Inhoud. 03 Voorwoord Nieuw in Studeren aan de Open Universiteit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. 03 Voorwoord Nieuw in 2012-2013. 05 Studeren aan de Open Universiteit"

Transcriptie

1 Inhoud 03 Voorwoord Nieuw in Studeren aan de Open Universiteit 07 Onderwijsinstituut Onderwijswetenschappen Masteropleiding Onderwijswetenschappen Focusopleidingen Losse cursussen Schakelprogramma s OUX Leertraject 12 Masteropleiding Onderwijswetenschappen Opleidingsschema 16 Studenten aan het woord 17 Studiebegeleiding Staf Onderwijswetenschappen 19 Een docent aan het woord 20 Tentamen 21 Toelating tot de masteropleiding Onderwijswetenschappen Rechtstreekse toelating Toelating via een schakelprogramma Vrijblijvend advies Toelating aanvragen Vrijstelling op grond van praktijkervaring 22 Inschrijven en kosten 24 Cursusbeschrijvingen 38 Voor studenten Facultaire opleidingscommissie Studentenraad Bibliotheekvoorzieningen Academia en SURFspot (Bijna) alumnus? 40 Procedures en regelgeving Service en informatie

2

3 Voorwoord Professionaliseren en bijblijven in het vakgebied is voor mensen die werken in het onderwijsveld noodzakelijk. In deze studiegids vindt u het onderwijsaanbod dat u wordt aangeboden door het Centre for Learning Sciences and Technologies (CELSTEC) van de Open Universiteit op het gebied van de Onderwijswetenschappen. Het aanbod biedt u de mogelijkheid bij te blijven en te professionaliseren door het volgen van een opleiding, het bestuderen van cursussen of het uitvoeren van verschillende te certificeren leeractiviteiten. Het volgen van de masteropleiding Onderwijswetenschappen is goed te combineren met een sociaal leven en een baan, omdat de cursussen van de opleiding in eigen tijd, in eigen tempo en plaatsonafhankelijk kunnen worden bestudeerd. Dit geeft een hoge mate van flexibiliteit. Om u als student te motiveren wordt steeds gezocht naar een goede aansluiting tussen de studie en de werksituatie. In verschillende cursussen van de opleiding is het mogelijk praktijkervaringen en eigen casuïstiek in te brengen. Met de eigen onderwijspraktijk als startpunt wordt gewerkt aan wetenschappelijke en theoretische verdieping. Op deze wijze komen we als opleiding tegemoet aan uw individuele leerbehoeften. Ook biedt de opleiding via de online leeromgeving OpenU.nl veel mogelijkheden tot interactie met medestudenten en docenten en worden situaties gecreëerd om samen te studeren. Voor mensen die bij willen blijven en willen professionaliseren, maar niet de behoefte hebben een masteropleiding te volgen zijn er andere mogelijkheden. We bieden verschillende Focusopleidingen aan. Door middel van een aantal cursussen kunt u zich specialiseren in een bepaalde thematiek, zoals bijvoorbeeld ontwerpen van onderwijs of het doen van onderzoek. Deze opleidingen leveren cursuscertificaten op die in te brengen zijn in de masteropleiding. Daarnaast is het mogelijk voor een jaar het Leertraject: leren en doceren in de 21e eeuw in te gaan, waarin u gedurende een jaar onder meer verschillende online masterclasses kunt volgen die door experts werkzaam bij het CELSTEC worden verzorgd en waarbij u toegang heeft tot allerlei bronnen en cursusmaterialen. U kunt gebruikmakend van de bronnen en materialen zelf leeractiviteiten ontplooien en deze aan het einde van het jaar verzilveren door een certificaat aan te vragen voor het aantal studie-uren dat u heeft geïnvesteerd. U kunt uzelf verder professionaliseren en bijblijven in uw vakgebied gebruikmakend van ons aanbod. Door het vergroten van uw kennis en vaardigheden op het gebied van de onderwijswetenschappen en deze in te zetten in de dagelijkse praktijk draagt u bij aan beter en meer innovatief onderwijs en verbetert u uw carrièreperspectief. Ik wens u bij het studeren veel leerplezier. Prof. dr. Saskia Brand-Gruwel Opleidingsdirecteur 3

