C e v o r A. Beroepsprofielen van bedienden Leertraject. Bouwsector. Werfleider. tempera in opdracht van Cevora Juni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "C e v o r A. Beroepsprofielen van bedienden Leertraject. Bouwsector. Werfleider. tempera in opdracht van Cevora Juni 2008. www.cevora."

Transcriptie

1 C e v o r A Beroepsprofielen van bedienden Leertraject Bouwsector Werfleider tempera in opdracht van Cevora Juni 2008 Michel Albertijn Kathleen Hoefnagels

2 Inhoudstafel Lijst van grafieken en tabellen Inleiding Schets van de kwalificatie Definitie Beroepsopdrachten Situering van de kwalificatie Beroepsevoluties De kwalificatie in detail Leeswijzer De kwalificatie werfleider : samenstellende competenties en onderliggend kennen, kunnen en zijn Reliëf in de kwalificatie Welk reliëf? Het leertraject Competenties nodig voor de aanwerving (0 maanden) Competenties die eerst aangeleerd worden (binnen de eerste twee maanden na aanwerving) Competenties die vervolgens aangeleerd worden (binnen de vier maanden na aanwerving) Competenties die vervolgens aangeleerd worden (binnen de zes maanden na aanwerving) Competenties die vervolgens aangeleerd worden (tussen zes maanden en één jaar na aanwerving) Competenties die vervolgens aangeleerd worden (meer dan één jaar na aanwerving) Samenvatting: het leertraject Modulaire indeling van de kwalificatie Bijlage : profiel van de geïnterviewden Geconsulteerde experten Gesprekspartners face-to-face interviews voor ontwikkeling kwalificatieprofiel Deelnemers conferentiegesprek Gesprekspartners face-to-face interviews voor aanbrengen profiel Beroepsprofielen van bedienden - Leertraject - Bouwsector : Werfleider 1

3 Lijst van grafieken en tabellen Tabel 1 : Competenties die beheerst moeten zijn bij aanwerving Tabel 2 : Competenties die eerst aangeleerd worden (binnen de eerste twee maanden na aanwerving) Tabel 3 : Competenties die vervolgens aangeleerd worden (binnen de vier maanden na aanwerving) Tabel 4 : Competenties die vervolgens aangeleerd worden (binnen de zes maanden na aanwerving) Tabel 5 : Competenties die vervolgens aangeleerd worden (tussen zes maanden en één jaar na aanwerving) Tabel 6 : Competenties die vervolgens aangeleerd worden (meer dan één jaar na aanwerving). 27 Grafiek 1 : Het leertraject tijdens de eerste zes maanden Tabel 7 : Module werfgerelateerd Tabel 8 : Module administratief Beroepsprofielen van bedienden - Leertraject - Bouwsector : Werfleider

4 1. Inleiding De competenties van de werfleider. Dit onderzoek brengt de competenties voor werfleider in kaart. Het beschrijft het volledige repertorium aan kennis, kunde en zijn die bedrijven verwachten van hun werfleiders. Overstijgt de bedrijfsspecifieke invulling van functies. Kwalificaties, en niet functies, vormen het uitgangspunt voor het voorliggende profiel. Functies blijken immers te veel contextgevoelig. De invulling ervan verschilt van bedrijf tot bedrijf. Het is afhankelijk van de (sub)sector, de werkorganisatie, de verwachtingen van een specifieke werkgever, Ze vormen daardoor geen stabiele eenheid die in aanmerking komt voor een bedrijfsoverstijgend onderzoek. Kwalificaties daarentegen verwijzen naar consistente gehelen die de bedrijfsspecifieke settings overstijgen. Een kwalificatieprofiel beschrijft een kwalificatie. Een kwalificatie is een afgerond (maatschappelijk relevant) en gevalideerd geheel van competenties. Kwalificatieprofielen beschrijven alle competenties en hun onderliggende kennen, kunnen en zijn die nodig zijn om een beroep uit te oefenen op het niveau van een volleerde professional. Beschrijft de volleerde professional. Door zijn bedrijfs- en functieoverschrijdende ambitie bevat het kwalificatieprofiel de competenties nodig voor alle mogelijke specialisaties en vervolmakingsniveaus voor een werfleider. Het inventariseert de professionele competenties die een volleerde beroepsbeoefenaar beheerst. De man of vrouw die een volledige kwalificatie beheerst kan aan de slag in elke afgeleide functie. Reliëf in de kwalificatie. Om de vertaalslag kwalificatie opleiding te vereenvoudigen beperkt dit rapport zich niet tot de loutere beschrijving van de kwalificatie. Het laatste hoofdstuk van dit rapport brengt reliëf aan in het profiel. Het brengt het chronologische leertraject in kaart en geeft een voorbeeld van een modulaire opdeling van het leerpakket. Beroepsprofielen van bedienden - Leertraject - Bouwsector : Werfleider 3

5 2. Schets van de kwalificatie 2.1. Definitie Werfaansturing en -opvolging. De werfleider is verantwoordelijk voor één of meerdere werven, vanaf het opstarten, de voorbereiding en de planning tot aan de afsluiting. Tijdens de fase die voorafgaat aan de uitvoering van het werk, bestudeert hij het technische en administratieve dossier. Indien nodig maakt hij bestekken en stelt hij aanbestedingen op wanneer deze activiteiten niet worden toevertrouwd aan een speciale dienst binnen de onderneming. Hij organiseert de werf op basis van de werfdocumenten en in functie van de resultaten die moeten worden behaald. Zodra de uitvoering van de werken start, staat hij in voor het beheer van de werf in diverse domeinen (planning, voorraden, administratie, financieel beheer, human resources management, veiligheid, ) en voor de afsluiting van de werf. Wisselende context. De taken van de werfleider zijn in de meeste gevallen niet gestandaardiseerd omdat een werfleider steeds inspeelt op wisselende omstandigheden. Een flexibele instelling is hierbij uiterst belangrijk. De werfleider heeft een hoge graad van zelfstandigheid in het plannen van het eigen werk. Actief in verschillende subsectoren. De werfleider beheert de realisatie van werken in de sectoren van de wegenbouw (wegen, bruggen, tunnels, viaducten, maritieme werken, werken aan de rivieren, stuwdammen), de ruwbouwsector en afwerking (privé-gebouwen, industriële, commerciële en openbare gebouwen) of speciale technieken. Hij staat ook in voor het onderhoud en de herstellingen van de werken in deze verschillende domeinen. 4 Beroepsprofielen van bedienden - Leertraject - Bouwsector : Werfleider

6 2.2. Beroepsopdrachten Vaktechnische opdrachten. De werfleider kan beslissingen nemen in de te gebruiken werkmethodes, hoeveel tijd hiervoor nodig is, welk materiaal, materieel en werkkrachten hierbij nodig zijn. Hierbij houdt hij rekening met rendabiliteit-, veiligheids en andere eisen van de opdrachtgever. Bij dit alles past de werfleider de vigerende wetgeving toe. Hij kan incoherenties en problemen opsporen en in voorkomend geval alternatieve oplossingen bedenken en uitwerken. Administratieve opdrachten. De werfleider heeft een basiskennis van de facturatie, zodat hij de nodige gegevens voor het factureren van de werken kan doorgeven aan de calculator. Daarenboven kan de werfleider ook de facturen controleren op basis van de leveringen en prestaties. Daarnaast is hij in staat om op schematische wijze de voorraden, het materiaal en materieel te inventariseren. Evenzeer de meer- en minwerken moeten op een schematische wijze gerapporteerd worden aan de calculatiedienst. Bij vele van deze administratieve (en andere) taken, moet de werfleider vlot overweg kunnen met de door het bedrijf gehanteerde softwarepakketten, om ze op een efficiënte wijze uit te voeren. Leidinggevende opdrachten. De werfleider heeft een duidelijk leidinggevende rol op de werf. Hij kijkt er op toe dat het werk van de medewerkers maximaal rendeert. Zo dient hij duidelijke en eenduidige instructies te geven, zodat de medewerker de opdracht goed begrijpt. Daarnaast moet de werfleider de werknemers kunnen motiveren om hun werk met volledig engagement uit te voeren. Sociaalcommunicatieve opdrachten. De werfleider kan schriftelijk en mondeling rapporteren over de omstandigheden en vorderingen op de werf in een voor de directie en calculatiedienst begrijpbare taal. De werfleider kan een argumentatie opbouwen en kan in een onderhandeling of vergadering op resultaatgerichte wijze in overleg treden met de opdrachtgever, onderaannemer, leverancier, studiebureau of andere betrokkenen. Hij kan zowel intern (bv. met de calculatiedienst) als extern (bv. met onderaannemers) samenwerken met anderen aan één gezamenlijke opdracht. De werfleider kan terugvallen op assertiviteit, karaktersterkte en standvastigheid om niet te bezwijken onder druk vanuit zeer diverse partijen zoals, werknemers, opdrachtgevers, buurtbewoners, etc. Competentieclusters Binnen een kwalificatieprofiel worden de competenties overzichtelijk gerangschikt in competentiegroepen. Een groep bundelt alle kennen, kunnen en zijn binnen een inhoudelijk afgebakend beroepsdomein. Elk kwalificatieprofiel vertrekt van zeven verschillende competentiegroepen: Vaktechnische competenties: alle kennen, kunnen en zijn met betrekking tot de ontwikkeling, behandeling, uitvoering en verwerking van beroepseigen producten en beroepseigen activiteiten; Administratieve competentie: alle kennen, kunnen en zijn dat betrekking heeft op het correct verzamelen, registreren, klasseren en beheren van gegevens. Het kan zowel gaan om administratie verbonden aan het eigen werk als om administratie op bedrijfsniveau; Leidinggevende competenties: alle kennen, kunnen en zijn dat betrekking heeft op het opleiden, begeleiden, motiveren en evalueren van medewerkers; Sociaal-communicatieve competenties: alle kennen, kunnen en zijn, noodzakelijk om mondeling en schriftelijk op een sociaal correcte manier te kunnen communiceren met medewerkers, klanten en andere externe contacten. Het betreft zowel taalkundige competenties als competenties met een meer psychologische dimensie; Beroepsprofielen van bedienden - Leertraject - Bouwsector : Werfleider 5

