INFOFICHES SLO. Overzicht van de infofiches

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFOFICHES SLO. Overzicht van de infofiches"

Transcriptie

1 INFOFICHES SLO Onderstaande infofiches geven een algemeen beeld van de verschillende modules (=vakken) in de SLO. De volledige inhoud en de specifieke/officiële richtlijnen van elke module staan in de officiële modulefiches, die men na inschrijving kan raadplegen op het elektronisch leerplatform Chamilo. De vakken (behalve de praktijkvakken) worden aangeboden in gecombineerd onderwijs. Dit betekent dat lesmomenten (contact) afgewisseld worden met afstandsonderwijs (van thuis uit te verwerken leerstof). Deze vorm van leren wordt degelijk ondersteund door gebruik van het elektronisch leerplatform Chamilo. Overzicht van de infofiches Algemene didactiek (ADI)... 2 Vakdidactische Studie (VDS)... 3 Vakdidactische Oefeningen 1 (VDO1)... 4 Vakdidactische Oefeningen 2 (VDO2)... 5 Vakdidactische Stage (VD stage)... 6 ICT in het onderwijs (ICTO)... 7 Communicatievaardigheden (COM)... 8 Taalontwikkelend lesgeven (TOL)... 9 Leerlingenbegeleiding (LLB) Klasmanagement (KLM) Onderwijspsychologie (OPS) Onderwijs en maatschappij (OMA) Leerkracht en verantwoordelijkheden (LEV) Onderwijs- / Onderzoeksopdrachten (OOP) Leraar in opleiding (LIO1) Leraar in opleiding (LIO2)

2 Algemene didactiek (ADI) 6 studiepunten De module 'Algemene didactiek' verschaft inzicht in de manier waarop leer- en vormingsprocessen tot stand komen op school en in de klas. Wat kan je als leerkracht doen om op een goede manier les te geven? Hoe zit een goede les in elkaar? Hoe maak je een goede lesvoorbereiding? Didactiek is het algemene referentiekader waarop de didactische modules Vakdidactische oefeningen 1&2 en de Vakdidactische stage verder bouwen. Volgende onderdelen komen aan bod: basiscompetenties van een leraar het didactisch model eindtermen, leerplandoelen en lesdoelstellingen krachtige leeromgevingen en didactische principes didactische beginsituatie opbouwen van een leerinhoud een waaier aan didactische werkvormen mediagebruik in de klas evaluatie een lesvoorbereiding opmaken Doorheen het semester, als verwerking van de leerstof, wordt een lesvoorbereiding opgebouwd. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een officieel leerplan. Deze opdracht wordt veelvuldig van feedback voorzien. Eindexamen 2

3 Vakdidactische Studie (VDS) 3 studiepunten Wat is vakdidactiek? Plaats en status van mijn vak in het curriculum van het secundair onderwijs - mijn vakbevoegdheid - leerplannen en leerlijnen - bestaansrecht van mijn vak Werkvormen, media en evaluatiemethoden binnen mijn vakgebied Onderzoeksresultaten betreffende mijn vakgebied Observatiestage binnen het eigen vakgebied Voorwaarden om de module te starten De cursisten die de module VDS aanvatten, moeten reeds geslaagd zijn voor de module 'Algemene didactiek'. Indienen en uitvoeren van alle opdrachten Permanente evaluatie - geen eindexamen 3

4 Vakdidactische Oefeningen 1 (VDO1) 6 studiepunten De module VDO1 leert je inzicht te krijgen in de manier waarop leer- en vormingsprocessen tot stand komen op school en in de klas. Wat kan je als leerkracht doen om op een goede manier les te geven? Hoe zit een goede les in elkaar? Hoe maak je een goede lesvoorbereiding? Gebruik je een bordschema of digitale projectie? Hoe kan ik mijn lesgeven optimaliseren? Volgende onderdelen worden ingeoefend: didactische werkvormen (manieren om leerstof/vaardigheden over te brengen) mediagebruik (bord, powerpoint,...) schriftelijke lesvoorbereiding een gevarieerde les geven op een vlotte en boeiende manier. Voorwaarden om de module te starten De cursisten die de module VDO1 aanvatten, moeten reeds geslaagd zijn voor de module 'Algemene didactiek'. Indienen en uitvoeren van alle opdrachten Permanente evaluatie - geen eindexamen Attitudebeoordeling 4

5 Vakdidactische Oefeningen 2 (VDO2) 6 studiepunten De module 'Vakdidactische oefeningen 2' volgt op de modules 'Vakdidactische oefeningen 1' en 'Vakdidactische Studie'. Ook hier gaan de cursisten lesgeven aan medecursisten. Ditmaal gaat het om het voorbereiden en geven van volledige lessen van 50 minuten, met gevarieerde didactische werkvormen en divers mediagebruik. Volgende onderdelen worden ingeoefend: Opmaak van een volledige lesvoorbereiding Op een boeiende manier een gevarieerde les geven opmaak van evaluatietaken en toetsen klasmanagement op een constructieve manier reflecteren Voorwaarden om de module te starten De cursisten die de module VDO2 aanvatten, moeten reeds geslaagd zijn voor de modules 'VDO1 vakdidactische oefeningen 1' en 'VDS vakdidactische studie'. Indienen en uitvoeren van alle opdrachten Permanente evaluatie - geen eindexamen Attitudebeoordeling 5

6 Vakdidactische Stage (VD stage) 9 studiepunten In de stagemodule worden alle verworven onderwijsvaardigheden uitgevoerd in een reële klassituatie. De cursist gaat op stage in een secundaire school naar keuze, mits toestemming van de stagecoördinator SLO. VD Stage start met een observatiestage. Zo leert de stagiair de schoolcultuur, de leerkracht en de klassen kennen. Na de observatie geeft de cursist zelf les, onder begeleiding van een mentor en zijn stagebegeleider. Na elke les volgt een feedbackmoment. Tijdens de stagemodule wordt op regelmatige basis gereflecteerd. VD Stage houdt in: zes lesuren observeren in een klas + observatieverslag twintig lesuren zelf les geven + schriftelijke voorbereidingen + tussentijds reflectieverslag praktijkonderzoek en bijschaven van een gekozen werkcompetentie begin- en eindassessment opmaken van een stageportfolio Voorwaarden om de module te starten - De cursisten die de module 'Vakdidactische stage' aanvatten moeten reeds geslaagd zijn voor de voorgaande modules 'Algemene didactiek', 'Vakdidactische oefeningen 1&2', 'Vakdidactische Studie' en 'OOP Onderzoeks-/onderwijsopdrachten'. - Cursisten moeten de modules VDO2 en OOP op CVO panta rhei gevolgd hebben. Indienen stageportfolio (na het afwerken van de volledige stage) Permanente evaluatie - geen eindexamen Attitudebeoordeling 6

