SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING"

Transcriptie

1 ONTHAALBROCHURE - VADEMECUM SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING CVO COOVI

2 1. Beroepsprofiel Alle lerarenopleidingen zijn gebaseerd op dezelfde set van basiscompetenties die een leraar moet bezitten. Ze leiden tot hetzelfde diploma van leraar. Je vindt de basiscompetenties voor de leerkracht secundair onderwijs op: De specifieke lerarenopleiding (SLO) leidt op tot het beroep van leraar. Kort samengevat word je in de opleiding voorbereid om binnen het beroep van leraar verschillende functies op te nemen en de juiste beroepshoudingen te vertonen. Je kan optreden als: Inhoudelijk expert Opvoeder Begeleider van leerprocessen Begeleider van ontwikkelingsprocessen Lid van een schoolteam Organisator Innovator en onderzoeker Partner van de ouders Partner van externen Lid van de onderwijsgemeenschap Cultuurparticipant Beroepshoudingen: Beslissingsvermogen Relationele gerichtheid Kritische ingesteldheid Leergierigheid Organisatievermogen Zin voor samenwerking Verantwoordelijkheidszin Flexibiliteit Onthaalbrochure - vademecum Specifieke Lerarenopleiding CVO COOVI Pagina 2

3 2. Visie van de opleiding Wanneer je je inschrijft in de specifieke lerarenopleiding aan het CVO COOVI, stap je niet alleen een opleiding binnen, maar ook een school en centrum met een visie en een missie. De missietekst van CVO COOVI kan je nalezen op: De SLO legt dan ook een aantal specifieke accenten om de visie en missie van de school in de praktijk om te zetten. De specifieke lerarenopleiding van CVO COOVI beschrijft de onderwijsvisie aan de hand van volgende 3 pijlers: 1. Competentiegericht onderwijs De opleiding streeft er naar competentiegericht op te leiden, waarbij competenties een samengaan van kennis, vaardigheden en attitudes zijn; geïntegreerd opleiden dus waarbij de persoonlijke ontwikkeling van elke cursist centraal staat. 2. Gelijke onderwijskansen, diversiteit en emancipatorisch onderwijs De opleiding benadert alle cursisten individueel en tracht aan specifieke noden tegemoet te komen. Op die manier wordt er voor gezorgd dat iedere cursist, ongeacht zijn achtergrond, gelijke kansen krijgt om de opleiding succesvol af te ronden. Niet alleen diversiteit binnen deze opleiding staat centraal, de cursist wordt tijdens de opleiding eveneens voorbereid op diversiteit in de klas. De opleiding tracht cursisten op te leiden die flexibel zijn en die weten om te gaan met diversiteit en interculturalisering. Daarnaast trachten we hen competenties bij te brengen die niet alleen in het werkveld van belang zijn zoals vb. zelfstandigheid. Onthaalbrochure - vademecum Specifieke Lerarenopleiding CVO COOVI Pagina 3

4 3. Interactief en vernieuwend onderwijs Via het gebruik van moderne media, tracht de opleiding tegemoet te komen aan de noden van het werkveld. Onze cursisten worden opgeleid aan de hand van deze middelen, waardoor zij ook later in de praktijk sneller naar deze media zullen grijpen. Tevens is het de manier om op een meer dynamische wijze vorm te geven aan het lesgebeuren. Verder zijn volgende aspecten uit de missie en visie van CVO COOVI ook duidelijke thema s waar de lerarenopleiding zijn steentje toe wil bijdragen: 1. Tewerkstelling, arbeidsmarktafstemming en herwaarderen van knelpuntenberoepen. Sinds kort is ook het beroep van leraar een knelpuntberoep. Vooral in onze stedelijke context Brussel, mag het duidelijk zijn dat er een groot tekort is aan leraren. Daarenboven is er de grote uitval van beginnende leerkrachten. Dankzij het groot aandeel stages binnen de opleiding die specifiek gericht zijn op en in samenspraak met de arbeidsmarkt ontwikkeld zijn, geven we cursisten een stevige basis wat betreft de latere inschakeling op de arbeidsmarkt. De opleiding heeft een goede samenwerking en nauwe contacten met de arbeidsmarkt, wat de cursist in staat stelt gemakkelijk een stageplaats te vinden, maar ook zijn kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Daarenboven vragen we cursisten een deel van de stage in het Brusselse te realiseren, waardoor ze goed worden voorbereid op de specifieke eisen van een leerkracht in een grootstedelijke context. Voor cursisten die reeds een opdracht hebben binnen het onderwijs, bestaat er het LIOtraject, waarbij zij de stageopdrachten op de werkplek kunnen uitvoeren. 2. Doelgroepenbeleid De opleiding richt zich tot een zeer divers publiek, zowel in leeftijd, diploma als achtergrond, met specifieke aandacht voor een aantal doelgroepen. Zo gaat er specifieke aandacht naar allochtone cursisten, omdat wij geloven dat allochtone leerkrachten een rolmodel kunnen zijn binnen het Brussels onderwijs. Verder krijgen ook langdurig werklozen die zich willen omscholen tot leerkracht extra aandacht binnen de opleiding. Cursisten die nog geen diploma hoger secundair onderwijs behaalden, kunnen na afronding van het specifiek opgestelde opstaptraject in de opleiding instromen. Verder worden de cursisten ook ondersteund in taalvaardigheid via diverse initiatieven, aangezien taal het instrument bij uitstek van een leerkracht is. Onthaalbrochure - vademecum Specifieke Lerarenopleiding CVO COOVI Pagina 4

5 3. Flexibiliteit, diversiteit en interculturalisering Aangezien de opleiding modulair is opgebouwd, is de flexibiliteit maximaal gehouden. Enkel binnen het didactisch luik is volgtijdelijkheid bepaald, wat betekent dat de modules in een bepaalde volgorde afgewerkt dienen te worden. Het theoretisch luik is verder volledig op te nemen op een moment naar keuze door de cursist. Door het aanbieden van verschillende modeltrajecten doet de opleiding een voorstel naar verschillende doelgroepen. Afhankelijk van de situatie en de achtergrond van de cursist, is er een passend traject. Natuurlijk kan hiervan afgeweken worden volgens de flexibele leerwegen, zodat elke cursist een opleiding op maat kan volgen. Als school in Brussel trachten we ook ons steentje bij te dragen in de bevordering van samenleven in diversiteit. 4. Competenties erkennen en certificeren Binnen de opleiding erkennen wij dat cursisten door vorige ervaringen of bijscholingen bepaalde competenties reeds hebben opgedaan. Via het vrijstellingenbeleid en de bijhorende vrijstellingstoetsen trachten we na te gaan waar het volgen van een bepaalde module voor een bepaalde cursist overbodig is. De cursist kan dus op basis van elders verworven competenties en/of elders verworven kwalificaties een aanvraag tot vrijstelling indienen. 5. Maatschappelijke integratie en persoonlijke ontwikkeling De opleiding benadert alle cursisten individueel en tracht aan specifieke noden tegemoet te komen. Op die manier haalt de opleiding een hoog slaagpercentage, waarbij elke afgestudeerde de nodige competenties bezit om een succesvolle loopbaan in het onderwijs aan te gaan. 3. Brussels expertisenetwerk BEO CVO COOVI maakt samen met de Vrije Universiteit Brussel, de Erasmushogeschool Brussel en een aantal pedagogische begeleidingsdiensten, deel uit van het expertisenetwerk Universitaire Associatie Brussel BEO. Concreet werken de partners samen op het vlak van vakdidactisch onderzoek, de organisatie van stages, de gemeenschappelijke vorming van mentoren, het uitwisselen van personeel, de organisatie van externe kwaliteitszorg, het gezamenlijk benutten van infrastructuur, enz. Onthaalbrochure - vademecum Specifieke Lerarenopleiding CVO COOVI Pagina 5

