Rapportage Werken aan de Zorg November 2010 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Plexus en BKB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage Werken aan de Zorg November 2010 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Plexus en BKB"

Transcriptie

1 Rapportage Werken aan de Zorg November 2010 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Plexus en BKB

2

3 M eer T ijd voor de C liënt Meer Tijd voor de Cliënt Werken aan de Zorg

4 2

5 1 Voorwoord Deze inventarisatie brengt in kaart wat de ontwikkeling is van de administratieve lasten in de Nederlandse zorg in het licht van het gevoerde beleid. Naast de algemene trends worden ook verschillen tussen instellingen inzichtelijk gemaakt. We lichten er mooie voorbeelden uit die laten zien dat instellingen zelf veel kunnen doen om de administratieve handelingen te verminderen. Deze inventarisatie is één van de zes inventarisaties binnen het traject Werken aan de zorg. Eerder dit jaar zijn de effecten van het beleid al inzichtelijk gemaakt rondom de thema s Kosten & Kwaliteit en Bouw en Diversiteit van Wonen. De komende tijd volgen er nog deelonderzoeken rondom de thema s Aantrekkelijkheid van de Arbeidsmarkt, de Rol van de Zorgvrager, en tot slot Waardecreatie in de Zorg. Dit rapport wordt op 23 november gepresenteerd aan het ministerie van VWS en het werkveld tijdens een publieksbijeenkomst ten kantore van het CVZ in Diemen. Wij wensen u veel leesplezier. Plexus en BKB Breukelen, november Werken aan de Zorg

6 Inhoud Voorwoord Leeswijzer 2. Management samenvatting 2.1 Overheid neemt initiatief om administratieve lasten te verminderen 2.2. Commissie de Beer 2.3. Nulmeting administratieve lasten Enge definitie administratieve lasten sluit niet aan op praktijk 2.5. Vraagstelling rapportage: Wat is de impact van beleid sinds 2000 op de administratieve handelingen in de zorg? 2.6. Aanpak om vraagstelling te beantwoorden 2.7. Definitie overheid administratieve lasten weinigzeggend voor veldpartijen 2.8. Beheerskosten nemen af 2.9. Overhead in instellingen neemt toe; grote verschillen tussen instellingen Hoe de administratieve handelingen voor professionals zich ontwikkelen is onduidelijk Hoe de administratieve handelingen voor patiënten zich ontwikkelen is onduidelijk Beleid om administratieve handelingen terug te dringen (nog) niet succesvol Discrepantie lijkt tussen objectiveerbare stijging administratie vs. stijging ervaren lasten door veld Oorzaken voor uitblijven daling administratieve handelingen 2.15 De agenda voor de toekomst: op weg naar minder administratieve lasten 3. Inleiding 3.1. Overheid neemt initiatief om administratieve lasten te verminderen 3.2. Commissie de Beer 3.3. Nulmeting administratieve lasten Definities 3.5. Enge definitie administratieve lasten sluit niet aan op praktijk 3.6. Vraagstelling rapportage: Wat is de impact van beleid sinds 2000 op de administratieve handelingen in de zorg? 3.7. Aanpak om vraagstelling te beantwoorden 3.8. Opmerkingen vooraf ter interpretatie bevindingen 3.9. Verdere opbouw van de rapportage Referenties 4 Werken aan de Zorg

7 Administratieve lasten dalen volgens enge definitie 4.1. Administratieve lasten worden vanuit verschillende trajecten aangepakt 4.2. Er komt meer aandacht voor ervaren last omdat behaalde resultaten niet op de werkvloer worden ervaren 4.3. Overheid neemt initiatieven om de administratieve handelingen voor PGBhouders terug te dringen 4.4. Lastenreductie krijgt geen erkenning vanuit het veld 4.5. Referenties 5. Beheerskosten in de zorgsector zijn afgenomen met de invoering van Zvw 5.1. De gehanteerde definities van beheerskosten 5.2. Daling van 16% aan beheerskosten t.o.v. Budgettair Kader Zorg 5.3. Sinds invoering Zvw dalen beheerskosten, wel geremd door de invoering van de WMO 5.4. Daling van het aantal zorgverzekeraars brengt daling in beheerskosten 5.5. Conclusie: concurrentie tussen zorgverzekeraars zorgt voor een daling in beheerskosten, invoering WMO remt deze neerwaartse trend door in stand houden AWBZ 5.6. Referenties 6. Overhead in zorginstellingen: grote verschillen 6.1. Omvang overhead wisselt per zorgsector 6.2. Overhead in ziekenhuizen neemt toe, maar grote verschillen tussen instellingen 6.3. Overhead in GGZ-instellingen neemt toe, maar grote verschillen tussen instellingen 6.4. Overhead in gehandicaptenzorg neemt toe, maar grote verschillen tussen instellingen 6.5. Overhead lijkt in VV&T licht te stijgen, maar grote verschillen tussen instellingen 6.6. Groepspraktijk wordt de standaard voor huisartsen; administratieve han delingen worden gedelegeerd 6.7. Algemeen: schotten in financiering/bekostiging leiden tot administratieve handelingen 6.8. Algemeen: behoefte aan standaardisatie informatieuitvragen 6.9. Conclusie: overhead groeit licht, afstemming verseist. Grote verschillen tussen instellingen Referenties 5 Werken aan de Zorg

8 Tijdsbesteding van professionals verschilt tussen sectoren 7.1. Gemiddeld wordt in de zorg 38% van de tijd niet besteed aan zorg 7.2. Administratieve handelingen huisartsen is toegenomen, maar neemt langzaam weer af 7.3. Weinig bekend over de ontwikkeling in de tijdsbesteding van medisch specialisten 7.4. In Verpleging &Verzorging besteden professionals 34% van hun tijd niet aan de patiënt 7.5. In de gehandicaptenzorg besteden behandelaren 35% van hun tijd niet aan de patiënt 7.6. Tijdsbesteding GGZ professionals 7.7. Algemeen: Ervaren lasten vaak door gevoel van tijdsverspilling 7.8. Bestuurdersonderzoek laat zien dat er een toename van administratie last voor professionals wordt ervaren 7.9. Professionalisering van de zorgsector: registreren hoort erbij. Wens om afgerekend te worden op uitkomsten Conclusie: professionals ervaren een stijging Referenties 8. Administratieve handelingen voor patiënten 8.1. Administratie lasten voor patiënten lopen sterk uiteen 8.2. Administratieve handelingen bij indicatiestelling vooral door langs elkaar heen werken 8.3. De administratieve lasten bij PGB hoger dan bij zorg in natura 8.4. Conclusie 8.5. Referenties 9. Concluderend: beheerkosten nemen af, overhead en ervaren lasten nemen toe, actie is noodzakelijk 9.1. Definitie overheid administratieve lasten weinigzeggend voor veldpartijen 9.2. Beheerskosten nemen af 9.3. Overhead in instellingen neemt toe; grote verschillen tussen instellingen 9.4. Hoe de administratieve handelingen voor professionals zich ontwikkelen is onduidelijk 9.5. Hoe de administratieve handelingen voor patiënten zich ontwikkelen is onduidelijk 9.6. De invloed van beleid: de ontwikkelingen op een rij 9.7. Beleid om administratieve handelingen terug te dringen (nog) niet succesvol 9.8. Discrepantie lijkt tussen objectiveerbare stijging administratie vs. stijging ervaren lasten door veld 6 Werken aan de Zorg

9 Oorzaken voor uitblijven daling administratieve handelingen De agenda voor de toekomst: op weg naar minder administratieve lasten Referenties PWC (2010), Paper Merkbaar minder moeite, 4 mei 2010, Price Waterhouse Coopers Werken aan de Zorg, Kosten en Kwaliteit, Plexus en BKB, mei Bijlage I - Van aanbod- naar vraagsturing Bijlage II - Bestuurdersonderzoek Bijlage III - Focusgroepen Colofon 7 Werken aan de Zorg