7 ICT in het onderwijs (ICTO) 3 studiepunten Workshops betreffende: Word Prezi Powerpoint ActivBoard Google Drive Blogger Xerte Sociale media (verschillende) Oefenpakketten (verschillende) Tablets in de klas Voor waarden om de module te starten Basisvaardigheden bezitten betreffende computergebruik en internet. Indienen en uitvoeren van alle opdrachten Permanente evaluatie - geen eindexamen 7

8 Communicatievaardigheden (COM) 3 studiepunten In de module ' Communicatievaardigheden' komen de volgende onderdelen aan bod: Professionele communicatie aspecten van communicatie rekening houden met diversiteit feedback geven en krijgen slecht nieuws brengen contacten met ouders Verloop van de lessen Communicatievaardigheden is een sterk praktijkgeöriënteerd vak. Elk stuk theorie wordt onmiddellijk omgezet in de praktijk via verwerkingsopdrachten. De cursisten worden aangezet om samen te werken en met elkaar te communiceren via groepswerk, in groepsdiscussies, rollenspelen,... Opdrachten wisselen de theorie af. Eindexamen 8

9 Taalontwikkelend lesgeven (TOL) 3 studiepunten In de module 'Taalontwikkelend lesgeven' komen de volgende onderdelen aan bod: taal: een opdracht voor iedere leraar spreken voor de klas taal in instructies en opdrachten taal in schriftelijk lesmateriaal taal in schriftelijke vragen spelling en stijl Verloop van de lessen Taalontwikkelend lesgeven is een praktijkgeöriënteerd vak. Elk stuk theorie wordt omgezet in de praktijk via verwerkingsopdrachten. Eindexamen 9

10 Leerlingenbegeleiding (LLB) 3 studiepunten Deze cursus verschaft inzicht in de structuur van de leerlingenbegeleiding, onderzoekt visies op leerlingenbegeleiding en biedt een aantal denkkaders die ondersteunend zijn voor de leraar in zijn functie van opvoeder. Tenslotte wordt de focus gelegd op het voorkomen en hanteren van psychische problemen en gedragsproblemen bij jongeren, rekening houdend met de omgeving en de cultuur van de leerling. Volgende onderdelen komen aan bod: de structuur en de werkingsgebieden van leerlingenbegeleiding binnen het secundair onderwijs en de rol van de leerkracht hierin. samenwerkingsverbanden binnen de leerlingenbegeleiding (werking van het CLB en andere externe diensten). visie op leerlingenbegeleiding. opvoedkundige vaardigheden van de leerkracht. methodieken om respectvol rekening te kunnen houden met de (thuis) context van de leerling. psychische problemen bij leerlingen voorkomen, signaleren, hanteren. probleemgedrag herkennen, aanpakken en het ontstaan ervan begrijpen vanuit verschillende denkkaders methodieken om pesten en agressief gedrag te voorkomen en ermee om te gaan tips voor het omgaan met ouders. Eindexamen 10

11 Klasmanagement (KLM) 3 studiepunten Een leraar is meer dan iemand die alleen kennis overbrengt. Een belangrijke leervoorwaarde is het creëren van een positief leerklimaat. Het kunnen omgaan met en inspelen op zijn klasgroep zijn van cruciaal belang. Inzicht in het functioneren van klasgroepen en zicht krijgen op zijn ontwikkeling als leerkracht is hierbij onontbeerlijk. Volgende onderdelen komen aan bod: Inzichten recent wetenschappelijk onderzoek (Marzano) Verschillende visies op management Wat typeert een klasgroep? Voordelen van een goede groepsgeest in de klas Fasen in de groepsontwikkeling volgens Bruce Tuckman Verantwoordelijkheid van leerlingen in het bijdragen aan het goed functioneren van de groep Fenomenen in groepen Belang van een schoolbrede visie Grootstedelijke context De beginnende leerkracht Stress, zelfzorg en timemanagement Leiderschap, oude en nieuwe autoriteit Tolerantiegrenzen Afspraken, regels en routines BOTS-model Grondhoudingen Carl Rogers Wat is ordeverstoring? Oorzaken Aanpak o Belonen, straffen en negeren o Andere remediëringstechnieken o Inefficiënte technieken Kanttekeningen Eindexamen 11

12 Onderwijspsychologie (OPS) 6 studiepunten Binnen de psychologie staat de mens in zijn relatie met de omgeving centraal. We willen inzicht krijgen in het denken en doen van mensen. In de lerarenopleiding staat uiteraard de leerling-klas-school-maatschappij - structuur centraal. Dit betekent concreet dat binnen ieder behandeld thema conclusies getrokken worden naar het verantwoord omgaan met kinderen/leerlingen/studenten, op het vlak van leren en opvoeden. Volgende onderdelen komen aan bod: inleiding op psychologie en pedagogiek leertheorieën leren leren leervoorwaarden waarneming geheugen intelligentie motivatie emotionele intelligentie leerproblemen en leerstoornissen adolescentiepsychologie Eindexamen 12

13 Onderwijs en maatschappij (OMA) 3 studiepunten In deze module wordt de onderwijsorganisatie en het onderwijsbeleid in Vlaanderen bestudeerd. Volgende thema s komen aan bod: globale structuur van onderwijs en vorming in Vlaanderen bevoegdheidsverdeling inzake onderwijs beleidscyclus op onderwijsvlak de bronnen van onderwijsrecht de grondrechten inzake onderwijs onderwijsnetten door een overheid georganiseerd (officieel) of op privé-initiatief georganiseerd (vrij) onderwijs financiering of subsidiëring van het onderwijs onderwijsniveaus: basis-, secundair en hoger onderwijs levenslang en levensbreed leren modularisering in het onderwijs centra voor leerlingenbegeleiding en pedagogische begeleidingsdiensten gelijke onderwijskansenbeleid kwaliteitsbewaking en -bevordering in het onderwijs participatie in het onderwijs. Evaluatie van het gedeelte afstandsonderwijs Eindexamen 13