6 4. Opleidingsprofiel De specifieke lerarenopleiding vervangt de vroegere GPB en aggregatie-opleiding. Uitbreiding van de praktijkcomponent is daarbij de grootste vernieuwing. De SLO is een opleiding van 60 studiepunten waarvan 30 voor het theoretische gedeelte en 30 voor de praktijkcomponent. De SLO leidt tot het diploma van leraar. De SLO is ingedeeld in modules. Als je zo snel mogelijk het diploma van leraar wil behalen, dan volg je het modeltraject. Je doorloopt dan een optimale combinatie van modules. Je kan ook zelf je studielast bepalen, door de opleiding over een langere periode te spreiden. Je volgt dan een geïndividualiseerd leertraject. Alle modules worden in gecombineerd onderwijs aangeboden. Gecombineerd onderwijs is een combinatie van contacturen en afstandsonderwijs. In ons open leercentrum kan je zelfstandig oefenen, taken maken, gebruik maken van didactisch materiaal en software die jou kan ondersteunen in je leerproces. 5. Praktische organisatie van de opleiding 5.1. Welke modules kan je volgen? Op pagina 8 vind je het structuurschema van onze opleiding. Hierin staan de verschillende modules vermeld met aanduiding van het aantal lestijden en studiepunten per module Welk opleidingstraject kan je volgen? Op pagina 9 vind je het modeltraject zoals voorgesteld door de opleiding. We raden cursisten aan de opleiding in deze volgorde te volgen, maar afhankelijk van je eigen situatie en mogelijkheden ben je vrij hier gedeeltelijk van af te wijken. Het traject wordt rekening houdend met de specifieke doelgroep ook aangeboden in verschillende vormen. Zo kan je afhankelijk van jouw situatie instappen in de: Specifieke lerarenopleiding Specifieke lerarenopleiding voor leraars in opleiding (LIO) Specifieke lerarenopleiding op maat (SLOM) De troeven, vereisten en organisatie van deze verschillende mogelijkheden staan omschreven vanaf pagina 15. Onthaalbrochure - vademecum Specifieke Lerarenopleiding CVO COOVI Pagina 6

7 5.3. Wat leer je in deze modules? Vanaf pagina 18 vind je per module extra modulespecifieke informatie met betrekking tot de inhouden, didactische werkvormen en praktische organisatie van elke module Taalcoaching en studie- en trajectbegeleiding Onze opleiding beschikt over een taalcoach. Elke cursist kan haar vrijblijvend contacteren voor taaloefeningen, extra taalcoaching, enz De taalcoach is ook in ons centrum aanwezig (na afspraak) op donderdag. Daarnaast biedt ons centrum ook een aantal taalvaardigheidsmodules aan. Interesse? Vraag vrijblijvende info aan ons centrumsecretariaat of aan de opleidingscoördinator. Ons team van lectoren staat steeds voor je klaar om mee je individuele studietraject uit te stippelen. Doorheen je opleiding hou je ook een persoonlijk ontwikkelingsplan bij. Vragen met betrekking tot extra begeleiding of ondersteuningsmaatregelen kunnen ook steeds besproken worden met de individuele lector, trajectbegeleider of met de opleidingscoördinator Heeft u een vraag? Regelmatig terugkerende vragen kan u raadplegen op onze website in het snelmenu bij Nog vragen? U vindt er onder meer info m.b.t. volgende rubrieken: Inschrijvingen Lessen, evaluatie en studiebekrachtiging Opleidingen Het centrum Algemene vragen Het centrumreglement van CVO Elishout COOVI kan u nalezen op (onder snelmenu) Onthaalbrochure - vademecum Specifieke Lerarenopleiding CVO COOVI Pagina 7

8 6. Structuurschema Onthaalbrochure - vademecum Specifieke Lerarenopleiding CVO COOVI Pagina 8

9 7. Modeltraject 1.Traject Specifieke Lerarenopleiding 1ste semester 2de semester 3de semester 4de semester MODELTRAJECT diploma Hoger secundair onderwijs of Hoger onderwijs Algemene didactiek (80lt 6STP -1 semester) Vakdidactische studie (40lt 3 STP - 1 semester) Onderwijs en maatschappij (40lt 3SP - 1ste kwartaal) Leraar en verantwoordelijkheden (40lt- 3 SP - 2 de kwartaal) Vakdidactische oefeningen 1(120lt 9SP - 1 semester) Communicatie en overleg (80lt 6SP - 1 semester) Vakdidactische oefeningen 2(80lt 6SP - 1 semester) Onderwijs-/onderzoeksopdrachten (40lt 3SP - 1 semester) Onderwijspsychologie (80lt 6SP - 1 semester) Vakdidactische stage (40lt 9SP - 1 semester) Leerlingenbegeleiding (40lt 3SP - 1 ste kwartaal) Klasmanagement (40lt 3SP - 2 de kwartaal) VERKORT TRAJECT diploma Hoger secundair onderwijs of Hoger onderwijs Algemene didactiek (80lt 6SP - 1ste kwartaal) Vakdidactische oefeningen 1 (120lt 9SP - 2 de kwartaal) Vakdidactische studie (40lt 3SP - 1 semester) Onderwijs en maatschappij (40lt 3SP - 1 ste kwartaal) Leraar en verantwoordelijkheden (40lt- 3 SP - 2 de kwartaal) Vakdidactische oefeningen 2 (80lt 6SP - 1 ste kwartaal) Onderwijs-/onderzoeksopdrachten (40lt 3SP - 1 semester) Communicatie en overleg (80lt 6SP - 1 semester) Onderwijspsychologie (80lt 6SP - 1 semester) Vakdidactische stage (40lt 9SP - 1 semester) Leerlingenbegeleiding (40lt 3SP - 1 ste kwartaal) Klasmanagement(40lt 3SP - 2 de kwartaal) Onthaalbrochure - vademecum Specifieke Lerarenopleiding CVO COOVI Pagina 9

10 VEREISTEN Traject Specifieke Lerarenopleiding: Minstens een diploma/ certificaat/ studiegetuigschrift secundair onderwijs of slagen voor een toelatingsproef of de opstapmodules volgen. OPMERKINGEN traject Specifieke Lerarenopleiding: Didactisch modules: de vooropgestelde volgorde van de modules is bindend. Pedagogische modules: de vooropgestelde volgorde van de modules is niet bindend maar wordt als model beschouwd en is te verkiezen in functie van de pedagogisch-didactische leerlijn. LIO (leraar in opleiding): Indien u tijdens de opleiding in het lerarenberoep stapt, kan u overschakelen naar het Traject Specifieke Lerarenopleiding voor leraars in opleiding (LIOcursisten) indien u aan de toelatingsvoorwaarden voldoet. Neem voor meer info contact op met de trajectbegeleider. Onderwijsbevoegdheid: Let op! De vakken die je later kan geven, hangen af van je basisdiploma en/of nuttige ervaring. Indien je over een secundair onderwijsdiploma beschikt binnen de onderwijsvorm ASO maar geen verdere studies hebt gevolgd, heb je geen onderwijsbevoegdheid na het volgen van de SLO-opleiding. Meer info over je onderwijsbevoegdheid op basis van diploma of nuttige ervaring kan je terugvinden op (bekwaamheidsbewijs: Word leerkracht) of neem contact op met de trajectbegeleider. Verkort traject: Let op! Het volgen van het verkort traject vraagt een zeer intensieve tijdsinvestering. Dit traject wordt dan ook enkel aangeraden indien u vb. op het moment van de opleiding geen andere job uitvoert, enz Voor meer info kan u steeds contact opnemen met de trajectbegeleider. Onthaalbrochure - vademecum Specifieke Lerarenopleiding CVO COOVI Pagina 10

11 2.Traject Specifieke Lerarenopleiding voor leraars in opleiding (LIO-cursisten) 1ste semester 2de semester 3de semester MODELTRAJECT diploma Hoger secundair onderwijs of Hoger onderwijs Algemene didactiek (80lt 6SP - 1 semester) Onderwijs en maatschappij (40lt 3SP - 1 ste kwartaal) Leraar en verantwoordelijkheden (40lt- 3 SP - 2 de kwartaal) Professioneel handelen in de onderwijspraktijk 1 (160lt 15 SP - 1 semester) Communicatie en overleg (80lt 6SP - 1 semester) Onderwijspsychologie (80lt 6SP - 1 semester) Professioneel handelen in de onderwijspraktijk 2 (160lt 15 SP - 1 semester) Leerlingenbegeleiding (40lt 3SP - 1 ste kwartaal) Klasmanagement (40lt 3SP - 2 de kwartaal) VERKORT TRAJECT diploma Hoger secundair onderwijs of Hoger onderwijs Algemene didactiek (80lt 6SP - 1 ste kwartaal) Professioneel handelen in de onderwijspraktijk 1 (160lt 15 SP - 1 semester) Onderwijs en maatschappij (40lt 3SP - 1 ste kwartaal) Leraar en verantwoordelijkheden (40lt- 3 SP - 2 de kwartaal) Communicatie en overleg (80lt 6SP - 1 semester) Professioneel handelen in de onderwijspraktijk 2 (160lt 15 SP - 1 semester) Leerlingenbegeleiding (40lt 3SP - 1 ste kwartaal) Klasmanagement (40lt 3SP - 2 de kwartaal) Onderwijspsychologie (80lt 6SP - 1 semester) Onthaalbrochure - vademecum Specifieke Lerarenopleiding CVO COOVI Pagina 11

