Tijdelijke tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tijdelijke tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010."

Transcriptie

1 1 Tijdelijke tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Tarieventabel op grond van het bepaalde in artikel 12, lid 3b van de Legesverordening 2010, vastgesteld in de raadsvergadering van 15 december Hoofdstuk 5 Bouwgerelateerde leges 5.1 Algemeen In dit hoofdstuk gaat het over leges die de gemeente kan heffen voor aanvragen volgens de: a. Woningwet; b. Wet ruimtelijke ordening (verder: Wro); c. gemeentelijke bouwverordening; d. Monumentenwet en de gemeentelijke monumentenverordening. Voor zover in dit hoofdstuk geen begripsomschrijving staat, geldt voor de gebruikte begrippen wat daarmee bedoeld wordt in deze wettelijke bepalingen. De legesheffing in dit hoofdstuk wordt toegepast op de volgende hoofdcategorieën: 1. legesheffing aanvraag bouwvergunning (zie onderdeel 5.2); 2. verhogingen/aanvullende leges (zie onderdeel 5.3); 3. legesheffing slopen (zie onderdeel 5.4); 4. legesheffing aanlegvergunning (zie onderdeel 5.5); 5. legesheffing overig en voor administratieve kosten (zie onderdeel 5.6); 6. legesheffing gebruiksvergunning in verband met brandveiligheid (zie onderdeel 5.7); 7. restcategorie (zie onderdeel 5.8); 8. externe (uitvoerings)kosten (zie onderdeel 5.9). Binnen deze hoofdcategorieën gelden nader aangeduide subindelingen Bouwvergunningen Algemeen Op grond van dit onderdeel worden leges geheven, die verband houden met het in behandeling nemen van aanvragen tot beoordeling van een: schetsplan; lichte bouwvergunning; reguliere bouwvergunning; bouwvergunning eerste fase; bouwvergunning tweede fase; wijziging bouwvergunning eerste fase. Als de gemeente deze aanvragen in behandeling neemt, beoordeelt zij onder meer op richtlijnen die beschreven staan in het bestemmingsplan, de beheersverordening bedoeld in artikel 3.38 Wro, de bouwverordening en het Bouwbesluit. De kosten die samenhangen met een toets aan welstandscriteria zijn standaard bij deze leges inbegrepen Begripsbepaling bouwkosten Onder bouwkosten wordt in dit hoofdstuk verstaan: de aanneemsom voor het uit te voeren werk, zonder omzetbelasting, zoals is bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve voorwaarden voor uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), of als deze aanneemsom ontbreekt een raming van de bouwkosten, zonder omzetbelasting, zoals bedoeld is in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad voor het laatst is vervangen of gewijzigd. Deze bouwkosten moeten door de aanvrager van de bouwvergunning op het

2 2 aanvraagformulier worden ingevuld. Als dit bedrag niet of, na beoordeling van het plan, te laag is ingevuld, kunnen de kosten van het bouwwerk worden vastgesteld volgens de op de datum van binnenkomst van de aanvraag geldende richtprijzen uit 'Missets Taxatieboekje (Her)bouwkosten'. Als het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid gebeurt, wordt in dit hoofdstuk onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het maken van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft Aanvraag beoordeling schetsplan/vooroverleg Het tarief is voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot beoordeling van een schetsplan, over de vraag of op een bouwplan dat is uitgewerkt op basis van dat schetsplan, een: lichte bouwvergunning zou kunnen worden verleend: 165,00; reguliere bouwvergunning zou kunnen worden verleend: 330, Als een aanvraag voor een bouwvergunning voor een op grond van het schetsplan uitgewerkt bouwplan binnen 26 weken na de uitnodiging tot het indienen van een bouwaanvraag in behandeling wordt genomen, worden de daarvoor geheven leges met deze leges verrekend. Als echter het indienen van een bouwaanvraag niet kan plaatsvinden, omdat gewacht moet worden op een door de gemeente gestarte procedure tot wijziging van het bestemmingsplan, worden geen leges op grond van de artikelen of in rekening gebracht Aanvraag lichte bouwvergunning lichte bouwvergunning van de bouwkosten, met een minimumtarief van Aanvraag reguliere bouwvergunning reguliere bouwvergunning van de bouwkosten, met een minimumtarief van Aanvraag bouwvergunning eerste fase reguliere bouwvergunning eerste fase van de bouwkosten, met een minimumtarief van Aanvraag bouwvergunning tweede fase reguliere bouwvergunning tweede fase van de bouwkosten, met een minimumtarief van Aanvraag bouwvergunning voor civieltechnisch werk In afwijking van de artikelen tot en met is het tarief voor een aanvraag van een bouwvergunning voor een civieltechnisch werk, zoals een brug, tunnel, viaduct, sluis en dergelijke een bedrag van 50% van het tarief en berekend op de manier zoals in de artikelen 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6, of is bepaald Bouwen in afwijking van eerder ingediend bouwplan Als een aanvraag voor een bouwvergunning verband houdt met het bouwen in afwijking van een eerder ingediend bouwplan waarvoor al een vergunning is verleend, maar waarvan nog geen gebruik is gemaakt, worden de voor de oorspronkelijke vergunning geheven leges verrekend met het bedrag dat is verschuldigd op grond van de artikelen 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6, of Het te betalen bedrag is echter niet minder dan het minimumtarief zoals is vermeld in de artikelen 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6, of Deze maatregel wordt niet 2,5% 165,00. 2,5% 330,00. 1,0% 330,00. 1,7% 330,00.