14 Leerkracht en verantwoordelijkheden (LEV) 3 studiepunten In deze module wordt de rechtspositie van de leerlingen en de leraren binnen de Vlaamse onderwijscontext bestudeerd. Volgende thema s komen aan bod: de leerplicht en de wettiging van afwezigheid van leerlingen leerlingenrechten schoolreglement, orde- en tuchtmaatregelen t.a.v. leerlingen, examenbetwistingen de onderwijsloopbaan (statuut) van leraren functiebeschrijving en -evaluatie van leraren ordemaatregelen, tuchtprocedure t.a.v. leerkrachten wettelijke en reglementaire verplichtingen, verantwoordelijkheden en rechten m.b.t. het ambt van leraar verboden praktijken/zorgvuldig bestuur de basisprincipes van burgerlijke aansprakelijkheid, eerste hulpverlening en elementaire veiligheidsaspecten. Evaluatie van het gedeelte afstandsonderwijs Eindexamen 14

15 Onderwijs- / Onderzoeksopdrachten (OOP) 3 studiepunten De cursist krijgt tijdens de lessen OOP een methodiek aangereikt om een eenvoudig praktijkonderzoek systematisch en planmatig op te zetten en leren door middel van reflectie hun eigen handelen en functioneren op een school bij te sturen. Deze kennis wordt aan de praktijk getoetst door het voeren van een onderzoek op een stageschool. Voor de realisatie van het ontwerp- of actieonderzoek werkt de cursist samen met de stagementor. Hij vraagt begeleiding en ondersteuning aan de mentor om de eigen kennis en vaardigheden die hij doorheen de opleiding reeds heeft opgebouwd, te integreren en aan te vullen met praktijk en onderzoekservaring. Het onderwerp van het onderzoek wordt bepaald in overleg met de betrokken stagementor/school. Voorwaarden om de module te starten De cursisten die de module OOP aanvatten, moeten reeds geslaagd zijn voor de module 'VDO1 vakdidactische oefeningen 1'. Indienen en uitvoeren van alle opdrachten Permanente evaluatie - geen eindexamen 15

16 Leraar in opleiding (LIO1) 15 studiepunten Cursisten lerarenopleiding die zelf reeds lesgeven op een school, komen in aanmerking om een deel van hun lerarenopleiding te doorlopen in een LIO-traject / LIO-baan. LIO staat voor Leraar In Opleiding en betekent dat de beginnende leraar een deel van zijn lerarenopleiding volbrengt door middel van werkplekleren op de school waar men als leraar is aangesteld. Dit betekent concreet dat de praktijkopdrachten van de module VDO1 worden opgeschort en vervangen door opdrachten (observaties, lesvoorbereidingen, reflecties, taken,.. ) op de eigen werkplek. Ook de inhouden van de modules VDS en ICTO behoren tot de module LIO1. Volgende onderdelen komen aan bod: het opmaken van lesvoorbereidingen het toepassen van didactische werkvormen het aanmaken van didactisch materiaal correct gebruiken van diverse media opbouwen van vakdidactische achtergrondkennis het integreren van didactische principes reflecteren over het eigen didactisch handelen. Voorwaarden om de module te starten De voorafgaande didactische module (voorafgaande aan het LIO-traject) op dit opleidingsinstituut (CVO Panta Rhei) gevolgd hebben. Voor LIO1: de module Algemene didactiek afgewerkt hebben met minstens 65% op elk onderdeel. Zich aanmelden bij de LIO-coördinator voor de eerste LIO-sessie; Inschrijven kan mits toestemming van de LIO-coördinator tot de derde lesweek. School van tewerkstelling ligt op max. 50 km van het opleidingsinstituut (Mappy). LIO s moeten een langdurige opdracht hebben (dwz gedurende minstens één volledig semester), korte vervangingen wegens ziekteverlof, minieme 16

17 opdrachten, verschillende (onderbroken) interims ed. komen niet in aanmerking. Gedurende het LIO-traject minstens een betrekking hebben van 10 uur als leraar (in het secundair onderwijs, in een CVO, een centrum voor basiseducatie of in het deeltijds kunstonderwijs); op niet meer dan 2 scholen verspreid. Op de school van tewerkstelling moet een mentor en vakmentor aanwezig zijn. Indien aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, kán een LIO-contract worden gesloten tussen de school van tewerkstelling en de specifieke lerarenopleiding, mits de school van tewerkstelling daar mee instemt. Verloop van de lessen Minimum één maal in de maand is er een sessie op het opleidingsinstituut waarin de begeleider theorie aanbrengt, waarin de cursisten reflecteren op de opgedane ervaringen en waarin de opdrachten worden toegelicht. Op het einde van het semester geeft de cursist een portfolio af. De begeleider bezoekt de LIO op de werkplek en overlegt met de mentor die de cursist ter plaatse begeleidt. Indienen van alle taken (LIO-portfolio) Beoordeling van de bijgewoonde lessen door mentor en begeleider Attitudebeoordeling. Leraar in opleiding (LIO2) 15 studiepunten 17

18 Cursisten van de lerarenopleiding die zelf reeds lesgeven op een school, komen in aanmerking om een deel van hun lerarenopleiding te doorlopen in een LIO-traject of LIO-baan. LIO staat voor Leraar In Opleiding en betekent dat de beginnende leraar een deel van zijn lerarenopleiding volbrengt door middel van werkplekleren op de school waar men als leraar is aangesteld. Dit betekent concreet dat de praktijkopdrachten van de modules VDO2, OOP en VD stage worden opgeschort en vervangen door opdrachten (observaties, lesvoorbereidingen, reflecties, taken,.. ) op de eigen werkplek. Volgende onderdelen kunnen aan bod komen: differentiatie evaluatie reflectievaardigheden vakdidactische studiedag supervisie klasmanagement, Voorwaarden om de module vak te starten Het LIO1 traject gevolgd hebben en een positieve evaluatie behaald hebben of de modules VDO1 en VDS afgewerkt hebben in het reguliere traject (min 60%). School van tewerkstelling ligt op max. 50km van het opleidingsinstituut (Mappy). LIO s moeten een langdurige opdracht hebben (dwz gedurende minstens één semester), korte vervangingen wegens ziekteverlof, minieme opdrachten, verschillende (onderbroken) interims ed. komen niet in aanmerking. Gedurende het LIO-traject minstens een betrekking hebben van 10/20 of gelijkwaardig als leraar (in het secundair onderwijs, in een CVO of in het deeltijds kunstonderwijs op niet meer dan 2 scholen verspreid). Kandidaat-LIO s dienen zich zo vroeg mogelijk te melden bij LIO-coördinator); liefst al voor de aanvang van het nieuwe semester. Inschrijven voor het LIOtraject kan tot en met de derde week van het semester. Verloop van de lessen 18

19 Minimum één maal in de maand is er een sessie op het opleidingsinstituut waarin de begeleider theorie aanbrengt, waarin de cursisten reflecteren op de opgedane ervaringen en waarin de opdrachten worden toegelicht. Op het einde van het semester geeft de cursist een portfolio af. De begeleider bezoekt de LIO op de werkplek en overlegt met de mentor die de cursist ter plaatse begeleidt. LIO-portfolio Beoordeling van de bijgewoonde lessen door mentor en begeleider Attitudebeoordeling. 19

Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING INHOUD Voor wie? Waar staan wij voor? Opleidingsstructuur en diploma Inhoud van de modules Studiepunten Studieduur en modeltraject Flexibiliteit Waar en wanneer

Nadere informatie

Didactische competentie oefenlessen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4

Didactische competentie oefenlessen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 MODULE Didactische competentie oefenlessen A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 Aantal

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. SLO Specifieke Lerarenopleiding Campus Kluizeplein - Lier

INFORMATIEBROCHURE. SLO Specifieke Lerarenopleiding Campus Kluizeplein - Lier INFORMATIEBROCHURE SLO Specifieke Lerarenopleiding Campus Kluizeplein - Lier ACADEMIEJAAR 2015-2016 Pagina 2 van 7 Specifieke Lerarenopleiding DEEL 1 Algemeen Wat is de SLO? SLO is de afkorting voor Specifieke

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Didactische Competentie algemeen. Lestijden 80 Studiepunten 6 Ingeschatte totale

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Didactische Competentie algemeen. Lestijden 80 Studiepunten 6 Ingeschatte totale ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding SLO Module Didactische Competentie algemeen Code E1 DCa Lestijden 80 Studiepunten 6 Ingeschatte totale 150 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen

Nadere informatie

Didactische competentie oefenlessen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4

Didactische competentie oefenlessen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 MODULE Didactische competentie oefenlessen A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 Aantal

Nadere informatie

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING NIEUW STRUCTUURSCHEMA schooljaar 2014-2015 1.Traject Specifieke Lerarenopleiding 1ste 2de 3de 4de diploma Hoger secundair onderwijs of Hoger onderwijs Algemene didactiek (80lt

Nadere informatie

Vakdidactische Studie (VDS) Algemeen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4

Vakdidactische Studie (VDS) Algemeen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 MODULE Vakdidactische Studie (VDS) Algemeen A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 Aantal

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Didactische competentie stage 3

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Didactische competentie stage 3 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding SLO Module Didactische competentie stage 3 Code E6 DCS3 Lestijden 40 Studiepunten 6 Ingeschatte totale 150 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen

Nadere informatie

Hieronder krijgen jullie een woordje uitleg bij de clustertoewijzing, de inhoudelijke thema s en de aanspreekpunten.

Hieronder krijgen jullie een woordje uitleg bij de clustertoewijzing, de inhoudelijke thema s en de aanspreekpunten. Vakdidactiek in afstand: een handleiding voor cursisten Beste cursist Vanaf volgend semester volg jij specifieke vakdidactiek in de cluster van jouw vereiste bekwaamheid. Deze specifieke vakdidactiek wordt

Nadere informatie

Uitwisseling zal steeds gebeuren na overleg tussen docenten, stagebegeleiders, verantwoordelijken SLO van de instellingen.

Uitwisseling zal steeds gebeuren na overleg tussen docenten, stagebegeleiders, verantwoordelijken SLO van de instellingen. Kader voor uitwisseling van docenten en studenten binnen de praktijkcomponent van de SLO en de GLO van BEO. 1. Uitgangspunten 1.1. Uitwisseling van studenten De uitwisselingsmogelijkheden zullen, binnen

Nadere informatie

Verantwoordelijke opleidingsonderdeel: Gretel Van Heukelom

Verantwoordelijke opleidingsonderdeel: Gretel Van Heukelom Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches ECTS-fiche opleidingsonderdeel VAKDIDACTISCHE STAGE Code: 10379 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 9 Studietijd: 225 à 270 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling:

Nadere informatie

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4 ALGEMENE INFORMATIE MODULE Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Specifieke lerarenopleiding Maatschappelijk en beroepsgericht handelen in de onderwijspraktijk

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Specifieke lerarenopleiding Maatschappelijk en beroepsgericht handelen in de onderwijspraktijk ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding Specifieke

Nadere informatie

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4 ECTS-FICHE MODULE Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester

Nadere informatie

MICROTEACHING: een kort lesfragment door een student gegeven aan medestudenten.

MICROTEACHING: een kort lesfragment door een student gegeven aan medestudenten. Inhouden en doelen van de opdrachten in de praktijkcomponent van de SLO en de GLO van BEO MICROTEACHING: een kort lesfragment door een student gegeven aan medestudenten. de student geeft 10 à 20 minuten

Nadere informatie

Informatiebundel LIOtraject

Informatiebundel LIOtraject SLO Specifieke Lerarenopleiding Informatiebundel LIOtraject 0 Inleiding Het LIO-traject kadert in de leerlijn Didactiek. De reeds verworven competenties in Algemene didactiek, vakdidactische oefeningen

Nadere informatie

ECTS- FICHE. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken:

ECTS- FICHE. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken: Specifieke lerarenopleiding ECTS- FICHE ECTS-Fiche opleidingsonderdeel Onderwijspsychologie Code: 10372 Academiejaar: 2015 2016 Aantal studiepunten: 6 Studietijd: 150 à 180 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling:

Nadere informatie

BEOORDELING STAGE DOOR DE VAKMENTOR

BEOORDELING STAGE DOOR DE VAKMENTOR Opleidingsinstelling Adres Telefoon fax BEOORDELING STAGE DOOR DE VAKMENTOR Identificatie Naam student/cursist: Opleidingsonderdeel/module: Stageplaats: Vakmentoren: naam en contactgegevens Periode: O

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches. ECTS-Fiche Vakdidactische oefeningen 1 Code: 10374 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6

Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches. ECTS-Fiche Vakdidactische oefeningen 1 Code: 10374 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6 Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches ECTS-Fiche Vakdidactische oefeningen 1 Code: 10374 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6 Studietijd: 120 à 150 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: niet

Nadere informatie

Specifieke Lerarenopleiding 2014-2015

Specifieke Lerarenopleiding 2014-2015 Specifieke Lerarenopleiding 2014-2015 Deel 1: programma s en trajecten Fortstraat 47 9700 Oudenaarde 055 30 94 49 www.hetcvo.be slo@hetcvo.be INHOUD CONCEPT EN VISIE 2 SLO: voor wie? 2 Onze troeven 3 Het

Nadere informatie

Klasmanagement (KLM) A. Algemeen. Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4

Klasmanagement (KLM) A. Algemeen. Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4 MODULE Klasmanagement (KLM) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4 Aantal studiepunten 3

