RIS121988_13-DEC-2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RIS121988_13-DEC-2004"

Transcriptie

1 Gemeente Den Haag rv 229 Gemeentelijke Belastingdienst GBD/ RIS _ RIS121988_13-DEC-2004 Den Haag, 16 november 2004 Aan de gemeenteraad Wijziging Legesverordening In het raadsvoorstel 156/2004 inzake de tariefsaanpassing van de Legesverordening 1998 in het kader van de begroting 2005 hebben wij reeds aangekondigd dat voor een aantal tarieven een separaat voorstel zou volgen. De reden hiervoor is gelegen in het feit, dat deze tarieven voor een deel zijn opgebouwd uit een tarief in een hogere regelgeving (rijkscomponent in het tarief). Van deze gelegenheid is tevens gebruik gemaakt om ook andere aanpassingen cq tariefswijzigingen mee te nemen. Hoofdstuk 3 Burgerlijke stand Het tarief voor het bij wijze van een op naam gesteld abonnement verstrekken van inlichtingen door middel van wekelijks uit te geven lijsten vermeldende de namen van degenen die in een week aangifte hebben gedaan van hun voornemen om een huwelijk of een partnerschap aan te gaan en de door hen opgegeven adressen, kan komen te vervallen, aangezien dit in de praktijk niet voor komt. Hoofdstuk 5 Bouwvergunningen Uitgangspunt bij de leges is dat de legesopbrengsten kostendekkend zijn, hetgeen betekent dat er een evenwicht bestaat tussen de begrote inkomsten en de begrote lasten. Op basis van de Haagse en landelijke bouwprognoses heeft een analyse plaatsgevonden van de ontwikkeling van zowel de begrote legesopbrengsten als de begrote apparaatlasten over de jaren 2004 en verder. De uitkomst hiervan is de tarieven bouwleges kunnen dalen. Voorgesteld wordt de tarieven voor het belastingjaar 2005, conform het collegebesluit van 2 juli 2004, met 5% te verlagen. Hoofdstuk 7 Reisdocumenten Het rijk acht een stijging van het gemeentelijk legesdeel met 3,75% toelaatbaar. De algemene trendmatige verhoging voor 2005 is in de gemeente Den Haag bepaald op 0,8%. Voor de dienstverlening op het gebied van reisdocumenten is het niet mogelijk om te volstaan met een stijging van 0,8%, omdat de werkzaamheden verband houdend met de aanmaak en uitreiking van reisdocumenten evenals in de rest van Nederland toenemen, bijvoorbeeld op het terrein van beveiliging en fraude(preventie). De door het Rijk toegestane verhogingen zijn gebaseerd op berekeningen van de werkelijke kosten. Voorgesteld wordt de tarieven aan te passen naar de door het Rijk aangegeven maximaal toegestane bedragen. Voor het paspoort en identiteitskaart betekent dit een stijging met 2,5%, de bijschrijving van een kind en de kindersticker stijgen met 4,1%. Voor de overige tarieven, bestaande uitsluitend rijksleges, wordt voorgesteld het nieuwe bedrag aan rijksleges in rekening te brengen, hetgeen een stijging is van 3,75% Met het voorstel komen de tarieven voor reisdocumenten op het niveau van de meeste gemeenten in Nederland. De gemeentelijke meeropbrengst bedraagt naar verwachting ,- Hoofdstuk 8 Rijbewijzen De tarieven voor de spoedleges kunnen door de aangepaste werkwijze bij de Dienst Burgerzaken (het nieuwe bevolkingssysteem) vervallen. Voorgesteld wordt om het tarief terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs te verhogen met 1,10%. Deze boventrendmatige verhoging wordt veroorzaakt door het feit, dat naast de verhoging van de gemeentelijke component (0,8%) de kostenstijging van de Rijksdienst Wegverkeer (0,3%) rechtstreeks in het tarief wordt doorberekend. De verwachte meeropbrengst bedraagt 8.000,-. Grondslag voor de tariefberekening Op de Legesverordening 1998 is het gestelde in artikel 229b van de Gemeentewet van toepassing. Daarin wordt bepaald, dat de tarieven in een retributieverordening zodanig moeten worden vastgesteld dat de geraamde baten niet uitgaan boven de geraamde lasten terzake. Dit houdt in dat maximaal de lasten die verband houden met de dienstverlening verhaald kunnen worden. Tot de lasten mogen ook worden gerekend bijdragen aan bestemmingsreserves en voorzieningen voor noodzakelijke vervanging van de betrokken activa. Ook de BTW-component in de kosten die de gemeente doorberekent in het tarief, maar vanaf 1 januari 2003 vergoed krijgt via het BTW-compensatiefonds, mag als last opgevoerd worden. 1

2 Toe te rekenen kosten moeten een relatie hebben met de dienstverlening en niet nagenoeg geheel (voor meer dan 90%) andere doeleinden dienen. Kosten die dus voor minder dan 10% samenhangen met de dienstverlening, kunnen niet worden toegerekend. Van de kosten die meer dan 10% samenhangen met de dienstverlening, kan dat samenhangende gedeelte volledig worden toegerekend. De kosten die aan een bepaalde retributie worden toegerekend moeten op controleerbare wijze worden vastgelegd. Dit vastleggen vindt plaats in de begroting. Voor toerekening komen in aanmerking de kosten die rechtstreeks met de dienstverlening samenhangen (directe kosten) en de kosten waarvoor dit niet geldt (indirecte kosten), maar die wel in enig verband daarmee staan. Voor de leges gaat het onder andere om de volgende directe kosten: directe loonkosten, directe kapitaalslasten (rente en afschrijving van de investeringen), kosten voor exploitatie en periodiek onderhoud en bijdragen aan bestemmingsreserves en voorzieningen voor noodzakelijke vervanging van de betrokken activa. Toe te rekenen indirecte kosten zijn onder andere de kosten van ondersteuning (secretariaat) en management ten behoeve van voor de dienstverlening verrichte werkzaamheden, huisvestingskosten en kosten salarisadministratie. Ingevolge het bepaalde in artikel 229b van de Gemeentewet is het niet toegestaan om onder andere kosten voor plan- en beleidsvoorbereiding, kosten voor inspraak-, bezwaaren beroepsprocedures toe te rekenen. Bij het bepalen van de hoogte van het tarief worden deze kosten buiten aanmerking gelaten. Financiële consequenties Naar wij verwachten zal uit de voorgestelde tariefberekening van de Dienst Burgerzaken een meeropbrengst voortvloeien van circa Bekendmaking Voor het in werking treden moeten de belastingverordeningen op voorgeschreven wijze worden bekendgemaakt. Minima Wij merken op, dat een en ander slechts beperkte consequenties heeft voor de financiële positie van de minima. Gezien het vorenstaande stellen wij u voor het volgende besluit te nemen: De raad van de gemeente Den Haag, Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders, Gelet op de artikelen 216 en 229, eerste lid, aanhef, onderdelen a en b van de Gemeentewet, Besluit: vast te stellen de volgende verordening: VERORDENING tot wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van leges (legesverordening 1998) Artikel I A. In hoofdstuk 3 van de Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 1998 vervalt onderdeel B. Hoofdstuk 5 met uitzondering van de onderdelen 5.12 tot en met en tot en met en de hoofdstukken 7 en 8 van de Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 1998 worden vervangen door: HOOFDSTUK 5 BOUWVERGUNNINGEN Bouwkosten 5.1 Het bedrag van de bouwkosten van het uit te voeren bouwwerk, bedoeld in de onderdelen 5.2 tot en met 5.5, wordt vastgesteld op de aanneemsom als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), echter inclusief omzetbelasting. Tarief Ter vergelijking: bestaande tarieven 2

