INFOBROCHURE SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING SCHOOLJAAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFOBROCHURE SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING SCHOOLJAAR 2014-2015"

Transcriptie

1 INFOBROCHURE SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING SCHOOLJAAR

2 INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 Structuur en duur... 3 Toelatingsvoorwaarden... 3 Organisatie van de lessen... 4 Leertrajecten Specifieke lerarenopleiding... 4 Overzicht van de opleiding Gedetailleerde beschrijving van de modules Module: Opstapprogramma OTV : Opstap taalvaardigheid (totaal 9 stp) OAV: Opstap algemene vorming (6 stp) Module: Maatschappelijke en beroepsgerichte competentie OMA: Onderwijs en maatschappij (3 stp) LEV: Leraar en verantwoordelijkheden (3 stp) Module: Pedagogisch organisatorische competentie COO: Communicatie en overleg (6 stp) BEG: Begeleiding (3 stp) KLM: Klasmanagement (3 stp) Module: Psycho- pedagogische competentie PPC: Psycho- pedagogische competentie (6 stp) Module: Didactische competentie DCA: Didactische competentie algemeen (6 stp) DCP: Didactische competentie praktijkinitiatie (9 stp) DCO: Didactische competentie oefenlessen (6 stp) DCS1: Didactische competentie stage 1 (3 stp) DCS2: Didactische competentie stage 2 (6 stp) DCS3: Didactische competentie stage 3 (6 stp) DCO en DCS3 Islam: Didactische competentie oefenlessen en stage Islam Inschrijvingen en bijkomende inlichtingen Betalingsmodaliteiten Educatief verlof Voorwaarden om tewerkgesteld te worden in het onderwijs Overige nuttige informatie

3 Algemeen De lerarenopleiding biedt de mogelijkheid tot het behalen van het diploma van leraar. Met dit diploma kan je les geven in de vakken gerelateerd aan je hoofddiploma. Het is mogelijk om met dit diploma je loopbaan uit te bouwen binnen het onderwijs. De opleiding heeft tot doel de kandidaat- leerkrachten een volledige pedagogische en didactische scholing te verschaffen, noodzakelijk voor het degelijk onderrichten van hun specialiteit. Aan de gekwalificeerden die buiten de onderwijscontext belast zijn met de vorming van personeel, biedt deze opleiding eveneens inzetbare competenties. De opleiding is competentie- en praktijkgericht. Naast het kennen is het kunnen een belangrijk criterium. De basisattitudes van een leerkracht worden ook geëvalueerd en bepalen mee of je de vereiste competenties hebt verworven. De specifieke lerarenopleiding omhelst 60 studiepunten, waarvan 30 studiepunten voor het theoretisch gedeelte en 30 studiepunten voor het praktisch gedeelte. De theoretische component wordt gedeeltelijk in contact- en afstandsleren aangeboden. Structuur en duur Afhankelijk van het behaalde diploma (lager secundair onderwijs / hoger secundair onderwijs of hoger onderwijs) duurt de opleiding minimaal 4 semesters (2 schooljaren) of minimaal 6 semesters (3 schooljaren). Elk semester duurt 20 weken. Toelatingsvoorwaarden Om toegelaten te worden tot een specifieke lerarenopleiding moet de cursist behalve voldaan te hebben aan de deeltijdse leerplicht ook nog beschikken over één van de volgende studiebewijzen: - een diploma van het secundair onderwijs; - een diploma van het hoger onderwijs; - een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. Bij ontstentenis van een dergelijke erkenning kan het centrumbestuur personen die in een land buiten de Europese Unie een diploma of een getuigschrift hebben behaald dat toelating geeft tot het hoger onderwijs in dat land, toelaten tot de inschrijving voor een specifieke lerarenopleiding. Om onze aspirant- cursisten optimaal te oriënteren en te begeleiden neemt iedere aspirant- cursist verplicht deel aan een intakeprocedure. In het onderwijs zijn er bekwaamheidsbewijzen om te bepalen welke vakken je mag geven. Als je geen diploma hoger onderwijs bezit, moet je ook 3, 6 of 9 jaar nuttige ervaring hebben (zie p.26). Het bezitten van deze nuttige ervaring is ten zeerste aangewezen bij het starten van de opleiding. Indien je nog niet de vereiste nuttige ervaring hebt, kunnen wij jou niet garanderen dat je de opleiding kunt afronden. Specifieke toelatingsvoorwaarden voor de specifieke lerarenopleidingen Indien je geen diploma secundair onderwijs behaald hebt, kan je toch toegelaten worden tot de Specifieke Lerarenopleiding als je de opstapmodules (brugprogramma) volgt. De cursisten zonder diploma secundair onderwijs worden bij de start van de specifieke lerarenopleiding geïnformeerd over hun tewerkstellingskansen als leerkracht. Hierdoor wordt vermeden dat cursisten die de specifieke lerarenopleiding gevolgd hebben, nadien niet tewerkgesteld kunnen worden in het onderwijs omdat zij niet over het vereiste basisdiploma beschikken. 3

4 Organisatie van de lessen De opleiding wordt aangeboden in het modulair onderwijs. Lessen worden gegeven op: zaterdag van u. tot maximum u. maandag- en woensdagavond van u. tot maximum u. maandagnamiddag van u. tot u. een combinatie van voorgaande lesmomenten. Elke cursist moet ook bereid zijn om minimaal 2 maal per semester aanwezig te zijn op lesactiviteiten die georganiseerd worden op dinsdag en/of donderdag. Extra lesmomenten zijn ook mogelijk indien extra ondersteuning noodzakelijk is. Een semester loopt van 1 september tot en met 31 januari of van 1 februari tot en met 30 juni (semester van 20 weken). Het deel van de opleiding georganiseerd op maandagnamiddag en op zaterdagnamiddag wordt enkel opgestart in september. Wens je dus op maandagnamiddag en maandagavond of de gehele zaterdag de opleiding te volgen dan kan je enkel in september met de opleiding starten. De andere combinaties, namelijk maandagavond/woensdagavond en woensdagavond/zaterdagvoormiddag starten zowel in september als in februari. Lesplaatsen Hasselt, Vildersstraat 28 (zaterdag, maandag- en woensdagavond) Zonhoven, Genkerbaan 84 (maandagnamiddag) Leertrajecten Specifieke lerarenopleiding Regulier traject Dit is een leertraject dat standaard wordt aangeboden. De lessen worden op zaterdag, maandagnamiddag en maandagavond en woensdagavond georganiseerd. De verdeling van lestijden en studiepunten vind je verder in Overzicht van de opleiding - > Structuurschema. Indien je geen diploma secundair onderwijs of een gehomologeerd getuigschrift bezit, moet je de opstap modules (brugprogramma) voorafgaand aan de opleiding afwerken. In volgende schema s vind je de volgorde terug van de eenheden om de reguliere trajecten te volgen: modeltraject 1: duur 4 semesters; modeltraject 2: duur 5 semesters, de belasting per semester is minder; modeltraject 3: duur 6 semesters, de belasting per semester is nog minder; modeltraject 4: duur 6 semesters, ideaal/verplicht voor mensen die moeten werken aan hun taal en/of ICT- vaardigheden. 4

5 5

6 6

7 Leraar in opleiding of LIO-traject WAT? LIO staat voor Leraar In Opleiding en betekent dat de beginnende leraar een deel van zijn lerarenopleiding volbrengt door middel van werkplekleren op de school waar men als leraar is aangesteld. Er wordt een overeenkomst afgesloten tussen de LIO, de school van tewerkstelling en het opleidingsinstituut: CVO STEP. De LIO volgt samen met de reguliere cursisten een aantal lessen op het opleidingsinstituut. De theoretische component van de modules die de SLO aanbiedt, moet de LIO ondersteunen in de uitvoering van zijn job als leerkracht. De praktijkcomponent wordt voor de LIO s zoveel mogelijk geïntegreerd in de eigen onderwijspraktijk (inservice). De LIO houdt een portfolio bij met alle taken, opdrachten, lesvoorbereidingen die verband houden met het LIO- traject. Tijdens dit traject komt de LIO- begeleider regelmatig op bezoek. De evaluatie gebeurt zowel door de cursist zelf (zelfevaluatie), de mentor als de LIO- begeleider. VOOR WIE? De LIO- baan richt zich tot leerkrachten die les geven in het secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs of volwassenenonderwijs en centra voor basiseducatie. Onze reglementering schrijft voor dat de cursist een opdracht vervult in het vereiste of het voldoende geachte diploma. Tevens mag hij maximum in drie instellingen tewerkgesteld zijn welke in een straal van maximum 50 km rond Hasselt liggen. De LIO- baan impliceert een onderwijsopdracht van minimaal 500 uren op jaarbasis, wat neerkomt op twee derde van een fulltime opdracht of bij benadering 13 uur onderwijsopdracht per lesweek. INVULLING LIO- BAAN Het leertraject van de LIO loopt over anderhalf of twee schooljaren. Dit laatste traject sluit aan bij het reguliere traject. Indien de cursist geen diploma secundair onderwijs heeft, doet hij vooraf mee aan de opstapmodules. De opleiding bestaat uit 10 modules die over minstens 3 semesters dienen gespreid te worden. De LIO- baan (module PHIOLIO1 en PHIOLIO2) loopt over 1 jaar en kan pas gestart worden als de cursist geslaagd is voor de module DCA. De LIO- baan Reguliere opleiding 1ste jaar 1 ste semester DCA + module(s) naar keuze 2 de semester DCP / DCS1 + module(s) naar keuze 2de jaar 3 de semester DCO / DCS2 + module(s) naar keuze LIO- baan DCA + module(s) naar keuze PHIOLIO 1 (DCP + deel 1 DCS1/2/3) + module(s) naar keuze PHIOLIO 2 (DCO + deel 2 DCS1/2/3) + module(s) naar keuze 4 de semester DCS3 + module(s) naar keuze Nog af te werken modules Modeltraject Modules met volgtijdelijkheid Modules zonder volgtijdelijkheid 1ste jaar 1 ste semester DCA COO, OMA en LEV 2 de semester PHIOLIO 1 PPC 2de jaar 3 de semester PHIOLIO2 BEG en KLM 7