3 3 toegepast als de afwijking zodanig is dat naar de omstandigheden beoordeeld sprake is van een nieuw bouwplan. 5.3 Verhogingen/aanvullende leges Algemeen Als de gemeente in verband met de behandeling van de aanvraag voor een bouwvergunning een extra beoordeling moet uitvoeren voordat een besluit over het verlenen van de vergunning kan worden genomen, worden de leges genoemd in onderdeel 5.2 verhoogd of er worden apart hogere leges geheven. Het gaat om de volgende extra beoordelingen: beoordeling bodemrapport (zie onderdeel 5.3.2); verplicht landbouwkundig advies van een onafhankelijk deskundigenbureau (zie onderdeel 5.3.3); achteraf ingediende aanvraag (zie onderdeel 5.3.4); beoordeling aanvullende gegevens (zie onderdeel 5.3.5); projectbesluit/buiten toepassingverklaring (zie onderdeel 5.3.6); wijziging of ontheffing bestemmingsplan (zie onderdeel 5.3.7); bestemmingsplan in voorbereiding (zie onderdeel 5.3.8); toetsing of ontheffing i.v.m. exploitatieplan (zie onderdeel 5.3.9) Beoordeling bodemrapport Het tarief genoemd in onderdeel 5.2 wordt verhoogd als de aanvraag van een bouwvergunning door een wettelijk voorschrift alleen kan worden afgehandeld als: een milieukundig bodemrapport wordt beoordeeld, met 132,00; een archeologisch bodemrapport wordt beoordeeld, met 132, Verplicht landbouwkundig advies van een onafhankelijk deskundigenbureau Als de aanvraag voor een bouwvergunning door een wettelijk voorschrift alleen kan worden afgehandeld als een landbouwkundig advies van een onafhankelijk deskundigenbureau wordt beoordeeld, wordt het tarief genoemd in onderdeel 5.2 verhoogd met 66, Achteraf ingediende aanvraag Als het (bouw)werk waarop de aanvraag betrekking heeft al vóór de vergunningverlening is afgebouwd of in aanbouw is genomen, wordt het tarief in de artikelen tot en met verhoogd met 10%, maar hoogstens met 1.000, Beoordeling aanvullende gegevens Voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens, die worden ingediend nadat de aanvraag van de bouwvergunning al in behandeling is genomen, wordt het volgens onderdeel 5.2 berekende tarief verhoogd met 10% Projectbesluit/buiten toepassingverklaring Het tarief genoemd in onderdeel 5.2 wordt, als de aanvraag gaat om een bouwwerk waarvoor artikel 3.10 (projectbesluit) of 3.40 (buiten toepassingverklaring) van de Wro wordt toegepast, verhoogd met 1,2% van de bouwkosten, met een minimumtarief van 1.840,00 en een maximumtarief van 4.468, Het tarief genoemd in artikel wordt, als er een ruimtelijke onderbouwing moet worden opgesteld c.q. gewijzigd, verhoogd met 1,2% van de bouwkosten, met een minimumtarief van 1.980,00 en een maximumtarief van , Als de procedure zoals bedoeld in artikel schriftelijk door de

4 4 aanvrager wordt beëindigd na het in behandeling nemen van de aanvraag maar vóór de bekendmaking, wordt het tarief in artikel met 50% verlaagd Wijziging of ontheffing bestemmingsplan Het tarief genoemd in onderdeel 5.2 wordt, als de aanvraag gaat om een bouwwerk waarvoor artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wro wordt toegepast, verhoogd met 9.210, Het tarief genoemd in onderdeel 5.2 wordt, als de aanvraag gaat om een bouwwerk waarvoor artikel 3.6, eerste lid, onder c, 3.22, 3.23 of 3.38, vierde lid van de Wro wordt toegepast, verhoogd met 528, Bestemminsplan in voorbereiding Het tarief genoemd in onderdeel 5.2 wordt, als de aanvraag gaat om een bouwwerk waarvoor artikel 50, derde lid, onder a, van de Woningwet wordt toegepast, verhoogd met 528, Toetsing of ontheffing i.v.m. exploitatieplan Het tarief genoemd in onderdeel 5.2 wordt, als de aanvraag gaat om een bouwwerk waarvoor: toetsing aan een exploitatieplan moet plaatsvinden, verhoogd met 528, een ontheffing als bedoeld in artikel 6.12, zesde lid, van de Wro wordt verleend, verhoogd met 528,00; artikel 50a, derde lid, van de Woningwet wordt toegepast, verhoogd met 528, Slopen Begripsbepaling sloopkosten Onder sloopkosten wordt in dit hoofdstuk verstaan: de aanneemsom voor het uit te voeren werk, zonder omzetbelasting, zoals is bedoeld in paragraaf 1, lid 1 van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), of als deze aanneemsom ontbreekt, een raming van de sloopkosten, zonder de omzetbelasting. Als het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid gebeurt wordt in dit hoofdstuk onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het uitvoeren van het sloopwerk waarop de aanvraag betrekking heeft Sloopvergunning sloopvergunning zoals is bedoeld in artikel 3.3, aanhef en onder b, of artikel 3.38, derde lid, aanhef en onder b, van de Wro, artikel 37, eerste lid, van de Monumentenwet 1988 of artikel 8.1 van de Bouwverordening 264, Sloopmelding Het tarief is voor het in behandeling nemen van een sloopmelding zoals is bedoeld in artikel van de Bouwverordening 66, Aanlegvergunning Begripsbepaling aanlegkosten Onder aanlegkosten wordt in dit hoofdstuk verstaan: de aanneemsom voor het uit te voeren werk, zonder omzetbelasting, zoals is bedoeld in paragraaf 1, lid 1, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), of als deze aanneemsom ontbreekt een raming van de aanlegkosten, zonder omzetbelasting. Als het werk geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid gebeurt, wordt in dit hoofdstuk onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of

5 5 werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft Aanvraag aanlegvergunning Het tarief is voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een vergunning zoals is bedoeld in artikel 3.3, aanhef en onder a, of artikel 3.38, derde lid, aanhef en onder a, van de Wro 1,5% van de aanlegkosten, met een minimumtarief van 462,00 en een maximumtarief van 2.772, Overig/administratief Algemeen In dit onderdeel worden leges genoemd voor dienstverlening die meestal verband houdt met bouwwerkzaamheden of met (extra) administratieve handelingen. Ook komt de verlaging van een deel van de leges aan de orde Overschrijven vergunningen of ontheffingen Het tarief is voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het veranderen van de tenaamstelling van een verleende bouw-, sloop- of aanlegvergunning of ontheffing 66, Aanvraag wijziging vergunning als gevolg van wijziging bouwplan Het tarief is voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een vergunning door een, naar de omstandigheden beoordeeld, kleine verandering in het bouwplan, als het gaat om een: lichte bouwvergunning 165,00; reguliere bouwvergunning 330, Bestemmingswijzigingen Het tarief is voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van het bestemmingsplan, zoals is bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wro, waarbij geen sprake is van een bouwplan waarvoor een bouwvergunning is vereist en geen sprake is van werken of werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning is vereist 9.210, Het tarief is voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing, zoals is bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder c, 3.22, 3.23 of 3.38, vierde lid, van de Wro, waarbij geen sprake is van een bouwplan waarvoor een bouwvergunning is vereist en geen sprake is van werken of werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning is vereist 528, Het tarief is voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een besluit, zoals is bedoeld in artikel 3.10 (projectbesluit) of 3.40 (buiten toepassingverklaring) van de Wro, waarbij geen sprake is van een bouwplan waarvoor een bouwvergunning is vereist en geen sprake is van werken of werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning is vereist 5.796, Het tarief is voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan, zoals is bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wro 9.210, Het tarief genoemd in de artikelen en wordt, als het bestemmingsplan inclusief plankaart opgesteld c.q. gewijzigd moet worden, verhoogd met 5.804, Als de procedure als bedoeld in de artikelen , en schriftelijk door de aanvrager wordt beëindigd na het in behandeling nemen van de aanvraag maar vóór de bekendmaking, wordt het volgens de artikelen , en te heffen legesbedrag verlaagd tot 2.620, Ontheffing verbodsbepaling in voorbereidingsbesluit Het tarief is voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een ontheffing van het verbod tot wijziging van het gebruik van gronden

