Healthy ageing op het werk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Healthy ageing op het werk"

Transcriptie

1 Healthy ageing op het werk 2 november 2011 Jac van der Klink Ute Bültmann

2 Healthy ageing op het werk 14:00-14:05 Introductie / een paar vragen Jac van der Klink 14:05-14:45 Zingeving en werk vanuit een filosofisch historisch perspectief Jac van der Klink 14:45-15:15 Pauze 15:15-16:00 Healthy ageing at work als onderzoeksgebied Ute Bültmann 16:00 Einde

3 Een paar vragen Wie van u is onder vijfenvijftig? Wie van u is tussen 55 en 65? Wie daarvan werkt? Wie is tussen de 65 en de 75 Wie daarvan werkt? Wie is boven de 75? Wie daarvan werkt?

4 Healthy ageing op het werk Zingeving en werk in een filosofisch historisch perspectief; werk als waarde Jacvan der Klink Universitair Medisch Centrum Groningen Sociale Geneeskunde, Arbeid & Gezondheid

5 Canada, Survey Employment & Employability, 1998 Totale bevolking doven Heeft passend 60.9% 20.6% betaald werk Heeft betaald werk, 31.0% 41.9% maar is overgekwalificeerd Heeft geen betaald 8.1% 37.5% werk

6 Wie leidt uit de voorgaande slide af dat doven in Canada te lui zijn om fatsoenlijk werk te accepteren?

7 Nederland, Participatie naar leeftijdsklasse, CBS cijfers, (in%) (in%) Totaal Vrouwen Mannen

8 Wie leidt uit de voorgaande slide af dat mensen boven de 55 in Nederland te lui zijn om fatsoenlijk werk te blijven doen?

9 Twee perspectieven op disability Het medisch / pedagogisch model: het probleem en de verantwoordelijkheid voor de oplossing ligt bij de drager, de individuele patiënt / werknemer Het sociologisch model: het probleem en de verantwoordelijkheid voor de oplossing ligt bij de maatschappij (en bij maatschappelijke instellingen) die niet inclusief is (zijn) voor mensen met beperkingen

10 Twee perspectieven op ageing Het medisch / pedagogisch model: het probleem en de verantwoordelijkheid voor de oplossing ligt bij de drager, de individuele patiënt / werknemer Het sociologisch model: het probleem en de verantwoordelijkheid voor de oplossing ligt bij de maatschappij (en bij maatschappelijke instellingen) die niet inclusief is (zijn) voor mensen met beperkingen

11 Werk in historisch perspectief Werk direct verbonden aan de eigen (groeps) levensbehoefte (jager-verzamelaar; vroege domesticatie) Werk in dienst van de gemeenschap (dorpsgemeenschappen, vroege stadsfase) Werk als productiefactor / pre-industrieel Werk als productiefactor / industrieel Werk als waarde / post-industrieel

12 Werk in de historie in relatie tot gezondheid Levens-en gezondheidsvoorwaarde; integraal onderdeel van het leven Werk als gezondheidsbedreiging (preindustrieel: slavernij; industrieel: vervreemding en slechte arbeidsomstandigheden) Werk als gezondheidsvoorwaarde met ook gezondheidsbedreigende aspecten

13 Werk in de historie in relatie tot humane waarden Wezenseigen; pre-socratisch / pre-persona: functie=identiteit; gericht op subsistentie Wezensvreemd: vervreemding /uitbuiting Immanuel Kant: categorische imperatief; moreelethische analyse Karl Marx: das Kapital; economische analyse Werk als identificatiemogelijkheid; als doel en als middel

14 Werk in de historie in relatie tot humane waarden Immanuel Kant: categorische imperatief: men moet handelen op de manier waarvan men kan willen dat iedereen zo zou handelen. Een andere formulering is dat men de ander nooit slechts als middel maar tegelijkertijd altijd als doel moet beschouwen.