8 Let wel: omwille van de werkdruk die je hebt als beginnend leraar, en de taaklast van de opleiding die je er bij opneemt, is het niet aan te raden om je LIO- traject te combineren met meerdere vakken die je nog moet volgen binnen het reguliere traject. De meerwaarde van de LIO- baan ligt niet zozeer in de eventuele verkorting van je studietraject, maar wel in de praktijktoets van het werkplekleren. Indien je interesse hebt om in een LIO- baan te stappen neem je best contact op met onze LIO- coördinator, Indra Beunckens. Zij zal je bij de verschillende procedures helpen step.be). Leertraject op maat In bepaalde omstandigheden kan het leertraject aangepast worden. Contacteer hiervoor het aanspreekpunt van de specifieke lerarenopleiding, Leon Timmermans step.be) en de trajectbegeleider, Els Houben step.be). 8

9 Flankerende begeleiding van de opleiding Trajectbegeleider Deze medewerker volgt jou in je leertraject. Hij/zij zal je adviseren welke modules je achtereenvolgens moet afwerken. Advies wordt verleend op afspraak ; telefonisch of per e- mail telefonisch op volgende momenten: o maandag van u. tot u. o dinsdag en donderdag van u. tot u. o zaterdag van u. tot u. of via mail : step.be Taal-, studie- en ICT-vaardigheden Iedere instromende cursist wordt op deze competenties getoetst. Deze resultaten worden tijdens het leerproces bewaard en tenslotte vergeleken met de behaalde eindcompetenties. Jij zelf gaat tijdens de opleiding het engagement aan te willen en kunnen groeien. Indien jij dit engagement niet nakomt, draag jij zelf de volledige verantwoordelijkheid voor het verloop van jouw studietraject. Wij bieden je gedurende de gehele opleiding ondersteuning aan en in bepaalde gevallen zal je het advies krijgen om één of meerdere extra modules te volgen. Het al dan niet ingaan op dit aanbod kan bepalend zijn voor het verdere verloop van je opleiding. Taalcoach Heb je extra hulp nodig om je taalvaardigheden te verbeteren dan zal de taalcoach samen met jou kijken hoe er het best kan geremedieerd worden zodat jouw slaagkansen verhogen. Studiebegeleider Leren loopt niet altijd van een leien dakje. Daarom staat de studiebegeleider ter beschikking van de cursisten om te helpen bij het ontwikkelen van de juiste studievaardigheden. Bij aanvang van de opleiding zal je worden gevraagd een online test in te vullen die peilt naar je leerstijl en je motivatie (de LEMO- test). Op basis daarvan ontvang je een individueel feedbackrapport met een overzicht van je sterke en minder sterke punten en heel wat studietips. Doorheen de hele opleiding kan dit een vertrekpunt vormen om individuele studiebegeleiding op poten te zetten. 9

10 Overzicht van de opleiding Structuurschema STRUCTUURSCHEMA SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING A OS A1 OTV1 A2 OTV2 A3 OTV3 A4 OAV OPSTAP OPSTAP TAALVAARDIGHEID 1 40 lt THEORIE 3 TOTAAL 3 OPSTAP TAALVAARDIGHEID 2 40 lt THEORIE 3 TOTAAL 3 OPSTAP TAALVAARDIGHEID 3 40 lt THEORIE 3 TOTAAL 3 OPSTAP ALGEMENE VORMING 80 lt THEORIE 6 TOTAAL 6 B MBC B1 OMA B2 LEV OPLEIDINGSMODEL SLoVo versie MAATSCHAPPELIJKE EN BEROEPSGERICHTE COMPETENTIE ONDERWIJS EN MAATSCHAPPIJ 40 lt THEORIE 3 TOTAAL 3 LERAAR EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 40 lt THEORIE 3 TOTAAL 3 CVO Brussel CVO De Vlaamse Ardennen CVO Elishout COOVI C POC PEDAGOGISCH ORGANISATORISCHE COMPETENTIE C1 COO COMMUNICATIE EN OVERLEG 80 lt THEORIE 6 TOTAAL 6 C2 BEG BEGELEIDING 40 lt THEORIE 3 TOTAAL 3 C3 KLM KLASMANAGEMENT 40 lt THEORIE 3 TOTAAL 3 CVO Horito Turnhout CVO Israëlitische scholen CVO IVO Brugge CVO MeViZa CVO Provincie Antwerpen D PPC D1 PPC SCVO Pestalozzi PSYCHO- PEDAGOGISCHE COMPETENTIE PSYCHO-PEDAGOGISCHE COMPETENTIE 80 lt THEORIE 6 TOTAAL 6 E DC E1 DCA E2 DCP E3 DCO E6 DCS3 DIDACTISCHE COMPETENTIE DIDACTISCHE COMPETENTIE ALGEMEEN 80 lt THEORIE 6 PRAKTIJK OP PP TOTAAL 6 DIDACTISCHE COMPETENTIE PRAKTIJKINITIATIE 120 lt THEORIE PRAKTIJK 9 OP 9 PP 0 TOTAAL 9 DIDACTISCHE COMPETENTIE OEFENLESSEN 80 lt THEORIE PRAKTIJK 6 OP 6 PP TOTAAL 6 DIDACTISCHE COMPETENTIE STAGE 3 40 lt THEORIE PRAKTIJK 6 OP PP 6 TOTAAL 6 E4 DCS1 E5 DCS2 DIDACTISCHE COMPETENTIE STAGE 1 40 lt THEORIE PRAKTIJK 3 OP PP 3 TOTAAL 3 DIDACTISCHE COMPETENTIE STAGE 2 40 lt THEORIE PRAKTIJK 6 OP PP 6 TOTAAL 6 F ISTL F1 PHIOLIO1 F2 PHIOLIO2 IN-SERVICE TRAINING LIO PROFESSIONEEL HANDELEN PROFESSIONEEL HANDELEN i/d ONDERWIJSPRAKTIJK i/d ONDERWIJSPRAKTIJK 160 lt 160 lt PRAKTIJK 15 OP IP 15 PRAKTIJK 15 OP IP 15 TOTAAL 15 TOTAAL 15 opstapmodule = A reguliere opleiding = B, C,D en E LIO- traject = B, C, D, F en van E enkel Didactische competentie algemeen Een gedetailleerde beschrijving van de modules volgt verder in dit document. 10

11 Vrijstellingenbeleid (EVC-EVK-beleid) Vanaf het schooljaar zijn we gestart met een nieuwe vrijstellingsprocedure. Deze nieuwe procedure is het resultaat van samenwerking tussen de 4 CVO s uit de regio (CVO STEP, CVO Limlo, CVO De oranjerie en CVO Lino). De vrijstellingen worden in 4 groepen verdeeld: 1. elders verworven kwalificaties (EVK) (groep 1) De EVK s leiden tot een onmiddellijke vrijstelling voor de volledige module. 2. elders verworven competenties (EVC) via opleiding (groep 2) De cursist is reeds in het bezit van een (officieel erkend) diploma. Tijdens de opleiding heeft de cursist competenties verworven die via een vrijstellingsproef kunnen erkend worden binnen de SLO- opleiding. Alle cursisten die menen in aanmerking te komen voor een vrijstelling, volgen de lessen van bij het begin van het semester tot aan de vrijstellingsproef. 3. elders verworven competenties (EVC) via opleiding (groep 3) Als je op basis van je diploma niet valt onder groep 1 of groep 2, maar je hebt door je jarenlange beroepservaring (minimaal 2 jaar relevante beroepservaring) toch bepaalde competenties bereikt, kan je een vrijstellingsdossier indienen. 4. elders verworven competenties (EVC) via gevolgde en geslaagde opleidingsonderdelen. Als je elders al met een lerarenopleiding gestart bent, kan je een dossier indienen voor een curriculumvergelijking. Het moet wel gaan om opleidingsonderdelen waarvoor je geslaagd bent. Voor de modules DCP, DCO en DCS1/2/3 worden geen systematische EVK/EVC- procedures toegepast. Voor verdere informatie, vraag naar het document Leidraad bij het indienen van een vrijstellingsdossier. Als er toch nog vragen zijn, kan je je wenden tot Ilse Vanhoutte 11