6 6 of bouwwerken, zoals is bedoeld in artikel 3.7, vierde lid, van de Wro 528, Ontheffing verbodsbepaling in exploitatieplan Het tarief is voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een ontheffing van het verbod om bepaalde werken of werkzaamheden uit te voeren, zoals is bedoeld in artikel 6.12, zesde lid van de Wro 528, Toetsen bepaalde werken of werkzaamheden aan exploitatieplan Het tarief is voor het in behandeling nemen van een aanvraag om te toetsen of voorgenomen werken of werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het exploitatiegebied, de aanleg van nutsvoorzieningen of het inrichten van de openbare ruimte in het exploitatiegebied voldoen aan de eisen en regels van een exploitatieplan 528, Monumentenvergunning vergunning tot het wijzigen van een rijks- of gemeentelijk beschermd monument, zoals is bedoeld in artikel 11, tweede lid, van de Monumentenwet 1988 of artikel 10 van de "Monumentenverordening Oldebroek 2005" van de geraamde bouw- of sloopkosten, met een minimumtarief van Verlaging door intrekking aanvraag bouw-, sloop- of aanlegvergunning Als een aanvrager zijn aanvraag bouw-, sloop- of aanlegvergunning intrekt, terwijl deze al in behandeling is genomen door de gemeente, maar de vergunning nog niet is verleend, wordt een deel van de leges verlaagd. De verlaging is: % van de volgens de artikelen tot en met 5.2.8, c.q verschuldigde leges, als de aanvraag wordt ingetrokken binnen 6 weken na het in behandeling nemen ervan; % van de volgens de artikelen tot en met 5.2.8, c.q verschuldigde leges, als de aanvraag later dan 6 weken na het in behandeling nemen ervan wordt ingetrokken Verlaging door intrekking verleende bouw-, sloop- of aanlegvergunning Als de gemeente een verleende bouw-, sloop- of aanlegvergunning intrekt op verzoek van de vergunninghouder, worden de volgens de artikelen tot en met 5.2.8, c.q verschuldigde leges met 40% verlaagd. Voorwaarde hierbij is dat het verzoek binnen één jaar na verlening van de vergunning is ingediend en dat geen gebruik is gemaakt van de vergunning Verlaging door weigering van een bouw-, sloop- of aanlegvergunning Als de gemeente een bouw-, sloop- of aanlegvergunning weigert, worden de volgens de artikelen tot en met 5.2.8, c.q verschuldigde leges met 30% verlaagd. 0,40% 126, Gebruiksvergunning in verband met brandveiligheid Het tarief is voor het in behandeling nemen van: een aanvraag voor een gebruiksvergunning, zoals is bedoeld in artikel van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken voor een bouwwerk en/of inrichting met een bruto vloeroppervlakte (van alle bouwlagen, inclusief een eventuele zolderverdieping en kelder): a. tot en met 100 m² 333,32; b. van meer dan 100 m² tot en met 500 m² 333,32, verhoogd met 1,51 per m² over het aantal m² boven 100 m²; c. van meer dan 500 m² tot en met m² 937,32, verhoogd met 0,90 per m² over het aantal m² boven 500 m²; d. van meer dan m² tot en met m² verhoogd met 0,30 per m² over het aantal m² boven m²; 1.387,32,

7 7 e. van meer dan m² verhoogd met 0,12 per m² over het aantal m² boven m². Als de aanvraag gaat over een inrichting met een tijdelijk karakter, in de zin van de brandbeveiligingsverordening, dan bedragen de leges 10% van het volgens dit artikel berekende bedrag Als een aanvraag om een vergunning zoals is bedoeld in artikel wordt ingetrokken voordat hierop een beslissing is genomen, worden de geheven leges op verzoek van de aanvrager met 50% verlaagd Het tarief is, als de aanvraag als bedoeld onder gaat over: a. uitbreiding van de inrichting: het tarief volgens artikel Het bedrag wordt alleen berekend over de oppervlakte van de uitbreiding; b. gewijzigd gebruik van de gehele inrichting: 50% van het tarief volgens artikel 5.7.1; c. gewijzigd gebruik van een gedeelte van de inrichting: 50% van het tarief volgens artikel Het bedrag wordt alleen berekend over de oppervlakte van het gewijzigde gedeelte ,32, 5.8 Overig vergunning, ontheffing, vrijstelling of andere beschikking, voor zover daarvoor niet ergens anders in dit hoofdstuk een tarief staat 264, Externe (uitvoerings)kosten De bedragen in dit hoofdstuk worden verhoogd met een bedrag voor externe (uitvoerings)kosten, dat blijkt uit een begroting die vooraf door het college van burgemeester en wethouders aan de aanvrager wordt gegeven. De verhoging betreft niet kosten voor welstandsbeoordeling en/of advisering over brandveiligheid door de regionale brandweer Als een begroting zoals is bedoeld in artikel is gemaakt, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager is bekendgemaakt, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken Als de werkelijke (uitvoerings)kosten minder zijn dan het bedrag volgens de begroting, wordt voor het verschil teruggaaf gegeven. Hoofdstuk 12 Algemene vergunningen Kapverordening 12.1 Het tarief is voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning volgens de kapverordening 29,00. Uitwegen 12.8 Het tarief is voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor: een vergunning voor het aanleggen of veranderen van een uitweg naar de openbare weg 67,00.

8 8 Behorende bij raadsbesluit nr van 15 december De griffier van de gemeente Oldebroek, H. Tabak.

TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE 10e WIJZIGING OP DE VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES 2002

TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE 10e WIJZIGING OP DE VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES 2002 TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE 10e WIJZIGING OP DE VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES 2002 2008 Hoofdstuk 5 Bouwgerelateerde leges 5.1 Algemeen De bouwgerelateerde leges worden zoveel mogelijk

Nadere informatie

Wijzigingsverordening tot 10 e wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2000

Wijzigingsverordening tot 10 e wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2000 D E RAAD DER GEMEENTE HAREN, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 augustus 2008; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet; b e s

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 november 2007, nummer 2007/117;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 november 2007, nummer 2007/117; Raadsbesluit Steenwijk, 18 december 2007 Nummer: 2007/117d De raad van de gemeente Steenwijkerland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 november 2007, nummer 2007/117; gelet op artikel

Nadere informatie

5.1 Algemeen. 5.2 Bouwvergunningen

5.1 Algemeen. 5.2 Bouwvergunningen Hoofdstuk 5 Bouwgerelateerde leges 5.1 Algemeen De bouwgerelateerde leges worden waar mogelijk geheven in overeenstemming met het zogenaamde Model transparantie bouwgerelateerde leges. Het model heeft

Nadere informatie

Wijziging tarieventabel leges

Wijziging tarieventabel leges Wijziging tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Eerste Wijziging Legesverordening 2010 (Aan de bij de Legesverordening 2010 behorende tarieventabel wordt onderstaande titel 2 toegevoegd)

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordelen

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 22 juni 2010, nr b2; BESLUIT:

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 22 juni 2010, nr b2; BESLUIT: De raad van de gemeente Midden-Delfland; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 22 juni 2010, nr. 2010-07- 12b2; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de eerste wijziging van de Legesverordening Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Tarieventabel, behorende bij de eerste wijziging van de Legesverordening Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de eerste wijziging van de Legesverordening 2010. Indeling tarieventabel Titel 2 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6

Nadere informatie

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1 aanlegkosten: de

Nadere informatie

Leges dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Leges dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Leges dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1 aanlegkosten: 2.1.1.2

Nadere informatie

verseonnr 152489 tarief 2016

verseonnr 152489 tarief 2016 verseonnr 152489 Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1

Nadere informatie

Titel 2 Fysieke omgeving

Titel 2 Fysieke omgeving Titel 2 Fysieke omgeving Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1 aanlegkosten: 2.1.1.2 bouwkosten: 2.1.1.3 sloopkosten: de aannemingssom

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 mei 2010; eerste wijziging van de tarieventabel behorende bij de legesverordening 2010.

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 mei 2010; eerste wijziging van de tarieventabel behorende bij de legesverordening 2010. De raad van de gemeente Drimmelen; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 mei 2010; gelet op 229, eerste lid, onderdeel b, van de Gemeentewet ; B e s l u i t : vast te stellen de: eerste

Nadere informatie

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Titel 2 Hoofdstuk 1 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Begripsomschrijvingen Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan

Nadere informatie

Legesverordening 2011 TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING 2011 ALS BEDOELD IN ARTIKEL 1 VAN DEZE VERORDENING

Legesverordening 2011 TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING 2011 ALS BEDOELD IN ARTIKEL 1 VAN DEZE VERORDENING TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING 2011 ALS BEDOELD IN ARTIKEL 1 VAN DEZE VERORDENING 1 Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen,

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt :

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Aan de Raad Made, 24 juni 2008 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 3 juli 2008 Nummer raadsnota: Onderwerp: aanpassing tarieventabel bij de legesverordening 2008 i.v.m.

Nadere informatie

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1. Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1. aanlegkosten: 2.1.1.2.

Nadere informatie

Raadsvergadering : 21 juni 2010 Agendanr. 16. Beslispunt De "Legesverordening Stadskanaal 2010" en de daarbij behorende tarieventabel wijzigen.

Raadsvergadering : 21 juni 2010 Agendanr. 16. Beslispunt De Legesverordening Stadskanaal 2010 en de daarbij behorende tarieventabel wijzigen. Raadsvergadering : 21 juni 2010 Agendanr. 16 Voorstelnr. : R 6775 Onderwerp : Legesverordening Stadskanaal 2010 Stadskanaal, 4 juni 2010 Beslispunt De "Legesverordening Stadskanaal 2010" en de daarbij

Nadere informatie

19 maart 2012 13 2012/14 n.v.t. wethouder C.M.A. (Cor) van den Berg

19 maart 2012 13 2012/14 n.v.t. wethouder C.M.A. (Cor) van den Berg Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 19 maart 2012 13 2012/14 n.v.t. wethouder C.M.A. (Cor) van den Berg

Nadere informatie

Paragraaf 2: Indicatie aanvraag omgevingsvergunning

Paragraaf 2: Indicatie aanvraag omgevingsvergunning Tarieventabel behorende bij de verordening Leges omgevingsvergunning 2017 1 Bebouwde omgeving: Omgevingsvergunning Paragraaf 1: Begripsomschrijvingen 1.1. Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan

Nadere informatie

Behorende bij raadsbesluit van 23 september 2010. De griffier van de gemeente Coevorden,

Behorende bij raadsbesluit van 23 september 2010. De griffier van de gemeente Coevorden, Behorende bij raadsbesluit van 23 september 2010. De griffier van de gemeente Coevorden, Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 VOOROVERLEG OF GLOBAAL HAALBAARHEIDSONDERZOEK

HOOFDSTUK 2 VOOROVERLEG OF GLOBAAL HAALBAARHEIDSONDERZOEK HOOFDSTUK 2 VOOROVERLEG OF GLOBAAL HAALBAARHEIDSONDERZOEK 2.2.1 Vooroverleg 2.2.1.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om vooroverleg wanneer het een plan betreft dat valt

Nadere informatie

2.3.1 Bouwactiviteiten. Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit

2.3.1 Bouwactiviteiten. Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit TITEL 2 DIENSTVERLENING VALLEND ONDER FYSIEKE LEEFOMGEVING / OMGEVINGSVERGUNNING Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1 aanlegkosten: de

Nadere informatie

2011 2010 Bouwactiviteit van tijdelijke aard Aanlegactiviteiten Planologisch strijdig gebruik waarbij al dan niet sprake is van een bouwactiviteit

2011 2010 Bouwactiviteit van tijdelijke aard Aanlegactiviteiten Planologisch strijdig gebruik waarbij al dan niet sprake is van een bouwactiviteit Overzicht legeskosten meest voorkomende aanvragen omgevingsvergunning (let op: Alle tarieven omgevingsvergunning vindt u in titel 2 van de tarieventabel behorende bij de legesverordening) 2011 2010 Vooroverleg/beoordeling

Nadere informatie

Bijlage: nog te hanteren tarieven uit Legesverordening 2009 tot aan inwerkingtreding Wabo.

