3.4 De Centrale Vastgoedorganisatie van de gemeente (CVDH)... 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "3.4 De Centrale Vastgoedorganisatie van de gemeente (CVDH)... 13"

Transcriptie

1 Inhoud Inleiding... 4 Deel A: Algemeen... 5 Inleiding Nieuwbouw tot op heden De besluitvorming tot het vervanging van schoolgebouwen De lokale overheid OCW-Vastgoed Bekostiging van vervangende nieuwbouw Het meerjaren investeringsplan De aanvraag bouwvoorbereiding De aanvraag voor het bouwbudget De uitvoeringsbeschikking De rol van Vastgoed tijdens het bouwproces De eindafrekening OCW-Onderwijsbeleid OCW-Welzijn De Centrale Vastgoedorganisatie van de gemeente (CVDH) De gemeentelijke Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO) De brandweer regio Haaglanden De verdeling van taken binnen SCOH De rolverdeling tussen school en Stafbureau De taken van de huisvestingsmedewerker van het Stafbureau Taken en tijdbesteding van de school in het kort De informatievoorziening voor team, mr en ouders Het bouwbudget en stichtingskostenoverzicht

2 Deel B: het ontwerp- en bouwproces Inleiding Het Ontwerpproces De start van het ontwerpproces De instelling van een bouwcommissie Het ruimtelijk functioneel programma van eisen Het technisch programma van eisen De architectenkeuze Het eerste overleg met de architect Het voorlopig ontwerp Het definitief ontwerp De gymzaalinrichting De eventuele beginselaanvraag voor de WABO-vergunning De bouwvoorbereiding Het WABO-vergunningsgereed ontwerp De aanvraag van de WABO-vergunningen De aanbesteding van het werk Bouwvoorbereidingstekeningen Voorbereiding tot opdrachtgeving De verhuizing naar een tijdelijke locatie Eventuele sloop van het oude gebouw De nieuwbouw De opdrachtgevings- en overlegstructuur Het opstarten van de bouw door de aannemer Het officiële startmoment De Kunstopdracht De bouwfase

3 7.4.1 De aanvraag van (nuts)aansluitingen en leveringen Het sluitplan en de beveiligingszones De brandveiligheid en het ontruimingsplan Het ontwerp en de inrichting van het speelterrein De oplevering en ingebruikneming De eindoplevering De inhuizing De teruglevering van het tijdelijke schoolgebouw Nazorg De planning van het proces

4 Inleiding In deze notitie heeft een beschrijving plaats van processen en participanten welke een rol spelen bij de vervangende nieuwbouw van schoolgebouwen van de SCOH. Deze notitie bestaat uit twee delen. In het eerste algemene deel worden de betrokken partijen beschreven en het besluitvormingsproces. In dat deel komt ook een groot aantal van de van belang zijnde procedures aan de orde. In het tweede deel wordt het daadwerkelijke ontwerp- en nieuwbouwproces behandeld. Dit gebeurt zo veel als mogelijk chronologisch. Vanwege het feit dat deelprocessen soms parallel verlopen en het feit dat sommige deelprocessen meerdere keren voorkomen, moet de tijdsvolgorde soms worden verlaten. Bij de beschrijving van de deelprocessen wordt verder regelmatig terugverwezen naar het eerste algemene deel. Soms kan niet aan worden voorkomen dat aspecten meerdere keren aan de orde komen. Een groot deel van de voor gebruikers noodzakelijke informatie is in bijlagen opgenomen. Daarbij is getracht om zoveel als mogelijk te verwijzen naar websites. In een zevental gevallen is dat (nog) niet gelukt, vandaar dat die bijlagen zijn bijgevoegd bij deze notitie. 4

5 Deel A: Algemeen Inleiding In dit algemene deel ga ik in op een aantal aspecten ten aanzien van de de betrokken partijen en de besluitvorming van vervangende nieuwbouw van schoolgebouwen. In het eerste hoofdstuk wordt kort belicht wat er de laatste jaren op het gebied van vervangende nieuwbouw van schoolgebouwen heeft plaatsgehad. De besluitvorming zelf komt in het tweede hoofdstuk aan bod. Daarna volgt een stuk over de lokale overheid en de rollen die door verschillende onderdelen daarvan worden uitgevoerd. De belangrijkste rol daarbij is weggelegd voor de Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn (OCW), afdeling Vastgoed. In dat deel komt ook de administratieve relatie met OCW-Vastgoed aan de orde. In hoofdstuk 4 ga ik in op de taakverdeling binnen SCOH. In het laatste hoofdstuk komt tenslotte het bouwbudget en het bijbehorende stichtingskostenoverzicht aan de orde. 1 Nieuwbouw tot op heden De laatste jaren is er veel gebeurd op het gebied van vervangende nieuwbouw en vernieuwing van schoolgebouwen. Dat was ook wel nodig want, net zoals in bijna het hele land het geval was, waren veel gebouwen in Den Haag niet alleen technisch maar vooral ook onderwijskundig verouderd. Vooral in de 19 e -eeuwse wijken en in de wederopbouwwijken, zoals Escamp, was dat het geval Sinds 1997, het jaar waarin de zorg voor onderwijshuisvesting en dus ook de bekostiging van o.a. vervangende nieuwbouw van schoolgebouwen wordt geregeld door de gemeente, zijn in totaal voor 23 schoolgebouwen voor het basisonderwijs van SCOH nieuwbouwplannen gehonoreerd. Van deze 23 zijn er tot en met 2012 dertien opgeleverd. Bij 10 gebouwen loopt het nieuwbouwproces, in verschillende stadia. Naast deze echte nieuwbouwscholen zijn 4 gebouwen van SCOH vernieuwd. Deze zijn grootschalig gerenoveerd, aangepast en zonodig uitgebreid tot het niveau van nieuwbouw. Ook de bouwbudgeten hebben in die gevallen op het niveau van nieuwbouw gelegen. Voor 9 SCOH gebouwen in het basisonderwijs geldt dat zij niet zijn aangepakt door de gemeente in het kader van vervangende nieuwbouw of vernieuwing. Van deze 9 zal de komende vijf jaar zeker voor één gebouw, maar mogelijk voor 2 gebouwen nog vervangende nieuwbouw worden gehonoreerd. Voor deze 9 gebouwen geldt overigens wel dat daar op andere wijze door de 5

6 gemeente en het schoolbestuur in is geïnvesteerd. Naast het normale onderhoud betreft dat onder meer aanpassingen in het kader van Onderwijskundige vernieuwing ( ) en de investeringen ten behoeve van de Frisse Scholen ( ). In het speciaal onderwijs is voor twee scholen vervangende nieuwbouw gerealiseerd. Daarnaast zijn twee gebouwen grootschalig aangepast. In Rijswijk en Zoetermeer geldt een iets andere procedure dan in Den Haag. Wel zijn daar ook de gebouwen in Rijswijk en Zoetermeer de gedurende de afgelopen jaren grootschalig gerenoveerd en aangepast. Voor de Prinsenhof geldt verder dat in Pijnacker in 2013 nieuwbouw is gerealiseerd. 2 De besluitvorming tot het vervanging van schoolgebouwen Bij de vervanging van schoolgebouwen is sprake is van een sterke interactie tussen schoolbestuur en gemeente. Zonder toestemming en geld van de gemeente kan een schoolbestuur geen nieuw gebouw realiseren, maar het uiteindelijke besluit tot vervanging van een schoolgebouw en de verantwoordelijkheid voor die vervanging ligt te allen tijde bij het schoolbestuur. Ten aanzien daarvan heeft SCOH als beleidsuitgangspunt dat gebouwen zoveel als mogelijk moeten worden vernieuwd. Liefst door middel van nieuwbouw, maar onder specifieke omstandigheden ook door vernieuwing. Dus door een aanpassing, grootschalige renovatie en eventuele uitbreiding. Dit komt bijvoorbeeld voor bij markante schoolgebouwen. Het besluit van SCOH tot vervangen of vernieuwen van gebouwen komt voort uit twee algemene uitgangspunten. Nieuwe gebouwen zijn gunstiger voor de exploitatie (technisch gezien en qua grootte) en er kan beter worden ingespeeld op nieuwe onderwijskundige inzichten. Dit laatste kan dan zowel door technische aanpassing van het gebouw aan die inzichten, als door middel van samenvoeging van verschillende gebruiksfuncties in het gebouw. Zoals de peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang. Het initiatief voor vervanging van schoolgebouwen komt vooral voort uit de Integrale Huisvestingsplannen (IHP s) die sinds 1997 door de gemeente Den Haag, Dienst OCW per stadsdeel in overleg met de schoolbesturen zijn gemaakt. Deze IHP s behandelen de spreiding, verdeling en vervanging van schoolgebouwen. Ongeveer 80% van de vernieuwing van schoolgebouwen in Den Haag gedurende de laatste 15 jaar is voortgekomen uit deze IHP s. De overige 20% is voortgevloeid uit separaat overleg tussen schoolbesturen en Dienst OCW. Dat betreft gebouwen die tijdens de vaststelling van de IHP s nog niet ter vervanging zijn opgevoerd. Door voortschrijdend inzicht en soms snel gewijzigde omstandigheden is in een aantal gevallen 6

7 alsnog gekozen voor vervanging. Aan hetgeen in een IHP is opgenomen kan geen recht worden ontleend. In dat verband kan worden gesteld dat het IHP een indicatief plan is, waarin globaal wordt aangegeven wanneer het gebouw zou kunnen worden vervangen. Er kan dan ook vrij eenvoudig met jaren worden geschoven, hetgene in de praktijk ook gebeurt. In bijlage 1 is een overzicht van een IHP opgenomen waarin de vervanging van schoolgebouwen wordt voorgesteld. 3 De lokale overheid De lokale overheid heeft via een aantal verschillende diensten en afdelingen bemoeienis met de de totstandkoming van nieuwe schoolgebouwen. De eerste is de reeds hiervoor genoemd zorg voor onderwijshuisvesting. In dat kader treedt de Dienst OCW-Vastgoed vooral op als beleidsinstantie en subsidieverstrekker. De bevoegdheden en bemoeienis van OCW-Vastgoed bij nieuwbouw is aanzienlijk en de relatie met schoolbesturen wordt gekenmerkt door regels en procedures met een aanzienlijke wederzijdse administratieve werklast. Het is overigens wel de bedoeling dat deze werklast de komende jaren gaat afnemen. De tweede rol die wordt behandeld is die van OCW-Onderwijsbeleid. Deze afdeling zorgt in het kader van nieuwbouw voor de realisatie van ruimte voor voorschool peuterspeelzalen. Als derde is er OCW-Welzijn. Dit onderdeel van de gemeente is onder andere verantwoordelijk voor de huisvesting van onder andere club- en buurthuiswerk en Sportverenigingen en treedt dienaangaande regelmatig bij nieuwbouw van scholen op als subsidieverstrekker voor de realisatie van extra ruimten ten behoeve van Welzijnsactiviteiten. Voor tijdelijke huisvesting van scholen, maar ook voor de huisvesting van Kindercentra in schoolgebouwenhebben de schoolbesturen verder te maken met de Centrale Vastgoedafdeling van de gemeente Den Haag (CVDH). Vervolgens is er de Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO), welke gaat over het bouwen in Den Haag. Bij deze dienst moeten onder andere de verschillende vergunningen om een school te mogen bouwen worden aangevraagd. Een minder vergaande maar evengoed belangrijke rol bij de totstandkoming van bouwwerken wordt gespeeld door de brandweer Haaglanden, die in diverse stadia van het bouwproces toetst of het bouwwerk brandveilig is. De voornoemde rollen van de lokale overheid worden in het hierna volgend kort behandeld. In 7

8 incidentele gevallen moet overleg plaatshebben met andere onderdelen van de lokale overheid die niet verder worden behandeld. Dat betreft bijvoorbeeld het Hoogheemraadschap Delfland, de Omgevingsdienst Haaglanden (i.v.m. milieuzaken) en de dienst Stadsbeheer van de gemeente. Voor de goede orde moet worden medegedeeld dat iedere dienst binnen de gemeente zijn eigen procedures, regels en verantwoording heeft. Dat heeft voor de nieuwbouw van scholen als gevolg dat er nauwelijks invloed kan worden uitgeoefend door een dienst bij een andere dienst. Zo kan OCW-Vastgoed bijvoorbeeld geen enkele druk uitoefenen bij DSO voor afgifte van een bouwvergunning, of bij de brandweer ten aanzien van de ingebruikname van een gebouw. 3.1 OCW-Vastgoed Hoewel het bestuur geheel verantwoordelijk is voor de realisatie van een nieuw schoolgebouw, is er te allen tijde steeds een grote rol voor OCW-Vastgoed. Deze verschillende rollen en de procedures die daaruit voortvloeien worden in het hiernavolgende besproken. De volgorde hierbij is zo veel als mogelijke chronologisch, gerelateerd aan de nieuwbouw van een school Bekostiging van vervangende nieuwbouw Sinds 1997 wordt de vervanging van schoolgebouwen bekostigd door de gemeente Den Haag. Tot die tijd werd (vervangende) nieuwbouw bekostigd door het Ministerie van OC&W. Binnen de gemeente Den Haag is de dienst OCW, afdeling Vastgoed Onderwijshuisvesting de uitvoerende instantie. Naast vervangende nieuwbouw worden ook uitbreidingen, specifieke aanpassingen en (nu nog) het buitenonderhoud van schoolgebouwen door de gemeente bekostigd. Vanaf 2015 valt het de bekostiging van het buitenonderhoud niet meer onder verantwoordelijkheid van de gemeente. De budgeten gaan dan rechtstreeks van het rijk naar het schoolbestuur. De aanvragen voor alle budgeten zijn gebonden aan strakke procedures. Deze procedures zijn vastgelegd in de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Den Haag 1. In de Verordening is onder andere vastgelegd dat voor het eind van januari van een bepaald jaar budget moet worden aangevraagd voor het jaar daarop. In het geval van vervangende nieuwbouw moeten dan volledige nieuwbouwplannen, begrotingen en planningen worden meegestuurd. Het plan is dan ook al zo goed als gereed. De procedure voor deze aanvraagis beschreven in paragraaf

9 3.1.2 Het meerjaren investeringsplan Schoolgebouwen waarover tussen besturen en OCW overeenstemming is bereikt voor vernieuwing worden door OCW opgenomen op het meerjaren investeringsplan. Dit plan wordt ieder jaar vastgesteld door b&w, samen met het programma waarop alle gemeentelijke investeringen voor het volgende jaar zijn opgenomen. Dit meerjaren plan heeft een horizon van 4 jaar. Het plan dat dit jaar wordt vastgesteld loopt dan ook van 2015 tot Voor de scholen die de eerste jaren van het overzicht zijn genoemd geldt dat de voorbereiding voor uitvoering meestal redelijk ver is gevorderd. Dit wordt veroorzaakt door de voorbereidingstijd voor de vernieuwing van een schoolgebouw. In de regel moet voor de bouwvoorbereiding, vanaf de start van het ontwerp tot de daadwerkelijke start van de bouwwerkzaamheden, namelijk minimaal drie jaar de tijd worden genomen. Door verschillende redenen kan deze periode uitlopen tot een tijdvak van meer dan 5 jaar. Redenen daarvoor zijn vooral het (niet op tijd) beschikbaar komen van de bouwlocatie, of van een locatie voor de tijdelijke huisvesting van de school én procedures die door belanghebbenden (buren ed.) zijn aangespannen. Een voorbeeld van een meerjaren investeringsplan is plan dat is vastgesteld in 2012 met een horizon van 2014 tot en met Het plan voor wordt in het najaar van 2013 vastgesteld. Voor alle in dit overzicht genoemde gebouwen van SCOH op één na geldt dat de bouwvoorbereiding is gestart. Voor de vervangende nieuwbouw van De Mozaïek geldt dat het proces nog moet worden opgestart Naar verwachting zal dat eind 2014 het geval kunnen zijn De aanvraag bouwvoorbereiding Op zijn vroegst twee jaar voor het jaar dat de vernieuwing van een schoolgebouw is opgenomen op het meerjarenprogramma kan een aanvraag worden ingediend bij OCW voor een budget voor bouwvoorbereiding. Dit budget is bedoeld ter dekking van de kosten om een plan te maken op een niveau waarmee enerzijds de WABO-vergunningen (onder andere de voormalige bouwvergunning) kan worden aangevraagd en waarmee anderzijds bij de gemeente budget kan worden aangevraagd voor de daadwerkelijke bouw. Het niveau tot waarop het plan moet worden uitgewerkt ligt iets hoger dan het niveau van 2 9

10 een definitief ontwerp. In deel B Het Ontwerp- en Bouwproces kom ik terug op de verschillende ontwerpen. Voor deze aanvraag behoeft slechts één aanvraagformulier te worden ingestuurd; namelijk het formulier Bouwkundige opname. In feite is de aanvraag daarmee een pro forma aanvraag want zonder aanvraag wordt geen budget toegekend. Ook deze aanvraag moet conform de Verordening uiterlijk 31 januari voorafgaande aan het jaar van toekenning van het budget worden ingediend. De activiteiten die moeten worden gedekt vanuit het budget voor bouwvoorbereiding betreffen vooral kosten voor de architect. Daarnaast worden ook andere adviseurs uit dit budget betaald, zoals in ieder geval de constructeur, de installatie-adviseur en de bouwfysisch adviseur. Het bedrag dat normaliter wordt toegekend voor bouwvoorbereiding ligt, afhankelijk van de grootte van het gebouw, tussen de ,00 en , De aanvraag voor het bouwbudget Voor de aanvraag van het daadwerkelijke bouwbudget moet opnieuw een aanvraag worden ingediend bij OCW-Vastgoed en wel in januari van het jaar voordat er met nieuwbouw kan en mag worden begonnen. Bij de aanvraag voor het bouwbudget moeten de volgende stukken worden ingestuurd: - Het bouwplan op het niveau van een definitief ontwerp; - De totale stichtingskostenraming; - De planning. De stichtingskostenraming bevat een overzicht van alle opbrengsten en van alle kosten die nodig zijn voor de gehele realisatie van het nieuwe schoolgebouw. Naast de kosten van de bouw zelf, zijn in deze raming de kosten van alle adviseurs opgenomen, maar ook bijvoorbeeld de kosten voor de eindschoonmaak en nutsaansluitingen. Zie hiervoor ook hoofdstuk 5. Het bedrag dat wordt toegekend voor de totale stichting van een nieuw schoolgebouw kan worden vastgesteld aan de hand van de Verordening. In bijlage 2 is dit onderdeel van de Verordening opgenomen, inclusief een rekenvoorbeeld. 10

11 3.1.5 De uitvoeringsbeschikking Met de toekenning van het bouwbudget, is dat budget nog niet beschikt voor het daadwerkelijke bouwen. Dat is pas het geval na toekenning van de Uitvoeringsbeschikking door OCW-Vastgoed. Deze moet worden aangevraagd nadat de WABO (bouw)vergunning is verkregen en het werk is aanbesteed. Bij deze aanvraag moet worden meegestuurd: - de bouwvergunning; - tekeningen van het volledige bouwplan; - de inschrijfbegroting van de aannemer; - de aanbestedingsstukken; - een planning van het werk; - aanvraag bevoorschotting; - financiele verantwoording van de gemaakte kosten. De aanvraag van de uitvoeringsbeschikking kan ieder moment van het jaar worden ingediend. Met de totale afhandeling van de beschikking is ca. 2 maanden gemoeid. Daarna kan opdracht worden gegeven aan de aannemer. OCW-Vastgoed toets het plan bij deze aanvraag wederom volledig. Ook wordt steeds getoetst of de aanbestedingsprocedure conform de richtlijnen is uitgevoerd. Daarnaast heeft op dit moment ook nog een toets plaats op het leerlingaantal van de school, op basis van de laatste teldatum. Bij sterke afwijkingen van het leerlingaantal kan de beschikking en dus ook het budget worden aangepast. Tot nu toe is dat dat overigens vooral positief geweest voor de scholen van SCOH De rol van Vastgoed tijdens het bouwproces Tijdens het bouwproces is er een beperkte rol voor OCW-Vastgoed. Er is dan vooral contact met OCW-Vastgoed in verband met mogelijke afwijkingen van het plan zoals dat is beschikt. Afwijkingen van het plan kunnen enerzijds ontstaan door tegenvallers; tijdens de sloop bijvoorbeeld door de onvoorziene aanwezigheid van asbest, of tijdens de bouw door bijvoorbeeld aanvullende eisen van de brandweer. Daarnaast kunnen afwijkingen ontstaan door gewijzigde inzichten (wensen) ten aanzien van de uitvoering van het bouwplan. Voor alle substantiële afwijkingen van het bouwplan tijdens de bouw moet in principe vooraf toestemming worden verkregen van OCW-Vastgoed. Vanwege de voortgang van het 11

12 bouwproces is dat niet altijd mogelijk. In dat geval moet de afwijking in ieder geval achteraf worden gemeld. Tijdens het bouwproces kunnen verder declaraties bij OCW-Vastgoed worden ingediend en kunnen voorschotten worden gevraagd De eindafrekening Binnen drie jaar nadat de uitvoering door OCW-Vastgoed is beschikt moet het budget worden afgerekend. Bij de eindafrekening moeten worden meegestuurd: - Alle facturen betreffende het werk en de bijbehorende bankafschriften; - Tekeningen van het werk zoals het is uitgevoerd (revisietekeningen); - Een architectenverklaring met daarin opgenomen oppervlaktes van alle relevanteruimtes in het schoolgebouw; - het gereedmeldingsformulier t.b.v. de gemeentelijke basisregistratie. 3.2 OCW-Onderwijsbeleid Indien een schoolgebouw wordt vervangen wordt ook te allen tijde een nieuwe voorziening gebouwd voor de voorschool-peuterspeelzaal. Daarvoor kan budget worden aangevraagd bij OCW-Onderwijsbeleid. De aanvraagprocedure is conform de procedure die geldt voor onderwijshuisvesting. De technische aspecten van de realisatie worden ook getoetst door OCW-Vastgoed. De subsidie per lokaal is ongeveer gelijk is aan die van één onderwijsgroep. Per voorschool-peuterspeelzaallokaal kunnen steeds twee voorscholen worden gehuisvest. De afdeling Onderwijsbeleid heeft een eigen subsidieverordening. 3.3 OCW-Welzijn Binnen de dienst OCW is er nog een afdeling die vaak van belang is bij de realisatie van nieuwe schoolgebouwen en dat is de afdeling Welzijn. Deze afdeling gaat onder andere over Sport en over Club en Buurthuiswerk. Vanuit deze twee beleidsvelden treedt de afdeling regelmatig op als subsidieverstrekker voor de realisatie van extra ruimten ten behoeve van Welzijn, in of nabij een schoolgebouw. De verstrekking van subsidies via OCW-Welzijn voltrekt zich op dit moment via drie verschillende kanalen. 1. Via OCW-Vastgoed wordt subsidie verstrekt voor de realisatie van ruimte voor 12

13 Multifunctionele Accommodaties (MFA s) in schoolgebouwen 3. De te realiseren ruimte is bedoeld voor de huisvesting, via verhuur door de school, van een groot scala aan welzijnsactiviteiten, welke anders voor een belangrijk deel zouden moeten worden ondergebracht bij het Buurt- en Clubhuiswerk. Via de MFA s moet een groot deel van de ruimtebehoefte van het Buurthuis van de Toekomst worden gerealiseerd. Deze regeling geldt op zich voor alle scholen in Den Haag. Bij nieuwbouw van SCOH-scholen wordt sinds twee jaar standaard ruimte voor MFA s meegenomen. Tot nu toe overigens alleen voor de huisvesting van BSO en peuterspeelzalen, niet zijnde voorschool peuterspeelzalen. 2. OCW-Welzijn treedt op dit moment voor een aantal gevallen ook nog op als subsidieverstrekker voor de huisvesting van Kindercentra (dagopvang en eventueel BSO). Indien gewenst en mogelijk worden nieuwe scholen zo breed als mogelijk gebouwd. In het geval sprake is van nieuwe ruimte voor dagopvang, dan treedt de gemeente Den Haag tot nu toe veelal op als huisvester. In dat geval wordt de subsidie verstrekt door OCW-Welzijn, maar gaat het eigendom naar de CVDH. In alle gevallen treedt SCOH wel op als bouwheer. 3. In van toepassing zijnde gevallen wordt bij nieuwe scholen ruimte voor sport gerealiseerd ten laste van budget van OCW-Welzijn; bijvoorbeeld een nieuw clubhuis voor een sportvereniging. OCW-Welzijn geeft verstrekt verder ook incidenteel subsidie aan scholen voor de realisatie van sportvoorzieningen. Een voorbeeld hiervan is een sportdak op een schoolgebouw. Voorwaarde voor het verstrekken van subsidie is dan meestal wel dat deze voorzieningen ook moeten kunnen worden gebruikt door de buurt. 3.4 De Centrale Vastgoedorganisatie van de gemeente (CVDH) Tot 2012 vielen alle gebouwen binnen de dienst OCW onder het eigendom van de dienst zelf. De meeste schoolgebouwen behoorden daar niet toe. Die zijn namelijk eigendom van de schoolbesturen zelf. Vooral voor tijdelijke huisvesting kwam het voor dat er gebouwen in gebruik worden genomen die wel van OCW waren. Daarnaast was OCW ook huisbaas voor veel kindercentra in Den Haag. Sinds 2012 zijn alle gebouwen van de gemeente Den Haag weer ondergebracht bij één dienst; de CVDH. Voor het tijdelijk gebruik van schoolgebouwen en voor de realisatie van dagopvang in een nieuw schoolgebouw, moet SCOH aldus zaken doen met deze dienst. Zoals hiervoor is 3 13

14 gezegd treedt SCOH op als bouwheer in het geval een kindercentrum van de gemeente in een nieuw SCOH-gebouw wordt gerealiseerd. 3.5 De gemeentelijke Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO) Deze dienst is op vooral op twee manieren betrokken bij de totstandkoming van nieuwe schoolgebouwen. Bij aanvang van het ontwerp wordt via DSO aangegeven welke bestemmingsplanvoorwaarden gelden en worden door de Stedenbouwkundige van DSO stedenbouwkundige randvoorwaarden meegegeven. Dat betreft bijvoorbeeld de plaats van de voorgevel, of de gewenste locatie van een hoofdentree. Bij eventueel noodzakelijke wijzigingen van het bestemmingsplan wordt dat ook als eerste overlegd met Stedenbouw. De aanvraag van de WABO- vergunningen moet eveneens bij DSO worden ingediend. De inspecteur van DSO toetst dan aan het Bouwbesluit en de Bouwverordening. De WABO-vergunningen zijn bij de bouw van een nieuwe school meestal de volgende: - de bouwvergunning; - de sloopvergunning; - vergunning verwijdering asbest; - de kapvergunning; - de gebruiksvergunning. Daarnaast handelt de Welstandscommissie onder administratief beheer van DSO. Tijdens het gehele bouwproces wordt steeksproefgewijs toezicht gehouden door DSO op uitvoering conform de afgegeven bouwvergunning. Bij oplevering van de bouw moet ook aan DSO worden opgeleverd. Hoewel de nieuwbouw van scholen geheel wordt gesubsidieerd door de gemeente, worden schoolbesturen hetzelfde behandeld als particulieren die vergunningen aanvragen. Zo moet het schoolbestuur ook gewoon leges betalen voor de aanvraag van de WABO-vergunningen. Gezien dit uitgangspunt zijn er ook geen verbindingen tussen OCW en DSO (of andere diensten) die processen kunnen beïnvloeden. 3.6 De brandweer regio Haaglanden Bij de verlening van twee vergunningen speelt de brandweer een rol. Dat zijn de bouwvergunning en de gebruiksvergunning. Beide worden door de brandweer getoetst in 14

15 verband met de brandveiligheid. Bij de oplevering test de brandweer met steekproeven of het gebouw en vooral de installaties voldoen. Voor verschillende functies in een schoolgebouw (school, peuterspeelzaal, BSO ed.) moeten veelal verschillende gebruiksvergunningen worden aangevraagd. 4 De verdeling van taken binnen SCOH 4.1 De rolverdeling tussen school en Stafbureau In de gemeente Den Haag is het bestuur belast met de bouw, onderhoud en exploitatie van schoolgebouwen. Dat houdt voor de nieuwbouw van scholen in dat het schoolbestuur optreedt als bouwheer en dat alle taken, verantwoordelijkheden én (financiële) risico s bij het bestuur liggen. Binnen SCOH heeft de school een belangrijke taak. In principe ontwerpt de school samen met de architect het nieuwe gebouw. De school kan alle ideeën, wensen ed. in overleg met de architect en andere adviseurs in het nieuwe gebouw inbrengen. Uiteraard moeten de wensen en ideeën passen binnen een aantal randvoorwaarden. De belangrijkste randvoorwaarden zijn: - wet en regelgeving, waaronder de Verordening van de gemeente Den Haag; - stedenbouwkundige en bestemmingsplantechnische;- - financiële; - bouwkundige en installatietechnische die SCOH aan het gebouw stelt. De huisvestingsmedewerker van het Stafbureau treedt namens het bestuur op als opdrachtgever voor de aannemer, architect en alle adviseurs. Daarnaast is er voor hem een belangrijke rol weggelegd als bewaker van de randvoorwaarden. Uiteraard treedt hij ook op als adviseur en ondersteuner van de school gedurende het ontwerp- en bouwproces. 4.2 De taken van de huisvestingsmedewerker van het Stafbureau Binnen het nieuwbouwproces voert de Stafmedewerker Huisvesting een aantal diverse taken uit. Het gehele bouwproces overziende treedt hij zowel op als bouwprojectmanager als opdrachtgever; van adviseurs en aannemers. In Bijlage 3 is een overzicht opgenomen van de taken die door het bouwprojectmanagement worden uitgevoerd. Alle genoemde taken worden in meer of mindere mate door de 15

16 huisvestingsmedewerker van het Stafbureau uitgevoerd. Uitgezonderd de laatst genoemde taken van directievoering en toezicht. Deze worden extern belegd. 4.3 Taken en tijdbesteding van de school in het kort Voor de school is er globaal gezien sprake van drie fases in het nieuwbouwproces. De voorbereidende fase, de ontwerpfase en uitvoeringsfase. De voorbereidingsfase start met het overleg tussen directeur en de medewerker van het Stafbureau. In deze fase moet vervolgens nog het ruimtelijk functioneel programma van eisen worden geschreven (zie 6.3) en wordt de architect gekozen (6.5). Het programma van eisen kan meestal in een aantal sessies van een paar uur worden afgerond. Voor de keuze van de architect kan worden volstaan met twee dagdelen. Tijdens de ontwerpfase wordt de meeste tijd besteed door de school. In de ontwerpfase moet de school rekening houden met ca. 10 overleggen van 1,5 tot 2 uur met de architect. Daarnaast moet er vanzelfsprekend terugkoppeling plaatshebben met het team, de medezeggenschapsraad en ouders én hebben separate overleggen plaats met het Stafbureau en derden. Zoals bijvoorbeeld de leverancier van het gymmeubilair. In de bouwfase wordt het tijdbeslag voor de school aanvankelijk weer minder. Tijdens de eerste maanden van de bouw zal ongeveer 1 keer per twee maanden een gebruikersoverleg plaatshebben van 1 tot 2 uur. Bij dit overleg schuift ook de aannemer aan. Lopende de bouw moet de school zelf wel meer tijd steken in zaken als de binneninrichtting en de aanschaf van nieuwe IT-apparatuur. In de laatste maanden van de bouw wordt het aantal uren dat de school aan de nieuwbouw moet besteden veel groter. In dit stadium moeten vooral veel zaken door de school worden geregeld voor de inrichting en de inhuizing. Naast de opdracht voor ICT en meubilair betreft dat bijvoorbeeld de inrichting van de keukens en het schoolterrein, maar ook bijvoorbeeld het toegangsplan. Verder komen er in dit stadium ook steeds meer vragen vanuit de aannemer ten aanzien van de inrichting van het gebouw. In deze fase moet ook de (terug)verhuizing worden geregeld door de school. 4.4 De informatievoorziening voor team, mr en ouders De directie van de school is belast met de algemene informatievoorziening ten behoeve van het team, medezeggenschapsraad, ouders en uiteraard de leerlingen. Echter, op een aantal momenten verzorgt de SCOH een informatiebijeenkomst. Dat is in ieder 16

Nieuwbouwproject AMG Schmidtschool. Welkom

Nieuwbouwproject AMG Schmidtschool. Welkom Nieuwbouwproject AMG Schmidtschool Welkom Partijen en betrokkenen project Het schoolbestuur De gemeente De schooldirectie Het schoolteam De kinderopvang De ouders De buurt Architect, adviseurs Kaders en

Nadere informatie

'DE ZWAAN' vof. Inhoud. 01 Bouwmanagement. 02 Initiatieffase bij het kopen van een gebouw. 03 Initiatieffase bij bestaande bouw

'DE ZWAAN' vof. Inhoud. 01 Bouwmanagement. 02 Initiatieffase bij het kopen van een gebouw. 03 Initiatieffase bij bestaande bouw 0 T Inhoud 01 ouwmanagement 02 Initiatieffase bij het kopen van een gebouw. 03 Initiatieffase bij bestaande bouw 04 Initiatieffase bij nieuwbouw 05 Schetsfase bij verbouwing of nieuwbouw 06 Voorontwerp

Nadere informatie

Voortgangsrapportage gemeentelijke huisvesting

Voortgangsrapportage gemeentelijke huisvesting Voortgangsrapportage gemeentelijke huisvesting Registratienummer: : 2013011476 Opdrachtgever: : Tames Kokke/Ton van der Wees Opdrachtnemer(s) : Wim van der Vliet Budgetnummer : 000210013 Datum : 4 april

Nadere informatie

Stappenplan. U (ver)bouwd uw huis niet zomaar. U wilt dat uw huis mooier wordt en beter bij u past. Daar heeft u ongetwijfeld al ideeën over.

Stappenplan. U (ver)bouwd uw huis niet zomaar. U wilt dat uw huis mooier wordt en beter bij u past. Daar heeft u ongetwijfeld al ideeën over. Introductie U (ver)bouwd uw huis niet zomaar. U wilt dat uw huis mooier wordt en beter bij u past. Daar heeft u ongetwijfeld al ideeën over. Het idee omzetten in werkelijkheid is voor velen een grote stap.

Nadere informatie

(x) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring ( ) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:..

(x) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring ( ) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:.. behandeling in PMC d.d. 5 februari 2013 Onderwerp Kredietaanvraag Brede school SOM Politieke Kamer 1 / 2 Agendanr. 5 Soort behandeling doel behandeling inspreekmogelijkheid openbaar/besloten (x) beeldvorming

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Nieuwbouwproject AMG Schmidtschool. Welkom!

Nieuwbouwproject AMG Schmidtschool. Welkom! Nieuwbouwproject AMG Schmidtschool Welkom! bijna 100 jaar onderwijs bij Jacob de Graefflaan 10! Vanaf minimaal 1925 tot 1942 was er De Nieuwe meisjesschool. Op 12 december 1956 opening Cornelis Jetsesschool,

Nadere informatie

Indicatief Stappenplan

Indicatief Stappenplan Indicatief Stappenplan In het stappenplan zijn globaal de per fase te verrichten werkzaamheden en producten voor de totstandkoming van een (interieur)project beschreven. Hoewel elke opdracht anders is

Nadere informatie

Collegevoorstel. Reg.nr. : 4332805 Datum : 5 maart 2013

Collegevoorstel. Reg.nr. : 4332805 Datum : 5 maart 2013 Collegevoorstel Sector : MO Opsteller : S. Strijk Telefoon : (033) 469 48 17 User-id : STR7 Onderwerp Bouwplan Uitbreiding Amersfoortse Berg Voorstel: 1. Het verslag van afspraken tussen de gemeente Amersfoort

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 23 april 2015

GEMEENTE OLDEBROEK. Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 23 april 2015 GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 23 april 2015 Voorstel van het college aan de raad Onderwerp: Tijdelijke huisvesting basisschool De Wegwijzer. Agendapunt Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2007. Nummer: 3d.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2007. Nummer: 3d. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2007. Nummer: 3d. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 24 oktober 2006 Aanleiding

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvoorstel Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvergadering 17 december 2009 Agendapunt Portefeuillehouder G.J. Bos Afdeling Ambtenaar Ruimte en Wonen C. Rijnen

Nadere informatie

Raadsmemo project KunstWerk Diepenheim

Raadsmemo project KunstWerk Diepenheim Raadsmemo project KunstWerk Diepenheim Datum: : 16 oktober 2012 Aan : Gemeenteraad van Hof van Twente Kopie aan : Van Voor informatie Onderwerp: : Wethouder van Zwanenburg : G.B.J. Overbeek, Ruimtelijke

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING KLEINE VERBOUWINGEN, TIJDELIJKE HUISVESTING EN INRICHTING LOKALEN VOORSCHOOLPEUTERSPEELZALEN DEN HAAG 2016

SUBSIDIEREGELING KLEINE VERBOUWINGEN, TIJDELIJKE HUISVESTING EN INRICHTING LOKALEN VOORSCHOOLPEUTERSPEELZALEN DEN HAAG 2016 RIS294909 SUBSIDIEREGELING KLEINE VERBOUWINGEN, TIJDELIJKE HUISVESTING EN INRICHTING LOKALEN VOORSCHOOLPEUTERSPEELZALEN DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat: - in de

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College Financieel Juridisch

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College Financieel Juridisch *Z00D98722F6* Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer Voorstellen Raad Directeur : mevr. S. van Heeren Zaakgericht\313 Behandelend ambtenaar F.A. de Ruijter Zaaknummer Z.14-07500 Datum: 17 november

Nadere informatie

Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten

Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is

Nadere informatie

( ) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring (x) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:..

( ) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring (x) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:.. behandeling in PMC d.d. 26 februari 2013 Onderwerp Kredietaanvraag Brede school SOM Gemeenteraad 1 Agendanr. 6.1 Soort behandeling doel behandeling inspreekmogelijkheid openbaar/besloten (x) beeldvorming

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de hieronder genoemde stukken deel uitmaken van de vergunning:

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de hieronder genoemde stukken deel uitmaken van de vergunning: inn i in MI ii mm ii ii OOG O O Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders hebben op 29 juli 2013 een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een woning met bijgebouw. De

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

jadewerkwijze voor particuliere opdrachtgevers

jadewerkwijze voor particuliere opdrachtgevers jadewerkwijze voor particuliere opdrachtgevers ZELF (VER)BOUWEN? Zelf bouwen of verbouwen? JADE architecten biedt hiervoor reeds sinds 2010 een laagdrempelige service. Wij zijn gespecialiseerd in het ontwerpen

Nadere informatie

Adviesnota aan Gemeenteraad

Adviesnota aan Gemeenteraad Onderwerp Voorziening verhuizing MOZON en huisvesting Klimboom Datum 17 mei 2016 Naam steller Ger Last Kenmerk Teammanager Ernst-Jan Meerbeek Team Maatschappelijke ontwikkeling Voorstel 1. Vaststellen

Nadere informatie

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort Gemeente Amersfoort Collegebesluit Org. onderdeel: MO/VV Opsteller: I. van Wijk User-id: WI15 Tel: 5048 Onderwerp: BESCHIKKING BESTUUR SIMON TEN BEHOEVE VAN HUISVESTING BILALSCHOOL STEVINSTRAAT 2 AMERSFOORT

Nadere informatie

Raadsbesluit blad : 1 van 5

Raadsbesluit blad : 1 van 5 Raadsbesluit blad : 1 van 5 Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 76063 Datum : 2 september 2014 Programma : Onderwijs Blad : 1 van 5 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder: mw. M.J.T.G.

Nadere informatie

Datum raadsvergadering maandag 15 december 2014

Datum raadsvergadering maandag 15 december 2014 Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 11 november 2014 Datum raadsvergadering maandag 15 december 2014 Nummer raadsvoorstel 2014-088 Bijbehorend veld van de programmabegroting Onderwijs

Nadere informatie

Vervolgwerkzaamheden. Concrete werkzaamheden

Vervolgwerkzaamheden. Concrete werkzaamheden Concept-projectplan brede school te Zuidwolde Locatie Schoolbrink Hier mee wordt de oriëntatiefase afgesloten, de voorbereidingsfase afgerond en de ontwerpfase gestart. Bijlage van het voorstel aan burgemeester

Nadere informatie

b. Wettelijk- of beleidskader: Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2006.

b. Wettelijk- of beleidskader: Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2006. Vergadering: 12 januari 2010 Agendanummer: 8 Status: opiniërend Portefeuillehouder: J. Steen Behandelend ambtenaar A. Hamersma, 0595-447767 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. A. Hamersma) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004

Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004 Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004 Nummer : Onderwerp : Integraal HuisvestingsPlan (IHP) Onderwijs Bijlage(n) : 2

Nadere informatie

Notitie t.b.v. OOGO Huisvesting Onderwijs op 9 oktober 2014.

Notitie t.b.v. OOGO Huisvesting Onderwijs op 9 oktober 2014. 1 Notitie t.b.v. OOGO Huisvesting Onderwijs op 9 oktober 2014. In verband met de wetgeving om per 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud van de schoolgebouwen voor primair onderwijs

Nadere informatie

De werkzaamheden zullen hierna per fase worden toegelicht, in fig.1 is een globaal overzicht te zien van de werkzaamheden per fase.

De werkzaamheden zullen hierna per fase worden toegelicht, in fig.1 is een globaal overzicht te zien van de werkzaamheden per fase. Bijlage C: Fasering 1 Inleiding Het ontwerpproces kent een aantal fasen die elkaar opvolgen tot het moment dat daadwerkelijk wordt begonnen met de uitvoering van het ontwerp door een aannemer. Bij het

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad,

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad, Raadsvoorstel Griffiersnummer: B26. Onderwerp: Vervangende nieuwbouw basisschool 't Vossenhol Datum B&W-vergadering: 1 mei 2012 Datum raadsvergadering: 31 mei 2012 Datum carrousel: 31 mei 2012 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Werken met een Architect. Jeroen de Vries Architecten

Werken met een Architect. Jeroen de Vries Architecten Werken met een Architect Jeroen de Vries Architecten WERKEN MET EEN ARCHITECT Je loopt rond met het idee je droomhuis te gaan bouwen of je huis te laten verbouwen, maar eigenlijk weet je niet precies hoe

Nadere informatie

Brede school Broek in Waterland (BSB) Startnotitie

Brede school Broek in Waterland (BSB) Startnotitie Brede school Broek in Waterland (BSB) Startnotitie Startnotitie Brede School Broek in Waterland Fase: start T.b.v. Project Start Up (PSU) en collegebehandeling Versie september 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding...2

Nadere informatie

Nieuwbouwproject AMG Schmidtschool. Welkom, Fijn dat u er bent!

Nieuwbouwproject AMG Schmidtschool. Welkom, Fijn dat u er bent! Nieuwbouwproject AMG Schmidtschool Welkom, Fijn dat u er bent! Opdracht aan projectleider: Opdrachtgever is directie Stichting de Haagse scholen, Realiseren nieuwbouw voor Annie M.G. Schmidtschool met

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad, Vergadering: 20 mei 2008 Agendanummer: 10 Portefeuillehouder: J. Steen

Aan de gemeenteraad, Vergadering: 20 mei 2008 Agendanummer: 10 Portefeuillehouder: J. Steen Vergadering: 20 mei 2008 Agendanummer: 10 Portefeuillehouder: J. Steen Status: bespreekstuk Behandelend ambtenaar Monique Kroes, 0595-447756 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. M. Kroes) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Voorstel: het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2009 vaststellen.

Voorstel: het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2009 vaststellen. Aan de raad AGENDAPUNT 5 Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2009 Voorstel: het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2009 vaststellen. De huisvesting van scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs,

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord 18 en 20 september 2012 Algemeen Wat wordt er ontwikkeld in de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord? In de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord worden circa

Nadere informatie

Telefoonnummer

Telefoonnummer Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen *GR16.00017* GR16.00017 Behandeld in Gezamenlijke commissie Mens & Bestuur en Omgeving Datum Commissie 8 maart 2016 Agendanummer 6 Datum Raad 23 maart 2016 Agendanummer

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 11.0135 Rv. nr.: 11.0135 B en W-besluit d.d.: 6-12-2011 B en W-besluit nr.: 11.1214 Naam programma: Jeugd en onderwijs Onderwerp: Beschikbaar stellen krediet ten behoeve van de uitbreiding

Nadere informatie

Afdeling: Beleid & Projecten Leiderdorp, 24 oktober 2006

Afdeling: Beleid & Projecten Leiderdorp, 24 oktober 2006 2006 VOORSTELLEN Nr. 181 (1) Afdeling: Beleid & Projecten Leiderdorp, 24 oktober 2006 Onderwerp: Uitbreiding Willem de Zwijgerschool Aan de raad. Beslispunten 1. In te stemmen met het verhogen van het

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep. Diemen, 21 juli 2009

RAADSVOORSTEL. Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep. Diemen, 21 juli 2009 RAADSVOORSTEL Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep Diemen, 21 juli 2009 Aan de gemeenteraad 1. Gevraagd raadsbesluit 1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de enquête

Nadere informatie

Samenwerken met MMX architecten

Samenwerken met MMX architecten Samenwerken met MMX architecten 1: waarom eigenlijk een architect inschakelen? De architect zorgt voor een juiste vertaling van regelgeving en voorschriften zoals bouwbesluit, burgerlijk wetboek, plaatselijke

Nadere informatie

Raadsvoorstel inzake de beslissing op aanvragen huisvesting onderwijs

Raadsvoorstel inzake de beslissing op aanvragen huisvesting onderwijs gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 02.003.oor Inboeknummer osvoossbs Beslisdatum B&W 22 maart 2002 Raadsvoorstel inzake de beslissing op aanvragen huisvesting onderwijs

Nadere informatie

VASTSTELLING BEKOSTIGINGSPLAFOND, PROGRAMMA ONDERWIJSHUISHUISVESTING 2017, OVERZICHT 2017 EN PROGRAMMA BOUWVOORBEREIDING 2017

VASTSTELLING BEKOSTIGINGSPLAFOND, PROGRAMMA ONDERWIJSHUISHUISVESTING 2017, OVERZICHT 2017 EN PROGRAMMA BOUWVOORBEREIDING 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente 's-gravenhage. Nr. 174222 12 december 2016 VASTSTELLING BEKOSTIGINGSPLAFOND, PROGRAMMA ONDERWIJSHUISHUISVESTING 2017, OVERZICHT 2017 EN PROGRAMMA BOUWVOORBEREIDING

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING VOORBLAD

OMGEVINGSVERGUNNING VOORBLAD VOORBLAD Besluit Burgemeester en wethouders hebben op 6 december 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van 2 'te koop' borden. De aanvraag gaat over diverse locaties

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE RAAD. Brede school Giessen/Rijswijk Volgnr Portefeuillehouder wethouder R. Bergsma

VOORSTEL AAN DE RAAD. Brede school Giessen/Rijswijk Volgnr Portefeuillehouder wethouder R. Bergsma Onderwerp Brede school Giessen/Rijswijk Volgnr. 2012-049 Portefeuillehouder wethouder R. Bergsma Ambtenaar Gerty Vonk Afdeling Samenleving Datum voorstel 21 augustus 2012 Opiniërende raad 11 september

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2011

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2011 Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2011 DOCS.nr. 4331986 Nummer 2013-22 Vragen van de VVD-fractie inzake investering 3.095.000, in huisvestingsplan

Nadere informatie

Datum: 02 juli 2013 Portefeuillehouder: De heer R. Windhouwer

Datum: 02 juli 2013 Portefeuillehouder: De heer R. Windhouwer Raadsvoorstel Raadsnummer: 2013-057 Registratiekenmerk: Onderwerp: Haalbaarheidsonderzoek Voorzieningen Nijkerkerveen - fase 2 Korte inhoud: De gemeente heeft een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren

Nadere informatie

Op 11 september 2014 heeft de raad het voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld.

Op 11 september 2014 heeft de raad het voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Aan: Van: Betreft: De gemeenteraad College van burgemeester en wethouders Stand van zaken Scholencluster Kruiswiel en Jeugdspeelpark. Datum: 18-9-2014 1. Historie in grote lijnen In 2012 is een haalbaarheidsonderzoek

Nadere informatie

gelet op artikel 2 lid c en artikel 30 van de Verordening onderwijshuisvesting gemeente Enschede;

gelet op artikel 2 lid c en artikel 30 van de Verordening onderwijshuisvesting gemeente Enschede; BELEIDSREGEL AANVRAGEN VERGOEDING SCHADES Het college van de gemeente Enschede; gelet op titel 4.3 Beleidsregels van de Algemene Wet Bestuursrecht; gelet op artikel 2 lid c en artikel 30 van de Verordening

Nadere informatie

Bouwproces volgens de visie van Veelzijdigbouw

Bouwproces volgens de visie van Veelzijdigbouw 2011 Bouwproces volgens de visie van Veelzijdigbouw Veelzijdigbouw Walnootstraat 26 2461 DV Ter Aar Telefoon 06-43822608 Fax 0847-593939 info@veelzijdigbouw.nl www.veelzijdigbouw.nl Het bouwproces volgens

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 09.0023 Rv. nr.: 09.0023 B&W-besluit d.d.: 03-03-2009 B&W-besluit nr.: 09.0192 Naam programma +onderdeel: Nr.7, stedelijke ontwikkeling. Onderwerp: Voorbereidingsbesluit Van Vollenhovenkade

Nadere informatie

HAALBAARHEIDSSTUDIE Nieuwbouw basisschool St. Jan te Leenderstrijp. Opdrachtgever Gemeente Heeze-Leende Jan Deckersstraat 2 5590 GA HEEZE

HAALBAARHEIDSSTUDIE Nieuwbouw basisschool St. Jan te Leenderstrijp. Opdrachtgever Gemeente Heeze-Leende Jan Deckersstraat 2 5590 GA HEEZE HAALBAARHEIDSSTUDIE Nieuwbouw basisschool St. Jan te Leenderstrijp Opdrachtgever Gemeente Heeze-Leende Jan Deckersstraat 2 5590 GA HEEZE Huisvestingsconsultancy Laride, Hart voor huisvesting Bastion 58

Nadere informatie

Onderwerp Uitgeest, 1 maart 2013 Kredietaanvraag vervangen dakbedekking basisschool Binnenmeer. Aan de gemeenteraad

Onderwerp Uitgeest, 1 maart 2013 Kredietaanvraag vervangen dakbedekking basisschool Binnenmeer. Aan de gemeenteraad Raadsvoorstel no. R2013.0026 Agendapunt no. Onderwerp Uitgeest, 1 maart 2013 Kredietaanvraag vervangen dakbedekking basisschool Binnenmeer Aan de gemeenteraad Het schoolbestuur Stichting Tabijn heeft in

Nadere informatie

Voordracht voor de raadsvergadering van 30 september en 1 oktober 2015

Voordracht voor de raadsvergadering van 30 september en 1 oktober 2015 Gemeenteblad Jaar 2015 Publicatiedatum 23 september 2015 Agendapunt 28 Datum besluit B&W 25 augustus 2015 Onderwerp Vaststellen van een aanvullend krediet ten behoeve van renovatiewerkzaamheden van de

Nadere informatie

Zelf bouwen stappenplan

Zelf bouwen stappenplan Zelf bouwen stappenplan Net als u, koesteren veel mensen de wens om ooit hun eigen droomhuis te bouwen. Komt uw ideale woning niet voor in het bestaande- of het nieuwbouwaanbod? Dan biedt zelf bouwen een

Nadere informatie

= = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr..

= = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr.. *ZE9A7F4E536* = = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-28394/DV.14-359, afdeling Samenleving. Sellingen, 19 juni 2014 Onderwerp: nieuwbouw MFA Sellingen Op 26 februari 2013

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Vaststelling bekostiging R.K. basisschool Fransiscus Xaverius Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Mevr. Y.J.M. Remers Telefoon 5113559 E-mail: yremers@haarlem.nl STZ/JOS

Nadere informatie

gemeente Tubbergen *«

gemeente Tubbergen *« gemeente Tubbergen *«Aan de gemeenteraad Tubbergen, 8 maart 2013 Vergadering: Nummer: 18 maart 2013 16A Onderwerp: Subsidie verbouw en duurzaamheid de Gaarf Langeveen. Samenvatting raadsvoorstel: De Gaarf

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. O M G E VI N G S D i E N S T. Plaatsing van een stalen damwand Baggerdepot IJsseloog IJsseloog 1 Dronten

Omgevingsvergunning. O M G E VI N G S D i E N S T. Plaatsing van een stalen damwand Baggerdepot IJsseloog IJsseloog 1 Dronten O M G E VI N G S D i E N S T FLEVOLAND & GOOf EN VECHTSTREEK Omgevingsvergunning ing van een stalen damwand Baggerdepot IJsseloog IJsseloog 1 Dronten Kenmerk aanvraag: OLO 1615505 van 2 februari 2015 Aanvrager:

Nadere informatie

Vraag/mededeling: Kan de realisatie van het scholenbouwproject Harmelen met 1,5 jaar versneld worden?

Vraag/mededeling: Kan de realisatie van het scholenbouwproject Harmelen met 1,5 jaar versneld worden? M E M O Van : wethouder C.J. van Tuijl Datum : 04 november 2013 Aan : Raadscommissie Ruimte Ond : planning scholenbouw Harmelen Vraag/mededeling: Kan de realisatie van het scholenbouwproject Harmelen met

Nadere informatie

Huisvesting Michaëlschool (beoordeling bouwplan / herziening uitgangspunten)

Huisvesting Michaëlschool (beoordeling bouwplan / herziening uitgangspunten) Registratienr.: BP16.00151 Openbaar Onderwerp Huisvesting Michaëlschool (beoordeling bouwplan / herziening uitgangspunten) Samenvatting Op 13 juli 2015 heeft het bestuur van de Michaëlschool het bouwplan

Nadere informatie

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 28 mei 2014 8 juli 2014 Activiteitenplan+ kostenraming

Nadere informatie

Stappenplan Bloem en Lemstra Architecten

Stappenplan Bloem en Lemstra Architecten Stappenplan Bloem en Lemstra Architecten Bouwen en verbouwen zijn complexe processen. Een kleine verbouwing vraagt een andere aanpak dan een grote nieuwbouw. Bloem en Lemstra architecten heeft een stappenplan

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Vaststellen bekostiging verbouwing en/of uitbreidingen Eerste Christelijk Lyceum, Stedelijk Gymnasium en De Kring Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Dhr. M.Harteveld Telefoon

Nadere informatie

Wie wordt de bouwheer?

Wie wordt de bouwheer? november 2013 het fundament Nieuwbouw en renovatie Wie wordt de bouwheer? 26 het fundament november 2013 Bij nieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen is het nodig dat iemand de regie heeft. Dit zogenoemde

Nadere informatie

Portefeuillehouder: (wnd) burgemeester P. van der Zaag Behandelend ambtenaar D.S.H. Elzinga, 0595 447753 gemeente@winsum.nl (t.a.v. D.S.H.

Portefeuillehouder: (wnd) burgemeester P. van der Zaag Behandelend ambtenaar D.S.H. Elzinga, 0595 447753 gemeente@winsum.nl (t.a.v. D.S.H. Vergadering: 23 november 2010 Agendanummer: 9 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: (wnd) burgemeester P. van der Zaag Behandelend ambtenaar D.S.H. Elzinga, 0595 447753 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v.

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit:

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit: Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Alex Jansen Telefoon 5113661 E-mail: a.jansen@haarlem.nl SO/PM Reg.nr. 2007/215162 Bijlage A B & W-vergadering

Nadere informatie

Bijlage H: VAKGEBIED PROJECTMANAGEMENT

Bijlage H: VAKGEBIED PROJECTMANAGEMENT RVOI-2001 Bijlage H: VAKGEBIED PROJECTMANAGEMENT Deze Bijlage is opgesteld door de heer ir. C.H. Wentink, sectordirecteur Ruimte, vastgoed en economie van Witteveen + Bos. Hij heeft zich hierbij o.a. laten

Nadere informatie

Datum raadsvergadering n.t.b.

Datum raadsvergadering n.t.b. Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 4 april 2017 Datum raadsvergadering n.t.b. Nummer raadsvoorstel 2017-405 Bijbehorend veld van de programmabegroting Onderwijs (huisvesting), jeugdbeleid,

Nadere informatie

Installatietechnisch en bouwfysisch Adviseur Nieuwbouw Campus Rachelsmolen

Installatietechnisch en bouwfysisch Adviseur Nieuwbouw Campus Rachelsmolen Nota van Inlichtingen Installatietechnisch en bouwfysisch Adviseur Nieuwbouw Campus Rachelsmolen Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Installatietechnisch en bouwfysisch Adviseur Nieuwbouw Campus

Nadere informatie

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING LET OP! Dit is nog geen omgevingsvergunning. Hiermee kunt u nog niet starten met de werkzaamheden.

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING LET OP! Dit is nog geen omgevingsvergunning. Hiermee kunt u nog niet starten met de werkzaamheden. VOORBLAD Besluit Burgemeester en wethouders hebben op 12 september een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een. De aanvraag gaat over nabij Van Heemstraweg 2 te Weurt

Nadere informatie

R e n o v a t i e e n v e r d u u r z a m i n g S c h o o l m e t d e B i j b e l t e L a n g b r o e k

R e n o v a t i e e n v e r d u u r z a m i n g S c h o o l m e t d e B i j b e l t e L a n g b r o e k datum: 16-10-2013 ARCOM B.V. Postbus 381 3900 AJ Veenendaal Koningsschot 45 3905 PR Veenendaal T 0318 64 55 52 F 0318 66 88 52 E info@arcombv.nl I www.arcombv.nl Vraagstelling Door het bestuur van de school

Nadere informatie

B&W Vergadering. 7. de gemeenteraad te informeren door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief.

B&W Vergadering. 7. de gemeenteraad te informeren door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief. 2.1.7 Realiseren van een veilige schoolomgeving Synergieschool en Basisschool Neel 1 Dossier 384 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 384 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 14 juni 2016 Agendapunt 2.1.7

Nadere informatie

Geachte raadsleden, Hierbij bieden wij u het volgende raadsvoorstel ter besluitvorming aan.

Geachte raadsleden, Hierbij bieden wij u het volgende raadsvoorstel ter besluitvorming aan. Geachte raadsleden, raadsvoorstel Hierbij bieden wij u het volgende raadsvoorstel ter besluitvorming aan. Beslispunten 1. Een bedrag van. 530.071,- beschikbaar te stellen uit de algemene reserve Meerstad

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 08.0122 Rv. nr: 08.0122 B&W-besluit d.d.: 9-12-2008 B&W-besluit nr.: 08.1217 Naam programma +onderdeel: Programma 7. Jeugd en Onderwijs, beleidsterrein Onderwijshuisvesting. Onderwerp: Het

Nadere informatie

Financiële consequenties Naar wij verwachten zal uit de voorgestelde wijzigingen geen meer- of minderopbrengst voortvloeien.

Financiële consequenties Naar wij verwachten zal uit de voorgestelde wijzigingen geen meer- of minderopbrengst voortvloeien. rv 86 Gemeentelijke Belastingdienst nr. 0008140 RIS 73637_000330 Den Haag, 24 maart 2000 Aan de gemeenteraad Wijziging Legesverordening. De inwerkingtreding van de herziene Wet op de Ruimtelijke Ordening

Nadere informatie

Intentieverklaring. De ondergetekenden: 1. Gemeente Dordrecht en. 2. Schoolbestuur A en. 3. Schoolbestuur B en. 4. et cetera

Intentieverklaring. De ondergetekenden: 1. Gemeente Dordrecht en. 2. Schoolbestuur A en. 3. Schoolbestuur B en. 4. et cetera Intentieverklaring Ten behoeve van het project om te komen tot de oprichting van een rechtspersoon Huisvesting PO/SO Dordrecht in het kader van de doordecentralisatie van de uitvoering van de zorgplicht

Nadere informatie

Onderwijshuisvesting. Raadsinformatieavond 13 oktober Edgar Blokker Senior projectleider (maatschappelijk vastgoed) Samenleving & Stadsbeheer

Onderwijshuisvesting. Raadsinformatieavond 13 oktober Edgar Blokker Senior projectleider (maatschappelijk vastgoed) Samenleving & Stadsbeheer Onderwijshuisvesting Raadsinformatieavond 13 oktober 2015 Edgar Blokker Senior projectleider (maatschappelijk vastgoed) Samenleving & Stadsbeheer Onderwerpen Schets bestuurlijk kader Verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de raad, De heer drs. C.H. Boland, wethouder Aankoop schoolkavel de Krijgsman en voorbereidingskrediet IKC Muiden

Raadsvoorstel. Aan de raad, De heer drs. C.H. Boland, wethouder Aankoop schoolkavel de Krijgsman en voorbereidingskrediet IKC Muiden Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 278214 De heer drs. C.H. Boland, wethouder Aankoop schoolkavel de Krijgsman en voorbereidingskrediet IKC Muiden Aan de raad, 1. Beslispunten 1. Instemmen

Nadere informatie

2. De opbrengstpotentie van het huidige schoolterrein aan het Ot en Sienpad

2. De opbrengstpotentie van het huidige schoolterrein aan het Ot en Sienpad Keuzenotitie scholencomplex Ot en Sienpad Huissen De Financiële aspecten. Naast de algemene notitie met de bijbehorende 6 bijlagen waarin de voor- en nadelen en de omgeving factoren en de financiële gevolgen

Nadere informatie

Actualisatie meerjaren onderhoudsplanning basisscholen.

Actualisatie meerjaren onderhoudsplanning basisscholen. Samenvatting: Inleiding: Op 12 mei j.l. heeft de raad ingestemd met de Actualisatie Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP). Het geactualiseerde IHP geeft onder meer richting aan de wens van de schoolbesturen

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 6 augustus 2015

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 6 augustus 2015 OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 6 augustus 2015 Burgemeester en wethouders hebben op 16-1-2015 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het dempen en realiseren van water. De aanvraag gaat over

Nadere informatie

NACALCULATIE RENOVATIEPROJECT TRIBUNE ESSERBERG

NACALCULATIE RENOVATIEPROJECT TRIBUNE ESSERBERG NACALCULATIE RENOVATIEPROJECT TRIBUNE ESSERBERG INHOUDSOPGAVE 1. Projectbeschrijving........ 2 2. Kredietbesluiten........ 2 3. Tijdsplanning......... 3 4. Aanbestedingsprocedure........ 3 5. Moment van

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 13 november 2014 Herziening Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Simpelveld 37216

agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 13 november 2014 Herziening Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Simpelveld 37216 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VII IBR 13 november 2014 onderwerp Herziening Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Simpelveld 37216 zaakkenmerk Inleiding Voor u ligt de

Nadere informatie

Projectvoorstel. Integraal onderhoud Zeewolde-Noord (1) Inhoudsopgave. Projectleider : Anne Damstra Datum : 05 april 2016 Versie : definitief

Projectvoorstel. Integraal onderhoud Zeewolde-Noord (1) Inhoudsopgave. Projectleider : Anne Damstra Datum : 05 april 2016 Versie : definitief Projectvoorstel Integraal onderhoud Zeewolde-Noord (1) Projectleider : Anne Damstra Datum : 05 april 2016 Versie : definitief Inhoudsopgave 2/8 1. Inleiding 3 1.1. Aanleiding 3 1.2. Historie 3 1.3. Doel

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Agendapunt nr.: Sector: Maatschappelijke Zorg Kerkrade, 28 september 2011. Aanbiedingsbrief Aan de raad. Nr.: 11it00744. Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 11Rb054,

Nadere informatie

Roombeek. Ontwikkeling zorgcluster. Voorzieningen. Cultuur. Zorg. Agenda. Inleiding Het proces Stand van zaken

Roombeek. Ontwikkeling zorgcluster. Voorzieningen. Cultuur. Zorg. Agenda. Inleiding Het proces Stand van zaken Roombeek Ontwikkeling zorgcluster Agenda Inleiding Het proces Stand van zaken KISS stadsbezoek Enschede Roombeek 23 juni 2005 Inleiding Domijn / Woongroep Twente Roombeek stedenbouw / situatie Activiteiten

Nadere informatie

"Omgevingsvergunning 2013, herbouw woning met bijgebouw Dorpstraat 3"

Omgevingsvergunning 2013, herbouw woning met bijgebouw Dorpstraat 3 MAASDRIEL OMGEVINGSVERGUNNING "Omgevingsvergunning 2013, herbouw woning met bijgebouw Dorpstraat 3" NL.IMRO.0263.OV0012-VG01 Gemeente Maasdriel Burgemeester en Wethouders hebben op 23 oktober 2012 een

Nadere informatie

Bijlage 2 - DNR 2005 STB Rgd Taakverdelingsoverzicht ('kruisjeslijst') WTB TR A/B. FASE DEFINITIEF ONTWERP X Definitief ontwerp

Bijlage 2 - DNR 2005 STB Rgd Taakverdelingsoverzicht ('kruisjeslijst') WTB TR A/B. FASE DEFINITIEF ONTWERP X Definitief ontwerp Bijlage 2 - DNR 2005 STB Rgd Taakverdelingsoverzicht ('kruisjeslijst') aanmaakdatum: 26-10-2016 Project: huisvesting De Nationale Ombudsman Proj.nr: 00.12027 Fase Voorontwerp X Voorontwerp Architectuur/bouwkunde

Nadere informatie

Regeling budgethouderschap van de gemeente Heusden

Regeling budgethouderschap van de gemeente Heusden Regeling budgethouderschap van de gemeente Heusden Het college van de gemeente Heusden; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, artikel 10, lid 2 van de Financiële Beheers- en Controleregeling en artikel

Nadere informatie

Raadsvergadering. Gevraagde beslissing 1. Een uitvoeringskrediet van beschikbaar te stellen voor de herontwikkeling van de Churchillhal

Raadsvergadering. Gevraagde beslissing 1. Een uitvoeringskrediet van beschikbaar te stellen voor de herontwikkeling van de Churchillhal RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 9 oktober 2014 14-088 Onderwerp Krediet realisatiefase Churchillhal locatie en Anne Frank locatie Aan de raad, Onderwerp Krediet realisatiefase Churchillhal locatie

Nadere informatie

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G O M G E V I N G S V E R G U N N I N G Burgemeester en wethouders van Zoetermeer; gezien de aanvraag ingekomen d.d. : 4 februari 2014; dossiernummer : WB20140054; van : Gemeente Zoetermeer de heer EGP Kusters

Nadere informatie

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: Het in gebruik nemen en verbouwen van een vakantie-appartementsgebouw.

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: Het in gebruik nemen en verbouwen van een vakantie-appartementsgebouw. OMGEVINGSVERGUNNING 20110088 Aanvraag Mevrouw L.M.T. Otten heeft op 29 juni 2011 een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het verzoek tot in gebruik name van een vakantie-appartementsgebouw op het

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR juni 2015

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR juni 2015 ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR juni 2015 OPSTELLER VOORSTEL: S. Raap AFDELING: Ontwikkeling PORTEFEUILLEHOUDER: P. de Graaf Agendapunt: No. /2012 Dokkum, 17 mei 2015 ONDERWERP: Onderwijshuisvesting

Nadere informatie

03.0. Voorbereidingskrediet t.b.v. nieuwbouw Brede School Houten Zuidoost

03.0. Voorbereidingskrediet t.b.v. nieuwbouw Brede School Houten Zuidoost 03.0. Voorbereidingskrediet t.b.v. nieuwbouw Brede School Houten Zuidoost Inhoudsopgave 03.0. Voorbereidingskrediet t.b.v. nieuwbouw Brede School Houten Zuidoost... 2 Raadsvoorstel Voorbereidingskrediet

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Opheffen beheerscommissie Bos en Vaart

Nota van B&W. Onderwerp Opheffen beheerscommissie Bos en Vaart Onderwerp Opheffen beheerscommissie Bos en Vaart Nota van B&W Portefeuille M. Divendal Auteur Dhr. S.K. Satter Telefoon 5115708 E-mail: ssatter@haarlem.nl MO/OWG Reg.nr. OWG-2006-569 GEEN bijlagen kopiëren

Nadere informatie

Beslisdocument en plan van aanpak

Beslisdocument en plan van aanpak Beslisdocument en plan van aanpak TIENDEVEEN Inleiding In oktober 2006 heeft de gemeenteraad ingestemd met het plan van aanpak Woningbouw dorpen. Het project bestaat uit drie fasen. Deze fasen worden telkens

Nadere informatie

UW DROOMWONING IN TIEN STAPPEN. Waar woonwensen werkelijkheid worden

UW DROOMWONING IN TIEN STAPPEN. Waar woonwensen werkelijkheid worden UW DROOMWONING IN TIEN STAPPEN Waar woonwensen werkelijkheid worden 1 2 DROOMPLEK GEVONDEN? OF ZOEKT U NOG? HOE WORDT UW DROOMWONING WERKELIJKHEID? Iedereen heeft dromen. Zeker als het om wonen gaat. Maar

Nadere informatie

Onderwerp: Financiële afwikkeling brandveiligheidsmaatregelen in de schoolgebouwen binnen de gemeente.

Onderwerp: Financiële afwikkeling brandveiligheidsmaatregelen in de schoolgebouwen binnen de gemeente. Vergadering: 14 februari 2006 Agendanummer: 10 Status: bespreekstuk Behandelend ambtenaar J.Samplonius, 0595-447745 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.Samplonius) Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Financiële

Nadere informatie

2011/ Raadscommissie AZ

2011/ Raadscommissie AZ RAADSVOORSTEL Onderhoud gemeentelijke eigendommen 2012 2016. 2011/ Raadscommissie AZ Auteur: Jan van den Hurk E-mail: j.hurk@uden.nl Raadscommissie PZ Raadscommissie REO Afdeling: Middelen Afd.hoofd: Claus

Nadere informatie