OR UPTODATE. Martijn Vaessen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OR UPTODATE. Martijn Vaessen m.vaessen@sprengers.nl 030-2520900"

Transcriptie

1

2 OR UPTODATE Martijn Vaessen

3 Achtergronden Discussie over ontslagrecht: economen juristen Probleem insiders outsiders Doorgeschoten bescherming? Bereidheid aanbieden vast contract staat onder druk Twee routes in ontslagrecht en verschillende vergoedingsregeling

4 Doelstellingen Werkzekerheid in plaats van baanzekerheid Vast moet minder vast worden en flexibel minder flexibel Het uitgangspunt van vasthouden aan bestaand dienstverband/werkgever/sector moet worden verlaten Actief omscholingsbeleid en begeleiding naar ander werk Employability en flexicurity

5 Nieuw ontslagrecht Hoofdregel opzegging Art. 669 lid 1 BW: -Redelijke grond voor opzegging vereist en herplaatsing in passende functie niet mogelijk - binnen redelijke termijn - al dan niet met behulp van scholing Belangrijk criterium voor OR bij adviesrecht

6 Hoofdregel:opzegging Onder redelijke grond wordt verstaan (art. 669 lid 2 BW: Twee maal opzegging : bevoegdheid UWV a. bedrijfseconomische redenen b. arbeidsongeschiktheid Zes maal ontbinding door de kantonrechter c. regelmatige uitval wegens ziekte d. ongeschiktheid e. verwijtbaar handelen of nalaten f. gewetensbezwaar g. verstoorde arbeidsverhouding h. andere omstandigheden Een meer gesloten stelsel vgl ambtenarenrecht

7 Reikwijdte De werkgever kan niet rechtsgeldig opzeggen zonder schriftelijke instemming van de werknemer, tenzij: a. met toestemming UWV (art. 7:671a BW); b. gedurende de proeftijd; c. dringende reden (art. 7:677 lid 1 BW); d. huishoudelijke arbeid e. bestuurder nv of bv; f. tegen of na pensioenleeftijd (art. 7:669 lid 3 BW).

8 Opzegverboden Blijven gehandhaafd, wel enkele wijzigingen OR-leden: Bij opzegging wegens bedrijfseconomische redenen is opzegverbod OR-leden niet van toepassing (art. 670a lid 3 sub c BW) Is nu anders: - OR-leden: alleen ontslagvergunning bij beëindiging (onderdeel) onderneming - Aparte procedure bij kantonrechter voor (Kandidaten/ex-) OR Huidige praktijk: wegens-toets bij ontbindingsprocedure, wordt de nieuwe regel Aparte procedure bij kantonrechter deze komt te vervallen Arbeidsongeschikte werknemers: Voor arbeidsongeschikte werknemer blijft wel opzegverbod gelden bij opzegging wegens bedrijfseconomische redenen.

9 Met instemming van werknemer Twee varianten Instemming met opzegging (671) -Herroepbaar binnen 14 dagen -kan maand 3 weken worden Beëindigingsovereenkomst (670b) -Herroepbaar binnen 14 dagen -kan maand 3 weken worden

10 Opzegging: Wat kan werknemer vorderen? Werknemer kan kantonrechter vragen opzegging te vernietigen of billijke vergoeding ( muizengaatje ): (art. 681) Strijd met opzegverboden Strijd met verbod op onderscheid (discriminatie) Werkgever binnen 26 weken ander aanneemt zonder eerst aan te bieden Binnen 26 weken vacature ontstaat, zonder gelegenheid te bieden op uitzendbasis deze werkzaamheden te verrichten (voor de uitzendonderneming, artikel 7:690 BW) Termijn: 2 maanden Elk beding waarbij deze bevoegdheid wordt uitgesloten is nietig Afschaffen buitengerechtelijke verklaring = bij aangetekende brief vernietiging van opzegging inroepen

