Statistische controle Balgengasmeters en Ultrasone gasmeters

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Statistische controle Balgengasmeters en Ultrasone gasmeters"

Transcriptie

1 GT april 2013 Statistische controle Balgengasmeters en Ultrasone gasmeters Poolbesluit controlejaar 2012 Aanvullingen controlejaar 2011

2 4 april 2013 Statistische controle Balgengasmeters en Ultrasone gasmeters Poolbesluit controlejaar 2012 Aanvullingen controlejaar Kiwa N.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Kiwa Technology B.V. Wilmersdorf 50 Postbus AC Apeldoorn Titel Statistische controle balgengasmeters en ultrasone gasmeters Projectnummer Projectmanager ing. W. Brouwer Opdrachtgever VMNED Kwaliteitsborger(s) ing. B. van Dongen Auteur(s) G. Blankvoort, ir. H. Hollewand Tel Fax Dit rapport is niet openbaar en slechts verstrekt aan de opdrachtgevers van het Contractonderzoekproject/adviesproject. Eventuele verspreiding daarbuiten vindt alleen plaats door de opdrachtgever zelf.

3 Samenvatting In 2012 heeft Kiwa Technology in opdracht van de Vereniging Meetbedrijven Nederland controle uitgeoefend op de in gebruik zijnde balgengasmeters en ultrasone gasmeters op basis van een statistisch onderzoek, beschreven in het Reglement Meterpools. Op basis van een voorlopige inventarisatie is in oktober 2011 door de meetverantwoordelijken gezamenlijk besloten tot het saneren van balgengasmeters. Er was sprake van aanvullingen voor de uitgestelde beoordeling van 2 populaties balgengasmeters van het controlejaar De te controleren 77 populaties van het controlejaar 2012 bevatten balgengasmeters. Van de opgevraagde controlemetingen zijn controleresultaten gebruikt voor de beoordeling van het controlejaar Van één populatie van ultrasone gasmeters zijn 125 controlemetingen opgevraagd en 134 controleresultaten geleverd voor de beoordeling van het controlejaar Beoordeling De resultaten van de saneersessie, van de aanvulling 2011 en van het controlejaar 2012 zijn in tabel 1 samengevat. Tabel 1: Resultaten balgengasmeters en ultrasone meters Saneersessie Populaties Balgenmeters Landelijk te saneren Gedeeltelijk te saneren Totaal Aanvullingen controlejaar 2011 Populaties Balgenmeters Metrologisch goedgekeurd Controlejaar 2012 Populaties Balgenmeters Metrologisch goedgekeurd Metrologisch afgekeurd Individueel 1 35 Totaal Controlejaar 2012 Populaties Ultrasone meters Metrologisch goedgekeurd Totaal Het % geleverd is in het controlejaar 2012 gelijk gebleven ten opzichte van het voorgaande controlejaar 2011 (96 % voor balgengasmeters en 100% voor ultrasone gasmeters). Kiwa N.V

4 Vervolgacties De beoordeling van de populaties, zoals hierboven in tabel 1 weergegeven, leidt tot: 1. Het verwijderen van balgenmeters, ten gevolge van de populatiebeoordelingen van het controlejaar Deze actie dient vóór 31 december 2014 te zijn afgerond. 2. Het verwijderen van balgenmeters, ten gevolge van de saneersessie in oktober Deze actie dient vóór 31 december 2014 te zijn afgerond. Er zijn geen vervolgacties van toepassing voor de aanvulling van het controlejaar Kiwa N.V

5 Inhoud Inleiding 4 2 Verantwoording onderzoek Steekproefgrootte Controleresultaten: beoordeling individuele gasmeter Populatiebeoordeling op basis van de steekproef Populatiebeoordeling van de aanvullingen Vervolgacties 6 3 Populatiebeoordeling Saneersessie oktober Aanvullingen Controlejaar Vervolgacties 10 4 Populatiebeoordeling ultrasone meters Nieuw meetprincipe voor de gasmeterpool Resultaten controlejaar 2012 ultrasone meters 11 5 Beschouwing controlejaar Populatie verdeling Aanleveren controleresultaten Analyse afgekeurde populaties balgengasmeters 13 6 Bijlage I: Saneersessie oktober Bijlage II: Resultaten controlejaar Bijlage III Vervolgacties door afkeur 20 Kiwa N.V

6 1 Inleiding In het voorliggende rapport zijn de resultaten van de statistische controle van de balgengasmeters en van de ultrasone gasmeters vermeld. Deze gasmeters worden beheerd door de aan dit onderzoek deelnemende meetverantwoordelijken, die elkaar gezamenlijk ontmoeten in de Vereniging Meetverantwoordelijken Nederland. Bij deze zogeheten meterpool voor balgengasmeters en ultrasone gasmeters wordt het totale meterbestand aan meters verdeeld in homogene populaties. Uitgangspunt van deze statistische controle is dat de meters niet allemaal worden gecontroleerd, maar dat er in plaats daarvan periodiek van elke populatie een steekproef wordt genomen. Alle meters van de afgekeurde populaties moeten uit het net verwijderd worden. In dit rapport zijn de resultaten samengevat van de steekproefsgewijze controle van de balgengasmeters en ultrasone gasmeters van het controlejaar Voor balgengasmeters waren er aanvullende controles nodig voor het controlejaar De bepalingen van dit controlesysteem zijn vermeld in het Reglement Meterpools. In hoofdstuk 3 is de uitvoering van het controlesysteem beschreven. In hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5 zijn de resultaten van het onderzoek samengevat en in hoofdstuk 6 zijn enkele aspecten nader belicht. Bijlage I vermeld de resultaten van de saneersessie voorafgaand aan het controlejaar In bijlage II van dit rapport zijn de resultaten van de populatiebeoordeling van de balgengasmeters gedetailleerd weergegeven en gerubriceerd naar meetverantwoordelijke. Tot slot is zijn in bijlage III de vervolgacties weergegeven ten gevolge van de afgekeurde populaties en gerubriceerd naar meetverantwoordelijke. Kiwa N.V

7 2 Verantwoording onderzoek Het proces van de Gasmeterpool is beschreven in het Reglement Meterpools 1 en wordt hierna kort samengevat. Voor het bepalen van de meetnauwkeurigheid van de in gebruik zijnde balgengasmeters en ultrasone gasmeters wordt een statistisch onderzoek uitgevoerd aan gasmeters behorende tot de in het Reglement Meterpools vastgestelde bouwjaren en bouwjaargroepen. 2.1 Steekproefgrootte Op basis van de geïnventariseerde gegevens van de meetverantwoordelijken stelt Kiwa Technology per populatie de steekproefomvang vast. Elke meetverantwoordelijke levert een evenredig aandeel van de controleresultaten in de steekproef en kiest a-select de te controleren gasmeters. Aantal meters in de populatie Tabel 2: Steekproefgrootte en afkeurcriteria. Omvang van de steekproef (bijdrage) Maximum aantal afgekeurde gasmeters 40 alle meters uit de populatie Individueel en hoger Om tekorten in de aangeleverde resultaten zo veel mogelijk te beperken worden er meer gasmeters (max. 10 %) opgevraagd dan vereist volgens het Reglement Meterpools. Een eventueel teveel aan controleresultaten wordt door middel van een a-selecte trekking door Kiwa buiten beschouwing gelaten bij de populatiebeoordeling. 2.2 Controleresultaten: beoordeling individuele gasmeter De controlemeting wordt uitgevoerd bij een debiet van 0,2 Q max en een debiet van Q max. De miswijzing mag niet groter zijn dan 4%. Een gasmeter wordt afgekeurd bij een te grote miswijzing, bij uitwendige lekkage en bij een stilstaand telwerk. Afgekeurde gasmeters dienen direct (in bijzondere gevallen tenminste binnen 4 weken) na controle te worden verwijderd. De controleresultaten worden door Kiwa Technology verzameld, gecontroleerd op volledigheid en geanalyseerd. 2.3 Populatiebeoordeling op basis van de steekproef De voor de beoordeling van belang zijnde populatiegrootte is de zogeheten netto populatieomvang aan het eind van het controlejaar. Dit is de populatieomvang aan het begin van het controlejaar verminderd met het aantal gasmeters dat, gedurende dit controlejaar, door administratieve fouten in de meteradministratie onterecht aan deze populatie is toegewezen. 1 Reglement voor het systeem van systematische (steekproefsgewijze) periodieke controle van in gebruik zijnde meters (Reglement Meterpools), uitgegeven door het Platform Meetbedrijven. Kiwa N.V