Bijlage: nog te hanteren tarieven uit Legesverordening 2009 tot aan inwerkingtreding Wabo. Bijlage: nog te hanteren tarieven uit Legesverordening 2009 tot aan inwerkingtreding Wabo. Hoofdstuk 8 Bouwen en wonen 8.1 Begripsbepaling en vaststelling Bouwkosten 8.1.1 Onder bouwkosten wordt in dit

Nadere informatie

Tarieventabel Leges Omgevingsvergunning Bernheze 2017

Tarieventabel Leges Omgevingsvergunning Bernheze 2017 Registratiekenmerk: 861806/862446 Tarieventabel Leges Omgevingsvergunning Bernheze 2017 Tarieventabel bij de Legesverordening Omgevingsvergunning Bernheze 2017 Indeling tarieventabel Titel 2 Dienstverlening

Nadere informatie

Tarieventabel Leges 2015

Tarieventabel Leges 2015 Tarieventabel Leges 2015 Titel 2 Bouwen en omgeving Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1 aanlegkosten: de aannemingssom exclusief omzetbelasting,

Nadere informatie

Verordening Leges Omgevingsvergunning 2016 gemeente Utrecht

Verordening Leges Omgevingsvergunning 2016 gemeente Utrecht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Utrecht (Utr). Nr. 110339 24 november 2015 Verordening Leges Omgevingsvergunning 2016 gemeente Utrecht (raadsbesluit van 12 november 2015) Verordening van Utrecht

Nadere informatie

Tarieventabel 2008 behorende bij de legesverordening 2008 artikel Omschrijving tarief nr. 2008 Hoofdstuk 5 Bouwgerelateerde leges

Tarieventabel 2008 behorende bij de legesverordening 2008 artikel Omschrijving tarief nr. 2008 Hoofdstuk 5 Bouwgerelateerde leges Tarieventabel 2008 behorende bij de legesverordening 2008 artikel Omschrijving tarief Hoofdstuk 5 Bouwgerelateerde leges 5.1 Algemeen De bouwgerelateerde leges worden zoveel mogelijk geheven in overeenstemming

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 VOOROVERLEG OF GLOBAAL HAALBAARHEIDSONDERZOEK

HOOFDSTUK 2 VOOROVERLEG OF GLOBAAL HAALBAARHEIDSONDERZOEK HOOFDSTUK 2 VOOROVERLEG OF GLOBAAL HAALBAARHEIDSONDERZOEK 2.2.1 Vooroverleg 2.2.1.1 vooroverleg wanneer het een plan betreft dat valt in de reguliere procedure: 204,50 2.2.1.2 vooroverleg wanneer het een

Nadere informatie

TARIEVENTABEL 2015 Behorende bij en deel uitmakende van de Legesverordening provincie Groningen 1993.

TARIEVENTABEL 2015 Behorende bij en deel uitmakende van de Legesverordening provincie Groningen 1993. TARIEVENTABEL 2015 Behorende bij en deel uitmakende van de Legesverordening provincie Groningen 1993. HOOFDSTUK 1 - Verkeer en Vervoer Verkeer en vervoer 1. Wegenverkeerswet 1994 a. voor een ontheffing

Nadere informatie

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 In dit hoofdstuk wordt verstaan onder: 2.1.1.1 - Aanlegkosten: de aannemingssom exclusief

Nadere informatie

Gemeente Delft. Onderwerp Verzoek tot versneld agenderen commissie Middelen en Economie. Geachte dames en heren van de commissie Middelen en Economie,

Gemeente Delft. Onderwerp Verzoek tot versneld agenderen commissie Middelen en Economie. Geachte dames en heren van de commissie Middelen en Economie, Publiekszaken Belastingen Gemeente Delft Bezoekadres: Stadskantoor Phoenixstraat 16 Retouradres : Publiekszaken, Postbus 78, 2600 ME Delft Behandeld door mr. E.J. Wilhelmy Damsté Telefoon 0152197441 Fax

Nadere informatie

Tarieventabel 2014, behorend bij de legesverordening provincie Fryslân 2010

Tarieventabel 2014, behorend bij de legesverordening provincie Fryslân 2010 Tarieventabel 2014, behorend bij de legesverordening provincie Fryslân 2010 De tabel omvat alle tarieven die op grond van de legesverordening provincie Fryslan 2010 bij het in behandeling nemen van een

Nadere informatie

Voorstel van het college inzake de wijziging Legesverordening omgevingsvergunning 2013.

Voorstel van het college inzake de wijziging Legesverordening omgevingsvergunning 2013. rv 137 Dienst Publiekszaken PBS/2014.208 RIS 278527_141209 Gemeente Den Haag Voorstel van het college inzake de wijziging Legesverordening omgevingsvergunning 2013. Tarieven Voor het college is het uitgangspunt,

Nadere informatie

Minima Het college merkt op, dat een en ander geen consequenties heeft voor de financiële positie van de minima.

Minima Het college merkt op, dat een en ander geen consequenties heeft voor de financiële positie van de minima. rv 143 Dienst Publiekszaken PBS/2013.199 RIS 265775_131029 Gemeente Den Haag Voorstel van het college inzake vaststellen Verordening op de heffing en invordering van leges met betrekking tot de dienstverlening

Nadere informatie

Verordening van 6 november 2013 tot wijziging van de Verordening heffing opcenten op de motorrijtuigenbelasting.

Verordening van 6 november 2013 tot wijziging van de Verordening heffing opcenten op de motorrijtuigenbelasting. Uitgegeven: 15 november 2013 2013, nr. 75 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN Verordening van 6 november 2013 tot wijziging van de Verordening heffing opcenten op de motorrijtuigenbelasting. Provinciale Staten

Nadere informatie

Transponeringstabel, behorende bij 2 e wijziging legesverordening Titel 2 Vergunningen, ontheffingen en meldingen

Transponeringstabel, behorende bij 2 e wijziging legesverordening Titel 2 Vergunningen, ontheffingen en meldingen Transponeringstabel, behorende bij 2 e wijziging legesverordening 2010 De 2 e wijziging gaat uitsluitend over tekstuele aanpassingen in Titel 2 in het kader van de inwerkingtredning van de Wet algemene

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning 2.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende

Nadere informatie

Minima Het college merkt op, dat een en ander geen consequenties heeft voor de financiële positie van de minima.

