Aanvraag en beheer van metercodes

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvraag en beheer van metercodes"

Transcriptie

1 Werkinstructie WI-2 Aanvraag en beheer van metercodes Behoort bij de Uitvoeringsbepalingen Meterparkbeheer KV (versie 3.0, januari 2015) Versie: 4.0 Hilversum, januari 2015

2 Wijzigingsoverzicht Versie Datum Overzicht wijzigingen Auteur 3.0 januari januari 2015 Verwijdering passage over aanpassing typeomschrijving door coördinator ( 5.5.4), Kleine wijzigingen kenmerken tabel Gas en toelichting (bijlage 2), Toevoeging metercode aanvraag formulieren kwh en Gas (bijlage 4 en 5) PvdH WI-2 Pagina 2/19

3 Inhoudsopgave 1 INLEIDING TOEPASSINGSGEBIED Algemene bepaling Leverancier Gasmeters KWh-meters NORMEN EN VERWIJZINGEN DEFINITIES BEPALINGEN VOOR AANVRAAG EN BEHEER METERCODE Algemeen Naleving en sancties Algemene eisen voor de aanvraag Aanvraag nieuwe metercode (procesbeschrijving) Aanpassen meters met bestaande metercode SLOTBEPALINGEN BIJLAGEN Bijlage 1 Kenmerkentabel voor energiehoeveelheidsmeters elektriciteit Bijlage 2 Kenmerkentabel voor energiehoeveelheidsmeters gas Bijlage 3 Relevante artikelen uit Uitvoeringsbepalingen Meterparkbeheer KV: Bijlage 4 Metercode aanvraag formulier kwh meters Bijlage 5 Metercode aanvraag formulier gas meters WI-2 Pagina 3/19

4 1 INLEIDING Aan energiehoeveelheidsmeters die over identieke metrologische kenmerken beschikken, wordt een unieke metercode toegekend. Op basis van deze metercodes is het mogelijk om op eenvoudige wijze homogene populaties samen te stellen ten behoeve van de steekproefsgewijze controle van alle in gebruik zijnde energiehoeveelheidsmeters voor gas en elektriciteit, in het kader van de meterpools. Bij het toekennen van metercodes wordt gebruik gemaakt van de kenmerkentabel en van informatie die door de leverancier van energiehoeveelheidsmeters wordt aangeleverd. De coördinator van de meterpools beheert een administratief systeem voor metercodering. Door middel van deze werkinstructie wordt bereikt dat de aanvraag, de toekenning en het beheer van de metercodes correct plaatsvindt. 2 TOEPASSINGSGEBIED 2.1 Algemene bepaling Deze instructie heeft betrekking op de in gebruik zijnde energiehoeveelheidsmeters voor kleinverbruikaansluitingen elektriciteit en gas en vallen daarmee onder de Uitvoeringsbepalingen Meterparkbeheer KV (UB). 2.2 Leverancier De leverancier van de energiehoeveelheidsmeter vraagt een metercode aan bij de coördinator, waarna deze metercode door de leverancier duidelijk zichtbaar en onuitwisbaar op het typeplaatje van de meter moet worden aangebracht. Toelichting: De metercode wordt opgenomen in het meterregister van de deelnemers aan de meterpool en wordt gebruikt voor het vastleggen van de inventarisatiebestanden en de controleresultaten als onderdeel van het meterpoolsysteem. WI-2 Pagina 4/19

5 2.3 Gasmeters De metercode moet duidelijk zichtbaar en onuitwisbaar zijn aangebracht op het typeplaatje van de gasmeter met een totale maximale capaciteit van ten hoogste 40 m 3 /h. 2.4 KWh-meters De metercode moet duidelijk zichtbaar en onuitwisbaar op het typeplaatje van een kwh-meter zijn aangebracht in het geval de kwh-meter is geïnstalleerd in het overdrachtspunt van een elektriciteitsaansluiting kleiner dan of gelijk aan 3 x 80 A en is bedoeld voor directe aansluiting (zonder tussenkomst van meettransformatoren). 3 NORMEN EN VERWIJZINGEN Deze werkinstructie is een nadere uitwerking van de bepalingen inzake het beheer van de metercodes, vermeld in de Uitvoeringsbepalingen Meterparkbeheer KV (UB). UB Artikel 4.2 : Metercode WI-2 Pagina 5/19

6 4 DEFINITIES Beheerder Coördinator Omschrijving Reglement 1 Nadere toelichting Het besluitvormende gremium waarin alle deelnemers zijn verenigd. De beheerder treedt op namens de gezamenlijke deelnemers en geeft opdracht aan een coördinator om de coördinatiewerkzaamheden uit te voeren De organisatie die in opdracht van de beheerder de coördinatiewerkzaamheden uitvoert. Voor gasmeters (G): Kiwa Gas Technology,www.kiwa.nl. Voor kwh-meters (E): KEMA Nederland BV:www.dnvgl.com Deelnemer Een bedrijf dat energiehoeveelheidsmeters in beheer heeft en heeft aangegeven deel te willen nemen aan het gezamenlijke systeem van meterparkbeheer. Regionale netbeheerders in hun hoedanigheid van beheerder van energiehoeveelheidsmeters, in deze instructie aangeduid als meterparkbeheerder. Kenmerken- Tabel waarin kenmerken worden genoemd die invloed kunnen hebben tabel op de metrologische eigenschappen van energiehoeveelheidsmeters. Controle Het onderzoek naar de werking en de nauwkeurigheid van een energiehoeveelheidsmeter. Controlemeter - IJkmeter, instrument voor de controle/kalibratie van kwh-meters. Controleinstallatie Installatie, middelen voor de controle/kalibratie van gasmeters. - Leverancier Het bedrijf dat de energiehoeveelheidsmeters, die voldoen aan de geldende wettelijke eisen, levert aan de meterparkbeheerder. 1 Het vigerende Reglement voor het meterparkbeheer van in gebruik zijnde energiehoeveelheidsmeters voor kleinverbruikaansluitingen, kortw eg: Reglement meterparkbeheer KV WI-2 Pagina 6/19

7 5 BEPALINGEN VOOR AANVRAAG EN BEHEER METERCODE 5.1 Algemeen In dit hoofdstuk worden de voorwaarden voor uitgifte van de metercode vastgelegd en de verplichtingen die dit voor de leverancier met zich meebrengt. Deze bestaan in ieder geval uit: - Het juist, volledig en tijdig informeren van de coördinator met betrekking tot zaken waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze van invloed zijn op de uitgifte van een metercode. - Het verstrekken van een exemplaar van iedere meter waaraan een metercode is toegekend, zodat de mogelijkheid aan de coördinator wordt geboden om door middel van het nemen van een steekproef uit de geplaatste meters de conformiteit vast te stellen. 5.2 Naleving en sancties Indien een leverancier in gebreke blijft met betrekking tot de in deze werkinstructie genoemde verplichtingen kan een reeds toegekende metercode, na voorafgaande waarschuwing en als meters nog niet zijn geïnstalleerd, worden ingetrokken Indien een energiehoeveelheidsmeter waaraan een metercode is toegekend niet binnen 3 jaar na het toekennen in het meterregister van één van de deelnemende partijen aan de meterpool is opgenomen kan de metercode, na voorafgaande mededeling, worden ingetrokken De coördinator maakt (minimaal) melding van het intrekken van een metercode door publicatie via de website van de coördinator. 5.3 Algemene eisen voor de aanvraag Nieuwe meters waarvoor een metercode wordt aangevraagd moeten aan de eisen van de Metrologiewet voldoen. Deze meters moeten daardoor WI-2 Pagina 7/19