8 Een populatie wordt beoordeeld als: Individueel, als de populatie kleiner is dan 41 meters. Elke gasmeter wordt individueel op basis van de controlemeting goedgekeurd of afgekeurd. Metrologisch goedgekeurd, als het aantal afgekeurde gasmeters in de steekproef gelijk is aan of kleiner is dan het maximum aantal afgekeurde gasmeters vermeld in bovenstaande tabel 2. Metrologisch afgekeurd, als het aantal afgekeurde gasmeters in de steekproef groter is dan het maximum aantal afgekeurde gasmeters vermeld in bovenstaande tabel 2. Alle gasmeters van deze populatie moeten worden verwijderd. Administratief afgekeurd, als alle gasmeters in een populatie zijn gesaneerd of administratief fout zijn. Tekort, als er van een populatie te weinig controleresultaten zijn aangeleverd, en de ontbrekende controleresultaten invloed kunnen hebben op het populatieresultaat. Er worden aanvullende controlemetingen opgevraagd in het daarop volgende controlejaar, de populatiebeoordeling wordt één jaar uitgesteld. 2.4 Populatiebeoordeling van de aanvullingen De populatie wordt na het volgende controlejaar alsnog op bovenstaande wijze beoordeeld. Is er na het verwerken van de aanvullingen nog steeds sprake van te weinig controleresultaten, dan wordt de populatie als geheel beoordeeld volgens de tabel B10-1 onvolledige steekproef in het Reglement Meterpools. Voor het vaststellen van de vervolgacties wordt de populatie gesplitst in: - een deel waarvan de controleresultaten afkomstig zijn van meetverantwoordelijken die te weinig hebben geleverd. Dit deel wordt altijd beschouwd als administratief afgekeurd. - een deel waarvan de controleresultaten afkomstig zijn van meetverantwoordelijken die voldoende hebben geleverd. Voor dit deel geldt: Bij goedkeur volgens de tabel B10-1 wordt de gehele populatie beoordeeld als Gedeeltelijk goedgekeurd, hetgeen betekent dat het deel van de populatie geplaatst bij de meetverantwoordelijken die een voldoende aantal controleresultaten hebben aangeleverd, wordt goedgekeurd. Bij afkeur volgens de tabel B10-1 wordt de gehele populatie beoordeeld als metrologisch afgekeurd. 2.5 Vervolgacties Bij populaties die in de oorspronkelijke steekproef zijn beoordeeld als Tekort worden er aanvullingen opgevraagd. Deze controlemetingen moeten worden uitgevoerd in het daarop volgende controlejaar. De populatiebeoordeling wordt tot het volgende controlejaar uitgesteld. Van de afgekeurde populaties dient elke gasmeter te worden verwijderd. NB: Individueel afgekeurde gasmeters dienen direct (in bijzondere gevallen tenminste binnen 4 weken) na controle te worden verwijderd. Kiwa N.V

9 3 Populatiebeoordeling Conform het Reglement Meterpools zijn in 2012 de balgengasmeters t/m 10 m 3 /h onderzocht uit de bouwjaren 1972, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 2002 en Van de balgengasmeters vanaf 10 m 3 /h is de bouwjaargroep onderzocht. 3.1 Saneersessie oktober 2011 In de maand oktober 2011 zijn de meetverantwoordelijken door Kiwa geïnformeerd over de in 2012 te controleren balgengasmeters. Op basis van deze voorlopige inventarisatie en steekproefbepaling hebben de meetverantwoordelijken tijdens een hiervoor gehouden bijeenkomst (saneersessie) besloten om balgengasmeters te saneren. De door de meetverantwoordelijken aangegeven saneringen zijn per populatie en per meetverantwoordelijke weergegeven in bijlage I en zijn hieronder in tabel 3 samengevat op populatiegrootte. De in de tabel vermelde resultaten onder de tabelkop Landelijk te saneren populaties zijn de saneringen waartoe alle meetverantwoordelijken gezamenlijk hebben besloten. Dit geldt niet voor de resultaten onder de tabelkop Gedeeltelijk te saneren populaties. Van deze populaties hebben één of meer bedrijven aangegeven deze niet te gaan saneren. Tabel 3: Resultaat saneersessie voorafgaand aan het controlejaar Populatie omvang Landelijk te saneren populaties Te saneren aantal Populatie grootte Populaties Balgenmeters Voor Na populaties < populaties populaties populaties Populatie omvang Totaal Gedeeltelijk te saneren populaties Te saneren aantal Populatie grootte Populaties Balgenmeters Voor Na populaties < 41 populaties populaties populaties Totaal Totaal saneersessie Het inventarisatiebestand is gecorrigeerd met bovenstaande saneringen, waarna de definitieve steekproefbijdrage per meetverantwoordelijke is vastgesteld. Kiwa N.V

10 3.2 Aanvullingen 2011 De populatiebeoordeling is voor 2 populaties van het controlejaar 2011 uitgesteld. Er zijn aanvullende controlemetingen opgevraagd. In onderstaande tabel 4 is aangegeven welke meetverantwoordelijken en hoeveel controleresultaten het betreft. Tabel 4: % geleverd voor de aanvulling 2011 per meetverantwoordelijke Bedrijf Steekproef gevraagd Balgengasmeters Niet geleverd % geleverd 6 Stedin KV % 16 Liander KV % 20 Enexis KV % 40 Endinet 2 2 0% Totaal % De beoordeling per aangevulde populatie en de eventuele vervolgacties per meetverantwoordelijke zijn in detail weergegeven in onderstaande tabel 5. Tabel 5: Beoordeling van de populaties van de aanvullingen van controlejaar 2011 Beide populaties zijn goedgekeurd, er is derhalve geen sprake van vervolgacties. 3.3 Controlejaar 2012 De beoordeling per populatie en de eventuele vervolgacties per meetverantwoordelijke zijn in detail weergegeven in de bijlagen II (alle populaties) en III (de afgekeurde populaties). Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen wel en niet gereviseerde balgengasmeters. NB: De in tabel II weergegeven populatieomvang is de populatieomvang aan het begin van het controlejaar. Deze is nagenoeg gelijk aan de zogeheten netto populatieomvang aan het eind van het controlejaar, er zijn slechts 11 gevallen van een administratieve fout in de meteradministratie gemeld. De tabellen 6 en 7 geven een samenvattend overzicht van de resultaten. De vervolgacties zijn vermeld in par. 3.4 Kiwa N.V

