedewerker IFV

Welkom bij de workshop Contractmanagement (CM) Rolf Zwart Kwaliteitszorgmedewerker IFV Welkom bij de workshop Contractmanagement (CM) Rolf Zwart Kwaliteitszorgmedewerker IFV Doel: Zicht op: Begrippen en Definities Hoe in de eigen organisatie CM te bepalen Hoe: Stappenplan CM voor contracten

Nadere informatie

Doelen nieuwe aanbestedingswet worden nog niet behaald

Doelen nieuwe aanbestedingswet worden nog niet behaald Doelen nieuwe aanbestedingswet worden nog niet behaald Studie van adviesbureau Aeves naar de eerste ervaringen met de AW2012 Bussum, februari 2014 Wim Nieland MSc MBA Drs. Susan Schutjes 1 Doelen nieuwe

Nadere informatie

Contractmanagement, wat is dat?

Contractmanagement, wat is dat? Contractmanagement, wat is dat? Contractmanagement van diensten Ted Knoester Gemeente Lansingerland 1 Contractmanagement Kenmerken van diensten Wat doet een contractmanager? Wat is een contract? Hoe om

Nadere informatie

Contractmanagement en contractbeheer

Contractmanagement en contractbeheer Ir. ing. D. Mostert, DME Advies If you are not in control of your contracts, you are not in control of your business (Gartner) Uitbesteding op diverse gebieden neemt een grote vlucht. Steeds vaker wordt

Nadere informatie

Vijf pijlers van Contractmanagement in Amsterdam

Vijf pijlers van Contractmanagement in Amsterdam Vijf pijlers van Contractmanagement in Amsterdam Agenda Inleiding en aanleiding 5 pijlers van succesvol contractmanagement? Amsterdamse aanpak Take aways Wie zijn wij? Marga van Eig Verbetermanager leadbuyer

Nadere informatie

WAT HEEFT U NODIG OM MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD IN TE KOPEN? RESULTATEN BEHOEFTE-INVENTARISATIE MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD INKOPEN

WAT HEEFT U NODIG OM MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD IN TE KOPEN? RESULTATEN BEHOEFTE-INVENTARISATIE MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD INKOPEN WAT HEEFT U NODIG OM MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD IN TE KOPEN? RESULTATEN BEHOEFTE-INVENTARISATIE MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD INKOPEN 1 PIANOo en NEVI hebben onderzoek gedaan naar de toepassing en randvoorwaarden

Nadere informatie

Resultaten onderzoek. Ricoh Johan Kennis NEVI Erik van Assen. April 2015

Resultaten onderzoek. Ricoh Johan Kennis NEVI Erik van Assen. April 2015 Resultaten onderzoek Ricoh Johan Kennis NEVI Erik van Assen April 2015 Tijdens de Contract Management Dag op 12 maart 2015 vond er een live onderzoek plaats naar aspecten van contract management. Tijdens

Nadere informatie

Contractmanagement, wat is dat?

Contractmanagement, wat is dat? Contractmanagement, wat is dat? Contractmanagement van diensten Ted Knoester Gemeente Lansingerland 1 Contractmanagement Kenmerken van diensten Wat doet een contractmanager? Wat is een contract? Hoe om

Nadere informatie

Inkoop Kalender Platform Shared Services bij de Overheid Wim Lousberg directeur SSC-ZL Cindy Rondas hoofd Inkoop SSC-ZL 4 oktober 2017

Inkoop Kalender Platform Shared Services bij de Overheid Wim Lousberg directeur SSC-ZL Cindy Rondas hoofd Inkoop SSC-ZL 4 oktober 2017 Inkoop Kalender 2018 Platform Shared Services bij de Overheid Wim Lousberg directeur SSC-ZL Cindy Rondas hoofd Inkoop SSC-ZL 4 oktober 2017 Het Shared Service Center Zuid-Limburg ontstaan Ontstaan Heerlen,

Nadere informatie

Drijfveren van publieke inkopers anno 2016

Drijfveren van publieke inkopers anno 2016 Drijfveren van publieke inkopers anno 2016 Kloof tussen drijfveren van publieke inkopers en overheidsorganisaties Onderzoek van Aeves naar de drijfveren van publieke inkopers Amsterdam, juni 2016 Kevin

Nadere informatie

Contractmanagement; the next step?!

