SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING"

Transcriptie

1 STUDIEGIDS - VADEMECUM SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING CVO COOVI

2 INHOUDSOPGAVE DEEL 1: ALGEMENE OPLEIDINGSINFO p Specifieke Lerarenopleiding (SLO): voor wie? 1.2 Beroepsprofiel en basiscompetenties 1.3 Visie van de opleiding 1.4 Brussels Expertisenetwerk Onderwijs (BEO) DEEL 2: OPLEIDINGSPROGRAMMA p Welke modules volg je? 2.2 Hoe is de theorie en de praktijk verdeeld over de opleiding? 2.3 Welke opleidingstrajecten zijn er? 2.4 Wat leer je in de verschillende modules? DEEL 3: PRAKTISCHE INFO EN ORGANISATIE p Waar en wanneer kan ik de opleiding volgen? 3.2 Taalcoaching en studie- en trajectbegeleiding 3.3 Vrijstellingen op basis van EVK-EVC 3.4 Voorzieningen 3.5 Nog een vraag? DEEL 4: MODULESPECIFIEKE INFO (1 e SEMESTER) p.24 2

3 DEEL 1: ALGEMENE OPLEIDINGSINFO 1.1 Specifieke Lerarenopleiding (SLO): voor wie? Vanaf 1 september 2009 bestaan er nog slechts twee soorten lerarenopleidingen: de geïntegreerde lerarenopleiding (Prof. bacheloropleiding) en de Specifieke Lerarenopleiding. De Specifieke Lerarenopleiding (decreet lerarenopleiding, december 2006, voorheen de D-cursus, GPB- en aggregatieopleiding) richt zich hoofdzakelijk tot personen die leraar willen worden. Hoewel eerder afgestemd op het secundair onderwijs, richt de opleiding zich ook tot (toekomstige) lectoren van het hoger onderwijs en leraren en lectoren van het volwassenenonderwijs. Toelatingsvoorwaarden Om tot de specifieke lerarenopleiding te worden toegelaten, dien je te beschikken over een diploma secundair onderwijs, een diploma van het hoger onderwijs of een gelijkwaardig verklaard diploma. Wie geen diploma secundair onderwijs behaald heeft, kan worden toegelaten tot de specifieke lerarenopleiding na het volgen van een brugprogramma van één semester. De opleiding richt zich specifiek tot personen die al in het bezit zijn van een basisdiploma (hoger onderwijs) en/of die een aantal jaren beroepservaring hebben in een bepaald vakgebied (diploma secundair of niet-secundair onderwijs). Dit betekent dat kandidaat-cursisten bij aanvang van de opleiding vaak een (voltijdse) job hebben tijdens de normale werkuren, al dan niet reeds in het onderwijs. De SLO leidt tot het diploma van leraar. Dit diploma geeft bevoegdheid om les te geven. Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming bepaalt op grond van jouw bekwaamheidsbewijs (basisdiploma en/of beroepservaring + BPB: je behaalde diploma van leraar) welke vakken je mag geven binnen welke onderwijsniveaus. Dit zal voor elke cursist binnen de opleiding anders zijn. Via de website van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming kan je opzoeken voor welke vakken (en ambten) je in het secundair onderwijs in aanmerking komt op basis van jouw bekwaamheidsbewijs: Een ondersteunende handleiding hierbij vind je op onze website. 3

4 1.2 Beroepsprofiel en basiscompetenties Alle lerarenopleidingen zijn gebaseerd op dezelfde set van basiscompetenties die een leraar moet bezitten. Ze leiden tot hetzelfde diploma van leraar. Je vindt de basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs op: De specifieke lerarenopleiding (SLO) leidt op tot het beroep van leraar. Kort samengevat word je in de opleiding voorbereid om binnen het beroep van leraar verschillende functies op te nemen en de juiste beroepshoudingen te vertonen. Je kan optreden als: Inhoudelijk expert Opvoeder Begeleider van leerprocessen Begeleider van ontwikkelingsprocessen Lid van een schoolteam Organisator Innovator en onderzoeker Partner van de ouders Partner van externen Lid van de onderwijsgemeenschap Cultuurparticipant Beroepshoudingen: Beslissingsvermogen Relationele gerichtheid Kritische ingesteldheid Leergierigheid Organisatievermogen Zin voor samenwerking Verantwoordelijkheidszin Flexibiliteit 4

5 1.3 Visie van de opleiding Wanneer je je inschrijft in de specifieke lerarenopleiding aan het CVO COOVI, stap je niet alleen een opleiding binnen, maar ook een school en centrum met een visie en een missie. De missietekst van CVO COOVI kan je nalezen op: De SLO legt dan ook een aantal specifieke accenten om de visie en missie van de school in de praktijk om te zetten. De specifieke lerarenopleiding van CVO COOVI beschrijft de onderwijsvisie aan de hand van volgende 3 pijlers: 1. Competentiegericht onderwijs De opleiding streeft er naar competentiegericht op te leiden, waarbij competenties een samengaan van kennis, vaardigheden en attitudes zijn; geïntegreerd opleiden dus waarbij de persoonlijke ontwikkeling van elke cursist centraal staat. 2. Gelijke onderwijskansen, diversiteit en emancipatorisch onderwijs De opleiding benadert elke cursist individueel en tracht aan specifieke noden tegemoet te komen. Op die manier wordt er voor gezorgd dat iedere cursist, ongeacht zijn achtergrond, gelijke kansen krijgt om de opleiding succesvol af te ronden. Niet alleen diversiteit binnen deze opleiding staat centraal, de cursist wordt tijdens de opleiding eveneens voorbereid op diversiteit in de klas. De opleiding tracht cursisten op te leiden die flexibel zijn en die weten om te gaan met diversiteit en interculturalisering. 3. Interactief en vernieuwend onderwijs Via het gebruik van moderne media, tracht de opleiding tegemoet te komen aan de noden van het werkveld. Cursisten worden opgeleid aan de hand van deze middelen, waardoor zij ook later in de praktijk sneller naar deze media zullen grijpen. Tevens is het de manier om op 5