4 Nieuw in Wat is nieuw, wat komt eraan? Het afgelopen jaar hebben we een aantal veranderingen voorbereid. Een aantal cursussen is gereviseerd of totaal vernieuwd. Dit zijn zowel cursussen in het schakelprogramma als cursussen uit de Master Onderwijswetenschappen. Daarnaast is het schakeltraject voor mensen met een hbo-opleiding als achtergrond verkort van 9 naar 8 cursussen. Tevens hebben we het afgelopen jaar rondom een aantal cursussen Sprints georganiseerd. Studenten hebben dan de mogelijkheid om in een korte tijd en samen met anderen in een groep volgens een vast tijdpad een cursus af te ronden. Deze Sprints worden komend jaar systematisch ingepland en heet vanaf dan Open Universiteit Extra - OUX.Naast het studeren voor het behalen van een masteroplei-ding is het ook mogelijk kortere leeractiviteiten in te bren-gen in het Leertraject: leren en doceren in de 21e eeuw en deze te certificeren. Deze verschillende veranderingen lopen we samen met u door. Schakelprogramma Het schakelprogramma voor mensen met een wo-opleiding als achtergrond verandert in die zin dat de cursus Sociale psychologie (S09241) voor studenten die per officieel starten, vervalt. Nieuw is de cursus Informatievaardigheden voor sociale wetenschappers (O40311). Deze keuze is gemaakt omdat blijkt dat het zoeken, vinden, beoordelen, selecteren en verwerken van informatie en het hanteren van de nieuwste zoek-strategieën gebruikmakend van allerlei databases een vaardigheid is die ook voor wetenschappelijk opgeleide studenten toch voor verbetering vatbaar is. Van een goede beheersing van deze complexe generieke vaardigheid zal de student gedurende de gehele opleiding veel plezier hebben, want bij elke cursus zal de vaardigheid nodig zijn. Verder is de cursus Onderwijswetenschap (O17321) vernieuwd. In deze cursus wordt nu het boek Onderwijskunde als ontwerpwetenschap (Valcke, 2010) gebruikt. Dit boek wordt ook gebruikt in de eerste cursussen van de masteropleiding (Visies op onderwijswetenschappen, (O50411) en Ontwerpen van leersituaties: theoretische kaders (O21421), zodat er een mooie koppeling wordt gerealiseerd. Het schakelprogramma voor mensen met een hbo-opleiding als achtergrond is teruggebracht van 9 naar 8 cursussen. Ook in dit programma is de cursus Sociale psychologie (S09241) per , voor nieuwe studenten komen te vervallen. De cursus Onderzoekspracticum: Literatuurstudie (S22231) wordt in dit programma vervangen door de cursus Informatievaardigheden voor sociale wetenschappers (O40311). In dit programma is de cursus Wetenschapsleer (C01221) vervangen door de cursus Grondslagen van psychologie: filosofie (S37211). Masterprogramma De veranderingen in het curriculum van de master betreffen cursusrevisies en twee nieuwe cursussen in de gebonden keuzeruimte. De cursus Project onderwijswetenschappen (O35431) uit de gebonden keuze komt te vervallen, aangezien de Capita selecta onderwijswetenschappen cursussen kunnen worden ingevuld met het uitvoeren van een meer ontwerpgericht project of met een onderzoeksproject. Verder is de cursus E-learning (O28421) uit het aanbod genomen. Deze cursus is vervangen door de nieuw ontwikkelde cursus Digitale media en leren (O28431). Deze cursus sluit aan bij de nieuwste inzichten op dit gebied. Ook is er een nieuwe cursus aan het aanbod in de keuze toegevoegd, namelijk de cursus Online masterclasses (O29411). In deze cursus kunnen studenten 6 online masterclasses die worden verzorgd door experts van het Centre for Learning Sciences and Technologies volgen en inbrengen in deze cursus. Tot slot vervalt de cursus Evaluatie van onderwijsinnovaties (O42411) uit het keuzedeel. Wat betekenen deze veranderingen voor u? Heeft u voor een eerder genoemde schakel- of mastercursus ingeschreven die nu uit het aanbod gaat, dan kunt u die cursus nog tot en met 30 juni 2013 afsluiten met een tentamen. Die cursus wordt dan automatisch ingebracht in uw studiepad in plaats van de nieuwe cursus. Het certificaat van de cursus Evaluaties van onderwijsinnovaties (O42411) kan ingebracht worden voor de cursus Capita selecta onderwijswetenschappen 2 (O44411) en het certificaat van de cursus E-learning voor de cursus Digitale media en leren (O28431). Open Universiteit Extra - OUX Vanaf 1 september 2012 start de Open Universiteit met Open Universiteit Extra - OUX. Met OUX biedt de Open Universiteit een meer gestructureerd onderwijsaanbod met als kernaspecten minder vrijblijvendheid en meer binding. Dit nieuwe aanbod wordt naast het onderwijs met vrijheid van tijd, plaats en tempo aangeboden. Er is keuze tussen vrij studeren of in een vast tempo onder begeleiding. Onderwijswetenschappen biedt in dit kader één blok aan. Een blok heeft een vaste startdatum en duurt één jaar, het bestaat uit vier modulen, vergt 400 to 480 uur studie. De studenten beginnen op 1 september met het blok en doen in dezelfde periode tentamen. Per blok worden deadlines vastgesteld. Als blijkt dat een bepaalde deadline niet gehaald wordt neemt de begeleider contact op. Studenten die zich inschrijven voor een blok geven daarmee aan dat zij actief willen participeren en actief gevolgd willen worden. Leertraject: leren en docenten in de 21e eeuw Het leertraject is een traject dat een looptijd heeft van een jaar en op elk willekeurig moment kan worden gekocht. Gedurende een jaar kunnen door mensen die géén master volgen onder meer verschillende online masterclasses gevolgd worden en heeft men toegang tot allerlei bronmateriaal. Met behulp van deze bronnen en materialen kan men zelf leeractiviteiten ontplooien en deze aan het einde van het jaar verzilveren door een certificaat aan te vragen voor het aantal studie-uren datis geïnvesteerd. Over al deze vernieuwingen vindt u informatie in deze studiegids en op 4