7 Bestuurlijk-organisatorische competenties: alle kennen, kunnen en zijn dat te maken heeft met het werkbeheer: - op strategisch vlak: competenties die toelaten om beleidslijnen en strategieën uit te zetten en te realiseren; - op inrichtend vlak: competenties om de organisatie waarin de beroepsbeoefenaar werkt te ontwikkelen, in stand te houden en permanent te verbeteren - op operationeel vlak: competenties nodig voor het efficiënt plannen, organiseren en controleren van de eigen werkorganisaties en die van de medewerkers; Commerciële competenties: alle kennen, kunnen en zijn dat erop gericht is om de organisatie op de markt te positioneren, de positie te bevestigen of te verstevigen; Veiligheids-, gezondheids- en milieugerelateerde competenties: alle kennen, kunnen en zijn nodig om de eigen veiligheid en gezondheid, die van medewerkers en die van de omgeving te verzekeren. Variabel van kwalificatie tot kwalificatie. Niet voor elk beroep zijn alle competentiegroepen van toepassing. Het kan zijn dat voor het ene beroep bijvoorbeeld slechts vier groepen worden ingevuld, terwijl een ander beroep competenties heeft in alle groepen. Ook zullen er steeds groepen zijn die veel competenties bevatten en groepen met weinige competenties. Bestuurlijk-organisatorische opdrachten. De werfleider heeft inzicht in het dossier, de opdracht en de werf. Dit laat hem toe de nodige werken te plannen, in te schatten, te controleren en op te volgen. Op basis van deze kennis kan de werfleider het organogram van de werf schematisch voorstellen en verschillende uitvoeringsfasen onderscheiden (projectmatig werken, einde van een werf plannen in functie van de gelijktijdige opstart van een nieuwe werf). Verder is hij ook verantwoordelijk voor de organisatie van de uitvoering zelf (eventuele coördinatieproblemen tussen de diverse onderaannemersbedrijven en andere onverwachte omstandigheden voorkomen, voldoende voorraad). De werfleider kan de planning aanpassen in functie van de vorderingen van de werken of bij onvoorziene omstandigheden. Commerciële opdrachten. De werfleider weet het vertrouwen van de opdrachtgever te winnen zodat die voor volgende projecten ook naar de onderneming van de werfleider zal terugkeren. Verder kan hij (in beperkte mate) over prijzen onderhandelen met leveranciers, onderaannemers of opdrachtgevers. Veiligheidsopdrachten. De werfleider moet er op toezien dat de werken op een veilige en gezonde wijze verlopen, zowel voor de werknemers als voor de omgeving. Hij weet ook hoe het risico in te schatten, te voorkomen en te bestrijden. Bij een ongeval weet de werfleider hoe te handelen en EHBO toe te dienen. 6 Beroepsprofielen van bedienden - Leertraject - Bouwsector : Werfleider

8 2.3. Situering van de kwalificatie Breed toepassingsgebied. De werfleider is een kwalificatie die terug te vinden is in de bouwsector. Binnen de bouwsector wordt de kwalificatie echter breed ingezet. Alle subsectoren van de bouwsector doen een beroep op werfleiders. Beroepsinvulling afhankelijk van het bedrijf. De inhoud van het takenpakket van de werfleider varieert naargelang de sector en het bedrijf waarvoor hij werkt; de uitvoeringstechnieken worden anders ingevuld, men werkt met een ander type onderaannemers, klanten of opdrachtgevers, de looptijd van een werf varieert, etc. Toch raakt deze variatie niet aan de nodige competenties voor de werfleider. Invloed van de bedrijfsgrootte en visie. Een werfleider in een kleine onderneming combineert vaak taken en competenties uit andere kwalificaties, zoals projectleider, ploegbaas, calculator, administratief medewerker, materiaalbeheerder, etc. Anderzijds bepaalt de grootte en het aantal werven dat hij onder zijn toezicht heeft, de mate waarin hij zijn takenpakket uitgebreid ziet met die uit andere kwalificaties. Merk op dat dit onrechtstreeks te maken heeft met de subsector waarin men werkt, daar sommige subsectoren, bv. afwerking, kleinere werven hebben dan bv. de utiliteitsbouw. Deelkwalificaties in combinatie met andere kwalificaties. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de deelkwalificaties van de werfleider waarvoor het vaakst voorkomt dat ze aan beroepsbeoefenaars in andere functies worden toegewezen. Voor elke deelkwalificatie zegt de tabel ook met welke alternatieve kwalificatie ze zich laten combineren. Deelkwalificatie Aanbestedingen opstellen Begeleiding van de werfuitvoering (1.3 en 1.4) Alternatieve toewijzing calculator ploegbaas De alternatieve toewijzing voor één of meer van deze deelkwalificaties betekent niet noodzakelijk dat de werfleider die niet meer zelf uitoefent. Vaak zullen de deelkwalificaties overlappend blijven en in nauw overleg door beide functies worden uitgevoerd. Arbeidsomstandigheden. De werfleider werkt zowel op de werf als op kantoor. De verhouding hiervan verschilt van bedrijf tot bedrijf en schommelt tussen 40% tot 100% aanwezigheid op de werf. Vaak gaat het om meerdere werven die zich op zeer verschillende locaties bevinden. De werfleider werkt dus op verschillende locaties en onder verschillende omstandigheden - van bureau tot open lucht - waardoor het werk zeer gevarieerd is. Beroepsprofielen van bedienden - Leertraject - Bouwsector : Werfleider 7

9 2.4. Beroepsevoluties Beroepsevoluties. De voornaamste evoluties in het beroep van de werfleider hebben vooral betrekking op nieuwe uitvoeringstechnieken of materialen. Dit raakt echter alleen de inhoudelijke invulling van het beroep en heeft zodoende geen invloed op de omschrijving van de competenties. ICT toepassingen. Zoals vele andere kwalificaties wordt ook de werfleider steeds meer verwacht met ICT-toepassingen te kunnen omgaan. Vele competenties vereisen het gebruik van een softwarepakket voor bv. risicoanalyse, planning maken, tabellen opmaken, s versturen, etc. 8 Beroepsprofielen van bedienden - Leertraject - Bouwsector : Werfleider