15 Niti~Saara (ca. 600 BC) Niti: plichtenleer (deontologie) overeenkomst met Immanuel Kant

16 Protestantse werkethiek Verstoten uit het paradijs: "In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aarde wederkeert" *). In de protestantseleer werd niet alleen het strafkarakter beklemtoond, maar ook de goedheid en noodzaak van arbeiden het positieve effect dat dit voor mensen, en de christelijkesamenleving in zijn geheel zou hebben *) Genesis 3:19a

17 Werkethiek als basis voor het kapitalisme Max Weber Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus ( ) verband tussen het Calvinisme en de opkomst van kapitalistische instituties

18 Nyāya (ca. 600 BC) Wat goed is wordt afgemeten aan het resultaat / het effect van handelen Doelethiek (teleologie; in tegenstelling tot plichtethiek; westerse tegenhanger in utilisme)

19 ΠοιεινκαιΠραττειν Resultaat en proces Huidig werk: werk als identificatiemogelijkheid; als doel en als middel met sterke verschuiving naar doelethische opvatting over werk: werk moet waarde hebben (voor de persoon), niet alleen waarde toevoegen (voor het systeem) Twee woorden voor maken / werken in het oud- Grieks: Ποιεινen Πραττειν: werken gericht op het resultaat vs, werken gericht op het proces van het werken Praxis: werk als waarde

20 Definitie van Duurzaam inzetbaar Duurzaam inzetbaar betekent dat medewerkers doorlopend in hun arbeidsleven over daadwerkelijk realiseerbare mogelijkheden alsmede over de voorwaarden beschikken om in huidig en toekomstig werk met behoud van gezondheid en welzijn te (blijven) functioneren. Dit impliceert een werkcontext die hen hiertoe in staat stelt, evenals de attitude en motivatie om deze mogelijkheden daadwerkelijk te benutten. Rapport duurzaam inzetbaar; werk als waarde JJL van der Klink e.a. ZonMw

21 Belangrijke elementen Creëren en openhouden van mogelijkheden Verantwoordelijkheid van werknemer èn van context Werk als waarde

22 Mogelijkheden = individu + context Het creëren en openhouden van mogelijkheden ligt enerzijds op het niveau van kennis, vaardigheden, competenties en motivatie van de medewerker, anderzijds op het flexibele aanbod van werk op micro, meso en macro niveau.

23 Doelethiek: utilisme The greatest good for the greatest number of people Jeremy Bentham ( ) John Stuart Mill ( ) qualitative separation of pleasures

24 A Theory of Justice John Rawls ( ) A Theory of Justice (1971) Original position: veil of ignorance Equal basic liberties Difference principle (primary goods) Fair equality of opportunity

25 Capability concept van Amartya Sen Amartya Sen (India, 1933) Professor in economics, Harvard en Cambridge 1998: Nobelprize for his contributions to welfare economics Human Development Index (Verenigde Naties) The Idea of Justice, 2009

26 Centrale vraag in het werk van Sen: Stel dat we willen bepalen hoe goed een gemeenschap erin slaagt om een rechtvaardige samenleving te creëren, waar zouden we dat dan aan af moeten meten?

27 Sen: capability De mogelijkheden waarover mensen beschikken om een invulling te geven aan hun leven die overeenstemt met datgene wat zijzelf en de mensen in hun omgeving als waardevol beschouwen of: de mate waarin mensen over de mogelijkheid beschikken om waardevolle dingen te doen & te realiseren in hun leven voor DI: betrek dit op werk...

28 Sen: capability = individual + context the freedom of agency that we individually have is inescapably qualified and constrained by the social, political and economic opportunities that are available to us. There is a deep complementarity between individual agency and social arrangements. Sen, Development as freedom, OUP 1999, pp. xi -xii

29 Capability: focus on value In contrast to the utility-based or resource-based lines of thinking, individual advantage is judged in the capability approach by a person s capability to achieve things he or she has reason to value. Sen, The Idea of Justice. Allen Lane, 2009, p.231.