10 Leeswijzer In deze leeswijzer beschrijven we hoe deze rapportage is opgebouwd. De rapportage begint met de managementsamenvatting. In de managementsamenvatting zijn de belangrijkste conclusies, interessante voorbeelden en aanbevelingen aan het veld en beleidsmakers opgenomen om de administratieve lasten te verminderen. In de hoofdstukken na de managementsamenvatting worden de administratieve lasten vanuit verschillende perspectieven besproken. Vijf domeinen van administratieve lasten komen in vier deelonderzoeken aan de orde. Het rapport is als volgt ingedeeld: Hoofdstuk 2 is de management samenvatting; Hoofdstuk 3 is de inleiding op het rapport; Hoofdstuk 4 beschrijft de effecten van het gevoerde beleid van de overheid op de reductie van administratieve lasten; Hoofdstuk 5 gaat in op de personeelsamenstelling in ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg, verpleging, verzorging en thuiszorg, gehandicaptenzorg en zelfstandige behandelcentra; Hoofdstuk 6 gaat in op de tijdsbesteding van zorgprofessionals in verschillende sectoren; Hoofdstuk 7 gaat in op administratieve handelingen door patiënten; Hoofdstuk 8 gaat in op de beheerskosten van het Nederlandse zorgstelsel; Hoofdstuk 9 is de conclusie van het rapport. Tot slot is er een drietal bijlagen opgenomen in deze rapportage: Bijlage I geeft meer details over de introductie van vraagsturing in de zorg; Bijlage II bestaat uit een samenvatting het bestuurdersonderzoek; Bijlage III bevat een samenvatting van de bevindingen uit de focusgroepen. 8 Werken aan de Zorg

11 M eer T ijd voor de C liënt 2 Managementsamenvatting Deze rapportage beschrijft de aanpak van administratieve lasten in de Nederlandse zorg. In dit hoofdstuk bespreken we de achtergrond van het onderwerp. Vervolgens komen de centrale vraagstelling en de opbouw van de rapportage aan bod. 9 Werken aan de Zorg

12 2.1 Overheid neemt initiatief om administratieve lasten te verminderen Met de introductie van vraagsturing in de zorg wordt uitdrukking gegeven aan de wens van de overheid om minder te reguleren. De ingevoerde stelselwijzigingen hebben tot doel om meer verantwoordelijkheid bij veldpartijen te leggen. In de Zorgverzekeringswet (Zvw) zijn voorschriften en regels zoveel mogelijk beperkt en is er gekozen voor een terughoudende overheid en ruimte voor zorginstellingen en zorgprofessionals. De overheid heeft verder ook ingezet op meer transparantie van kwaliteit van zorg, hetgeen registratie met zich meebrengt die eerder niet noodzakelijk was. Ook los van vraagsturing, heeft de overheid het terugdringen van administratieve lasten al langere tijd op de agenda staan. De belangrijkste doelen zijn dat professionals meer tijd overhouden voor hun échte werk en dat burgers een betere toegang hebben tot voorzieningen waar ze recht op hebben. 1 Om dit voornemen in de praktijk te brengen heeft de overheid verschillende initiatieven genomen om de administratieve lasten in de zorg te verminderen. 2.2 Commissie de Beer In december 2000 wordt door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de Commissie Terugdringing administratieve lasten zorgsector ingesteld (commissie de Beer). Deze commissie krijgt als opdracht concrete voorstellen te ontwikkelen om de administratieve lasten in de zorgsector terug te dringen. In totaal identificeert de commissie de Beer voor 1 miljard aan administratieve lasten in de gezondheidszorg veroorzaakt door wet- en regelgeving vanuit de overheid (zie 3.4 voor definities). De commissie schat in dat maximaal 300 miljoen van deze lasten te reduceren is. De commissie doet onderzoek naar administratieve lasten in vijf zorgwetten: de Ziekenfonds Wet (ZFW), de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), Wet Tarieven Gezondheidszorg (WTG), Wet Ziekenhuis Voorzieningen (WZV) en Wet Toegang Ziektekostenverzekeringen (WTZ). Het rapport dat in 2002 verschijnt beschrijft drie belangrijke oorzaken van administratieve lasten in de zorgsector: Onvoldoende aansluiting tussen het beleid en de praktijk; Grote behoefte aan informatie door verschillende partijen in verhouding tot de ervaren relevantie vanuit zorginstellingen; Sterke belangstelling voor verantwoording en controle, met name controles op rechtmatigheid in plaats van doelmatigheid. 1 } 10 Werken aan de Zorg

13 Daarnaast beschrijft het rapport voorstellen voor het terugdringen van administratieve lasten. Aandachtspunten zijn onder andere de bouw, financiering, prijzen, farmacie en jaarverslaggeving. Naar aanleiding van het rapport presenteert het ministerie van VWS in 2002 een implementatieplan o.b.v. de voorstellen van Commissie de Beer. VWS stelt in haar implementatieplan voor om de verschillende initiatieven samen met veldpartijen uit te voeren. Voorbeelden die beschreven staan in het implementatieplan zijn: Het komen tot eenzelfde type verslaglegging voor zorginstellingen, teneinde het aantal enquêtes vanuit de overheid richting deze zorginstellingen te verminderen; Het eerder in het jaar vaststellen van nieuwe beleidsregels voor het komende jaar door het toenmalige College Tarieven Gezondheidszorg; Meer elektronisch declaratieverkeer tussen zorginstellingen en zorgverzekeraars. 2.3 Nulmeting administratieve lasten 2004 In juli 2003 besluit het kabinet Balkenende II dat elk departement een nulmeting van administratieve lasten moet uitvoeren en twee reductiescenario s (een van 25% en een van 35%) moet maken op basis van deze nulmeting. Vervolgens moet een externe commissie toezien op de voortgang van de reductie van de administratieve lasten. Uit deze (nieuwe) nulmeting komt naar voren dat in de zorg voor een bedrag van 1,4 miljard aan administratieve lasten aanwezig is. Naar aanleiding van deze nulmeting heeft VWS in 2004 een programma ontwikkeld voor het terugdringen van administratieve lasten. Bij dit programma wordt al aangegeven dat bij het reduceren van administratieve lasten ook rekening moet worden gehouden met de door burgers en bedrijven (met name zorginstellingen en zorgverzekeraars) ervaren last. Het plan van aanpak bestond uit drie sporen: Het verminderen van administratieve lasten in bestaande wetgeving; Het monitoren en toetsen van nieuwe wet- en regelgeving op administratieve lasten; Het uitwerken van extra ideeën om de administratieve lasten waar mogelijk verder te verminderen. 60% van de administratieve lasten blijkt veroorzaakt door Europese wet- en regelgeving. De reductiemogelijkheden hiervan zijn op korte termijn beperkt. Met name administratieve lasten door wet- en regelgeving op het gebied van gezondheidsbescherming (zoals de Warenwet) hebben vaak een internationale herkomst. In het plan van aanpak wordt als doel gesteld een reductie van 25% van de administratieve lasten veroorzaakt door nationale wetgeving in Wanneer het plan van aanpak in 2004 wordt gepresenteerd lopen er reeds een aantal projecten in het kader van de uitvoering van het advies van commissie de Beer. Ook in 2005 worden plannen gepresenteerd voor de aanpak van administratieve lasten. Deze plannen worden verdeeld in drie categorieën: 11 Werken aan de Zorg