3 Voorzover de aanneemsom ontbreekt, wordt het bedrag van de bouwkosten van het uit te voeren bouwwerk, bedoeld in de onderdelen 5.2 tot en met 5.5, vastgesteld op een raming van de bouwkosten als bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is gewijzigd of vervangen waarbij van toepassing is het bepaalde onder 3.2 van dit normblad inclusief omzetbelasting. Bouwvergunningen Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 40, eerste lid, van de Woningwet (reguliere bouwvergunning): 19,95 promille 21 promille vastgestelde bedrag van de kosten van het uit te voeren bouwwerk, berekend over elk geheel bedrag van 50,00 met een minimum van 107,78 113, Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor de eerste fase, in het geval de aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 40, eerste lid van de Woningwet overeenkomstig artikel 56a van de Woningwet in twee fasen wordt ingediend 7,481 promille 7,875 promille vastgestelde bedrag van de kosten van het uit te voeren bouwwerk, berekend over elk geheel bedrag van 50,00 met een minimum van Het tarief bedraagt terzake van het in 107,78 113,45 behandeling nemen van een aanvraag voor de tweede fase, in het geval de aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 40, eerste lid van de Woningwet overeenkomstig artikel 56a van de Woningwet in twee fasen wordt ingediend 12,469 promille 13,125 promille vastgestelde bedrag van de kosten van het uit te voeren bouwwerk, berekend over elk geheel bedrag van 50,00 met een minimum van 107,78 113, Indien de aanvraag als bedoeld in onderdeel of betrekking heeft op een bouwplan waarvoor een vergunning moet worden verleend met toepassing van artikel 11, 15, 16, 17 of 19, tweede lid, indien geen verklaring van geen bezwaar van gedeputeerde staten van de provincie nodig is, of derde lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening of artikel 50, zesde lid van de Woningwet, dan wel een combinatie van twee of meer van deze bepalingen, wordt het overeenkomstig onderdeel of berekende bedrag verhoogd met 215,55 226, Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarvoor vergunning moet worden verleend met toepassing van 3

4 artikel 19, eerste of tweede lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, indien vooraf een verklaring van geen bezwaar van gedeputeerde staten van de provincie nodig is, of artikel 50, vijfde lid van de Woningwet, dan wel een combinatie van twee of meer van deze bepalingen, wordt het overeenkomstig onderdeel of berekende bedrag verhoogd met een bedrag berekend naar 6,65 promille 7 promille vastgestelde bedrag van de kosten van het uit te voeren bouwwerk berekend over elk geheel bedrag van _ 50,00 met een minimum van Indien de aanvraag als bedoeld in onderdeel 215,55 226, , , of betrekking heeft op een bouwplan waarvoor een vergunning moet worden verleend voor het hebben onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde grond van kabels, leidingen en spoorstaven alsmede afzettingen, tenten, steigers, bouwmaterialen en dergelijke voor de uitvoering van het bouwplan, onderhouds- en/of renovatiewerkzaamheden en dergelijke, wordt het overeenkomstig onderdeel 5.2.0, , of dan wel de onderdelen 5.2.0, , , 5.2.1, of dan wel de onderdelen 5.4.1, of berekende bedrag verhoogd met een bedrag berekend naar 1,9 promille 2 promille vastgestelde bedrag van de kosten van het uit te voeren bouwwerk met een minimum van 64,87 68,28 5.2A Indien eerst, nadat een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 40, eerste lid van de Woningwet (bouwvergunning) dan wel in artikel 44, tweede lid van de Woningwet (lichte bouwvergunning) in behandeling is genomen, blijkt dat tevens een vergunning moet worden verleend voor het hebben onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde grond van kabels, leidingen en spoorstaven alsmede afzettingen, tenten, steigers, bouwmaterialen en dergelijke, bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor laatstgenoemde vergunning vast- 2 promille 2 promille gestelde bedrag van de kosten van dat uit te 5.3 voeren bouwwerk met een minimum van Het tarief bedraagt terzake van het in behande- 68,83 68,28 ling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een nadere vergunning in verband met het afwijken van het bouwplan, waarvoor een bouwvergunning als bedoeld in onderdeel 5.2.0, , dan wel de onderdelen 5.2.0, , , of dan wel de onderdelen 5.2.0, , , dan wel de onderdelen 5.2.0, , , of en werd verleend: een bedrag berekend op de wijze als in onderdeel 5.2.0, , dan wel de onderdelen 5.2.0, , , of dan wel de onderdelen 5.2.0, , , dan wel de onderdelen 5.2.0, , ,

5 of en bepaald, naar het tarief van en verminderd met de voor de oorspronkelijke vergunning berekende leges, met dien verstande, dat in elk geval 215,55 226,89 is verschuldigd en dat geen restitutie van de voor de oorspronkelijke vergunning betaalde leges plaatsvindt; Lichte bouwvergunning Het tarief bedraagt terzake van het in het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 44, tweede lid van de Woningwet (lichte bouwvergunning) 9,975 promille 10,5 promille vastgestelde bedrag van de kosten van het uit te voeren bouwwerk, berekend over elk geheel bedrag van 50,00 met een minimum van 53,91 56, Indien de aanvraag als bedoeld in onderdeel betrekking heeft op een bouwplan waarvoor een vergunning moet worden verleend met toepassing van artikel 11, 15, 16, 17 of 19, tweede lid, indien geen verklaring van geen bezwaar van gedeputeerde staten van de provincie nodig is, of derde lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening of artikel 50, zesde lid van de Woningwet, dan wel een combinatie van twee of meer van deze bepalingen, wordt het overeenkomstig onderdeel berekende bedrag verhoogd met 215,55 226, Indien de aanvraag als bedoeld in onderdeel betrekking heeft op een bouwplan waarvoor vergunning moet worden verleend met toepassing van artikel 19, eerste of tweede lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, indien vooraf een verklaring van geen bezwaar van gedeputeerde staten van de provincie nodig is, of artikel 50, vijfde lid van de Woningwet, wordt het overeenkomstig onderdeel berekende bedrag verhoogd met een bedrag berekend naar vast- 6,65 promille 7 promille gestelde bedrag van de kosten van het uit te voeren bouwwerk berekend over elk geheel bedrag van 50,00 met een minimum van 215,55 226, Het tarief terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een nadere vergunning in verband met het afwijken van het bouwplan waarvoor een lichte bouwvergunning als bedoeld in onderdeel 5.4.1, of werd verleend: een bedrag berekend op de wijze als in onderdeel 5.4.1, of bepaald, naar het tarief van en verminderd met de voor de oorspronkelijke vergunning berekende leges, met dien verstande dat in elk geval 107,78 113,45 is verschuldigd en dat geen restitutie van de voor de oorspronkelijke vergunning betaalde leges plaatsvindt. Gedoogvergunningen 5.5 Het tarief bedraagt terzake van het in het afgeven van een mededeling dat de 5