30 Capability benadering Sen (1980, 1985, 1992, 1999, 2009) Nussbaum (2006, 2011) Twee belangrijke verschuivingen : daadwerkelijke doings and beings in plaats van geluk of hulpbronnen (functionings) vrijheden in plaats van realisatie / invulling (capabilities)

31 Functionings Functionings: doings and beings a person has reason to value goed doorvoed zijn, gezond zijn, werk hebben. hulpbronnen, voorzieningen van allerlei soort Conversion / omzetting afhankelijk van lichamelijke, sociale, omgevings- factoren Alle mogelijke Functionings

32 Capabilities Capability set: de set van functionings waar een persoon uit kan kiezen Alle mogelijke Functionings een persoon s Capabilities Keuze gerealiseerde Functionings

33 Source: Robeyns (2004) The Capability benadering Wat is het?

34 Capability om zich te kunnen verplaatsen door middel van fietsen Fysieke eigenschappen (capacity) Zich techniek van het fietsen eigen kunnen maken (ability) Bezit van, of beschikking over, een fiets (resource) Fysieke omgeving: fietspaden Sociale omgeving die het toestaat

35 Relatie tot andere begrippen Capacity: noodzakelijke maar niet voldoende voorwaarde voor capability Performance: voldoende maar niet noodzakelijke voorwaarde voor capability

36 Sen: Welke mogelijkheden tot het uitvoeren van waardevolle activiteiten staan mensen feitelijk tot hun beschikking (vallen binnen hun bereik), welke verschillen zijn er in dit opzicht tussen mensen, wat zijn daar de oorzaken van, en wat valt er aan te doen? Kijken we van daaruit nogmaals naar de eerste slides:

37 Canada, Survey Employment & Employability, 1998 Participatie naar leeftijdsklasse Totale bevolking doven (in%) (in%) 40 Heeft passend 60.9% 20.6% betaald werk Heeft betaald werk, maar is over- 31.0% 41.9% gekwalificeerd Heeft geen 8.1% 37.5% Totaal betaald werk Vrouwen Mannen 79 79

38 Duurzame inzetbaarheid verwijst, net als capability, naar mogelijkheden, namelijk mogelijkheden om op een zinvolle en duurzame manier deel te nemen aan het arbeidsproces. Net als in het geval van het capability begrip, kunnen we mogelijkheden daarbij breed opvatten: relevante eigenschappen van het individu (kennis, vaardigheden, fysieke en geestelijke gezondheid), maar ook naar de omgeving die de inzet van deze eigenschappen mogelijk moet maken (arbeidsomstandigheden, inhoud van de werkzaamheden, wet- en regelgeving, enz).

39 Resultaten onderzoek binnen UMCG Werknemers 45 jaar en ouder 46% ervaart ongemakken door ouder worden 38% rapporteert een chronische aandoening 58% wordt belemmerd bij het uitvoeren van het werk door deze klachten 42% heeft behoefte aan ondersteuning om het werk de komende jaren te kunnen blijven uitvoeren

40 Wat zijn eigenlijk de waardevolle taken die iemand in een gegeven context zou moeten kunnen uitvoeren, wat maakt die taken waardevol, en wat moeten we doen, opdat die taken hun waarde blijven behouden?

41 Als we die vraag kunnen beantwoorden en realiseren, ook voor ouderen, dan is werken tot je 67 e geen plicht maar een recht, beter gezegd: een capability

42 Dank u voor uw aandacht! Griningen, 2 november 2011 Jac van der Klink University Medical Center Groningen, Health Sciences, Community and Occupational Health

43 Healthy ageing at work Dr. Ute Bültmann, PhD Universitair Hoofddocent, Rosalind Franklin Fellow Afdeling Gezondheidswetenschappen Sociale Geneeskunde, Arbeid & Gezondheid SENIORENACADEMIE, 2. November 2011, Groningen

44 Inhoud Missie Sociale Geneeskunde Arbeid en Gezondheid Demografische en sociaal-politieke veranderingen Uitdagingen voor de arbeidsmarkt Recent onderzoek een viertal voorbeelden uitgelicht

45 Onderzoek Arbeid & Gezondheid Sandra Brouwer Ute Bültmann Jac van der Klink met een multidisciplinair team van PhD studenten en bedrijfs- en verzekeringsartsen

46 Missie Sociale Geneeskunde Bijdragen aan healthy ageing door multidisciplinair onderzoek op de terreinen: voorspellen en vroegsignalering van (on)gezondheid, ziekte en onvermogen (disability) sociale- en werkparticipatie bij chronische ziekten en kwetsbare groepen