14 Reductie van administratieve lasten door minder regels in de zorg; Reductie van administratieve lasten door herziening van de Warenwet en Drank - en horecawet; Reductie van administratieve lasten door het stroomlijnen van gegevensstromen tussen zorginstellingen, toezichthouders en financiers. De concrete acties die voortvloeien uit de nulmeting leunen in sterke mate op het eerdere advies van de commissie de Beer en het implementatieplan uit De acties zijn in zekere mate een verdere uitwerking van de eerder benoemde punten. In de brief van VWS naar de Tweede Kamer in april 2004, worden de volgende acties beschreven: Dereguleren (merendeel van de maatregelen): Tot slot worden ook enkele extra administratieve lasten voorzien, door bijvoorbeeld 2.4 Enge definitie administratieve lasten sluit niet aan op praktijk Uit deze inventarisatie komt naar voren dat de overheid begrippen hanteert die door het veld vaak niet goed worden begrepen. Administratieve lasten, inhoudelijke nalevingskosten en toezichtslasten zijn volgens de overheid gedaald, echter de lasten van administratieve handelingen die het veld ervaart en wellicht de werkelijke aantal administratieve handelingen stijgt. De oorzaak is gelegen in het feit dat de definitie van administratieve lasten in enge zin alleen die administratieve lasten omvat die voortvloeien uit de wet- en regelgeving van de overheid. In de praktijk ervaren zorginstellingen juist ook administratieve druk vanuit bijvoorbeeld zorgverzekeraars, zorgkantoren, gemeenten, de Inspectie voor de Volksgezondheid, etc. Administratieve lasten worden door het grote publiek, maar ook functionarissen in de zorg geassocieerd met termen als rompslomp en papierberg. In het algemeen wordt dan gedoeld op administratieve handelingen die door anderen (niet noodzakelijkerwijs de overheid) zijn opgelegd en als nodeloos tijdrovend of nutteloos worden ervaren. Het veld en het grote publiek benadert het begrip administratieve lasten dus fundamenteel anders dan de overheid. Dit is waarschijnlijk een van de oorzaken waarom het veld de behaalde administratieve lastenreductie niet erkent. Daarom kijken we in deze inventarisatie niet naar enge definitie van administratieve lasten van de overheid, maar naar alle administratieve handelingen die in het veld worden ervaren. Hierbij maken we gebruik van vier indicatoren voor het totaal aan administratieve handelingen in de zorg: 12 Werken aan de Zorg

15 Beheerskosten: en zorgverzekeraars, zoals gedefinieerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Overheadpersoneel Tijdsbesteding professionals Tijdsbesteding zorgpatiënten Door de administratie handelingen in de zorg te bekijken aan de hand van deze vier aanvullende domeinen naast de enge overheidsdefinitie administratieve lasten, ontstaat een integraal beeld van de totale omvang van deze handelingen de inzet van goed geschoold overheadpersoneel leiden tot een reductie van administratieve handelingen van professionals. Of een daling van de beheerskosten kan gepaard gaan met een stijging van de administratieve handelingen door patiënten. Om een idee te krijgen van de administratieve handelingen in de zorg moeten deze domeinen dus zowel afzonderlijk als in gezamenlijkheid worden bekeken. 13 Werken aan de Zorg

16 2.5 Vraagstelling rapportage: Wat is de impact van beleid sinds 2000 op de administratieve handelingen in de zorg? Ondanks de initiatieven van de overheid en de reeds gerealiseerde administratieve lastenreductie, zijn de ervaringen van het veld anders. In berichten rondom het nieuwe zorgstelsel zijn de administratieve lasten een terugkerend thema. De verantwoordingsplicht en het declareren van zorgproducten vereist inderdaad registratie en administratieve verwerking. Het is voor te stellen dat de administratie door de grotere transparantie in de zorg er dan ook anders uit zijn komen te zien. De doelstelling voor dit onderzoek is het zichtbaar maken van de ontwikkelingen van de omvang van de administratieve handelingen in de zorg vanaf het jaar We proberen steeds zo veel mogelijk onderscheid te maken tussen verschillende zorgsectoren, aangezien de administratieve handelingen per zorgsector verschillen. In deze rapportage beantwoorden we de vragen: Hoe ontwikkelen het administratief handelen en de ervaren lasten in de Nederlandse zorg zich? Wat zijn manieren om deze lasten te verminderen? Hoe hanteren individuele instellingen interne en externe regels en hoe organiseren zij administratieve processen, wat zijn de interessante voorbeelden? 2.6 Aanpak om vraagstelling te beantwoorden Naast de overheidsdefinitie maken we bij het beantwoorden van deze vraagstelling gebruik van de eerder geschetste vier aanvullende domeinen om administratieve handelingen te benaderen. De volgende niveaus worden onderscheiden: Administratieve lasten volgens overheidsdefinitie; De beheerskosten op zorgstelselniveau; De omvang van het overheadpersoneel op instellingsniveau; De tijdsbesteding en ervaren lasten van zorgprofessionals; De kosten, tijdsbesteding en ervaren lasten van patiënten. 2 Om de vraagstelling te beantwoorden hebben we eerst de literatuur en relevante databases geraadpleegd. Aan de hand van relevante zoektermen is er voor verschillende zorgsectoren gezocht naar documenten en databases aangaande administratieve lasten in de periode 2000-heden. 2 } Kosten worden uitgedrukt in tijd en waar mogelijk ook in geld. 14 Werken aan de Zorg

17 2.7 Definitie overheid administratieve lasten weinigzeggend voor veldpartijen Een belangrijke conclusie uit deze inventarisatie is dat de enge definitie van administratieve lasten weinigzeggend is voor veldpartijen. Want alhoewel de overheid volgens haar eigen definities succesvol is in het terugdringen van administratieve lasten, is dit maar een deel van de werkelijkheid. Wanneer namelijk volgens deze definitie de administratieve lasten dalen, betekent dit niet automatisch dat het aantal administratieve handelingen in de zorg daadwerkelijk afneemt. De definitie houdt namelijk alleen rekening met administratieve lasten veroorzaakt door de overheid, terwijl in de praktijk administratieve handelingen ook door andere partijen zoals financiers, toezichthouders en zorginstellingen zelf worden veroorzaakt. Daarnaast worden een deel van administratieve lasten reducties pas in 2011 gerealiseerd, hetgeen maakt dat het veld anno 2010 deze (eventuele) reductie in administratieve lasten ook nog helemaal niet kan ervaren. 2.8 Beheerskosten nemen af Met de invoering van de Zvw in 2006 wordt er onder druk van marktwerking en de daarmee gepaard gaande concurrentie een daling ingezet van bedrijfskosten voor zorgverzekeraars. Fusies tussen ziekenfondsverzekeraars en particuliere verzekeraars zorgen al voor een daling in bedrijfskosten en onder druk van marktwerking gaan zorgverzekeraars efficiënter werken. De doelmatigheidswinst van zorgverzekeraars zet na 2006 verder door. De besparing met de Zvw in 2008 ten opzichte van de ZFW op bedrijfskosten van zorgverzekeraars is ongeveer 380 miljoen. Hiermee lijkt ook een daling van de totale beheerskosten zijn ingezet. Deze wordt echter geremd door de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in Het blijkt dat gemeenten door een gebrek aan schaalvoordelen de WMO minder doelmatig uitvoeren dan de zorgkantoren door een gebrek aan schaalvoordelen en door een gebrek aan standaardisatie van onder andere informatieuitvragen, aanbestedingen en declaratieverkeer tussen aanbieders en gemeenten. De keus van decentrale inkoop van huishoudelijke hulp door gemeenten leidt lagere kosten in het primaire proces, echter deze besparingen worden nu deels teniet gedaan door hogere beheerskosten. Voornamelijk komt dit door een minder efficiënte uitvoering van de inkoop door een gebrek aan standaardisatie. Door standaardisatie van inkoop van huishoudelijke hulp kunnen de beheerskosten voor de uitvoering van WMO dalen, zonder dat het kostenvoordeel in het primaire proces verloren gaat. Tot slot is met de invoering van de WMO een nieuw financieringskader naast de AWBZ geïntroduceerd. Daardoor worden nu uitvoeringskosten voor beide wetten gemaakt, hetgeen de beheerskosten doet toenemen. 15 Werken aan de Zorg