12 Gedetailleerde beschrijving van de modules Module: Opstapprogramma OTV : Opstap taalvaardigheid (totaal 9 stp) Als leraar ben je begeleider van leerlingen en ook een partner van je collega s, van de directie, van de ouders en van externen. Hiervoor moet je over de nodige taalvaardigheden beschikken. Tijdens deze modules richten we ons dan ook op een functioneel gebruik van taal (spreken, luisteren, lezen en begrijpen, schrijven van brieven, opstellen van werkbladen, ). Je moet reeds over een taalbasis beschikken die opgefrist wordt. Verder wordt er gewerkt om je zwakkere punten weg te werken en nieuwe vaardigheden aan te leren. Deze modules zijn een startpunt wat betreft je taalgebruik als leraar, en zeker geen eindpunt. In deze module worden niet alleen vaardigheden geoefend in het licht van een toekomstige functie als lesgever, maar ook in functie van het succesvol doorlopen van het opleidingsproject. Verdeling: OTV1: theoretische achtergrond OTV2: praktisch taalgebruik OTV3: ICT- vaardigheden Instapvereisten - Geen Gecombineerd onderwijs - OTV 1: 20 contacturen en afstandsonderwijs - OTV 2: 20 contacturen en afstandsonderwijs - OTV 3: 20 contacturen en afstandsonderwijs - De cursus - Extra informatie en oefeningen op Smartschool - Toegang tot SNSonline (spellingsprogramma) - Daarnaast is het wenselijk om over de volgende naslagwerken te beschikken: een verklarend woordenboek woordenlijst van de Nederlandse taal (het Groene Boekje) voor anderstaligen een vertalend woordenboek / een verklarend woordenboek NT2 - Permanente evaluatie - van de talige competentie: goed kunnen schrijven en vlot Standaardnederlands kunnen spreken Let op! Naar aanleiding van jouw resultaten behaald tijdens de intake, kan je het advies krijgen één of meerdere delen van de opstapmodule te volgen niettegenstaande je een diploma secundair onderwijs bezit. Het volgen van één of meerdere van deze modules kan gecombineerd worden met een andere module zoals Communicatie en overleg. 12

13 OAV: Opstap algemene vorming (6 stp) We streven in deze module naar een evenwicht tussen zowel competentieverwerving in realistische oefencontexten als ondersteunende kennisoverdracht en kennisverwerving. De cursisten verwerven vaardigheden om met informatiedragers om te gaan, inzichten hieruit te putten en deze adequaat te verwoorden. Belangrijke vaardigheden zijn o.a.: discussietechnieken, sociale vaardigheden, vormen en bevattelijk verwoorden van eigen mening. We willen de cursist een algemene (culturele) vorming meegeven op verschillende vlakken. De nadruk wordt gelegd op het inhoudelijk aspect en de filosofische benadering van ethische en morele kwesties, taalvaardigheid en communicatie. Instapvereisten - Om een reële kans te hebben om te slagen voor deze module moet je geslaagd zijn voor de opstapmodules taalvaardigheid. Gecombineerd onderwijs - 52 contacturen en afstandsonderwijs - Een zelfgemaakte cursus - Kranten, tijdschriften - Nieuwsberichten van radio en TV - Didactische uitstappen naar musea, tentoonstellingen en andere kunstpatrimonia - Smartschool - Schriftelijke en mondelinge eindproef - Permanente evaluatie - van de talige competentie: goed kunnen schrijven en vlot Standaardnederlands kunnen spreken Let op! OAV wordt enkel in de semester februari- juni georganiseerd. 13

14 Module: Maatschappelijke en beroepsgerichte competentie OMA: Onderwijs en maatschappij (3 stp) De nadruk in deze module ligt op de leraar als lid van de onderwijsgemeenschap en als cultuurparticipant. De cursist verwerft inzicht in het beleid, de structuur en de organisatie van het onderwijs en het opbouwen en gebruiken van een referentiekader met betrekking tot onderwijskundige thema s en ontwikkelingen, gesitueerd binnen de maatschappelijke context. Gecombineerd onderwijs - 24 contacturen en afstandsonderwijs - Cursus - Smartschool - Schriftelijke eindproef, open boek - Leraarshouding - van de talige competentie: goed kunnen schrijven en vlot Standaardnederlands kunnen spreken LEV: Leraar en verantwoordelijkheden (3 stp) De nadruk in deze module ligt op de leraar als lid van een schoolteam. Onze maatschappij, en dus ook het onderwijs, kent een toenemende regelgeving. De leerkracht dient hiermee gepast om te gaan door zich op de hoogte te stellen van de eigen rechtszekerheid en die van de leerlingen. Bovendien is het van belang weet te hebben van de wettelijke en reglementaire verantwoordelijkheden en verplichtingen met betrekking tot het lerarenberoep. Onder meer de rechten en plichten van leerlingen en leerkrachten, de aansprakelijkheid als leerkracht, de soorten bekwaamheidsbewijzen en het verloop van een loopbaan in het onderwijs worden besproken. Gecombineerd onderwijs - 24 contacturen en afstandsonderwijs - Cursus - Smartschool - Schriftelijke eindproef, open boek - Leraarshouding - van de talige competentie: goed kunnen schrijven en vlot Standaardnederlands kunnen spreken 14

15 Module: Pedagogisch organisatorische competentie COO: Communicatie en overleg (6 stp) De nadruk in deze module ligt op de leraar als partner van de ouders of verzorgers. Iedereen communiceert, maar de leerkracht is één van die mensen die een professional moet zijn op dit gebied. Er wordt van je verwacht dat je op een aangename manier een groep mensen kan toespreken. Het spreken voor een publiek wordt theoretisch benaderd en vanzelfsprekend ook geoefend. Als leerkracht moet je echter niet alleen omgaan met ouders/verzorgers, maar ook met leerlingen, collega s, directie, Deze relaties worden mee bepaald door de manier waarop je je naar anderen toe gedraagt, m.a.w. hoe je communiceert. Hoe duidelijk zijn we in de boodschappen die we aan anderen overbrengen, hoe voorkomen we misverstanden, hoe gaan we om met conflicten? Dit deel van de cursus ervaart menig cursist niet alleen als nuttig in zijn functie als leerkracht, maar ook in zijn persoonlijk leven. Gecombineerd onderwijs - 52 contacturen en afstandsonderwijs - Cursus communicatie & overleg - Extra informatie en oefeningen op Smartschool - Permanent: schriftelijke oefeningen, mondelinge oefeningen (groepswerk) - Leraarshouding - van de talige competentie: goed kunnen schrijven en vlot Standaardnederlands kunnen spreken BEG: Begeleiding (3 stp) De nadruk in deze module ligt op de leraar als partner van externen. In dit vak verwerft de cursist kennis, inzichten, vaardigheden en een zekere attitude die nodig zijn om gepaste acties te ontwerpen te bevordering van het welbevinden van de leerling. Verder worden verschillende probleemgedragingen geanalyseerd en geëxploreerd, wordt er gezocht naar manieren om het probleem individueel alsook naar de gehele klas toe aan te pakken en hoe externen jou hierbij kunnen ondersteunen. Gecombineerd onderwijs - 24 contacturen en afstandsonderwijs - Cursus - Smartschool - Permanente evaluatie - Leraarshouding - van de talige competentie: goed kunnen schrijven en vlot Standaardnederlands kunnen spreken 15

16 KLM: Klasmanagement (3 stp) De nadruk in deze module ligt op de leraar als organisator. Voor het vak klasmanagement is het belangrijk inzicht te verwerven in het leiden en begeleiden van groepen, individueel en in samenspraak met het schoolteam, om vanuit inzicht in de groepsdynamica te komen tot een optimaal leer- en leefklimaat en een efficiënt les- en dagverloop. Gecombineerd onderwijs - 24 contacturen en afstandsonderwijs - Cursus - Videomateriaal - Smartschool - Schriftelijke eindproef, open boek. Een proef die peilt naar de noodzakelijke theoretische inzichten. - Het praktijkgedeelte zal peilen naar het onderkennen van groepsdynamische processen en eveneens peilen naar de mate waarin de cursist zijn stijl van leraar- zijn kritisch kan bevragen. - Leraarshouding - van de talige competentie: goed kunnen schrijven en vlot Standaardnederlands kunnen spreken Module: Psycho-pedagogische competentie PPC: Psycho-pedagogische competentie (6 stp) De nadruk in deze module ligt op de leraar als opvoeder. De cursisten maken kennis met verschillende psycho- pedagogische concepten die ze uiteindelijk leren herkennen, observeren, interpreteren en beoordelen in de praktijk. Deze concepten hebben voornamelijk betrekking op leerprocessen van leerlingen en interactieprocessen tussen leerlingen/leerkrachten/collega s. Gecombineerd onderwijs - 48 contacturen en afstandsonderwijs - Cursus - Smartschool - Permanente, product- of procesevaluatie o.b.v. observaties, reflecties, schriftelijke proeven (noodzakelijke theoretische inzichten) en opdrachten (digitaal portfolio op smartschool voor de opdrachten) - Tussentijdse evaluatie + supervisie + opdrachten afstandsonderwijs - Groepswerk + observatieopdracht - Leraarshouding - van de talige competentie: goed kunnen schrijven en vlot Standaardnederlands kunnen spreken 16

17 Module: Didactische competentie DCA: Didactische competentie algemeen (6 stp) De nadruk in deze module ligt op de leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen en de leraar als inhoudelijk expert. De cursisten doen kennis op van didactische begrippen die nodig zijn in de klaspraktijk. Met didactische begrippen bedoelen we doelstellingen, beginsituatie, leerinhoud, didactische principes, didactische werkvormen, media en evaluatie. We vertrekken vanuit de didactische spiraal van Tielemans, werken de elementen van de spiraal uit om deze terug samen te brengen in het maken van een lesvoorbereiding. Gecombineerd onderwijs - 52 contacturen en afstandsonderwijs - Cursus - Smartschool opdracht - van de theorie: Permanente evaluatie aan de hand van opdrachten (digitaal portfolio op smartschool). - Leraarshouding - van de talige competentie: goed kunnen schrijven en vlot Standaardnederlands kunnen spreken DCP: Didactische competentie praktijkinitiatie (9 stp) Tijdens een aantal oefenmomenten in de opleiding brengen cursisten, gedurende telkens een twintigtal minuten, doelgerichte leer- en ontwikkelingsprocessen op gang voor de medecursisten. Dit gebeurt op een ervaringsgerichte, inhoudelijk correcte en stimulerende manier. In deze oefenmomenten en analysemomenten leren cursisten ook de klassieke en nieuwe media efficiënt en doelgericht gebruiken, een aangepaste methodische aanpak hanteren en de nodige proces- en productevaluatie uitvoeren. Deze momenten worden telkens grondig voorbereid door de cursisten en geëvalueerd door henzelf en de medecursisten. Dit gebeurt vooral via afstandsonderwijs, via het leerplatform smartschool. De cursisten werken ook zelfstandig aan de opdrachtenbundel DCP. Hier wordt er verder ingegaan op vakdidactiek en het innovatieve element van lesgeven. Instapvereisten - DCA: didactische competentie algemeen Gecombineerd onderwijs - 78 contacturen en afstandsonderwijs - Draaiboek module DCP - Draaiboek DCP opdrachtenbundel - Computer, internet, Smartschool - Vakspecifiek leerplan (of leerplannen) 17