47 Demografische veranderingen 2050: voorspelling voor EU27/EEA - substantiele ageing /veroudering - afname van populatie in werkleeftijd (15-64 jaar) - substantiele toename van het aantal gepensioneerden WHO Europe Health Report 2009, Münz, 2007

48 Old age dependency ratio (%) populatie 65+ in relatie met populatie in werkleeftijd (15-64 jaar) EU 27 (gemiddeld) 2005: : : Denmark Estonia Finland Germany Latvia Lithuania Poland Sweden Netherlands Münz, 2007

49 ...en buiten de EU

50 Demografische uitdagingen NL Toename levensverwachting gezonde levensverwachting Meer chronische aandoeningen Mensen leven langer met een chronische aandoening Socio-economische verschillen!

51 CBS 2008

52 CBS 2008

53 Sociaal-politieke veranderingen Paradigma shift in Nederland en veel andere (westerse) landen sociale verzekeringsstelsel compensatie model (loondoorbetaling bij ziekte, VUT/vroeg pensioen) participatie model (vroege werkhervatting, verhogen pensioensgerechtigde leeftijd?)

54 Uitdagingen voor de arbeidsmarkt Toenemende aandacht voor Ouder wordende arbeidsbevolking in geïndustrialiseerde landen Veranderingen in het werk zelf (technologie, flexibilisering) Belang van mentaal kapitaal (kennis maatschappij) Tekorten op de arbeidsmarket (zorg, onderwijs) Meer oudere werknemers en werknemers met gezondheidsklachten zullen in arbeid participeren

55 Healthy ageing at work Meten van werkfunctioneren en werk(on-)vermogen Vroege detectie en preventie van ziekte en beperkingen Identificatie van voorspellende factoren voor duurzame arbeidsparticipatie en duurzame werkhervatting Ontwikkeling en evaluatie van instrumenten en interventies om werkfunctioneren en partricipatie te bevorderen

56 Onderzoeksprojecten Optimaliseren van functioneren in werk Instrumentontwikkeling en evaluatie; Interventie voor duurzame werkhervatting na psychische problematiek Shift your work Nieuwe roosters voor jarigen in ploegendienst Bevorderen arbeidsparticipatie oudere werknemer Oudere werknemers met een chronsiche aandoening

57 Onderzoeksprojecten Pyschische gezondheid gedurende de levensloop: de transitie van school naar werk TRAILS cohort Arbeidsparticipatie van WAJONG ers Mogelijkheden voor participatie; cohort studie Leeftijd, gezondheid en arbeidsparticipatie LIFELINES cohort

58 De oudere werknemer Arbeidsparticipatie Ouder worden & chronische aandoeningen Leefttijd geassocieerd met toename chronische aandoeningen Multimorbiditeit toenemend probleem Afname van fysiek en mental functioneren met toenemende leeftijd Leeftijd 2000 (in %) 2008 (in %) Total Vrouwe n Mannen Schultz & Kopec 2003; Seitsamo 1997; Ilmarinen 2001, 2002; Kenny 2008

59 Bevorderen arbeidsparticipatie van de oudere werknemer Welke problemen ervaren oudere werknemers met en zonder chronische aandoening bij het verrichten van hun werk? Welke factoren gekoppeld aan het ouder worden en/of het hebben van een chronische aandoening - bemoeilijken en/of vergemakkelijken arbeidsparticipatie? Aan welke (vormen van) ondersteuning heeft de oudere / chronisch zieke werknemer behoefte?

60 Resultaten voor N=5730 werknemers 41% ervaart ongemakken door ouder worden 37% rapporteert een chronische aandoening 59% wordt belemmerd bij het uitvoeren van het werk door deze klachten 68% heeft behoefte aan ondersteuning om het werk de komende jaren te kunnen blijven uitvoeren Koolhaas et al., 2011

61 Staying healthy at work Interventie = training voor leidinggevenden Stapsgewijs probleem-oplossende aanpak 1. Inventaristaie van problemen, oplossingen, en mogelijkheid tot verandering 2. dialoog tussen leidinggevende en werknemer 3. actie plan beoordeling van resultaten en process Koolhaas et al., 2010