11 Opzegging: Wat kan werknemer vorderen? Bij opzegging met toestemming UWV(art. 682), verzoek aan Kantonrechter tot: Herstel van de arbeidsovereenkomst Billijke Vergoeding, indien sprake is van ernstig verwijtbaar handelen ( muizengaatje ) Termijn 2 maanden Elk beding waarbij deze bevoegdheid wordt uitgesloten is nietig

12 Beroep en cassatie Alles verzoekschrift (ook alles wat verband houdt met einde van de arbeidsovereenkomst, denk aan concurrentiebeding) Geen schorsende werking Hoger beroep en cassatie tegen een op verzoek van de werknemer toegewezen ontbinding mag alleen betrekking hebben op de hoogte van de toegekende vergoeding.

13 Reorganisatie en ontslagvergoeding

14 Reorganisatie en ontslagvergoeding Reorganisatie als ontslagrond: de UWV-route Nu spelregels opgenomen in ontslagbesluit. Na wetswijziging: deels in wet, deels in nadere regels

15 Afspiegelingsbeginsel nu Vijf leeftijdsgroepen: Aow-leeftijd Per categorie uitwisselbare functies binnen bedrijfsvestiging komt degene die het kortste dienstverband heeft als eerste voor ontslag in aanmerking Uitzondering: onmisbare werknemer

16 Reorganiseren en WWZ Afspiegelingsbeginsel blijft de norm Zowel UWV als kantonrechter in hoger beroep aan zelfde normen gebonden. Komen twee mogelijkheden om af te wijken

17 Afwijkingsmogelijkheid 1: talentenregeling Werkgever mag 10% van de getalenteerde medewerkers buiten afspiegeling laat Dus selectie op kwaliteit Ontzien categorie en 55 jaar en ouder Moet bij CAO geregeld worden. Kan ook in Sociaal Plan, mits als cao aangemerkt Werkgever moet bovengemiddeld presteren aannemelijk maken

18 Afwijkingsmogelijkheid 1: talentenregeling Het moet werknemers duidelijk zijn dat functioneren mee kan wegen bij bepalen ontslagvolgorde Personeelsbeleid voeren waar periodiek beoordelen en identificeren werknemers met veel potentie deel van uit maakt. Instemming OR is dan vereist: ontslag en bevorderingsbeleid, personeelsbeoordeling, artikel 27 lid 1 sub e en/of g.

19 Afwijkingsmogelijkheid 2: Bijzondere cao-regeling Artikel 669 lid 5 BW: volgorde van opzegging bij het vervallen van arbeidsplaatsen kan anders geregeld worden per cao. Voorwaarde: onafhankelijke en onpartijdige ontslagcommissie die moet voldoen aan: Hoor en wederhoor Vertrouwelijke behandeling Redelijke termijnen voor reacties werkgever/werknemer en redelijke beslistermijn

20 Afwijkingsmogelijkheid 2: Bijzondere cao-regeling Afwijking alleen bij CAO, dus niet met OR Indien behoefte aan maatwerk toeneemt: - Nieuwe samenwerking vakbond-or, tripartiete Sociaal plan - Rol OR via decentralisatiebepaling in CAO Als CAO geen uitputtende regeling treft (27 lid 3 WOR) dan mogelijk instemmingsrecht over regeling op het gebied van aanstellings-, ontslag- of bevorderingsbeleid (27 lid 1 sub e WOR)

21 Toetsing sociaal plan door Ondernemingskamer Veel rechtspraak over verhouding rol vakbond en OR bij sociaal plan Primaat onderhandelingen ligt bij vakbond. Zal na WWZ alleen nog maar sterker worden. Als akkoord met reguliere vakbond over sociaal plan, kan OR met adviesrecht niet veel bereiken bij rechter

22 Toetsing sociaal plan door Ondernemingskamer Indien geen akkoord met vakbonden of geen overleg met vakbonden, dan krijgt OR standpunt volop aandacht in procedure Van belang dat OR niet alleen aangeeft dat er alsnog akkoord met vakbonden moet komen, maar ook inhoud van kritiek tegen SP opneemt in advies -Ondernemingskamer 18 juli 2005, JAR 2005/218 (OR Philips Semi Conductor)

