Aanvraag en beheer van metercodes

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvraag en beheer van metercodes"

Transcriptie

1 Werkinstructie WI-2 Aanvraag en beheer van metercodes Behoort bij de Uitvoeringsbepalingen Meterparkbeheer KV (versie 3.0, januari 2015) Versie: 4.0 Hilversum, januari 2015

2 Wijzigingsoverzicht Versie Datum Overzicht wijzigingen Auteur 3.0 januari januari 2015 Verwijdering passage over aanpassing typeomschrijving door coördinator ( 5.5.4), Kleine wijzigingen kenmerken tabel Gas en toelichting (bijlage 2), Toevoeging metercode aanvraag formulieren kwh en Gas (bijlage 4 en 5) PvdH WI-2 Pagina 2/19

3 Inhoudsopgave 1 INLEIDING TOEPASSINGSGEBIED Algemene bepaling Leverancier Gasmeters KWh-meters NORMEN EN VERWIJZINGEN DEFINITIES BEPALINGEN VOOR AANVRAAG EN BEHEER METERCODE Algemeen Naleving en sancties Algemene eisen voor de aanvraag Aanvraag nieuwe metercode (procesbeschrijving) Aanpassen meters met bestaande metercode SLOTBEPALINGEN BIJLAGEN Bijlage 1 Kenmerkentabel voor energiehoeveelheidsmeters elektriciteit Bijlage 2 Kenmerkentabel voor energiehoeveelheidsmeters gas Bijlage 3 Relevante artikelen uit Uitvoeringsbepalingen Meterparkbeheer KV: Bijlage 4 Metercode aanvraag formulier kwh meters Bijlage 5 Metercode aanvraag formulier gas meters WI-2 Pagina 3/19

4 1 INLEIDING Aan energiehoeveelheidsmeters die over identieke metrologische kenmerken beschikken, wordt een unieke metercode toegekend. Op basis van deze metercodes is het mogelijk om op eenvoudige wijze homogene populaties samen te stellen ten behoeve van de steekproefsgewijze controle van alle in gebruik zijnde energiehoeveelheidsmeters voor gas en elektriciteit, in het kader van de meterpools. Bij het toekennen van metercodes wordt gebruik gemaakt van de kenmerkentabel en van informatie die door de leverancier van energiehoeveelheidsmeters wordt aangeleverd. De coördinator van de meterpools beheert een administratief systeem voor metercodering. Door middel van deze werkinstructie wordt bereikt dat de aanvraag, de toekenning en het beheer van de metercodes correct plaatsvindt. 2 TOEPASSINGSGEBIED 2.1 Algemene bepaling Deze instructie heeft betrekking op de in gebruik zijnde energiehoeveelheidsmeters voor kleinverbruikaansluitingen elektriciteit en gas en vallen daarmee onder de Uitvoeringsbepalingen Meterparkbeheer KV (UB). 2.2 Leverancier De leverancier van de energiehoeveelheidsmeter vraagt een metercode aan bij de coördinator, waarna deze metercode door de leverancier duidelijk zichtbaar en onuitwisbaar op het typeplaatje van de meter moet worden aangebracht. Toelichting: De metercode wordt opgenomen in het meterregister van de deelnemers aan de meterpool en wordt gebruikt voor het vastleggen van de inventarisatiebestanden en de controleresultaten als onderdeel van het meterpoolsysteem. WI-2 Pagina 4/19

5 2.3 Gasmeters De metercode moet duidelijk zichtbaar en onuitwisbaar zijn aangebracht op het typeplaatje van de gasmeter met een totale maximale capaciteit van ten hoogste 40 m 3 /h. 2.4 KWh-meters De metercode moet duidelijk zichtbaar en onuitwisbaar op het typeplaatje van een kwh-meter zijn aangebracht in het geval de kwh-meter is geïnstalleerd in het overdrachtspunt van een elektriciteitsaansluiting kleiner dan of gelijk aan 3 x 80 A en is bedoeld voor directe aansluiting (zonder tussenkomst van meettransformatoren). 3 NORMEN EN VERWIJZINGEN Deze werkinstructie is een nadere uitwerking van de bepalingen inzake het beheer van de metercodes, vermeld in de Uitvoeringsbepalingen Meterparkbeheer KV (UB). UB Artikel 4.2 : Metercode WI-2 Pagina 5/19

6 4 DEFINITIES Beheerder Coördinator Omschrijving Reglement 1 Nadere toelichting Het besluitvormende gremium waarin alle deelnemers zijn verenigd. De beheerder treedt op namens de gezamenlijke deelnemers en geeft opdracht aan een coördinator om de coördinatiewerkzaamheden uit te voeren De organisatie die in opdracht van de beheerder de coördinatiewerkzaamheden uitvoert. Voor gasmeters (G): Kiwa Gas Technology,www.kiwa.nl. Voor kwh-meters (E): KEMA Nederland BV:www.dnvgl.com Deelnemer Een bedrijf dat energiehoeveelheidsmeters in beheer heeft en heeft aangegeven deel te willen nemen aan het gezamenlijke systeem van meterparkbeheer. Regionale netbeheerders in hun hoedanigheid van beheerder van energiehoeveelheidsmeters, in deze instructie aangeduid als meterparkbeheerder. Kenmerken- Tabel waarin kenmerken worden genoemd die invloed kunnen hebben tabel op de metrologische eigenschappen van energiehoeveelheidsmeters. Controle Het onderzoek naar de werking en de nauwkeurigheid van een energiehoeveelheidsmeter. Controlemeter - IJkmeter, instrument voor de controle/kalibratie van kwh-meters. Controleinstallatie Installatie, middelen voor de controle/kalibratie van gasmeters. - Leverancier Het bedrijf dat de energiehoeveelheidsmeters, die voldoen aan de geldende wettelijke eisen, levert aan de meterparkbeheerder. 1 Het vigerende Reglement voor het meterparkbeheer van in gebruik zijnde energiehoeveelheidsmeters voor kleinverbruikaansluitingen, kortw eg: Reglement meterparkbeheer KV WI-2 Pagina 6/19

7 5 BEPALINGEN VOOR AANVRAAG EN BEHEER METERCODE 5.1 Algemeen In dit hoofdstuk worden de voorwaarden voor uitgifte van de metercode vastgelegd en de verplichtingen die dit voor de leverancier met zich meebrengt. Deze bestaan in ieder geval uit: - Het juist, volledig en tijdig informeren van de coördinator met betrekking tot zaken waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze van invloed zijn op de uitgifte van een metercode. - Het verstrekken van een exemplaar van iedere meter waaraan een metercode is toegekend, zodat de mogelijkheid aan de coördinator wordt geboden om door middel van het nemen van een steekproef uit de geplaatste meters de conformiteit vast te stellen. 5.2 Naleving en sancties Indien een leverancier in gebreke blijft met betrekking tot de in deze werkinstructie genoemde verplichtingen kan een reeds toegekende metercode, na voorafgaande waarschuwing en als meters nog niet zijn geïnstalleerd, worden ingetrokken Indien een energiehoeveelheidsmeter waaraan een metercode is toegekend niet binnen 3 jaar na het toekennen in het meterregister van één van de deelnemende partijen aan de meterpool is opgenomen kan de metercode, na voorafgaande mededeling, worden ingetrokken De coördinator maakt (minimaal) melding van het intrekken van een metercode door publicatie via de website van de coördinator. 5.3 Algemene eisen voor de aanvraag Nieuwe meters waarvoor een metercode wordt aangevraagd moeten aan de eisen van de Metrologiewet voldoen. Deze meters moeten daardoor WI-2 Pagina 7/19

8 eveneens voldoen aan de in de richtlijn meetinstrumenten opgenomen eisen (MID) nog voordat zij in de handel worden gebracht, in gebruik worden genomen of voor ingebruikneming verder worden verhandeld. De leverancier/fabrikant dient bij de aanvraag van een metercode ten overstaan van de coördinator aan te tonen dat aan de relevante eisen uit de Metrologiewet en MID wordt voldaan. In de richtlijn is vastgelegd uit welke documenten dit moet blijken Het in artikel vermelde moet blijken uit een desbetreffend rapport uitgebracht door een instantie, die is aangewezen door de nationale overheid of de Europese Commissie voor het uitvoeren van de beproevingen etc. die deel uitmaken van bedoelde typekeuring Voor meters die onder het regiem van de Metrologiewet vallen moet het rapport zoals vermeld in bestaan uit: A "EC type examination certificate" of EC design examination certificate", afgegeven door de aangemelde instantie. B "Certificate / notification quality system", afgegeven door de aangemelde instantie. C "Declaration of conformity", afgegeven door de fabrikant. 5.4 Aanvraag nieuwe metercode (procesbeschrijving) De leverancier levert bij elke aanvraag van een nieuwe metercode de gegevens aan de coördinator aan zoals vermeld in tot en met Volledig ingevuld aanvraagformulier. Dit formulier wordt door de coördinator ter beschikking gesteld via haar website. Noot: Een "EC type examination certificate" of EC design examination certificate", afgegeven door de aangemelde instantie (zie ook 5.3.3) kan meerdere uitvoeringsvormen van een energiehoeveelheidsmeter omvatten. Voor iedere uitvoeringsvorm dient een apart aanvraagformulier, beschikbaar via de website, van de coördinator te worden ingevuld Toelatingsdocumenten (inclusief de bijbehorende documentatiefolders / testresultaten). Zie ook De documentatie bevat altijd een kopie van de ondertekende versie van een document (geen draft). WI-2 Pagina 8/19

9 5.4.4 Productinformatie. Deze productinformatie bevat tenminste: Brochures Manual met testprocedures en condities De versienummer(s) van software + CRC (Cyclic Redundancy Check). Een lijst van de volgende documenten inclusief datum, versienummer en naam document: Schematics, Bill Of Materials (B.O.M.), PCB drawings. De leverancier/fabrikant dient de lijst met alle genoemde documenten te archiveren. Bij wijzigingen dient een gewijzigde lijst met documenten te worden gearchiveerd. Deze dienen beschikbaar te zijn op aanvraag van de coördinator. De leverancier/fabrikant geeft de coördinator inzicht in alle documentatie zoals vermeld in in de volgende situaties: Bij een metercode aanvraag in geval het een revisie op de toelating is. Bij homogeniteitcontroles, bij het opdelen van deelpopulaties en bij geconstateerde problemen uit de praktijk De in tot en met gevraagde documentatie moet in digitale vorm per aan de coördinator worden aangeleverd Sample van de meter. Bij het verzenden van de meters moet die zorgvuldigheid in acht worden genomen die in overeenstemming is met de aard en specifieke eigenschappen van de meter. De coördinator maakt op haar website melding van de gewenste adressering voor het verzenden van de meter door de leverancier. Een sample van de meter moet aan de coördinator worden aangeleverd met: - de juiste (wettelijke) opschriften. - documentatie en bijbehorende hardware/software nodig voor het testen van de meter. Indien de aanvullende hardware/software noodzakelijk is dient deze in de meter geïnstalleerd te zijn of ter beschikking worden gesteld voor het uitvoeren van testen op een andere wijze. WI-2 Pagina 9/19

10 5.4.7 Het toekennen van een metercode wordt schriftelijk aan de leverancier bevestigd. Hierin worden naast de metercode minimaal de van toepassing zijnde kenmerken uit de kenmerkentabel (zie bijlage 1 of 2) weergegeven De leverancier informeert de coördinator in het geval de productie van een meter waarvoor een metercode is afgegeven stopt. Van hervatting van de productie dient eveneens melding te worden gemaakt Een toegekende metercode wordt opgenomen in het "Overzicht uitgegeven metercodes. Dit overzicht wordt minimaal gepubliceerd op de website van de coördinator. 5.5 Aanpassen meters met bestaande metercode De leverancier meldt aan de coördinator: - wijzigingen van één of meer kenmerken van de meter (volgens de kenmerkentabel) of van de bij de metercode vastgelegde overige kenmerken (zie ), waarvan een metercode is afgegeven; dit geldt voor alle kenmerken op het aanvraagformulier. - wijzigingen van de meter die leiden tot een revisie van een bestaande toelating; - overige wijzigingen die van invloed kunnen zijn op de metrologische eigenschappen van een meter waarvan een metercode is afgegeven De leverancier levert bij elke wijziging/revisie van de meter, zoals vermeld in 5.5.1, de relevante gegevens, zoals vermeld in tot en met aan de coördinator De leverancier levert bij elke wijziging/revisie een rapportage van de aangebrachte wijziging. De coördinator kan aan de hand hiervan om aanvullende informatie vragen Door de coördinator wordt aan de leverancier schriftelijk bevestigd of een nieuwe metercode wordt toegekend of dat de eerder uitgegeven metercode kan worden gehandhaafd. In het geval de metercode wordt gehandhaafd en de typeomschrijving of een WI-2 Pagina 10/19

11 ander niet metercode onderscheidend kenmerk wijzigt, zal de coördinator de tekst zodanig aanpassen, dat het oude en het nieuwe kenmerk herkenbaar is (veelal met haakjes), de leverancier hierover informeren en de nieuwe tekst in MPS vermelden. In het geval een nieuwe metercode wordt toegekend worden naast de metercode minimaal de van toepassing zijnde kenmerken uit de kenmerkentabel (zie bijlage 1 of 2) vermeld. In het geval de leverancier een uitvoeringsvorm op de markt brengt die afwijkt van de in het overzicht opgenomen specificaties, moet wederom een nieuwe metercode worden aangevraagd De leverancier informeert de coördinator in het geval de productie van een meter waarvoor een metercode is afgegeven stopt Een toegekende metercode wordt opgenomen in het "Overzicht uitgegeven metercodes. Dit overzicht wordt minimaal gepubliceerd op de website van de coördinator. 6 SLOTBEPALINGEN Constateren van afwijkingen. De coördinator wordt direct geïnformeerd indien afwijkingen worden geconstateerd of twijfels bestaan over de gehanteerde metercode/populatieindeling. Hierbij valt te denken aan mogelijke inhomogeniteiten. De resultaten van de overige processen met betrekking tot het meterparkbeheer (controle één jaar na bouwjaar, defectenregistraties, additionele controles en analyses ten behoeve van populatiebesluiten en populatieaanbevelingen) kunnen aanleiding geven voor bijstelling. 7 BIJLAGEN 1 Kenmerkentabel voor energiehoeveelheidsmeters elektriciteit. 2 Kenmerkentabel voor energiehoeveelheidsmeters gas. 3 UB 4.2 : Metercode 4 Metercode aanvraag formulier kwh-meters 5 Metercode aanvraagformulier gasmeters WI-2 Pagina 11/19

12 Bijlage 1 Kenmerkentabel voor energiehoeveelheidsmeters elektriciteit. Onderstaande tabel is afkomstig uit het Reglement meterparkbeheer KV Tabel 1 : Kenmerkentabel voor energiehoeveelheidsmeters elektriciteit (uit het Reglement meterparkbeheer KV) Omschrijving Toelichting Kenmerkwaarden 1 Fabrikant Naam van de fabrikant Naam van de fabrikant 2 Soort energiehoeveelheidsmeter Meerkeuzeveld.: 3 Type Type zoals op typeplaat vermeld Vrij tekstveld 1 fase kwh-meter statisch 1 fase kwh-meter inductie 3 fase kwh-meter statisch 3 fase kwh-meter inductie Multi fase kwh-meter statisch Multi fase kwh-meter inductie 4 Klasse Klasse zoals op typeplaat vermeld IJkregeling: klasse 1 of 2 MID: klasse A of B 5 Referentiestroom I ref / I b Getal in Ampere 6 Maximale stroom I max Getal in Ampere 7 Minimale stroom I min Getal in Ampere 8 Constante Getal 9 MID toelating Toelating of herziene toelating door Notified Body Toelatingsnummer 10 Softw are metrologisch deel Versienummer (opgave fabrikant) Vrij tekstveld 11 Hardw are metrologisch deel Versienummer (opgave fabrikant Vrij tekstveld 12 Impulsgeefrichting (alleen voor inductiemeters) 13 Teruglooprem (alleen voor inductiemeters) Aanw ezigheid van impulsgeefrichting Aanw ezigheidvan teruglooprem 14 Aantal telw erken 1, 2, enz. Getal getal 15 Draaiveld Links, rechts of beide 16 Voeding communicatiemodule Intern of extern 17 Disconnect sw itch J/N J/N J/N Aanvullend op de kenmerken die staan vermeld in tabel 1 dient de leverancier bij de aanvraag van een metercode voor energiehoeveelheidsmeters elektriciteit ook enkele niet metercode onderscheidende kenmerken vast te leggen. Deze kenmerken zijn opgenomen in het metercode aanvraagformulier (zie bijlage 4). WI-2 Pagina 12/19

13 Bijlage 2 Kenmerkentabel voor energiehoeveelheidsmeters gas Onderstaande tabel is afkomstig uit het Reglement meterparkbeheer KV Tabel 2: Kenmerkentabel voor energiehoeveelheidsmeters gas (uit het Reglement meterparkbeheer KV) Omschrijving Toelichting Kenmerkwaarden 1 Fabrikant Naam van de fabrikant Naam van de fabrikant 2 Soort energiehoeveelheidsmeter Meerkeuzeveld.: Balgengasmeter Ultrasone gasmeter Rotorgasmeter Turbinegasmeter 3 Type 2 Type zoals op typeplaat vermeld Vrij tekstveld 4 Klasse Klasse zoals op typeplaat vermeld IJkregeling: klasse 1 of 2 MID: klasse 1 of 1,5 5 Overgangsdebiet Q t Getal in m 3 /uur 6 Maximale meetvermogen Q max Getal in m 3 /uur 7 Minimale meetvermogen Q min Getal in m 3 /uur 8 Inhoud (alleen voor balgenmeters) Volume Getal in dm 3 9 Temperatuurherleiding De energiehoeveelheidsmeter heeft een ingebouw de temperatuurherleiding 10 Drukherleiding De energiehoeveelheidsmeter heeft een ingebouw de drukherleiding met vaste factor 11 MID toelating Toelating of herziene toelating van Notified Body Meerkeuzeveld: N (=Nee) J (15 o C) J (0 C) Meerkeuzeveld: N (=Nee) J (1041,25;fixed value) J (1043,50; fixed value) J (PC;P-sensor) Toelatingsnummer 12 Softw are metrologisch deel Versienummer (opgave fabrikant) Vrij tekstveld 3 13 Hardw are metrologisch deel Versienummer (opgave fabrikant Vrij tekstveld Aanvullend op de kenmerken die staan vermeld in tabel 2 dient de leverancier bij de aanvraag van een metercode voor energiehoeveelheidsmeters gas ook enkele niet metercode onderscheidende kenmerken vast te leggen. Deze kenmerken zijn opgenomen in het metercode aanvraagformulier (zie bijlage 5). 2 De type-omschrijving zoals vermeld op de typeplaat van de meter is niet per definitie metercode onderscheidend 3 Elke software wijziging, die invloed heeft op de metrologische software wordt beschouwd als een software wijziging en dient te w orden opgegeven (bijv. INI-file) WI-2 Pagina 13/19

14 Bijlage 3 Relevante artikelen uit Uitvoeringsbepalingen Meterparkbeheer KV: UB 4.2 : Metercode De voor dit onderwerp van toepassing zijnde artikelen zijn integraal overgenomen uit de UB. UB Artikel : In opdracht van de beheerder informeert de coördinator de leverancier/fabrikant over het beheer en de aanvraag van de metercode. De coördinator neemt de aanvraag voor een metercode in behandeling en uitsluitend voor die meters die aan de deelnemers worden geleverd. UB Artikel De coördinator informeert de deelnemers over de wijze waarop de meters zijn gecodeerd en de deelnemers leggen in hun meterregister de metercode vast van elke meter die zij in beheer hebben. De deelnemers ontvangen van de coördinator periodiek een bestand met daarin opgetekend alle door de coördinator uitgegeven metercodes WI-2 Pagina 14/19

15 Bijlage 4 Metercode aanvraag formulier kwh meters WI-2 Pagina 15/19

16 WI-2 Pagina 16/19

17 WI-2 Pagina 17/19

18 WI-2 Pagina 18/19

19 Bijlage 5 Metercode aanvraag formulier gas meters WI-2 Pagina 19/19

Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestinventarisatie

Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestinventarisatie BIJLAGE 1 Bijlage IIIa behorend bij Artikel 4.27 Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestinventarisatie Certificatieschema voor de inventarisatie van aanwezige asbest, asbesthoudende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS 1. Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: E-Business

Nadere informatie

Reglement TX-Keur Taxivervoer door Taxiondernemingen zonder personeel

Reglement TX-Keur Taxivervoer door Taxiondernemingen zonder personeel Reglement TX-Keur Taxivervoer door Taxiondernemingen zonder personeel Versie 12, 1 januari 2015 Inhoud 1 lgemeen... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Doel en doelgroep... 3 1.3 Begrippen en definities... 3 1.4

Nadere informatie

Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek)

Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek) Aalsbergen 7 6942 SE Didam T: 0316 29 42 42 F: 084 00 32 755 E: info@comvio.nl Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek) Begrippen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: - Beschikbaarheid : het

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie

meest gestelde vragen over CE-markering De Gier Stam &

meest gestelde vragen over CE-markering De Gier Stam & meest gestelde vragen over CE-markering De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over CE-markering De Gier Stam & Colofon De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk 6 Postbus 815 3500 AV UTRECHT t: (030)

Nadere informatie

Nederland ICT Voorwaarden

Nederland ICT Voorwaarden Nederland ICT Voorwaarden De Nederland ICT Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30174840. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Art. 1 Toepasselijkheid Nederland ICT Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Oxxa.com

Algemene voorwaarden Oxxa.com Algemene voorwaarden Oxxa.com Inhoudsopgave Module A. Algemeen... 1 Definities... 9 Module B. Hostingdiensten... 11 Module C. Domeinnaamregistratie... 16 Module D. Reselling... 19 Module A. Algemeen Artikel

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Wat regelt

Nadere informatie

Informatiecode Elektriciteit en Gas

Informatiecode Elektriciteit en Gas Pagina 1/128 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info@acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Informatiecode Elektriciteit en Gas Voorwaarden als

Nadere informatie

Algemene voorwaarden HostingDirect.nl

Algemene voorwaarden HostingDirect.nl Algemene voorwaarden HostingDirect.nl Inhoudsopgave Module A. Algemeen... 1 Definities... 9 Module B. Hostingdiensten... 11 Module C. Domeinnaamregistratie... 16 Module D. Reselling... 19 Module A. Algemeen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAGEHOSTING

ALGEMENE VOORWAARDEN HAGEHOSTING ALGEMENE VOORWAARDEN HAGEHOSTING Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, telkens aangeduid met een hoofdletter, de volgende betekenis: Algemene Voorwaarden:

Nadere informatie

JA/NEE. Locatie van de beoordeling Bordewijklaan 2, 2591 XR Den Haag. Naam van de beoordelaar van de ir. G.B. Nijhoff. vertegenwoordiger(s) van de

JA/NEE. Locatie van de beoordeling Bordewijklaan 2, 2591 XR Den Haag. Naam van de beoordelaar van de ir. G.B. Nijhoff. vertegenwoordiger(s) van de Rapportagemodel Algemene gegevens: Naam van de aanvragende Stichting toetsing verzekeraars (Stv) organisatie Naam van de beoordeelde Stichting toetsing verzekeraars (Stv) organisatie Locatie van de beoordeling

Nadere informatie

Propaan en butaan: opslag

Propaan en butaan: opslag 19 Propaan en butaan: opslag PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN Propaan en butaan: opslag Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 19:2013 versie 1.0 (10-2013) PGS 19:2013 VERSIE 1.0 (10-2013) - PAGINA 1

Nadere informatie

Veilig gebruik Suwinet 2013

Veilig gebruik Suwinet 2013 Veilig gebruik Suwinet 2013 Een onderzoek naar de beveiliging van gegevens die worden uitgewisseld binnen het Suwinet door gemeenten. Nota van bevindingen Colofon Programma B Projectnaam (PIn27/On) Veilig

Nadere informatie

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 1 Leidraden 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Leidraad 14 2 Leidraad OPDRACHTEN IN DE MKB-PRAKTIJK 3 Deze leidraad,

Nadere informatie

Voorwaarden bij Hostingcontract

Voorwaarden bij Hostingcontract Voorwaarden bij Hostingcontract Artikel A.1. Toepasselijkheid, rangorde en definities A.1.1. Deze Algemene Voorwaarden en de Module Algemeen zijn van toepassing op iedere aanbieding of offerte van Kees

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikaansluitingen. Versie: 2013/08/1.

Algemene voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikaansluitingen. Versie: 2013/08/1. Versie: 2013/08/1 Datum: 01-08-2013 Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikaansluitingen Scholt Energy Control B.V. Bezoekadres: Parallelweg Oost 35 5555 XA

Nadere informatie

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen (Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen Indien persoonsgegevens worden verwerkt, dient met name voldaan te worden aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en

Nadere informatie

NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant optredend als Fiscaal Dienstverlener Januari 2015

NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant optredend als Fiscaal Dienstverlener Januari 2015 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant Januari 2015 NBA-handreiking 1121 optredend als Fiscaal Dienstverlener NBA-handreiking nr.

Nadere informatie

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens Deze gedragscode is te downloaden vanaf www.cbpweb.nl Inhoudsopgave 1. Considerans...3 2. Begripsbepaling...3

Nadere informatie

Technisch Reglement. Distributie Elektriciteit. Vlaams Gewest

Technisch Reglement. Distributie Elektriciteit. Vlaams Gewest Vlaamse Regulator van de Elektriciteitsen Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20, bus 19 B-1000 Brussel e-mail: info@vreg.be web: www.vreg.be Gratis tel.: 1700 fax: +32 2 553 13 50 Technisch

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN...1 1.1. Inleiding...1 1.2. Definities...2 1.3. Gehanteerde afkortingen...8 HOOFDSTUK 2: KWALITEITSDOELSTELLINGEN EN

HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN...1 1.1. Inleiding...1 1.2. Definities...2 1.3. Gehanteerde afkortingen...8 HOOFDSTUK 2: KWALITEITSDOELSTELLINGEN EN HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN...1 1.1. Inleiding...1 1.2. Definities...2 1.3. Gehanteerde afkortingen...8 HOOFDSTUK 2: KWALITEITSDOELSTELLINGEN EN -BELEID...9 2.1. Kwaliteitsbeleid...9 2.2. Kwaliteitshandboek...11

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012

Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene consumentenvoorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en

Nadere informatie

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Dit document maakt gebruik van bladwijzers. CONCEPT NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Consultatieperiode loopt tot

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. IT=it B.V. Versie AV.27/6/2007

ALGEMENE VOORWAARDEN. IT=it B.V. Versie AV.27/6/2007 ALGEMENE VOORWAARDEN IT=it B.V. Versie AV.27/6/2007 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN...1 1.1 TOEPASSELIJKHEID...1 1.2 DEFINITIES...1 1.3 IT=IT OVEREENKOMSTEN...2 1.4 MEDEWERKING/INFORMATIEPLICHT OPDRACHTGEVER...2

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules,

Nadere informatie

DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments

DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments BREEAM-NL Handleiding voor Licentiehoudende Organisaties en Geregistreerde Assessoren ten behoeve van assessments tegen de BREEAM-NL-schema's Inleiding BRE Global

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van FENIT

Algemene voorwaarden van FENIT Algemene voorwaarden van FENIT Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003 FENIT 2003 ALGEMENE BEPALINGEN 1. Aanbiedingen overeenkomst 1.1

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat aanbestedende diensten in eerste instantie aan

Nadere informatie