8 eveneens voldoen aan de in de richtlijn meetinstrumenten opgenomen eisen (MID) nog voordat zij in de handel worden gebracht, in gebruik worden genomen of voor ingebruikneming verder worden verhandeld. De leverancier/fabrikant dient bij de aanvraag van een metercode ten overstaan van de coördinator aan te tonen dat aan de relevante eisen uit de Metrologiewet en MID wordt voldaan. In de richtlijn is vastgelegd uit welke documenten dit moet blijken Het in artikel vermelde moet blijken uit een desbetreffend rapport uitgebracht door een instantie, die is aangewezen door de nationale overheid of de Europese Commissie voor het uitvoeren van de beproevingen etc. die deel uitmaken van bedoelde typekeuring Voor meters die onder het regiem van de Metrologiewet vallen moet het rapport zoals vermeld in bestaan uit: A "EC type examination certificate" of EC design examination certificate", afgegeven door de aangemelde instantie. B "Certificate / notification quality system", afgegeven door de aangemelde instantie. C "Declaration of conformity", afgegeven door de fabrikant. 5.4 Aanvraag nieuwe metercode (procesbeschrijving) De leverancier levert bij elke aanvraag van een nieuwe metercode de gegevens aan de coördinator aan zoals vermeld in tot en met Volledig ingevuld aanvraagformulier. Dit formulier wordt door de coördinator ter beschikking gesteld via haar website. Noot: Een "EC type examination certificate" of EC design examination certificate", afgegeven door de aangemelde instantie (zie ook 5.3.3) kan meerdere uitvoeringsvormen van een energiehoeveelheidsmeter omvatten. Voor iedere uitvoeringsvorm dient een apart aanvraagformulier, beschikbaar via de website, van de coördinator te worden ingevuld Toelatingsdocumenten (inclusief de bijbehorende documentatiefolders / testresultaten). Zie ook De documentatie bevat altijd een kopie van de ondertekende versie van een document (geen draft). WI-2 Pagina 8/19

9 5.4.4 Productinformatie. Deze productinformatie bevat tenminste: Brochures Manual met testprocedures en condities De versienummer(s) van software + CRC (Cyclic Redundancy Check). Een lijst van de volgende documenten inclusief datum, versienummer en naam document: Schematics, Bill Of Materials (B.O.M.), PCB drawings. De leverancier/fabrikant dient de lijst met alle genoemde documenten te archiveren. Bij wijzigingen dient een gewijzigde lijst met documenten te worden gearchiveerd. Deze dienen beschikbaar te zijn op aanvraag van de coördinator. De leverancier/fabrikant geeft de coördinator inzicht in alle documentatie zoals vermeld in in de volgende situaties: Bij een metercode aanvraag in geval het een revisie op de toelating is. Bij homogeniteitcontroles, bij het opdelen van deelpopulaties en bij geconstateerde problemen uit de praktijk De in tot en met gevraagde documentatie moet in digitale vorm per aan de coördinator worden aangeleverd Sample van de meter. Bij het verzenden van de meters moet die zorgvuldigheid in acht worden genomen die in overeenstemming is met de aard en specifieke eigenschappen van de meter. De coördinator maakt op haar website melding van de gewenste adressering voor het verzenden van de meter door de leverancier. Een sample van de meter moet aan de coördinator worden aangeleverd met: - de juiste (wettelijke) opschriften. - documentatie en bijbehorende hardware/software nodig voor het testen van de meter. Indien de aanvullende hardware/software noodzakelijk is dient deze in de meter geïnstalleerd te zijn of ter beschikking worden gesteld voor het uitvoeren van testen op een andere wijze. WI-2 Pagina 9/19

10 5.4.7 Het toekennen van een metercode wordt schriftelijk aan de leverancier bevestigd. Hierin worden naast de metercode minimaal de van toepassing zijnde kenmerken uit de kenmerkentabel (zie bijlage 1 of 2) weergegeven De leverancier informeert de coördinator in het geval de productie van een meter waarvoor een metercode is afgegeven stopt. Van hervatting van de productie dient eveneens melding te worden gemaakt Een toegekende metercode wordt opgenomen in het "Overzicht uitgegeven metercodes. Dit overzicht wordt minimaal gepubliceerd op de website van de coördinator. 5.5 Aanpassen meters met bestaande metercode De leverancier meldt aan de coördinator: - wijzigingen van één of meer kenmerken van de meter (volgens de kenmerkentabel) of van de bij de metercode vastgelegde overige kenmerken (zie ), waarvan een metercode is afgegeven; dit geldt voor alle kenmerken op het aanvraagformulier. - wijzigingen van de meter die leiden tot een revisie van een bestaande toelating; - overige wijzigingen die van invloed kunnen zijn op de metrologische eigenschappen van een meter waarvan een metercode is afgegeven De leverancier levert bij elke wijziging/revisie van de meter, zoals vermeld in 5.5.1, de relevante gegevens, zoals vermeld in tot en met aan de coördinator De leverancier levert bij elke wijziging/revisie een rapportage van de aangebrachte wijziging. De coördinator kan aan de hand hiervan om aanvullende informatie vragen Door de coördinator wordt aan de leverancier schriftelijk bevestigd of een nieuwe metercode wordt toegekend of dat de eerder uitgegeven metercode kan worden gehandhaafd. In het geval de metercode wordt gehandhaafd en de typeomschrijving of een WI-2 Pagina 10/19

11 ander niet metercode onderscheidend kenmerk wijzigt, zal de coördinator de tekst zodanig aanpassen, dat het oude en het nieuwe kenmerk herkenbaar is (veelal met haakjes), de leverancier hierover informeren en de nieuwe tekst in MPS vermelden. In het geval een nieuwe metercode wordt toegekend worden naast de metercode minimaal de van toepassing zijnde kenmerken uit de kenmerkentabel (zie bijlage 1 of 2) vermeld. In het geval de leverancier een uitvoeringsvorm op de markt brengt die afwijkt van de in het overzicht opgenomen specificaties, moet wederom een nieuwe metercode worden aangevraagd De leverancier informeert de coördinator in het geval de productie van een meter waarvoor een metercode is afgegeven stopt Een toegekende metercode wordt opgenomen in het "Overzicht uitgegeven metercodes. Dit overzicht wordt minimaal gepubliceerd op de website van de coördinator. 6 SLOTBEPALINGEN Constateren van afwijkingen. De coördinator wordt direct geïnformeerd indien afwijkingen worden geconstateerd of twijfels bestaan over de gehanteerde metercode/populatieindeling. Hierbij valt te denken aan mogelijke inhomogeniteiten. De resultaten van de overige processen met betrekking tot het meterparkbeheer (controle één jaar na bouwjaar, defectenregistraties, additionele controles en analyses ten behoeve van populatiebesluiten en populatieaanbevelingen) kunnen aanleiding geven voor bijstelling. 7 BIJLAGEN 1 Kenmerkentabel voor energiehoeveelheidsmeters elektriciteit. 2 Kenmerkentabel voor energiehoeveelheidsmeters gas. 3 UB 4.2 : Metercode 4 Metercode aanvraag formulier kwh-meters 5 Metercode aanvraagformulier gasmeters WI-2 Pagina 11/19

12 Bijlage 1 Kenmerkentabel voor energiehoeveelheidsmeters elektriciteit. Onderstaande tabel is afkomstig uit het Reglement meterparkbeheer KV Tabel 1 : Kenmerkentabel voor energiehoeveelheidsmeters elektriciteit (uit het Reglement meterparkbeheer KV) Omschrijving Toelichting Kenmerkwaarden 1 Fabrikant Naam van de fabrikant Naam van de fabrikant 2 Soort energiehoeveelheidsmeter Meerkeuzeveld.: 3 Type Type zoals op typeplaat vermeld Vrij tekstveld 1 fase kwh-meter statisch 1 fase kwh-meter inductie 3 fase kwh-meter statisch 3 fase kwh-meter inductie Multi fase kwh-meter statisch Multi fase kwh-meter inductie 4 Klasse Klasse zoals op typeplaat vermeld IJkregeling: klasse 1 of 2 MID: klasse A of B 5 Referentiestroom I ref / I b Getal in Ampere 6 Maximale stroom I max Getal in Ampere 7 Minimale stroom I min Getal in Ampere 8 Constante Getal 9 MID toelating Toelating of herziene toelating door Notified Body Toelatingsnummer 10 Softw are metrologisch deel Versienummer (opgave fabrikant) Vrij tekstveld 11 Hardw are metrologisch deel Versienummer (opgave fabrikant Vrij tekstveld 12 Impulsgeefrichting (alleen voor inductiemeters) 13 Teruglooprem (alleen voor inductiemeters) Aanw ezigheid van impulsgeefrichting Aanw ezigheidvan teruglooprem 14 Aantal telw erken 1, 2, enz. Getal getal 15 Draaiveld Links, rechts of beide 16 Voeding communicatiemodule Intern of extern 17 Disconnect sw itch J/N J/N J/N Aanvullend op de kenmerken die staan vermeld in tabel 1 dient de leverancier bij de aanvraag van een metercode voor energiehoeveelheidsmeters elektriciteit ook enkele niet metercode onderscheidende kenmerken vast te leggen. Deze kenmerken zijn opgenomen in het metercode aanvraagformulier (zie bijlage 4). WI-2 Pagina 12/19

13 Bijlage 2 Kenmerkentabel voor energiehoeveelheidsmeters gas Onderstaande tabel is afkomstig uit het Reglement meterparkbeheer KV Tabel 2: Kenmerkentabel voor energiehoeveelheidsmeters gas (uit het Reglement meterparkbeheer KV) Omschrijving Toelichting Kenmerkwaarden 1 Fabrikant Naam van de fabrikant Naam van de fabrikant 2 Soort energiehoeveelheidsmeter Meerkeuzeveld.: Balgengasmeter Ultrasone gasmeter Rotorgasmeter Turbinegasmeter 3 Type 2 Type zoals op typeplaat vermeld Vrij tekstveld 4 Klasse Klasse zoals op typeplaat vermeld IJkregeling: klasse 1 of 2 MID: klasse 1 of 1,5 5 Overgangsdebiet Q t Getal in m 3 /uur 6 Maximale meetvermogen Q max Getal in m 3 /uur 7 Minimale meetvermogen Q min Getal in m 3 /uur 8 Inhoud (alleen voor balgenmeters) Volume Getal in dm 3 9 Temperatuurherleiding De energiehoeveelheidsmeter heeft een ingebouw de temperatuurherleiding 10 Drukherleiding De energiehoeveelheidsmeter heeft een ingebouw de drukherleiding met vaste factor 11 MID toelating Toelating of herziene toelating van Notified Body Meerkeuzeveld: N (=Nee) J (15 o C) J (0 C) Meerkeuzeveld: N (=Nee) J (1041,25;fixed value) J (1043,50; fixed value) J (PC;P-sensor) Toelatingsnummer 12 Softw are metrologisch deel Versienummer (opgave fabrikant) Vrij tekstveld 3 13 Hardw are metrologisch deel Versienummer (opgave fabrikant Vrij tekstveld Aanvullend op de kenmerken die staan vermeld in tabel 2 dient de leverancier bij de aanvraag van een metercode voor energiehoeveelheidsmeters gas ook enkele niet metercode onderscheidende kenmerken vast te leggen. Deze kenmerken zijn opgenomen in het metercode aanvraagformulier (zie bijlage 5). 2 De type-omschrijving zoals vermeld op de typeplaat van de meter is niet per definitie metercode onderscheidend 3 Elke software wijziging, die invloed heeft op de metrologische software wordt beschouwd als een software wijziging en dient te w orden opgegeven (bijv. INI-file) WI-2 Pagina 13/19

14 Bijlage 3 Relevante artikelen uit Uitvoeringsbepalingen Meterparkbeheer KV: UB 4.2 : Metercode De voor dit onderwerp van toepassing zijnde artikelen zijn integraal overgenomen uit de UB. UB Artikel : In opdracht van de beheerder informeert de coördinator de leverancier/fabrikant over het beheer en de aanvraag van de metercode. De coördinator neemt de aanvraag voor een metercode in behandeling en uitsluitend voor die meters die aan de deelnemers worden geleverd. UB Artikel De coördinator informeert de deelnemers over de wijze waarop de meters zijn gecodeerd en de deelnemers leggen in hun meterregister de metercode vast van elke meter die zij in beheer hebben. De deelnemers ontvangen van de coördinator periodiek een bestand met daarin opgetekend alle door de coördinator uitgegeven metercodes WI-2 Pagina 14/19

15 Bijlage 4 Metercode aanvraag formulier kwh meters WI-2 Pagina 15/19

16 WI-2 Pagina 16/19

17 WI-2 Pagina 17/19

18 WI-2 Pagina 18/19

19 Bijlage 5 Metercode aanvraag formulier gas meters WI-2 Pagina 19/19

Reglement. voor het. meterparkbeheer van in gebruik zijnde energiehoeveelheidsmeters voor kleinverbruikaansluitingen. (Reglement Meterparkbeheer KV)