Nadere informatie

Specifieke Lerarenopleiding Infobrochure

Specifieke Lerarenopleiding Infobrochure Specifieke Lerarenopleiding Infobrochure Centrum voor Volwassenenonderwijs Crescendo Vaartdijk 86, 2800 Mechelen Inhoud Wat is de Specifieke Lerarenopleiding?...3 Wie kan de Specifieke Lerarenopleiding

Nadere informatie

Vakinhouden Specifieke Lerarenopleiding (SLO) A1 Opstap Taalvaardigheid (9 studiepunten)

Vakinhouden Specifieke Lerarenopleiding (SLO) A1 Opstap Taalvaardigheid (9 studiepunten) Vakinhouden Specifieke Lerarenopleiding (SLO) A1 Opstap Taalvaardigheid (9 studiepunten) In het vak Taalvaardigheid van het Nederlands, wordt de mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid van de cursisten

Nadere informatie

Gedifferentieerde leertrajecten

Gedifferentieerde leertrajecten Studiedag: Het volwassenenonderwijs en levenslang leren: een krachtige synergie VERSLAG WORKSHOP PCA / 4 februari 2015 Gedifferentieerde leertrajecten Dit verslag is een beknopte weergave van de gevoerde

Nadere informatie

De competenties die prioritair aan bod komen tijdens dit opleidingsonderdeel zijn:

De competenties die prioritair aan bod komen tijdens dit opleidingsonderdeel zijn: Specifieke lerarenopleiding C ECTS-fiche opleidingsonderdeel vakdidactische oefeningen 2 Code: 10375 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6 Studietijd: 120 à 150 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling:

Nadere informatie

ONDERWIJS EN MAATSCHAPPIJ (OMA)

ONDERWIJS EN MAATSCHAPPIJ (OMA) INHOUD MODULES SLO Elke module van de specifieke lerarenopleiding bevat een theoriecomponent en een praktijkcomponent. De praktijkcomponent bestaat enerzijds uit opleidingspraktijk (= OP, praktijkgerichte

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding economie

Specifieke lerarenopleiding economie Specifieke lerarenopleiding economie Leuven Brussel Antwerpen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject

Nadere informatie

BACHELOR NA BACHELOR IN HET ONDERWIJS BRUGGE

BACHELOR NA BACHELOR IN HET ONDERWIJS BRUGGE BACHELOR NA BACHELOR IN HET ONDERWIJS BUITENGEWOON onderwijs BRUGGE profiel De BanaBa Buitengewoon onderwijs is er voor iedereen die graag in het buitengewoon onderwijs zou willen werken, reeds werkt,

Nadere informatie

ECTS-fiche. Specifieke lerarenopleiding Praktijk oriëntatie

ECTS-fiche. Specifieke lerarenopleiding Praktijk oriëntatie ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Specifieke lerarenopleiding Module Praktijk oriëntatie Code E1 Lestijden 40 Studiepunten 3 Ingeschatte totale 50 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot NEEN

Nadere informatie

De cursist moet geen opleidingsonderdelen afgewerkt hebben of gelijktijdig volgen.

De cursist moet geen opleidingsonderdelen afgewerkt hebben of gelijktijdig volgen. Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches ECTS-fiche opleidingsonderdeel: COMMUNICATIEVAARDIGHEID Code: 10368 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 3 Studietijd: 75 à 90 uur Deliberatie: mogelijk

Nadere informatie

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING. Crescendo CVO Leopoldstraat Mechelen T

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING. Crescendo CVO Leopoldstraat Mechelen T Crescendo CVO Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Infobrochure 2017-2018 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 WAT IS DE SPECIFIEKE

Nadere informatie

1. Algemene situering van de cursus NCZ leraar secundair onderwijs-groep 1 2. Doel van de cursus NCZ

1. Algemene situering van de cursus NCZ leraar secundair onderwijs-groep 1 2. Doel van de cursus NCZ 1. Algemene situering van de cursus NCZ leraar secundair onderwijs-groep 1 De cursus niet-confessionele zedenleer (NCZ) in de opleiding leraar secundair onderwijsgroep 1 (LSO-1) sluit aan bij de algemene

Nadere informatie

Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs

Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs Uit: Besluit van 16 maart 2017 tot wijziging van het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel en het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel BES in verband

Nadere informatie

Specifieke Lerarenopleiding

Specifieke Lerarenopleiding Specifieke Lerarenopleiding 2016-2017 Deel 1: programma s en trajecten Fortstraat 47 9700 Oudenaarde 055 30 94 49 www.hetcvo.be slo@hetcvo.be INHOUD CONCEPT EN VISIE 2 SLO: voor wie? 2 Onze troeven 3 Programma

Nadere informatie

STUDIEFICHE SVWO. identificatie

STUDIEFICHE SVWO. identificatie identificatie opleiding Medewerker Reisbureau/Touroperator modulenaam Algemene omgangsvormen in de toeristische sector code module C2 goedkeuring door aantal lestijden 40 studiepunten datum goedkeuring

Nadere informatie

Onderwijs- en onderzoeksopdrachten (OOO) A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4

Onderwijs- en onderzoeksopdrachten (OOO) A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 Algemene informatie MODULE Onderwijs- en onderzoeksopdrachten (OOO) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester

Nadere informatie

Lio-baan als stage in de SLO wiskunde

Lio-baan als stage in de SLO wiskunde Lio-baan als stage in de SLO wiskunde Wat is een lio-baan? lio = leraar in opleiding stage lopen via job als leraar in secundair onderwijs je werkt als leraar hoewel je nog geen diploma van leraar hebt

Nadere informatie

Specifieke Lerarenopleiding

Specifieke Lerarenopleiding Specifieke Lerarenopleiding www.deoranjerie.be info@deoranjerie.be Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Wie zijn wij?... 4 1.1 Een traject dat bij je past... 4 1.2 ervaren als focus... 4 1.3 Sterk in begeleiding...