18 2.9 Overhead in instellingen neemt toe; grote verschillen tussen instellingen Alhoewel het aandeel patiëntgebonden personeel toeneemt in zorginstellingen is ook de algemene trend dat de omvang van de overhead toeneemt. Dit geldt met name voor ziekenhuizen en Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) instellingen. Over alle onderzochte zorginstellingen genomen is er in de zorg in de periode een stijging van personele overheadkosten van 470 miljoen, gecorrigeerd voor de banengroei in de zorg ten gevolge van een gestegen zorgvraag. Daarnaast zijn ook de patiëntgebonden functies toegenomen met zo n 200 miljoen. De groei van de overhead en patiëntgebonden functies is ten kosten gegaan van de facilitaire functies. De invoering van de Zvw lijkt deze geleidelijke trend niet te hebben beïnvloed. Opvallend is het feit dat het verschil in overhead tussen zorginstellingen van gelijke omvang in de verschillende zorgsectoren een factor twee à vier bedraagt. Wanneer men dit vergelijkt met de relatief beperkte stijging in overhead over de jaren heen, suggereert dit dat de zorginstellingen vooral zelf veel kunnen doen om de bureaucratie te beperken. Deze conclusie komt ook naar voren in de focusgroepen, waarin zorginstellingen aangeven dat ook zijzelf veel kunnen doen in het professionaliseren van de sector door het verbeteren van administratieve processen (zie ook bijlage III en de verschillende voorbeelden in deze inventarisatie). Daarnaast geven sommige zorginstellingen aan dat financiers en toezichthouders soms onnodig wantrouwend zijn richting zorginstellingen. Er lijkt een soms (te) sterke focus op rechtmatigheid, in plaats van doelmatigheid en kwaliteit. Dit uit zich in soms veelvuldige controles, waarvan zorginstellingen het idee hebben dat de moeite in tijd en geld (van zowel zorginstelling als financier/toezichthouder) gepaard gaande met de controle, niet opwegen tegen de (geringe) kans op het ontdekken van onvolkomenheden of fraude Hoe de administratieve handelingen voor professionals zich ontwikkelen is onduidelijk Een aanzienlijk deel van de tijd van zorgprofessionals gaat naar administratieve handelingen. Hoe deze trend zich ontwikkelt door de tijd is onduidelijk. Wel komt uit het bestuurdersonderzoek naar voren dat in het veld wordt ervaren dat professionals het steeds drukker krijgen met administratie. 92% van de deelnemende bestuurders geeft aan dat de administratie voor professionals is toegenomen sinds Ook bij de tijdsbesteding van professionals komen aanzienlijke verschillen tussen zorginstellingen naar voren, hetgeen suggereert dat de inrichting van de organisatie in sterke mate mede bepalend is voor de hoeveelheid tijd die professionals kunnen besteden aan het leveren van zorg. 16 Werken aan de Zorg

19 2.11 Hoe de administratieve handelingen voor patiënten zich ontwikkelen is onduidelijk Voor de administratieve lasten van patiënten is het weergeven van een trend door de tijd niet mogelijk omdat er geen systematische registraties van beschikbaar zijn, en de verschillende onderzoeken niet goed op elkaar aansluiten. Wel is bekend dat voor sommige groepen (zoals gehandicapten en ouderen) de administratieve lasten veel hoger liggen dan voor andere. Zij doen namelijk vaak tegelijkertijd een beroep op verschillende regelingen, waarbij de informatieuitvraag niet op elkaar is afgestemd. Ook voor houders van een PGB liggen de administratieve lasten hoger van voor patiënten die kiezen voor zorg in natura Beleid om administratieve handelingen terug te dringen (nog) niet succesvol Volgens haar eigen definitie heeft de overheid de laatste jaren succes geboekt in het terugdringen van de administratieve lasten. Uit deze inventarisatie blijkt echter dat op de andere meerzeggende domeinen zoals overhead bij zorginstellingen nog geen succes is geboekt. Alhoewel er aanzienlijke verschillen tussen zorginstellingen aanwezig zijn het percentage overhead, is het aandeel overhead door de jaren heen licht gestegen. Dit duidt erop dat het overheidsbeleid dat zich gericht heeft op het verminderen van de administratieve lasten in de zorg (nog) niet echt succesvol is geweest. Over de ontwikkeling van tijd besteedt aan administratie door professionals en patiënten zijn geen eenduidige conclusies te trekken, door het ontbreken van systematische registraties Discrepantie lijkt tussen objectiveerbare stijging administratie vs. stijging ervaren lasten door veld Het is opvallend dat er een discrepantie lijkt te bestaan tussen de indruk van een almaar sterk toenemende ervaren last door patiënten en professionals (zie bijlage II) en de objectiveerbare administratieve handelingen. Alhoewel de administratieve handelingen wel licht lijken te stijgen, is deze objectiveerbare stijging beduidend minder dan de stijging van de ervaren lasten door veldpartijen. Een mogelijke oorzaak hiervoor kan zijn dat de lasten voor professionals wel degelijk harder zijn gestegen, maar dat we door gebrek aan goede informatie hier geen inzicht in hebben. Een andere, ons inziens meer waarschijnlijke oorzaak is dat professionals en zorginstellingen naar hun idee weinig zeggenschap in de omvang en aard van de administratieve handelingen hebben die zorginstellingen, toezichthouders en financiers creëren en dat de frustratie hierover de boventoon voert in het 17 Werken aan de Zorg

20 debat rondom (ervaren) administratieve lasten in de zorg. Verder is ons tijdens de focusgroepen opgevallen dat met name professionals vaak slecht op de hoogte zijn van het doel van een specifieke registratie, en wat een specifieke registratie aan (eventuele) (stuur)informatie oplevert. Het niet weten waarom men dingen doet leidt tot frustratie en daarmee tot een ervaren administratieve last. Ook lijken sommige routines ertoe te leiden dat ondoelmatige administratieve processen lang in stand blijven. Door weerstand tegen nieuwe manieren van werken kunnen ogenschijnlijke winsten soms niet, of pas na lange tijd gerealiseerd worden. Tot slot is er sprake van een professionalisering van de zorgsector die gepaard gaat met het meer en meer afleggen van verantwoording over de eigen resultaten, onder andere via registraties. Een deel van de mensen werkzaam in de zorg is nog bezig met deze nieuwe manier van werken te internaliseren, hetgeen ook mede debet is aan de discrepantie tussen de objectiveerbare stijging van de administratieve lasten en de ervaren administratieve last Oorzaken voor uitblijven daling administratieve handelingen Hieronder beschrijven we de onderliggende oorzaken voor de toename van overhead en administratie voor professionals. Grofweg liggen deze oorzaken op drie vlakken: Een verschillende inrichting van zorginstellingen en administratieve processen leidt tot aanzienlijke verschillen tussen zorginstellingen; Het bestaan van meerdere financiering- en bekostigingssystemen naast elkaar; Een slechte afstemming tussen verschillende beleidsorganen, gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars over de verschillende informatieuitvragen. Los van bovenstaande oorzaken moet men (zowel de overheid als zorginstellingen) erkennen dat in een complexe samenleving en zorgstelsel als de onze, een bepaald niveau van administratieve handelingen altijd noodzakelijk zullen blijven. Heldere communicatie hierover en daardoor het temperen van verwachtingen in het veld, kunnen teleurstellingen voorkomen en daardoor mogelijkerwijs de ervaren lasten te verminderen. Daarnaast lijken veld, overheid, toezichthouders en financiers bij incidenten onder druk van publieke opinie en media aandacht en geneigd in de reflex te schieten om meer in plaats van minder regels te maken. Het vergt doortastendheid van zowel beleidsmakers als veldpartijen om dan vooral het lange termijn perspectief in het vizier te houden. 18 Werken aan de Zorg

Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)?

Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Hoe werkt de AWBZ? Wie doet wat in de AWBZ? Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Deze Informatiekaart geeft antwoord op de

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015 Aan alle Wlz-uitvoerders Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres l Onderwerp Datum

Nadere informatie

Meer tijd voor de cliënt

Meer tijd voor de cliënt Meer tijd voor de cliënt Een telefoontje lost vaak meer op dan een nieuwe regel Mensen die in de zorg werken, willen in de eerste plaats zorg verlenen, geen formulieren invullen. Toch gaat veel van hun

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 942 Rapporten van de Algemene Rekenkamer bij de jaarverslagen 2013 en bij de Nationale verklaring 2014 Nr. 12 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

Nadere informatie

Het Nederlandse Zorgstelsel

Het Nederlandse Zorgstelsel Het Nederlandse Zorgstelsel Een heldere blik op de regels in de gezondheidszorg Corné Adriaansen 12 september 2012 Door de bomen het bos niet meer te zien? Zorgstelsel Nederland 2012 Financieringsstromen

Nadere informatie

Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging

Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging 13-0010/mh/rs/ph Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging Gevraagde actie: - Deelt u de filosofie van Regie in eigen hand? - Bent u bereid

Nadere informatie

Softwareleveranciersoverleg. Experiment regelarme instellingen

Softwareleveranciersoverleg. Experiment regelarme instellingen Softwareleveranciersoverleg Experiment regelarme instellingen Merel Gosens Diemen, 6 november 2012 Inhoud Aanleiding en stand van zaken ERAI Voorbeelden experimenten Effecten op de standaard - AW319 -

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

Financiering van gezondheidszorg. Jaap Doets consultant VVAA

Financiering van gezondheidszorg. Jaap Doets consultant VVAA Financiering van gezondheidszorg Jaap Doets consultant VVAA Het Nederlandse zorgstelsel Zorgstelsel -Collectief gefinancierde wettelijk vastgelegde zorg aanspraak -vraagsturing -prestatiebekostiging -maatschappelijke

Nadere informatie

2016D21474. Lijst van vragen

2016D21474. Lijst van vragen 2016D21474 Lijst van vragen De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Algemene Rekenkamer inzake het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 25424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 599 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EH Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Correspondentie

Nadere informatie

Aantal cliënten per stelsel nu en. Straks 18.400. Figuur 1 - Aantal cliënten (18-) naar huidig en toekomstig stelsel

Aantal cliënten per stelsel nu en. Straks 18.400. Figuur 1 - Aantal cliënten (18-) naar huidig en toekomstig stelsel Gehandicaptenzorg van AWBZ naar Jeugdwet Vanaf 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de volledige jeugdzorg. Vanuit verschillende domeinen wordt dan de zorg voor kinderen en jongeren onder de 18

Nadere informatie

Uitgebreide resultaten voor de overige sectoren zijn terug te vinden in de toelichting.

Uitgebreide resultaten voor de overige sectoren zijn terug te vinden in de toelichting. -PERSBERICHT- Utrecht, 26 september 2014 - EFFECT ONRECHTMATIGE DECLARATIES ZIEKENHUIZEN BEPERKT - In de afgelopen maanden hebben alle ziekenhuizen in opdracht van minister Schippers een zelfonderzoek

Nadere informatie

Invoering Wlz krachttoer veldpartijen, maar er zijn ook zorgen

Invoering Wlz krachttoer veldpartijen, maar er zijn ook zorgen Aan Van Vaste Commissie VWS, Tweede Kamer der Staten Generaal Doorkiesnummer (030) 698 82 42 Datum 28 april 2015 Onderwerp AO Decentralisatie Wmo/Wlz Heeft u vragen of wilt u meer informatie dan kunt u

Nadere informatie

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Amersfoort, maart 2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Respons en achtergrondkenmerken 3 Inkoop 4 Administratieve lasten en kwaliteitseisen 5 Gevolgen

Nadere informatie

Geldstromen in de gezondheidszorg Organisatie & Financiering

Geldstromen in de gezondheidszorg Organisatie & Financiering Geldstromen in de gezondheidszorg Organisatie & Financiering Belinda van de Lagemaat Senior Adviseur, Organisatie & Financiering Federatie Medisch Specialisten 28 oktober 2016 Agenda Kosten van gezondheidszorg

Nadere informatie

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur)

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur) Agenda voor de vergadering van het Platform Zelfredzaam Datum: Locatie: 12 januari 2015 van 16:00 uur tot uiterlijk 19:00 uur (voor een eenvoudige maaltijd wordt gezorgd) Kulturhus Lienden Koningin Beatrixplein

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over ZZP

Veel gestelde vragen over ZZP Veel gestelde vragen over ZZP Wat is het standpunt van Coöperatie VGZ over ZZ ers na 1 januari 2015? Ondanks de hoge klanttevredenheid van cliënten van ZZP ers heeft Coöperatie VGZ desondanks een aantal

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 2 februari 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 2 februari 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Via deze circulaire informeert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) u over het vaststellen van de volgende beleidsregels:

Via deze circulaire informeert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) u over het vaststellen van de volgende beleidsregels: Aan de besturen van - Gebudgetteerde GGZ-instellingen - GGZ Nederland - ZN - NVZ - NFU Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5066

BELEIDSREGEL BR/CU-5066 BELEIDSREGEL Afschrijvingskosten dubieuze debiteuren curatieve GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Jaarverslagenanalyse 2015 Accountantskosten zorgsector september 2016

Jaarverslagenanalyse 2015 Accountantskosten zorgsector september 2016 Jaarverslagenanalyse 2015 kosten zorgsector september 2016 Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg i.s.m. 1. Samenvatting 1.1 Inleiding Intrakoop heeft een analyse uitgevoerd op de accountantskosten

Nadere informatie

Zorgarrangement: planning = realisatie

Zorgarrangement: planning = realisatie Zorgarrangement: planning = realisatie Algemene informatie Organisatie: Rivas Zorggroep Aantal zorgprofessionals: 6.000 waarvan 2.500 werkzaam in de extramurale AWBZ Registratievorm: van handmatige registratie

Nadere informatie

Rapportage Werken met ZZP s PUBLIEKSVERSIE Inventarisatie ondersteuningsbehoefte

Rapportage Werken met ZZP s PUBLIEKSVERSIE Inventarisatie ondersteuningsbehoefte Rapportage Werken met ZZP s PUBLIEKSVERSIE Inventarisatie ondersteuningsbehoefte Inhoudsopgave 1. Menselijke maat 2 2. Doelstellingen gehaald? 3 3. Kop-, midden- en staartgroep 4 4. Aandachtspunten vanuit

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 32 398 Vaststelling van een Wet forensische zorg en daarmee verband houdende wijzigingen in diverse andere wetten (Wet forensische zorg) A BRIEF

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 29 248 Invoering Diagnose Behandeling Combinaties (DBCs) Nr. 239 Ontvangen ter Griffie op 2 oktober 2012. Het besluit tot het doen van een aanwijzing

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: Opdrachtgever

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: Opdrachtgever CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: Opdrachtgever Afgegeven ten behoeve van de Nederlandse Zorgautoriteit en het Zorginstituut Nederland Wij hebben opdracht gekregen om de opgave specifieke

Nadere informatie

Uitkomsten enquête toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis

Uitkomsten enquête toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis Bl-16-10236 Tekst voor de website Uitkomsten enquête toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis In 2015 is het toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis ingevoerd. Het kader is een