10 3. De kwalificatie in detail 3.1. Leeswijzer Competenties volgens vaste syntax. Elke individueel geformuleerde competentie volgt een vaste grammaticale opbouw. Deze zorgt ervoor dat de competenties herkenbaar zijn en eenvoudig te interpreteren. Kan: elke competentie wordt ingeleid door het kan. Het woord maakt de activiteit die in de daaropvolgende infinitiefzin volgt tot een competentie. Het verwijst naar de bekwaamheid van de kwalificatiehouder om de verwachte opdrachten waarneembaar in de praktijk te brengen. Zonder deze werkwoordsvorm zou de omschrijving geen competentie definiëren maar enkel een taak. Middel: de infinitiefzin die volgt op kan, begint soms met een bijwoordelijke bepaling van middel. Dit is het geval als het middel om de taak uit te voeren essentieel is om de bedoelde competentie te beschrijven. Het middel is over het algemeen een concreet instrument dat gebruikt wordt om de taak uit te voeren. Onderwerp: het onderwerp van de infinitiefzin identificeert wat geproduceerd, bewerkt of verwerkt moet worden om de competentie te beheersen. Werkwoord: de infinitief beschrijft wat de kwalificatiehouder juist moet doen ten aanzien van het onderwerp. Het werkwoord verwijst naar een handeling van productie, bewerking of verwerking. Doel: de infinitiefzin wordt afgerond met een bijwoordelijke bepaling van doel. Deze beschrijft waarvoor iemand de genoemde handeling moet uitvoeren. Het versterkt het beroepsspecifieke karakter van de beschrijving, maar geeft vooral een aanwijzing van het niveau waarop iemand een handeling moet beheersen. Formuleren waarvoor iemand iets (het onderwerp) moet produceren, bewerken of verwerken (het werkwoord), zegt impliciet hoe goed de beroepsbeoefenaar deze competentie moet beheersen. Beroepsspecifieke beschrijvingen Dé uitdaging bij het beschrijven van het noodzakelijke kennen, kunnen en zijn voor een bepaald beroep, is het bepalen van de geschikte mate van detail in de beschrijving. Te weinig detail leidt in een extreem geval tot één nietszeggende competentie: kan de werkgever tevreden houden om ontslag te vermijden, teveel detail leidt tot een oneindige reeks competenties die even absurd zijn: kan de wijsvinger gebruiken om te tikken, kan de middenvinger gebruiken om te tikken, kan de ringvinger gebruiken om te tikken, Een beroepsspecifieke beschrijving moet het opzet zijn. Maar ook de beperking beroepsspecifiek is niet feilloos. Als een beroepsspecifieke beschrijving betekent dat het lezen van een individuele competentie toelaat om de kwalificatie waarvan ze deel uitmaakt feilloos te achterhalen, zijn beroepsspecifieke beschrijvingen ongetwijfeld te hoog gegrepen. Als ondergrens, in de zin dat het lezen van een individuele competentie minstens een aantal kwalificaties moet uitsluiten, is het criterium beroepsspecifiek zeker wel hanteerbaar. Onderliggend kennen, kunnen en zijn. Bij elke competentie worden de voornaamste onderliggende componenten die noodzakelijk zijn om de competentie te beheersen vermeld. Competenties kunnen steunen op zowel cognitieve, motorische als psychosociale componenten. (elke afzonderlijke component moet geïnterpreteerd worden in samenhang met de andere componenten in functie van de competentie als geheel). Beroepsprofielen van bedienden - Leertraject - Bouwsector : Werfleider 9

11 Een bibliotheekidee Het groeperen van competenties in clusters en deelkwalificaties heeft enerzijds tot doel het geheel overzichtelijker te maken. Anderzijds gebeurt dit met oog op het creëren van een competentiebibliotheek, waarin competentie(groepen) gestandaardiseerd beschreven worden. Volledige clusters, of deelkwalificaties, kunnen dan overgenomen worden in het kwalificatieprofiel waar ze van toepassing zijn. Zo kan een beter inzicht verkregen worden in de gemeenschappelijke competenties die kwalificaties delen. Onderverdeling in competentieclusters en deelkwalificaties. De competenties worden ingedeeld in competentieclusters en deelkwalificaties. De competentieclusters bundelen alle kennen, kunnen en zijn binnen een inhoudelijk afgebakend beroepsdomein. Ze zijn tot op zekere hoogte het artefact van de methodiek, maar zijn ook op zich nuttig om snel een wegwijs te raken in de grote hoeveelheid informatie. De deelkwalificaties vormen kleinere gehelen van competenties. Ze zijn steeds gekoppeld aan een deel van iemands takenpakket en zijn in geval van doorgedreven arbeidsdeling de meest voor de hand liggende een eenheden om te transfereren tussen functies. 10 Beroepsprofielen van bedienden - Leertraject - Bouwsector : Werfleider

12 3.2. De kwalificatie werfleider : samenstellende competenties en onderliggend kennen, kunnen en zijn Competenties Vaktechnische competenties Onderliggend kennen, kunnen en zijn I COÖRDINATIE VAN DE WERFUITVOERING 1. kan kwaliteit, rendabiliteit en veiligheid van diverse werkmethodes vergelijken 2. kan de tijd om de werken uit te voeren inschatten 3. kan aanwijzingen en raad aan de werknemers geven 4. kan alternatieven voor materiaal, materieel en personeel voorstellen 5. kan bepalen welk materieel wordt ingezet op de werf 6. kan voor het (preventief) onderhoud van het materieel zorgen 7. kan alleen of samen met de landmeter niveaus uit te zetten en eventuele problemen met betrekking tot de site opsporen om de optimale werkmethode toe te passen om de werf te organiseren, op te volgen en te controleren om de efficiëntie op de werf te bevorderen om de rendabiliteit en de kwaliteit van de werken te optimaliseren om de werf op een efficiënte wijze te leiden om te zorgen voor de duurzaamheid van het materieel om de uitvoeringswerken voor te bereiden kennis van uitvoerings- en restauratietechnieken en bouwpathologie - kennis actuele stand van zaken - kennis moeilijkheid en tijdsintensiteit van de uit te voeren opdrachten - kennis van de beschikbare middelen (materieel, machines, personeel, (+ respectievelijke rendementen) - kennis van uitvoerings- en restauratietechnieken en bouwpathologie - kennis lastenboek en planning (afwijkingen kunnen vaststellen) - kennis van uitvoeringstechnieken en bouwpathologie - kennis van bouwmateriaal- en materieel - kennis van het bouwmateriaal, - materieel en het personeel (en hun respectievelijke rendementen) kennis van het bouwmaterieel kennis van het bouwmaterieel kennis van topografie Beroepsprofielen van bedienden - Leertraject - Bouwsector : Werfleider 11

13 Competenties Vaktechnische competenties Onderliggend kennen, kunnen en zijn II KWALITEITSZORG EN CONTROLES 1. kan zorgen voor de uitvoering van tests die voorgeschreven zijn in het lastenboek (bv. bodemcontroles, dichtheidstest, etc.) 2. kan de rapporten van het studiebureau en de lastenboeken begrijpen en kritisch analyseren 3. kan een (periodieke) controle van de werken verzekeren om de werken conform de normen te laten verlopen om de werken conform de normen te laten verlopen om de werken conform de normen te laten verlopen - kennis interpretatie lastenboek - kennis van de gebruikelijke controle- en testmethodes - basis van geïntegreerde kennis van constructieleer, grondmechanica, materialen, bouwfysica en sterkteleer en uitvoeringstechnieken - vaktechnische termen - kennis van acties en methodes voor herstellingen - kennis van de uitvoeringstechnieken - attent zijn III DOSSIERKENNIS 1. kan aan de hand van het lastenboek uit te voeren taken, materiaal en andere eisen van de bouwheer post per post identificeren en hieruit de uit te voeren taken afleiden 2. kan plannen (situatieplan, installatieplan, kadasterplan, architectuurplan, etc. ) lezen 3. kan eenvoudige plannen (bv. situatieplan, installatieplan) schetsen 4. kan aan de hand van het lastenboek de meetstaat opstellen en vergelijken met het lastenboek om de opdracht voor te bereiden en te plannen - om de opdracht te begrijpen, te plannen en voor te bereiden - om incoherenties op te sporen en uit te klaren - om aanpassingen in kaart te brengen - om aanpassingen in kaart te brengen - om het as-built plan te schetsen - om de opdracht aan de werfploeg uit te leggen - om de hoeveelheden benodigde materiaal te berekenen - om de gegevens voor de begroting te verzamelen - voor de werkvoorbereiding - kennis interpretatie lastenboek - kennis van vaktechnische en administratieve termen - kennis van de gebruikelijke symbolen en regels voor tekeningen (schaal, legende,..) - ruimtelijk inzicht - nauwkeurigheid - kennis van hierarchie der plannen - kennis van de gebruikelijke symbolen en regels voor tekeningen (schaal, legende,..) - ruimtelijk inzicht - nauwkeurigheid - inzicht in de bouwtechnieken - bouwmateriaal - meettechnieken en meetreglementering 12 Beroepsprofielen van bedienden - Leertraject - Bouwsector : Werfleider