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding

Specifieke lerarenopleiding Rouppeplein 16 1000 Brussel 02/546.22.63 kirsten.deschrijver@cvolethas.be www.lethas.be Specifieke lerarenopleiding 2016-2017 Wil je leraar worden? Standaardtraject 2 jaar Versneld traject 1 jaar+ semester

Nadere informatie

Lessenrooster SLO- opleiding 2015-2016

Lessenrooster SLO- opleiding 2015-2016 Lessenrooster SLO- opleiding 2015-2016 1 Overzicht Module Semester Contactmoment Van Tot Begin Eind OPSTAP TAALVAARDIGHEID 1: mondelinge taalvaardigheid OPSTAP TAALVAARDIGHEID 2: zinsbouw en tekstbouw

Nadere informatie

GROEIDOSSIER Praktijk SOV

GROEIDOSSIER Praktijk SOV GROEIDOSSIER Praktijk SOV 2017 2018 Arteveldehogeschool Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Kattenberg 9 B-9000 Gent Tel.: 09 234 82 70 Fax: 09 234 80 01 www.arteveldehogeschool.be/oso/stage

Nadere informatie

Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013

Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013 Bijlage 7: Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013 Visie opleidingen Pedagogiek Hogeschool van Amsterdam Wij dragen als gemeenschap en daarom ieder van ons als individu, gezamenlijk

Nadere informatie

Leraar en verantwoordelijkheden (LEV) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X

Leraar en verantwoordelijkheden (LEV) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X MODULE Leraar en verantwoordelijkheden (LEV) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X Aantal

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding

Specifieke lerarenopleiding Rouppeplein 16 1000 Brussel 02/546.22.63 kirsten.deschrijver@lethas.be www.lethas.be Specifieke lerarenopleiding 2015-2016 Wil je leraar worden? In het secundair onderwijs of het volwassenenonderwijs?

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Toeristisch medewerker / MRT modulenaam Inleiding in de toeristische sector code module C1 goedkeuring door aantal lestijden 40 studiepunten datum goedkeuring structuurschema /

Nadere informatie

Vakdidactiek: inleiding

Vakdidactiek: inleiding Vakdidactiek: inleiding Els Tanghe 1 1. Inleiding Een specialist in de wiskunde is niet noodzakelijk een goede leraar wiskunde. Een briljant violist is niet noodzakelijk een goede muziekleraar. Een meester-bakker

Nadere informatie

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK Schooljaar 2016-2017 CVO Crescendo Vaartdijk 86 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 F. 015 28 20 49 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be

Nadere informatie

Specifieke leraren - opleiding economie

Specifieke leraren - opleiding economie COMBINEER MET BACHELOR / MASTER Specifieke leraren - opleiding economie Leuven Brussel Antwerpen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit

Nadere informatie

Beste collega. Stages. Observatiestage

Beste collega. Stages. Observatiestage Beste collega U engageerde zich om één van onze studenten te begeleiden bij zijn stage, waarvoor alvast onze welgemeende dank. Wanneer u meer informatie wil over de lerarenopleidingen en de opbouw van

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Toeristisch medewerker /MRT modulenaam Toeristische bestemmingen code module C3 goedkeuring door aantal lestijden 80 studiepunten datum goedkeuring structuurschema / volgtijdelijkheid

Nadere informatie

Formulier 0: verwachtingen

Formulier 0: verwachtingen OBSERVATIESTAGE Formulier 0: verwachtingen SLO Geschiedenis KU Leuven Identificatie student lector vakmentor(en) Verwachtingen Dit formulier beantwoord je voor het begin van de eerste lesobservatie. Let

Nadere informatie

PEDAGOGISCHE OPLEIDING THEORIE

PEDAGOGISCHE OPLEIDING THEORIE PEDAGOGISCHE OPLEIDING THEORIE September 2012 INHOUDSOPGAVE Woord vooraf... 6 Hoofdstuk 1: Communicatie en feedback... 7 1.1 De roos van Leary... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1.1.1 Acht leraarstypen...

Nadere informatie

VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS)

VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS) VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS) Voor wie? Je bent al leraar, maar je wil je onderwijsbevoegdheid uitbreiden? Dan ben je bij AP aan het juiste adres! De verkorte trajecten voor

Nadere informatie

Wat is er typisch voor de specifieke lerarenopleiding en voor LIO s? O P L E I D I N G VAK M E N T O R, D AG 3, 2 0 N O V E M B E R 2014

Wat is er typisch voor de specifieke lerarenopleiding en voor LIO s? O P L E I D I N G VAK M E N T O R, D AG 3, 2 0 N O V E M B E R 2014 Wat is er typisch voor de specifieke lerarenopleiding en voor LIO s? O P L E I D I N G VAK M E N T O R, D AG 3, 2 0 N O V E M B E R 2014 Situering van een LIO-traject Geïntegreerde Lerarenopleiding, GLO

Nadere informatie

POP Martin van der Kevie

POP Martin van der Kevie Naam student: Martin van der Kevie Studentnr.: s1030766 Studiefase: leerjaar 1 Datum: 18 okt 2009 Interpersoonlijk competent Overzicht wat leerlingen bezig houdt dit kun je gebruiken tijdens de les. Verder

Nadere informatie

LIO: Leraar in opleiding (is een specifieke vorm van SLO, voor wie al les geeft, zie verder voor meer details)

LIO: Leraar in opleiding (is een specifieke vorm van SLO, voor wie al les geeft, zie verder voor meer details) Wat is de betekenis van de volgende afkortingen? LIO: Leraar in opleiding (is een specifieke vorm van SLO, voor wie al les geeft, zie verder voor meer details) SLO: specifieke lerarenopleiding (normale

Nadere informatie

De specifieke lerarenopleiding

De specifieke lerarenopleiding geëngageerd onderzoekend communicatief talent ontwikkelend vakdeskundig leerling gericht samenwerkend De specifieke lerarenopleiding dynamisch leergierig master Jij bent... inspirerend creatief toekomstgericht

Nadere informatie

Didactische Competentie Stage SLO. Infomoment stage 27 mei 2016

Didactische Competentie Stage SLO. Infomoment stage 27 mei 2016 Didactische Competentie Stage SLO Infomoment stage 27 mei 2016 Infomoment stage 1. Voor je ermee begint 2. Je eigenlijke stage 3. Achteraf 2 1. Voor je ermee begint 1. Basisinformatie Geen educatief verlof

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Specifieke Lerarenopleiding_SLO

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Specifieke Lerarenopleiding_SLO ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding Specifieke

Nadere informatie

Infosessie Specifieke Lerarenopleiding. 17 maart 2017

Infosessie Specifieke Lerarenopleiding. 17 maart 2017 Infosessie Specifieke Lerarenopleiding 17 maart 2017 1. Waarom kiezen voor een lerarenopleiding Je bent goed in je vak en ziet een loopbaan in het onderwijs wel zitten? Diploma van leraar is in het secundair

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Medewerker reisbureau / touroperator modulenaam Inleiding in de toeristische sector code module C1 goedkeuring door aantal lestijden 40 studiepunten datum goedkeuring structuurschema