Reglement. voor het. meterparkbeheer van in gebruik zijnde energiehoeveelheidsmeters voor kleinverbruikaansluitingen. (Reglement Meterparkbeheer KV) Reglement voor het meterparkbeheer van in gebruik zijnde energiehoeveelheidsmeters voor kleinverbruikaansluitingen (Reglement Meterparkbeheer KV) Versie 2.0 Arnhem, 2 oktober 2012 N 2013-3053 N 2013-3053

Nadere informatie

Statistische controle Balgengasmeters en Ultrasone gasmeters

Statistische controle Balgengasmeters en Ultrasone gasmeters GT - 120429 4 april 2013 Statistische controle Balgengasmeters en Ultrasone gasmeters Poolbesluit controlejaar 2012 Aanvullingen controlejaar 2011 4 april 2013 Statistische controle Balgengasmeters en

Nadere informatie

Reglement. voor het. meterparkbeheer van in gebruik zijnde energiehoeveelheidsmeters voor grootverbruikaansluitingen. (Reglement Meterparkbeheer GV)

Reglement. voor het. meterparkbeheer van in gebruik zijnde energiehoeveelheidsmeters voor grootverbruikaansluitingen. (Reglement Meterparkbeheer GV) VMNED 13-02 Reglement voor het meterparkbeheer van in gebruik zijnde energiehoeveelheidsmeters voor grootverbruikaansluitingen (Reglement Meterparkbeheer GV) Hilversum, 12 december 2013 Versie overzicht

Nadere informatie

Statistische controle

Statistische controle 11 april 2013 Statistische controle Elektronische Volume Herleidingsinstrumenten Poolbesluit controlejaar 2012 11 april 2013 Statistische controle Elektronische Volume Herleidingsinstrumenten Poolbesluit

Nadere informatie

KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie

KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie K ruisplein 25 3 014 D B Rot terdam Postbus 8 57 3000 AW Rotterdam T 010 20 6 65 5 0 F 010 213 03 8 4 info @ kbi.nl w w w. kbi.nl KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie

Nadere informatie

Verzoekcertificering (VCA-01) 3 juli 2014 Versie: 1.0.8 1 DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED

Verzoekcertificering (VCA-01) 3 juli 2014 Versie: 1.0.8 1 DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED 1 DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED Deze instructie beschrijft de procedure van de beoordeling van teksten in het kader van verzoekcertificering. Deze instructie is van toepassing op certificaatteksten die worden

Nadere informatie

Richtlijnen 2004/22/EG voor meetinstrumenten (MID) Informatie voor gebruikers van elektriciteitsmeters. Energiemanagement

Richtlijnen 2004/22/EG voor meetinstrumenten (MID) Informatie voor gebruikers van elektriciteitsmeters. Energiemanagement Richtlijnen 2004/22/EG voor meetinstrumenten (MID) Informatie voor gebruikers van elektriciteitsmeters Energiemanagement Richtlijnen 2004/22/EG voor meetinstrumenten (MID) Informatie voor gebruikers van

Nadere informatie

Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB)

Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) Conceptversie 2 feb. Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) Geldend per 1 maart 2011 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Aanvraag Beschikking registratie spoorvoertuigen

Aanvraag Beschikking registratie spoorvoertuigen Aanvraag Beschikking registratie spoorvoertuigen (Hoofdspoorweginfrastructuur) Meer informatie 088 489 00 00 www.ilent.nl Bezoekadres: Europalaan 40, Utrecht Toelichting Met dit formulier kunt u uw voertuig(en)

Nadere informatie

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; besluit vast te stellen de navolgende Beheerregeling

Nadere informatie

Procedure inzake intrekking en schorsing keurmerk Stichting Keurmerk Letselschade

Procedure inzake intrekking en schorsing keurmerk Stichting Keurmerk Letselschade Procedure inzake intrekking en schorsing keurmerk Stichting Keurmerk Letselschade 1. Definities... 1 2. Intrekking van het keurmerk op verzoek van keurmerkhouder... 2 3. Schorsing en intrekking van het

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Beleidskader intrekken erkenning als Jobcoachorganisatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Beleidskader intrekken erkenning als Jobcoachorganisatie STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13672 27 mei 2013 Beleidskader intrekken erkenning als Jobcoachorganisatie Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Nadere informatie

Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.1.0. Keuringen van liftinstallaties tijdens de gebruiksfase van de liftinstallatie

Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.1.0. Keuringen van liftinstallaties tijdens de gebruiksfase van de liftinstallatie Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.1.0 Keuringen van liftinstallaties tijdens de gebruiksfase van de liftinstallatie 04 januari 2015 Pagina 1/6 Inhoud 0. Inleiding 3 1. Toepassingsgebied 3 2. Toegepaste

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Ontwerp. VERORDENING (EU) nr.../2011 VAN DE COMMISSIE

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Ontwerp. VERORDENING (EU) nr.../2011 VAN DE COMMISSIE NL NL NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Ontwerp Brussel, XXX C VERORDENING (EU) nr..../2011 VAN DE COMMISSIE van [ ] tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1702/2003 tot vaststelling van uitvoeringsvoorschriften

Nadere informatie

AANGESLOTENEN-REGLEMENT. Stichting Taxaties en Validaties

AANGESLOTENEN-REGLEMENT. Stichting Taxaties en Validaties AANGESLOTENEN-REGLEMENT Stichting Taxaties en Validaties 31 december 2012 Inhoudsopgave 1 Definities... 3 2 Inschrijfprocedure... 4 3 Toelatingsprocedure... 4 4 Jaarlijkse Bijdrage... 4 5 Verplichtingen

Nadere informatie

Geldend per 1 januari 2016

Geldend per 1 januari 2016 Subsidiereglement branchekwalificerende en themagerichte opleidingen van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) Geldend

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 2013

EXAMENREGLEMENT 2013 EXAMENREGLEMENT 2013 INHOUD Artikel Pagina 1 Werkgroep Examens. 2 2 Taken en bevoegdheden. 2 3 Examenreglement. 3 4 Examenprocedure en voorwaarden. 3 5 Het examen. 4 6 Waardering van examenresultaten.

Nadere informatie

Geldend per 1 januari 2013

Geldend per 1 januari 2013 Subsidiereglement branchekwalificerende en themagerichte opleidingen van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) Geldend

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Toegestane Shuttles 2015/2016

Uitvoeringsregeling Toegestane Shuttles 2015/2016 Uitvoeringsregeling Toegestane Shuttles 2015/2016 Het bestuur heeft in zijn vergadering op 23 februari 2015 op basis van het Algemeen Wedstrijdreglement, Hoofdstuk II, artikel 4, lid 1 voor het seizoen

Nadere informatie

Stimuleringsregeling duurzame energieproductie (SDE) Voorschotformulier

Stimuleringsregeling duurzame energieproductie (SDE) Voorschotformulier Stimuleringsregeling duurzame energieproductie (SDE) Voorschotformulier Dit formulier is verstrekt door en moet worden ingediend bij: SenterNovem Postbus 10073 8000 GB Zwolle Telefoon 038 455 34 50 Bezoekadres

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 621 Regels met betrekking tot de productie, het transport en de levering van elektriciteit (Elektriciteitswet...) Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen

Nadere informatie

In dit reglement staat beschreven wat de opdracht van de adviescommissie is, hoe de commissie is samengesteld en welke werkwijze ze hanteert.