11 Tabel 6: Beoordeling uitgedrukt in aantallen populaties van het controlejaar 2012 Revisie of > 40 m 3 /h Bouwjaar Goed gekeurd Afgekeurd Individueel Totaal nee kl. Balg nee Kl. Balg nee Kl. Balg nee Kl. Balg nee Kl. Balg nee Kl. Balg nee Kl. Balg nee Kl. Balg nee Kl. Balg nee Kl. Balg nee Kl. Balg nee Kl. Balg nee Gr Balg nee Gr Balg ja Kl. Balg ja Kl. Balg Totaal % 4% 1% 100% Tabel 7: Beoordeling uitgedrukt in aantallen balgenmeters van het controlejaar 2012 Revisie of > 40 m 3 /h Bouwjaar Goed gekeurd Afgekeurd Individueel Totaal nee kl. Balg nee Kl. Balg nee Kl. Balg nee Kl. Balg nee Kl. Balg nee Kl. Balg nee Kl. Balg nee Kl. Balg nee Kl. Balg nee Kl. Balg nee Kl. Balg nee Kl. Balg nee Gr Balg nee Gr Balg ja Kl. Balg ja Kl. Balg Totaal % 5% 0% 100% Kiwa N.V

12 3.4 Vervolgacties Op basis van de resultaten van de saneersessie en de resultaten van de controlemetingen (populatiebeoordeling) zijn in tabel 8 de vervolgacties per meetverantwoordelijke vermeld. Tabel 8: Vervolgacties per meetverantwoordelijke in aantallen balgengasmeters Te verwijderen meters controlejaar 2012 Bedrijf Saneersessie Afkeur Totaal 6 Stedin KV Imtech Liander KV Stedin GV Enexis KV Fudura GV Cogas Endinet Rendo Delta Westland Totaal De vervolgacties van het controlejaar 2012 zijn als volgt: 1. De te saneren meters van de saneersessie dienen uiterlijk 31 december 2014 uit het net te zijn verwijderd. 2. De afgekeurde populaties omvatten meters en dienen uiterlijk 31 december 2014 uit het net te zijn verwijderd. Het totaal aantal te verwijderen meters bedraagt stuks. Er hoeven geen aanvullingen te worden uitgezet voor dit controlejaar Kiwa N.V

13 4 Populatiebeoordeling ultrasone meters 4.1 Nieuw meetprincipe voor de gasmeterpool In 2012 zijn huishoudgasmeters volgens het meetprincipe van ultrasone gasmeting voor de tweede maal in de statistische controle opgenomen. Dit meetprincipe was nog niet in het Reglement Meterpools opgenomen. In 2011 zijn enkele wijzigingen m.b.t. de statistische controle van ultrasone meters in de laatste versie (24 mei 2011) van het Reglement doorgevoerd. Daar bij de uitvoering van de controlemetingen technisch gezien een ander meetprincipe wordt toegepast zijn er in overleg met Kiwa, de leverancier, de betrokken meetverantwoordelijken en het betreffende controlebedrijf in 2011 testen uitgevoerd. Deze testen hebben geleid tot enkele kleine aanpassingen in de werkvoorschriften voor de controlemetingen en zijn door het controlebedrijf verwerkt in hun werkinstructie en ook als zodanig toegepast. Conform het Reglement Meterpools zijn in 2012 de ultrasone gasmeters uit het bouwjaar 2007 onderzocht. 4.2 Resultaten controlejaar 2012 ultrasone meters Tabel 9: Populatiebeoordeling ultrasone meters van het controlejaar 2012 Pooljaar 2012 Soort Meting Steekproef Ultrasoon Fabrikant / type Landis+Gyr / E6V Populatie LG-U Bouwjaar 2007 Meetvermogen m 3 /h 6 Metercode Populatieomvang Populatie netto Steekproef gevraagd 125 Stedin 123 Enexis 2 Steekproef geleverd 134 Stedin 132 Enexis 2 Aantal afgekeurd 0 Populatieresultaat Metrologisch goedgekeurd Miswijzing 0.2 Qmax (max. 4%) gem. -0,20 stdev. 0,37 Miswijzing Qmax (max. 4%) gem. 0,18 stdev. 0,28 Kiwa N.V

14 5 Beschouwing controlejaar 2012 In dit hoofdstuk worden enkele aspecten van de in 2012 uitgevoerde werkzaamheden voor de meterpool nader gespecificeerd. 5.1 Populatie verdeling Na de saneersessie van oktober 2011 zag de populatieverdeling er als volgt uit: Tabel 10: populatieverdeling van het controlejaar 2012 Balgengasmeters Ultrasone meters Populatieomvang Populaties Meters Populaties Meters populaties < populaties populaties populaties populaties > Totaal Het aantal grote balgengasmeters (> 40 m 3 /h) is 416, verdeeld over 3 populaties. Er zijn 4 gereviseerde populaties met kleine (4 m 3 /h) balgengasmeters. 5.2 Aanleveren controleresultaten De controleresultaten van het afgelopen controlejaar 2012 zijn nagenoeg volledig aangeleverd. In de volgende tabel 11 is per deelnemende meetverantwoordelijke vermeld het aantal controleresultaten dat te weinig is aangeleverd. (Het % geleverd is uitgedrukt ten opzichte van de gevraagde steekproef -bijdrage). Tabel 11: % geleverd in controlejaar 2012 per deelnemende meetverantwoordelijke Balgengasmeters Ultrasone gasmeters Steekproef Niet % Steekproef Niet % code Bedrijf gevraagd geleverd geleverd gevraagd geleverd geleverd 6 Stedin KV % % 13 Imtech % 16 Liander KV % 19 Stedin GV % 20 Enexis KV % % 21 Fudura GV % 32 Cogas % 40 Endinet % 79 Rendo % 130 Delta % 141 Westland % Totaal % % Kiwa N.V

15 Het % geleverd voor balgengasmeters in het controlejaar 2012 is 96 %, gelijk aan dat van het voorgaande jaar. Het % geleverd voor de ultrasone gasmeters in het controlejaar 2012 is met 98% hoger dan het voorgaande jaar (94 %). 5.3 Analyse afgekeurde populaties balgengasmeters De beoordeling per afgekeurde populatie en de vervolgacties per meetverantwoordelijke zijn in detail weergegeven in bijlagen III. In onderstaande tabel 12 wordt voor elk van de drie afgekeurde populaties in aantal controleresultaten aangegeven wat de reden voor afkeur is. Tabel 12: analyse afkeur naar oorzaak Populatienaam populatieomvang controleresultaten max. aantal afkeur Stilstaand telwerk F3 reden afkeur Uitwendig lek F1 Misw. 0.2 Qmax Misw. Qmax Aantal afkeur B B De populatie 19B is ten gevolge van het grote aantal stilstaande meters afgekeurd. De populatie 1B is ten gevolge van te grote miswijzingen (die niet zijn veroorzaakt door stilstand of andere van de bovengenoemde oorzaken) afgekeurd. De populatie 387 is afgekeurd ten gevolge van één afgekeurde meter teveel. Kiwa N.V

16 6 Bijlage I: Saneersessie oktober 2011 Kiwa N.V

17 Kiwa N.V

18 Kiwa N.V

19 7 Bijlage II: Resultaten controlejaar 2012 Kiwa N.V

20 Kiwa N.V

21 Kiwa N.V

22 8 Bijlage III Vervolgacties door afkeur Kiwa N.V

Statistische controle

Statistische controle 11 april 2013 Statistische controle Elektronische Volume Herleidingsinstrumenten Poolbesluit controlejaar 2012 11 april 2013 Statistische controle Elektronische Volume Herleidingsinstrumenten Poolbesluit

Nadere informatie

Statistische controle Elektronische Volume Herleidingsinstrumenten

Statistische controle Elektronische Volume Herleidingsinstrumenten 23 maart Statistische controle Elektronische Volume Herleidingsinstrumenten Poolbesluit controlejaar 2011 23 maart Statistische controle Elektronische Volume Herleidingsinstrumenten Poolbesluit controlejaar

Nadere informatie

Controle van rotoren turbinegasmeters

Controle van rotoren turbinegasmeters 11 april 2013 Controle van rotoren turbinegasmeters Poolbesluit controlejaar 2012 MM 11 april 2013 Controle van rotoren turbinegasmeters Poolbesluit controlejaar 2012 2013 Kiwa N.V. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Statistische controle Balgengasmeters en Ultrasone gasmeters

Statistische controle Balgengasmeters en Ultrasone gasmeters GT - 170031 17 mei 2017 Statistische controle Balgengasmeters en Ultrasone gasmeters besluit controlejaar 2016 GT - 170031 17 mei 2017 Statistische controle Balgengasmeters en Ultrasone gasmeters besluit

Nadere informatie

Statistische controle Balgengasmeters en Ultrasone gasmeters

Statistische controle Balgengasmeters en Ultrasone gasmeters GT - 140291 31 maart 2015 Statistische controle Balgengasmeters en Ultrasone gasmeters besluit controlejaar 2014 GT - 140291 31 maart 2015 Statistische controle Balgengasmeters en Ultrasone gasmeters besluit

Nadere informatie

Statistische controle Balgengasmeters en Ultrasone gasmeters

Statistische controle Balgengasmeters en Ultrasone gasmeters GT - 130273 24 april 2014 Statistische controle Balgengasmeters en Ultrasone gasmeters Populatiebesluit controlejaar 2013 GT - 130273 24 april 2014 Statistische controle Balgengasmeters en Ultrasone gasmeters

Nadere informatie

Statistische controle

Statistische controle GT - 130274 24 april 2014 Statistische controle Elektronische Volume Herleidingsinstrumenten Populatiebesluit controlejaar 2013 GT - 130274 24 april 2014 Statistische controle Elektronische Volume Herleidingsinstrumenten

Nadere informatie

Statistische controle Balgengasmeters en Ultrasone gasmeters

Statistische controle Balgengasmeters en Ultrasone gasmeters GT - 160035 24 mei 2016 Statistische controle Balgengasmeters en Ultrasone gasmeters besluit controlejaar 2015 GT - 160035 24 mei 2016 Statistische controle Balgengasmeters en Ultrasone gasmeters besluit

Nadere informatie

Statistische controle gasmeters

Statistische controle gasmeters 13 april 2018 Statistische controle gasmeters besluit controlejaar 2017 15/170301 13 april 2018 Statistische controle gasmeters besluit controlejaar 2017 2018 Kiwa N.V. Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Statistische controle gasmeters

Statistische controle gasmeters 1 april 2019 Statistische controle gasmeters besluit controlejaar 2018 15/170301 1 april 2019 Statistische controle gasmeters besluit controlejaar 2018 2019 Kiwa N.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Statistische controle balgengasmeters

Statistische controle balgengasmeters GT- 0700021 24 mei 2007 Statistische controle balgengasmeters Concept Poolbesluit controlejaar 2006 Aanvullingen controlejaar 2005 GT- 0700021 24 mei 2007 Statistische controle balgengasmeters Concept

Nadere informatie

Statistische controle Elektronische Volume Herleidings Instrumenten.

Statistische controle Elektronische Volume Herleidings Instrumenten. GT- 7 28 augustus 27 Statistische controle Elektronische Volume Herleidings Instrumenten. Poolbesluit controlejaar 2 GT- 7 28 augustus 27 Statistische controle Elektronische Volume Herleidings Instrumenten

Nadere informatie

Statistische controle kwh-meters

Statistische controle kwh-meters 13 april 2018 Statistische controle kwh-meters besluit controlejaar 2017 15/170301 13 april 2018 Statistische controle kwh-meters besluit controlejaar 2017 2018 Kiwa N.V. Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Statistische controle balgengasmeters

Statistische controle balgengasmeters H. van Bruchem 13 april 2004 Statistische controle balgengasmeters pooladvies 2003, Aanvulling Pooladvies 2002 en Aanvulling Pooladvies 2001 GASTEC TECHNOLOGY BV H. van Bruchem 13 april 2004 Statistische

Nadere informatie

KEMA< AuteurA.P.M. Baars DNV GL Energy TIC (KEMA) TlC Arnhem, 5 mei2014. KEMA Nederland B.V

KEMA< AuteurA.P.M. Baars DNV GL Energy TIC (KEMA) TlC Arnhem, 5 mei2014. KEMA Nederland B.V TlC 7352-14 Warmtemeterpool. Resultaten van de controles uitgevoerd in 2013 en 2014, betreffende controlejaar 2013 (zestiende pool besl u it warmtemeterpool) Arnhem, 5 mei2014 KEMA Nederland B.V AuteurA.P.M.

Nadere informatie

Populatiebesluit warmtemeters. Controlejaar 2017

Populatiebesluit warmtemeters. Controlejaar 2017 Populatiebesluit warmtemeters Controlejaar 2017 Populatiebesluit warmtemeters Status: Opdrachtgever: Contactpersonen VMNED: Definitief Vereniging Meetbedrijven Nederland VMNED dhr. H. Jonkman, voorzitter

Nadere informatie

Populatiebesluit warmtemeters. Controlejaar 2014

Populatiebesluit warmtemeters. Controlejaar 2014 Populatiebesluit warmtemeters Controlejaar 2014 Populatiebesluit warmtemeters Status: Opdrachtgever: Contactpersonen VMNED: Definitief Vereniging Meetbedrijven Nederland VMNED dhr. H. Jonkman, voorzitter

Nadere informatie

Populatiebesluit warmtemeters. Controlejaar 2015

Populatiebesluit warmtemeters. Controlejaar 2015 Populatiebesluit warmtemeters Controlejaar 2015 Populatiebesluit warmtemeters Status: Opdrachtgever: Contactpersonen VMNED: Definitief Vereniging Meetbedrijven Nederland VMNED dhr. H. Jonkman, voorzitter

Nadere informatie

Populatiebesluit warmtemeters. Controlejaar 2016

Populatiebesluit warmtemeters. Controlejaar 2016 Populatiebesluit warmtemeters Controlejaar 2016 Populatiebesluit warmtemeters Status: Opdrachtgever: Contactpersonen VMNED: Definitief Vereniging Meetbedrijven Nederland VMNED dhr. H. Jonkman, voorzitter

Nadere informatie

Reglement. voor het. meterparkbeheer van in gebruik zijnde energiehoeveelheidsmeters voor kleinverbruikaansluitingen. (Reglement Meterparkbeheer KV)

Reglement. voor het. meterparkbeheer van in gebruik zijnde energiehoeveelheidsmeters voor kleinverbruikaansluitingen. (Reglement Meterparkbeheer KV) Reglement voor het meterparkbeheer van in gebruik zijnde energiehoeveelheidsmeters voor kleinverbruikaansluitingen (Reglement Meterparkbeheer KV) Versie 2.0 Arnhem, 2 oktober 2012 N 2013-3053 N 2013-3053