6 bouw welke zonder vergunning is aangevangen of heeft plaatsgevonden wordt gedoogd, het in onderdeel of en of en of en of of en of en genoemde promillage verhoogd met 47,5 procent 50 procent vastgestelde bedrag van de kosten van het uitgevoerde bouwwerk berekend over elk geheel bedrag van 50,00 met een minimum van 390,56 411,12 wanneer onderdeel van toepassing is en met een minimum van wanneer de onderdelen en van 1.131, ,17 toepassing zijn en met een minimum van wanneer de onderdelen en van 1.131, ,17 toepassing zijn en met een minimum van wanneer de onderdelen en van 13,37 14,07 toepassing zijn en met een minimum van wanneer onderdeel van toepassing is 195,27 205,55 en met een minimum van 565,82 595,60 wanneer de onderdelen en van toepassing zijn en met een minimum van 565,82 595,60 wanneer de onderdelen en van toepassing zijn. Overschrijven bouwvergunning 5.6 Het tarief bedraagt terzake van het in het overschrijven van een bouwvergunning, als bedoeld in artikel 10.3 van de Bouwverordening gemeente Den Haag, op naam van een ander dan degene op wiens naam de vergunning is gesteld 38,02 40, Het tarief bedraagt terzake van het in het verlengen van de termijn van instandhouding, als bedoeld in artikel 45 van de Woningwet 38,02 40,02 Vergunning aanleg pad 5.8 (Vervallen) Aanlegvergunning 5.9 Het tarief bedraagt terzake van het in het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 14 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (aanlegvergunning) al dan niet gevolgd door het verlenen van een zodanige vergunning 215,55 226,89 Vrijstelling bestemmingsplan 5.10 Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van vrijstelling van het geldende bestemmingsplan, zonder dat er sprake is van een aanvraag om een reguliere vergunning of een vergunning eerste fase 6

7 of tweede fase of van een lichte bouwvergunning of een aanlegvergunning, welke moet worden verleend met toepassing van artikel 15, 17 of 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 215,55 226,89 Inzage 5.11 Het tarief bedraagt terzake van het in het verlenen van inzage in: de bescheiden van een bestaand bouwwerk bestaande uit bouwvergunning met tekeningen 9,51 10, een situatietekening 4,76 5,01 Sloopvergunning 5.13 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Bouwverordening gemeente Den Haag (sloopvergunning) al dan niet gevolgd door het verlenen van een zodanige vergunning 33,25 promille 35 promille vastgestelde bedrag van de kosten van het slopen van het betrokken bouwwerk, berekend over elk geheel bedrag van 50,00 met een minimum van 255,21 268,64 Beginseluitspraken Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het verkrijgen van een beginseluitspraak: procent van van het op de aanvraag, als bedoeld in 19,95 promille 21 promille de onderdelen 5.2.0, , 5.2.1, aangegeven bedrag van de bouwkosten met een minimum van 107,78 113, procent van 9,975 promille 10,5 promille van het op de aanvraag, als bedoeld in de onderdelen 5.4.1, en aangegeven bedrag van de bouwkosten met een minimum van De op grond van het bepaalde in onderdeel 53,91 56, en geheven leges worden in mindering gebracht op de leges die verschuldigd zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in de onderdelen 5.2.0, , 5.2.1, 5.2.2, 5.4.1, en 5.4.3; Indien een vergunning als bedoeld in de onderdelen 5.2.0, , 5.2.1, 5.2.2, 5.4.1, en niet wordt aangevraagd of te laat wordt aangevraagd bestaat geen aanspraak op restitutie van de geheven leges. Vaststelling werkelijke bouwkosten/sloopkosten Indien terzake van een vergunning, als bedoeld in de onderdelen tot en met 5.3 alsmede in de onderdelen tot en met 5.4.3, de werkelijke bouwkosten na het gereedkomen van de bouw afwijken van het op de voet van onderdeel 5.1 vastgestelde bedrag, zijn over het verschil afzonderlijke leges verschuldigd. Het verschuldigde bedrag wordt berekend door op de werkelijke bouwkosten het desbetreffende tarief toe te passen en vervolgens de reeds geheven leges als voorheffing in mindering te brengen. 7

8 Indien terzake van een vergunning, als bedoeld in onderdeel 5.13, de werkelijke sloopkosten na het gereedkomen van de sloop afwijken van het op de voet van onderdeel 5.1 vastgestelde bedrag, zijn over het verschil afzonderlijke leges verschuldigd. Het verschuldigde bedrag wordt berekend door op de werkelijke sloopkosten het desbetreffende tarief toe te passen en vervolgens de reeds geheven leges als voorheffing in mindering te brengen. Ontheffing Leges, geheven ingevolge het onderdeel worden indien de aanvraag om de vergunning wordt geweigerd dan wel ongebruikt gelaten, op aanvraag terruggegeven tot de helft van het terzake verschuldigde bedrag, met dien verstande dat tenminste het minimumbedrag verschuldigd blijft Leges, geheven ingevolge het onderdeel worden indien de aanvraag om de vergunning wordt geweigerd dan wel ongebruikt gelaten, op aanvraag terruggegeven tot vier vijfde van het terzake verschuldigde bedrag, met dien verstande dat tenminste het minimumbedrag verschuldigd blijft Leges, geheven ingevolge de onderdelen tot en met 5.3 worden indien de aanvraag om vergunning wordt geweigerd dan wel ongebruikt gelaten, op aanvraag teruggegeven tot de helft van het terzake verschuldigde bedrag, met dien verstande dat tenminste het minimumbedrag verschuldigd blijft Leges, geheven ingevolge de onderdelen 5.4.1, 5.4.2, worden indien de aanvraag om de vergunning wordt geweigerd dan wel ongebruikt gelaten, op aanvraag terruggegeven tot de helft van het terzake verschuldigde bedrag, met dien verstande dat tenminste het minimumbedrag verschuldigd blijft Leges, geheven ingevolge de onderdelen tot en met 5.3 worden indien de aanvraag om de vergunning wordt ingetrokken binnen twee weken na het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, teruggegeven tot drie vierde van het terzake verschuldigde bedrag, met dien verstande dat ten minste het minimumbedrag verschuldigd blijft. HOOFDSTUK 7 REISDOCUMENTEN 7.1 Het tarief terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag: tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument vreemdelingen 38,83 37, tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort bedoeld in onderdeel (zakenpaspoort) 43,41 42, tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers van 9 september 1976 (Stb. 468) als Nederlander wordt behandeld (faciliteiten-paspoort) 38,83 37,87 8

9 7.1.4 tot het bijschrijven van een kind in een reisdocument als bedoeld in de onderdelen 7.1.1, en direct bij de aanvraag van dit nieuwe reisdocument 8,06 7, tot het bijschrijven van een kind middels een bijschrijvingssticker in een reeds uitgegeven reisdocument als bedoeld in de onderdelen 7.1.1, en (vervallen) 18,80 18, tot het verstrekken van een Nederlandse iden titeitskaart tot het verstrekken van een reisdocument, 31,26 30, indien aan de aanvrager reeds eerder een reisdocument werd verstrekt, welk document bij de aanvraag niet compleet kan worden overgelegd, de terzake verschuldigde leges verhoogd met De tarieven als genoemd in de onderdelen 31,64 31, tot en met alsmede in onderdeel worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van 39,51 38, Het tarief als genoemd in onderdeel wordt bij een gecombineerde spoedlevering van een nieuw reisdocument als bedoeld in de onderdelen tot en met en het bijschrijven van een of meer kinderen als bedoeld in onderdeel slechts een keer per reisdocument berekend Het tarief als genoemd in onderdeel wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag per bijschrijvingssticker van 18,80 18,12 HOOFDSTUK 8 RIJBEWIJZEN 8.1 Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag: tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs tot het verkrijgen van gegevens uit het 43,35 42,88 Centraal Register Rijbewijzen 10,05 9, Indien aan de aanvrager reeds eerder een rijbewijs werd verstrekt, welk document bij de aanvraag niet compleet kan worden overlegd, wordt het tarief als bedoeld in onderdeel verhoogd met 31,64 31,39 Artikel II 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2005, met dien verstande dat de bepalingen welke op grond van deze verordening worden gewijzigd van kracht blijven voor de tijdvakken waarvoor zij hebben gegolden. 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van De griffier, De voorzitter, Burgemeester en wethouders van Den Haag. De secretaris, D.M.F. Jongen. De burgemeester W.J. Deetman. 9

Financiële consequenties Naar wij verwachten zal uit de voorgestelde wijzigingen geen meer- of minderopbrengst voortvloeien.