Minima Het college merkt op, dat een en ander geen consequenties heeft voor de financiële positie van de minima. Gemeente Den Haag rv 126 Dienst Publiekszaken PBS/2015.184 RIS 286867_151027 Voorstel van het college inzake wijziging van de verordening op de heffing en invordering van leges met betrekking tot de dienstverlening

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van leges omgevingsvergunning 2018 gemeente Utrecht

Verordening op de heffing en invordering van leges omgevingsvergunning 2018 gemeente Utrecht Verordening op de heffing en invordering van leges omgevingsvergunning 2018 gemeente Utrecht De raad van de gemeente Utrecht; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van xxxxxx

Nadere informatie

Financiële consequenties Naar wij verwachten zal uit de voorgestelde wijzigingen geen meer- of minderopbrengst voortvloeien.

Financiële consequenties Naar wij verwachten zal uit de voorgestelde wijzigingen geen meer- of minderopbrengst voortvloeien. rv 86 Gemeentelijke Belastingdienst nr. 0008140 RIS 73637_000330 Den Haag, 24 maart 2000 Aan de gemeenteraad Wijziging Legesverordening. De inwerkingtreding van de herziene Wet op de Ruimtelijke Ordening

Nadere informatie

Tarieventabel Strijen 2009, Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 1998.

Tarieventabel Strijen 2009, Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 1998. Tarieventabel Strijen 2009, Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 1998. Indeling tarieventabel Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Bestuursstukken Hoofdstuk 3 Burgerlijke stand Hoofdstuk 4 Verstrekkingen

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van leges omgevingsvergunning 2018 gemeente Utrecht

Verordening op de heffing en invordering van leges omgevingsvergunning 2018 gemeente Utrecht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Utrecht Nr. 216320 7 december 2017 Verordening op de heffing en invordering van leges omgevingsvergunning 2018 gemeente Utrecht De raad van de gemeente Utrecht;

Nadere informatie

De verordening treedt (zoals gesteld in art. IX) in werking op: 1 juli De Legesverordening 2013 is opgenomen in gemeenteblad

De verordening treedt (zoals gesteld in art. IX) in werking op: 1 juli De Legesverordening 2013 is opgenomen in gemeenteblad Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 086 Naam Wijzigingsverordening Legesverordening 2013 Publicatiedatum 24 juni 2013 Opmerkingen - Vaststelling van de verordening bij raadsbesluit van 29 mei

Nadere informatie

gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 september 2014, met kenmerk APO20, raadsstuk 13GR2612R;

gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 september 2014, met kenmerk APO20, raadsstuk 13GR2612R; Verordening leges omgevingsvergunning 2014 De raad van de gemeente Rotterdam, gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 september 2014, met kenmerk APO20, raadsstuk 13GR2612R;

Nadere informatie

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N provinciaal blad nr. 59 ISSN: 0920-1092 V 16 december 2013 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 13 december 2013, nr. 494903, afd. FC, tot bekendmaking van het besluit van Provinciale

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van leges 2010

Verordening op de heffing en invordering van leges 2010 Verordening op de heffing en invordering van leges 2010 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Bergen Officiële naam regeling Verordening op de heffing en invordering

Nadere informatie

TARIEVENTABEL 2016 Behorende bij en deel uitmakende van de Legesverordening provincie Groningen 1993.

TARIEVENTABEL 2016 Behorende bij en deel uitmakende van de Legesverordening provincie Groningen 1993. TARIEVENTABEL 2016 Behorende bij en deel uitmakende van de Legesverordening provincie Groningen 1993. HOOFDSTUK 1 - Verkeer en Vervoer Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

Nadere informatie

Verordening Leges Omgevingsvergunning 2017 gemeente Utrecht

Verordening Leges Omgevingsvergunning 2017 gemeente Utrecht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Utrecht. Nr. 188312 29 december 2016 Verordening Leges Omgevingsvergunning 2017 gemeente Utrecht De raad van de gemeente Utrecht; gelezen het voorstel van het

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 september 2014, met kenmerk AP020, raadsstuk 14bb4458;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 september 2014, met kenmerk AP020, raadsstuk 14bb4458; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 76465 17 december 2014 Verordening leges omgevingsvergunning 2015 De raad van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van het college van

Nadere informatie

Voorstel van het college tot vaststelling van de Verordening tot wijziging van de Legesverordening omgevingsvergunning 2013.

Voorstel van het college tot vaststelling van de Verordening tot wijziging van de Legesverordening omgevingsvergunning 2013. Datum 4 oktober 2016 Registratienummer RIS295193 Voorstel van het college tot vaststelling van de Verordening tot wijziging van de Legesverordening omgevingsvergunning 2013. Toelichting Voor het college

Nadere informatie

Toezeggingen RTG Bestuur en Financiën d.d. 24 augustus 2010.

Toezeggingen RTG Bestuur en Financiën d.d. 24 augustus 2010. Toezeggingen RTG Bestuur en Financiën d.d. 24 augustus 2010. Beantwoording vraag: waarom worden leges kleiner dan 59,50 niet gerestitueerd? Toegezegd wordt om een vergelijkende tarieven- tabel ter inzage

Nadere informatie

Provinciaal blad 2010, 33

Provinciaal blad 2010, 33 Provinciaal blad 2010, 33 ISSN 0920-105X Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 28 juni 2010, nr. PS2010BEM09 tot wijziging van de tarieventabel behorend bij artikel 3, eerste lid, Algemene belastingverordening

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Bestuursstukken

Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Bestuursstukken Hoofdstuk 1 Algemeen 1.1 Het tarief bedraagt voor het verstrekken van: 1.1.1 gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet 3,25 elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 november 2015, registratienummer

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 november 2015, registratienummer GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 130981 31 december 2015 Verordening leges omgevingsvergunning 2016 De raad van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van het college van

Nadere informatie

TARIEVENTABEL 2010 Behorende bij en deel uitmakende van de Legesverordening provincie Groningen 1993.

TARIEVENTABEL 2010 Behorende bij en deel uitmakende van de Legesverordening provincie Groningen 1993. HOOFDSTUK 1 - Algemeen Het tarief bedraagt voor het verstrekken van: Drukwerken 1. een afschrift, uittreksel, fotokopie of gedrukt stuk voor zover niet afzonderlijk genoemd per bladzijde: 0,22 2. een exemplaar

Nadere informatie

RIS121988_13-DEC-2004

RIS121988_13-DEC-2004 Gemeente Den Haag rv 229 Gemeentelijke Belastingdienst GBD/2004.24467 RIS 121988_ 041210 RIS121988_13-DEC-2004 Den Haag, 16 november 2004 Aan de gemeenteraad Wijziging Legesverordening 1998. In het raadsvoorstel

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010.

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010. Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : 18 september 2012 Agendanummer : 5 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : E.M. Overzier : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving : K. Koopman/C. Koomen Voorstel aan

Nadere informatie

Voorstel De Verordening tot eerste wijziging van de Legesverordening 2007 als volgt vast te stellen:

Voorstel De Verordening tot eerste wijziging van de Legesverordening 2007 als volgt vast te stellen: Raadsvergadering: 28 november 2006 Agendapunt: 8 Kenmerk: R-060724-RGJ-1615 Datum voorstel: 15 november 2006 Wethouder H. Hutten Informant: Mevrouw R. Lefferts-Gjaltema Portefeuillehouder: Onderwerp: Vaststellen

Nadere informatie

Tarieventabel leges Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Tarieventabel leges Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Tarieventabel leges Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Nadere informatie

Gemeente Delft. 9^ m. Onderwerp : 2 e wijziging van de legesverordening Delft 2010

Gemeente Delft. 9^ m. Onderwerp : 2 e wijziging van de legesverordening Delft 2010 Gescand archief datum Raadsvoorstel Aan de gemeenteraad Gemeente Delft ' 9^ m Van Datum Pfh. Steller tel.nr. e-mail Programma Registratie nr. Stuk college van B&W 25-05-2010 L.P. Vokurka Y. Kievit 015-260

Nadere informatie

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn. Organiseren evenementen of markten

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn. Organiseren evenementen of markten Tarieventabel, behorende bij Legesverordening 2014 Titel 1: Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten Hoofdstuk 3 Rijbewijzen Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie

Nadere informatie

Tarieventabel leges. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel

Tarieventabel leges. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011. Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Nadere informatie

Provinciaal blad nr. 2012/

Provinciaal blad nr. 2012/ Provinciaal blad nr. 2012/0269855 Wijziging Belastingverordening provincie Overijssel 2013 besluit van: Provinciale Staten d.d. 14 november 2012 kenmerk: besluitnr. PS/2012/846 gepubliceerd op: 21 november

Nadere informatie

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening Boxmeer 2009

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening Boxmeer 2009 Hoofdstuk 1 Algemeen 1.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van: 1.1.1 gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze

Nadere informatie

1.3 een beschikking op aanvraag voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen 11,75

1.3 een beschikking op aanvraag voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen 11,75 TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ LEGESVERORDENING 2009 Nr. Omschrijving Tarief HOOFDSTUK I ALGEMEEN 1 Het tarief bedraagt terzake het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van: 1.1 gewaarmerkte

Nadere informatie

Uitleg bij de aanslag. bouwleges 2009

Uitleg bij de aanslag. bouwleges 2009 www.rotterdam.nl 0800-1545 stadswinkel Uitleg bij de aanslag bouwleges 2009 Deze uitleg hoort bij een aanslag bouwleges 2009. In de aanslag staat het bedrag dat u aan de gemeente moet betalen voor het

Nadere informatie

gezien het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders van 20 september en 21 november 2006;

gezien het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders van 20 september en 21 november 2006; No: /21122006 Onderwerp: Verordening leges De Raad van de gemeente Noordenveld; gezien het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders van 20 september en 21 november 2006; gelet op artikel

Nadere informatie

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x R41/ 010 284 8747

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x R41/ 010 284 8747 datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x R41/ 010 284 8747 onderwerp x X behandeld door/e-mail x bouwvergunning (nummer 20090060) tijdelijk plaatsen Romneyloods voor 3 jaar Groenedijk

Nadere informatie

Tarieventabel 2010 behorende bij de legesverordening 2010

Tarieventabel 2010 behorende bij de legesverordening 2010 Tarieventabel 2010 behorende bij de legesverordening 2010 Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Artikel Omschrijving Tarief 1.1.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een

Nadere informatie

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens Tarieventabel Leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011. Treedt in werking op 1 januari 2011. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

2014 1,82% 2014: 2,20% (prognose) - (2013: 1,48% (prognose) - 1,10% (trend))

2014 1,82% 2014: 2,20% (prognose) - (2013: 1,48% (prognose) - 1,10% (trend)) 16 september 2014 Corr.nr. 2014-36.079, FC Nummer 47/2014 Zaaknr. 535118 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen tot wijziging van de bij de Legesverordening provincie Groningen

Nadere informatie

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2010

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2010 Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2010 Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk

Nadere informatie

288,- bouwactiviteit wordt niet in uitvoering gebracht door weigering:

288,- bouwactiviteit wordt niet in uitvoering gebracht door weigering: dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld. 2.1.4 Gecertificeerde Bouwbesluitgegevens: Met gecertificeerde Bouwbesluitgegevens wordt een volledige Bouwbesluittoets bedoeld die is ingediend

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015. Indeling tarieventabel

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015. Indeling tarieventabel Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015. Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart Hoofdstuk

Nadere informatie

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie Persoonsgegevens. Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie Persoonsgegevens. Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2012 Indeling tarieventabel Titel I Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk

Nadere informatie

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x 2 juni 2010 010 284 8653

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x 2 juni 2010 010 284 8653 datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x 2 juni 2010 010 284 8653 onderwerp x X behandeld door/e-mail x lichte bouwvergunning (20100137) nieuw kozijn kopgevel Constantijn Huygensstr 41

Nadere informatie

TARIEVENTABEL, BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING 2015.

TARIEVENTABEL, BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING 2015. TARIEVENTABEL, BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING 2015. Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten Hoofdstuk 3 Rijbewijzen Hoofdstuk

Nadere informatie

Gemeente Dantumadiel tarieventabel behorende bij de legesverordening 2014

Gemeente Dantumadiel tarieventabel behorende bij de legesverordening 2014 Gemeente Dantumadiel tarieventabel behorende bij de legesverordening 2014 Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 1.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2016 van de gemeente Hattem. Treedt in werking op 1 januari 2016.

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2016 van de gemeente Hattem. Treedt in werking op 1 januari 2016. Tarieventabel Leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2016 van de gemeente Hattem. Treedt in werking op 1 januari 2016. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3

Nadere informatie

2015 0,85% 2015: 2,95% (prognose) - (2014: 2,20% (prognose) -/- 0,10% (trend))

2015 0,85% 2015: 2,95% (prognose) - (2014: 2,20% (prognose) -/- 0,10% (trend)) 15 september 2015 Corr.nr. 2015-38.901, FC Nummer 58/2015 Zaaknr. 592110 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen tot wijziging van de Legesverordening provincie Groningen

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN Raadsvoorstel

GEMEENTE HOOGEVEEN Raadsvoorstel Onderwerp : Wijziging legesverordening m.b.t. legesheffing planologische procedures Nr.: 04/3A Commissie (naam en datum) : Omgeving, 19 januari 2004 Datum raadsvergadering : 29 januari 2004 Samenvatting

Nadere informatie

Provinciale S. vincie Zeeland. RMW-167 Agenda nr: Vergadering GS: 11 mei 2010 Nr: M. Wiersma

Provinciale S. vincie Zeeland. RMW-167 Agenda nr: Vergadering GS: 11 mei 2010 Nr: M. Wiersma Provinciale S vincie Zeeland Gedeputeerde belast met behandeling: Onderwerp: M. Wiersma Toelichting: Wijzigen legesverordening Provincie Zeeland in verband met inwerking treden Wabo per 1 juli 2010 Vergadering

Nadere informatie

Tarieventabel nr , behorende bij de Legesverordening 2016 van de gemeente Oldebroek.

Tarieventabel nr , behorende bij de Legesverordening 2016 van de gemeente Oldebroek. - 1 - Dit hoort bij het raadsbesluit van 12 november 2015, met nr. 220918/222184. Tarieventabel nr. 222187, behorende bij de Legesverordening 2016 van de gemeente Oldebroek. Indeling tarieventabel Titel

Nadere informatie

Binnen deze hoofdcategorieën gelden nader aangeduide subindelingen. Ook is nog een restcategorie opgenomen (zie onderdeel 5.8).

Binnen deze hoofdcategorieën gelden nader aangeduide subindelingen. Ook is nog een restcategorie opgenomen (zie onderdeel 5.8). Tarieventabel Tarieventabel, behorende bij de verordening op de heffing en invordering van de leges 2009 Hoofdstuk 1: Algemeen. 1.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011. Indeling tarieventabel

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011. Indeling tarieventabel Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011. Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening...2 Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand...2 Hoofdstuk 2 Reisdocumenten...3 Hoofdstuk 3 Rijbewijzen...3

Nadere informatie

Tarieventabel 2015, behorende bij de 'Legesverordening 2015' raadsbesluit van 6 november 2014

Tarieventabel 2015, behorende bij de 'Legesverordening 2015' raadsbesluit van 6 november 2014 Bijlage A-1 bij raadsbesluit d.d. 6 november 2014 tot vaststelling van de belastingverordeningen 2015. TITEL 1 Tarieventabel 2015, behorende bij de 'Legesverordening 2015' ALGEMENE DIENSTVERLENING Burgerlijke

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011 Indeling tarieventabel Algemene dienstverlening

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011 Indeling tarieventabel Algemene dienstverlening Verordening tot wijziging van de tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2011 Artikel 1 1. De tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2011 wordt als volgt gewijzigd: Titel 1 Hoofdstuk 1

Nadere informatie

Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel. Algemene dienstverlening

Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel. Algemene dienstverlening Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2012. Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Nadere informatie

Voorstel van het college inzake verordening bouwleges en wijziging Legesverordening 1998.

Voorstel van het college inzake verordening bouwleges en wijziging Legesverordening 1998. Gemeente Den Haag rv 165 Dienst Stedelijke Ontwikkeling DSO/2006.1410 RIS 142356_061208 Gewijzigd voorstel RIS142356_11-DEC-2006 Voorstel van het college inzake verordening bouwleges 2006-2010 en wijziging

Nadere informatie

Gezien de Statenbrief van Gedeputeerde Staten betreffende de vaststelling van de Voorjaarsnota 2015 en de herziening van de legesverordening;

Gezien de Statenbrief van Gedeputeerde Staten betreffende de vaststelling van de Voorjaarsnota 2015 en de herziening van de legesverordening; Provinciale Staten Vergadering d.d. 8 juli 2015 Besluit nr. PS2015-XXX-II PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND Gezien de Statenbrief van Gedeputeerde Staten betreffende de vaststelling van de Voorjaarsnota

Nadere informatie

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2017 van de gemeente Oldebroek met nummer /

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2017 van de gemeente Oldebroek met nummer / - 1 - Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2017 van de gemeente Oldebroek met nummer 261688/262872. Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk

Nadere informatie

21c GEWIJZIGD CIE tarieventabel leges 2015 bij vierde wijziging opm en perc

21c GEWIJZIGD CIE tarieventabel leges 2015 bij vierde wijziging opm en perc Tarieventabel behorende bij de 'Vierde wijziging Legesverordening 2012' (belastingjaar 2015) Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Titel II Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

Titel II Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2013 Indeling tarieventabel Titel I Algemene dienstverlening Hoofdstuk1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten Hoofdstuk 3 Rijbewijzen Hoofdstuk 4

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 november 2012;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 november 2012; nummer De raad van de gemeente Pekela; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 november 2012; gelet op de artikel 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, artikel

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011.

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011. g e m e e n t e Nr. 2010/ 534_B Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel leges. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel

Tarieventabel leges. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015. Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Nadere informatie

" # $ %& ' ( ) * + +, * + + (-. *)/* * * 2 *)2 *. *),., * + + (-. *)/* *! # *),, * + +. *)/*! 2 *) 3 *, *, *)3. /*), 1 0 4 *)3., *! *, + + *. *,, * 0!

 # $ %& ' ( ) * + +, * + + (-. *)/* * * 2 *)2 *. *),., * + + (-. *)/* *! # *),, * + +. *)/*! 2 *) 3 *, *, *)3. /*), 1 0 4 *)3., *! *, + + *. *,, * 0! ! " # $ %& ' ( ) * + +, * + + (-. *)/* * 0 1 ( * 2 *)2 *. *),., * + + (-. *)/* *! # *),, * + +. *)/*! 2 *) 3 *, *, *)3. /*), 1 0 4 *)3., *! *, + + *. *,, * 0! 0 1 $ 2 3 *)3 * * 4, 5 *. 62 * 7" 1 2 *. *)/*

Nadere informatie