OR UPTODATE. Martijn Vaessen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OR UPTODATE. Martijn Vaessen m.vaessen@sprengers.nl 030-2520900"

Transcriptie

1

2 OR UPTODATE Martijn Vaessen

3 Achtergronden Discussie over ontslagrecht: economen juristen Probleem insiders outsiders Doorgeschoten bescherming? Bereidheid aanbieden vast contract staat onder druk Twee routes in ontslagrecht en verschillende vergoedingsregeling

4 Doelstellingen Werkzekerheid in plaats van baanzekerheid Vast moet minder vast worden en flexibel minder flexibel Het uitgangspunt van vasthouden aan bestaand dienstverband/werkgever/sector moet worden verlaten Actief omscholingsbeleid en begeleiding naar ander werk Employability en flexicurity

5 Nieuw ontslagrecht Hoofdregel opzegging Art. 669 lid 1 BW: -Redelijke grond voor opzegging vereist en herplaatsing in passende functie niet mogelijk - binnen redelijke termijn - al dan niet met behulp van scholing Belangrijk criterium voor OR bij adviesrecht

6 Hoofdregel:opzegging Onder redelijke grond wordt verstaan (art. 669 lid 2 BW: Twee maal opzegging : bevoegdheid UWV a. bedrijfseconomische redenen b. arbeidsongeschiktheid Zes maal ontbinding door de kantonrechter c. regelmatige uitval wegens ziekte d. ongeschiktheid e. verwijtbaar handelen of nalaten f. gewetensbezwaar g. verstoorde arbeidsverhouding h. andere omstandigheden Een meer gesloten stelsel vgl ambtenarenrecht

7 Reikwijdte De werkgever kan niet rechtsgeldig opzeggen zonder schriftelijke instemming van de werknemer, tenzij: a. met toestemming UWV (art. 7:671a BW); b. gedurende de proeftijd; c. dringende reden (art. 7:677 lid 1 BW); d. huishoudelijke arbeid e. bestuurder nv of bv; f. tegen of na pensioenleeftijd (art. 7:669 lid 3 BW).

8 Opzegverboden Blijven gehandhaafd, wel enkele wijzigingen OR-leden: Bij opzegging wegens bedrijfseconomische redenen is opzegverbod OR-leden niet van toepassing (art. 670a lid 3 sub c BW) Is nu anders: - OR-leden: alleen ontslagvergunning bij beëindiging (onderdeel) onderneming - Aparte procedure bij kantonrechter voor (Kandidaten/ex-) OR Huidige praktijk: wegens-toets bij ontbindingsprocedure, wordt de nieuwe regel Aparte procedure bij kantonrechter deze komt te vervallen Arbeidsongeschikte werknemers: Voor arbeidsongeschikte werknemer blijft wel opzegverbod gelden bij opzegging wegens bedrijfseconomische redenen.

9 Met instemming van werknemer Twee varianten Instemming met opzegging (671) -Herroepbaar binnen 14 dagen -kan maand 3 weken worden Beëindigingsovereenkomst (670b) -Herroepbaar binnen 14 dagen -kan maand 3 weken worden

10 Opzegging: Wat kan werknemer vorderen? Werknemer kan kantonrechter vragen opzegging te vernietigen of billijke vergoeding ( muizengaatje ): (art. 681) Strijd met opzegverboden Strijd met verbod op onderscheid (discriminatie) Werkgever binnen 26 weken ander aanneemt zonder eerst aan te bieden Binnen 26 weken vacature ontstaat, zonder gelegenheid te bieden op uitzendbasis deze werkzaamheden te verrichten (voor de uitzendonderneming, artikel 7:690 BW) Termijn: 2 maanden Elk beding waarbij deze bevoegdheid wordt uitgesloten is nietig Afschaffen buitengerechtelijke verklaring = bij aangetekende brief vernietiging van opzegging inroepen

11 Opzegging: Wat kan werknemer vorderen? Bij opzegging met toestemming UWV(art. 682), verzoek aan Kantonrechter tot: Herstel van de arbeidsovereenkomst Billijke Vergoeding, indien sprake is van ernstig verwijtbaar handelen ( muizengaatje ) Termijn 2 maanden Elk beding waarbij deze bevoegdheid wordt uitgesloten is nietig

12 Beroep en cassatie Alles verzoekschrift (ook alles wat verband houdt met einde van de arbeidsovereenkomst, denk aan concurrentiebeding) Geen schorsende werking Hoger beroep en cassatie tegen een op verzoek van de werknemer toegewezen ontbinding mag alleen betrekking hebben op de hoogte van de toegekende vergoeding.

13 Reorganisatie en ontslagvergoeding

14 Reorganisatie en ontslagvergoeding Reorganisatie als ontslagrond: de UWV-route Nu spelregels opgenomen in ontslagbesluit. Na wetswijziging: deels in wet, deels in nadere regels

15 Afspiegelingsbeginsel nu Vijf leeftijdsgroepen: Aow-leeftijd Per categorie uitwisselbare functies binnen bedrijfsvestiging komt degene die het kortste dienstverband heeft als eerste voor ontslag in aanmerking Uitzondering: onmisbare werknemer

16 Reorganiseren en WWZ Afspiegelingsbeginsel blijft de norm Zowel UWV als kantonrechter in hoger beroep aan zelfde normen gebonden. Komen twee mogelijkheden om af te wijken

17 Afwijkingsmogelijkheid 1: talentenregeling Werkgever mag 10% van de getalenteerde medewerkers buiten afspiegeling laat Dus selectie op kwaliteit Ontzien categorie en 55 jaar en ouder Moet bij CAO geregeld worden. Kan ook in Sociaal Plan, mits als cao aangemerkt Werkgever moet bovengemiddeld presteren aannemelijk maken

18 Afwijkingsmogelijkheid 1: talentenregeling Het moet werknemers duidelijk zijn dat functioneren mee kan wegen bij bepalen ontslagvolgorde Personeelsbeleid voeren waar periodiek beoordelen en identificeren werknemers met veel potentie deel van uit maakt. Instemming OR is dan vereist: ontslag en bevorderingsbeleid, personeelsbeoordeling, artikel 27 lid 1 sub e en/of g.

19 Afwijkingsmogelijkheid 2: Bijzondere cao-regeling Artikel 669 lid 5 BW: volgorde van opzegging bij het vervallen van arbeidsplaatsen kan anders geregeld worden per cao. Voorwaarde: onafhankelijke en onpartijdige ontslagcommissie die moet voldoen aan: Hoor en wederhoor Vertrouwelijke behandeling Redelijke termijnen voor reacties werkgever/werknemer en redelijke beslistermijn

20 Afwijkingsmogelijkheid 2: Bijzondere cao-regeling Afwijking alleen bij CAO, dus niet met OR Indien behoefte aan maatwerk toeneemt: - Nieuwe samenwerking vakbond-or, tripartiete Sociaal plan - Rol OR via decentralisatiebepaling in CAO Als CAO geen uitputtende regeling treft (27 lid 3 WOR) dan mogelijk instemmingsrecht over regeling op het gebied van aanstellings-, ontslag- of bevorderingsbeleid (27 lid 1 sub e WOR)

21 Toetsing sociaal plan door Ondernemingskamer Veel rechtspraak over verhouding rol vakbond en OR bij sociaal plan Primaat onderhandelingen ligt bij vakbond. Zal na WWZ alleen nog maar sterker worden. Als akkoord met reguliere vakbond over sociaal plan, kan OR met adviesrecht niet veel bereiken bij rechter

