Reglement. voor het. meterparkbeheer van in gebruik zijnde energiehoeveelheidsmeters voor grootverbruikaansluitingen. (Reglement Meterparkbeheer GV)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement. voor het. meterparkbeheer van in gebruik zijnde energiehoeveelheidsmeters voor grootverbruikaansluitingen. (Reglement Meterparkbeheer GV)"

Transcriptie

1 VMNED Reglement voor het meterparkbeheer van in gebruik zijnde energiehoeveelheidsmeters voor grootverbruikaansluitingen (Reglement Meterparkbeheer GV) Hilversum, 10 december 2015

2 Versie overzicht VMNED Eerste versie, opgesteld op basis van PMB 11-08a, Reglement Meterpools te, Arnhem, 24 mei Vastgesteld op 10 oktober 2013 op de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Meetbedrijven Nederland. VMNED Tweede versie Enkele redactionele wijzigingen Turbinegasmeters 100% controle, gelijkmatige verdeling, 5 jaar na plaatsing of controle De coördinator definieert de te controleren populaties vóór 1 december (ipv 1 november) overeenkomstig KV Vastgesteld op 12 december 2013 op de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Meetbedrijven Nederland. VMNED Derde versie Duidelijk is gemaakt dat er twee verschillende systemen in dit Reglement voorkomen: meterpool geldt alleen voor gas en systeem voor kwh-meetinrichtingen gaat gelden als omschrijving voor E (de E-procedures zijn ook specifieker uitgewerkt); Het E-deel is mede daardoor inhoudelijk gewijzigd: het G-deel alleen tekstueel; Ook de Toetredingsverklaring is hierop aangepast; Bijlage 1 is gesplitst in Bijlage 1a (definities Gas) en 1b (definities E) Tevens is de rol van de Toezichthouder TENNET bij GV-E explicieter uitgewerkt; De coördinator E hoeft zelf niet meer te beschikken over een ijklaboratorium en zal ook de ijkmiddelen niet zelf meer kalibreren: de deelnemers schakelen hiervoor een Erkend Keurder in; Tevens zijn de namen van de coördinatoren geschrapt; Bij de audits wordt verwezen naar een jaarlijks auditplan waarin e.e.a. nader is gespecificeerd. Vastgesteld op 10 december 2015 op de Algemene Vergadering van de Vereniging Meetbedrijven Nederland, in acht nemende de opmerkingen van Verispect. Reglement Meterparkbeheer GV Pagina 2 van 70

3 Inhoud Inleiding 5 1 Algemeen deel Scope Doelstelling Voorwaarden voor deelname Toetreding, duur en beëindiging van deelname Opdracht aan coördinator Samenwerkingsovereenkomst Toezichthouder Coördinator Organisatie en besluitvorming Deelnemer Naleving en Sancties Geschillenregeling 15 2 Steekproefsysteem voor balgengasmeters, rotorgasmeters en EVHI s Algemeen Metercodes, meterbestanden en populatie-indeling Steekproefgrootte Controle van meters Beoordelingscriteria populaties op basis van variabelencontrole Vaststelling Populatiebesluit Verwijderen van de afgekeurde of gesaneerde populaties Nakeur van niet goedgekeurde populaties Controle op nakeur en op verwijdering van afgekeurde meters 22 3 Systeem voor turbinegasmeters Sanering van turbinegasmeters Controlemetingen van turbinegasmeters Behandeling en opslag van turbinegasmeters 24 4 Systeem voor kwh-meters 25 Bijlage 1a Begrippen en definities m.b.t. meterpools 27 Bijlage 1b Begrippen en definities m.b.t. het systeem voor kwh-meetinrichtingen 30 Bijlage 2 Kenmerken via metercodering en populatie-indeling (meterpools) 32 Reglement Meterparkbeheer GV Pagina 3 van 70

4 Bijlage 3 Bouwjaar(groepen) en controlejaren (meterpools) 36 Bijlage 4 A-select trekken van de steekproef (meterpools) 39 Bijlage 5 Algemene bepalingen voor controle van meters (meterpools) 41 Bijlage 6 Controle balgengasmeters (meterpools) 44 Bijlage 7 Controle rotor- en turbinegasmeters (meterpools) 49 Bijlage 8 Controle EVHI s (meterpools) 51 Bijlage 9 Controle-installaties, controlemeters en ijkmeters. 53 Bijlage 10 Aanleveren bestanden 60 Bijlage 11 Meterregister 66 Bijlage 12 Controle één jaar na bouwjaar (meterpools) 68 Bijlage 13 Revisie en reparatie van meters 69 Bijlage 14 Toetredingsverklaring 70 Reglement Meterparkbeheer GV Pagina 4 van 70

5 Inleiding In dit reglement worden twee systemen beschreven van systematische periodieke controle van in gebruik zijnde energiehoeveelheidmeters en volumeherleidingsinstrumenten: 1. zoals bedoeld in artikel van de Meetcode Elektriciteit en in artikel van de Meetvoorwaarden Gas RNB (merendeels steekproefmethodiek: verder vermeldt als meterpoolsysteem); 2. zoals bedoeld in Bijlage 3 van de Meetcode Elektriciteit voor indirect aangesloten kwh-meters als mede direct aangesloten kwh-meters in grootverbruikaansluitingen met een totale maximale doorlaatwaarde groter dan 3 x 80A (100%-controle van in gebruik zijnde kwh-meetinrichtingen: verder vermeldt als systeem voor kwh-meetinrichtingen). Dit reglement wordt aangehaald als Reglement Meterparkbeheer GV. Ad. 1: Dit reglement is niet van toepassing op het meterparkbeheer van in gebruik zijnde direct aangesloten kwh-meters kleiner dan of gelijk aan 3 x 80 A in grootverbruikaansluitingen zoals bedoeld in artikel 1, lid 2 of lid 3 van de Wet: deze vallen onder het Reglement KV. Genoemde verwijzing naar de Meetcode Elektriciteit heeft daarom voor de kwh-meters bedoeld in het Reglement GV geen betekenis. De systemen zijn bedoeld voor: Balgengasmeters groter dan 40 m 3 /h, rotorgasmeters en turbinegasmeters volumeherleidingsinstrumenten (verder te noemen: EVHI s) indirect aangesloten kwh-meters alsmede direct aangesloten kwh-meters bij een aansluiting groter dan 3 x 80 A De systemen worden uitgevoerd in opdracht van de deelnemende meetverantwoordelijken gezamenlijk, die elkaar ontmoeten in de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Meetbedrijven Nederland (ALV VMNED). De deelnemende meetverantwoordelijken (verder te noemen: deelnemers) hebben daartoe een toetredingsverklaring gezonden aan VMNED (verder te noemen: beheerder). De coördinatoren 1 betrokken bij het systeem voor kwh-meters respectievelijk gashoeveelheidmeters en EVHI s en hebben hiervoor een opdracht ontvangen van VMNED (beheerder). Verder auditen de coördinatoren de deelnemers waarbij wordt nagegaan of de deelnemers zich houden aan het gestelde in het reglement. De coördinator voor de meterpool (gas) heeft een samenwerkingsovereenkomst met Verispect (toezichthouder) waarin is vastgelegd dat Verispect bij het uitoefenen van toezicht op het hierboven omschreven systeem rekening houdt met de bevindingen van deze coördinator. Reglement Meterparkbeheer GV Pagina 5 van 70

6 De coördinator voor het systeem voor kwh-meetinrichtingen heeft een samenwerkingsovereenkomst met TENNET (netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet) waarin is vastgelegd dat TENNET bij het uitoefenen van toezicht op het hierboven omschreven systeem voor kwh-meetinrichtingen rekening houdt met de bevindingen van deze coördinator. Het hierboven omschreven systeem van systematische (steekproefsgewijze) periodieke controle van in gebruik zijnde gashoeveelheidmeters en volumeherleidingsinstrumenten wordt verder genoemd het meterpoolsysteem. Het hierboven omschreven systeem van systematische periodieke controle van in gebruik zijnde kwhmeetinrichtingen wordt verder genoemd het systeem voor kwh-meetinrichtingen. Energiehoeveelheidmeters en volumeherleidingsinstrumenten kunnen worden samengevat onder de noemer meters : bij elektriciteitsmetingen wordt bedoeld kwh-meetinrichtingen. Dit reglement is naast de Meetvoorwaarden Gas - RNB en Meetcode Elektriciteit, ook gebaseerd op onderdelen van de Metrologiewet. Reglement Meterparkbeheer GV Pagina 6 van 70

7 In onderstaand schema zijn de relaties tussen de verschillende partijen weergegeven. Ministerie van EZ Beheerder (Vereniging Meetbedrijven Nederland) Technische Werkgroep Toezichthouder (Verispect/Tennet) Toetredingsverklaring Samenwerkingsovereenkomst Coördinatieopdracht van Beheerder Coördinatoren Deelnemers (MV-en) Reglement Meterparkbeheer GV Pagina 7 van 70

8 Korte omschrijving van het systeem Balgengasmeters, rotorgasmeters en EVHI s Bij de meterpools wordt het totale bestand aan meters verdeeld in verschillende homogene populaties. Uitgangspunt is dat meters niet allemaal worden gecontroleerd, maar dat er in plaats daarvan periodiek van elke populatie een representatieve steekproef wordt genomen. Op basis van de controleresultaten van de meters die deel uitmaken van deze steekproef wordt een complete populatie goedgekeurd of afgekeurd. Als een populatie balgengasmeters wordt afgekeurd, moeten alle meters die deel uitmaken van deze populatie worden vervangen. Als een populatie rotorgasmeters of EVHI s niet wordt goedgekeurd, worden alle rotorgasmeters of EVHI s die deel uitmaken van deze populatie uiterlijk in het tweede jaar volgend op het controlejaar individueel gecontroleerd (en individueel goed- of afgekeurd). Grote kwh-meters en turbinegasmeters Indirect aangesloten kwh-meters alsmede direct aangesloten kwh-meters bij een aansluiting groter dan 3 x 80 A en turbinegasmeters worden periodiek gecontroleerd (100 % controle). Een uitzondering hierop zijn de kleine turbinegasmeters ( G650). Deze meters worden binnen een termijn van 5 jaar, gerekend vanaf 2012, vervangen door rotorgasmeters, met uitzondering van turbinegasmeters die worden toegepast voor kritische bedrijfsprocessen. Deze zogeheten kritische turbinegasmeters en de grote turbinegasmeters (> G650) worden periodiek gecontroleerd (100 % controle). Goedkeuring van het systeem Het meterpoolsysteem voor gashoeveelheidmeters en EVHI s zoals omschreven in dit reglement is door Verispect (toezichthouder) beoordeeld op basis van de door Verispect vastgestelde beoordelingscriteria. Het systeem van systematische (steekproefsgewijze) periodieke controle van in gebruik zijnde gasmeters en EVHI s zoals omschreven in dit reglement is conform artikel van de Meetvoorwaarden Gas - RNB door de door de overheid aangestelde toezichthouder (Verispect) goedgekeurd. Het systeem van systematische periodieke controle van in gebruik zijnde kwh- meetinrichtingen zoals omschreven in dit reglement is door TENNET (toezichthouder) goedgekeurd. De inhoud van dit reglement wordt vastgesteld en zonodig gewijzigd door VMNED (de beheerder) na voorafgaande schriftelijke goedkeuring door Verispect resp. TENNET (toezichthouder). Indeling Het reglement bestaat uit een algemeen deel (hoofdstuk 1) waarin de verschillende rollen zijn aangegeven, een deel (hoofdstuk 2) met de opzet van het steekproefsysteem voor de balgengasmeters, rotorgasmeters en EVHI s en een deel (hoofdstuk 3 en 4) waarin het systeem (sanering en 100% controle) van de turbinegasmeters en het systeem (100% controle) voor de grote kwh-meters is beschreven. Reglement Meterparkbeheer GV Pagina 8 van 70

9 1 Algemeen deel 1.1 Scope Dit reglement is van toepassing op het meterpoolsysteem en op het systeem voor kwhmeetinrichtingen voor grootverbruikaansluitingen, zoals uitgevoerd in opdracht van de deelnemende erkende meetverantwoordelijken gezamenlijk. 1.2 Doelstelling In dit reglement worden de voorwaarden voor deelname aan het meterpoolsysteem c.q. aan het systeem voor kwh-meetinrichtingen en de rechten en plichten van de deelnemers aan deze systemen nader vastgelegd. Deze bestaan in ieder geval uit: het tijdig, juist en volledig informeren van de coördinator over de aanwezige meetinrichtingen; het (laten) uitvoeren van de controles zoals aangegeven door de coördinator van de meterpool (gas) resp. zoals aangegeven in Bijlage 3 van de Meetcode Elektriciteit m.b.t. het systeem voor kwh-meetinrichtingen; m.b.t. in gebruik zijnde gashoeveelheidsmeters en volumeherleidingsinstrumenten: het tijdig en volledig verwijderen van de - conform het door de toezichthouder goedgekeurde en door de beheerder geaccepteerde populatiebesluit - afgekeurde populaties; m.b.t. in gebruik zijnde kwh-meetinrichtingen: het tijdig en volledig vervangen van de afgekeurde delen in het primaire deel van de kwh-meetinrichting door de netbeheerder en/of in het secundaire deel van de kwh-meetinrichting door de deelnemer op basis van de door de deelnemer uitgevoerde controles conform Bijlage 3 van de Meetcode Elektriciteit en tevens op basis van de door de deelnemer geaccepteerde audit-rapporten conform de procedure vastgelegd in welke de kwaliteit van de uitgevoerde controles door de deelnemers onderbouwen; het meebetalen aan de kosten van het meterpoolsysteem en aan het systeem voor kwhmeetinrichtingen (volgens een door de beheerder vastgestelde verdeelsleutel). 1.3 Voorwaarden voor deelname Voor deelname aan het meterpoolsysteem c.q. aan het systeem voor kwh-meetinrichtingen komen in aanmerking de meetverantwoordelijken: die voor de werkzaamheden die betrekking hebben op het beheer van meetinrichtingen in het bezit zijn van een geldig ISO 9001-certificaat en die in het bezit zijn van een erkenning als meetverantwoordelijke en die lid of aspirant-lid zijn van VMNED. 1.4 Toetreding, duur en beëindiging van deelname Toetreding tot het meterpoolsysteem c.q. tot het systeem voor kwh-meetinrichtingen geschiedt door ontvangst door de beheerder van de door de in artikel 1.3 bedoelde meetverantwoordelijke ondertekende toetredingsverklaring. Reglement Meterparkbeheer GV Pagina 9 van 70

10 1.4.2 Met het ondertekenen van de toetredingsverklaring verklaart de deelnemer tevens alle noodzakelijke medewerking te verlenen aan de coördinator bij de door deze uit te voeren audits. Ook indien taken door de deelnemer worden uitbesteed, wordt bij de audits aan de coördinator alle noodzakelijke medewerking verleend Deelname aan het systeem kan te allen tijde worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Beëindiging van deelname aan het systeem bevrijdt de deelnemer die heeft opgezegd niet van de verplichtingen ten aanzien van de lopende activiteiten van een controlejaar of van verplichtingen voortvloeiende uit activiteiten van dat controlejaar Een deelnemer is gerechtigd zijn deelname aan het systeem op te zeggen bij wijziging van het reglement die een majeure wijziging van de eigen bedrijfsvoering vergt. De opzegging gaat niet eerder in dan het moment dat de wijziging wordt geëffectueerd. Hierbij is de deelnemer die heeft opgezegd niet gehouden om eventuele verplichtingen die gerelateerd zijn aan de wijziging, te voldoen Opzegging van deelname dient te geschieden bij aangetekende brief aan de beheerder. De beheerder zendt een bevestiging hiervan aan de betreffende deelnemer en informeert de overige deelnemers, evenals de coördinator en de toezichthouder. 1.5 Opdracht aan coördinator De beheerder geeft aan de coördinator opdracht om de coördinatiewerkzaamheden en de werkzaamheden met betrekking tot de audits uit te voeren De in het vorige lid bedoelde coördinatiewerkzaamheden bestaan uit: het controleren op juistheid en volledigheid van de aangeleverde gegevens uit het meterregister; het jaarlijks informeren van de beheerder over de aantallen meters per deelnemer die deel uitmaken van het systeem voor systematische periodieke controle van in gebruik zijnde meters; het beoordelen van de (aangeleverde) meetresultaten; alsmede uit (niet van toepassing voor kwh meters): het beheren van een administratief systeem voor metercodering ; het definiëren van populaties en het per populatie vaststellen hoeveel meters elke deelnemer moet controleren ; het opstellen van een concept populatiebesluit ; het verwerken van de door de beheerder ingestelde technische werkgroep opgestelde commentaren op het concept populatiebesluit ; het namens de deelnemers ter goedkeuring aanbieden van het gewijzigde concept populatiebesluit aan de toezichthouder ; het op basis van het door de beheerder geaccepteerde populatiebesluit informeren van elke deelnemer over de consequenties van het populatiebesluit voor de populaties van die deelnemer. Reglement Meterparkbeheer GV Pagina 10 van 70

11 alsmede uit (alleen van toepassing voor het systeem van kwh-meetinrichtingen): het door de coördinator bepalen van de per kalenderjaar uit te voeren audits per deelnemer conform hoofdstuk 4 onder opgave van de aansluitingen waarin de te controleren meetinrichtingen zijn geïnstalleerd en de te auditen medewerkers van de deelnemers; het opstellen door de coördinator van een concept audit-rapport (nog te ondertekenen door de deelnemer) per meetinrichting en het binnen zes weken na de audit verzenden hiervan aan de deelnemer; de coördinator ontvangt binnen zes weken het door de deelnemer ondertekende concept auditrapport en zendt het geaccordeerde audit-rapport ter informatie aan de toezichthouder conform ; de coördinator informeert de beheerder en de toezichthouder indien er structurele afwijkingen worden geconstateerd n.a.v. de audits; de coördinator informeert tevens de beheerder en de toezichthouder indien er structurele afwijkingen worden gerapporteerd tijdens de audits door de deelnemers op basis van alle door de deelnemers uitgevoerde controles; de coördinator informeert de beheerder en de toezichthouder indien de Meetcode Elektriciteit aanleiding geeft tot verschillende interpretaties De in het eerste lid bedoelde werkzaamheden met betrekking tot de audits bestaan uit: het beoordelen van de kwaliteits- en procedurehandboeken van de deelnemers; het uitvoeren van een eerste audit en periodieke audits conform het gestelde in om vast te stellen of door de deelnemers wordt voldaan aan de voorwaarden genoemd in dit reglement In de opdracht van de beheerder aan de coördinator wordt vastgelegd dat de coördinator een samenwerkingsovereenkomst heeft met de toezichthouder die voldoet aan het gestelde in Samenwerkingsovereenkomst Tussen de toezichthouder en de coördinator wordt een samenwerkingsovereenkomst gesloten In de samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd dat de coördinator tijdens de audits nagaat of alle betrokkenen zich houden aan het gestelde in dit reglement en dat de toezichthouder bij het uitoefenen van toezicht op energiehoeveelheidsmeters rekening houdt met de bevindingen van de coördinator. 1.7 Toezichthouder Samenwerkingsovereenkomst De toezichthouder heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de coördinator, waarin is vastgelegd dat: de coördinator de werkzaamheden zoals vastgelegd in dit reglement coördineert en door middel van audits nagaat of de door de deelnemers uit te voeren werkzaamheden conform het reglement worden uitgevoerd; Reglement Meterparkbeheer GV Pagina 11 van 70

12 de toezichthouder bij het uitoefenen van toezicht op kwh-meters/meetinrichtingen, gasmeters en EVHI s rekening houdt met de bevindingen van de coördinator Toezicht in het kader van de Meetvoorwaarden Gas - RNB en de Meetcode Elektriciteit De toezichthouder beoordeelt de participatie aan en de uitvoering van het meterpoolsysteem c.q. het systeem voor kwh-meetinrichtingen op basis van het Reglement Meterparkbeheer en van de rapportages van de coördinatoren. Voor het systeem voor kwh-meetinrichtingen geldt dat de toezichthouder alle informatie beoordeelt zoals ontvangen van de coördinator (zie 1.5.2) en welke betrekking kan hebben op: a. de conclusies vermeld in de geaccordeerde audit-rapporten; b. de door de coördinator gerapporteerde structurele afwijkingen geconstateerd n.a.v. de audits; c. de door de coördinator gerapporteerde structurele afwijkingen vermeld tijdens de audits door de deelnemers op basis van alle door de deelnemers uitgevoerde controles; d. indien de Meetcode Elektriciteit aanleiding geeft tot verschillende interpretaties. Daarbij kan het gaan om: a. Het niet tijdig vervangen van de afgekeurde delen in het secundaire deel van de meetinrichting (dit deel is onder beheer van de deelnemer); b. Het niet tijdig vervangen van de afgekeurde delen in het primaire deel van de meetinrichting (dit deel is onder beheer van de desbetreffende netbeheerder); c. Het niet tijdig vervangen van het genoemde onder a en/of b indien de Meetcode Elektriciteit aanleiding geeft tot verschillende interpretaties; d. Onderdelen van de procedures vastgelegd in hoofdstuk 4. De toezichthouder spreekt de verantwoordelijke partij er op aan indien sprake is van niet tijdige vervanging van afgekeurde onderdelen van de kwh-meetinrichting en de daarbij behorende interpretatie van de Meetcode Elektriciteit indien deze definitieve interpretatie vereist door de toezichthouder. De desbetreffende netbeheerder wordt alleen aangesproken indien het primaire deel afgekeurde onderdelen bevat: de desbetreffende deelnemer wordt aangesproken over afkeur in beide delen van de meetinrichting. De toezichthouder informeert de beheerder hierover. 1.8 Coördinator Coördinatie In het kader van de coördinatieovereenkomst tussen de coördinator en de beheerder coördineert de coördinator alle werkzaamheden die verband houden met het meterpoolsysteem c.q. het systeem voor kwh-meetinrichtingen De coördinator draagt er zorg voor dat de toezichthouder, de deelnemers en de beheerder alle noodzakelijke informatie ontvangen die zij nodig hebben om hun in dit reglement genoemde taken uit te voeren. Reglement Meterparkbeheer GV Pagina 12 van 70

13 1.8.2 Auditing In het kader van de samenwerkingsovereenkomst tussen de coördinator en de toezichthouder voert de coördinator audits uit bij de deelnemers, die gericht zijn op de verplichtingen van de deelnemer die zijn vastgelegd in dit reglement. Naast audits maken voortgang/evaluatiegesprekken onderdeel uit van de controle die door de coördinator wordt uitgevoerd De coördinator houdt bij de audits en voortgang/evaluatiegesprekken rekening met het feit dat de deelnemer voor de werkzaamheden die betrekking hebben op het beheer van de meetinrichting beschikt over een kwaliteitssysteem dat voldoet aan ISO De audits worden in het algemeen minimaal éénmaal per jaar gehouden en vinden plaats op willekeurige tijdstippen. De coördinator meldt zijn bezoek vooraf aan bij de deelnemer. Op grond van de resultaten van de audits kan de coördinator de frequentie van de audits verhogen of verlagen. Voor het systeem voor kwh-meetinrichtingen is de procedure verder uitgewerkt in hoofdstuk Indien de deelnemer werkzaamheden, die naar het oordeel van de coördinator van invloed zijn op de kwaliteit van het systeem, uitbesteedt aan een derde, wordt ook deze derde geaudit De deelnemer of de derde waaraan werkzaamheden zijn uitbesteed verleent alle noodzakelijke medewerking aan de audit. Alle voor de audit van belang zijnde zaken dienen beschikbaar te zijn voor de coördinator De coördinator verstrekt binnen zes weken na de audit een rapportage over de audit aan de deelnemer en aan de toezichthouder: voor het systeem van kwh-meetinrichtingen geldt verder het gestelde in Organisatie en besluitvorming Besluiten die betrekking hebben op het meterpoolsysteem c.q. het systeem voor kwhmeetinrichtingen worden genomen door de aan dit systeem deelnemende bedrijven, ter vergadering bijeen. Het betreft besluiten over: (de inhoud van) het reglement; de opdracht van de beheerder aan de coördinator; vaststelling begroting en de daarbij behorende kostenverdeelsleutel; hoogte van de eventuele vergoeding per gecontroleerde meter; vaststelling jaarverslag inclusief financiële verantwoording; meterpoolsysteem voor gashoeveelheidsmeters en EVHI s: acceptatie populatiebesluit 1 (na goedkeuring door de toezichthouder); meterpoolsysteem voor gashoeveelheidsmeters en EVHI s: afwijkingen van de termijn waarbinnen afgekeurde populaties moeten zijn verwijderd (in overleg met de toezichthouder); systeem voor kwh-meetinrichtingen: aanpassing van dit Reglement en/of wijzigingsvoorstellen van de Meetcode Elektriciteit naar aanleiding van de audits en op 1 Het niet accepteren van het populatiebesluit houdt feitelijk een inherente afwijzing in van het meterpoolsysteem. Reglement Meterparkbeheer GV Pagina 13 van 70

14 voorstel van de technische werkgroep grootverbruik elektriciteit, de coördinator en de toezichthouder; systeem voor kwh-meetinrichtingen: voorgestelde maatregelen door de toezichthouder indien afgekeurde delen van meetinrichtingen (secundair deel onder beheer van de deelnemers; primair deel onder beheer van de netbeheerders) niet tijdig zijn vervangen; het concluderen dat een deelnemer niet meer participeert in het systeem De beheerder voert het secretariaat van het meterpoolsysteem c.q. het systeem voor kwhmeetinrichtingen met ten minste de volgende taken: de organisatie van de vergaderingen als bedoeld in het vorige lid (opstellen en verspreiden documenten, uitnodigen deelnemers, beschikbaarheid vergaderruimte, etc.). Bij de planning van de bijeenkomsten (tijdstip en locatie) wordt rekening gehouden met de wensen van de deelnemers; het opstellen van een verslag van hetgeen tijdens de vergadering is besproken. Het verslag bevat ten minste de essentie van de gevoerde discussies, de standpunten van de aanwezige deelnemers en de conclusies als verwoord door de voorzitter; tijdige verzending van het verslag; het beheer van inkomsten en uitgaven De in genoemde besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen Elke deelnemer heeft één stem De beheerder informeert TenneT over het systeem van systematische periodieke controle van in gebruik zijnde kwh-meetinrichtingen en de participatie van de deelnemers De beheerder stelt technische werkgroepen in waarin personen zitting hebben die ter zake kundig zijn en die in de uitoefening van een beroep of bedrijf meetinstrumenten controleren of onderhouden De technische werkgroep grootverbruik gas beoordeelt samen met de coördinator het conceptpopulatiebesluit onderdeel uitmakend van het meterpoolsysteem voor gashoeveelheidmeters en EVHI s en adviseert de toezichthouder daarover Deelnemer De deelnemer betaalt aan de beheerder de kosten die voortvloeien uit de door de beheerder vastgestelde begroting en de daarbij behorende kostenverdeelsleutel De deelnemer verleent alle gevraagde medewerking aan de coördinator bij de uitvoering van diens coördinatie en auditing taken De deelnemer aan het meterpoolsysteem voor gashoeveelheidmeters en EVHI s houdt zich aan het door de toezichthouder goedgekeurde en door de beheerder geaccepteerde populatiebesluit De deelnemer aan het systeem voor kwh-meetinrichtingen houdt zich aan de consequenties voortvloeiend uit de geaccepteerde auditrapporten en aan de consequenties voortvloeiend uit alle door de deelnemers verrichtte controles conform Bijlage 3 van de Meetcode Elektriciteit waarbij Reglement Meterparkbeheer GV Pagina 14 van 70

15 de deelnemer m.b.t. de afgekeurde onderdelen van het primaire deel van de kwh-meetinrichting alleen een meldingsplicht heeft aan de beheerder hiervan zijnde de netbeheerder Naleving en Sancties Iedere deelnemer draagt zowel afzonderlijk als in gezamenlijkheid zorg voor de naleving van het reglement De deelnemers als bedoeld in artikel zien toe op de naleving van het in het reglement gestelde door de deelnemers Indien een deelnemer in gebreke blijft kan deze na voorafgaande waarschuwing door de beheerder door middel van een besluit daartoe als bedoeld in artikel 1.9.1, tijdelijk, dan wel definitief worden uitgesloten van deelname aan het meterpoolsysteem c.q. aan het systeem voor kwh-meetinrichtingen Een deelnemer aan het meterpoolsysteem voor gashoeveelheidmeters en EVHI s die in een door de deelnemers geaccepteerd populatiebesluit genoemde afgekeurde populaties niet tijdig en volledig verwijdert (uitgezonderd specifieke probleemgevallen die als dossiermeters zijn aangemerkt), participeert niet meer in het meterpoolsysteem Geschillenregeling De deelnemers zijn verplicht om eventuele geschillen met andere deelnemers over de uitvoering van het reglement in eerste instantie met die andere deelnemer te bespreken en te trachten om bilateraal tot een oplossing te komen Indien en voor zover het bepaalde in het vorige lid, niet tot de oplossing van een geschil leidt, dienen de deelnemers hun geschil op te lossen met behulp van mediation conform het daartoe strekkende reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam, zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de mediation Indien Mediation als bedoeld in het voorgaande lid niet tot resultaten leidt, zal het geschil worden beslecht door arbitrage van het Nederlands Arbitrage Instituut volgens het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut De leden 2 en 3 zijn van overeenkomstige toepassing indien een deelnemer zich niet kan vinden in een besluit als bedoeld in artikel van dit reglement. Reglement Meterparkbeheer GV Pagina 15 van 70

16 2 Steekproefsysteem voor balgengasmeters, rotorgasmeters en EVHI s. 2.1 Algemeen Het hier beschreven steekproefsysteem wordt toegepast voor in gebruik zijnde balgengasmeters, rotorgasmeters en EVHI s voor grootverbruikaansluitingen gas en worden in dit hoofdstuk aangeduid met meter(s) Het steekproefsysteem is een enkelvoudig steekproefsysteem berustend op variabelencontrole, waarbij de steekproef aan bepaalde populaties in één jaar volledig wordt uitgevoerd en waarbij iedere populatie periodiek wordt gecontroleerd Populaties bestaande uit minder dan 4 meters, worden niet beoordeeld als populaties maar als individuele meters. Goed- en afkeur geschiedt daarbij op basis van de individuele controles. Deze populaties worden ook vermeld in het Populatiebesluit De deelnemer mag meters niet vervangen gedurende het controlejaar voor de desbetreffende meters en gedurende de vier maanden voorafgaande aan dit controlejaar. Dit is niet van toepassing als er sprake is van: sanering van een gehele populatie, sanering van een volledige deelpopulatie - die in beheer is bij één deelnemer - na overleg met de deelnemer(s) van de overige deelpopulatie(s), individuele controles zoals genoemd in of steekproefsgewijze controles zoals genoemd in specifieke gevallen als storingen en klantbelangen. De deelnemer informeert de coördinator over saneringen van de in dit artikel genoemde (deel-) populaties Om eventuele onvolkomenheden van recent geplaatste meters of EVHI s zo snel mogelijk te signaleren, kunnen nieuw geplaatste populaties van meters of EVHI s worden onderworpen aan de controle één jaar na bouwjaar. Zie bijlage Metercodes, meterbestanden en populatie-indeling De coördinator beheert een administratief systeem voor metercodering, dat voldoet aan de eisen zoals die in bijlage 2 bij dit reglement zijn vastgelegd, waarmee alle in gebruik zijnde gasmeters en EVHI s die deel uitmaken van het meterpoolsysteem kunnen worden aangeduid met een unieke code per type meter De deelnemers worden door de coördinator geïnformeerd over de wijze waarop de gasmeters en EVHI s zijn gecodeerd De deelnemers leggen in hun meterregister de metercode vast van elke gasmeter en van elk EVHI die zij in beheer hebben. Reglement Meterparkbeheer GV Pagina 16 van 70

17 2.2.4 Vóór 1 september in het jaar voorafgaande aan het controlejaar leveren de deelnemers de actuele meterbestanden (aantallen per metercode) van alle populaties aan bij de coördinator Vóór 1 oktober in het jaar voorafgaande aan het controlejaar informeert de coördinator de beheerder over de aantallen meters per deelnemer die deel uitmaken van het meterpoolsysteem Vóór 1 december in het jaar voorafgaande aan het controlejaar definieert de coördinator de te controleren populaties, bepaalt conform het gestelde in 2.3 op basis van de ontvangen meterbestanden, de grootte van de steekproef, stelt vast hoeveel meters elke deelnemer in het controlejaar moet controleren en informeert de deelnemers over de aantallen meters per populatie die in het controlejaar moeten worden gecontroleerd. 2.3 Steekproefgrootte Het te hanteren steekproefschema is in de volgende tabel weergegeven. Tabel 2-3: Steekproefgrootte gasmeters en EVHI s op basis van variabelencontrole Aantal meters in de populatie Omvang van de steekproef 3 Alle meters en groter Voor elke steekproef geldt dat de te controleren meters naar rato van de ontvangen meterbestanden worden verdeeld over de verschillende deelnemers. 2.4 Controle van meters De deelnemer stelt conform bijlage 4 per populatie een lijst op van gekozen meters met de daarbij behorende adressen en verstrekt de coördinator uiterlijk 1 januari van het controlejaar een kopie van deze lijst In het controlejaar controleert de deelnemer met inachtname van het gestelde in bijlage 5 t/m 8 het door de coördinator opgegeven aantal meters dat voorkomt op de hiervoor genoemde a- selecte lijst. Reglement Meterparkbeheer GV Pagina 17 van 70

18 2.4.3 Een individuele meter wordt afgekeurd als hij volgens de uitgevoerde controles niet voldoet aan de criteria De deelnemer verstrekt binnen één maand nadat een controle heeft plaatsgevonden de controleresultaten aan de coördinator op een wijze zoals omschreven in bijlage 10. Vóór 1 juli van het controlejaar verstrekt de deelnemer minimaal de helft van het totale voor het controlejaar vastgestelde aantal controleresultaten aan de coördinator op een wijze zoals omschreven in bijlage Uiterlijk 31 december van het controlejaar verstrekt de deelnemer alle voor het controlejaar vastgestelde controleresultaten aan de coördinator op een wijze zoals omschreven in bijlage Controleresultaten die niet zijn verkregen conform het gestelde in bijlage 5 t/m 8 kunnen, met opgaaf van de reden, door de coördinator worden geweigerd. 2.5 Beoordelingscriteria populaties op basis van variabelencontrole Toets op representativiteit De deelnemer gaat voorafgaande aan de controle na of er sprake is van niet normale externe omstandigheden die invloed kunnen hebben op de metrologische eigenschappen van de meter en stelt vast of de meter representatief is voor de populatie. Zie bijlage B Een meter die niet representatief is voor de populatie, wordt uit de steekproef genomen en vervangen door een extra gecontroleerde meter Toets op outliers De coördinator gebruikt voor het vaststellen van eventuele outliers de Grubbs-test volgens de norm ISO De grenswaarde voor outliers wordt door de coördinator berekend op basis van alle controleresultaten van de steekproef met uitzondering van de gevallen waarbij er sprake is van een extreme miswijzing of van een stilstaande meter (miswijzingen buiten de waarden % tot 100 %). Deze meters worden bij voorbaat als outlier beschouwd Een controleresultaat dat voldoet aan de metrologische eisen, wordt niet beschouwd als een outlier De outliers worden uit de steekproef genomen; de steekproef wordt aangevuld tot de vereiste steekproefgrootte met andere beschikbare controleresultaten Het maximale aantal outliers is weergegeven in de tabel 2-5 Reglement Meterparkbeheer GV Pagina 18 van 70

19 Tabel 2-5: Maximum aantal outliers als functie van de steekproefgrootte Aantal meters in de populatie Omvang van de steekproef 2 Maximum aantal outliers 3 Alle meters en groter Indien het aantal outliers in de steekproef groter is dan is weergegeven in tabel 2-5 wordt de conclusie getrokken dat de steekproef niet voldoet aan de criteria van de outliertoets Indien uit de outliertoets blijkt dat het aantal outliers in de steekproef niet groter is dan is weergegeven in tabel 2-5, wordt de conclusie getrokken dat de outliertoets met goed gevolg is doorstaan Toets op variabelen De coördinator toetst of de steekproef voldoet aan het in de norm NEN-ISO beschreven Inspectielevel II, AQL 6, Teveel of te weinig resultaten Indien er van een populatie meer controleresultaten bij de coördinator worden ingeleverd dan op grond van de populatieomvang is vereist, trekt de coördinator uit alle controleresultaten, a- select, zoveel controleresultaten totdat de vereiste steekproefomvang is bereikt. De niet getrokken controleresultaten worden niet in de beoordeling van de populatie betrokken Indien er in het controlejaar van een populatie onvoldoende controleresultaten (minder dan het aantal tabel 2-3) worden ingeleverd bij de coördinator, dan is de populatie niet te beoordelen door middel van de variabelenmethode en wordt de populatie niet goedgekeurd Nakeur rotorgasmeters en EVHI s Als een populatie van rotorgasmeters of EVHI s niet wordt goedgekeurd, wordt iedere meter van deze populatie die nog niet is gecontroleerd tijdens of na de steekproef alsnog gecontroleerd (de zogeheten nakeur ), uiterlijk 31 december van het tweede jaar volgend op het controlejaar. 2 Gebaseerd op NEN-ISO en de norm NEN-ISO beschreven Inspectielevel II, AQL 6,5. Reglement Meterparkbeheer GV Pagina 19 van 70

20 Alle rotorgasmeters of EVHI s die tijdens de steekproefcontrole of tijdens de nakeur niet voldoen aan de criteria vermeld in bijlage 7 of 8 worden individueel afgekeurd Populatiebesluit Indien de steekproef de outliertoets en de variabelencontrole met goed gevolg heeft doorstaan, trekt de coördinator de conclusie dat de populatie kan worden goedgekeurd. Indien de populatie niet kan worden goedgekeurd omdat niet aan de hiervoor genoemde criteria wordt voldaan, maakt de beheerder een keuze uit de volgende mogelijkheden: de populatie wordt niet goedgekeurd (meters nakeuren of verwijderen) of de populatie ondergaat een vervolgonderzoek. 2.6 Vaststelling Populatiebesluit Vóór 1 maart van het jaar volgend op het controlejaar stelt de coördinator het Concept Populatiebesluit op en zendt dit toe aan de leden van de door de beheerder ingestelde technische werkgroep en aan de toezichthouder Het hiervoor genoemde Concept Populatiebesluit bevat minimaal: een omschrijving van de populaties en de steekproeven die in het controlejaar moesten worden gecontroleerd; een overzicht van de uitgevoerde controles en de resultaten daarvan; een voorstel voor een eventueel vervolgonderzoek van de gecontroleerde populaties Vóór 1 april van het jaar volgend op het controlejaar overlegt de door de beheerder ingestelde technische werkgroep met de coördinator en de toezichthouder over het Concept Populatiebesluit Vóór 15 april van het jaar volgend op het controlejaar verwerkt de coördinator de opmerkingen van de technische werkgroep en zendt het gewijzigde concept Populatiebesluit namens de deelnemers aan de toezichthouder Vóór 1 mei van het jaar volgend op het controlejaar neemt de toezichthouder een besluit over de goedkeuring van het Populatiebesluit en deelt de inhoud van het besluit mee aan de beheerder Vóór 1 juni van het jaar volgend op het controlejaar neemt de beheerder een besluit over de acceptatie van het door de toezichthouder goedgekeurde Populatiebesluit en informeert de deelnemers hierover Vóór 15 juni van het jaar volgend op het controlejaar verzendt de coördinator de individuele rapportages aan de deelnemers. Reglement Meterparkbeheer GV Pagina 20 van 70

21 2.7 Verwijderen van de afgekeurde of gesaneerde populaties Uiterlijk 31 december van het tweede jaar volgend op het controlejaar worden alle meters die deel uitmaken van afgekeurde of gesaneerde populaties verwijderd Na ontvangst van de individuele rapportages van de coördinator (zie 2.6.7) maakt de deelnemer een overzicht en planning voor alle te verwijderen meters. Deze planning dient regelmatig te worden geupdated en op verzoek aan de coördinator te worden verstrekt Indien het voor een deelnemer niet mogelijk is om voor 31 december van het tweede jaar volgend op het controlejaar alle meters die deel uitmaken van afgekeurde of gesaneerde populaties te verwijderen, dient de deelnemer voor 31 december van het tweede jaar volgend op het controlejaar een onderbouwd verzoek tot uitstel in bij de toezichthouder en de beheerder. De toezichthouder en de beheerder besluiten gezamenlijk over dit verzoek. De toezichthouder deelt het besluit schriftelijk mee aan de deelnemer en doet een afschrift daarvan aan de coördinator en de beheerder toekomen Indien een afgekeurde of gesaneerde populatie niet volledig en tijdig is verwijderd, voldoet de deelnemer niet meer aan de in de deelnemersovereenkomst gestelde eisen die aan participatie worden gesteld. 2.8 Nakeur van niet goedgekeurde populaties Uiterlijk 31 december van het tweede jaar volgend op het controlejaar worden alle rotorgasmeters en EVHI s die deel uitmaken van de niet goedgekeurde populaties vervangen of gecontroleerd Na ontvangst van de individuele rapportages van de coördinator (zie 2.6.7) maakt de deelnemer een overzicht en planning voor alle na te keuren meters en EVHI s. Deze planning dient regelmatig te worden geupdated en op verzoek aan de coördinator te worden verstrekt Indien het voor een deelnemer niet mogelijk is om deze controles binnen de hiervoor gestelde termijn uit te voeren, dient de deelnemer voor het verstrijken van de deze termijn een onderbouwd verzoek tot uitstel in bij de toezichthouder en de beheerder. De toezichthouder en de beheerder bepalen gezamenlijk of dit verzoek wordt gehonoreerd Indien een niet-goedgekeurde populatie niet volledig en tijdig is verwijderd of gecontroleerd en/of indien niet alle afgekeurde meters of EVHI s zijn verwijderd, voldoet de deelnemer niet meer aan de eisen die aan participatie worden gesteld. Reglement Meterparkbeheer GV Pagina 21 van 70

22 2.9 Controle op nakeur en op verwijdering van afgekeurde meters De controle op het tijdig verwijderen van alle afgekeurde meters wordt uitgevoerd door de coördinator. Relevante informatie hierover dient door de deelnemer aan de coördinator te worden verstrekt De controle op het juist en tijdig nakeuren van niet goedgekeurde populaties van rotorgasmeters of EVHI s wordt uitgevoerd door de coördinator. Deelnemers dienen hiertoe alle controleresultaten te verstrekken. Indien alsnog wordt besloten tot (gedeeltelijke) sanering dan dient relevante informatie hierover door de deelnemer aan de coördinator te worden verstrekt Per kwartaal worden de resultaten van de in en omschreven controles op het uitvoeren van nakeur en verwijdering van meters door de coördinator gerapporteerd aan de beheerder en aan de toezichthouder. Reglement Meterparkbeheer GV Pagina 22 van 70

23 3 Systeem voor turbinegasmeters Alle turbinegasmeters tot en met G650 (Qmax=1000 m 3 /h), hierna genoemd kleine turbinegasmeters, worden gesaneerd 3. De systematische periodieke controle van in gebruik zijnde turbinegasmeters vindt plaats door middel van een 100% controle bij: Alle turbinegasmeters groter dan G650, hierna genoemd grote turbinegasmeters Kleine turbinegasmeters, waarvan de deelnemer heeft aangegeven dat deze worden toegepast voor kritische bedrijfsprocessen, hierna genoemd kritische kleine turbinegasmeters. Onder een kritisch bedrijfsproces wordt verstaan een bestaande installatie, waar de afnemer aangeeft geen rotorgasmeter te kunnen of te willen accepteren. 3.1 Sanering van turbinegasmeters De deelnemende meetverantwoordelijken hebben besloten om in de periode 2012 t/m 2016 volgens onderstaande tabel alle kleine turbinegasmeters te saneren en te vervangen door rotorgasmeters, tenzij er sprake is van een kritisch bedrijfsproces. Tabel 3-1 Saneerschema kleine turbinegasmeters Bouwjaargroep Saneer jaar t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m x x x x 2013 x x 2014 x 2015 x 2016 x 3.2 Controlemetingen van turbinegasmeters Vóór 1 oktober in het jaar voorafgaande aan het controlejaar geeft de deelnemer aan welke kleine turbinegasmeters in het net blijven zitten (kritische kleine turbinegasmeters). De inventarisatiegegevens van de turbinegasmeters die in het net blijven zitten (de grote- en de kritische kleine turbinegasmeters) moeten worden aangeleverd volgens het format in bijlage De 100% controlemetingen in een controlejaar moeten worden uitgevoerd volgens de bepalingen in bijlage 7 en uiterlijk 5 jaar na de laatste controlemeting. Indien de plaatsingsdatum van de meter later is dan de controledatum, dan is de plaatsingsdatum bepalend 4. 3 Besluit deelnemers (PMB ) 4 Voor een gelijkmatige verdeling van de controles in de periode stelt de coördinator (eenmalig, in afwijking van bovenstaande) op meterniveau een startverdeling vast per meetbedrijf, rekening houdend met bedrijfsspecifieke omstandigheden. Reglement Meterparkbeheer GV Pagina 23 van 70

24 3.2.3 De controleresultaten moeten worden aangeleverd volgens het format in bijlage Indien een controlemeting niet wordt uitgevoerd, dan dient deze meter in datzelfde controlejaar te worden vervangen. Tevens dient hiervan melding te worden gedaan aan de coördinator Indien een turbinegasmeter wordt uitgebouwd voordat de 5 jaarlijkse controle heeft plaatsgevonden en de meter later wordt herplaatst, dan wordt deze meter voor plaatsing gecontroleerd (controlemeting of revisie). In dat geval is de plaatsingsdatum bepalend voor het vaststellen van de controletermijn van 5 jaar. 3.3 Behandeling en opslag van turbinegasmeters Bij de opslag en het transport van meetinstrumenten dient die zorgvuldigheid in acht te worden genomen die in overeenstemming is met de aard en specifieke eigenschappen van dat meetinstrument, zoals omschreven in par B5.2 Reglement Meterparkbeheer GV Pagina 24 van 70

25 4 Systeem voor kwh-meters 4.1 Scope Opzet van het systeem voor toezicht door de coördinator op de periodieke controles uitgevoerd door de deelnemers zoals gedefinieerd in Bijlage 3 van de Meetcode Elektriciteit van in gebruik zijnde meetinrichtingen voorzien van indirect aangesloten kwh-meters (via meettransformatoren) en/of direct aangesloten kwh-meters (zonder meettransformatoren) in grootverbruikaansluitingen met een totale maximale doorlaatwaarde groter dan 3 x 80A als mede de wettelijk verplichte productiemeetinrichtingen achter deze aansluitingen zoals gedefinieerd in de Regeling Garanties van Oorsprong voor Duurzame Elektriciteit. Het betreft de meetinrichtingen, zoals omschreven in artikel 2.1.1, 2.2, 2.4, 2.5 en in de relevante delen van hoofdstuk 4 van de Meetcode Elektriciteit. 4.2 Eisen aan het systeem De eisen en criteria waaraan een deelnemer moet voldoen betreffende bovengenoemde punten, zijn beschreven in de Meetcode Elektriciteit De nauwkeurigheidseisen waaraan een kwh-meter/meetinrichting moet voldoen zijn opgenomen in bijlage 3 van de Meetcode Elektriciteit (het voorschrift voor het ontwerpen, installeren en controleren van comptabele meetinrichtingen voor elektrische energie en blindenergie). 4.3 Controle van kwh-meters/meetinrichtingen Bij de meetinrichtingen zoals gedefinieerd in 4.1 vindt de systematische periodieke controle van in gebruik zijnde kwh-meters/meetinrichtingen plaats door middel van een 100% controle De coördinator beoordeelt door middel van een audit of aan de eisen en criteria zoals hierna vermeld wordt voldaan: 1. Meetinrichtingen worden ontworpen en zijn uitgevoerd in overeenstemming met bijlage 3 van de Meetcode Elektriciteit. 2. Controles aan meetinrichtingen vinden plaats in overeenstemming met de eisen zoals gesteld in bijlage 3 van de Meetcode Elektriciteit. 3. De medewerkers betrokken bij de controle van meetinrichtingen beschikken over voldoende kennis en ervaring om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. 4. De meetonzekerheid bij de controles aan meetinrichtingen is berekend en voldoet aan de gestelde eisen. 5. De bij de controles gebruikte meetapparatuur wordt jaarlijks gekalibreerd en is herleidbaar naar internationale standaarden, e.e.a. conform bijlage 9 van dit Reglement. De taken en bevoegdheden van de medewerkers met betrekking tot de onder de punten 1 tot en met 4 bedoelde werkzaamheden liggen duidelijk vast in een werkinstructie. De betrokken medewerkers zijn hiervan op de hoogte. Reglement Meterparkbeheer GV Pagina 25 van 70

26 Het Meetbedrijf houdt registraties bij om aantoonbaar te maken dat de onder punt 2 bedoelde controles zijn uitgevoerd conform de eisen die de Meetcode Elektriciteit stelt. 4.4 Meterbestanden De administratie van de deelnemer dient te worden beheerd conform de in bijlage11 genoemde eisen aan het meterregister De deelnemer verstrekt ten behoeve van de coördinatietaak en op verzoek van de coördinator een overzicht van gecontroleerde meetinrichtingen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen nieuwe meetinrichtingen die zijn onderworpen aan een eenmalige inbedrijfstelling controle conform Bijlage 3 van de Meetcode Elektriciteit en meetinrichtingen die zijn onderworpen aan de zes jaarlijkse controle conform Bijlage 3 van de Meetcode Elektriciteit De deelnemer verstrekt uiterlijk 1 oktober een overzicht aan de coördinator van alle in gebruik zijnde kwh-meters en meetinrichtingen welke op dat moment onder zijn beheer vallen en welke voldoen aan de scope zoals hierboven vermeld en volgens het format genoemd in bijlage Audits Ter controle van de deelnemers voert de coördinator steekproefsgewijze controlebezoeken uit. Tijdens deze controles beoordeelt de coördinator of voldaan wordt aan de eisen die op grond van dit reglement gelden. De deelnemers verstekken op verzoek van de coördinator alle gegevens die nodig zijn om deze beoordeling mogelijk te maken. Deze gegevens worden door de coördinator uitsluitend gebruikt voor het hierboven omschreven doel en niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder valt onder meer het ter beschikking stellen van: De werkinstructies die van kracht zijn op grond van het kwaliteitssysteem van de deelnemer; Een overzicht van de medewerkers belast met de controles van meetinrichtingen die onder de hierboven genoemde scope vallen. Aan het begin van ieder kalenderjaar wordt een auditplan vastgesteld tussen de coördinator, de beheerder en de toezichthouder en dit wordt vastgelegd in een bijlage bij de coördinatieovereenkomst tussen de beheerder en de coördinator en bij de samenwerkingsovereenkomst tussen de toezichthouder en de coördinator. In dit auditplan wordt vastgelegd het aantal uit te voeren technische en administratieve audits per deelnemer, eenduidige beoordelingscriteria, conclusies met betrekking tot de kwaliteit van het meterpark van alle deelnemers in zijn geheel en de vereiste voortgangsrapportages. 4.6 Database meetmiddelen Vervallen Reglement Meterparkbeheer GV Pagina 26 van 70

Reglement. voor het. meterparkbeheer van in gebruik zijnde energiehoeveelheidsmeters voor grootverbruikaansluitingen. (Reglement Meterparkbeheer GV)

Reglement. voor het. meterparkbeheer van in gebruik zijnde energiehoeveelheidsmeters voor grootverbruikaansluitingen. (Reglement Meterparkbeheer GV) VMNED 13-02 Reglement voor het meterparkbeheer van in gebruik zijnde energiehoeveelheidsmeters voor grootverbruikaansluitingen (Reglement Meterparkbeheer GV) Hilversum, 12 december 2013 Versie overzicht

Nadere informatie

Controle van rotoren turbinegasmeters

Controle van rotoren turbinegasmeters 11 april 2013 Controle van rotoren turbinegasmeters Poolbesluit controlejaar 2012 MM 11 april 2013 Controle van rotoren turbinegasmeters Poolbesluit controlejaar 2012 2013 Kiwa N.V. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Statistische controle Balgengasmeters en Ultrasone gasmeters

Statistische controle Balgengasmeters en Ultrasone gasmeters GT - 120429 4 april 2013 Statistische controle Balgengasmeters en Ultrasone gasmeters Poolbesluit controlejaar 2012 Aanvullingen controlejaar 2011 4 april 2013 Statistische controle Balgengasmeters en

Nadere informatie

Reglement. voor het. meterparkbeheer van in gebruik zijnde energiehoeveelheidsmeters voor kleinverbruikaansluitingen. (Reglement Meterparkbeheer KV)

Reglement. voor het. meterparkbeheer van in gebruik zijnde energiehoeveelheidsmeters voor kleinverbruikaansluitingen. (Reglement Meterparkbeheer KV) Reglement voor het meterparkbeheer van in gebruik zijnde energiehoeveelheidsmeters voor kleinverbruikaansluitingen (Reglement Meterparkbeheer KV) Versie 2.0 Arnhem, 2 oktober 2012 N 2013-3053 N 2013-3053

Nadere informatie

Statistische controle

Statistische controle GT - 130274 24 april 2014 Statistische controle Elektronische Volume Herleidingsinstrumenten Populatiebesluit controlejaar 2013 GT - 130274 24 april 2014 Statistische controle Elektronische Volume Herleidingsinstrumenten

Nadere informatie

Statistische controle Elektronische Volume Herleidingsinstrumenten

Statistische controle Elektronische Volume Herleidingsinstrumenten 23 maart Statistische controle Elektronische Volume Herleidingsinstrumenten Poolbesluit controlejaar 2011 23 maart Statistische controle Elektronische Volume Herleidingsinstrumenten Poolbesluit controlejaar

Nadere informatie

Statistische controle Balgengasmeters en Ultrasone gasmeters

Statistische controle Balgengasmeters en Ultrasone gasmeters GT - 170031 17 mei 2017 Statistische controle Balgengasmeters en Ultrasone gasmeters besluit controlejaar 2016 GT - 170031 17 mei 2017 Statistische controle Balgengasmeters en Ultrasone gasmeters besluit

Nadere informatie

Statistische controle

Statistische controle 11 april 2013 Statistische controle Elektronische Volume Herleidingsinstrumenten Poolbesluit controlejaar 2012 11 april 2013 Statistische controle Elektronische Volume Herleidingsinstrumenten Poolbesluit

Nadere informatie

Statistische controle Balgengasmeters en Ultrasone gasmeters

Statistische controle Balgengasmeters en Ultrasone gasmeters GT - 130273 24 april 2014 Statistische controle Balgengasmeters en Ultrasone gasmeters Populatiebesluit controlejaar 2013 GT - 130273 24 april 2014 Statistische controle Balgengasmeters en Ultrasone gasmeters

Nadere informatie

Transitieschema overgang coördinator meterpool kleinverbruik gas en elektriciteit. VMNED 2015 Plaats: Hilversum Datum: September 2015 Versie: 1.

Transitieschema overgang coördinator meterpool kleinverbruik gas en elektriciteit. VMNED 2015 Plaats: Hilversum Datum: September 2015 Versie: 1. Transitieschema overgang coördinator meterpool kleinverbruik gas en elektriciteit VMNED 2015 Plaats: Hilversum Datum: September 2015 Versie: 1.0 1. Inleiding 1.1 Doel van dit document Dit document beoogt

Nadere informatie

Aanvraag en beheer van metercodes

Aanvraag en beheer van metercodes Werkinstructie WI-2 Aanvraag en beheer van metercodes Behoort bij de Uitvoeringsbepalingen Meterparkbeheer KV (versie 3.0, januari 2015) Versie: 4.0 Hilversum, januari 2015 Wijzigingsoverzicht Versie Datum

Nadere informatie

Concept Bewerkersovereenkomst uitvoering

Concept Bewerkersovereenkomst uitvoering Concept Bewerkersovereenkomst uitvoering in het kader van het verwerken van Persoonsgegevens als bedoeld in artikel 14 Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Ondergetekenden: De gemeente gemeentenaam,

Nadere informatie

Meetcode Elektriciteit 1

Meetcode Elektriciteit 1 Meetcode Elektriciteit 1 Voorwaarden als bedoeld in artikel 31, lid 1, sub b van de Elektriciteitswet 1998 Disclaimer: Deze bundel bevat de doorlopende tekst van de voorwaarden als bedoeld in artikel 31,

Nadere informatie

KEMA< AuteurA.P.M. Baars DNV GL Energy TIC (KEMA) TlC Arnhem, 5 mei2014. KEMA Nederland B.V

KEMA< AuteurA.P.M. Baars DNV GL Energy TIC (KEMA) TlC Arnhem, 5 mei2014. KEMA Nederland B.V TlC 7352-14 Warmtemeterpool. Resultaten van de controles uitgevoerd in 2013 en 2014, betreffende controlejaar 2013 (zestiende pool besl u it warmtemeterpool) Arnhem, 5 mei2014 KEMA Nederland B.V AuteurA.P.M.

Nadere informatie

Meetvoorwaarden voor productie-installaties met registratie van nuttig aangewende warmte

Meetvoorwaarden voor productie-installaties met registratie van nuttig aangewende warmte Meetvoorwaarden voor productie-installaties met registratie van nuttig aangewende warmte Bijlage 3 behorende bij artikel I, onderdeel O, van de Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw

Nadere informatie

Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.1.0. Keuringen van liftinstallaties tijdens de gebruiksfase van de liftinstallatie

Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.1.0. Keuringen van liftinstallaties tijdens de gebruiksfase van de liftinstallatie Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.1.0 Keuringen van liftinstallaties tijdens de gebruiksfase van de liftinstallatie 04 januari 2015 Pagina 1/6 Inhoud 0. Inleiding 3 1. Toepassingsgebied 3 2. Toegepaste

Nadere informatie

Reglement bezwaarprocedure SVWN

Reglement bezwaarprocedure SVWN Reglement bezwaarprocedure SVWN Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland Versie 1.0, vastgesteld 15 december 2015 1/10 Inhoud Begripsbepalingen... 3 De bezwaarcommissie... 3 Procedure... 4 Voorbereiden

Nadere informatie

Statistische controle Elektronische Volume Herleidings Instrumenten.

Statistische controle Elektronische Volume Herleidings Instrumenten. GT- 7 28 augustus 27 Statistische controle Elektronische Volume Herleidings Instrumenten. Poolbesluit controlejaar 2 GT- 7 28 augustus 27 Statistische controle Elektronische Volume Herleidings Instrumenten

Nadere informatie

Samenwerkingsregeling Elektriciteit1

Samenwerkingsregeling Elektriciteit1 Samenwerkingsregeling Elektriciteit1 Regeling van samenwerking als bedoeld in artikel 31, lid 1, sub e van de Elektriciteitswet 1998 Disclaimer: Deze bundel bevat de doorlopende tekst van de samenwerkingsregeling

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst Wet bescherming persoonsgegevens

Bewerkersovereenkomst Wet bescherming persoonsgegevens Bewerkersovereenkomst Wet bescherming persoonsgegevens behorende bij de overeenkomst Medische advisering Participatie met kenmerk 1100070198 Partijen: 1. De gemeente Utrecht, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Raad voor Accreditatie (RvA) Beleidsregel Evaluatie van conformiteitsbeoordelingsschema s

Raad voor Accreditatie (RvA) Beleidsregel Evaluatie van conformiteitsbeoordelingsschema s Raad voor Accreditatie (RvA) Beleidsregel Evaluatie van conformiteitsbeoordelingsschema s Documentcode: RvA-BR012-NL Versie 1, 22-12-2016 INHOUD 1. Toepassingsgebied 4 2. Definities en begrippen 5 3.

Nadere informatie

REGLEMENT PERSOONSGEGEVENS NHV INHOUDSOPGAVE:

REGLEMENT PERSOONSGEGEVENS NHV INHOUDSOPGAVE: REGLEMENT PERSOONSGEGEVENS NHV INHOUDSOPGAVE: Artikel 1: Begripsbepalingen Artikel 2: Het Reglement Artikel 3: Uitgangspunten voor het verwerken van persoonsgegevens Artikel 4: Verzet Artikel 5: Inzage

Nadere informatie

Samenwerkingscode elektriciteit

Samenwerkingscode elektriciteit Samenwerkingscode elektriciteit Voorwaarden als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel e van de Elektriciteitswet 1998 Met in procedure zijnde wijzigingsvoorstellen. Zwart tekst is vigerende door

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken; commissie

Nadere informatie

Energie Coöperatie Boxtel

Energie Coöperatie Boxtel Energie Coöperatie Boxtel Huishoudelijk Reglement Artikel 1: Algemeen 1.1 De Energie Coöperatie Boxtel [hierna: de coöperatie] is gevestigd te Boxtel en opgericht op 21 november 2012. 1.2 Het doel van

Nadere informatie

AANGESLOTENEN-REGLEMENT. Stichting Taxaties en Validaties

AANGESLOTENEN-REGLEMENT. Stichting Taxaties en Validaties AANGESLOTENEN-REGLEMENT Stichting Taxaties en Validaties 31 december 2012 Inhoudsopgave 1 Definities... 3 2 Inschrijfprocedure... 4 3 Toelatingsprocedure... 4 4 Jaarlijkse Bijdrage... 4 5 Verplichtingen

Nadere informatie

Inzake de bouw van (1) 1...(2) gevestigd te.. (3) nader te noemen de opdrachtgever. gevestigd te (17) nader te noemen de aannemer van de:. (6) 3..

Inzake de bouw van (1) 1...(2) gevestigd te.. (3) nader te noemen de opdrachtgever. gevestigd te (17) nader te noemen de aannemer van de:. (6) 3.. COÖRDINATIE-OVEREENKOMST (MODEL) Coördinatie-overeenkomst met schadevergoedingsregeling. Inzake de bouw van (1) Verklaren: 1...(2) gevestigd te.. (3) nader te noemen de opdrachtgever. 2. (4) gevestigd

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie Huidpatiënten Nederland

Reglement Klachtencommissie Huidpatiënten Nederland Reglement Klachtencommissie Huidpatiënten Nederland Huidpatiënten Nederland doet haar uiterste best om haar leden zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs ALGEMENE VOORWAARDEN NATIONALE BEROEPSOPLEIDING ZWEMONDERWIJS Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities

Nadere informatie

REGLEMENT KEURMERK STICHTING GARANTIEWONING

REGLEMENT KEURMERK STICHTING GARANTIEWONING REGLEMENT KEURMERK STICHTING GARANTIEWONING Artikel 0: Definities Artikel 1: Stichting GarantieWoning Artikel 2: Reglement Artikel 3: Keurmerk Artikel 4: Het verlenen van het keurmerk GarantieWoning Artikel

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT Medezeggenschapsreglement van Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Rotterdam ( het samenwerkingsverband ). Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A.

Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A. Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A. Huishoudelijk Reglement Artikel 1: Algemeen 1.1 De Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A. [hierna: de coöperatie] is gevestigd te Oosterhout en opgericht

Nadere informatie

Currence ideal B.V. B.V.Currence ideal B.V. TOELATINGSREGLEMENT ideal

Currence ideal B.V. B.V.Currence ideal B.V. TOELATINGSREGLEMENT ideal Currence ideal B.V. B.V.Currence ideal B.V. TOELATINGSREGLEMENT ideal Versie: 3.51 Datum: februari 2015 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Procedure... 3 Artikel 2 Aanvraagprocedure... 3 Artikel 3 Beoordelingsprocedure...

Nadere informatie

Centrumregeling regionale samenwerking Parkstad opvang en beschermd wonen Wmo 2015

Centrumregeling regionale samenwerking Parkstad opvang en beschermd wonen Wmo 2015 Centrumregeling regionale samenwerking Parkstad opvang en beschermd wonen Wmo 2015 De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken,

Nadere informatie

Regelement op het tuchtrecht

Regelement op het tuchtrecht Regelement op het tuchtrecht Hoofdstuk A: Algemeen Hoofdstuk B: Hoofdstuk C: Hoofdstuk D: Hoofdstuk E: Hoofdstuk F: Hoofdstuk G: Hoofdstuk H: Hoofdstuk I: Hoofdstuk J: De schriftelijke voorbehandeling

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst op grond van artikel 14, tweede lid Wbp tussen <naam> en < >

Bewerkersovereenkomst op grond van artikel 14, tweede lid Wbp tussen <naam> en < > Datum: 12-01-2015 Bewerkersovereenkomst op grond van artikel 14, tweede lid Wbp tussen en < > De ondergetekenden: 1. Gemeente Apeldoorn, gevestigd te Apeldoorn aan Marktplein 1, KvK-nummer: ,

Nadere informatie

Cross Compliance controles

Cross Compliance controles INTERPROVINCIAAL OVERLEG EN MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN Cross Compliance controles I. ALGEMEEN Werkinstructie voor provincies EINDVERSIE, 6 juni 2016 De werkinstructie voor provincies bestaat uit

Nadere informatie

PV-gebruiksovereenkomst

PV-gebruiksovereenkomst PV-gebruiksovereenkomst DEZE OVEREENKOMST IS OPGESTELD OP 2012 (1) Bedrijf (2) Buur 1 DE ONDERGETEKENDEN: (1) [Bedrijfsnaam], gevestigd en kantoorhoudende te ([postcode]) [plaatsnaam], aan de [straat en

Nadere informatie

REGLEMENT VAN BEROEP STICHTING GARANTIEWONING

REGLEMENT VAN BEROEP STICHTING GARANTIEWONING REGLEMENT VAN BEROEP STICHTING GARANTIEWONING Artikel 0: Definities Artikel 1: Reglement Artikel 2: Keurmerk Artikel 3: Beroep Artikel 4: College van beroep Artikel 5: Kamers Artikel 6: Secretariaat Artikel

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement Groningen Atletiek pagina 1 Artikel 1. Grondslag: De bepalingen in dit huishoudelijk reglement zijn van toepassing in samenhang met hetgeen is bepaald in

Nadere informatie

Concept Bewerkersovereenkomst Basismobiliteit Achterhoek Perceel 2A: Vraagafhankelijk vervoer

Concept Bewerkersovereenkomst Basismobiliteit Achterhoek Perceel 2A: Vraagafhankelijk vervoer Concept Bewerkersovereenkomst Basismobiliteit Achterhoek Perceel 2A: Vraagafhankelijk vervoer Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) bewerkersovereenkomst van de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst,

Nadere informatie

Coördinatie door. uitvoering <Vul moment van uitvoering in>

Coördinatie door. uitvoering <Vul moment van uitvoering in> Annex VI Overzicht van werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers worden verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij worden uitgevoerd en coördinatieovereenkomst Aard van de werkzaamheden Verschillende

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren ( VOI E )

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren ( VOI E ) Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren ( VOI E ) INHOUDSOPGAVE OVERWEGINGEN ALGEMEEN 1. Definities 2. Het lidmaatschap CONTRIBUTIEREGELING

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 1 oktober 2012

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 1 oktober 2012 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 1 oktober 2012 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken;

Nadere informatie

REGLEMENT VAN HET CENTRAAL COLLEGE VAN DESKUNDIGEN RESTAURATIEKWALITEIT

REGLEMENT VAN HET CENTRAAL COLLEGE VAN DESKUNDIGEN RESTAURATIEKWALITEIT REGLEMENT VAN HET CENTRAAL COLLEGE VAN DESKUNDIGEN RESTAURATIEKWALITEIT Vastgesteld door de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg na advies van het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit.

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE IDEALIS

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE IDEALIS Reglement geschillencommissie REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE IDEALIS Artikel 1. Definities Idealis: de stichting Idealis te Wageningen Bestuur: het bestuur van Idealis Betrokkene: een persoon werkzaam bij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden School of Mavericks Per 1 september 2015

Algemene Voorwaarden School of Mavericks Per 1 september 2015 Algemene Voorwaarden School of Mavericks Per 1 september 2015 Artikel 1 - Definities Onderwijs: Onderwijs, opleiding, cursus en/of training, zowel afstandsonderwijs als contactonderwijs. Afstandsonderwijs:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK 1 Begripsbepaling REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK 1.1 In dit reglement van de Raad van Bestuur wordt verstaan: a) Groep: de groep van rechtspersonen waarvan aan het hoofd staat en waarvan op de datum

Nadere informatie

BEWERKERSOVEREENKOMST GEMEENTE HILVERSUM IN HET KADER VAN DE WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS (Wbp)

BEWERKERSOVEREENKOMST GEMEENTE HILVERSUM IN HET KADER VAN DE WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS (Wbp) BEWERKERSOVEREENKOMST GEMEENTE HILVERSUM IN HET KADER VAN DE WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS (Wbp) Ondergetekenden: De gemeente Hilversum, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de , de

Nadere informatie

b. opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de uitvaartverzorger c.q. beheerder een overeenkomst sluit.

b. opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de uitvaartverzorger c.q. beheerder een overeenkomst sluit. Algemene Voorwaarden van Gerrie van den Hoef Uitvaartverzorging Broekhuizerweg 5 5866 BA Swolgen en Afscheidshuis t Pastoersweike Bosweg 5 5866 AC Swolgen Telefoon 06-19082814 E-mail info@gerrievandenhoef.nl

Nadere informatie

Reglement van Toelating

Reglement van Toelating Reglement van Toelating Begripsbepalingen Artikel 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: de Orde: de Nederlandse Orde van Register EDP-Auditors; het Bestuur: het bestuur van de Nederlandse

Nadere informatie

Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB)

Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) Conceptversie 2 feb. Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) Geldend per 1 maart 2011 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Documentnummer Verkorte inhoud document

Documentnummer Verkorte inhoud document *Z03571510C6* Documentnummer : INT-16-31378 Verkorte inhoud document: De bewerkersovereenkomst regelt de informatieverstrekking die zal plaatsvinden ter uitvoering van de GR. Bewerkersovereenkomst GR schoolverzuim

Nadere informatie

Vragen en antwoorden toezichtondersteunende private kwaliteitssystemen Versiedatum: 13 september 2016

Vragen en antwoorden toezichtondersteunende private kwaliteitssystemen Versiedatum: 13 september 2016 Vragen en antwoorden toezichtondersteunende private kwaliteitssystemen Versiedatum: 13 september 2016 Korte inleiding In 2014 heeft de Taskforce Voedselvertrouwen een set criteria opgesteld waaraan private

Nadere informatie

NMI MEDIATION REGLEMENT 2001

NMI MEDIATION REGLEMENT 2001 Nederlands Mediation Instituut NMI MEDIATION REGLEMENT 2001 Artikel 1 - Definities In dit reglement wordt verstaan onder: NMI: de Stichting Nederlands Mediation Instituut, gevestigd te Rotterdam. Reglement:

Nadere informatie

Reglement van het Verantwoordingsorgaan

Reglement van het Verantwoordingsorgaan Reglement van het Verantwoordingsorgaan Per 3 december 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 4 Artikel 3

Nadere informatie

Klachtenregeling VeWeVe

Klachtenregeling VeWeVe Klachtenregeling VeWeVe Artikel 1. Definities Aangeklaagde: Auditbureau: Beroep: Bestuur: Cliënt: Klacht: Klachtencommissie: Klager: Kwaliteitsprotocol: Lid: Secretaris: de natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

OVEREENKOMST NZa en DBC-Onderhoud inzake DIS (uitwerking artikel 7.9 convenant NZa, CVZ en DBC-Onderhoud)

OVEREENKOMST NZa en DBC-Onderhoud inzake DIS (uitwerking artikel 7.9 convenant NZa, CVZ en DBC-Onderhoud) OVEREENKOMST NZa en DBC-Onderhoud inzake DIS (uitwerking artikel 7.9 convenant NZa, CVZ en DBC-Onderhoud) Partijen: de rechtspersoon naar publiekrecht Nederlandse Zorgautoriteit, gevestigd te Utrecht,

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling zelfstandige toegang meterruimtes netbeheerders

Uitvoeringsregeling zelfstandige toegang meterruimtes netbeheerders Uitvoeringsregeling zelfstandige toegang meterruimtes netbeheerders 1. Inleiding Deze uitvoeringsregeling beschrijft de wijze waarop praktische invulling wordt gegeven aan de afspraken uit het Convenant

Nadere informatie

Deelnemersovereenkomst Stichting Voeggarant. Deelnemersovereenkomst Stichting Voeggarant. Pagina 1

Deelnemersovereenkomst Stichting Voeggarant. Deelnemersovereenkomst Stichting Voeggarant. Pagina 1 Pagina 1 De ondergetekenden:, gevestigd te Heerenveen aan de lepelaarstraat 27, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door het bestuur van, hierna te noemen Voeggarant; en, gevestigd te, ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN. van. Trends & Trade Fashion B.V. (h.o.d.n. Fashion Extras) De Algemene Bepalingen zijn een onderdeel van de Gebruiksovereenkomst

ALGEMENE BEPALINGEN. van. Trends & Trade Fashion B.V. (h.o.d.n. Fashion Extras) De Algemene Bepalingen zijn een onderdeel van de Gebruiksovereenkomst ALGEMENE BEPALINGEN van Trends & Trade Fashion B.V. (h.o.d.n. Fashion Extras) De Algemene Bepalingen zijn een onderdeel van de Gebruiksovereenkomst 1 / 6 ALGEMENE BEPALINGEN TRENDS & TRADE FASHION B.V.

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE POST per 1 april 2016

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE POST per 1 april 2016 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE POST per 1 april 2016 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken; commissie

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SOCIALE RECHERCHE IJSSEL-VECHTSTREEK

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SOCIALE RECHERCHE IJSSEL-VECHTSTREEK GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SOCIALE RECHERCHE IJSSEL-VECHTSTREEK Gemeenschappelijke regeling inzake de samenwerking op het terrein van het voorkomen en opsporen van fraude met de sociale zekerheidsregelingen,

Nadere informatie

Reglement Stichting ICT Grijsgoed (WEB) Herziene versie 7 november 2014

Reglement Stichting ICT Grijsgoed (WEB) Herziene versie 7 november 2014 Herziene versie 7 november 2014 REGLEMENT VAN STICHTING ICT GRIJSGOED (WEB) Vastgesteld door het bestuur van Stichting ICT Grijsgoed (WEB) op 7 november 2014 te Woerden. Dit reglement is gebaseerd op de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vastgesteld conform artikel 12 Statuten door het bestuur op 5 juli 2017 2017 Stichting Perspectiefverklaring Wissenraet Van Spaendonck Tilburg B.V. versie 17.02 / 23 juni 2017 /

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. de publieke uitvoerder van re-integratieactiviteiten in de Leidse regio, onderdeel van de gemeentelijke instelling DZB Leiden.

PRIVACYREGLEMENT. de publieke uitvoerder van re-integratieactiviteiten in de Leidse regio, onderdeel van de gemeentelijke instelling DZB Leiden. PRIVACYREGLEMENT Reglement betreffende de bescherming van persoonsgegevens van personen die door Re-integratie Leiden (RL) worden begeleid. De persoonsgegevens worden behandeld met inachtneming van hetgeen

Nadere informatie

1. Verplichtingen, vaststelling volume, vergoedingen en sancties

1. Verplichtingen, vaststelling volume, vergoedingen en sancties NOTITIE AAN Aanbieders noodvermogen VAN SO-SOC ONDERWERP Productinformatie noodvermogen 1. Verplichtingen, vaststelling volume, vergoedingen en sancties 1.1 Contract verplichting De Leverancier Noodvermogen

Nadere informatie

BNG Regeling melding (vermeende) misstand

BNG Regeling melding (vermeende) misstand Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 0703750750 www.bngbank.nl BNG Regeling melding (vermeende) misstand BNG Bank is een handelsnaam van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, statutair gevestigd te Den Haag,

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van RSV Breda e.o. te Breda ( het samenwerkingsverband )

Medezeggenschapsreglement van RSV Breda e.o. te Breda ( het samenwerkingsverband ) Medezeggenschapsreglement van RSV Breda e.o. te Breda ( het samenwerkingsverband ) Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. wet: de Wet medezeggenschap op scholen (Stb. 2006, 658);

Nadere informatie

Statistische controle Balgengasmeters en Ultrasone gasmeters

Statistische controle Balgengasmeters en Ultrasone gasmeters GT-170044 17 mei 2017 Statistische controle Balgengasmeters en Ultrasone gasmeters Aanvullend Populatiebesluit controlejaar GT-170044 17 mei 2017 Statistische controle Balgengasmeters en Ultrasone gasmeters

Nadere informatie

8.50 Privacyreglement

8.50 Privacyreglement 1.0 Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben

Nadere informatie

fudura-enexis.nl Productvoorwaarden voor meetverantwoordelijkheid, huur meetinrichting elektriciteit en/of gas- en meetdiensten

fudura-enexis.nl Productvoorwaarden voor meetverantwoordelijkheid, huur meetinrichting elektriciteit en/of gas- en meetdiensten fudura-enexis.nl Productvoorwaarden voor meetverantwoordelijkheid, huur meetinrichting elektriciteit en/of gas- en meetdiensten 2012 Productvoorwaarden voor meetverantwoordelijkheid, huur meetinrichting

Nadere informatie

veranderjewereld Klachtenregeling NOBCO Leonie Linssen www.veranderjewereld.nl

veranderjewereld Klachtenregeling NOBCO Leonie Linssen www.veranderjewereld.nl Leonie Linssen Coach en Counsellor Tel : 073-6420725 M: 06-45550680 E-mail: info@veranderjewereld.nl www.veranderjewereld.nl Verander je Wereld conformeert zich aan de klachtenregeling van de Nederlandse

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst uitvoering Vroeg Eropaf

Bewerkersovereenkomst uitvoering Vroeg Eropaf Bewerkersovereenkomst uitvoering Vroeg Eropaf in het kader van het verwerken van Persoonsgegevens als bedoeld in artikel 14 Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Ondergetekenden: woningcorporatie, gevestigd

Nadere informatie

BEDRIJF ZOEKT BUUR DEZE OVEREENKOMST IS OPGESTELD OP 2012. (1) Stichting Triple I-S. (2) Bedrijf. (3) Buur

BEDRIJF ZOEKT BUUR DEZE OVEREENKOMST IS OPGESTELD OP 2012. (1) Stichting Triple I-S. (2) Bedrijf. (3) Buur BEDRIJF ZOEKT BUUR DEZE OVEREENKOMST IS OPGESTELD OP 2012 (1) Stichting Triple I-S (2) Bedrijf (3) Buur Stichting Triple I-S, Maldenhof 477, 1106 EN Amsterdam E:info@inclusivescience.org W:www.inclusivescience.org

Nadere informatie

KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie

KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie K ruisplein 25 3 014 D B Rot terdam Postbus 8 57 3000 AW Rotterdam T 010 20 6 65 5 0 F 010 213 03 8 4 info @ kbi.nl w w w. kbi.nl KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie

Nadere informatie

KLACHTEN REGLEMENT STICHTING NOBCO

KLACHTEN REGLEMENT STICHTING NOBCO KLACHTEN REGLEMENT STICHTING NOBCO Preambule 1. Definities 2. Indienen van een klacht en voortraject 3. Behandeling van een klacht 4. Niet in behandeling nemen of niet ontvankelijk verklaren van een klacht

Nadere informatie

Beslissingsprotocol CKRD Bijlage 2 van het Reglement Centraal Kwaliteitsregister Dierenartsen

Beslissingsprotocol CKRD Bijlage 2 van het Reglement Centraal Kwaliteitsregister Dierenartsen Beslissingsprotocol CKRD Bijlage 2 van het Reglement Centraal Kwaliteitsregister Dierenartsen Het bestuur van de KNMvD heeft op advies van de Stuurgroep Veterinair Kwaliteitsbeleid (VK) dit beslissingsprotocol

Nadere informatie

Verenigings- en lidmaatschapsreglement Vastgoedmanagement Nederland 23 juni 2015 Versie 4.0

Verenigings- en lidmaatschapsreglement Vastgoedmanagement Nederland 23 juni 2015 Versie 4.0 Verenigings- en lidmaatschapsreglement Vastgoedmanagement Nederland 23 juni 2015 Versie 4.0 Begripsbepalingen Artikel 1 1. Vastgoedmanagement: het verlenen van diensten op het gebied van de exploitatie

Nadere informatie

REGLEMENT GEZAMENLIJKE VERGADERING VAN DE ONDERNEMINGSRAAD EN DE STUDENTENRAAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

REGLEMENT GEZAMENLIJKE VERGADERING VAN DE ONDERNEMINGSRAAD EN DE STUDENTENRAAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT REGLEMENT GEZAMENLIJKE VERGADERING VAN DE ONDERNEMINGSRAAD EN DE STUDENTENRAAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst 1 Bewerkersovereenkomst Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) bewerkersovereenkomst van de gemeente Doetinchem met de (nader in te vullen) bewerker. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Deel 2: basisregelingen

Deel 2: basisregelingen Deel 2: basisregelingen Inhoudsopgave 1. Overlegregeling 2. Regeling Tijd- en Plaatsonafhankelijk Werken Landelijk Arbeidsvoorwaardenoverleg Waterschappen 2013 1 Overlegregeling Overlegregeling Artikel

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad

Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad Stichting Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad Vastgesteld door het algemeen bestuur d.d. 21 januari 2014 na instemming

Nadere informatie

Lid van de vereniging, waarover een klacht is ingediend. Een natuurlijk persoon waarover een lid tot curator, bewindvoerder of mentor is benoemd.

Lid van de vereniging, waarover een klacht is ingediend. Een natuurlijk persoon waarover een lid tot curator, bewindvoerder of mentor is benoemd. Voor Bewindvoerders, Curatoren en Mentoren gelden wettelijke eisen en verplichtingen. Deze zijn neergelegd in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Op grond van artikel 1:383/435/452, zevende lid, BW

Nadere informatie

Regeling melding misstand woningcorporaties

Regeling melding misstand woningcorporaties Regeling melding misstand woningcorporaties Regeling van de procedure voor het melden van een vermoeden van een misstand en van de (rechts)bescherming van de melder en de vertrouwenspersoon integriteit.

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren.

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren. Pagina 1 van 5 Model Statuten Vrijwilligers Ondernemingsraad (VOR) Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon

Nadere informatie

NBMS Algemene voorwaarden bemiddeling bij koop/ verkoop van vaartuigen

NBMS Algemene voorwaarden bemiddeling bij koop/ verkoop van vaartuigen NBMS Algemene voorwaarden bemiddeling bij koop/ verkoop van vaartuigen Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld door de Nederlandse Bond van Makelaars in Schepen en gedeponeerd ter griffie van de rechtbank

Nadere informatie

het College bescherming persoonsgegevens, gevestigd in Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de voorzitter, hierna te noemen: het CBP

het College bescherming persoonsgegevens, gevestigd in Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de voorzitter, hierna te noemen: het CBP Samenwerkingsovereenkomst tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het College bescherming persoonsgegevens met het oog op de uitvoering van de zelfevaluatie BRP door gemeenten

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT van samenwerkingsverband passend primair onderwijs Oosterschelderegio te Goes ( het samenwerkingsverband ).

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT van samenwerkingsverband passend primair onderwijs Oosterschelderegio te Goes ( het samenwerkingsverband ). MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT van samenwerkingsverband passend primair onderwijs Oosterschelderegio te Goes ( het samenwerkingsverband ). Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. wet:

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (PO)

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (PO) MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (PO) Medezeggenschapsreglement van Stichting samenwerkingsverband de Liemers po te Zevenaar (samenwerkingsverband 25-04). Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016.

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. ALGEMEEN Artikel 1. Dit huishoudelijk reglement geeft nadere regels zoals aangegeven in artikel 17 van de statuten d.d. 6 oktober 2016. LIDMAATSCHAP Artikel 2. 1. Een

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

2.2 Alle aanbiedingen, kostenramingen c.q. offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2.2 Alle aanbiedingen, kostenramingen c.q. offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene levering en betalingsvoorwaarden A.J. van Essen Uitvaartzorg- begrafenis en crematieverzorging Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 62777521 Artikel 1 Definities a.

Nadere informatie

Klachtenprocedure Malva Opleiding

Klachtenprocedure Malva Opleiding 1 Klachtenprocedure Malva Opleiding Inwerkingtreding: januari 2010 Inhoudsopgave Preambule 1. Definities 2. Indienen van een klacht en voortraject 3. Behandeling van een klacht 4. Niet in behandeling nemen

Nadere informatie

Geschillenregeling Raad van Bestuur en Raad van Toezicht

Geschillenregeling Raad van Bestuur en Raad van Toezicht Geschillenregeling Raad van Bestuur en Raad van Toezicht Vastgestelde versie 15 april 2014 Pagina 1 van 6 Vastgestelde versie 15 april 2014, Pagina 2 van 6 Definities In deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Privacyreglement Vakpaspoort SF-BIKUDAK Verwerking (persoons)gegevens SF-BIKUDAK.

Privacyreglement Vakpaspoort SF-BIKUDAK Verwerking (persoons)gegevens SF-BIKUDAK. Privacyreglement Vakpaspoort SF-BIKUDAK Verwerking (persoons)gegevens SF-BIKUDAK. SF-BIKUDAK neemt privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Op deze

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OMNI

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OMNI DIEPENVEENSE SPORTCLUB D.S.C. HUISHOUDELIJK REGLEMENT OMNI DEFINITIEF GOEDGEKEURD DOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 14 NOVEMBER 2012 December 2012 D I E P E N V E E N S E S P O R T C L U B ( DSC )

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Commissie van Beroep Kenniscentrum Kraamzorg

Uitvoeringsreglement Commissie van Beroep Kenniscentrum Kraamzorg Uitvoeringsreglement Commissie van Beroep Kenniscentrum Kraamzorg Vastgesteld door het Bestuur van het Kenniscentrum Kraamzorg op 27 september 2017 2017 1 Uitvoeringsreglement Commissie van Beroep Kenniscentrum

Nadere informatie