12 VEREISTEN Traject Specifieke Lerarenopleiding voor leraars in opleiding (LIO) Naast de algemene voorwaarden om de Specifieke lerarenopleiding te volgen moet je om LIO te worden ook voldoen aan de volgende voorwaarden: de lerarenopleiding in de nieuwe SLO-structuur volgen de module Algemene didactiek volgen gedurende het LIO-traject een job als leraar hebben van minstens 500 uur op jaarbasis (in het secundair onderwijs, een CVO of in het deeltijds kunstonderwijs over maximaal 2 scholen verspreid) Als je aan deze voorwaarden voldoet, kan een LIO-contract worden gesloten tussen de school waar je werkt en de Specifieke lerarenopleiding, als de school waar je werkt daarmee instemt. De school engageert zich in dat geval om de leraar-in-opleiding te begeleiden en op te volgen bij het werkplekleren. OPMERKINGEN Traject Specifieke Lerarenopleiding voor leraars in opleiding (LIO) Didactisch modules: de vooropgestelde volgorde van de modules is bindend. Pedagogische modules: de vooropgestelde volgorde van de modules is niet bindend maar wordt als model beschouwd en is te verkiezen in functie van de pedagogisch-didactische leerlijn. LIO (leraar in opleiding): Indien u tijdens de opleiding uit het lerarenberoep stapt kan u overchakelen naar het Traject Specifieke Lerarenopleiding. Neem voor meer info contact op met de trajectbegeleider. Verkort traject: Let op! Het volgen van het verkort traject vraagt een zeer intensieve tijdsinvestering. Dit traject wordt dan ook enkel aangeraden indien u vb. op het moment van de opleiding het minimum aantal uren als leraar in opleiding presteert. Voor meer info kan u steeds contact opnemen met de trajectbegeleider. Onthaalbrochure - vademecum Specifieke Lerarenopleiding CVO COOVI Pagina 12

13 3.Traject Specifieke Lerarenopleiding op maat (SLOM - VDAB) OF geen diploma secundair onderwijs 1ste semester 2de semester 3de semester 4de semester 5de semester Doorlopend taalcoaching MODELTRAJECT Opstap taalvaardigheid 1, 2 en 3 (120lt 9SP - 1 semester) Opstap algemene vorming (80lt 6SP - 1 semester) Algemene didactiek (80lt 6SP - 1 semester) Vakdidactische studie (40lt 3SP - 1 semester) Onderwijs en maatschappij (40lt 3SP - 1 ste kwartaal) Leraar en verantwoordelijkheden (40lt- 3 SP - 1 ste kwartaal) Vakdidactische oefeningen 1 (120lt 9SP - 1 semester) Communicatie en overleg (80lt 6SP - 1 semester) Vakdidactische oefeningen 2(80lt 6SP - 1 semester) Onderwijs-/onderzoeksopdrachten (40lt 3SP - 1 semester) Onderwijspsychologie (80lt 6SP - 1 semester) Vakdidactische stage (40lt 6SP - 1 semester) VERKORT TRAJECT Opstap taalvaardigheid 1, 2 en 3 (120lt 9SP - 1 semester) Opstap algemene vorming (80lt 6SP - 1 semester) Algemene didactiek (80lt 6SP - 1ste kwartaal) Vakdidactische oefeningen 1 (120lt 9SP - 2 de kwartaal) Vakdidactische studie (40lt 3SP - 1 semester) Onderwijs en maatschappij (40lt 3SP - 1 ste kwartaal) Leraar en verantwoordelijkheden (40lt- 3 SP - 2 de kwartaal) Vakdidactische oefeningen 2 (80lt 6SP - 1 ste kwartaal) Onderwijs-/onderzoeksopdrachten (40lt 3SP - 1 semester) Communicatie en overleg (80lt 6SP - 1 semester) Onderwijspsychologie (80lt 6SP - 1 semester) Vakdidactische stage (40lt 6SP - 1 semester) Leerlingenbegeleiding (40lt 3SP - 1 ste kwartaal) Klasmanagement(40lt 3SP - 2 de kwartaal) Leerlingenbegeleiding (40lt 3SP - 1 ste kwartaal) Groepsmanagement (40lt 3SP - 2 de kwartaal) Onthaalbrochure - vademecum Specifieke Lerarenopleiding CVO COOVI Pagina 13

14 VEREISTEN Traject Specifieke Lerarenopleiding op maat (SLO VDAB) Minstens een diploma secundair onderwijs of een buitenlands diploma dat gelijkgesteld is met minstens secundair onderwijs in België. Ben je anderstalig met een basiskennis Nederlands? Dan moet je ook een minimumrichtgraad behaald hebben in een CVO en slagen voor onze intaketest taalvaardigheid bij inschrijving. Op basis daarvan wordt door de trajectbegeleider een begeleidingstraject op maat voor je uitgetekend. Verkort traject: Let op! Het volgen van het verkort traject vraagt een zeer intensieve tijdsinvestering. Dit traject wordt dan ook enkel aangeraden indien u vb. op het moment van de opleiding geen andere job uitvoert en u op dat moment ook reeds de Nederlandse taal perfect beheerst. Voor meer info kan u steeds contact opnemen met de trajectbegeleider. Onthaalbrochure - vademecum Specifieke Lerarenopleiding CVO COOVI Pagina 14

15 SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING TROEVEN Een opleiding met veel aandacht voor oefeningen en praktijkervaring, waarin persoonlijke begeleiding centraal staat. Met het diploma van leraar kan je terecht in het onderwijs, maar daarnaast biedt het ook mogelijkheden in vormingsinstellingen, centra voor bedrijfsopleidingen, begeleidingsdiensten voor personeel De opleiding behoort tot het Brussels Expertisenetwerk van lerarenopleiding samen met de lerarenopleidingen van VUB en de Erasmushogeschool. Ook les op zaterdag wat de combinatie met werken gemakkelijker maakt. Je bent afgestudeerd en je wil wat? Je werkt elders maar het lerarenberoep trekt je wel aan? Je koos al voor het beroep van leerkracht maar je wil benoemd geraken? Ook als je binnen jouw huidige job betrokken bent bij opleiding, vorming en begeleiding van mensen is dit een prima keuze. In de Specifieke Lerarenopleiding staan sociale vaardigheden, communicatie, didactiek en pedagogische vaardigheden immers centraal. Maar leraar zijn is veelomvattend en complex. Je moet in staat zijn om vlot contacten te leggen, om samen te kunnen werken, om mensen te begrijpen ongeacht de leeftijdsgroep waarmee je werkt. Vandaar dat deze opleiding tot het behalen van het diploma Specifieke Lerarenopleiding meer bevat dan het aanleren van didactische competenties: vakken als onderwijspsychologie, leerlingenbegeleiding, communicatie en overleg, klasmanagement en taalvaardigheid zijn niet enkel op het beroep gericht maar ook op de cursist zijn persoonlijke groei. De opleidingsonderdelen zijn ook zeer praktijkgericht. Bovendien vertrekken we vanuit het principe dat iedereen een kans moet krijgen om bij te studeren en een diploma te halen, ongeacht nationaliteit of afkomst. Deze opleiding staat dan ook open voor iedereen die van deze kans gebruik wil maken. De Specifieke Lerarenopleiding leidt tot het diploma van leraar. Je kan het leertraject in vier semesters (of vijf ingeval je de opstapmodules volgt) afleggen. Als je zo snel mogelijk het diploma van leraar wil behalen, dan volg je het modeltraject. Je doorloopt in twee schooljaren een optimale combinatie van modules. Je kan ook zelf je studielast bepalen, door de opleiding over een langere periode te spreiden. Je volgt dan een geïndividualiseerd leertraject. Certificaat Diploma Specifieke Lerarenopleiding Organisatie Modulair (volgens je eigen mogelijkheden) Avondonderwijs en/of zaterdagvoormiddag Gecombineerd onderwijs (afstandsonderwijs & contactonderwijs) Instap mogelijk in september en februari Vereisten Diploma Secundair onderwijs (H.S.O.-18 jaar) of opstapmodules volgen (taalvaardigheid en algemene vorming) of slagen voor een toelatingsproef Onthaalbrochure - vademecum Specifieke Lerarenopleiding CVO COOVI Pagina 15

