Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""

Transcriptie

1 Vastgesteld in de Algemene Bestuursvergadering van 4 april 2013

2

3

4

5 Begin 2012 heeft Stichting Nederland Maritiem Land zich getransformeerd van een hoofdzakelijk overheids- naar een door het bedrijfsleven gefinancierde organisatie. Een breed samengesteld bestuur werd in januari geïnstalleerd, dat bestaat uit topbestuurders van zowel vertegenwoordigende organisaties als bedrijven. De nieuwe organisatiestructuur is het resultaat van intensief overleg in 2011 tussen bestuur en stichtingsdeelnemers en doet recht aan de belangen van sector vertegenwoordigende organisaties enerzijds en individuele leaderfirms anderzijds. Het nieuwe organisatiemodel is in de bestuursvergadering van 11 januari 2012 statutair vastgelegd. Belangrijkste kenmerken van de nieuwe opzet zijn: Continuering van de stichting; Een breed bestuur, bestaande uit maximaal twaalf vertegenwoordigende organisaties en maximaal twaalf bedrijfsvertegenwoordigers met een vrijgestelde voorzitter en wenselijk twee waarnemers vanuit de overheid; Financiering vindt plaats door het bedrijfsleven, activiteiten worden in voorkomende gevallen ondersteund door de overheid; Centrale huisvesting in het Maritime House, Willemswerf Rotterdam; Aansturing van activiteiten door breed samengestelde Councils. Deze vernieuwde organisatie speelt actief in op de vraag uit de sector en streeft naar een goede aansluiting op het rijksbeleid ten aanzien van topsectoren. Het genereren van een positief imago van de sector binnen en buiten Nederland staat centraal. Binnen de sector zelf wordt gestreefd naar betere samenwerking en clustering op deelonderwerpen, zonder op de stoel van de brancheorganisaties te gaan zitten of dubbel werk te doen. Deze ambities kan het bestuur alleen waarmaken door actieve inbreng van de stichtingsdeelnemers (participanten) en het daarbij behorende netwerk. Gekozen is voor een thematische organisatie met een bottom up karakter. Daarmee wordt bedoeld dat het bestuur hoofdlijnen bewaakt en richting geeft, maar dat de initiatieven, financiering en aansturing van activiteiten zoveel mogelijk van de belanghebbende organisaties komen.

6 In januari 2012 is daarop gestart met het opzetten van vier councils, gebaseerd op de geïdentificeerde beleidsthema s: Innovation Human Capital Trade Public Relations In deze Councils kunnen alle participanten van NML vertegenwoordigers plaatsen, die gezamenlijk een activiteitenagenda opstellen voor het bestuur en vervolgens ook gezamenlijk zorgdragen voor een goede uitvoering. Ook zoeken de Councils zelf actief naar co-financiering voor hun projecten. In de hiernavolgende pagina s wordt per Council verslag gedaan van de activiteiten uit In het verslagjaar kwam het Bestuur viermaal bijeen voor inhoudelijke discussie en besluitvorming. Er is veel aandacht gegeven voor het verder verbreden van het Bestuur en aan een open en transparante structurering van de financieringsstromen. Dat heeft in 2012 geresulteerd in een Bestuursbezetting van 19 zetels. Helaas heeft vanwege de overheidsbesluiten om de productschappen op te heffen, het Productschap Vis zijn betrokkenheid bij NML eind 2012 moeten staken. Inmiddels zijn er wel gesprekken gaan met andere bij, de sector visserij aangesloten, organisaties voor invulling van deze vrijgekomen zetel. In 2012 is wederom verschenen de Maritieme Monitor met de cijfers van Deze is officieel overhandigd aan Jeanette Baljeu, wethouder Haven, Verkeer en Regionale Economie van Rotterdam en Hans Smits, directeur Havenbedrijf Rotterdam. De actieve participatie van de deelnemende organisaties en bedrijven maakte het mogelijk dat binnen de 4 Councils veel projecten werden gecontinueerd, geïnitieerd en afgerond. In de hiernavolgende pagina s wordt per Council verslag gedaan van de activiteiten uit Een woord van waardering geldt het Ministerie van Infrastructuur & Milieu en het Ministerie van Economische Zaken voor de blijvende directe ondersteuning van de activiteiten. Namens het Algemeen Bestuur Arie Kraaijeveld Voorzitter

7 Sector Bestuurslid A Onafhankelijk Arie Kraaijeveld* (voorzitter) Binnenvaart Teun Muller CBRB Havens Ronald Paul* (penningmeester) Vervanger van Thessa Menssen per 1 november 2012 Havenbedrijf Rotterdam Marine Matthieu Borsboom Koninklijke Marine Maritieme Dienstverlening Maritieme Kennisinfrastructuur Maritieme Toeleveranciers Jan Willem Kelder Sjef van Dooremalen MKC Scheepsbouw Nederland Offshore Alexander Vergroesen IRO Scheepsbouw Mieke Bakker Scheepsbouw Nederland Scheepvaart Tineke Netelenbos* (vice-voorzitter) KVNR Visserij Henk Horsman** Productschap Vis Waterbouw Fries Heinis Vereniging van Waterbouwers Watersportindustrie André Vink HISWA * Lid van het Dagelijks Bestuur ** Het Productschap Vis heeft voor 2013 het lidmaatschap van NML opgezegd, wegens opheffing van het productschap

8 Sector Bestuurslid B Onafhankelijk Arie Kraaijeveld* (voorzitter) Binnenvaart Havens Marine Eric van den Adel Imtech Marine & Offshore Maritieme Dienstverlening Maritieme Kennisinfrastructuur Maritieme Toeleveranciers Offshore Eric van Dijk Jacob van der Goot Bas Buchner* Fred van Beers Nederlands Loodswezen ABN AMRO MARIN Wartsila Scheepsbouw Goof Hamers* IHC Merwede Scheepvaart Coco Vroon VROON BV Visserij Waterbouw Watersportindustrie Kommer Damen Damen Shipyards * Lid van het Dagelijks Bestuur Drs. M.W. Bloem (ad interim) tot 1 mei 2012 A. Uytendaal per 1 mei 2012

9 2012 was een jaar van opstart voor de NML Innovation Council. Daarin is een stevige en simpele overlegstructuur opgezet die de samenwerking binnen de Maritieme sector combineert met het Topsectorenbeleid van de overheid (TKI Maritiem) zonder onnodige overlap. De vergaderingen van de Innovation Council worden goed bezocht en gewaardeerd door de aanwezigen. Het grote evenement van de Innovation Council en TKI Maritiem Aan de slag op 7 november trok meer dan 140 mensen. Uiteindelijk kon de maritieme sector bijna 50 door het bedrijfsleven betaalde samenwerkings-projecten aanmelden bij de overheid (12.2M ) zodat een TKI toeslag van 2.94M kon worden aangevraagd. De uitgangspunten bij de vorming van de Innovation Council zijn als volgt: Alle NML participanten hebben recht op een plek in de Innovation Council; Andere bedrijven en organisaties kunnen aansluiten bij de Innovation Council, maar zullen daar een fee voor moeten betalen (5000 /j, 2500 /j voor MKB). Dit geld wordt gebruikt voor activiteiten van de Innovation Council; Lidmaatschap van het Innovation Council geeft ook stemrecht als het gaat om de invulling van de Maritieme Innovatie-Impuls Projecten (MIIP) die door EZ worden gesubsidieerd (250k ); De insteek is om een Innovation Council te hebben op het niveau van RD&I Managers.

10 DEELNEMERS Bas Buchner, MARIN (voorzitter) Michaël Steenhoff, HISWA (secretaris) David Anink, Scheepsbouw Nederland Teus van Beek, Wärtsilä Wim de Boom, SBM Schiedam Henk Brinkhuis, Royal NIOZ Sander Dekker, Van Oord Guido Hollaar, KVNR Wim Hoebee, Havenbedrijf Rotterdam Jan Hoegee, TNO Hans Hopman, TU Delft Jaap Huisman, Defensie/Marine Bart de Jong, Ministerie van I&M Robert van de Ketterij, MTI Holland Caspar Kramers, Innovaart/MKC Marnix Krikke, HME Frank Lange, Heerema Ruud Liem, IRO P.J. van Noort, Marine Dennis Mol, Imtech Marine & Offshore Eric Rikken, Vroon B.V. Sander Steenbrink, Waterbouwers/Boskalis Khalid Tachi, Expertise- en Innovatiecentrum Binnenvaart Peter van Terwisga, Damen Shipyards Group Han Tiebout, GustoMSC Arjen Uytendaal, NML Reginald Visser, MKC Rik Zweers, Ministerie van EZ Mart Hurkmans, Imtech Floris Groenendijk, IMARES Moritz Krijgsman, Alewijnse Marine Technology Maritieme Innovatie Impuls Projecten Maritieme Innovatie-Impuls projecten zijn toegankelijk voor alle betrokken partijen in de Maritieme sector, ongeacht of zij zijn aangesloten bij de Innovation Council; Ze worden in het kader geplaatst van de doelstellingen van het Maritiem Innovatiecontract en primair beoordeeld naar hun bijdrage aan de realisatie van die doelstellingen; Ze zijn vooral bedoeld om een impuls te geven aan nieuwe initiatieven in de keten tussen kennis-kunde-kassa; Hierbij is samenwerking tussen kennis en toepassing van groot belang. Er dient daarom altijd sprake te zijn van samenwerkingsverbanden en/of de vorming daarvan. De breedte en de kwaliteit (kennis + toepassingsgerichtheid) daarvan is mede punt van beoordeling, waarbij de deelname van MKB van groot belang wordt geacht; Innovatie-impulsgeld wil impliciet zeggen dat er een vervolg wordt beoogd. Het uitzicht daarop is mede punt van beoordeling; Innovatie-impulsgelden zijn niet bedoeld voor het krijgen van extra geld voor al lopende projecten, het gaat om opstarten van nieuwe initiatieven.

11 Maritieme Innovatie Impuls Projecten In 2012 zijn onderstaande projecten gekozen: LNG Retrofit op bestaande schepen SLIMMEST: Structural Longevity into Modern Marine Structures Inland vessel train concept for main and secondary waterways Luchtsmering voor schepen Kansen met batterijen en supergeleiding Ketenstudie schone scheepvaart Voldoen aan de water ballast water conventie MonaRisa: Monitoring of risers for offshore and deepsea mining industry DeepCorr: Corrosion risk in deep sea operations Kwaliteit lijmverbindingen in maritieme constructies Verlijmen composiet in de jachtbouw De resultaten van de MIIP projecten zijn in een apart verslag gevat. Top Kennis Instituut Maritiem Maritiem is één van de sectoren binnen de Topsector Water. In december 2011 is daarom het Maritiem Innovatiecontract opgesteld. De titel van het Innovatiecontract is: Nederland: de Maritieme Wereldtop (Veilig, duurzaam en economisch sterk). De Maritieme sector wil dus economische en maatschappelijke uitdagingen combineren. Als aanpak is geformuleerd: Er wordt goed samengewerkt in projecten én er is ruimte/geld voor funderend (middel)lange termijn onderzoek. Zo ontwikkelen we de kennis en de specialisten die we nodig hebben voor onze baanbrekende maritieme producten en diensten van toekomst. Om dit concreet vorm te geven, is op verzoek van de overheid in Augustus 2012 het Topconsortium voor Kennis en Innovatie Maritiem ( TKI Maritiem ) opgericht. De gedetailleerde plannen zijn te vinden in het Jaarplan 2013 van Topconsortium voor Kennis en Innovatie Maritiem. De Maritieme sector kiest er bewust voor om binnen het Maritiem Innovatiecontract samen te werken op basis van concrete samenwerkingsprojecten. Het TKI Maritiem is niet een centraal geleide organisatie, maar een totaal van concrete projecten waarin bedrijven en kennisinstellingen samenwerken binnen een gezamenlijke agenda. Deze projecten kunnen een zeer verschillende aanpak en een grote variatie aan deelnemers hebben, maar passen allemaal binnen de doelstelling en agenda van de TKI. Dit doet de TKI Maritiem op basis van de overtuiging dat echte samenwerking alleen ontstaat wanneer er op projectniveau wordt gewerkt aan gezamenlijke problemen en innovaties, met daadwerkelijk commitment (in kind of cash) van de deelnemers. In feite is het TKI Maritiem niet meer dan een stippellijn om samenwerkingsprojecten binnen de maritieme sector.

12 Forum Europa De doelstelling van Forum Europa is het stimuleren van deelname van Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen aan Europese research en innovatieprogramma s, het afstemmen van uitgangspunten voor het beïnvloeden van keuze van onderwerpen bij de EC en het delen van informatie over ontwikkelingen in Europa. De volgende activiteiten werden binnen het project uitgevoerd: 1. Monitoren van de ontwikkelingen in de EC op het gebied van innovatie en R&D, vooral betreffende Horizon Alle relevante documenten en discussies zijn gevolgd en gearchiveerd. 2. Identificeren en afstemmen van uitgangspunten voor beïnvloeding van het programma van de EC door het inbrengen van Nederlandse behoeften. Beïnvloeding gaat primair via de nationale vertegenwoordiging (o.a. TAG NL), daarnaast worden plannen afgestemd via de koepelorganisaties SeaEurope, ECMAR, ECSA en CEDA. Er is een actieve inbreng geleverd in de plannen voor Horizon 2020 via de Secretaris van Waterborne, via de contacten van de EC Laison office en via de landendelegatie (dhr Van De Burgwal). Kernpunt was het expliciet benoemen van de maritieme sector. Er is op 15 mei deelgenomen aan een bijeenkomst over de topsectoren en Europa, waarbij een actieve bijdrage is geleverd aan de discussies in de workshop Water. 3. Adviseren van Nederlandse maritieme partijen bij het opzetten van Public Private Partnerships en Joint Programma Initiatieven die momenteel worden opgezet in het kader van Horizon In samenwerking met Wartsila, Damen en IHC-Merwede is bijgedragen aan de Waterborne discussies over opzetten van een maritiem PPP op het gebied van schone en veilig scheepvaart. In december is bijgedragen aan een Europese bespreking over het PPP. De bevindingen zijn opgenomen in het eindrapport van Forum Europa over Deelnemen aan Europese bijeenkomsten in het kader van Horizon 2020 en rapporteren over ontwikkelingen. Er is deelgenomen aan een gecombineerd Waterborne brokerage event in Santiago de Compostela (20-22 juni 2012). Er is in samenwerking met EG Liaison van Scheepsbouw Nederland een verkenning gedaan van de aansluiting van Horizon 2020 op de Nederlandse regionale innovatieprogramma s. In december is deelgenomen aan een bijeenkomst van de topsector Water en de regio s over dit onderwerp.

13 Forum Europa 5. Inventariseren van behoefte aan onderzoek en innovatie, dat zich leent voor Europese programma s Op een drietal FP7 call 2012 topics is de behoefte gepeild aan Nederlandse participatie: Zero emission ship, Offshore Wind energy en Shipyard Automation. 6. Organiseren van bijeenkomsten voor het bespreken van plannen en resultaten en het delen van kennis. Op 6 juni is een Forum Europa voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd bij FME in Zoetermeer. Rapportage daarvan is gedaan in de notitie ten behoeve van de3 e bijeenkomst van de Innovation Council. 7. Stimuleren van vorming van consortia voor Europese projectvoorstellen. Het innovatiecouncil en het MKC management team zijn geïnformeerd over de relevante maritieme onderwerpen in de laatste call van FP7 middels een rapport van CMTI (zie opleveringen). Voor deze call zijn geen NL initiatieven genomen maar is aangesloten op initiatieven van andere consortia met kansrijke voorstellen. Er is bijgedragen aan een sterke Nederlands aandeel in een consortium voor een project in het kader van de Ocean call op het gebied van windmolenparken op zee. Daartoe is ook inhoudelijk bijgedragen aan de ontwikkeling van het projectvoorstel. 8. Zorgdragen voor verspreiding van kennis en innovatie in Europese projecten. Ervaringen met Europese projecten zijn gedeeld in de Forum Europa bijeenkomst in juni. Er is een plan voorbereid voor een meer effectieve kennisdeling van EU projecten ten behoeve van NL partijen.

14 Forum Europa Ondervonden knelpunten en daarop ondernomen acties: De belangstelling van NL organisaties om een leidende rol te spelen in vorming van Europese consortia is beperkt. Deelname aan internationale maritieme consortia kan versterkt worden. Er is meer aandacht nodig voor het delen van ervaringen met lopende programma s door NL organisaties. Kennisinstellingen kunnen een actievere rol innemen bij het betrekken van NL bedrijven. In het plan voor 2013 wordt daar aandacht aan besteed. Resultaten: FP7 Work Programme Surface Transport and other themes; Overview maritime topic list; CMTI report 01/06/2012; Eindrapport Forum Europa 2013, waarin opgenomen Stand van zaken Forum Europa; notitie ten behoeve van de 3e vergadering van het Innovatiecouncil; 18 juni 2012 en Status PPP /Horizon 2020; Plan van aanpak Forum Europa Meten en weten De doelstelling van dit project is tweeledig: 1. Overzichtelijk weergeven van de eisen die nu en (voor zover bekend) in de toekomst gaan gelden voor de zeescheepvaart, zowel de regelgeving als de lokale eisen die gesteld worden door havens en marktpartijen (Deel Project 1, uitgevoerd door platform Scheepsemissies). 2. Aanpak vaststellen voor het ontwikkelen van een gedragen (internationale) integrale maatlat voor de milieuprestatie van maritieme activiteiten. In deze maatlat dienen de lokale effecten van operationeel gebruik gecombineerd te worden met de keteneffecten (LCA). Resultaat van dit project is het komen tot een Joint Industry Project voor de daadwerkelijke ontwikkeling van een dergelijke maatlat en de toepassing ervan voor een aantal specifieke situaties die nu relevant zijn voor actoren in Nederlandse maritieme sector (Deel Project 2, uitgevoerd door TNO / Imares). De volgende activiteiten zijn binnen het project uitgevoerd Deel project 1 Afstemmen vorm van website; Ontwikkelen van de website. De website bevat informatie over regelgeving, markteisen en overige informatie die relevant is voor dit onderwerp; Huisstijl van website afstemmen met het platform; Bijeenzoeken van informatie voor de website; Vullen van de website;

15 Meten en weten Presenteren nieuwe stijl en website tijdens platform bijeenkomst. Deel project 2 Op hoofdlijnen ontwerpen van een maritieme milieu-meetmethode door LCA en risk assessment te combineren; Start afstemming met andere relevante ontwikkelingen zoals bestaande milieu-indices; Consultatie van organisaties die potentieel belang hebben bij een dergelijke milieumeetmethode; Presentatie van beoogde aanpak (1) voor de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders, (2) op de TKI Maritiem matchingsbijeenkomst en (3) op het Maritiem milieu seminar van Platform Scheepsemissies; Eerste concept projectvoorstel opgesteld voor het ontwikkelen van de beoogde maritieme milieu-meetmethode en praktische uitwerking voor de sector in de vorm van databases en tools.

16 Meten en weten Ondervonden knelpunten en daarop ondernomen acties: Deel project 1 Grootste knelpunt was overeenstemming krijgen van de juiste vormgeving. Dit proces heeft meer tijd gekost dan in eerste instantie verwacht; Het heeft ook wat tijd gekost voordat we de juiste structuur gevonden hebben met betrekking tot presenteren van de data op de website. Vele vormen van categorisering hebben we doorgenomen en uiteindelijk gekozen voor een categorisering rondom de emissie en de reikwijdte van een regel. Bijvoorbeeld CO2 regels die wereldwijd gelden; Door het wat uitlopen van de hiervoor beschreven processen is de planning iets uitgelopen. In 2013 wordt de definitieve versie van de website opgeleverd; De partners in het platform scheepsemissies meenden dat het ook de tijd was voor en betere naam. Het platform scheepsemissies is daarom veranderd in platform schone scheepvaart. De website naam is daarom ook aangepast. De website heet nu: Dit was oorspronkelijk niet in het plan opgenomen. Deel project 2 Eén van de knelpunten is dat een maritieme milieumeetmethode geassocieerd wordt met weer een nieuwe index. Het is nooit de opzet van dit project geweest om een nieuwe milieumaat in het leven te roepen, maar juist om de onderbouwing van de bestaande te verbeteren. We hebben dit vroegtijdig gesignaleerd, en in onze communicatie sterk de nadruk gelegd op het doel en de samenhang met andere ontwikkelingen; Een ander knelpunt zijn de verschillende belangen bij verschillende organisaties, terwijl het dienen van die verschillende belangen een uniforme, in de sector breed gedragen maritieme milieu-meetmethode vereist. Dit traject heeft het inzicht opgeleverd dat hier een projectopzet vereist is die enerzijds de ontwikkeling van een gezamenlijke maritieme milieumethode behelst, en waarin anderzijds meerdere consortium- of bedrijfspecifieke uitwerkingen gemaakt worden. Deze deelconsortium-constructie zal komend jaar verder uitgewerkt moeten worden. Resultaten: Deel project 1 Nieuwe domeinnaam voor de website: Website met informatie over: o Regelgeving voor emissies van zeeschepen; o Regelgeving op nationaal, Europees en internationaal niveau; o Overzicht van lokale eisen van havens; o Overzicht van markt instrumenten gericht op terugdringen van scheepsemissies; o Overzicht van relevante rapporten aangaande terugdringen van scheepsemissies.

17 Meten en weten Het nieuwe deel van de website is geïntegreerd in de oude functionaliteit van de website hierdoor is er 1 website ontstaan met alle relevante informatie over regelgeving en de activiteiten van het platform schone scheepvaart, voorheen platform scheepsemissies: Deel project 2 Powerpoint met daarin een schets van de beoogde maritieme milieumethode, mogelijkheden voor toepassing en samenhang met andere ontwikkeling Concept projectvoorstel voor een Joint Industry Project waarin de milieumethode wordt ontwikkeld Letters of intent van twee bedrijven voor participatie in TKI Maritiem als start van de consortiumvorming Identificatie van innovaties waarop de beoogde maritieme milieu meetmethode kan worden toegepast, en daarmee kan bijdragen aan optimalisatie van het te ontwikkelen product. Seminar Maritieme Innovatie Tijdens het seminar stond het Innovatiecontract van de Maritieme sector binnen de Topsector Water centraal: een innovatieagenda waarin een evenwichtige, op de behoeften van de markt toegesneden mix van fundamenteel onderzoek, toegepast onderzoek en vertaling naar de markt is beschreven. Het seminar werd georganiseerd door HME. Offshore Energy Exhibition & Conference Decommissioning seminar Op 23 en 24 oktober 2012 vond de vijfde editie van de tweedaagse Offshore Energy Exhibition & Conference plaats in Amsterdam RAI. Offshore Energy is het enige evenement in Nederland dat geheel is gericht op de wereldwijde offshore en energie branche. Tijdens deze tweedaagse beurs met een oppervlakte van meer dan m² toonden bedrijven hun producten en diensten aan s werelds grootste deskundigen, besluitvormers, inkopers, verkopers en beleidsmakers in de olie- en gas, energie, offshore en E&P industrie. Offshore Energy biedt ook een aantal gratis side events, in samenwerking met brancheverenigingen. Een seminar over decommissioning werd voor de tweede keer georganiseerd in samenwerking met IRO en Decom North Sea uit Aberdeen.

18

19 Eerst beleid, dan doen! en Meten is weten! dat zijn de twee boodschappen, waarmee de HC Council begin 2012 op pad is gestuurd. En we zijn er redelijk in geslaagd om ons aan dat boodschappenlijstje te houden. Gezamenlijk hebben we een HC Agenda vastgesteld met de beleidsprioriteiten tot 2020: imagoverbetering en instroombevordering op de arbeidsmarkt en kwaliteitsverbetering in het maritiem onderwijs. De HC Council van NML gaat de komende jaren de sectorbrede, collectieve vraagstukken op deze terreinen oppakken, langs de lijn van instroom, behoud, door- en uitstroom. Ook is het ons gelukt om een arbeidsmarkt enquête bij onze achterban uit te zetten, waarvan de input is benut voor de maritieme monitor Waar het nog aan ontbrak, was het inzicht in alle lopende projecten en initiatieven. Ook daar is inmiddels in voorzien. Dit stelt ons in staat om in 2013 door te pakken met doordachte, concrete activiteiten. Onder de HC Council zijn vier werkgroepen ingesteld: een werkgroep HC Agenda een werkgroep arbeidsmarktmonitor een werkgroep arbeidsmarktcommunicatiestrategie een werkgroep vlettenproject (voortaan: zonnebootproject)

20 DEELNEMERS Mieke Bakker-Mantjes, Scheepsbouw Nederland/HME (voorzitter) Annemiek Houtman, KVNR (secretaris) Nathalie Backx, Havenbedrijf Rotterdam Herman Marks, Vroon Michel Loof, Marine Herbert van Oord, HISWA Han van Roozendaal, Onderwijs Centrum Binnenvaart Margriet Torpstra, VNSI Diane Tuinebreijer, Wartsila Netherlands Else Verstraete, Imtech Marine Lea van Vlier, Vereniging van Waterbouwers Arold de Vries, Damen Shipyards Group Tjitso Westra, KVNR Peter Wemmers, IHC Merwede Opleidingen Chris Wijsman, IRO Ilona van der Zalm, HME Human Capital Agenda In augustus 2012 is door het Algemeen Bestuur de Human Capital Agenda voor NML vastgesteld. Deze HC Agenda draagt bij aan de positionering van het maritieme sector en aan de prioriteitenstelling in het arbeidsmarktbeleid en het onderwijsbeleid tot Een aantrekkelijk vestigingsklimaat vraagt om hoog gekwalificeerd personeel en technische innovaties komen tot stand dankzij ondernemende werknemers. De HC agenda geeft invulling aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor het maritieme bedrijfsleven door samenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven te bevorderen. De HC agenda maakt werk van een innovatieve, duurzame sector, door in te zetten op een breed, maatschappelijk georiënteerd ondernemer- en werkgeverschap. Dit gebeurt binnen het volgende beleidskader, dat de rode draad voor alle HC activiteiten vormt: Instroom Behoud Doorstroom Uitstroom Voldoende gediplomeerde instroom Ontwikkelingsperspectief (Leven lang leren) Carrière-perspectief Kennisbehoud Ambassadeurschap Ten behoeve van deze HC agenda zijn tot 2020 drie beleidsprioriteiten voor het maritieme sector geformuleerd: imagoverbetering/profilering, instroombevordering op de arbeidsmarkt en kwaliteitsbevordering in het onderwijs. Deze prioriteiten keren als concrete activiteiten terug in de jaarplannen voor de komende jaren.

21 Arbeidsmarktmonitor De Arbeidsmarktmonitor moet kunnen dienen als een betrouwbare basis voor beleid en dient inzicht te bieden in trends op de maritieme arbeidsmarkt en in het onderwijs, aan de hand van een beperkte set stuur- en kengetallen. Op verzoek van de werkgroep arbeidsmarktmonitor heeft onderzoeksbureau Policy Research in 2012 een arbeidsmarkt enquête uitgevoerd, als onderdeel van de maritieme monitor Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu was bereid om hier de kosten voor te dragen. Deze enquête kon online worden ingevuld. Op langere termijn streeft de HC Council naar 100% response. De Council gaat zich in 2013 beraden op de stappen, die hiertoe kunnen bijdragen. Vlettenproject 2012 De zesde editie van het project Boten bouwen Vletten op de Maas werd in juni 2012 afgesloten met een feestelijke sloepenrace tijdens Dordt in Stoom, waarbij de deelnemende teams het tegen elkaar opnamen in een roeiwedstrijd. In 2013 zal het vlettenproject niet gecontinueerd worden, op advies van de werkgroep vlettenproject. De budgetten van NML zijn niet langer toereikend om een dergelijke project te financieren. Ook beleidsmatig slaat de HC Council een nieuwe koers in. Voortaan wordt aansluiting gezocht bij maritieme trekpleisters en evenementen. De werkgroep heeft voorgesteld om dat de zonnebootrace te laten zijn en gaat 2013 benutten als jaar van voorbereiding voor de race in 2014.

22 MOCE 2012 Op basis van lopende afspraken was NML vertegenwoordigd op het Navingo Maritime & Offshore Career event 2012 d.m.v. een stand; deelname voor 2013 is on hold gezet, in afwachting van de nog vast te stellen arbeidsmarktcommunicatiestrategie. Recordpoging maritieme gastlessen Doel van de recordpoging is om zichtbaar te maken, hoe interessant en uitdagend het is, om in de maritieme sectoren te leren en werken, met bijzondere aandacht voor jongeren en het bevorderen van de aandacht voor techniek. In 2012 werden 202 gastlessen gegeven. De aftrap was aan boord van de Hr.ms. Holland door Martin Dorsman, directeur KVNR. De afsluiting werd in de Tweede Kamer door NML voorzitter Arie Kraaijeveld gedaan, waarbij het record werd aangeboden aan Anouchka van Miltenburg, voorzitter Tweede Kamer. VMBO-onderzoek Vanuit de HC Council wordt medewerking verleend aan het VMBO onderzoek, dat wordt uitgevoerd in opdracht van VNO-NCW. Dit onderzoek heeft het opstellen van een gezamenlijke agenda voor het VMBO-onderwijs tot doel ( een deltaplan voor het VMBO ). Deelname geeft NML meer grip op onderwijskwesties, die binnen VNO-NCW verband worden afgestemd en verschaft ons hopelijk ook meer invloed op visievorming en beleidsontwikkeling. De onderzoeksresultaten komen beschikbaar in de loop van Herontwikkeling beroepspraktijkvormingboeken NML heeft cofinanciering verleend aan het projectplan voor de herontwikkeling van de beroepspraktijkvormingboeken door het STC en het NOVA college. Deze herziening is noodzakelijk als gevolg van nationale en internationale ontwikkelingen in wetgeving zoals: de internationaal, per 1 januari 2012, van kracht geworden Manila amendments van de Standards of Training, Certification and Watchkeeping for seafarers (STCW) ; de wijzigingen van de Nederlandse Zeevaartbemanningswet/Besluit Zeevaartbemanning; de invoering per 1 augustus 2012 van nieuwe Kwalificatiedossiers in het middelbaar beroepsonderwijs zeevaart in Nederland. NML Jongerenpanel NML beheert een collectief inkoopcontract met scholieren-tv, dat is afgesloten ten behoeve van de branche-organisaties. Dit contract loopt nog door tot in 2013 en niet alle film- en montagedagen zijn benut. Besloten is om het beschikbare filmmateriaal te laten beoordelen door een jongerenpanel. De HISWA is kartrekker voor de uitvoering van dit project, dat doorloopt in De uitkomsten hiervan worden teruggekoppeld naar de HC Council, voor nadere besluitvorming.

23 HISWA te Water 2012 NML heeft medewerking verleend aan de HISWA te water, door jongeren een beleving te bieden op het HISWA Kenniseiland. Dit kenniseiland werd in samenwerking met opleidingsinstituten ingericht. Met activiteiten op en aan het water en werd het publiek verleid tot actieve deelname aan een compleet parcours, met als beloning een foto op de NML troon, onder het mom bepaal je eigen koers. Deze foto s werden dezelfde avond op Facebook geplaatst. Inventarisatie lopende jongerenprojecten Om zicht krijgen op lopende projecten binnen de maritieme sector heeft STAN/At Sea een inventarisatie uitgevoerd en opgeleverd aan NML. Dit overzicht is aangevuld door het secretariaat van de HC Council en van een nadere analyse voorzien. De uitkomsten van deze inventarisatie worden benut bij de opstelling van de arbeidsmarktcommunicatiestrategie.

24

25 De activiteiten van de Dutch Maritime Trade Board (DMTB) werden in 2012 voortgezet door de Trade Council. Anders dan de DMTB richt de Trade Council zich niet alleen op exportpromotie, maar ook op de internationale maritieme belangen van Nederland in den brede. Zaken als vestigingsbeleid, financiering en beperkende regelgeving komen op een gestructureerde wijze aan de orde. Tevens vormt de Trade Council de linking pin naar het kernteam Export en Promotie van de Topsector Water. De TC is opgesplitst in twee onderdelen: Lobby onderdeel (o.a op het gebied van financiering etc.) Uitvoering van Activiteiten

In 2013 is wederom verschenen de Maritieme Monitor met de cijfers van 2012. Deze is officieel overhandigd aan mij door Minister Schultz van Haegen.

In 2013 is wederom verschenen de Maritieme Monitor met de cijfers van 2012. Deze is officieel overhandigd aan mij door Minister Schultz van Haegen. Vastgesteld in de 70 e Algemene Bestuursvergadering van 6 maart 2014 Was 2012 het jaar van continuering en transitie, stond goeddeels in het teken van het bestendigen van deze transitie en het behouden

Nadere informatie

EINDVERSLAG. Kwartiermaker Pijler 9 Nationaal Energieakkoord

EINDVERSLAG. Kwartiermaker Pijler 9 Nationaal Energieakkoord EINDVERSLAG Kwartiermaker Pijler 9 Nationaal Energieakkoord 1 INHOUD Samenvatting... 3 Opdracht... 5 Omvang van de opdracht... 6 Werkwijze kwartiermaker... 6 Opbouw eindverslag... 7 Besteding SDE gelden

Nadere informatie

KENNIS VOOR DE SAMENLEVING

KENNIS VOOR DE SAMENLEVING KENNIS VOOR DE SAMENLEVING Voortgangsrapportage 2006 Implementatie Kabinetstandpunt Brugfunctie TNO/GTI s 11 december 2006 R:\Spa\Vraagsturing TNO-GTI's\Kabinetsrapportage_2006.doc- 1 - Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Maritieme Academie Holland: samen sterker. Businessplan / meerjarenbeleidsplan 2013-2015 / jaarplan

Maritieme Academie Holland: samen sterker. Businessplan / meerjarenbeleidsplan 2013-2015 / jaarplan Maritieme Academie Holland: samen sterker Businessplan / meerjarenbeleidsplan 2013-2015 / jaarplan april 2013 1. INLEIDING 3 1.1. WIE? 3 1.2. BELANGHEBBENDEN 4 1.3. GROEIMODEL PARTNERS 5 1.4. POSITIE TECHNIEK

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2 0 1 4

J A A R V E R S L A G 2 0 1 4 J A A R V E R S L A G 2 0 1 4 FENEX, Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek Postbus 54200 3008 JE Rotterdam T 088 45 67 400 F 088 45 67 200 E fenex@fenex.nl I www.fenex.nl 2 FENEX JAARVERSLAG

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

KENNISDISSEMINATIE BIJ LECTOREN IN HET KENNISDOMEIN BUILT ENVIRONMENT Een inventarisatie en vooruitblik

KENNISDISSEMINATIE BIJ LECTOREN IN HET KENNISDOMEIN BUILT ENVIRONMENT Een inventarisatie en vooruitblik KENNISDISSEMINATIE BIJ LECTOREN IN HET KENNISDOMEIN BUILT ENVIRONMENT Een inventarisatie en vooruitblik Ellie Roetgerink MPM Dr. Gerard Evers September 2012 Inhoudsopgave 1. Aanleiding, probleemstelling,

Nadere informatie

Life Sciences Monitor. Stand van zaken EZ-Actieplan Life Sciences

Life Sciences Monitor. Stand van zaken EZ-Actieplan Life Sciences Stand van zaken EZ-Actieplan Life Sciences Stand van zaken EZ-Actieplan Life Sciences Ministerie van Economische Zaken, december 2005 Colofon Dit is een uitgave van het Ministerie van Economische Zaken

Nadere informatie

Internationaliseringsstrategie en Agenda Brainport regio Eindhoven

Internationaliseringsstrategie en Agenda Brainport regio Eindhoven Internationaliseringsstrategie en Agenda Brainport regio Eindhoven 2013-05-15 31/10/2013 1 Voorwoord De kracht van BrainportRegio Eindhoven schuilt in een internationaal uniek innovatie-ecosysteem. Bedrijven

Nadere informatie

2011 Jaarverslag nvab 1

2011 Jaarverslag nvab 1 Jaarverslag 2011 nvab 1 Jaarverslag NVAB 2011 Vastgesteld ALV 4 april 2012 Voorwoord Samenvatting Inleiding Hoofdstuk 1. Verenigingsaangelegenheden Algemene ledenvergadering Bestuurlijke vernieuwing Communicatie

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag 2011 DHV

Duurzaamheidsverslag 2011 DHV Advies- en ingenieursbureau dhv.nl Duurzaamheidsverslag 2011 DHV Altijd een oplossing verder 2 Duurzaamheidsverslag 2011 DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2011 DHV Duurzaamheidsverslag 2011 3 Leeswijzer Dit duurzaamheidsverslag

Nadere informatie

Evaluatie sportinnovatie in Nederland

Evaluatie sportinnovatie in Nederland 26 september 2013 Evaluatie sportinnovatie in Nederland Evaluatie periode 2006-2013 www.technopolis-group.com Evaluatie Sportinnovatie in Nederland Evaluatie periode 2006-2013 technopolis group, juli 2013

Nadere informatie

Het innovatiepotentieel ontsluiten

Het innovatiepotentieel ontsluiten jaarplan 2015 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 1. Eén jaar InnovationQuarter 1.1 Waarom ook alweer: legitimatie 1.2 Waar staan we: terugblik startjaar 1.2.1 Opbouw en ontwikkeling organisatie 1.2.2 Positionering

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2011. Kennis- en Innovatiecentrum CrossOver Juli 2011 Titel Trebuchet bold 18 pt

Halfjaarverslag 2011. Kennis- en Innovatiecentrum CrossOver Juli 2011 Titel Trebuchet bold 18 pt Halfjaarverslag 2011 Kennis- en Innovatiecentrum CrossOver Juli 2011 Titel Trebuchet bold 18 pt 0 1 INHOUD 1. Voorwoord pagina 4 2. Thema s en projecten in vogelvlucht pagina 5 3. Communicatieactiviteiten

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2014-2017

Meerjarenbeleidsplan 2014-2017 1 Inhoudsopgave 1. 3 2. Missie, visie, doelstellingen en positionering 4 2.1 Missie, visie en doelstellingen 2.2 Positionering 3. Organisatie(structuur) ` 6 3.1 Bestuur 3.2 Dagelijkse leiding 3.3 Freelancers

Nadere informatie

Eerste jaarverslag VBNE de opbouw

Eerste jaarverslag VBNE de opbouw Eerste jaarverslag VBNE de opbouw 25 september 2013 t/m 31 december 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Hoofdstuk 1 De VBNE in het kort... 5 1.1 De start... 5 1.2 Professioneel beheer... 5 1.3 De organisatie...

Nadere informatie

De aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt

De aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt De aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt Een verkenning naar de lokale en regionale agenda voor het overleg tussen overheid, onderwijs en ondernemers Opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap

Nadere informatie

DESIGN ACADEMY EINDHOVEN jaarverslag 2010

DESIGN ACADEMY EINDHOVEN jaarverslag 2010 DESIGN ACADEMY EINDHOVEN jaarverslag 2010 Design Academy Eindhoven jaarverslag 2010 inhoudsopgave jaarverslag 2010 Voorwoord van het College van Bestuur Verslag van de Raad van Toezicht 5 7 Algemeen Design

Nadere informatie

Internationaliseringsoffensief. High Tech Systemen en Materialen

Internationaliseringsoffensief. High Tech Systemen en Materialen Internationaliseringsoffensief High Tech Systemen en Materialen Internationaliseringsoffensief High Tech Systemen en Materialen High Tech Systemen en Materialen Internationaliseringsoffensief 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarverslag. Jaarverslag

Jaarverslag. Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag 2014 Woord van de voorzitter Op 24 november 2014 bestond het Bureau Voorlichting Binnenvaart 25 jaar en in die jaren is er - dankzij de bijdragen van alle deelnemers uit de eigen

Nadere informatie

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Karin Jettinghoff Miranda Grootscholte CAOP Augustus 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel-/vraagstelling... 4 1.3 Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

1. Inleiding 5 1.1 Bestuurlijke inleiding 5 1.2 Financieel resultaat 21 1.3 Samenstelling van het bestuur 25 1.4 Kerngegevens van de stad 26

1. Inleiding 5 1.1 Bestuurlijke inleiding 5 1.2 Financieel resultaat 21 1.3 Samenstelling van het bestuur 25 1.4 Kerngegevens van de stad 26 Jaarstukken 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 1.1 Bestuurlijke inleiding 5 1.2 Financieel resultaat 21 1.3 Samenstelling van het bestuur 25 1.4 Kerngegevens van de stad 26 Jaarverslag 2. Begrotingsprogramma

Nadere informatie

Versiebeheer. Jaarverslag 2013 2

Versiebeheer. Jaarverslag 2013 2 Jaarverslag 2013 Versiebeheer Versie Datum Opmerkingen 0.1 07-2-2014 Eerste concept 0.2 10-2-2014 Wijzigingen in tekst door medewerkers sambo-ict 0.9 14-2-2014 Concept ter bespreking bestuursvergadering

Nadere informatie

Stand van zaken Elektrisch Varen 2010-2011. Uitvoeringsagenda Elektrisch Varen 2012-2015

Stand van zaken Elektrisch Varen 2010-2011. Uitvoeringsagenda Elektrisch Varen 2012-2015 Stand van zaken Elektrisch Varen 2010-2011 & Uitvoeringsagenda Elektrisch Varen 2012-2015 (aanpak in het kader van de Green Deal Elektrisch vervoer in Fryslân) Vastgesteld door GS van de provincie Fryslân

Nadere informatie

S GNAAL. Verkiezingen: nieuwe ronde, nieuwe kansen? Teun Bokhoven: Uit de crisis door fors in te zetten op de groene banenmotor!

S GNAAL. Verkiezingen: nieuwe ronde, nieuwe kansen? Teun Bokhoven: Uit de crisis door fors in te zetten op de groene banenmotor! S GNAAL S I G N A A L, M E I 2 0 1 2, N U M M E R 2 Signaal is een uitgave van de Stichting Duurzame Energie Koepel en gaat in op de belangrijkste duurzame energie ontwikkelingen in Nederland en Europa

Nadere informatie

Vereniging NOV, een begrip in 2020 Strategisch beleid en Jaarprogramma 2015. Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 27 november 2014

Vereniging NOV, een begrip in 2020 Strategisch beleid en Jaarprogramma 2015. Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 27 november 2014 Vereniging NOV, een begrip in 2020 Strategisch beleid en Jaarprogramma 2015 Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 27 november 2014 Colofon Datum: 4 november 2014 NOV Bestellen: www.nov.nl Vereniging

Nadere informatie

FENEX Jaarverslag 2013

FENEX Jaarverslag 2013 FENEX Jaarverslag 2013 19:00 FENEX Jaarverslag 2013 Bescheiden groei expeditiesector in 2013, maar niet voor iedereen Een bescheiden groei, maar niet voor iedereen, zo kan 2013 voor de expeditiesector

Nadere informatie

Oktober 2013. Drechtsteden. een kansrijke regio. Innovatief ondernemen. (interne) status quo doorbreken. dinnerdaten. vorkje prikken in de regen 1

Oktober 2013. Drechtsteden. een kansrijke regio. Innovatief ondernemen. (interne) status quo doorbreken. dinnerdaten. vorkje prikken in de regen 1 Oktober 2013 Drechtsteden een kansrijke regio Innovatief ondernemen (interne) status quo doorbreken dinnerdaten vorkje prikken in de regen 1 ACTIVITEITEN AGENDA Leerparkpromenade 2013 31 oktober 14 november

Nadere informatie