Contractmanagement; the next step?! Contractmanagement; the next step?! FSR Conferentie 2014 Nicky Fleuren 6 november 2014 Inhoud workshop - Even kennismaken - Achtergrondinformatie - De aanleiding - De inrichting - De praktijk - The next

Nadere informatie

De meerwaarde van contractmanagement

De meerwaarde van contractmanagement De meerwaarde van contractmanagement Welke kansen zijn er voor u? Wouter Schipperheijn Directeur Het NIC 1 Agenda Voorstellen Contractmanagement Het NICV model Hoe volwassen is uw contractmanagement? Kansen

Nadere informatie

Contractmanagement ja, maar wat levert dat dan op? Handreiking met praktische voorbeelden die de toegevoegde waarde bewijzen

Contractmanagement ja, maar wat levert dat dan op? Handreiking met praktische voorbeelden die de toegevoegde waarde bewijzen Contractmanagement ja, maar wat levert dat dan op? Handreiking met praktische voorbeelden die de toegevoegde waarde bewijzen Paul Jacobs en Alex Buursema 2013 Contractmanagement heeft de aandacht Het managen

Nadere informatie

Ted Knoester. Contractmanagement in de praktijk

Ted Knoester. Contractmanagement in de praktijk Ted Knoester Contractmanagement in de praktijk Ted Knoester Contractmanagement in de praktijk Derde druk ISBN 978-90-368-0384-7 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2013 Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Inkoop en contractmanagement

Inkoop en contractmanagement Syllabus Inkoop en contractmanagement Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen. Inclusief best practices bij onder meer Universiteit Twente, ING, provincie

Nadere informatie

Contractmanagement in de praktijk

Contractmanagement in de praktijk Contractmanagement in de praktijk Contractmanagement in de praktijk T. Knoester Bohn Stafleu van Loghum Houten 2009 Ó 2009 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Categorie ICT Werkomgeving Rijk: Inrichting contractmanagement

Categorie ICT Werkomgeving Rijk: Inrichting contractmanagement 1 26-10- 2016 Categorie ICT Werkomgeving Rijk: Inrichting contractmanagement Den Haag 20 oktober 2016 2 Introductie 3 ICT Categorieën en SLM Het verwervingsproces Contractmanagement (1) Definitie Alle

Nadere informatie

Doorontwikkelingen Contractmanagement Sociaal Domein. H.C.A. (Eric) Zwitserloot Inkoopmanager A.R.P. (Ton) de Graaf Senior Contract Manager

Doorontwikkelingen Contractmanagement Sociaal Domein. H.C.A. (Eric) Zwitserloot Inkoopmanager A.R.P. (Ton) de Graaf Senior Contract Manager Doorontwikkelingen Contractmanagement Sociaal Domein H.C.A. (Eric) Zwitserloot Inkoopmanager A.R.P. (Ton) de Graaf Senior Contract Manager Wie zijn wij? Eric Zwitserloot Inkoopmanager BIZOB Bestuurslid

Nadere informatie

www.crics.com -Basisrichtlijnen voor contractmanagement- door Wim van Eck 1/10

www.crics.com -Basisrichtlijnen voor contractmanagement- door Wim van Eck 1/10 www.crics.com -Basisrichtlijnen voor contractmanagement- door Wim van Eck 1/10 Contract- en leveranciersmanagement is een vak in opkomst. Om dit vakgebied in uw organisatie in een keer goed op de kaart

Nadere informatie

Strategische inkoop. a. De behoefte en vraag van gebruikers is leidend bij de levering van. Door Henk Rietveld en Leon-Paul de Rouw Augustus 2004

Strategische inkoop. a. De behoefte en vraag van gebruikers is leidend bij de levering van. Door Henk Rietveld en Leon-Paul de Rouw Augustus 2004 Strategische inkoop Door Henk Rietveld en Leon-Paul de Rouw Augustus 2004 1. Inleiding Vanuit vraaggericht facility management streeft de facilitaire organisatie naar een optimale aansluiting tussen facilitaire

Nadere informatie

Het programma wordt toegelicht en iedereen stelt zich voor en geeft aan waar inkoop in de organisatie zich bevindt.