Nadere informatie

Controleplan Zorgadministratie Wlz Materiële controle ZIN 2016

Controleplan Zorgadministratie Wlz Materiële controle ZIN 2016 Controleplan Zorgadministratie Wlz Materiële controle ZIN 2016 CZ zorgkantoor Versie Auteur(s) Datum 1.0 Vivian Steenbruggen 03-03-2016 1.1 Vivian Steenbruggen 25-7-2016 Controleplan Materiële controle

Nadere informatie

Werksessie verantwoording

Werksessie verantwoording Studiedag Beschermd Wonen Werksessie verantwoording Jan Ruiter controller RIBW Overijssel Remco Bels adviseur KPMG Gezondheidszorg Agenda Introductie Korte inleiding zorglandschap en -uitgaven Korte inleiding

Nadere informatie

Transparante kwaliteitsinformatie: de eerste drie jaar van het Zorginstituut

Transparante kwaliteitsinformatie: de eerste drie jaar van het Zorginstituut Transparante kwaliteitsinformatie: de eerste drie jaar van het Zorginstituut Petra Beusmans, Pauline de Heer Het Zorginstituut draagt onder andere zorg voor het beschikbaar maken van informatie over de

Nadere informatie

Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s

Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Regio: Rotterdam (gemeenten Rotterdam, Capelle a.d. IJssel en Krimpen a.d IJssel) John Boumans Accountmanager VV&T Achmea Zorgkantoor Agenda Vormen van begeleiding,

Nadere informatie

TRANSITIE LANGDURIGE ZORG VERGT INVESTERING IN SAMENWERKING

TRANSITIE LANGDURIGE ZORG VERGT INVESTERING IN SAMENWERKING ZORGVERZEKERAARS NEDERLAND - ZN DIALOOG NR 6-9 OKTOBER 2014 1 TRANSITIE LANGDURIGE ZORG VERGT INVESTERING IN SAMENWERKING Hoe geef je in het licht van de transitie langdurige zorg optimaal vorm aan de

Nadere informatie

medisch specialisten 2014

medisch specialisten 2014 Controleprotocol Verantwoordingsdocument honoraria medisch specialisten 2014 10 juli 2015 Inhoud 1. Uitgangspunten 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Procedures 3 1.3 Leeswijzer 3 2. Onderzoeksaanpak 4 2.1 Beleidskader

Nadere informatie

Mee kunnen doen in Hengelo

Mee kunnen doen in Hengelo Mee kunnen doen in Hengelo Wet Maatschappelijke Ondersteuning Aanbesteding Uitwerkingsnotitie IV Concept ten behoeve van de inspraak Gemeente Hengelo, april 2006 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Aanbesteding

Nadere informatie

3.3 ZZP-meerzorg tarief Het bedrag per dag dat in rekening gebracht kan worden ter vergoeding van de door de zorgaanbieder geboden ZZP-meerzorg.

3.3 ZZP-meerzorg tarief Het bedrag per dag dat in rekening gebracht kan worden ter vergoeding van de door de zorgaanbieder geboden ZZP-meerzorg. Bijlage 23 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c REGELING Administratie- en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg AWBZ Ingevolge de artikelen 36, derde lid, 37, eerste lid en artikel 38 derde lid van de Wet marktordening

Nadere informatie

1.3 CIZ Het Centrum Indicatiestelling Zorg als bedoeld in artikel 1 onder b van het Zorgindicatiebesluit.

1.3 CIZ Het Centrum Indicatiestelling Zorg als bedoeld in artikel 1 onder b van het Zorgindicatiebesluit. Bijlage 12 bij circulaire Care/AWBZ/09/17c REGELING Declaratie AWBZ-zorg Gelet op artikel 37 en artikel 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding

Decentralisatie begeleiding Decentralisatie begeleiding Zorgkantoor Delft Westland Oostland / Nieuwe Waterweg Noord 31 januari 2012 Inhoudsopgave pagina Inleiding 3 Leeswijzer 4 Bijlage: rapportage per gemeente Rapport decentralisatie

Nadere informatie

Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 31016 Ziekenhuiszorg Nr. 623 Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 juni 2015 Hierbij

Nadere informatie

Zorg na ziekenhuisopname

Zorg na ziekenhuisopname Zorg na ziekenhuisopname Zorg nodig na ontslag uit het ziekenhuis? Wat zijn de mogelijkheden? Wat kunt u alvast zelf regelen? Wat kan het Transferpunt Zorg voor u betekenen? Inleiding Wellicht heeft u

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 29 248 Invoering Diagnose Behandeling Combinaties (DBCs) Nr. 44 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 5 december 2014

Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 5 december 2014 Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 5 december 2014 1 Toelichting bij de analyse De centrumgemeente Leiden heeft op verschillende momenten in 2014 gegevens ontvangen over Beschermd wonen van

Nadere informatie

Elektronisch Patiënten Dossier. 5 oktober 2005. A. Vos L.J. Arendshorst

Elektronisch Patiënten Dossier. 5 oktober 2005. A. Vos L.J. Arendshorst Elektronisch Patiënten Dossier 5 oktober 2005 A. Vos L.J. Arendshorst Inhoud De Gezondheidszorg Het Elektronisch Patiënten Dossier Stellingname Praktijkvoorbeeld Conclusies De gezondheidszorg Overheid

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie De Friesland Zorgverzekeraar Wijzigingen Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 1 juli 2014 naar Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 7 juli 2014

Nadere informatie

Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 23 oktober 2014

Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 23 oktober 2014 Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 23 oktober 2014 1 Toelichting bij de analyse De centrumgemeente Leiden heeft op verschillende momenten in 2014 gegevens ontvangen over Beschermd wonen van

Nadere informatie

Robin: Strategisch denken en handelen 13 september 2012. Oplossingen binnen handbereik

Robin: Strategisch denken en handelen 13 september 2012. Oplossingen binnen handbereik Robin: Strategisch denken en handelen 13 september 2012 Communicati Coördina econnect tie Contro ie le Oplossingen binnen handbereik Introductie Robin Matteman, I4C-Connect. Ontzorgt zorgprofessionals:

Nadere informatie

Bestuurlijk akkoord GGZ en gemeenten

Bestuurlijk akkoord GGZ en gemeenten Bestuurlijk akkoord GGZ en gemeenten Veronique Esman Directeur Curatieve Zorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 21 november 2013 Inhoud 1. Akkoorden curatieve zorg 1. Akkoorden curatieve

Nadere informatie

Ontwikkelingen financiering gezondheidszorg. Jaap Doets

Ontwikkelingen financiering gezondheidszorg. Jaap Doets Ontwikkelingen financiering gezondheidszorg Jaap Doets Het Nederlandse zorgstelsel Uitgangspunten zorgstelsel -collectief gefinancierde wettelijk vastgelegde zorg aanspraak Doel beschikbaarheid betaalbaarheid

Nadere informatie

Analyse effecten De Kanteling Gemeente Eijsden-Margraten

Analyse effecten De Kanteling Gemeente Eijsden-Margraten Analyse effecten De Kanteling Gemeente Eijsden-Margraten Opgesteld door: Martijn Pepping WMO kantoor de 'Admirant Toren' Emmasingel 29-11 5611 AZ Eindhoven Tel: 088 007 94 99 wmoklantencontact@wmokantoor.nl

Nadere informatie

Presentatie CAK. Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Klanten 2010

Presentatie CAK. Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Klanten 2010 Presentatie CAK Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Klanten 2010 Agenda 1. Uitvoering Wtcg 2. Film Wtcg 3. Informatieverzoek 4. Wtcg portaal 5. Aanvraag en bezwaar algemene tegemoetkoming

Nadere informatie

Decentralisatie jeugdzorg

Decentralisatie jeugdzorg Decentralisatie jeugdzorg Analyse van de cijfers Irene Niessen i.niessen@aef.nl 06-15101913 Eric Damoiseaux e.damoiseaux@aef.nl 06-83223403 Agenda Opbouw analyse Resultaten Vervolgstappen Opbouw analyse

Nadere informatie

01-07-2002 ME/MW 02022387 RL/FvK/2002/131 1. Advies departementale actieprogramma s vermindering administratieve lasten 2002

01-07-2002 ME/MW 02022387 RL/FvK/2002/131 1. Advies departementale actieprogramma s vermindering administratieve lasten 2002 Aan de Minister van Economische Zaken Mevrouw A. Jorritsma-Lebbink Postbus 20101 2500 EC Den Haag Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 01-07-2002 ME/MW 02022387 RL/FvK/2002/131 1 Onderwerp Advies departementale

Nadere informatie

Gesignaleerde structurele knelpunten en kwetsbaarheden van persoonsgebonden budgetten op basis van de AWBZ. p : 1 1 T 1 E.

Gesignaleerde structurele knelpunten en kwetsbaarheden van persoonsgebonden budgetten op basis van de AWBZ. p : 1 1 T 1 E. Gesignaleerde structurele knelpunten en kwetsbaarheden van persoonsgebonden budgetten op basis van de AWBZ «wiuimencjiei,stbar» Hollands Midden september 2011 p : 1 1 T 1 E Tijdens het strafrechtelijke

Nadere informatie

Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015

Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015 Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015 Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor-Zorgaanbieder Wlz t.b.v. subsidieregelingen extramurale behandeling/eerstelijnsverblijf op grond van artikel 11.1.5.

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 20 maart 2013 Betreft Stand-van-zakenbrief Europsyche

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 20 maart 2013 Betreft Stand-van-zakenbrief Europsyche > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 26 631 Modernisering AWBZ Nr. 36 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET Folder Soorten PGB - 1 Over Uw Budget Mag ik mij even aan u voorstellen? Mijn naam is Rob Hansen en ben eigenaar van het bedrijf. Ik heb het bedrijf opgericht in 2004

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 000 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2012 Nr. 173 BRIEF

Nadere informatie

Veelgestelde Vragen over de transitie Langdurige GGZ

Veelgestelde Vragen over de transitie Langdurige GGZ Veelgestelde Vragen over de transitie Langdurige GGZ Lezersnoot: VGZ heeft gemeend u als zorgaanbieder, gemeente of als lezer te willen informeren over de laatste stand van zaken rondom de langdurige GGZ.

Nadere informatie

Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink

Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink Stand van zaken regeerakkoord op dit moment Kern is versterking van zorg thuis ( extramuraliseren ) via Wmo en Zorgverzekeringswet Uit

Nadere informatie

2.3 Ontwikkelingen mbt financiering, wet- en regelgeving

2.3 Ontwikkelingen mbt financiering, wet- en regelgeving Kennis over Ketenzorg Externe analyse, financiering 2.3 Ontwikkelingen mbt financiering, wet- en regelgeving In dit hoofdstuk verkennen we de externe omgeving die van invloed is op de vraag of het voor

Nadere informatie

Wegwijzer in zorgland. Wegwijzer in zorgland

Wegwijzer in zorgland. Wegwijzer in zorgland Wegwijzer in zorgland Is een en informatieve publicatie van Pagina 1 van 8 Ziekte in de familie geeft veel onrust en frustratie Soms voelt u zich als familie ongerust over de situatie rondom uw ouder(s).

Nadere informatie

Hand-out Toegang tot de Nederlandse zorgmarkt

Hand-out Toegang tot de Nederlandse zorgmarkt Hand-out Toegang tot de Nederlandse zorgmarkt Inleiding Dit document dient als ondersteuning van de presentatie van De Zorgontwikkelaar met als doel de deelnemers van ehealth: Opschalen in de praktijk

Nadere informatie

Meer eigen regie in Zvw

Meer eigen regie in Zvw Meer eigen regie in Zvw Onze dochter Sofie is met 27 weken geboren. Ze heeft bij de geboorte een hersenbeschadiging gekregen, waardoor ze verschillende beperkingen heeft. De meest ingrijpende is een zeer

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 2, vierde lid, van het Besluit zorgaanspraken AWBZ;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 2, vierde lid, van het Besluit zorgaanspraken AWBZ; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 26775 21 december 2012 Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 december 2012, Z-3145524,

Nadere informatie

Welke items spelen een rol

Welke items spelen een rol COPD Ketenzorg Wat is ketenzorg? ketenzorg zorg waarin de verschillende schakels van zorgverlening op elkaar zijn afgestemd, zodat een samenhangend aanbod ontstaat, gericht op de behoeften van de patiënt

Nadere informatie

Per Saldo: `Maak snel het pgb trekkingsrechtsysteem eenvoudig, solide en betrouwbaar

Per Saldo: `Maak snel het pgb trekkingsrechtsysteem eenvoudig, solide en betrouwbaar Per Saldo: `Maak snel het pgb trekkingsrechtsysteem eenvoudig, solide en betrouwbaar t.b.v.de Hoorzitting Invoeringsproblematiek trekkingsrechten pgb's 28 mei 15 - BR74540 Als belangenvereniging voor budgethouders

Nadere informatie

Hoe lopen de geldstromen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Wie betaalt wat in de Algemene Wet Bijzonder Ziektekosten (AWBZ)?

Hoe lopen de geldstromen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Wie betaalt wat in de Algemene Wet Bijzonder Ziektekosten (AWBZ)? Hoe lopen de geldstromen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Wie betaalt wat in de Algemene Wet Bijzonder Ziektekosten (AWBZ)? Hoe lopen de geldstromen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk MNAA/djon/Regulering /

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk MNAA/djon/Regulering / Ministerie van VWS t.a.v. drs. M.J. Van Rijn, staatssecretaris postbus 20350 2500 EJ S-GRAVENHAGE Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl

Nadere informatie

Van systemen naar mensen: ERAI deelnemers bewijzen dat het kan! (maar de systemen bewegen niet mee)

Van systemen naar mensen: ERAI deelnemers bewijzen dat het kan! (maar de systemen bewegen niet mee) Van systemen naar mensen: ERAI deelnemers bewijzen dat het kan! (maar de systemen bewegen niet mee) Het experiment regelarm werken in de zorg werd aan alle kanten enthousiast omarmd. Minder regels zou

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Tot stand gekomen in het kader van het project RAAK-MKB Ontwerpen voor zorgverleners Auteurs Dr. F. Verhoeven; onderzoeker lectoraat Co-design (HU) Ing. K. Voortman-Overbeek;

Nadere informatie

DECENTRALISATIE BEGELEIDING BIJEENKOMST VOOR FRIESE GEMEENTEN OVER DE DATA SET DE KLANT ALS KOMPAS. Zorgkantoor Friesland 15 december 2011

DECENTRALISATIE BEGELEIDING BIJEENKOMST VOOR FRIESE GEMEENTEN OVER DE DATA SET DE KLANT ALS KOMPAS. Zorgkantoor Friesland 15 december 2011 DECENTRALISATIE BEGELEIDING BIJEENKOMST VOOR FRIESE GEMEENTEN OVER DE DATA SET DE KLANT ALS KOMPAS Zorgkantoor Friesland 15 december 2011 WAT KUNT U VERWACHTEN 1. Aanleiding bijeenkomst 2. Begeleiding

Nadere informatie

Horizontaal toezicht of horizontale samenwerking? Workshop bij Landelijke Themadag Verminderen administratieve lasten en Horizontaal toezicht

Horizontaal toezicht of horizontale samenwerking? Workshop bij Landelijke Themadag Verminderen administratieve lasten en Horizontaal toezicht Horizontaal toezicht of horizontale samenwerking? Workshop bij Landelijke Themadag Verminderen administratieve lasten en Horizontaal toezicht Inhoud Even voorstellen Handreiking control framework Enquête

