Aan de slag met EVC en EVP Een handreiking

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aan de slag met EVC en EVP Een handreiking"

Transcriptie

1 Aan de slag met EVC en EVP Een handreiking

2 Inhoudsopgave Inleiding ABC van EVC Wat is EVC? Wat is EVP? Doelen EVC en EVP Wie gaan er een EVC-procedure in? Doelbepaling m welke opleidingsstandaard gaat het? Individuele of groepsaanpak Samengevat Wie zijn de aanbieders? Erkende aanbieders Variëteit aanbieders Uitvoering procedure Verzilveren van Ervaringscertificaat Samengevat Wat moet ik als organisatie regelen? Voorlichtingsbijeenkomsten Kandidatenregistratie Afspraken maken Samengevat Financiering Kosten Inkoop centraal/decentraal / landelijke dekking Gebruik van regelingen Waar kan ik met vragen terecht? Bijlagen Bijlage 1: Schema wanneer een EVC of een EVP-procedure? Bijlage 2 Checklist EVC-aanbieder...19

3 Inleiding De eisen van de arbeidsmarkt veranderen tegenwoordig steeds vaker en sneller. Als gevolg daarvan is niemand ooit uitgeleerd en moeten mensen zich flexibel aan nieuwe omstandigheden kunnen aanpassen. Het Erkennen van Verworven Competenties (EVC) maakt het mogelijk om kennis en ervaringen van mensen om te zetten in erkende diploma s of vrijstellingen. Maar ook steeds vaker wordt een verkort traject, EVP, ingezet om competenties van medewerkers inzichtelijk te maken in een ErvaringsProfiel. Allereerst moet natuurlijk worden afgewogen of EVC/EVP een geschikt middel is voor werknemers binnen een bedrijf. ok moeten de consequenties voor een bedrijf inzichtelijk zijn. In deze handreiking wordt informatie gegeven over aandachtspunten bij de inkoop van EVC. De handreiking kwam tot stand in samenwerking met organisaties die al ervaring hebben met het inkopen van EVC. Nieuwe inzichten zullen op gezette tijden in dit groeidocument worden verwerkt. Daarnaast bestaat er ook aandacht voor wat er al wel en (nog) niet mogelijk is bij de EVC-aanbieders. Wat houdt EVC en EVP precies in? Wie bieden EVC aan? Hoe kan de meest geschikte aanbieder geselecteerd worden? Welke afspraken moeten er worden vastgelegd? Dat zijn de vragen die van belang zijn voor goed gestroomlijnde EVC-trajecten voor uw medewerkers. We hopen dat deze handreiking u zal helpen om met EVC aan de slag te gaan in uw organisatie. Veel succes! Kenniscentrum EVC Januari 2010

4 1 ABC van EVC In deze paragraaf wordt kort uiteengezet wat EVC, en een variant hiervan EVP, inhoudt en met welke doelen EVC of EVP kan worden ingezet. 1.1 Wat is EVC? Een EVC-procedure brengt in beeld over welke competenties iemand beschikt aan de hand van een portfolio en in hoeverre de competenties gewaardeerd kunnen worden ten opzichte van een opleidingsstandaard. De talenten, kennis en vaardigheden kan iemand hebben verworven via formele scholing zoals via school, of meer informele vormen zoals via het werk of thuis door het beoefenen van hobby s. EVC wordt ingezet voor verschillende doeleinden, maar gebeurt veelal voor het certificeren van werknemers voor een bepaalde opleidingsstandaard uitgaande van de reeds opgebouwde kennis en ervaring die een werknemer bezit. Er wordt een EVC-traject ingegaan voor een bepaalde opleidingsstandaard. Tijdens de intake wordt bekeken of de werknemer al voldoende ervaring en kennis heeft opgebouwd met betrekking tot de opleidingsstandaard. Wanneer dit het geval is, is een EVC-procedure zinvol. Blijkt nu dat er reeds zoveel overlap bestaat tussen de competenties die de werknemer bezit en de opleidingsstandaard, is deze vrij gemakkelijk te verzilveren voor een erkend diploma. Bestaat er een groter gat tussen de aanwezige competenties en de opleidingsstandaard dan zal veelal het advies in het Ervaringscertificaat luiden om een aanvullende opleiding te volgen die aansluit op de ontbrekende competenties om alsnog een erkend diploma te behalen. Een EVC-procedure bestaat uit een vijftal stappen die hieronder zijn toegelicht. 1. Voorlichting + intake Medewerkers en hun leidinggevenden moeten worden voorgelicht wat EVC inhoudt en welke doelen EVC beoogt te bereiken. Het is van belang dat binnen de organisatie is bepaald met welk doel EVC wordt ingezet (zie paragraaf 1.3 en 2.1). Voordat een EVC-traject wordt gestart vindt altijd een intake plaats met een EVC-aanbieder waarin wordt besproken of de medewerker voldoende ervaring heeft, gemotiveerd is en wat een EVC-traject inhoudt aan werkzaamheden en tijdsbesteding. p basis van een eerste kennismaking wordt de opleidingsstandaard vastgesteld waarvoor de werknemer een EVC-procedure voor gaat volgen. Dit heeft met name te maken met de soort ervaring die de werknemer tot op heden heeft opgedaan. Daarnaast worden afspraken gemaakt over het verdere verloop van het traject en de portfoliobegeleiding. Na deze intake wordt definitief vastgesteld of de medewerker het EVC-traject gaat doorlopen of niet. 2. Herkennen: portfolio De medewerkers ontvangen een portfolio dat zij gaan vullen. In dit portfolio komt een overzicht van de ervaring van de medewerker en bewijzen daarbij. Denk bijvoorbeeld bij secretaresses aan gemaakte notulen of bij een bouwkundig werkvoorbereider aan een werktekening met bijbehorende materialenlijsten. Wanneer een grotere groep medewerkers met een duidelijk profiel en ervaring tegelijk een EVC-traject doorloopt kan met de werkgever doorgesproken worden welke bewijzen worden verzameld en kan dit traject redelijk snel plaatsvinden. Er ontstaat dan een soort standaard, die niet meer individueel hoeft te worden getoetst. Het vullen van een portfolio houdt echter in dat je als persoon kritisch naar jezelf kijkt. Het vraagt zelfreflectie. Voor de meeste mensen is dit geen alledaagse bezigheid en vraagt dit proces wat tijd. Als deze tijd hiervoor wordt genomen en goede begeleiding wordt gegeven is dit een waardevol proces in de ontwikkeling van medewerkers.

5 3. Waarderen: assessment Als het portfolio gevuld is, vindt een assessment plaats. Zo n assessment kan verschillende vormen hebben. Meestal wordt het portfolio beoordeeld door beoordelaars en vindt daarna een gesprek plaats met de EVC-kandidaat om het portfolio en de ervaring van de kandidaat kritisch door te spreken en te toetsen. Daarnaast kan bijvoorbeeld een werkplekbezoek, een simulatie of een proeve van bekwaamheid worden gevraagd. Dit is echter altijd vooraf bekend. Dus u als werkgever en de medewerkers weten hoe het assessment eruit zal zien, voordat aan het daadwerkelijke EVC-traject wordt begonnen. 4. Resultaten: Ervaringscertificaat De resultaten van de beoordeling worden weergegeven in een rapportage. Deze rapportage heet het Ervaringscertificaat. 5. Verdere ontwikkeling Het Ervaringscertificaat zal nooit doel op zich zijn, maar is een middel om verder te komen om een loopbaandoel te verwezenlijken. Met het Ervaringscertificaat is de EVC-procedure officieel ten einde, maar veelal bevat het Ervaringscertificaat een advies over welke competenties te ontwikkelen en op welke manier. Bijvoorbeeld door het volgen van een opleiding of door extra begeleiding op de werkplek. Dit betreft het traject dat een vervolg is op de EVC-procedure. Het kan echter zo zijn dat het inzicht in de competenties van de werknemers voldoende blijkt en dat een Ervaringscertificaat volstaat. 1.2 Wat is EVP? Er worden steeds meer methodieken ontwikkeld die als doel hebben competenties van mensen inzichtelijk te maken. De nadruk ligt dan meer op het zichtbaar maken van de kennis en ervaring waarover mensen beschikken niet zozeer op het waarderen (officieel beoordelen) van deze competenties aan de hand van een opleidingsstandaard. Een procedure die dit nastreeft is het Ervaringsprofiel, waarin is vastgelegd wat de competenties van iemand zijn en in hoeverre deze overeenkomen met een bepaalde opleidingsstandaard. Deze procedure komt erg overeen met een EVC-procedure, echter voor EVP wordt geen assessment van competenties afgenomen en deze competenties zijn dus niet te verzilveren voor diploma s of verkorte opleidingen. Wel is het mogelijk om na een EVP-procedure alsnog een EVC-assessment te doen. 1.3 Doelen EVC en EVP EVC is in de eerste plaats bedoeld voor mensen die op een hoger niveau functioneren dan hun laatst behaalde diploma. Denk aan de automonteur die een diploma heeft op vmbo-niveau, maar al jaren op mbo-niveau werkt. Verder is EVC ook geschikt voor mensen van wie de talenten nog niet eerder zijn erkend met een certificaat of diploma. Een EVC-procedure motiveert en stimuleert om door te leren en loopbaanstappen mogelijk te maken. Het zorgt ervoor dat personeel beter inzetbaar is én blijft. nderstaand schema geeft een kort overzicht welke doelen EVC en EVP nastreven en wat specifieke doelen zijn met betrekking tot het inzetten van het instrument.