Het programma wordt toegelicht en iedereen stelt zich voor en geeft aan waar inkoop in de organisatie zich bevindt. Onderwerp:Bijeenkomst IPK Datum: 09-02-2012 Auteur: Ellen Bots-Floors Deelnemerslijst Organisatie CompaNanny Nederland BV SWK Facet Stichting Kinderopvang Amersfoort Stichting Kinderopvang Bussum, Naarden,

Nadere informatie

contractmanagement PIANOo Congres 2011 Ir. Ing Harry Verkooijen Hoofd SBO-ICM Harry.verkooijen@minbzk.nl

contractmanagement PIANOo Congres 2011 Ir. Ing Harry Verkooijen Hoofd SBO-ICM Harry.verkooijen@minbzk.nl Van contractbeheer naar contractmanagement PIANOo Congres 2011 Ir. Ing Harry Verkooijen Hoofd SBO-ICM Harry.verkooijen@minbzk.nl Doel van de presentatie (1) Waarom verdient contractmanagement een speciale

Nadere informatie

Waardegestuurd Contractmanagement

Waardegestuurd Contractmanagement Waardegestuurd Contractmanagement Wat is de effectiviteit van úw Inkoop- en Contractmanagement? Augustus 2015 Ontwikkeling in Inkoop & Contractmanagement Uit Onderzoek van de IACCM (International Association

Nadere informatie

Big 4 focussen te veel op rechtmatigheid

Big 4 focussen te veel op rechtmatigheid Big 4 focussen te veel op rechtmatigheid Onderzoek naar de relatie tussen de accountant en inkoop rondom de controle van de jaarrekening Amsterdam, juli 2017 Wim Nieland MSc MBA Riemer Schreiber Pagina

Nadere informatie

Wat is contractmanagement?

Wat is contractmanagement? Wat is contractmanagement?. Hoe is contractmanagement ontstaan? 2.2 Wat is het doel van contractmanagement? 3.3 Wat doet een contractmanager? 3.4 Het opzetten van contractmanagement 5.5 De contractprocedure

Nadere informatie

Borging van duurzaamheid in contract & leveranciersmanagement UWV. Presentatie Contract- en Leveranciersmanagement UWV 2011 Pianoo

Borging van duurzaamheid in contract & leveranciersmanagement UWV. Presentatie Contract- en Leveranciersmanagement UWV 2011 Pianoo Borging van duurzaamheid in contract & leveranciersmanagement UWV Presentatie Contract- en Leveranciersmanagement UWV 2011 Pianoo Waar willen wij het vandaag over hebben? Positionering Contract & Leveranciersmanagement

Nadere informatie

Inkoopmanagement en Ketenintegratie. 18 september 2008

Inkoopmanagement en Ketenintegratie. 18 september 2008 Inkoopmanagement en Ketenintegratie 18 september 2008 Van Schöll Advies In de huidige vorm ontstaan in 2003 Kernactiviteiten Begeleiden van veranderingsprocessen Optimaliseren van het sproces Inkoop management

Nadere informatie

Innovatief inkopen in de publieke sector: Het besef van nut is er, nu de kennis nog

Innovatief inkopen in de publieke sector: Het besef van nut is er, nu de kennis nog Innovatief inkopen in de publieke sector: Het besef van nut is er, nu de kennis nog What s your drive! Onderzoek van Aeves naar innovatief inkopen in de publieke sector. Bussum, juni 2015 Wim Nieland MSc

Nadere informatie

Kennismiddag: Demand Management

Kennismiddag: Demand Management Kennismiddag: Demand Management Agenda Agenda Even voorstellen Inleiding FM FM en uitbesteden Een praktijkvoorbeeld Pauze Wat is Demand management? Borrel 9-10-2014 Kennismiddag: Demand Management Even

Nadere informatie

Back to the Future Business Alignement in Publieke Inkoop? Aan de hand van de inkooporganisatie van de Gemeente Amsterdam toen, nu en straks

Back to the Future Business Alignement in Publieke Inkoop? Aan de hand van de inkooporganisatie van de Gemeente Amsterdam toen, nu en straks Back to the Future Business Alignement in Publieke Inkoop? Aan de hand van de inkooporganisatie van de Gemeente Amsterdam toen, nu en straks 23 januari 2015 2 Inhoud 1. Trends: Toen Nu Straks 2. Hoe kun

Nadere informatie

Contractmanagement onder de loep. Gemeente Zaanstad 5 juni 2014

Contractmanagement onder de loep. Gemeente Zaanstad 5 juni 2014 Contractmanagement onder de loep Sanne van Kamp / Justine Schlatmann NEVI-PIANOo congres Gemeente Zaanstad 5 juni 2014 Wie zijn wij? Gemeente Zaanstad Bevolking: circa 150.000 inwoners Organisatie: bijna

Nadere informatie

AANBESTEDING LEARNING MANAGEMENT SYSTEEM VIA SURFMARKET

AANBESTEDING LEARNING MANAGEMENT SYSTEEM VIA SURFMARKET AANBESTEDING LEARNING MANAGEMENT SYSTEEM VIA SURFMARKET INHOUD 1 Inleiding 2 2 Voorstel voor aanpak 3 3 Hoe verloopt de aanbesteding? 4 4 Wat is het resultaat van de aanbesteding? 5 5 Hoe werkt de minicompetitie?