Nadere informatie

Offerte. Inleiding. Projectopdracht

Offerte. Inleiding. Projectopdracht Offerte aan van Directeur MEVA drs. C.E. M., Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Centrum voor Beleidsstatistiek, Centraal Bureau voor de Statistiek onderwerp Offerte Inkomenspositie Chronisch

Nadere informatie

1.3 CIZ Het Centrum Indicatiestelling Zorg als bedoeld in artikel 1 onder b van het Zorgindicatiebesluit.

1.3 CIZ Het Centrum Indicatiestelling Zorg als bedoeld in artikel 1 onder b van het Zorgindicatiebesluit. REGELING Declaratie AWBZ-zorg Gelet op artikel 37 en artikel 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vastgesteld; Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Ontzorgen van de zorg. HEAD regiobijeenkomst 5 oktober 2011, Capelle aan den IJssel Kim Brand en Margriet Zondervan

Ontzorgen van de zorg. HEAD regiobijeenkomst 5 oktober 2011, Capelle aan den IJssel Kim Brand en Margriet Zondervan Ontzorgen van de zorg HEAD regiobijeenkomst 5 oktober 2011, Capelle aan den IJssel Kim Brand en Margriet Zondervan Waar gaan we het over hebben? 1. Introductie 2. Rol van de overheid bij vermindering administratieve

Nadere informatie

Wegwijzer naar de AWBZ

Wegwijzer naar de AWBZ Wegwijzer naar de AWBZ Kinderen met een psychiatrische stoornis hebben soms veel zorg nodig. Als dat bij uw kind het geval is, dan kunt u gebruikmaken van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Deze

Nadere informatie

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb?

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb? Factsheet De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren Wat betekent dat voor mijn pgb? 2 Hervorming langdurige zorg - Persoonsgebonden budget Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

Van systemen naar mensen Gezamenlijke agenda VWS 8 februari 2013. Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland 24 april 2014 Joop Blom

Van systemen naar mensen Gezamenlijke agenda VWS 8 februari 2013. Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland 24 april 2014 Joop Blom Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden Van systemen naar mensen Gezamenlijke agenda VWS 8 februari 2013. Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland 24 april 2014 Joop Blom Nieuwe

Nadere informatie

Position paper CNV Publieke Zaak Hervorming Langdurige Zorg

Position paper CNV Publieke Zaak Hervorming Langdurige Zorg Position paper CNV Publieke Zaak Hervorming Langdurige Zorg CNV Publieke Zaak zet zich in voor kwalitatief hoogstaande zorg. Goede zorg is een groot goed voor iedereen in Nederland. Naast onze ideeën over

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op Wlz-uitvoerders als bedoeld in artikel 1, sub e, van de Wmg.

Deze regeling is van toepassing op Wlz-uitvoerders als bedoeld in artikel 1, sub e, van de Wmg. REGELING Controle en Administratie Wlz-uitvoerders Gelet op artikel 31, sub a, artikel 31, sub c, en artikel 36, derde lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 25 maart 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 25 maart 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index

Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index 110309.08/03 Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index Inleiding In oktober 2007 is het Landelijk Zorgsysteem Veteranen (LZV) van start gegaan. Het LZV

Nadere informatie

Samen voor de beste zorg Zeepkistbijeenkomst 9 december 2015. ActiVite

Samen voor de beste zorg Zeepkistbijeenkomst 9 december 2015. ActiVite Samen voor de beste zorg Zeepkistbijeenkomst 9 december 2015 ActiVite Agenda Welkom Programma: Missie en visie van ActiVite Beleid van overheid zet door Strategische thema s Stand van zaken ActiVite per

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 8 oktober 2015 Betreft Bekostiging intensieve kindzorg

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 8 oktober 2015 Betreft Bekostiging intensieve kindzorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Administratieve (over)last

Administratieve (over)last M200811 Administratieve (over)last Perceptie van MKB-ondernemers over verplichte administratieve handelingen J. Snoei Zoetermeer, november 2008 Administratieve lasten Het overgrote deel van de ondernemers

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk mr. M.N. van Zijl 030 296 83 29 mzijl@nza.nl 30885/38515

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk mr. M.N. van Zijl 030 296 83 29 mzijl@nza.nl 30885/38515 Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport T.a.v. de heer L.A.M. van Halder Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296

Nadere informatie

Bijsluiter. Productiegegevens Zorg zonder Verblijf Wet maatschappelijke ondersteuning

Bijsluiter. Productiegegevens Zorg zonder Verblijf Wet maatschappelijke ondersteuning Bijsluiter Productiegegevens Zorg zonder Verblijf Wet maatschappelijke ondersteuning Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Samenstelling datasets 4 2.1 Zorgafname per regeling (zorgperiode en zorgjaar) 4 2.2 Zorgafname

Nadere informatie

Persoonsvolgende financiering in Nederland

Persoonsvolgende financiering in Nederland Persoonsvolgende financiering in Nederland Een eerlijke verdeling van beschikbare middelen? Martijn Koot 24 februari 2012 Inhoudsopgave Wie zijn wij wat is de VGN? Introductie AWBZ de langdurige zorg in

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

Uw zorg in 2015 van TWB Thuiszorg met Aandacht

Uw zorg in 2015 van TWB Thuiszorg met Aandacht Uw zorg in 2015 van TWB Thuiszorg met Aandacht De zorgvraag in Nederland stijgt. De toename is zodanig, dat de overheid aangeeft de zorg anders te moeten organiseren. Anders houden we de zorg in Nederland

Nadere informatie

Overzicht bekostiging van behandeling bij Wlz-cliënten in 2016

Overzicht bekostiging van behandeling bij Wlz-cliënten in 2016 Overzicht bekostiging van behandeling bij -cliënten in 2016 Waarom dit overzicht? Naar aanleiding van de vragen die de NZa heeft gekregen over de bekostiging van behandeling bij verzekerden die zorg op

Nadere informatie

Dit samenwerkingsconvenant vervangt het Samenwerkingsprotocol tussen de AFM en de NZa van 10 september 2007;

Dit samenwerkingsconvenant vervangt het Samenwerkingsprotocol tussen de AFM en de NZa van 10 september 2007; Samenwerkingsconvenant tussen de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) inzake de samenwerking en de uitwisseling van informatie met betrekking tot toezicht

Nadere informatie

2012D Is er een rol voor cliëntenraden bij deze problematiek en zo ja, wat is deze?

2012D Is er een rol voor cliëntenraden bij deze problematiek en zo ja, wat is deze? 2012D08796 1 Is er een rol voor cliëntenraden bij deze problematiek en zo ja, wat is deze? 2 Welke maatregelen heeft de rijksoverheid sinds 2003, toen voor het eerste bleek dat de brandveiligheid bij zorginstellingen

Nadere informatie

EXTRAMURALISATIE LICHTE ZORGZWAARTEPAKKETTEN

EXTRAMURALISATIE LICHTE ZORGZWAARTEPAKKETTEN FACTSHEET ZZP 1, 2 EN 3 EXTRAMURALISATIE LICHTE ZORGZWAARTEPAKKETTEN ACHTERGROND, GEVOLGEN, FEITEN EN CIJFERS Voor de twaalf Drentse gemeenten Marion Wijnstra Erwin Matijsen Oktober 2012 ACHTERGROND EN

Nadere informatie

Controle- en onderzoeksprotocol Ketenzorg CZ 2013

Controle- en onderzoeksprotocol Ketenzorg CZ 2013 Controle- en onderzoeksprotocol Ketenzorg CZ 2013 1 Doelstelling In het kader van de NZA beleidsregel BR/CU-7074 Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type

Nadere informatie