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Talen modulenaam Spaans Richtgraad 4: niveaus 9 en 10 (ERK = Effectiveness) code module 6046/6047 en 6048/6049 goedkeuring door aantal lestijden 120/jaar studiepunten datum goedkeuring

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding modulenaam code module Talen Engels Richtgraad 2: niveau 3, 4, 5 en 6 (ERK = Threshold) 5906/5907 en 5908/5909 en 5910/5911 en 5912/5913 goedkeuring door aantal lestijden 120/jaar

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Medewerker reisbureau / touroperator modulenaam Sectorspecifieke informatie- en reservatiesystemen code module D2 goedkeuring door aantal lestijden 40 studiepunten datum goedkeuring

Nadere informatie

Formulier 0: verwachtingen

Formulier 0: verwachtingen OBSERVATIESTAGE Formulier 0: verwachtingen SLO Geschiedenis KU Leuven Identificatie student lector vakmentor(en) Verwachtingen Dit formulier beantwoord je voor het begin van de eerste lesobservatie. Let

Nadere informatie

ECTS- FICHE. centrum CVO Horito Campus Blairon

ECTS- FICHE. centrum CVO Horito Campus Blairon HBO 5 Orthopedagogie ECTS- FICHE ECTS-Fiche Werken met netwerken Code: 11525 Cluster: Academiejaar: 2016 2017 Studietijd: 40 lestijden Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: mogelijk Onderwijstaal: Nederlands

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Talen modulenaam Spaans Richtgraad 3: niveau 7 en 8 (ERK = Vantage) code module 6014/6015 en 6016/6017 goedkeuring door aantal lestijden 120/jaar studiepunten datum goedkeuring

Nadere informatie

Academiejaar 2014/2015. Studeren combineren. bachelor Kleuter- en lager onderwijs. Flextrajecten. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2014/2015. Studeren combineren. bachelor Kleuter- en lager onderwijs. Flextrajecten. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 Studeren combineren bachelor Kleuter- en lager onderwijs Flextrajecten Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor kleuter- en lager onderwijs FLEXTRAJECTEN Altijd al gedroomd

Nadere informatie

ECTS-fiche 2015-2016. 6 Theorie 5 Praktijk 1 Praktijkgerichte 0,4 onderwijsactiviteiten (PO) Preservicetraining(PT) 0,6

ECTS-fiche 2015-2016. 6 Theorie 5 Praktijk 1 Praktijkgerichte 0,4 onderwijsactiviteiten (PO) Preservicetraining(PT) 0,6 ECTS-fiche 2015-2016 MODULE Psycho-pedagogische competentie (PPC) Stationsstraat 36 3590 Diepenbeek tel 011 350429 fax 011 350428 e-mail info@cvolimlo.be www.cvolimlo.be Studieomvang (studiepunten) 6 Theorie

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 identificatie opleiding MEDEWERKER REISBUREAU/ TOUROPERATOR modulenaam Zakelijk Nederlands code module A1 goedkeuring door aantal lestijden 60 studiepunten 300 datum goedkeuring structuurschema / volgtijdelijkheid

Nadere informatie

STUDIEFICHE HBO5. identificatie

STUDIEFICHE HBO5. identificatie identificatie opleiding Marketing modulenaam Algemene marketing - marketing management code module A5A goedkeuring door aantal lestijden 120 studiepunten datum goedkeuring structuurschema / volgtijdelijkheid

Nadere informatie

Onderwijs en Maatschappij (OMA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X

Onderwijs en Maatschappij (OMA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X MODULE Onderwijs en Maatschappij (OMA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X Aantal studiepunten

Nadere informatie

Mogelijkheden tot differentiatie binnen de SLO voor (toekomstige) leraren die (willen) werken met laaggeschoolde volwassenen

Mogelijkheden tot differentiatie binnen de SLO voor (toekomstige) leraren die (willen) werken met laaggeschoolde volwassenen Mogelijkheden tot differentiatie binnen de SLO voor (toekomstige) leraren die (willen) werken met laaggeschoolde volwassenen Voorstelling resultaten ENW SoE 2008/7 Aanleiding/ Algemeen doel Aanleiding/

Nadere informatie

Nascholing voor leerkrachten is tijdig inschrijven

Nascholing voor leerkrachten is tijdig inschrijven Nascholing 27 november 2012 NAS-121127-DOC-GCO Boudewijnlaan 20/21 1000 Brussel Nascholing voor leerkrachten is tijdig inschrijven Beste leerkracht Begin juni kondigden we het POV-nascholingsaanbod aan

Nadere informatie

Inhoud: Opdracht 1 pagina 2 Opdracht 2 pagina 3 Opdracht 3 pagina 4 Opdracht 4 pagina 5 Opdracht 5 pagina 6

Inhoud: Opdracht 1 pagina 2 Opdracht 2 pagina 3 Opdracht 3 pagina 4 Opdracht 4 pagina 5 Opdracht 5 pagina 6 Leerwerkplan leerjaar 2 2007 2008 Handtekening instituutbegeleider Naam student : Erik Postema Student nummer : 1006851 Klas : DLO2 metaal Opmerkingen werkplekbegeleider Opmerkingen en eindoordeel instituutbegeleider

Nadere informatie

GROEIDOSSIER Praktijk SOV

GROEIDOSSIER Praktijk SOV GROEIDOSSIER Praktijk SOV 2016 2017 Arteveldehogeschool Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Kattenberg 9 B-9000 Gent Tel.: 09 234 82 70 Fax: 09 234 80 01 www.arteveldehogeschool.be/oso/stage

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding MEDEWERKER REISBUREAU/TOUROPERATOR modulenaam Zakelijke communicatie in een tweede vreemde taal 2 code module A5 goedkeuring door 15/09/2016 aantal lestijden 80 studiepunten structuurschema

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Didactische competentie stage 2

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Didactische competentie stage 2 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding SLO Module Didactische competentie stage 2 Code E5 DCS2 Lestijden 40 Studiepunten 6 Ingeschatte totale 90 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen

Nadere informatie

GEPERSONALISEERD TRAJECT SLO CVO HIK Geel

GEPERSONALISEERD TRAJECT SLO CVO HIK Geel GEPERSONALISEERD TRAJECT SLO CVO HIK Geel 1. Inleiding De modules van de SLO bestaan uit een component theorie, opleidingspraktijk (OP) en preservicepraktijk (PP). Er wordt zelden een vrijstelling verleend

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding

Specifieke lerarenopleiding Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules. Algemene informatie De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting.