Nadere informatie

Statistische controle Balgengasmeters en Ultrasone gasmeters

Statistische controle Balgengasmeters en Ultrasone gasmeters GT-170044 17 mei 2017 Statistische controle Balgengasmeters en Ultrasone gasmeters Aanvullend Populatiebesluit controlejaar GT-170044 17 mei 2017 Statistische controle Balgengasmeters en Ultrasone gasmeters

Nadere informatie

Reglement. voor het. meterparkbeheer van in gebruik zijnde energiehoeveelheidsmeters voor grootverbruikaansluitingen. (Reglement Meterparkbeheer GV)

Reglement. voor het. meterparkbeheer van in gebruik zijnde energiehoeveelheidsmeters voor grootverbruikaansluitingen. (Reglement Meterparkbeheer GV) VMNED 13-02 Reglement voor het meterparkbeheer van in gebruik zijnde energiehoeveelheidsmeters voor grootverbruikaansluitingen (Reglement Meterparkbeheer GV) Hilversum, 12 december 2013 Versie overzicht

Nadere informatie

KWR 05.026 april 2005

KWR 05.026 april 2005 KWR 05.026 april 2005 Kiwa N.V. - 1 - april 2005 KWR 05.026 april 2005 2005 Kiwa N.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Populatiebesluit 2015

Populatiebesluit 2015 Populatiebesluit 2015 Grootverbruik Gas Contactpersoon Joost Spanjer 06 27 74 07 30 Rapportage Referentie JS/150100 Versie 1.0 Datum 5 juli 2016 Status definitief INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1 CONTROLERESULTATEN

Nadere informatie

Reglement. voor het meterparkbeheer van in gebruik zijnde energiehoeveelheidsmeters voor kleinverbruik aansluitingen. (Reglement Meterparkbeheer KV)

Reglement. voor het meterparkbeheer van in gebruik zijnde energiehoeveelheidsmeters voor kleinverbruik aansluitingen. (Reglement Meterparkbeheer KV) Reglement voor het meterparkbeheer van in gebruik zijnde energiehoeveelheidsmeters voor kleinverbruik aansluitingen. (Reglement Meterparkbeheer KV) Versie 5.0 s-gravenhage, oktober 2017 D-2018-08972 Wijzigingsoverzicht

Nadere informatie

Rekenen Groep 7-2e helft schooljaar.

Rekenen Groep 7-2e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag 2016 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm

Nadere informatie

Reglement. voor het. Meterparkbeheer van in gebruik zijnde gasvolume meters voor grootverbruik aansluitingen. (Reglement Meterparkbeheer GV)

Reglement. voor het. Meterparkbeheer van in gebruik zijnde gasvolume meters voor grootverbruik aansluitingen. (Reglement Meterparkbeheer GV) VMNED 2017-268 Reglement voor het Meterparkbeheer van in gebruik zijnde gasvolume meters voor grootverbruik aansluitingen (Reglement Meterparkbeheer GV) Zwolle, November 2017 Versie 0.2 Versie overzicht

Nadere informatie

Rekenen Groep 6-1e helft schooljaar.

Rekenen Groep 6-1e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of

Nadere informatie

Reglement. voor het. meterparkbeheer van in gebruik zijnde energiehoeveelheidsmeters voor grootverbruikaansluitingen. (Reglement Meterparkbeheer GV)

Reglement. voor het. meterparkbeheer van in gebruik zijnde energiehoeveelheidsmeters voor grootverbruikaansluitingen. (Reglement Meterparkbeheer GV) VMNED 2015-498 Reglement voor het meterparkbeheer van in gebruik zijnde energiehoeveelheidsmeters voor grootverbruikaansluitingen (Reglement Meterparkbeheer GV) Hilversum, 10 december 2015 Versie overzicht

Nadere informatie

Rekenen Groep 6-2e helft schooljaar.

Rekenen Groep 6-2e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,

Nadere informatie

KE 52. Februari Keuringseis 52. Gasdistributieafsluiters voor bedrijfsdrukken tot en met 16 bar

KE 52. Februari Keuringseis 52. Gasdistributieafsluiters voor bedrijfsdrukken tot en met 16 bar KE 52 Februari 2019 Keuringseis 52 Gasdistributieafsluiters voor bedrijfsdrukken tot en met 16 bar 253/160324 Voorwoord Kiwa Deze Keuringseis is goedgekeurd door het College van Deskundigen productcertificatie

Nadere informatie

KE 10. Februari Keuringseis 10. Buizen van slagvast polyvinylchloride (slagvast PVC)

KE 10. Februari Keuringseis 10. Buizen van slagvast polyvinylchloride (slagvast PVC) KE 10 Februari 2018 Keuringseis 10 Buizen van slagvast polyvinylchloride (slagvast PVC) 253/160324 Voorwoord Kiwa Deze Keuringseis is goedgekeurd door het College van Deskundigen productcertificatie GASTEC

Nadere informatie

KE 11. Februari Keuringseis 11. Huisdrukregelaars, gasgebrekbeveiligingen en combinatieregelaars

KE 11. Februari Keuringseis 11. Huisdrukregelaars, gasgebrekbeveiligingen en combinatieregelaars KE 11 Februari 2019 Keuringseis 11 Huisdrukregelaars, gasgebrekbeveiligingen en combinatieregelaars 253/160324 Voorwoord Kiwa Deze Keuringseis is goedgekeurd door het College van Deskundigen productcertificatie

Nadere informatie

Brunelleschi. De Dom van Florence

Brunelleschi. De Dom van Florence Copyright 2011 Uitgeverij Lambo bv, Arnhem Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of

Nadere informatie

Antwoorden Rekenen Groep 5-1e helft schooljaar

Antwoorden Rekenen Groep 5-1e helft schooljaar Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of

Nadere informatie

Geen fabriekswerk. Roeien met de wind mee en de stroom tegen. Jac Willekens

Geen fabriekswerk. Roeien met de wind mee en de stroom tegen. Jac Willekens Copyright 2011 Uitgeverij Lambo bv Arnhem Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of

Nadere informatie

Rekenen Groep 4-1e helft schooljaar.

Rekenen Groep 4-1e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag 2016 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm

Nadere informatie

Rekenen Groep 4-2e helft schooljaar.

Rekenen Groep 4-2e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag 2013 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm

Nadere informatie

Rekenen Groep 4-2e helft schooljaar.

Rekenen Groep 4-2e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag 2016 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm

Nadere informatie

KE 58. Februari Keuringseis 58. Zadels met klampverbinding van slagvast polyvinylchloride (slagvast PVC)

KE 58. Februari Keuringseis 58. Zadels met klampverbinding van slagvast polyvinylchloride (slagvast PVC) KE 58 Februari 2018 Keuringseis 58 Zadels met klampverbinding van slagvast polyvinylchloride (slagvast PVC) 253/160324 Voorwoord Kiwa Deze Keuringseis is goedgekeurd door het College van Deskundigen productcertificatie

Nadere informatie

Aanvraag en beheer van metercodes

Aanvraag en beheer van metercodes Werkinstructie WI-2 Aanvraag en beheer van metercodes Behoort bij de Uitvoeringsbepalingen Meterparkbeheer KV (versie 3.0, januari 2015) Versie: 4.0 Hilversum, januari 2015 Wijzigingsoverzicht Versie Datum

Nadere informatie

Rapportage Kwaliteit Meetbedrijven

Rapportage Kwaliteit Meetbedrijven AUTEUR R. Kok VERSIE V2 VERSIE STATUS Definitief PAGINA 1 van 5 Rapportage Kwaliteit Meetbedrijven Rapportage maand februari 2016 PAGINA 2 van 5 Deze rapportage wordt gepubliceerd door TenneT TSO B.V.

Nadere informatie

Nederlandse vertaling KE 8. Februari 2018 Engelse versie. Keuringseis 8. Polyethyleen buizen voor het transporteren van gasvormige brandstoffen

Nederlandse vertaling KE 8. Februari 2018 Engelse versie. Keuringseis 8. Polyethyleen buizen voor het transporteren van gasvormige brandstoffen Nederlandse vertaling KE 8 Februari 2018 Engelse versie Keuringseis 8 Polyethyleen buizen voor het transporteren van gasvormige brandstoffen 253/160324 Voorwoord Kiwa Deze keuringseis (Engelse versie)

Nadere informatie

1 maart Kiwa-Reglement voor Partijkeuring op afnemerseisen

1 maart Kiwa-Reglement voor Partijkeuring op afnemerseisen 1 maart 2010 Kiwa-Reglement voor Partijkeuring op afnemerseisen 1 maart 2010 Kiwa-Reglement voor Partijkeuring op afnemerseisen 2010 Kiwa N.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Aanbiedmonitor GSA Rapportageperiode: t/m

Voortgangsrapportage Aanbiedmonitor GSA Rapportageperiode: t/m Voortgangsrapportage Aanbiedmonitor GSA Rapportageperiode: 1-1-2015 t/m 31-12-2015 Versie 1.0 Datum januari 2016 Auteur Netbeheer Nederland Management samenvatting Conform afspraak rapporteert Netbeheer

Nadere informatie

april 2003 Validatie ringonderzoek VGK en VAK in afvalwater

april 2003 Validatie ringonderzoek VGK en VAK in afvalwater april 2003 Validatie ringonderzoek VGK en VAK in afvalwater April 2003 Validatie ringonderzoek VGK en VAK in afvalwater 2002 Kiwa N.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

KEMA< B 69 blz. 3 bijl. RRoe goedgekeu. Popu latiebesl u it controlej aa 20'l 4 Resultaten van de in 2014 uitgevoerde controles aan kwh-meters.

KEMA< B 69 blz. 3 bijl. RRoe goedgekeu. Popu latiebesl u it controlej aa 20'l 4 Resultaten van de in 2014 uitgevoerde controles aan kwh-meters. KEMA< 72141460-TlC 7015-15 Popu latiebesl u it controlej aa 20'l 4 Resultaten van de in 2014 uitgevoerde controles aan kwh-meters. Arnhem, 15 april 2015 Auteur: R.T.G. Roelofs KEMA Nederland B.V. Dit rapport

Nadere informatie

Reglement. voor het beheer van in gebruik zijnde warmte- en koudemeters VMNED W (Reglement Meterparkbeheer Warmtemeting) VMNED

Reglement. voor het beheer van in gebruik zijnde warmte- en koudemeters VMNED W (Reglement Meterparkbeheer Warmtemeting) VMNED VMNED 2016-35 VMNED W15-01 Ter beoordeling ALV oktober 2015 Reglement voor het beheer van in gebruik zijnde warmte- en koudemeters (Reglement Meterparkbeheer Warmtemeting) Hilversum, juni 2015 Versie overzicht

Nadere informatie

Datum Oktober 2017 GASTEC QA ALGEMENE EISEN

Datum Oktober 2017 GASTEC QA ALGEMENE EISEN Datum Oktober 2017 GASTEC QA ALGEMENE EISEN 253/160324 Voorwoord Kiwa Deze zijn goedgekeurd door het College van Deskundigen GASTEC QA, waarin belanghebbende partijen op het gebied van gas gerelateerde

Nadere informatie

21 augustus 2014. MVO Jaarverslag 2013

21 augustus 2014. MVO Jaarverslag 2013 21 augustus 2014 MVO Jaarverslag 2013 April 2014 MVO - Jaarverslag 2013 2014 Kiwa N.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Nederlandse vertaling KE 81. September 2018 Engelse versie. Keuringseis 81. Rubberafdichtingen

Nederlandse vertaling KE 81. September 2018 Engelse versie. Keuringseis 81. Rubberafdichtingen Nederlandse vertaling KE 81 September 2018 Engelse versie Keuringseis 81 Rubberafdichtingen 253/160324 Voorwoord Kiwa Deze keuringseis (Engelse versie) is goedgekeurd door het College van Deskundigen productcertificatie

Nadere informatie

Aansluiten in de praktijk

Aansluiten in de praktijk Aansluiten in de praktijk Kennissessie Projectrealisatie Zon Henk Kistemaker 14 april 2016 Programma Netbeheerder Aansluiting Meten Registreren 3 netbeheerders zijn partner van Hier Opgewekt 2 Netbeheerders

Nadere informatie

1 juli 2010. Aanvullend Reglement voor Wettelijke Certificatieregelingen

1 juli 2010. Aanvullend Reglement voor Wettelijke Certificatieregelingen 1 juli 2010 Aanvullend Reglement voor Wettelijke Certificatieregelingen 1 juli 2010 Aanvullend Reglement voor Wettelijke Certificatieregelingen 2010 Kiwa N.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

ALGEMEEN RAPPORT Publieksprijs Beste Vastgoedfonds Aanbieder 2011

ALGEMEEN RAPPORT Publieksprijs Beste Vastgoedfonds Aanbieder 2011 ALGEMEEN RAPPORT Publieksprijs Beste Vastgoedfonds Aanbieder 2011 Markt, trends en ontwikkelingen Amsterdam, april 2012 Ir. L. van Graafeiland Dr. P. van Gelderen Baken Adviesgroep BV info@bakenadviesgroep.nl

Nadere informatie

Parkeerdrukmeting Oranje Nassaukades IJsselstein

Parkeerdrukmeting Oranje Nassaukades IJsselstein Parkeerdrukmeting Oranje Nassaukades IJsselstein Ten bate van haalbaarheidsonderzoek overdracht Zomerdijk IJsselstein 23 februari 2017- Versie 1.0 Autorisatieblad Parkeerdrukmeting Oranje Nassaukades IJsselstein

Nadere informatie

Aanvullend Reglement voor Wettelijke Certificatieregelingen. Versie

Aanvullend Reglement voor Wettelijke Certificatieregelingen. Versie Aanvullend Reglement voor Wettelijke Certificatieregelingen Versie 01-06-2010 Aanvullend Reglement voor Wettelijke Certificatieregelingen Versie 01-06-2010 2010 Kiwa N.V. Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Saxion Data Security Beleid. Het data security beleid voor afvoer of hergebruik van gegevensdragers

Saxion Data Security Beleid. Het data security beleid voor afvoer of hergebruik van gegevensdragers Saxion Data Security Beleid Het data security beleid voor afvoer of hergebruik van gegevensdragers Mei 2015 Documenteigenschappen Documentrevisies Saxion Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Certificate Policy Bedrijfstestomgeving ZOVAR

Certificate Policy Bedrijfstestomgeving ZOVAR Certificate Policy Bedrijfstestomgeving ZOVAR Uitgave : agentschap Versie : 1.0 Definitief Datum : 26-7-2007 Bestandsnaam : 20070726 CP bedrijfstestomgeving ZOVAR 1.0.doc Organisatie ZOVAR Pagina 2 van

