WET WERK EN ZEKERHEID WAT BETEKENT HET VOOR OR?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WET WERK EN ZEKERHEID WAT BETEKENT HET VOOR OR?"

Transcriptie

1 Evert Smit Regionaal Overleg Ondernemingsraden Noord Limburg (ROON) Venray, 21 mei 2015 WET WERK EN ZEKERHEID WAT BETEKENT HET VOOR OR? BASIS & BELEID ORGANISATIEADVISEURS

2 1. WWZ, achtergrond AGENDA 2. WWZ, positie flexwerkers 3. WWZ, positie flexwerkers en de rol van de OR 4. WWZ, ontslagrecht en transitievergoeding 5. WWZ, ontslagrecht en de rol van de OR 2 Wet Werk en Zekerheid en de OR, ROON, 21 mei 2015

3 WET WERK EN ZEKERHEID: ACHTERGROND Tweedeling arbeidsmarkt: insiders outsiders. Economen/werkgevers: doorgeschoten rechtsbescherming voor vaste werknemers maakt bedrijven huiverig om medewerkers in vaste dienst te nemen. ACHTERGRONDEN Werkgevers: te hoge kosten bij reorganisaties. Vakbonden: doorgeschoten flex Niet meer voor piek en ziek, maar structureel. Schijnconstructies en wantoestanden. Ondermijnt sociale infrastructuur (cao, pf, O&O-fondsen). Overheid: onoverzichtelijk ontslagrecht (twee routes met verschillende compensatieregelingen). 3 Wet Werk en Zekerheid en de OR, ROON, 21 mei 2015

4 WET WERK EN ZEKERHEID: ACHTERGROND Sociaal akkoord (11 april 2013) Tripartiet poldercompromis Crisisbeheersing en nieuw arbeidsmarktbeleid ACHTERGRONDEN Sectorplannen: behoud van werkgelegenheid en opleidingsplannen. Versterking van arbeidsmarktinstituties (rol vakbonden). Focus op van werk-naar-werk, mobiliteit, scholing en duurzame inzetbaarheid. Nieuw evenwicht tussen flex en zekerheid. 4 Wet Werk en Zekerheid en de OR, ROON, 21 mei 2015

5 WET WERK EN ZEKERHEID: DOELSTELLINGEN Vast minder vast, flexibel minder flexibel DOELSTELLINGEN Vereenvoudiging ontslagrecht: één route Werkzekerheid in plaats van baanzekerheid Actief omscholingsbeleid en begeleiding naar ander werk 5 Wet Werk en Zekerheid en de OR, ROON, 21 mei 2015

6 WET WERK EN ZEKERHEID: INVOERINGSDATA INVOERING Positie flexwerkers : 1 januari 2015 Positie flexwerkers/ketenregeling: 1 juli 2015 Herziening ontslagrecht (incl. transitievergoeding): 1 juli 2015 Wijzigingen WW: 1 januari Wet Werk en Zekerheid en de OR, ROON, 21 mei 2015

7 WET WERK EN ZEKERHEID: POSITIE FLEXWERKERS Wijziging ketenregeling : flex wordt eerder vast Van 3 * 3 * 3 naar 3 * 2 * 6 Vast contract na 2 jaar of na 3 opvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten, onderbreking van ten hoogste 6 maanden. Uitzonderingen mogelijk bij cao (bijv. uitzend-cao), of per ministeriele regeling (bijv. BBL). Geen concurrentiebeding bij tijdelijke contracten, tenzij zwaarwegend bedrijfsbelang. POSITIE FLEXWERKERS Alleen proeftijd bij overeenkomst van zes maanden of langer. Bij tijdelijke contracten > 6 maanden ontslagaanzegging vereist, schriftelijk en minimaal 1 maand voor einde contract. Voor uitzendarbeid mag 78 weken (1½ jaar) afgeweken worden van de regels over beëindiging arbeidsrelatie (regel ABU-cao wordt wet). Oproepkrachten: omkering bewijslast loondoorbetalingsverplichting. 7 Wet Werk en Zekerheid en de OR, ROON, 21 mei 2015