23 Toetsing sociaal plan door Ondernemingskamer Overgangsperiode naar invoering WWZ Bij reorganisatie die langer gaat lopen na 1 juli 2015, kan ondernemer niet volstaan met Sociaal plan tot 1 juli 2015 en daarna nieuw wettelijk regime toepassen. Daarmee verschaft de ondernemer onvoldoende duidelijkheid -OK 12 mei 2014, OR BU Functional Chemicals AKZONOBEL

24 Transitievergoeding Nieuw: voor eerst wettelijke regeling ontslagvergoeding Tot nu was er geen wettelijke norm. Kantonrechtersformule: richtlijn die veel wordt gevolgd in ontbindingsprocedure Bij UWV-procedure nu: geen regeling ontslagvergoeding. Kennelijk onredelijk ontslag: beperkte vergoeding

25 Transitievergoeding Wettelijke regeling wordt norm: -bedoeld om werk-naar-werk te bevorderen -wet stelt echter geen eis aan bestemming Uitzondering: billijke vergoeding door kantonrechter vast te stellen: Bij ernstig verwijtbaar handelen werkgever ( muizengaatje )

26 Transitievergoeding Art. 673: Werkgever is transitievergoeding verschuldigd als de arbeidsovereenkomst die tenminste 24 maanden heeft geduurd en -door werkgever is opgezegd; -op verzoek werkgever is ontbonden; of -na einde bepaalde tijd op initiatief werkgever niet is verlengd Ook verschuldigd wegens ernstig verwijtbaar handelen of nalaten werkgever waardoor op initiatief/verzoek werknemer einde aan arbeidsovereenkomst komt

27 Transitievergoeding Bij instemming met opzegging recht op transitievergoeding Bij vaststellingsovereenkomst/ beëindiging met wederzijds goedvinden is er geen recht op transitievergoeding. Reflexwerking?

28 Transitievergoeding Pas recht nadat arbeidsovereenkomst 24 maanden heeft geduurd Hoogte: Per 6 maanden Eerste 10 jaar 1/6 maandsalaris Vanaf 10 jaar 1/4 maandsalaris Maximum ,00 of maximaal een jaarsalaris

29 Loon transitievergoeding Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding (Stb.2014/538) 1 e :Maandloon 2 e : De vakantiebijslag en vaste eindejaarsuitkering, in 12 maanden voorafgaand/12 3 e : Vaste looncomponenten in 12 maanden voorafgaand/12 -overwerkvergoedingen -ploegentoeslagen (Regeling looncomponenten en arbeidsduur)

30 Loon transitievergoeding 4 e : Variabele looncomponenten in 3 kalenderjaren voorafgaand /36 -bonussen -winstuitkeringen -eindejaarsuitkeringen(regeling looncomponenten en arbeidsduur) Naar rato aanpassen indien duur minder was dan 12 mnd of 36 maanden.

31 Transitievergoeding: voorbeeld Werknemer van 45 jaar met 15 jaar en 7 maanden salaris van 3000,00. Nu UWV route nu: geen vergoeding Kantonrechtersformule: (c-factor 1) Nieuw transitievergoeding 20x 1/6 x 3.000= x 1/4 x 3.000= Totaal

32 Transitievergoeding Oudere werknemers Minstens 50 jaar en 10 jaar dienstverband op 1 juli 2015 Per 6 maanden Jaren na 50 e 1/2 maandsalaris Niet bij kleine werkgevers (<25 wkns)

33 Transitievergoeding: voorbeeld Werknemer 55 jaar oud, 15 jaar en 7 maanden dienstverband, salaris Nu UWV route nu: geen vergoeding Kantonrechtersformule: (c-factor 1) Nieuw transitievergoeding 20x 1/6 x 3.000= (halve dj 1e 10 jaar) 1 x 1/4 x = 750 (halve dj na 10 jaar) 10 x1/2 x 3.000= (Overgangsregeling) Totaal

34 Transitievergoeding Nieuw art 7: 611a BW: werkgever stelt wkn in staat scholing te volgen: -nodig voor uitoefening functie - voortzetten arbeidsovereenkomst, indien functie komt te vervallen of niet langer in staat is deze te vervullen, voor zover redelijkerwijs kan worden verlangd Als slecht functioneren gevolg is van onvoldoende scholing is er geen redelijke grond voor ontslag Transitievergoeding kan verminderd worden met kosten voor scholing of outplacement. Komen nog nadere regels over Aandachtspunt voor OR bij regeling personeelsopleiding

35 Transitievergoeding Ontwerpbesluit van 3 juli 2014: welke kosten mogen worden afgetrokken van de transitievergoeding? Onderscheid: 1. transitiekosten: kosten van maatregelen gemaakt ivm ontslag die zijn gericht op het voorkomen of bekorten van werkloosheid (scholing, outplacement, langere opzegtermijn) 2. inzetbaarheidskosten: kosten gemaakt tijdens het dienstverband en die verband houden met bredere inzetbaarheid buiten organisatie werkgever (niet werk-gerelateerde cursus)

36 Transitievergoeding Voorwaarde voor aftrek kosten: de werknemer moet hier schriftelijk mee hebben ingestemd. Tenzij er over deze mindering afspraken zijn gemaakt met werknemers of verenigingen van werknemers waaraan de werkgever gebonden is Toelichting op besluit: Dat geldt dus ook voor afspraken die door een werkgever worden gemaakt met een ondernemingsraad

37 Transitievergoeding Maatwerk in cao mogelijk Als in cao een gelijkwaardige voorziening is opgenomen gericht op voorkomen werkloosheid of bekorten periode van werkloosheid (Art. 7:673b BW) Rechter is gebonden aan transitievergoeding. Partijen kunnen hogere afspraken maken (beeindigingsovereenkomst).

38 Transitievergoeding Geen vergoeding verschuldigd bij surseance of faillissement of bij ernstig verwijtbaar handelen werknemer Als betaling vergoeding leidt tot onaanvaardbare gevolgen voor bedrijfsvoering kan de vergoeding in termijnen worden betaald. (ministeriële regeling). Voornemen is maximaal 6 maanden

39 Overgangsrecht Vergoeding op basis van afspraken tussen werkgever en werknemer of bonden, gemaakt vóór inwerkingtreding van de wet, kunnen tijdelijk in mindering worden gebracht op de transitievergoeding. Voorwaarden waaronder komen nog in amvb. Geldt dus niet voor afspraken met OR?

40 Overgangsrecht

41 Geen dubbele betalingen! Overgangsregeling geldt voor afspraken over vergoedingen en voorzieningen die: -voor 1 juli 2015 zijn aangegaan; -uiterlijk op 1 juli 2015 in werking treden -waaraan werknemer rechten aan kan ontlenen Afspraken met vereniging van werknemers, bv in cao of sociaal plan, waarbij geen rekening is gehouden met transitievergoeding gaan voor op transitievergoeding: -totdat afspraken worden verlengd of gewijzigd; -maar uiterlijk tot 1 juli voor ontslagprocedures gestart voor 1 mei 2016 kan ook nog later -overgangsregeling ook van toepassing wanneer een cao nawerking heeft of stilzwijgend wordt verlengd

42 overgangsrecht transitievergoeding Voor andere afspraken, bv in de individuele arbeidsovereenkomst: KEUZEMODEL werknemer moet kiezen tussen: - transitievergoeding of - recht op vergoedingen of voorzieningen uit bedoelde afspraken - geldt zolang werknemer aan afspraken rechten kan ontlenen. Einddatum 1 juli 2016 is niet van toepassing

43 Overgangsrecht transitievergoeding Vergoedingen= bv ontslagvergoeding Voorzieningen= alle afspraken die geen vergoeding zijn, bv afspraken over om- of bijscholing, een outplacementtraject, een wachtgeldregeling of een aanvulling op een WW-uitkering.

44 Afspraken in sociaal plan met OR Persbericht is daar niet duidelijk over Twee opties: Gelijkstelling met afspraken met vereniging van werknemers, of Keuzemodel: bewoording andere afspraken duidt daar op. Afwachten tot publicatie besluit na advies RvSt.

45 Wijzigingen WW

46 5. WW: Wijziging hoogte en duur Huidige WW Wetsvoorstel Duur: maximaal 38 maanden Maximaal 24 maanden + cao? Hoogte: 2 maanden 75%, 70 % dagloon Let op gemaximeerd dagloon Blijft gelijk Opbouw arbeidsverleden: 1 jaar = 1 maand 1 e 10 jaar 1 jaar = 1 maand dan 1 jaar = ½ maand Na 1 jaar is alle arbeid passend urenverrekening Na half jaar alle arbeid passend inkomstenverrekening

47 WW-duur van maximaal 38 naar maximaal 24 maanden GEFASEERDE INVOER Vanaf 1 januari 2016, per kwartaal 1 maand minder ww. Vanaf 1 april 2019 is de WW teruggebracht naar 24 maanden.

48 WW-duur Opbouw bij voldoen 4 uit 5 eis: Eerste 10 jaar arbeidsverleden: 1 maand WW-uitkering per jaar arbeidsverleden Daarna: elk jaar arbeidsverleden vanaf 2016 leidt tot een ½ maand WW-uitkering Opbouw arbeidsverleden tot 2016 wordt geëerbiedigd. Vanaf 1 januari 2016: elk kwartaal afbouw van een maand (p. 100 MvT)

49 WW-duur opbouw voorbeeld Wn gaat in 2010 werken en wordt in 2020 werkloos Arbeidsverleden 10 jaar WW duur 10 jaar Wn gaat in 2010 werken en wordt in 2027 werkloos Arbeidsverleden 17 jaar WW duur: 13,5 maanden [ (10 x 1 = 10) + (7x 0,5 = 3,5) ]

50 WW- duur Gefaseerde invoer voorbeeld A. Wn wordt werkloos op 1 augustus 2016 Opbouw arbeidsverleden op 1 januari 2016 is 38 maanden Aantal verstreken en lopende kwartalen op 1 augustus 2016 is 3 Duur WW 38-3 = 35 maanden B Wn wordt werkloos op 1 januari 2017 Opbouw arbeidsverleden op 1 januari 2016 is 3 maanden Duur WW = 3 maanden C Wn wordt werkloos op 1 juli 2019 Opbouw arbeidsverleden op 1 januari 2016 is 34 maanden Duur WW = 24 maanden

51 WIA opbouw en duur De wijzigingen in de opbouw en (maximale) duur gelden ook voor WIA: artikel 59 WIA Idem voor de gefaseerde invoer: artikel 133i WIA

52 Passende arbeid Per 1 juli 2015: Wijziging begrip passende arbeid: Na 6 maanden WW te hebben genoten alle arbeid passend, dus Universitair > lager onderwijs Is nu na een jaar Wat passende arbeid binnen eerste 6 maanden is wordt nog nader uitgewerkt (AMvB) MvT: blijft werk dat aansluit bij het niveau van de arbeid van waaruit werkloos

53 Inkomensverrekening Per 1 juli 2015: Inkomensverrekening in plaats van urenverrekening. Dit betekent, dat werken op basis van een lager salaris zal lonen. Kapitaalsvernietiging? Verdringing van werknemers met een lagere of geen opleiding?

54 WW- hoogte inkomensverrekening Inkomensverrekening geldt nu al voor langdurig werklozen. Niet gehele inkomen wordt in mindering gebracht. Werkhervatting vanuit moet altijd lonend zijn 70% (75% eerste twee maanden) van het inkomen wordt met de WW-uitkering verrekend. Inkomensverrekening gaat per kalendermaand

55 WW-hoogte inkomensverrekening voorbeelden Werknemer is werkloos geworden vanuit een 40-urig dienstverband waarin hij 750,00 per week verdiende. Bij volledige werkloosheid bedraagt de WWuitkering (na 2 maanden) 70% x 750,00 = 525,00 per week. Het totale inkomen bedraagt eveneens 525,00 per week.

56 WW-hoogte inkomensverrekening voorbeeld 1 1. Betrokkene gaat 30 uur per week werken tegen een loon van 562,50 per week (salarisniveau is daarmee gelijk aan het voor hem geldende dagloon). De hoogte van de WW- uitkering: Urenverrekening: WW-uitkering: 10/40 x 70% x 750,00 = 131,25 Loon: 562,50 Totaal inkomen: 693,75 Inkomensverrekening: WW-uitkering: 0,7 x ( 750,00-562,50) = 131,25 Loon: 562,50 Totaal inkomen: 693,75

57 WW-inkomensverrekening voorbeeld 2 Betrokkene gaat 30 uur per week werken tegen een loon van 375,00 per week (salarisniveau is daarmee lager dan het voor hem geldende dagloon). Urenverrekening: WW-uitkering: 10/40 x 70% x 750,00 = 131,25 Loon: 375,00 Totaal inkomen: 506,25 (minder dan het totale inkomen bij volledige werkloosheid) Inkomensverrekening: WW-uitkering: 0,7 x ( 750,00-375,00) = 262,50 Loon: 375,00 Totaal inkomen: 637,50

58 Ww-hoogte inkomensverrekening voorbeeld 3 Betrokkene gaat 30 uur per week werken tegen een loon van 650,00 per week (salarisniveau is daarmee hoger dan het voor hem geldende dagloon). De hoogte van de WW- uitkering: Urenverrekening: WW-uitkering: 10/40 x 70% x 750,00 = 131,25 Loon: 650,00 Totaal inkomen: 781,25 (dit is meer dan betrokkene met werken oorspronkelijk heeft verdiend) Inkomensverrekening: WW-uitkering: 0,7 x ( 750,00-650,00) = 70,00 o Loon: 650,00 Totaal inkomen: 720,00

59 Meer weten?

60

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Law Alert Juni 2014 Wet werk en zekerheid Vandaag heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen. Dit betekent dat het ontslagrecht, het flexrecht en de Werkloosheidswet zullen

Nadere informatie

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Onze ref: 28-mar-2-wpa Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Welke veranderingen vinden plaats? In juli 2014 is de nieuwe Wet Werk en zekerheid aangenomen. Vanaf 1 januari 2015 worden

Nadere informatie

WWZ en cao voor uitzendkrachten. Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet

WWZ en cao voor uitzendkrachten. Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet WWZ en cao voor uitzendkrachten Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet De belangrijkste regels en veranderingen in één overzicht In 2015 verandert

Nadere informatie

Beeindiging arbeidsovereenkomst om bedrijfseconomische redenen

Beeindiging arbeidsovereenkomst om bedrijfseconomische redenen BEDRIJVEN IN MOEILIJKHEDEN Beeindiging arbeidsovereenkomst om bedrijfseconomische redenen Een onderneming verkeert in financiele problemen en er bestaat een acute noodzaak om het bedrijf uit de gevarenzone

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van [[Datum openlaten]], nr. [[nr invullen]];

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van [[Datum openlaten]], nr. [[nr invullen]]; CONCEPT Ontwerpbesluit van [[ ]]houdende regels met betrekking tot kosten die in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding (Besluit transitievergoeding) Op de voordracht van Onze Minister

Nadere informatie

VERGOEDINGEN EN SANCTIES PROF. MR. WILLEM BOUWENS

VERGOEDINGEN EN SANCTIES PROF. MR. WILLEM BOUWENS VERGOEDINGEN EN SANCTIES PROF. MR. WILLEM BOUWENS STELLING 1 Het nieuwe stelsel van ontslagvergoedingen is niet uit te leggen! 2 SOORTEN VERGOEDING 1. Vergoeding in verband met het voortijdig eindigen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 171 Besluit van 23 april 2015, houdende regels met betrekking tot de voorwaarden waaronder kosten in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten

Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten Wet Werk en Zekerheid wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten Inhoudsopgave Ketenbepaling 4 Onderbrekingstermijnen 5 Aanzegtermijn 6 Proeftijd 6 Concurrentiebeding 7 Oproepcontracten 7 Regatlieregel

Nadere informatie

Wwz: wat moet u weten!

Wwz: wat moet u weten! Wwz: wat moet u weten! De Wet werk en zekerheid (Wwz) is in werking getreden op 1 januari 2015 en geldt uitsluitend voor het bijzonder onderwijs. Een aantal wijzigingen is al in werking getreden. De belangrijkste

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid: wat is de impact op uw organisatie?

Wet werk en zekerheid: wat is de impact op uw organisatie? Wet werk en zekerheid: wat is de impact op uw organisatie? De relatie tussen werkgevers en werknemers verandert. De tijden dat mensen hun hele carrière bij dezelfde organisatie werkten, liggen achter ons.

Nadere informatie

KVdL Veelgestelde Vragen WWZ - Transitievergoeding

KVdL Veelgestelde Vragen WWZ - Transitievergoeding KVdL Veelgestelde Vragen WWZ - Transitievergoeding Per 1 juli 2015 krijgt iedere werknemer die ten minste 24 maanden in dienst is geweest op grond van de wet een transitievergoeding wanneer de arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid in het onderwijs

Wet werk en zekerheid in het onderwijs Wet werk en zekerheid in het onderwijs 1 Wet werk en zekerheid in het onderwijs Door de nieuwe wet wet werk en zekerheid (Wwz) is een aantal regels rondom flexibele arbeid, WW en ontslag ingrijpend veranderd.

Nadere informatie

Handboek Personeelszaken

Handboek Personeelszaken Handboek Personeelszaken BioPartner Samengesteld door : Yacht Handboek Personeelszaken Onderwerpen Pagina Personeel aannemen 3 Checklist Personeelswerving 3 - Functie en overige informatie 3 - Werving

Nadere informatie

Wetsvoorstel werk en zekerheid 33818 in de praktijk gebracht

Wetsvoorstel werk en zekerheid 33818 in de praktijk gebracht Wetsvoorstel werk en zekerheid 33818 in de praktijk gebracht Samenvattend verslag Symposium 21 januari 2014 van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) Samenvattend verslag Symposium 21 januari

Nadere informatie

Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015

Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015 Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015 ifale versie 22 april 2015 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Algemeen 2.1 Werkingsduur/looptijd 2.2 Werkingssfeer 2.3 Wijziging

Nadere informatie

Ontslagzaken via de kantonrechter

Ontslagzaken via de kantonrechter Ontslagzaken via de kantonrechter periode 2003-2008 Tilburg, september 2009 Dr. ir. Marijke von Bergh Dr. mr. Mirjam Siesling Mr. André van Rijs IVA beleidsonderzoek en advies ii Ontslagzaken via de kantonrechter

Nadere informatie

BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst. 1 januari 2015 tot 1 januari 2017

BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst. 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 1 Colofon Organisatie Biga Groep Bezoekadres Thorbeckelaan 3 Postadres Postbus 164 3700 AD Zeist Telefoon 030 8503200 Fax

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste relatie,

VOORWOORD. Beste relatie, 1 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 BDO ARBEIDSJURISTEN... 4 1. COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST (CAO)... 5 2. ONTBINDING... 7 3. GOED WERKGEVERSCHAP... 29 4. STUDIEKOSTEN... 32 5. BERISPING... 34 6. OVERGANG

Nadere informatie

DE AANBEVELINGEN VAN DE KRING VAN KANTONRECHTERS. Aanpassing van de Aanbevelingen, voorzien van een toelichting. Inleiding