22 Toetsing sociaal plan door Ondernemingskamer Indien geen akkoord met vakbonden of geen overleg met vakbonden, dan krijgt OR standpunt volop aandacht in procedure Van belang dat OR niet alleen aangeeft dat er alsnog akkoord met vakbonden moet komen, maar ook inhoud van kritiek tegen SP opneemt in advies -Ondernemingskamer 18 juli 2005, JAR 2005/218 (OR Philips Semi Conductor)

23 Toetsing sociaal plan door Ondernemingskamer Overgangsperiode naar invoering WWZ Bij reorganisatie die langer gaat lopen na 1 juli 2015, kan ondernemer niet volstaan met Sociaal plan tot 1 juli 2015 en daarna nieuw wettelijk regime toepassen. Daarmee verschaft de ondernemer onvoldoende duidelijkheid -OK 12 mei 2014, OR BU Functional Chemicals AKZONOBEL

24 Transitievergoeding Nieuw: voor eerst wettelijke regeling ontslagvergoeding Tot nu was er geen wettelijke norm. Kantonrechtersformule: richtlijn die veel wordt gevolgd in ontbindingsprocedure Bij UWV-procedure nu: geen regeling ontslagvergoeding. Kennelijk onredelijk ontslag: beperkte vergoeding

25 Transitievergoeding Wettelijke regeling wordt norm: -bedoeld om werk-naar-werk te bevorderen -wet stelt echter geen eis aan bestemming Uitzondering: billijke vergoeding door kantonrechter vast te stellen: Bij ernstig verwijtbaar handelen werkgever ( muizengaatje )

26 Transitievergoeding Art. 673: Werkgever is transitievergoeding verschuldigd als de arbeidsovereenkomst die tenminste 24 maanden heeft geduurd en -door werkgever is opgezegd; -op verzoek werkgever is ontbonden; of -na einde bepaalde tijd op initiatief werkgever niet is verlengd Ook verschuldigd wegens ernstig verwijtbaar handelen of nalaten werkgever waardoor op initiatief/verzoek werknemer einde aan arbeidsovereenkomst komt

27 Transitievergoeding Bij instemming met opzegging recht op transitievergoeding Bij vaststellingsovereenkomst/ beëindiging met wederzijds goedvinden is er geen recht op transitievergoeding. Reflexwerking?

28 Transitievergoeding Pas recht nadat arbeidsovereenkomst 24 maanden heeft geduurd Hoogte: Per 6 maanden Eerste 10 jaar 1/6 maandsalaris Vanaf 10 jaar 1/4 maandsalaris Maximum ,00 of maximaal een jaarsalaris

29 Loon transitievergoeding Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding (Stb.2014/538) 1 e :Maandloon 2 e : De vakantiebijslag en vaste eindejaarsuitkering, in 12 maanden voorafgaand/12 3 e : Vaste looncomponenten in 12 maanden voorafgaand/12 -overwerkvergoedingen -ploegentoeslagen (Regeling looncomponenten en arbeidsduur)

30 Loon transitievergoeding 4 e : Variabele looncomponenten in 3 kalenderjaren voorafgaand /36 -bonussen -winstuitkeringen -eindejaarsuitkeringen(regeling looncomponenten en arbeidsduur) Naar rato aanpassen indien duur minder was dan 12 mnd of 36 maanden.

31 Transitievergoeding: voorbeeld Werknemer van 45 jaar met 15 jaar en 7 maanden salaris van 3000,00. Nu UWV route nu: geen vergoeding Kantonrechtersformule: (c-factor 1) Nieuw transitievergoeding 20x 1/6 x 3.000= x 1/4 x 3.000= Totaal

32 Transitievergoeding Oudere werknemers Minstens 50 jaar en 10 jaar dienstverband op 1 juli 2015 Per 6 maanden Jaren na 50 e 1/2 maandsalaris Niet bij kleine werkgevers (<25 wkns)

33 Transitievergoeding: voorbeeld Werknemer 55 jaar oud, 15 jaar en 7 maanden dienstverband, salaris Nu UWV route nu: geen vergoeding Kantonrechtersformule: (c-factor 1) Nieuw transitievergoeding 20x 1/6 x 3.000= (halve dj 1e 10 jaar) 1 x 1/4 x = 750 (halve dj na 10 jaar) 10 x1/2 x 3.000= (Overgangsregeling) Totaal

34 Transitievergoeding Nieuw art 7: 611a BW: werkgever stelt wkn in staat scholing te volgen: -nodig voor uitoefening functie - voortzetten arbeidsovereenkomst, indien functie komt te vervallen of niet langer in staat is deze te vervullen, voor zover redelijkerwijs kan worden verlangd Als slecht functioneren gevolg is van onvoldoende scholing is er geen redelijke grond voor ontslag Transitievergoeding kan verminderd worden met kosten voor scholing of outplacement. Komen nog nadere regels over Aandachtspunt voor OR bij regeling personeelsopleiding

35 Transitievergoeding Ontwerpbesluit van 3 juli 2014: welke kosten mogen worden afgetrokken van de transitievergoeding? Onderscheid: 1. transitiekosten: kosten van maatregelen gemaakt ivm ontslag die zijn gericht op het voorkomen of bekorten van werkloosheid (scholing, outplacement, langere opzegtermijn) 2. inzetbaarheidskosten: kosten gemaakt tijdens het dienstverband en die verband houden met bredere inzetbaarheid buiten organisatie werkgever (niet werk-gerelateerde cursus)

36 Transitievergoeding Voorwaarde voor aftrek kosten: de werknemer moet hier schriftelijk mee hebben ingestemd. Tenzij er over deze mindering afspraken zijn gemaakt met werknemers of verenigingen van werknemers waaraan de werkgever gebonden is Toelichting op besluit: Dat geldt dus ook voor afspraken die door een werkgever worden gemaakt met een ondernemingsraad

37 Transitievergoeding Maatwerk in cao mogelijk Als in cao een gelijkwaardige voorziening is opgenomen gericht op voorkomen werkloosheid of bekorten periode van werkloosheid (Art. 7:673b BW) Rechter is gebonden aan transitievergoeding. Partijen kunnen hogere afspraken maken (beeindigingsovereenkomst).

38 Transitievergoeding Geen vergoeding verschuldigd bij surseance of faillissement of bij ernstig verwijtbaar handelen werknemer Als betaling vergoeding leidt tot onaanvaardbare gevolgen voor bedrijfsvoering kan de vergoeding in termijnen worden betaald. (ministeriële regeling). Voornemen is maximaal 6 maanden

39 Overgangsrecht Vergoeding op basis van afspraken tussen werkgever en werknemer of bonden, gemaakt vóór inwerkingtreding van de wet, kunnen tijdelijk in mindering worden gebracht op de transitievergoeding. Voorwaarden waaronder komen nog in amvb. Geldt dus niet voor afspraken met OR?

40 Overgangsrecht

41 Geen dubbele betalingen! Overgangsregeling geldt voor afspraken over vergoedingen en voorzieningen die: -voor 1 juli 2015 zijn aangegaan; -uiterlijk op 1 juli 2015 in werking treden -waaraan werknemer rechten aan kan ontlenen Afspraken met vereniging van werknemers, bv in cao of sociaal plan, waarbij geen rekening is gehouden met transitievergoeding gaan voor op transitievergoeding: -totdat afspraken worden verlengd of gewijzigd; -maar uiterlijk tot 1 juli voor ontslagprocedures gestart voor 1 mei 2016 kan ook nog later -overgangsregeling ook van toepassing wanneer een cao nawerking heeft of stilzwijgend wordt verlengd

42 overgangsrecht transitievergoeding Voor andere afspraken, bv in de individuele arbeidsovereenkomst: KEUZEMODEL werknemer moet kiezen tussen: - transitievergoeding of - recht op vergoedingen of voorzieningen uit bedoelde afspraken - geldt zolang werknemer aan afspraken rechten kan ontlenen. Einddatum 1 juli 2016 is niet van toepassing

43 Overgangsrecht transitievergoeding Vergoedingen= bv ontslagvergoeding Voorzieningen= alle afspraken die geen vergoeding zijn, bv afspraken over om- of bijscholing, een outplacementtraject, een wachtgeldregeling of een aanvulling op een WW-uitkering.