8 EFFECT IN DE PRAKTIJK Gaat het werken? Naar de letter of ook naar de geest van de wet? Slecht nieuws: ontslag uitzendkrachten bij ING, NN, DUO, UWV Adviezen van advocatenkantoren en HR-bureaus aan werkgevers: Proeftijd: sluit overeenkomst van 7 maanden. Ketenregeling: van 3 jaarcontracten naar 3 van 7, 8 en 8 maanden (= samen 23): geen vast dienstverband of transitievergoeding. POSITIE FLEXWERKERS Pas scholingsregelingen aan, zodat kosten in mindering kunnen worden gebracht op transitievergoeding. Scholingsverplichting werkgever: maak voor elke werknemer een scholingsplan, leg vast welke kosten ermee gemoeid zijn en kom terugbetalings-/verrekeningsclausules overeen. Oproepkracht: dienstverband van 2 uur per maand. Alleen tegendruk van werknemers, OR en vakorganisaties zal flex vaster maken. 8 Wet Werk en Zekerheid en de OR, ROON, 21 mei 2015

9 ROL VAN DE OR BIJ FLEX Wordt binnen de organisatie veel gebruik gemaakt van flexibele medewerkers (uitzendkrachten, oproepcontracten, tijdelijke contracten)? Heeft de OR hier een rol in? Is dat vastgelegd in de cao of in een convenant? Welke gevolgen kunnen de nieuwe regels hebben voor het aannamebeleid/inzet van flexibele medewerkers? Zal dit leiden tot meer vaste contracten? POSITIE FLEXWERKERS EN OR STELLING: WERK EN INKOMENSZEKERHEID VAN FLEXKRACHTEN ZIJN OOK IN HET BELANG VAN DE VASTE KERN. 9 Wet Werk en Zekerheid en de OR, ROON, 21 mei 2015

10 ROL VAN DE OR BIJ FLEX, RELEVANTE BEVOEGDHEDEN WOR Art. 1 - De OR vertegenwoordigt de in de onderneming werkzame personen, inclusief uitzendkrachten die minstens 24 maanden werkzaam zijn. WOR Art Groepsgewijs werven of inlenen van arbeidskrachten. - Reorganisatie, waarbij vast wordt vervangen door zzp ers. WOR Art Regeling op het gebied van aanstellings-, ontslag- of bevorderingsbeleid. WOR Art Bevordering van voor de onderneming geldende voorschriften op het gebied van arbeidsvoorwaarden (bijv. Metalektro cao, ABU cao). POSITIE FLEXWERKERS EN OR WAADI - Gelijke behandeling uitzendkrachten bij vacatures. - Geen belemmering bij aanname als vaste kracht door uitzendbureau. Arbowet - Toepassing op iedere persoon werkzaam in de onderneming, vanaf dag één. 10 Wet Werk en Zekerheid en de OR, ROON, 21 mei 2015

11 WET WERK EN ZEKERHEID: ONTSLAGRECHT Huidige ontslagrecht: Twee routes: UWV en kantonrechter Werkgever kan kiezen ( shoppen ) Praktijk vaak vaststellingsovereenkomsten ONTSLAGRECHT Dit leidt tot: Grote verschillen in hoogte ontslagvergoeding Complexiteit 11 Wet Werk en Zekerheid en de OR, ROON, 21 mei 2015

12 NIEUW ONTSLAGRECHT: TWEE ROUTES, GEEN KEUZE In nieuw ontslagrecht geen keuze meer voor de werkgever. Twee routes: - UWV wegens bedrijfseconomische redenen (= reorganisatie) ONTSLAGRECHT na langdurige arbeidsongeschiktheid - Kantonrechter overige redenen (disfunctioneren, verwijtbaar handelen, verstoorde arbeidsrelatie, etc.) opzegverboden (ziek, zwanger, OR-lid, etc.) indien geen toestemming van UWV Eventueel nog in te stellen cao-commissies kunnen rol UWV overnemen. Beroepsmogelijkheid ingevoerd (bij de kantonrechter resp. gerechtshof). Ontslag met wederzijds goedvinden kan altijd: Instemming van werknemers moet blijken uit schriftelijke verklaring. Binnen twee weken herroepbaar. 12 Wet Werk en Zekerheid en de OR, ROON, 21 mei 2015