18 - Er wordt enkel permanent geëvalueerd. De evaluatie bestaat uit: - permanente evaluaties van de verschillende lesmomenten voor de cursistengroep - lesvoorbereidingen, peerevaluaties, zelfevaluaties en uitgewerkte evaluatievormen - - uitwerking opdrachtenbundel - Leraarshouding - van de talige competentie: goed kunnen schrijven en vlot Standaardnederlands kunnen spreken DCO: Didactische competentie oefenlessen (6 stp) Tijdens de module oefenen de cursisten hun didactische vaardigheden in gesimuleerde omstandigheden. Dit houdt in dat er telkens een student de leiding heeft over de klasgroep van zijn medestudenten. Bij elke oefenles die de student voor de klas brengt hoort een schriftelijke voorbereiding volgens een opgelegd model. Na elke oefenles volgt een bespreking door de student zelf (zelfevaluatie), door de medecursisten (peerevaluatie) en door de docent. Instapvereisten - DCA: didactische competentie algemeen - DCP: didactische competentie praktijkinitiatie Gecombineerd onderwijs - 68 contacturen en afstandsonderwijs - Bundel SLO- module DCO: didactische competentie oefenlessen - Formulier Lesvoorbereiding - formulier voor de medecursist - Formulier Zelfevaluatie Er wordt enkel permanent geëvalueerd. Bij de evaluatie wordt rekening gehouden met: - de gegeven oefenlessen (minimum 2), rekening houdend met de progressie van de cursist- lesgever; - de lesvoorbereiding van elke les; - een evaluatie die de cursist voor elke les opstelt; - zelfevaluaties; - peerevaluaties; - attitude van de cursist tijdens de oefenlessen; - leraarshouding - evaluatie van de talige competentie: goed kunnen schrijven en vlot Standaardnederlands kunnen spreken. 18

19 DCS1: Didactische competentie stage 1 (3 stp) De stage binnen de specifieke lerarenopleiding (SLO) van CVO STEP is geclusterd in 3 eenheden: didactische competentie stage 1 (DCS1), didactische competentie stage 2 (DCS2) en didactische competentie stage 3 (DCS3). In deze modules kan de cursist kennismaken met de onderwijswereld aan de hand van opdrachten en het geven van lessen in een stageschool. In de DCS- modules is een duidelijke opbouw te herkennen: DCS1 is een observatiestage, DCS2 een observatiestage aangevuld met participerende opdrachten en DCS3 omvat de lesstage. Instapvereisten - DCA: didactische competentie algemeen - Draaiboek waarin de ganse uitleg betreffende de stage verwerkt is. - De stagiair stelt gedurende de stageperiode zelf een portfolio samen. De evaluatie gebeurt op grond van de beoordeling van de - stagemap (portfolio) - leraarshouding - talige competentie: goed kunnen schrijven en vlot Standaardnederlands kunnen spreken DCS2: Didactische competentie stage 2 (6 stp) De stage binnen de specifieke lerarenopleiding (SLO) van CVO STEP is geclusterd in 3 eenheden: didactische competentie stage 1 (DCS1), didactische competentie stage 2 (DCS2) en didactische competentie stage 3 (DCS3). In deze modules kan de cursist kennismaken met de onderwijswereld aan de hand van opdrachten en het geven van lessen in een stageschool. In de DCS- modules is een duidelijke opbouw te herkennen: DCS1 is een observatiestage, DCS2 een observatiestage aangevuld met participerende opdrachten en DCS3 omvat de lesstage. Instapvereisten - DCA: didactische competentie algemeen - Draaiboek waarin de ganse uitleg betreffende de stage verwerkt is. - De stagiair stelt gedurende de stageperiode zelf een portfolio samen. De evaluatie gebeurt op grond van de beoordeling van de - stagemap (portfolio) - leraarshouding - talige competentie: goed kunnen schrijven en vlot Standaardnederlands kunnen spreken 19

20 DCS3: Didactische competentie stage 3 (6 stp) De inhoud van de stage is opgesplitst in twee gebieden: - De luisterstage (7 lestijden) - De oefenstage (20 lestijden) Instapvereisten - DCA: didactische competentie algemeen - DCP: didactische competentie praktijkinitiatie - DCO: didactische competentie oefenlessen - DCS1: didactische competentie stage 1 - DCS2: didactische competentie stage 2 - Wanneer DCO een tijd geleden behaald is en/of dat DCO gevolgd is in een ander centrum, wordt een proefles voor een jury afgelegd, die bepaalt of de cursist onmiddellijk kan starten met DCS. - 3 bundels waarin de ganse uitleg betreffende de stage verwerkt is. - De stagiair stelt gedurende de stageperiode zelf een portfolio samen. De evaluatie gebeurt op grond van de beoordeling van de - oefenlessen - stagemap (portfolio) - leraarshouding - de talige competentie: goed kunnen schrijven en vlot Standaardnederlands kunnen spreken DCO en DCS3 Islam: Didactische competentie oefenlessen en stage Islam De specifieke lerarenopleiding van het CVO- STEP is de enige erkende lerarenopleiding voor de leerkrachten Islam in Limburg. De begeleiding tijdens de oefenlessen en de stage gebeurt door een vakspecialist vanuit de Executieve van de moslims van België (EMB). Het is aangeraden om geslaagd te zijn in de proeven van EMB alvorens DCO te starten. De cursisten leren tijdens de module DCO een aantal inhouden en technieken van de Godsdienstdidactiek aan. Deze kunnen ze aanwenden om Islamitische godsdienst aan de hand van de vernieuwde onderwijsmethoden over te brengen. De stagemodule (DCS) geeft de mogelijkheid om enerzijds ervaring op te doen in het basis- en/of secundair onderwijs en anderzijds ervaringen uit te wisselen met andere leraren Islamitische godsdienst in Limburg. Voor wie zijn deze modules geschikt? - Kandidaten die lessen Islam in het basis- of in het secundair onderwijs willen geven. - Leraren die al geslaagd zijn in de proeven van de EMB dienen een diploma lerarenopleiding te behalen in een onderwijsinstelling erkend door de EMB. Let op! DCO Islam wordt enkel in de semester september- januari georganiseerd. Nuttige informatie in verband met Islam leerkracht worden kan je vinden via volgende website:

21 Inschrijvingen en bijkomende inlichtingen Inschrijvingen voor de Specifieke lerarenopleiding kan enkel op het secretariaat in Hasselt Vildersstraat Hasselt Gebouw KTA1, ongeveer in het midden van het gebouw, trappen op, gele deur onder luifel op het einde van een lange gang. Tel step.be, opleidingscoördinator step.be, secretariaat Er kan niet telefonisch ingeschreven of gereserveerd worden. Openingsuren tijdens vakantie: De laatste week van augustus, op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van u. tot u. en zaterdag van u. tot u. Openingsuren schooldagen: Voormiddag Namiddag Avond Maandag Gesloten u. tot u u. tot u. Dinsdag Gesloten u. tot u u. tot u. Woensdag Gesloten u. tot u u. tot u. Donderdag Gesloten u. tot u u. tot u. Vrijdag Gesloten Gesloten Gesloten Zaterdag u. tot u u. tot u. Gesloten Inschrijvingsgeld LT inschrijvingsgeld Gedeeltelijke vrijstelling inschrijvingsgeld cursusgeld OTV1 Opstap taalvaardigheid ,00 12,00 6,00 OTV2 Opstap taalvaardigheid ,00 12,00 6,00 OTV3 Opstap taalvaardigheid ,00 12,00 6,00 OAV Opstap algemene vorming 80 92,00 24,00 11,00 DCA Didactische competentie algemeen 80 92,00 24,00 11,00 DCP Didactische competentie praktijkinitiatie ,00 36,00 16,00 DCO Didactische competentie oefenlessen 80 92,00 24,00 11,00 DCS 1 Didactische competentie stage ,00 12,00 6,00 DCS 2 Didactische competentie stage ,00 12,00 6,00 DCS 3 Didactische competentie stage ,00 12,00 6,00 PHIOLIO1 Professioneel handelen in de onderwijspraktijk ,00 n.v.t. 22,00 PHIOLIO2 Professioneel handelen in de onderwijspraktijk ,00 n.v.t. 22,00 COO Communicatie en overleg 80 92,00 24,00 11,00 PPC Psycho- pedagogische competentie 80 92,00 24,00 11,00 BEG Begeleiding 40 46,00 12,00 6,00 KLM Klasmanagement 40 46,00 12,00 6,00 OMA Onderwijs en maatschappij 40 46,00 12,00 6,00 LEV Leraar en verantwoordelijkheden 40 46,00 12,00 6,00 Tabel: Inschrijvingsgelden met overeenkomstige cursusgelden Basisinschrijving per semester 15,00 (onkosten smartschool, enz..) 21

22 Het inschrijvingsgeld van de opleiding is afhankelijk van het aantal eenheden die men wil volgen. Het decreet betreffende het volwassenenonderwijs voorziet voor het inschrijvingsgeld in het volwassenenonderwijs een standaardtarief van 1,15 euro per lestijd. Voor enkele specifieke categorieën van cursisten voorziet het decreet hetzij een volledige vrijstelling hetzij een gedeeltelijke vrijstelling van het inschrijvingsgeld. Volledige vrijstelling van het inschrijvingsgeld: alle cursisten met een inkomen via maatschappelijke dienstverlening of een leefloon of die ten laste zijn van één van deze categorieën; asielzoekers die materiële hulp genieten; gedetineerden; cursisten die een wachtuitkering of werkloosheidsuitkering krijgen en die een opleiding volgen die door de VDAB erkend is in het kader van een traject naar werk; niet- werkende verplicht ingeschreven werkzoekenden die nog geen recht op een wachtuitkering hebben verworven. VDAB- attest Aanvraag van een vrijstelling van het inschrijvingsgeld in het volwassenenonderwijs kan via de VDAB- website (onderdeel Mijn loopbaan vdab.be/mijn loopbaan) afgeprint worden. Verminderd inschrijvingsgeld van 0,30 euro per lestijd: cursisten met een inkomen via een wachtuitkering of een werkloosheidsuitkering voor alle opleidingen die niet gevolgd worden in een door de VDAB erkend traject naar werk of ten laste zijn van één van deze categorieën; alle cursisten die in het bezit zijn van één van de volgende attesten of die ten laste zijn van een persoon die in het bezit is van één van de volgende attesten: o een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit arbeidsongeschiktheid van ten minste 66% blijkt; o o een attest waaruit het recht blijkt op een integratietegemoetkoming aan gehandicapten; een attest waaruit de inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap blijkt; alle cursisten die gedurende twee opeenvolgende schooljaren opleiding gevolgd hebben in een Centrum voor Basiseducatie gedurende ten minste 120 lestijden en dit voorafgaand aan het schooljaar van inschrijving in een Centrum voor Volwassenenonderwijs. Vereiste documenten bij de inschrijving Een afschrift van het hoogst behaalde diploma/getuigschrift Een afschrift van het diploma secundair onderwijs Kopie van je identiteitskaart Kopie van je SIS- kaart Een recente pasfoto Cursisten die reeds met succes een aantal eenheden in een andere instelling volgden, worden verzocht bij de inschrijving de deel- attesten, behaald in de vorige instelling, mee te brengen De nodige attesten voor het bekomen van vrijstelling van inschrijvingsgeld Plafond inschrijvingsgelden per schooljaar en per opleiding Begrenzing op 575 euro inschrijvingsgeld per schooljaar en per opleiding Bijkomende informatie over vrijstellingen van inschrijvingsgelden op: step.be 22

23 Betalingsmodaliteiten Bancontact Wij vragen je liefst te betalen met bancontact of het gepast bedrag in contanten. Het centrum werkt niet met overschrijvingen. Betalen kan je uiteraard ook met opleidingscheques. Opleidingscheques werknemer Je kan betalen met opleidingscheques voor werknemer. Het voordeel bij opleidingscheques voor werknemer is dat de overheid voor de helft van het bedrag, vermeld op de cheques, tussenkomt zodat het volgen van de opleiding heel wat goedkoper wordt. Bij betaling mag het bedrag van de opleidingscheques het verschuldigde inschrijvings- /cursusgeld niet overschrijden. Indien je niet tijdig het verschuldigde inschrijvings- /cursusgeld met opleidingscheques kan betalen, moet het inschrijvings- /cursusgeld contant betaald worden. Het contant betaalde bedrag zal jou teruggestort worden na afgifte van de opleidingscheques, voor zover deze geldig zijn. Bijkomende info voor bestelling op: Opleidingscheques werkgever Je kan betalen met opleidingscheques voor werkgever. Het voordeel van opleidingscheques voor werkgever is dat de werkgever effectief maar de helft betaalt van de waarde van de cheques. Wanneer je werkgever hiervan gebruik wenst te maken, dien je dit te melden aan het secretariaat om een factuur te laten opmaken met de nodige gegevens die je dan aan je werkgever moet bezorgen. Let wel op, beide opleidingscheques kunnen niet gecombineerd worden. Bijkomende info op: (ondernemerschapsportefeuille) Educatief verlof Je werkgever kan je educatief verlof (kredieturen) verlenen. Normaal heb je daar als werknemer recht op. De opleiding geeft recht op betaald educatief verlof voor zover je minstens 4/5 tewerkgesteld bent in de privé- sector en regelmatig de lessen volgt. Bijkomende info op: 23

24 Voorwaarden om tewerkgesteld te worden in het onderwijs Algemeen geldt dat men in het secundair onderwijs een loopbaan kan uitbouwen mits men in het bezit is van: Onderwijsbevoegdheden Niveau Nuttige ervaring Bewijs diploma leraar (SLO)* Basisopleiding van 2 cycli d.i. Niet vereist vereist hoger onderwijs van het lange type universitair / academisch onderwijs Basisopleiding van 1 cyclus d.i. hoger onderwijs van het korte type Niet vereist vereist Hoger secundair technisch / beroeps / kunstonderwijs 3 jaar vereist Lager secundair technisch / beroepsonderwijs 6 jaar vereist Geen diploma 9 jaar vereist Als je nog geen diploma van leraar hebt, kan je maar voor beperkte tijd les geven, met name voor een periode gelijk aan de minimum duur van de opleiding plus 1 schooljaar. Je wordt minder bezoldigd. Daarna kan je in principe enkel lesgeven op basis van korte interims of indien de school geen kandidaat vindt die aan alle bekwaamheidsbewijzen voldoet. Meer informatie over de erkenning van nuttige ervaring: > onderwijs > edulex Overige nuttige informatie - Via website: kan je opzoeken voor welke vakken je onderwijsbevoegdheid hebt in het gewoon secundair onderwijs. - Interessante informatie voor toekomstige leerkrachten is ook te vinden via website van word leerkracht : - Interessante informatie op te zoeken via de volgende website: - VDAB.be/leerkrachtendatabank - vlaanderen.be Vragen i.v.m. onderwijsbevoegdheid: ( elke werkdag: tussen u u. en u u.) - Vragen i.v.m. onderwijs (infolijn onderwijs): bel gratis 1700 (op weekdagen tussen u u.) 24

25 Open Leercentrum Ben je op zoek naar een plek om te studeren of om rustig aan een taak te werken, alleen of in groep? Het Open Leercentrum bestaat uit een aangename werkruimte waarin permanent 4 computers met internetverbinding ter beschikking staan van de cursisten. Bovendien zal je er heel wat interessante literatuur (boeken, tijdschriften, stageportfolio s) kunnen raadplegen. Wie is wie? Een geactualiseerde versie kun je terugvinden op Smartschool - > SLO*Cursisten* 25

INFORMATIEBROCHURE. SLO Specifieke Lerarenopleiding Campus Kluizeplein - Lier

INFORMATIEBROCHURE. SLO Specifieke Lerarenopleiding Campus Kluizeplein - Lier INFORMATIEBROCHURE SLO Specifieke Lerarenopleiding Campus Kluizeplein - Lier ACADEMIEJAAR 2015-2016 Pagina 2 van 7 Specifieke Lerarenopleiding DEEL 1 Algemeen Wat is de SLO? SLO is de afkorting voor Specifieke

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding

Specifieke lerarenopleiding Rouppeplein 16 1000 Brussel 02/546.22.63 kirsten.deschrijver@lethas.be www.lethas.be Specifieke lerarenopleiding 2015-2016 Wil je leraar worden? In het secundair onderwijs of het volwassenenonderwijs?

Nadere informatie

Specifieke Lerarenopleiding Infobrochure

Specifieke Lerarenopleiding Infobrochure Specifieke Lerarenopleiding Infobrochure Centrum voor Volwassenenonderwijs Crescendo Vaartdijk 86, 2800 Mechelen Inhoud Wat is de Specifieke Lerarenopleiding?...3 Wie kan de Specifieke Lerarenopleiding

Nadere informatie

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING. Crescendo CVO Leopoldstraat Mechelen T

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING. Crescendo CVO Leopoldstraat Mechelen T Crescendo CVO Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Infobrochure 2017-2018 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 WAT IS DE SPECIFIEKE

Nadere informatie

Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING INHOUD Voor wie? Waar staan wij voor? Opleidingsstructuur en diploma Inhoud van de modules Studiepunten Studieduur en modeltraject Flexibiliteit Waar en wanneer

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding

Specifieke lerarenopleiding Rouppeplein 16 1000 Brussel 02/546.22.63 kirsten.deschrijver@cvolethas.be www.lethas.be Specifieke lerarenopleiding 2016-2017 Wil je leraar worden? Standaardtraject 2 jaar Versneld traject 1 jaar+ semester

Nadere informatie

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING NIEUW STRUCTUURSCHEMA schooljaar 2014-2015 1.Traject Specifieke Lerarenopleiding 1ste 2de 3de 4de diploma Hoger secundair onderwijs of Hoger onderwijs Algemene didactiek (80lt

Nadere informatie

Didactische competentie oefenlessen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4

Didactische competentie oefenlessen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 MODULE Didactische competentie oefenlessen A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 Aantal

Nadere informatie

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING (SLO)

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING (SLO) SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING (SLO) Word leraar! Secundair onderwijs of volwassenenonderwijs? Theorieleerkracht of zegt de praktijk jou iets meer? Wil je jouw ervaring op de arbeidsmarkt meenemen naar de

Nadere informatie

LIO: Leraar in opleiding (is een specifieke vorm van SLO, voor wie al les geeft, zie verder voor meer details)

LIO: Leraar in opleiding (is een specifieke vorm van SLO, voor wie al les geeft, zie verder voor meer details) Wat is de betekenis van de volgende afkortingen? LIO: Leraar in opleiding (is een specifieke vorm van SLO, voor wie al les geeft, zie verder voor meer details) SLO: specifieke lerarenopleiding (normale

Nadere informatie

Didactische competentie oefenlessen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4

Didactische competentie oefenlessen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 MODULE Didactische competentie oefenlessen A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 Aantal

Nadere informatie

Specifieke Lerarenopleiding

Specifieke Lerarenopleiding Specifieke Lerarenopleiding www.deoranjerie.be info@deoranjerie.be Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Wie zijn wij?... 4 1.1 Een traject dat bij je past... 4 1.2 ervaren als focus... 4 1.3 Sterk in begeleiding...