44 Afspraken in sociaal plan met OR Persbericht is daar niet duidelijk over Twee opties: Gelijkstelling met afspraken met vereniging van werknemers, of Keuzemodel: bewoording andere afspraken duidt daar op. Afwachten tot publicatie besluit na advies RvSt.

45 Wijzigingen WW

46 5. WW: Wijziging hoogte en duur Huidige WW Wetsvoorstel Duur: maximaal 38 maanden Maximaal 24 maanden + cao? Hoogte: 2 maanden 75%, 70 % dagloon Let op gemaximeerd dagloon Blijft gelijk Opbouw arbeidsverleden: 1 jaar = 1 maand 1 e 10 jaar 1 jaar = 1 maand dan 1 jaar = ½ maand Na 1 jaar is alle arbeid passend urenverrekening Na half jaar alle arbeid passend inkomstenverrekening

47 WW-duur van maximaal 38 naar maximaal 24 maanden GEFASEERDE INVOER Vanaf 1 januari 2016, per kwartaal 1 maand minder ww. Vanaf 1 april 2019 is de WW teruggebracht naar 24 maanden.

48 WW-duur Opbouw bij voldoen 4 uit 5 eis: Eerste 10 jaar arbeidsverleden: 1 maand WW-uitkering per jaar arbeidsverleden Daarna: elk jaar arbeidsverleden vanaf 2016 leidt tot een ½ maand WW-uitkering Opbouw arbeidsverleden tot 2016 wordt geëerbiedigd. Vanaf 1 januari 2016: elk kwartaal afbouw van een maand (p. 100 MvT)

49 WW-duur opbouw voorbeeld Wn gaat in 2010 werken en wordt in 2020 werkloos Arbeidsverleden 10 jaar WW duur 10 jaar Wn gaat in 2010 werken en wordt in 2027 werkloos Arbeidsverleden 17 jaar WW duur: 13,5 maanden [ (10 x 1 = 10) + (7x 0,5 = 3,5) ]

50 WW- duur Gefaseerde invoer voorbeeld A. Wn wordt werkloos op 1 augustus 2016 Opbouw arbeidsverleden op 1 januari 2016 is 38 maanden Aantal verstreken en lopende kwartalen op 1 augustus 2016 is 3 Duur WW 38-3 = 35 maanden B Wn wordt werkloos op 1 januari 2017 Opbouw arbeidsverleden op 1 januari 2016 is 3 maanden Duur WW = 3 maanden C Wn wordt werkloos op 1 juli 2019 Opbouw arbeidsverleden op 1 januari 2016 is 34 maanden Duur WW = 24 maanden

51 WIA opbouw en duur De wijzigingen in de opbouw en (maximale) duur gelden ook voor WIA: artikel 59 WIA Idem voor de gefaseerde invoer: artikel 133i WIA

52 Passende arbeid Per 1 juli 2015: Wijziging begrip passende arbeid: Na 6 maanden WW te hebben genoten alle arbeid passend, dus Universitair > lager onderwijs Is nu na een jaar Wat passende arbeid binnen eerste 6 maanden is wordt nog nader uitgewerkt (AMvB) MvT: blijft werk dat aansluit bij het niveau van de arbeid van waaruit werkloos

53 Inkomensverrekening Per 1 juli 2015: Inkomensverrekening in plaats van urenverrekening. Dit betekent, dat werken op basis van een lager salaris zal lonen. Kapitaalsvernietiging? Verdringing van werknemers met een lagere of geen opleiding?

54 WW- hoogte inkomensverrekening Inkomensverrekening geldt nu al voor langdurig werklozen. Niet gehele inkomen wordt in mindering gebracht. Werkhervatting vanuit moet altijd lonend zijn 70% (75% eerste twee maanden) van het inkomen wordt met de WW-uitkering verrekend. Inkomensverrekening gaat per kalendermaand

55 WW-hoogte inkomensverrekening voorbeelden Werknemer is werkloos geworden vanuit een 40-urig dienstverband waarin hij 750,00 per week verdiende. Bij volledige werkloosheid bedraagt de WWuitkering (na 2 maanden) 70% x 750,00 = 525,00 per week. Het totale inkomen bedraagt eveneens 525,00 per week.

56 WW-hoogte inkomensverrekening voorbeeld 1 1. Betrokkene gaat 30 uur per week werken tegen een loon van 562,50 per week (salarisniveau is daarmee gelijk aan het voor hem geldende dagloon). De hoogte van de WW- uitkering: Urenverrekening: WW-uitkering: 10/40 x 70% x 750,00 = 131,25 Loon: 562,50 Totaal inkomen: 693,75 Inkomensverrekening: WW-uitkering: 0,7 x ( 750,00-562,50) = 131,25 Loon: 562,50 Totaal inkomen: 693,75

57 WW-inkomensverrekening voorbeeld 2 Betrokkene gaat 30 uur per week werken tegen een loon van 375,00 per week (salarisniveau is daarmee lager dan het voor hem geldende dagloon). Urenverrekening: WW-uitkering: 10/40 x 70% x 750,00 = 131,25 Loon: 375,00 Totaal inkomen: 506,25 (minder dan het totale inkomen bij volledige werkloosheid) Inkomensverrekening: WW-uitkering: 0,7 x ( 750,00-375,00) = 262,50 Loon: 375,00 Totaal inkomen: 637,50

58 Ww-hoogte inkomensverrekening voorbeeld 3 Betrokkene gaat 30 uur per week werken tegen een loon van 650,00 per week (salarisniveau is daarmee hoger dan het voor hem geldende dagloon). De hoogte van de WW- uitkering: Urenverrekening: WW-uitkering: 10/40 x 70% x 750,00 = 131,25 Loon: 650,00 Totaal inkomen: 781,25 (dit is meer dan betrokkene met werken oorspronkelijk heeft verdiend) Inkomensverrekening: WW-uitkering: 0,7 x ( 750,00-650,00) = 70,00 o Loon: 650,00 Totaal inkomen: 720,00

59 Meer weten?

60

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid 1 Wet Werk en Zekerheid Derk Domela Nieuwenhuis Nico Ruiter december 2014 2 WWZ Geschiedenis (Regeerakkoord, Sociaal Akkoord april 2013, Najaarsakkoord) Werkzekerheid in plaats van baanzekerheid Ontslagrecht

Nadere informatie

Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? Jo van Saase

Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? Jo van Saase Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? Jo van Saase 0 Workshop nieuwe ontslagrecht en OR Hoofdlijnen nieuwe ontslagrecht Inzoomen op ontslag om bedrijfseconomische redenen De transitievergoeding + WW Sociaal

Nadere informatie

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2014

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2014 Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2014 Arbeidsrecht Wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid Flexibele arbeid 1 juli 2014 Ontslagrecht 1 juli 2015 WW 1 januari 2016 3 Flexibele arbeid I Ketenbepaling

Nadere informatie

Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten?

Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? 0 Workshop nieuwe ontslagrecht en OR Hoofdlijnen nieuwe ontslagrecht Inzoomen op ontslag om bedrijfseconomische redenen De transitievergoeding + WW Sociaal plannen 1

Nadere informatie

Inhoud. Doelstellingen van de WWZ. Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid. Doelstellingen van de WWZ. Wat is er al veranderd per 1 januari 2015

Inhoud. Doelstellingen van de WWZ. Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid. Doelstellingen van de WWZ. Wat is er al veranderd per 1 januari 2015 Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid Spaans Advocaten Mr. Bart W.G. Orth orth@spaansadvocaten.nl 1 Inhoud Doelstellingen van de WWZ Wat is er al veranderd per 1 januari 2015 Wat gaat er veranderen per 1

Nadere informatie

DE WET WERK EN ZEKERHEID. Ron Andriessen, Joris Engelsma en Saskia Boonstra

DE WET WERK EN ZEKERHEID. Ron Andriessen, Joris Engelsma en Saskia Boonstra DE WET WERK EN ZEKERHEID Ron Andriessen, Joris Engelsma en Saskia Boonstra Ontbijtbijeenkomst september 2014 2 De belangrijkste wijzigingen binnen het arbeidsrecht betreffen: 1. flexibele arbeid; 2. het

Nadere informatie

Avondje Legal. 3 Advocaten

Avondje Legal. 3 Advocaten Avondje Legal 3 Advocaten Wat gaan we doen? Werkkostenregeling en de wijziging van arbeidsvoorwaarden Wet werk en zekerheid Wijziging arbeidsvoorwaarden Werkostenregeling: Iedereen kosten arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 De plannen om het arbeidsrecht te hervormen gaan nu concrete vormen aannemen. De Eerste en Tweede Kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel Wet Werk

Nadere informatie

Presentatie MKB Leidschendam - Voorburg. Wet Werk en Zekerheid. 18 november 2014

Presentatie MKB Leidschendam - Voorburg. Wet Werk en Zekerheid. 18 november 2014 Presentatie MKB Leidschendam - Voorburg Wet Werk en Zekerheid 18 november 2014 WWZ Programma Kim Diepstraten - De wijzigingen in het ontslagrecht Miranda Remmelzwaal - Korndorffer - De vaststellingsovereenkomst

Nadere informatie

WeteWerk en Zekerheid WWZ)

WeteWerk en Zekerheid WWZ) 6 juli 2015 WeteWerk en Zekerheid WWZ) Wet Werk en Zekerheid Programma Doel WWZ Maatregelen wetgeving Wijzigingen per 1 januari 2015 Wijzigingen per 1 juli 2015 Wijzigingen per 1 januari 2016??? Doel Wet

Nadere informatie

Arbeidsrecht Actueel. In deze uitgave: Ontslagrecht. Jaargang 19 (2014) november. WW-uitkering

Arbeidsrecht Actueel. In deze uitgave: Ontslagrecht. Jaargang 19 (2014) november. WW-uitkering In deze uitgave: Jaargang 19 (2014) november nr. 235 Ontslagrecht WW-uitkering Arbeidsrecht Actueel Op 29 november 2013 heeft de regering het wetsvoorstel voor de Wet werk en zekerheid ingediend. Het wetsvoorstel

Nadere informatie

ONTSLAGRECHT VERNIEUWD. 5 februari 2014 Richard Geurts Annemarie van Woudenberg

ONTSLAGRECHT VERNIEUWD. 5 februari 2014 Richard Geurts Annemarie van Woudenberg ONTSLAGRECHT VERNIEUWD 5 februari 2014 Richard Geurts Annemarie van Woudenberg Wijzigingen Wetgeving 1-1-2014: - Verhoging AOW-leeftijd: 65 jaar en 2 maanden - Afschaffing stamrechtvrijstelling: ontslagvergoeding

Nadere informatie

Arbeidsrecht, invoeringsdatum 1 januari 2015:

Arbeidsrecht, invoeringsdatum 1 januari 2015: Geachte relatie, Het afgelopen jaar is er al veel gesproken over de kabinetsplannen om het arbeidsrecht, het ontslagrecht en de WW aan te passen. Inmiddels is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen door de

Nadere informatie

WWZ: ontslag en vergoeding. 21 april 2015

WWZ: ontslag en vergoeding. 21 april 2015 WWZ: ontslag en vergoeding 21 april 2015 WWZ in vogelvlucht Het verbeteren van de flexpositie (1 januari 2015/1 juli 2015); Ontslagrecht: Opzegging of ontbinding afhankelijk van de reden, hoger beroep

Nadere informatie

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid Wetsvoorstel Werk en Zekerheid Kunstconnectie, VOB, VSCD, VNPF, NAPK 28 januari 2014 P.S. Fluit, Stadhouders Advocaten fluit@stadhouders.nl programma Wetsvoorstel WWZ: 33818 Flexibele arbeidsrelaties Wijzigingen

Nadere informatie

Werk en Zekerheid. Presentatie Kring Nijmegen. 10 maart 2015. Arno Nagelkerke

Werk en Zekerheid. Presentatie Kring Nijmegen. 10 maart 2015. Arno Nagelkerke Werk en Zekerheid Presentatie Kring Nijmegen 10 maart 2015 Arno Nagelkerke Aanleiding /achtergrond Betere balans tussen vast en tijdelijk werk Meer dynamiek sneller wisselen van baan Verbetering positie

Nadere informatie

Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever. Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV.

Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever. Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV. 2014 Het Nieuwe Ontslagrecht De negen belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever Jeroen van Engelen TRS Transportkoeling BV. 2-10-2014 Index 1. Aanpassing Duaal Stelsel 2. Aanzegtermijn 3.

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid 22 september 2014 mr. Carin Welters Bouwend Nederland Programma Inleiding Bescherming van flexwerkers Ontslag WW-uitkering Conclusies en adviezen 1. Ingangsdatum 1 januari 2015: bescherming

Nadere informatie

Het nieuwe ontslagrecht / WWZ

Het nieuwe ontslagrecht / WWZ Het nieuwe ontslagrecht / WWZ Actualiteiten arbeidsrecht (33 818) Het nieuwe ontslagrecht Tim de Klerck Waar gaan we het over hebben? Waarom een hervorming van het ontslagrecht? Vernieuwing ontslagrecht

Nadere informatie

Nieuwsbrief Arbeidsrecht

Nieuwsbrief Arbeidsrecht September 2014 Nieuwsbrief Arbeidsrecht Implementatie Wet Werk en Zekerheid De Wet Werk en Zekerheid (WWZ), die op 10 juni jl. door de Eerste Kamer is aangenomen, brengt ingrijpende veranderingen op het

Nadere informatie

Toelichting op de wet Werk en Zekerheid

Toelichting op de wet Werk en Zekerheid Whitepaper: Toelichting op de wet Werk en Zekerheid Op 10 juni 2014 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) aangenomen. De WWZ beoogt het arbeidsrecht aan te passen aan de veranderende arbeidsverhoudingen in

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid 3 juli 2014 Mr. dr. R.F. (Robin) Kötter Inleiding Ontslag via twee routes Kantonrechter en UWV Dit leidde in gelijke gevallen tot verschillende uitkomsten Dit verschil zag voornamelijk

Nadere informatie

Ontslag en flexibiliteit in 2015. UWV werkgeverscongressen 2014 Esther Dik/Alfons Kouwenhoven 19 november 2014

Ontslag en flexibiliteit in 2015. UWV werkgeverscongressen 2014 Esther Dik/Alfons Kouwenhoven 19 november 2014 Ontslag en flexibiliteit in 2015 UWV werkgeverscongressen 2014 Esther Dik/Alfons Kouwenhoven 19 november 2014 Programma Inleiding Wet werk en zekerheid (Wwz) Arbeidsrecht/flexrecht Ontslagrecht Transitievergoeding

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid De elf belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever September 2014 Inhoud 1. Beëindiging tijdelijk contract 2. Proeftijd in tijdelijk contract 3. Concurrentiebeding in

Nadere informatie

Wijzigingen inzake de invoering Wet Werk & Zekerheid (versie 25 juni 2014)

Wijzigingen inzake de invoering Wet Werk & Zekerheid (versie 25 juni 2014) Wijzigingen inzake de invoering Wet Werk & Zekerheid (versie 25 juni 2014) Per 1 juli 2015; Aanscherping ketenbepaling van artikel 7:668a BW en beperking afwijking bij CAO De 3x3 regel wordt aangepast.