13 AFSPIEGELINGSBEGINSEL Ruimere mogelijkheid om af te wijken van het afspiegelingsbeginsel bij ontslag om bedrijfseconomische redenen. Maximaal 10% van de werknemers (tussen 25- en 55-jarige leeftijd) mag worden uitgezonderd, voor bovengemiddeld presteren. ONTSLAGRECHT Voorwaarden: Afspraken over gemaakt in de cao Toetsing door cao-ontslagcommissie Functionerend systeem van personeelsbeoordeling Medewerkers op de hoogte Nog uit te werken door de minister. De vraag of dit gaat gebeuren: Waarom zouden bonden dit willen afspreken? 13 Wet Werk en Zekerheid en de OR, ROON, 21 mei 2015

14 TRANSITIEVERGOEDING Nieuw, wettelijk recht voor werknemers op vergoeding bij ontbinding arbeidsovereenkomst. Betekent: einde van de kantonrechtersformule. Vervangt huidige praktijk: UWV: geen regeling ontslagvergoeding. Kantonrechter: kantonrechtersformule. TRANSITIEVERGOEDING Wettelijke regeling transitievergoeding wordt de norm. Doel is bevordering van werk naar werk. Geen eisen gesteld aan de besteding door de werknemer. Geen speelruimte meer voor kantonrechter. Uitzondering: billijke vergoeding bij ernstig verwijtbaar handelen werkgever. 14 Wet Werk en Zekerheid en de OR, ROON, 21 mei 2015

15 TRANSITIEVERGOEDING Recht op vergoeding indien: Beëindiging arbeidsovereenkomst op initiatief werkgever. Dienstverband van 2 jaar of langer. Geldt ook voor dienstverband voor bepaalde tijd. Berekend vanaf de eerste dag van de arbeidsovereenkomst. Hoogte afhankelijk van de lengte van het dienstverband: Eerste 10 dienstjaren: 1/3 maandsalaris per dienstjaar. Vanaf 10 dienstjaren: 1/2 maandsalaris per dienstjaar. Maximaal bruto, dan wel jaarsalaris indien dat hoger is. Leeftijd speelt dus geen rol meer (i.t.t. in de kantonrechtersformule). TRANSITIEVERGOEDING Geen vergoeding: Beëindiging bij wederzijds goedvinden. Ernstig verwijtbaar handelen of nalaten werknemer. Werknemer < 18 en minder dan 12 uur per week werkzaam. 15 Wet Werk en Zekerheid en de OR, ROON, 21 mei 2015

16 TRANSITIEVERGOEDING Voorbeeld, werknemer 57 jaar, 20 dienstjaren, maandsalaris 3.000,- UWV-route Kantonrechter UWV-route Kantonrechter Huidig Huidig Nieuw Nieuw Geen Kantonrechtersformule: A (8*1)+(10*1,5)+(2*2)=27 * B (3000) * C (1) Transitievergoeding: (10*1/3*3000)+(10*½*3000)=10k+15k = TRANSITIEVERGOEDING Overgangsregeling tot 2020 (niet voor mkb): voor oudere werknemers met meer dan 10 jaar dienstverband geldt hogere berekeningsmaatstaf (1 maandsalaris per dienstjaar na 50 e ). Geen transitievergoeding bij faillissement of surseance: Betalingsregeling in termijnen bij financiële problemen mogelijk. Mogelijk onbedoeld bijeffect: sneller surseance en faillissement. 16 Wet Werk en Zekerheid en de OR, ROON, 21 mei 2015

17 TRANSITIEVERGOEDING EN SOCIAAL PLAN Het staat partijen vrij om een hogere vergoeding af te spreken, bijvoorbeeld in een sociaal plan. Het is te verwachten dat transitievergoeding ijkpunt wordt bij onderhandelingen. Afwijking (naar beneden) mogelijk bij cao (of sociaal plan met status cao). Eis: Gelijkwaardige voorziening gericht op voorkomen werkloosheid of bekorten periode van werkloosheid. TRANSITIEVERGOEDING Inzetbaarheidskosten (scholing of outplacement voorafgaand aan ontslag) kunnen onder bepaalde voorwaarden verrekend worden met de transitievergoeding. Schriftelijke instemming werknemers vooraf. Overeenkomst met bonden of met OR. 17 Wet Werk en Zekerheid en de OR, ROON, 21 mei 2015

18 DE ROL VAN DE OR Toetsing nut en noodzaak reorganisatieontslag (art. 25 WOR) blijft. Meer nadruk op de vraag of werkgever voldoende gedaan heeft aan investering in opleiding (scholingsverplichting voor werkgevers in WWZ). Vakbonden hebben de lead bij andere (+ of -) regelingen. Mogelijk gaan werkgevers pogen om via OR inzetbaarheidskosten in mindering te brengen op transitievergoeding. Kan ook de onuitgesproken achtergrond zijn van opleidingsplannen e.d. Voor OR neemt het belang van strategisch personeelsbeleid toe. STELLING 1: DRUK OP OR BIJ REORGANISATIES WORDT GROTER. ONTSLAGERECHT EN DE ROL VAN DE OR STELLING 2: BELANG SAMENWERKING TUSSEN OR EN BOND GROEIT. 18 Wet Werk en Zekerheid en de OR, ROON, 21 mei 2015

19 BASIS & BELEID ORGANISATIEADVISEURS B.V. Maliebaan CZ UTRECHT COLOFON Telefoonnummer: Faxnummer: adres: Website: basisenbeleid.nl

OR UPTODATE. Martijn Vaessen m.vaessen@sprengers.nl 030-2520900

OR UPTODATE. Martijn Vaessen m.vaessen@sprengers.nl 030-2520900 OR UPTODATE Martijn Vaessen m.vaessen@sprengers.nl 030-2520900 Achtergronden Discussie over ontslagrecht: economen juristen Probleem insiders outsiders Doorgeschoten bescherming? Bereidheid aanbieden vast

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID

WET WERK EN ZEKERHEID WET WERK EN ZEKERHEID PROGRAMMA Wet Werk en Zekerheid (WW, IOAW, IOW) Reparatie WW in cao Transitievergoeding Aanpassingen contractvormen SOCIAAL AKKOORD Ingangsdatum 1-1-2016; Maximumduur wordt 2 jaar,

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid 1 Wet Werk en Zekerheid Derk Domela Nieuwenhuis Nico Ruiter december 2014 2 WWZ Geschiedenis (Regeerakkoord, Sociaal Akkoord april 2013, Najaarsakkoord) Werkzekerheid in plaats van baanzekerheid Ontslagrecht

Nadere informatie

De nieuwe arbeidswetgeving 23 april 2015. De belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen

De nieuwe arbeidswetgeving 23 april 2015. De belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen De nieuwe arbeidswetgeving 23 april 2015 De belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen Arbeidsrecht De door de overheid vastgestelde regels betreffende arbeidsverhoudingen tussen werkgevers en werknemers.

Nadere informatie

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Onze ref: 28-mar-2-wpa Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Welke veranderingen vinden plaats? In juli 2014 is de nieuwe Wet Werk en zekerheid aangenomen. Vanaf 1 januari 2015 worden

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Wet Werk en Zekerheid (WWZ) De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) wijzigt de regels in het flexrecht, het ontslagrecht en de regels rondom de WW. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de wijzigingen welke

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Wijzigingen arbeidsrecht 1 juli 2015 Inleiding Kort overzicht van de wijzigingen per 1 januari 2015 Wijzigingen per 1 juli 2015 Ketenregeling Ontslagrecht Payrolling 2 1 Overzicht

Nadere informatie

DE WET WERK EN ZEKERHEID IN EEN NOTENDOP

DE WET WERK EN ZEKERHEID IN EEN NOTENDOP DE WET WERK EN ZEKERHEID IN EEN NOTENDOP 1. PROEFTIJD 4 Wat verandert er vanaf 1 januari 2015?... 4 Wat te doen na 1 januari 2015?... 4 2. CONCURRENTIEBEDING 4 Wat is een concurrentiebeding?... 4 Wat verandert

Nadere informatie

Flexibilisering, ontslag en vergoeding, WW en AOWwerker

Flexibilisering, ontslag en vergoeding, WW en AOWwerker Flexibilisering, ontslag en vergoeding, WW en AOWwerker en en nog meer - Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen rond arbeidsrecht, ontslag, WW en de organisatie van de arbeidsmarkt - En wat doet

Nadere informatie

Wetsvoorstel werk en zekerheid

Wetsvoorstel werk en zekerheid Wetsvoorstel werk en zekerheid Bijeenkomst Bouwend Nederland 4 februari 2014 Saskia Breukels (AWVN advocaten) Astrid Zuidinga (AWVN advocaten) Ian Lendering (AWVN afdeling belonen) Jan Mathies (AWVN juridische

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid 24 november 2014 Wet Werk en Zekerheid Artikel uit Leo informeert november 2014 Op 10 juni 2014 is de omvangrijke Wet werk en zekerheid aangenomen door de Eerste Kamer. Met de gevolgen van deze wet krijgen

Nadere informatie

De transitievergoeding

De transitievergoeding Wet Werk en Zekerheid De transitievergoeding Jennifer Horsten 21 mei 2015 Onderwerpen Veranderingen sinds 1 januari 2015 Veranderingen vanaf 1 juli 2015 De transitievergoeding Recht/geen recht op transitievergoeding

Nadere informatie

Advieswijzer ontslagrecht

Advieswijzer ontslagrecht Advieswijzer ontslagrecht Wijzigingen Wet werk en zekerheid voor u samengevat In deze advieswijzer komen de volgende zaken aan bod: 1. Nieuw vanaf 1 januari 2015 2 1.1 Versterking rechten tijdelijke arbeidscontracten

Nadere informatie

HR update 2014-2015 Arbeidsrecht nu en straks

HR update 2014-2015 Arbeidsrecht nu en straks HR update 2014-2015 Arbeidsrecht nu en straks In samenwerking met: Deventer, 21 oktober 2014 Agenda 17.15 18.00 Ontvangst 18.00 18.45 Presentatie wijzigingen flexwet 18.45 20.00 Pauze en netwerken met

Nadere informatie

S O C I A A L R E C H T

S O C I A A L R E C H T Nummer 1 9 Januari 2013 Pagina 19 HOOFDARTIKEL SOCIAAL RECHT Mw. mr. W. Hafkamp- Van der Zwaard, Houtiioff Buruma, Amsterdam Het nieuwe ontslagrecht: toekomst of werkelijkheid? 14-007 Geschreven door:

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID

WET WERK EN ZEKERHEID WET WERK EN ZEKERHEID Overzicht van een aantal wijzigingen in het arbeidsrecht ten gevolge van de Wet werk en zekerheid Dit overzicht is met zorg opgesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid

Nadere informatie

Advieswijzer Ontslagrecht: nieuwe regels Wet werk en zekerheid

Advieswijzer Ontslagrecht: nieuwe regels Wet werk en zekerheid Advieswijzer Ontslagrecht: nieuwe regels Wet werk en zekerheid Door de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 januari 2015 zijn de ontslagregels gewijzigd. Per 1 juli 2015 zullen weer nieuwe wijzigingen

Nadere informatie

Ontbijtsessie. Wet Werk en Zekerheid

Ontbijtsessie. Wet Werk en Zekerheid Ontbijtsessie Wet Werk en Zekerheid 1 juli 2015 mr. Anne-Marie Dijkhorst 1 Doelstellingen wet A. MEER INSIDERS, MINDER OUTSIDERS: DE AANPASSINGEN VAN DE FLEXBEPALINGEN B. ONTSLAGRECHT EENVOUDIGER, SNELLER,

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten

Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten Wet Werk en Zekerheid wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten Inhoudsopgave Ketenbepaling 4 Onderbrekingstermijnen 5 Aanzegtermijn 6 Proeftijd 6 Concurrentiebeding 7 Oproepcontracten 7 Regatlieregel

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID

WET WERK EN ZEKERHEID SPECIAL WET WERK EN ZEKERHEID Voorwoord Voor alle werkgevers dus ook voor u als watersportondernemer gaat er veel veranderen op het gebied van personeel. De nieuwe Wet Werk en Zekerheid gaat in op 1 juli

Nadere informatie

De transitievergoeding

De transitievergoeding De transitievergoeding Met de invoering van de Wet werk en zekerheid hebben werknemers vanaf 1 juli 2015 bij ontslag recht op een Dit recht geldt ook als een tijdelijk contract niet verlengd wordt. In

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Law Alert Juni 2014 Wet werk en zekerheid Vandaag heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen. Dit betekent dat het ontslagrecht, het flexrecht en de Werkloosheidswet zullen

Nadere informatie

Cliëntenseminar Lente op de Zuidas. 31 maart 2015

Cliëntenseminar Lente op de Zuidas. 31 maart 2015 Cliëntenseminar Lente op de Zuidas 31 maart 2015 WWZ Wijzigingen per 1 januari 2015 Aanzegtermijn Wijzigingen per 1 juli 2015 en 1 januari 2016 Ketenregeling Proeftijd Scholingsverplichting Vaststellingsovereenkomst

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid de veranderingen op een rij

Wet werk en zekerheid de veranderingen op een rij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen stand makkelijker aanpassen aan de dynamiek in de afzetmarkt als werknemers goed in staat zijn elders nieuw werk te vinden. Duurzame arbeidsrelaties

Nadere informatie

1.1 Proeftijd Er kan geen proeftijd meer worden afgesproken in een arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter.

1.1 Proeftijd Er kan geen proeftijd meer worden afgesproken in een arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter. WWZ van A tot Z Inleiding Zoals u in onze eerdere nieuwsbrieven heeft kunnen lezen, brengt de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingrijpende veranderingen aan op het gebied van flexibele arbeid, het ontslagrecht

Nadere informatie

GRIC 15 APRIL 2015: WET WERK EN ZEKERHEID

GRIC 15 APRIL 2015: WET WERK EN ZEKERHEID GRIC 15 APRIL 2015: WET WERK EN ZEKERHEID INHOUD Totstandkoming WWZ Wijzigingen per 1 januari 2015 Wijzigingen per 1 juli 2015 Tips Repay HRM TOTSTANDKOMING WWZ Dit wetsvoorstel heeft tot doel het arbeidsrecht

Nadere informatie

DE NIEUWE FLEX- EN ONTSLAGREGELS

DE NIEUWE FLEX- EN ONTSLAGREGELS DE NIEUWE FLEX- EN ONTSLAGREGELS 9 december 2014 Maarten van Gelderen Van Gelderen Arbeidsrechtadvocaten Programma 19.30 20.30 uur Flexibele arbeidscontracten 20.45 21.45 uur Het nieuwe ontslagrecht Blok

Nadere informatie

Whitepaper Wet werk en zekerheid

Whitepaper Wet werk en zekerheid Whitepaper Wet werk en zekerheid Als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid staat u als directeur of bestuur een aantal ingrijpende veranderingen te wachten, onder meer ten aanzien van het ontslagrecht, sociale

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid: wat is de impact op uw organisatie?

Wet werk en zekerheid: wat is de impact op uw organisatie? Wet werk en zekerheid: wat is de impact op uw organisatie? De relatie tussen werkgevers en werknemers verandert. De tijden dat mensen hun hele carrière bij dezelfde organisatie werkten, liggen achter ons.

Nadere informatie