Financiële consequenties Naar wij verwachten zal uit de voorgestelde wijzigingen geen meer- of minderopbrengst voortvloeien. rv 86 Gemeentelijke Belastingdienst nr. 0008140 RIS 73637_000330 Den Haag, 24 maart 2000 Aan de gemeenteraad Wijziging Legesverordening. De inwerkingtreding van de herziene Wet op de Ruimtelijke Ordening

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. rv 182. Wijziging verordening begraafrechten GBD/ RIS _

Gemeente Den Haag. rv 182. Wijziging verordening begraafrechten GBD/ RIS _ rv 82 Gemeentelijke Belastingdienst GBD/2005.4759 RIS 7_ 0508 Gemeente Den Haag RIS7_9-OKT-2005 Den Haag, september 2005 Aan de gemeenteraad Wijziging verordening begraafrechten 998. Tarieven In het kader

Nadere informatie

Minima Het college merkt op, dat een en ander geen consequenties heeft voor de financiële positie van de minima.

Minima Het college merkt op, dat een en ander geen consequenties heeft voor de financiële positie van de minima. rv 143 Dienst Publiekszaken PBS/2013.199 RIS 265775_131029 Gemeente Den Haag Voorstel van het college inzake vaststellen Verordening op de heffing en invordering van leges met betrekking tot de dienstverlening

Nadere informatie

Voorstel van het college inzake de wijziging Legesverordening omgevingsvergunning 2013.

Voorstel van het college inzake de wijziging Legesverordening omgevingsvergunning 2013. rv 137 Dienst Publiekszaken PBS/2014.208 RIS 278527_141209 Gemeente Den Haag Voorstel van het college inzake de wijziging Legesverordening omgevingsvergunning 2013. Tarieven Voor het college is het uitgangspunt,

Nadere informatie

Minima Het college merkt op, dat een en ander geen consequenties heeft voor de financiële positie van de minima.

Minima Het college merkt op, dat een en ander geen consequenties heeft voor de financiële positie van de minima. Gemeente Den Haag rv 126 Dienst Publiekszaken PBS/2015.184 RIS 286867_151027 Voorstel van het college inzake wijziging van de verordening op de heffing en invordering van leges met betrekking tot de dienstverlening

Nadere informatie

Voorstel van het college inzake verordening bouwleges en wijziging Legesverordening 1998.

Voorstel van het college inzake verordening bouwleges en wijziging Legesverordening 1998. Gemeente Den Haag rv 165 Dienst Stedelijke Ontwikkeling DSO/2006.1410 RIS 142356_061208 Gewijzigd voorstel RIS142356_11-DEC-2006 Voorstel van het college inzake verordening bouwleges 2006-2010 en wijziging

Nadere informatie

Minima Een en ander heeft nagenoeg geen consequenties voor de financiële positie van de minima.

Minima Een en ander heeft nagenoeg geen consequenties voor de financiële positie van de minima. rv 139 Dienst Publiekszaken PBS/2014. 331 RIS 279227_141209 Gemeente Den Haag Voorstel van het college inzake het vaststellen van de Algemene legesverordening 2013 (hoofdstuk 7, reisdocumenten) De prijs

Nadere informatie

Wijzigingsverordening tot 10 e wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2000

Wijzigingsverordening tot 10 e wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2000 D E RAAD DER GEMEENTE HAREN, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 augustus 2008; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet; b e s

Nadere informatie

Nr.: 06-61 Diemen, 29 augustus 2006 Onderwerp: Vaststelling van de 1 e wijziging van de Legesverordening en tarieventabel 2006. Aan de gemeenteraad.

Nr.: 06-61 Diemen, 29 augustus 2006 Onderwerp: Vaststelling van de 1 e wijziging van de Legesverordening en tarieventabel 2006. Aan de gemeenteraad. RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT Nr.: 06-61 Diemen, 29 augustus 2006 Onderwerp: Vaststelling van de 1 e wijziging van de Legesverordening en tarieventabel 2006 Aan de gemeenteraad. Gevraagd raadsbesluit De 1

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 november 2007, nummer 2007/117;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 november 2007, nummer 2007/117; Raadsbesluit Steenwijk, 18 december 2007 Nummer: 2007/117d De raad van de gemeente Steenwijkerland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 november 2007, nummer 2007/117; gelet op artikel

Nadere informatie

Voorstel van het college tot vaststelling van de Verordening tot wijziging van de Legesverordening omgevingsvergunning 2013.

Voorstel van het college tot vaststelling van de Verordening tot wijziging van de Legesverordening omgevingsvergunning 2013. Datum 4 oktober 2016 Registratienummer RIS295193 Voorstel van het college tot vaststelling van de Verordening tot wijziging van de Legesverordening omgevingsvergunning 2013. Toelichting Voor het college

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt :

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Aan de Raad Made, 24 juni 2008 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 3 juli 2008 Nummer raadsnota: Onderwerp: aanpassing tarieventabel bij de legesverordening 2008 i.v.m.

Nadere informatie

De onderstaande wijzigingen worden aangebracht aan de tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2014.

De onderstaande wijzigingen worden aangebracht aan de tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2014. De raad van de gemeente Waalwijk; gezien het voorstel van het college van Waalwijk van 27 mei 2014, gelet op de artikelen 156, tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229,eerste lid, aanhef en onderdeel b,

Nadere informatie

Zodat meer kostendekkende tarieven voor reisdocumenten en rijbewijzen worden geheven.

Zodat meer kostendekkende tarieven voor reisdocumenten en rijbewijzen worden geheven. BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 23 december 2014 Besluit nummer: 2014_BW_00927 Onderwerp Eerste wijziging van de Legesverordening 2015 - Besluitvormend Beknopte samenvatting Het ministerie van Binnenlandse

Nadere informatie

Elektronisch. Deze berichten staan op www.veendam.nl/gemeenteblad

Elektronisch. Deze berichten staan op www.veendam.nl/gemeenteblad Gemeente Veendam Elektronisch Gemeenteblad Officiële bekendmakingen Deze berichten staan op www.veendam.nl/gemeenteblad Week 10 7 maart 2014 extra editie In voorliggend document vindt u de Gemeenteberichten

Nadere informatie

GEMEENTE VAL KENSWAARD. Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 28 januari 2014, nummer 14b&w00037;

GEMEENTE VAL KENSWAARD. Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 28 januari 2014, nummer 14b&w00037; V GEMEENTE VAL KENSWAARD De raad van de gemeente Valkenswaard; Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 28 januari 2014, nummer 14b&w00037; Gelet op artikelen gelet op de

Nadere informatie

Elektronisch. Deze berichten staan op www.pekela.nl/gemeenteblad

Elektronisch. Deze berichten staan op www.pekela.nl/gemeenteblad Gemeenteblad Week 42 16 oktober 2013 Gemeente Pekela Elektronisch Gemeenteblad Officiële bekendmakingen Deze berichten staan op www.pekela.nl/gemeenteblad Week 10 7 maart 2014 extra uitgave In voorliggend

Nadere informatie

Bijlage: nog te hanteren tarieven uit Legesverordening 2009 tot aan inwerkingtreding Wabo.

Bijlage: nog te hanteren tarieven uit Legesverordening 2009 tot aan inwerkingtreding Wabo. Bijlage: nog te hanteren tarieven uit Legesverordening 2009 tot aan inwerkingtreding Wabo. Hoofdstuk 8 Bouwen en wonen 8.1 Begripsbepaling en vaststelling Bouwkosten 8.1.1 Onder bouwkosten wordt in dit

Nadere informatie

Onderwerp Eerste wijziging van de Legesverordening Besluitvormend

Onderwerp Eerste wijziging van de Legesverordening Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 28 januari 2014 bestemd voor de gemeenteraad nummer: 2014_BW_00051 Onderwerp Eerste wijziging van de Legesverordening 2014 - vormend Beknopte samenvatting In de wijziging

Nadere informatie

Voorstel van het college tot vaststelling van de Verordening tot wijziging van de Algemene legesverordening 2013

Voorstel van het college tot vaststelling van de Verordening tot wijziging van de Algemene legesverordening 2013 Registratienummer RIS295749 Voorstel van het college tot vaststelling van de Verordening tot wijziging van de Algemene legesverordening 2013 Toelichting Reisdocumenten De Rijksministerraad heeft ingestemd

Nadere informatie

Tijdelijke tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010.

Tijdelijke tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010. 1 Tijdelijke tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010. Tarieventabel op grond van het bepaalde in artikel 12, lid 3b van de Legesverordening 2010, vastgesteld in de raadsvergadering van 15

Nadere informatie

Gemeente Delft. wijziging van de tarieventabel Legesverordening Delft 2011

Gemeente Delft. wijziging van de tarieventabel Legesverordening Delft 2011 0m Sss bf Gemeente Delft Raadsvoorstel Aan de gemeenteraad Van Datum Pfh. Steller tel.nr. e-mail Programma Registratie nr. Stuk Onderwerp college van B&W 16-11-2010 dhr. L.P. Vokurka mw. Y. Kievit 015-260

Nadere informatie

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet; VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES STEIN 2003

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet; VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES STEIN 2003 2002, no. 111 De Raad der gemeente Stein; Gezien het voorstel inzake legestarieven Stein 2003 (Gem. blad Afd. A 2002, no. 111); gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

Nadere informatie

TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE 10e WIJZIGING OP DE VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES 2002

TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE 10e WIJZIGING OP DE VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES 2002 TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE 10e WIJZIGING OP DE VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES 2002 2008 Hoofdstuk 5 Bouwgerelateerde leges 5.1 Algemeen De bouwgerelateerde leges worden zoveel mogelijk

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Bestuurlijk kader X Wettelijke taak X Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college X Onvermijdelijk

gemeente Eindhoven Bestuurlijk kader X Wettelijke taak X Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college X Onvermijdelijk gemeente Eindhoven Raadsnummer 14R5737 Beslisdatum B&W 4 februari 2014 Dossiernummer 14.06.651 Inboeknummer 14bst00244 Raadsvoorstel vaststellen van de Verordening tot tweede wijziging van de Legesverordening

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 0610495 Ag nr. : 5 Datum : 28-09-06

Raadsvoorstel Reg. nr : 0610495 Ag nr. : 5 Datum : 28-09-06 Raadsvoorstel Reg. nr : 0610495 Ag nr. : 5 Datum : 28-09-06 Onderwerp Verhoging van de legestarieven reisdocumenten en aanvulling op de legestarieven rijbewijzen per 1 oktober 2006 en als gevolg hiervan

Nadere informatie

Wijziging tarieventabel leges

Wijziging tarieventabel leges Wijziging tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Eerste Wijziging Legesverordening 2010 (Aan de bij de Legesverordening 2010 behorende tarieventabel wordt onderstaande titel 2 toegevoegd)

Nadere informatie

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2017

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2017 Verordening op de heffing en de invordering van leges 2017 Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Brummen Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van leges Citeertitel

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude;

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; LEGESVERORDENING 2017 De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 november ; Gelet op de artikelen 156, eerste en tweede

Nadere informatie

Samenvatting: Voorgesteld wordt de Legesverordening met de bijbehorende tarieventabel vast te stellen

Samenvatting: Voorgesteld wordt de Legesverordening met de bijbehorende tarieventabel vast te stellen Raadsvoorstel Nummer: 159479 Behandeld door: A. van de Kamp Agendapunt: 14 22 november 2016 Onderwerp: Vaststellen legesverordening 2017 met bijbehorende legestabel. Geachte raad, Samenvatting: Voorgesteld

Nadere informatie

5.1 Algemeen. 5.2 Bouwvergunningen

5.1 Algemeen. 5.2 Bouwvergunningen Hoofdstuk 5 Bouwgerelateerde leges 5.1 Algemeen De bouwgerelateerde leges worden waar mogelijk geheven in overeenstemming met het zogenaamde Model transparantie bouwgerelateerde leges. Het model heeft

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010.

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010. Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8

Nadere informatie

Legesverordening 2011 TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING 2011 ALS BEDOELD IN ARTIKEL 1 VAN DEZE VERORDENING

Legesverordening 2011 TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING 2011 ALS BEDOELD IN ARTIKEL 1 VAN DEZE VERORDENING TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING 2011 ALS BEDOELD IN ARTIKEL 1 VAN DEZE VERORDENING 1 Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen,

Nadere informatie

gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 september 2014, met kenmerk APO20, raadsstuk 13GR2612R;

gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 september 2014, met kenmerk APO20, raadsstuk 13GR2612R; Verordening leges omgevingsvergunning 2014 De raad van de gemeente Rotterdam, gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 september 2014, met kenmerk APO20, raadsstuk 13GR2612R;

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Onderwerp: Wijziging tarieven reisdocumenten, rijbewijs 2015 en enkele redactionele wijzigingen

RAADSVOORSTEL. Onderwerp: Wijziging tarieven reisdocumenten, rijbewijs 2015 en enkele redactionele wijzigingen RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1161178 Datum: Behandeld door: 23 december 2014 G.H. Strijbos Afdeling / Team: INW/BEL Onderwerp: Wijziging tarieven reisdocumenten, rijbewijs 2015

Nadere informatie

C. Hoofdstuk 2 van titel 1 van de bij de Legesverordening 2014 behorende tarieventabel wordt vervangen door:

C. Hoofdstuk 2 van titel 1 van de bij de Legesverordening 2014 behorende tarieventabel wordt vervangen door: Raadsvoorstel Vergadering van : Februari 2014 Agendanummer : 5 Onderwerp : Wijziging Legesverordening 2014 inzake reisdocumenten Programma : - Voorstel In de wijziging van de Paspoortwet (Kamerstukken

Nadere informatie

Voorstel besluit Vastgesteld wordt de "verordening tot wijziging van de legesverordening Steenwijkerland 2003" (1-e wijziging)

Voorstel besluit Vastgesteld wordt de verordening tot wijziging van de legesverordening Steenwijkerland 2003 (1-e wijziging) Raadsvoorstel nr. : 2002/181 Aan de gemeenteraad. Raadsvergadering : 17 december 2002 Agendapunt : 21 Steenwijk, 3 december 2002. Onderwerp: Aanpassing legesverordening m.b.t. bouwleges Voorstel besluit