Nadere informatie

Inhoud 1. Inleiding Gemeentelijke doelen

Inhoud 1. Inleiding Gemeentelijke doelen Dit inkoopbeleid is op 25 april 2013 vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Meppel en heeft zowel interne als, na openbaarmaking en inwerkingtreding daarvan, externe werking. Inhoud 1.. Inleiding

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Inkoop Functiecode: 0701

Functieprofiel: Medewerker Inkoop Functiecode: 0701 Functieprofiel: Medewerker Inkoop Functiecode: 0701 Doel Afsluiten van (raam)contracten en overeenkomsten alsmede het voorbereiden en uitvoeren van eenmalige opdrachten, op basis van de behoefte van de

Nadere informatie

Ontwikkelen en implementeren van Artikelgroep / Categorie strategieën Anil Joshi Associate Trainer

Ontwikkelen en implementeren van Artikelgroep / Categorie strategieën Anil Joshi Associate Trainer Ontwikkelen en implementeren van Artikelgroep / Categorie strategieën Anil Joshi Associate Trainer THE NETHERLANDS CHINA BRASIL AUSTRIA THE UNITED KINGDOM Agenda Wat is CSD? Wat zijn de voordelen? Hoe

Nadere informatie

Contractmanagement, wat is dat?

Contractmanagement, wat is dat? Contractmanagement, wat is dat? Contractmanagement van diensten Ted Knoester Gemeente Lansingerland 1 Contractmanagement Kenmerken van diensten Wat doet een contractmanager? Wat is een contract? Hoe om

Nadere informatie

WELKOM PIANOo LUNCH 2012

WELKOM PIANOo LUNCH 2012 WELKOM PIANOo LUNCH 2012 Programma Opening Algemene presentatie CLM Managementrapportage Van afrekencultuur naar samenwerken Resultaten Contractmanagement UWV 2 Algemene presentatie CLM Frank van Wettum

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: Toekomst van het Communicatievak

Rapportage. Onderzoek: Toekomst van het Communicatievak Rapportage Onderzoek: Toekomst van het Communicatievak In opdracht van: DirectResearch & Logeion en d Associatie van hoofden Communicatie Datum: 15 september 2014 Projectnummer: 2013008 Auteur(s): John

Nadere informatie

Duurzaam inkopen provincie Noord-Brabant

Duurzaam inkopen provincie Noord-Brabant Duurzaam inkopen provincie Noord-Brabant Remco de Jong Senior Inkoop Consultant rdjong@brabant.nl 27 september 2010 En hoe begin je nu eigenlijk...? Duurzaam inkopen plaatsen in een cyclus; Vertaling van

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS 1+1=3 Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste

Nadere informatie

Contractmanagement bij PWN een kijkje in de keuken

Contractmanagement bij PWN een kijkje in de keuken Contractmanagement bij PWN een kijkje in de keuken Workshop 24 juni 2014 Hans Spaans Strategisch contractmanager Contractmanagement (CM) bij PWN Programma Welkom Over PWN PWN is het drinkwaterbedrijf van

Nadere informatie

Habilis Executive Search. Productie en Techniek

Habilis Executive Search. Productie en Techniek Habilis Executive Search Productie en Techniek Habilis mens en organisatie Mensen zijn voortdurend in beweging. Organisaties zijn continu in beweging. Met als hoogste doel het meest optimale resultaat

Nadere informatie

ROLVERDELING BIJ CONTRACTMANAGEMENT

ROLVERDELING BIJ CONTRACTMANAGEMENT ROLVERDELING BIJ CONTRACTMANAGEMENT (onderdeel van Handboek voor contractmanagement bij DFB) 1. Inleiding. In het kader van het project leveranciersmanagement zijn ten behoeve van het beheer van contracten

Nadere informatie

Bijeenkomst PROEVEN AAN contractmanagement

Bijeenkomst PROEVEN AAN contractmanagement Bijeenkomst PROEVEN AAN contractmanagement Thor Mesman Inleiding Doelstelling Het geven van een beknopt ervaringsoverzicht over contractmanagement, zodat de deelnemers van deze bijeenkomst hier eventueel

Nadere informatie

Amsterdamse Inkoop op de schop!