14 Competenties Vaktechnische competenties Onderliggend kennen, kunnen en zijn 5. kan vorderings- en eindstaten opstellen 6. kan de gepresteerde taken kwantificeren om (tussentijdse) facturen op te stellen om de voortgang op de werf te kunnen evalueren en te vergelijken met de planning - kennis van het lastenboek - kennis van de uitvoeringswerken - bouwadministratieve kennis - vertaling van gepresteerde taken naar vordering op postniveau - kennis vereisten voor facturen kennis van het lastenboek kennis voortgang van de werkzaamheden IV INRICHTEN VAN DE WERF 1. kan een omleidings- en verkeerscirculatieplan opstellen 2. kan beschikbare ruimte (opslagruimte van materiaal, plaats voor gereedschap, parkeerterreinen, ) plannen 3. kan zichtbare en onzichtbare (ondergronds en in de lucht) leidingen en energiebronnen situeren aan de hand van het algemeen gemeentelijk plan van riolen of elektriciteitsvoorziening 4. kan de reservatie van benodigdheden op de werf (toiletten, refter, vestiaire, opslagterreinen, torenkranen, etc. ) tijdig doorgeven aan de verantwoordelijke in het bedrijf - om de werf (in verschillende fases) af te sluiten - om de veiligheid van interne en externe betrokkenen met de werf te garanderen om de werf te organiseren om te bepalen waar de nodige energiebronnen geplaatst moeten worden om de site voor te bereiden conform het installatieplan - kennis van signalisatieborden - kennis van de voorwaarde van toegangswegen - kennis van opslagmogelijkheden - kennis van op te slagen materiaal en materieel - basiskennis van leidingen energiebronnen en de symbolen die hiervoor op plannen gebruikt worden - kennis van behoefte,het installatieplan, - vooruitziend/ proactief - kennis planningstechnieken V LEERBEREIDHEID EN -VERMOGEN 1. kan aan de hand van nieuwsbrieven, opleidingen, ed. externe evoluties met betrekking tot het eigen werkdomein (bvb. nieuwe materialen, nieuwe toepassingen, nieuwe regelgeving, ) opvolgen om de eigen werkzaamheden ermee in overeenstemming te brengen, erop af te stemmen of er op een andere manier rekening mee te houden - inzicht in de eigen werkzaamheden (om te weten wat van toepassing is) - infokanalen - kennisabsorptie - leergierigheid instelling tot levenslang leren Beroepsprofielen van bedienden - Leertraject - Bouwsector : Werfleider 13

15 Competenties Administratieve competenties Onderliggend kennen, kunnen en zijn VI BRIEFWISSELING BEHEREN 1. kan s en brieven (bv. met opdrachtgevers, klanten, leveranciers, onderaannemers, ) verwerken (opstellen, beantwoorden, versturen, doorsturen en ontvangen 2. kan in- en uitgaande post en andere documenten (bv. vorderingsstaten, technische fiches) in verband met de werf systematisch verzamelen, ordenen en bewaren (zowel op papier als digitaal) in een klassement voor een efficiënte werkorganisatie - om specifieke brieven of documenten snel terug te vinden - om verloop van een communicatie te kunnen aantonen en reconstrueren kennis werkafspraken in verband met behandeling briefwisseling - bedrijfsinterne afspraken in verband met het bijhouden van een klassement - nauwkeurigheid zorgzaamheid VII BESTELLINGEN EN FACTURATIE 1. kan een factuur begrijpen om de facturen te controleren op basis van de leveringen en de prestaties kennis van de verschillende elementen op een factuur 2. kan relevante informatie over de werf doorgeven 3. kan een bestelbon/leveringsbon begrijpen om gepresteerde werken te kunnen factureren - voor het aanvaarden van de bestelling - voor het controleren van de bestelling op kwaliteit en kwantiteit - kennis van relevante facturatiegegevens - kennis van bedrijfsinterne communicatieprocedures kennis van de verschillende elementen op en bestel- en leveringsbon 4. kan zich infomeren over de markt van onderaannemers en leveranciers (financiële situatie, erkenning, ) 5. kan offertes analyseren en vergelijkende tabellen opstellen om bij gelegenheid snel en efficiënt onderaannemers of leveranciers te selecteren om onderaannemers of leveranciers te selecteren marktkennis van onderaannemers en leveranciers - softwarekennis (bv. Excel) - kennis prijsopbouw - kennis van de regels van een offerte (voorwaarden voor het huren van materiaal, verzekering, kwaliteitslabel van producten, ) 14 Beroepsprofielen van bedienden - Leertraject - Bouwsector : Werfleider

16 VIII NACALCULATIE Competenties Administratieve competenties Onderliggend kennen, kunnen en zijn 1. kan (aan de hand van vorderingsen eindstaten) het rendement evalueren en vergelijken met het verwachte rendement om het financieel beheer van de werf verzekeren - kennis van de kostenstructuur (directe, indirecte kosten) - kennis van de geleverde prestaties, tussentijdse - kennis van de voorcalculatie/ kostprijsberekening IX JURIDISCHE ZAKEN 1. kan de clausules van een verzekeringscontract lezen en het belang van de specifieke clausules onderscheiden om na te gaan of alle juridische vereisten zijn vermeld in het contract kennis van de elementen van een contract 2. kan juridische status van de werf controleren (bv. kadastrale situatie, erfdienstbaarheden, etc.) om de uitvoeringswerken conform de wet te laten verlopen praktijkgerichte kennis van de toe te passen wetgeving en normen 3. kan de wetgeving naleven en de wettelijke procedures toepassen: - sociale wetgeving; - aangaande de werfuitvoeringen; - registratiereglementering; - veiligheidswetgeving (verslag bij ongevallen, ) om de uitvoeringswerken conform de wet te laten verlopen praktijkgerichte kennis van de toe te passen wetgeving en normen Beroepsprofielen van bedienden - Leertraject - Bouwsector : Werfleider 15

17 Competenties Leidinggevende competenties Onderliggend kennen, kunnen en zijn X STUREN 1. kan duidelijke en eenduidige instructies geven om de verantwoordelijkheden m.b.t. de uitvoering te delegeren aan onderaannemers en eigen ploegen - duidelijk zijn - communicatievaardigheden - inlevingsvermogen, empathie 2. kan de arbeiders motiveren om het rendement en de kwaliteit van het werk van de ploegen te bevorderen 3. kan een vergadering leiden - om werken op de werf te bespreken - om de veiligheid tijdens een toolbox meeting te bespreken - (basis)kennis vreemde talen - enthousiasme - inlevingsvermogen, empathie - luistervaardigheid - assertiviteit - inschattingsvermogen (bv. mbt. waarden en motivaties anderen) - aanpassingsvermogen (bv. in functie van waarden en motivaties anderen) - kennis van vergadertechnieken - assertiviteit - inlevingsvermogen, empathie 4. kan erop toezien dat de andere partijen (bv. onderaannemers) de afspraken nakomen om de werken volgens plan te laten verlopen - assertiviteit - sociale intelligentie (sociaal inschattings- en aanpassingsvermogen) 5. kan erop toezien dat de andere werknemers en de ploegbazen de afspraken nakomen en het werk op een bevredigende wijze uitvoeren, zonder zijn permanente aanwezigheid voor een efficiënte werkorganisatie - basiskennis van vreemde talen die door de werknemers gesproken worden - assertiviteit - sociale intelligentie (sociaal inschattings- en aanpassingsvermogen) 16 Beroepsprofielen van bedienden - Leertraject - Bouwsector : Werfleider

18 Competenties XI EXTERNE COMMUNICATIE 1. kan een effectieve externe communicatie voeren op een taalniveau dat het imago van het bedrijf niet schaadt (telefonisch, in face-to-face gesprekken, per brief of mail) Sociaalcommunicatieve competenties om resultaten te boeken in de contacten met klanten, opdrachtgevers, leveranciers, en onderaannemers Onderliggend kennen, kunnen en zijn - vakterminologie - gesprekstechnieken - time-management - inlevingsvermogen, empathie - resultaatgerichtheid - assertiviteit 2. kan duidelijke afspraken maken en die naleven om op een efficiënte manier samen te werken met de verschillende p artijen (opdrachtgevers, leveranciers, etc.) - time-management - gevoel voor teamwork - nauwgezetheid - discipline XII INTERNE COMMUNICATIE 1. kan de intermenselijke relaties met collega s beheren om een vlotte communicatie en samenwerking met andere afdelingen van het bedrijf (bv. calculator, materieeldienst, aankoopdienst etc.), niet te verhinderen - basiskennis van vreemde talen die door de werknemers gesproken worden - inlevingsvermogen, empathie - sociale intelligentie (sociaal inschattings- en aanpassingsvermogen) XIII PLANNING Competenties 1. kan de uitvoeringsfasen en taken onderscheiden Bestuurlijk-organisatorische competenties om projectmatig te werken Onderliggend kennen, kunnen en zijn - kennis van bouwtechnieken - kennis van de opdracht - planningstechnieken 2. kan het organigram van de werf betreffende : - arbeiders - chauffeurs en machinisten - materieel en materiaal - onderaannemers schematisch voorstellen en aanpassen in functie van de vorderingen van de werken en onvoorziene omstandigheden - om projectmatig te werken - om deadlines na te leven - planningstechnieken - organisatietalent - flexibiliteit - stressbestendigheid - creativiteit - vooruitziend Beroepsprofielen van bedienden - Leertraject - Bouwsector : Werfleider 17