16 SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING VOOR LERAARS IN OPLEIDING TROEVEN Leren en werken is perfect combineerbaar De verplichte praktijkopdrachten kan je volledig uitvoeren binnen jouw eigen lespraktijk De LIO-baan betekent een belangrijke studieverkorting van jouw lerarenopleiding LIO staat voor Leraar In Opleiding en betekent dat je als beginnende leraar een deel van jouw lerarenopleiding volbrengt door middel van werkplek -leren in de school waar je als leraar bent aangesteld. De Specifieke Lerarenopleiding bestaat uit 60 studiepunten: 30 studiepunten theorie en 30 punten praktijk. Wanneer je kiest voor een LIO-baan, betekent dit dat je het praktijkgedeelte van de SLO binnen de eigen onderwijspraktijk uitoefent (in service training). De LIO wordt hierin dan begeleid in zijn/haar eigen school, instelling of centrum door een mentor en door de LIO-stagebegeleider van het opleidingscentrum. Dit betekent concreet dat de praktijkopdrachten van de SLO worden opgeschort en vervangen door andere opdrachten (observaties, lesvoorbereidingen, gerichte opdrachten, ) op de eigen werkplek. De resterende vakken van de specifieke lerarenopleiding volgt de LIO als regulier cursist. Certificaat Diploma Specifieke Lerarenopleiding Organisatie Modulair (volgens je eigen mogelijkheden) Avondonderwijs en/of zaterdagvoormiddag Gecombineerd onderwijs (afstandsonderwijs & contactonderwijs) Instap mogelijk in september en februari Vereisten Naast de algemene voorwaarden om de Specifieke Lerarenopleiding te volgen, moet je ook voldoen aan volgende voorwaarden om LIO te worden: - de lerarenopleiding in de nieuwe SLO-structuur volgen - de module Algemene didactiek volgen - gedurende het LIO-traject minstens een betrekking als leraar hebben van 500 uur op jaarbasis (in het secundair onderwijs, een CVO of in het deeltijds kunstonderwijs over maximum 2 scholen verspreid) Indien aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, kan een LIO-contract worden gesloten tussen de school van tewerkstelling en de Specifieke Lerarenopleiding, mits de school van tewerkstelling daarmee instemt. De school van tewerkstelling (werkplek) engageert zich in dat geval om de leraar-inopleiding te begeleiden en op te volgen bij het werkplekleren. Onthaalbrochure - vademecum Specifieke Lerarenopleiding CVO COOVI Pagina 16

17 SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING OP MAAT TROEVEN Een bijzonder leertraject op maat, met extra begeleiding, dat leidt tot een volwaardig diploma Je kan deze opleiding via VDAB volgen Individuele taal- en studiebegeleiding Heel wat oefenmomenten Les in een multiculturele groep Je kan later een belangrijke rol spelen in de groei van multiculturele teams in de scholen Heb je zin om leraar/lerares te worden, maar twijfel je of je het wel zal aankunnen? Schrikt de stap je af en wil je liever geleidelijk aan je studies wennen? Het bijzondere leertraject maakt het je mogelijk om de opleiding volledig op eigen tempo af te werken. Dat biedt je heel wat voordelen. Je hebt zo meer tijd om theoretische achtergrondinformatie te verwerken en om je bepaalde vaardigheden eigen te maken. Het geeft je ook de kans je beter voor te bereiden en biedt meer mogelijkheden voor individuele begeleiding via studiebegeleiding, taalbegeleiding, extra coaching Voor wie is dit bijzonder leertraject? - wanneer je uit een beroeps- of technische opleiding komt. Je zal dan immers aan een aantal startvaardigheden moeten werken die in het secundair technisch en beroepsonderwijs op een andere manier aan bod kwamen - wanneer je uit een anderstalig gezin komt en je Nederlandse taalvaardigheid nog niet voldoende is om aan een opleiding in het hoger beroepsonderwijs te beginnen Voor de start is er een intakegesprek en oriëntatieproef. Je taalvaardigheid wordt ook getest. Op basis daarvan wordt een begeleidingstraject voor je uitgetekend. Certificaat Diploma Specifieke Lerarenopleiding Organisatie Modulair (volgens je eigen mogelijkheden) Avondonderwijs, dagonderwijs (taalcoaching) en/of zaterdagvoormiddag Gecombineerd onderwijs (afstandsonderwijs & contactonderwijs) Vereisten Minstens een diploma Secundair onderwijs of een buitenlands diploma dat gelijkgesteld is met minstens Secundair onderwijs in België. Ben je anderstalig met een basiskennis Nederlands, dan moet je ook een minimumrichtgraad behaald hebben in een CVO of slagen voor onze taaltest bij inschrijving. Onthaalbrochure - vademecum Specifieke Lerarenopleiding CVO COOVI Pagina 17

18 8. Modulespecifieke informatie A. Opstap A1: Opstap Taalvaardigheid 1 (OTV1 / 40 lt / 3 stp) A2: Opstap Taalvaardigheid 2 (OTV2/ 40 lt / 3 stp) A3: Opstap Taalvaardigheid 3 (OTV3 / 40 lt / 3stp) A4: Opstap Algemene vorming (OAV / 80 lt / 6 stp) B. Maatschappelijke en beroepsgerichte competentie B1: Onderwijs en maatschappij (OMA / 40 lt / 3 stp) B2: Leraar en verantwoordelijkheden (LEV / 40 lt / 3 stp) C. Psycho-pedagogisch organisatorische competentie C1: Communicatie en overleg (COO / 80 lt / 6 stp) C2: Leerlingenbegeleiding (LBG / 40 lt / 3 stp) C3: Klasmanagement (KLM / 40 lt / 3 stp) C4: Onderwijspsychologie (OPS / 80 lt / 6 stp) D. Didactische competentie D1: Algemene didactiek (DCA / 80 lt / 6 stp) D2: Vakdidactische oefeningen 1 (VDO1 / 120 lt / 9 stp) D3: Vakdidactische oefeningen 2 (VDO2 / 80 lt / 6 stp) D4: Vakdidactische studie (VDS / 40 lt / 3 stp) D5: Onderwijs-/onderzoeksopdrachten (OOP / 40 lt / 3 stp) D6: Vakdidactische stage (VDST / 40 lt / 9 stp) E. In service training (LIO) F1: Professioneel handelen in de onderwijspraktijk (PHIOLIO1 / 160 lt / 15 stp) F1: Professioneel handelen in de onderwijspraktijk (PHIOLIO2 / 160 lt / 15 stp) Onthaalbrochure - vademecum Specifieke Lerarenopleiding CVO COOVI Pagina 18

19 A. Opstap A1: Opstap Taalvaardigheid 1 (OTV1 / 40 lt / 3 stp) De taal is het communicatiemiddel bij uitstek. Daarom is het belangrijk een taal zeer goed te beheersen. In deze module wordt extra aandacht besteed aan spelling. De juiste spelling van werkwoorden, samenstellingen, ongelede woorden en afleidingen, leenwoorden, hoofdletters, afkortingen, telwoorden, enz. komen aan bod. De correcte spelling wordt aangeleerd aan de hand van talrijke oefeningen. De evaluatie gebeurt voornamelijk permanent. A2: Opstap Taalvaardigheid 2 (OTV2/ 40 lt / 3 stp) De taal is het communicatiemiddel bij uitstek. Daarom is het belangrijk een taal zeer goed te beheersen. In deze module wordt extra aandacht besteed aan mondelinge taalvaardigheid. Aan de hand van talrijke spreekoefeningen en presentaties leren de cursisten de taal correct te gebruiken en wordt een juiste uitspraak ingeoefend. Ook non-verbale aspecten en tips om spreekangst te verminderen komen aan bod. De mondelinge taalvaardigheid wordt getoetst aan de hand van korte spreekoefeningen en discussiemomenten met mondelinge synthese. A3: Opstap Taalvaardigheid 3 (OTV3 / 40 lt / 3stp) De taal is het communicatiemiddel bij uitstek. Daarom is het belangrijk een taal zeer goed te beheersen. In deze module wordt extra aandacht besteed aan schriftelijke taalvaardigheid. Aan de hand van schrijfoefeningen worden alle aspecten m.b.t. woord-, zins- en tekstniveau ingeoefend. Ook taalbeschouwing en tekstanalyse komen aan bod. De evaluatie gebeurt voornamelijk permanent: de cursisten krijgen dictees, samenvattingen, schrijfoefeningen, woordenschatoefeningen, enz. Onthaalbrochure - vademecum Specifieke Lerarenopleiding CVO COOVI Pagina 19