Amsterdamse Inkoop op de schop! Amsterdamse Inkoop op de schop! Hans Dussel, Hoofd Inkoop Gemeente Amsterdam PIANOo-congres 6 juni 2013 Resultaat: Een professionele inkooporganisatie die bijdraagt aan de (beleids)doelen en de (bezuinigings)opgave

Nadere informatie

Concerninkoop. Contract- en leveranciersmanagement. Gàry Habets Hoofd Concerninkoop. Manage de markt! PIANOo okt/nov 2009 1

Concerninkoop. Contract- en leveranciersmanagement. Gàry Habets Hoofd Concerninkoop. Manage de markt! PIANOo okt/nov 2009 1 Concerninkoop Contract- en leveranciersmanagement Gàry Habets Hoofd Concerninkoop 1 Inhoud Actualiteit inkoop en aanbesteden utrecht Concerninkoop Feiten en cijfers 2008 inkooporganisatie Inkoopproces

Nadere informatie

Contract management. Wat is Contract management?

Contract management. Wat is Contract management? Contract management Wat is Contract management? 3 Contractmanagement 4 Contract management? 5 Contractbeheer? 6 Definitie Contractmanagement is het proces waarbij, op basis van verkregen input, getekende

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

Best of Public Procurement 2011 De Resultaten. Hans Dussel 13 oktober 2011

Best of Public Procurement 2011 De Resultaten. Hans Dussel 13 oktober 2011 Best of Public Procurement 2011 De Resultaten Hans Dussel 13 oktober 2011 Titel Auteur Datum Het komende half uur FEITEN, CIJFERS EN UITKOMSTEN OPZET ONDERZOEK: HOE ZAT HET OOK ALWEER? 24 ELEMENTEN VORMEN

Nadere informatie

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting xvii Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting Samenvatting IT uitbesteding doet er niet toe vanuit het perspectief aansluiting tussen bedrijfsvoering en IT Dit proefschrift is het

Nadere informatie

RSZK INKOOP. September 2014, Bas De Kinder

RSZK INKOOP. September 2014, Bas De Kinder RSZK INKOOP September 2014, Bas De Kinder INHOUD Deze presentatie bevat de volgende onderwerpen: INKOOPBELEID PIJLERS UITGANGSPUNTEN VERANTWOORDELIJKHEDEN INKOOPPROCES STRATEGISCH TACTISCH OPERATIONEEL

Nadere informatie

Team JZ, cluster I&A Stafmedewerker Aanbesteden OR SBD Afdelingen / Interne klant

Team JZ, cluster I&A Stafmedewerker Aanbesteden OR SBD Afdelingen / Interne klant Inkoopprofielen Contractmanager (Senior/Medior) tactisch inkoper/ Stafmedewerker Aanbesteden OR INKOOPPROCESSEN 1. Ontwikkelen en beheren van inkoop- en aanbestedingsbeleid Team JZ, cluster I&A Stafmedewerker

Nadere informatie

Grip op inkoopresultaten met contract compliance NEVI-PIANOo congres 5 juni 2014

Grip op inkoopresultaten met contract compliance NEVI-PIANOo congres 5 juni 2014 Grip op inkoopresultaten met contract compliance NEVI-PIANOo congres 5 juni 2014 Natacha Naumann, Inkoop analist, Universiteit Twente Alex Buursema, Managing consultant, Significant INHOUD Even voorstellen

Nadere informatie

Procurement Outsourcing: Sprookje of slapende reus? Studie van adviesbureau Aeves naar de uitbesteding van de inkoopfunctie bij de overheid.

Procurement Outsourcing: Sprookje of slapende reus? Studie van adviesbureau Aeves naar de uitbesteding van de inkoopfunctie bij de overheid. Procurement Outsourcing: Sprookje of slapende reus? Studie van adviesbureau Aeves naar de uitbesteding van de inkoopfunctie bij de overheid. Procurement Outsourcing bij de overheid Bussum, juni 2013 1

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost Brabant (BIZOB) 17 x projectplan contractmanagement. PIANOo en NEVI- Manage de markt!

Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost Brabant (BIZOB) 17 x projectplan contractmanagement. PIANOo en NEVI- Manage de markt! Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost Brabant (BIZOB) 17 x projectplan contractmanagement PIANOo en NEVI- Manage de markt! 20 oktober 2009 Introductie Douwe van de Goorberg concern inkoper BIZOB projectleider

Nadere informatie

In vijf stappen naar contractmanagement

In vijf stappen naar contractmanagement In vijf stappen naar contractmanagement 5130-1 In vijf stappen naar contractmanagement Cécile M. van Velsen 1. Wat is contractmanagement? 1 2. Hoe is contractmanagement onderverdeeld? 3 2.1. Contractbeheer

Nadere informatie

H E T I N K O O P P R O C E S B E K E K E N D O O R E E N L E A N B R I L

H E T I N K O O P P R O C E S B E K E K E N D O O R E E N L E A N B R I L H E T I N K O O P P R O C E S B E K E K E N D O O R E E N L E A N B R I L H o e k o m t h e t d a t g r o t e e n c o m p l e x e p r o j e c t e n v a a k u i t l o p e n e n budget t e n o v e r s c

Nadere informatie

Analyse van de inkoopfunctie

Analyse van de inkoopfunctie Ir. ing. D. Mostert, DME Advies Inkoopgebonden kosten zijn vaak een aanzienlijk deel van de totale kosten, hierdoor vormt de inkoopfunctie een belangrijke potentiële winstbron. Niet alleen door de invloed

Nadere informatie

Dienstverlening Reisbureau,

Dienstverlening Reisbureau, Service level agreement, behorende bij de Overeenkomst, tussen ROC Friese Poort en [opdrachtnemer] Bijlagenummer: Bijlage 5.2 Versie: 0.0 concept Datum: 25-11-2016 Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN... 3 1.1 PARTIJEN...

Nadere informatie

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Hoe zet je gezamenlijk een nieuw en succesvol (ICT) Shared Service Center (SSC) op? En hoe zorg je ervoor dat de samenwerking tussen de deelnemende

Nadere informatie

Informatiebrochure Opleiding Inkoper Sociaal Domein. 3-daagse gecertificeerde basisopleiding voor senior inkopers

Informatiebrochure Opleiding Inkoper Sociaal Domein. 3-daagse gecertificeerde basisopleiding voor senior inkopers Informatiebrochure Opleiding Inkoper Sociaal Domein 3-daagse gecertificeerde basisopleiding voor senior inkopers Inhoud Het nieuwe sociaal domein: een transformatie Inkoop in het sociaal domein: een specialisatie

Nadere informatie

Contractmanagement. Kwaliteit van de relatie. Inkooptoekomst door samenwerking, innovatie en opleiding! ir. ing. Dennis Mostert Eigenaar DME Advies

Contractmanagement. Kwaliteit van de relatie. Inkooptoekomst door samenwerking, innovatie en opleiding! ir. ing. Dennis Mostert Eigenaar DME Advies 1 Inkooptoekomst door samenwerking, innovatie en opleiding! Contractmanagement Kwaliteit van de relatie ir. ing. Dennis Mostert Eigenaar DME Advies Dennis Mostert - CV 2 Eigenaar DME Advies oktober 2013

Nadere informatie

Functioneel beheer in Nederland

Functioneel beheer in Nederland Functioneel beheer in Nederland Achtergrond Op initiatief van Marjet Smits (ad Matres), Martijn Buurman (Functioneel-beheerder.com) en Günther Nijmeijer (inmezzo) is eind 2012 de eerste verkiezing voor

Nadere informatie

NEVI Contract Management-dag. De kracht van organiseren. Best practice bij Nationale-Nederlanden

NEVI Contract Management-dag. De kracht van organiseren. Best practice bij Nationale-Nederlanden NEVI Contract Management-dag De kracht van organiseren Best practice bij Nationale-Nederlanden 1 Programma Nationale-Nederlanden in vogelvlucht Mission statement Sourcing Organisatie Sourcing incl. contractmanagement

Nadere informatie

Waarde creatie door Contract Management

Waarde creatie door Contract Management Waarde creatie door Contract Management Value Next voor opdrachtgever en opdrachtnemer Herman van den Hoogen M: 06-53.96.36.14 www.hoogen- Procurement.com Nick Piscaer M: 06-37.60.03.12 nick.piscaer@ziggo.nl

Nadere informatie

CRM vanuit organisatorisch perspectief

CRM vanuit organisatorisch perspectief Highlights survey CRM in Nederland 2009/2010 CRM vanuit organisatorisch perspectief MarketCap International BV 13 Januari 2010 AGENDA o over de survey en de populatie o actief met en focus op CRM o hulp

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS Live begins at the end of your comfort zone Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden

Nadere informatie

Het nieuwe aanbestedend inkopen Een omwenteling met l de gebruiker als basis

Het nieuwe aanbestedend inkopen Een omwenteling met l de gebruiker als basis r Het nieuwe aanbestedend inkopen Een omwenteling met l de gebruiker als basis Prof.dr.ing. Jacques J.A.M. Reijniers MBA o o o k a l e Symposium Het nieuwe werken, een schone taak Kaatsheuvel, 6 oktober

Nadere informatie

VERSLAG CPD-EVENT: RONDE TAFEL CONTRACT MANAGEMENT

VERSLAG CPD-EVENT: RONDE TAFEL CONTRACT MANAGEMENT VERSLAG CPD-EVENT: RONDE TAFEL CONTRACT MANAGEMENT Datum: 14 juni 2012 Doel Doelstelling van de ronde tafel was ervaringen en kennis delen op het gebied van contractmanagement: De groep bestond uit een

Nadere informatie

Even voorstellen: Historie

Even voorstellen: Historie Postbus 33 5160 AA Sprang-Capelle T 0416 280 880 F 0416 273 322 E info@vanscholladvies.nl I www.vanscholladvies.nl BTW-nr NL8057.27.826.B.01 K.v.K. Tilburg nr. 18047302 Rabobank 33.42.24.578 Even voorstellen:

Nadere informatie

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Gemeente Bronckhorst, 23 augustus 2016 1. Aanleiding We willen het beleidsplan Sociaal Domein 2015-2018 gemeente Bronckhorst tussentijds

Nadere informatie

Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc

Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc FACTO CONGRES 2013 Servicedesking! Hot or Not? 11 juni 2013 BENT U TEVREDEN OVER DE PERFORMANCE VAN UW (FACILITAIRE) SERVICEDESK? DRAAGT UW (FACILITAIRE)

Nadere informatie

Samenvatting businesscase gewenste inkooporganisatie d.d. 24 april 2009

Samenvatting businesscase gewenste inkooporganisatie d.d. 24 april 2009 Samenvatting businesscase gewenste inkooporganisatie d.d. 24 april 2009 Vooraf De businesscase gewenste inkooporganisatie is een vervolg op respectievelijk nadere uitwerking van het rapport Organiseren

Nadere informatie

DigiInkoop Efficiënter zaken doen met de Rijksdienst

DigiInkoop Efficiënter zaken doen met de Rijksdienst DigiInkoop Efficiënter zaken doen met de Rijksdienst Digitaal Bestuur Congres 20 januari 2011 Menno van Drunen - Logius Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend. Even voorstellen: wij zijn

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. Rapportage flitsenquête ActiZ. ActiZ, organisatie van zorgondernemers. ICSB Marketing en Strategie Drs.

Vrijwilligersbeleid. Rapportage flitsenquête ActiZ. ActiZ, organisatie van zorgondernemers. ICSB Marketing en Strategie Drs. Rapportage flitsenquête ActiZ Vrijwilligersbeleid Voor ActiZ, organisatie van zorgondernemers Van ICSB Marketing en Strategie Drs. Yousri Mandour Datum 7 maart 2011 Pag. 1 Voorwoord Voor u liggen de resultaten

Nadere informatie

Wat is inkoop? Dit artikel geeft een eenvoudige uitleg van de basiselementen van de inkoopfunctie en de inkooporganisatie.

Wat is inkoop? Dit artikel geeft een eenvoudige uitleg van de basiselementen van de inkoopfunctie en de inkooporganisatie. Ir. ing. D. Mostert, DME Advies Dit artikel geeft een eenvoudige uitleg van de basiselementen van de inkoopfunctie en de inkooporganisatie. Definities inkoop terminologie Definitie inkoop: Inkoop is alles

Nadere informatie

Zelfanalyse inkoopvolwassenheidsmodel

Zelfanalyse inkoopvolwassenheidsmodel pag.: van 7 code: STR-BEN-vra-00-bl versie. Zelfanalyse inkoopvolwassenheidsmodel Hieronder vindt u voor elk van de negen elementen uit het inkoopvolwassenheidsmodel (zie afbeelding) een aantal mogelijke

Nadere informatie

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management Perselectief Interim Specialistisch Interim Management Inleiding De laatste economische ontwikkelingen hebben organisaties nieuwe uitdagingen gegeven. Of het nu de sector bouw is of onderwijs & overheid,

Nadere informatie

Contractvorming. De basis voor een renderende relatie

Contractvorming. De basis voor een renderende relatie Contractvorming De basis voor een renderende relatie Aan de orde komt Marktontwikkelingen Waar we voor staan Onafhankelijke en ongebonden positie Gids zijn bij het gezamenlijk bereiken en behouden van

