Veenendaal Beleidsplan 2014/2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veenendaal Beleidsplan 2014/2016"

Transcriptie

1 Veenendaal Beleidsplan 2014/2016

2 Inhoud Investeren in participatie Terugblik: Resultaten bedrijfsplan 2011/2013 Op weg naar 2017 Wat we gaan doen p3 p4 p6 p7 - kennis p7 - contact p8 - cultuur p10 Gezond zijn, gezond blijven p11 Aan het werk p11 Beleidsplan 2014/2017 2

3 Investeren in participatie De culturele, educatieve en economische waarde van de bibliotheek is groot. De Openbare Bibliotheek bevordert lezen en schrijven, draagt bij aan mediawijsheid en biedt mensen de kans volwaardig deel te nemen aan het maatschappelijk leven, door een onmisbare schakel te zijn in een voor veel mensen steeds complexere wereld. Daarmee is de bibliotheek een waardevolle plek binnen de gemeente. Een investering in de bibliotheek is een investering in participatie.... aldus een recente uitgave van de Vereniging van Openbare Bibliotheken, bedoeld om het duurzame belang van bibliotheken in een veranderende wereld onder de aandacht te brengen. Een bibliotheek die midden in de maatschappij staat, weet dat voor de uitvoering van haar kernfuncties (lezen, leren, informeren, kunst en cultuur, ontmoeting en debat) in toenemende mate ook ondernemerschap een vereiste is. Ter voorbereiding op dit beleidsplan hebben medewerkers en leden van de Raad van Toezicht van Bibliotheek Veenendaal daarom een scenarioverkenning gedaan onder leiding van Futureconsult. De leidende vraag hierbij was: Hoe ziet de bibliotheek er uit in 2020? Het denkproces was soms lastig en bedreigend, maar ook inspirerend en verhelderend. Het resultaat bestond uit drie scenario s: een cultureel/commercieel, een maatschappelijk/sociaal en een volledig digitaal perspectief. Voor de komende periode steken we in op een mix van de eerste twee scenario s: de bibliotheek als werkplaats van co-creatie en participatie. Zeker, we zullen diverse problemen het hoofd moeten bieden; de aangekondigde bezuinigingen per 2015 en de dalende trend in lees- en leengedrag vormen een grote uitdaging. In dit bedrijfsplan leest u hoe we desondanks een bibliotheek van de toekomst willen realiseren. Mieke van Dijk - directeur/bestuurder Veenendaal, maart 2014 Beleidsplan 2014/2017 3

4 Terugblik: Resultaten bedrijfsplan In januari 2011 formuleerden wij onze hoofdambitie en strategische keuzes voor de periode We begonnen op dat moment aan een nieuw tijdperk in onze toen bijna 60-jarige geschiedenis; de verhuizing naar De Cultuurfabriek in oktober 2010 bood nieuwe kansen en mogelijkheden. De beleidskeuzes waren erop gericht om de nieuwe bibliotheek maximaal dienstbaar te maken aan de Veenendaalse samenleving en te werken aan een eigentijdse voorziening met een gezonde, financiële basis. Terugblikkend kunnen we vaststellen dat in de afgelopen beleidsperiode de volgende resultaten behaald werden: Verankering in de Veenendaalse samenleving Onze tijdloze hoofdambitie is om de bibliotheek van waarde te laten zijn voor de samenleving en kansen te bieden aan zowel inwoners als organisaties uit de gemeente Veenendaal. We mogen vaststellen dat de bibliotheek, ook in haar rol van aanjager binnen De Cultuurfabriek, de afgelopen drie jaar aan een stevig fundament gebouwd heeft. De Veenendalers vinden hun weg naar De Cultuurfabriek (het aantal bezoekers is met 47% toegenomen t.o.v. de oude locatie) en in tegenstelling tot de landelijke trend is het aantal leden de afgelopen drie jaar redelijk stabiel gebleven. Nog steeds is ca. 25% van de inwoners van Veenendaal lid van de bibliotheek, een score waarmee we koploper van de Utrechtse bibliotheken zijn. Wel signaleren we een forse verschuiving: er is nu duidelijk sprake van meer jeugdleden dan betalende volwassen leden, waar tot voor kort de balans fiftyfifty was. Dat onze klanten hun bibliotheek waarderen, blijkt ook uit het tweejaarlijks uitgevoerde klanttevredenheidsonderzoek: in 2012 zette 93,7% van de ondervraagden een kruisje bij de stelling Ja, mijn bibliotheek is top en gaf 67,1% aan regelmatig met anderen in positieve zin over de bibliotheek te spreken. Naast deze meetbare - lokale waardering was er ook de landelijke erkenning bij de verkiezing tot (bijna) Beste Bibliotheek van Nederland in 2011 en het behalen van de certificering in Versterking van de financiële positie De zorgelijke financiële positie waarin de bibliotheek zich begin 2011 bevond, is door strategische maatregelen en verdere kostenreductie in de afgelopen drie jaar veranderd in een kleine plus. Er wordt verder gewerkt aan de opbouw van een redelijke algemene reserve. De bibliotheek heeft voor tal van projecten sponsors en fondsen kunnen aanboren, zoals voor de realisatie van het HIP (historisch informatiepunt), enkele grote exposities en activiteiten rondom leesbevordering, ontmoeting en debat. Vernieuwing en verandering van de dienstverlening De bibliotheek heeft sterk ingezet op de ontmoetingsfunctie. Mede dankzij de vele activiteiten die een bezoek aan De Cultuurfabriek de moeite waard maken, is De Cultuurfabriek uitgegroeid tot een place to be. De bibliotheek is een proactieve samenwerkingspartner, niet alleen voor de traditionele partners zoals onderwijs en welzijn, maar ook voor de vele verenigingen die Veenendaal rijk is alsmede het bedrijfsleven. Beleidsplan 2014/2017 4

5 Verbetering van de organisatie en bedrijfsvoering De mogelijkheden van een fusie met een regiobibliotheek zijn onderzocht, maar boden geen beter perspectief voor Bibliotheek Veenendaal. Door nieuwe inzichten in provinciaal beleid is fusie met een regiobibliotheek sinds 2013 geen voorwaarde meer voor deelname in het provinciale netwerk, een ontwikkeling waar we blij mee zijn. Naast samenwerking met de andere Utrechtse bibliotheken zoeken we naar mogelijkheden van samenwerking met de bibliotheken binnen Food Valley. Lokaal wordt steeds intensiever samengewerkt met de vier andere professionele, culturele instellingen: theater, muziekschool, volksuniversiteit en museum. Er zijn voornemens om deze samenwerking zowel inhoudelijk als bedrijfsmatig verder te intensiveren. In opdracht van de Stichting Beheer Cultuurcluster Veenendaal is de bibliotheek verantwoordelijk voor de uitvoering van het beheer van De Cultuurfabriek. Hieronder valt ook de incidentele verhuur van de beschikbare ruimtes. Er is sprake van een professionele, ondernemende organisatiecultuur. Op het gebied van HRM zijn stappen gezet: er is een actiever scholingsbeleid ontwikkeld en er werd een software pakket voor zelfroosteren als onderdeel van het nieuwe werken aangeschaft. Beleidsplan 2014/2017 5

6 Op weg naar 2017 Waar dromen we van? Wat voor bibliotheek willen wij zijn? Hoe sluiten wij onze dienstverlening aan op de vraag en de behoefte van de Veenendalers? De bibliotheekbranche zoekt naar antwoorden op de vergaande digitalisering en snelle maatschappelijke en economische veranderingen (inclusief een terugtredende overheid), maar de lokale invulling hiervan blijft onze eigen zaak. In januari 2014 verscheen het rapport van de Commissie Cohen onder de titel Bibliotheek van de toekomst: knooppunt voor kennis, contact en cultuur. Een doorkijk naar het jaar 2025, wanneer taken als verbinden, faciliteren en stimuleren het bestaansrecht van de fysieke en digitale bibliotheek zullen vormen. Wij werken hard aan een bibliotheek die een ontmoetingsplek is, zowel in cultureel als in sociaal opzicht. Wij willen dat onze bibliotheek in de setting van De Cultuurfabriek een dynamische plek is waar Veenendalers en bezoekers uit de regio zich gestimuleerd voelen in hun creativiteit en ondersteund in hun ontwikkeling. Een bibliotheek waar men zich kan verdiepen in nieuwe vormen van lezen en informatieverwerving en waar verbinding tussen mensen en uitwisseling van kennis op een vanzelfsprekende manier tot stand komt. Wij willen een vrolijke en gastvrije plek zijn, waar het aangenaam verblijven is, met welk doel je ook komt. De Cultuurfabriek als vanzelfsprekend trefpunt voor Veenendaal, waarvan het belang niet betwijfeld wordt. Deze ambitie kunnen wij als kleine organisatie niet alleen realiseren. Landelijk en provinciaal participeren wij in initiatieven die binnen het bibliotheekveld ontwikkeld worden. Maar: onze reden van bestaan ligt in de lokale verankering. Op welke manier wij die sterke verankering kunnen bestendigen en verbreden, onderzoeken wij in de komende periode samen met onze vier cultuurpartners. Mogelijk ligt het antwoord in de vorming van één cultuurbedrijf, waarvan wij als bibliotheek in en met De Cultuurfabriek in 2017 een aantrekkelijk en solide onderdeel vormen; een cultureel fundament dat zijn meerwaarde voor de samenleving dagelijks bewijst. Beleidsplan 2014/2017 6

7 Wat we gaan doen Om de bibliotheek te worden die we willen zijn, formuleren we voor de komende periode beleid op de centrale uitgangspunten uit het rapport Cohen: kennis, contact en cultuur. 1. Kennis Bibliotheek Veenendaal is een 21e-eeuwse voorziening die bijdraagt aan de kenniseconomie en als platform fungeert voor de ontwikkeling van kinderen en volwassenen zodat zij kunnen delen, lezen, leren en meedoen. Innovatie is daar onlosmakelijk mee verbonden. Indicatoren: We werken structureel samen met 95% van de basisscholen, kinderdagverblijven en andere voorschoolse organisaties. We werken structureel samen met partijen op het gebied van jeugd en opvoeding, gezamenlijk organiseren we o.a. 12 mamacafé s per jaar. We dragen het plezier in lezen uit voor zowel kinderen als volwassenen d.m.v. minimaal 10 activiteiten per jaar. We maken werk van de vermindering van laaggeletterdheid. We delen onze expertise op het gebied van mediawijsheid en leesbevordering met minimaal 30 groepsontvangsten per jaar. We informeren de inwoners van Veenendaal rondom actuele thema s. We introduceren minimaal 2 nieuwe producten/diensten per jaar. We maken de digitale omgeving in de fysieke bibliotheek op een aansprekende en toegankelijke manier zichtbaar. Beleidsplan 2014/2017 7

8 Acties: We bieden jaarlijks een actueel programma gericht op leesplezier, taal-, lees- en informatievaardigheid voor kinderen van 0-12 jaar. We werken nauw samen met onze partners binnen het programma School & Cultuur. We zijn het eerste aanspreekpunt voor Taal in Veenendaal en zorgen voor adequate verwijzing naar de afzonderlijke aanbieders. We ondersteunen leerkrachten en ouders met onze kennis op het gebied van (voor)lezen. We ontwikkelen in provinciaal en/of regionaal verband een aanbod voor de scholen dat hen in staat stelt om de opbrengst van leesbevorderingsactiviteiten en leesonderwijs te monitoren (SchoolWise). We faciliteren leren en werken in de bibliotheek. We organiseren i.s.m. gespecialiseerde organisaties of deskundigen bijeenkomsten over opvoedingsvraagstukken. We faciliteren workshops van derden (ZZP Valley). We organiseren in samenwerking met lokale partijen workshops en informatiemarkten rondom actuele thema s als duurzaamheid, energiebesparing en gezondheidszorg. We werken verder aan onze transitie van boekenbedrijf naar een kennis- en informatiecentrum, waar naast kwaliteit ook speelsheid en sprankeling de bezoeker inspireren. We blijven bouwen aan een collectie die gedrukt en digitaal vraaggericht en actueel is. We maken gebruik van de landelijke dienstverlening op het gebied van collectioneren. We werken samen met o.a. Doklab Delft om met hun expertise de digitale omgeving van de bibliotheek naar een structureel hoger plan te tillen. We bevorderen de kennismaking van onze bezoekers met nieuwe digitale technieken zoals 3Dprinters. We zetten eigentijdse vormen van communicatie en marketing in om bestaande én potentiële klanten te informeren. We zoeken de samenwerking met lokale ICT-bedrijven waarmee Veenendaal als ICT-stad haar profilering ook sterker kan benadrukken. 2. Contact Bibliotheek Veenendaal stimuleert de persoonlijke ontwikkeling van mensen zodat zij in staat zijn tot een volwaardige deelname aan de samenleving. Indicatoren: Wij werken samen met uiteenlopende maatschappelijke partners, waaronder Humanitas en zorginstellingen. Wij betrekken de inwoners van Veenendaal bij de ontwikkeling van onze dienstverlening. 25% van de Veenendalers is lid van de bibliotheek. 50% van de leden onderhoudt digitaal contact met de bibliotheek via website, digitale nieuwsbrief of social media. De Cultuurfabriek is gastvrij en toegankelijk, zowel in openingsuren als in dienstverlening. We maken actief gebruik van lokale netwerken om het verhaal van de bibliotheek verder uit te dragen en het belang van onze voorziening zichtbaar te maken. Beleidsplan 2014/2017 8

9 Acties: We stimuleren verblijf en ontmoeting door het aanbieden van een aangename, laagdrempelige, plek. We bieden ondersteuning, hulp bij zoeken en vinden, zijn gastvrij en goed geoutilleerd zowel in technische als in personele zin. We geven samen met onze partners vorm aan de civil society door het organiseren van debat en discussie. Waar mogelijk zorgen we in samenwerking voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarbij betrekken we partijen als Reinaerde/De Bombardon en bieden we stageplaatsen aan mensen die vanwege hun beperking op een veilige werkplek ervaring moeten opdoen. We ontwikkelen ons aanbod met inzet van professionele en vrijwillige expertise en mankracht. We reageren op behoeften uit de samenleving met activiteiten als het breicafé, Café Doodgewoon en het trefpunt voor zzp-ers. We zorgen voor de oprichting van een klantenpanel waarin de diverse lezerscategorieën vertegenwoordigd zijn en organiseren hun input op een klantvriendelijke en efficiënte wijze. Beleidsplan 2014/2017 9

10 3. Cultuur Bibliotheek Veenendaal wil met haar culturele aanbod bijdragen aan een Veenendaal waarin kennis, creativiteit en verbondenheid vanzelfsprekende waarden zijn. We zetten in op een divers aanbod van culturele activiteiten, voor verschillende leeftijdscategorieën en met een laagdrempelig karakter. Indicatoren: Wij werken samen met culturele partners binnen en buiten De Cultuurfabriek. Wij zorgen met onze partners binnen De Cultuurfabriek dat de centrale hal een plek van laagdrempelige, culturele verleiding is, zowel in sfeer als in tastbare cultuur (kunstwerken/vleugel). Wij organiseren 40 grote en kleine culturele activiteiten per jaar waarvan een substantieel aantal op zaterdagen. Wij maken cultuur in het centrum van Veenendaal vanzelfsprekend en zetten het in als instrument om contact en sociale cohesie te bevorderen en eenzaamheid te bestrijden. Acties : We bieden beleving en ontspanning door een groot aanbod van uiteenlopende activiteiten, waaronder exposities, kunstmarkten, lunchconcerten, lezingen en workshops. We streven met De Cultuurfabriek naar een plek in de top 3 van Veenendaal waardeert We inspireren met ons aanbod de Veenendalers tot co creatie en connectie. We werken samen met lokale kunstenaars en geven hen een podium voor hun producten o.a. in samenwerking met de Kunstroute en de Stadswinkel in oprichting. We werken samen met lokale auteurs en bevorderen een jaarlijkse ontmoeting tijdens de Veenendaalse schrijversmarkt. Beleidsplan 2014/

11 Gezond zijn, gezond blijven Alleen een financieel gezonde organisatie kan blijvend goed presteren. Met het oog op de nieuwe bezuinigingen vanaf 2015, stelt Bibliotheek Veenendaal zich daarom ten doel om de eigen inkomsten (exclusief de gemeentelijke subsidie) te verhogen met 2%. Om dit te bereiken, werken we - samen met de Stichting Beheer Cultuurcluster Veenendaal - aan een constante groei van de commerciële verhuur van daarvoor bestemde ruimtes. In 2014 ontwikkelen we twee nieuwe initiatieven: samen met de lokale VVV realiseren we een stadswinkel die met haar informatiefunctie en een mix aan galerie-, museum-, bibliotheek- en citymarketingartikelen naast meer bezoekers, ook inkomsten moet genereren. Met Theater De Lampegiet werken we aan een horecagelegenheid om het verblijf te veraangenamen, de verhuur te stimuleren en inkomsten te genereren. Daarnaast vergroten we de aantrekkelijkheid van het lidmaatschap d.m.v. marketingacties als Voordeel Met Je Biebpas en ontwikkelen we samen met de lokale cultuurpartners, binnen provinciaal verband of op eigen kracht een loyaliteitsprogramma. We streven, zo mogelijk in provinciaal verband, naar nieuwe verdienmodellen. Onze sponsors willen we koesteren en we willen participeren in landelijke en provinciale ontwikkelingen rondom sponsoring en fondsenwerving. Er is aandacht voor het ondernemerschap van de medewerkers; kostenbewustzijn, marktgerichtheid en innovatief denken worden actief gestimuleerd. Onze bedrijfsvoering wordt gekenmerkt door efficiency, ondersteund en uitgevoerd met gebruikmaking van adequate apparatuur en techniek. Aan het werk U ziet: aan plannen en ambities geen gebrek. Maar: de toekomst laat zich niet voorspellen. Wij kunnen als organisatie wel denken en willen dat we een rol van betekenis blijven spelen in een veranderende wereld, maar die erkenning ligt vooral bij de gebruikers van onze diensten. Die erkenning moeten we verdienen en dat vereist ondernemerschap. Waar ligt de komende jaren onze groei? De collectie zal in omvang afnemen; de mate waarin is sterk afhankelijk van het gebruik, maar ook van het aanbod. Komt er een Spotify voor boeken zoals de grote Nederlandse uitgevers voornemens zijn en wat zal dan de impact zijn op het leengedrag? Hoe ontwikkelt zich de behoefte aan face-to-face contact als digitale ontmoeting snel, goedkoop en 24/7 beschikbaar is? We blijven de ontwikkelingen op de voet volgen en zullen - óók met de gedrukte collectie - inspelen op veranderende omstandigheden. Als er door krimp van de collectie vierkante meters vrijkomen, gaan we op zoek naar herbestemming om zo de huisvestingskosten mee te laten krimpen. Het creëren van zoveel mogelijk functies (passend bij de doelstellingen van de organisatie) binnen de muren van De Cultuurfabriek, is onderweg naar 2017 een stellig voornemen. Veel vragen dus, naast de vele plannen en ambities. Één ding is zeker: afwachten is geen optie. Daarom gaan wij actief verder met de ontwikkeling van ons bedrijf, met open vizier werken wij aan verandering om op een eigentijdse wijze invulling te geven aan onze kernfuncties. Met die inzet hopen wij ook op de langere termijn ons bestaansrecht voor Veenendaal te bewijzen. Beleidsplan 2014/

12 Veenendaal In De Cultuurfabriek Kees Stipplein TP Veenendaal t (0318)

De participatiebibliotheek

De participatiebibliotheek Voor meer informatie: Marjolein Bakker adviseur Communicatie marjolein.bakker@bibliotheek-zoetermeer.nl Hoofdbibliotheek Stadhuisplein 2 2711 EC Zoetermeer T 079-34 38 200 www.bibliotheek-zoetermeer.nl

Nadere informatie

Daar kom je verder mee

Daar kom je verder mee Beleidsplan 2014 t/m 2017 De Bibliotheek Lek & IJssel: Daar kom je verder mee Over dit Beleidsplan In elk van onze gemeentes is de Bibliotheek een belangrijke ontmoetingsplek, waar iedereen zich thuis

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2020 Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen OPEN. De Bibliotheek als. kennis- en informatieplatform. van een lerende gemeenschap...

Beleidsplan 2015-2020 Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen OPEN. De Bibliotheek als. kennis- en informatieplatform. van een lerende gemeenschap... Beleidsplan 2015-2020 Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen OPEN De Bibliotheek als kennis- en informatieplatform van een lerende gemeenschap... kennis maatschappij community organisatie wifi educatie samenwerking

Nadere informatie

Bibliotheek Venlo, onmisbaar voor een toekomstbestendige gemeente Venlo. Samen bouwen aan onze maatschappelijke bibliotheek

Bibliotheek Venlo, onmisbaar voor een toekomstbestendige gemeente Venlo. Samen bouwen aan onze maatschappelijke bibliotheek Bibliotheek Venlo, onmisbaar voor een toekomstbestendige gemeente Venlo Samen bouwen aan onze maatschappelijke bibliotheek Inhoud Kernboodschap De Openbare Bibliotheek Venlo Missie Facts en figures (2016)

Nadere informatie

VNG Handreiking voor gemeenten Eindhoven, 15 april 2015 Driebergen Zeist, 16 april 2015 Rento Zoutman

VNG Handreiking voor gemeenten Eindhoven, 15 april 2015 Driebergen Zeist, 16 april 2015 Rento Zoutman Lokaal bibliotheekbeleid VNG Handreiking voor gemeenten Eindhoven, 15 april 2015 Driebergen Zeist, 16 april 2015 Rento Zoutman Handreiking lokaal bibliotheekwerk Vraagbaak: Wsob, landelijk netwerk, instrumenten

Nadere informatie

Commissie Samenleving Harderwijk 12 mei 2016

Commissie Samenleving Harderwijk 12 mei 2016 Commissie Samenleving Harderwijk 12 mei 2016 Agenda 1. Welkom 2. Ontwikkelingen 3. Strategienota 4. Digitale vaardigheden 5. Taalvaardigheden (inleiding door Chérif Ait Abderrahman (Stichting Lezen en

Nadere informatie

Strategie Deuren open voor een rijker leven

Strategie Deuren open voor een rijker leven Strategie 2013 2016 Deuren open voor een rijker leven 9 september 2013 2 Inhoudsopgave Inhoud 3 1 Missie, Visie en Strategie 4 2 Ontwikkeling tot een fysiek en digitaal informatieknooppunt 12 3 De bibliotheek

Nadere informatie

Biblionet Verbindt Samen de toekomst leren lezen Een nieuwe koers voor de bibliotheken in Groningen

Biblionet Verbindt Samen de toekomst leren lezen Een nieuwe koers voor de bibliotheken in Groningen Biblionet Verbindt Samen de toekomst leren lezen Een nieuwe koers voor de bibliotheken in Groningen Beeld > Koptekst en voettekst... 1 Beeld > Koptekst en voettekst... 2 Beeld > Koptekst en voettekst...

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Prestatiesubsidieovereenkomst 2013

Prestatiesubsidieovereenkomst 2013 Prestatiesubsidieovereenkomst 2013 Stichting Openbare Bibliotheekvoorzieningen Gemeente Langedijk Over het format: Gemeente en instelling maken afspraken over de aandachtsgebieden veld 1 tot en met veld

Nadere informatie

KOERS VAN CODA

KOERS VAN CODA KOERS VAN CODA 2017-2020 CODA ontvangt per maand 60.000 bezoekers:maatschappelijk ondernemer van formaat CODA Cultuurhuis van Apeldoorn Centrale toegang voor de (culturele) ontwikkeling van alle inwoners

Nadere informatie

Visie op de invulling van de lokale bibliotheekfunctie. Periode Gemeente Asten

Visie op de invulling van de lokale bibliotheekfunctie. Periode Gemeente Asten Visie op de invulling van de lokale bibliotheekfunctie Periode 2015-2016 Gemeente Asten 1. Inleiding De rol van de bibliotheek in de maatschappij is niet meer zo vanzelfsprekend als vroeger. Van de bibliotheek

Nadere informatie

LANG ZULLEN WE LEZEN!

LANG ZULLEN WE LEZEN! LANG ZULLEN WE LEZEN! Onze missie We prikkelen mensen om zich te ontplooien. We bieden iedereen de gelegenheid om kennis op te doen, te delen, anderen te ontmoeten en geïnspireerd te raken. Zo leveren

Nadere informatie

De Bibliotheek: hart van de samenleving

De Bibliotheek: hart van de samenleving Bibliotheken Noord Fryslân ligt op koers! De Bibliotheek: hart van de samenleving ontdekdebieb.nl /ontdekdebieb Verkort jaarverslag 2015 In deze verkorte versie van het jaarverslag van Bibliotheken Noord

Nadere informatie

Halfjaarresultaten 2016 Bibliotheek Vianen. Vianen, 10 augustus 2016, versie 1.

Halfjaarresultaten 2016 Bibliotheek Vianen. Vianen, 10 augustus 2016, versie 1. Halfjaarresultaten 2016 Bibliotheek Vianen Vianen, 10 augustus 2016, versie 1. De halfjaarresultaten van Vianen in het kort: In de Bibliotheek in Vianen is het aantal jeugdleden met 10% gestegen, terwijl

Nadere informatie

: Beleidsplan Bibliotheek De Kempen

: Beleidsplan Bibliotheek De Kempen Inleiding De bibliotheek verandert in hoog tempo. Dat heeft allerlei oorzaken. Als belangrijkste noemen we hier: de verdergaande digitalisering, de terugtrekkende overheid, de veranderende informatieconsumptie,

Nadere informatie

Strategische visie. van de Drentse bibliotheken 2012-2015

Strategische visie. van de Drentse bibliotheken 2012-2015 Strategische visie van de Drentse bibliotheken 2012-2015 Al deze veranderingen hebben ingrijpende gevolgen De bibliotheken in Drenthe krijgen te maken met bezuinigingen en veranderende politieke opvattingen.

Nadere informatie

Project doorgaande lijn

Project doorgaande lijn Project doorgaande lijn Het project de doorgaande lijn 0-18 is er op gericht de dienstverlening van Gelderse bibliotheken aan educatieve instellingen en ouders/kinderen te optimaliseren. Binnen de dienstverlening

Nadere informatie

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Profiel Manager Bibliotheken 20 maart 2015 Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Crossmedia Communicatiestrategie Bibliotheken: Veel meer dan het uitlenen van boeken

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Crossmedia Communicatiestrategie Bibliotheken: Veel meer dan het uitlenen van boeken Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Crossmedia Communicatiestrategie Bibliotheken: Veel meer dan het uitlenen van boeken Probleemomgeving Al geruime tijd daalt het aantal leden van de Nederlandse bibliotheken.

Nadere informatie

AAMU MISSIE, VISIE EN STRATEGIE

AAMU MISSIE, VISIE EN STRATEGIE AAMU MISSIE, VISIE EN STRATEGIE MISSIE AAMU Het AAMU is hét museum in Europa voor hedendaagse Aboriginal kunst dat Aboriginal kunst toegankelijk maakt voor een zo breed mogelijk publiek. VISIE AAMU Om

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Kaderstellend. Aan de Raad Agenda nr. 4. Toekomstige functie van de bibliotheek in de gemeente Someren. datum 29 januari 2014

RAADSVOORSTEL Kaderstellend. Aan de Raad Agenda nr. 4. Toekomstige functie van de bibliotheek in de gemeente Someren. datum 29 januari 2014 RAADSVOORSTEL Kaderstellend Aan de Raad Agenda nr. 4 Toekomstige functie van de bibliotheek in de gemeente Someren datum 29 januari 2014 1. Samenvatting Het gebruik van de bibliotheek is de laatste twee

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015 Colofon De uitgebreide versie van het ASG Koersplan 2015-2018 kunt u vinden op www.almeersescholengroep.nl. Dit is een uitgave van de Almeerse Scholen Groep. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Visie op de openbare bibliotheek van Bergen

Visie op de openbare bibliotheek van Bergen Visie op de openbare bibliotheek van Bergen Gemeente Bergen, november 2011 Samenvatting De randvoorwaarden voor het bibliotheekbeleid in Bergen worden gekoppeld aan twee kerndoelen: toegang tot kennis

Nadere informatie

Visiedocument. Educohof Podium voor duurzame leefomgeving. Presentatie versie

Visiedocument. Educohof Podium voor duurzame leefomgeving. Presentatie versie Visiedocument Educohof Podium voor duurzame leefomgeving Presentatie versie Courante communicatie, sponsoring, fondswerving Teylingerweg 35 2114 EG Vogelenzang T 020 716 5274 E nicole@courante.nl 13 augustus

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep 2016-2020 De Kunst van Samen. Geachte raad, Aan de Gemeenteraad VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. Hierbij biedt ons college u het Kunst-

Nadere informatie

Lezen, leren & lokaal verbonden

Lezen, leren & lokaal verbonden Lezen, leren & lokaal verbonden Meerjarenbeleidsplan 2016 tot en met 2019 Marly Driessens maart 2015 Inleiding In 2016 breekt voor bibliotheek De Lage Beemden een nieuwe beleidsperiode aan. Het fundament

Nadere informatie

De bibliotheek vernieuwt!

De bibliotheek vernieuwt! Bibliotheek Rivierenland De bibliotheek vernieuwt! Presentatie Gemeenteraad Geldermalsen Gaby Lafeber 21 oktober 2014 Opbouw presentatie 1. De fundamenten van Bibliotheek Rivierenland 2. Waarom een nieuw

Nadere informatie

Desirée van den Bergh, Marga Kemp, Rob Mientjes, Bianca Peersman en Harry Vankan

Desirée van den Bergh, Marga Kemp, Rob Mientjes, Bianca Peersman en Harry Vankan Project Meer met Mediavoorzieningen een onderzoek naar rol en positionering Mediavoorzieningen: Essentieel en Effectief Samenvatting rapport over de meerwaarde van de diensten van Mediavoorzieningen voor

Nadere informatie

Lokaal bibliotheekwerk Een handreiking voor gemeenten

Lokaal bibliotheekwerk Een handreiking voor gemeenten Lokaal bibliotheekwerk Een handreiking voor gemeenten Op 1 januari 2015 is de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) van kracht geworden. Deze wet neemt openbare bibliotheekvoorzieningen

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

naar de toekomst van de Bibliotheek. Rapportage Biebpanel

naar de toekomst van de Bibliotheek. Rapportage Biebpanel De toekomst van de Bibliotheek Rapportage Biebpanel Dit document bevat een compacte rapportage van het in september 2013 gehouden Biebpanelonderzoek naar de toekomst van de Bibliotheek. 27 januari 2014

Nadere informatie

Onderzoek De toekomst van de bibliotheek

Onderzoek De toekomst van de bibliotheek Onderzoek De toekomst van de bibliotheek Rapportage Het 3e onderzoek in 2013 heeft plaatsgevonden van 19 september t/m 9 oktober 2013. Dit onderzoek ging over de toekomst van de bibliotheek met als onderwerpen

Nadere informatie

Samen sterk in communicatie. Zomer 2015

Samen sterk in communicatie. Zomer 2015 Samen sterk in communicatie Zomer 2015 Missie Communicatie maakt het leven. Als voor mensen horen of communiceren niet vanzelfsprekend is, maakt Kentalis de beste communicatiemogelijkheden toegankelijk.

Nadere informatie

Meer (voor)lezen, beter in taal. De Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar

Meer (voor)lezen, beter in taal. De Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar Meer (voor)lezen, beter in taal De Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar Adriaan Langendonk Miniconferentie Flevoland 23 september 2015 de Bibliotheek en basisvaardigheden 1 Inhoud

Nadere informatie

!"#$"%!"&%'(! 550 m2. 450 m2. 1500 m2. 400 m2. 900 m2. 4200 m2. ontmoeting & idee. verbeelding & verbinding. experimenten & leren

!#$%!&%'(! 550 m2. 450 m2. 1500 m2. 400 m2. 900 m2. 4200 m2. ontmoeting & idee. verbeelding & verbinding. experimenten & leren !"#$%"#&' 400 m2 ontmoeting & idee 400 m2 550 m2 experimenten & leren verbeelding & verbinding ()*+#,-#'%)#* 900 m2 innovatie & ondernemerschap 1500 m2 maken & doen 450 m2 presenteren & ontspanning Herontwikkeling

Nadere informatie

de maatschappelijke bibliotheek

de maatschappelijke bibliotheek de maatschappelijke bibliotheek Jos Debeij / kb en Peter van Eijk / bisc Samen bouwen aan de maatschappelijke bibliotheek Bijeenkomst Bibliotheken Provincie Utrecht 19 april 2017 Bijeenkomst bibliotheken

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2015-2020

BELEIDSPLAN 2015-2020 BELEIDSPLAN 2015-2020 Beleidsplan 2015-2020 Pagina 1 INHOUD 1. Inleiding 2. Doelstellingen Visie Missie 3. Prioriteit in de uitvoering 4. Startpunt 5. Waar willen we over 5 jaar staan? 6. Tenslotte Foto

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

Meer Waarde Boeken! Hoofdlijnen Beleidsrichting Vastgesteld RvT maart 2015 Ton Mengerink / Mark Deckers / Lynn Karsijns

Meer Waarde Boeken! Hoofdlijnen Beleidsrichting Vastgesteld RvT maart 2015 Ton Mengerink / Mark Deckers / Lynn Karsijns Meer Waarde Boeken! Hoofdlijnen Beleidsrichting 2015-2018 Vastgesteld RvT maart 2015 Ton Mengerink / Mark Deckers / Lynn Karsijns Gemeenteraad Berkelland 29 september 2015 M. Deckers Strategisch adviseur

Nadere informatie

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking)

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestaties : Naam organisatie : Stichting Amersfoort in C Maatschappelijk doel (betreft outcomedoelstellingen) Het bieden

Nadere informatie

Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Sociaal

Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Sociaal Zaaknummer : Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Sociaal Onderwerp : Beleidsvisie Bibliotheek Oost- Achterhoek Collegevergadering : 10 november 2015 agendapunt : 32 Portefeuillehouder

Nadere informatie

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden.

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden. Limburg heeft een uniek en veelzijdig cultuuraanbod. Dit komt tot uitdrukking in een enorme verscheidenheid met talloze monumenten, cultureel erfgoed, musea, culturele organisaties, evenementen en een

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Rapport. Inventarisatie onderzoek route April 2015

Rapport. Inventarisatie onderzoek route April 2015 Rapport Inventarisatie onderzoek route 2020 April 205 De Issuemakers Datum: April 205 Projectnummer: 20546 Auteurs: Franca van der Borden en Jeroen Jansen Inhoud Achtergrond & opzet 3 2 Conclusies & aanbevelingen

Nadere informatie

Visie de Bibliotheek Amstelland Kiezen voor delen

Visie de Bibliotheek Amstelland Kiezen voor delen Visie de Bibliotheek Amstelland 2016-2020 Kiezen voor delen De functie van de bibliotheek blijft belangrijk Is er überhaupt nog wel een rol voor bibliotheken in de huidige tijd? Het antwoord op die vraag

Nadere informatie

Beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics'

Beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics' Beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics' Voor u ligt de beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics'. Dit betreft een tijdelijke beleidsregel voor de periode 2014 en 2015, tot de aanvang

Nadere informatie

Woonstad Rotterdam Woonstad Rotterdam Onze missie Wonen in een stad waar je trots op kunt zijn. Woonstad Rotterdam heeft de ervaring en het vernuft om dat te realiseren. De mensen van Woonstad Rotterdam

Nadere informatie

Cultuureducatie in het basisonderwijs

Cultuureducatie in het basisonderwijs Cultuureducatie in het basisonderwijs Gemeente Westland Nulmeting Inleiding Teneinde aan het einde van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) vast te kunnen stellen wat de bereikte resultaten

Nadere informatie

Laat u verrassen en INSPIREREN!

Laat u verrassen en INSPIREREN! Laat u verrassen en INSPIREREN! De Nieuwe Bibliotheek De bibliotheek is tegenwoordig zo veel meer dan alleen boek-uitleen. Boeken blijven en ze blijven belangrijk, maar media als cd s, dvd s, cd-roms,

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017 Beleidsspeerpunt Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen en wie Cultuureducatie Meer kinderen maken kennis met amateurkunst/ kunsteducatie en worden lid van een amateurkunstvereniging Verbetering

Nadere informatie

Netwerkprogramma Samenwerken aan maatschappelijke educatieve Bibliotheken

Netwerkprogramma Samenwerken aan maatschappelijke educatieve Bibliotheken Netwerkprogramma 2017-2018 Samenwerken aan maatschappelijke educatieve Bibliotheken Verkorte versie november 2016 1 Inhoud Inleiding 3 Wat is het Gelders Bibliotheeknetwerk? 4 Waarom een netwerkprogrammma?

Nadere informatie

de Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar

de Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar de Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar Jos Debeij Gerlien van Dalen Adriaan Langendonk VNG regionale conferenties 15 en 16 april 2015 de Bibliotheek en basisvaardigheden 1 Inhoud

Nadere informatie

Jos Debeij Hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel Koninklijke Bibliotheek

Jos Debeij Hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel Koninklijke Bibliotheek Jos Debeij Hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel Koninklijke Bibliotheek Ontwikkelingen bij de Koninklijke Bibliotheek visie op de toekomst van het (openbaar) Bibliotheekstelsel. Jos Debeij OCLC Contactdag

Nadere informatie

Functies van de bibliotheek in Oosterheide en Dommelbergen per 1 januari 2016.

Functies van de bibliotheek in Oosterheide en Dommelbergen per 1 januari 2016. Functies van de bibliotheek in Oosterheide en Dommelbergen per 1 januari 2016. Plaats van verbinding De bibliotheek is een knooppunt van allerlei vormen van kennis en informatie die op uiteenlopende manieren

Nadere informatie

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen STRATEGISCHE VISIE BBOG zomer 2010 WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen 1. BBOG Het BBOG staat voor Buurtcentra Besturen

Nadere informatie

De bieb in De buurt 2

De bieb in De buurt 2 De bieb in de buurt 2 Inleiding De bibliotheek is een plek waar kennis, informatie, mooie verhalen en inspiratie voor het oprapen liggen. De bibliotheek dient als trefpunt in de buurt. Het is een plek

Nadere informatie

Kadernota ter voorbereiding op de nieuwe Cultuurnota

Kadernota ter voorbereiding op de nieuwe Cultuurnota Kadernota ter voorbereiding op de nieuwe Cultuurnota Inleiding Kunst en cultuur leveren een bijdrage aan de kwaliteit van ons bestaan, aan de kwaliteit van het leven van individuen en daarmee ook aan de

Nadere informatie

Inspirerende voorbeelden van bibliotheekinnovatie.

Inspirerende voorbeelden van bibliotheekinnovatie. Inspirerende voorbeelden van bibliotheekinnovatie. MAATSCHAPPELIJKE VRAAGSTUKKEN? BESPREEK ZE MET DE BIBLIOTHEEK! Onze samenleving staat voor grote uitdagingen. Hoe houden we onze kenniseconomie op peil?

Nadere informatie

Visiedocument en Activiteitenplan 2013

Visiedocument en Activiteitenplan 2013 Visiedocument en Activiteitenplan 2013 1. Inleiding In Leusden is in september 2006 gestart met het project Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. De Gemeente Leusden, het bedrijfsleven en de maatschappelijke

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Bibliotheek Sint Anthonis

Bibliotheek Sint Anthonis Anthonis Knooppunt voor lezen, leren en informeren Cyril Crutz, Directeur-bestuurder Maandag 10 oktober Opzet van deze presentatie 1. Blik op de resultaten 2. Nieuwe koers van de Bibliotheek 3. Perspectief

Nadere informatie

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6 Index 1. Waar komen we vandaan? 1 2. Waar gaan we naartoe? 2 2.1 Missie 2 2.2 Visie 2 2.3 Doelstellingen 3 2.4 Strategie 4 2.4.1 Organisatie 4 2.4.2 Aanbod 4 2.4.3 Maatschappelijk rolmodel 4 2.4.4. Marketing

Nadere informatie

de Bibliotheek^ Z-O-U-T

de Bibliotheek^ Z-O-U-T r 4 3941 HV Doorn ingekomen T 0343-760020 E mwolterbeek@rbzout.nl iindermaur@rbzout.nl I www.rbzout.nl 27 maart 2013 fgbléntêrenswoüd, NR. 2 8 NMI2013 Geacht College van Burgemeester en Wethouders van

Nadere informatie

Vastgesteld : 13 september 2004. Nieuwe koers, nieuwe kansen Beleidsplan Bibliotheek Schiedam 2004-2006. 1. Inleiding. 2. Missie, Doel en Ambitie

Vastgesteld : 13 september 2004. Nieuwe koers, nieuwe kansen Beleidsplan Bibliotheek Schiedam 2004-2006. 1. Inleiding. 2. Missie, Doel en Ambitie Vastgesteld : 13 september 2004 VR2004/105 Nieuwe koers, nieuwe kansen Beleidsplan Bibliotheek Schiedam 2004-2006 1. Inleiding 2. Missie, Doel en Ambitie 3. Instrumenten 3.1 Dienstverlening op 4 niveaus

Nadere informatie

Stichting De Plus van Surplus

Stichting De Plus van Surplus Stichting De Plus van Surplus STICHTING DE PLUS VAN SURPLUS HOOFDLIJNEN VAN ONS BELEID 2013 2016 Beleidsplan 2013-2013 1 INHOUD Pagina De stichting de Plus van Surplus..3 Inleiding. 4 1. Vergezicht: de

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Broekmolenweg 16 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl B e l e i d s p l a n 2 0 1 3-2 0 1 6 Z I C H T B A AR M AK E N W AT E R I S, S T I M U L E R E N W AT

Nadere informatie

OOGST THEMA S 27 JANUARI

OOGST THEMA S 27 JANUARI OOGST THEMA S 27 JANUARI Thema 1: Toekomstvisie - Als u gemeente bent, hoe stuurt u er op dat de maatschappelijke doelen worden bereikt? - Wat heeft u onze inwoners of maatschappelijke organisaties te

Nadere informatie

Beleidsplan. Organisatie : VanenvoorNL B.V. Auteurs : Maurice Smit & Willemien Visser Datum : Versie : 2.4 Status : Definitief

Beleidsplan. Organisatie : VanenvoorNL B.V. Auteurs : Maurice Smit & Willemien Visser Datum : Versie : 2.4 Status : Definitief Beleidsplan Organisatie : VanenvoorNL B.V. Auteurs : Maurice Smit & Willemien Visser Datum : 01-11-2016 Versie : 2.4 Status : Definitief Inleiding VanenvoorNL staat voor sociaal ondernemen. Dit betekent

Nadere informatie

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening (ook als ontmoetingsplek) in de binnenstad. Cultuurparticipatie Kernfuncties leren, lezen en informeren bieden voor burgers mogelijkheden

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

MEERJARENBELEIDSPLAN Editie 2017 BEKNOPTE SAMENVATTING

MEERJARENBELEIDSPLAN Editie 2017 BEKNOPTE SAMENVATTING MEERJARENBELEIDSPLAN 2015-2018 Editie 2017 BEKNOPTE SAMENVATTING Inleiding De bewegingen van de Krajicek Foundation We leven in een dynamische tijd. De maatschappij waarvan de Krajicek Foundation en haar

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

De openbare bibliotheek, een betrouwbare partner' Van de bibliotheek naar mijn bibliotheek

De openbare bibliotheek, een betrouwbare partner' Van de bibliotheek naar mijn bibliotheek Beleidsplan periode 2011-2014 Openbare Bibliotheek Amsterdam De openbare bibliotheek, een betrouwbare partner' Van de bibliotheek naar mijn bibliotheek Voorspellen is moeilijk, vooral als het om de toekomst

Nadere informatie

Presentatie gemeenteraad 6 september Janelle Moerman

Presentatie gemeenteraad 6 september Janelle Moerman Presentatie gemeenteraad 6 september 2017 Janelle Moerman Doel bijeenkomst Toelichten inhoudelijke toekomstvisie Museum Prinsenhof Delft: rol van museum in de stad en rol van de stad voor het museum

Nadere informatie

FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC. Jaarverslag 2014. Stichting Fecc

FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC. Jaarverslag 2014. Stichting Fecc FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC Jaarverslag 2014 Dit verslag geeft een beknopt beeld van de activiteiten van het jaar 2014. Stichting Fecc Januari 2015 FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE

Nadere informatie

omgeving wereld regie vanuit de jongere Jongeren leren organiseren

omgeving wereld regie vanuit de jongere Jongeren leren organiseren Jongeren leren organiseren Hoe kunnen jongeren regie hebben over eigen handelen en toch in verbinding zijn met alles om hen heen? Hoe verstaan jongeren de kunst om te bouwen aan netwerken, om een positie

Nadere informatie

Missie visie document

Missie visie document Missie visie document 2014 2018 NVLO bestuur Oktober 2014 Visie Nederlandse Vereniging van Leidinggevenden Operatieafdeling (NVLO) De NVLO is een professionele en ondernemende beroepsvereniging voor leidinggevende

Nadere informatie

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 In beweging komen Ontwikkelen Meedoen Met lef! Oktober, 2016 1. Inleiding In 2015 en 2016 gingen wij Meiinoar op reis en die reis gaat verder. De reis wordt intensiever

Nadere informatie

Trends bij openbare bibliotheken

Trends bij openbare bibliotheken 100 jaar Trends bij openbare bibliotheken - 2015 157 bibliotheekorganisaties (in ca. 400 gemeenten) en 9 provinciale service organisaties verzorgen het openbaar bibliotheekwerk in Nederland met ca. 800

Nadere informatie

Leergang Allround Leiderschap

Leergang Allround Leiderschap Leergang Allround Leiderschap Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Allround Leiderschap Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de kijk op leiderschap

Nadere informatie

Samenvatting & conclusie

Samenvatting & conclusie Het is een dynamische tijd voor de samenwerkende bibliotheken in Westfriesland (bibliotheek Westfriesland Oost en bibliotheek WEB). De veranderingen in de samenleving en de vele digitale mogelijkheden

Nadere informatie

Beleidsplan. Organisatie : VanenvoorNL B.V. Auteurs : Maurice Smit & Willemien Visser Datum : 01-07-2016 Versie : 2.3 Status : Definitief

Beleidsplan. Organisatie : VanenvoorNL B.V. Auteurs : Maurice Smit & Willemien Visser Datum : 01-07-2016 Versie : 2.3 Status : Definitief Beleidsplan Organisatie : VanenvoorNL B.V. Auteurs : Maurice Smit & Willemien Visser Datum : 01-07-2016 Versie : 2.3 Status : Definitief Inleiding VanenvoorNL staat voor maatschappelijk ondernemen. Dit

Nadere informatie

Visie op de toekomst van Theater De Storm!

Visie op de toekomst van Theater De Storm! Visie op de toekomst van Theater De Storm! 1. Het bedrijf De Storm - Tijd voor een stevige frisse wind! Twee jaar geleden hebben wij het ondernemingsplan gepresenteerd. Op basis hiervan hebben wij ons

Nadere informatie

Bibliotheken & Over het wat, hoe en wanneer van de Bibliotheek op school

Bibliotheken & Over het wat, hoe en wanneer van de Bibliotheek op school Bibliotheken & Over het wat, hoe en wanneer van de Bibliotheek op school Aanleiding Wat is dbos? De Bibliotheek op school is een gezamenlijke strategische aanpak van de bibliotheken, primair onderwijs

Nadere informatie

Gemeente Drimmelen Informatie over nieuwe strategische visie die wordt ontwikkeld

Gemeente Drimmelen Informatie over nieuwe strategische visie die wordt ontwikkeld Gemeente Drimmelen Informatie over nieuwe strategische visie die wordt ontwikkeld Strategisch beleidsplan 2013-2015 Een scherpe koers WAAROM EEN NIEUW BELEIDSPLAN? Oude beleidsplan loopt van 2010 t/m 2013

Nadere informatie

Visie Bibliotheekwerk Gemeenten Brummen & Voorst 2013-2015

Visie Bibliotheekwerk Gemeenten Brummen & Voorst 2013-2015 Visie Bibliotheekwerk Gemeenten Brummen & Voorst 2013-2015 Vastgesteld 4 april 2013 Bestuur Bibliotheek Brummen/Voorst Inleiding Het eigen beleidsplan van Bibliotheek Brummen/Voorst heeft een geldigheid

Nadere informatie

WMO-beleidsnotitie van het Land van Cuijk participatie en vrijwilligers

WMO-beleidsnotitie van het Land van Cuijk participatie en vrijwilligers WMO-beleidsnotitie van het Land van Cuijk participatie en vrijwilligers 05.12.2011 In de WMO-beleidsnotitie van Land van Cuijk is het volgende in hoofdstuk 6 opgenomen: 6.3.2 Vrijwilligers in de zorg Voor

Nadere informatie

Profiel Directeur Stichting De Tamboer

Profiel Directeur Stichting De Tamboer www.detamboer.nl Profiel Directeur Stichting De Tamboer juni 2017 Inleiding Theater De Tamboer is gevestigd in het centrum van de stad Hoogeveen. De gemeente Hoogeveen telt ruim 55.000 inwoners, waarvan

Nadere informatie

Kunstschool Boxtel. Inleiding

Kunstschool Boxtel. Inleiding Kunstschool Boxtel Inleiding In dit beknopte scenario wordt een kleine duurzame organisatie voor cultuureducatie in de gemeente Boxtel omschreven; Kunstschool Boxtel. Kunst- en cultuureducatie stimuleert,

Nadere informatie

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan Dit is de Lindenberg De Lindenberg is het huis waar alles kan. Niet in de letterlijke zin natuurlijk; ook de Lindenberg heeft te maken met wet- en regelgeving en financiële grenzen. Maar de zin verwoordt

Nadere informatie

12 Sportbeleidsstukken

12 Sportbeleidsstukken DC 12 Sportbeleidsstukken 1 Inleiding In dit thema bespreken we het overheidsbeleid ten aanzien van sport. We besteden aandacht aan de sportnota Tijd voor Sport. Het ministerie van VWS heeft in 2011 een

Nadere informatie

Stadsschouwburg Utrecht

Stadsschouwburg Utrecht Stadsschouwburg Utrecht Bijeenkomst culturele instellingen 6 juli 2007 Verschil Maken Uitwerking: twee loketten 1. Artistieke beslissingen: fondsen persoongerichte subsidies (inter)nationale projecten

Nadere informatie

Het is belangrijk dat studenten ervaren wat informele zorg inhoudt

Het is belangrijk dat studenten ervaren wat informele zorg inhoudt Inspiratie voor hbo zorg en welzijn Informele zorg & Toegepaste Gerontologie aan de hogescholen Windesheim en Fontys Het is belangrijk dat studenten ervaren wat informele zorg inhoudt Het is belangrijk

Nadere informatie

STRATEGIE. maagleverdarmstichting.nl

STRATEGIE. maagleverdarmstichting.nl maagleverdarmstichting.nl NIEUWE UITDAGINGEN De Nederlandse gezondheidszorg is volop in verandering. Gezondheid is niet langer de afwezigheid van ziekte, maar het vermogen van mensen om met de fysieke,

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

Beleidsregels subsidies Hof van Twente 2014

Beleidsregels subsidies Hof van Twente 2014 2. Beleidsterrein Cultuur Zo groot en breed mogelijk cultuurparticipatie Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen Vergroten zelfredzaamheid Talentontwikkeling en ontplooiing jeugdige

Nadere informatie