Nadere informatie

Voorbeeldvragenlijst COK

Voorbeeldvragenlijst COK Voorbeeldvragenlijst COK Vragen over de kwaliteit van wonen (Selectie van vragen uit de vragenlijst behorend bij Clienten over Kwaliteit ) Kanaalweg 17c, gebouw B2 3526 KL Utrecht Postbus 8224 3503 RE

Nadere informatie

Muziek in de renaissance en barok. Renaissance (1400 1600) Belangstelling voor het hier en het nu

Muziek in de renaissance en barok. Renaissance (1400 1600) Belangstelling voor het hier en het nu Copyright 2011 Uitgeverij Lambo bv Arnhem Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of

Nadere informatie

Wijzigingen UNIT4 Business Suite 16.1.1

Wijzigingen UNIT4 Business Suite 16.1.1 Wijzigingen UNIT4 Business Suite 16.1.1 Augustus 2013 UNIT4 Accountancy B.V. Bastion 4 Postbus 755 3900 AT Veenendaal Telefoon algemeen: 0318-581600 Telefoon Servicedesk: 0318-581750 E-mail: servicedesk.accountancy@unit4.com

Nadere informatie

Affecten, emoties en expressie

Affecten, emoties en expressie Copyright 2011 Uitgeverij Lambo bv Arnhem Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of

Nadere informatie

Proces verbaal van oplevering De Beek, Naarden

Proces verbaal van oplevering De Beek, Naarden Proces verbaal van oplevering De Beek, Naarden Postbus 92 Industrieweg 24 www.saricon.nl Tel. +31 (184) 422 538 KvK-nummer: 23.063.102 3360 AB Sliedrecht 2261 HJ Sliedrecht contact@saricon.nl Fax +31 (184)

Nadere informatie

Jaarrapportage werk.nl. Publieksversie

Jaarrapportage werk.nl. Publieksversie Jaarrapportage werk.nl 2014 Publieksversie 2 Samenvatting Werkzoekenden en werkgevers maken ook in 2014 weer meer gebruik van de online dienstverlening van UWV die onder meer op werk.nl en in de Werkmap

Nadere informatie

er schilders katholiek en vervaardigen ze religieuze stukken. Ook is de rol van het hof niet te vergelijken met die van Frankrijk of Engeland.

er schilders katholiek en vervaardigen ze religieuze stukken. Ook is de rol van het hof niet te vergelijken met die van Frankrijk of Engeland. Copyright 2011 Uitgeverij Lambo bv Arnhem Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of

Nadere informatie

Economie en handel. Assistent logistiek. Deel 6 van 6 Inventariseert de voorraad/magazijninventaris

Economie en handel. Assistent logistiek. Deel 6 van 6 Inventariseert de voorraad/magazijninventaris Economie en handel Assistent logistiek Deel 6 van 6 Inventariseert de voorraad/magazijninventaris Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur: Tessel Mulder,

Nadere informatie

De correctheid van de gasmeting bij kleinverbruikers

De correctheid van de gasmeting bij kleinverbruikers 26 september 2007 De correctheid van de gasmeting bij kleinverbruikers Fase 1 26 september 2007 De correctheid van de gasmeting bij kleinverbruikers Fase 1 2007 Kiwa N.V. All rights reserved. No part of

Nadere informatie

Quick scan ADHD in po en vo

Quick scan ADHD in po en vo Quick scan ADHD in po en vo Onderzoek in opdracht van het ministerie van OCW datum 6 december 2016 auteur(s) Boukje Cuelenaere versie 1.0 CentERdata, Tilburg, 2016 Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Stappenplan bestuurlijke boete inclusief modelbeleid. Februari 2017 versie 1

Stappenplan bestuurlijke boete inclusief modelbeleid. Februari 2017 versie 1 Stappenplan bestuurlijke boete inclusief modelbeleid Februari 2017 versie 1 Colofon Uitgave Stimulansz Postbus 2758 3500 GT Utrecht T (030)2982800 F (030)2982801 www.stimulansz.nl info@stimulansz.nl Projectleiding

Nadere informatie

Releasenotes VerzuimSignaal. Versie: VS In business for people.

Releasenotes VerzuimSignaal. Versie: VS In business for people. Releasenotes VerzuimSignaal Versie: VS.2.055.00 In business for people. Unit4 VerzuimSignaal Telefoon 074-2455444 Postbus 313 Fax 074-2455445 7550 AH Hengelo Internet http://www.unit4.com/nl/software/hr/unit4-verzuimsignaal

Nadere informatie

Quickscan Bedrijven. n en milieuzonering Binnenweg 31 te Tw. wello Project

Quickscan Bedrijven. n en milieuzonering Binnenweg 31 te Tw. wello Project Quickscan Bedrijven n en milieuzonering Binnenweg 31 te Tw wello Project projectnummer project Binnenweg 31 te Twello opdrachtgever Te Kiefte Architecten versie concept datum 5 december 2011 auteur ing.

Nadere informatie

Voeding, dranken en aanverwante producten

Voeding, dranken en aanverwante producten 2 e Nota van Inlichtingen Openbare Europese aanbesteding Voeding, dranken en aanverwante producten Ten behoeve van Drenthe College Aanbestedingsnummer: 2013/S 102-174076 juni 2013, Ingenion Alle rechten

Nadere informatie

Stichting Flora- en faunawetexamens

Stichting Flora- en faunawetexamens A3065 Stichting Flora- en faunawetexamens Examenregelingen Jacht met één of meer jachtvogels Uitgave januari 2010 Het secretariaat van de Stichting Flora- en faunawetexamens is gevestigd te Amersfoort

Nadere informatie

groep Computerprogramma woordenschat

groep Computerprogramma woordenschat Taal actief G e b r u i k e r si n st r u c t i e C o m pu te rpro gra m m a w o o rde n s c ha t 214088_OM.indd 1 gro ep 6 22-06-2009 12:22:50 telefoon: 073-628 87 22 e-mail: helpdesk.bao@malmberg.nl

Nadere informatie

Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.1.0. Keuringen van liftinstallaties tijdens de gebruiksfase van de liftinstallatie

Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.1.0. Keuringen van liftinstallaties tijdens de gebruiksfase van de liftinstallatie Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.1.0 Keuringen van liftinstallaties tijdens de gebruiksfase van de liftinstallatie 04 januari 2015 Pagina 1/6 Inhoud 0. Inleiding 3 1. Toepassingsgebied 3 2. Toegepaste

Nadere informatie

Populatiebesluit controlejaar 2016

Populatiebesluit controlejaar 2016 besluit controlejaar 2016 Resultaten van de in 2016 uitgevoerde controles aan kwh-meters Rapport no.: 0008-17 Datum: 5 april 2017 DNV Netherlands B.V., Utrechtseweg 310, 6812 AR Arnhem P.O. Box 9035, 6800

Nadere informatie

De Essenties van forensisch DNA-onderzoek. Samenvatting interpretatie DNA-bewijs

De Essenties van forensisch DNA-onderzoek. Samenvatting interpretatie DNA-bewijs EDERLA DSFORE SISCHIN TITUUT De Essenties van forensisch DNA-onderzoek Samenvatting interpretatie DNA-bewijs 2007 Nederlands Forensisch Instituut Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Initiatieven Status: Definitief 3.D.1 & 3.D.2

Initiatieven Status: Definitief 3.D.1 & 3.D.2 Initiatieven 2016 Status: Definitief 3.D.1 & 3.D.2 Versie 2016/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2016 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Wetsartikelen ter toelichting van de OER

Wetsartikelen ter toelichting van de OER Wetsartikelen ter toelichting van de OER 2010-2011 Erasmus MC, Rotterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of

Nadere informatie

Inverted Pen Technology

Inverted Pen Technology Inverted Pen Technology We measure it all! Algemene informatie Copyright Alle rechten voorbehouden. Afgezien van de wettelijk vastgestelde uitzonderingen, mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

FlexSCAN Installatie

FlexSCAN Installatie FlexSCAN Installatie Copyright Copyright 2007 Dicon development center BV. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerde gegevensbestand,

Nadere informatie

Regeling Loket rechtsbescherming studenten

Regeling Loket rechtsbescherming studenten Regeling Loket rechtsbescherming studenten Aeres Hogeschool Behorend bij het bestuurs- en beheersreglement 24 januari 2017 Versie 2.0 Definitief Bestuursbureau Aeres Regeling Loket rechtsbescherming studenten

Nadere informatie

Wetsartikelen ter toelichting van de OER

Wetsartikelen ter toelichting van de OER Wetsartikelen ter toelichting van de OER 2008-2009 Erasmus MC, Rotterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of

Nadere informatie

Wisselspoor Utrecht. Pius Floris Boomverzorging Veenendaal. Inventarisatie en VTA. Newtonstraat 19A 3902 HP Veenendaal

Wisselspoor Utrecht. Pius Floris Boomverzorging Veenendaal. Inventarisatie en VTA. Newtonstraat 19A 3902 HP Veenendaal Pius Floris Boomverzorging Veenendaal Projectnummer: Opdrachtgever: PFBV16.HO.003 Steenbergen & Kas Newtonstraat 19A 3902 HP Veenendaal Contactpersoon: Telefoon: 0318-519039 / 06-49410666 E-mail: veenendaal@piusfloris.nl

Nadere informatie

VOORBEELD. Onderhoud. De rechten en plichten van huurder en verhuurder. rond het onderhoud van woningen

VOORBEELD. Onderhoud. De rechten en plichten van huurder en verhuurder. rond het onderhoud van woningen Onderhoud De rechten en plichten van huurder en verhuurder rond het onderhoud van woningen Zevende (gewijzigde en herziene) druk, november 2012 ONDERHOUD Zevende (gewijzigde en herziene) druk, november

Nadere informatie

Klankbordgroep 27 augustus 2013 methodebesluiten regionale netbeheerders gas Cc. Van Esther IJskes

Klankbordgroep 27 augustus 2013 methodebesluiten regionale netbeheerders gas Cc. Van Esther IJskes Notitie Aan Klankbordgroep 27 augustus 2013 methodebesluiten regionale netbeheerders gas Cc. Van Esther IJskes esther.ijskes@acm.nl 070 7222.2521 Datum 29 juli 2013 Onderwerp Regulering netverliezen gas

Nadere informatie

Emile Bernard: Pont Aven, 1898. Gauguin

Emile Bernard: Pont Aven, 1898. Gauguin Copyright 2011 Uitgeverij Lambo bv Arnhem Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of

Nadere informatie

HANDLEIDING SERVICEDESKPORTAL

HANDLEIDING SERVICEDESKPORTAL HANDLEIDING SERVICEDESKPORTAL SCHOUW INFORMATISERING B.V. 11-10-2018 HANDLEIDING SERVICEDESKPORTAL Schouw Informatisering B.V. behoudt zich het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde

Nadere informatie

Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving. Beheer bedrijfsriolering bodem bescherm i n g

Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving. Beheer bedrijfsriolering bodem bescherm i n g Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving rapport 2001-3 Beheer bedrijfsriolering bodem bescherm i n g Postbus 420 2800 AK Gouda Telefoon 0182-540600 CUR Postbus 420 2800 AK Gouda Telefoon

Nadere informatie

Whitepaper. Vaste blusinstallaties: Invloed van geluid op harde schijven WP 2015-003 1

Whitepaper. Vaste blusinstallaties: Invloed van geluid op harde schijven WP 2015-003 1 Whitepaper Vaste blusinstallaties: Invloed van geluid op harde schijven WP 2015-003 1 VEBON 2015 Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van deze uitgave worden uitdrukkelijk

Nadere informatie

TECHNISCH JAARVERSLAG 2010

TECHNISCH JAARVERSLAG 2010 TECHNISCH JAARVERSLAG 2010 Henk van Vliet Inhoudsopgave Algemeen Pag 3 Kwaliteitsbeleid Pag 4 Inbouwbedrijven Pag 5 Certificaten Pag 6 Organisatie kwaliteitsbewaking inbouw Pag 9 Periodieke keuringen Pag

Nadere informatie

Lichtplan. Receptie kantoorpand Inspiratie veste. Een voorbeeld van een lichtplan. - Versie 1.0

Lichtplan. Receptie kantoorpand Inspiratie veste. Een voorbeeld van een lichtplan. - Versie 1.0 Lichtplan Receptie kantoorpand Inspiratie veste. Een voorbeeld van een lichtplan - Versie 1.0 Inleiding Voor u ligt het lichtplan dat wij voor u hebben gemaakt voor uw receptieruimte in het nieuwe kantoorgebouw

Nadere informatie

Cross Compliance controles

Cross Compliance controles INTERPROVINCIAAL OVERLEG EN MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN Cross Compliance controles I. ALGEMEEN Werkinstructie voor provincies EINDVERSIE, 6 juni 2016 De werkinstructie voor provincies bestaat uit

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Utrecht

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Utrecht De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering

Protocol schorsing en verwijdering Protocol schorsing en verwijdering Voorwoord Voor u ligt het protocol schorsing en verwijdering Aeres VMBO. Dit document is van toepassing op alle leerlingen van Aeres VMBO (inclusief praktijkonderwijs).

Nadere informatie

Overzicht van afgekeurde gasmeters

Overzicht van afgekeurde gasmeters Overzicht van afgekeurde gasmeters In gebruik zijnde gas- en elektriciteitsmeters worden periodiek en steekproefsgewijs gecontroleerd. Ieder wordt gerapporteerd welke meters niet meer aan de gestelde eisen

Nadere informatie

: De heer H. Draaisma : Postbus 126 : 2200 AC Noordwijk

: De heer H. Draaisma : Postbus 126 : 2200 AC Noordwijk RAPPORT betreffende een quickscan externe veiligheid Zuiddijk (ong.) te Graft-De Rijp Datum : 5 juli 2011 Kenmerk : 1105D234/DBI/rap5 Contactpersoon : De heer D.D.C.A. Bijl Auteur : Ing. J.P. Goossen Vrijgave

Nadere informatie

Gemeente Papendrecht Constructief advies Gemeente Papendrecht Urgentierapport verkeersbrug Jan Steenlaan (KW-nr. 1056)

Gemeente Papendrecht Constructief advies Gemeente Papendrecht Urgentierapport verkeersbrug Jan Steenlaan (KW-nr. 1056) Gemeente Papendrecht Constructief advies Gemeente Papendrecht Urgentierapport verkeersbrug Jan Steenlaan (KW-nr. 1056) INNI140138-RAP-0001 Iv-Infra b.v. i Opdrachtgever: Gemeente Papendrecht Projectnummer

Nadere informatie