62 Shift your work UMCG and TNO with public and private partners Akzo Nobel Gasunie Police Fuji Film

63 Shift your work Het ontwikkelen van een leeftijd-specifieke ploegendienst tool ten behoeve van de analyse van huidige roosters en de ontwikkeling van nieuwe, voor medewerker en organisatie optimale roosters wat zijn de specifieke behoeften van oudere en jongere medewerkers (gezondheid, vermoeidheid, productiviteit) ten aanzien van shift work? welke factoren dragen bij aan de korte en lange termijn effecten van shift-work op oudere en jongere medewerkers en organisatie?

64 Shift your work UMCG and TNO with public and private partners Akzo Nobel Gasunie Police Fuji Film roster-redesign flexible rosters

65 Shift your work evaluatie van effecten van nieuwe roosters evaluatie implementatie o o wat zijn de effecten van de nieuwe roosters op oudere en jongere medewerkers en op organisaties wat zijn de implementatiebelemmerende en -bevorderende factoren van nieuwe roosters in organisaties en in oudere en jongere medewerkers, wat is een goed leeftijd gerelateerd beleid en hoe kunnen we dat breed implementeren

66 Tools for Two Optimaliseren van functioneren in werk: Nieuwe instrumenten op het gebied van diagnostiek en interventies voor gezamenlijke actie door Bedrijfsgezondheidszorg en Human Resources Management

67 Tools for Two Ontwikkeling en validering van meetinstrumenten, die het functioneren in het werk aan gezondheid koppelen weinig bekend over functioneren in werk in relatie tot gezondheid (focus vaak productiviteit) faciliteren van behoud arbeidscapaciteit, participatie en reïntegratie bij gezondheidsproblemen balans tussen economisch perspectief en gezondheidswinst

68 Tools for Two Definitie van functioneren in werk d.m.v. Focusgroupinterviews en literatuurstudie Cross-culturele adaptatie van een amerikaanse vargenlijst (WRFQ) proces van vertalen en terrugvertalen, interviews/pre-test Valideringsstudie (hypothesegestuurd) Abma et al., in press

69 Tools for Two Ontwikkelen en toetsen van een interventie gericht op het voorkomen van terugval bij psychische klachten Recidiefkans bij psychische klachten aanzienlijk Duurzame werkhervatting minstens zo belangrijk als return to work Summier uitgewerkt in richtlijn en lage compliance op dit punt

70 Tools for Two Interventie ontwikkeld die zich op het probleemoplossend vermogen van de werknemer en de leidinggevende richt en goed aansluit bij richtlijn PK To do: Uitvoering trial uitvoeren van 1 e, 2 e en 3e meting. Effectiviteit en kosteneffectiviteit evalueren Procesevaluatie Prognostische studie Arends et al., 2010

71 Samenwerking Bedrijfs- en verzekeringsgeneskunde Arbodiensten UWV en private verzekeraars Klinische afdelingen van het UMCG - Sociale Psychiatrie, Orthopaedie, Revalidatie (Inter-) nationale onderzoeksinstituten EMGO+ Instituut, Coronel Instituut, TNO; Maastricht University Institute for Work & Health, Toronto, Canada National Research Centre Working Environment, Kopenhagen, Denemarken

72 Samenwerking Bedrijfs- en verzekeringsgeneskunde Arbodiensten UWV en private verzekeraars Klinische afdelingen van het UMCG - Sociale Psychiatrie, Orthopaedie, Revalidatie (Inter-) nationale onderzoeksinstituten EMGO+ Instituut, Coronel Instituut, TNO; Maastricht University Institute for Work & Health, Toronto, Canada Met actieve inbreng en participatie van stakeholders en bedrijven en organisaties National Research Centre Working Environment, Kopenhagen, Denemarken

73

Duurzame inzetbaarheid van de oudere werknemer: stand van zaken

Duurzame inzetbaarheid van de oudere werknemer: stand van zaken Duurzame inzetbaarheid van de oudere werknemer: stand van zaken Overzicht van determinanten, interventies en meetinstrumenten vanuit verschillende perspectieven Auteurs: Sandra Brouwer 1, Annet de Lange