Nadere informatie

CVO Crescendo Leopoldstraat Mechelen T

CVO Crescendo Leopoldstraat Mechelen T CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Infobrochure 2016-2017 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 WAT IS DE SPECIFIEKE

Nadere informatie

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING (SLO) Infobrochure. www.cvolino.be Tel. 011/54.67.96

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING (SLO) Infobrochure. www.cvolino.be Tel. 011/54.67.96 SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING (SLO) Infobrochure www.cvolino.be Tel. 011/54.67.96 SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING (SLO) Inhoud 1. Doel van de opleiding... 2 2. Algemeen... 2 3. Structuur en duur... 2 4. Organisatie

Nadere informatie

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4 ALGEMENE INFORMATIE MODULE Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding (SLO)

Specifieke lerarenopleiding (SLO) Specifieke lerarenopleiding (SLO) Ben je enthousiast, communicatief vaardig en wil je een inspiratiebron zijn voor jongeren vandaag? Beschik je over een grote dosis vakbekwaamheid en wil je je expertise

Nadere informatie

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4 ECTS-FICHE MODULE Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester

Nadere informatie

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK Schooljaar 2016-2017 CVO Crescendo Vaartdijk 86 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 F. 015 28 20 49 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding

Specifieke lerarenopleiding Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules. Algemene informatie De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting.

Nadere informatie

Medisch administratief bediende

Medisch administratief bediende Infobrochure Medisch administratief bediende Schooljaar 2017-2018 CVO Kempen Leenhofstraat 33, 2400 Mol Tel: 014/490707 Geldig vanaf 13/11/2017 Inhoudsopgave Voorwoord... 1 De opleiding... 2 Waarom kiezen

Nadere informatie

Medisch administratief bediende

Medisch administratief bediende Infobrochure Medisch administratief bediende Schooljaar 2017-2018 CVO Kempen Leenhofstraat 33, 2400 Mol Tel: 014/490707 Geldig vanaf 10/05/2017 Inhoudsopgave Voorwoord... 1 De opleiding... 2 Waarom kiezen

Nadere informatie

De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting.

De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting. Vrijstellingsprocedure SLO De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting. Vrijstelling van een module resulteert

Nadere informatie

Vakdidactische Studie (VDS) Algemeen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4

Vakdidactische Studie (VDS) Algemeen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 MODULE Vakdidactische Studie (VDS) Algemeen A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 Aantal

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Didactische competentie stage 3

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Didactische competentie stage 3 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding SLO Module Didactische competentie stage 3 Code E6 DCS3 Lestijden 40 Studiepunten 6 Ingeschatte totale 150 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen

Nadere informatie

WORD LERAAR IN één JAAR

WORD LERAAR IN één JAAR WORD LERAAR IN één JAAR 2016-2017 2 Ben jij ook de geknipte persoon om leraar Ben je enthousiast, communicatief vaardig en wil je een inspiratiebron zijn voor de jongeren van vandaag? Beschik je over een

Nadere informatie

VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS)

VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS) VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS) Voor wie? Je bent al leraar, maar je wil je onderwijsbevoegdheid uitbreiden? Dan ben je bij AP aan het juiste adres! De verkorte trajecten voor

Nadere informatie

Onderwijs en Maatschappij (OMA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X

Onderwijs en Maatschappij (OMA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X MODULE Onderwijs en Maatschappij (OMA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X Aantal studiepunten

Nadere informatie

ONDERWIJS EN MAATSCHAPPIJ (OMA)

ONDERWIJS EN MAATSCHAPPIJ (OMA) INHOUD MODULES SLO Elke module van de specifieke lerarenopleiding bevat een theoriecomponent en een praktijkcomponent. De praktijkcomponent bestaat enerzijds uit opleidingspraktijk (= OP, praktijkgerichte

Nadere informatie

in Vlaams-Brabant en Brussel (2009-2010) Het hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs

in Vlaams-Brabant en Brussel (2009-2010) Het hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs Het hoger beroepsonderwijs in Vlaams-Brabant en Brussel (2009-2010) Het hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs in Vlaams-Brabant en Brussel www.zeevanmogelijkheden.be (2009-2010) Deze brochure

Nadere informatie

Uitwisseling zal steeds gebeuren na overleg tussen docenten, stagebegeleiders, verantwoordelijken SLO van de instellingen.

Uitwisseling zal steeds gebeuren na overleg tussen docenten, stagebegeleiders, verantwoordelijken SLO van de instellingen. Kader voor uitwisseling van docenten en studenten binnen de praktijkcomponent van de SLO en de GLO van BEO. 1. Uitgangspunten 1.1. Uitwisseling van studenten De uitwisselingsmogelijkheden zullen, binnen

Nadere informatie

CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be

CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be HBO5 ELEKTROMECHANICA Infobrochure 2016-2017 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 WAT IS HBO5 ELEKTROMECHANICA...

Nadere informatie

GEPERSONALISEERD TRAJECT SLO CVO HIK Geel

GEPERSONALISEERD TRAJECT SLO CVO HIK Geel GEPERSONALISEERD TRAJECT SLO CVO HIK Geel 1. Inleiding De modules van de SLO bestaan uit een component theorie, opleidingspraktijk (OP) en preservicepraktijk (PP). Er wordt zelden een vrijstelling verleend

Nadere informatie

Vrijstellingsbeleid SLO HIK Geel

Vrijstellingsbeleid SLO HIK Geel rijstellingsbeleid SLO HIK Geel 1. Inleiding * Je aanvraag tot vrijstelling gebeurt steeds via het aanvraagformulier, opgenomen onder punt 4. * Indien je meerdere vrijstellingen wenst aan te vragen, gebruik

Nadere informatie

Psychopedagogische Competentie (PPC) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4

Psychopedagogische Competentie (PPC) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 MODULE Psychopedagogische Competentie (PPC) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 Aantal

Nadere informatie

Infobrochure Specifieke Lerarenopleiding

Infobrochure Specifieke Lerarenopleiding Infobrochure Specifieke Lerarenopleiding www.deoranjerie.be info@deoranjerie.be www.specifiekelerarenopleiding.be Infobrochure Specifieke Lerarenopleiding CVO De Oranjerie Pagina 1 Inhoudsopgave Voorwoord...

Nadere informatie

Leraar en verantwoordelijkheden (LEV) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X

Leraar en verantwoordelijkheden (LEV) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X MODULE Leraar en verantwoordelijkheden (LEV) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X Aantal

Nadere informatie

HBO5 OFFICE MANAGEMENT. Crescendo CVO Leopoldstraat Mechelen T

HBO5 OFFICE MANAGEMENT. Crescendo CVO Leopoldstraat Mechelen T Crescendo CVO Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be HBO5 OFFICE MANAGEMENT Infobrochure 2017-2018 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. WAAROM STUDEREN

Nadere informatie

WORD LERAAR IN ÉÉN JAAR

WORD LERAAR IN ÉÉN JAAR WORD LERAAR IN ÉÉN JAAR 2017-2018 1 Ben jij ook de geknipte persoon om leraar Ben je enthousiast, communicatief vaardig en wil je een inspiratiebron zijn voor de jongeren van vandaag? Beschik je over een

Nadere informatie

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Algemene informatie De directie van het centrum kan je vrijstellingen verlenen van opleidingsonderdelen (modules). Dat betekent dat je bepaalde modules

Nadere informatie

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten)

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Module E2 Audit Plaats van de module in de opleiding: In één van de laatste modules van de opleiding leert de cursist

Nadere informatie

Creatief met talent. Een leven lang.