Nadere informatie

Analyse Wet werk en zekerheid door ABU

Analyse Wet werk en zekerheid door ABU Analyse Wet werk en zekerheid door ABU De Wet werk en zekerheid is afgelopen vrijdag 29 november bij de Tweede Kamer ingediend. Daarmee is het wetsvoorstel ook openbaar geworden. Hieronder kunt u een link

Nadere informatie

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid. Kunstconnectie, VOB, VSCD, VNPF, NAPK 28 januari 2014 P.S. Fluit, Stadhouders Advocaten fluit@stadhouders.

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid. Kunstconnectie, VOB, VSCD, VNPF, NAPK 28 januari 2014 P.S. Fluit, Stadhouders Advocaten fluit@stadhouders. Wetsvoorstel Werk en Zekerheid Kunstconnectie, VOB, VSCD, VNPF, NAPK 28 januari 2014 P.S. Fluit, Stadhouders Advocaten fluit@stadhouders.nl programma Wetsvoorstel WWZ: 33818 Flexibele arbeidsrelaties Wijzigingen

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Nathalie van Goor

Wet Werk en Zekerheid. Nathalie van Goor Wet Werk en Zekerheid Nathalie van Goor Stand van zaken Wijzigingen per 1 januari 2015: - Concurrentiebeding - Proeftijd - Bepaalde tijd contracten deel 1 - Oproepcontracten deel 1 Wijzigingen per 1 juli

Nadere informatie

2.2 Achtergrond en aard van de transitievergoeding / In welke gevallen? / Initiatief vanuit de werknemer / 38

2.2 Achtergrond en aard van de transitievergoeding / In welke gevallen? / Initiatief vanuit de werknemer / 38 Inhoudsopgave Voorwoord / 11 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 Flexibele arbeidsrelaties / 13 Inleiding / 13 Ketenregeling / 14 Aanzegtermijn / 22 Stilzwijgende verlenging / 23 Ragetlie-regel / 24

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid Hoofdlijnen

Wet werk en zekerheid Hoofdlijnen Wet werk en zekerheid Hoofdlijnen Presentatie Ontbijtbijeenkomst OBGB-lidbedrijven 26 februari 2015 Jan Teerling, UWV Arbeidsjuridische dienstverlening (AJD) Eindhoven versie 15 januari 2015 Programma

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID

WET WERK EN ZEKERHEID WET WERK EN ZEKERHEID Stefan Verdonk Bedrijfsjurist 4 december 2014 0495-454444 s.verdonk@smitsvandenbroek.nl Achtergrond WWZ - algemene rechtsgelijkheid en rechtszekerheid bevorderen - rechtspositie flexwerkers

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. De belangrijkste wijzigingen en tips worden u aangeboden door

Wet Werk en Zekerheid. De belangrijkste wijzigingen en tips worden u aangeboden door Wet Werk en Zekerheid De belangrijkste wijzigingen en tips worden u aangeboden door WAT VERANDERT ER? WAAR KUN/MOET JE OP LETTEN? Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 1 januari 2015: Geen proeftijd voor

Nadere informatie

MKB-Arbeidsvoorwaarden. Jenny van Poortvliet 12 juni 2014

MKB-Arbeidsvoorwaarden. Jenny van Poortvliet 12 juni 2014 MKB-Arbeidsvoorwaarden Jenny van Poortvliet 12 juni 2014 MKB-Arbeidsvoorwaarden Programma onderdelen 1: flexcontracten - contracten/planning aanpassen? - ga ik nog een flexwerkers aannemen? - hoe zit het

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid Ontslagrecht

Wet Werk en Zekerheid Ontslagrecht Wet Werk en Zekerheid - December 2014. De wet Werk en Zekerheid bevat drie hoofdthema s. 1. Het ontslagrecht wordt aangepast. 2. De rechtspositie van flexwerkers wordt versterkt. 3. De Werkloosheidswet

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Wet Werk en Zekerheid (WWZ) belangrijkste wijzigingen tijdelijke contracten belangrijkste wijzigingen ontslagrecht belangrijkste wijzigingen WW 1 Doel WWZ: - voorkomen langdurige en onvrijwillige flexibiliteit

Nadere informatie

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid. mei 2014

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid. mei 2014 Wetsvoorstel Werk en Zekerheid mei 2014 Nieuw ontslag systeem Peter de Boer Vergoedingen en sancties Debby Hermans Ketenregeling en wijzigingen per 1 juli 2014 Debbie van de Laar Nieuw ontslag systeem

Nadere informatie

Aanstellingsbeleid Het nieuwe ontslagrecht. Martijn Vaessen Sprengers Advocaten

Aanstellingsbeleid Het nieuwe ontslagrecht. Martijn Vaessen Sprengers Advocaten Aanstellingsbeleid Het nieuwe ontslagrecht Martijn Vaessen Sprengers Advocaten OR en aanstellingsbeleid Artikel 27 lid 1 onder e WOR De ondernemer behoeft de instemming van de ondernemingsraad voor elk

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID WAT BETEKENT HET VOOR OR?

WET WERK EN ZEKERHEID WAT BETEKENT HET VOOR OR? Evert Smit Regionaal Overleg Ondernemingsraden Noord Limburg (ROON) Venray, 21 mei 2015 WET WERK EN ZEKERHEID WAT BETEKENT HET VOOR OR? BASIS & BELEID ORGANISATIEADVISEURS 1. WWZ, achtergrond AGENDA 2.

Nadere informatie

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden?

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Op 18 februari 2014 is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen. Op internet zijn veel plukjes informatie te vinden. Hieronder volgt een overzicht van

Nadere informatie

SEMINAR ONDERWIJS EN WWZ. Maastricht/Eindhoven, april 2015 Erik Jansen

SEMINAR ONDERWIJS EN WWZ. Maastricht/Eindhoven, april 2015 Erik Jansen SEMINAR ONDERWIJS EN WWZ Maastricht/Eindhoven, april 2015 Erik Jansen 1 Belangrijke wijzigingen A. Flexrecht, 1 januari 2015 Proeftijd Concurrentiebeding Oproep/nuluren Aanzegtermijn Ketenregeling 1-7-2015

Nadere informatie

Analyse maatregelen in Wet werk en zekerheid 5 december 2013

Analyse maatregelen in Wet werk en zekerheid 5 december 2013 Analyse maatregelen in Wet werk en zekerheid 5 december 2013 Flexbepalingen Aanscherping ketenbepaling van artikel 7:668a BW en beperking afwijking bij CAO De 3x3 regel wordt aangepast. In de nieuwe wet

Nadere informatie

Veranderende ontslagprocedures

Veranderende ontslagprocedures Veranderende ontslagprocedures Geen keuze meer tussen kantonrechter en UWV mr Daniëlle Edelenbosch-Illingworth Even voorstellen mr Daniëlle Edelenbosch-Illingworth advocaat sinds 2007 specialisatieopleiding

Nadere informatie

Opzegging van de arbeidsovereenkomst

Opzegging van de arbeidsovereenkomst Opzegging van de arbeidsovereenkomst Mr.dr. L.C.J.Sprengers Symposium: gevolgen van de WWZ voor het bijzonder onderwijs, 21 mei 2014 Preventieve ontslagtoets Preventieve ontslagtoets blijft gehandhaafd.