Nadere informatie

Langer werken? De Arbeidsmarkt in Transitie en Duurzame Inzetbaarheid. Dr. Annet H. de Lange

Langer werken? De Arbeidsmarkt in Transitie en Duurzame Inzetbaarheid. Dr. Annet H. de Lange Langer werken? De Arbeidsmarkt in Transitie en Duurzame Inzetbaarheid Dr. Annet H. de Lange lectoraat human resource management Colofon Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Economie en Management

Nadere informatie

Duurzaamheid vanuit psychologisch perspectief: een kwestie van 'fit' 1

Duurzaamheid vanuit psychologisch perspectief: een kwestie van 'fit' 1 Duurzaamheid vanuit psychologisch perspectief: een kwestie van 'fit' 1 Wilmar Schaufeli In dit hoofdstuk staan we stil bij duurzame inzetbaarheid vanuit het gezichtspunt van de werknemer. Wat houdt duurzame

Nadere informatie

r a p i I n s t i b o e k Duurzame Inzetbaarheid

r a p i I n s t i b o e k Duurzame Inzetbaarheid I n s p i r a b o e k t i e Duurzame Inzetbaarheid Inspiratieboek Duurzame Inzetbaarheid Inhoud Voorwoord 4 Inleiding 7 Wat Wat is duurzame inzetbaarheid? 9 Alles over werkvermogen 12 Duurzame inzetbaarheid:

Nadere informatie

Gezondheidsbevordering

Gezondheidsbevordering Work. Adapted for all. Move Europe. Gezondheidsbevordering op het werk voor werknemers met een chronische ziekte: Een gids voor goede praktijken Europees Netwerk voor Gezondheidspromotie op het Werk (ENWHP)

Nadere informatie

Participeren met een Autisme Spectrum Stoornis

Participeren met een Autisme Spectrum Stoornis AKC Onderzoekscahier 12 Professionalisering Arbeidsdeskundig Handelen Participeren met een Autisme Spectrum Stoornis Kansen en belemmeringen voor duurzame arbeid van normaal tot hoogbegaafde Wajongers

Nadere informatie

stip op de agenda van management

stip op de agenda van management Arbeidsparticipatie in Nederland personeelsvoorziening met stip op de agenda van management en HR Beschikbaarheid en inzetbaarheid van personeel steeds belangrijker voor bedrijven Openbare les december

Nadere informatie

Het Chronic Care Model in Nederland

Het Chronic Care Model in Nederland Het Chronic Care Model in Nederland drs. M.E.M. Huijben Achtergrondstudie uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg bij het advies Bekwaam is bevoegd. Den Haag, 2011 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Prof. dr. Tinka van Vuuren. Vitaliteitsmanagement: je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden!

Prof. dr. Tinka van Vuuren. Vitaliteitsmanagement: je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden! Prof. dr. Tinka van Vuuren Vitaliteitsmanagement: je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden! Inhoud Inleiding 7 1 Wat is vitaliteit? 9 2 Waarom is vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van belang? 12

Nadere informatie

Handreiking duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers

Handreiking duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers Handreiking duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers Een integrale benadering voor organisaties Deze handreiking is een vervolg op het rapport: Duurzame inzetbaarheid van de oudere werknemer: stand

Nadere informatie

Inaugerele rede bij aanvaarding van de Atlant-leerstoel Inclusieve (arbeids)organisatie WERKEN NAAR VERMOGEN: VERMOGEN OM TE WERKEN

Inaugerele rede bij aanvaarding van de Atlant-leerstoel Inclusieve (arbeids)organisatie WERKEN NAAR VERMOGEN: VERMOGEN OM TE WERKEN Inaugerele rede bij aanvaarding van de Atlant-leerstoel Inclusieve (arbeids)organisatie WERKEN NAAR VERMOGEN: VERMOGEN OM TE WERKEN WERKEN NAAR VERMOGEN: VERMOGEN OM TE WERKEN Rede Uitgesproken bij de

Nadere informatie

Spoor Human Resource Management en veranderingsmanagement INZETBAARHEID VAN JONG EN OUD NATIONALE EN INTERNATIONALE ERVARINGEN.

Spoor Human Resource Management en veranderingsmanagement INZETBAARHEID VAN JONG EN OUD NATIONALE EN INTERNATIONALE ERVARINGEN. Spoor Human Resource Management en veranderingsmanagement INZETBAARHEID VAN JONG EN OUD NATIONALE EN INTERNATIONALE ERVARINGEN Inhoudsopgave AFKORTINGEN 3 INLEIDING 5 1 FINLAND 7 1.1 Demografische context

Nadere informatie

KNGF Beroepsprofiel Fysiotherapeut

KNGF Beroepsprofiel Fysiotherapeut KNGF Beroepsprofiel Fysiotherapeut Januari 2014 Cor de Vries Leo Hagenaars Henri Kiers Maarten Schmitt Inhoud Voorwoord...4 Inleiding...5 Hoofdstuk 1 Het domein fysiotherapie...7 1.1 Fundamentele uitgangspunten...7

Nadere informatie

8 Human Resource beleid, duurzame inzetbaarheid en oudere werknemers

8 Human Resource beleid, duurzame inzetbaarheid en oudere werknemers 8 Human Resource beleid, duurzame inzetbaarheid en oudere werknemers Dorien Kooij, Josje Dikkers, Paul Jansen en Judith van den Broek Gezien de sterke vergrijzing van Westerse samenlevingen (o.a. OECD,

Nadere informatie

Inzichten en oplossingen op sector, organisatie en individueel niveau

Inzichten en oplossingen op sector, organisatie en individueel niveau Inzichten en oplossingen op sector, organisatie en individueel niveau Onder redactie van: Birgitte Blatter Luc Dorenbosch Laura Keijzer Duurzame Inzetbaarheid in perspectief Inzichten en oplossingen op

Nadere informatie

Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector. Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010

Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector. Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010 Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010 Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector Resultaten van de secundaire

Nadere informatie

Methodebeschrijving Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB) Databank Effectieve sociale interventies

Methodebeschrijving Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB) Databank Effectieve sociale interventies Methodebeschrijving Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB) Databank Effectieve sociale interventies Deze methodebeschrijving is gemaakt door: dr. Lies Korevaar, dr. Jos Dröes en dr. Tom van Wel Stichting

Nadere informatie

Commissie Arbeidsmarkt- en onderwijsvraagstukken (AMV) AMV /1090. 26 maart 2015. Discussiepaper Leven lang leren. Vooraf

Commissie Arbeidsmarkt- en onderwijsvraagstukken (AMV) AMV /1090. 26 maart 2015. Discussiepaper Leven lang leren. Vooraf Commissie Arbeidsmarkt- en onderwijsvraagstukken (AMV) AMV /1090 26 maart 2015 Discussiepaper Leven lang leren Vooraf De SER-commissie Arbeidsmarkt- en onderwijsvraagstukken is een Verkenning leren in

Nadere informatie

VITALE MEDEWERKERS IN VITALE ORGANISATIES. De resultaten van de sectoranalyse binnen het WO

VITALE MEDEWERKERS IN VITALE ORGANISATIES. De resultaten van de sectoranalyse binnen het WO VITALE MEDEWERKERS IN VITALE ORGANISATIES De resultaten van de sectoranalyse binnen het WO Vitale Medewerkers in vitale organisaties: de resultaten van de sectoranalyse binnen het WO Deel 1 van de Taskforce

Nadere informatie

kennissynthese Gezondheidsvaardigheden Niet voor iedereen vanzelfsprekend Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg

kennissynthese Gezondheidsvaardigheden Niet voor iedereen vanzelfsprekend Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Postadres Bezoekadres Telefoon Fax Website Postbus 1568, 3500 BN Utrecht Otterstraat 118-124, Utrecht 030 27 29 700 030 27 29 729 www.nivel.nl

Nadere informatie

Integraal Gezondheids Management (IGM) Eindrapportage

Integraal Gezondheids Management (IGM) Eindrapportage TNO Arbeid TNO-rapport 14669/018.17268/zwe/vre Integraal Gezondheids Management (IGM) Eindrapportage Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023 554 93 93 F 023 554 93 94 Datum

Nadere informatie

stichting instituut gak ª jaarverslag 2010 jaarverslag 2010 Stichting Motorcycle Support Nederland pagina 38

stichting instituut gak ª jaarverslag 2010 jaarverslag 2010 Stichting Motorcycle Support Nederland pagina 38 stichting instituut gak ª jaarverslag 2010 jaarverslag 2010 Stichting Motorcycle Support Nederland pagina 38 2 jaarverslag 2010 2 Inhoud 3 Voorwoord van de voorzitter Voorwoord van de voorzitter 3 De pensioenleeftijd

Nadere informatie

Zelfmanagement als Arbeidsbesparende Innovatie in de Zorg

Zelfmanagement als Arbeidsbesparende Innovatie in de Zorg TNO-rapport KvL/P&Z 2010.017 Zelfmanagement als Arbeidsbesparende Innovatie in de Zorg Preventie en Zorg Wassenaarseweg 56 Postbus 2215 2301 CE Leiden www.tno.nl T +31 71 518 18 18 F +31 71 518 19 01 info-zorg@tno.nl

Nadere informatie

Zorgmodule Arbeid 1.0

Zorgmodule Arbeid 1.0 Zorgmodule Arbeid 1.0 Begeleiding rondom arbeidsparticipatie van chronisch zieken In opdracht van Coördinatieplatform Zorgstandaarden en het Kwaliteitsinstituut Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn

Nadere informatie

Psychische diversiteit op het werk en de rol van de werkgever: een literatuur onderzoek OPENHEID OVER PSYCHISCHE GEZONDHEID WERKT

Psychische diversiteit op het werk en de rol van de werkgever: een literatuur onderzoek OPENHEID OVER PSYCHISCHE GEZONDHEID WERKT Psychische diversiteit op het werk en de rol van de werkgever: een literatuur onderzoek OPENHEID OVER PSYCHISCHE GEZONDHEID WERKT OPENHEID OVER PSYCHISCHE GEZONDHEID WERKT COLOFON November 2014 Drs. Aukje

Nadere informatie

Zo gek nog niet, aan het werk met een psychische stoornis

Zo gek nog niet, aan het werk met een psychische stoornis Zo gek nog niet, aan het werk met een psychische stoornis Vooronderzoek: literatuurstudie Mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak Rotterdam, april 2014 Zo gek nog niet, aan het werk met een psychische

Nadere informatie

TOM-QoL. Three-level Outcome Model Quality of Life voor Zorg en Welzijn en Preventie

TOM-QoL. Three-level Outcome Model Quality of Life voor Zorg en Welzijn en Preventie TOM-QoL Three-level Outcome Model Quality of Life voor Zorg en Welzijn en Preventie Open Universiteit Nederland Faculteit Opleiding Paul Gielen 850475156 : Managementwetenschappen : Master of Science in

Nadere informatie

HR-strategieën voor de oudere werknemer. behouden verliezen

HR-strategieën voor de oudere werknemer. behouden verliezen HR-strategieën voor de oudere werknemer behouden verliezen Een Manpower Witboek 3/2006 2007 Voorwoord Langzaam maar zeker ondergaat Nederland een cultuuromslag. Jarenlang hebben we onszelf wijsgemaakt

Nadere informatie

Beter met werk. een verslag van ervaringen van gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers

Beter met werk. een verslag van ervaringen van gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers prof. dr. G.C.M. KNIJN M. DIJKGRAAF MSC dr. f.h. VAN WEL Beter met werk een verslag van ervaringen van gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers RVO 08 2012 ACADEMISCH MEDISCH CENTRUM UNIVERSITEIT UTRECHT

Nadere informatie

Gezond aan het werk. samenwerken aan gezondheidsbevordering en participatie van mensen in de bijstand

Gezond aan het werk. samenwerken aan gezondheidsbevordering en participatie van mensen in de bijstand Gezond aan het werk samenwerken aan gezondheidsbevordering en participatie van mensen in de bijstand Expertmeeting 30 januari 2013 Ministerie SZW - Achmea - Erasmus MC Inhoudsopgave 1. Samenwerken aan

Nadere informatie