20 A4: Opstap Algemene vorming (OAV / 80 lt / 6 stp) In deze module ligt het accent op het verdiepen en verruimen van de algemene vorming in breed maatschappelijk opzicht, waarbij een actieve betrokkenheid en participatie van de cursist wordt verwacht. In deze module leer je informatie vergaren en leer je kritisch omgaan met verschillende informatiebronnen. De thema's beleid, onderwijs, cultuur, diversiteit, ethiek, wetenschap en maatschappij komen aan bod, zodat cursisten zich kunnen oriënteren in de huidige samenleving. Je leert actuele maatschappelijke ontwikkelingen duiden en hanteren in een pedagogische context. Je verwerft basiskennis over het politieke, sociale, economische, levensbeschouwelijke, culturele en wetenschappelijke domein. Je leert een probleem identificeren en duiden en je beschikt over een referentiekader dat toelaat kritisch om te gaan met informatie. Je staat open voor wat er in de samenleving gebeurt. Je bouwt een visie op m.b.t. actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Je hebt inzicht in het eigen kunnen en je leert jouw kennis expliciteren. Je kunt reflecteren over het beroep van leraar en over de plaats van het onderwijs in de samenleving. Je kunt actuele thema's en ontwikkelingen onderscheiden en kritisch benaderen: sociaalpolitieke domein, sociaal-economische domein, levensbeschouwelijk domein, cultureelwetenschappelijk domein. Didactische werkvormen: onderwijsleergesprek, groepswerk, probleemoplossend gesprek, (begeleid) zelfstandig leren, coöperatief leren, probleemgestuurd leren, gevalsmethode. B. Maatschappelijke en beroepsgerichte competentie B1: Onderwijs en maatschappij (OMA / 40 lt / 3 stp) Door het participeren aan deze module verwerf je inzicht in het onderwijsbeleid en in de wisselwerking tussen maatschappij en onderwijs. Actuele maatschappelijke thema s komen aan bod, zodat je jezelf beter kunt oriënteren in de huidige samenleving. Niet alleen over onderwijs maar ook over beleid, cultuur, ethiek, economie, wetenschap, innovatie en ook over sociale en levensbeschouwelijke thema s kunnen we in debat gaan. Meer concreet leer je informatie vergaren en je leert kritisch omgaan met de informatie. Je beschikt over een methodologie om de informatiebronnen op te sporen en kritisch te evalueren. Je leert argumenteren en in debat gaan. Onthaalbrochure - vademecum Specifieke Lerarenopleiding CVO COOVI Pagina 20

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING NIEUW STRUCTUURSCHEMA schooljaar 2014-2015 1.Traject Specifieke Lerarenopleiding 1ste 2de 3de 4de diploma Hoger secundair onderwijs of Hoger onderwijs Algemene didactiek (80lt

Nadere informatie

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING ONTHAALBROCHURE - VADEMECUM SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING CVO COOVI 1. Beroepsprofiel Alle lerarenopleidingen zijn gebaseerd op dezelfde set van basiscompetenties die een leraar moet bezitten. Ze leiden

Nadere informatie

Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING INHOUD Voor wie? Waar staan wij voor? Opleidingsstructuur en diploma Inhoud van de modules Studiepunten Studieduur en modeltraject Flexibiliteit Waar en wanneer

Nadere informatie

1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs

1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs 1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs Het Vlaams parlement legde de basiscompetenties die nagestreefd en gerealiseerd moeten worden tijdens de opleiding vast. Basiscompetenties zijn een

Nadere informatie

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4 ECTS-FICHE MODULE Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester

Nadere informatie

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4 ALGEMENE INFORMATIE MODULE Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. SLO Specifieke Lerarenopleiding Campus Kluizeplein - Lier

INFORMATIEBROCHURE. SLO Specifieke Lerarenopleiding Campus Kluizeplein - Lier INFORMATIEBROCHURE SLO Specifieke Lerarenopleiding Campus Kluizeplein - Lier ACADEMIEJAAR 2015-2016 Pagina 2 van 7 Specifieke Lerarenopleiding DEEL 1 Algemeen Wat is de SLO? SLO is de afkorting voor Specifieke

Nadere informatie

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING STUDIEGIDS - VADEMECUM SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING CVO COOVI INHOUDSOPGAVE DEEL 1: ALGEMENE OPLEIDINGSINFO p.3 1.1 Specifieke Lerarenopleiding (SLO): voor wie? 1.2 Beroepsprofiel en basiscompetenties 1.3

Nadere informatie

Didactische competentie oefenlessen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4

Didactische competentie oefenlessen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 MODULE Didactische competentie oefenlessen A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 Aantal

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Didactische competentie stage 3

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Didactische competentie stage 3 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding SLO Module Didactische competentie stage 3 Code E6 DCS3 Lestijden 40 Studiepunten 6 Ingeschatte totale 150 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen

Nadere informatie

ECTS- FICHE. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken:

ECTS- FICHE. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken: Specifieke lerarenopleiding ECTS- FICHE ECTS-Fiche opleidingsonderdeel Onderwijspsychologie Code: 10372 Academiejaar: 2015 2016 Aantal studiepunten: 6 Studietijd: 150 à 180 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling:

Nadere informatie

Onderwijs en Maatschappij (OMA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X

Onderwijs en Maatschappij (OMA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X MODULE Onderwijs en Maatschappij (OMA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X Aantal studiepunten

Nadere informatie

De specifieke lerarenopleiding

De specifieke lerarenopleiding geëngageerd onderzoekend communicatief talent ontwikkelend vakdeskundig leerling gericht samenwerkend De specifieke lerarenopleiding dynamisch leergierig master Jij bent... inspirerend creatief toekomstgericht

Nadere informatie

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING STUDIEGIDS - VADEMECUM SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING CVO COOVI INHOUDSOPGAVE DEEL 1: ALGEMENE OPLEIDINGSINFO p.3 1.1 Specifieke Lerarenopleiding (SLO): voor wie? 1.2 Beroepsprofiel en basiscompetenties 1.3

Nadere informatie

Didactische competentie oefenlessen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4

Didactische competentie oefenlessen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 MODULE Didactische competentie oefenlessen A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 Aantal

Nadere informatie

Specifieke Lerarenopleiding Infobrochure

Specifieke Lerarenopleiding Infobrochure Specifieke Lerarenopleiding Infobrochure Centrum voor Volwassenenonderwijs Crescendo Vaartdijk 86, 2800 Mechelen Inhoud Wat is de Specifieke Lerarenopleiding?...3 Wie kan de Specifieke Lerarenopleiding

Nadere informatie

Vakdidactische Studie (VDS) Algemeen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4

Vakdidactische Studie (VDS) Algemeen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 MODULE Vakdidactische Studie (VDS) Algemeen A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 Aantal

Nadere informatie

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING STUDIEGIDS - VADEMECUM SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING CVO COOVI INHOUDSOPGAVE DEEL 1: ALGEMENE OPLEIDINGSINFO p.3 1.1 Specifieke Lerarenopleiding (SLO): voor wie? 1.2 Beroepsprofiel en basiscompetenties 1.3

Nadere informatie

Psychopedagogische Competentie (PPC) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4

Psychopedagogische Competentie (PPC) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 MODULE Psychopedagogische Competentie (PPC) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 Aantal

Nadere informatie

Leraar en verantwoordelijkheden (LEV) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X

Leraar en verantwoordelijkheden (LEV) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X MODULE Leraar en verantwoordelijkheden (LEV) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X Aantal

Nadere informatie

VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS)

VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS) VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS) Voor wie? Je bent al leraar, maar je wil je onderwijsbevoegdheid uitbreiden? Dan ben je bij AP aan het juiste adres! De verkorte trajecten voor

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding economie

Specifieke lerarenopleiding economie Specifieke lerarenopleiding economie Leuven Brussel Antwerpen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches. ECTS-Fiche Vakdidactische oefeningen 1 Code: 10374 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6

Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches. ECTS-Fiche Vakdidactische oefeningen 1 Code: 10374 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6 Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches ECTS-Fiche Vakdidactische oefeningen 1 Code: 10374 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6 Studietijd: 120 à 150 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: niet

Nadere informatie

Specifieke leraren - opleiding economie

Specifieke leraren - opleiding economie COMBINEER MET BACHELOR / MASTER Specifieke leraren - opleiding economie Leuven Brussel Antwerpen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit

Nadere informatie

Vakinhouden Specifieke Lerarenopleiding (SLO) A1 Opstap Taalvaardigheid (9 studiepunten)

Vakinhouden Specifieke Lerarenopleiding (SLO) A1 Opstap Taalvaardigheid (9 studiepunten) Vakinhouden Specifieke Lerarenopleiding (SLO) A1 Opstap Taalvaardigheid (9 studiepunten) In het vak Taalvaardigheid van het Nederlands, wordt de mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid van de cursisten

Nadere informatie

Psychopedagogische Competentie (PPC) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4

Psychopedagogische Competentie (PPC) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 MODULE Psychopedagogische Competentie (PPC) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 Aantal