Creatief met talent. Een leven lang. SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING www.vti-leuven.be/volwassenenonderwijs Creatief met talent. Een leven lang. DIDACTICUSBEGELEIDER DIDACTICUSBEGELEIDER SPECIFIEKE GEDREVENENTHOUSIASTTEAMSPELERPROFESSIONELE VORMING

Nadere informatie

Psychopedagogische Competentie (PPC) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4

Psychopedagogische Competentie (PPC) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 MODULE Psychopedagogische Competentie (PPC) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 Aantal

Nadere informatie

VOOR WIE (G)EEN DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS BEZIT 2de semester

VOOR WIE (G)EEN DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS BEZIT 2de semester OPENINGSUREN SECRETARIAAT Van maandag tot en met donderdag van 14u tot 20u30 en op zaterdag van 9u tot 12u. Creo is gesloten tijdens de kerstvakantie van 25 december 2017 tot 8 januari 2018. CONTACT Creo

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding economie

Specifieke lerarenopleiding economie Specifieke lerarenopleiding economie Leuven Brussel Antwerpen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches. ECTS-Fiche Vakdidactische oefeningen 1 Code: 10374 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6

Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches. ECTS-Fiche Vakdidactische oefeningen 1 Code: 10374 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6 Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches ECTS-Fiche Vakdidactische oefeningen 1 Code: 10374 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6 Studietijd: 120 à 150 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: niet

Nadere informatie

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) kan de boekingsregels toepassen. kan personeelskosten boeken. kent de balansrubrieken

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) kan de boekingsregels toepassen. kan personeelskosten boeken. kent de balansrubrieken STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Module A1 Basis Dubbel Boekhouden Plaats van de module in de opleiding: Een eerste kennismaking met boekhouden. Na

Nadere informatie

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Algemene informatie De directie van het centrum kan je vrijstellingen verlenen van opleidingsonderdelen (modules). Dat betekent dat je bepaalde modules

Nadere informatie

Specifieke leraren - opleiding economie

Specifieke leraren - opleiding economie COMBINEER MET BACHELOR / MASTER Specifieke leraren - opleiding economie Leuven Brussel Antwerpen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit

Nadere informatie

WORD LERAAR IN ÉÉN JAAR

WORD LERAAR IN ÉÉN JAAR OPENINGSUREN SECRETARIAAT CVO VIVO KORTRIJK Van maandag tot en met donderdag van 14u tot 20u30 en op zaterdag van 9u tot 12u. VIVO is gesloten tijdens de herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie. CONTACT

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Didactische Competentie algemeen. Lestijden 80 Studiepunten 6 Ingeschatte totale

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Didactische Competentie algemeen. Lestijden 80 Studiepunten 6 Ingeschatte totale ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding SLO Module Didactische Competentie algemeen Code E1 DCa Lestijden 80 Studiepunten 6 Ingeschatte totale 150 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen

Nadere informatie

CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be

CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be HBO5 TOLK VLAAMSE GEBARENTAAL Infobrochure 2016-2017 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN...

Nadere informatie

Handleiding vrijstellingsprocedure

Handleiding vrijstellingsprocedure Nonnemeersstraat 15 9000 Gent 09 267 12 99 info@hetperspectief.net www.hetperspectief.net Specifieke lerarenopleiding Handleiding sprocedure Versie september 2016 1 Op basis van eerdere studies of eerdere

Nadere informatie

Overzicht van de ECTS-fiches voor de specifieke lerarenopleiding

Overzicht van de ECTS-fiches voor de specifieke lerarenopleiding ECTS-Fiche (uitgebreide vakfiche) 'European Credit Transfer and Accumulation System' september 2011 Overzicht van de ECTS-fiches voor de specifieke lerarenopleiding Inhoud Opstapmodule algemene vorming

Nadere informatie

Klasmanagement (KLM) A. Algemeen. Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4

Klasmanagement (KLM) A. Algemeen. Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4 MODULE Klasmanagement (KLM) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4 Aantal studiepunten 3

Nadere informatie

De competenties die prioritair aan bod komen tijdens dit opleidingsonderdeel zijn:

De competenties die prioritair aan bod komen tijdens dit opleidingsonderdeel zijn: Specifieke lerarenopleiding C ECTS-fiche opleidingsonderdeel vakdidactische oefeningen 2 Code: 10375 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6 Studietijd: 120 à 150 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling:

Nadere informatie

Ronny Sanders Pedagogisch directeur CVO VTI Brugge ronny.sanders@vtibrugge.be

Ronny Sanders Pedagogisch directeur CVO VTI Brugge ronny.sanders@vtibrugge.be Agenda 1. Korte voorstelling 2. Specifieke lerarenopleiding 3. Eénjarig traject 4. Stage 5. Faciliteiten 6. Vrijstellingenbeleid: EVC-/EVK-procedure 7. Inschrijven 8. Contact 9. Enkele data 10.Vragen?

Nadere informatie

Opleiding tot Webdesigner Schooljaar 2015-2016 Leerplan TSO 3 Webdesigner Grafische Technieken (06-07/1696/N/G)

Opleiding tot Webdesigner Schooljaar 2015-2016 Leerplan TSO 3 Webdesigner Grafische Technieken (06-07/1696/N/G) Schooljaar 2015-2016 Leerplan TSO 3 Webdesigner Grafische Technieken (06-07/1696/N/G) Inleiding De opleiding Webdesigner richt zich tot volwassenen met interesse voor een job als webdesigner/graficus.

Nadere informatie

Infobrochure cursisten Balen

Infobrochure cursisten Balen Infobrochure cursisten Balen Hoofdzetel Mol Vestiging Geel Leenhofstraat 33 Technische Schoolstraat 15 2400 Mol 2440 Geel 014/32 68 17 014/57 41 41 mol@cvo-kempen.be geel@cvo-kempen.be Vestiging Westerlo

Nadere informatie

Creatief met talent. Een leven lang.

Creatief met talent. Een leven lang. SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING www.vti-leuven.be/volwassenenonderwijs Creatief met talent. Een leven lang. DIDACTICUSBEGELEIDER DIDACTICUSBEGELEIDER SPECIFIEKE GEDREVENENTHOUSIASTTEAMSPELERPROFESSIONELE VORMING

Nadere informatie

1. CVO Lethas Brussel

1. CVO Lethas Brussel 1. CVO Lethas Brussel Onze onderwijsinstelling wordt gesubsidieerd door het departement onderwijs van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap in het kader van volwassenenonderwijs en reikt officiële

Nadere informatie

Onderwijs- en onderzoeksopdrachten (OOO) A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4

Onderwijs- en onderzoeksopdrachten (OOO) A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 Algemene informatie MODULE Onderwijs- en onderzoeksopdrachten (OOO) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester

Nadere informatie

Inhoud. ECTS Fiches (uitgebreide vakfiches) 'European Credit Transfer and Accumulation System'

Inhoud. ECTS Fiches (uitgebreide vakfiches) 'European Credit Transfer and Accumulation System' ECTS Fiches (uitgebreide vakfiches) 'European Credit Transfer and Accumulation System' Inhoud OAV - Opstap algmene vorming... 1 OTV - Opstap taalvaardigheid... 5 DCA - Didactische Competentie Algemeen...

Nadere informatie

MICROTEACHING: een kort lesfragment door een student gegeven aan medestudenten.

MICROTEACHING: een kort lesfragment door een student gegeven aan medestudenten. Inhouden en doelen van de opdrachten in de praktijkcomponent van de SLO en de GLO van BEO MICROTEACHING: een kort lesfragment door een student gegeven aan medestudenten. de student geeft 10 à 20 minuten

Nadere informatie

CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be

CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be HBO5 BOEKHOUDEN Infobrochure 2016-2017 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN...

Nadere informatie

Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK Sint-Niklaas

Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK Sint-Niklaas Opleiding Begeleider in de kinderopvang Schooljaar 2015-2016 versie mei 2015 leerlijk boeiend creatief Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK Sint-Niklaas Kroonmolenstraat 4-9100 Sint-Niklaas Tel. 03

Nadere informatie

Tweedekansonderwijs (TKO): aanvullende algemene

Tweedekansonderwijs (TKO): aanvullende algemene Tweedekansonderwijs (TKO): aanvullende algemene vorming AAV praktisch schooljaar 2017-2018 Campus Diest www.deoranjerie.be Campus Aarschot Boudewijnvest 3 info@deoranjerie.be Schoolstraat 1 3290 DIEST

Nadere informatie

het verband tussen kwaliteitsmanagement en aansprakelijkheid weergeven een organisatie opdelen in processen en een processtroomschema opstellen.

het verband tussen kwaliteitsmanagement en aansprakelijkheid weergeven een organisatie opdelen in processen en een processtroomschema opstellen. STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Bedrijfsbeleid (90 studiepunten) Module Kwaliteitszorg (11 studiepunten) Plaats van de module in de opleiding: In deze module leer je de basisvaardigheden

Nadere informatie

VOOR WIE (G)EEN DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS BEZIT 2de semester

VOOR WIE (G)EEN DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS BEZIT 2de semester OPENINGSUREN SECRETARIAAT Van maandag tot en met donderdag van 14u tot 20u30 en op zaterdag van 9u tot 12u. VIVO is gesloten tijdens de kerstvakantie. CONTACT CVO VIVO Kortrijk Scheutistenlaan 12 8500

Nadere informatie

Tweedekansonderwijs (TKO): aanvullende algemene

Tweedekansonderwijs (TKO): aanvullende algemene Tweedekansonderwijs (TKO): aanvullende algemene vorming AAV praktisch schooljaar 2016-2017 Campus Diest www.deoranjerie.be Campus Aarschot Boudewijnvest 3 info@deoranjerie.be Schoolstraat 1 3290 DIEST

Nadere informatie

Encora Centrum voor Volwassenenonderwijs

Encora Centrum voor Volwassenenonderwijs Encora Centrum voor Volwassenenonderwijs PERSONENZORG BEDRIJFSBEHEER DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS ALGEMENE INLICHTINGEN ENCORA Geef je talent een kans. Een nieuw vak leren of je loopbaan een andere richting

Nadere informatie

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING ONTHAALBROCHURE - VADEMECUM SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING CVO COOVI 1. Beroepsprofiel Alle lerarenopleidingen zijn gebaseerd op dezelfde set van basiscompetenties die een leraar moet bezitten. Ze leiden

Nadere informatie

kritiekgesprekken voeren.

kritiekgesprekken voeren. STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Bedrijfsbeleid (90 studiepunten) Module Bedrijfspsychologie (9 studiepunten) Plaats van de module in de opleiding: In deze module leer je de basisvaardigheden

Nadere informatie

Vakinhouden Specifieke Lerarenopleiding (SLO) A1 Opstap Taalvaardigheid (9 studiepunten)