5 Studeren aan de Open Universiteit Studeren aan de Open Universiteit verloopt anders dan wanneer u aan een reguliere Nederlandse of Vlaamse universiteit studeert. Het onderwijs wordt aangeboden als afstandsonderwijs, aangevuld met elektronische leerstof en ondersteund met de mogelijkheden van internet. Dit betekent dat u niet naar college hoeft te gaan, maar thuis kunt studeren of op welke andere plaats dan ook en op een tijdstip dat u schikt. Het studietempo bepaalt u zelf. Starten met studeren kan op elk moment. Wanneer u een masteropleiding wilt volgen gelden er voorwaarden. U dient voor de masteropleiding Onderwijswetenschappen een vooropleiding op ten minste bachelorniveau te hebben; afhankelijk van de aard van die vooropleiding volgt u een schakelprogramma. De minimum toelatingsleeftijd bij de Open Universiteit is 18 jaar. Studiemateriaal en OpenU.nl Het studiemateriaal van een cursus bestaat uit studieopdrachten en informatiebronnen. De studieopdrachten vindt u in het elektronisch werkboek. De informatiebronnen kunnen bestaan uit cursusboeken en/of e-literatuur en multimediale programmatuur, maar ook uit informatie die u zelfstandig verzamelt. Alle cursussen worden elektronisch begeleid via OpenU.nl (onze elektronische leer-omgeving). Via OpenU.nl blijft u op de hoogte van cursusgebonden informatie, ontvangt u studieopdrachten, kunt u uw uitwerkingen uploaden en contact onderhouden met andere studenten en docenten via onder meer discussieforums. OpenU.nl Onderwijs- en examenregeling (OER) Aan de basis van de bachelor- en masteropleidingen staat de Onderwijs- en examenregeling (OER). Deze regeling wordt elk jaar door het College van decanen en hoogleraardirecteuren (CDHD) vastgesteld na advies van de Commissie voor de examens, de facultaire opleidingscommissies en de studentenraad. In deze regeling staat het onderwijsprogramma beschreven én de rechten en plichten van de student. Jaarlijks vanaf 1 juli worden cursussen volgens de nieuwe regeling aangeboden. Een belangrijk onderdeel daarvan zijn de Uitvoeringsregelingen, waarin specifieke bepalingen voor elke opleiding zijn opgenomen. De integrale Onderwijs- en examenregeling en Uitvoeringsregeling kunt u downloaden op OpenU.nl, bij Informatie voor studenten Onderwijswetenschappen. OpenU.nl Vrijheid of structuur De wo-opleidingen van de Open Universiteit bestaan uit een vastgesteld programma waarbij een bepaalde volgorde van cursussen een volledige opleiding vormt. - Gemeenschappelijk deel: een groot aantal verplicht te volgen cursussen. - Gebonden keuze deel: uit een vastgestelde groep cursussen kan een persoonlijke selectie gemaakt worden. - Aanschuifonderwijs: cursussen uit het aanbod van andere universiteiten kunnen worden ingebracht in het schakelprogramma en in de gebonden keuze of in de cursus Trends en ontwikkelingen in onderwijswetenschappen. Er dient sprake te zijn van een duidelijke samenhang tussen enerzijds het in te brengen onderwijs en anderzijds de doelstellingen van de master Onderwijswetenschappen. Hiervoor is toestemming van de Facultaire toetsingscommissie nodig. - Individuele Overgangsregeling: maximaal twee cursussen (van niveau 3 of 4) uit het aanbod van de andere faculteiten van de Open Universiteit kunnen worden ingebracht in het schakelprogramma en in de gebonden keuze of in de cursus Trends en ontwikkelingen in onderwijswetenschappen. Er moet een duidelijke samenhang zijn tussen de in te brengen cursus en de doelstelling van de masteropleiding Onderwijswetenschappen. Ook hiervoor geldt dat er toestemming van de Facultaire toetsingscommissie nodig is. Studiepunten en modulen Een cursus bestaat uit één of meer modulen. De omvang van een cursus wordt uitgedrukt in modulen. Een module heeft een waarde van 4,3 studiepunten en staat gelijk aan studie-uren. De masteropleiding Onderwijswetenschappen bestaat uit 14 modulen (60,2 studiepunten). Nederlands en Engels in de opleidingen Het cursusmateriaal bestaat grotendeels uit Nederlandstalige teksten. Ook de tentamens worden in de Nederlandse taal afgenomen. Maar in toenemende mate wordt er gebruik gemaakt van Engelstalig cursusmateriaal. Dit omdat bepaalde vakgebieden voornamelijk Engelstalig zijn of omdat het cursusonderwerp een internationale oriëntatie heeft. Op deze manier ontwikkelen studenten zich tot academici die in staat zijn te participeren in nationaal en internationaal wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. 5