Nadere informatie

LEZING. Wet Werk & Zekerheid. Amersfoort, 9 april 2015. Door: Antoinette Kouwenaar-de Coninck verbonden aan Kouwenaar Advocatuur te Amersfoort

LEZING. Wet Werk & Zekerheid. Amersfoort, 9 april 2015. Door: Antoinette Kouwenaar-de Coninck verbonden aan Kouwenaar Advocatuur te Amersfoort LEZING Wet Werk & Zekerheid Amersfoort, 9 april 2015 Door: Antoinette Kouwenaar-de Coninck verbonden aan Kouwenaar Advocatuur te Amersfoort 1 2 A R B E I D S R E C H T: de WWZ Wat is een arbeidsovereenkomst?

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Zoals u wellicht in diverse media heeft vernomen, is de Wet werk en zekerheid (WWZ) een feit. Het doel van de WWZ is enerzijds het voorkomen dat mensen langdurig en onvrijwillig worden

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 1. Proeftijd Een proeftijd bij een arbeidsovereenkomst voor zes maanden of korter is nietig. Hiervan kan niet bij cao worden afgeweken. Bij een arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Bijeenkomst MOVe Door: Marlies Ferwerda Ellen Metselaar 25 maart 2015 Introductie 2 Wet Werk en Zekerheid Onderwerpen die aan bod komen: Wijzigingen per 1 januari 2015: Proeftijd

Nadere informatie

Wetsvoorstel werk en zekerheid

Wetsvoorstel werk en zekerheid Wetsvoorstel werk en zekerheid De belangrijkste gevolgen op een rij Geachte relatie, Vrijdag 29 november jl. is het wetsvoorstel met betrekking tot de Wet werk en zekerheid ingediend. De voorstellen van

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen in het arbeidsrecht. mr. D.J. (Douwe) de Haan mr. R.G. (Ruben) van Mourik

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen in het arbeidsrecht. mr. D.J. (Douwe) de Haan mr. R.G. (Ruben) van Mourik Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen in het arbeidsrecht mr. D.J. (Douwe) de Haan mr. R.G. (Ruben) van Mourik Wet Werk en Zekerheid Aanleiding WWZ Waarom is er zoveel aandacht voor de WWZ? 9 oktober 2014

Nadere informatie

Wetsvoorstel werk en zekerheid

Wetsvoorstel werk en zekerheid Wetsvoorstel werk en zekerheid Bijeenkomst Bouwend Nederland 4 februari 2014 Saskia Breukels (AWVN advocaten) Astrid Zuidinga (AWVN advocaten) Ian Lendering (AWVN afdeling belonen) Jan Mathies (AWVN juridische

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Op 1 juli 2015 treedt het tweede deel van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking. Het ontslagrecht wordt gemoderniseerd, er is sneller sprake van passend

Nadere informatie

Seminar 10 juni 2015 Wet Werk en Zekerheid en de zieke werknemer

Seminar 10 juni 2015 Wet Werk en Zekerheid en de zieke werknemer Seminar 10 juni 2015 Wet Werk en Zekerheid en de zieke werknemer Lea Huisman, Advocaat Ontslag van zieke werknemer Oud: vanwege opzegverbod na 2 jaar ziekte ontslagvergunning UWV of Kantonrechter (geen

Nadere informatie

Presentatie OVSB Het doolhof dat WWZ heet

Presentatie OVSB Het doolhof dat WWZ heet Presentatie OVSB Het doolhof dat WWZ heet Inhoudsopgave 1. Wet Werk en Zekerheid 2. Wijzigingen in het ontslagrecht 3. Dossieropbouw 4. Transitievergoeding 5. Samenvatting Wijzigingen WWZ 1 januari 2015:

Nadere informatie

Voorlichting Wet Werk en Zekerheid

Voorlichting Wet Werk en Zekerheid Voorlichting Wet Werk en Zekerheid Ridderkerk, 17 september 2014 Jan Macdaniel René Tromp Wille-Anne van t Zelfde Inhoud Wijziging flexrecht Wijziging ontslagrecht Wijziging WW e.a. Deel 1 Wijziging flexrecht

Nadere informatie

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden 2 Wet Werk en Zekerheid Ingrijpende wijzigingen in de regels voor het aangaan en opstellen van arbeidsovereenkomsten Ingrijpende wijzigingen

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Wijzigingen arbeidsrecht 1 juli 2015 Inleiding Kort overzicht van de wijzigingen per 1 januari 2015 Wijzigingen per 1 juli 2015 Ketenregeling Ontslagrecht Payrolling 2 1 Overzicht

Nadere informatie

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI 2014... 3 Wijzigingen flexibele arbeid... 3 1. Proeftijd... 3 2. Aanzegtermijn... 3 3. Concurrentiebeding...

Nadere informatie

Nieuwsbrief, december 2014

Nieuwsbrief, december 2014 Nieuwsbrief, december 2014 Wijzigingen arbeidsrecht in 2015 Door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid wordt het arbeidsrecht ingrijpend gewijzigd. De wijzigingen hebben gevolgen voor het bestaande

Nadere informatie

proeftijd Vanaf 1 januari 2015 is bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van 6 maanden of korter geen proeftijd toegestaan.

proeftijd Vanaf 1 januari 2015 is bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van 6 maanden of korter geen proeftijd toegestaan. Wet werk en zekerheid (WWZ) De Wet werk en zekerheid (WWZ) treedt op 1 juli 2015 in werking. Een paar onderdelen van de wet treden echter al in werking op 1 januari 2015. De WWZ kent een aantal ingrijpende

Nadere informatie

Lerende netwerken: Arbeidssituaties en wijzigende wetgeving rondom de buurtsportcoach. mr. Jolande Janssen

Lerende netwerken: Arbeidssituaties en wijzigende wetgeving rondom de buurtsportcoach. mr. Jolande Janssen Lerende netwerken: Arbeidssituaties en wijzigende wetgeving rondom de buurtsportcoach mr. Jolande Janssen Inhoud Rechtspositie Buurtsportcoach Flexibele arbeid Ontslagrecht Sociale zekerheid Rechtspositie

Nadere informatie

Voorlichting Wet Werk en Zekerheid

Voorlichting Wet Werk en Zekerheid Voorlichting Wet Werk en Zekerheid Platformbijeenkomsten, najaar 2014 René Tromp Wille-Anne van t Zelfde Inhoud Wijziging flexrecht Wijziging ontslagrecht Deel 1 Wijziging flexrecht Aanzegtermijn Werkgever

Nadere informatie

WIJZIGING ARBEIDSRECHT/ ONTSLAGRECHT. H.F.A. Bronneberg R.C. Breuls

WIJZIGING ARBEIDSRECHT/ ONTSLAGRECHT. H.F.A. Bronneberg R.C. Breuls WIJZIGING ARBEIDSRECHT/ ONTSLAGRECHT H.F.A. Bronneberg R.C. Breuls WET WERK EN ZEKERHEID KOMT ER AAN Per 1 januari 2015 is sprake van wijzigingen; Per 1 juli 2015 is sprake van de meest ingrijpende wijzigingen;