In dit reglement staat beschreven wat de opdracht van de adviescommissie is, hoe de commissie is samengesteld en welke werkwijze ze hanteert. Reglement adviescommissie add-on Geneesmiddelen Versie 1.0: 20 november 2014 1. Inleiding De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ),

Nadere informatie

Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringstussenpersonen

Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringstussenpersonen EIOPA(BoS(13/164 NL Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringstussenpersonen EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19

Nadere informatie

Certificatieprocedure Voor

Certificatieprocedure Voor Certificatieprocedure Voor DNV-Gecertificeerd Register-Makelaar/Taxateur o.z, DNV-Gecertificeerd Register-Makelaar/Taxateur Agrarisch Vastgoed DNV-Gecertificeerd Register-Makelaar/Taxateur Bedrijfsmatig

Nadere informatie

Centexbel. Algemeen certificatiereglement. Bouwproducten

Centexbel. Algemeen certificatiereglement. Bouwproducten Centexbel Wetenschappelijk en technisch centrum van de Belgische textielnijverheid Algemeen certificatiereglement Bouwproducten ouwproducten_nl.doc saved: 14/08/12 blz. 1 / 9 Inhoud 1Inleiding 3 2Onderwerp

Nadere informatie

StUF XML schemavalidatie minimale eis aan software Proces & Voorwaarden

StUF XML schemavalidatie minimale eis aan software Proces & Voorwaarden StUF XML schemavalidatie minimale eis aan software Proces & Voorwaarden [Geef tekst op] Inhoud 1. Proces en voorwaarden Stuf XML schemavalidatie... 3 1.1 Situatie... 3 1.2 StUF Regiegroep... 3 1.3 Proces...

Nadere informatie

Reglement Erkenning Opleidingsinstituten ATEX

Reglement Erkenning Opleidingsinstituten ATEX Reglement Erkenning Opleidingsinstituten ATEX Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Stichting ATEX Bestuur van Stichting ATEX. b. Opleidingsinstituut Het bedrijf of organisatie

Nadere informatie

Gedragsregels VTU Kisten commissie

Gedragsregels VTU Kisten commissie Doel/doelstelling Het doel van de gedragsregels m.b.t. kisten die geschikt zijn om te worden gecremeerd, is ervoor te zorgen dat de crematie van een kist kan plaatsvinden zonder problemen, waarbij de getekende

Nadere informatie

Keuring van liftinstallaties 1.1.1

Keuring van liftinstallaties 1.1.1 Keuring van liftinstallaties Inhoud 0. Inleiding 3 1. Toepassingsgebied 3 2. Aanwijzingsgegevens Liftinstituut 3 3. Beoordelingscriteria 3 4. Boordelingspunten, keuringsmethoden en procedures van de keuring

Nadere informatie

Versie: 2.0. Update mei 2014 Vastgesteld door: MT Documenteigenaar: Steffie Velthuis Functie: Functie: Jurist Toepassingsgebied: Geheel BJZ

Versie: 2.0. Update mei 2014 Vastgesteld door: MT Documenteigenaar: Steffie Velthuis Functie: Functie: Jurist Toepassingsgebied: Geheel BJZ Kwaliteitshandboek Bureau Jeugdzorg Flevoland Reglement Cliëntenraad Uitgiftedatum: 22 mei 2014 Evaluatiedatum: 22 mei 2016 Vastgesteld op: 2 april 2009 Versie: 2.0. Update mei 2014 Vastgesteld door: MT

Nadere informatie

Standard Operating Procedure

Standard Operating Procedure Standard Operating Procedure STZ SOP: O3 Ontwikkelen, implementeren en beheren van SOP s Distributielijst : STZ Datum : 15-10-2012 Revisiedatum : 15-10-2013 Veranderingen ten opzichte van eerdere versies

Nadere informatie

Instructie met betrekking tot de handel in en bezit van effecten uitgegeven door Van Lanschot

Instructie met betrekking tot de handel in en bezit van effecten uitgegeven door Van Lanschot Instructie met betrekking tot de handel in en bezit van effecten uitgegeven door Van Lanschot Onderstaande instructie geldt ten aanzien van de handel in en het bezit van Financiële Instrumenten uitgegeven

Nadere informatie

Change Management. beschrijving van procedures

Change Management. beschrijving van procedures Change Management beschrijving van procedures Aan: Projectgroep Ontwikkeling FlorEcom (PROF) Van: G. Heemskerk Betreft: FlorEcom change management Versie: 1.3 Datum: 31 januari 2002 1. Inleiding Deze notitie

Nadere informatie

ERKENNINGSREGELING KEURMERK OPLEIDINGSINSTITUTEN BEDRIJFSHULPVERLENING. Uitgave juni 2004

ERKENNINGSREGELING KEURMERK OPLEIDINGSINSTITUTEN BEDRIJFSHULPVERLENING. Uitgave juni 2004 ERKENNINGSREGELING KEURMERK OPLEIDINGSINSTITUTEN BEDRIJFSHULPVERLENING Uitgave juni 2004 NIBHV 2004 Artikel 1 Begrippen Hierna wordt verstaan onder: Erkenningsregeling: de Erkenningsregeling Keurmerk Opleidingsinstituten

Nadere informatie

VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG WWB 2013 GEMEENTE NOORD-BEVELAND

VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG WWB 2013 GEMEENTE NOORD-BEVELAND VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG WWB 2013 GEMEENTE NOORD-BEVELAND Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begrippen. 1 Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 352 Besluit van 17 juli 2012 tot vaststelling van de procedure voor verlenging van vergunningen als bedoeld in artikel 20.2 van de Telecommunicatiewet

Nadere informatie

JC 2014 43 27 May 2014. Joint Committee Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA)

JC 2014 43 27 May 2014. Joint Committee Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA) JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA) 1 Inhoudsopgave Richtsnoeren voor de behandeling van klachten

Nadere informatie

BIJLAGE 4: KEURMERKREGLEMENT IKB KIP

BIJLAGE 4: KEURMERKREGLEMENT IKB KIP BIJLAGE 4: KEURMERKREGLEMENT IKB KIP Het bestuur van de Stichting PLUIMNED, in aanmerking nemende dat het Kip-keurmerk IKB staat ingeschreven bij het Benelux Merkenbureau, ten behoeve van de herkenbaarheid

Nadere informatie

ATA-wegwijzer in vijf stappen

ATA-wegwijzer in vijf stappen ATA-wegwijzer in vijf stappen De erkende kwaliteitsverklaring ATA door Kiwa biedt leveranciers in de drinkwatersector de mogelijkheid om kenbaar te maken dat hun producten voldoen aan criteria die in verband

Nadere informatie

De bestuurder van de Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg te Amsterdam;

De bestuurder van de Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg te Amsterdam; Privacyreglement Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg De bestuurder van de Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg te Amsterdam; Overwegende Dat het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg tot

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 416 Wet van 25 september 2008 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Mijnbouwwet en de Gaswet in verband met toepassing van de rijkscoördinatieregeling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 415 (R1915) Bepalingen omtrent de verlening van visa voor de toegang tot de landen van het Koninkrijk (Rijksvisumwet) Nr. 2 VOORSTEL VAN RIJKSWET

Nadere informatie

Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank.

Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank. Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank. 1 Over op IBAN en SEPA Op dezelfde manier betalen in heel Europa, dat is het doel van SEPA (Single Euro Payments Area). Vanaf

Nadere informatie

Reglement Advies Commissie Toewijzing Arrangementen (ACTA)

Reglement Advies Commissie Toewijzing Arrangementen (ACTA) Reglement Advies Commissie Toewijzing Arrangementen (ACTA) Dit reglement vindt zijn grondslag in de Wet op het Voortgezet Onderwijs (artikel 17a lid 11), de Algemene Maatregel van Bestuur Passend Onderwijs,

Nadere informatie

REGLEMENT PRIVE-BELEGGINGEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN RAAD VAN BESTUUR VAN MACINTOSH RETAIL GROUP NV

REGLEMENT PRIVE-BELEGGINGEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN RAAD VAN BESTUUR VAN MACINTOSH RETAIL GROUP NV REGLEMENT PRIVE-BELEGGINGEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN RAAD VAN BESTUUR VAN MACINTOSH RETAIL GROUP NV Vastgesteld en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 15 december 2004 Definities:

Nadere informatie

Norm voor huisvesting van arbeidsmigranten -> SNF-inhuur-register Normenset

Norm voor huisvesting van arbeidsmigranten -> SNF-inhuur-register Normenset Norm voor huisvesting van arbeidsmigranten -> SNF-inhuur-register Normenset Administratie Norm Kwalificatie Opmerkingen A.1 Uit de administratie van de onderneming blijkt een bewonerslijst met de namen

Nadere informatie

INFOBLAD 01. Toelichting op nieuw TCVT schema W3-11

INFOBLAD 01. Toelichting op nieuw TCVT schema W3-11 INFOBLAD 01 Toelichting op nieuw TCVT schema W3-11 INLEIDING 1.0 Algemeen De Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport (TCVT) beheert alle certificatieschema s in het kader van Verticaal Transport.

Nadere informatie

Nederlands Meetinstituut. Goedgekeurd. Door NMi Keuringen & Kalibraties. NMi Certin B.V.

Nederlands Meetinstituut. Goedgekeurd. Door NMi Keuringen & Kalibraties. NMi Certin B.V. Nederlands Meetinstituut Goedgekeurd Door NMi Keuringen & Kalibraties NMi Certin B.V. Goedgekeurd door NMi Keuringen & Kalibraties NMi Certin B.V. heeft wereldwijde bekendheid als een betrouwbaar en deskundig

Nadere informatie

8.2 Bestelprocedure installaties, machines en gemechaniseerde werktuigen

8.2 Bestelprocedure installaties, machines en gemechaniseerde werktuigen 8.2 Bestelprocedure installaties, machines en gemechaniseerde werktuigen (voor het gemak, een machine = een installatie, machine of gemechaniseerd werktuigen, zoals bedoeld in het artikel 8.1 van het KB

Nadere informatie

Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000

Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000 Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000 1 Algemeen Op grond van de Kaderverordening Subsidieverstrekking van de gemeente Alkmaar kunnen subsidies worden verstrekt.

Nadere informatie

REGLEMENT VOORWETENSCHAP DOCDATA N.V.

REGLEMENT VOORWETENSCHAP DOCDATA N.V. REGLEMENT VOORWETENSCHAP DOCDATA N.V. DOCDATA N.V.'s interne reglement in de zin van artikel 5:65 Wet op het financieel toezicht en artikel 11 van de Richtlijn Marktmisbruik ("Reglement Voorwetenschap").

Nadere informatie

Conformiteitsverklaringen voor mechanische apparaten

Conformiteitsverklaringen voor mechanische apparaten Conformiteitsverklaringen voor mechanische apparaten Best practices Gerdian Jansen Senior Consultant HSE bij HSE-advies B.V. te Bilthoven, www.hse-advies.nl RHVK-Safety Manager SKO niveau 3 Lid normcommissie

Nadere informatie

WETTELIJK KADER BELGIË ONDERHOUD VAN NOODVERLICHTING

WETTELIJK KADER BELGIË ONDERHOUD VAN NOODVERLICHTING WETTELIJK KADER BELGIË WHITE PAPER SAMENVATTING De Belgische wetten en normen die de inspectie en het onderhoud van noodverlichting beschrijven, zijn duidelijk: de beheerder van het gebouw is verantwoordelijk

Nadere informatie

Informatie weegverplichting aan boord

Informatie weegverplichting aan boord Informatie weegverplichting aan boord Vanuit de verordening EG nr. 1224/2009 is het verplicht om visserijproducten te wegen bij de aanlanding voordat de visserijproducten worden opgeslagen, vervoerd of

Nadere informatie

Werkinstructie: Verstrekking maatwerkvoorziening h.o. in de vorm van zorg in natura Versie 02 juli

Werkinstructie: Verstrekking maatwerkvoorziening h.o. in de vorm van zorg in natura Versie 02 juli Werkinstructie: Verstrekking maatwerkvoorziening h.o. in de vorm van zorg in natura Versie 02 juli Aan: Consulenten Wmo 1. Inleiding / de kaders: Ingevolge de Wmo 2015 (artikel 1.2.1, eerste lid) verstrekt

Nadere informatie

Besluit van 8 december 2011, houdende vaststelling Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

Besluit van 8 december 2011, houdende vaststelling Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk Besluit van 8 december 2011, houdende vaststelling Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz.

Nadere informatie

Geldend per 1 augustus 2012

Geldend per 1 augustus 2012 Subsidiereglement Basiskwalificatie Chauffeur Goederenvervoer (voor bedrijven) van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB)

Nadere informatie

1 juli 2010. Aanvullend Reglement voor Wettelijke Certificatieregelingen

1 juli 2010. Aanvullend Reglement voor Wettelijke Certificatieregelingen 1 juli 2010 Aanvullend Reglement voor Wettelijke Certificatieregelingen 1 juli 2010 Aanvullend Reglement voor Wettelijke Certificatieregelingen 2010 Kiwa N.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

Incassoreglement gemeentelijke heffingen GBRD 2013

Incassoreglement gemeentelijke heffingen GBRD 2013 Incassoreglement gemeentelijke heffingen GBRD 2013 De invorderingsambtenaar van de Gemeenschappelijke Belasting- en RegistratieDienst gelet op het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek, de Invorderingswet

Nadere informatie

HERVORMDE STICHTING BEGRAAFPLAATSEN OOSTERWOLDE EN FOCHTELOO HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HERVORMDE STICHTING BEGRAAFPLAATSEN OOSTERWOLDE EN FOCHTELOO HUISHOUDELIJK REGLEMENT DOELSTELLING Paragraaf] BESTUUR Paragraaf 2 HERVORMDE STICHTING BEGRAAFPLAATSEN OOSTERWOLDE EN FOCHTELOO HUISHOUDELIJK REGLEMENT 2010 Het bestuur stelt zich ten doel een goed beheer en verantwoorde exploitatie

Nadere informatie

Certificatiereglement Beter Leven kenmerk. Vleesverwerkende Bedrijven

Certificatiereglement Beter Leven kenmerk. Vleesverwerkende Bedrijven Page 1 of 5 Certificatiereglement Beter Leven kenmerk Vleesverwerkende Bedrijven Versie 1.0 d.d.16.08.2012 Dit certificatiereglement bevat de werkwijze voor het toekennen van certificaten door certificerende

Nadere informatie

Voorschriften Moneycard

Voorschriften Moneycard Voorschriften Moneycard Voorschriften Moneycard Rabobank. Een bank met ideeën. Deze voorschriften zijn een onderdeel van de Algemene Voorwaarden Verstrekken en opladen Moneycards 2013. 1. Starten met de

Nadere informatie

De Vrouwenopvang. MS/DS/FA/JJ/09u.002285. Geachte mevrouw, geachte heer,

De Vrouwenopvang. MS/DS/FA/JJ/09u.002285. Geachte mevrouw, geachte heer, Antwoordnummer 10275, 2280 WB Rijswijk Centraal Orgaan opvang asielzoekers Uitvoeringsorganisatie Rvb De Vrouwenopvang telefoon (0800) 020 10 51 fax (070) 37 27 686 postadres antwoordnummer 10275 2280

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven door middel

Nadere informatie

VERENIGING VOOR DE HOLLANDSE HERDER

VERENIGING VOOR DE HOLLANDSE HERDER VERENIGING VOOR DE HOLLANDSE HERDER PROTOCOLLEN EN BESLUITEN TERZAKE FOKKERIJ Versie 4 Wijzigingen vastgesteld en goedgekeurd Fokkersraadsvergadering 12 november 2012 VOORWAARDEN FOKKERIJ DEEL 1 Artikel

Nadere informatie

Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1

Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1 Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1 1. Toepassingsgebied Deze Specifieke voorwaarden zijn van toepassing op (het gebruik van) het REI-platform. Door het gebruik van het REI-platform

Nadere informatie

1 Inleiding. 1.1 Doel. 1.2 Gerelateerde documenten. 1.3 Documenten historie

1 Inleiding. 1.1 Doel. 1.2 Gerelateerde documenten. 1.3 Documenten historie Project.: Kwaliteitsmanagement bij IBB Sleutelwoorden: Auteur: René Balvers Status: VERTROUWELIJK Ingenieursburo Balvers BV Newtonstraat 27 1704 SB Heerhugowaard The Netherlands Tel. 072 576 2552 Url:

Nadere informatie

Uitgebreide handleiding voor slimme gasmeters in de Landis + Gyr serie E1074059-3455

Uitgebreide handleiding voor slimme gasmeters in de Landis + Gyr serie E1074059-3455 Uitgebreide handleiding voor slimme gasmeters in de Landis + Gyr serie E1074059-3455 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wat is een slimme gasmeter? 3 3. Waar moet een slimme gasmeter aan voldoen? 4 4. Toelating

Nadere informatie

Gedragscode. Branchevereniging VvE Beheerders

Gedragscode. Branchevereniging VvE Beheerders Gedragscode Branchevereniging VvE Beheerders Inhoud 1. Inleiding... 3 2. BVVB Gedragscode 2.1 Communicatie. 3 2.1.1 Informatie.. 3 2.1.2 Geheimhouding 3 2.1.3 Acquisitie.. 3 2.1.4 BVVB. 4 2.2 Betrouwbaarheid

Nadere informatie

3. Betrokkenen: (specifieke) Verantwoordelijkheden / Bevoegdheden

3. Betrokkenen: (specifieke) Verantwoordelijkheden / Bevoegdheden Bestand: Document6 Goedgekeurd door: Revisie: Eigenaar: Datum goedkeuring: Versienummer: 1 Opgesteld door: Functie opsteller: Code: Pagina 1 van 10 1. Doel en Toepassingsgebied Deze procedure legt de afspraken

Nadere informatie

Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Geldermalsen

Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Geldermalsen Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Geldermalsen 1. Begripsomschrijving Reglement ouderraad 1. De stichting De rechtspersoon, Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Geldermalsen (SPGG), waaronder de speelzaallocaties

Nadere informatie

Uitgebreide handleiding voor slimme meters in de Landis + Gyr serie. L+G ZCF110CCtFs2

Uitgebreide handleiding voor slimme meters in de Landis + Gyr serie. L+G ZCF110CCtFs2 Uitgebreide handleiding voor slimme meters in de Landis + Gyr serie L+G ZCF110CCtFs2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wat is een slimme meter? 3 3. Waar moet een slimme meter aan voldoen? 4 4. Toelating

Nadere informatie

de Stichting Nederlands Mediation Instituut, statutair gevestigd te Rotterdam.

de Stichting Nederlands Mediation Instituut, statutair gevestigd te Rotterdam. KLACHTENREGELING NMI De Stichting Nederlands Mediation Instituut kent een klachtenregeling welke ten doel heeft het bevorderen van de kwaliteit van de dienstverlening inzake mediation in het algemeen,

Nadere informatie

Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties,

Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties, Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties, geluidsfragmenten e.d.) is eigendom van ThiemeMeulenhoff, tenzij

Nadere informatie

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Aan het college van burgemeester en schepenen VLAREM-03-140917 In te vullen door de behandelende afdeling dossiernummer

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD BRL 1332 Het thermisch isoleren met een in situ spraysysteem van polyurethaanschuim. Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29

WIJZIGINGSBLAD BRL 1332 Het thermisch isoleren met een in situ spraysysteem van polyurethaanschuim. Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29 Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29 Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 1332 d.d. 2013-01-02. Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door het College van Deskundigen Na-Isolatie d.d. 01-07-2015.

Nadere informatie

Reglement melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen

Reglement melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen Reglement melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen 1 Inleiding Het onderhavige Reglement geeft aan op welke wijze Meldingen als bedoeld in de artikelen 10.40, eerste lid, en 10.38, derde

Nadere informatie

Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit NWO - subsidieverlening

Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit NWO - subsidieverlening Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit NWO - subsidieverlening Preambule NWO beschouwt het als haar taak om te waken over de kwaliteit van het door NWO gefinancierde wetenschappelijk onderzoek.