6 een meer dynamische wijze vorm te geven aan het lesgebeuren. Verder zijn volgende aspecten uit de missie en visie van CVO COOVI ook duidelijke thema s waar de lerarenopleiding zijn steentje toe wil bijdragen: Tewerkstelling, arbeidsmarktafstemming en herwaarderen van knelpuntenberoepen Sinds kort is ook het beroep van leraar een knelpuntberoep. Vooral in onze grootstedelijke context Brussel, mag het duidelijk zijn dat er een groot tekort is aan leraren. Daarenboven is er de grote uitval van beginnende leraren. Dankzij het groot aandeel stages binnen de opleiding die specifiek gericht zijn op en in samenspraak met de arbeidsmarkt ontwikkeld, wordt de cursist optimaal voorbereid op de latere inschakeling op de arbeidsmarkt. De opleiding heeft een goede samenwerking en nauwe contacten met de arbeidsmarkt, wat de cursist in staat stelt gemakkelijk een stageplaats te vinden, maar ook zijn kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Daarenboven volgt elke cursist een deel van de stage in een Brusselse school, waardoor cursisten goed worden voorbereid op de specifieke eisen van een leraar in een grootstedelijke context. Voor cursisten die reeds een opdracht hebben binnen het onderwijs, bestaat er het LIOtraject, waarbij zij de stage opdrachten op de werkplek kunnen uitvoeren. (zie verder: opleidingsprogramma). Doelgroepenbeleid De opleiding richt zich tot een zeer divers publiek, zowel in leeftijd, diploma als achtergrond, met specifieke aandacht voor een aantal doelgroepen. Zo gaat er specifieke aandacht naar allochtone cursisten, omdat wij geloven dat allochtone leraren een rolmodel kunnen zijn binnen het Brussels onderwijs. Verder krijgen ook langdurig werklozen die zich willen omscholen tot leerkracht extra aandacht binnen de opleiding. Cursisten die nog geen diploma hoger secundair onderwijs behaalden, kunnen na afronding van het specifiek opgestelde opstaptraject in de opleiding instromen. Verder worden cursisten ook ondersteund in taalvaardigheid via diverse initiatieven, aangezien taal het instrument bij uitstek van een leraar is. Flexibiliteit, diversiteit en interculturalisering Door het aanbieden van verschillende opleidingstrajecten doet de opleiding een voorstel naar verschillende doelgroepen. Afhankelijk van de situatie en de achtergrond van de cursist, is er een passend traject. Hier kan van afgeweken worden volgens de flexibele leerwegen, zodat elke cursist een opleiding op maat kan volgen. 6

7 Aangezien de opleiding modulair is opgebouwd, is de flexibiliteit maximaal gehouden. Enkel binnen het didactisch luik is volgtijdelijkheid bepaald, wat betekent dat de modules in een bepaalde volgorde afgewerkt dienen te worden. Als school in Brussel trachten we ook ons steentje bij te dragen in de bevordering van samenleven in diversiteit. Competenties erkennen en certificeren Binnen de opleiding erkennen wij dat cursisten door vorige ervaringen of bijscholingen bepaalde competenties reeds hebben opgedaan. Via het vrijstellingenbeleid en de bijhorende vrijstellingstoetsen trachten we na te gaan waar het volgen van een bepaalde module voor een bepaalde cursist overbodig is. De cursist kan dus op basis van elders verworven competenties en/of elders verworven kwalificaties een aanvraag tot vrijstelling indienen. Maatschappelijke integratie en persoonlijke ontwikkeling De opleiding benadert alle cursisten individueel en tracht aan specifieke noden tegemoet te komen. Op die manier haalt de opleiding een hoog slaagpercentage, waarbij elke afgestudeerde de nodige competenties bezit om een succesvolle loopbaan in het onderwijs aan te gaan. 1.4 Brussels Expertisenetwerk Onderwijs (BEO) CVO COOVI maakt samen met de Vrije Universiteit Brussel en de Erasmushogeschool Brussel deel uit van BEO. Dit samenwerkingsverband stelt een verbetering van de kwaliteit van alle partners voorop via de uitwisseling en gezamenlijke ontwikkeling van expertise. Concreet werken de partners samen op het vlak van vakdidactisch onderzoek, de organisatie van stages, de gemeenschappelijke vorming van mentoren, het uitwisselen van personeel, de organisatie van externe kwaliteitszorg, het gezamenlijk benutten van infrastructuur, enz. Voor de periode zet BEO ook sterk in op taal en diversiteit in de grootstedelijke (Brusselse) onderwijscontext. 7