Nadere informatie

Specifieke Lerarenopleiding 2014-2015

Specifieke Lerarenopleiding 2014-2015 Specifieke Lerarenopleiding 2014-2015 Deel 1: programma s en trajecten Fortstraat 47 9700 Oudenaarde 055 30 94 49 www.hetcvo.be slo@hetcvo.be INHOUD CONCEPT EN VISIE 2 SLO: voor wie? 2 Onze troeven 3 Het

Nadere informatie

De competenties die prioritair aan bod komen tijdens dit opleidingsonderdeel zijn:

De competenties die prioritair aan bod komen tijdens dit opleidingsonderdeel zijn: Specifieke lerarenopleiding C ECTS-fiche opleidingsonderdeel vakdidactische oefeningen 2 Code: 10375 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6 Studietijd: 120 à 150 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling:

Nadere informatie

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING (SLO)

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING (SLO) SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING (SLO) Word leraar! Secundair onderwijs of volwassenenonderwijs? Theorieleerkracht of zegt de praktijk jou iets meer? Wil je jouw ervaring op de arbeidsmarkt meenemen naar de

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding

Specifieke lerarenopleiding Rouppeplein 16 1000 Brussel 02/546.22.63 kirsten.deschrijver@lethas.be www.lethas.be Specifieke lerarenopleiding 2015-2016 Wil je leraar worden? In het secundair onderwijs of het volwassenenonderwijs?

Nadere informatie

De cursist moet geen opleidingsonderdelen afgewerkt hebben of gelijktijdig volgen.

De cursist moet geen opleidingsonderdelen afgewerkt hebben of gelijktijdig volgen. Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches ECTS-fiche opleidingsonderdeel: COMMUNICATIEVAARDIGHEID Code: 10368 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 3 Studietijd: 75 à 90 uur Deliberatie: mogelijk

Nadere informatie

ONDERWIJS EN MAATSCHAPPIJ (OMA)

ONDERWIJS EN MAATSCHAPPIJ (OMA) INHOUD MODULES SLO Elke module van de specifieke lerarenopleiding bevat een theoriecomponent en een praktijkcomponent. De praktijkcomponent bestaat enerzijds uit opleidingspraktijk (= OP, praktijkgerichte

Nadere informatie

Specifieke Lerarenopleiding

Specifieke Lerarenopleiding Specifieke Lerarenopleiding www.deoranjerie.be info@deoranjerie.be Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Wie zijn wij?... 4 1.1 Een traject dat bij je past... 4 1.2 ervaren als focus... 4 1.3 Sterk in begeleiding...

Nadere informatie

LIO: Leraar in opleiding (is een specifieke vorm van SLO, voor wie al les geeft, zie verder voor meer details)

LIO: Leraar in opleiding (is een specifieke vorm van SLO, voor wie al les geeft, zie verder voor meer details) Wat is de betekenis van de volgende afkortingen? LIO: Leraar in opleiding (is een specifieke vorm van SLO, voor wie al les geeft, zie verder voor meer details) SLO: specifieke lerarenopleiding (normale

Nadere informatie

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING. Crescendo CVO Leopoldstraat Mechelen T

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING. Crescendo CVO Leopoldstraat Mechelen T Crescendo CVO Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Infobrochure 2017-2018 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 WAT IS DE SPECIFIEKE

Nadere informatie

Klasmanagement (KLM) A. Algemeen. Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4

Klasmanagement (KLM) A. Algemeen. Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4 MODULE Klasmanagement (KLM) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4 Aantal studiepunten 3

Nadere informatie

Verantwoordelijke opleidingsonderdeel: Gretel Van Heukelom

Verantwoordelijke opleidingsonderdeel: Gretel Van Heukelom Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches ECTS-fiche opleidingsonderdeel VAKDIDACTISCHE STAGE Code: 10379 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 9 Studietijd: 225 à 270 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling:

Nadere informatie

Specifieke Lerarenopleiding

Specifieke Lerarenopleiding Specifieke Lerarenopleiding 2016-2017 Deel 1: programma s en trajecten Fortstraat 47 9700 Oudenaarde 055 30 94 49 www.hetcvo.be slo@hetcvo.be INHOUD CONCEPT EN VISIE 2 SLO: voor wie? 2 Onze troeven 3 Programma

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding

Specifieke lerarenopleiding Rouppeplein 16 1000 Brussel 02/546.22.63 kirsten.deschrijver@cvolethas.be www.lethas.be Specifieke lerarenopleiding 2016-2017 Wil je leraar worden? Standaardtraject 2 jaar Versneld traject 1 jaar+ semester

Nadere informatie

De 10 basiscompetenties van de leraar

De 10 basiscompetenties van de leraar De 10 basiscompetenties van de leraar Woord vooraf 1 De leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen 2 De leraar als opvoeder 3 De leraar als inhoudelijk expert 5 8 36 52 4 De leraar als organisator

Nadere informatie

ECTS-fiche. Specifieke lerarenopleiding Praktijk oriëntatie

ECTS-fiche. Specifieke lerarenopleiding Praktijk oriëntatie ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Specifieke lerarenopleiding Module Praktijk oriëntatie Code E1 Lestijden 40 Studiepunten 3 Ingeschatte totale 50 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot NEEN

Nadere informatie

INFOFICHES SLO. Overzicht van de infofiches

INFOFICHES SLO. Overzicht van de infofiches INFOFICHES SLO Onderstaande infofiches geven een algemeen beeld van de verschillende modules (=vakken) in de SLO. De volledige inhoud en de specifieke/officiële richtlijnen van elke module staan in de

Nadere informatie

BEOORDELING STAGE DOOR DE VAKMENTOR

BEOORDELING STAGE DOOR DE VAKMENTOR Opleidingsinstelling Adres Telefoon fax BEOORDELING STAGE DOOR DE VAKMENTOR Identificatie Naam student/cursist: Opleidingsonderdeel/module: Stageplaats: Vakmentoren: naam en contactgegevens Periode: O

Nadere informatie

Infobrochure Specifieke Lerarenopleiding

Infobrochure Specifieke Lerarenopleiding Infobrochure Specifieke Lerarenopleiding www.deoranjerie.be info@deoranjerie.be www.specifiekelerarenopleiding.be Infobrochure Specifieke Lerarenopleiding CVO De Oranjerie Pagina 1 Inhoudsopgave Voorwoord...

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Didactische Competentie algemeen. Lestijden 80 Studiepunten 6 Ingeschatte totale

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Didactische Competentie algemeen. Lestijden 80 Studiepunten 6 Ingeschatte totale ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding SLO Module Didactische Competentie algemeen Code E1 DCa Lestijden 80 Studiepunten 6 Ingeschatte totale 150 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen

Nadere informatie

WORD LERAAR IN één JAAR

WORD LERAAR IN één JAAR WORD LERAAR IN één JAAR 2016-2017 2 Ben jij ook de geknipte persoon om leraar Ben je enthousiast, communicatief vaardig en wil je een inspiratiebron zijn voor de jongeren van vandaag? Beschik je over een

Nadere informatie

MICROTEACHING: een kort lesfragment door een student gegeven aan medestudenten.

MICROTEACHING: een kort lesfragment door een student gegeven aan medestudenten. Inhouden en doelen van de opdrachten in de praktijkcomponent van de SLO en de GLO van BEO MICROTEACHING: een kort lesfragment door een student gegeven aan medestudenten. de student geeft 10 à 20 minuten

Nadere informatie

Gedifferentieerde leertrajecten

Gedifferentieerde leertrajecten Studiedag: Het volwassenenonderwijs en levenslang leren: een krachtige synergie VERSLAG WORKSHOP PCA / 4 februari 2015 Gedifferentieerde leertrajecten Dit verslag is een beknopte weergave van de gevoerde

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Specifieke Lerarenopleiding_SLO

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Specifieke Lerarenopleiding_SLO ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding Specifieke

Nadere informatie

Bouwkundig Tekenaar. HBO5 beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs associate degree HBO HOWEST-IVO / brugge

Bouwkundig Tekenaar. HBO5 beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs associate degree HBO HOWEST-IVO / brugge Bouwkundig Tekenaar HBO5 beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs associate degree 2015 HBO HOWEST-IVO / brugge 2 HBO5? Dan kies je voor CVO IVO & Howest! 3 Dankzij een HBO5-opleiding kun

Nadere informatie

(Gedeeltelijk) afstandsonderwijs in SLO.

(Gedeeltelijk) afstandsonderwijs in SLO. (Gedeeltelijk) afstandsonderwijs in SLO. 05 doelgroep BaKO BaLO BaSO SLO tijdperspectief : week maand semester opleiding traject regulier werk opleidingsonderdeel: vak p e d stage Uitdaging Doel Aanpak/oplossing

Nadere informatie

Begeleiding (BEG) A. Algemeen. Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4

Begeleiding (BEG) A. Algemeen. Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4 MODULE Begeleiding (BEG) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4 Aantal studiepunten 3 (1

Nadere informatie

Afstandsonderwijs (AO) binnen de lerarenopleiding Katho

Afstandsonderwijs (AO) binnen de lerarenopleiding Katho Afstandsonderwijs (AO) binnen de lerarenopleiding Katho Vraagstelling/Probleemstelling Omschrijving: De opleiding via afstandsonderwijs is ontstaan vanuit een vraag op de arbeidsmarkt. Er was een tekort

Nadere informatie

Lessenrooster SLO- opleiding 2015-2016

Lessenrooster SLO- opleiding 2015-2016 Lessenrooster SLO- opleiding 2015-2016 1 Overzicht Module Semester Contactmoment Van Tot Begin Eind OPSTAP TAALVAARDIGHEID 1: mondelinge taalvaardigheid OPSTAP TAALVAARDIGHEID 2: zinsbouw en tekstbouw

Nadere informatie

Onderwijs- en onderzoeksopdrachten (OOO) A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4

Onderwijs- en onderzoeksopdrachten (OOO) A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 Algemene informatie MODULE Onderwijs- en onderzoeksopdrachten (OOO) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester

Nadere informatie

INFOBROCHURE SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING SCHOOLJAAR 2014-2015

INFOBROCHURE SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING SCHOOLJAAR 2014-2015 INFOBROCHURE SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING SCHOOLJAAR 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 Structuur en duur... 3 Toelatingsvoorwaarden... 3 Organisatie van de lessen... 4 Leertrajecten Specifieke lerarenopleiding...

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Specifieke lerarenopleiding Maatschappelijk en beroepsgericht handelen in de onderwijspraktijk

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Specifieke lerarenopleiding Maatschappelijk en beroepsgericht handelen in de onderwijspraktijk ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding Specifieke

Nadere informatie

Uitwisseling zal steeds gebeuren na overleg tussen docenten, stagebegeleiders, verantwoordelijken SLO van de instellingen.

Uitwisseling zal steeds gebeuren na overleg tussen docenten, stagebegeleiders, verantwoordelijken SLO van de instellingen. Kader voor uitwisseling van docenten en studenten binnen de praktijkcomponent van de SLO en de GLO van BEO. 1. Uitgangspunten 1.1. Uitwisseling van studenten De uitwisselingsmogelijkheden zullen, binnen

Nadere informatie

Begeleiding (BEG) A. Algemeen. Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4

Begeleiding (BEG) A. Algemeen. Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4 MODULE Begeleiding (BEG) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4 Aantal studiepunten 3 (1

Nadere informatie

GROEIDOSSIER Praktijk SOV

GROEIDOSSIER Praktijk SOV GROEIDOSSIER Praktijk SOV 2017 2018 Arteveldehogeschool Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Kattenberg 9 B-9000 Gent Tel.: 09 234 82 70 Fax: 09 234 80 01 www.arteveldehogeschool.be/oso/stage

Nadere informatie

Opleiding. Orthopedagogie. Code + officiële benaming van de module. E2 Samenwerkingsvaardigheden 2. Academiejaar 2015-2016. Semester.

Opleiding. Orthopedagogie. Code + officiële benaming van de module. E2 Samenwerkingsvaardigheden 2. Academiejaar 2015-2016. Semester. Opleiding Orthopedagogie Code + officiële benaming van de module E2 Samenwerkingsvaardigheden 2 Academiejaar 2015-2016 Semester 1 Studieomvang 3 studiepunten Totale studietijd 60 Aantal lestijden 40 Aandeel

Nadere informatie

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK Schooljaar 2016-2017 CVO Crescendo Vaartdijk 86 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 F. 015 28 20 49 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be

Nadere informatie

NIEUWE CAMPUS ACADEMIEJAAR 2017/2018 STUDEREN COMBINEREN BACHELOR KLEUTER- EN LAGER ONDERWIJS FLEXTRAJECTEN ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN

NIEUWE CAMPUS ACADEMIEJAAR 2017/2018 STUDEREN COMBINEREN BACHELOR KLEUTER- EN LAGER ONDERWIJS FLEXTRAJECTEN ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN NIEUWE CAMPUS ACADEMIEJAAR 2017/2018 STUDEREN COMBINEREN BACHELOR KLEUTER- EN LAGER ONDERWIJS FLEXTRAJECTEN ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN BACHELOR KLEUTER- EN LAGER ONDERWIJS FLEXTRAJECTEN Altijd

Nadere informatie

ECTS- FICHE. Hoofdvestiging centrum CVO Horito Via secretariaat en/of website

ECTS- FICHE. Hoofdvestiging centrum CVO Horito Via secretariaat en/of website HBO5 Orthopedagogie ECTS- FICHE ECTS-Fiche Emancipatorisch werken 2 (G2) Code: G2 Cluster: 3 Academiejaar: 2014-2015 Studietijd: 40 lestijden Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: mogelijk Onderwijstaal:

Nadere informatie

Academiejaar 2014/2015. Studeren combineren. bachelor Kleuter- en lager onderwijs. Flextrajecten. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2014/2015. Studeren combineren. bachelor Kleuter- en lager onderwijs. Flextrajecten. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 Studeren combineren bachelor Kleuter- en lager onderwijs Flextrajecten Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor kleuter- en lager onderwijs FLEXTRAJECTEN Altijd al gedroomd

Nadere informatie

De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken

De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken 1 De Onthaalouderacademie Wat is de Onthaalouderacademie? De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken De sector van de kinderopvang is in beweging. Er worden heel wat initiatieven genomen om de

Nadere informatie

BACHELOR NA BACHELOR IN HET ONDERWIJS BRUGGE

BACHELOR NA BACHELOR IN HET ONDERWIJS BRUGGE BACHELOR NA BACHELOR IN HET ONDERWIJS BUITENGEWOON onderwijs BRUGGE profiel De BanaBa Buitengewoon onderwijs is er voor iedereen die graag in het buitengewoon onderwijs zou willen werken, reeds werkt,

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding economie

Specifieke lerarenopleiding economie DRIE LOCATIES: ANTWERPEN BRUSSEL, LEUVEN Specifieke lerarenopleiding economie Academiejaar 2014-2015 Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Aan de slag als leerkracht De specifieke lerarenopleiding

Nadere informatie

2. De praktijkcomponent

2. De praktijkcomponent 2. De praktijkcomponent 2.1 Doel van de praktijkcomponent Als leraar vervul je - naast het lesgeven - uiteenlopende rollen: opvoeder, lid van een schoolteam, innovator, onderzoeker, partner van ouders,

Nadere informatie

WORD LERAAR IN ÉÉN JAAR

WORD LERAAR IN ÉÉN JAAR WORD LERAAR IN ÉÉN JAAR 2017-2018 1 Ben jij ook de geknipte persoon om leraar Ben je enthousiast, communicatief vaardig en wil je een inspiratiebron zijn voor de jongeren van vandaag? Beschik je over een

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding

Specifieke lerarenopleiding Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules. Algemene informatie De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting.

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding maatschappijwetenschappen en filosofie

Specifieke lerarenopleiding maatschappijwetenschappen en filosofie Specifieke lerarenopleiding maatschappijwetenschappen en filosofie www.soc.kuleuven.be/slo Waarom kiezen voor de specifieke lerarenopleiding (SLO)? Deel jij graag je kennis met anderen? Spreek je graag

Nadere informatie

Hoe word je leraar? Wil je voor leraar studeren tijdens of na je master, dan kies je voor de specifieke lerarenopleiding aan de KU Leuven

Hoe word je leraar? Wil je voor leraar studeren tijdens of na je master, dan kies je voor de specifieke lerarenopleiding aan de KU Leuven Hoe word je leraar? Wil je voor leraar studeren tijdens of na je master, dan kies je voor de specifieke lerarenopleiding aan de KU Leuven www.kuleuven.be/slo Waarom kiezen voor de specifieke lerarenopleiding

Nadere informatie

Creatief met talent. Een leven lang.

Creatief met talent. Een leven lang. SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING www.vti-leuven.be/volwassenenonderwijs Creatief met talent. Een leven lang. DIDACTICUSBEGELEIDER DIDACTICUSBEGELEIDER SPECIFIEKE GEDREVENENTHOUSIASTTEAMSPELERPROFESSIONELE VORMING

Nadere informatie

ECTS-fiche. HBO5 Werkplekleren productieautomatisering Code 7392 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. 100 %

ECTS-fiche. HBO5 Werkplekleren productieautomatisering Code 7392 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. 100 % ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Elektro-mechanica HBO5 Module Werkplekleren productieautomatisering Code 7392 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling Vereiste

Nadere informatie

Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK Sint-Niklaas

Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK Sint-Niklaas Opleiding Begeleider in de kinderopvang Schooljaar 2015-2016 versie mei 2015 leerlijk boeiend creatief Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK Sint-Niklaas Kroonmolenstraat 4-9100 Sint-Niklaas Tel. 03

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3 Code Ad3 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale 120 studiebelasting (in uren)

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding (SLO)

Specifieke lerarenopleiding (SLO) Specifieke lerarenopleiding (SLO) Ben je enthousiast, communicatief vaardig en wil je een inspiratiebron zijn voor jongeren vandaag? Beschik je over een grote dosis vakbekwaamheid en wil je je expertise

Nadere informatie

Academiejaar 2015/2016. studeren combineren. bachelor Kleuter- en lager onderwijs. Flextrajecten. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2015/2016. studeren combineren. bachelor Kleuter- en lager onderwijs. Flextrajecten. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen NIEUWE CAMPUS Academiejaar 2015/2016 studeren combineren bachelor Kleuter- en lager onderwijs Flextrajecten Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor kleuter- en lager onderwijs FLEXTRAJECTEN Altijd

Nadere informatie

Verkorte trajecten Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Verkorte trajecten Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Lerarenopleiding Turnhout Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Verkorte trajecten Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Toelating tot deze verkorte trajecten is een beslissing van de

Nadere informatie

Vakdidactiek: inleiding

Vakdidactiek: inleiding Vakdidactiek: inleiding Els Tanghe 1 1. Inleiding Een specialist in de wiskunde is niet noodzakelijk een goede leraar wiskunde. Een briljant violist is niet noodzakelijk een goede muziekleraar. Een meester-bakker

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Interactieve werkvormen in de klaspraktijk. Onderzoeksresultaten en tips voor de praktijk

Nieuwsbrief. Interactieve werkvormen in de klaspraktijk. Onderzoeksresultaten en tips voor de praktijk Interactieve werkvormen in de klaspraktijk Onderzoeksresultaten en tips voor de praktijk Lia Blaton, medewerker Onderzoek naar onderwijspraktijk In het kader van de opdracht van het Steunpunt Gelijke Onderwijskansen

Nadere informatie

1. Algemene situering van de cursus NCZ leraar secundair onderwijs-groep 1 2. Doel van de cursus NCZ

1. Algemene situering van de cursus NCZ leraar secundair onderwijs-groep 1 2. Doel van de cursus NCZ 1. Algemene situering van de cursus NCZ leraar secundair onderwijs-groep 1 De cursus niet-confessionele zedenleer (NCZ) in de opleiding leraar secundair onderwijsgroep 1 (LSO-1) sluit aan bij de algemene

Nadere informatie

Hieronder krijgen jullie een woordje uitleg bij de clustertoewijzing, de inhoudelijke thema s en de aanspreekpunten.

Hieronder krijgen jullie een woordje uitleg bij de clustertoewijzing, de inhoudelijke thema s en de aanspreekpunten. Vakdidactiek in afstand: een handleiding voor cursisten Beste cursist Vanaf volgend semester volg jij specifieke vakdidactiek in de cluster van jouw vereiste bekwaamheid. Deze specifieke vakdidactiek wordt

Nadere informatie

WORD LERAAR IN ÉÉN JAAR

WORD LERAAR IN ÉÉN JAAR OPENINGSUREN SECRETARIAAT CVO VIVO KORTRIJK Van maandag tot en met donderdag van 14u tot 20u30 en op zaterdag van 9u tot 12u. VIVO is gesloten tijdens de herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie. CONTACT

Nadere informatie

ECTS- FICHE. Via secretariaat en/of website. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken:

ECTS- FICHE. Via secretariaat en/of website. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken: HBO5 Orthopedagogie ECTS- FICHE ECTS-Fiche Visies op Begeleiden Code: Visies op begeleiden Academiejaar: 2015-2016 Studietijd: 60 lestijden Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: mogelijk Onderwijstaal: Nederlands

Nadere informatie

Hoe word je leraar aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica, informatica of wiskunde?

Hoe word je leraar aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica, informatica of wiskunde? Hoe word je leraar aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica, informatica of wiskunde? FACULTEIT WETENSCHAPPEN SLO natuurwetenschappen, SLO wiskunde wet.kuleuven.be/studenten/slo Kies ik voor aardrijkskunde,

Nadere informatie

Studiewijzer Diversiteit

Studiewijzer Diversiteit 1 Thomas More Kempen Studiewijzer Studiewijzer Diversiteit OPO-verantwoordelijke: Annelies Demessemaeker Docenten: Eline Bernaerts en Annelies Demessemaeker CAMPUS Vorselaar Domein Lerarenopleiding Bachelor

Nadere informatie

Reflectievragen voor het ontwerpen van een traject met werkplekleren

Reflectievragen voor het ontwerpen van een traject met werkplekleren voor het ontwerpen van een traject met werkplekleren Doelstelling Dit instrument is bedoeld voor het management van een opleiding en opleidingsteams. Het reikt reflectievragen aan voor het ontwerpen van

Nadere informatie

Verkorte trajecten BASO 2015-2016

Verkorte trajecten BASO 2015-2016 Verkorte trajecten BASO 2015-2016 Lerarenopleiding Vorselaar Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Toelating tot deze verkorte trajecten is een beslissing van de opleiding, elk dossier wordt individueel

Nadere informatie

Actiegroep diversiteit. Van taalscreening naar taalbegeleiding.

Actiegroep diversiteit. Van taalscreening naar taalbegeleiding. Actiegroep diversiteit. Van taalscreening naar taalbegeleiding. Taalbeleid op de korrel genomen. Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding- NietCommercieel GeenAfgeleideWerken

Nadere informatie

PROJECT BESTEMMING REISLEIDER EUROPA

PROJECT BESTEMMING REISLEIDER EUROPA MODULE PROJECT BESTEMMING REISLEIDER EUROPA Afstudeerrichting: reisleider Code: 25 Academiejaar: vanaf 2014-2015 Niveau: specialisatiemodule Periode binnen het modeltraject: semester 1 Start binnen de

Nadere informatie

TAALBELEIDSPLAN OPLEIDING POLYVALENT VERZORGENDE

TAALBELEIDSPLAN OPLEIDING POLYVALENT VERZORGENDE TAALBELEIDSPLAN OPLEIDING POLYVALENT VERZORGENDE Voor de periode van 2011 tot 2014 1. Voorstelling van de opleiding begeleider in de kinderopvang en polyvalent verzorgende Het CVO biedt volwassenen met

Nadere informatie

ECTS-fiche Didactische competentie praktijkinitiatie (DCP)

ECTS-fiche Didactische competentie praktijkinitiatie (DCP) ECTS-fiche Didactische competentie praktijkinitiatie (DCP) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester

Nadere informatie

CVO Crescendo Leopoldstraat Mechelen T

CVO Crescendo Leopoldstraat Mechelen T CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Infobrochure 2016-2017 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 WAT IS DE SPECIFIEKE

Nadere informatie

BaCHeLor Na BaCHeLor in HeT onderwijs BUiTeNgeWooN onderwijs

BaCHeLor Na BaCHeLor in HeT onderwijs BUiTeNgeWooN onderwijs BaCHeLor Na BaCHeLor in HeT onderwijs BUiTeNgeWooN onderwijs brugge 2014-2015 profiel Wie mag de banaba buitengewoon onderwijs) volgen? 1. Iedereen met een bachelor kleuteronderwijs, lager of secundair

Nadere informatie

Didactische werkvormen in het hoger onderwijs. Sandra Heleyn, Isabelle Claeys, Ann Verdonck

Didactische werkvormen in het hoger onderwijs. Sandra Heleyn, Isabelle Claeys, Ann Verdonck Didactische werkvormen in het hoger onderwijs Sandra Heleyn, Isabelle Claeys, Ann Verdonck HoGent, een mix van werkvormen Uitgangspunten: Elk talent telt>>maatwerk gezien diversiteit in instroom Vraag

Nadere informatie

1. CVO Lethas Brussel

1. CVO Lethas Brussel 1. CVO Lethas Brussel Onze onderwijsinstelling wordt gesubsidieerd door het departement onderwijs van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap in het kader van volwassenenonderwijs en reikt officiële

Nadere informatie