6 Studieaanbod Ons hele onderwijsaanbod wordt uitgebreid gepubliceerd op onder de noemer Studieaanbod. Per vakgebied wordt nauwkeurig de inhoud van de module of opleiding beschreven. Naast de inhoud staat tevens vermeld welke voorkennis gevraagd wordt en op welke manier de module wordt afgesloten. Informatie en vragen over studeren Alle algemene informatie over studeren aan de Open Universiteit en alle benodigde formulieren en documenten worden gepubliceerd op bij Studeren. Voor vragen kunt u daar ook terecht bij Vraag en Antwoord en kunt u zelf direct het antwoord vinden. Is dit niet het geval dan kunt u rechtstreeks uw vraag stellen aan een van onze medewerkers van Service en informatie. of Voor meer specifieke vragen over de opleiding kunt u terecht bij de onderwijscoördinator, Marion Timmermans: Studieplanner Een goed studieresultaat behalen is natuurlijk het uiteindelijke doel van uw studie. Het is daarom raadzaam om efficiënt uw beschikbare studietijd in te plannen en een reëel tijdschema te maken. Hierbij spelen werk, privéleven en vakanties een rol. Voor een duidelijk overzicht kunt u via onze website de Studieplanner gebruiken. Als u een einddatum van een cursus invoert, ziet u direct hoeveel studie-uren u per week hier voor nodig hebt. Wanneer u weet hoeveel studie-uren u per week kunt gaan besteden aan uw studie, dan wordt de datum zichtbaar waarna u tentamen kunt gaan afleggen. U kunt meerdere cursussen plannen én opslaan en rekening houden met vakanties. Het is ook mogelijk gebruik te maken van voorbeeldplanningen van de faculteit. Studiepad online Als u bezig bent met de masteropleiding worden uw studievorderingen bijgehouden in het Studieresultatensysteem (SRS). U kunt uw eigen studiepad volgen en een overzicht zien van het afgelegde, het lopende en het resterende studiepad. Studiecoach en workshops Op de website Studiecoach staan tips en suggesties om uw kwaliteiten en studievaardigheden te verbeteren. Experts vertellen hoe u bepaalde problemen of studieobstakels kunt overwinnen. Ze geven advies over onderwerpen, zoals Timemanagement, Mindmappen, Academisch schrijven, Presenteren, Ontspannen en nog veel meer. Er zijn zelftests en er is achtergrondinformatie die u nog eens rustig kunt nalezen. Over al deze onderwerpen worden ook workshops gegeven. Deze worden georganiseerd in de studiecentra zodat u ook medestudenten ontmoet. Inschrijven kan via de website Studiecoach. Voor mensen met een functiebeperking geven wij op Studiecoach informatie over de beste aanpak van een studie bij de Open Universiteit en welke voorzieningen er zijn. 6

7 Onderwijsinstituut Onderwijswetenschappen Er zijn diverse manieren om de cursussen van de masteropleiding Onderwijswetenschappen te volgen: als onderdeel van een academische masteropleiding, als onderdeel van een focusopleiding of als losse cursus. Daarnaast is er een schakelprogramma als voorbereiding op de master voor studenten met een nietverwante bacheloropleiding. OUX wordt aangeboden als extra begeleidingsvorm om in een snel tempo in groepsverband vier cursussen uit het masterprogramma te doorlopen. Verder kunnen mensen die géén master volgen een leertraject aan gaan voor een jaar waarin verschillende leeractiviteiten, zoals het volgen van Online masterclasses, kunnen worden uitgevoerd en gecertificeerd. Wat u kiest zal afhangen van uw doelstelling en de tijd die u beschikbaar heeft. De formele, wettelijke ingangseisen verschillen per mogelijkheid. De cursussen zijn echter identiek. Om ze met goed gevolg te kunnen afronden moet u dus hetzelfde in uw mars hebben, d.w.z. functioneren op tenminste bachelorniveau. Bij elke cursus zijn tentamenkansen inbegrepen en na het succesvol afronden van een cursus, ontvangt u een certificaat. 1. Masteropleiding Onderwijswetenschappen Onderwijswetenschappen is een wetenschappelijke opleiding. Dat betekent dat u bij alle problemen die u in de studie gaat aanpakken wetenschappelijke methoden van onderzoek en evaluatie zult leren hanteren. Ook wordt de nodige aandacht besteed aan ontwerpen en ontwerp-gebaseerd onderzoek. Wie aan de masteropleiding wil deelnemen dient te voldoen aan een aantal formele eisen op het gebied van vooropleiding. U kunt voor de masteropleiding per cursus of per studiepakket inschrijven. De cursussen staan vermeld in de aanbevolen volgorde van bestudering code titel blz. Oriënteren O50411 Visies op onderwijswetenschappen# 24 Funderen O21421 Ontwerpen van leersituaties: theoretische kaders 25 O22421 Methoden en strategieën voor onderwijsontwerpen 25 O27411 Onderwijsonderzoek: methodologie 26 O31421 Trends en ontwikkelingen in onderwijswetenschappen 26 Verdiepen O23421 Ontwerpen van onderwijs en opleidingen 27 O30421 Onderzoeksmethoden voor onderwijsontwerp 27 Specialiseren (gebonden keuze: student kiest twee cursussen uit dit deel) O24411 Leren en competentieontwikkeling 28 O25411 Kwaliteit van onderwijs 28 O28431 Digitale media en leren 29 O29411 Online masterclasses* 30 O41411 Implementatie van onderwijsinnovaties 31 O43411 Capita selecta onderwijswetenschappen 1^ 31 O44411 Capita selecta onderwijswetenschappen 2^ 31 O45411 Capita selecta onderwijswetenschappen 3^ 32 O46411 Capita selecta onderwijswetenschappen 4^ 32 Traject masterthesis O32441 Het ontwerpen van onderzoek; masterthesis* 32 O33417 Masterthesis* 33 # Dringend aanbevolen startcursus van de master of van een eventueel schakelprogramma voorafgaand aan het masterprogramma. ^ Inschrijving is slechts mogelijk na voorafgaande toestemming van de examinator/directeur. * Deze cursus kent ingangseisen. 7