19 Competenties Bestuurlijk-organisatorische competenties Onderliggend kennen, kunnen en zijn XIV BEHEER VAN MATERIAAL EN MATERIEEL 1. kan materiaal afroepen om het materiaal tijdig op de werf te hebben - kennis van materiaal - kennis van de geplande activiteiten - vooruitziend 2. kan de voorraad materiaal beheren om onvoldoende of te veel voorraden te voorkomen - kennis stand van zaken verbruik/ verlies materiaal - kennis van technieken van voorraadbeheer - kwaliteitszorg - vooruitziend 3. kan de beschikbaarheid van gepast materieel waarborgen om de werken op een efficiënte manier te kunnen laten verlopen - kennis stand van zaken werkzaamheden - kennis van de geplande activiteiten - kennis van materieel - vooruitziend XV WERK DELEGEREN AAN ONDERAANNEMERS 1. kan de verantwoordelijkheden m.b.t. de uitvoering verdelen onder de diverse onderaannemers om de werf te organiseren - kennis van de planning - basiskennis van de uit te voeren technieken XVI HUMAN RESOURCES 1. kan potentiële en nieuwe medewerkers inschatten 2. kan nieuwe medewerkers opvangen en onthalen om deel te nemen aan eventuele sollicitatiegesprekken om hun snelle integratie in het bedrijf te bevorderen - inzicht in de vereiste competenties - mensenkennis - inschattingsvermogen (bv. Mbt competenties en maturiteit) - mensenkennis - inschattingsvermogen - sociale intelligentie 18 Beroepsprofielen van bedienden - Leertraject - Bouwsector : Werfleider

20 Competenties Commerciële competenties Onderliggend kennen, kunnen en zijn XVII COMMERCIËLE CONTACTEN 1. kan klantencontacten onderhouden 2. kan over kortingen bij leveranciers of onderaannemers onderhandelen om nieuwe opdrachten te krijgen om een groter rendement te halen - algemene communicatievaardigheden - klantvriendelijkheid kennis van onderhandelingstechnieken Competenties Veiligheidscompetenties Onderliggend kennen, kunnen en zijn XVIII VEILIGHEIDSZORG 1. kan toezien op de naleving van de reglementering met betrekking tot de veiligheid en de individuele en collectieve hygiëne om de veiligheid en de hygiëne op de bouwplaats te verzekeren houder zijn van een VCA-attest 2. kan toezien op de juiste ergonomische hantering van het materieel - om toe te zien op het correct gebruik van materiaal en materieel - om optimale werkomstandigheden te garanderen en letsels te voorkomen - kennis van bouw materieel - kennis van til- en draagtechnieken 3. kan EHBO-technieken toepassen om EHBO toe te dienen bij ongevallen op de werf kennis van EHBO-technieken 4. kan een riscico-analyse opstellen en analyseren om de risico s op de werf in te schatten, wte voorkomen en te bestrijden kennis van risicofactoren Beroepsprofielen van bedienden - Leertraject - Bouwsector : Werfleider 19

Werfleider. Werfleider

Werfleider. Werfleider Werfleider Werfleider BASISVAARDIGHEDEN WERFLEIDER OFFERTE RENDEMENT FLEXIBILITEIT PLANNEN ORGANISATIE NACALCULATIE BOUWHEER RISICO S MATERIEEL KWALITEIT FACTUREN PROJECTEN MEETSTATEN VOORBEREIDING DEADLINES

Nadere informatie

Instapcompetentieprofiel van een werfleider-wegenbouw

Instapcompetentieprofiel van een werfleider-wegenbouw Instapcompetentieprofiel van een werfleider-wegenbouw In opdracht van Cevora (april 2010) Michel Albertijn & Johan Desseyn Instapcompetentieprofiel van een werfleider-wegenbouw Inhoudstafel Inleiding 3

Nadere informatie

C e v o r A. Beroepsprofielen van bedienden Leertraject. Hulpboekhouder. tempera in opdracht van Cevora Augustus 2008. www.cevora.

C e v o r A. Beroepsprofielen van bedienden Leertraject. Hulpboekhouder. tempera in opdracht van Cevora Augustus 2008. www.cevora. C e v o r A Beroepsprofielen van bedienden Leertraject Hulpboekhouder tempera in opdracht van Cevora Augustus 2008 Michel Albertijn Johan Desseyn www.cevora.be Inhoudstafel 1. Inleiding...2 2. Schets van

Nadere informatie

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functietitel Cluster Dienst Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke

Nadere informatie

TEGELS DEPAEPE zoekt een Medewerker boekhouding

TEGELS DEPAEPE zoekt een Medewerker boekhouding Medewerker boekhouding De Medewerker boekhouding bij Tegels Depaepe is (mede)verantwoordelijk voor de totale boekhouding van a tot z binnen ons bedrijf en dit in samenwerking met de hoofdboekhouder. Opmaken

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Functiekaart. De subdienst Administratie zorgt voor een efficiënte administratieve afhandeling van de dossiers van de technische dienst.

Functiekaart. De subdienst Administratie zorgt voor een efficiënte administratieve afhandeling van de dossiers van de technische dienst. Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Grondgebiedzaken Dienst: Technische dienst

Nadere informatie

calculator calculator

calculator calculator calculator calculator BASISVAARDIGHEDEN calculator ONDERHANDELINGEN MATERIAALKENNIS MATERIEELkennis STRESSMANAGEMENT BEGROTING RENTABILITEIT (NA)CALCULATIES ONDERHANDELEN LOGISTIEK WINSTMARGE PRIJS NAUWKEURIGHEID

Nadere informatie

Bachelor in de bouw. Competentiematrix. X Opleiding prof. Ba BO Opleiding prof. Ba EM

Bachelor in de bouw. Competentiematrix. X Opleiding prof. Ba BO Opleiding prof. Ba EM 1 Bachelor in de bouw Competentiematrix Departement IW&T Doc. Nr. Rev. Nr. Toepassingsgebied X Opleiding prof. Ba BO Opleiding prof. Ba EM Opleiding prof. Ba EO-ICT Opleiding prof. Ba LV Het doel van de

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: toezichter gebouwen groen reiniging wegen NIVEAU: WEDDENSCHAAL: C1/C3. Plaats in het organogram

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: toezichter gebouwen groen reiniging wegen NIVEAU: WEDDENSCHAAL: C1/C3. Plaats in het organogram FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: Rang: WEDDENSCHAAL: toezichter gebouwen groen reiniging wegen C Cv C1/C3 Plaats in het organogram De toezichter rapporteert aan zijn directe hiërarchisch verantwoordelijke

Nadere informatie

Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds

Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds 1. FUNCTIE Concrete functie: administratief medewerker dienst Burgerzaken Niveau: C1 - C3 Brutomaandwedde volgens barema (min.

Nadere informatie

FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Administratief medewerker

FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Administratief medewerker FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Administratief medewerker Algemene info Graad (functietitel): Functionele loopbaan: Administratief medewerker C1 C2 C3 Visie De gemeente Lovendegem streeft naar een optimale

Nadere informatie

1. Identificatiegegevens: 2. Doel van de functie: competentiegerichte functiebeschrijving mecanicien. Niveau/weddeschaal: Categorie (duid aan)

1. Identificatiegegevens: 2. Doel van de functie: competentiegerichte functiebeschrijving mecanicien. Niveau/weddeschaal: Categorie (duid aan) competentiegerichte functiebeschrijving mecanicien 1. Identificatiegegevens: Functiebenaming: Sector/Dienst: Niveau/weddeschaal: Categorie (duid aan) Mecanicien Patrimonium en logistiek D1-D3 Administratief

Nadere informatie

Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Leidinggevend

Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Leidinggevend Ploegbaas Techniek en inrichting Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Leidinggevend 1. IDENTIFICATIEGEGEVENS AFDELING TERRITORIUM DIENST INFRASTRUCTUUR SUBDIENST CEL GEBOUWEN FUNCTIE GENERIEKE FUNCTIETITEL

Nadere informatie

Functiekaart. Bijdragen tot een efficiënt werkende administratie bij het gemeentebestuur en van het secretariaat in het bijzonder.