Nadere informatie

Handleiding voor aansluiten op Digilevering

Handleiding voor aansluiten op Digilevering Handleiding voor aansluiten op Digilevering Versie 1.0 Datum 1 augustus 2013 Status definitief Colofon Projectnaam Digilevering Versienummer 1.0 Contactpersoon Servicecentrum Logius Organisatie Logius

Nadere informatie

BNG Regeling melding (vermeende) misstand

BNG Regeling melding (vermeende) misstand Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 0703750750 www.bngbank.nl BNG Regeling melding (vermeende) misstand BNG Bank is een handelsnaam van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, statutair gevestigd te Den Haag,

Nadere informatie

De Beleidsregel nacalculatie bevat het beleid van de NZa met betrekking tot de beoordeling en afhandeling van de nacalculatie.

De Beleidsregel nacalculatie bevat het beleid van de NZa met betrekking tot de beoordeling en afhandeling van de nacalculatie. Bijlage 1 bij circulaire Care/AWBZ/10/17c BELEIDSREGEL NACALCULATIE Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Reglement Loop met je dokter Loterij

Reglement Loop met je dokter Loterij Reglement Loop met je dokter Loterij Artikel 1, Organisatie 1. Health Foundation Limburg, Turennestraat 33, 6221 AR Maastricht, organiseert de Loop met je dokter Loterij. 2. De afdracht wordt aangewend

Nadere informatie

Afwijkingen inrichting, uitrusting en gebruik luchthavens

Afwijkingen inrichting, uitrusting en gebruik luchthavens Afwijkingen inrichting, uitrusting en gebruik luchthavens Pagina 1 Luchthavens in Nederland zijn ingericht en uitgerust in overeenstemming met (inter)nationale voorschriften. Dit bevordert het veilig gebruik

Nadere informatie

Certificatieschema. Examinatorcertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code

Certificatieschema. Examinatorcertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code Certificatieschema Examinatorcertificatie Start Veilig SWB S2 18-05-2011 18-05-2011 18-05-2011 1 van 8 INHOUD 1. Inleiding 1.1. Algemeen 1.2. 'Start Veilig' 2. Definities 3. Examenprotocol 3.1. Doelstellingen

Nadere informatie

REGLEMENT VOORWETENSCHAP ALS BEDOELD IN ARTIKEL 5:65 WFT

REGLEMENT VOORWETENSCHAP ALS BEDOELD IN ARTIKEL 5:65 WFT REGLEMENT VOORWETENSCHAP ALS BEDOELD IN ARTIKEL 5:65 WFT Dit reglement ("Reglement") is laatstelijk herzien en opnieuw vastgesteld door de Raad van Commissarissen ("Raad van Commissarissen") van VastNed

Nadere informatie

Auteursrecht en STABU. STABU Bezoekadres: Telefoonweg 32 Postbus 36 6712 GC EDE. Tel. 0318 63 30 26 E-mail: info@stabu.nl Website: www.stabu.

Auteursrecht en STABU. STABU Bezoekadres: Telefoonweg 32 Postbus 36 6712 GC EDE. Tel. 0318 63 30 26 E-mail: info@stabu.nl Website: www.stabu. Auteursrecht en STABU STABU Bezoekadres: Telefoonweg 32 Postbus 36 6712 GC EDE Tel. 0318 63 30 26 E-mail: info@stabu.nl Website: www.stabu.org In het kort: De bouwwereld is constant aan veranderingen onderhevig

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een financiële tussenkomst bij de plaatsing van een AED-toestel

Aanvraagformulier voor een financiële tussenkomst bij de plaatsing van een AED-toestel Aanvraagformulier voor een financiële tussenkomst Aanvragende vereniging, organisatie of handelszaak, verder vermeld als de aanvrager: Persoon die deze vereniging, organisatie of handelszaak vertegenwoordigt

Nadere informatie

Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend glas.

Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend glas. Gemeentebestuur Kruisstraat 2 3390 Tielt-Winge tel. 016 63 40 08 - fax 016 63 95 48 info@tielt-winge.be - www.tielt-winge.be Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend

Nadere informatie

Stroomdiagram zorg. Versie september 2008

Stroomdiagram zorg. Versie september 2008 Stroomdiagram zorg Versie september 2008 1 Fase 1: Reguliere zorg in de groep Start 2. Lkr differentieert: * aanpassing leerstof (weektaak) * instructie (afpelmodel) * leertijd (zelfstandig werken) 1.

Nadere informatie

Uitgebreide handleiding voor slimme gasmeters in de Landis + Gyr serie E06C4056-4555

Uitgebreide handleiding voor slimme gasmeters in de Landis + Gyr serie E06C4056-4555 Uitgebreide handleiding voor slimme gasmeters in de Landis + Gyr serie E06C4056-4555 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wat is een slimme gasmeter? 3 3. Waar moet een slimme gasmeter aan voldoen? 4 4. Toelating

Nadere informatie

FACILITATIEOVEREENKOMST

FACILITATIEOVEREENKOMST FACILITATIEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. Raedthuys Energie B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Enschede, kantoorhoudende aan

Nadere informatie

Deelnemersreglement Instantloterij

Deelnemersreglement Instantloterij Deelnemersreglement Instantloterij Dit reglement heeft instemming verkregen van de Kansspelautoriteit en is geldig vanaf 15 oktober 2014. is een merk van de lotto. Stichting de Nationale Sporttotalisator

Nadere informatie

Reglement. houdende de uitwerking van artikel 7.4 van de Gedragscode. Herzien 1 maart 2013

Reglement. houdende de uitwerking van artikel 7.4 van de Gedragscode. Herzien 1 maart 2013 Reglement houdende de uitwerking van artikel 7.4 van de Gedragscode Herzien 1 maart 2013 Afdeling 1. Inleidende bepalingen Artikel 1. Definitiebepalingen De definitiebepalingen uit de Gedragscode gelden

Nadere informatie

lil PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad Eerste wijziging Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Flevoland 2016

lil PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad Eerste wijziging Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Flevoland 2016 PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad 2015/25 Nummer 1788278 Eerste wijziging Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Flevoland 2016 lil Gedeputeerde Staten van Flevoland maken gelet op het bepaalde

Nadere informatie

W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER

W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Braaimaster: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Medemblik, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer

Nadere informatie

Dit document is alleen geldig op de aangegeven printdatum, tenzij de volgende gegevens zijn ingevuld:

Dit document is alleen geldig op de aangegeven printdatum, tenzij de volgende gegevens zijn ingevuld: Documentgegevens Titel Werkgebied Sanctiebeleid bij niet naleven van de regels, voorschriften en instructies Personeel: Arbo Dit document is alleen geldig op de aangegeven printdatum, tenzij de volgende

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagement Plan

Kwaliteitsmanagement Plan Kwaliteitsmanagement Plan Naam Functie Datum Handtekening voor akkoord D.R. van den Berg / M.H.A. Brugman Auteur 18-01-2016 B. Safari Verantwoordelijk directielid 18-01-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 2502

Wijzigingsblad BRL 2502 Wijzigingsblad BRL 2502 Korrelvormig materialen met een volumieke massa van ten minste 2000 kg/m 3 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door College van Deskundigen Korrelvormige

Nadere informatie