8 2. Focusopleidingen Alle cursussen van de focusopleidingen zijn net als in de masteropleiding Onderwijswetenschappen gebaseerd op het principe van begeleide zelfstudie. U wordt op afstand begeleid door een docent door middel van discussieforums, telefonisch contact en in sommige cursussen ook via elektronisch spreekuur in de virtuele klas en begeleiding via web 2.0 toepassingen (weblog, social bookmarking, etc.). Verder worden alle cursussen begeleid via een elektronisch werkboek met studietaken, studeeraanwijzingen, literatuursuggesties, feedback, discussie- en nieuwsgroepen, de reader of het tekstboek. Na examinering ontvangt u per cursus een regulier certificaat. Na succesvolle afronding van de focusopleiding kunt u het diploma aanvragen, dat bijvoorbeeld ingebracht kan worden in uw portfolio of ontwikkelplan. Als u aansluitend de masteropleiding Onderwijswetenschappen wilt volgen, dan gelden de eisen voor toelating tot de master. De informatie over toelating tot de master Onderwijswetenschappen vindt u verderop in deze studiegids. Toelating U kunt direct en op ieder moment starten met een focusopleiding door een losse cursus of een studiepakket te bestellen op Wel dient u zich aan te melden bij de onderwijscoördinator. Heeft u vragen over de focusprogramma s dan kunt u contact opnemen met de onderwijscoördinator via of T +31 (0) Focusopleiding Docent-Ontwerper Deze focusopleiding is een combinatie van zes cursussen uit de Masteropleiding Onderwijswetenschappen. De Focusopleiding Docent-Ontwerper is bedoeld voor professionals met een onderwijs-, instructieof ontwerpgerelateerde achtergrond of werkkring, die zich verder willen specialiseren. Het traject bestaat uit de volgende cursussen (totaal 25,8 studiepunten): De cursussen worden in volgorde doorlopen code titel studiepunten blz Oriënteren O50411 Visies op onderwijswetenschappen 4,3 24 O21421 Ontwerpen van leersituaties: theoretische kaders 4,3 25 O22421 Methoden en strategieën voor onderwijsontwerpen 4,3 25 O23421 Ontwerpen van onderwijs en opleidingen 4,3 27 Specialiseren (student kiest tenminste één cursus uit dit deel) O24411 Leren en competentieontwikkeling 4,3 28 O25411 Kwaliteit van onderwijs 4,3 28 O28431 Digitale media en leren 4,3 29 O29411 Online masterclasses* 4,3 30 O41411 Implementatie van onderwijsinnovaties 4,3 31 Afsluiten O43411 Capita selecta onderwijswetenschappen 1* 4,3 31 * deze cursus kent ingangseisen Als deze focusopleiding is afgerond, kunnen de behaalde certificaten ingebracht worden in het masterprogramma Onderwijswetenschappen. 8

9 Focusopleiding Docent-Onderzoeker Dit traject is bedoeld voor docenten die hun onderzoeksvaardigheden willen vergroten. Het traject bestaat uit de volgende cursussen (totaal 17,2 studiepunten): code titel studiepunten blz O34221 Onderzoekspracticum onderwijskundig onderzoek (schakelcursus) 4,3 37 O27411 Onderwijsonderzoek: methodologie (mastercursus) 4,3 26 O30421 Onderzoeksmethoden voor onderwijsontwerp (mastercursus) 4,3 27 O43411 Capita selecta onderwijswetenschappen 1 4,3 31 De opdrachten in deze cursussen zullen ontleend zijn aan de schoolpraktijk en qua vraagstelling direct relevant zijn voor die context. De cursussen worden in volgorde doorlopen, met uitzondering van de laatste cursus, Capita selecta onderwijswetenschappen 1. Deze cursus kan gestart worden parallel aan de cursus Onderwijsonderzoek: methodologie. Als deze focusopleiding is afgerond, dan kunnen de behaalde certificaten ingebracht worden in het masterprogramma Onderwijswetenschappen Dit betreft de laatste drie cursussen. De eerste cursus is op schakelniveau en kan worden ingebracht in het schakelprogramma. 3. Losse cursussen Voor velen is het opfrissen en verdiepen van hun kennis en vaardigheden het belangrijkste motief om aan de Open Universiteit te studeren. Zij volgen dan geen hele opleiding maar één of meer van onze cursussen. Dit kan ook met de meeste cursussen van de masteropleiding Onderwijswetenschappen. Denkkracht op academisch niveau wordt wel verondersteld. Elke cursus is een afgerond geheel, maar vergt wel een bepaald niveau van voorkennis. Informatie over de voorkennis vindt u bij de cursusbeschrijvingen. Er zijn ongeveer 100 tot 120 studie-uren nodig om een cursus van de masteropleiding Onderwijswetenschappen te bestuderen. Wilt u later toch een volledige opleiding volgen, dan kunt u uw behaalde certificaten inbrengen in de masteropleiding. 4. Schakelprogramma s Om toegang te krijgen tot de masteropleiding zijn twee schakelprogramma s ontwikkeld. Of u een schakelprogramma moet volgen, of welk voor u van toepassing is, vindt u hieronder. Ook al dient u een schakelprogramma te volgen, u start met de cursus Visies op onderwijswetenschappen (O50411) uit het masterprogramma, die een oriëntatie op het kennisdomein Onderwijswetenschappen biedt. 9

10 Schakelprogramma 1 (wo) Schakelprogramma 1 is bedoeld voor studenten met een academisch getuigschrift. Via dit programma spijkert u zich bij op het gebied van onderwijskundige kennis en, indien dit niet in de vooropleiding is opgenomen, in onderzoeksvaardigheden. De volgende getuigschriften geven in combinatie met het schakelprogramma toelating tot het mastertraject. - het wo-bachelorgetuigschrift (c.q. tenminste 180 studiepunten van de ongedeelde wo-opleiding); - het wo-mastergetuigschrift van opleidingen van Nederlandse universiteiten; - het wo-bachelorgetuigschrift (c.q. het equivalent van de ongedeelde wo-opleiding) van Vlaamse universiteiten; - het wo-mastergetuigschrift van Vlaamse universiteiten. code titel studiepunten blz O17321 Onderwijswetenschap 4,3 34 O18321 Leren en ontwikkeling 4,3 34 S13131 Onderzoekspracticum kwantitatieve data-analyse 4,3 35 S05271 Onderzoekspracticum psychologisch experiment 4,3 36 O40311 Informatievaardigheden voor sociale wetenschappers 4,3 36 S04241 Onderzoekspracticum psychologische survey 4,3 37 O34221 Onderzoekspracticum onderwijskundig onderzoek 4,3 37 Totaal 30,1 studiepunten Schakelprogramma 2 (hbo) Schakelprogramma 2 is bedoeld voor studenten met een hbo-getuigschrift. Via dit programma kunt u uw onderwijskundige kennis, academische vaardigheden en onderzoeksvaardigheden op niveau brengen. De volgende getuigschriften geven in combinatie met een schakelprogramma toelating tot de masteropleiding: - een hbo-bachelorgetuigschrift; - een hbo-mastergetuigschrift; - Akte van bekwaamheid kleuteronderwijs (KLOS A/B + applicatiecursus volledig bevoegd onderwijzer). code titel studiepunten blz O17321 Onderwijswetenschap 4,3 34 O18321 Leren en ontwikkeling 4,3 34 S37211 Grondslagen van psychologie: filosofie 4,3 35 S13131 Onderzoekspracticum kwantitatieve data-analyse 4,3 35 S05271 Onderzoekspracticum psychologisch experiment 4,3 36 O40311 Informatievaardigheden voor sociale wetenschappers 4,3 36 S04241 Onderzoekspracticum psychologische survey 4,3 37 O34221 Onderzoekspracticum onderwijskundig onderzoek 4,3 37 Totaal 34,4 studiepunten In alle andere gevallen beslist de Commissie voor de examens op advies van de Facultaire Toetsingscommissie (FTC) of, en zo ja, onder welke voorwaarden een student tot de masteropleiding Onderwijswetenschappen kan worden toegelaten. 10

11 5. Open Universiteit Extra OUX Met OUX biedt de Open Universiteit een meer gestructureerd onderwijsaanbod met als kernaspecten minder vrijblijvendheid en meer gestructureerd onderwijsaanbod. Dit nieuwe aanbod wordt naast het onderwijs met vrijheid van tijd, plaats en tempo aangeboden. U kunt dus kiezen tussen vrij studeren of in een vast tempo onder begeleiding. Door in te schrijven via OUX kiest u voor studeren onder begeleiding van een tutor en volgens een vaste studieplanning. Dat betekent ook deelname aan groepsbijeenkomsten of virtuele classes en dat er per cursus deadlines vastgesteld zijn. Studenten van de masteropleiding Onderwijswetenschappen kunnen zich aanmelden voor deelname aan het blok van vier modulen dat start op 1 september 2012 en dat in één jaar wordt afgerond. OUX Masteropleiding Onderwijswetenschappen 1* Code titel studiepunten blz O21421 Ontwerpen van leersituaties: theoretische kaders 4,3 25 O22421 Methoden en strategieën voor onderwijsontwerpen O27411 Onderwijsonderzoek: methodologie 4,3 26 O23421 Ontwerpen van onderwijs en opleidingen 4,3 27 *Inschrijving voor bovenstaand blok is alleen mogelijk voor studenten die zonder schakelprogramma zijn toegelaten en de cursus Visies op onderwijswetenschappen (O50411) hebben afgerond. Studenten die via een schakelprogramma zijn toegelaten dienen naast Visies op onderwijswetenschappen ook Onderwijswetenschap (O17311/21), Leren en ontwikkeling (O18321) en alle onderzoekspractica cursussen uit het schakelprogramma afgerond te hebben. Vanaf 1 juni tot 10 augustus kunt u aangeven serieus belangstelling te hebben door het intakeformulier in te vullen. U wordt dan uitgenodigd voor een intakegesprek via telefoon, skype of een ander medium. Definitieve inschrijving vindt daarna plaats via het inschrijfformulier. Om op 1 september te kunnen starten is het nodig dat de definitieve inschrijving vóór 22 augustus bij ons binnen is. Wij zorgen er dan voor dat u het studiemateriaal rond 1 september in huis heeft. Ook is het mogelijk om voor een of meer van de vier genoemde cursussen los in te schrijven. We noemen het dan sprint. Heeft u belangstelling voor een losse sprint dan kunt u dit via (onderwerp: sprint O(cursuscode)) aan ons doorgeven. 6. Leertraject: Leren en doceren in de 21e eeuw Voor docenten is het belangrijk bij te blijven in het vakgebied en steeds te professionaliseren. Daarvoor kunnen mensen cursussen of een opleiding volgen, zoals de masteropleiding Onderwijswetenschappen. Maar de scholingsbehoeften van mensen zijn niet gelijk en om tegemoet te komen aan de diversiteit aan wensen, bieden we nu aan mensen die géén mastertraject volgen, de mogelijkheid een leertraject aan te gaan voor een jaar. In dit traject kunnen mensen allerlei leeractiviteiten ontplooien en deelnemen aan activiteiten die door het Centre for Learning Sciences and Technologies worden georganiseerd. Deze activiteiten kunnen aan het eind van het jaar worden verzilverd met een certificaat voor het aantal geïnvesteerde uren. Dit wordt aangeduid met Permanente Educatiepunten (PE-punten) Het leertraject heet Leren en doceren in de 21e eeuw om aan te geven dat de leeractiviteiten die in het kader van het traject kunnen worden gedaan te maken hebben met de wijze waarop mensen leren en studeren in onze digitale informatiemaatschappij en hoe we daar als docent in ons onderwijs mee om kunnen en misschien wel moeten gaan. Het aangaan van het leertraject geeft toegang tot: - Deelname aan online masterclasses en daaromheen georganiseerde leeractiviteiten - Alle materialen en opnames van voorgaande masterclasses - De inhoud en bronnen van alle cursussen (totaal zo n 30) van de masteropleiding Onderwijswetenschappen - Dagelijkse updates, blogs en tweets over onderwijs en onderzoek - Toegang tot collega s en experts binnen thematische expertisenetwerken op het gebied van mobiel leren, serious gaming, informatievaardigheden, etc. - Kortingen op lezingen en conferenties - Certificering van behaalde PE-punten, ook op basis van uitgevoerde professionaliseringsactiviteiten 11

Rechtswetenschappen. Bacheloropleiding Masteropleiding. studiegids 2009-2010

Rechtswetenschappen. Bacheloropleiding Masteropleiding. studiegids 2009-2010 Rechtswetenschappen Bacheloropleiding Masteropleiding studiegids 2009-2010 Inhoud 02 Rechten studeren 03 Studeren aan de Open Universiteit Studeren in een elektronische leeromgeving 05 Studiemogelijkheden

Nadere informatie

studiegids Rechtswetenschappen BACHELOR MASTER Best beoordeelde universiteit (Keuzegidsen Universiteiten, Masters en Deeltijdstudies 2011)

studiegids Rechtswetenschappen BACHELOR MASTER Best beoordeelde universiteit (Keuzegidsen Universiteiten, Masters en Deeltijdstudies 2011) Rechtswetenschappen BACHELOR MASTER Best beoordeelde universiteit (Keuzegidsen Universiteiten, Masters en Deeltijdstudies 2011) Beste universitaire bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid (Keuzegidsen

Nadere informatie

informatica Bacheloropleiding Masteropleiding studiegids 2009-2010

informatica Bacheloropleiding Masteropleiding studiegids 2009-2010 informatica Bacheloropleiding Masteropleiding studiegids 2009-2010 Inhoud 02 Voorwoord 04 Studeren aan de Open Universiteit Nederland 06 Studiemogelijkheden Voorbereidingscursussen Losse cursussen Focusopleidingen

Nadere informatie

E SCHRIFT. onderwijswetenschappen. juni 2012 jaargang 7 nr 15. 10 jaar is een mooie tijd 2. Nieuw in 2012 2013 3

E SCHRIFT. onderwijswetenschappen. juni 2012 jaargang 7 nr 15. 10 jaar is een mooie tijd 2. Nieuw in 2012 2013 3 E SCHRIFT juni 2012 jaargang 7 nr 15 onderwijswetenschappen 10 jaar is een mooie tijd 2 Nieuw in 2012 2013 3 Hoogbegaafdheid als een 5 levenslange eigenschap Nieuwe cursus in OpenU 7 Wijzigingen in cursus

Nadere informatie

Managementwetenschappen

Managementwetenschappen Managementwetenschappen Bacheloropleiding Masteropleidingen studiegids 2009-2010 Inhoud 02 Voorwoord 03 Studeren aan de Open Universiteit Nederland Studeren in een elektronische leeromgeving 05 Studiemogelijkheden

Nadere informatie

studiegids bachelor master informatica

studiegids bachelor master informatica studiegids bachelor master informatica 2012 2013 Inhoud 03 Voorwoord 04 Studeren aan de Open Universiteit 06 Studiemogelijkheden Losse cursussen Startpakket Propedeuse, postpropedeuse, bachelor en master

Nadere informatie

MANAGEMENT WETENSCHAPPEN. studiegids. Open Universiteit www.ou.nl

MANAGEMENT WETENSCHAPPEN. studiegids. Open Universiteit www.ou.nl 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011

Nadere informatie

studiegids bachelor master informatica

studiegids bachelor master informatica studiegids bachelor master informatica 2013 2014 Inhoud 03 Voorwoord 04 Studeren aan de Open Universiteit, faculteit Informatica 07 Studiemogelijkheden 09 Opleidingsmogelijkheden voor bedrijven en instellingen

Nadere informatie

Open Universiteit www.ou.nl. studiegids rechtswetenschappen. bachelor - master 2014 2015

Open Universiteit www.ou.nl. studiegids rechtswetenschappen. bachelor - master 2014 2015 studiegids rechtswetenschappen bachelor - master 2014 2015 Beste bachelor en master Rechtsgeleerdheid in Nationale Studenten Enquête (NSE) 2014 Beste master Rechtsgeleerdheid in Keuzegids Masters 2014

Nadere informatie

STUDIEGIDS informatica en informatiekunde. bachelor - master 2014 2015. Beste bachelor Informatica in NSE 2014. Open Universiteit www.ou.

STUDIEGIDS informatica en informatiekunde. bachelor - master 2014 2015. Beste bachelor Informatica in NSE 2014. Open Universiteit www.ou. STUDIEGIDS informatica en informatiekunde bachelor - master 2014 2015 Beste bachelor Informatica in NSE 2014 Open Universiteit www.ou.nl Inhoud 03 Voorwoord 04 Overzicht wijzigingen cursusaanbod 05 Studeren

Nadere informatie

BSc bedrijfskunde. Open Universiteit www.ou.nl. studiegids. bachelor 2014 2015

BSc bedrijfskunde. Open Universiteit www.ou.nl. studiegids. bachelor 2014 2015 studiegids BSc bedrijfskunde bachelor 2014 2015 Beste bachelor Bedrijfskunde in NSE 2014 Beste bachelor Bedrijfskunde in Keuzegids Universiteiten 2014 Open Universiteit www.ou.nl Inhoud 03 Voorwoord 04

Nadere informatie

studiegids onderwijs met visie managementwetenschappen

studiegids onderwijs met visie managementwetenschappen studiegids onderwijs met visie managementwetenschappen 2013 2014 Inhoud 03 Voorwoord 05 Studeren aan de Open Universiteit 07 Studiefacilteiten 09 Faculteit Managementwetenschappen (MW) 12 Wetenschappelijke

Nadere informatie

studiegids onderwijs met visie managementwetenschappen

studiegids onderwijs met visie managementwetenschappen studiegids onderwijs met visie managementwetenschappen 2012 2013 Studeren aan de faculteit Managementwetenschappen Deze studiegids geeft een overzicht van alle producten van de faculteit Managementwetenschappen,

Nadere informatie

G Tijdschrift Actief Leren

G Tijdschrift Actief Leren Juli 2008 Jaargang 3 nr. 7 G Tijdschrift Actief Leren In dit nummer: Welkom 1 Lerarenbeurs ook voor Actief Leren Verslag van de miniconferentie Van student naar onderzoeker / docent bij de MAL 1 2 3-5

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2013-2014. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2013-2014 Master- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

S T U D I E G I D S BACHELOROPLEIDING. Natuurwetenschap & Innovatiemanagement. van de FACULTEIT GEOWETENSCHAPPEN. voor het. studiejaar 2013/2014

S T U D I E G I D S BACHELOROPLEIDING. Natuurwetenschap & Innovatiemanagement. van de FACULTEIT GEOWETENSCHAPPEN. voor het. studiejaar 2013/2014 S T U D I E G I D S BACHELOROPLEIDING Natuurwetenschap & Innovatiemanagement van de FACULTEIT GEOWETENSCHAPPEN voor het studiejaar 2013/2014 Willem C. van Unnikgebouw Heidelberglaan 2 Postbus 80.115 3508

Nadere informatie

Studiegids 2011-2012. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2011-2012. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2011-2012 Master- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Small Business & Retail Management 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Bacheloropleiding. Small Business & Retail Management 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Bacheloropleiding Small Business & Retail Management 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014 Master Science Education and Communication Master Leraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen Minor Leren Lesgeven

Studiegids 2013-2014 Master Science Education and Communication Master Leraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen Minor Leren Lesgeven Faculteit Gedragswetenschappen Studiegids 2013-2014 Master Science Education and Communication Master Leraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen Minor Leren Lesgeven 2 Inhoudsopgave Voorwoord...

Nadere informatie

Studiegids Master. Nederlandse taal en cultuur:

Studiegids Master. Nederlandse taal en cultuur: Nederlandse taal en cultuur: Communicatiestudies Nederlandse literatuur Taal en ontwikkeling Taalstructuur en taalvariatie Interculturele communicatie Nederlandse taal en cultuur - deeltijd 2008 2009 Studiegids

Nadere informatie

Wat is er veranderd per 1 juli 2011

Wat is er veranderd per 1 juli 2011 Wat is er veranderd per 1 juli 2011 Wat is er veranderd 1 Extra informatie De praktijk van actief leren en visies op Onderwijswetenschappen Even voorstellen: Nieuwe begeleiders Johan van Strien en Martin

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Accountancy voltijd en duaal 2013-2014. Versie 1.2

Studiegids. Bacheloropleiding. Accountancy voltijd en duaal 2013-2014. Versie 1.2 Studiegids Bacheloropleiding Accountancy voltijd en duaal 2013-2014 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

opleidings-en onderwijswetenschappen

opleidings-en onderwijswetenschappen opleidings-en onderwijswetenschappen 2013 2013 uantwerpen.be Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 De opleiding opleidings- en onderwijswetenschappen 5 Doelgroep en toelatingsvoorwaarden

Nadere informatie

Beste deeltijd universiteit

Beste deeltijd universiteit 11 10 2011 2011 2010 2010 20112 20102 Open Universiteit in v laanderen BACHELOR MASTER LOSSE CURSUSSEN 11 2011 2011 20112 1020102010 20102 1120112011 20112 Beste deeltijd universiteit 10 11 10 11 10 11

Nadere informatie

wo-master Software Engineering Open Universiteit Nederland 17 februari 2012 NVAO beperkte Toets nieuwe opleiding

wo-master Software Engineering Open Universiteit Nederland 17 februari 2012 NVAO beperkte Toets nieuwe opleiding wo-master Software Engineering Open Universiteit Nederland 17 februari 2012 NVAO beperkte Toets nieuwe opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Werkwijze panel 5 3 Beschrijving van de opleiding

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015. Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Voltijd 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015. Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Voltijd 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Voltijd 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 1/212 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde

Nadere informatie

Studiegids Masterprogramma Geo-communicatie 2014-2015

Studiegids Masterprogramma Geo-communicatie 2014-2015 Studiegids Masterprogramma Geo-communicatie 2014-2015 Faculteit Geowetenschappen Willem C. van Unnikgebouw Heidelberglaan 2 Postbus 80115 3508 TC UTRECHT Tel. 030 253 9559 Utrecht, juli 2014 1 Adressen

Nadere informatie