Functiekaart. Bijdragen tot een efficiënt werkende administratie bij het gemeentebestuur en van het secretariaat in het bijzonder. Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Algemene zaken Dienst: Secretariaat Subdienst:

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Bedrijfseconomisch Deskundige (m/v) Doelstelling van de functie Als bedrijfseconomisch deskundige geeft u mee dagelijkse leiding

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functienaam: Maatschappelijk assistent handhavingsbeleid Functionele loopbaan: B1-B3

Functiebeschrijving. Functienaam: Maatschappelijk assistent handhavingsbeleid Functionele loopbaan: B1-B3 Functie Functiefamilie: Hulpverlening Functienaam: Maatschappelijk assistent handhavingsbeleid Functionele loopbaan: B1-B3 Departement: Welzijn Afdeling: Sociaal Beleid Aanwervingsvoorwaarden - In het

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan jeugdconsulent (Vrije tijd - Jeugd)

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan jeugdconsulent (Vrije tijd - Jeugd) Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Vrije tijd Dienst: Jeugd Subdienst: Code:

Nadere informatie

LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B

LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B Functiefamilie: Niveau: LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B Doel van de functiefamilie Instaan voor het beheer of verhuur van het materiaal en de technische installaties bij een dienst en erop toezien dat de administratieve

Nadere informatie

Startvergadering Resultaat

Startvergadering Resultaat Startvergadering Resultaat Belang Dit document met vastgelegde OLR s vormt een aanvulling bij het stagecontract. Het bepaalt de inhoud van de stage. Gedurende de ganse stage worden de vastgelegde OLR s

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0158)

BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0158) BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0158) Dispatcher personenvervoer (m/v) 1. GLOBAAL 1.1 Titel Dispatcher personenvervoer (m/v) 1.2 Definitie Het beheren (coördineren en controleren) van de transportwerkzaamheden

Nadere informatie

CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR

CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR Competentiegerichte functiebeschrijving FUNCTIEPROFIEL FUNCTIEKENMERKEN Dienst: Weddeschaal: Verantwoordelijke leidinggevende: Cultuur A1a/A3a secretaris Naam van de functiehouder:

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan de bestuurssecretaris (Algemene zaken - Financiën).

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan de bestuurssecretaris (Algemene zaken - Financiën). Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: boekhouder Functiefamilie: deskundig Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Algemene zaken Dienst: Financiën Subdienst: Administratie Code: Doel van de entiteit

Nadere informatie

Kwalificatieprofielen, een sleutelinstrument in competentiemanagement

Kwalificatieprofielen, een sleutelinstrument in competentiemanagement Kwalificatieprofielen, een sleutelinstrument in competentiemanagement De huidige uitdagingen voor onze arbeidsmarkt nopen tot competentiemanagement. Het optimaal inzetten van het beschikbare talent en

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale Dienst. Functienaam: arbeidstrajectbegeleider

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale Dienst. Functienaam: arbeidstrajectbegeleider Functie Graadnaam: maatschappelijk werker Functienaam: arbeidstrajectbegeleider Functiefamilie: maatschappelijk werkers Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Sociaal Huis Dienst: Sociale Dienst Subdienst:

Nadere informatie

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Juridische werkgever

Nadere informatie

O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIE WZC. 1. Plaats in de organisatie

O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIE WZC. 1. Plaats in de organisatie O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: WOONZORGCENTRUM ADMINISTRATIE WZC Administratief medewerker WZC 1. Plaats in de organisatie De administratief medewerker werkt

Nadere informatie

LEIDING GEVEN. Functiefamilie: Niveau: Doel van de functiefamilie

LEIDING GEVEN. Functiefamilie: Niveau: Doel van de functiefamilie Functiefamilie: Niveau: LEIDING GEVEN D Doel van de functiefamilie Instaan voor de coördinatie en de opvolging van de werkzaamheden van een administratieve of operationele entiteit waarin men medewerkers

Nadere informatie

Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Niet-Leidinggevend

Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Niet-Leidinggevend Toezichter der werken Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Niet-Leidinggevend 1. IDENTIFICATIEGEGEVENS AFDELING TERRITORIUM DIENST INFRASTRUCTUUR SUBDIENST CEL WEGEN FUNCTIE GENERIEKE FUNCTIETITEL Controleur

Nadere informatie

BEROEPSBRANDWEER - ONDERLUITENANT : FUNCTIEBESCHRIJVING 5. RESULTAATGEBIEDEN EN TAAKOMSCHRIJVING:

BEROEPSBRANDWEER - ONDERLUITENANT : FUNCTIEBESCHRIJVING 5. RESULTAATGEBIEDEN EN TAAKOMSCHRIJVING: Provincie Antwerpen Arrondissement Antwerpen Gemeente ZANDHOVEN BEROEPSBRANDWEER - ONDERLUITENANT : FUNCTIEBESCHRIJVING 1. FUNCTIETITEL: Officier: onderluitenant 2. GLOBAAL DOEL VAN DE FUNCTIE: - de coördinatie

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Functienaam: assistent-dienstleider. Dienst: Bibliotheek

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Functienaam: assistent-dienstleider. Dienst: Bibliotheek Functie Graadnaam: assistent-dienstleider Functienaam: assistent-dienstleider Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Vrije tijd Dienst: Bibliotheek Subdienst: Administratie

Nadere informatie

TECHNISCHE ASSISTENTIE MEDISCH ASSISTENT C. Functiefamilie: Niveau:

TECHNISCHE ASSISTENTIE MEDISCH ASSISTENT C. Functiefamilie: Niveau: Functiefamilie: Niveau: TECHNISCHE ASSISTENTIE MEDISCH ASSISTENT C Doel van de functiefamilie Toedienen van verzorging en basis medische hulp teneinde bij te dragen tot de geestelijke en fysieke gezondheid

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam:

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: Functiebeschrijving Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Financiële Zaken Dienst: Subdienst: Code: Doel

Nadere informatie

BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0157)

BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0157) BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0157) Planner personenvervoer (m/v) 1. GLOBAAL 1.1 Titel Planner personenvervoer (m/v) 1.2 Definitie Het plannen (organiseren en bijsturen) van de transportwerkzaamheden voor personenvervoer

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING/-PROFIEL OCMW SINT NIKLAAS.

FUNCTIEBESCHRIJVING/-PROFIEL OCMW SINT NIKLAAS. FUNCTIEBESCHRIJVING/-PROFIEL OCMW SINT NIKLAAS. 1. ALGEMENE GEGEVENS. 1. Naam van de functie: Maatschappelijk assistent(e) 2. Dienst en/of sectie: Sociale dienst 3. Code : 4. Datum : 13 januari 2009 5.

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: coördinator(ondersteuning, communicatie)

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: coördinator(ondersteuning, communicatie) Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief medewerkers Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: ondersteuning Dienst: communicatie Subdienst:

Nadere informatie

financiële- en sociale dienst O.C.M.W.

financiële- en sociale dienst O.C.M.W. O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: SECRETARIS-SECRETARIAAT SECRETARIAAT administratief medewerk(st)er financiële- en sociale dienst O.C.M.W. 1. Plaats in de organisatie

Nadere informatie

LOKAAL DIENSTENCENTRUM Administratief medewerk(st)er dienstencentrum

LOKAAL DIENSTENCENTRUM Administratief medewerk(st)er dienstencentrum O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: LOKAAL DIENSTENCENTRUM LOKAAL DIENSTENCENTRUM Administratief medewerk(st)er dienstencentrum 1. Plaats in de organisatie De administratief

Nadere informatie

Stagiair Promotor Coach Datum. Tinne Van den Borne Paul Grietens (Ben Goemaere) Gino Van de Velde 17/03/2017. Niveau van de taak.

Stagiair Promotor Coach Datum. Tinne Van den Borne Paul Grietens (Ben Goemaere) Gino Van de Velde 17/03/2017. Niveau van de taak. Reflectie 02 OLR/LR Omschrijving Uitvoering begeleid/tekortkomingen zelfstandig/foutloos Niveau van de taak eenvoudig complex Feedback (promotor) OLR2 LR 2.1 LR 2.2 OLR 5 LR 5.1 LR 5.2 LR 5.3 OLR6 LR 6.1

Nadere informatie

Selectieprocedure voor het aanleggen van een wervingsreserve voor de graad van inspecteur (technisch deskundige) - statutair

Selectieprocedure voor het aanleggen van een wervingsreserve voor de graad van inspecteur (technisch deskundige) - statutair Selectieprocedure voor het aanleggen van een wervingsreserve voor de graad van inspecteur (technisch deskundige) - statutair Selectieprocedure De selectieprocedure bestaat uit een schriftelijk gedeelte

Nadere informatie

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie maatschappelijk werker Sociale Dienst B1-B2-B3 maatschappelijk

Nadere informatie

Startvergadering Resultaat

Startvergadering Resultaat Startvergadering Resultaat Belang Dit document met vastgelegde OLR s vormt een aanvulling bij het stagecontract. Het bepaalt de inhoud van de stage. Gedurende de ganse stage worden de vastgelegde OLR s

Nadere informatie

Stagiair Promotor Coach Datum. Tinne Van den Borne Paul Grietens (Ben Goemaere) Gino Van de Velde 01/03/2017. Niveau van de taak.

Stagiair Promotor Coach Datum. Tinne Van den Borne Paul Grietens (Ben Goemaere) Gino Van de Velde 01/03/2017. Niveau van de taak. Reflectie 01 OLR/LR Omschrijving Uitvoering begeleid/tekortkomingen zelfstandig/foutloos Niveau van de taak eenvoudig complex Feedback (promotor) OLR2 LR 2.1 LR 2.2 OLR 5 LR 5.1 LR 5.2 LR 5.3 OLR6 LR 6.1

Nadere informatie

Selectiereglement dossierbeheerder personeel

Selectiereglement dossierbeheerder personeel 1. Functiebeschrijving De dossierbeheerder maakt deel uit van de afdeling Personeel & Organisatie en werkt voor het personeelsbeheer en de loonadministratie nauw samen met de verantwoordelijke personeelsadministratie.

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR ADMINISTRATIEF MEDEWERKER EXPEDITIE

OPLEIDINGENSTRUCTUUR ADMINISTRATIEF MEDEWERKER EXPEDITIE OPLEIDINGENSTRUCTUUR ADMINISTRATIEF MEDEWERKER EXPEDITIE 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) POLYVALENT BEDIENDE Beroepsprofiel (SERV/CEVORA, juni

Nadere informatie

Functiekaart. Dienst: Staf

Functiekaart. Dienst: Staf Functie Graadnaam: projectmedewerker Functienaam: projectmedewerker Grondgebiedzaken Functionele loopbaan: A1a-A2a (S) Functiegroep: Coördinerenden Code: Afdeling: Grondgebiedzaken Dienst: Staf Subdienst:

Nadere informatie

Stagiair Promotor Coach Datum. Haagen Davy Spits Geert Beirinckx Lieve 10/03/2017. Niveau van de taak. eenvoudig complex

Stagiair Promotor Coach Datum. Haagen Davy Spits Geert Beirinckx Lieve 10/03/2017. Niveau van de taak. eenvoudig complex Haagen Davy Spits Geert Beirinck Lieve 10/03/2017 Reflectie 02 OLR/LR Omschrijving Uitvoering begeleid/tekortkomingen zelfstandig/foutloos Niveau van de taak eenvoudig comple Feedback (promotor) OLR2 PRODUCTIE-

Nadere informatie

Voltijds administratief medewerker Publieke ruimte en Leefmilieu (vakdomein Openbare werken)

Voltijds administratief medewerker Publieke ruimte en Leefmilieu (vakdomein Openbare werken) De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Hajnadi Klimaattechniek BV Service Coördinator Printdatum 17-09-2012

Functiebeschrijving. Hajnadi Klimaattechniek BV Service Coördinator Printdatum 17-09-2012 Bedrijf Hajnadi Klimaattechniek BV Functie Service Coördinator Printdatum 17-09-2012 Functiebeschrijving Functiekenmerken Taken kennis en vaardigheden Opleidingsmogelijkheden bij functie Functiekenmerken

Nadere informatie

C e v o r A. Beroepsprofielen van bedienden. Boekhouder. tempera in opdracht van Cevora Augustus 2008. www.cevora.be. Michel Albertijn Johan Desseyn

C e v o r A. Beroepsprofielen van bedienden. Boekhouder. tempera in opdracht van Cevora Augustus 2008. www.cevora.be. Michel Albertijn Johan Desseyn C e v o r A Beroepsprofielen van bedienden Boekhouder tempera in opdracht van Cevora Augustus 2008 Michel Albertijn Johan Desseyn www.cevora.be Inhoudstafel 1. Inleiding...2 2. Schets van de kwalificatie...3

Nadere informatie

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse 1/7 1. SITUERING VAN DE FUNCTIE Operationele entiteit Standplaats Dienstchef Weddenschaal Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse A4a - A4b (of indien van toepassing

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan de bibliothecaris (Vrije tijd - Bibliotheek).

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan de bibliothecaris (Vrije tijd - Bibliotheek). Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Vrije tijd Dienst: Bibliotheek Subdienst:

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan coördinator(maatschappelijke dienstverlening, IBO)

Functiekaart. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan coördinator(maatschappelijke dienstverlening, IBO) Functie Graadnaam: administratief assistent Functienaam: Begeleider kinderopvang Functionele loopbaan: D1-D3 Code: Afdeling: Maatschappelijke dienstverlening Dienst: IBO Subdienst: Doel van de entiteit

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel Functie- en competentieprofiel 1. Identificatiegegevens Functiefamilie: Administratief personeel Functietitel: Administratief medewerker Afdeling: Cultuur en vrije tijd Dienst: Druk en uitleendienst 2.

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven Doel van de functiefamilie Aansturen van medewerkers en organiseren en superviseren van hun dagelijkse werkzaamheden teneinde een efficiënte en continue werking van het eigen team te garanderen en zodoende

Nadere informatie

TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING. Professioneel Handelen

TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING. Professioneel Handelen TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING 1 LEERRESULTATEN EN COMPETENTIES Doelstellingen competenties Structuur en éénduidigheid Uniformiteit in formulering 2 LEERRESULTATEN EN COMPETENTIES Generieke competenties

Nadere informatie

Functiebeschrijving: administratief medewerker gemengde functie (m/v)

Functiebeschrijving: administratief medewerker gemengde functie (m/v) functie (m/v) Graad Administratief medewerker (m/v) Functietitel Administratief medewerker gemengde functie (m/v) Doelstelling van de functie Verlenen van informatie en verwerken van vragen van interne

Nadere informatie

Functiebeschrijving. De afdeling bestaat daarnaast uit volgende diensten: Ruimtelijke Ordening & Milieu en de Uitvoeringsdiensten.

Functiebeschrijving. De afdeling bestaat daarnaast uit volgende diensten: Ruimtelijke Ordening & Milieu en de Uitvoeringsdiensten. Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Mobiliteitsambtenaar Functiefamilie: Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Grondgebiedzaken Dienst: Grondgebiedzaken Subdienst: Team Grondgebiedzaken Code: Doel

Nadere informatie

Bijlage bij de VACANTVERKLARING

Bijlage bij de VACANTVERKLARING Bijlage bij de VACANTVERKLARING gaat over tot de aanwerving en aanleg wervingsreserve van een deskundige Financiën en overheidsopdrachten (m/v) : functiebeschrijving en competenties 1. Algemene informatie

Nadere informatie

Tabel competentiereferentiesysteem

Tabel competentiereferentiesysteem Bijlage 3 bij het ministerieel besluit van tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: adviseur financiën en begroting WEDDENSCHAAL: A1a-A2a. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: adviseur financiën en begroting WEDDENSCHAAL: A1a-A2a. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: Rang: WEDDENSCHAAL: adviseur financiën en begroting A Av A1a-A2a Plaats in het organogram De adviseur financiën en begroting rapporteert aan de financieel beheerder.

Nadere informatie

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse 1/7 1. SITUERING VAN DE FUNCTIE Operationele entiteit Standplaats Dienstchef Weddenschaal Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse A4a - A4b (of indien van toepassing

Nadere informatie

Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen

Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen Werkproces 1.1: Verzamelen en verwerken van ontwerpgegevens De commercieel technicus controleert of de aangeleverde ontwerpgegevens (zoals bijvoorbeeld een programma

Nadere informatie

Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3)

Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3) Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3) Doel Beschrijving Coördineren en beheren van het communicatieproces vanuit de organisatie in overleg met de verschillende afdelingen en zo de interne

Nadere informatie

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid.

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid. - LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: FINANCIELE DIENST FINANCIELE DIENST-ECONOMAAT econoom-boekhouder 1. Plaats in de organisatie De econoom-boekhouder werkt onder leiding

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan adjunct-diensthoofd (Welzijn / Kinderdagverblijf)

Functiebeschrijving. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan adjunct-diensthoofd (Welzijn / Kinderdagverblijf) Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: gegradueerd verpleegkundige Functionele loopbaan: BV1-BV3 Code: WL3PAG02 Sector: Welzijn Dienst: Kinderdagverblijf Subdienst: Doel van de entiteit De sector welzijn

Nadere informatie

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR 2/6 FUNCTIEBESCHRIJVING: Adjunct - Directeur Datum opmaak: 22-01-2012 Door: Nancy Cantens (Mentor consult) Datum bijwerking: Door: Reden

Nadere informatie

LOGISTIEKE ONDERSTEUNING

LOGISTIEKE ONDERSTEUNING Functiefamilie: Niveau: LOGISTIEKE ONDERSTEUNING C Doel van de functiefamilie Beheer van alle materiaal en technische uitrusting van een dienst of van een locatie en het verzorgen van de administratieve

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Financieel Medewerker Aanmoedigingspremies

Functiebeschrijving: Financieel Medewerker Aanmoedigingspremies Functiebeschrijving: Financieel Medewerker Aanmoedigingspremies Functiefamilie dossierbeheerder externe aanvragen Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Lieve Cornelis, diensthoofd Ann Van

Nadere informatie

Functiebeschrijving Dossierbehandelaar stedenbouwkundige dossiers

Functiebeschrijving Dossierbehandelaar stedenbouwkundige dossiers Functiebeschrijving Dossierbehandelaar stedenbouwkundige dossiers Algemene informatie Functietitel Cluster Dienst Team Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Dossierbehandelaar (bestuurssecretaris)

Nadere informatie

Quick Devis. De universele software voor het maken van offertes

Quick Devis. De universele software voor het maken van offertes Quick Devis De universele software voor het maken van offertes Ondernemers Ontdek een software ontworpen om zaken te winnen, dat toelaat van alle types van prijsopgaven te beheren. Prijsberekeningen op

Nadere informatie

Functiefamilie: Niveau: Doel van de functiefamilie Resultaatsgebieden Kernresultaatsgebieden echnicus echnicus onderhoudstechnicus

Functiefamilie: Niveau: Doel van de functiefamilie Resultaatsgebieden Kernresultaatsgebieden echnicus echnicus onderhoudstechnicus Functiefamilie: Niveau: TECHNISCHE ASSISTENTIE TECHNICUS C Doel van de functiefamilie Op basis van de technische kennis van materiaal, apparatuur en/of technische uitrusting, instaan voor de bediening

Nadere informatie

Operationele aansturing en ondersteuning van de medewerkers

Operationele aansturing en ondersteuning van de medewerkers FUNCTIEBESCHRIJVING Afdeling/Dienst: Sociale zaken en rapporteert aan het afdelingshoofd personen Functietitel: Diensthoofd sociale zaken Hoofddoel: Coördineren van de activiteiten en projecten van de

Nadere informatie

Toetstermen en taxonomiecodes

Toetstermen en taxonomiecodes Toetstermen en taxonomiecodes Door middel van toetstermen is vastgelegd wat deelnemers moeten kennen en kunnen. Een toetsterm is bepalend voor de inhoud van de opleiding en de toetsing. Dit betekent dat

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR ADMINISTRATIEF MEDEWERKER KMO

OPLEIDINGENSTRUCTUUR ADMINISTRATIEF MEDEWERKER KMO OPLEIDINGENSTRUCTUUR ADMINISTRATIEF MEDEWERKER KMO 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) POLYVALENT BEDIENDE Beroepsprofiel (SERV/CEVORA, juni 2003)

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Algemene Marketing Code A5 Lestijden 160 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG KAPELLEN

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG KAPELLEN PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG 130 2950 KAPELLEN personeelsdienst@kapellen.be FUNCTIE: VOLTIJDS CONTRACTUEEL DIENSTHOOFD WELZIJN EN GEZIN NIVEAU A1a-A1b-A2 (38/38) INHOUD: 1.

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2011 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Telefonist-receptionist BO HA 004 Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Opleiding...3 1.1 Relatie

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Deskundige Milieu (m/v) Doelstelling van de functie Als Deskundige Milieu adviseert u de milieuvergunningen die op het grondgebied

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Consulent lokale economie

Functiebeschrijving. Consulent lokale economie Functiebeschrijving 1. FUNCTIETITEL Consulent lokale economie 2. GLOBAAL DOEL VAN DE FUNCTIE De consulent lokale economie is het aanspreekpunt voor handelaars en ondernemers en stimuleert, behartigt en

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Dossier- en gegevensbeheerder tewerkstellingsmaatregelen sociale economie

Functiebeschrijving: Dossier- en gegevensbeheerder tewerkstellingsmaatregelen sociale economie Functiebeschrijving: Dossier- en gegevensbeheerder tewerkstellingsmaatregelen sociale economie Functiefamilie Dossier- en gegevensbeheerders Voor akkoord Naam leidinggevende Els Claeys Datum + handtekening

Nadere informatie

De afmetingen en waarde van onroerende goederen vaststellen (terreinen, gebouwen, werktuigen, ) om ze zo precies mogelijk financieel te kwalificeren

De afmetingen en waarde van onroerende goederen vaststellen (terreinen, gebouwen, werktuigen, ) om ze zo precies mogelijk financieel te kwalificeren Functiefamilie: Niveau LANDMETER B Doel van de functiefamilie De afmetingen en waarde van onroerende goederen vaststellen (terreinen, gebouwen, werktuigen, ) om ze zo precies mogelijk financieel te kwalificeren

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. deskundige juridische aangelegenheden. De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd stafdienst..

FUNCTIEBESCHRIJVING. deskundige juridische aangelegenheden. De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd stafdienst.. FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: RANG: WEDDENSCHAAL: deskundige juridische aangelegenheden B Bv B1-B3 Plaats in het organogram De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid.

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid. O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: FINANCIELE DIENST FINANCIELE DIENST-ECONOMAAT econoom-boekhouder 1. Plaats in de organisatie De econoom-boekhouder rapporteert

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Deskundige Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De dienst Vrije tijd coördineert

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

FUNCTIEKAART DESKUNDIGE TECHNISCHE DIENST

FUNCTIEKAART DESKUNDIGE TECHNISCHE DIENST GEMEENTEBESTUUR GAVERE Markt 1 9890 GAVERE T 09 389 29 00 - F 09 389 29 01 www.gavere.be info@gavere.be FUNCTIEKAART DESKUNDIGE TECHNISCHE DIENST Deskundige technische dienst Doel van de entiteit De gemeente

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: hoofdverpleegkundige (WoonZorgCentrum, bewonerszorg, verpleging en verzorging)

Functiebeschrijving. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: hoofdverpleegkundige (WoonZorgCentrum, bewonerszorg, verpleging en verzorging) Functie Graadnaam: gebrevetteerd verpleegkundige Functienaam: Functiefamilie: verplegend en verzorgend Functionele loopbaan: C3-C4 Afdeling: WoonZorgCentrum Dienst: bewonerszorg Subdienst: verpleging en

Nadere informatie

Als controleur instaan voor de budgetopvolging en controle van verschillende projecten of diensten

Als controleur instaan voor de budgetopvolging en controle van verschillende projecten of diensten Functiefamilie: Niveau: BUDGETBEHEER B Doel van de functiefamilie Coördinatie, ondersteuning, controle en uitvoering van verschillende taken binnen het boekhoudkundig en begrotingsproces van een dienst

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: Diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: Diensthoofd. Functiebeschrijving Functie Graadnaam: Bestuurssecretaris Functienaam: Diensthoofd Functiefamilie: Leidinggevend Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Algemene zaken Dienst: Subdienst: Code: Doel van

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR PLAATSER EN HERSTELLER VAN ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR

OPLEIDINGENSTRUCTUUR PLAATSER EN HERSTELLER VAN ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR OPLEIDINGENSTRUCTUUR PLAATSER EN HERSTELLER VAN ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) HERSTELLER VAN ELEKTRISCHE

Nadere informatie

Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen (M/V)

Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen (M/V) De Managementondersteunende Diensten van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie gaan via de interne arbeidsmarkt over tot een bevordering in de graad van: Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie