Statistische controle Balgengasmeters en Ultrasone gasmeters

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Statistische controle Balgengasmeters en Ultrasone gasmeters"

Transcriptie

1 GT april 2013 Statistische controle Balgengasmeters en Ultrasone gasmeters Poolbesluit controlejaar 2012 Aanvullingen controlejaar 2011

2 4 april 2013 Statistische controle Balgengasmeters en Ultrasone gasmeters Poolbesluit controlejaar 2012 Aanvullingen controlejaar Kiwa N.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Kiwa Technology B.V. Wilmersdorf 50 Postbus AC Apeldoorn Titel Statistische controle balgengasmeters en ultrasone gasmeters Projectnummer Projectmanager ing. W. Brouwer Opdrachtgever VMNED Kwaliteitsborger(s) ing. B. van Dongen Auteur(s) G. Blankvoort, ir. H. Hollewand Tel Fax Dit rapport is niet openbaar en slechts verstrekt aan de opdrachtgevers van het Contractonderzoekproject/adviesproject. Eventuele verspreiding daarbuiten vindt alleen plaats door de opdrachtgever zelf.

3 Samenvatting In 2012 heeft Kiwa Technology in opdracht van de Vereniging Meetbedrijven Nederland controle uitgeoefend op de in gebruik zijnde balgengasmeters en ultrasone gasmeters op basis van een statistisch onderzoek, beschreven in het Reglement Meterpools. Op basis van een voorlopige inventarisatie is in oktober 2011 door de meetverantwoordelijken gezamenlijk besloten tot het saneren van balgengasmeters. Er was sprake van aanvullingen voor de uitgestelde beoordeling van 2 populaties balgengasmeters van het controlejaar De te controleren 77 populaties van het controlejaar 2012 bevatten balgengasmeters. Van de opgevraagde controlemetingen zijn controleresultaten gebruikt voor de beoordeling van het controlejaar Van één populatie van ultrasone gasmeters zijn 125 controlemetingen opgevraagd en 134 controleresultaten geleverd voor de beoordeling van het controlejaar Beoordeling De resultaten van de saneersessie, van de aanvulling 2011 en van het controlejaar 2012 zijn in tabel 1 samengevat. Tabel 1: Resultaten balgengasmeters en ultrasone meters Saneersessie Populaties Balgenmeters Landelijk te saneren Gedeeltelijk te saneren Totaal Aanvullingen controlejaar 2011 Populaties Balgenmeters Metrologisch goedgekeurd Controlejaar 2012 Populaties Balgenmeters Metrologisch goedgekeurd Metrologisch afgekeurd Individueel 1 35 Totaal Controlejaar 2012 Populaties Ultrasone meters Metrologisch goedgekeurd Totaal Het % geleverd is in het controlejaar 2012 gelijk gebleven ten opzichte van het voorgaande controlejaar 2011 (96 % voor balgengasmeters en 100% voor ultrasone gasmeters). Kiwa N.V

4 Vervolgacties De beoordeling van de populaties, zoals hierboven in tabel 1 weergegeven, leidt tot: 1. Het verwijderen van balgenmeters, ten gevolge van de populatiebeoordelingen van het controlejaar Deze actie dient vóór 31 december 2014 te zijn afgerond. 2. Het verwijderen van balgenmeters, ten gevolge van de saneersessie in oktober Deze actie dient vóór 31 december 2014 te zijn afgerond. Er zijn geen vervolgacties van toepassing voor de aanvulling van het controlejaar Kiwa N.V

5 Inhoud Inleiding 4 2 Verantwoording onderzoek Steekproefgrootte Controleresultaten: beoordeling individuele gasmeter Populatiebeoordeling op basis van de steekproef Populatiebeoordeling van de aanvullingen Vervolgacties 6 3 Populatiebeoordeling Saneersessie oktober Aanvullingen Controlejaar Vervolgacties 10 4 Populatiebeoordeling ultrasone meters Nieuw meetprincipe voor de gasmeterpool Resultaten controlejaar 2012 ultrasone meters 11 5 Beschouwing controlejaar Populatie verdeling Aanleveren controleresultaten Analyse afgekeurde populaties balgengasmeters 13 6 Bijlage I: Saneersessie oktober Bijlage II: Resultaten controlejaar Bijlage III Vervolgacties door afkeur 20 Kiwa N.V

6 1 Inleiding In het voorliggende rapport zijn de resultaten van de statistische controle van de balgengasmeters en van de ultrasone gasmeters vermeld. Deze gasmeters worden beheerd door de aan dit onderzoek deelnemende meetverantwoordelijken, die elkaar gezamenlijk ontmoeten in de Vereniging Meetverantwoordelijken Nederland. Bij deze zogeheten meterpool voor balgengasmeters en ultrasone gasmeters wordt het totale meterbestand aan meters verdeeld in homogene populaties. Uitgangspunt van deze statistische controle is dat de meters niet allemaal worden gecontroleerd, maar dat er in plaats daarvan periodiek van elke populatie een steekproef wordt genomen. Alle meters van de afgekeurde populaties moeten uit het net verwijderd worden. In dit rapport zijn de resultaten samengevat van de steekproefsgewijze controle van de balgengasmeters en ultrasone gasmeters van het controlejaar Voor balgengasmeters waren er aanvullende controles nodig voor het controlejaar De bepalingen van dit controlesysteem zijn vermeld in het Reglement Meterpools. In hoofdstuk 3 is de uitvoering van het controlesysteem beschreven. In hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5 zijn de resultaten van het onderzoek samengevat en in hoofdstuk 6 zijn enkele aspecten nader belicht. Bijlage I vermeld de resultaten van de saneersessie voorafgaand aan het controlejaar In bijlage II van dit rapport zijn de resultaten van de populatiebeoordeling van de balgengasmeters gedetailleerd weergegeven en gerubriceerd naar meetverantwoordelijke. Tot slot is zijn in bijlage III de vervolgacties weergegeven ten gevolge van de afgekeurde populaties en gerubriceerd naar meetverantwoordelijke. Kiwa N.V

7 2 Verantwoording onderzoek Het proces van de Gasmeterpool is beschreven in het Reglement Meterpools 1 en wordt hierna kort samengevat. Voor het bepalen van de meetnauwkeurigheid van de in gebruik zijnde balgengasmeters en ultrasone gasmeters wordt een statistisch onderzoek uitgevoerd aan gasmeters behorende tot de in het Reglement Meterpools vastgestelde bouwjaren en bouwjaargroepen. 2.1 Steekproefgrootte Op basis van de geïnventariseerde gegevens van de meetverantwoordelijken stelt Kiwa Technology per populatie de steekproefomvang vast. Elke meetverantwoordelijke levert een evenredig aandeel van de controleresultaten in de steekproef en kiest a-select de te controleren gasmeters. Aantal meters in de populatie Tabel 2: Steekproefgrootte en afkeurcriteria. Omvang van de steekproef (bijdrage) Maximum aantal afgekeurde gasmeters 40 alle meters uit de populatie Individueel en hoger Om tekorten in de aangeleverde resultaten zo veel mogelijk te beperken worden er meer gasmeters (max. 10 %) opgevraagd dan vereist volgens het Reglement Meterpools. Een eventueel teveel aan controleresultaten wordt door middel van een a-selecte trekking door Kiwa buiten beschouwing gelaten bij de populatiebeoordeling. 2.2 Controleresultaten: beoordeling individuele gasmeter De controlemeting wordt uitgevoerd bij een debiet van 0,2 Q max en een debiet van Q max. De miswijzing mag niet groter zijn dan 4%. Een gasmeter wordt afgekeurd bij een te grote miswijzing, bij uitwendige lekkage en bij een stilstaand telwerk. Afgekeurde gasmeters dienen direct (in bijzondere gevallen tenminste binnen 4 weken) na controle te worden verwijderd. De controleresultaten worden door Kiwa Technology verzameld, gecontroleerd op volledigheid en geanalyseerd. 2.3 Populatiebeoordeling op basis van de steekproef De voor de beoordeling van belang zijnde populatiegrootte is de zogeheten netto populatieomvang aan het eind van het controlejaar. Dit is de populatieomvang aan het begin van het controlejaar verminderd met het aantal gasmeters dat, gedurende dit controlejaar, door administratieve fouten in de meteradministratie onterecht aan deze populatie is toegewezen. 1 Reglement voor het systeem van systematische (steekproefsgewijze) periodieke controle van in gebruik zijnde meters (Reglement Meterpools), uitgegeven door het Platform Meetbedrijven. Kiwa N.V

8 Een populatie wordt beoordeeld als: Individueel, als de populatie kleiner is dan 41 meters. Elke gasmeter wordt individueel op basis van de controlemeting goedgekeurd of afgekeurd. Metrologisch goedgekeurd, als het aantal afgekeurde gasmeters in de steekproef gelijk is aan of kleiner is dan het maximum aantal afgekeurde gasmeters vermeld in bovenstaande tabel 2. Metrologisch afgekeurd, als het aantal afgekeurde gasmeters in de steekproef groter is dan het maximum aantal afgekeurde gasmeters vermeld in bovenstaande tabel 2. Alle gasmeters van deze populatie moeten worden verwijderd. Administratief afgekeurd, als alle gasmeters in een populatie zijn gesaneerd of administratief fout zijn. Tekort, als er van een populatie te weinig controleresultaten zijn aangeleverd, en de ontbrekende controleresultaten invloed kunnen hebben op het populatieresultaat. Er worden aanvullende controlemetingen opgevraagd in het daarop volgende controlejaar, de populatiebeoordeling wordt één jaar uitgesteld. 2.4 Populatiebeoordeling van de aanvullingen De populatie wordt na het volgende controlejaar alsnog op bovenstaande wijze beoordeeld. Is er na het verwerken van de aanvullingen nog steeds sprake van te weinig controleresultaten, dan wordt de populatie als geheel beoordeeld volgens de tabel B10-1 onvolledige steekproef in het Reglement Meterpools. Voor het vaststellen van de vervolgacties wordt de populatie gesplitst in: - een deel waarvan de controleresultaten afkomstig zijn van meetverantwoordelijken die te weinig hebben geleverd. Dit deel wordt altijd beschouwd als administratief afgekeurd. - een deel waarvan de controleresultaten afkomstig zijn van meetverantwoordelijken die voldoende hebben geleverd. Voor dit deel geldt: Bij goedkeur volgens de tabel B10-1 wordt de gehele populatie beoordeeld als Gedeeltelijk goedgekeurd, hetgeen betekent dat het deel van de populatie geplaatst bij de meetverantwoordelijken die een voldoende aantal controleresultaten hebben aangeleverd, wordt goedgekeurd. Bij afkeur volgens de tabel B10-1 wordt de gehele populatie beoordeeld als metrologisch afgekeurd. 2.5 Vervolgacties Bij populaties die in de oorspronkelijke steekproef zijn beoordeeld als Tekort worden er aanvullingen opgevraagd. Deze controlemetingen moeten worden uitgevoerd in het daarop volgende controlejaar. De populatiebeoordeling wordt tot het volgende controlejaar uitgesteld. Van de afgekeurde populaties dient elke gasmeter te worden verwijderd. NB: Individueel afgekeurde gasmeters dienen direct (in bijzondere gevallen tenminste binnen 4 weken) na controle te worden verwijderd. Kiwa N.V

9 3 Populatiebeoordeling Conform het Reglement Meterpools zijn in 2012 de balgengasmeters t/m 10 m 3 /h onderzocht uit de bouwjaren 1972, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 2002 en Van de balgengasmeters vanaf 10 m 3 /h is de bouwjaargroep onderzocht. 3.1 Saneersessie oktober 2011 In de maand oktober 2011 zijn de meetverantwoordelijken door Kiwa geïnformeerd over de in 2012 te controleren balgengasmeters. Op basis van deze voorlopige inventarisatie en steekproefbepaling hebben de meetverantwoordelijken tijdens een hiervoor gehouden bijeenkomst (saneersessie) besloten om balgengasmeters te saneren. De door de meetverantwoordelijken aangegeven saneringen zijn per populatie en per meetverantwoordelijke weergegeven in bijlage I en zijn hieronder in tabel 3 samengevat op populatiegrootte. De in de tabel vermelde resultaten onder de tabelkop Landelijk te saneren populaties zijn de saneringen waartoe alle meetverantwoordelijken gezamenlijk hebben besloten. Dit geldt niet voor de resultaten onder de tabelkop Gedeeltelijk te saneren populaties. Van deze populaties hebben één of meer bedrijven aangegeven deze niet te gaan saneren. Tabel 3: Resultaat saneersessie voorafgaand aan het controlejaar Populatie omvang Landelijk te saneren populaties Te saneren aantal Populatie grootte Populaties Balgenmeters Voor Na populaties < populaties populaties populaties Populatie omvang Totaal Gedeeltelijk te saneren populaties Te saneren aantal Populatie grootte Populaties Balgenmeters Voor Na populaties < 41 populaties populaties populaties Totaal Totaal saneersessie Het inventarisatiebestand is gecorrigeerd met bovenstaande saneringen, waarna de definitieve steekproefbijdrage per meetverantwoordelijke is vastgesteld. Kiwa N.V

10 3.2 Aanvullingen 2011 De populatiebeoordeling is voor 2 populaties van het controlejaar 2011 uitgesteld. Er zijn aanvullende controlemetingen opgevraagd. In onderstaande tabel 4 is aangegeven welke meetverantwoordelijken en hoeveel controleresultaten het betreft. Tabel 4: % geleverd voor de aanvulling 2011 per meetverantwoordelijke Bedrijf Steekproef gevraagd Balgengasmeters Niet geleverd % geleverd 6 Stedin KV % 16 Liander KV % 20 Enexis KV % 40 Endinet 2 2 0% Totaal % De beoordeling per aangevulde populatie en de eventuele vervolgacties per meetverantwoordelijke zijn in detail weergegeven in onderstaande tabel 5. Tabel 5: Beoordeling van de populaties van de aanvullingen van controlejaar 2011 Beide populaties zijn goedgekeurd, er is derhalve geen sprake van vervolgacties. 3.3 Controlejaar 2012 De beoordeling per populatie en de eventuele vervolgacties per meetverantwoordelijke zijn in detail weergegeven in de bijlagen II (alle populaties) en III (de afgekeurde populaties). Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen wel en niet gereviseerde balgengasmeters. NB: De in tabel II weergegeven populatieomvang is de populatieomvang aan het begin van het controlejaar. Deze is nagenoeg gelijk aan de zogeheten netto populatieomvang aan het eind van het controlejaar, er zijn slechts 11 gevallen van een administratieve fout in de meteradministratie gemeld. De tabellen 6 en 7 geven een samenvattend overzicht van de resultaten. De vervolgacties zijn vermeld in par. 3.4 Kiwa N.V

11 Tabel 6: Beoordeling uitgedrukt in aantallen populaties van het controlejaar 2012 Revisie of > 40 m 3 /h Bouwjaar Goed gekeurd Afgekeurd Individueel Totaal nee kl. Balg nee Kl. Balg nee Kl. Balg nee Kl. Balg nee Kl. Balg nee Kl. Balg nee Kl. Balg nee Kl. Balg nee Kl. Balg nee Kl. Balg nee Kl. Balg nee Kl. Balg nee Gr Balg nee Gr Balg ja Kl. Balg ja Kl. Balg Totaal % 4% 1% 100% Tabel 7: Beoordeling uitgedrukt in aantallen balgenmeters van het controlejaar 2012 Revisie of > 40 m 3 /h Bouwjaar Goed gekeurd Afgekeurd Individueel Totaal nee kl. Balg nee Kl. Balg nee Kl. Balg nee Kl. Balg nee Kl. Balg nee Kl. Balg nee Kl. Balg nee Kl. Balg nee Kl. Balg nee Kl. Balg nee Kl. Balg nee Kl. Balg nee Gr Balg nee Gr Balg ja Kl. Balg ja Kl. Balg Totaal % 5% 0% 100% Kiwa N.V

12 3.4 Vervolgacties Op basis van de resultaten van de saneersessie en de resultaten van de controlemetingen (populatiebeoordeling) zijn in tabel 8 de vervolgacties per meetverantwoordelijke vermeld. Tabel 8: Vervolgacties per meetverantwoordelijke in aantallen balgengasmeters Te verwijderen meters controlejaar 2012 Bedrijf Saneersessie Afkeur Totaal 6 Stedin KV Imtech Liander KV Stedin GV Enexis KV Fudura GV Cogas Endinet Rendo Delta Westland Totaal De vervolgacties van het controlejaar 2012 zijn als volgt: 1. De te saneren meters van de saneersessie dienen uiterlijk 31 december 2014 uit het net te zijn verwijderd. 2. De afgekeurde populaties omvatten meters en dienen uiterlijk 31 december 2014 uit het net te zijn verwijderd. Het totaal aantal te verwijderen meters bedraagt stuks. Er hoeven geen aanvullingen te worden uitgezet voor dit controlejaar Kiwa N.V

13 4 Populatiebeoordeling ultrasone meters 4.1 Nieuw meetprincipe voor de gasmeterpool In 2012 zijn huishoudgasmeters volgens het meetprincipe van ultrasone gasmeting voor de tweede maal in de statistische controle opgenomen. Dit meetprincipe was nog niet in het Reglement Meterpools opgenomen. In 2011 zijn enkele wijzigingen m.b.t. de statistische controle van ultrasone meters in de laatste versie (24 mei 2011) van het Reglement doorgevoerd. Daar bij de uitvoering van de controlemetingen technisch gezien een ander meetprincipe wordt toegepast zijn er in overleg met Kiwa, de leverancier, de betrokken meetverantwoordelijken en het betreffende controlebedrijf in 2011 testen uitgevoerd. Deze testen hebben geleid tot enkele kleine aanpassingen in de werkvoorschriften voor de controlemetingen en zijn door het controlebedrijf verwerkt in hun werkinstructie en ook als zodanig toegepast. Conform het Reglement Meterpools zijn in 2012 de ultrasone gasmeters uit het bouwjaar 2007 onderzocht. 4.2 Resultaten controlejaar 2012 ultrasone meters Tabel 9: Populatiebeoordeling ultrasone meters van het controlejaar 2012 Pooljaar 2012 Soort Meting Steekproef Ultrasoon Fabrikant / type Landis+Gyr / E6V Populatie LG-U Bouwjaar 2007 Meetvermogen m 3 /h 6 Metercode Populatieomvang Populatie netto Steekproef gevraagd 125 Stedin 123 Enexis 2 Steekproef geleverd 134 Stedin 132 Enexis 2 Aantal afgekeurd 0 Populatieresultaat Metrologisch goedgekeurd Miswijzing 0.2 Qmax (max. 4%) gem. -0,20 stdev. 0,37 Miswijzing Qmax (max. 4%) gem. 0,18 stdev. 0,28 Kiwa N.V

14 5 Beschouwing controlejaar 2012 In dit hoofdstuk worden enkele aspecten van de in 2012 uitgevoerde werkzaamheden voor de meterpool nader gespecificeerd. 5.1 Populatie verdeling Na de saneersessie van oktober 2011 zag de populatieverdeling er als volgt uit: Tabel 10: populatieverdeling van het controlejaar 2012 Balgengasmeters Ultrasone meters Populatieomvang Populaties Meters Populaties Meters populaties < populaties populaties populaties populaties > Totaal Het aantal grote balgengasmeters (> 40 m 3 /h) is 416, verdeeld over 3 populaties. Er zijn 4 gereviseerde populaties met kleine (4 m 3 /h) balgengasmeters. 5.2 Aanleveren controleresultaten De controleresultaten van het afgelopen controlejaar 2012 zijn nagenoeg volledig aangeleverd. In de volgende tabel 11 is per deelnemende meetverantwoordelijke vermeld het aantal controleresultaten dat te weinig is aangeleverd. (Het % geleverd is uitgedrukt ten opzichte van de gevraagde steekproef -bijdrage). Tabel 11: % geleverd in controlejaar 2012 per deelnemende meetverantwoordelijke Balgengasmeters Ultrasone gasmeters Steekproef Niet % Steekproef Niet % code Bedrijf gevraagd geleverd geleverd gevraagd geleverd geleverd 6 Stedin KV % % 13 Imtech % 16 Liander KV % 19 Stedin GV % 20 Enexis KV % % 21 Fudura GV % 32 Cogas % 40 Endinet % 79 Rendo % 130 Delta % 141 Westland % Totaal % % Kiwa N.V

15 Het % geleverd voor balgengasmeters in het controlejaar 2012 is 96 %, gelijk aan dat van het voorgaande jaar. Het % geleverd voor de ultrasone gasmeters in het controlejaar 2012 is met 98% hoger dan het voorgaande jaar (94 %). 5.3 Analyse afgekeurde populaties balgengasmeters De beoordeling per afgekeurde populatie en de vervolgacties per meetverantwoordelijke zijn in detail weergegeven in bijlagen III. In onderstaande tabel 12 wordt voor elk van de drie afgekeurde populaties in aantal controleresultaten aangegeven wat de reden voor afkeur is. Tabel 12: analyse afkeur naar oorzaak Populatienaam populatieomvang controleresultaten max. aantal afkeur Stilstaand telwerk F3 reden afkeur Uitwendig lek F1 Misw. 0.2 Qmax Misw. Qmax Aantal afkeur B B De populatie 19B is ten gevolge van het grote aantal stilstaande meters afgekeurd. De populatie 1B is ten gevolge van te grote miswijzingen (die niet zijn veroorzaakt door stilstand of andere van de bovengenoemde oorzaken) afgekeurd. De populatie 387 is afgekeurd ten gevolge van één afgekeurde meter teveel. Kiwa N.V