8 DEEL 2: OPLEIDINGSPROGRAMMA De specifieke lerarenopleiding vervangt de vroegere D-cursus, GPB- en aggregatieopleiding. Uitbreiding van de praktijkcomponent is daarbij de grootste vernieuwing. De SLO is een opleiding van 60 studiepunten waarvan 30 voor het theoretische gedeelte en 30 voor de praktijkcomponent. De opleiding wordt modulair georganiseerd en omvat in totaal 720 lestijden. De modules kunnen los van elkaar gevolgd worden. Elke module wordt bekrachtigd met een deelcertificaat. Als je alle modules succesvol hebt doorlopen, behaal je het diploma van leraar. 2.1 Welke modules volg je? Het structuurschema van de opleiding wordt opgebouwd a.d.h.v. verschillende competentiedomeinen. Elk competentiedomein bestaat uit een aantal modules die elk één semester of kwartaal duren. Een cursist slaagt voor de opleiding wanneer alle modules met succes zijn doorlopen. Het structuurschema staat voor een totaal van 60 studiepunten en 720 lestijden. A/ OPSTAP: 15 studiepunten De OPSTAP van 15 studiepunten vormt een brugtraject voor cursisten die niet beschikken over een diploma secundair onderwijs of cursisten in het SLOM-traject (zie verder: verschillende opleidingstrajecten). In die zin behoort het niet tot de eigenlijke lerarenopleiding. De opstapmodules kunnen echter ook hun nut bewijzen i.f.v. het geïntegreerd taalbeleid van de opleiding. Indien via screening of permanente evaluatie blijkt dat taalremediëring noodzakelijk is, kan een cursist via de vakgroep of trajectbegeleider het advies krijgen 1 of meerdere taalvaardigheidsmodules te volgen. B/ Maatschappelijke en beroepsgerichte competentie: 6 studiepunten Bestaat uit de modules Onderwijs en maatschappij en Leraar en verantwoordelijkheden (elk 3 studiepunten) C/ Psycho-Pedagogisch organisatorische competentie: 18 studiepunten Bevat de modules Communicatie en overleg (6 studiepunten), Leerlingenbegeleiding (3 studiepunten), Klasmanagement (3 studiepunten) en Onderwijspsychologie (6 studiepunten) D/ Didactische competentie: 36 studiepunten Dit luik wordt gevolgd door cursisten die nog geen onderwijsopdracht hebben en bestaat zodoende uit pre-service praktijk. Alle modules behalve Didactische competentie algemeen zijn praktijkmodules. E/ In-service training LIO: 30 studiepunten Dit luik is voorbehouden aan cursisten die reeds een onderwijsopdracht uitvoeren en is dus zodoende in-service training. Cursisten kunnen instappen na het succesvol afronden van de module Didactische competentie algemeen. 8

9 Hieronder vind je het structuurschema van de opleiding. Hierin staan de verschillende modules vermeld met aanduiding van het aantal lestijden en studiepunten per module. 9

10 2.2 Hoe is de theorie en de praktijk verdeeld over de opleiding? Beide componenten bestaan uit 30 studiepunten. De theorie bestaat binnen alle opleidingstrajecten uit 6 modules die allen door middel van gecombineerd onderwijs 1 worden aangeboden. Het aandeel contact- en afstandsonderwijs wordt transparant gemaakt via de modulefiches (zie deel 4). THEORIEMODULES STUDIEPUNTEN Onderwijs en maatschappij OMA 3 Leraar en verantwoordelijkheden LEV 3 Communicatie en overleg COO 6 Leerlingenbegeleiding LBG 3 Klasmanagement KLM 3 Onderwijspsychologie OPS 6 Algemene didactiek DCA 6 De praktijk bestaat afhankelijk van het gevolgde opleidingstraject 2 (zie verder) uit een combinatie van opleidingspraktijk en pre-servicepraktijk (= regulier en SLOM-traject) of inservicestage (= LIO-traject). De 2 modules binnen de opleidingspraktijk worden grotendeels aangeboden via contactonderwijs. De pre-servicepraktijk bestaat uit 3 opeenvolgende stagemodules. OPLEIDINGSPRAKTIJK STUDIEPUNTEN Vakdidactische oefeningen 1 VDO1 9 Vakdidactische oefeningen 2 VDO2 6 PRE-SERVICEPRAKTIJK Vakdidactische studie VDS 3 Onderwijs-/onderzoeksopdrachten OOP 3 Vakdidactische stage OPS 9 De in-servicetraining bestaat uit 2 modules die georganiseerd worden volgens werkplekleren. 1 Bij gecombineerd onderwijs volgt de cursist deels de lessen via contactonderwijs en deels via afstandsonderwijs. 2 De opleiding voorziet in 3 verschillende opleidingstrajectentrajecten: regulier traject, LIO-traject, SLOM-traject. 10

11 IN-SERVICETRAINING STUDIEPUNTEN Professioneel handelen i/d onderwijspraktijk PHIOLIO1 15 Professioneel handelen i/d onderwijspraktijk PHIOLIO2 15 De theoretische component en de praktijkcomponent zijn in de opleiding sterk verweven en zijn complementair in het bereiken van competenties. 2.3 Welke opleidingstrajecten zijn er? De Specifieke Lerarenopleiding voorziet in 3 verschillende opleidingstrajecten telkens aangepast aan de specifieke instroom van cursisten. Zo kan je afhankelijk van jouw situatie instappen in de: Specifieke lerarenopleiding (Regulier traject) Specifieke lerarenopleiding voor leraars in opleiding (LIO-traject) Specifieke lerarenopleiding op maat (SLOM-traject) Modeltraject Binnen elk opleidingstraject stelt de opleiding een modeltraject voorop. De opleiding raadt cursisten sterk aan de opleiding volgens het modeltraject te doorlopen. Het modeltraject werd ontwikkeld vanuit volgtijdelijkheid binnen de didactische component en een duidelijke visie op leerlijnen. Studielast wordt op die wijze evenwichtig gespreid over de hele opleiding en de graduele opbouw van competenties en attitudes wordt verzekerd. Het modeltraject voorziet bovendien dat de theorie en de praktijk steeds samen worden gevolgd. Elk semester volg je via het modeltraject een didactische én een pedagogische module(s). Afhankelijk van je eigen mogelijkheden en situatie blijft het dankzij de modulaire organisatie echter mogelijk om af te wijken van het modeltraject. Indien gewenst kan je dus zelf een afwijkende leerroute uitstippelen. Je kan ook zelf het tempo bepalen waarmee je het (model)traject afwerkt. Het traject kan gespreid worden over een langere periode, maar kan ook versneld worden gevolgd. Het versnelde traject vraagt echter wel een intensieve tijdsinvestering en werkhouding. De trajectbegeleider van de opleiding (zie deel 3) kan jou in elke situatie helpen bij het vinden van het meest geschikte traject! De verschillende opleidingstrajecten worden hierna achtereenvolgens gevisualiseerd. De blauw aangegeven didactische modules wijzen op volgtijdelijkheid. Specifieke vereisten en opmerkingen worden bij elk opleidingstraject vermeld. 11

12 2.3.1 Regulier traject ( HSO/HO zonder onderwijsopdracht.) 1ste semester 2de semester 3de semester 4de semester MODELTRAJECT DIDACTISCHE MODULES: Algemene didactiek (80lt 6STP -1 semester) Vakdidactische studie (40lt 3 STP - 1 semester) PEDAGOGISCHE MODULES: Onderwijs en maatschappij (40lt 3SP - 1ste kwartaal) Leraar en verantwoordelijkheden (40lt- 3 SP - 2 de kwartaal) DIDACTISCHE MODULES: Vakdidactische oefeningen 1(120lt 9SP - 1 semester) PEDAGOGISCHE MODULES: Communicatie en overleg (80lt 6SP - 1 semester) DIDACTISCHE MODULES: Vakdidactische oefeningen 2(80lt 6SP - 1 semester) Onderwijs-/onderzoeksopdrachten (40lt 3SP - 1 semester) PEDAGOGISCHE MODULES: Onderwijspsychologie (80lt 6SP - 1 semester) DIDACTISCHE MODULES: Vakdidactische stage (40lt 9SP - 1 semester) PEDAGOGISCHE MODULES: Leerlingenbegeleiding (40lt 3SP - 1 ste kwartaal) Klasmanagement (40lt 3SP - 2 de kwartaal) VERSNELD TRAJECT DIDACTISCHE MODULES: Algemene didactiek (80lt 6SP - 1ste kwartaal) Vakdidactische oefeningen 1 (120lt 9SP - 2 de kwartaal) Vakdidactische studie (40lt 3SP - 1 semester) PEDAGOGISCHE MODULES: Onderwijs en maatschappij (40lt 3SP - 1 ste kwartaal) Leraar en verantwoordelijkheden (40lt- 3 SP - 2 de kwartaal) DIDACTISCHE MODULES: Vakdidactische oefeningen 2 (80lt 6SP - 1 ste kwartaal) Onderwijs-/onderzoeksopdrachten (40lt 3SP - 1 semester) PEDAGOGISCHE MODULES: Communicatie en overleg (80lt 6SP - 1 semester) Onderwijspsychologie (80lt 6SP - 1 semester) DIDACTISCHE MODULES: Vakdidactische stage (40lt 9SP - 1 semester) PEDAGOGISCHE MODULES: Leerlingenbegeleiding (40lt 3SP - 1 ste kwartaal) Klasmanagement(40lt 3SP - 2 de kwartaal) 12

13 Regulier traject: toelatingsvoorwaarden en bijkomende info Toelatingsvoorwaarden: Minstens een diploma secundair onderwijs. Bijkomende info: Didactisch modules: de vooropgestelde volgorde van de modules is bindend. Pedagogische modules: de vooropgestelde volgorde van de modules is niet bindend maar wordt als model beschouwd en is te verkiezen in functie van de pedagogischdidactische leerlijn. LIO (leraar in opleiding): Indien je tijdens de opleiding in het lerarenberoep stapt, kan je overschakelen naar het Traject Specifieke Lerarenopleiding voor leraars in opleiding (LIO-cursisten) indien je aan de toelatingsvoorwaarden voldoet. Onderwijsbevoegdheid: Let op! De vakken die je later kan geven, hangen af van je basisdiploma en/of nuttige ervaring. Indien je over een secundair onderwijsdiploma beschikt binnen de onderwijsvorm ASO maar geen verdere studies hebt gevolgd, heb je geen onderwijsbevoegdheid na het volgen van de SLO-opleiding. Meer info over je onderwijsbevoegdheid op basis van diploma of nuttige ervaring kan je terugvinden op de website van het Vlaamse Ministerie van Onderwijs en Vorming (zie deel 1). Verkort traject: Let op! Het volgen van het verkort traject vraagt een zeer intensieve tijdsinvestering. Dit traject wordt dan ook enkel aangeraden indien je vb. op het moment van de opleiding geen andere job uitvoert, enz Voor meer informatie kan je steeds contact opnemen met de trajectbegeleider. (zie deel 3) 13

14 2.3.2 LIO traject ( HSO/HO met onderwijsopdracht) 1ste semester 2de semester 3de semester MODELTRAJECT DIDACTISCHE MODULES: Algemene didactiek (80lt 6SP - 1 semester) PEDAGOGISCHE MODULES: Onderwijs en maatschappij (40lt 3SP - 1 ste kwartaal) Leraar en verantwoordelijkheden (40lt- 3 SP - 2 de kwartaal) DIDACTISCHE MODULES: Professioneel handelen in de onderwijspraktijk 1 (160lt 15 SP - 1 semester) PEDAGOGISCHE MODULES: Communicatie en overleg (80lt 6SP - 1 semester) Onderwijspsychologie (80lt 6SP - 1 semester) DIDACTISCHE MODULES: Professioneel handelen in de onderwijspraktijk 2 (160lt 15 SP - 1 semester) PEDAGOGISCHE MODULES: Leerlingenbegeleiding (40lt 3SP - 1 ste kwartaal) Klasmanagement (40lt 3SP - 2 de kwartaal) VERSNELD TRAJECT DIDACTISCHE MODULES: Algemene didactiek (80lt 6SP - 1 ste kwartaal) Professioneel handelen in de onderwijspraktijk 1 (160lt 15 SP - 1 semester) PEDAGOGISCHE MODULES: Onderwijs en maatschappij (40lt 3SP - 1 ste kwartaal) Leraar en verantwoordelijkheden (40lt- 3 SP - 2 de kwartaal) Communicatie en overleg (80lt 6SP - 1 semester) DIDACTISCHE MODULES: Professioneel handelen in de onderwijspraktijk 2 (160lt 15 SP - 1 semester) PEDAGOGISCHE MODULES: Leerlingenbegeleiding (40lt 3SP - 1 ste kwartaal) Klasmanagement (40lt 3SP - 2 de kwartaal) Onderwijspsychologie (80lt 6SP - 1 semester) 14