Nadere informatie

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Meting KWH-Goed Werkgeverschaplabel Rapportage opgesteld door KWH in samenwerking met EVZ organisatie-advies Bijlagen Corporatie Rotterdam, 20xx Inhoudsopgave

Nadere informatie

NEVI Zorgcongres Leven in een wereld van systemen

NEVI Zorgcongres Leven in een wereld van systemen NEVI Zorgcongres 2016 Leven in een wereld van systemen Petri Heitkönig, hoofd inkoop & logistiek Ton Litjes, contractprestatiecoördinator 4 en 5 februari 2016 CWZ Nijmegen Titel presentatievgz - CWZ Donderdag

Nadere informatie

Contractmanagement volgens CATS CM

Contractmanagement volgens CATS CM Contractmanagement volgens CATS CM Een introductie in het wat, waarom en hoe van contractmanagement 2 Agenda Even voorstellen.. Wat is contractmanagement? Waarom contractmanagement? Hoe contractmanagement:

Nadere informatie

Rabobank vertrouwt op HeadFirst voor tijdelijke professionals

Rabobank vertrouwt op HeadFirst voor tijdelijke professionals Klantcase Rabobank vertrouwt op HeadFirst voor tijdelijke professionals HeadFirst heeft al sinds 2004 een inkooprelatie met de Rabobank voor de inhuur van tijdelijke capaciteit. Frank de Ruiter, sinds

Nadere informatie

Inkoop na MSU+ meting

Inkoop na MSU+ meting PRO 10 BV C. VAN NASSAUSTRAAT 27 2595 TK DEN HAAG Inkoop na MSU+ meting Door Loek van Beurden vanbeurden@pro10.nl 070-3819724 / 06-26658983 Agenda Voorstellen Benchmark verschillende vormen Benchmark als

Nadere informatie

Inkoop en aanbesteden, geen spanningsveld! Goed organiseren i.p.v. procederen: een kans

Inkoop en aanbesteden, geen spanningsveld! Goed organiseren i.p.v. procederen: een kans Inkoop en aanbesteden, geen spanningsveld! Goed organiseren i.p.v. procederen: een kans Prof.dr.ing. Jacques J.A.M. Reijniers MBA PIANOo-congres 2009 Utrecht, 4 juni 2009 Agenda Introductie Strategisch

Nadere informatie

Habilis Executive Search - Interim Management. Marketing, Sales en Communicatie

Habilis Executive Search - Interim Management. Marketing, Sales en Communicatie Habilis Executive Search - Interim Management Marketing, Sales en Communicatie Habilis Mens en Organisatie Mensen zijn voortdurend in beweging. Organisaties zijn continu in beweging. Met als hoogste doel

Nadere informatie

Gesprek voeren met degene in de vestiging die verantwoordelijk is voor ICT zaken.

Gesprek voeren met degene in de vestiging die verantwoordelijk is voor ICT zaken. ICT Monitor 2014 Introductie: Gesprek voeren met degene in de vestiging die verantwoordelijk is voor ICT zaken. Goede morgen/middag, U spreekt met van 24Interactive Smart Services. We zijn momenteel bezig

Nadere informatie

Inspiratiedag. Workshop 2: Interne controle in het Sociaal Domein. 15 september 2016

Inspiratiedag. Workshop 2: Interne controle in het Sociaal Domein. 15 september 2016 Inspiratiedag Workshop 2: Interne controle in het Sociaal Domein 15 september 2016 Programma Voorstellen en verwachtingen Interne beheersing en interne controle Relatie met de externe accountant Belangrijkste

Nadere informatie

Regie en Demand Management bij ICT uitbesteding

Regie en Demand Management bij ICT uitbesteding Regie en Demand Management bij ICT uitbesteding www.slagkracht-outsourcing.nl Organisatie XYZ Business Units Staf ICT / ondersteuning Demand Ondersteuningsfuncties zijn nog in huis aanwezig Organisatie

Nadere informatie

Checklist Slimme vragenlijst regievoering

Checklist Slimme vragenlijst regievoering Checklist Slimme vragenlijst regievoering versie 2.0 Slimme vragenlijst Leveranciersselectie Hoe stel ik vast dat dit beste leverancier is? Welke criteria hanteer ik daarbij? Wat als het selectieproces

Nadere informatie

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN HET ANTWOORD OP UW VRAGEN Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste

Nadere informatie