Vakinhouden Specifieke Lerarenopleiding (SLO) A1 Opstap Taalvaardigheid (9 studiepunten) Vakinhouden Specifieke Lerarenopleiding (SLO) A1 Opstap Taalvaardigheid (9 studiepunten) In het vak Taalvaardigheid van het Nederlands, wordt de mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid van de cursisten

Nadere informatie

HBO5 Bedrijfsbeleid (90 studiepunten) Negotiëren (9 studiepunten) Plaats van de module in de opleiding:

HBO5 Bedrijfsbeleid (90 studiepunten) Negotiëren (9 studiepunten) Plaats van de module in de opleiding: STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Bedrijfsbeleid (90 studiepunten) Module Negotiëren (9 studiepunten) Plaats van de module in de opleiding: In deze module leer je de basisvaardigheden van schriftelijke,

Nadere informatie

begeleider buitenschoolse kinderopvang begeleider kinderopvang Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,...

begeleider buitenschoolse kinderopvang begeleider kinderopvang Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,... Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,... Zeker iets voor jou!? begeleider buitenschoolse kinderopvang begeleider kinderopvang Werk jij in de kinderopvang? Wil jij ook

Nadere informatie

Slotbijeenkomst. Bachelor na bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Duaal traject Elisa Vandenbussche & Saar Callens

Slotbijeenkomst. Bachelor na bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Duaal traject Elisa Vandenbussche & Saar Callens Slotbijeenkomst Bachelor na bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Duaal traject Elisa Vandenbussche & Saar Callens 12 mei 2015 Verontschuldigd Agenda 1. Wijzigingen BPB Samenwerking KISP Consequenties

Nadere informatie

SPECIFIEK REGLEMENT NT2. Voorwaarden. Inschrijvingen

SPECIFIEK REGLEMENT NT2. Voorwaarden. Inschrijvingen SPECIFIEK REGLEMENT NT2 Voorwaarden Minimumvoorwaarde (categorie2): Elke nieuwe kandidaat moet een diploma hoger secundair onderwijs (minstens 12 jaar scholing) hebben. Dit document moet voorgelegd worden

Nadere informatie

Didactische Competentie Stage SLO. Infomoment stage 27 mei 2016

Didactische Competentie Stage SLO. Infomoment stage 27 mei 2016 Didactische Competentie Stage SLO Infomoment stage 27 mei 2016 Infomoment stage 1. Voor je ermee begint 2. Je eigenlijke stage 3. Achteraf 2 1. Voor je ermee begint 1. Basisinformatie Geen educatief verlof

Nadere informatie

HBO5 TOLK VLAAMSE GEBARENTAAL. CVO Crescendo Leopoldstraat Mechelen T

HBO5 TOLK VLAAMSE GEBARENTAAL. CVO Crescendo Leopoldstraat Mechelen T CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be HBO5 TOLK VLAAMSE GEBARENTAAL Infobrochure 2017-2018 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. WAAROM STUDEREN

Nadere informatie

De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken

De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken 1 De Onthaalouderacademie Wat is de Onthaalouderacademie? De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken De sector van de kinderopvang is in beweging. Er worden heel wat initiatieven genomen om de

Nadere informatie

CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be

CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be HBO5 OFFICE MANAGEMENT Infobrochure 2016-2017 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN...

Nadere informatie

VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN ERKEND TRAJECT NAAR WERK DOOR VDAB. boekhouden en informatica WWW.VOORBEREIDINGSJAAR.

VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN ERKEND TRAJECT NAAR WERK DOOR VDAB. boekhouden en informatica WWW.VOORBEREIDINGSJAAR. ERKEND TRAJECT NAAR WERK DOOR VDAB VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN boekhouden en informatica IN ÉÉN SCHOOLJAAR KLAAR OM TE STUDEREN IN HET NEDERLANDS WWW.VOORBEREIDINGSJAAR.BE Ik

Nadere informatie

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Bij Organisatie:

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Bij Organisatie: STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Module Organisatie en communicatie Plaats van de module in de opleiding: De cursist krijgt zicht op het belang van

Nadere informatie

Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen

Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen Hoger Beroepsonderwijs Hoger Beroepsonderwijs (HBO5): Na secundair onderwijs of via toelatingsexamen 3 jaar overdag of s avonds les volgen Les volgen in een

Nadere informatie

Specifieke Lerarenopleiding 2014-2015

Specifieke Lerarenopleiding 2014-2015 Specifieke Lerarenopleiding 2014-2015 Deel 1: programma s en trajecten Fortstraat 47 9700 Oudenaarde 055 30 94 49 www.hetcvo.be slo@hetcvo.be INHOUD CONCEPT EN VISIE 2 SLO: voor wie? 2 Onze troeven 3 Het

Nadere informatie

EVC procedure CVO Leuven Landen Handleiding. EVC procedure

EVC procedure CVO Leuven Landen Handleiding. EVC procedure EVC procedure 1. Inleiding... 2 1.1. Wat zijn EVC = Elders Verworven Competenties?... 2 1.2. Wat is EVK = Elders Verworven Kennis?... 2 2. Welke stappen?... 2 3. Informeren... 2 4. De aanmelding... 3 4.1.

Nadere informatie

HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) Het schematiseren van probleemstellingen. met zelfgedefinieerde klassen werken.

HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) Het schematiseren van probleemstellingen. met zelfgedefinieerde klassen werken. STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) Module A1 Basiskennis (4 studiepunten) Plaats van de module in de opleiding: In deze module wordt de basiskennis

Nadere informatie

ECTS- FICHE. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken:

ECTS- FICHE. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken: Specifieke lerarenopleiding ECTS- FICHE ECTS-Fiche opleidingsonderdeel Onderwijspsychologie Code: 10372 Academiejaar: 2015 2016 Aantal studiepunten: 6 Studietijd: 150 à 180 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling:

Nadere informatie

Wegwijs in je opleiding

Wegwijs in je opleiding Wegwijs in je opleiding Diploma Secundair Onderwijs Versie 2015/10/30 Het algemeen centrumreglement van CVO Encora en de Wegwijs in je opleiding vind je op www.encora.be. Je kunt een geprint exemplaar

Nadere informatie

Boekhouden Accountancy. Computerboekhouden

Boekhouden Accountancy. Computerboekhouden STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding Boekhouden Accountancy Module Computerboekhouden Plaats van de module in de opleiding: In deze module wordt de kennis van basis boekhouden omgezet in een praktijkstudie.

Nadere informatie

De cursist moet geen opleidingsonderdelen afgewerkt hebben of gelijktijdig volgen.

De cursist moet geen opleidingsonderdelen afgewerkt hebben of gelijktijdig volgen. Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches ECTS-fiche opleidingsonderdeel: COMMUNICATIEVAARDIGHEID Code: 10368 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 3 Studietijd: 75 à 90 uur Deliberatie: mogelijk

Nadere informatie

Je kunt een vrijstelling alleen bekomen op basis van eerder verworven competenties. Je moet dat via een attest of diploma kunnen aantonen.

Je kunt een vrijstelling alleen bekomen op basis van eerder verworven competenties. Je moet dat via een attest of diploma kunnen aantonen. STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding Netwerken Module Communicatie- en organisatietechnieken Plaats van de module in de opleiding: De cursist krijgt de vereiste communicatieve en organisatorische vaardigheden

Nadere informatie

1. CVO Lethas Brussel

1. CVO Lethas Brussel 1. CVO Lethas Brussel Onze onderwijsinstelling wordt gesubsidieerd door het departement onderwijs van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap in het kader van volwassenenonderwijs en reikt officiële

Nadere informatie

een merknaam tot stand brengen. een overzichtelijke, realistische marketingplanning opmaken.

een merknaam tot stand brengen. een overzichtelijke, realistische marketingplanning opmaken. STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Bedrijfsbeleid (90 studiepunten) Module Marketing (9 studiepunten) Plaats van de module in de opleiding: In deze module leer je de basisvaardigheden van schriftelijke,

Nadere informatie

BANABA INTENSIEVE ZORGEN EN SPOEDGEVALLENZORG 2014-2015

BANABA INTENSIEVE ZORGEN EN SPOEDGEVALLENZORG 2014-2015 BANABA INTENSIEVE ZORGEN EN SPOEDGEVALLENZORG 2014-2015 INHOUD 04 Doel van de opleiding 05 Banaba Intensieve zorgen en spoedgevallenzorg 06 Situering van de opleiding 08 Curricula 09 Individueel traject

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding maatschappijwetenschappen en filosofie

Specifieke lerarenopleiding maatschappijwetenschappen en filosofie Specifieke lerarenopleiding maatschappijwetenschappen en filosofie www.soc.kuleuven.be/slo Waarom kiezen voor de specifieke lerarenopleiding (SLO)? Deel jij graag je kennis met anderen? Spreek je graag

Nadere informatie

Zorgopleidingen. Begeleider in de (buitenschoolse) kinderopvang Zorgkundige Kennismakingstraject gezinsopvang

Zorgopleidingen. Begeleider in de (buitenschoolse) kinderopvang Zorgkundige Kennismakingstraject gezinsopvang Zorgopleidingen Begeleider in de (buitenschoolse) kinderopvang Zorgkundige Kennismakingstraject gezinsopvang Droom je van een job in de zorgsector, dan spreken onze zorgopleidingen je vast en zeker aan.

Nadere informatie

(Gedeeltelijk) afstandsonderwijs in SLO.

(Gedeeltelijk) afstandsonderwijs in SLO. (Gedeeltelijk) afstandsonderwijs in SLO. 05 doelgroep BaKO BaLO BaSO SLO tijdperspectief : week maand semester opleiding traject regulier werk opleidingsonderdeel: vak p e d stage Uitdaging Doel Aanpak/oplossing

Nadere informatie