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 identificatie opleiding Wijnkenner modulenaam Degustatie Franse wijnen code module 9648 goedkeuring door aantal lestijden 80 studiepunten datum goedkeuring structuurschema / volgtijdelijkheid link: inhoud

Nadere informatie

Wegwijzer vakdidactische opdrachtenstage

Wegwijzer vakdidactische opdrachtenstage SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Wegwijzer vakdidactische opdrachtenstage 1 Inleiding 1.1 Opzet en doel van de vakdidactische opdrachtenstage De vakdidactische opdrachtenstage vormt een aanvulling op de instap-

Nadere informatie

(Gedeeltelijk) afstandsonderwijs in SLO.

(Gedeeltelijk) afstandsonderwijs in SLO. (Gedeeltelijk) afstandsonderwijs in SLO. 05 doelgroep BaKO BaLO BaSO SLO tijdperspectief : week maand semester opleiding traject regulier werk opleidingsonderdeel: vak p e d stage Uitdaging Doel Aanpak/oplossing

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 identificatie opleiding Wijnkenner modulenaam Degustatie wereldwijnen code module 9649 goedkeuring door aantal lestijden 80 studiepunten datum goedkeuring structuurschema / volgtijdelijkheid link: inhoud

Nadere informatie

Basiseducatie LEERGEBIED INFORMATIE EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

Basiseducatie LEERGEBIED INFORMATIE EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE RLLL/EXT/ADV/004bijl003 Basiseducatie LEERGEBIED INFORMATIE EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE Zwevende Module ICT (Ontwerp) Versie 1.0 Pagina 1 van 1 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 15 Januari

Nadere informatie

1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs

1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs 1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs Het Vlaams parlement legde de basiscompetenties die nagestreefd en gerealiseerd moeten worden tijdens de opleiding vast. Basiscompetenties zijn een

Nadere informatie

Infobrochure Specifieke Lerarenopleiding

Infobrochure Specifieke Lerarenopleiding Infobrochure Specifieke Lerarenopleiding www.deoranjerie.be info@deoranjerie.be www.specifiekelerarenopleiding.be Infobrochure Specifieke Lerarenopleiding CVO De Oranjerie Pagina 1 Inhoudsopgave Voorwoord...

Nadere informatie

Bijlage 4: stage-info voor directie en mentoren.

Bijlage 4: stage-info voor directie en mentoren. www.cvovivo.be/stage 1 Stagebegeleiders Nele Ostyn 0494 65 78 70 nele.ostyn@cvovivo.be Julie Foulon 0475 81 82 02 julie.foulon@cvovivo.be Joke Verfaille 0497 30 90 35 joke.verfaille@cvovivo.be Basiscompetenties,

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Medewerker Reisbureau/Touroperator modulenaam ICT toepassingen voor een medewerker reisbureau/touroperator code module D1 goedkeuring door aantal lestijden 40 studiepunten datum

Nadere informatie

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Deze lijst is het onderzoekresultaat van een PWO-traject binnen de lerarenopleidingen van de KAHO Sint-Lieven,

Nadere informatie

. : WAT JE MOET WETEN... VOOR EEN GOEDE STAGE

. : WAT JE MOET WETEN... VOOR EEN GOEDE STAGE . : WAT JE MOET WETEN... VOOR EEN GOEDE STAGE Bachelor in het Onderwijs: secundair onderwijs 1. Hoeveel weken loop je stage?... 1 2. Door wie word je begeleid?... 2 3. Wat wordt er van je verwacht?...

Nadere informatie

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING ONTHAALBROCHURE - VADEMECUM SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING CVO COOVI 1. Beroepsprofiel Alle lerarenopleidingen zijn gebaseerd op dezelfde set van basiscompetenties die een leraar moet bezitten. Ze leiden

Nadere informatie

BaCHeLor Na BaCHeLor in HeT onderwijs BUiTeNgeWooN onderwijs

BaCHeLor Na BaCHeLor in HeT onderwijs BUiTeNgeWooN onderwijs BaCHeLor Na BaCHeLor in HeT onderwijs BUiTeNgeWooN onderwijs brugge 2014-2015 profiel Wie mag de banaba buitengewoon onderwijs) volgen? 1. Iedereen met een bachelor kleuteronderwijs, lager of secundair

Nadere informatie

Betreft: Praktijk 3 de jaar Bachelor Lager Onderwijs. Beste mentor

Betreft: Praktijk 3 de jaar Bachelor Lager Onderwijs. Beste mentor Groep lerarenopleiding - Kleuter- en lager onderwijs Campus Oude Luikerbaan, Oude Luikerbaan 79, 3500 Hasselt - T 011 18 05 00 Betreft: Praktijk 3 de jaar Bachelor Lager Onderwijs Het is eind mei. Het

Nadere informatie

Wegwijzer Instapstage

Wegwijzer Instapstage SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Wegwijzer Instapstage 1. Inleiding Tijdens de Instapstage maak je verder kennis met het functioneren als vakleraar. Je voert de Instapstage samen met een duopartner uit. Studenten

Nadere informatie

CVO Crescendo Leopoldstraat Mechelen T

CVO Crescendo Leopoldstraat Mechelen T CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Infobrochure 2016-2017 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 WAT IS DE SPECIFIEKE

Nadere informatie

infobrochure methodeonderwijs De Lotus

infobrochure methodeonderwijs De Lotus infobrochure methodeonderwijs De Lotus Mosselerlaan 62 3600 GENK 089 35 16 21 directie.middenschool@gocampusgenk.be Inhoudsopgave Inleiding Zelfgestuurd leren Kernteam Kringgesprek Coöperatieve werkvormen

Nadere informatie

Leraar worden. an het? Hoe dan? aar moet ik op letten?

Leraar worden. an het? Hoe dan? aar moet ik op letten? Leraar worden an het? Hoe dan? aar moet ik op letten? Ja, het kan! Via de Specifieke Lerarenopleiding (SLO) 15.12.2014 SOLLICITATIESEMINA RIE 2 Met je masterdiploma MC/V/T én het diploma van leraar (SLO)

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Talen modulenaam Spaans Richtgraad 1: niveau 1 en 2 (ERK = Breakthrough) code module 5870/5871 en 5872/5873 goedkeuring door aantal lestijden 120/jaar studiepunten datum goedkeuring

Nadere informatie

Stagehandleiding Specifieke LerarenOpleiding. Algemene stagehandleiding

Stagehandleiding Specifieke LerarenOpleiding. Algemene stagehandleiding Stagehandleiding Specifieke LerarenOpleiding Algemene stagehandleiding Academiejaar 2016-2017 STAGEHANDLEIDING Specifieke LerarenOpleiding Vrije Universiteit Brussel Inhoudstafel 1. De specifieke lerarenopleiding...

Nadere informatie