16 6 Bijlage I: Saneersessie oktober 2011 Kiwa N.V

17 Kiwa N.V

18 Kiwa N.V

19 7 Bijlage II: Resultaten controlejaar 2012 Kiwa N.V

20 Kiwa N.V

21 Kiwa N.V

22 8 Bijlage III Vervolgacties door afkeur Kiwa N.V

Statistische controle

Statistische controle 11 april 2013 Statistische controle Elektronische Volume Herleidingsinstrumenten Poolbesluit controlejaar 2012 11 april 2013 Statistische controle Elektronische Volume Herleidingsinstrumenten Poolbesluit

Nadere informatie

Statistische controle Elektronische Volume Herleidingsinstrumenten

Statistische controle Elektronische Volume Herleidingsinstrumenten 23 maart Statistische controle Elektronische Volume Herleidingsinstrumenten Poolbesluit controlejaar 2011 23 maart Statistische controle Elektronische Volume Herleidingsinstrumenten Poolbesluit controlejaar

Nadere informatie

Controle van rotoren turbinegasmeters

Controle van rotoren turbinegasmeters 11 april 2013 Controle van rotoren turbinegasmeters Poolbesluit controlejaar 2012 MM 11 april 2013 Controle van rotoren turbinegasmeters Poolbesluit controlejaar 2012 2013 Kiwa N.V. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Statistische controle Elektronische Volume Herleidings Instrumenten.

Statistische controle Elektronische Volume Herleidings Instrumenten. GT- 7 28 augustus 27 Statistische controle Elektronische Volume Herleidings Instrumenten. Poolbesluit controlejaar 2 GT- 7 28 augustus 27 Statistische controle Elektronische Volume Herleidings Instrumenten

Nadere informatie

Statistische controle balgengasmeters

Statistische controle balgengasmeters H. van Bruchem 13 april 2004 Statistische controle balgengasmeters pooladvies 2003, Aanvulling Pooladvies 2002 en Aanvulling Pooladvies 2001 GASTEC TECHNOLOGY BV H. van Bruchem 13 april 2004 Statistische

Nadere informatie

KEMA< AuteurA.P.M. Baars DNV GL Energy TIC (KEMA) TlC Arnhem, 5 mei2014. KEMA Nederland B.V

KEMA< AuteurA.P.M. Baars DNV GL Energy TIC (KEMA) TlC Arnhem, 5 mei2014. KEMA Nederland B.V TlC 7352-14 Warmtemeterpool. Resultaten van de controles uitgevoerd in 2013 en 2014, betreffende controlejaar 2013 (zestiende pool besl u it warmtemeterpool) Arnhem, 5 mei2014 KEMA Nederland B.V AuteurA.P.M.

Nadere informatie

Statistische controle Balgengasmeters en Ultrasone gasmeters

Statistische controle Balgengasmeters en Ultrasone gasmeters GT-170044 17 mei 2017 Statistische controle Balgengasmeters en Ultrasone gasmeters Aanvullend Populatiebesluit controlejaar GT-170044 17 mei 2017 Statistische controle Balgengasmeters en Ultrasone gasmeters

Nadere informatie

Reglement. voor het. meterparkbeheer van in gebruik zijnde energiehoeveelheidsmeters voor kleinverbruikaansluitingen. (Reglement Meterparkbeheer KV)

Reglement. voor het. meterparkbeheer van in gebruik zijnde energiehoeveelheidsmeters voor kleinverbruikaansluitingen. (Reglement Meterparkbeheer KV) Reglement voor het meterparkbeheer van in gebruik zijnde energiehoeveelheidsmeters voor kleinverbruikaansluitingen (Reglement Meterparkbeheer KV) Versie 2.0 Arnhem, 2 oktober 2012 N 2013-3053 N 2013-3053

Nadere informatie

Reglement. voor het. meterparkbeheer van in gebruik zijnde energiehoeveelheidsmeters voor grootverbruikaansluitingen. (Reglement Meterparkbeheer GV)

Reglement. voor het. meterparkbeheer van in gebruik zijnde energiehoeveelheidsmeters voor grootverbruikaansluitingen. (Reglement Meterparkbeheer GV) VMNED 13-02 Reglement voor het meterparkbeheer van in gebruik zijnde energiehoeveelheidsmeters voor grootverbruikaansluitingen (Reglement Meterparkbeheer GV) Hilversum, 12 december 2013 Versie overzicht

Nadere informatie

KWR 05.026 april 2005

KWR 05.026 april 2005 KWR 05.026 april 2005 Kiwa N.V. - 1 - april 2005 KWR 05.026 april 2005 2005 Kiwa N.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Rekenen Groep 7-2e helft schooljaar.

Rekenen Groep 7-2e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag 2016 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm

Nadere informatie

Rekenen Groep 6-1e helft schooljaar.

Rekenen Groep 6-1e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of

Nadere informatie

Reglement. voor het. meterparkbeheer van in gebruik zijnde energiehoeveelheidsmeters voor grootverbruikaansluitingen. (Reglement Meterparkbeheer GV)

Reglement. voor het. meterparkbeheer van in gebruik zijnde energiehoeveelheidsmeters voor grootverbruikaansluitingen. (Reglement Meterparkbeheer GV) VMNED 2015-498 Reglement voor het meterparkbeheer van in gebruik zijnde energiehoeveelheidsmeters voor grootverbruikaansluitingen (Reglement Meterparkbeheer GV) Hilversum, 10 december 2015 Versie overzicht

Nadere informatie

Rekenen Groep 6-2e helft schooljaar.

Rekenen Groep 6-2e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,

Nadere informatie

Brunelleschi. De Dom van Florence

Brunelleschi. De Dom van Florence Copyright 2011 Uitgeverij Lambo bv, Arnhem Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of

Nadere informatie

Aanvraag en beheer van metercodes

Aanvraag en beheer van metercodes Werkinstructie WI-2 Aanvraag en beheer van metercodes Behoort bij de Uitvoeringsbepalingen Meterparkbeheer KV (versie 3.0, januari 2015) Versie: 4.0 Hilversum, januari 2015 Wijzigingsoverzicht Versie Datum

Nadere informatie

Geen fabriekswerk. Roeien met de wind mee en de stroom tegen. Jac Willekens

Geen fabriekswerk. Roeien met de wind mee en de stroom tegen. Jac Willekens Copyright 2011 Uitgeverij Lambo bv Arnhem Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of

Nadere informatie

Rapportage Kwaliteit Meetbedrijven

Rapportage Kwaliteit Meetbedrijven AUTEUR R. Kok VERSIE V2 VERSIE STATUS Definitief PAGINA 1 van 5 Rapportage Kwaliteit Meetbedrijven Rapportage maand februari 2016 PAGINA 2 van 5 Deze rapportage wordt gepubliceerd door TenneT TSO B.V.

Nadere informatie

Rekenen Groep 4-2e helft schooljaar.

Rekenen Groep 4-2e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag 2013 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm

Nadere informatie

Rekenen Groep 4-2e helft schooljaar.

Rekenen Groep 4-2e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag 2016 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm

Nadere informatie

1 maart Kiwa-Reglement voor Partijkeuring op afnemerseisen

1 maart Kiwa-Reglement voor Partijkeuring op afnemerseisen 1 maart 2010 Kiwa-Reglement voor Partijkeuring op afnemerseisen 1 maart 2010 Kiwa-Reglement voor Partijkeuring op afnemerseisen 2010 Kiwa N.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

KEMA< B 69 blz. 3 bijl. RRoe goedgekeu. Popu latiebesl u it controlej aa 20'l 4 Resultaten van de in 2014 uitgevoerde controles aan kwh-meters.

KEMA< B 69 blz. 3 bijl. RRoe goedgekeu. Popu latiebesl u it controlej aa 20'l 4 Resultaten van de in 2014 uitgevoerde controles aan kwh-meters. KEMA< 72141460-TlC 7015-15 Popu latiebesl u it controlej aa 20'l 4 Resultaten van de in 2014 uitgevoerde controles aan kwh-meters. Arnhem, 15 april 2015 Auteur: R.T.G. Roelofs KEMA Nederland B.V. Dit rapport

Nadere informatie

april 2003 Validatie ringonderzoek VGK en VAK in afvalwater

april 2003 Validatie ringonderzoek VGK en VAK in afvalwater april 2003 Validatie ringonderzoek VGK en VAK in afvalwater April 2003 Validatie ringonderzoek VGK en VAK in afvalwater 2002 Kiwa N.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Aansluiten in de praktijk

Aansluiten in de praktijk Aansluiten in de praktijk Kennissessie Projectrealisatie Zon Henk Kistemaker 14 april 2016 Programma Netbeheerder Aansluiting Meten Registreren 3 netbeheerders zijn partner van Hier Opgewekt 2 Netbeheerders

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Aanbiedmonitor GSA Rapportageperiode: t/m

Voortgangsrapportage Aanbiedmonitor GSA Rapportageperiode: t/m Voortgangsrapportage Aanbiedmonitor GSA Rapportageperiode: 1-1-2015 t/m 31-12-2015 Versie 1.0 Datum januari 2016 Auteur Netbeheer Nederland Management samenvatting Conform afspraak rapporteert Netbeheer

Nadere informatie

21 augustus 2014. MVO Jaarverslag 2013

21 augustus 2014. MVO Jaarverslag 2013 21 augustus 2014 MVO Jaarverslag 2013 April 2014 MVO - Jaarverslag 2013 2014 Kiwa N.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Fluisteringen van de donkerste schaduwen. Gedichtenbundel. Dani Vlijm

Fluisteringen van de donkerste schaduwen. Gedichtenbundel. Dani Vlijm Fluisteringen van de donkerste schaduwen Gedichtenbundel Dani Vlijm 1 Eerste druk 2017 Tekst: Dani Vlijm 2017 Vormgeving binnenwerk: Dani Vlijm Vormgeving omslag: Dani Vlijm Omslagfoto: SplitShire Foto

Nadere informatie

1 juli 2010. Aanvullend Reglement voor Wettelijke Certificatieregelingen

1 juli 2010. Aanvullend Reglement voor Wettelijke Certificatieregelingen 1 juli 2010 Aanvullend Reglement voor Wettelijke Certificatieregelingen 1 juli 2010 Aanvullend Reglement voor Wettelijke Certificatieregelingen 2010 Kiwa N.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

Certificate Policy Bedrijfstestomgeving ZOVAR

Certificate Policy Bedrijfstestomgeving ZOVAR Certificate Policy Bedrijfstestomgeving ZOVAR Uitgave : agentschap Versie : 1.0 Definitief Datum : 26-7-2007 Bestandsnaam : 20070726 CP bedrijfstestomgeving ZOVAR 1.0.doc Organisatie ZOVAR Pagina 2 van

Nadere informatie

Muziek in de renaissance en barok. Renaissance (1400 1600) Belangstelling voor het hier en het nu

Muziek in de renaissance en barok. Renaissance (1400 1600) Belangstelling voor het hier en het nu Copyright 2011 Uitgeverij Lambo bv Arnhem Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of

Nadere informatie

Voorbeeldvragenlijst COK

Voorbeeldvragenlijst COK Voorbeeldvragenlijst COK Vragen over de kwaliteit van wonen (Selectie van vragen uit de vragenlijst behorend bij Clienten over Kwaliteit ) Kanaalweg 17c, gebouw B2 3526 KL Utrecht Postbus 8224 3503 RE

Nadere informatie

Stappenplan bestuurlijke boete inclusief modelbeleid. Februari 2017 versie 1

Stappenplan bestuurlijke boete inclusief modelbeleid. Februari 2017 versie 1 Stappenplan bestuurlijke boete inclusief modelbeleid Februari 2017 versie 1 Colofon Uitgave Stimulansz Postbus 2758 3500 GT Utrecht T (030)2982800 F (030)2982801 www.stimulansz.nl info@stimulansz.nl Projectleiding

Nadere informatie

Affecten, emoties en expressie

Affecten, emoties en expressie Copyright 2011 Uitgeverij Lambo bv Arnhem Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of

Nadere informatie

ALGEMEEN RAPPORT Publieksprijs Beste Vastgoedfonds Aanbieder 2011

ALGEMEEN RAPPORT Publieksprijs Beste Vastgoedfonds Aanbieder 2011 ALGEMEEN RAPPORT Publieksprijs Beste Vastgoedfonds Aanbieder 2011 Markt, trends en ontwikkelingen Amsterdam, april 2012 Ir. L. van Graafeiland Dr. P. van Gelderen Baken Adviesgroep BV info@bakenadviesgroep.nl

Nadere informatie

De correctheid van de gasmeting bij kleinverbruikers

De correctheid van de gasmeting bij kleinverbruikers 26 september 2007 De correctheid van de gasmeting bij kleinverbruikers Fase 1 26 september 2007 De correctheid van de gasmeting bij kleinverbruikers Fase 1 2007 Kiwa N.V. All rights reserved. No part of

Nadere informatie

Quick scan ADHD in po en vo

Quick scan ADHD in po en vo Quick scan ADHD in po en vo Onderzoek in opdracht van het ministerie van OCW datum 6 december 2016 auteur(s) Boukje Cuelenaere versie 1.0 CentERdata, Tilburg, 2016 Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

er schilders katholiek en vervaardigen ze religieuze stukken. Ook is de rol van het hof niet te vergelijken met die van Frankrijk of Engeland.

er schilders katholiek en vervaardigen ze religieuze stukken. Ook is de rol van het hof niet te vergelijken met die van Frankrijk of Engeland. Copyright 2011 Uitgeverij Lambo bv Arnhem Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of

Nadere informatie

Wijzigingen UNIT4 Business Suite 16.1.1

Wijzigingen UNIT4 Business Suite 16.1.1 Wijzigingen UNIT4 Business Suite 16.1.1 Augustus 2013 UNIT4 Accountancy B.V. Bastion 4 Postbus 755 3900 AT Veenendaal Telefoon algemeen: 0318-581600 Telefoon Servicedesk: 0318-581750 E-mail: servicedesk.accountancy@unit4.com

Nadere informatie

Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.1.0. Keuringen van liftinstallaties tijdens de gebruiksfase van de liftinstallatie

Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.1.0. Keuringen van liftinstallaties tijdens de gebruiksfase van de liftinstallatie Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.1.0 Keuringen van liftinstallaties tijdens de gebruiksfase van de liftinstallatie 04 januari 2015 Pagina 1/6 Inhoud 0. Inleiding 3 1. Toepassingsgebied 3 2. Toegepaste

Nadere informatie

Inverted Pen Technology

Inverted Pen Technology Inverted Pen Technology We measure it all! Algemene informatie Copyright Alle rechten voorbehouden. Afgezien van de wettelijk vastgestelde uitzonderingen, mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Stichting Flora- en faunawetexamens

Stichting Flora- en faunawetexamens A3065 Stichting Flora- en faunawetexamens Examenregelingen Jacht met één of meer jachtvogels Uitgave januari 2010 Het secretariaat van de Stichting Flora- en faunawetexamens is gevestigd te Amersfoort

Nadere informatie

groep Computerprogramma woordenschat

groep Computerprogramma woordenschat Taal actief G e b r u i k e r si n st r u c t i e C o m pu te rpro gra m m a w o o rde n s c ha t 214088_OM.indd 1 gro ep 6 22-06-2009 12:22:50 telefoon: 073-628 87 22 e-mail: helpdesk.bao@malmberg.nl

Nadere informatie

Initiatieven Status: Definitief 3.D.1 & 3.D.2

Initiatieven Status: Definitief 3.D.1 & 3.D.2 Initiatieven 2016 Status: Definitief 3.D.1 & 3.D.2 Versie 2016/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2016 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Jaarrapportage werk.nl. Publieksversie

Jaarrapportage werk.nl. Publieksversie Jaarrapportage werk.nl 2014 Publieksversie 2 Samenvatting Werkzoekenden en werkgevers maken ook in 2014 weer meer gebruik van de online dienstverlening van UWV die onder meer op werk.nl en in de Werkmap

Nadere informatie

FlexSCAN Installatie

FlexSCAN Installatie FlexSCAN Installatie Copyright Copyright 2007 Dicon development center BV. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerde gegevensbestand,

Nadere informatie

Economie en handel. Assistent logistiek. Deel 6 van 6 Inventariseert de voorraad/magazijninventaris

Economie en handel. Assistent logistiek. Deel 6 van 6 Inventariseert de voorraad/magazijninventaris Economie en handel Assistent logistiek Deel 6 van 6 Inventariseert de voorraad/magazijninventaris Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur: Tessel Mulder,

Nadere informatie

Klankbordgroep 27 augustus 2013 methodebesluiten regionale netbeheerders gas Cc. Van Esther IJskes

Klankbordgroep 27 augustus 2013 methodebesluiten regionale netbeheerders gas Cc. Van Esther IJskes Notitie Aan Klankbordgroep 27 augustus 2013 methodebesluiten regionale netbeheerders gas Cc. Van Esther IJskes esther.ijskes@acm.nl 070 7222.2521 Datum 29 juli 2013 Onderwerp Regulering netverliezen gas

Nadere informatie

TECHNISCH JAARVERSLAG 2010

TECHNISCH JAARVERSLAG 2010 TECHNISCH JAARVERSLAG 2010 Henk van Vliet Inhoudsopgave Algemeen Pag 3 Kwaliteitsbeleid Pag 4 Inbouwbedrijven Pag 5 Certificaten Pag 6 Organisatie kwaliteitsbewaking inbouw Pag 9 Periodieke keuringen Pag

Nadere informatie

Emile Bernard: Pont Aven, 1898. Gauguin

Emile Bernard: Pont Aven, 1898. Gauguin Copyright 2011 Uitgeverij Lambo bv Arnhem Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of

Nadere informatie

Groothandel import Axihandel

Groothandel import Axihandel Groothandel import Axihandel Handleiding Versie 2.0 088 990 7700 support@ccvshop.nl www.ccvshop.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Changelog 3 1. Inleiding 4 Axihandel 4 2. App installeren 5 3. Activatiecode

Nadere informatie

Cross Compliance controles

Cross Compliance controles INTERPROVINCIAAL OVERLEG EN MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN Cross Compliance controles I. ALGEMEEN Werkinstructie voor provincies EINDVERSIE, 6 juni 2016 De werkinstructie voor provincies bestaat uit

Nadere informatie

Handleiding Simon. 5 juni Schouw Informatisering B.V. Danny Cevaal. Versienummer 1.0

Handleiding Simon. 5 juni Schouw Informatisering B.V. Danny Cevaal. Versienummer 1.0 Handleiding Simon 5 juni 2015 Schouw Informatisering B.V. Danny Cevaal Versienummer 1.0 2 Schouw Informatisering BV. behoudt zich het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren.

Nadere informatie

Lichtplan. Receptie kantoorpand Inspiratie veste. Een voorbeeld van een lichtplan. - Versie 1.0

Lichtplan. Receptie kantoorpand Inspiratie veste. Een voorbeeld van een lichtplan. - Versie 1.0 Lichtplan Receptie kantoorpand Inspiratie veste. Een voorbeeld van een lichtplan - Versie 1.0 Inleiding Voor u ligt het lichtplan dat wij voor u hebben gemaakt voor uw receptieruimte in het nieuwe kantoorgebouw

Nadere informatie

Overzicht van afgekeurde gasmeters

Overzicht van afgekeurde gasmeters Overzicht van afgekeurde gasmeters In gebruik zijnde gas- en elektriciteitsmeters worden periodiek en steekproefsgewijs gecontroleerd. Ieder wordt gerapporteerd welke meters niet meer aan de gestelde eisen

Nadere informatie

Online enquête Marktbehoefte koppeling pensioen en inkomen. 15 december 2011-9 januari 2012. Ir. Laurens van Graafeiland 30 januari 2012

Online enquête Marktbehoefte koppeling pensioen en inkomen. 15 december 2011-9 januari 2012. Ir. Laurens van Graafeiland 30 januari 2012 Online enquête Marktbehoefte koppeling pensioen en inkomen 15 december 2011-9 januari 2012 Ir. Laurens van Graafeiland 30 januari 2012 1 Algemene statistieken respondenten Uitgenodigd: 2.205 Aantal begonnen:

Nadere informatie

KOMO INSTAL. Electrasluis B.V. Bouwbesluit. Procescertificaat

KOMO INSTAL. Electrasluis B.V. Bouwbesluit. Procescertificaat KOMO INSTAL Procescertificaat Nummer K46686/04 Vervangt K46686/03 Uitgegeven 2014-11-07 D.d. 2013-10-01 Geldig tot 2017-11-07 Pagina 1 van 5 Electrasluis B.V. VERKLARING VAN KIWA Dit procescertificaat

Nadere informatie

Toetsen in Techniekstad

Toetsen in Techniekstad Deelnemershandleiding Toetsen in Techniekstad KSL186483 Kenteq Leermiddelen 2009 Kenteq Training en Advies, Hilversum Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Leveringstarieven elektriciteit en gas voor kleinverbruikers: Vast tarief 1 jaar en Vast tarief 3 jaar juni / juli 2016

Leveringstarieven elektriciteit en gas voor kleinverbruikers: Vast tarief 1 jaar en Vast tarief 3 jaar juni / juli 2016 Leveringstarieven elektriciteit en gas voor kleinverbruikers: Vast tarief 1 jaar en Vast tarief 3 jaar juni / juli 2016 Postbus 9199, 1800 GD Alkmaar Jadestraat 1, 1812 RD Alkmaar Telefoon 088 6464 100

Nadere informatie

Privacy reglement publieke XS-Key

Privacy reglement publieke XS-Key Privacy reglement publieke XS-Key Dit is het Privacy reglement behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV (hierna te noemen SL ). 1. Definities In dit reglement worden de navolgende begrippen

Nadere informatie

Quick scan dyslexie in po en vo

Quick scan dyslexie in po en vo Quick scan dyslexie in po en vo Onderzoek in opdracht van het ministerie van OCW datum 7 september 2016 auteur(s) Boukje Cuelenaere versie 5.0 CentERdata, Tilburg, 2016 Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Wetsartikelen ter toelichting van de OER

Wetsartikelen ter toelichting van de OER Wetsartikelen ter toelichting van de OER 2010-2011 Erasmus MC, Rotterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of

Nadere informatie

VOORBEELD. Onderhoud. De rechten en plichten van huurder en verhuurder. rond het onderhoud van woningen

VOORBEELD. Onderhoud. De rechten en plichten van huurder en verhuurder. rond het onderhoud van woningen Onderhoud De rechten en plichten van huurder en verhuurder rond het onderhoud van woningen Zevende (gewijzigde en herziene) druk, november 2012 ONDERHOUD Zevende (gewijzigde en herziene) druk, november

Nadere informatie

Energie management actieplan 2015

Energie management actieplan 2015 Energie management actieplan 2015 Status: Definitief 3.B.1 en 3.B.2 Versie 2015/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2015 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Groothandel import Inktweb

Groothandel import Inktweb Groothandel import Inktweb Handleiding Versie 1.0 088 990 7700 support@ccvshop.nl www.ccvshop.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Changelog 3 1. Inleiding 4 Inktweb 4 2. App installeren 5 3. Importtaak aanmaken

Nadere informatie

Handleiding ZorgDomein Bijlagen verzenden

Handleiding ZorgDomein Bijlagen verzenden Handleiding ZorgDomein Bijlagen verzenden ZorgDomein 2014 Inleiding Het is mogelijk om naast de verwijsbrief ook bijlagen elektronisch te verzenden via ZorgDomein. Het toevoegen van bijlagen aan de verwijzing

Nadere informatie

Cursus Onderwijs en ICT. Remediëren met ICT

Cursus Onderwijs en ICT. Remediëren met ICT Cursus Onderwijs en ICT Jaargang 2, deel 19 (versie 1.0 NL 25-02-2011) Remediëren met ICT door Serge de Beer Inleiding Niet voor elke leerling is het makkelijk leren even vanzelfsprekend. Een klein beetje

Nadere informatie

Fred Beumer. TekstFontein. Digitaal Leerplein. Hollandridderkerk, Ridderkerk

Fred Beumer. TekstFontein. Digitaal Leerplein. Hollandridderkerk, Ridderkerk Titel PC-vaardig - Windows 8.1 Eerste druk Mei 2014 Auteur Redactie Zetwerk Druk Fred Beumer TekstFontein Digitaal Leerplein Hollandridderkerk, Ridderkerk Digitaal Leerplein Postbus 50, 6990 AB Rheden

Nadere informatie

Wetsartikelen ter toelichting van de OER

Wetsartikelen ter toelichting van de OER Wetsartikelen ter toelichting van de OER 2008-2009 Erasmus MC, Rotterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of

Nadere informatie

Toen het licht besloot te zwijgen

Toen het licht besloot te zwijgen Toen het licht besloot te zwijgen Dani Vlijm 1 De Nytah O drax Chronicles Deel 1: De Duisterzijde Spiegel 1 Deel 2: De Duisterzijde Spiegel 2 Deel 3: De Duisterzijde Spiegel 3 Deel 4: Vai ranva Deel 5:

Nadere informatie

Handleiding voor de gebruiker

Handleiding voor de gebruiker Raet Payroll Direct Medewerkerdossier Handleiding voor de gebruiker Raet Plotterweg 38, 3821 BB Amersfoort Postbus 1495, 3800 BL Amersfoort T. 033 45 06 506 F. 033 45 06 507 www.raet.nl Handleiding, juni

Nadere informatie

Geïntegreerde netaansluiting 3x25A

Geïntegreerde netaansluiting 3x25A Geïntegreerde netaansluiting 3x25A Testplan Enexis, Liander, Stedin, Endinet Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1. Opmerkingen vooraf... 3 2. Voorgeschreven testen... 4 1. Inleiding De in dit document voorgeschreven

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 066 Belastingdienst Nr. 28 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5

Nadere informatie

CHECKLIST BEDRIJFSAUDIT

CHECKLIST BEDRIJFSAUDIT 1. Kwaliteitscontroles Regelgeving 1.1a Is de van toepassing zijnde wet- en regelgeving voorhanden? 1.1b Worden wijzigingen in de kwaliteitsvoorschriften bijgehouden? 1.1c Worden wijzigingen in de kwaliteitsvoorschriften

Nadere informatie

Groothandel import Axihandel

Groothandel import Axihandel Groothandel import Axihandel Handleiding Versie 2.0 088 990 7700 support@ccvshop.nl www.ccvshop.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Changelog 3 1. Inleiding 4 2. App installeren 5 3. Activatiecode instellen

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument wijzigingen examenproducten Pedagogisch Werker. Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang EXAMENBANK PROVE2MOVE

Verantwoordingsdocument wijzigingen examenproducten Pedagogisch Werker. Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang EXAMENBANK PROVE2MOVE wijzigingen examenproducten Pedagogisch Werker Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang EXAMENBANK PROVE2MOVE Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doel 3 3. Vaststellingscommissie 3 4. Totaaloverzicht

Nadere informatie

Handleiding e-mail. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding e-mail

Handleiding e-mail. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding e-mail Aan de slag in beroep en bedrijf Branche Uitgevers 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand dan wel openbaar gemaakt

Nadere informatie

3. Ontwikkeling van de Amerikaanse Filmindustrie tot 1918 De Amerikaanse filmindustrie

3. Ontwikkeling van de Amerikaanse Filmindustrie tot 1918 De Amerikaanse filmindustrie Copyright 2011 Uitgeverij Lambo bv Arnhem Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Huisartsenposten

Werkinstructies voor de CQI Huisartsenposten Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg op een huisartsenpost (HAP) te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst kan worden

Nadere informatie

Whitepaper. Vaste blusinstallaties: Invloed van geluid op harde schijven WP 2015-003 1

Whitepaper. Vaste blusinstallaties: Invloed van geluid op harde schijven WP 2015-003 1 Whitepaper Vaste blusinstallaties: Invloed van geluid op harde schijven WP 2015-003 1 VEBON 2015 Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van deze uitgave worden uitdrukkelijk

Nadere informatie

Invloed van ventilatie-instellingen op vochtverliezen en kwaliteit in zand aardappelen

Invloed van ventilatie-instellingen op vochtverliezen en kwaliteit in zand aardappelen Invloed van ventilatie-instellingen op vochtverliezen en kwaliteit in zand aardappelen Ing. D. Bos en Dr. Ir. A. Veerman Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Sector AGV PPO 5154708 2003 Wageningen,

Nadere informatie

Halfjaarrapportage werk.nl 1e helft 2014

Halfjaarrapportage werk.nl 1e helft 2014 Halfjaarrapportage werk.nl 1e helft 2014 Publieksversie 2 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Trendcijfers werk.nl... 4 1. Klanttevredenheid werkzoekenden en werkgevers... 5 1.1 Werkzoekenden... 5 1.2 Werkgevers...