15 LIO-traject (leraar in opleiding): toelatingsvoorwaarden en bijkomende info Toelatingsvoorwaarden: Naast de algemene voorwaarden om de Specifieke lerarenopleiding te volgen moet je om LIO te worden ook voldoen aan de volgende voorwaarden: de lerarenopleiding in de nieuwe SLO-structuur volgen de module Algemene didactiek volgen gedurende het LIO-traject een job als leraar hebben van minstens 500 uur op jaarbasis (in het secundair onderwijs, een CVO of in het deeltijds kunstonderwijs over maximaal 2 scholen verspreid) Als je aan deze voorwaarden voldoet, kan een LIO-contract worden gesloten tussen de school waar je werkt en de Specifieke lerarenopleiding, als de school waar je werkt daarmee instemt. De school engageert zich in dat geval om de leraar-in-opleiding te begeleiden en op te volgen bij het werkplekleren. Bijkomende info: Didactisch modules: de vooropgestelde volgorde van de modules is bindend. Pedagogische modules: de vooropgestelde volgorde van de modules is niet bindend maar wordt als model beschouwd en is te verkiezen in functie van de pedagogischdidactische leerlijn. LIO (leraar in opleiding): Indien je tijdens de opleiding uit het lerarenberoep stapt kan je overschakelen naar het Traject Specifieke Lerarenopleiding. Verkort traject: Let op! Het volgen van het verkort traject vraagt een zeer intensieve tijdsinvestering. Dit traject wordt dan ook enkel aangeraden indien je vb. op het moment van de opleiding het minimum aantal uren als leraar in opleiding presteert. Voor meer informatie kan je steeds contact opnemen met de trajectbegeleider. (zie deel 3) 15

16 Doorlopend taalcoaching SLOM- traject (+ Cursisten zonder diploma SO met min. leeftijd van 21 jaar) 1ste semester 2de semester 3de semester 4de semester 5de semester MODELTRAJECT Opstap taalvaardigheid 1, 2 en 3 (120lt 9SP - 1 semester) Opstap algemene vorming (80lt 6SP - 1 semester) DIDACTISCHE MODULES: Algemene didactiek (80lt 6SP - 1 semester) Vakdidactische studie (40lt 3SP - 1 semester) PEDAGOGISCHE MODULES: Onderwijs en maatschappij (40lt 3SP - 1 ste kwartaal) Leraar en verantwoordelijkheden (40lt- 3 SP - 1 ste kwartaal) DIDACTISCHE MODULES: Vakdidactische oefeningen 1 (120lt 9SP - 1 semester) PEDAGOGISCHE MODULES: Communicatie en overleg (80lt 6SP - 1 semester) DIDACTISCHE MODULES: Vakdidactische oefeningen 2(80lt 6SP - 1 semester) Onderwijs-/onderzoeksopdrachten (40lt 3SP - 1 semester) PEDAGOGISCHE MODULES: Onderwijspsychologie (80lt 6SP - 1 semester) DIDACTISCHE MODULES: Vakdidactische stage (40lt 6SP - 1 semester) VERSNELD TRAJECT Opstap taalvaardigheid 1, 2 en 3 (120lt 9SP - 1 semester) Opstap algemene vorming (80lt 6SP - 1 semester) DIDACTISCHE MODULES: Algemene didactiek (80lt 6SP - 1ste kwartaal) Vakdidactische oefeningen 1 (120lt 9SP - 2 de kwartaal) Vakdidactische studie (40lt 3SP - 1 semester) PEDAGOGISCHE MODULES: Onderwijs en maatschappij (40lt 3SP - 1 ste kwartaal) Leraar en verantwoordelijkheden (40lt- 3 SP - 2 de kwartaal) DIDACTISCHE MODULES: Vakdidactische oefeningen 2 (80lt 6SP - 1 ste kwartaal) Onderwijs-/onderzoeksopdrachten (40lt 3SP - 1 semester) PEDAGOGISCHE MODULES: Communicatie en overleg (80lt 6SP - 1 semester) Onderwijspsychologie (80lt 6SP - 1 semester) DIDACTISCHE MODULES: Vakdidactische stage (40lt 6SP - 1 semester) PEDAGOGISCHE MODULES: Leerlingenbegeleiding (40lt 3SP - 1 ste kwartaal) Klasmanagement(40lt 3SP - 2 de kwartaal) PEDAGOGISCHE MODULES: Leerlingenbegeleiding (40lt 3SP - 1 ste kwartaal) Groepsmanagement (40lt 3SP - 2 de kwartaal) 16

17 SLOM-traject (Specifieke lerarenopleiding op maat): toelatingsvoorwaarden en bijkomende info Cursisten zonder diploma secundair onderwijs met min. leeftijd van 21 jaar De opstapmodules worden gevolgd door cursisten die niet beschikken over een diploma SO en die geadviseerd worden deze modules te vervolledigen alvorens in te stromen in de specifieke lerarenopleiding (reguliere traject of traject LIO). Bijkomende informatie: Het bovenstaand traject wordt geadviseerd, maar deze personen zijn in principe niet verplicht de ondersteunende taalcoaching te volgen. Indien de cursist na het volgen van de opstapmodules zou voldoen aan de LIOvoorwaarden zou hij ook kunnen overstappen naar het LIO-traject. Verkort traject: Let op! Het volgen van het verkort traject vraagt een zeer intensieve tijdsinvestering. Dit traject wordt dan ook enkel aangeraden indien je vb. op het moment van de opleiding geen andere job uitvoert en je op dat moment ook reeds de Nederlandse taal perfect beheerst. Voor meer informatie kan je steeds contact opnemen met de trajectbegeleider. Anderstalige cursisten met een basiskennis Nederlands Dit traject voor cursisten zonder diploma SO is eveneens het modeltraject voor de SLOMcursisten. SLOM staat voor Specifieke Lerarenopleiding op Maat en werd in het leven geroepen dankzij middelen van het Federaal Impulsfonds. Het beoogt onder andere anderstaligen en laag geschoolden binnen Brussel. Ook richt het zich op cursisten die door de VDAB worden toegeleid. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om langdurig werklozen die willen omscholen tot leerkracht (aangezien leerkracht een knelpuntenberoep is) terwijl zij uitkeringsgerechtigd blijven. Het SLOM traject kenmerkt zich door extra taalondersteuning en coaching die cursisten elke week ontvangen en wil zodoende kansen geven aan personen die binnen het Brussels onderwijs een rolmodel kunnen zijn. Bijkomende informatie: Het bovenstaand traject wordt geadviseerd, maar deze personen kunnen vrijgesteld worden van de opstapmodules. Indien de cursist na het volgen van de opstapmodules zou voldoen aan de LIOvoorwaarden zou hij ook kunnen overstappen naar het LIO-traject. Hij blijft de ondersteunende taalcoaching dan wel wekelijks volgen. Verkort traject: Let op! Het volgen van het verkort traject vraagt een zeer intensieve tijdsinvestering. Dit traject wordt dan ook enkel aangeraden indien je vb. op het moment van de opleiding geen andere job uitvoert en je op dat moment ook reeds de Nederlandse taal perfect beheerst. Voor meer informatie kan je steeds contact opnemen met de trajectbegeleider. 17

18 Bijkomende toelatingsvoorwaarden indien je het SLOM-traject via VDAB wil volgen: Wens je de opleiding te volgen via VDAB, dan dien je ook te voldoen aan onderstaande bijkomende toelatingsvoorwaarden: o Werkzoekende met nuttige ervaring binnen een technische richting (bouw, elektriciteit, sanitair, ) o Werkzoekende die voldoet aan de OKOT (onderwijskwalificerende onderwijstrajecten: min. 22 jaar of min 2 jaar gestopt met voltijds onderwijs. o Geen diploma hoger onderwijs (uitzondering indien de klant zijn job niet meer kan uitoefenen door medische redenen) 2.4 Wat leer je in de verschillende modules? In deel 4 van deze studiegids vind je per module een modulefiche met extra modulespecifieke informatie. In de modulefiches vind je telkens informatie m.b.t. volgende rubrieken: Leerinhouden Doelstellingen Begin- en eindcompetenties Gecombineerd onderwijs Didactische werkvormen Studiemateriaal Evaluatie Lestijden en studiepunten 18

19 DEEL 3: PRAKTISCHE INFO EN ORGANISATIE 3.1 Waar en wanneer kan ik de opleiding volgen? De opleiding wordt aangeboden in het centrum voor volwassenenonderwijs COOVI. CVO COOVI ligt op een grote groene campus in Anderlecht, die gemakkelijk te bereiken is met de wagen of met het openbaar vervoer. Meer info m.b.t. bereikbaarheid vind je op de website. De opleiding wordt hoofdzakelijk aangeboden in avondonderwijs. Het uurrooster van de opleiding vind je terug op de website. De lessen kunnen plaats vinden op weekavonden, op zaterdagvoormiddag en afhankelijk van je traject eventueel ook op woensdag- of donderdagnamiddag. Inschrijven kan via het secretariaat. Bij inschrijving betaal je met bancontact of met opleidingscheques (www.vdab.be/opleidingscheques). Breng bij inschrijving zeker een kopie mee van je diploma. Onder bepaalde voorwaarden kan je ook vrijgesteld worden voor de betaling van het inschrijvingsgeld. Info m.b.t. de openingsuren van het secretariaat als ook info m.b.t. de inschrijvingsgelden, enz vind je op de website. 3.2 Taalcoaching en studie- en trajectbegeleiding De opleiding beschikt over een taalcoach die door elke cursist vrijblijvend kan gecontacteerd worden voor extra taalondersteuning. De taalcoach heeft spreekuur (na afspraak) in het centrum op donderdag. Daarnaast biedt de opleiding ook een aantal taalvaardigheidsmodules aan binnen de opstap. Wens je je taalvaardigheid bij te spijkeren? Vraag vrijblijvende info op het centrumsecretariaat of aan de trajectbegeleider van de opleiding. Heb je nood aan extra studiebegeleiding? Of wens je af te wijken van het modeltraject en heb je vragen bij het zelf samen stellen van een individueel leertraject? Vragen met betrekking tot extra ondersteuningsmaatregelen en trajectbegeleiding kunnen na afspraak steeds besproken worden met de trajectbegeleider van de opleiding. 3.3 Vrijstellingen op basis van EVK-EVC Je kan je opleiding versnellen via erkenning van eerder verworven kwalificaties (EVK) en/of eerder verworven competenties (EVC). Met de juiste kwalificaties en competenties kan je vrijstellingen bekomen. Een eerder verworven kwalificatie (EVK) is elk binnenlands of buitenlands studiebewijs dat aangeeft dat een formeel leertraject met goed gevolg werd doorlopen. Je moet dus een examen hebben afgelegd dat resulteerde in een formeel attest. Een eerder verworven competentie (EVC) is het geheel van kennis, inzicht, vaardigheden en 19

20 attitudes verworven door middel van leerprocessen die niet met een studiebewijs werden bekrachtigd. Zo kan je relevante beroepservaring inbrengen om een vrijstelling aan te vragen. Vrijstellingen op basis van EVK of EVC verkrijg je niet zomaar. Bij een EVK-procedure worden je behaalde kwalificaties vergeleken met de inhoud van de specifieke lerarenopleiding. Bij een EVCprocedure worden je eventuele eerder verworven competenties aan een onderzoek onderworpen. Het EVK/EVC-beleid van het centrum staat omschreven in het centrumreglement (zie website). De trajectbegeleider SLO bewaakt het correct verloop van de aanvraagprocedure EVC/EVK. De aanvraagprocedure staat gepubliceerd op de opleidingspagina van de website. De modulefiches (zie deel 4) kunnen richtinggevend zijn bij het opstellen van je aanvraagdossier. 3.4 Voorzieningen Professionele en nieuwe infrastructuur Een grondige renovatie op de campus COOVI zorgde voor een nieuwe drive en gloednieuwe of vernieuwde infrastructuur voor het centrum. De lokalen van de Specifieke Lerarenopleiding bevinden zich in gebouw 5 van de campus. De recent gerenoveerde klaslokalen zijn voorzien van alle nodige uitrusting zoals een whiteboard en meubilair dat voldoende flexibel is om verschillende didactische werkvormen toe te passen. Elk lokaal is tevens ook uitgerust met een Smartboard, een handig multimedia bord dat interactief en vernieuwend onderwijs mogelijk maakt. Het centrum beschikt ook over een studentenrestaurant free-flow dat dagelijks tijdens de lunch opengesteld wordt voor alle leerlingen, cursisten, lesgevers en personeel van de verschillende onderwijsinstellingen die huisvesten op de campus. Voor een zeer democratische prijs kunnen cursisten hier dagelijks een voorgerecht of soep, hoofdgerecht en dessert krijgen. Op de campus vind je ook de nieuwe keukentoren. Dit architecturaal hoogstandje van 60 meter hoog is een opeenstapeling van hypermoderne lokalen en leskeukens. Op de 12 de verdieping vind je een panoramisch restaurant waar iedereen mits tijdige reservatie kan genieten van een gastronomisch diner van 4 gangen met aangepaste wijnen voor een voordelige prijs. Reserveren kan via de website. De campus ligt in een groen park met vijver en bankjes, waar het vooral bij mooi weer goed vertoeven is. Er zijn ook sportgelegenheden zoals een zwembad en fitnessruimte, waar op vertoon van je cursistenkaart aan democratische prijzen gesport kan worden. 20

Specifieke lerarenopleiding Dag - zaakvakken

Specifieke lerarenopleiding Dag - zaakvakken Specifieke lerarenopleiding Dag - zaakvakken Pagina 1 van 18 Een welkom perspectief Welkom bij de lerarenopleiding van Het Perspectief, het Provinciale Centrum voor Volwassenenonderwijs. Zoals onze naam

Nadere informatie

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 De opleiding bachelor in het sociaal werk 5 Studeren in het hoger onderwijs 7 Het concept afstandsonderwijs 8 Veel gestelde vragen bij afstandsonderwijs

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN

CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN VZW VOMIL CVO VSPW-HASSELT CAMPUS DE LAZARIJ CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN Vzw VOMIL CVO VSPW-Hasselt Blijde Inkomststraat 36 3500 Hasselt Tel: 011 25 49 75 directie@vspwhasselt.be

Nadere informatie

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 Inhoudstafel Inleiding 3 I. De doelgroep 4 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 3. Hoger onderwijs in Vlaanderen 10 3.1 De bachelor-masterstructuur (bama-structuur) 10 3.2 Het studieaanbod:

Nadere informatie

Toegepaste taalkunde. Vertalen - tolken - meertalige communicatie

Toegepaste taalkunde. Vertalen - tolken - meertalige communicatie Toegepaste taalkunde Vertalen - tolken - meertalige communicatie 2013 3 Intro 4 Kiezen voor Toegepaste taalkunde 7 Opbouw 14 En verder (studeren)... 18 Studieprogramma 21 Inhoud vakken eerste jaar 30 Studieondersteuning

Nadere informatie

Sinds oktober 2013 zijn de Gentse opleidingen in de toegepaste taalkunde helemaal geïntegreerd

Sinds oktober 2013 zijn de Gentse opleidingen in de toegepaste taalkunde helemaal geïntegreerd 2014 3 Intro 5 Kiezen voor Toegepaste taalkunde 9 Opbouw 13 Internationalisering 15 En verder (studeren)... 18 Studieprogramma 21 Inhoud vakken eerste jaar 30 Studieondersteuning 32 Gewikt en gewogen 34

Nadere informatie

Maatschappelijk werk. CVO Hoger Instituut der Kempen CVO Sociale School Heverlee CVO VSPW Hasselt CVO VSPW Kortrijk Stedelijk CVO Pestalozzi

Maatschappelijk werk. CVO Hoger Instituut der Kempen CVO Sociale School Heverlee CVO VSPW Hasselt CVO VSPW Kortrijk Stedelijk CVO Pestalozzi Maatschappelijk werk Modulair stelsel - HOSP - categorie Sociaal CVO Hoger Instituut der Kempen CVO Sociale School Heverlee CVO VSPW Hasselt CVO VSPW Kortrijk Stedelijk CVO Pestalozzi 05-06/1529/N/G Deel

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Economie Toegepaste economie Handelsingenieur

Economie Toegepaste economie Handelsingenieur Economie Toegepaste economie Handelsingenieur 0 9 7 8 9 0 Intro Kiezen voor... Opbouw En verder (studeren)... Studieprogramma Inhoud vakken eerste jaar Weekschema eerste jaar Studieondersteuning Gewikt

Nadere informatie

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM 1. ONDERWIJSNIVEAUS EN -VORMEN Traditioneel zijn er drie onderwijsniveaus: het basisonderwijs, het secundair onderwijs en het hoger onderwijs. Naast deze

Nadere informatie

De lat hoog voor talen in iedere school Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken

De lat hoog voor talen in iedere school Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken De lat hoog voor talen in iedere school Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken Inhoudsopgave Woord vooraf... 2 Taal als bindmiddel... 4 1 Een concept voor een Vlaams talenbeleid... 7 1.1 Zwak of sterk

Nadere informatie

Accountancyfiscaliteit. bachelor via afstandsleren

Accountancyfiscaliteit. bachelor via afstandsleren Accountancyfiscaliteit bachelor via afstandsleren 03 Intro 04 Tewerkstellingsmogelijkheden 06 De opleiding 07 Afstandsleren 10 Programma 12 Inhoud opleidingsonderdelen 19 Studentenvoorzieningen en faciliteiten

Nadere informatie

Broederschool. Handel St-Niklaas. Informatiebrochure. Unieke groeikansen voor unieke mensen. Nieuw

Broederschool. Handel St-Niklaas. Informatiebrochure. Unieke groeikansen voor unieke mensen. Nieuw Handel Informatiebrochure Unieke groeikansen voor unieke mensen Broederschool Handel St-Niklaas Nieuw -Traject Sport (1ste graad) - Logistics (Specialisatiejaar) 1 Hallo! Ben je na het zesde leerjaar

Nadere informatie

- Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T

- Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T - Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T 2 Inhoudsopgave 3 Introductie Waarom een deeltijdopleiding TPRS? 4 Opbouw van de opleiding Contactdagen 5 Intervisie 6 Coaching 6 Stage 6 Portfolio

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS HBO5 Beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs Associate Degree

HOGER ONDERWIJS HBO5 Beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs Associate Degree HOGER ONDERWIJS HBO5 Beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs Associate Degree HBO5 Informatica-Programmeren HBO5 Informatica-Netwerkbeheer HBO5 Boekhouden-accountancy HBO5 Management Assistant

Nadere informatie

Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN. Graduaat Boekhouden. Informatiebrochure

Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN. Graduaat Boekhouden. Informatiebrochure Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN Graduaat Boekhouden Informatiebrochure Inhoud Even voorstellen: het HIK 1. Situering 2. Onze missie - Aanbod - Doelgroep - Middelen Leertraject

Nadere informatie

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Handelsingenieur in de beleidsinformatica bacheloropleiding Handelsingenieur in de beleidsinformatica faculteit toegepaste economische wetenschappen 2009 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Toegepaste

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

LOOPBAANPACT. Nota Minister Smet

LOOPBAANPACT. Nota Minister Smet LOOPBAANPACT Demografische, macro-economische evoluties, cultureel-maatschappelijke, technologische, wetenschappelijke en innovatieve evoluties zorgen voor een steeds sneller veranderende maatschappelijke

Nadere informatie

De lat hoog voor talen in iedere school Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken

De lat hoog voor talen in iedere school Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken 1 De lat hoog voor talen in iedere school Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken Inhoudsopgave Taal als bindmiddel.2 1. Een concept voor een Vlaams taalbeleid.5 2. Beleidsthema s 9 2.1 Schooltaal

Nadere informatie

Cursushandleiding De leraar, de leerling en het lesgeven OAR-PLEERLES-12. Lerarenopleiding. Instituut Archimedes Leerlijn Beroep bachelor vt / dt

Cursushandleiding De leraar, de leerling en het lesgeven OAR-PLEERLES-12. Lerarenopleiding. Instituut Archimedes Leerlijn Beroep bachelor vt / dt Lerarenopleiding Instituut Archimedes Leerlijn Beroep bachelor vt / dt Auteur Edy Ranada en Gitta Verhoeven Versie Definitief Hogeschool Utrecht Cursushandleiding De leraar, de leerling en het lesgeven

Nadere informatie

INTERNETTENPROJECT Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs INHOUD

INTERNETTENPROJECT Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs INHOUD Internettenproject gerealiseerd door de pedagogische begeleidingsdiensten van GO!, OVSG, POV, VSKO en Vocvo Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs CONCEPTUEEL KADER 2009-2010

Nadere informatie

Open leren maakt vrij

Open leren maakt vrij Instituut voor Onderwijs- en Informatiewetenschappen Academiejaar 2013-2014 Open leren maakt vrij Interdisciplinair project - Eindrapport Onderwijs op maat in de gevangenis van Antwerpen Academiejaar 2013-2014

Nadere informatie

MO - Techniek 2013/825/6/D

MO - Techniek 2013/825/6/D Basiseducatie - Leergebied MO Leerplan MO - Techniek Goedkeuringscode 2013/825/6/D Indieningdatum 2013 01 31 Leerplancommissie MO Annelies De Pelsemaeker (CBE Brussel) Aram De Ryck (CBE Zuid-Oost-Vlaanderen)

Nadere informatie

MO - Huishouding 2013/824/6/D

MO - Huishouding 2013/824/6/D Basiseducatie - Leergebied MO Leerplan MO - Huishouding Goedkeuringscode 2013/824/6/D Indieningdatum 2013 01 31 Leerplancommissie MO Annelies De Pelsemaeker (CBE Brussel) Aram De Ryck (CBE Zuid-Oost-Vlaanderen)

Nadere informatie

Opleidingsgids 2011-2012

Opleidingsgids 2011-2012 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor in het Office Management Afstudeerrichting Management Assistant Opleidingsgids 2011-2012 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde KHBO

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Algemene toelichting bij de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Toegepaste informatica aan de Katholieke Hogeschool Leuven De Katholieke Hogeschool Leuven

Nadere informatie

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4 EVC, wie doet mee? EVC INLEIDING en BRONNEN 1. WAT IS EVC 1-3 1.1 Naar een nieuw begrip van leren 1.2 Competenties versus kennis en vaardigheden 1.3 Sleutelvaardigheden 1.4 Doelstellingen in een notendop

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Opleiding: Communicatie, hbo bachelor Croho: 34405 Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Visitatiedatum: 10 mei 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, oktober 2007 2/63

Nadere informatie

Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden

Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden Met steun van het Europees Integratiefonds Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden Coördinator: Reinhilde Pulinx (SDL, UGent) Onderzoekers: Helene Marie-Lou

Nadere informatie