Nadere informatie

OplegvelRaadsvoorstel tot het aanpassen van de tarieventabel behorende

OplegvelRaadsvoorstel tot het aanpassen van de tarieventabel behorende gemeente Eindhoven Dienst Algemene en Publiekszaken Raadsnummer o6.rzyg6.oox Inboeknummer o6bstorg6y Beslisdatum BSP as juli 2006 Dossiernummer 6so qsr OplegvelRaadsvoorstel tot het aanpassen van de tarieventabel

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 22 juni 2010, nr b2; BESLUIT:

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 22 juni 2010, nr b2; BESLUIT: De raad van de gemeente Midden-Delfland; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 22 juni 2010, nr. 2010-07- 12b2; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel

Nadere informatie

Onderwerp : Tweede verordening tot wijziging van de Legesverordening 2014

Onderwerp : Tweede verordening tot wijziging van de Legesverordening 2014 Raadsvoorstel *Z00CCC06427* Aan de raad Documentnummer : INT-14-08798 Afdeling : Bedrijfsvoering Onderwerp : Tweede verordening tot wijziging van de Legesverordening 2014 Inleiding Begin januari 2014 is

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 21 januari 2014 Nummer voorstel: 2014/21

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 21 januari 2014 Nummer voorstel: 2014/21 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 21 januari 2014 Nummer voorstel: 2014/21 Voor raadsvergadering d.d.: 18-02-2014 Agendapunt: 8

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag nr. : Datum :

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag nr. : Datum : Ag nr. : Datum :26-02-08 Onderwerp Tarieven reisdocumenten 2008. Status besluitvormend. Voorstel Met ingang van 1 april 2008 voor reisdocumenten de volgende tarieven te hanteren: Nationaal paspoort, vluchtelingen,

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 mei 2010; eerste wijziging van de tarieventabel behorende bij de legesverordening 2010.

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 mei 2010; eerste wijziging van de tarieventabel behorende bij de legesverordening 2010. De raad van de gemeente Drimmelen; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 mei 2010; gelet op 229, eerste lid, onderdeel b, van de Gemeentewet ; B e s l u i t : vast te stellen de: eerste

Nadere informatie

De verordening treedt (zoals gesteld in art. IX) in werking op: 1 juli De Legesverordening 2013 is opgenomen in gemeenteblad

De verordening treedt (zoals gesteld in art. IX) in werking op: 1 juli De Legesverordening 2013 is opgenomen in gemeenteblad Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 086 Naam Wijzigingsverordening Legesverordening 2013 Publicatiedatum 24 juni 2013 Opmerkingen - Vaststelling van de verordening bij raadsbesluit van 29 mei

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 september 2014, met kenmerk AP020, raadsstuk 14bb4458;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 september 2014, met kenmerk AP020, raadsstuk 14bb4458; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 76465 17 december 2014 Verordening leges omgevingsvergunning 2015 De raad van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van het college van

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergadering van : Februari Agendanummer : Onderwerp : Wijziging Legesverordening 2014 inzake reisdocumenten.

Raadsvoorstel. Vergadering van : Februari Agendanummer : Onderwerp : Wijziging Legesverordening 2014 inzake reisdocumenten. Raadsvoorstel Vergadering van : Februari 2014 Agendanummer : Onderwerp : Wijziging Legesverordening 2014 inzake reisdocumenten Programma : Voorstel In de wijziging van de Paspoortwet (Kamerstukken 30440

Nadere informatie

Wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van leges (Legesverordening 1996).

Wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van leges (Legesverordening 1996). rv 300 Gemeentelijke Belastingdienst nr. 9636189 Den Haag, 1 november 1996 Aan de gemeenteraad Wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van leges (Legesverordening 1996). Tarieven algemeen

Nadere informatie

Voorstel van het college inzake de wijziging van de Verordening begraafrechten 2008.

Voorstel van het college inzake de wijziging van de Verordening begraafrechten 2008. rv 96 Dienst Publiekszaken PBS/2012.200 RIS 252438_121023 Gemeente Den Haag Voorstel van het college inzake de wijziging van de Verordening begraafrechten 2008. Tarieven In het kader van de begroting 2013

Nadere informatie

Verordening Leges Omgevingsvergunning 2016 gemeente Utrecht

Verordening Leges Omgevingsvergunning 2016 gemeente Utrecht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Utrecht (Utr). Nr. 110339 24 november 2015 Verordening Leges Omgevingsvergunning 2016 gemeente Utrecht (raadsbesluit van 12 november 2015) Verordening van Utrecht

Nadere informatie

AAN: de raad van de gemeente Ferwerderadiel

AAN: de raad van de gemeente Ferwerderadiel AAN: de raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : I Nr. : 09/05.14 Onderwerp : Eerste wijziging Legesverordening 2014 (tarieven reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart). Ferwert, 21 januari 2014.

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/13/03932 zaaknr.: Z/C/13/03990 gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2013;

documentnr.: INT/C/13/03932 zaaknr.: Z/C/13/03990 gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2013; documentnr.: INT/C/13/03932 zaaknr.: Z/C/13/03990 *Z003D29FCD9* De raad van de gemeente Cuijk gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2013; gelet op de artikelen 156, tweede lid,

Nadere informatie

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2006 RA06.0123 A 13 06/665

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2006 RA06.0123 A 13 06/665 o~~çëîççêëíéä låçéêïéêéw Wijziging legestarieven paspoort en rijbewijs Portefeuillehouder: C. Bijl Dienst Publiek Belastingen en burgerzaken René Groenendijk, telefoon ((0591)68 57 19) ^~å=çé=öéãééåíéê~~ç

Nadere informatie

GEMEENTE ONDERBANKEN

GEMEENTE ONDERBANKEN RAADSVOORSTEL GEMEENTE ONDERBANKEN Onderwerp: Eerste wijziging van de legesverordening gemeente Onderbanken 2014 en bijbehorende tarieven. Gemeentebladnummer : 2014/4 Behandelend ambtenaar : JOOSTEN JACQUELINE,

Nadere informatie

Voorstel De Verordening tot eerste wijziging van de Legesverordening 2007 als volgt vast te stellen:

Voorstel De Verordening tot eerste wijziging van de Legesverordening 2007 als volgt vast te stellen: Raadsvergadering: 28 november 2006 Agendapunt: 8 Kenmerk: R-060724-RGJ-1615 Datum voorstel: 15 november 2006 Wethouder H. Hutten Informant: Mevrouw R. Lefferts-Gjaltema Portefeuillehouder: Onderwerp: Vaststellen

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN Raadsvoorstel

GEMEENTE HOOGEVEEN Raadsvoorstel Onderwerp : Wijziging legesverordening m.b.t. legesheffing planologische procedures Nr.: 04/3A Commissie (naam en datum) : Omgeving, 19 januari 2004 Datum raadsvergadering : 29 januari 2004 Samenvatting

Nadere informatie

Gemeente Delft 13 JA» Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad

Gemeente Delft 13 JA» Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad Gemeente Delft Raadsvoorstel Aan de gemeenteraad Van Datum Pfh. Steller tel.nr. c-mail Programma Registratie nr. BBV-nr. college van B&W 22 november 2016 mw. A.H. Mekker M. Schikhof / R. Verduijn 06-10705892/06

Nadere informatie

Verordening tot wijziging van de Legesverordening Alkmaar gelet op het voorstel van burgemeester en wethouders, bijlage nr.

Verordening tot wijziging van de Legesverordening Alkmaar gelet op het voorstel van burgemeester en wethouders, bijlage nr. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Alkmaar Nr. 141483 16 augustus 2017 Verordening tot wijziging van de Legesverordening Alkmaar 2017 De raad van de gemeente Alkmaar; gelet op het voorstel

Nadere informatie

= = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 4 maart 2014 Agendanr. 7.

= = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 4 maart 2014 Agendanr. 7. = = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 4 maart 2014 Agendanr. 7. Aan de Raad No.ZA.14-26596/DV.14-314, afdeling Middelen en Advies. Sellingen, 20 februari 2014 Onderwerp: Wijziging Legesverordening

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Belastingtarieven 2015: legesverordening

Raadsvoorstel. Onderwerp Belastingtarieven 2015: legesverordening Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Belastingtarieven 2015: legesverordening Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 3 september 2014 4 november 2014 Tarieventabel 2015 Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 november 2014;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 november 2014; De raad van de gemeente Heerenveen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 november 2014; gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229,

Nadere informatie

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam van.9 oktober 2007, GBR015; raadsstuk 2007-3093;

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam van.9 oktober 2007, GBR015; raadsstuk 2007-3093; Legesverordening Publiekszaken Rotterdam 2008 De Raad van de gemeente Rotterdam, Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam van.9 oktober 2007, GBR015;

Nadere informatie

Behoort bij raadsvoorstel 366i (titel: Verordening op de heffing en de invordering van leges 2017)

Behoort bij raadsvoorstel 366i (titel: Verordening op de heffing en de invordering van leges 2017) INTEGRALE VERORDENING Behoort bij raadsvoorstel 366i (titel: Verordening op de heffing en de invordering van leges 2017) De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug; gelezen het voorstel van het college

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT PURHÉRÉS RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1110145 Datum: 6 februari 2014 Behandeld door: G.H. Strijbos Afdeling / Team: INW/BEL Onderwerp: Wijziging tarieven reisdocumenten 2014 Samenvatting:

Nadere informatie

De redactionele wijzigingen van de verordening betreffen met name aanpassingen als gevolg van hogere wetgeving en recente jurisprudentie.

De redactionele wijzigingen van de verordening betreffen met name aanpassingen als gevolg van hogere wetgeving en recente jurisprudentie. Raadsvoorstel Agenda nr. 8 Onderwerp: Vaststellen Legesverordening 2016 Soort: Besluitvormend Opsteller: M.A.A.M. Arts Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2015/23235 Documentnummer: SOM/2015/23277

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de eerste wijziging van de Legesverordening Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Tarieventabel, behorende bij de eerste wijziging van de Legesverordening Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de eerste wijziging van de Legesverordening 2010. Indeling tarieventabel Titel 2 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6

Nadere informatie

Gulpen-Wittem, 16 mei 2006 Portefeuillehouder de heer R. Verhoeven Bijlagen 1 Afdeling ID financiën Ons Kenmerk

Gulpen-Wittem, 16 mei 2006 Portefeuillehouder de heer R. Verhoeven Bijlagen 1 Afdeling ID financiën Ons Kenmerk RAADSVOORSTEL Nr. ID/006 Aan de Raad van de gemeente Gulpen-Wittem Gulpen-Wittem, 16 mei 2006 Portefeuillehouder de heer R. Verhoeven Bijlagen 1 Afdeling ID financiën Ons Kenmerk ONDERWERP: Legesverordening

Nadere informatie

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is aangevraagd.

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is aangevraagd. Legesverordening provincie Flevoland 2015 en Tarieventabel 2015 bij Statenstel Gedeputeerde Staten van Provincie Flevoland Artikel 1 Belastbaar feit Onder de naam leges worden rechten geheven ter zake

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 november 2015, registratienummer

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 november 2015, registratienummer GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 130981 31 december 2015 Verordening leges omgevingsvergunning 2016 De raad van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van het college van

Nadere informatie

verseonnr 152489 tarief 2016

verseonnr 152489 tarief 2016 verseonnr 152489 Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 29 juni 2006 agendapunt: 14. Onderwerp: : 1e wijziging van de "Legesverordening 2006".

Vergadering d.d.: 29 juni 2006 agendapunt: 14. Onderwerp: : 1e wijziging van de Legesverordening 2006. RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 29 juni 2006 agendapunt: 14 Onderwerp: : 1e wijziging van de "Legesverordening 2006". Portefeuillehouder: M.A. Fränzel datum: 21 juni 2006 Samenvatting voorstel aan de raad

Nadere informatie

" # $ %& ' ( ) * + +, * + + (-. *)/* * * 2 *)2 *. *),., * + + (-. *)/* *! # *),, * + +. *)/*! 2 *) 3 *, *, *)3. /*), 1 0 4 *)3., *! *, + + *. *,, * 0!

 # $ %& ' ( ) * + +, * + + (-. *)/* * * 2 *)2 *. *),., * + + (-. *)/* *! # *),, * + +. *)/*! 2 *) 3 *, *, *)3. /*), 1 0 4 *)3., *! *, + + *. *,, * 0! ! " # $ %& ' ( ) * + +, * + + (-. *)/* * 0 1 ( * 2 *)2 *. *),., * + + (-. *)/* *! # *),, * + +. *)/*! 2 *) 3 *, *, *)3. /*), 1 0 4 *)3., *! *, + + *. *,, * 0! 0 1 $ 2 3 *)3 * * 4, 5 *. 62 * 7" 1 2 *. *)/*

Nadere informatie

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1 aanlegkosten: de

Nadere informatie

Provinciaal blad 2010, 33

Provinciaal blad 2010, 33 Provinciaal blad 2010, 33 ISSN 0920-105X Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 28 juni 2010, nr. PS2010BEM09 tot wijziging van de tarieventabel behorend bij artikel 3, eerste lid, Algemene belastingverordening

Nadere informatie

Registratienummer: GF14.20020 Datum collegebesluit: 4 februari 2014 Agendapunt: 13

Registratienummer: GF14.20020 Datum collegebesluit: 4 februari 2014 Agendapunt: 13 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20020 Datum collegebesluit: 4 februari 2014 Agendapunt: 13 Portefeuillehouder: De heer J.R. Zoetendal Behandelend ambtenaar: Mevrouw S. Schotanus Onderwerp:

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 20 september 2006 / 158/2006. Fatale termijn: besluitvorming vóór: 1 oktober 2006

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 20 september 2006 / 158/2006. Fatale termijn: besluitvorming vóór: 1 oktober 2006 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 20 september 2006 / 158/2006 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 1 oktober 2006 Onderwerp rijbewijzen Programma / Programmanummer Burger & Bestuur / 9110

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordelen

Nadere informatie

ii IIImi IIIIIImi mil mi linn ii / / Datum vergadering gemeenteraad 1 Raadsvoorstelnummer Agendapunt 25 februari 2014 RV/14/

ii IIImi IIIIIImi mil mi linn ii / / Datum vergadering gemeenteraad 1 Raadsvoorstelnummer Agendapunt 25 februari 2014 RV/14/ Datum vergadering gemeenteraad 1 Raadsvoorstelnummer Agendapunt 25 februari 2014 RV/14/00413 8 Voorstel ingebracht door Begrotingsprogramma Portefeuillehouder R. Vergeer Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Nadere informatie

Verordening: U wordt uitgenodigd tot besluitvorming over te gaan. Het college, Beslui: Volgens voorstel door de raad besloten op 22 december 2016.

Verordening: U wordt uitgenodigd tot besluitvorming over te gaan. Het college, Beslui: Volgens voorstel door de raad besloten op 22 december 2016. Vergadering 22 december 2016 Agendapunt: Landsmeer, 15 november 2016 voorstelnummer: 2016- tj Voorstel: I. In te trekken de Legesverordening 2016 met bijbehorende tarieventabellen; II. Vast te stellen

Nadere informatie

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Contactpersoon Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer en naam : 1e Wijziging

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2004/30

Raadsvoorstel 2004/30 Raadsvoorstel 2004/30 Onderwerp Aanpassen tarieventabel Legesverordening 2004 (1e wijziging) Portefeuillehouder E. Diekmann Commissie Wonen en Werken Datum 16 december 2003 Raadsvergadering 29 januari

Nadere informatie

Gezien het vorenstaande stellen wij u voor, overeenkomstig het eenstemmige advies van de commissie voor Financiën, het volgende besluit te nemen:

Gezien het vorenstaande stellen wij u voor, overeenkomstig het eenstemmige advies van de commissie voor Financiën, het volgende besluit te nemen: rv 333 Gemeentelijke Belastingdienst nr. 940331 Den Haag, 11 oktober 1994 Aan de gemeenteraad Vaststelling Verordening hondenbelasting Overeenkomstig hetgeen wij reeds opmerkten bij de budgetprognose 1994-1998

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 08-08-2006 Onderwerp: Wijziging Legesverordening Steenwijkerland 2006. Conceptbesluit: De raad voorstellen de Legesverordening Steenwijkerland

Nadere informatie

Raadsvergadering : 21 juni 2010 Agendanr. 16. Beslispunt De "Legesverordening Stadskanaal 2010" en de daarbij behorende tarieventabel wijzigen.

Raadsvergadering : 21 juni 2010 Agendanr. 16. Beslispunt De Legesverordening Stadskanaal 2010 en de daarbij behorende tarieventabel wijzigen. Raadsvergadering : 21 juni 2010 Agendanr. 16 Voorstelnr. : R 6775 Onderwerp : Legesverordening Stadskanaal 2010 Stadskanaal, 4 juni 2010 Beslispunt De "Legesverordening Stadskanaal 2010" en de daarbij

Nadere informatie

DE ALGEMENE VERGADERING VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP VAN RIJNLAND; BESLUIT :

DE ALGEMENE VERGADERING VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP VAN RIJNLAND; BESLUIT : Hoogheemraadschap van Rijnland 05.02245 Nr: 05.02245 DE ALGEMENE VERGADERING VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP VAN RIJNLAND; Gezien het besluit van de voorbereidingscommissie d.d. 24 december 2004; Gelet op artikel

Nadere informatie

Verordening van 6 november 2013 tot wijziging van de Verordening heffing opcenten op de motorrijtuigenbelasting.

Verordening van 6 november 2013 tot wijziging van de Verordening heffing opcenten op de motorrijtuigenbelasting. Uitgegeven: 15 november 2013 2013, nr. 75 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN Verordening van 6 november 2013 tot wijziging van de Verordening heffing opcenten op de motorrijtuigenbelasting. Provinciale Staten

Nadere informatie

Was : Legesverordening omgevingsdiensten Provincie Zuid-Holland 2010 Wordt : Legesverordening omgevingsrecht provincie Zuid-Holland 2012

Was : Legesverordening omgevingsdiensten Provincie Zuid-Holland 2010 Wordt : Legesverordening omgevingsrecht provincie Zuid-Holland 2012 Memo Contact E.R. van Eijnsbergen T 6734 er.van.eijnsbergen@pzh.nl Datum 10 november 2011 Aan Provinciale Staten Kopie aan Onderwerp Was / Wordt tabel WABO Legesverordening Was : Wordt tabel Was : Legesverordening

Nadere informatie

Tarieventabel leges. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel

Tarieventabel leges. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011. Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Nadere informatie

Aanbiedingsformulier BESLUITEN. Korte overwegingen BOWO. A.Dijkhof

Aanbiedingsformulier BESLUITEN. Korte overwegingen BOWO. A.Dijkhof Behoudens advies van de commissie FSW Aanbiedingsformulier Onderwerp Wijziging legesverordening 2003 en 2004, onderdeel 5.3 In te vullen door afdeling Bestuursondersteuning Ontwerper Parafanten Directeuren

Nadere informatie

Paragraaf 2: Indicatie aanvraag omgevingsvergunning

Paragraaf 2: Indicatie aanvraag omgevingsvergunning Tarieventabel behorende bij de verordening Leges omgevingsvergunning 2017 1 Bebouwde omgeving: Omgevingsvergunning Paragraaf 1: Begripsomschrijvingen 1.1. Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan

Nadere informatie

Titel 2 Fysieke omgeving

Titel 2 Fysieke omgeving Titel 2 Fysieke omgeving Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1 aanlegkosten: 2.1.1.2 bouwkosten: 2.1.1.3 sloopkosten: de aannemingssom

Nadere informatie

Leges dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Leges dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Leges dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1 aanlegkosten: 2.1.1.2

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bijlage(n) Samenvatting. Voorstel

Raadsvoorstel. Bijlage(n) Samenvatting. Voorstel Raadsvoorstel Nummer 298 Dienst Facilitaire Dienst Datum 28 augustus 2001 Betreft Aanpassing tarieventabel Legesverordening 1990 Tarieven reisdocumenten Bijlage(n) Samenvatting Voorstel Op 1 oktober a.s.

Nadere informatie

Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, 0595-447729 gemeente@winsum.nl (t.a.v. C.F.M. Veltman)

Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, 0595-447729 gemeente@winsum.nl (t.a.v. C.F.M. Veltman) Vergadering: 19 september 2006 Agendanummer: 9 Status: hamerstuk Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, 0595-447729 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. C.F.M. Veltman) Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Vaststelling

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, (t.a.v. C.F.M. Veltman)

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, (t.a.v. C.F.M. Veltman) Vergadering: 5 november 2013 Agendanummer: 5b Status: Opiniërend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, 0595-447777 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. C.F.M. Veltman) Aan

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van leges 2010

Verordening op de heffing en invordering van leges 2010 Verordening op de heffing en invordering van leges 2010 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Bergen Officiële naam regeling Verordening op de heffing en invordering

Nadere informatie

2011 2010 Bouwactiviteit van tijdelijke aard Aanlegactiviteiten Planologisch strijdig gebruik waarbij al dan niet sprake is van een bouwactiviteit

2011 2010 Bouwactiviteit van tijdelijke aard Aanlegactiviteiten Planologisch strijdig gebruik waarbij al dan niet sprake is van een bouwactiviteit Overzicht legeskosten meest voorkomende aanvragen omgevingsvergunning (let op: Alle tarieven omgevingsvergunning vindt u in titel 2 van de tarieventabel behorende bij de legesverordening) 2011 2010 Vooroverleg/beoordeling

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 11-07-2006 Onderwerp: Aanpassen legesverordening 2006 in verband met invoering nieuw model paspoort. Conceptbesluit: De raad voorstellen

Nadere informatie

2.3.1 Bouwactiviteiten. Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit

2.3.1 Bouwactiviteiten. Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit TITEL 2 DIENSTVERLENING VALLEND ONDER FYSIEKE LEEFOMGEVING / OMGEVINGSVERGUNNING Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1 aanlegkosten: de

Nadere informatie

19 maart 2012 13 2012/14 n.v.t. wethouder C.M.A. (Cor) van den Berg

19 maart 2012 13 2012/14 n.v.t. wethouder C.M.A. (Cor) van den Berg Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 19 maart 2012 13 2012/14 n.v.t. wethouder C.M.A. (Cor) van den Berg

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van leges omgevingsvergunning 2018 gemeente Utrecht

Verordening op de heffing en invordering van leges omgevingsvergunning 2018 gemeente Utrecht Verordening op de heffing en invordering van leges omgevingsvergunning 2018 gemeente Utrecht De raad van de gemeente Utrecht; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van xxxxxx

Nadere informatie