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Capra bij Merces Wwz en flexibele arbeidsrelaties

Informatiebijeenkomst Capra bij Merces Wwz en flexibele arbeidsrelaties Informatiebijeenkomst Capra bij Merces Wwz en flexibele arbeidsrelaties 24 september 2015 mr. P.R.M. (Paula) Berends-Schellens 1 Wet werk en zekerheid 1. Flexrecht 2. Ontslagrecht 3. WW Gefaseerde inwerkingtreding

Nadere informatie

De transitievergoeding

De transitievergoeding Wet Werk en Zekerheid De transitievergoeding Jennifer Horsten 21 mei 2015 Onderwerpen Veranderingen sinds 1 januari 2015 Veranderingen vanaf 1 juli 2015 De transitievergoeding Recht/geen recht op transitievergoeding

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid DRV Accountants & Adviseurs 01-07-2014 In 2015 en 2016 verandert er een aantal zaken op het gebied van arbeidsrecht. Zo veranderen de regels rondom contracten met bepaalde tijd en

Nadere informatie

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl

Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Wet werk en zekerheid Doel van de wetgeving: Het aanpassen van het arbeidsrecht aan veranderende

Nadere informatie

Arbeidsrechtseminar 2014

Arbeidsrechtseminar 2014 Arbeidsrechtseminar 2014 Toekomstig arbeids- en ontslagrecht Hayat Barrahmun en Manon Maarschalkerweerd 25 november 2014 1 Belangrijke hervormingen Ondermeer: Motiveringsplicht bij concurrentiebeding in

Nadere informatie

mr Rianne Hillenaar-Cöp MfN Register Mediator Arbeidsjurist

mr Rianne Hillenaar-Cöp MfN Register Mediator Arbeidsjurist mr Rianne Hillenaar-Cöp MfN Register Mediator Arbeidsjurist EVEN VOORSTELLEN Rianne Hillenaar-Cöp: 1993-2003: Procesjurist Arbeidsrecht en Sociaal Zekerheidsrecht bij FNV 2003-2011: Advocaat Arbeidsrecht

Nadere informatie

Nieuw arbeidsrecht (Wet Werk en Zekerheid) per 1 juli 2015: door mrs. Huisman en Van Overloop

Nieuw arbeidsrecht (Wet Werk en Zekerheid) per 1 juli 2015: door mrs. Huisman en Van Overloop Nieuw arbeidsrecht (Wet Werk en Zekerheid) per 1 juli 2015: door mrs. Huisman en Van Overloop Inhoudsopgave: - Huisman Advocaten (hu) - Doelstelling en Hoofdlijnen WWZ (hu) - Proeftijd- en concurrentiebeding

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid Prof. dr. mr. Willem Bouwens

Wet werk en zekerheid Prof. dr. mr. Willem Bouwens Wet werk en zekerheid Prof. dr. mr. Willem Bouwens Onderdelen 1. Wijziging flexrecht 2. Wijziging ontslagrecht 3. Wijziging WW e.a. Aanzegtermijn Werkgever moet uiterlijk 1 maand voor einde van rechtswege

Nadere informatie

DOSSIER WET WERK EN ZEKERHEID versie 1.0, februari 2015

DOSSIER WET WERK EN ZEKERHEID versie 1.0, februari 2015 DOSSIER WET WERK EN ZEKERHEID versie 1.0, februari 2015 INHOUD INTRODUCTIE...2 MAATREGELEN PER 1 JANUARI 2015.........3 MAATREGELEN PER 1 JULI 2015.......4 MAATREGELEN PER 1 JANUARI 2016.....9 COLOFON....10

Nadere informatie

Inleiding. 1. 1 juli 2014 2. 1 juli 2015 3. 1 januari 2016. De sneltrein vanuit Den Haag. Pag 2

Inleiding. 1. 1 juli 2014 2. 1 juli 2015 3. 1 januari 2016. De sneltrein vanuit Den Haag. Pag 2 Inleiding Sociaal Akkoord in November 2013 Behandeling in de Tweede Kamer Januari/Februari 2014 Wetsvoorstel aangevuld met amendementen en moties Behandeling in de Eerste Kamer Maart 2014 Invoering in

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Nathalie van Goor Arbeidsrecht jurist Stand van zaken Wijzigingen per 1 januari 2015: Concurrentiebeding Proeftijd Bepaalde tijd contracten deel 1 Oproepcontracten deel 1 Wijzigingen

Nadere informatie

3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI

3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI Inhoudsopgave Special wet werk en zekerheid... 3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI 2014... 4 Flexibele arbeid... 4 1. Proeftijd... 4 2. Aanzegtermijn... 4 3. Concurrentiebeding... 4 4. Ketenbepaling... 5 5. Payrolling...

Nadere informatie

Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid

Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid Inleiding Er gaat geen dag voorbij of er is nieuws op social media, in de krant of op televisie over de Wet werk en zekerheid (Wwz) en de gevolgen van

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid POGGL 3 februari 2015 mr. Lieke van den Eijnden Inhoud Achtergrond Flexibele arbeid Ontslagrecht Sociale zekerheid Gevolgen OR Achtergrond Lente-akkoord, hoofdlijnen notitie Regeerakkoord

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Beste Klant, Per 1 januari en 1 juli 2015 zullen er diverse wijzigingen plaatsvinden op het gebied van arbeidsrecht. Hiervan willen wij u graag op de hoogte brengen. De

Nadere informatie

Analyse maatregelen in Wet werk en zekerheid 24 maart 2014

Analyse maatregelen in Wet werk en zekerheid 24 maart 2014 Analyse maatregelen in Wet werk en zekerheid 24 maart 2014 Analyse Wet werk en zekerheid door ABU De Wet werk en zekerheid is vrijdag 29 november bij de Tweede Kamer ingediend. Daarmee is het wetsvoorstel

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid & De bedrijfsarts

Wet Werk en Zekerheid & De bedrijfsarts UW ZAAK ONZE FOCUS Wet Werk en Zekerheid & De bedrijfsarts PAO Heyendaal 9 oktober 2015 Onderwerpen 1. Het nieuwe ontslagrecht (WWZ) op hoofdlijnen 2. Opzegverbod bij ziekte 3. STECR Werkwijzer 4. Deskundigenoordeel

Nadere informatie

Veranderingen Arbeidsrecht 2015

Veranderingen Arbeidsrecht 2015 Veranderingen Arbeidsrecht 2015 De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers) Tijdelijke contracten, ketenbepaling Tot nu toe kon een medewerker op basis van een tijdelijk contract worden aangenomen.

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid: / wijzigingen en praktische tips

Wet Werk en Zekerheid: / wijzigingen en praktische tips MARKTGEBIEDEN Bouw Haven en Logistiek Zorg Cleantech Kantoor Rotterdam Telefoon: +31 (0)10 241 88 00 Rotterdam@tenholternoordam.nl Kantoor Dordrecht Telefoon: +31 (0)78 633 11 11 Dordrecht@tenholternoordam.nl

Nadere informatie

UWV WERKGEVERSCONGRESSEN

UWV WERKGEVERSCONGRESSEN UWV WERKGEVERSCONGRESSEN 2015 Veranderd ontslagrecht en flexibiliteit na 1 juli 2015 UWV Werkgeverscongressen najaar 2015 mr. drs. A.A.J. (Alfons )Kouwenhoven Het is tijd voor interactie! 1. Pak uw mobiele

Nadere informatie

Analyse maatregelen in Wet werk en zekerheid 25 juni 2014

Analyse maatregelen in Wet werk en zekerheid 25 juni 2014 Analyse maatregelen in Wet werk en zekerheid 25 juni 2014 Analyse Wet werk en zekerheid door ABU De Wet werk en zekerheid is vrijdag 29 november bij de Tweede Kamer ingediend. Daarmee is het wetsvoorstel

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Wet Werk en Zekerheid (WWZ) De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) wijzigt de regels in het flexrecht, het ontslagrecht en de regels rondom de WW. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de wijzigingen welke

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid I: wijzigingen ontslagrecht

Wet Werk en Zekerheid I: wijzigingen ontslagrecht Wet Werk en Zekerheid I: wijzigingen ontslagrecht Algemeen: kern van het nieuwe ontslagrecht Enkelvoudig civielrechtelijk ontslagstelsel waarin het ontslagrecht is geregeld in het BW. Regels voor een redelijke

Nadere informatie

Het ontslagrecht per 1 juli 2015

Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Noordam Advocatuur mr. dr. A.J. Noordam Het Europese en Nederlandse arbeidsrecht biedt in grote mate bescherming aan de werknemer. Met name het ontslag van werknemers is

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid (grootste wijziging sinds WO II) Samenloop met Cao Recreatie en Cao Dagrecreatie

Wet Werk en Zekerheid (grootste wijziging sinds WO II) Samenloop met Cao Recreatie en Cao Dagrecreatie Wet Werk en Zekerheid (grootste wijziging sinds WO II) 1. flexibele arbeid 2. ontslagrecht 3. werkloosheidswet Samenloop met Cao Recreatie en Cao Dagrecreatie 1 Achtergrond en historie BW/Arbeidsrecht:

Nadere informatie

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Onze ref: 28-mar-2-wpa Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Welke veranderingen vinden plaats? In juli 2014 is de nieuwe Wet Werk en zekerheid aangenomen. Vanaf 1 januari 2015 worden

Nadere informatie

Wijzigingen in het arbeidsrecht

Wijzigingen in het arbeidsrecht Wijzigingen in het arbeidsrecht november / december 2014 Spreker: mr. M.C. (Marije) Hendrikse Introductie Waarom wijzigingen? Welke problemen worden aangepakt? Werkzekerheid in plaats van baanzekerheid:

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Mr.J.L.J. (Joris) Nelissen nelissen@bierman.nl 06-51892589 0233-677188

Wet Werk en Zekerheid. Mr.J.L.J. (Joris) Nelissen nelissen@bierman.nl 06-51892589 0233-677188 Bierman Advocaten Wet Werk en Zekerheid Mr.J.L.J. (Joris) Nelissen nelissen@bierman.nl 06-51892589 0233-677188 3 Agenda 1. Achtergrond/historie 2. Versteviging positie flexwerker 3. Herziening ontslagrecht

Nadere informatie

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid Whitepaper Wet Werk en Zekerheid Flexwerk: wijzigingen per 1 januari 2015 In een arbeidsovereenkomst voor de duur van 6 maanden of korter is geen proeftijd meer toegestaan. In een arbeidsovereenkomst voor

Nadere informatie

Cursus Wijzigingen Arbeidsrecht. Wet Werk en Zekerheid 21 mei 2015

Cursus Wijzigingen Arbeidsrecht. Wet Werk en Zekerheid 21 mei 2015 Cursus Wijzigingen Arbeidsrecht Wet Werk en Zekerheid 21 mei 2015 1 Mr. E.A.A.M (Liesbeth) Mijnsbergen» Arbeidsjuriste Schipper Personeel & Organisatie 2 Agenda» Flexibele arbeid» Ontslagrecht» Werkloosheidswet»

Nadere informatie

Introductie. Programma. - Introductie Wet Werk en Zekerheid. - Oplossen praktijksituaties in groepsverband. - Plenaire bespreking.

Introductie. Programma. - Introductie Wet Werk en Zekerheid. - Oplossen praktijksituaties in groepsverband. - Plenaire bespreking. mr. Dennis van den Broek Introductie Welkom REEF geeft raad Juridische advisering Direct toepasbaar advies Advisering binnen twee werkdagen Vaste omkadering advieskosten Driepoot Klein juridisch onderhoud

Nadere informatie

Arbeidsrecht. wijziging door Wet werk en zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN VOOR U OP EEN RIJ

Arbeidsrecht. wijziging door Wet werk en zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN VOOR U OP EEN RIJ Arbeidsrecht DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN VOOR U OP EEN RIJ wijziging door Wet werk en zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet CHECKLIST: WAT BETEKENT DIT VOOR U? Wijziging door Wet werk en zekerheid

Nadere informatie

KVdL Veelgestelde Vragen WWZ - Transitievergoeding

KVdL Veelgestelde Vragen WWZ - Transitievergoeding KVdL Veelgestelde Vragen WWZ - Transitievergoeding Per 1 juli 2015 krijgt iedere werknemer die ten minste 24 maanden in dienst is geweest op grond van de wet een transitievergoeding wanneer de arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

ABU CAO en WWZ. wijziging ABU CAO. wijziging door Wet werk en zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet

ABU CAO en WWZ. wijziging ABU CAO. wijziging door Wet werk en zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet ABU CAO en WWZ DE BELANGRIJKSTE WIJZINGEN VOOR U OP EEN RIJ handige info wijziging ABU CAO checklist wat betekent dit voor u! wijziging door Wet werk en zekerheid Flex Ontslagrecht Werkloosheidswet Wijziging

Nadere informatie

LEZING NVP 25 maart 2014 Wet Werk en Zekerheid

LEZING NVP 25 maart 2014 Wet Werk en Zekerheid LEZING NVP 25 maart 2014 Wet Werk en Zekerheid Telefonisch spreekuur vrijdag 28 maart a.s. van 9.00-12.00 uur Mr. K.F. (Karel) Leenhouts 0344-677105 (rechtstreeks)/06-53688068 Mr. M.W.J. (Maurice) van

Nadere informatie

De Wet Werk en Zekerheid in vogelvlucht NCD Avondcollege

De Wet Werk en Zekerheid in vogelvlucht NCD Avondcollege De Wet Werk en Zekerheid in vogelvlucht NCD Avondcollege 11 Februari 2015 Loyens & Loeff N.V. Door: Edith Franssen Plan van behandeling Proeftijd en concurrentiebeding Aanzegplicht Oproepcontracten Ketenregeling

Nadere informatie

Data inwerkingtreding. Proeftijd. Overzicht wijzigingen 1-1-2015. Wijzigingen arbeidsrecht 5-12-2014

Data inwerkingtreding. Proeftijd. Overzicht wijzigingen 1-1-2015. Wijzigingen arbeidsrecht 5-12-2014 Data inwerkingtreding 1 januari 2015 1 juli 2015 1 januari 2016 Wijzigingen arbeidsrecht Bepalingen gericht op de versterking van de positie van flexibele arbeiders Nieuwe ketenregeling Herziening ontslagrecht

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Januari 2014. Ontslagrecht (1 juli 2015) www.valegis.com

Nieuwsbrief. Januari 2014. Ontslagrecht (1 juli 2015) www.valegis.com Nieuwsbrief Januari 2014 Op 29 november jl. is het wetsvoorstel voor de Wet Werk en Zekerheid naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze nieuwsbrief informeren wij u over de meest belangrijke voorgestelde

Nadere informatie