6 Doelen van beide instrumenten Met welk doel in te zetten? Ervaringscertificaat Ervaringsprofiel persoon laten inzien wat zijn ervaring waard is wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik motivatie, zelfvertrouwen, eigenwaarde stap zetten naar een loopbaandoel preventief: beter en efficiënter matchen waarderen van competenties in relatie tot een standaard verzilveren ervaringskennis bekorten opleidingsduur of aantal scholingsdagen zowel preventief gebruik van werk : efficiënter en kwalitatief beter inschrijven en matchen van kandidaten als ambitie: hogerop of bredere inzet focus op instroom, doorstroom en uitstroom 2 Wie gaan er een EVC-procedure in? indicatie van competenties in relatie tot een standaard vooral preventief gebruik van werk naar werk : efficiënter en kwalitatief beter inschrijven en matchen van kandidaten daarnaast mogelijk HR instrument voor effectief PP In deze paragraaf komen aandachtspunten naar voren die van belang zijn om te bepalen welk traject medewerkers ingaan. Belangrijk is om als organisatie stil te staan met welk doel een EVC of EVP traject wordt ingegaan, voor welke opleidingsstandaard het traject wordt gevolgd en of er gekozen wordt een individuele of groepsgewijze aanpak van het traject. 2.1 Doelbepaling EVC of EVP is een bruikbaar instrument wanneer het gewenst is om de competenties van een werknemer in kaart te brengen (gekoppeld aan een opleidingsprofiel). EVC biedt de mogelijkheid om de competenties ook te waarderen in de vorm van een Ervaringscertificaat. Zowel de organisatie als de werknemer zelf kunnen een doel hebben voor ontwikkeling. Dit kan voor de organisatie inhouden dat zij werknemers willen kwalificeren voor nieuwe functie-eisen of veiligheidseisen en voor een werknemer kan het inhouden een loopbaanstap te kunnen maken binnen of buiten de organisatie. Vanuit die doelbepaling kan er worden afgewogen of een gehele EVC-procedure gewenst is of dat EVP een passende procedure is. ok als organisatie wordt bepaald of werknemers de vrijheid krijgen om een traject in te gaan of dat er een beperkt aanbod beschikbaar is om zich verder te ontwikkelen. Wanneer besloten wordt om een EVC-procedure in te kopen is het wel essentieel om te weten welke procedure er gaat worden ingekocht, dat wil zeggen voor welke opleidingsstandaard. Spreekt het doel van de organisatie een gewenste opleidingsstandaard voor de werknemer uit, of heeft de werknemer zelf een idee? In bijlage 1 (Wanneer EVC/EVP?) is een schema opgenomen om te beslissen of een EVC- of EVP-procedure passend is. EVC is een instrument dat zowel gebruikt wordt in loopbaanontwikkeling als in outplacementprocedures. Daarnaast wordt EVC of EVP veelvuldig ingezet om het zelfvertrouwen van mensen te verbeteren en motivatie te versterken. Wees u ervan bewust dat EVC ook onrust kan veroorzaken bij uw medewerkers. Wees duidelijk over wat de doelstellingen zijn.

7 2.2 m welke opleidingsstandaard gaat het? Wat regelmatig voorkomt, is dat de opleidingsstandaard niet voldoende overeenkomt met de functieprofielen. In principe bieden aanbieders alleen EVC-procedures aan volgens de CREB, CRH, of branchespecifieke standaarden. Wanneer dit niet het geval is, is het mogelijk om in het register via de zoekfunctie beroepen te zoeken naar gerichte EVC-procedures of in gesprek te gaan met een aanbieder. Dit levert twee zaken op om te bespreken met de ECV-aanbieder: 1. Welke opleidingsstandaard wordt gekozen? De keuze voor de opleidingsstandaard is afhankelijk van het doel van de EVC-procedure voor u en uw medewerkers. Is het uitgangspunt van de EVC-procedure dat de ervaring wordt gemeten ten opzichte van één specifieke opleidingsstandaard? Dit is bijvoorbeeld zo als u uw medewerkers wilt opleiden en diplomeren voor één specifiek diploma dat u vereist vindt voor een bepaalde functie. f is het doel dat de ervaring van de medewerkers in kaart wordt gebracht en beoordeeld en is het zaak om te zoeken naar de opleidingsstandaard die het beste past bij de ervaringen van uw medewerkers? In het eerste geval bepaalt u als werkgever de opleidingsstandaard van de EVC-trajecten en wordt in de intake bekeken welke medewerkers voldoende ervaring hebben ten opzichte van deze standaard en vervolgens het EVC-traject in gaan. Dit zal vooral voorkomen als u een homogene groep medewerkers met eenzelfde functie en achtergrond een EVC-traject wilt aanbieden. In het tweede geval wordt met u als opdrachtgever gekeken welke opleidingsstandaarden het meest zullen passen bij de ervaringen van de medewerkers en kan er in de intake gekeken worden welke standaard het beste past bij de ervaring van de medewerker. Dit kan door hobby s en eerdere werkervaringen wel eens een heel andere standaard zijn dan door u benoemd. Maak vooraf duidelijke afspraken hierover met de EVC-aanbieder én de medewerkers of alle standaarden zijn toegestaan of niet. Dit is belangrijk i.v.m. verwachtingenmanagement. 2. EVC is een instrument dat zowel gebruikt wordt in loopbaanontwikkeling als in outplacementprocedures. Wees u ervan bewust dat EVC ook onrust kan veroorzaken bij uw medewerkers. Wees duidelijk over wat uw doelstellingen zijn. Het kan zijn dat u naast de gekozen opleidingstandaard competenties en werkprocessen uit uw eigen functie- en competentieprofiel wilt laten waarderen door de ECV-aanbieder. f bijvoorbeeld dat u de kerncompetenties binnen uw bedrijf mee wilt nemen in de beoordeling. Dit is vaak bespreekbaar met een ECV-aanbieder. Het vraagt wel het e.e.a. van de beschrijvingen van uw profielen, maar u kunt dit natuurlijk in de offertefase bespreken met de ECV-aanbieder. Een dergelijke aanpassing kan consequenties hebben voor de herkenbaarheid van het certificaat door derden. 2.3 Individuele of groepsaanpak Wanneer er is besloten dat een EVC-procedure een geschikt instrument is, is het voor de organisatie een afweging of er moet worden gekozen voor een individuele of groepsaanpak. Deze afweging heeft o.a. te maken met het doel van de organisatie voor het in gang zetten van EVC. Wanneer een groep werknemers allen gekwalificeerd moeten worden voor dezelfde opleidingsstandaard, ligt het voor de hand de groepsaanpak te kiezen. Wanneer er sprake is van ontwikkeldoelen per individu waarvoor EVC is gekozen, ligt het voor de hand een individueel traject aan te gaan. In dat laatste geval kunt u ervoor kiezen om de medewerker zelf contact te laten zoeken met een ECV-aanbieder of dat u als werkgever afspraken maakt met de

8 ECV-aanbieder. Het is ook mogelijk een raamovereenkomst af te sluiten en daarin toch per individuele medewerker af spraken te maken over het verloop van het traject. Een aandachtspunt bij een individuele aanpak is het vervolgtraject. Wilt u de medewerker een maatwerkopleiding aanbieden na de EVC-procedure als de medewerker nog niet alle competenties voor een diploma bezit? Dan is het goed om vooraf de mogelijkheden te bespreken met de EVC-aanbieder. Het kan namelijk zijn dat men geen of lastige maatwerktrajecten aanbiedt op individueel niveau. Vraag vooraf naar de mogelijkheden hiervoor. 2.4 Samengevat - Doel bepalen vanuit organisatie of werknemer. - Procedure: Herkennen (EVP) of waarderen (EVC)? - Waarderen voor welke opleidingsstandaard? - Individuele of groepsaanpak? 3 Wie zijn de aanbieders? EVC-procedures worden ingekocht bij zogenoemde ECV-aanbieders. In de meeste gevallen zijn dit onderwijsinstellingen (RC s en HB s), kenniscentra of gespecialiseerde bureaus. Via het ECV-register (te vinden op zijn erkende ECV-aanbieders te vinden. 3.1 Erkende aanbieders Erkend wil zeggen dat deze aanbieders voldoen aan de kwaliteitscode EVC. Deze code is ontwikkeld om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van EVC-beoordelingen goed is. De ECV-aanbieders worden hierop beoordeeld door onafhankelijke partijen. Wilt u aanspraak maken op de WVA (paragraaf 5.3) en een betrouwbaar Ervaringscertificaat ontvangen, dan koopt u EVC in bij een erkend ECV-aanbieder. 3.2 Variëteit aanbieders Er zijn verschillen tussen onderwijsinstellingen, kenniscentra en gespecialiseerde bureaus. Zij verschillen in de variëteit van opleidingsstandaarden (bijv. verpleegkundige of automonteur) en opleidingsniveaus (bijv. MB 2 of HB Bachelor) en het is daarom een afweging op welke manier u EVC binnen de eigen organisatie gaat organiseren wat voor soort aanbieder het beste daarbij past. Vb) pen Universiteit Niveau(s) Gespecialiseerd Bureau Grote variëteit (breed georiënteerd) op 1 niveau Kleine variëteit op 1 niveau Variëteit opleidingsstandaarden Grote variëteit op meerdere niveaus Kleine variëteit (specialisme) op meerdere niveaus RC's Vb) Schoevers

9 Daarnaast zijn er overwegingen die helpen om een keuze te maken voor een aanbieder, daarom hier wat globale kenmerken van de verschillende typen EVC-aanbieders (met natuurlijk overal uitzonderingen voor) RC s: Een RC heeft EVC vaak in het dienstpakket van de contractpoot zitten. Dat wil zeggen dat u vaak geen rechtstreeks contact heeft met een sector zelf, maar met een ECV-loket dat met u de meer globale afspraken maakt. Dat ECV-loket zorg er intern voor dat de EVC-procedures worden uitgevoerd door de inhoudsdeskundigen. Voordelen: Een RC mag wettelijk gezien diplomeren. Voldoet een medewerker helemaal aan de opleidingsstandaard, dan mag een RC op basis van het afgegeven Ervaringscertificaat een diploma afgeven. ok kan een RC over het algemeen een verkort opleidingstraject aanbieden (bespreek dit vooraf!). Nadelen: Een RC is meestal nog niet gewend aan marktgericht werken, waardoor de flexibiliteit niet altijd optimaal is. Daarnaast krijgt u tijdens het traject met andere medewerkers te maken dan in de offertefase en is het belangrijk om te bewaken of alle gemaakte afspraken goed worden nagekomen door de uitvoerders. HB s: In het Hoger nderwijs zijn vooral de HB s ECV-aanbieder. ok hier zal vaak een ECV-loket zijn waar u terecht kunt en dat intern regelt dat de sectoren de uitvoering op zich nemen. Het komt bij een HB vaker voor dat u rechtstreeks met de sectoren zelf afspraken maakt. In het MB zijn de opleidingsstandaarden landelijk vastgesteld en daarmee vergelijkbaar voor de verschillende scholen. In het HB is dat echter niet het geval. Scholen zijn redelijk autonoom in het bepalen hoe een opleiding eruit ziet. Dat heeft tot gevolg dat opleidingsstandaarden en daarmee het Ervaringscertificaat niet zomaar overal tot vergelijkbare resultaten leidt. Zo kan het voorkomen dat de ene school aan de hand van een Ervaringscertificaat een diplomeringstraject van 3 maanden aanbiedt terwijl een andere school op basis van hetzelfde Ervaringscertificaat een diplomeringstraject van anderhalf jaar aanbiedt! Voordelen: Een HB mag wettelijk gezien diplomeren. Voldoet een medewerker helemaal aan de opleidingsstandaard, dan mag het HB op basis van het afgegeven Ervaringscertificaat een diploma afgeven. ok kan een HB over het algemeen een verkort opleidingstraject aanbieden (bespreek dit vooraf!). Nadelen: De HB-scholen, maar ook de sectoren binnen 1 school kunnen erg autonoom zijn. Maak daarom goede afspraken. Het gebeurt regelmatig dat HB-scholen EVC zien als toeleidingsinstrument naar een verkorte opleiding. Het kan zijn (ervaring uit de praktijk) dat HB s verwachten dat de medewerker een vak volgt of een scriptie maakt. Wees helder in uw doelstellingen met EVC. Vraag daarnaast vooraf wat de mogelijkheden zijn voor verkorte opleidingstrajecten. Ervaringscertificaten zijn lastig inwisselbaar bij andere HB-instellingen dan die waar het EVC-traject is doorlopen. Bespreek vooraf de mogelijkheden als u een landelijke werkgever bent. Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (kbb s): De Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (KBB) zorgen voor de relatie tussen het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven. Ze erkennen leerbedrijven waar (v)mbo-leerlingen terechtkunnen voor het praktijkgedeelte van hun opleiding. ok ontwikkelen en onderhouden ze kwalificatiedossiers waarin is vastgelegd wat een leerling moet kennen en kunnen als hij klaar is met zijn opleiding. Daarnaast ontwikkelen de kenniscentra activiteiten op het gebied van arbeidsmarktinformatie en voeren ze EVC-procedures uit als aanbieder. mdat een KBB altijd gericht is op een bepaald domein in het onderwijs (bijvoorbeeld zorg en welzijn, of administratie en economie) bieden zij alleen de EVC-trajecten op dit domein aan.

10 De constructies waarin KBB s samenwerken met het onderwijs verschillen. Zo zijn er KBB s die in eigen beheer EVC uitvoeren. Andere KBB s bieden EVC aan en werken daarbij samen met het onderwijs voor de uitvoering en/of vervolgtrajecten voor het verzilveren van een Ervaringscertificaat. Vraag hiernaar als u contact zoekt. Particuliere ECV-aanbieders: Er zijn verschillende particuliere aanbieders actief als EVC-aanbieder. Deze aanbieders werken over het algemeen vrij flexibel en klantgericht in tegenstelling tot onderwijsinstellingen. nderling verschilt het tussen particuliere aanbieders of zij over de mogelijkheid beschikken om te kunnen diplomeren. Aanbieders zoals Schoevers en NCI zijn aanbieders die dit wel kunnen. Het is bij deze aanbieders belangrijk om de procedure van het EVC-traject goed te bevragen zodat helder is wat de aanbieder te bieden heeft en of dit aansluit bij de wensen van de organisatie. Nadelen: particuliere aanbieders letten er meer op dat een EVC-traject voor hen rendabel is waardoor zij geneigd zijn een de procedure snel te doorlopen waardoor er minder aandacht bestaat voor zelfreflectie en begeleiding van de medewerker voor het vullen van het portfolio. 3.3 Uitvoering procedure Het is de vraag of aanbieders de gehele procedure uitvoeren of onderdelen uitbesteden. Als dat zo is, is het wel prettig om te weten met wie ze samenwerkingsverbanden hebben en of dit dan de voorkeur heeft. In bijlage 2 is een checklist terug te vinden die ondersteunt bij het maken van goede afspraken met de EVC-aanbieder zodat duidelijk is wat de partijen van elkaar mogen verwachten tijdens het traject. 3.4 Verzilveren van Ervaringscertificaat Het is belangrijk om na te gaan of de EVC- aanbieder Ervaringscertificaten uitreikt met een landelijke dekking. De landelijke dekking houdt in dat Ervaringscertificaten bij elke onderwijsinstelling te verzilveren zijn, bijvoorbeeld voor een verkorte opleiding of een diploma. Vooral HB-instellingen hebben moeite om elkaars Ervaringscertificaten op een efficiënte wijze te accepteren. Bespreek dit vooraf als landelijke dekking wenselijk is. 3.5 Samengevat - Erkende aanbieder? - Keuze aanbieder op basis van doel EVC-procedure à tabel 1. - RC/HB/KBB/Particulier? - Checklist: uitvoering procedure en landelijke dekking. 4 Wat moet ik als organisatie regelen? Wanneer u besluit om EVC-procedures in te kopen voor uw werknemers is het raadzaam om ook binnen de organisatie een aantal zaken goed te regelen. 4.1 Voorlichtingsbijeenkomsten Wanneer het binnen de organisatie mogelijk wordt voor medewerkers om een EVC-traject aan te vragen, is het raadzaam voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren. Medewerkers worden geïnformeerd over wat een EVC-traject inhoudt, op welke manier dit onderdeel is van het HRM beleid en op welke wijze de organisatie omgaat met de aanvragen voor EVC. Voer over dit soort beleid een heldere communicatie.

11 4.2 Kandidatenregistratie Het is voor te stellen dat de organisatie wil meten hoe succesvol EVC kan zijn als instrument. Hiervoor dient u zicht te krijgen op hoeveel aanvragen er worden gedaan voor EVC en hoeveel er succesvol zijn doorlopen (afgerond met een Ervaringscertificaat). Vervolgens biedt een Ervaringscertificaat het inzicht over welke competenties uw medewerker beschikt en welk opleidingstraject er mogelijk kan worden ingegaan om een diploma te behalen. Het is voor de organisatie interessant om van de kwalificaties van zijn medewerkers op de hoogte te zijn zodat dit misschien kan leiden tot doorstroom naar andere functies. 4.3 Afspraken maken m EVC als instrument succesvol te laten slagen zijn voor uw medewerkers is een positieve houding van leidinggevenden t.o.v. EVC wezenlijk. Er moeten afspraken worden gemaakt met leidinggevende over het beschikbaar stellen van werktijd voor het vullen van het portfolio van de werknemer en is het wenselijk dat de leidinggevende zijn medewerker stimuleert wanneer hij het traject doorloopt. Tevens moeten er ook concrete afspraken worden gemaakt met de EVC-aanbieder over het verloop van het traject; Wie is waarvoor verantwoordelijk? Wat gebeurt er als er mensen uitvallen gedurende het traject? Wie begeleidt de personen: wordt er door uw organisatie een eerste aanspreekpunt aangesteld, of doet de ECV-aanbieder dit? Ter ondersteuning van het maken van goede afspraken met de ECV-aanbieder is in bijlage 2 een Checklist EVC-aanbieder opgemaakt. 4.4 Samengevat - Communicatie binnen de organisatie. - Voorlichtingsbijeenkomsten organiseren (inhoud proces, taken, verantwoordelijkheden). - Kandidatenregistratie/ken- en stuurgetallen. - Afspraken maken intern en met de EVC-aanbieder. 5 Financiering Informatie over de kosten, de afweging of u centraal of decentraal moet inkopen, of kortingen te bedingen zijn en welke regelingen mogelijk voor u gelden zijn in deze paragraaf opgenomen. 5.1 Kosten Het in kaart brengen van de competenties van een werknemer via een Ervaringscertificaat is maatwerk. De kosten zijn dan ook sterk afhankelijk van de aard en duur van het persoonlijke traject, maar komen gemiddeld op tussen de 800,- en 1500,-. Binnen bepaalde branches of sectoren wordt het Ervaringscertificaat betaald door het pleidingen ntwikkelingsfonds (& fonds). De kosten voor EVP liggen ongeveer op 600,-. Bij de kosten voor EVC en EVP is sprake van marktwerking en er zijn lagere prijzen te bedingen voor werkgever, denk bijvoorbeeld aan staffelkortingen. Zowel bij een groepsaanpak als individuele aanpak zijn kortingen te bedingen. Ga hierover in gesprek met de aanbieder. Er bestaan verschillen in tarief tussen de aanbieders. Belangrijk is om helder te krijgen wat de aanbieder biedt voor een bepaalde prijs. Er kan prijsverschil bestaan doordat bijvoorbeeld de hoeveelheid tijd die een aanbieder besteedt aan de begeleiding van de kandidaat bij het vullen van het portfolio veel meer bedraagt dan bij een andere aanbieder. Uw criteria bepalen voor welke aanbieder u uiteindelijk kiest (prijs-kwaliteit verhouding). Spreek met de EVC-aanbieder af hoe de facturering en de betaling plaats vindt.

12 5.2 Inkoop centraal of decentraal regelen Voor een groot bedrijf met meerdere vestigingen, kan gekozen worden om centraal of decentraal in te kopen. Beide varianten hebben voor- en nadelen. Wat overwegingen hierbij vindt u hieronder. Voordelen centrale inkoop: Wanneer u centraal inkoopt, kunnen er gemakkelijker met een of enkele ECV-aanbieder(s) afspraken worden gemaakt. Meer volume maakt het makkelijker om afspraken over prijs en werkwijze te maken. Het blijft belangrijk om een goede relatie op te bouwen met een EVC-aanbieder en het kost minder tijd om dit centraal te beheren. Aan de andere kant biedt decentrale inkoop de mogelijkheid om een vastere relatie met een plaatselijke EVC-aanbieder op te bouwen. Het Ervaringscertificaat kost wat moeite om te organiseren omdat het kennis van het onderwijsveld vraagt. ok kan het Ervaringscertificaat binnen een bedrijf op verschillende manieren worden gebruikt. Bij centrale inkoop wordt deze kennis gebundeld en op één plaats opgebouwd. Er kan dan steeds makkelijker de weg gevonden worden in EVC-land. Er ontstaat makkelijker EVC-expertise. Bij decentrale inkoop wordt het wiel op meerdere plaatsen uitgevonden. Nadelen centrale inkoop: EVC roept veel vragen op, het blijkt eng te zijn voor medewerkers. Centrale inkoop zorgt voor meer afstand tussen de medewerker en EVC. Een medewerker in een EVC-traject heeft tijd en ondersteuning nodig van een leidinggevende. Door centrale inkoop kan een leidinggevende wellicht minder betrokken zijn of zich verantwoordelijk voelen. Decentrale inkoop is dichter bij huis en leidinggevende en medewerker zijn wellicht meer betrokken bij het inkoopproces. Centrale inkoop leidt meestal tot landelijke afspraken met enkele EVC-aanbieders. De ECV-aanbieder bij de medewerker op de hoek wordt daarmee wellicht overgeslagen. Dit leidt tot een hogere drempel en extra lastigheden met de overdacht wanneer een medewerker dicht bij huis het Ervaringscertificaat wil verzilveren en een opmaat opleiding wil volgen. Decentrale inkoop zorgt dat dit soort afwegingen direct al worden meegenomen in het inkoopproces. 5.3 Gebruik van regelingen WVA Via de Wet Vermindering Afdracht (WVA) is het vanaf 1 januari 2007 mogelijk om een fiscale tegemoetkoming te ontvangen voor kosten van EVC. Voor werkgevers komt deze tegemoetkoming neer op maximaal 320 euro per werknemer per kalenderjaar als deze voor een werknemer een EVC-procedure betaalt. Echter, de werkgever heeft alleen recht op WVA wanneer deze een EVC-procedure inkoopt bij een erkende aanbieder. Crisismaatregelen Wanneer werknemers worden bedreigd met ontslag is het mogelijk hen als organisatie verder te helpen naar nieuw werk. Wanneer dit het geval is, is het mogelijk om een EVC- of EVP-procedure in te gaan. De kosten voor EVC bedragen tussen de 800,- en 1500,-. De kosten voor een EVP liggen op circa 600,-. UWV vergoedt: Bedrijf < 25 werknemers: 100% vergoeding tot maximaal 1300,- voor EVC; 600,- voor EVP. Bedrijf > 25 werknemers: 50% vergoeding tot maximaal 650,- voor EVC;

13 300,- voor EVP. Geen fiscale faciliteiten voor EVP. Geen dubbele vergoedingen. 6 Waar kan ik met vragen terecht? Bij het inkopen van EVC-procedures zijn zoals beschreven in deze handreiking een aantal zaken van belang. U kunt zich verder informeren via: Leerwerkloketten Leerwerkloketten zijn veelal gevestigd bij RC s alsook op de werkpleinen (samenwerking tussen gemeente, onderwijsinstelling en UWV). Leerwerkloketten hebben een faciliterende functie. De functies van een loket zijn: - voorlichting en voorlichtingsmateriaal over EVC, scholing en duale trajecten en de verspreiding daarvan - informatie over de financiering van EVC, scholing en duale trajecten en loopbaantrajecten en het tot stand komen van regionale financieringsafspraken rondom EVC, scholing en duale trajecten; doorverwijzen naar de juiste persoon bij de juiste instelling totdat concrete afspraken zijn gemaakt (warme overdracht); - actieve acquisitie van deelnemers voor EVC-trajecten en duale trajecten onder werkgevers, werknemers, uitkeringsinstanties, werkzoekenden en burgers - (het stimuleren van) het ontwikkelen van nieuwe EVC-procedures en het standaardiseren van de (kwaliteit van de) aangeboden procedures. Inwinnen van goede ervaringen bij referenties/concollega s

14 7 Bijlagen

15 7.1 Bijlage 1: Schema wanneer een EVC- of een EVP-procedure? Checklist selectie EVC-Aanbieder Vanuit organisatie: -Beeld van kwaliteiten personeel -Beeld waar werknemer staat in ontwikkeling (uitgangspunt voor PP) Vanuit individu: -Maken van loopbaanstappen Profiel werknemer: -werkervaring -nog niet in beeld Welke Competenties werknemer heft EVPprocedure Ervaringsprofiel Zicht op kwaliteiten mbt opleidingsstandaard Ervaringsprofiel Direct bruikbaar Kosten: ± 600 Vervolg EVC Traject (competenties Worden gemeten t.o.v. pleidingsstandaard) ntwikkeldoelen (HRD) Vanuit organisatie: -Focus op instroom, doorstroom en uitstroom -Bekorten opleidingsduur of aantal scholingsdagen -Kwalificatieniveau verhogen -Voldoen aan nieuwe kwaliteitseisen/veiligheidseisen -Zicht op inzetbaarheid personeel Aantonen geschiktheid functie Vanuit individu: -Verzilveren ervaringskennis -Ambitie: hogerop of bredere inzet -Startkwalificatie halen Kosten: ± 1200 Vergoeding: WVA Profiel werknemer: -relevante werkervaring -nog niet de juiste papieren voor de (nieuwe) functie EVCprocedure Ervaringscertificaat Gemeten profiel t.o.v. opleidingsstandaard Vervolgtraject (aanvullende Competenties Halen) Direct Inwisselbaar voor Diploma of certificaat

16 7.2 Bijlage 2 Checklist selectie EVC-aanbieder Checklist EVC-aanbieder Checklist selectie EVC-Aanbieder Deze checklist is ontwikkeld ter ondersteuning van organisaties die EVC gaan inkopen en hiervoor een passende EVC-aanbieder willen selecteren. Via het ECV-register (www.kenniscentrumevc.nl) kunt u EVC-aanbieders selecteren op basis van: Beroepen pleidingen Sectoren Aanbieders rechtstreeks. Deze checklist streeft ernaar om zoveel mogelijk inzicht te krijgen in het aanbod van de EVC-aanbieder. De checklist bestaat uit van twee onderdelen. Het eerste onderdeel is gericht op het in kaart brengen van de kenmerken van de EVC-aanbieder. Die vindt u in het EVC-register. Het tweede onderdeel is gericht op het maken van concrete afspraken met de aanbieder zodat een offerte kan worden aangevraagd. Hoe werkt de checklist? Geef in het formulier telkens aan of het genoemde kenmerk van toepassing is op de ECV-aanbieder. U kunt de gegevens uit het EVCregister gebruiken of een gesprek aangaan met een EVC-aanbieder. Geef eventuele opmerkingen aan. Voldoet de EVC-aanbieder aan uw wensen in deel 1, dan gaat u verder met deel 2. Beschrijf de afspraken die u maakt in dit formulier. Stuur dit formulier op naar de EVC-aanbieder, zodat deze een offerte voor u kan maken. Checklist selectie EVC-Aanbieder

17 Deel 1: Aanbod EVC-aanbieder Checklist selectie EVC-Aanbieder 3 Naam EVC-Aanbieder: Contactpersoon: Datum: Kenmerken Check pmerkingen Checklist selectie EVC-Aanbieder Kenmerken Check pmerkingen Erkend Individueel EVC-traject Groeps EVC-traject EVC-procedures op MB niveau EVC-procedures op HB niveau Vervolgmogelijkheden traject - Voltijd - Deeltijd - Leren/werken - Duaal De mogelijkheid heeft tot diplomeren Begeleiding op locatie Tot: Werkplekbegeleiding Landelijke dekking De doorlooptijd van de EVC-procedure: De wachttijd om een EVC-procedure in te gaan: De instroommomenten voor een EVC-procedure:

18 Deel 2: Afspraken Procedure Procedure 1 Hoe ziet de procedure eruit? mschrijving van de verschillende onderdelen van de EVCprocedure. nderdelen Intake Portfolio Checklist selectie EVC-Aanbieder Tijdsinvestering 2 Wie voert de procedure uit? (omcirkelen wat van toepassing is) Aanbieder zelf Intermediar Wie: 3 Wordt er gebruik gemaakt van externe partijen? (nee, vraag 4) 4 Wie houdt de intake en wat houdt deze in? Betaal ik als werkgever hier voor? 5 Hoe ziet het assessment eruit? Wie: Voor: Betaald / onbetaald 6 Bij welke instanties zijn de Ervaringscertificaten te verzilveren? 7 Wat zijn de mogelijkheden als een werknemer geen werkplek heeft? Landelijke dekking Anders, nl. bij: Mogelijkheid tot (ja=check) Wat houdt 'maatwerk' in? Hier wordt onder verstaan pleidingen Diplomeren pleiden

19 Begeleiding op locatie/werkplekbegeleiding 9 Wat houdt de begeleiding tijdens het traject in en wiens taak is dat? (ja=check) Begeleiding = Check Wiens taak? Intake Begeleiding bij samenstelling portfolio Stimuleren van de deelnemer ndersteuning bij reflectie van de deelnemer Vinger aan de pols bij de planning Coachen van de deelnemer Initiatief nemen voor nieuwe afspraken Belasting 10 Welke inspanningen moet de deelnemer leveren en hoeveel tijd moet de deelnemer investeren? Inspanningen zijn: Tijdinvestering: 11 Welke inspanningen moet de deelnemer leveren en hoeveel tijd moet de deelnemer investeren? Inspanningen zijn: Tijdinvestering: Monitoren EVC proces 12 Wie is verantwoordelijk voor de voortgang van het traject? 13 Wanneer zijn de evaluatiemomenten? 14 Wat zijn de responsietermijnen?

20 15 Looptijd van contract Contractafspraken en kosten 16 Contract geldt per en loopt tot dd: 17 Tarieven vastgesteld per onderdeel of afzonderlijk en hoe hoog zijn deze? 18 p basis waarvan is staffelkorting mogelijk? Afspraken: o o o

Aan de slag met EVC en EVP. Een handreiking voor bedrijven

Aan de slag met EVC en EVP. Een handreiking voor bedrijven Aan de slag met EVC en EVP Een handreiking voor bedrijven Kenniscentrum EVC Utrecht, juli 2010 Colofon Titel Aan de slag met EVC en EVP. Een handreiking voor bedrijven Auteur Kenniscentrum EVC Versie 3

Nadere informatie

Checklist selectie EVC-aanbieder

Checklist selectie EVC-aanbieder Checklist selectie EVC-aanbieder Deze checklist is ontwikkeld ter ondersteuning van organisaties die EVC gaan inkopen en hiervoor een passende EVC-aanbieder willen selecteren. Via het EVC-register (www.kenniscentrumevc.nl)

Nadere informatie

Checklist selectie EVC-aanbieder

Checklist selectie EVC-aanbieder Checklist selectie EVC-aanbieder Deze checklist is ontwikkeld ter ondersteuning van individuen die een EVC-traject willen doorlopen en hiervoor een passende EVC-aanbieder willen selecteren. Voordat u aan

Nadere informatie

Aan de slag met EVC en ESF 26 november 2009

Aan de slag met EVC en ESF 26 november 2009 Aan de slag met EVC en ESF 26 november 2009 Did you know? Wat zien we in de film? Informatie versnelling Scenario denken Grote plek voor internet en informatica Technische vooruitgang Leren in informele

Nadere informatie

Een Ervaringscertificaat (EVC) is nuttig voor iedereen die wil laten zien meer kennis en vaardigheden in huis te hebben dan uit diploma s blijkt.

Een Ervaringscertificaat (EVC) is nuttig voor iedereen die wil laten zien meer kennis en vaardigheden in huis te hebben dan uit diploma s blijkt. EVC- en EVP-loket 2 Een Ervaringsprofiel (EVP) is nuttig voor iedereen die wil weten waar hij staat in z n loopbaan, wat hij kan en wat hij nog wil ontwikkelen. Het laat zien over welke kwaliteiten medewerkers

Nadere informatie

Verzilvering van ervaringscertificaten Een matrix met rollen, verantwoordelijkheden en hulpmiddelen. Kenniscentrum EVC, januari 2013

Verzilvering van ervaringscertificaten Een matrix met rollen, verantwoordelijkheden en hulpmiddelen. Kenniscentrum EVC, januari 2013 Verzilvering van ervaringscertificaten Een matrix met rollen, verantwoordelijkheden en hulpmiddelen Kenniscentrum EVC, januari 2013 1 Aanleiding Sociale partners in Zorg en Welzijn stelden in het voorjaar

Nadere informatie

Handreiking verzilvering van ervaringscertificaten. Kenniscentrum EVC, januari 2013; bewerkt door het Servicepunt examinering mbo, juni 2016

Handreiking verzilvering van ervaringscertificaten. Kenniscentrum EVC, januari 2013; bewerkt door het Servicepunt examinering mbo, juni 2016 Handreiking verzilvering van ervaringscertificaten Kenniscentrum EVC, januari 2013; bewerkt door het Servicepunt examinering mbo, juni 2016 1 Inleiding In de keten van EVC zijn verschillende partijen te

Nadere informatie

EVC bij Windesheim. Windesheim Erkend EVC-aanbieder is. Erkennen van Verworven Competenties ErVaringsCertificaat. Erkennen van Verwoven Competenties

EVC bij Windesheim. Windesheim Erkend EVC-aanbieder is. Erkennen van Verworven Competenties ErVaringsCertificaat. Erkennen van Verwoven Competenties EVC bij Windesheim Erkennen van Verworven Competenties ErVaringsCertificaat Erkennen van Verwoven Competenties EVC staat voor het Erkennen van (elders) Verworven Competenties. EVC is gericht op het beoordelen

Nadere informatie

VakErkenningen. Centrum. Algemene informatie en EVC-procedures. VakErkenningen. Centrum

VakErkenningen. Centrum. Algemene informatie en EVC-procedures. VakErkenningen. Centrum Centrum VakErkenningen Centrum VakErkenningen Centrum VakErkenningen beoordeelt, erkent en certificeert professionals in jeugdzorg, GGZ, gehandicaptenzorg, verslavingszorg, ouderenzorg en onderwijs. Centrum

Nadere informatie

Beoordelingskader en normering onderzoek kwaliteit EVC-procedures in Nederland

Beoordelingskader en normering onderzoek kwaliteit EVC-procedures in Nederland KWALITEITSCODE EVC Beoordelingskader en normering onderzoek kwaliteit EVC-procedures in Nederland CODE 1. DOEL Het doel van EVC is het zichtbaar maken, waarderen en erkennen van individuele competenties.

Nadere informatie

HaKa Nederland b.v. 24-11-2012

HaKa Nederland b.v. 24-11-2012 EVC in de Jeugdzorg HaKa Nederland b.v. 24-11-2012 EVC in de jeugdzorg Wat is EVC? EVC staat voor Erkennen van Verworven Competenties. Het is een instrument waarmee werknemers hun kennis en ervaring -

Nadere informatie

Checklist EVC-procedure voor organisaties

Checklist EVC-procedure voor organisaties Checklist EVC-procedure: voor organisaties Checklist EVC-procedure voor organisaties Eén van de instrumenten uit de toolbox van het kwaliteitsmodel EVC is de checklist voor organisaties. Met behulp van

Nadere informatie

evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent!

evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent! evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent! wat is evc? iedereen leert in verschillende situaties elke dag bij; op het werk, op school of gewoon thuis. het is voor werkgevers hierdoor vaak niet

Nadere informatie

Het oogsten van ervaring van medewerkers van het wabo-werkveld

Het oogsten van ervaring van medewerkers van het wabo-werkveld Het oogsten van ervaring van medewerkers van het wabo-werkveld Inleiding Om de kwaliteit van de uitvoering van de wabo-taken te verhogen zijn kwaliteitscriteria opgesteld. Daarin staan onder andere eisen

Nadere informatie

Erkennen van Verworven Competenties

Erkennen van Verworven Competenties Erkennen van Verworven Competenties Wat is EVC? EVC staat voor het Erkennen van Verworven Competenties. Het is een instrument om uw talenten, kennis en vaardigheden (competenties) in beeld te brengen.

Nadere informatie

Toolbox Validering Ontwikkeld door Kenniscentrum EVC, bewerkt door het Servicepunt Examinering mbo: juni 2016 I

Toolbox Validering Ontwikkeld door Kenniscentrum EVC, bewerkt door het Servicepunt Examinering mbo: juni 2016 I Toolbox Validering Ontwikkeld door Kenniscentrum EVC, bewerkt door het Servicepunt Examinering mbo: juni 2016 I Inhoudsopgave Inleiding... 1 1 Identificeren en systematiseren... 2 1.1 Loopbaan zelfonderzoek...

Nadere informatie

1040 HG Aan de Raad van Bestuur van UWV T.a.v. dhr. J.M. Linthorst Postbus HG AMSTERDAM

1040 HG Aan de Raad van Bestuur van UWV T.a.v. dhr. J.M. Linthorst Postbus HG AMSTERDAM > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Aan de Raad van Bestuur van UWV T.a.v. dhr. J.M. Linthorst Postbus 58285 1040 HG AMSTERDAM 1040 HG58285 Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat

Nadere informatie

Help medewerkers aantonen wat ze waard zijn! Herken en erken Eerder Verworven Competenties (EVC)

Help medewerkers aantonen wat ze waard zijn! Herken en erken Eerder Verworven Competenties (EVC) Help medewerkers aantonen wat ze waard zijn! Herken en erken Eerder Verworven Competenties (EVC) Tijdens zijn loopbaan doet een medewerker veel werkervaring op. Hij of zij * volgt bijvoorbeeld interne

Nadere informatie

Heb jij je diploma al?

Heb jij je diploma al? Heb jij je diploma al? 1 Haal nu je Er varingscertificaat (EVC) voor de zwembranche. Omdat jouw praktijker var ing veel waard is kun je met een EVCtraject in aanmerking komen voor een erkend branchediploma

Nadere informatie

Algemene handleiding EVC-procedure CGO

Algemene handleiding EVC-procedure CGO Algemene handleiding EVC-procedure CGO Oktober 2008 Inhoud 1 Inleiding...3 2 De EVC-procedure...4 2.1 Afnemen van een quick scan...4 2.2 Verzamelen van ervaringen...4 2.3 Meten van persoonsgebonden criteria...4

Nadere informatie

Het loopbaandoel in het ervaringscertificaat

Het loopbaandoel in het ervaringscertificaat Het loopbaandoel in het ervaringscertificaat Een goed en een slecht voorbeeld van een loopbaandoel Secretaresse Inleiding loopbaandoel In deze toelichting wordt nader ingegaan op het loopbaandoel in een

Nadere informatie

Op de volgende pagina's worden bovengenoemde instrumenten uitvoeriger beschreven.

Op de volgende pagina's worden bovengenoemde instrumenten uitvoeriger beschreven. Bijlage 1 Reintegratiemiddelen Chronologische volgorde van reïntegratiemiddelen, die ingezet kunnen worden tijdens het Van Werk Naar Werk-traject, hieronder volgt een beknopt overzicht: 1. arbeidsmarktprofiel

Nadere informatie

EVC, vrijstellingen en intake-assessment. Overeenkomsten en verschillen

EVC, vrijstellingen en intake-assessment. Overeenkomsten en verschillen EVC, vrijstellingen en intake-assessment Overeenkomsten en verschillen Colofon Titel: EVC, vrijstellingen en intake-assessment. Overeenkomsten en verschillen Auteur : Kenniscentrum EVC Versie: 1.0 Datum:

Nadere informatie

EVC vergroot carrièrekansen en mobiliteit

EVC vergroot carrièrekansen en mobiliteit A+O fonds selecteert EVC-hofleveranciers EVC vergroot carrièrekansen en mobiliteit De zes EVC-hofleveranciers, leden van de klankbordgroep, onderzoekster en A+O fonds Gemeenten op de ondertekeningsbijeenkomst

Nadere informatie

Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd?

Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd? Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd? MijnID.nu en QRM helpen je op weg naar geregistreerd directeur onderwijs. MijnID.nu en QRM bieden gezamenlijk een traject aan tot een erkend

Nadere informatie

EVC, vrijstellingen en toelatingsonderzoek. Overeenkomsten en verschillen

EVC, vrijstellingen en toelatingsonderzoek. Overeenkomsten en verschillen EVC, vrijstellingen en toelatingsonderzoek Overeenkomsten en verschillen Colofon Titel: EVC, vrijstellingen en toelatingsonderzoek. Overeenkomsten en verschillen Auteur : Kenniscentrum EVC Versie: 1.1

Nadere informatie

EEN LEVEN LANG LEREN

EEN LEVEN LANG LEREN EEN LEVEN LANG LEREN Martin van der Dong, 48 allround operator mengvoeder Agrifirm, Meppel Waarom ben je een EVC-traject gaan volgen? Wat was je motivatie? Mijn werkgever Agrifirm besloot om voor alle

Nadere informatie

Kwalificatiedossiers. Kerntaken werkprocessen

Kwalificatiedossiers. Kerntaken werkprocessen Inhoudsopgave Inleiding Wat is EVC? EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties. EVC is een instrument dat de werknemer / werkzoekende en belanghebbende organisatie in staat stelt om competenties

Nadere informatie

Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde

Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde Toelating Hbo-ba Verpleegkunde vs.29.10.2015 Pagina 1 1. Toelatingsbeleid 1.1 Officiële toelatingseisen Als voorwaarde voor toelating tot de

Nadere informatie

Instrumenten voor LLL. GoLeWe projectconferentie 11-05-2010

Instrumenten voor LLL. GoLeWe projectconferentie 11-05-2010 Instrumenten voor LLL GoLeWe projectconferentie 11-05-2010 Levenslang leren Leven lang leren Leven Lang leren begint met bewustwording Bedrijven Individuen Visie op HRM Loopbaan management Visie op HRM

Nadere informatie

De aanbeveling in het ervaringscertificaat

De aanbeveling in het ervaringscertificaat De aanbeveling in het ervaringscertificaat Een goed en een slecht voorbeeld van een aanbeveling Operator A Inleiding aanbeveling In deze toelichting wordt nader ingegaan op de aanbeveling in een ervaringscertificaat.

Nadere informatie

Checklist uitwerking EVC-procedure ten behoeve van pilot EVC-HBO

Checklist uitwerking EVC-procedure ten behoeve van pilot EVC-HBO Checklist uitwerking EVC-procedure ten behoeve van pilot EVC-HBO Deze notitie geeft een checklist voor hogescholen die gebruikt kán worden bij het opzetten van een EVC-procedure in het kader van het pilot-project

Nadere informatie

Assessorennieuwsbrief mei 2012

Assessorennieuwsbrief mei 2012 Assessorennieuwsbrief mei 2012 Het werd weer de hoogste tijd voor een nieuwsbrief van QRM met belangrijke informatie over alle ontwikkelingen bij QRM en landelijk op het gebied van EVC. Dit keer is het

Nadere informatie

EVC Reacties kunt u geven via het feedbackformulier.

EVC Reacties kunt u geven via het feedbackformulier. EVC Reacties kunt u geven via het feedbackformulier. Datum gegenereerd: 24-6-2016 11:40:16 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie vrijstelling en/of toelating... 4 Informatie ervaringscertificaat...6

Nadere informatie

www.novacontract.nl Precies leren wat nodig is EVC

www.novacontract.nl Precies leren wat nodig is EVC www.novacontract.nl Precies leren wat nodig is EVC 1 De kennis, vaardigheden en talenten van mensen in kaart brengen, is ons werk. Nova Contract werkt hiervoor nauw samen met het EVC Centrum Beroepsonderwijs.

Nadere informatie

Samenwerking in de regio! Marlies Koks, EVC centrum Leeuwenborgh Jos Maas, Zuyd Hogeschool, SLC

Samenwerking in de regio! Marlies Koks, EVC centrum Leeuwenborgh Jos Maas, Zuyd Hogeschool, SLC Samenwerking in de regio! Marlies Koks, EVC centrum Leeuwenborgh Jos Maas, Zuyd Hogeschool, SLC Demografische ontwikkelingen: Ontgroening en vergrijzing Ontgroening en vergrijzing Consequenties voor

Nadere informatie

EVC Erkennen van Verworven Competenties. EVC Quickscan NCOI Opleidingsgroep

EVC Erkennen van Verworven Competenties. EVC Quickscan NCOI Opleidingsgroep EVC Erkennen van Verworven Competenties EVC Quickscan NCOI Opleidingsgroep Inleiding EVC staat voor Erkenning Verworven Competenties. Met kennis en ervaring die u op uw werkplek of mogelijk zelf in privé

Nadere informatie

Portfoliobeoordeling. Mini-workshop 17 juni 2014, Brussel

Portfoliobeoordeling. Mini-workshop 17 juni 2014, Brussel Portfoliobeoordeling Mini-workshop 17 juni 2014, Brussel Programma Portfolio als assessmentinstrument (presentatie) (20 min) Soorten bewijsstukken en VRAAK-criteria (presentatie en oefening) (10 min) Koppelen

Nadere informatie

Talentenmobiliteitsmanagement

Talentenmobiliteitsmanagement Talentenmobiliteitsmanagement Waarom Talentenmobiliteitsmanagement? De Nederlandse economie staat flink onder druk. Dit heeft een duidelijk effect op organisaties. Veel werkgevers zien zich genoodzaakt

Nadere informatie

Handleiding EVC-procedure

Handleiding EVC-procedure Handleiding EVC-procedure Informatie voor de kandidaat VAPRO Basisoperator VAPRO A VAPRO B VAPRO C december 2007 Inhoud 1 Inleiding...3 2 De EVC-procedure...4 2.1 Afnemen van een quick scan...4 2.2 Verzamelen

Nadere informatie

Veel succes met het invullen van de Quickscan. Quickscan EVC Centrum Nederland Pagina 2/ 6

Veel succes met het invullen van de Quickscan. Quickscan EVC Centrum Nederland Pagina 2/ 6 Quickscan Inleiding EVC staat voor Erkenning Verworven Competenties. Met kennis en ervaring die u op uw werkplek of mogelijk zelf in privé en/of vrijwilligerswerk heeft opgedaan, komt u mogelijk in aanmerking

Nadere informatie

Profiel EVC-begeleider

Profiel EVC-begeleider Profiel EVC-begeleider Colofon Titel: Profiel EVC-begeleider Auteur : Kenniscentrum EVC Versie: 1.0 Datum: Maart 2011 Projectnummer: 12822.05 Kenniscentrum EVC Postbus 19194 3501 DD Utrecht Tel: 030-6374711

Nadere informatie

Praktijksessie efficiënt opleiden en ontwikkelen voor volwassenen. Tijs Pijls 18 november 2014

Praktijksessie efficiënt opleiden en ontwikkelen voor volwassenen. Tijs Pijls 18 november 2014 Praktijksessie efficiënt opleiden en ontwikkelen voor volwassenen Tijs Pijls 18 november 2014 Programma 14.00 uur Opening en presentatie Valideren, ECVET en het NLQF door Tijs Pijls, Partnerschap Leven

Nadere informatie

(Alle) Hout werkt voor jou! scholings- en werkgelegenheidsplan houthandel 2012 2013

(Alle) Hout werkt voor jou! scholings- en werkgelegenheidsplan houthandel 2012 2013 (Alle) Hout werkt voor jou! scholings- en werkgelegenheidsplan houthandel 2012 2013 augustus 2012 INLEIDING Vijf ton voor scholing en werkgelegenheid In de CAO voor de houthandel over 2012/2013 hebben

Nadere informatie

EERDER VERWORVEN COMPETENTIES (EVC) ALS ONDERDEEL VAN (LOOPBAAN)ONTWIKKELING

EERDER VERWORVEN COMPETENTIES (EVC) ALS ONDERDEEL VAN (LOOPBAAN)ONTWIKKELING POLITIE NEDERLAND augustus 2014 EERDER VERWORVEN COMPETENTIES (EVC) ALS ONDERDEEL VAN (LOOPBAAN)ONTWIKKELING Klik hier voor: 1 Ervaringen van politiemedewerkers met EVC René Haenraets, Eenheid Limburg,

Nadere informatie

ROC wijzer ROC Nijmegen

ROC wijzer ROC Nijmegen ROC wijzer ROC Nijmegen Uitgave van STOOF Inhoudsopgave Inleiding en algemene informatie... 3 Algemene vragen... 4 Vragen over BBL-opleidingen... 5 Vragen over het Ervaringscertificaat (EVC)... 6 2011ROC

Nadere informatie

Stichting Empowerment centre EVC

Stichting Empowerment centre EVC I N V E N T A R I S A T I E 1. Inleiding Een inventarisatie van EVC trajecten voor hoog opgeleide buitenlanders in Nederland 1.1. Aanleiding De Nuffic heeft de erkenning van verworven competenties (EVC)

Nadere informatie

Naam/logo beoordelende organisatie. Beoordelingsrapport Onderzoek Kwaliteit EVC-procedures. Verlenging. [naam EVC-aanbieder] Datum:

Naam/logo beoordelende organisatie. Beoordelingsrapport Onderzoek Kwaliteit EVC-procedures. Verlenging. [naam EVC-aanbieder] Datum: Naam/logo beoordelende organisatie Beoordelingsrapport Onderzoek Kwaliteit EVC-procedures Verlenging [naam EVC-aanbieder] Datum: Colofon Titel: Beoordelingsrapport Onderzoek Kwaliteit EVC-procedures, Verlenging

Nadere informatie

Financiële regelingen Leren en Werken in de Zorg. Nummer

Financiële regelingen Leren en Werken in de Zorg. Nummer Financiële regelingen Leren en Werken in de Zorg Nummer 8 19-7 - 2012 1 Inhoud Inleiding A Belasting voordelen 1. WVA BBL 4 2. WVA EVC 4 3. WVA Startkwalificatie 5 4. Premiekorting ouderen 5 B UWV regelingen

Nadere informatie

EVC-procedure EVC4U. Algemene informatie

EVC-procedure EVC4U. Algemene informatie EVC-procedure EVC4U Algemene informatie Inhoudsopgave 1 1. Inleiding 2 2. Algemene informatie over EVC 2.1 Wat zijn eerder verworven competenties? 3 2.2 Wat is een EVC-procedure 3 2.3 Het doel van EVC

Nadere informatie

EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO

EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO Handleiding voor de kandidaat Bijgewerkt: 19 maart 2013 1 Contactgegevens: WFTNIVO Villawal 11 3432 NX Nieuwegein Tel. 030 6023075 info@wftnivo.nl www.wftnivo.nl

Nadere informatie

Waarderen ECVET eenheden en maatwerkopleiding

Waarderen ECVET eenheden en maatwerkopleiding Waarderen ECVET eenheden en maatwerkopleiding roc ter aa realiseert beroepsonderwijs in zeven mbo-colleges: bouw & design college business college dienstverlening college ict college onderwijs & kinderopvang

Nadere informatie

Gemeente Beuningen positief over ervaringen EVC/EVP. Door: Walter Baardemans/ Fotografie: Kees Winkelman

Gemeente Beuningen positief over ervaringen EVC/EVP. Door: Walter Baardemans/ Fotografie: Kees Winkelman Iedereen wordt er beter van Gemeente Beuningen positief over ervaringen EVC/EVP Door: Walter Baardemans/ Fotografie: Kees Winkelman De Gelderse gemeente Beuningen omarmt EVC, het erkennen van eerder verworven

Nadere informatie

EVC in het kader van de crisis

EVC in het kader van de crisis EVC in het kader van de crisis Tussenrapportage in kader project Implementatie crisismaatregelen: resultaten en ervaringen met EVC bij de Mobiliteitscentra in de regio s Enschede en Haarlem Utrecht, 28

Nadere informatie

CERTIFICAAT VAN DEELNAME:

CERTIFICAAT VAN DEELNAME: Deze brochure biedt u een overzicht van de trainingen waarmee wordt toegewerkt naar een CERTIFICAAT VAN DEELNAME: Certificeerbare eenheden Verzorgende IG Ondersteunen bij verpleegtechnische handelingen

Nadere informatie

NovaWork. Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers. Iedereen doet mee!

NovaWork. Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers. Iedereen doet mee! NovaWork Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers Iedereen doet mee! NovaWork helpt mensen met een forse afstand tot de arbeidsmarkt op de zoektocht naar zinvol en passend

Nadere informatie

Convenant ter stimulering van het arbeidsmarktinstrument EVC als onderdeel van een Leven Lang Leren

Convenant ter stimulering van het arbeidsmarktinstrument EVC als onderdeel van een Leven Lang Leren Convenant ter stimulering van het arbeidsmarktinstrument EVC als onderdeel van een Leven Lang Leren kc-evc_convenant EVC_v01.indd 1 5-6-2012 8:47:21 kc-evc_convenant EVC_v01.indd 2 5-6-2012 8:47:22 Convenant

Nadere informatie

NU WEET IK WAT IK WAARD BEN! ERVARINGSCERTIFICAAT (EVC) DE PRAKTIJK IS DE BESTE LEERMEESTER

NU WEET IK WAT IK WAARD BEN! ERVARINGSCERTIFICAAT (EVC) DE PRAKTIJK IS DE BESTE LEERMEESTER NU WEET IK WAT IK WAARD BEN! ERVARINGSCERTIFICAAT (EVC) DE PRAKTIJK IS DE BESTE LEERMEESTER HET ALBEDA COLLEGE IS EEN REGIONAAL OPLEIDINGENCENTRUM VOOR VOLWASSENENEDUCATIE EN BEROEPSONDERWIJS. ONS INSTITUUT

Nadere informatie

Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat. EVC-procedure Masteropleiding Archeologie. 1 v-3

Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat. EVC-procedure Masteropleiding Archeologie. 1 v-3 Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat EVC-procedure Masteropleiding Archeologie 1 v-3 Versiebeheer Titel Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat Versie Datum publicatie Auteur 1 19 december

Nadere informatie

Matrix. Consequenties regelgeving Nederlandse taal en rekenen. voor EVC-kandidaat

Matrix. Consequenties regelgeving Nederlandse taal en rekenen. voor EVC-kandidaat Matrix Consequenties regelgeving Nederlandse taal en rekenen voor EVC-kandidaat Inleiding Op 1 augustus 2010 is de wet Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen van kracht gegaan, waarmee een gemeenschappelijke

Nadere informatie

Doel training. Programma Programma Voordelen voor de kandidaat. Uitgangspunten EVC. Assessoren en EVC-begeleiders training

Doel training. Programma Programma Voordelen voor de kandidaat. Uitgangspunten EVC. Assessoren en EVC-begeleiders training Assessoren en EVC-begeleiders training 19 februari 2009 en 15 januari 2010 Desirée Joosten-ten Brinke, CELSTEC, Open Universiteit Nederland Doel training Aan het einde van deze training weten de deelnemers:

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting van het nationaal rapport(2009): Volunteering & Lifelong learning in Dutch higher education

Nederlandse samenvatting van het nationaal rapport(2009): Volunteering & Lifelong learning in Dutch higher education Nederlandse samenvatting van het nationaal rapport(2009): Volunteering & Lifelong learning in Dutch higher education Auteurs van het originele engelstalige rapport: Ruud Duvekot, Koen Muhlradt & Jan Minkhorst

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werk vinden is niet voor iedereen even gemakkelijk. Bijvoorbeeld voor mensen

Nadere informatie

Wauw, ik realiseer me nu wat ik allemaal heb gedaan!

Wauw, ik realiseer me nu wat ik allemaal heb gedaan! Wauw, ik realiseer me nu wat ik allemaal heb gedaan! EVC en EVP bieden impuls aan eigen ontwikkeling Door: Marijke Vromans Onlangs behaalden 25 medewerkers van de gemeente Hoogezand-Sappemeer een ervaringscertificaat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 30 012 Leven Lang Leren Nr. 30 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor intermediairs

Nieuwe kansen voor intermediairs 1 Bemiddeling van werkzoekenden met een arbeidsbeperking Nieuwe kansen voor intermediairs De komende jaren is het aan werk helpen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking een groot thema. In 2026 moet

Nadere informatie

Dit portfolio is van. Naam kandidaat: Werkzaam bij:

Dit portfolio is van. Naam kandidaat: Werkzaam bij: Dit portfolio is van Naam kandidaat: Werkzaam bij: INHOUDSOPGAVE PORTFOLIO 1. Doel en functie portfolio Deel 1 2. Persoonsgegevens portfoliobezitter 3. Overzicht van leerervaringen 4. Overzicht van werkervaringen

Nadere informatie

Boris-Stappenplan. N.A.W. gegevens. Gegevens leerling. Gegevens school. Boris-leerlingnummer: Voornaam, achternaam: Adres: Telefoon: Email: Hulpvraag:

Boris-Stappenplan. N.A.W. gegevens. Gegevens leerling. Gegevens school. Boris-leerlingnummer: Voornaam, achternaam: Adres: Telefoon: Email: Hulpvraag: Boris-Stappenplan N.A.W. gegevens Gegevens leerling Boris-leerlingnummer: Voornaam, achternaam: Adres: Telefoon: Email: Hulpvraag: Bijzonderheden: Gegevens school Naam school: Adres school: Telefoon school:

Nadere informatie

Ervaringscertificaat: versnelde weg naar diploma

Ervaringscertificaat: versnelde weg naar diploma EVC stimuleert de inzetbaarheid van uw medewerkers Ervaringscertificaat: versnelde weg naar diploma INFORMATIE VOOR HR EN LEIDINGGEVENDEN Inleiding Gemeenten bezuinigen, gaan meer samenwerken en krijgen

Nadere informatie

ROC wijzer Deltion College

ROC wijzer Deltion College ROC wijzer Deltion College Uitgave van STOOF Inhoudsopgave Inleiding en algemene informatie... 3 Algemene vragen... 4 Vragen over BBL-opleidingen... 4 Vragen over het Ervaringscertificaat (EVC)... 5 2011ROC

Nadere informatie

Portfoliobegeleiding. Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl

Portfoliobegeleiding. Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl Portfoliobegeleiding Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl Agenda Welkom Kennismaking Uitleg bijeenkomst Werkplekleren Inhoud portfolio Portfolio-opdrachten Eindkwalificaties Reflectie op de kernopgaven

Nadere informatie

ook in de toekomst gezond en vitaal

ook in de toekomst gezond en vitaal Kartonnage en Flexibele Verpakkingen: ook in de toekomst gezond en vitaal Sectorplan 2015-2016 Een miljoen euro beschikbaar voor projecten om vakmanschap te behouden en te versterken. Doe mee en maak er

Nadere informatie

Stichting Examenkamer uitvoeringsorganisatie van het. Nationaal Kenniscentrum EVC voor de arbeidsmarktroute operationeel per 1-1-2016

Stichting Examenkamer uitvoeringsorganisatie van het. Nationaal Kenniscentrum EVC voor de arbeidsmarktroute operationeel per 1-1-2016 Stichting Examenkamer uitvoeringsorganisatie van het Nationaal Kenniscentrum EVC voor de arbeidsmarktroute operationeel per 1-1-2016 Annie Kempers-Warmerdam Voorlichtingsbijeenkomst: 17-11-2015 17/11/15

Nadere informatie

Verslag voorlichtingsbijeenkomst EVC-aanbieders op 26 mei 2015

Verslag voorlichtingsbijeenkomst EVC-aanbieders op 26 mei 2015 Verslag voorlichtingsbijeenkomst EVC-aanbieders op 26 mei 2015 Op dinsdag 26 mei 2015 vond er in Utrecht een voorlichtingsbijeenkomst plaats voor EVC-aanbieders, beoordelende organisaties en DUO over de

Nadere informatie

Uitzenden Detacheren Werving+Selectie Payrolling

Uitzenden Detacheren Werving+Selectie Payrolling Uitzenden Detacheren Werving+Selectie Payrolling De economie is voortdurend in beweging. Voor de groei en continuïteit van uw bedrijf is het noodzakelijk snel en flexibel in te spelen op veranderende omstandigheden.

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Instituut Fysieke Veiligheid Bureau Toezicht Examinering en Certificering Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783, Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl

Nadere informatie

8 Aanbevelingen op een rij

8 Aanbevelingen op een rij 8 Aanbevelingen op een rij 8.1 Verstevigen infrastructuur voor postinitiële ontwikkeling Flexibel en praktijkrelevant aanbod voor maatwerk De regelgeving wordt aangepast om bekostigde en niet-bekostigde

Nadere informatie

HRM symposium 11 maart Avans HS, Breda. Rendement van leren in Bedrijf, 11 maart Avans Breda

HRM symposium 11 maart Avans HS, Breda. Rendement van leren in Bedrijf, 11 maart Avans Breda Rendement van leren in Bedrijf, 11 maart Avans Breda 1 Onderwerpen Introductie ROCKWOOL EVC Vakbekwaamheidsassessment Factoren 3 Carrièretrajecten Ervaringen Anekdotes 2 Introductie ROCKWOOL INTERNATIONAL

Nadere informatie

Gezamenlijke aanpak BPV en het BPV-protocol van:

Gezamenlijke aanpak BPV en het BPV-protocol van: Gezamenlijke aanpak BPV en het BPV-protocol van: 2 Gezamenlijke aanpak BPV In de Verbeteragenda BPV van MKB Nederland en VNO-NCW is naar aanleiding van een onderzoek naar de ervaringen van leerbedrijven

Nadere informatie

dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie Vraag - Aanbod cliënt detailhandel bouwnijverheid toerisme zorg

dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie Vraag - Aanbod cliënt detailhandel bouwnijverheid toerisme zorg dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie Vraag - Aanbod bedrijf bedrijf cliënt detailhandel bouwnijverheid toerisme zorg competenties Arbeidsverklaring Arbeidsdeskundig onderzoek Onderzoek

Nadere informatie

De conclusie in het ervaringscertificaat

De conclusie in het ervaringscertificaat De conclusie in het ervaringscertificaat Een goed en een slecht voorbeeld van een conclusie Operator A Inleiding conclusie In deze toelichting wordt nader ingegaan op de conclusie in een ervaringscertificaat.

Nadere informatie

EVC-procedure EVC4U. Algemene informatie

EVC-procedure EVC4U. Algemene informatie EVC-procedure EVC4U Algemene informatie 1 Het grootste deel van wat medewerkers kunnen en weten, hebben ze in de praktijk geleerd. Hierdoor hebben ze vaak meer kennis en vaardigheden dan hun diploma s

Nadere informatie

Ruime ervaring, maar nog geen erkend MBO Diploma?

Ruime ervaring, maar nog geen erkend MBO Diploma? Ruime ervaring, maar nog geen erkend MBO Diploma? 1 Horizon en QRM BV ROC Horizon College, sectoren Gezondheidszorg en Welzijn en QRM BV realiseren gezamenlijk EVC trajecten in 3 maanden! EVC Trajecten

Nadere informatie

EVC gemeten. Een onderzoek naar het aantal gerealiseerde EVC in de periode Opdrachtgever: Projectdirectie Leren en Werken ECORYS

EVC gemeten. Een onderzoek naar het aantal gerealiseerde EVC in de periode Opdrachtgever: Projectdirectie Leren en Werken ECORYS EVC gemeten Een onderzoek naar het aantal gerealiseerde EVC in de periode 2005-2009 Opdrachtgever: Projectdirectie Leren en Werken ECORYS Karel Kans Mirjam Stuivenberg Jos Lubberman Rotterdam, 20 mei 2010

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit

Nadere informatie

Informatie over. procedures bij vrijstellingen en EVC trajecten, terminologie in het onderwijs, Het gebruik van de leeswijzer van de PLATO eindtermen

Informatie over. procedures bij vrijstellingen en EVC trajecten, terminologie in het onderwijs, Het gebruik van de leeswijzer van de PLATO eindtermen Informatie over procedures bij vrijstellingen en EVC trajecten, terminologie in het onderwijs, Het gebruik van de leeswijzer van de PLATO eindtermen voor therapeuten, studenten en beroepsorganisaties in

Nadere informatie

Checklist erkennen leerwerkervaring

Checklist erkennen leerwerkervaring 7-6-2017 Checklist erkennen leerwerkervaring Inleiding Doel De checklist erkennen leer-werkervaring is een document dat de mbo-instellingen kunnen gebruiken om te onderzoeken of hun organisatie in staat

Nadere informatie

Handreiking Traineeship 1

Handreiking Traineeship 1 Handreiking Traineeship 1 Karin Kleine, projectleider Ontwikkeling traineeship HBO-afgestudeerden Marlous Beijer, projectsecretaris Jeugdzorg Nederland 1 Dit document is geschreven in het kader van het

Nadere informatie

Flexibel en vraaggericht hoger onderwijs voor werkenden

Flexibel en vraaggericht hoger onderwijs voor werkenden Flexibel en vraaggericht hoger onderwijs voor werkenden Informatiebijeenkomst VBZ/Sigra 17 januari 2017 Yvonne Bernardt Ministerie van OCW 1 Opzet presentatie 1) Belang van meer flexibiliteit en vraaggerichtheid

Nadere informatie

Antwoorden op vragen bij het congres De Flexkracht aan zet!

Antwoorden op vragen bij het congres De Flexkracht aan zet! Antwoorden op vragen bij het congres De Flexkracht aan zet! 30 november 2012 Vraag 1: Welke mogelijkheden zijn er om tot startkwalificatie opgeleid te worden? BOL opleiding BBL opleiding Niveau 2 mbo BOL

Nadere informatie

Medewerker sociale zekerheid

Medewerker sociale zekerheid Medewerker sociale zekerheid Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij.

Nadere informatie

Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject

Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject Augustus 2011 Waar werknemers onderdeel zijn van een organisatie, wordt beoordeeld.

Nadere informatie

KAA: Dispensatie- en herintrederregeling

KAA: Dispensatie- en herintrederregeling KAA: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit hun organisatie kwalitatief

Nadere informatie

Valideringsinstrumenten 24 juni 2014 - Utrecht. Kenniscentrum EVC

Valideringsinstrumenten 24 juni 2014 - Utrecht. Kenniscentrum EVC en 24 juni 2014 - Utrecht Kenniscentrum EVC Brainstorm > Welke valideringsinstrumenten kennen jullie? 2 1. Identificeren en systematiseren Het individu wordt zich bewust van zijn leerervaringen die hij

Nadere informatie

HBO Vrijstellingsprogramma Methode EVC.

HBO Vrijstellingsprogramma Methode EVC. HBO Vrijstellingsprogramma Methode EVC HBO Vrijstellingsprogramma U heeft inmiddels veel ervaring in uw huidige functie, maar bezit nu nog geen HBO-diploma. Dit vrijstellingsprogramma stelt u in staat

Nadere informatie

Advies over scholing, ontwikkeling en behoud van medewerkers. Verbeter uw bedrijf samen met Fundeon. bouw op kennis

Advies over scholing, ontwikkeling en behoud van medewerkers. Verbeter uw bedrijf samen met Fundeon. bouw op kennis Advies over scholing, ontwikkeling en behoud van medewerkers Verbeter uw bedrijf samen met Fundeon bouw op kennis Fundeon adviseert over scholing, ontwikkeling en behoud van medewerkers U wilt kwalitatief

Nadere informatie

Ik start met EVC! Informatiedocument over EVC bij People in Transfer. People in Transfer Postbus AG s-hertogenbosch

Ik start met EVC! Informatiedocument over EVC bij People in Transfer. People in Transfer Postbus AG s-hertogenbosch Ik start met EVC! Informatiedocument over EVC bij People in Transfer People in Transfer Postbus 298 5201 AG s-hertogenbosch www.peopleintransfer.nl Pagina 0 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 2 1. Wat is EVC?...

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

ROC wijzer ROC Friese Poort

ROC wijzer ROC Friese Poort ROC wijzer ROC Friese Poort Uitgave van STOOF Inhoudsopgave Inleiding en algemene informatie... 3 Algemene vragen... 5 Vragen over BBL-opleidingen... 6 Vragen over het Ervaringscertificaat (EVC)... 7 2011ROC

Nadere informatie