Nadere informatie

Handleiding Speciaal voor vraagouders

Handleiding Speciaal voor vraagouders Handleiding Speciaal voor vraagouders Let op: Zie je dit balkje in deze handleiding? Dan hebben wij een tip voor je. Ohw. Wachtwoord kwijt of vergeten? Dan kun je deze resetten door in het inlogscherm

Nadere informatie

Overzicht van afgekeurde gasmeters

Overzicht van afgekeurde gasmeters Overzicht van afgekeurde gasmeters In gebruik zijnde gas- en elektriciteitsmeters worden periodiek en steekproefsgewijs gecontroleerd. Ieder wordt gerapporteerd welke meters niet meer aan de gestelde eisen

Nadere informatie

Groothandel import Questcontrol

Groothandel import Questcontrol Groothandel import Questcontrol Handleiding Versie 1.0 088 990 7700 support@ccvshop.nl www.ccvshop.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Changelog... 3 1. Inleiding... 4 Questcontrol... 4 2. App installeren...

Nadere informatie

INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRANDVEILIGHEID Goed- en afkeurcriteria bouwkundige brandveiligheid

INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRANDVEILIGHEID Goed- en afkeurcriteria bouwkundige brandveiligheid INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRANDVEILIGHEID bouwkundige brandveiligheid Versie : 1.0 Publicatiedatum : 1 augustus 2014 Ingangsdatum : 1 augustus 2014 VOORWOORD Pagina 2/6 De Vereniging van Inspectie-instellingen

Nadere informatie

Zelfstandig werken. Ajodakt. Dit antwoordenboekje hoort bij het gelijknamige werkboek van de serie

Zelfstandig werken. Ajodakt. Dit antwoordenboekje hoort bij het gelijknamige werkboek van de serie Zelfstandig werken Ajodakt Dit antwoordenboekje hoort bij het gelijknamige werkboek van de serie 9 789074 080705 Informatieverwerking Groep 7 Antwoorden Auteur P. Nagtegaal ajodakt COLOFON Illustraties

Nadere informatie

Gasten Wi-Fi netwerk

Gasten Wi-Fi netwerk Gasten Wi-Fi netwerk Gasten Wi-Fi netwerk In bepaalde situaties kan het voorkomen dat u een extra draadloos netwerk wilt aanbieden aan uw gasten. Dit gasten netwerk moet gescheiden zijn van het reeds bestaande

Nadere informatie

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 103223_1/19 / Betreft zaak: Besluit tot vaststelling van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering, de kwaliteitsterm en van het rekenvolume

Nadere informatie

www.thesishulp.nl onderdeel van www.nexttalent.nl

www.thesishulp.nl onderdeel van www.nexttalent.nl Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. De gouden basisregels 3. Optimaal afstuderen 3.1 Motivatie 3.2 Doelen stellen 3.3 Juiste relatie vaardigheid en uitdaging 3.4 Concentratie 3.5 Gedachtencontrole 3.6 Timemanagement

Nadere informatie

Bedrijfsvoering benchmark onderzoek tussenpersonen. Ir. Laurens van Graafeiland Juli 2013

Bedrijfsvoering benchmark onderzoek tussenpersonen. Ir. Laurens van Graafeiland Juli 2013 Bedrijfsvoering benchmark onderzoek tussenpersonen Ir. Laurens van Graafeiland Juli 2013 1 Toelichting onderzoek 2012 Het landelijk bedrijfsvoering benchmark onderzoek is voor het 2 e jaar afgenomen, dit

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? onderzoek naar ervaringen met de zorg Opdrachtgever: dr. D.H.M. Frijters D.J. Homberg, MSc dr. H.C.M. Kamphuis drs. S.J.W. de Kroon drs. J.J.A. Stavenuiter drs.

Nadere informatie

U wilt aan het werk? Dat kan!

U wilt aan het werk? Dat kan! U wilt aan het werk? Dat kan! U zorgt er zelf voor.. En wij helpen u daarbij! Inhoudsopgave Onderwerp Paginanummer Inhoudsopgave 1 Inleiding Individuele Reïntegratie Overeenkomst (IRO) 2 Mogen wij ons

Nadere informatie

Helpende Zorg & Welzijn niveau 2

Helpende Zorg & Welzijn niveau 2 wijzigingen examenproducten Helpende Zorg en Welzijn Helpende Zorg & Welzijn niveau 2 EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doel 3 3. Vaststellingscommissie 3 4. Totaaloverzicht 3 5.

Nadere informatie

Methodologie voor onderzoek in zorg, welzijn en hulpverlening. Foeke van der Zee

Methodologie voor onderzoek in zorg, welzijn en hulpverlening. Foeke van der Zee Methodologie voor onderzoek in zorg, welzijn en hulpverlening Foeke van der Zee Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt,

Nadere informatie

Diversen. Ventilatieroosters. Professionals adviseren ramen en deuren van Profel!

Diversen. Ventilatieroosters. Professionals adviseren ramen en deuren van Profel! Diversen Ventilatieroosters Professionals adviseren ramen en deuren van Profel! Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevens-bestand

Nadere informatie

AMF BTW OMZETTEN. Versie 1.0. Datum aangemaakt 31 augustus 2012 Datum laatste wijziging 12 september 2012. 2012 Microsign bv.

AMF BTW OMZETTEN. Versie 1.0. Datum aangemaakt 31 augustus 2012 Datum laatste wijziging 12 september 2012. 2012 Microsign bv. AMF BTW OMZETTEN Auteur(s) Microsign bv Versie 1.0 Datum aangemaakt 31 augustus 2012 Datum laatste wijziging 12 september 2012 2012 Microsign bv. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

KIWA TECHNOLOGY, HÉT KENNISBEDRIJF VOOR DE GASDISTRIBUTIE

KIWA TECHNOLOGY, HÉT KENNISBEDRIJF VOOR DE GASDISTRIBUTIE KIWA TECHNOLOGY, HÉT KENNISBEDRIJF VOOR DE GASDISTRIBUTIE Veiligheid voorop! Kiwa Technology is al sinds vele jaren dé technology provider bij uitstek voor de regionale gasnetbeheerders in Nederland. Of

Nadere informatie

VAN DATUM BETREFT CD/EvL 28 sept 2011 uitval honorariumberekening

VAN DATUM BETREFT CD/EvL 28 sept 2011 uitval honorariumberekening Europalaan 40 3526 KS Utrecht Postbus 2774 3500 GT Utrecht AAN NZa TELEFOON 030 285 08 00 FAX 030 285 08 01 WEBSITE www.dbconderhoud.nl Memo VAN DATUM BETREFT CD/EvL 28 sept 2011 uitval honorariumberekening

Nadere informatie