DE AANBEVELINGEN VAN DE KRING VAN KANTONRECHTERS. Aanpassing van de Aanbevelingen, voorzien van een toelichting. Inleiding DE AANBEVELINGEN VAN DE KRING VAN KANTONRECHTERS Aanpassing van de Aanbevelingen, voorzien van een toelichting Inleiding In de plenaire vergadering van de Kring van Kantonrechters van 30 oktober 2008 is

Nadere informatie

Ketenregeling. Opzegtermijn. Rechtspos. Flexwerker GOED VOORBEREID OP DE WET WERK EN ZEKERHEID DA AROM EEN ACCOUNTANT

Ketenregeling. Opzegtermijn. Rechtspos. Flexwerker GOED VOORBEREID OP DE WET WERK EN ZEKERHEID DA AROM EEN ACCOUNTANT Ketenregeling Opzegtermijn Rechtspos Flexwerker GOED VOORBEREID OP DE WET WERK EN ZEKERHEID DA AROM EEN ACCOUNTANT September 2014 WET WERK EN ZEKERHEID Laat u niet verrassen! De Wet werk en zekerheid brengt

Nadere informatie

Contracten voor bepaalde tijd

Contracten voor bepaalde tijd Contracten voor bepaalde tijd onderneem actie Per 1 januari en 1 juli 2015 is het nodige veranderd voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. In deze whitepaper lichten wij toe welke wijzigingen doorgevoerd

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGLEMENT VOOR PASTORAAL WERKERS IN HET BISDOM VAN...

RECHTSPOSITIEREGLEMENT VOOR PASTORAAL WERKERS IN HET BISDOM VAN... RECHTSPOSITIEREGLEMENT VOOR PASTORAAL WERKERS IN HET BISDOM VAN... 1 januari 2015 Voorbericht bij de uitgave d.d. 1 januari 2015 Met deze editie van het Rechtspositiereglement is het RPW geactualiseerd.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 818 Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en

Nadere informatie

Wat er niet in de Ontslagregeling staat

Wat er niet in de Ontslagregeling staat Focus 1189 Wat er niet in de Ontslagregeling staat En de gevolgen daarvan Jaap van Slooten 1 De parlementaire behandeling van de Wet werk en zekerheid die op 1 juli aanstaande in werking treedt maakte

Nadere informatie

CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014. versie augustus 2012

CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014. versie augustus 2012 CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014 versie augustus 2012 Vakbonden en de CAO Over de afspraken in deze CAO onderhandelen werkgeversorganisaties en vakbonden met elkaar. Uitzendkrachten kunnen ook invloed

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

1 november 2010 tot 1 januari 2012

1 november 2010 tot 1 januari 2012 Algemene Bank-CAO 1 november 2010 tot 1 januari 2012 Algemene Bank-CAO collectieve arbeidsovereenkomst voor de periode 1 november 2010 tot 1 januari 2012 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK l ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR VAKTIJDSCHRIFTJOURNALISTEN 1 januari 2013-31 december 2013 www.uitgeverijbedrijf.nl

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR VAKTIJDSCHRIFTJOURNALISTEN 1 januari 2013-31 december 2013 www.uitgeverijbedrijf.nl COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR VAKTIJDSCHRIFTJOURNALISTEN 1 januari 2013-31 december 2013 www.uitgeverijbedrijf.nl De ondergetekenden: De Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf (WU) gevestigd aan

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE. OPEN TEELTEN 1 juli 2012 t/m 30 juni 2014

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE. OPEN TEELTEN 1 juli 2012 t/m 30 juni 2014 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE OPEN TEELTEN 1 juli 2012 t/m 30 juni 2014 2013 Actor Bureau voor sectoradvies Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en / of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE OPEN TEELTEN. 1 juli 2014 t/m 30 juni 2015

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE OPEN TEELTEN. 1 juli 2014 t/m 30 juni 2015 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE OPEN TEELTEN 1 juli 2014 t/m 30 juni 2015 2014 Actor Bureau voor sectoradvies Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en / of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie