Financiële consequenties Naar wij verwachten zal uit de voorgestelde wijzigingen geen meer- of minderopbrengst voortvloeien.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financiële consequenties Naar wij verwachten zal uit de voorgestelde wijzigingen geen meer- of minderopbrengst voortvloeien."

Transcriptie

1 rv 86 Gemeentelijke Belastingdienst nr RIS 73637_ Den Haag, 24 maart 2000 Aan de gemeenteraad Wijziging Legesverordening. De inwerkingtreding van de herziene Wet op de Ruimtelijke Ordening (Wet RO) per 2 april 2000 heeft gevolgen voor het hoofdstuk bouwleges van de bij de legesverordening 1998 behorende tarieventabel. Hierin wordt verwezen naar een aantal artikelen uit de Wet RO, die wijziging hebben ondergaan. De procedure met betrekking tot vrijstellingen van een bestemmingsplan wordt gewijzigd. In de plaats van de bestaande anticipatieprocedure ex artikel 19 (oud) van de Wet RO komt er een zelfstandige projectprocedure (artikel 19, eerste lid nieuw van de Wet RO). Daarnaast komen er een aangewezen projectprocedure (artikel 19, tweede lid nieuw van de Wet RO) en een procedure voor zogenaamde kruimelgevallen (artikel 19, derde lid nieuw van de Wet RO). In al deze gevallen wordt het legesbedrag voor de bouwvergunning verhoogd door de meerkosten die de procedures voor de gemeente met zich brengen. Gezien het feit dat de twee nieuwe procedures naar verwachting minder meerkosten voor de gemeente met zich brengen dan de reeds bestaande procedure, wordt een onderscheid in de betreffende legestarieven aangebracht. Het raadsvoorstel voorziet in een aanpassing van hoofdstuk 5 van de bij de Legesverordening 1998 behorende tarieventabel. Deze houdt in een tussenvoegen van een (nieuw) onderdeel (onder vernummering van het huidige onderdeel in 5.2.3) en een wijziging van onderdeel Omdat in vrijwel alle andere onder-delen van dit hoofdstuk daardoor wijziging komt in de onderlinge verwijzingen, zijn deze eenvoudshalve in hun geheel mede opgenomen. De desbetreffende bedragen ondergaan daarbij geen wijziging. Tevens is van de gelegenheid gebruik gemaakt om hoofdstuk 11 van de bij de Legesverordening 1998 behorende tarieventabel aan te passen gepast aan de bij raadsvoorstel 361/1999 vastgestelde Verordening Winkeltijden gemeente Den Haag 2000 en om enkele verwijzingen in de Legesverordening 1998 naar onderdelen in de tarieventabel in overeenstemming te brengen met de tekst van de tarieventabel. Naar wij verwachten zal uit de voorgestelde wijzigingen geen meer- of minderopbrengst voortvloeien. Euro-vermelding Met ingang van 1 januari 2002 gaan de tarieven in euro s luiden. Als gewenningsinformatie vermeldt de Gemeentelijke Belastingdienst reeds met ingang van 1 januari 1999 op de aanslagbiljetten tevens het euroequivalent van de verschuldigde bedragen. Eveneens ten behoeve van deze gewenning is in een bijlage bij dit raadsvoorstel het euro-equivalent van de voorgestelde tarieven opgenomen. Voorzover de tarieven een eindbedrag zijn, zijn zij in het voordeel van belastingplichtige op gehele euro-centen afgerond. Ingeval de betreffende tarieven niet het eindbedrag zijn maar een onderdeel vormen van de berekening om tot een eindbedrag te komen zijn zij niet afgerond in de bijlage opgenomen. De vormgeving in een bijlage voor-komt, dat de gewenningsinformatie onderdeel van het besluit wordt en daardoor zelfstandige rechtskracht zou kunnen krijgen. Financiële consequenties Naar wij verwachten zal uit de voorgestelde wijzigingen geen meer- of minderopbrengst voortvloeien. Bekendmaking Voor het inwerkingtreden moeten de belastingverordeningen op voorgeschreven wijze worden bekend gemaakt. Minima Wij merken op, dat een en ander geen consequenties heeft voor de financiële positie van de minima. De commissie voor Financiën wordt nog over dit voorstel gehoord. Wij stellen u voor het volgende besluit te nemen: De raad van de gemeente 's-gravenhage, Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders, Gelet op de artikelen 216 en 229, eerste lid, onderdelen a. en b. van de Gemeentewet; Besluit: raadsvoorstellen

2 vast te stellen de volgende verordening: VERORDENING tot wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van leges (Legesverordening 1998) Artikel I A. In artikel 3, tweede lid wordt onderdeel " vervangen door: onderdeel ; B. In artikel 4, eerste lid onder i wordt onderdeel " vervangen door: onderdeel ; C. In artikel 4, eerste lid onder j worden onderdeel " en onderdeel " vervangen door: onderdeel en onderdeel ; D. In artikel 4, eerste lid onder k wordt in de onderdelen , of " vervangen door: in de onderdelen , of ; E. In artikel 7, tweede lid, onderdeel b wordt tot en met " vervangen door: tot en met ; F. In artikel 7, tweede lid, onderdeel c wordt onderdeel " vervangen door: onderdeel ; G. Hoofdstuk 5 van de bij de Legesverordening 1998 behorende tarieventabel wordt vervangen door: HOOFDSTUK 5 BOUWVERGUNNINGEN Tarief Ter vergelijking: bestaande tarieven Bouwkosten 5.1 Het bedrag van de kosten van het uit te voeren bouwwerk, bedoeld in de onderdelen 5.2 tot en met 5.5, wordt vastgesteld op de aannemingssom als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren bouwwerk, inclusief omzetbelasting, dan wel voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten als bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd, waarbij van toepassing zijn: a. het bepaalde onder 3.2, Bouwkosten; en b. het bepaalde onder 3.4, Bijkomende kosten, tabel 2, onder a, voor wat betreft architect, constructeur, adviseur bouwfysica en adviseur installatie en onder i, omzetbelasting. Bouwvergunningen 5.2 Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling vergunning als bedoeld in artikel 40, eerste lid, van de Woningwet (Bouwvergunning): 22,2 promille 22,2 promille bedrag van de kosten van het uit te voeren bouwwerk, berekend over elk geheel bedrag van f 100,00 met een minimum van ƒ 250,00 ƒ 250, Indien de aanvraag als bedoeld in onderdeel 5.2 betrekking heeft op een bouwplan waarvoor een vergunning moet worden verleend met toepassing van artikel 11, 15, 16, 17 of 19, tweede lid, indien geen verklaring van geen bezwaar van gedeputeerde staten van de provincie nodig is, of derde lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening of artikel 50, vierde of zesde lid van de Woningwet, dan wel een combinatie van twee of meer van deze bepalingen, wordt het overeenkomstig onderdeel 5.2 berekende bedrag verhoogd met f 500, Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarvoor vergunning moet worden verleend met toepassing van artikel 19, eerste of tweede lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, indien vooraf een verklaring van geen bezwaar van gedeputeerde staten van de provincie nodig is, of artikel 50, vijfde 2 raadsvoorstellen 2000

3 lid van de Woningwet, wordt het overeenkomstig onderdeel 5.2 berekende bedrag verhoogd met een bedrag berekend naar 7,2 promille bedrag van de kosten van het uit te voeren bouwwerk berekend over elk geheel bedrag van f 100,00 met een minimum van f 924, Indien de aanvraag als bedoeld in onderdeel 5.2 betrekking heeft op een bouwplan waarvoor een vergunning moet worden verleend voor het hebben onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde grond van kabels, leidingen en spoorstaven alsmede afzettingen, tenten, steigers, bouwmaterialen en dergelijke voor de uitvoering van het bouwplan, onderhoudsen/of renovatiewerkzaamheden en dergelijke, wordt het overeenkomstig onderdeel 5.2 dan wel onderdelen 5.2, 5.2.1, of berekende bedrag verhoogd met een bedrag berekend naar 2,0 promille 2,0 promille bedrag van de kosten van het uit te voeren bouwwerk met een minimum van ƒ 132,95 ƒ 132, Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nadere vergunning in verband met het afwijken van het bouwplan, waarvoor een bouwvergunning als bedoeld in onderdeel 5.2, 5.2.1, of werd verleend: een bedrag berekend op de wijze als in onderdeel 5.2, 5.2.1, of bepaald, naar het tarief van en verminderd met de voor de oorspronkelijke vergunning berekende leges, met dien verstande, dat in elk geval ƒ 491,00 ƒ 491,00 is verschuldigd en dat geen restitutie van de voor de oorspronkelijke vergunning betaalde leges plaatsvindt; Meldingplichtige bouwwerken Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 42 van de Woningwet: 7,3 promille 7,3 promille bedrag van de kosten van de uit te voeren werkzaamheden, berekend over elk geheel bedrag van f 100,00 met een minimum van ƒ 79,20 ƒ 79,20 wanneer eerdergenoemde kosten f 7.000,00 of minder bedragen; met een minimum van ƒ 134,00 ƒ 134,00 wanneer eerdergenoemde kosten f ,00 of minder, doch meer dan f 7.000,00 bedragen Indien de melding betrekking heeft op een bouwwerk waarbij vrijstelling van het geldende bestemmingsplan ingevolge artikel 42, derde lid van de Woningwet, dan wel van het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan ingevolge artikel 42, vierde lid van de Woningwet, moet worden verleend, worden de leges als bedoeld in onderdeel verhoogd met 2,5 promille 2,5 promille bedrag van de kosten van de uit te voeren werkzaamheden Indien terzake van een melding, als bedoeld in subonderdeel 5.4.1, blijkt dat een bouwvergunning is vereist, worden de terzake van die melding geheven leges in mindering gebracht op de leges als bedoeld in onderdeel 5.2. Indien geen bouwvergunning wordt aangevraagd bestaat geen aanspraak op restitutie van de terzake van de melding geheven leges. Gedoogvergunningen 5.5 Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling raadsvoorstellen

4 nemen van een aanvraag tot het afgeven van een mededeling dat de bouw welke zonder vergunning is aangevangen of heeft plaatsgevonden wordt gedoogd, het in onderdeel 5.2 of 5.2 en of 5.2 en of 5.2 en of 5.2 en en en genoemde promillage verhoogd met 50 procent 50 procent bedrag van de kosten van het uitgevoerde bouwwerk berekend over elk geheel bedrag van f 100,00 met een minimum van ƒ 906,00 ƒ 906,00 wanneer onderdeel 5.2 van toepassing is en met een minimum van ƒ 2.625,00 ƒ 2.625,00 wanneer de onderdelen 5.2 en van toepassing zijn en met een minimum van ƒ 2.625,00 wanneer de onderdelen 5.2 en van toepassing zijn en met een minimum van ƒ 31,00 ƒ 31,00 wanneer de onderdelen 5.2 en van toepassing zijn en met een minimum van f 31,00 wanneer de onderdelen 5.2, 5.2.1, en van toepassing zijn. Overschrijven bouwvergunning 5.6 Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het overschrijven van een bouwvergunning, als bedoeld in artikel 10.3 van de Bouwverordening gemeente Den Haag 1997, op naam van een ander dan degene op wiens naam de vergunning is gesteld ƒ 88,20 ƒ 88, Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlengen van de termijn van instandhouding, als bedoeld in artikel 45 van de Woningwet ƒ 88,20 ƒ 88,20 Vergunning aanleg pad 5.8 Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling vergunning, als bedoeld in artikel 2.3a.2 van de Bouwverordening gemeente Den Haag 1997 (vergunning voor de aanleg van een pad) al dan niet gevolgd door het verlenen van een zodanige vergunning ƒ 597,00 ƒ 597,00 tenzij reeds leges verschuldigd zijn volgens het tarief vermeld in de onderdelen 5.2, 5.2.1, 5.2.2, of 5.3; Aanlegvergunning 5.9 Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling vergunning als bedoeld in artikel 14 van de Wet op de ruimtelijke ordening (aanlegvergunning) al dan niet gevolgd door het verlenen van een zodanige vergunning ƒ 597,00 ƒ 597,00 Vrijstelling bestemmingsplan 5.10 Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van vrijstelling van het geldende bestemmingsplan, waarbij geen sprake is van bouwen of aanleggen, welke moet worden verleend met toepassing van artikel 19 van de Wet op de ruimtelijke ordening ƒ 924,00 f 924,00 Inzage 5.11 Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van inzage in: de bescheiden van een bestaand bouwwerk bestaande uit bouwvergunning met tekeningen ƒ 22,05 ƒ 22, een situatietekening ƒ 11,05 ƒ 11,05 4 raadsvoorstellen 2000

5 Gebruiksvergunning 5.12 Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verstrekken van *) onderstaande kolom aangepast een gebruiksvergunning als bedoeld in artikel 6.1.1, onder a, b, d en e van de Bouwverordening gemeente bij rm 48 Den Haag 1997 ƒ 560,00 ƒ 560,00 *) vermeerderd met, indien sprake is van: < 100m 2 bruto vloer ƒ 385,00 f 385, m 2 bruto vloer ƒ 3,85 per m 2 f 3,85 per m2 bruto vloer- bruto vloer m 2 bruto vloer ƒ 2,60 per m 2 f 2,60 per m2 bruto vloer- bruto vloer plus ƒ 625,00 plus f 625, m 2 bruto vloer ƒ 1,30 per m 2 f 1,30 per m2 bruto vloer- bruto vloer plus ƒ 3.225,00 plus f 3.225, m 2 bruto vloer ƒ 0,51 per m 2 f 0,51 per m2 bruto vloer- bruto vloer plus ƒ 7.175,00 plus f 7.175,00 > 50001m 2 bruto vloer ƒ 0,26 per m 2 f 0,26 per m2 bruto vloer- bruto vloer plus ƒ19.675,00plus f19.675, een gebruiksvergunning als bedoeld in artikel 6.1.1, onder c, van de Bouwverordening gemeente Den Haag 1997 ƒ 954,00 ƒ 954, De op grond van het bepaalde in onderdeel 15.2 geheven leges worden in mindering gebracht op de leges die verschuldigd zijn voor het in behandeling vergunning als bedoeld in onderdeel Inlichtingen omtrent het jaar, waarin een gebouw of een gelijktijdig gebouwd complex is opgericht, alsmede voor het verstrekken van inlichtingen omtrent de bestemming van een gebouw of een gedeelte daarvan ƒ 8,30 ƒ 8, Onder bruto vloer wordt verstaan het brutovloer als bedoeld in het normblad NEN 2580, uitgave 1991, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Sloopvergunning 5.13 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Bouwverordening gemeente Den Haag 1997 (sloopvergunning) al dan niet gevolgd door het verlenen van een zodanige vergunning 36,1 promille 36,1 promille bedrag van de kosten van het slopen van het betrokken bouwwerk, berekend over elk geheel bedrag van f 100,00 met een minimum van ƒ 592,00 ƒ 592,00 Beginseluitspraken Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een beginseluitspraak:15 procent van 22,2 promille 22,2 promille van het op de aanvraag aangegeven bedrag van de bouwkosten met een minimum van ƒ 250,00 ƒ 250, De op grond van het bepaalde in onderdeel geheven leges worden in mindering gebracht op de leges die verschuldigd zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in de onderdelen 5.2, 5.2.1, en 5.2.3; raadsvoorstellen

6 6 raadsvoorstellen 2000

7 Indien een vergunning als bedoeld in de onderdelen 5.2, 5.2.1, en niet wordt aangevraagd of te laat wordt aangevraagd bestaat geen aanspraak op restitutie van de geheven leges. Vaststelling werkelijke bouwkosten/sloopkosten Indien terzake van een vergunning, als bedoeld in de onderdelen 5.2 tot en met 5.3, de werkelijke bouwkosten na het gereedkomen van de bouw afwijken van het op de voet van onderdeel 5.1 vastgestelde bedrag, zijn over het verschil afzonderlijke leges verschuldigd. Het verschuldigde bedrag wordt berekend door op de werkelijke bouwkosten het desbetreffende tarief toe te passen en vervolgens de reeds geheven leges als voorheffing in mindering te brengen Indien terzake van een vergunning, als bedoeld in onderdeel 5.13, de werkelijke sloopkosten na het gereedkomen van de sloop afwijken van het op de voet van onderdeel 5.1 vastgestelde bedrag, zijn over het verschil afzonderlijke leges verschuldigd. Het verschuldigde bedrag wordt berekend door op de werkelijke sloopkosten het desbetreffende tarief toe te passen en vervolgens de reeds geheven leges als voorheffing in mindering te brengen. Ontheffing Leges, geheven ingevolge de onderdelen 5.2 tot en met 5.3 worden indien de aanvraag om de vergunning wordt ingetrokken binnen 8 weken na het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, teruggegeven tot drie vierde gedeelte van het terzake verschuldigde bedrag, met dien verstande dat tenminste het minimumbedrag verschuldigd blijft Leges, geheven ingevolge de onderdelen 5.2 tot en met 5.3 worden, indien de aanvraag tot het verkrijgen van de vergunning op een later tijdstip dan binnen 8 weken na het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning wordt ingetrokken of de vergunning wordt geweigerd dan wel ongebruikt gelaten, op aanvraag teruggegeven tot de helft van het terzake verschuldigde bedrag, met dien verstande dat tenminste het minimumbedrag verschuldigd blijft. H. In hoofdstuk 11 van de bij de Legesverordening 1998 behorende tarieventabel worden de onderdelen 11.1, en vervangen door: 11.1 Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag: voor een ontheffing als bedoeld in artikel 3 en/of 4 van de Verordening Winkeltijden gemeente Den Haag 2000, per winkel f 450,00 ƒ 450, voor een ontheffing als bedoeld in artikel 7, tweede lid van de Verordening Winkeltijden gemeente Den Haag 2000, per winkel f 90,20 ƒ 90,20 Artikel II 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking, met dien verstande dat de bepalingen welke op grond van deze verordening worden gewijzigd van kracht blijven voor de tijdvakken waarvoor zij hebben gegolden. 2. De datum van ingang van de heffing is 6 april 2000.**) **) gewijzigd bij rm 45 Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van *) De secretaris, De voorzitter, *) 30 maart 2000 Burgemeester en wethouders van Den Haag. De secretaris, J.A.M. Kroese-Duijsters. De burgemeester P.G.A. Noordanus, lo. raadsvoorstellen

RIS121988_13-DEC-2004

RIS121988_13-DEC-2004 Gemeente Den Haag rv 229 Gemeentelijke Belastingdienst GBD/2004.24467 RIS 121988_ 041210 RIS121988_13-DEC-2004 Den Haag, 16 november 2004 Aan de gemeenteraad Wijziging Legesverordening 1998. In het raadsvoorstel

Nadere informatie

Minima Het college merkt op, dat een en ander geen consequenties heeft voor de financiële positie van de minima.

Minima Het college merkt op, dat een en ander geen consequenties heeft voor de financiële positie van de minima. Gemeente Den Haag rv 126 Dienst Publiekszaken PBS/2015.184 RIS 286867_151027 Voorstel van het college inzake wijziging van de verordening op de heffing en invordering van leges met betrekking tot de dienstverlening

Nadere informatie

Minima Het college merkt op, dat een en ander geen consequenties heeft voor de financiële positie van de minima.

Minima Het college merkt op, dat een en ander geen consequenties heeft voor de financiële positie van de minima. rv 143 Dienst Publiekszaken PBS/2013.199 RIS 265775_131029 Gemeente Den Haag Voorstel van het college inzake vaststellen Verordening op de heffing en invordering van leges met betrekking tot de dienstverlening

Nadere informatie

Voorstel van het college inzake de wijziging Legesverordening omgevingsvergunning 2013.

Voorstel van het college inzake de wijziging Legesverordening omgevingsvergunning 2013. rv 137 Dienst Publiekszaken PBS/2014.208 RIS 278527_141209 Gemeente Den Haag Voorstel van het college inzake de wijziging Legesverordening omgevingsvergunning 2013. Tarieven Voor het college is het uitgangspunt,

Nadere informatie

Voorstel van het college inzake verordening bouwleges en wijziging Legesverordening 1998.

Voorstel van het college inzake verordening bouwleges en wijziging Legesverordening 1998. Gemeente Den Haag rv 165 Dienst Stedelijke Ontwikkeling DSO/2006.1410 RIS 142356_061208 Gewijzigd voorstel RIS142356_11-DEC-2006 Voorstel van het college inzake verordening bouwleges 2006-2010 en wijziging

Nadere informatie

Wijzigingsverordening tot 10 e wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2000

Wijzigingsverordening tot 10 e wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2000 D E RAAD DER GEMEENTE HAREN, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 augustus 2008; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet; b e s

Nadere informatie

Voorstel van het college tot vaststelling van de Verordening tot wijziging van de Legesverordening omgevingsvergunning 2013.

Voorstel van het college tot vaststelling van de Verordening tot wijziging van de Legesverordening omgevingsvergunning 2013. Datum 4 oktober 2016 Registratienummer RIS295193 Voorstel van het college tot vaststelling van de Verordening tot wijziging van de Legesverordening omgevingsvergunning 2013. Toelichting Voor het college

Nadere informatie

Bijlage: nog te hanteren tarieven uit Legesverordening 2009 tot aan inwerkingtreding Wabo.

Bijlage: nog te hanteren tarieven uit Legesverordening 2009 tot aan inwerkingtreding Wabo. Bijlage: nog te hanteren tarieven uit Legesverordening 2009 tot aan inwerkingtreding Wabo. Hoofdstuk 8 Bouwen en wonen 8.1 Begripsbepaling en vaststelling Bouwkosten 8.1.1 Onder bouwkosten wordt in dit

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 november 2007, nummer 2007/117;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 november 2007, nummer 2007/117; Raadsbesluit Steenwijk, 18 december 2007 Nummer: 2007/117d De raad van de gemeente Steenwijkerland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 november 2007, nummer 2007/117; gelet op artikel

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt :

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Aan de Raad Made, 24 juni 2008 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 3 juli 2008 Nummer raadsnota: Onderwerp: aanpassing tarieventabel bij de legesverordening 2008 i.v.m.

Nadere informatie

5.1 Algemeen. 5.2 Bouwvergunningen

5.1 Algemeen. 5.2 Bouwvergunningen Hoofdstuk 5 Bouwgerelateerde leges 5.1 Algemeen De bouwgerelateerde leges worden waar mogelijk geheven in overeenstemming met het zogenaamde Model transparantie bouwgerelateerde leges. Het model heeft

Nadere informatie

TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE 10e WIJZIGING OP DE VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES 2002

TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE 10e WIJZIGING OP DE VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES 2002 TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE 10e WIJZIGING OP DE VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES 2002 2008 Hoofdstuk 5 Bouwgerelateerde leges 5.1 Algemeen De bouwgerelateerde leges worden zoveel mogelijk

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 mei 2010; eerste wijziging van de tarieventabel behorende bij de legesverordening 2010.

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 mei 2010; eerste wijziging van de tarieventabel behorende bij de legesverordening 2010. De raad van de gemeente Drimmelen; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 mei 2010; gelet op 229, eerste lid, onderdeel b, van de Gemeentewet ; B e s l u i t : vast te stellen de: eerste

Nadere informatie

Wijziging tarieventabel leges

Wijziging tarieventabel leges Wijziging tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Eerste Wijziging Legesverordening 2010 (Aan de bij de Legesverordening 2010 behorende tarieventabel wordt onderstaande titel 2 toegevoegd)

Nadere informatie

Legesverordening 2011 TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING 2011 ALS BEDOELD IN ARTIKEL 1 VAN DEZE VERORDENING

Legesverordening 2011 TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING 2011 ALS BEDOELD IN ARTIKEL 1 VAN DEZE VERORDENING TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING 2011 ALS BEDOELD IN ARTIKEL 1 VAN DEZE VERORDENING 1 Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen,

Nadere informatie

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet; VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES STEIN 2003

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet; VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES STEIN 2003 2002, no. 111 De Raad der gemeente Stein; Gezien het voorstel inzake legestarieven Stein 2003 (Gem. blad Afd. A 2002, no. 111); gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

Nadere informatie

De verordening treedt (zoals gesteld in art. IX) in werking op: 1 juli De Legesverordening 2013 is opgenomen in gemeenteblad

De verordening treedt (zoals gesteld in art. IX) in werking op: 1 juli De Legesverordening 2013 is opgenomen in gemeenteblad Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 086 Naam Wijzigingsverordening Legesverordening 2013 Publicatiedatum 24 juni 2013 Opmerkingen - Vaststelling van de verordening bij raadsbesluit van 29 mei

Nadere informatie

Provinciaal blad 2010, 33

Provinciaal blad 2010, 33 Provinciaal blad 2010, 33 ISSN 0920-105X Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 28 juni 2010, nr. PS2010BEM09 tot wijziging van de tarieventabel behorend bij artikel 3, eerste lid, Algemene belastingverordening

Nadere informatie

Tijdelijke tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010.

Tijdelijke tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010. 1 Tijdelijke tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010. Tarieventabel op grond van het bepaalde in artikel 12, lid 3b van de Legesverordening 2010, vastgesteld in de raadsvergadering van 15

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 22 juni 2010, nr b2; BESLUIT:

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 22 juni 2010, nr b2; BESLUIT: De raad van de gemeente Midden-Delfland; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 22 juni 2010, nr. 2010-07- 12b2; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel

Nadere informatie

Wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van leges (Legesverordening 1996).

Wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van leges (Legesverordening 1996). rv 300 Gemeentelijke Belastingdienst nr. 9636189 Den Haag, 1 november 1996 Aan de gemeenteraad Wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van leges (Legesverordening 1996). Tarieven algemeen

Nadere informatie

Voorstel De Verordening tot eerste wijziging van de Legesverordening 2007 als volgt vast te stellen:

Voorstel De Verordening tot eerste wijziging van de Legesverordening 2007 als volgt vast te stellen: Raadsvergadering: 28 november 2006 Agendapunt: 8 Kenmerk: R-060724-RGJ-1615 Datum voorstel: 15 november 2006 Wethouder H. Hutten Informant: Mevrouw R. Lefferts-Gjaltema Portefeuillehouder: Onderwerp: Vaststellen

Nadere informatie

Minima Een en ander heeft nagenoeg geen consequenties voor de financiële positie van de minima.

Minima Een en ander heeft nagenoeg geen consequenties voor de financiële positie van de minima. rv 139 Dienst Publiekszaken PBS/2014. 331 RIS 279227_141209 Gemeente Den Haag Voorstel van het college inzake het vaststellen van de Algemene legesverordening 2013 (hoofdstuk 7, reisdocumenten) De prijs

Nadere informatie

Verordening Leges Omgevingsvergunning 2016 gemeente Utrecht

Verordening Leges Omgevingsvergunning 2016 gemeente Utrecht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Utrecht (Utr). Nr. 110339 24 november 2015 Verordening Leges Omgevingsvergunning 2016 gemeente Utrecht (raadsbesluit van 12 november 2015) Verordening van Utrecht

Nadere informatie

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1 aanlegkosten: de

Nadere informatie

gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 september 2014, met kenmerk APO20, raadsstuk 13GR2612R;

gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 september 2014, met kenmerk APO20, raadsstuk 13GR2612R; Verordening leges omgevingsvergunning 2014 De raad van de gemeente Rotterdam, gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 september 2014, met kenmerk APO20, raadsstuk 13GR2612R;

Nadere informatie

Leges dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Leges dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Leges dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1 aanlegkosten: 2.1.1.2

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordelen

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de eerste wijziging van de Legesverordening Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Tarieventabel, behorende bij de eerste wijziging van de Legesverordening Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de eerste wijziging van de Legesverordening 2010. Indeling tarieventabel Titel 2 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6

Nadere informatie

verseonnr 152489 tarief 2016

verseonnr 152489 tarief 2016 verseonnr 152489 Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude;

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; LEGESVERORDENING 2017 De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 november ; Gelet op de artikelen 156, eerste en tweede

Nadere informatie

Samenvatting: Voorgesteld wordt de Legesverordening met de bijbehorende tarieventabel vast te stellen

Samenvatting: Voorgesteld wordt de Legesverordening met de bijbehorende tarieventabel vast te stellen Raadsvoorstel Nummer: 159479 Behandeld door: A. van de Kamp Agendapunt: 14 22 november 2016 Onderwerp: Vaststellen legesverordening 2017 met bijbehorende legestabel. Geachte raad, Samenvatting: Voorgesteld

Nadere informatie

Titel 2 Fysieke omgeving

Titel 2 Fysieke omgeving Titel 2 Fysieke omgeving Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1 aanlegkosten: 2.1.1.2 bouwkosten: 2.1.1.3 sloopkosten: de aannemingssom

Nadere informatie

De onderstaande wijzigingen worden aangebracht aan de tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2014.

De onderstaande wijzigingen worden aangebracht aan de tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2014. De raad van de gemeente Waalwijk; gezien het voorstel van het college van Waalwijk van 27 mei 2014, gelet op de artikelen 156, tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229,eerste lid, aanhef en onderdeel b,

Nadere informatie

19 maart 2012 13 2012/14 n.v.t. wethouder C.M.A. (Cor) van den Berg

19 maart 2012 13 2012/14 n.v.t. wethouder C.M.A. (Cor) van den Berg Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 19 maart 2012 13 2012/14 n.v.t. wethouder C.M.A. (Cor) van den Berg

Nadere informatie

Transponeringstabel, behorende bij 2 e wijziging legesverordening Titel 2 Vergunningen, ontheffingen en meldingen

Transponeringstabel, behorende bij 2 e wijziging legesverordening Titel 2 Vergunningen, ontheffingen en meldingen Transponeringstabel, behorende bij 2 e wijziging legesverordening 2010 De 2 e wijziging gaat uitsluitend over tekstuele aanpassingen in Titel 2 in het kader van de inwerkingtredning van de Wet algemene

Nadere informatie

Raadsvergadering : 21 juni 2010 Agendanr. 16. Beslispunt De "Legesverordening Stadskanaal 2010" en de daarbij behorende tarieventabel wijzigen.

Raadsvergadering : 21 juni 2010 Agendanr. 16. Beslispunt De Legesverordening Stadskanaal 2010 en de daarbij behorende tarieventabel wijzigen. Raadsvergadering : 21 juni 2010 Agendanr. 16 Voorstelnr. : R 6775 Onderwerp : Legesverordening Stadskanaal 2010 Stadskanaal, 4 juni 2010 Beslispunt De "Legesverordening Stadskanaal 2010" en de daarbij

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden d.d. 26-4-2011, nr. 11.01194;

Gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden d.d. 26-4-2011, nr. 11.01194; ' iliillllll III 11.13752 Nr. 11.13752 : Legesverordening Rijnland 2011 De Verenigde Vergadering van het hoogheemraadschap van Rijnland; Gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden d.d. 26-4-2011,

Nadere informatie

2.3.1 Bouwactiviteiten. Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit

2.3.1 Bouwactiviteiten. Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit TITEL 2 DIENSTVERLENING VALLEND ONDER FYSIEKE LEEFOMGEVING / OMGEVINGSVERGUNNING Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1 aanlegkosten: de

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 september 2014, met kenmerk AP020, raadsstuk 14bb4458;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 september 2014, met kenmerk AP020, raadsstuk 14bb4458; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 76465 17 december 2014 Verordening leges omgevingsvergunning 2015 De raad van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van het college van

Nadere informatie

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2017

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2017 Verordening op de heffing en de invordering van leges 2017 Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Brummen Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van leges Citeertitel

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van leges omgevingsvergunning 2018 gemeente Utrecht

Verordening op de heffing en invordering van leges omgevingsvergunning 2018 gemeente Utrecht Verordening op de heffing en invordering van leges omgevingsvergunning 2018 gemeente Utrecht De raad van de gemeente Utrecht; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van xxxxxx

Nadere informatie

Paragraaf 2: Indicatie aanvraag omgevingsvergunning

Paragraaf 2: Indicatie aanvraag omgevingsvergunning Tarieventabel behorende bij de verordening Leges omgevingsvergunning 2017 1 Bebouwde omgeving: Omgevingsvergunning Paragraaf 1: Begripsomschrijvingen 1.1. Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan

Nadere informatie

Voorstel besluit Vastgesteld wordt de "verordening tot wijziging van de legesverordening Steenwijkerland 2003" (1-e wijziging)

Voorstel besluit Vastgesteld wordt de verordening tot wijziging van de legesverordening Steenwijkerland 2003 (1-e wijziging) Raadsvoorstel nr. : 2002/181 Aan de gemeenteraad. Raadsvergadering : 17 december 2002 Agendapunt : 21 Steenwijk, 3 december 2002. Onderwerp: Aanpassing legesverordening m.b.t. bouwleges Voorstel besluit

Nadere informatie

Gezien het vorenstaande stellen wij u voor, overeenkomstig het eenstemmige advies van de commissie voor Financiën, het volgende besluit te nemen:

Gezien het vorenstaande stellen wij u voor, overeenkomstig het eenstemmige advies van de commissie voor Financiën, het volgende besluit te nemen: rv 333 Gemeentelijke Belastingdienst nr. 940331 Den Haag, 11 oktober 1994 Aan de gemeenteraad Vaststelling Verordening hondenbelasting Overeenkomstig hetgeen wij reeds opmerkten bij de budgetprognose 1994-1998

Nadere informatie

Was : Legesverordening omgevingsdiensten Provincie Zuid-Holland 2010 Wordt : Legesverordening omgevingsrecht provincie Zuid-Holland 2012

Was : Legesverordening omgevingsdiensten Provincie Zuid-Holland 2010 Wordt : Legesverordening omgevingsrecht provincie Zuid-Holland 2012 Memo Contact E.R. van Eijnsbergen T 6734 er.van.eijnsbergen@pzh.nl Datum 10 november 2011 Aan Provinciale Staten Kopie aan Onderwerp Was / Wordt tabel WABO Legesverordening Was : Wordt tabel Was : Legesverordening

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN Raadsvoorstel

GEMEENTE HOOGEVEEN Raadsvoorstel Onderwerp : Wijziging legesverordening m.b.t. legesheffing planologische procedures Nr.: 04/3A Commissie (naam en datum) : Omgeving, 19 januari 2004 Datum raadsvergadering : 29 januari 2004 Samenvatting

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van leges omgevingsvergunning 2018 gemeente Utrecht

Verordening op de heffing en invordering van leges omgevingsvergunning 2018 gemeente Utrecht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Utrecht Nr. 216320 7 december 2017 Verordening op de heffing en invordering van leges omgevingsvergunning 2018 gemeente Utrecht De raad van de gemeente Utrecht;

Nadere informatie

Voorstel van het college inzake de wijziging van de Verordening begraafrechten 2008.

Voorstel van het college inzake de wijziging van de Verordening begraafrechten 2008. rv 96 Dienst Publiekszaken PBS/2012.200 RIS 252438_121023 Gemeente Den Haag Voorstel van het college inzake de wijziging van de Verordening begraafrechten 2008. Tarieven In het kader van de begroting 2013

Nadere informatie

Verordening van 6 november 2013 tot wijziging van de Verordening heffing opcenten op de motorrijtuigenbelasting.

Verordening van 6 november 2013 tot wijziging van de Verordening heffing opcenten op de motorrijtuigenbelasting. Uitgegeven: 15 november 2013 2013, nr. 75 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN Verordening van 6 november 2013 tot wijziging van de Verordening heffing opcenten op de motorrijtuigenbelasting. Provinciale Staten

Nadere informatie

DE ALGEMENE VERGADERING VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP VAN RIJNLAND; BESLUIT :

DE ALGEMENE VERGADERING VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP VAN RIJNLAND; BESLUIT : Hoogheemraadschap van Rijnland 05.02245 Nr: 05.02245 DE ALGEMENE VERGADERING VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP VAN RIJNLAND; Gezien het besluit van de voorbereidingscommissie d.d. 24 december 2004; Gelet op artikel

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 november 2015, registratienummer

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 november 2015, registratienummer GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 130981 31 december 2015 Verordening leges omgevingsvergunning 2016 De raad van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van het college van

Nadere informatie

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Titel 2 Hoofdstuk 1 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Begripsomschrijvingen Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan

Nadere informatie

Verordening Leges Omgevingsvergunning 2017 gemeente Utrecht

Verordening Leges Omgevingsvergunning 2017 gemeente Utrecht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Utrecht. Nr. 188312 29 december 2016 Verordening Leges Omgevingsvergunning 2017 gemeente Utrecht De raad van de gemeente Utrecht; gelezen het voorstel van het

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. rv 182. Wijziging verordening begraafrechten GBD/ RIS _

Gemeente Den Haag. rv 182. Wijziging verordening begraafrechten GBD/ RIS _ rv 82 Gemeentelijke Belastingdienst GBD/2005.4759 RIS 7_ 0508 Gemeente Den Haag RIS7_9-OKT-2005 Den Haag, september 2005 Aan de gemeenteraad Wijziging verordening begraafrechten 998. Tarieven In het kader

Nadere informatie

Legesverordening omgevingsrecht provincie Zuid-Holland 2013

Legesverordening omgevingsrecht provincie Zuid-Holland 2013 Voordracht aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Staten Vergadering December 2012 Nummer 6535 Onderwerp Vaststelling van de Legesverordening Omgevingsrecht Provincie Zuid-Holland 2013 1 Ontwerpbesluit

Nadere informatie

Raadsbesluit 2014/.Ö?.5.(

Raadsbesluit 2014/.Ö?.5.( gemeente Haarlemmermeer Raadsbesluit 2014/.Ö?.5.( onderwerp Parkeerbelastingen 2015 De raad van de gemeente Haarlemmermeer; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 18 november

Nadere informatie

Voorstel van het college inzake vaststelling van de Verordening Bedrijveninvesteringszone Winkelgebied Paleis Noordeinde Den Haag 2016

Voorstel van het college inzake vaststelling van de Verordening Bedrijveninvesteringszone Winkelgebied Paleis Noordeinde Den Haag 2016 Gemeente Den Haag rv 131 Dienst Publiekszaken PBS/2015.209 RIS 286863_151027 Voorstel van het college inzake vaststelling van de Verordening Bedrijveninvesteringszone Winkelgebied Paleis Noordeinde Den

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 VOOROVERLEG OF GLOBAAL HAALBAARHEIDSONDERZOEK

HOOFDSTUK 2 VOOROVERLEG OF GLOBAAL HAALBAARHEIDSONDERZOEK HOOFDSTUK 2 VOOROVERLEG OF GLOBAAL HAALBAARHEIDSONDERZOEK 2.2.1 Vooroverleg 2.2.1.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om vooroverleg wanneer het een plan betreft dat valt

Nadere informatie

Tarieventabel 2014, behorend bij de legesverordening provincie Fryslân 2010

Tarieventabel 2014, behorend bij de legesverordening provincie Fryslân 2010 Tarieventabel 2014, behorend bij de legesverordening provincie Fryslân 2010 De tabel omvat alle tarieven die op grond van de legesverordening provincie Fryslan 2010 bij het in behandeling nemen van een

Nadere informatie

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Contactpersoon Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer en naam : Verordening tot

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/13/03932 zaaknr.: Z/C/13/03990 gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2013;

documentnr.: INT/C/13/03932 zaaknr.: Z/C/13/03990 gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2013; documentnr.: INT/C/13/03932 zaaknr.: Z/C/13/03990 *Z003D29FCD9* De raad van de gemeente Cuijk gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2013; gelet op de artikelen 156, tweede lid,

Nadere informatie

Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2016

Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2016 Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2016 De raad van de gemeente Haarlem; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 november 2015; gelet op

Nadere informatie

Voorstel van het college inzake wijziging Legesverordening 2008.

Voorstel van het college inzake wijziging Legesverordening 2008. rv 89 Gemeentelijke Belastingdienst GBD/BGB/2008-4 RIS 154318_080513 Gemeente Den Haag RIS154318_14-MEI-2008 Voorstel van het college inzake wijziging Legesverordening 2008. I. Inleiding In het coalitieakkoord

Nadere informatie

Tarieventabel Leges 2015

Tarieventabel Leges 2015 Tarieventabel Leges 2015 Titel 2 Bouwen en omgeving Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1 aanlegkosten: de aannemingssom exclusief omzetbelasting,

Nadere informatie

Voorstel van het college tot vaststelling van de Verordening tot wijziging van de Algemene legesverordening 2013

Voorstel van het college tot vaststelling van de Verordening tot wijziging van de Algemene legesverordening 2013 Registratienummer RIS295749 Voorstel van het college tot vaststelling van de Verordening tot wijziging van de Algemene legesverordening 2013 Toelichting Reisdocumenten De Rijksministerraad heeft ingestemd

Nadere informatie

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1. Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1. aanlegkosten: 2.1.1.2.

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2004/30

Raadsvoorstel 2004/30 Raadsvoorstel 2004/30 Onderwerp Aanpassen tarieventabel Legesverordening 2004 (1e wijziging) Portefeuillehouder E. Diekmann Commissie Wonen en Werken Datum 16 december 2003 Raadsvergadering 29 januari

Nadere informatie

2011 2010 Bouwactiviteit van tijdelijke aard Aanlegactiviteiten Planologisch strijdig gebruik waarbij al dan niet sprake is van een bouwactiviteit

2011 2010 Bouwactiviteit van tijdelijke aard Aanlegactiviteiten Planologisch strijdig gebruik waarbij al dan niet sprake is van een bouwactiviteit Overzicht legeskosten meest voorkomende aanvragen omgevingsvergunning (let op: Alle tarieven omgevingsvergunning vindt u in titel 2 van de tarieventabel behorende bij de legesverordening) 2011 2010 Vooroverleg/beoordeling

Nadere informatie

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is aangevraagd.

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is aangevraagd. Legesverordening provincie Flevoland 2015 en Tarieventabel 2015 bij Statenstel Gedeputeerde Staten van Provincie Flevoland Artikel 1 Belastbaar feit Onder de naam leges worden rechten geheven ter zake

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Wijziging Verordening parkeerbelastingen 2013 Reg.nummer: 99630

Raadsstuk. Onderwerp: Wijziging Verordening parkeerbelastingen 2013 Reg.nummer: 99630 Raadsstuk Onderwerp: Wijziging Verordening parkeerbelastingen 2013 Reg.nummer: 99630 1. Inleiding Met deze wijzigingsverordening op de Verordening parkeerbelastingen 2013 worden enkele correcties in redactie

Nadere informatie

Verordening tot wijziging van de Legesverordening Alkmaar gelet op het voorstel van burgemeester en wethouders, bijlage nr.

Verordening tot wijziging van de Legesverordening Alkmaar gelet op het voorstel van burgemeester en wethouders, bijlage nr. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Alkmaar Nr. 141483 16 augustus 2017 Verordening tot wijziging van de Legesverordening Alkmaar 2017 De raad van de gemeente Alkmaar; gelet op het voorstel

Nadere informatie

" # $ %& ' ( ) * + +, * + + (-. *)/* * * 2 *)2 *. *),., * + + (-. *)/* *! # *),, * + +. *)/*! 2 *) 3 *, *, *)3. /*), 1 0 4 *)3., *! *, + + *. *,, * 0!

 # $ %& ' ( ) * + +, * + + (-. *)/* * * 2 *)2 *. *),., * + + (-. *)/* *! # *),, * + +. *)/*! 2 *) 3 *, *, *)3. /*), 1 0 4 *)3., *! *, + + *. *,, * 0! ! " # $ %& ' ( ) * + +, * + + (-. *)/* * 0 1 ( * 2 *)2 *. *),., * + + (-. *)/* *! # *),, * + +. *)/*! 2 *) 3 *, *, *)3. /*), 1 0 4 *)3., *! *, + + *. *,, * 0! 0 1 $ 2 3 *)3 * * 4, 5 *. 62 * 7" 1 2 *. *)/*

Nadere informatie

B E S L U I T: VERORDENING op de heffing en invordering van marktgelden.

B E S L U I T: VERORDENING op de heffing en invordering van marktgelden. Besluit Nummer Datum De raad van de gemeente Almere, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op het bepaalde in artikel l 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Nr.: 06-61 Diemen, 29 augustus 2006 Onderwerp: Vaststelling van de 1 e wijziging van de Legesverordening en tarieventabel 2006. Aan de gemeenteraad.

Nr.: 06-61 Diemen, 29 augustus 2006 Onderwerp: Vaststelling van de 1 e wijziging van de Legesverordening en tarieventabel 2006. Aan de gemeenteraad. RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT Nr.: 06-61 Diemen, 29 augustus 2006 Onderwerp: Vaststelling van de 1 e wijziging van de Legesverordening en tarieventabel 2006 Aan de gemeenteraad. Gevraagd raadsbesluit De 1

Nadere informatie

Voorstel van het college inzake vaststellen Verordening BI-zone Badhuisstraat Den Haag 2017

Voorstel van het college inzake vaststellen Verordening BI-zone Badhuisstraat Den Haag 2017 Registratienummer PBS/ 2016.131 RIS294872 Voorstel van het college inzake vaststellen Verordening BI-zone Badhuisstraat Den Haag 2017 In het coalitieakkoord is opgenomen dat we meer samenwerking tussen

Nadere informatie

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet; eente Raadsbesluit Ag. nr.: 7.1d Aanhef De raad van de gemeente Boxtel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10-9-13; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van

Nadere informatie

Belastingplichtig is de aanvrager van de vergunning of ontheffing of degene voor wie de vergunning of ontheffing is aangevraagd.

Belastingplichtig is de aanvrager van de vergunning of ontheffing of degene voor wie de vergunning of ontheffing is aangevraagd. LEGESVERORDENING DELFLAND 2013 Bijlage: Legesverordening Delfland 2013 Artikel 1 Leges en belastbaar feit Onder de naam leges worden rechten geheven voor het door het Hoogheemraadschap van Delfland in

Nadere informatie

Elektronisch. Deze berichten staan op www.veendam.nl/gemeenteblad

Elektronisch. Deze berichten staan op www.veendam.nl/gemeenteblad Gemeente Veendam Elektronisch Gemeenteblad Officiële bekendmakingen Deze berichten staan op www.veendam.nl/gemeenteblad Week 10 7 maart 2014 extra editie In voorliggend document vindt u de Gemeenteberichten

Nadere informatie

Elektronisch. Deze berichten staan op www.pekela.nl/gemeenteblad

Elektronisch. Deze berichten staan op www.pekela.nl/gemeenteblad Gemeenteblad Week 42 16 oktober 2013 Gemeente Pekela Elektronisch Gemeenteblad Officiële bekendmakingen Deze berichten staan op www.pekela.nl/gemeenteblad Week 10 7 maart 2014 extra uitgave In voorliggend

Nadere informatie

Behoort bij raadsvoorstel 366i (titel: Verordening op de heffing en de invordering van leges 2017)

Behoort bij raadsvoorstel 366i (titel: Verordening op de heffing en de invordering van leges 2017) INTEGRALE VERORDENING Behoort bij raadsvoorstel 366i (titel: Verordening op de heffing en de invordering van leges 2017) De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug; gelezen het voorstel van het college

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude VERORDENING PRECARIOBELASTING 2016.

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude VERORDENING PRECARIOBELASTING 2016. VERORDENING PRECARIOBELASTING 2016. De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 oktober ; Gelet op artikel 228 van

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL MET VERORDENING

RAADSVOORSTEL MET VERORDENING RAADSVOORSTEL MET VERORDENING Raadsvergadering : 21 november 2016 Agendapunt : Onderwerp : Verordening rioolheffing Opsterland 2017 Portefeuillehouder : Rob Jonkman Voorstel 1. De Verordening rioolheffing

Nadere informatie

TARIEVENTABEL 2015 Behorende bij en deel uitmakende van de Legesverordening provincie Groningen 1993.

TARIEVENTABEL 2015 Behorende bij en deel uitmakende van de Legesverordening provincie Groningen 1993. TARIEVENTABEL 2015 Behorende bij en deel uitmakende van de Legesverordening provincie Groningen 1993. HOOFDSTUK 1 - Verkeer en Vervoer Verkeer en vervoer 1. Wegenverkeerswet 1994 a. voor een ontheffing

Nadere informatie

Voorgesteld wordt om de tarieven aan te passen met de inflatiecorrectie van 1,5%. 221,52 224,88. Voorstel

Voorgesteld wordt om de tarieven aan te passen met de inflatiecorrectie van 1,5%. 221,52 224,88. Voorstel RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 12 november 2014 onderwerp: Verordening Hondenbelasting 2015 bijlage: ontwerpbesluit datum: 3 november 2014 gemeenteblad I nr.: 102 agenda nr.: 4 Aan de gemeenteraad, Voor

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010.

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010. Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2014,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2014, Raadsbesluit Jaar 2014/12/17/09C Onderwerp: Vaststelling verordening reinigingsheffingen 2015 De raad van de gemeente Roerdalen heeft; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november

Nadere informatie

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 In dit hoofdstuk wordt verstaan onder: 2.1.1.1 - Aanlegkosten: de aannemingssom exclusief

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 september 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 september 2014; De raad van de gemeente Hilversum; RAADSBESLUIT gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 september 2014; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 8 november 2016;

GEMEENTEBLAD. gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 8 november 2016; De raad van de gemeente Houten; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 8 november ; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet; besluit

Nadere informatie

Voorstel De verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2010 vast te stellen.

Voorstel De verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2010 vast te stellen. RAADSVOORSTEL Onderwerp : Verordening hondenbelasting 2010 Raadsvergadering : 4 november 2009 Politieke markt d.d.: 21 oktober 2009 Agendapunt : 6 Portef.houder : wethouder Hiemstra Voorstelnummer : 196734

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Belastingtarieven 2015: legesverordening

Raadsvoorstel. Onderwerp Belastingtarieven 2015: legesverordening Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Belastingtarieven 2015: legesverordening Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 3 september 2014 4 november 2014 Tarieventabel 2015 Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Verordening: U wordt uitgenodigd tot besluitvorming over te gaan. Het college, Beslui: Volgens voorstel door de raad besloten op 22 december 2016.

Verordening: U wordt uitgenodigd tot besluitvorming over te gaan. Het college, Beslui: Volgens voorstel door de raad besloten op 22 december 2016. Vergadering 22 december 2016 Agendapunt: Landsmeer, 15 november 2016 voorstelnummer: 2016- tj Voorstel: I. In te trekken de Legesverordening 2016 met bijbehorende tarieventabellen; II. Vast te stellen

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 11 november 2014, nummer 2014/72;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 11 november 2014, nummer 2014/72; Besluit Verordening Rioolheffing Loon op Zand 2015 De raad van de gemeente Loon op Zand; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 11 november 2014, nummer 2014/72; gelet

Nadere informatie

gelezen het raadsvoorstel nummer RVO12.0272 van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 9 oktober 2012;

gelezen het raadsvoorstel nummer RVO12.0272 van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 9 oktober 2012; gemeente Den Helder Geamendeerd raadsbesluit Raadsvergadering d.d. : 7 november 2012 Besluit nummer : RB12.0184 Onderwerp : verordening iijkbezorgingsrechten 2013 De raad van de gemeente Den Helder; gelezen

Nadere informatie

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x 2 juni 2010 010 284 8653

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x 2 juni 2010 010 284 8653 datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x 2 juni 2010 010 284 8653 onderwerp x X behandeld door/e-mail x lichte bouwvergunning (20100137) nieuw kozijn kopgevel Constantijn Huygensstr 41

Nadere informatie

Gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders, nummer van..

Gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders, nummer van.. De raad van de gemeente Velsen, Gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders, nummer van.. Gelet op artikel 228 van de Gemeentewet: Besluit Vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering

Nadere informatie

Gemeenteblad Officiële uitgave van de gemeente Huizen Week: 48 Datum: nr. 9

Gemeenteblad Officiële uitgave van de gemeente Huizen Week: 48 Datum: nr. 9 Gemeenteblad Officiële uitgave van de gemeente Huizen Week: 48 Datum: 26-11-2015 nr. 9 Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van Huizen in zijn vergadering van 29 oktober 2015 heeft

Nadere informatie

Gemeente Delft. 9^ m. Onderwerp : 2 e wijziging van de legesverordening Delft 2010

Gemeente Delft. 9^ m. Onderwerp : 2 e wijziging van de legesverordening Delft 2010 Gescand archief datum Raadsvoorstel Aan de gemeenteraad Gemeente Delft ' 9^ m Van Datum Pfh. Steller tel.nr. e-mail Programma Registratie nr. Stuk college van B&W 25-05-2010 L.P. Vokurka Y. Kievit 015-260

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 november 2014;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 november 2014; De raad van de gemeente Heerenveen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 november 2014; gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229,

Nadere informatie